IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen

2 VOORWOORD IMPACT Landelijk Kennis & adviescentrum Doelstelling Doelgroepen Wettelijk Kader Directie Raad van Toezicht Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies Personeel NATIONALE EN INTERNATIONALE VERANKERING ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Project Richtlijn Geüniformeerden Project Implementatie Modelplan Nafase Project Update Rampenspirit Project Family Liaison Officer Project Resilience Monitor Project Stil IVC Project Help, ik heb geholpen Project Signalering Nafase Project IVC Tripoli EUROPESE ACTIVITEITEN EUTOPA / EUTOPA IP VNET 2/NAVT TENTS TP (The Network for Traumatic Stress Training and Practice) JAARREKENING BIJLAGEN I. Adviezen II. Congressen, Symposia, werkconferenties, masterclasses III. Bijeenkomsten georganiseerd door Impact IV. Presentaties V. Publicaties VI. Impact in de media VII. Nieuwsbrieven VIII. Gebruikte afkortingen

3 Voorwoord Het vorige jaarverslag droeg de titel Sterke Schouders, naar de gelijknamige bundel die eind 2009 door Impact is uitgegeven met ervaringen van hulpverleners in crisissituaties. De titel symboliseert de aan hulpverleners toegedachte daadkracht en draagkracht. Toenmalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*) schreef hierover dat de samenleving de mannen en vrouwen die hulp bieden in tijden van crisis niet in de kou mag laten staan. Het organiseren van steun verdient aandacht. Deels gebeurt dat in de persoonlijke, intieme kring rondom de hulpverlener waartoe ook directe collega s kunnen behoren. Maar voor de organisatie waar de hulpverlener werkt is een belangrijke ondersteunende rol weggelegd. De verantwoordelijkheid als goed werkgever, maar ook de wens mensen duurzaam in staat te stellen het werk uit te voeren, maken het noodzakelijk het welzijn en functioneren van medewerkers in het oog te houden. De titel van dit jaarverslag sluit daarop aan: Geregelde steun. Geregeld verwijst naar regelmatige, langdurige blootstelling aan wat getroffenen meemaken. Dit is kenmerkend voor het werk als hulpverlener. Geregeld verwijst bovendien naar de wijze waarop de opvang van hulpverleners binnen hun organisatie is geregeld. Hoewel Impact in 2010 in dit verband meerdere activiteiten heeft ontplooid die u kunt nalezen in dit jaarverslag, wil ik er twee producten uitlichten die de essentie van beide betekenissen weergeven. Een eerste product dat is voltooid is de Richtlijn opvang geüniformeerde hulpverleners. In samenwerking met politie, brandweer, ambulancediensten, defensie en reddingsdiensten is een richtlijn ontwikkeld om deze organisaties beter toe te rusten op de opvang van hun mensen. De richtlijn biedt een standaard, gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en praktijkvoorbeelden. In samenwerking met de diensten wordt deze richtlijn de komende jaren geïmplementeerd. Het tweede product is het boek Help; ik heb geholpen met daarin het persoonlijke verhaal van Yvonne Zwarthoed die als verpleegkundige lange tijd betrokken is geweest bij de zorg aan slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam. *) in de loop van 2010 is het Directoraat-Generaal Veiligheid overgegaan van het ministerie van BZK naar het ministerie van Veiligheid enjustitie (VenJ). Voor leesgemak referen wij in dit verslag aan het ministerie van BZK. 3

4 Doordat zij haar verhaal heeft vastgelegd wordt zichtbaar wat secundaire traumatisering is en hoe het ingrijpt in het persoonlijke leven van de hulpverlener. De aanvullende informatie uit onderzoek en van experts maakt het boek van Yvonne tot een waardevol lesboek, dat niet alleen professionele hulp- en zorgverleners inzicht biedt in het gevaar van overbetrokkenheid, maar ook hun organisaties. Door een bizarre samenloop van omstandigheden was 12 mei 2010, de dag waarop het boek Help, ik heb geholpen is aangeboden aan prof. dr. E. Middelkoop directeur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, en Hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tevens de dag dat een vliegtuig neerstortte in het Libische Tripoli. In de nasleep van dit drama heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Impact de opdracht gegeven een informatiewebsite voor nabestaanden en andere doelgroepen op te zetten. Dit Informatie- en Verwijscentrum is vormgegeven in samenwerking met vele deskundigen en het veld. Impact is er weliswaar trots op te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze en andere producten en trajecten, het neemt niet weg dat de gebeurtenissen waarvoor ze zijn bedoeld, iedere keer opnieuw verschrikkelijk zijn. Ze verstoren het leven van betrokkenen onverwachts en op ingrijpende wijze. Ook in 2010 was dit het geval. Het was een jaar met natuurrampen en ongelukken, waaronder de crash in Tripoli, met doden en gewonden. Het zijn gebeurtenissen die vragen om de inzet van professionele hulpverleners. Met dit in het achterhoofd wil ik terugkomen op de titel van dit jaarverslag. Het is een opdracht. Regel dat zij worden gesteund, zodat zij op hun beurt mensen kunnen blijven steunen. Het is de missie van Impact om daaraan bij te dragen. Magda Rooze Directeur. Voorjaar

5 1. Impact 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee bestrijkt Impact de gehele veiligheidsketen van proactie, preventie, preparatie, tot respons. Voor de psychosociale zorg betekent dit: advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorgfase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk zoals weergegeven in onderstaand schema. (Inter)nationale kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen Kennisproducten (referentiekader Impact) Internationale samenwerking Advisering -ad hoc -beleidsvorming Kennisverspreiding - presentaties - publicaties Bewustwording Werkveld Impact Impact biedt kennis en expertise op maat, werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 1.2 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en 5

6 wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 1.3 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 1.4 Wettelijk Kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Publieke Gezondheid 2008 Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet bescherming persoonsgegevens 2001 Wet op de Veiligheidsregio s Directie Impact kent een directeur/bestuurder. Zij is belast met het besturen van de stichting en heeft de dagelijkse leiding van Impact. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt in het inhoudelijke beleid ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven. 1.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Impact is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, te weten: De heer dr. W. Kuiper, directeur-bestuurder van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. De heer Kuiper is de voorzitter van de Raad van Toezicht. 6

7 Mevrouw drs. M.L. Bot, Voorzitter Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Directeur Patientenzorg Erasmus MC, lid Raad van Commissarissen Centrada, voorzitter bestuur De Helderheid. De heer mr. A.J. Heerma van Voss, voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv). Mevrouw drs. L.V. Jonkers, partner Organisatie- en Adviesbureau Change Managements Consultants. Mevrouw dr. B.E.C. Plesch, coach en consultant bij Plesch bv. Vergaderingen In 2010 heeft De Raad vier keer vergaderd. Hierin is de Raad geïnformeerd over de voortgang van de projecten van Impact en zijn de financiële resultaten 2009, de halfjaarcijfers 2010 en de financiële meerjaren-prognose besproken. Ook is er ruim tijd besteed aan de oriënterende en voorbereidende fase van het mogelijk partnerschap van Impact in Arq. Daarnaast is de Raad geraadpleegd en geïnformeerd met betrekking tot de advisering bij de vliegramp in Tripoli. 1.7 Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit experts uit diverse disciplines. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de Raad van Advies. De experts van de Raad van Advies kunnen door de directie geraadpleegd worden in geval van specifieke advisering bij een schokkende gebeurtenis. Tevens verlenen zij, afhankelijk van hun expertise, medewerking bij de projecten die door Impact uitgevoerd worden. Dit kan op individuele adviesvraag maar ook door zitting te nemen in de stuurgroep of de klankbordgroep die bij de projecten worden gevormd. Voor deze adviesvorm is gekozen in de vergadering van februari 2010, waarin de Raad van Advies en Raad van Toezicht uitgebreid de toekomstvisie van Impact hebben besproken. In samenhang hiermee is ook de adviesfunctie van de Raad hierop aangepast. Samenstelling De Raad van Advies bestond in 2010 uit de volgende leden: 7

8 De heer prof. dr. B.P.R. Gersons, voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychiatrie AMC/universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk adviseur Centrum 45. De heer prof. dr. R.J. Kleber, vice-voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en Hoofd Onderzoek Centrum 45 en IVP. De heer M.J.J. Hoejenbos, MD, MPH. Oud-marine-arts en sociaal geneeskundige, directeur Hoejenbos Health Consultancy. De heer prof. dr. Ir. E. Lebret. Portefeuillehouder R&D, Sector Milieu en Veiligheid van het RIVM; deeltijdhoogleraar Environmental Health Impact Assessment aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht. Drs. J. van Lidth de Jeude. Voormalig burgemeester, voormalig voorzitter Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) Enschede en Volendam. De heer drs. W.J. Martens. Psycholoog/psychotherapeut, voormalig hoofd afdeling Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht. Mevrouw drs. C.J.A.M. de Roos. Klinisch psycholoog/behandelcoördinator TopGGZ erkend Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden. Mevrouw drs. A. van der Wurff. Coördinator Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en staffunctionaris Dienstverlening Dimence, voorzitter Overleg Psychosociale Rampenopvang (OPRON). 1.8 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er jaarlijks een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze vergadering is bedoeld om de Raad van Advies en de Raad van Toezicht de gelegenheid te geven elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. 8

9 De gemeenschappelijke vergadering in februari 2010 was geheel gewijd aan de visie-ontwikkeling van Impact. 1.9 Personeel Op 31 december 2010 waren 8 medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), twee beleidsmedewerkers (100% en 67%), een projectmedewerker (20%), een persoonlijk assistente (89%) en een projectassistente (56%). De leeftijd van medewerkers varieert van 25 tot 58 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk twee bureaus voor internet hosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant voor de financiële administratie en personeelszaken een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten.. Het percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact bedroeg in 2010: 1,2 % 9

10 2. Nationale en internationale verankering Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen Het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie De samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV)/Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant; de samenwerking wordt verder uitgebouwd in het kader van de vorming van de GHOR Academie Impact maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) Voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45 Impact werkt samen met het Veiligheidsberaad in het kader van de nafase Impact oriënteert zich op samenwerking in het kader van de Landelijke Ondersteuningsstructuur Fysieke Veiligheid. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen en het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en vindt dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbrengst te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. 10

11 Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). In 2010 is zij gekozen tot vice-voorzitter van dit Committee. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. Daarnaast neemt Impact actief deel aan diverse Europese projecten: EUTOPA (European Guidelines for Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare) NAVT (European Network of Victims of Terrorism) TENTS (The European Network for Traumatic Stress) Meer informatie over deze projecten vindt u in hoofdstuk 4, pagina

12 3. Activiteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit een basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie, plus opdrachten met aanvullende financiering. De ministeries van VWS, BZK en Defensie financieren de basissubsidie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma, dat bestaat uit de volgende activiteiten: Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten/kennissynthese Daarnaast voerde Impact in 2010 via aanvullende financiering opdrachten uit voor de ministeries van BZK en VWS, en de Europese Commissie. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. Hieronder volgt een beschrijving van de basisactiviteiten en de projecten van Impact in Nederland, In hoofdstuk 4 worden de Europese activiteiten belicht. 3.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact geeft advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: beschikbaarheid voor advisering van het veld van GGD en GHOR inzake rampen en calamiteiten ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van de psychosociale zorg na rampen; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van het openbaar bestuur in hun besluitvorming op basis van up to date evidence based kennis rondom psychosociale zorg. advisering Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) 12

13 Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden bestaat grote behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden. Daarnaast is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Impact wordt ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende leden, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Naast advies in de acute fase is na een ramp of calamiteit advies op aanvraag beschikbaar bij het opstellen van protocollen, richtlijnen e.d. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts via Impact te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertisenetwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact. Advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Adviezen uitgebracht in 2010 Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti heeft Impact op verzoek van adoptie-organisaties advies gegeven inzake de reis, aankomst en de nazorg van de kinderen in Nederland. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met experts op het gebied van kinderopvang. In mei 2010 is er advies uitgebracht inzake de psychosociale opvang van en de herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van de vliegramp in Tripoli. Tevens is een via internet toegankelijk Informatie en Verwijscentrum ingericht, waar de nabestaanden op een algemeen toegankelijk gedeelte voor informatie terecht kunnen. Op een besloten gedeelte wordt de nabestaanden de gelegenheid geboden met elkaar contact te onderhouden. Aan de GGD Kennemerland is advies uitgebracht inzake het programma om 1 jaar na de poldercrash van Turkish Airlines de getroffenen en nabestaanden in Nederland telefonisch te benaderen om de geboden nazorg te evalueren en de ontwikkeling van psychosociale klachten tijdig te signaleren. 13

14 Naar aanleiding van de ontwikkeling van de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden is aan diverse organisaties zoals de NVBR, het Rode Kruis, het Oranje Kruis en diverse politie organisaties advies gegeven over de opvang van personeel en/of vrijwilligers. Voor een compleet overzicht van de in 2010 door Impact uitgebrachte adviezen verwijzen wij u naar bijlage I, op pagina Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld, dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk besproken worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. Nederlandse netwerken Geestelijk verzorgers (alle denominaties) netwerk van burgemeesters coördinatoren gemeentelijke processen Veiligheidsregio s Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid netwerk gemeentelijke secretarissen GGD en OPRON (Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. 14

15 Europees en internationaal netwerk Impact maakt deel uit van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation (WHO) en de Verenigde Naties. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken; naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma - het netwerk van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk ondersteuning bij de ontwikkeling van relevante netwerkpartners op nationaal en internationaal niveau voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Activiteiten in 2010 Samen met een getroffene is de internationale dag voor slachtoffers van terrorisme op 11 maart in Brussel bijgewoond. Binnen Europa maakt Impact deel uit van het netwerk van organisaties die op internationaal niveau de aandacht vestigen op de psychosociale nazorg en de behoeften van getroffenen. 15

16 Na de vliegtuigramp in Tripoli in mei 2010 heeft Impact een via internet bereikbaar Informatie- en Verwijscentrum ingericht, waar ondermeer verwijzingen te vinden waren naar de diverse netwerken in Nederland die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van opvang van getroffenen en nabestaanden na een ingrijpende gebeurtenis. In september 2010 organiseerde Impact een bijeenkomst binnen het Europese project EUTOPA, waarvoor experts uit Europa en Canada hun ervaringen over de opvang en ondersteuning van geüniformeerden met elkaar deelden. Ook was er een virtuele gemeenschap van internationale experts gevormd die via hun bijdrage aan de bijeenkomst leverden. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses : zie bijlage II op pagina Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact verzamelt, borgt en levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit het veld en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops, en de digitale nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt en verspreid wordt onder ruim 1500 abonnees. Wat doet Impact hiervoor? Bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders 16

17 verzorgen van presentaties inclusief materiaal, waaronder presentaties over de Richtlijnontwikkeling door Impact verspreiden van kennis via de media publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen. Enkele voorbeelden van de kennissynthese in 2010: Begin 2010 wordt het boek Help, ik heb geholpen gepubliceerd. Dit boek bevat de praktijkervaring van een verpleegkundige tijdens de brand in Volendam, aangevuld met wetenschappelijke kennis over secundaire traumatisering. Gedurende 2010 is Impact the Game geïntroduceerd, een spel dat ontwikkeld is ter ondersteuning van de implementatie van het Modelplan Nafase. In december 2010 wordt de Richtlijn geüniformeerden gepubliceerd. Rond deze publicatie worden veel presentaties en workshops gegeven. Gedurende 2010 zijn een aantal artikelen van de hand van Impact medewerkers gepubliceerd onder meer over onderwerpen als sociale veerkracht, de bedreiging van terrorisme voor sociale cohesie. In 2010 wordt de Impact website vernieuwd, die de bezoekers op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier ondermeer kennis laat maken met de projecten en producten van Impact. In de bijlagen vindt u vanaf pagina 38 een totaal overzicht van de presentaties, publicaties en de artikelen uit de nieuwsbrief Digitale kennisbank Via de kennisbank wordt wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen beschikbaar gemaakt. Impact blijft door middel van literatuursearches en aanbod vanuit het (internationale) netwerk op de hoogte van nieuw onderzoek op het gebied van psychosociale zorg na rampen, terrorisme, veerkracht en crisiscommunicatie. Vervolgens maakt Impact deze nieuwe uitgaven beschikbaar via de verschillende categorieën van de kennisbank online. De digitale kennisbank kent acht categorieën: 17

18 1. documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen 2. expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen 3. protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen 4. draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten 5. wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten 6. voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen 7. overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen 8. opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. 3.4 Project Richtlijn Geüniformeerden Achtergrond informatie Impact stelt een richtlijn op voor de organisatie van psychosociale ondersteuning van geüniformeerde hulpverleners na schokkende gebeurtenissen. De richtlijn zal de praktijk van de collegiale ondersteuning bij o.a. defensie, politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade ondersteunen door de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Daarnaast vormen goede praktijkvoorbeelden een basis voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld. De richtlijn geeft de opvangteams een standaard voor een opvangmodel dat evidence based is en dat zij kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. Doelstelling en doelgroep Het doel van de richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. Door de richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan. De geüniformeerde hulpverleners bij politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, en reddingsbrigades vormen de doelgroepen voor dit project. Daarnaast wordt bekeken welke beroepsgroepen en (vrijwilligers-) organisaties nog bij de richtlijn betrokken zullen worden. Ook professionele hulpverleners (psychiaters, psychologen, bedrijfsartsen en huisartsen) worden nauw bij de richtlijn betrokken. 18

19 Werkwijze In een oriënterende fase is het veld verkend. Relevante personen en organisaties zijn gecontacteerd, en het besluit is genomen om de richtlijn op te stellen conform de evidence-based methodiek, zoals gebruikt bij de NVAB en het Trimbos Instituut. Kennis uit de wetenschap wordt aangevuld met (praktijk)onderzoek en best practices. Getracht is de richtlijn zo goed mogelijk aan de bestaande praktijk te doen aansluiten. Daartoe is een projectgroep opgesteld, met experts op dit gebied vanuit alle betrokken geüniformeerde organisaties, alsmede psychiaters, psychologen, bedrijfsartsen en huisartsen. Voorzitter van de projectgroep was Dr. Menno van Duin, Lector Crisisbeheersing NIFV. Tevens is een stuurgroep opgesteld waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep begeleidt het richtlijnontwikkelingsproces, geeft feedback op de conceptrichtlijn en fiatteert inhoud (NB. geen autorisatie: dat doen betrokken beroepsgroepen zelf). Voorzitter van de stuurgroep was prof. Dr. Niek Klazinga, hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC. Naast project- en stuurgroep zijn interviews afgenomen met experts, en zijn er focusgroepen georganiseerd waar medewerkers uit verschillende lagen van de hulpverleningsorganisaties input gaven. Ten slotte is de inhoud van de richtlijn in commentaarfase en bruikbaarheidtest nog getoetst aan de praktijk (zie ook hieronder). Activiteiten 2010 In 2010 is de richtlijn afgerond. In een iteratief proces is een conceptversie van de richtlijntekst opgesteld in sterke samenspraak met de betrokken (geüniformeerde) instanties. De conceptversie is vervolgens in een commentaarronde voorgelegd aan zowel de betrokken partijen, als ook een aantal aanvullende relevante organisaties, zoals Slachtofferhulp Nederland, Rode Kruis Nederland, De Basis en maatschappelijk werk. Tevens is op grond van de conceptversie een zogenaamde bruikbaarheidtest uitgevoerd. Hierin werden aanbevelingen op bruikbaarheid en toepasbaarheid besproken met experts uit de praktijk. Op grond van alle commentaar uit zowel commentaarronde als bruikbaarheidtest is een definitieve versie van de richtlijn opgesteld, evenals een samenvatting. Het resultaat is 16 december 2010 aangeboden aan de directeur-generaal van het ministerie van BZK, de heer drs. H.W.M. Schoof. Looptijd en financier Het project is afgerond. Het is gefinancierd door het ministerie van BZK. 19

20 3.5 Project Implementatie Modelplan Nafase Achtergrondinformatie Impact heeft een landelijk proces- en productplan opgesteld dat als model toegepast kan worden tijdens de nafase bij een ramp (Modelplan Nafase). Dit model heeft als doel om op lokaal en/of regionaal niveau richting te geven aan de voorbereiding en uitvoering van de nazorg bij rampen. In het geval van een ramp weten gemeenten, besturen veiligheidsregio s en betrokken partijen wat er moet gebeuren om tot een goede afhandeling van de gevolgen van de ramp te komen. Impact heeft in 2009, op verzoek van het ministerie van BZK, het implementatietraject van Modelplan Nafase voorbereid en deels uitgevoerd in samenspraak met de partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het Modelplan. Doelstelling en doelgroep Het Modelplan Nafase zorgt voor een handreiking die partijen kunnen gebruiken na een ramp, waarbij zij veelal onder bijzondere omstandigheden hun werk moeten verrichten en de bestaande infrastructuren weggevallen zijn en/of sterk aangetast. De implementatie van Modelplan Nafase is een middel om lokaal en/of regionaal een aanzet te geven tot het maken van afspraken over de samenwerking in de nafase na een ramp. Werkwijze Het implementatieplan is opgesteld in samenwerking met de werkgroep Coördinerend ambtenaren gemeentelijke processen. Het implementatietraject omvat de ontwikkeling van diverse producten in samenwerking met partners uit de praktijk, waaronder een handzame checklist en een implementatiespel. Activiteiten 2010 Impact heeft samen met en voor gemeenten en veiligheidsregio s een implementatiespel genaamd Impact The Game ontwikkeld en dit spel ondermeer geïntroduceerd tijdens het congres Nafase dat Impact in november 2010 in samenwerking met het ministerie van BZK heeft georganiseerd. Impact The Game creëert op basis van een drietal scenario s bewustwording bij de deelnemers ten aanzien van de processen van de nafase en het beleid dat daar (inter) regionaal voor nodig is. Ook stimuleert Impact The Game de deelnemers om volgens de processen van het Modelplan te gaan werken en kan het spel worden ingezet om reeds ontwikkeld beleid te toetsen. In het najaar is gestart met trainingen voor spelbegeleiders, waarbij het principe Train the trainers wordt gehanteerd. In 2010 is ook de checklist verschenen, een boekje in handzaam formaat waarin de actiepunten voor gemeenten en veiligheidsregio s in de nafase op een overzichtelijke manier zijn weergegeven. Looptijd en financier Het project Modelplan Nafase t/m Implementatie Nafase loopt van December 2006 tot 2010/2011 en wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. 20

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden

Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden In samenwerking met uw organisatie en het Trimbos Instituut werkt Impact aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor psychosociale

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Procedures Richtlijnen

Procedures Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Urologie Conceptversie 1.0 vastgesteld HV 22 mei 2014 Procedures Richtlijnen 1 Inhoud Begrippen... 3 Inleiding... 4 1. Ontwikkeling richtlijnen... 4 2. Consultatie / Commentaarfase...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0 MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Versie 0.0 Datum Goedkeuring 21-04-2011 Methodiek Evidence based Verantwoording Trimbos-instituut Inhoudsopgave Multidisciplinaire

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer

psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer psychosociale ondersteuning geüniformeerden Hans te Brake 7 juni 2016, IFV congres Mentale Veerkracht Brandweer Waarom deze richtlijn? Wettelijke, economische en morele argumenten. Geüniformeerde hulpverleners

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN. Doel en doelgroep

RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN. Doel en doelgroep RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN Doel en doelgroep Het doel van deze richtlijn is het beschrijven van optimale psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden, om stressgerelateerde

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra M. van Denderen, R. Bax, en N. Sweers Fase 1 Initiatief en motivatie

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Onderzoek onder VGCt leden en in de markt bij klanten voor /aanbieders van gedragstrainingen Onderzoeksrapport : 18 mei 2012 door Maaike Leistra,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN

KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN KWALITEITSSTANDAARDEN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN Patiënten en cliënten hebben het recht om kwalitatief goede zorg te ontvangen. Daarom stimuleert V&VN verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Landelijk Team Forensische Opsporing

Landelijk Team Forensische Opsporing Landelijk Team Forensische Opsporing Taak Politie: Politietaak Daadwerkelijke handhaving rechtsorde Hulpverlening Handhaving rechtsorde Toezien op naleving wetten Opsporen van mensen die wetten hebben

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

Opvang na calamiteiten

Opvang na calamiteiten Opvang na calamiteiten 2011 Inleiding Je moet genieten van het moment, want voor je het weet is het voorbij. Je kunt geen plannen maken op lange termijn. Ik heb nu geleerd wie ik echt kan vertrouwen en

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C

10159/17 mak/gra/fb 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 RESULTAAT BESPREKINGEN van: d.d.: 8 juni 2017 aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente

Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente Jaarbericht 2006 Netwerk Palliatieve Zorg Enschede, Haaksbergen en Noordoost Twente p/a Livio, afdeling Stafzorg Postbus 379, 7500 AJ Enschede Tel: 053-4881200 Email: h.mulder@livio.nl Website: http://palliatieftwenteoost.ikcnet.nl

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Legis. samenwerken aan betere wetgeving

Legis. samenwerken aan betere wetgeving Legis samenwerken aan betere 2 Legis: samen werken aan betere Sinds de vastlegging van het sproces in de Grondwet van 1848 is dit proces vrijwel gelijk gebleven. De manier waarop regels in de samenleving

Nadere informatie

Evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid Kennispublicatie Evenementenveiligheid Infopunt Veiligheid Evenementen: een groot feest of incident? Over het algemeen verlopen evenementen zonder noemenswaardige incidenten, maar het verleden laat ook

Nadere informatie

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland

Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Uit rapportage TNO Operationele Prestaties Kennemerland Over het algemeen zal een scenario paniek in menigten ontstaan vanuit een klein incident. In de regio is dit onderkend door een pro-actief en preventief

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie