Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Justitie. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Justitie Jaarverslag

2 voorwoord Beste lezer, Over het historische jaar 2008 is het laatste woord nog niet geschreven. Belangrijke, met justitie verband houdende, ontwikkelingen hebben de publieke opinie sterk beroerd. Terwijl kondigde zich een economische crisis aan die de komende jaren ongetwijfeld een budgettaire weerslag zal hebben en die de overheidsdiensten tot steeds zorgvuldiger beheer zal dwingen. Mag ik er aan herinneren dat de twee hoofdlijnen die werden geformuleerd in het onder mijn voorzitterschap door het directiecomité ontwikkelde managementplan voor de FOD Justitie meer dan geldig blijven en dit onder gelijk welke omstandigheden: om haar doelstellingen te bereiken dient onze organisatie onverminderd te streven naar verbetering ( Do better things ) en terwijl ook, met blijvende inzet ( Do things better ), voor continuïteit te zorgen. De hernieuwing van mijn mandaat als voorzitter van het directiecomité moet gezien worden als een bevestiging van de in het managementplan ontwikkelde strategie en als een oproep om die strategie op alerte wijze te handhaven. In het voorliggende jaarverslag zal u meer te weten komen over de diverse projecten en operationele activiteiten waarvoor de vrouwen en mannen die werken voor Justitie zich concreet hebben geëngageerd in Ik benadruk hierbij dat het gaat over reële individuele engagementen van elk personeelslid: de consequente invoering van de ontwikkelcirkels heeft tot het besef geleid dat elkeen zijn onmisbare bijdrage levert en daar ook individueel verantwoordelijk voor is. Laat mij u veel leesgenot toewensen. Alain Bourlet, Voorzitter van het directiecomité 2

3 inhoud FOD Justitie: organisatie en opdrachten...4 DG Rechterlijke Organisatie...7 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden DG Penitentiaire Inrichtingen DG Justitiehuizen Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Kansspelcommissie Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek SD Personeel en Organisatie SD ICT Diensten van de Voorzitter Belgisch Staatsblad Veiligheid van de Staat Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Foto s : Regie der Gebouwen Goodshot.com: Business and EURO by Ludovic di Orio Corbis - Just Flags_RFCD 142 Image 100: Money Matters Casino Imagesource: Family Emotions Photo Alto: Business Details by Alix Minde Crowds by Frédéric Cirou Today Crowds by Frédéric Cirou Social Issues by Laurent Hamels Professional Practices by Laurence Mouton Patrick Boudry, Luc Genneret, Alexandre Pérard, Mátyás Fuzfa, NICC en SD P&O 3

4 De FOD Justitie Dag na dag bouwt de FOD Justitie aan een vertrouwensband met de burger. Door onze opdrachten met toewijding uit te voeren, willen wij bijdragen tot een rechtvaardigere samenleving. Om te slagen in zijn missie, vervult de FOD Justitie vijf kernopdrachten: 1. zorgen voor een efficiënte en voor iedereen begrijpelijke wetgeving 2. zorgen voor logistieke ondersteuning van de rechterlijke macht 3. zorgen voor de correcte tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissingen 4. de sociale dimensie integreren bij justitie en bij de informatieverstrekking aan de justitiabelen 5. rekening houden met de internationale dimensie in de uitvoering van zijn opdrachten De FOD Justitie streeft ernaar eenvoudige en eenduidige wetteksten te maken of te herwerken. Zo kan iedere burger recht halen/doen gelden met kennis van zaken. De FOD ondersteunt de rechterlijke macht door middel van efficiënte instrumenten en procedures. Daarnaast wil de FOD Justitie het gerechtelijk apparaat stimuleren zichzelf te moderniseren tot een toegankelijke en efficiënte organisatie. Het is de opzet bij de uitvoering van de gerechtelijke beslissingen en opdrachten op evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de samenleving, het slachtoffer en de dader van het misdrijf. Via een optimale informatieverstrekking willen wij ervoor zorgen dat de burger inzicht heeft in de werking van justitie en keuzes kan maken met kennis van zaken. De FOD kent een belangrijke plaats toe aan de internationale dimensie, zowel op wetgevend, gerechtelijk als uitvoerend vlak. Wij willen met name meewerken aan de ontwikkeling en toepassing van Europese normen en bovendien leren van buitenlandse expertise. De FOD Justitie streeft ernaar op korte termijn een centre of excellence te worden in zijn bevoegdheidsdomeinen, zowel op nationaal als op internationaal vlak. De directoraten-generaal worden verticale diensten genoemd. Ze zijn zo georganiseerd dat ze onafhankelijk fungeren binnen het hart van de FOD Justitie. De stafdiensten noemen we dan weer horizontale diensten. Zij bepalen het beleid in hun specifieke domeinen en ondersteunen de andere diensten en directies met alles wat binnen hun competenties valt (logistiek, personeel, budgettaire en juridische ondersteuning, informatica, ). 4 fod justitie

5 Veiligheid van de Staatat NICC C Strafrechtelijk Beleid Auditcomité Interne audit Minister Beleidsraad & Cel Beleidsvoorbereiding Voorzitter & Directiecomité Commissies Commissie m Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden e en Occasionele Redders Kansspelcommissie s Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek Diensten van de Voorzitter Stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) Belgisch Staatsblad Stafdienst ICT Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Directoraat-generaal Justitiehuizen fod justitie 5

6 Voorzitter en directiecomité De FOD Justitie wordt geleid door een voorzitter met een mandaat van 6 jaar. Sinds 2002 bekleedt Alain Bourlet het voorzitterschap. Hij staat aan het hoofd van het directiecomité, waarin ook de directeurs-generaal van elk directoraat-generaal en de directeurs van elke stafdienst zitting hebben. Het directiecomité definieert de strategie van de Federale Overheidsdienst en ziet toe op de uitvoering ervan. In concreto: formuleert het directiecomité voorstellen om de werking van de FOD te verbeteren; stelt het directiecomité voor elke dienst de begroting op en controleert het de uitvoering ervan; stelt het directiecomité het personeelsplan voor en ziet het toe op de realisatie ervan. 6 fod justitie

7 DG Rechterlijke Organisatie Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie verstrekt de hoven en rechtbanken de nodige logistieke en materiële middelen met het oog op de goede werking van de diensten van de rechterlijke orde. Het directoraat-generaal zorgt eveneens voor het personeelsbeheer van de magistratuur, griffies en parketsecretariaten. Daarnaast ziet dit directoraat-generaal toe op de controle en betaling van de gerechtskosten in strafzaken, zorgt het voor het beheer van het centraal strafregister en werkt het mee aan de uitwerking van de wet- en regelgeving met betrekking tot de rechterlijke organisatie. DG rechterlijke organisatie 7

8 Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Coördinatie en steundienst Directie P& O RO Directie LOG & ICT RO Directie Specifieke Expertisecentra Dienst D e Personeel RO Afdeling Magistraten aten Afdeling i Personeel Dienst Gebouwen Steundienst Slachtoffers h en Rechtshulph h l Dienste Opleiding e RO Dienst Materieel Dienst Centraal Strafregister Juridische Dienst Dienst n Budget RO Dienst s Gerechtskosten Dienst n ICT 8 DG rechterlijke organisatie

9 Directie Logistiek en ICT RO Dienst Gebouwen De justitiehuizen van Brussel (NL en FR), die gehuisvest waren in het gebouw op het Dillensplein, hadden reeds geruime tijd te kampen met plaatsgebrek. Een nieuwe, ruimere locatie was dan ook aan de orde. Er deed zich een opportuniteit voor in het gebouw op de Regentschapstraat 61-63, waar destijds de verdiepingen 1 tot en met 5 waren vrijgekomen (voormalige lokalen van het politie- en jeugdparket en de jeugdrechtbank). In totaal werd circa 4800 m² heringericht en opgefrist. De eigenaar-verhuurder (Cofinimmo) voorzag een lichte renovatie, herschikkingen van de burelen waren mogelijk en de technische installaties werden geüpdated. Na een renovatie van ongeveer 8 maanden was het gebouw instapklaar in mei De officiële inhuldiging was op 21 november Naast de huisvesting voor de justitiehuizen kwamen er ook lokalen ter beschikking van de balie van Brussel (juridische tweedelijnsbijstand). Directie Personeel Start taalexamens nieuwe stijl Griffiers en personeelsleden van rechtbanken en hoven konden in 2008 deelnemen aan taalexamens nieuwe stijl. Tegelijk was deze organisatie een primeur voor de samenwerking tussen het DGRO en Selor. De taalexamens zullen voortaan ook 2 keer per jaar worden georganiseerd. Bepaalde griffiers en personeelsleden van rechtbanken en hoven moeten volgens de taalwetgeving in gerechtszaken de kennis van de tweede landstaal kunnen aantonen. Die taalregeling werd weliswaar grondig herbekeken en aangepast aan de noden van de diensten. De directie Personeel stemde de taalselecties voor assistenten, deskundigen en griffiers beter af op de taalvereisten van de functies, en annuleerde ook de tweetaligheidvoorwaarden voor de medewerkers. Er zijn voortaan 2 niveaus in de taalexamens. Enerzijds is er de grondige kennis die nodig is voor griffiers waar onder meer gepeild wordt naar de passieve en actieve kennis van juridische woordenschat. Anderzijds is er de voldoende kennis, nodig voor assistenten en deskundigen. Van de 172 deelnemers aan het examen voldoende kennis slaagden er 84. Voor het examen grondige kennis slaagden 5 deelnemers. Benoemingen via nieuwe procedure 410 personeelsleden RO zijn benoemd via nieuwe benoemingsprocedure. Met de wet van 10 juni 2006 en het koninklijk besluit van 10 november 2006 kende de benoemingsprocedure voor de personeelsleden van de rechterlijke orde (niveau B, C en D) een grondige hervorming. Bij de eerste benoemingsronde, die van start ging in december 2007, werden bij de diverse rechtsmachten meer dan 700 plaatsen van het niveau C en D vacant verklaard. Deze benoemingsronde eindigde in april 2008 met de benoeming van 410 personeelsleden. Het grootste deel van deze personen werd benoemd in de griffies van de rechtsmachten van Brussel waar vanaf 1 december 2006 de taalvoorwaarden voor het niveau D waren afgeschaft. DG rechterlijke organisatie 9

10 Juridische Dienst Uitbreiding van de strafuitvoeringsrechtbanken De wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken vereiste binnen de rechtbanken van eerste aanleg de oprichting van kamers gespecialiseerd in de strafuitvoering, die uitspraak doen over de straffen van meer dan 3 jaar en de ermee verband houdende regels. Het aantal kamers was aanvankelijk vastgesteld op 6. Gelet op de werklast van deze kamers moest het aantal ervan worden opgevoerd. In 2009 zal het aantal 10 bedragen. Zo is een bijkomende kamer opgericht in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Vanuit de optiek van een behoorlijke rechtsbedeling werd de opdeling van de penitentiaire inrichtingen tussen de verschillende strafuitvoeringsrechtbanken gewijzigd met het oog op een billijke verdeling van de werklast tussen de rechtbanken. Bijgevolg werd het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 december De uitbreiding van het aantal kamers in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen vereiste een aanpassing van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren teneinde te voorzien in het aantal assessoren dat nodig is voor de werking van deze kamer. Ook moest het aantal plaatsvervangers in het algemeen worden uitgebreid opdat alle strafuitvoeringsrechtbanken over een voldoende aantal plaatsvervangers zouden kunnen beschikken, omdat uit de praktijk bleek dat hun aantal ontoereikend was om de onbeschikbare plaatsvervangende assessoren op te vangen. Bijgevolg werd het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tevens gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 oktober Nieuwe omzendbrief voor organisatie assisenjury Op 9 januari 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief gepubliceerd van 24 december 2008 betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen. Deze omzendbrief helpt de gemeenten en de provincies bij hun wettelijke verplichting om de 4 jaar de lijsten van gezworenen voor de hoven van assisen opnieuw op te stellen. Hij bevat duidelijke richtlijnen hoe de gemeenten praktisch te werk moeten gaan bij de loting en bij het inwinnen van inlichtingen van hun burgers om zo na te gaan welke burgers aan de wettelijke vereisten beantwoorden. Daarnaast helpt de omzendbrief de gemeenten bij de toepassing van de taalwetgeving en verduidelijkt hij de wettelijke bepalingen. Tot slot vinden de gemeenten in de omzendbrief een aantal voorbeeldbrieven die zij in hun communicatie naar de burger kunnen gebruiken. Versterking van hoven van beroep en parkettengeneraal verlengd tot 2010 De tijdelijks kaders van raadsheren in de hoven van beroep en van substituten-generaal werden in 2008 verlengd tot december De wet van 22 december 2008 tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal bepaalde dat diverse wetten die in de tijdelijk versterking voorzien, langer in werking blijven. Het gaat om 33 plaatsen die waren toegekend aan de hoven van beroep en parketten-generaal. De versterking van de tijdelijke kaders werpt zijn vruchten af, zoals blijkt uit de werkingsverslagen van de verschillende hoven van beroep. Maar er is nog gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep. Bijkomend voordeel is dat alle wetten op de tijdelijke kaders (waarvan de werking voor sommige in 2008 afliep) nu eenzelfde einddatum krijgen. 10 DG rechterlijke organisatie

11 Directie Specifieke Expertisecentra Centraal strafregister In 2008 heeft de dienst Centraal Strafregister verdere inspanningen geleverd ter verbetering van de internationale samenwerking inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken. In het kader van het proefproject Network of Judicial Records heeft de dienst Centraal Strafregister de onderlinge koppeling met twee lidstaten van de Europese Unie, de Republiek Tsjechië en Luxemburg, tot stand gebracht. Hij heeft eveneens actief deelgenomen aan de besprekingen binnen de Raad van Europa met het oog op de uitwerking van een voorstel voor kaderbesluit betreffende een Europese regeling inzake de uitwisseling van gegevens uit het strafregister. Dienst Gerechtskosten Er zijn 2 soorten gerechtskosten: de kosten uitbetaald door de griffie en de kosten uitbetaald door de dienst Gerechtskosten. Deze laatste vertegenwoordigen de kosten die verband houden met de strafrechtelijke expertise - de zogenaamde niet-dringende gerechtskosten en die ,26 bedroegen in De dienst Gerechtskosten controleert en betaalt eveneens de internationale rogatoire commissies en de telefonie (gesprekken, identificaties,...) voor een bedrag van ,28. De overige kosten (vertalers, tolken, getuigen, gezworenen,...) worden uitbetaald door de griffie (dringende kosten) middels een vaste provisie die geverifieerd wordt door de dienst Gerechtskosten. De griffiekosten bedroegen ,08 in De expertises waarvan het bedrag betwist wordt door de dienst Gerechtskosten kunnen leiden tot weigering van uitbetaling of een verminderde factuur van de deskundige. De dienst heeft het bedrag van 320 expertises naar beneden herzien (i.e. een totale vermindering met ,62). De deskundige kan de beslissing van de administratie betwisten voor de commissie van de gerechtskosten, die samengesteld is uit 2 magistraten en een deskundige-verslaggever. 210 beroepen werden ingediend. De commissie speelt een cruciale rol bij de correcte toepassing van de regelgeving. In 2008 heeft de commissie 134 beslissingen gewezen die in de meeste gevallen een bevestiging vormden van de verminderingen die de dienst Gerechtskosten had vastgesteld. Op basis van deze met redenen omklede beslissingen kon ,62 worden bespaard op het budget voor de gerechtskosten. Contact DG Rechterlijke Organisatie Waterloolaan Brussel Tel.: Fax: DG rechterlijke organisatie 11

12 FOCUS Logistieke organisatie van grote processen: het proces Gellingen en proces Habran De dienst Gebouwen heeft er ook in 2008 voor gezorgd dat een aantal grote en uitzonderlijke processen in optimale omstandigheden konden plaatsvinden. Zo bracht de verhuis van de rechtbank van eerste aanleg van Doornik naar Tournai- Expo in de zaak Gellingen de oplossing voor het groot aantal betrokken partijen. De 22 verdachten, de 555 burgerlijke partijen en hun advocaten moesten immers achter gesloten deuren de raadkamer kunnen bijwonen. Daarom liet de dienst Gebouwen, in samenwerking met de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Doornik, een deel van de grote expohall omvormen tot een 1100 m² grote zittingzaal. Er werd onder andere gezorgd voor slachtofferonthaal, een aangepaste sfeer, een materiële en akoestische isolatie en vooral voor het gesloten karakter dat het goede verloop van zittingen kenmerkt. Voor de akoestische isolatie werd besloten gebruik te maken van een systeem van hoofdtelefoons op basis van infraroodtechniek. De verschillende sprekers gebruikten micro s, en de inhoud van de debatten werd verzonden via antennes in de zittingzalen naar de individuele koptelefoons. Bij het proces Habran, koos de dienst LOG en ICT voor de bestaande zaal van het hof van assisen. Wel werd de zaal grondig herschikt. De nieuwe inrichting van de zaal kwam loodrecht te staan op de klassieke en er kwam een nieuw verhoog voor de beklaagdenbanken, de jurybox en het hof. De hele nieuwe inrichting genoot van nieuw meubilair. Daarnaast werd extra geïnvesteerd in technische mogelijkheden en in veiligheidsuitrusting. Zo is er een speciaal perslokaal waar journalisten via 3 schermen het proces konden volgen. Voor het publiek, dat buiten de assisenzaal moest blijven, werden 3 grote schermen geïnstalleerd in de grote hal van het gerechtsgebouw. Drie camera s in de zaal zorgden voor de beelden. Magistraten konden dan weer beschikken over draagbare computers met daarop het dossier. Om de veiligheid te verhogen, kwamen er 3 metaaldetectoren en een röntgenstraaltunnel. 12 DG rechterlijke organisatie

13 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden adviseert de minister van Justitie inzake burgerlijk recht, strafrecht, rechten van de mens, erediensten en vrijzinnigheid. De voornaamste opdrachten van het directoraatgeneraal zijn: voorbereiding van de nationale, internationale en Europese wetgeving: in burgerlijke zaken, daaronder begrepen burgerlijk recht, handelsrecht en gerechtelijk recht; inzake strafrecht en strafprocesrecht; La direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) est responsable de l exécution des inzake peines rechten et mesures van privatives de mens, daar- de liberté. Elle agit dans onder le strict begrepen respect bio-ethiek de la légalité, en garantit la sécurité gegevensbescherming; de la société, du personnel et des détenus en respectant inzake politierecht la dignité op humaine gerechtelijk et agit niveau; dans un esprit praktische de justice toepassing réparatrice. van het En s appuyant burgerlijk sur son expertise, recht (naams- cette en direction voornaamsverandering, générale rend également des nationaliteit, avis dans le internationale domaine pénitentiaire. wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken, La kinderontvoeringen, direction générale EPI voogdij est composée over niet-d unbegeleide minderjarige centrale et vreemdelingen, services extérieurs administration comprenant erkenning van l ensemble buitenlandse des établissements adopties, ) pénitentiaires. het strafrecht L administration (onder meer uitleveringen, centrale assure notamment rogatoire commissies, le contrôle overbrenging et l encadrement van des services veroordeelde extérieurs, personen); le traitement des dossiers individuels des détenus et la gestion du personnel. Les prisons assurent l exécution des peines et des mesures multilaterale privatives en bilaterale de liberté. onderhandelingen Le over corps juridische de sécurité, teksten qui est inzake chargé burgerlijk du transfert recht, des détenus, strafrecht fait en également rechten van partie de mens; de cette direction générale. vertegenwoordiging van de Belgische Staat bij de internationale controlemechanismen inzake de rechten van de mens, rol van nationale autoriteit en verbindingsambtenaar voor het Europees comité ter voorkoming van foltering, coördinatie van de verslagen over de toepassing van de verdragen inzake de rechten van de mens in België; erkenning van de erediensten, machtiging van giften en legaten aan rechtspersonen, wanneer vereist, en erkenning van stichtingen van openbaar nut en internationale verenigingen. DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 13

14 Directeur-generaal Secretariaat Coördinatiedienst Internationaal Recht Managementondersteuning van het directoraat-generaal Kennis-, Processen- en Informatiemanagement Directie I Personenrecht Dienst D n Familierecht en Burgerlijke Stand Dienst n Nationaliteitsrecht Dienst n Naams- en Voornaamsverandering Dienst Internationale Adoptie Dienst n Voogdij voor de Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen Centrale Autoriteit Rechtshulp in Burgerlijke Zaken Directie II Contractenrecht, Handelsrecht en Burgerlijk Procesrecht, Erediensten en Vrijzinnigheid Dienst n Handelsrecht en Rechtspersonenrecht h Dienst n Erediensten en Vrijzinnigheid Dienst Burgerlijk Vermogensrecht Dienst Burgerlijk Procesrecht Directie III Strafrecht en Rechten van de Mens Dienst Beginselen van Strafrecht en Strafprocesrecht Dienst Bijzondere Inbreuken en Procedures Centrale Autoriteit Internationale Samenwerking in Strafzaken Dienst Rechten van de Mens Dienst Internationaal Humanitair Recht Federale Wapendienst Dienst Europees Strafrecht 14 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

15 DIRECTIE I Dienst Familierecht en Burgerlijke Stand WL 11 De belangrijkste wetgevende activiteiten van deze dienst waren gewijd aan: afwezigheid Artikelen 71 en 72 van de wet van 8 juni 2008 over diverse bepalingen die bekend zijn gemaakt in het BS van 16 juni 2008, houden een wijziging in van de wet van 9 mei (De wet van 9 mei 2007 wijzigt diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden.) Deze wijziging heeft betrekking op de overgangsbepalingen van voornoemde wet. transseksualiteit Een circulaire van 1 februari 2008, bekendgemaakt in het BS van 20 februari 2008, met betrekking tot de wet over de transseksualiteit, werd uitgevaardigd door de minister van Justitie om de ambtenaren van de burgerlijke stand te informeren over de draagwijdte van de bepalingen van de voornoemde wet die zij moeten toepassen bij de uitoefening van hun functie. aangifte van geboorte Een circulaire van 3 november 2008, bekendgemaakt in het BS van 2 december 2008, over de aangifte van geboorte in de kraamkliniek, werd uitgevaardigd door de minister van Justitie om de ambtenaren van de burgerlijke stand te informeren over de aangifte van geboorte in de kraamkliniek die zij moeten toepassen bij de uitoefening van hun functie. Dienst Nationaliteitsrecht WL12 Vanaf 24 april 2008 is de mogelijkheid voor een Belgisch onderdaan om de nationaliteit van een ander land te verkrijgen zonder de Belgische nationaliteit te verliezen op wetgevend vlak volledig verwezenlijkt. Dit op grond van het KB van 23 april Voorts heeft de dienst de minister een uitvoerig verslag overgemaakt over de problemen die opduiken bij de toepassing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Op grond van dat verslag, en rekening houdend met de doelstellingen in het regeerakkoord van 18 maart 2008 over het verkrijgen van de nationaliteit op neutralere en objectievere basis, heeft de dienst een wetsontwerp uitgewerkt. Dit wetsontwerp betracht een grondige hervorming van het WBN, zowel wat de voorwaarden, de begrippen als de procedures betreft. In het kader van de individuele dossiers behandelde de dienst verschillende dossiers. De meest opvallende vaststellingen daarbij zijn: tal van betwistingen hadden betrekking op de toepassing van artikel 12 van het WBN, dat de voorwaarden bepaalt waardoor aan een kind de nationaliteit van zijn ouders kan worden toegekend als gezamenlijk gevolg; net als de voorgaande jaren moest de dienst veel dossiers behandelen in verband met de toepassing van artikel 10 van het WBN, dat voorziet in de toekenning van de Belgische nationaliteit aan staatloze minderjarigen; de dienst heeft ook richtlijnen opgesteld in bepaalde principedossiers, in het bijzonder de dossiers met betrekking tot Brazilië; de dienst behandelde tal van Afrikadossiers; de indiening van de documenten die vereist zijn in het kader van de procedures tot verkrijging van de nationaliteit blijft geregeld voor problemen zorgen; doorgaans dient zich voor de meeste dossiers inzake de verkrijging van de nationaliteit een correcte toepassing van het vreemdelingenrecht op (behalve het wettelijk verblijf) als onvermijdelijke voorwaarde om een oplossing te vinden. Op internationaal vlak ten slotte zorgde de dienst voor de follow-up van de werkzaamheden van het comité van deskundigen inzake de nationaliteit van de Raad van Europa met het oog op de uitwerking van een ontwerp van aanbeveling over de nationaliteit van kinderen. DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 15

16 Dienst Naams- en voornaamsverandering WL kende een opmerkelijke stijging met 14,6 % van het aantal ingediende verzoeken ten opzichte van het voorgaande jaar. Aan Franstalige kant werd verzet aangetekend tegen een besluit tot naamsverandering. Er zijn ook 3 beroepen tot nietigverklaring tegen weigeringsbeslissingen inzake naamsverandering ingediend bij de Raad van State. Aan Nederlandstalige kant zijn 2 beroepen tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Aantal aanvragen tot wijziging van de naam/voornaam 2007 Enkel familienaam Enkel voornaam Naam en voornaam N F Totaal Algemeen totaal in 2007: 1317 dossiers Aantal aanvragen tot wijziging van de naam/voornaam 2008 Enkel familienaam Enkel voornaam Naam en voornaam N F Totaal Algemeen totaal in 2008: 1543 dossiers Dienst Internationale Adoptie WL14 Op nationaal niveau In de loop van dit jaar ontving de dienst Internationale Adoptie 423 geschiktheidvonnissen in het Nederlands, 348 in het Frans en 4 in het Duits, die vervolgens toegezonden werden aan de respectievelijke bevoegde gemeenschappen. De dienst erkende en/of registreerde 450 adopties (361 door de gemeenschappen begeleide adopties en 89 niet-begeleide adopties). Het merendeel van de begeleide adopties is gebeurd in Ethiopië (144), Kazachstan (62) en China (62). De dienst weigerde de erkenning van 102 adopties (hoofdzakelijk niet-begeleide adopties) en stond in voor de follow-up van 15 nieuwe beroepen die in 2008 zijn ingediend tegen zijn beslissingen. Ten slotte heeft de dienst 407 overschrijvingen van adopties of van vonnissen tot omzetting van adopties ontvangen en toegezonden aan de gemeenschappen. De wet van 28 oktober 2008 geeft de dienst de opdracht de verlenging van de geschiktheidvonnissen te bekrachtigen na toetsing aan bepaalde wettelijke voorwaarden. Sinds de inwerkingtreding van deze wet (13 november 2008) heeft de dienst 23 verlengingsattesten afgeleverd in DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

17 Op internationaal niveau In het kader van een zending verbleef de dienst gedurende een week in Congo om meer inzicht te krijgen in de problemen die verband houden met de dossiers inzake erkenningsaanvragen. De Europese overeenkomst over adoptie van kinderen werd ondertekend op 1 december De adoptierubriek op de website van de FOD is uitgebreid en kan rechtstreeks geraadpleegd worden via De statistieken van de dienst worden maandelijks bijgewerkt. Dienst Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen WL15 In 2008 heeft de dienst Voogdij gereageerd op 2826 meldingen, wat overeenstemt met 1884 personen die verklaarden minderjarige vreemdeling te zijn. Over een periode van 12 maanden zijn 406 medische tests tot vaststelling van de leeftijd uitgevoerd en 785 voogdijen toegekend. Eind 2008 waren er 1596 actieve voogdijen. In de loop van dezelfde periode zijn vier voogden toegevoegd aan de voogdenlijst. Er zijn 193 actieve voogden en 200 niet-actieve voogden. Het aantal particuliere voogden bedraagt 176 voor 1206 lopende voogdijen. Het aantal werknemers-voogden bedraagt 17 voor 390 lopende voogdijen. Voor 2008 moet ook melding worden gemaakt van de volgende activiteiten: de actieve voogden volgden een opleidingsprogramma van 5 dagen, gericht op de benadering van de minderjarige en op netwerking. Deze opleidingen werden georganiseerd in samenwerking met de vzw Solentra, gespecialiseerd in de psychologische opvang van minderjarige vreemdelingen; naar aanleiding van de organisatie van een dag in het teken van de formele bepaling van het belang van het kind in 2007 werd de blauwdruk van het verslag van de voogden aangepast om een grote participatie van de minderjarige en de formele bepaling van zijn belang te garanderen; voorts is de vertrouwelijkheidsplicht grondig geanalyseerd, wat in de nabije toekomst zou moeten leiden tot de publicatie van richtlijnen inzake deontologie. Centrale Autoriteit Rechtshulp in Burgerlijke Zaken WL16 Internationale kinderontvoeringen: Het federale aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen (FAP, opgericht op 1 januari 2005) heeft in 2008 zijn werkzaamheden voortgezet in het kader van zijn opdracht: Centralisatie en verspreiding van alle eerstelijnsinformatie: In dit kader is het FAP: overgegaan tot een herziening van zijn informatiebrochure in samenwerking met zijn partners (gerechtelijke overheden, FOD Buitenlandse Zaken en Child Focus). Deze brochure verschijnt in de loop van het eerste trimester van 2009; gestart met de aanpassing van de website (www.just.fgov.be, rubriek Justitie van A tot Z, lemma Internationale kinderontvoeringen ); overgegaan tot de herziening van de interne werking van zijn telefonische permanentie (7 dagen op 7, 24 uur op 24, inclusief weekends en feestdagen). DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 17

18 Beheer van de individuele dossiers Het aanspreekpunt behandelde 145 nieuwe individuele dossiers inzake internationale kinderontvoering, wat een gevoelige stijging betekent ten opzichte van de voorgaande jaren: Frankrijk (27 gevallen), Nederland (19), Italië (8), Spanje, Polen en Portugal (7), Duitsland (6), Verenigd Koninkrijk (5). Het sloot 98 dossiers s-gravenhage af op basis van dossiers die sinds 2005 geopend waren. Het stond 102 ouders bij met advies, via lijn (102 telefoongesprekken), preventie (35 gesprekken), mailbox (12) en telefonische permanentie (30). Daarnaast stond het ook in 20 gevallen behoeftige ouders financieel bij in het kader van de terugkeer van het kind (7) of het omgangsrecht (13). Psychologische steun aan families De psycholoog is opgetreden in 48 nieuwe individuele dossiers: ondersteuning van de ouders-slachtoffers, gesprek met de juristen, follow-up van de terugkeer en daarna, voorbereiding van een ouder op de uitoefening van het omgangsrecht, deelname aan coördinatievergaderingen, deelname aan de organisatie van een internationale bemiddeling, doorverwijzing van ouders naar andere specifieke hulp, Financiële steun In 2008 besteedde het fonds ongeveer aan de ondersteuning van bepaalde ouders bij de repatriëring van hun kind, de uitoefening van het omgangsrecht, Voorts belegde het FAP 6 vergaderingen met zijn partners (gerechtelijke overheden, FOD Buitenlandse Zaken en Child Focus) om de coördinatie van de verschillende acties te verzekeren. In dat verband werd een groep statistiek opgericht die meer dan eens samenkwam om gezamenlijke criteria voor de verwerking van statistieken te bepalen. Er kwamen maatregelen om deze in 2009 nog gerichter te maken. Op 28 april 2008 vond er opnieuw een ontmoeting plaats met een dertigtal ouders die slachtoffer zijn van kinderontvoeringen. Die ontmoetingen gebeuren op regelmatige basis. Internationale wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken Betekening en kennisgeving van burgerlijke akten Rogatoire commissie, verkrijging van bewijsmateriaal Rechtshulp Inning van de onderhoudsverplichtingen 562 dossiers 67 tot 70 dossiers 47 dossiers 185 dossiers 18 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

19 DIRECTIE II Dienst Burgerlijk Vermogensrecht WL21 Op internationaal vlak zorgde de dienst voor de follow-up van de recente werkzaamheden die geleid hebben tot de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). De dienst volgde ook de werkzaamheden in verband met het ontwerp van wijziging van de verordening inzake de arbitrage van de UNCITRAL. 23 april 2008: wet tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek. De dienst leverde verder een bijdrage aan de analyse van tal van wetsvoorstellen. Meer bepaald via de opmaak van juridische nota s en door aanwezig te zijn in de parlementaire commissie. De dienst zorgt voor de follow-up van de werkzaamheden van de parlementaire commissie, die een diepgaande hervorming van het recht betreffende de mede-eigendom moet bewerkstelligen. De dienst treedt op als centrale autoriteit voor België in het kader van de toepassing van richtlijn 93/7/EEG van de Raad betreffende de teruggave van de cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. Daartoe heeft de dienst de contacten met de Belgische instellingen nieuw leven ingeblazen met het oog op een optimale follow-up van de Europese procedure ter zake. Op nationaal vlak heeft de dienst bijgedragen tot de uitwerking van de volgende teksten: 25 juli 2008: wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State; 18 juli 2008: wet tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt; 18 juni 2008: wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen; 17 juni 2008: wet tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek; Individuele dossiers: machtiging van schenkingen en legaten Totaal Nederlands Frans Aantal ontvangen dossiers in (45 %) 142 (55 %) Aantal machtigingen in (48 %) 123 (52 %) Vergelijking Tendens Aantal ontvangen dossiers stijging van 15 % Aantal machtigingen stijging van 2 % DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden 19

20 Dienst Handelsrecht en Rechtspersonenrecht WL22 De belangrijkste realisaties van de afdeling Wetgeving van deze dienst zijn: omzetting van de tiende richtlijn vennootschapsrecht grensoverschrijdende fusie; omzetting van de gewijzigde tweede richtlijn vennootschapsrecht beschermd kapitaal; omzetting van de gewijzigde derde en zesde richtlijn vennootschapsrecht nationale opsplitsing en fusie; omzetting van de vierde en zevende richtlijn vennootschapsrecht corporate governance en gouden parachute; ontwerp van wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (vernieuwd gerechtelijk akkoord); verscheidene bijdragen tot wetten houdende diverse bepalingen (vzw, KBO enz.); verschillende wijzigingen in het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van Vennootschappen van 30 januari 2001 en in de boekhoudkundige koninklijke besluiten bij de wet van 20 juni 1921 betreffende de vzw s. Binnen de cel vzw stichtingen van de dienst werd het volgende gedaan: Oprichtingen ivzw's Wijzigingen ivzw's Totaal Oprichtingen stichtingen Wijzigingen stichtingen Totaal De terugval die voor 2006 voor de stichtingen was voorspeld, heeft zich dan toch doorgezet, hoewel de cijfers toch nog steeds op een aanzienlijk hoger niveau liggen dan voor de wetswijziging van 2005 (bijv. stichtingen oprichtingen , ; ivzw oprichtingen , ). Desalniettemin valt op dat de stichtingen zich op een zelfde hoger niveau als voor de wetswijziging gestabiliseerd hebben.hetzelfde kan ook over de ivzw s over de laatste jaren gezegd worden. 20 DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden

Directoraat-generaal Wetgeving

Directoraat-generaal Wetgeving Directoraat-generaal Wetgeving VOORWOORD Het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden adviseert de minister van Justitie over de materies burgerlijk recht, strafrecht en rechten

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie

Federale Overheidsdienst Justitie Federale Overheidsdienst Justitie voorwoord Beste lezers, In 2002 evolueerde het ministerie van Justitie naar een Federale Overheidsdienst in het kader van de modernisering van het openbaar ambt. Deze

Nadere informatie

Internationale kinderontvoeringen

Internationale kinderontvoeringen Internationale kinderontvoeringen INLEIDING Mijn partner dreigt ermee mijn 2-jarig kind naar Tunesië te nemen en niet meer terug te brengen. Ik ga hier niet mee akkoord. Mijn vrouw heeft zonder mijn toestemming

Nadere informatie

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen

Alle teksten zijn bijgewerkt tot 1 januari Gert Vermeulen Toelichting Deze uitgave bundelt de voornaamste, voor België relevante beleidsdocumenten en nationale en multilaterale regelgeving inzake internationaal en Europees strafrecht. Bijzondere aandacht is gegeven

Nadere informatie

F e e r d v e irc ale e Overheidsdienst ubsli t c i t f i é e déral Justice Jaarverslag 2006

F e e r d v e irc ale e Overheidsdienst ubsli t c i t f i é e déral Justice Jaarverslag 2006 Federale Overheidsdienst Service Justitie public fédéral Justice Jaarverslag 2006 Federale Overheidsdienst Service Justitie public fédéral Justice Jaarverslag 2006 P.06 P.10 P.16 FOD Justitie: organisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag 2009 1 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse

Nadere informatie

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens

Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens Het Justitieplan: de hervorming van justitie door Minister Geens FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009

Federale Overheidsdienst Justitie. jaarverslag 2009 Federale Overheidsdienst Justitie jaarverslag 2009 1 VOORWOORD Geachte lezer, Een jaarverslag van een organisatie als de FOD Justitie voorleggen, is geen routineklus. Dit jaarverslag is een jaarlijkse

Nadere informatie

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1,

(2002/C 42/07) Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst ( 1 ), inzonderheid op artikel 43, lid 1, C 42/8 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 15.2.2002 II (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Initiatief van het Koninkrijk Belgiº en het

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INLEIDING 4

VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INLEIDING 4 INHOUDSTAFEL 5 TREFWOORDENLIJST 13 KAART HOVEN VAN BEROEP 16 Kaart Hof van Beroep Antwerpen 17 Kaart Hof van Beroep Brussel 18 Kaart Hof van Beroep Gent 19 Kaart Hof

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING.

DEONTOLOGIE. Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING. DEONTOLOGIE Wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 1 TITEL 1. ALGEMENE BEPALING Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van

Nadere informatie

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Preambule blz. 3 DEEL 1 - Beginselen en doelstellingen blz. 6 DEEL 2 - Instellingen blz.

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot

CALRE. Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot CALRE Conferentie van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees Verklarende noot De CALRE verenigt vierenzeventig voorzitters van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees: de parlementen van de Spaanse

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1

INHOUD. Voorwoord bij de eerste editie... v. Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht... 1 INHOUD Voorwoord bij de eerste editie............................................ v Hoofdstuk 1. Inleiding tot het internationaal en Europees strafrecht................... 1 1. Begripsomschrijving................................................

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 53.978/VR van 7 november 2013 over een voorontwerp van decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE

HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE INLEIDING De HRJ heeft een drievoudige opdracht die sinds 2 augustus 2000 effectief uitgeoefend wordt: Een bepalende rol spelen in het benoemingsbeleid bij de magistratuur, op

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) 14504/1/04 REV 1 LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2004 (29.11) (OR. en) PUBLIC 14504/1/04 REV 1 LIMITE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper/de Raad - het gemengd comité Nr. vorig doc.

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C

7079/17 gys/van/sv 1 DG D 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 16 maart 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties nr. vorig doc.: 7078/17 Betreft: Ontwerpuitvoeringsbesluit (EU) 2017/

Nadere informatie

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE

Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE Ontwerp VERDRAG TOT HERZIENING VAN HET OP 3 FEBRUARI 1958 GESLOTEN VERDRAG TOT INSTELLING VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE 1 Preambule Het Koninkrijk België, Vertegenwoordigd door: de Federale Regering,

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1.

1. Het Coreper heeft het ontwerp-besluit van de Raad op 1 december 2004 besproken aan de hand van document 15281/04 + COR 1. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, december 004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 004/038 (CNS) 58//04 REV LIMITE COPEN 44 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 374/04 COPEN 8

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 januari 2008 (20.01) (OR. en) 5039/08 COPEN 3 EUROJUST 3 EJN 3 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Spaanse, de Belgische, de Poolse,

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem.

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem. Parquet Fédéral Rue aux Laines 66/1 B-1000 Bruxelles tél +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Federaal Parket Wolstraat 66/1 B-1000 Brussel tel +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Brussel, 12 november 2013

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Belgisch Internationaal Privaatrecht

Belgisch Internationaal Privaatrecht Belgisch Internationaal Privaatrecht Bart VOLDERS & Liselot SAMYN Maklu Antwerpen-Apeldoorn Inhoudstafel Lijst van afkortingen 11 Voorwoord 13 DEEL I. COMMUNAUTAIRE RECHTSBRONNEN 15 A. Internationaal en

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12

PUBLIC. Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 5931/10 LIMITE JUR 56 INST 25 COUR 12 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 februari 2010 (03.02) (OR. fr) 5931/10 LIMITE PUBLIC JUR 56 INST 25 COUR 12 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep vrienden van het voorzitterschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31)

Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Persbericht van de Ministerraad Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (2004-03-31) Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, keurde de Ministerraad

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Rechtsgrondslag Omschrijving Procedureonderdelen 1. economisch belang. van de instellingen

Rechtsgrondslag Omschrijving Procedureonderdelen 1. economisch belang. van de instellingen BIJLAGE III RECHTSGRONDSLAGEN VOOR DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE 1 Rechtsgrondslag Omschrijving Procedureonderdelen 1 Artikel 14 Artikel 15, lid 3 Artikel 16, lid 2 Artikel 18 Artikel 19, lid 2 Artikel

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: aan: Betreft: de Franse delegatie het Comité burgerlijk recht Initiatief van de Franse Republiek

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN

ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN ERKENNING VAN DE MOSKEEËN IN VLAANDEREN EXECUTIEF VAN DE MOSLIMS VAN BELGIË INHOUD Erkende islamitische gemeenschappen in Vlaanderen... 4 Erkenningsprocedure... 5 Gevolgen van de erkenning van een moskee...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4499. Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4499 Arrest nr. 106/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14, 1, eerste lid, 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals dat artikel

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 39 van 11/02/2000 (Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie) RAAD Initiatief van het Koninkrijk

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A

9317/17 pro/gra/sl 1 D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 NOTA van: aan: het voorzitterschap nr. vorig doc.: WK 5263/17 Nr. Comdoc.: 10767/16

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD

(Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD 19.1.2017 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 18/1 I (Resoluties, aanbevelingen en adviezen) RESOLUTIES RAAD RESOLUTIE VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN MODELOVEREENKOMST TER INSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP)

Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 6490/1/14 REV 1. Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2014 (28.02) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0255 (APP) 6490/1/14 REV 1 EPPO 9 EUROJUST 38 CATS 23 FIN 117 COPEN 53 GAF 10 NOTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Europese Unie met het oog op de vaststelling van

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 1605 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 5 maart 2003 ONTWERP VAN DECREET tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende invoering van de euro in het samenwerkingsakkoord van

Nadere informatie