IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen

2 VOORWOORD IMPACT Landelijk Kennis & adviescentrum Doelstelling Doelgroepen Wettelijk Kader Directie Raad van Toezicht Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies Personeel NATIONALE EN INTERNATIONALE VERANKERING ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Project Richtlijn Geüniformeerden Project Implementatie Modelplan Nafase Project Update Rampenspirit Project Family Liaison Officer Project Resilience Monitor Project Stil IVC Project Help, ik heb geholpen Project Signalering Nafase Project IVC Tripoli EUROPESE ACTIVITEITEN EUTOPA / EUTOPA IP VNET 2/NAVT TENTS TP (The Network for Traumatic Stress Training and Practice) JAARREKENING BIJLAGEN I. Adviezen II. Congressen, Symposia, werkconferenties, masterclasses III. Bijeenkomsten georganiseerd door Impact IV. Presentaties V. Publicaties VI. Impact in de media VII. Nieuwsbrieven VIII. Gebruikte afkortingen

3 Voorwoord Het vorige jaarverslag droeg de titel Sterke Schouders, naar de gelijknamige bundel die eind 2009 door Impact is uitgegeven met ervaringen van hulpverleners in crisissituaties. De titel symboliseert de aan hulpverleners toegedachte daadkracht en draagkracht. Toenmalig minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*) schreef hierover dat de samenleving de mannen en vrouwen die hulp bieden in tijden van crisis niet in de kou mag laten staan. Het organiseren van steun verdient aandacht. Deels gebeurt dat in de persoonlijke, intieme kring rondom de hulpverlener waartoe ook directe collega s kunnen behoren. Maar voor de organisatie waar de hulpverlener werkt is een belangrijke ondersteunende rol weggelegd. De verantwoordelijkheid als goed werkgever, maar ook de wens mensen duurzaam in staat te stellen het werk uit te voeren, maken het noodzakelijk het welzijn en functioneren van medewerkers in het oog te houden. De titel van dit jaarverslag sluit daarop aan: Geregelde steun. Geregeld verwijst naar regelmatige, langdurige blootstelling aan wat getroffenen meemaken. Dit is kenmerkend voor het werk als hulpverlener. Geregeld verwijst bovendien naar de wijze waarop de opvang van hulpverleners binnen hun organisatie is geregeld. Hoewel Impact in 2010 in dit verband meerdere activiteiten heeft ontplooid die u kunt nalezen in dit jaarverslag, wil ik er twee producten uitlichten die de essentie van beide betekenissen weergeven. Een eerste product dat is voltooid is de Richtlijn opvang geüniformeerde hulpverleners. In samenwerking met politie, brandweer, ambulancediensten, defensie en reddingsdiensten is een richtlijn ontwikkeld om deze organisaties beter toe te rusten op de opvang van hun mensen. De richtlijn biedt een standaard, gebaseerd op het best beschikbare wetenschappelijke bewijs en praktijkvoorbeelden. In samenwerking met de diensten wordt deze richtlijn de komende jaren geïmplementeerd. Het tweede product is het boek Help; ik heb geholpen met daarin het persoonlijke verhaal van Yvonne Zwarthoed die als verpleegkundige lange tijd betrokken is geweest bij de zorg aan slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand in Volendam. *) in de loop van 2010 is het Directoraat-Generaal Veiligheid overgegaan van het ministerie van BZK naar het ministerie van Veiligheid enjustitie (VenJ). Voor leesgemak referen wij in dit verslag aan het ministerie van BZK. 3

4 Doordat zij haar verhaal heeft vastgelegd wordt zichtbaar wat secundaire traumatisering is en hoe het ingrijpt in het persoonlijke leven van de hulpverlener. De aanvullende informatie uit onderzoek en van experts maakt het boek van Yvonne tot een waardevol lesboek, dat niet alleen professionele hulp- en zorgverleners inzicht biedt in het gevaar van overbetrokkenheid, maar ook hun organisaties. Door een bizarre samenloop van omstandigheden was 12 mei 2010, de dag waarop het boek Help, ik heb geholpen is aangeboden aan prof. dr. E. Middelkoop directeur Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland, en Hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam tevens de dag dat een vliegtuig neerstortte in het Libische Tripoli. In de nasleep van dit drama heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Impact de opdracht gegeven een informatiewebsite voor nabestaanden en andere doelgroepen op te zetten. Dit Informatie- en Verwijscentrum is vormgegeven in samenwerking met vele deskundigen en het veld. Impact is er weliswaar trots op te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze en andere producten en trajecten, het neemt niet weg dat de gebeurtenissen waarvoor ze zijn bedoeld, iedere keer opnieuw verschrikkelijk zijn. Ze verstoren het leven van betrokkenen onverwachts en op ingrijpende wijze. Ook in 2010 was dit het geval. Het was een jaar met natuurrampen en ongelukken, waaronder de crash in Tripoli, met doden en gewonden. Het zijn gebeurtenissen die vragen om de inzet van professionele hulpverleners. Met dit in het achterhoofd wil ik terugkomen op de titel van dit jaarverslag. Het is een opdracht. Regel dat zij worden gesteund, zodat zij op hun beurt mensen kunnen blijven steunen. Het is de missie van Impact om daaraan bij te dragen. Magda Rooze Directeur. Voorjaar

5 1. Impact 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee bestrijkt Impact de gehele veiligheidsketen van proactie, preventie, preparatie, tot respons. Voor de psychosociale zorg betekent dit: advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorgfase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk zoals weergegeven in onderstaand schema. (Inter)nationale kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen Kennisproducten (referentiekader Impact) Internationale samenwerking Advisering -ad hoc -beleidsvorming Kennisverspreiding - presentaties - publicaties Bewustwording Werkveld Impact Impact biedt kennis en expertise op maat, werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 1.2 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en 5

6 wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 1.3 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 1.4 Wettelijk Kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Publieke Gezondheid 2008 Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet bescherming persoonsgegevens 2001 Wet op de Veiligheidsregio s Directie Impact kent een directeur/bestuurder. Zij is belast met het besturen van de stichting en heeft de dagelijkse leiding van Impact. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt in het inhoudelijke beleid ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven. 1.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Impact is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, te weten: De heer dr. W. Kuiper, directeur-bestuurder van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. De heer Kuiper is de voorzitter van de Raad van Toezicht. 6

7 Mevrouw drs. M.L. Bot, Voorzitter Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Directeur Patientenzorg Erasmus MC, lid Raad van Commissarissen Centrada, voorzitter bestuur De Helderheid. De heer mr. A.J. Heerma van Voss, voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv). Mevrouw drs. L.V. Jonkers, partner Organisatie- en Adviesbureau Change Managements Consultants. Mevrouw dr. B.E.C. Plesch, coach en consultant bij Plesch bv. Vergaderingen In 2010 heeft De Raad vier keer vergaderd. Hierin is de Raad geïnformeerd over de voortgang van de projecten van Impact en zijn de financiële resultaten 2009, de halfjaarcijfers 2010 en de financiële meerjaren-prognose besproken. Ook is er ruim tijd besteed aan de oriënterende en voorbereidende fase van het mogelijk partnerschap van Impact in Arq. Daarnaast is de Raad geraadpleegd en geïnformeerd met betrekking tot de advisering bij de vliegramp in Tripoli. 1.7 Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit experts uit diverse disciplines. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de Raad van Advies. De experts van de Raad van Advies kunnen door de directie geraadpleegd worden in geval van specifieke advisering bij een schokkende gebeurtenis. Tevens verlenen zij, afhankelijk van hun expertise, medewerking bij de projecten die door Impact uitgevoerd worden. Dit kan op individuele adviesvraag maar ook door zitting te nemen in de stuurgroep of de klankbordgroep die bij de projecten worden gevormd. Voor deze adviesvorm is gekozen in de vergadering van februari 2010, waarin de Raad van Advies en Raad van Toezicht uitgebreid de toekomstvisie van Impact hebben besproken. In samenhang hiermee is ook de adviesfunctie van de Raad hierop aangepast. Samenstelling De Raad van Advies bestond in 2010 uit de volgende leden: 7

8 De heer prof. dr. B.P.R. Gersons, voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychiatrie AMC/universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk adviseur Centrum 45. De heer prof. dr. R.J. Kleber, vice-voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en Hoofd Onderzoek Centrum 45 en IVP. De heer M.J.J. Hoejenbos, MD, MPH. Oud-marine-arts en sociaal geneeskundige, directeur Hoejenbos Health Consultancy. De heer prof. dr. Ir. E. Lebret. Portefeuillehouder R&D, Sector Milieu en Veiligheid van het RIVM; deeltijdhoogleraar Environmental Health Impact Assessment aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht. Drs. J. van Lidth de Jeude. Voormalig burgemeester, voormalig voorzitter Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) Enschede en Volendam. De heer drs. W.J. Martens. Psycholoog/psychotherapeut, voormalig hoofd afdeling Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht. Mevrouw drs. C.J.A.M. de Roos. Klinisch psycholoog/behandelcoördinator TopGGZ erkend Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden. Mevrouw drs. A. van der Wurff. Coördinator Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en staffunctionaris Dienstverlening Dimence, voorzitter Overleg Psychosociale Rampenopvang (OPRON). 1.8 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er jaarlijks een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze vergadering is bedoeld om de Raad van Advies en de Raad van Toezicht de gelegenheid te geven elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. 8

9 De gemeenschappelijke vergadering in februari 2010 was geheel gewijd aan de visie-ontwikkeling van Impact. 1.9 Personeel Op 31 december 2010 waren 8 medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), twee beleidsmedewerkers (100% en 67%), een projectmedewerker (20%), een persoonlijk assistente (89%) en een projectassistente (56%). De leeftijd van medewerkers varieert van 25 tot 58 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk twee bureaus voor internet hosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant voor de financiële administratie en personeelszaken een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten.. Het percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact bedroeg in 2010: 1,2 % 9

10 2. Nationale en internationale verankering Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen Het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie De samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV)/Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant; de samenwerking wordt verder uitgebouwd in het kader van de vorming van de GHOR Academie Impact maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) Voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45 Impact werkt samen met het Veiligheidsberaad in het kader van de nafase Impact oriënteert zich op samenwerking in het kader van de Landelijke Ondersteuningsstructuur Fysieke Veiligheid. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen en het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en vindt dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbrengst te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. 10

11 Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). In 2010 is zij gekozen tot vice-voorzitter van dit Committee. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. Daarnaast neemt Impact actief deel aan diverse Europese projecten: EUTOPA (European Guidelines for Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare) NAVT (European Network of Victims of Terrorism) TENTS (The European Network for Traumatic Stress) Meer informatie over deze projecten vindt u in hoofdstuk 4, pagina

12 3. Activiteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit een basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie, plus opdrachten met aanvullende financiering. De ministeries van VWS, BZK en Defensie financieren de basissubsidie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma, dat bestaat uit de volgende activiteiten: Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten/kennissynthese Daarnaast voerde Impact in 2010 via aanvullende financiering opdrachten uit voor de ministeries van BZK en VWS, en de Europese Commissie. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. Hieronder volgt een beschrijving van de basisactiviteiten en de projecten van Impact in Nederland, In hoofdstuk 4 worden de Europese activiteiten belicht. 3.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact geeft advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: beschikbaarheid voor advisering van het veld van GGD en GHOR inzake rampen en calamiteiten ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van de psychosociale zorg na rampen; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van het openbaar bestuur in hun besluitvorming op basis van up to date evidence based kennis rondom psychosociale zorg. advisering Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) 12

13 Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden bestaat grote behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden. Daarnaast is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Impact wordt ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende leden, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Naast advies in de acute fase is na een ramp of calamiteit advies op aanvraag beschikbaar bij het opstellen van protocollen, richtlijnen e.d. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts via Impact te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertisenetwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact. Advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Adviezen uitgebracht in 2010 Naar aanleiding van de aardbeving in Haïti heeft Impact op verzoek van adoptie-organisaties advies gegeven inzake de reis, aankomst en de nazorg van de kinderen in Nederland. Dit advies is tot stand gekomen in samenwerking met experts op het gebied van kinderopvang. In mei 2010 is er advies uitgebracht inzake de psychosociale opvang van en de herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van de vliegramp in Tripoli. Tevens is een via internet toegankelijk Informatie en Verwijscentrum ingericht, waar de nabestaanden op een algemeen toegankelijk gedeelte voor informatie terecht kunnen. Op een besloten gedeelte wordt de nabestaanden de gelegenheid geboden met elkaar contact te onderhouden. Aan de GGD Kennemerland is advies uitgebracht inzake het programma om 1 jaar na de poldercrash van Turkish Airlines de getroffenen en nabestaanden in Nederland telefonisch te benaderen om de geboden nazorg te evalueren en de ontwikkeling van psychosociale klachten tijdig te signaleren. 13

14 Naar aanleiding van de ontwikkeling van de richtlijn voor psychosociale ondersteuning van geüniformeerden is aan diverse organisaties zoals de NVBR, het Rode Kruis, het Oranje Kruis en diverse politie organisaties advies gegeven over de opvang van personeel en/of vrijwilligers. Voor een compleet overzicht van de in 2010 door Impact uitgebrachte adviezen verwijzen wij u naar bijlage I, op pagina Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld, dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk besproken worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. Nederlandse netwerken Geestelijk verzorgers (alle denominaties) netwerk van burgemeesters coördinatoren gemeentelijke processen Veiligheidsregio s Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid netwerk gemeentelijke secretarissen GGD en OPRON (Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. 14

15 Europees en internationaal netwerk Impact maakt deel uit van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation (WHO) en de Verenigde Naties. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken; naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma - het netwerk van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk ondersteuning bij de ontwikkeling van relevante netwerkpartners op nationaal en internationaal niveau voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Activiteiten in 2010 Samen met een getroffene is de internationale dag voor slachtoffers van terrorisme op 11 maart in Brussel bijgewoond. Binnen Europa maakt Impact deel uit van het netwerk van organisaties die op internationaal niveau de aandacht vestigen op de psychosociale nazorg en de behoeften van getroffenen. 15

16 Na de vliegtuigramp in Tripoli in mei 2010 heeft Impact een via internet bereikbaar Informatie- en Verwijscentrum ingericht, waar ondermeer verwijzingen te vinden waren naar de diverse netwerken in Nederland die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van opvang van getroffenen en nabestaanden na een ingrijpende gebeurtenis. In september 2010 organiseerde Impact een bijeenkomst binnen het Europese project EUTOPA, waarvoor experts uit Europa en Canada hun ervaringen over de opvang en ondersteuning van geüniformeerden met elkaar deelden. Ook was er een virtuele gemeenschap van internationale experts gevormd die via hun bijdrage aan de bijeenkomst leverden. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses : zie bijlage II op pagina Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact verzamelt, borgt en levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit het veld en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops, en de digitale nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt en verspreid wordt onder ruim 1500 abonnees. Wat doet Impact hiervoor? Bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders 16

17 verzorgen van presentaties inclusief materiaal, waaronder presentaties over de Richtlijnontwikkeling door Impact verspreiden van kennis via de media publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen. Enkele voorbeelden van de kennissynthese in 2010: Begin 2010 wordt het boek Help, ik heb geholpen gepubliceerd. Dit boek bevat de praktijkervaring van een verpleegkundige tijdens de brand in Volendam, aangevuld met wetenschappelijke kennis over secundaire traumatisering. Gedurende 2010 is Impact the Game geïntroduceerd, een spel dat ontwikkeld is ter ondersteuning van de implementatie van het Modelplan Nafase. In december 2010 wordt de Richtlijn geüniformeerden gepubliceerd. Rond deze publicatie worden veel presentaties en workshops gegeven. Gedurende 2010 zijn een aantal artikelen van de hand van Impact medewerkers gepubliceerd onder meer over onderwerpen als sociale veerkracht, de bedreiging van terrorisme voor sociale cohesie. In 2010 wordt de Impact website vernieuwd, die de bezoekers op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier ondermeer kennis laat maken met de projecten en producten van Impact. In de bijlagen vindt u vanaf pagina 38 een totaal overzicht van de presentaties, publicaties en de artikelen uit de nieuwsbrief Digitale kennisbank Via de kennisbank wordt wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen beschikbaar gemaakt. Impact blijft door middel van literatuursearches en aanbod vanuit het (internationale) netwerk op de hoogte van nieuw onderzoek op het gebied van psychosociale zorg na rampen, terrorisme, veerkracht en crisiscommunicatie. Vervolgens maakt Impact deze nieuwe uitgaven beschikbaar via de verschillende categorieën van de kennisbank online. De digitale kennisbank kent acht categorieën: 17

18 1. documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen 2. expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen 3. protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen 4. draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten 5. wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten 6. voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen 7. overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen 8. opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. 3.4 Project Richtlijn Geüniformeerden Achtergrond informatie Impact stelt een richtlijn op voor de organisatie van psychosociale ondersteuning van geüniformeerde hulpverleners na schokkende gebeurtenissen. De richtlijn zal de praktijk van de collegiale ondersteuning bij o.a. defensie, politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade ondersteunen door de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Daarnaast vormen goede praktijkvoorbeelden een basis voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld. De richtlijn geeft de opvangteams een standaard voor een opvangmodel dat evidence based is en dat zij kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. Doelstelling en doelgroep Het doel van de richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. Door de richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan. De geüniformeerde hulpverleners bij politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, en reddingsbrigades vormen de doelgroepen voor dit project. Daarnaast wordt bekeken welke beroepsgroepen en (vrijwilligers-) organisaties nog bij de richtlijn betrokken zullen worden. Ook professionele hulpverleners (psychiaters, psychologen, bedrijfsartsen en huisartsen) worden nauw bij de richtlijn betrokken. 18

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 1 colofon uitgave Impact auteurs Nils Burger MSc Dr.

Nadere informatie

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn

over napijn nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn over napijn en nazorg Eindverslag van de onafhankelijke adviescommissie nazorg schietincident Alphen aan den Rijn Voorwoord Colofon Tekst: de heer J.P. Laurier, de heer C.E. ten Brink, de heer J.M.M. de

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr.

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. Michel Dückers colofon uitgave Impact auteurs Drs. L.M. Hoijtink Dr. J.H.M.

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie

Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Advies ondersteuning en financiële tegemoetkoming slachtoffers nieuwjaarsbrand Volendam Beknopte versie Eindrapport Commissie financiële afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam Juni 2002 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red)

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) RIVM rapport 270042003/2005 Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007 A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) Met medewerking van: M.L. van der Graaf X. Gravestein E.J.E. van der Hijden J.M.J. Janssens W.

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak ! Veilig Thuis Actieprogramma aanpak Centrum gemeentelijke regiovisie huiselijk huiselijk geweld geweld & en kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Van Centrumgemeente Vrouwenopvang,

Nadere informatie