Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief."

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juli 2007 (10.08) (OR. en) 12084/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0151 (CNS) FIN 371 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie ingekomen: 20 juli 2007 aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger Betreft: Ontwerp VERORDENING (EG, Euratom) VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2007) 1013 definitief. Bijlage: SEC(2007) 1013 definitief 12084/07 lm DG G III NL

2 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, SEC(2007) 1013 definitief 2007/0151 (CNS) Ontwerp VERORDENING (EG, Euratom) VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen NL NL

3 2007/0151 (CNS) Ontwerp VERORDENING (EG, Euratom) VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, en met name op artikel 185, lid 1 1, Gezien het advies van het Europees Parlement 2, Gezien het advies van de Raad 3, Gezien het advies van de Rekenkamer 4, Overwegende hetgeen volgt: (1) Na de wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (hierna "algemeen Financieel Reglement" genoemd) door Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad is het noodzakelijk om Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 december 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen 5, aan te passen om deze verordening in overeenstemming te brengen met het algemene Financieel Reglement. (2) Andere wijzigingen waren noodzakelijk in het licht van de door de bestaande communautaire organen opgedane ervaringen. (3) Er moet worden verduidelijkt dat een goed financieel beheer een effectieve en efficiënte interne controle vergt. De belangrijkste kenmerken en doelstellingen van de internecontrolesystemen moeten worden omschreven PB L 248 van , blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1995/2006 (PB L 390 van , blz. 1). PB L PB L PB L [ ] van [ ], blz. [ ]. PB L 357 van , blz. 72. NL 2 NL

4 (4) Met het oog op de transparantie bij het gebruik van hun budgettaire middelen is het dienstig te voorzien in een algemene verplichting waarbij de communautaire organen informatie over de begunstigden van deze middelen beschikbaar moeten maken. (5) De lijst met bestemmingsontvangsten bleek onvolledig te zijn en dient te worden aangevuld overeenkomstig artikel 18, lid 1, van het algemeen Financieel Reglement. (6) De bekendmaking van de begroting van de communautaire organen moet worden vereenvoudigd zonder dat aan de prerogatieven van de begrotingsautoriteit en de Rekenkamer wordt geraakt. (7) Het is gebleken dat de procedure voor overschrijvingen die door de directeurs van de communautaire organen moeten worden goedgekeurd, op inconsequente wijze is toegepast en derhalve dient te worden gepreciseerd. (8) De gevolgen van arbeid in deeltijd op de personeelsformatie dienen te worden gepreciseerd om in het bijzonder in kleine communautaire organen arbeid in deeltijd te bevorderen. (9) Er dienen nadere bepalingen te worden vastgesteld met betrekking tot belangenconflicten om ervoor te zorgen dat deze bepalingen gelden voor al wie bij procedures inzake overheidsopdrachten en subsidies is betrokken. (10) Wat de verwerking van soortgelijke afzonderlijke verrichtingen met betrekking tot bepaalde lopende uitgaven betreft, dienen de verplichte verificaties vooraf te worden vereenvoudigd. (11) De financiële aansprakelijkheid van de ordonnateurs dient uitdrukkelijk te worden beperkt tot zaken van grove nalatigheid en opzettelijke fouten. (12) Communautaire organen moeten gebruik kunnen maken van automatische incasso's, waardoor verrichtingen in bepaalde gevallen vlotter kunnen verlopen. (13) De functionele onafhankelijkheid van de rekenplichtige bij de uitoefening van zijn taken dient expliciet te worden gepreciseerd, aangezien de directeur van het communautair orgaan als ordonnateur de hiërarchische meerdere van de rekenplichtige is. (14) De taak van de rekenplichtigen om de rekeningen te certificeren op basis van de financiële informatie die hun door de ordonnateurs is verstrekt, moet worden verduidelijkt. Daartoe moet de rekenplichtige de bevoegdheid krijgen de door de gedelegeerd ordonnateur ontvangen informatie te controleren en zo nodig een voorbehoud te maken. (15) Het is noodzakelijk een reeks regels vast te stellen voor heffingen en belastingen om tegemoet te komen aan de behoeften van bepaalde communautaire organen die met dergelijke ontvangsten worden gefinancierd. (16) De gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden van de Commissie wordt bevoegd voor de communautaire organen tenzij deze laatste beslissen zelf een instantie op te richten of deel te nemen aan een gezamenlijke instantie die door verscheidene communautaire organen is opgericht. NL 3 NL

5 (17) De voorwaarden waaronder de communautaire organen een beroep kunnen doen op de diensten en bureaus van de Commissie, interinstitutionele Europese bureaus en het bij Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie opgerichte Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 6 (hierna "Vertaalbureau" genoemd) en op gezamenlijke aanbestedingsprocedures met de lidstaten die als gastheer voor het orgaan optreden, dienen te worden gepreciseerd ter versterking van de interinstitutionele samenwerking, de samenwerking tussen communautaire organen en de lidstaten die als gastheer voor de organen optreden. (18) Er dient te worden voorzien in een specifieke procedure voor de selectie van deskundigen, die vergelijkbaar is met die welke is ingesteld in het algemene Financieel Reglement. (19) Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 wordt als volgt gewijzigd: (1) Artikel 3 komt als volgt te luiden: "Artikel 3 Onder de in deze verordening bepaalde voorwaarden worden bij de opstelling en de uitvoering van de begroting van het communautair orgaan (hierna "de begroting" genoemd) de beginselen van eenheid, begrotingswaarachtigheid, jaarperiodiciteit, evenwicht, rekeneenheid, universaliteit en specialiteit, goed financieel beheer, dat een effectieve en efficiënte interne controle vergt, en transparantie in acht genomen." (2) Artikel 8, lid 1, komt als volgt te luiden: "1. De begroting bevat niet-gesplitste kredieten en, indien naar behoren gemotiveerd door operationele behoeften, gesplitste kredieten. Deze laatste bestaan uit vastleggings- en betalingskredieten."; (3) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: (a) (b) in de tweede alinea van lid 1 worden de woorden "leden 2 tot 8" vervangen door "leden 2 tot 7"; lid 3 komt als volgt te luiden: 6 PB L 314 van , blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1645/2003 (PB L 245 van , blz. 13). NL 4 NL

6 "3. Bij vastleggingskredieten en bij niet-gesplitste kredieten die bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog niet zijn vastgelegd, kunnen de bedragen die overeenstemmen met de vastleggingskredieten waarvoor de meeste, in de uitvoeringsvoorschriften van het financieel reglement van de afzonderlijke communautaire organen te bepalen voorbereidende stadia van het vastleggingsbesluit op 31 december zijn beëindigd, worden overgedragen. Deze bedragen kunnen tot 31 maart van het volgende jaar worden vastgelegd." (c) in lid 4 wordt de eerste zin vervangen door: "Bij de betalingskredieten kan de overdracht betrekking hebben op de bedragen die nodig zijn ter dekking van vastleggingen van voorafgaande begrotingsjaren of die betrekking hebben op overgedragen vastleggingskredieten, wanneer de kredieten van de betrokken begrotingsonderdelen in de begroting van het volgende begrotingsjaar ontoereikend zijn."; (4) Artikel 13 komt als volgt te luiden: "Artikel Voor de uitgaven van dagelijks beheer mogen vanaf 15 november van elk jaar vervroegde vastleggingen worden verricht ten laste van de kredieten van het volgende begrotingsjaar. Deze vastleggingen mogen evenwel niet meer bedragen dan een vierde van de door het directiecomité goedgekeurde kredieten van het betrokken begrotingsonderdeel voor het lopende begrotingsjaar. Zij mogen geen betrekking hebben op nieuwe uitgaven die nog niet in beginsel zijn aanvaard in de laatste op regelmatige wijze vastgestelde begroting. 2. De uitgaven die vervroegd worden verricht, zoals huur, mogen vanaf 1 december worden betaald ten laste van de kredieten van het volgende begrotingsjaar. In dat geval is het in lid 1 bedoelde maximum niet van toepassing."; (5) Artikel 15, lid 4, komt als volgt te luiden: "4. De aan een communautair orgaan betaalde communautaire middelen vormen in de begroting van dit orgaan een evenwichtssubsidie, die een voorfinanciering is in de zin van artikel 81, lid 1, onder b), i), van het algemeen Financieel Reglement. 5. In de betalingsverzoeken zal het communautair orgaan gedetailleerde en bijgewerkte prognoses opnemen van de reële kapitaalbehoeften van het orgaan over het gehele jaar."; (6) Artikel 19 komt als volgt te luiden: NL 5 NL

7 "Artikel De volgende ontvangsten zijn bestemd voor de financiering van bepaalde specifieke uitgaven: a) de ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten; b) bijdragen van lidstaten, derde landen of diverse instellingen voor acties van het communautair orgaan, voor zover dit is bepaald in de overeenkomst die is gesloten tussen het communautair orgaan en de betrokken lidstaten, derde landen of instellingen; c) ontvangsten afkomstig van derden wegens op hun verzoek verrichte leveringen, diensten en werken, met uitzondering van de in artikel 5, onder a), vermelde heffingen en belastingen; d) de opbrengst van leveringen, diensten en werken ten behoeve van communautaire instellingen of andere communautaire organen; e) terugbetalingen van onverschuldigd betaalde bedragen; f) de opbrengst van de verkoop bij vervanging of het buiten dienst stellen van voertuigen, uitrusting, installaties, materiaal en wetenschappelijke en technische apparaten na volledige afschrijving van de boekwaarde; g) ontvangen verzekeringsuitkeringen; h) ontvangsten uit huurvergoedingen; i) opbrengsten van de verkoop van publicaties en films, inclusief die op elektronische drager. 1 bis Het basisbesluit kan eveneens voorzien in de bestemming van de verwachte ontvangsten voor specifieke uitgaven. 2. Alle ontvangsten in de zin van lid 1, onder a) tot d), moeten alle rechtstreekse of onrechtstreekse uitgaven in verband met de betrokken actie of bestemming dekken. 3. De begroting voorziet in een structuur voor de opname van de in leden 1 en 1 bis vermelde categorieën bestemmingsontvangsten, alsmede, voor zover mogelijk, in een raming."; (7) Artikel 23 komt als volgt te luiden: "Artikel De directeur kan onbeperkt overschrijvingen uitvoeren van het ene hoofdstuk naar het andere, en van het ene artikel naar het andere, en van een titel naar een andere voor ten hoogste 10% van de kredieten van het begrotingsjaar dat staat NL 6 NL

8 vermeld op het begrotingsonderdeel waarvan kredieten worden overgeschreven. 2. Bij overschrijding van het in het eerste lid bedoelde maximum kan de directeur aan de raad van bestuur overschrijvingen voorstellen van een titel naar een andere. De raad van bestuur heeft drie weken tijd om zich te verzetten tegen deze overschrijvingen; na deze termijn worden zij aanvaard geacht. In dringende gevallen kan de directeur de termijn verkorten tot ten minste vijf werkdagen. 3. Voorstellen voor kredietoverschrijvingen en overeenkomstig leden 1 en 2 uitgevoerde overschrijvingen gaan vergezeld van passende en gedetailleerde motiveringen waaruit de besteding van de kredieten en de verwachte behoeften tot het einde van het begrotingsjaar blijken, zowel voor de begrotingsonderdelen die worden verhoogd als die welke worden verlaagd. 4. De directeur stelt de raad van bestuur zo snel mogelijk in kennis van alle verrichte overschrijvingen."; (8) Het volgende artikel 25 bis wordt ingevoegd: "Artikel 25 bis 1. De begroting wordt uitgevoerd met een effectieve en efficiënte interne controle. 2. Voor de uitvoering van de begroting wordt interne controle gedefinieerd als een proces dat op alle niveaus van het beheer van toepassing is en redelijke zekerheid moet verschaffen over de verwezenlijking van de volgende doelstellingen: a) doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van de verrichtingen; b) betrouwbaarheid van de verslaglegging; c) bescherming van activa en informatie; d) preventie en opsporing van fraude en onregelmatigheden; e) adequate beheersing van de risico's in verband met de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, rekening houdend met het meerjarige karakter van de programma's en met de aard van de betrokken betalingen."; (9) Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd: (a) lid 2 komt als volgt te luiden: "2. Een samenvatting van de definitief vastgestelde begrotingen en gewijzigde begrotingen wordt binnen drie maanden na hun vaststelling bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie." NL 7 NL

9 (b) de volgende leden 3 en 4 worden toegevoegd: "3. De begroting en gewijzigde begrotingen worden in hun definitief vastgestelde vorm binnen een termijn van twee maanden na hun vaststelling ter kennisgeving doorgestuurd naar de begrotingsautoriteit, de Rekenkamer en de Commissie en worden op de website van het desbetreffende communautair orgaan bekendgemaakt. 4. Het communautair orgaan stelt op passende wijze informatie over de begunstigden van begrotingsmiddelen ter beschikking. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld met inachtneming van de vereisten inzake vertrouwelijkheid en veiligheid, met name de bescherming van persoonsgegevens als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(*). (*) PB L 8 van , blz.1."; (10) In artikel 31 wordt punt 2, onder c), geschrapt. (11) Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: (a) in de derde alinea van het eerste lid worden de woorden "A1 en A2 en A3" vervangen door "AD 16, AD 15, AD 14 en AD 13"; (b) aan lid 2 wordt de volgende zin toegevoegd: "Wanneer een personeelslid verzoekt om de intrekking van de toekenning voor het einde van de toegekende periode, neemt het communautair orgaan de passende maatregelen om zo snel mogelijk het in lid 1, onder b), vermelde maximum in acht te nemen."; (12) In artikel 35 komen de leden 1 en 2 als volgt te luiden: "1. Het is alle financiële actoren in de zin van hoofdstuk 2 van deze titel en elke andere persoon die bij de uitvoering, het beheer, de audit of de controle van de begroting betrokken is, verboden enige handeling tot uitvoering van de begroting te verrichten waarbij hun eigen belangen in conflict kunnen komen met die van het communautaire orgaan. Indien een dergelijk geval zich voordoet, dient de betrokken persoon van deze handeling af te zien en zich tot de bevoegde autoriteit te wenden. 2. Er is sprake van een belangenconflict indien de onpartijdige en objectieve uitoefening van de functie van een in lid 1 bedoeld persoon in het gedrang komt als gevolg van familiebanden, vriendschap, politieke of nationale verwantschap, economische belangen of enige andere belangengemeenschap met de begunstigde."; (13) Aan artikel 38, lid 6, wordt de volgende zin toegevoegd: "De persoonsgegevens in de bewijsstukken worden, voor zover mogelijk, geschrapt wanneer zij niet noodzakelijk zijn voor de kwijting, controle en audit van de NL 8 NL

10 begroting. In ieder geval is, wat de bewaring van verkeersgegevens betreft, artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing."; (14) De volgende alinea's wordt toegevoegd aan artikel 39, lid 3: "Ten behoeve van verificatie vooraf mag een serie soortgelijke afzonderlijke verrichtingen in verband met lopende uitgaven voor salarissen, pensioenen, vergoeding van kosten van dienstreizen en ziektekosten door de bevoegde ordonnateur als één verrichting worden beschouwd. In het in de tweede alinea bedoelde geval verricht de bevoegde ordonnateur, afhankelijk van zijn risicoanalyse, een passende verificatie achteraf, overeenkomstig lid 4."; (15) Artikel 40, lid 1, komt als volgt te luiden: "1. De ordonnateur legt verantwoording over de uitoefening van zijn taken af aan de raad van bestuur door middel van een jaarlijks activiteitenverslag, dat vergezeld gaat van gegevens over de financiën en het beheer, zulks ter bevestiging dat de in dit verslag opgenomen gegevens een getrouw beeld geven, tenzij anders staat vermeld in voorbehouden betreffende bepaalde gebieden van ontvangsten en uitgaven. Het jaarlijks activiteitenverslag vermeldt de resultaten van zijn verrichtingen in het licht van de hem gestelde doelstellingen, de met deze verrichtingen verbonden risico's, het gebruik van de hem ter beschikking gestelde middelen en de efficiëntie en de effectiviteit van het interne controlesysteem. De interne controleur, in de zin van artikel 71 van deze verordening, neemt kennis van het jaarlijks activiteitenverslag en van de andere genoemde informatie."; (16) Artikel 43 komt als volgt te luiden: "Artikel De raad van bestuur stelt een onder het statuut vallende rekenplichtige aan, die functioneel onafhankelijk is bij de uitvoering van zijn taken. De rekenplichtige is in het communautair orgaan belast met: a) de goede uitvoering van de betalingen, de inning van de ontvangsten en de invordering van de vastgestelde schuldvorderingen; b) het opstellen en inrichten van de rekeningen overeenkomstig titel VII; c) het voeren van de boekhouding overeenkomstig titel VII; d) het overeenkomstig titel VII ten uitvoer leggen van de boekhoudregels en -methoden en het rekeningstelsel in overeenstemming met de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde bepalingen; e) het vaststellen en valideren van de boekhoudsystemen, alsmede, waar van toepassing, het valideren van de door de ordonnateur vastgestelde NL 9 NL

11 systemen die tot doel hebben boekhoudkundige gegevens te verstrekken of te motiveren; f) het beheer van de kasmiddelen. 2. De rekenplichtige ontvangt van de ordonnateur, die de betrouwbaarheid ervan garandeert, alle gegevens die nodig zijn voor de opstelling van rekeningen die een getrouw beeld geven van het vermogen van het communautair orgaan en de uitvoering van de begroting. 2 bis. Voordat de rekeningen door het directeur worden goedgekeurd, tekent de rekenplichtige ze af, waarmee hij verklaart dat hij een redelijke zekerheid heeft dat de rekeningen een getrouw beeld van de financiële situatie van het communautair orgaan geven. Daartoe vergewist de rekenplichtige zich ervan dat de rekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met de boekhoudregels, -methoden en - systemen en dat alle ontvangsten en uitgaven in de rekeningen zijn geboekt. De ordonnateur verstrekt alle informatie die de rekenplichtige voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. De ordonnateur blijft volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de door hem beheerde middelen en de wettigheid en de regelmatigheid van de door hem beheerde uitgaven. 2 ter. De rekenplichtige is bevoegd de ontvangen informatie te controleren en alle verdere controles uit te voeren die hij noodzakelijk acht om de rekeningen te kunnen aftekenen. Zo nodig maakt de rekenplichtige voorbehoud, waarbij hij de aard en de draagwijdte van het voorbehoud precies omschrijft. 2 quater. De rekenplichtige van het communautair orgaan tekent de jaarrekeningen af en zendt deze toe aan de rekenplichtige van de Commissie. 3. Behoudens lid 4 van dit artikel en artikel 44, is de rekenplichtige als enige bevoegd het beheer te voeren over de geldmiddelen en kasequivalenten. Hij is aansprakelijk voor de bewaring ervan. 4. Indien dat onvermijdelijk blijkt voor de uitvoering van zijn functie, kan de rekenplichtige bij de uitvoering van zijn functie een aantal van zijn taken delegeren aan onder zijn hiërarchische verantwoordelijkheid geplaatste personeelsleden die zijn onderworpen aan het statuut. 5. In het delegatiebesluit worden de aan de delegatieverkrijgers overgedragen taken, rechten en plichten omschreven. (17) Aan artikel 44 wordt de volgende alinea toegevoegd: "De betalingen in het kader van het beheer van gelden ter goede rekening kunnen geschieden door overschrijving, met inbegrip van het in artikel 66, lid 1, onder NL 10 NL

12 a), genoemde systeem van automatische incasso s, door een cheque of op andere wijze, overeenkomstig de instructies van rekenplichtige." (18) In titel IV, hoofdstuk 3, wordt de titel van afdeling 2 vervangen door: "AFDELING 2 REGELS BETREFFENDE DE ORDONNATEUR EN DE GEDELEGEERDE EN GESUBDELEGEERDE ORDONNATEURS" (19) Artikel 47 komt als volgt te luiden: "Artikel De ordonnateur is geldelijk aansprakelijk onder de in het statuut bepaalde voorwaarden. 1 bis. De verplichting tot schadevergoeding bestaat in het bijzonder wanneer: a) de ordonnateur opzettelijk of met grove nalatigheid de in te vorderen rechten vaststelt of inningsopdrachten afgeeft, een betalingsverplichting aangaat of een betalingsopdracht ondertekent in afwijking van de in deze verordening en de uitvoeringsvoorschriften ervan vastgestelde bepalingen; b) de ordonnateur opzettelijk of door grove nalatigheid verzuimt een document op te stellen waarbij een schuldvordering wordt vastgesteld, verzuimt een inningsopdracht af te geven of deze te laat afgeeft, of een betalingsopdracht te laat afgeeft, waardoor het communautair orgaan civiel aansprakelijk wordt jegens derden. 2. Wanneer een gedelegeerd of gesubdelegeerd ordonnateur oordeelt dat een door hem te nemen besluit, onregelmatig is of tegen de beginselen van goed financieel beheer indruist, deelt hij dat schriftelijk mede aan het delegatieverlenend gezag. Indien het delegatieverlenend gezag vervolgens schriftelijk de met redenen omklede opdracht geeft aan de gedelegeerd of gesubdelegeerd ordonnateur het genoemde besluit ten uitvoer te leggen, moet deze laatste dit besluit ten uitvoer leggen en is hij van zijn aansprakelijkheid ontslagen. 3. In geval van delegatie blijft de ordonnateur verantwoordelijk voor de efficiëntie en de effectiviteit van het ingestelde systeem voor beheer en interne controle en de keuze van de gedelegeerd ordonnateur. 4. De door de Commissie overeenkomstig artikel 66, lid 4, van het algemeen Financieel Reglement opgerichte gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden kan ten aanzien van het communautair orgaan dezelfde bevoegdheden uitoefenen als die welke zijn toegekend ten aanzien van de diensten van de Commissie, tenzij de raad van bestuur besluit om een functioneel onafhankelijke instantie op te richten of deel te nemen aan een NL 11 NL

13 gezamenlijke instantie die door verscheidene communautaire organen is opgericht. Op grond van het advies van deze instantie neemt de directeur een beslissing omtrent het instellen van een procedure wegens tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid of geldelijke aansprakelijkheid. Indien de instantie systeemgebonden problemen ontdekt, zendt zij de ordonnateur en de interne controleur van de Commissie een verslag met aanbevelingen toe. Indien de directeur door dit verslag in het gedrang wordt gebracht, zendt de vermelde instantie het toe aan de raad van bestuur en aan de interne controleur van de Commissie. 5. Elke ambtenaar kan worden verplicht de schade die het communautair orgaan door grove schuld zijnerzijds in de uitoefening van zijn functie of ter gelegenheid daarvan heeft geleden, geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Het met redenen omklede besluit wordt genomen door het tot aanstelling bevoegde gezag na vervulling van de door het statuut voorgeschreven tuchtrechtelijke formaliteiten."; (20) In artikel 55, lid 3, komt de eerste alinea als volgt te luiden: "3. Wanneer de bevoegde ordonnateur overweegt geheel of gedeeltelijk van het invorderen van een vastgestelde schuldvordering af te zien, verifieert hij of dit regelmatig is en strookt met het beginsel van goed financieel beheer en het evenredigheidsbeginsel."; (21) In artikel 58 komt punt a) als volgt te luiden: "a) de debiteur zich ertoe verbindt de rentebetalingen uit te betalen tegen de percentages bedoeld in artikel 86 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 voor de hele toegestane aanvullende betalingstermijn vanaf de in de debetnota genoemde vervaldag"; (22) De volgende artikelen 58 bis en 58 ter worden ingevoegd: Artikel 58 bis De rekenplichtige houdt een lijst van te innen bedragen bij, waarop de vorderingen van de Gemeenschap zijn samengebracht overeenkomstig de datum van uitgifte van de invorderingsopdracht. De lijst zal worden toegevoegd aan het verslag over het begrotings- en financieel beheer van het communautair orgaan. Het communautair orgaan stelt een lijst op van vorderingen van het orgaan, met vermelding van de namen van de debiteuren en het bedrag van de schuld, voor de gevallen waarbij de debiteur op grond van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is verplicht te betalen en waarbij één jaar na de uitspraak nog geen of geen significante betaling heeft plaatsgevonden. Deze lijst wordt bekendgemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de desbetreffende wetgeving inzake gegevensbescherming. NL 12 NL

14 Artikel 58 ter Voor vorderingen van het communautair orgaan op derden en vorderingen van derden op het communautair orgaan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar."; (23) Artikel 59 komt als volgt te luiden: "Artikel 59 Voor zover heffingen of belastingen in de zin van artikel 5, onder a), worden geheven door het communautair orgaan, zijn de volgende bepalingen van toepassing: a) aan het begin van elk begrotingsjaar wordt van deze heffingen of belastingen een voorlopige algemene raming gemaakt; b) wanneer de heffingen en belastingen volledig door de wetgeving of besluiten van de raad van bestuur zijn vastgesteld, kan de ordonnateur afzien van de verstrekking van invorderingsopdrachten en onmiddellijk debetnota's opstellen nadat hij de schuldvordering heeft vastgesteld. In dit geval worden alle gegevens van het ten gunste van het communautair orgaan vastgestelde recht geregistreerd; c) wanneer het communautair orgaan gebruik maakt van een afzonderlijk factureringssysteem, dan neemt de rekenplichtige regelmatig en ten minste eenmaal per maand de totale som van de ontvangen heffingen en belastingen in de rekeningen op. d) als algemene regel wordt de verrichting van diensten uit hoofde van de opgedragen opdrachten door het communautair orgaan slechts uitgevoerd na volledige betaling van het bedrag van de overeenkomstige heffing of belasting. Indien, bij wijze van uitzondering, dienstverlening heeft plaatsgevonden zonder voorafgaande betaling van de overeenkomstige belasting of heffing, zijn de afdelingen 3, 4 en 5 van dit hoofdstuk van toepassing."; (24) Artikel 62 komt als volgt te luiden: "Artikel Voor elke maatregel waardoor een uitgave ten laste van de begroting ontstaat, verricht de bevoegde ordonnateur een vastlegging vooraleer een individuele juridische verbintenis met derden te sluiten. 2. De globale vastleggingen hebben betrekking op de totale kosten van de betrokken individuele juridische verbintenissen gesloten tot 31 december van het jaar N + 1. De afzonderlijke juridische verbintenissen in verband met afzonderlijke of voorlopige begrotingsverbintenissen worden ten laatste afgesloten op 31 december van het jaar N. NL 13 NL

15 Bij het verstrijken van de in de eerste en de tweede alinea bedoelde perioden wordt het niet-gebruikte saldo van deze vastleggingen door de bevoegde ordonnateur vrijgemaakt. 3. Voor juridische verbintenissen die worden aangegaan voor acties waarvan de tenuitvoerlegging zich over meer dan één begrotingsjaar uitstrekt, alsook de desbetreffende vastleggingen, behalve wanneer het personeelskosten betreft, geldt een uiterste uitvoeringsdatum die overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer wordt bepaald. De delen van deze betalingsverplichtingen die zes maanden na de uitvoeringsdatum niet zijn uitgevoerd, maken deel uit van een niet-vastlegging overeenkomstig artikel 11. De vastlegging wordt vrijgemaakt voor het bedrag van een juridische verbintenis waarvoor gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van deze juridische verbintenis, geen enkele betaling in de zin van artikel 67 is verricht."; (25) In artikel 66 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd: "1 bis. "Wanneer periodieke betalingen worden gedaan met betrekking tot verleende diensten, met inbegrip van verhuurdiensten, of geleverde goederen kan de ordonnateur, afhankelijk van een risicoanalyse, opdracht geven tot de uitvoering van automatische incasso's."; (26) In artikel 72, lid 1, wordt punt b) vervangen door: "b) het beoordelen van de efficiëntie en de effectiviteit van de interne controle- en auditsystemen die worden toegepast op alle verrichtingen tot uitvoering van de begroting."; (27) Artikel 74 komt als volgt te luiden: "Artikel Wat betreft het plaatsen van overheidsopdrachten, zijn de desbetreffende bepalingen van het algemeen Financieel Reglement en Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van toepassing. 2. Het communautair orgaan mag verzoeken als aanbestedende dienst te worden betrokken bij de toekenning van opdrachten van de Commissie of van interinstitutionele opdrachten alsook bij de toekenning van opdrachten van andere communautaire organen. 3. Zonder een beroep te doen op een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten kan het communautair orgaan een contract sluiten met de Commissie, de interinstitutionele bureaus en het Vertaalbureau voor het leveren van goederen, het verstrekken van diensten of het uitvoeren van werken. NL 14 NL

16 4. Het communautair orgaan mag gebruik maken van gezamenlijke aanbestedingsprocedures met de aanbestedende diensten van de lidstaten die als gastheer voor het orgaan optreden, om zijn administratieve behoeften te dekken. In dit geval is artikel 125 quater van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 op dienovereenkomstige wijze van toepassing."; (28) De volgende titel V bis wordt ingevoegd: "TITEL V BIS DESKUNDIGEN Artikel 74 bis Artikel 265 bis van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 is van overeenkomstige toepassing op de selectie van deskundigen. Deze deskundigen staan het communautair orgaan op basis van een vaste vergoeding bij, in het bijzonder voor het beoordelen van voorstellen en subsidieaanvragen of van offertes en het verstrekken van technische bijstand voor de follow-up en de eindbeoordeling van projecten. Het communautair orgaan kan gebruik maken van lijsten die door de Commissie of andere communautaire organen zijn opgesteld."; (29) In artikel 76 komt de laatste zin als volgt te luiden: "De rekeningen van het communautair orgaan gaan vergezeld van een verslag over het budgettaire en financiële beheer tijdens het begrotingsjaar, dat onder andere informatie bevat over het kredietbestedingspercentage, alsmede beknopte informatie over kredietoverschrijvingen tussen begrotingsonderdelen."; (30) De artikelen 82 en 83 worden vervangen door: "Artikel 82 De rekenplichtige deelt uiterlijk op 1 maart volgende op het afgesloten begrotingsjaar zijn voorlopige rekeningen, die vergezeld gaan van het in artikel 76 van deze verordening bedoelde verslag over het financieel en begrotingsbeheer tijdens het begrotingsjaar, mede aan de rekenplichtige van de Commissie en de Rekenkamer, om de rekenplichtige van de Commissie ertoe in staat te stellen over te gaan tot de boekhoudkundige consolidatie zoals bedoeld in artikel 128 van het algemeen Financieel Reglement. De rekenplichtige zendt ook uiterlijk tegen 31 maart volgende op het afgesloten begrotingsjaar het verslag over het financieel en begrotingsbeheer naar het Europees Parlement en de Raad. Artikel Overeenkomstig het bepaalde in artikel 129, lid 1, van het algemeen Financieel Reglement formuleert de Rekenkamer uiterlijk tegen 15 juni volgende op het NL 15 NL

17 afgesloten begrotingsjaar haar opmerkingen met betrekking tot de voorlopige rekeningen van elk communautair orgaan. 2. Na ontvangst van de door de Rekenkamer geformuleerde opmerkingen betreffende de voorlopige rekeningen van het communautair orgaan stelt de directeur overeenkomstig artikel 43 de definitieve rekeningen van het communautair orgaan op onder zijn eigen verantwoordelijkheid, en stuurt die toe aan de raad van bestuur, die over bedoelde rekeningen advies uitbrengt. 3. De directeur zendt bedoelde definitieve rekeningen vergezeld van het advies van de raad van bestuur uiterlijk tegen 1 juli volgende op het afgesloten begrotingsjaar toe aan de rekenplichtige van de Commissie en aan de Rekenkamer, alsook aan het Europees Parlement en aan de Raad. 4. De definitieve rekeningen van het communautair orgaan, geconsolideerd met die van de Commissie, worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 15 november volgende op het afgesloten begrotingsjaar. 5. De directeur stuurt aan de Rekenkamer een antwoord toe als reactie op de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn geformuleerd in het kader van haar jaarverslag, en zulks uiterlijk tegen 30 september volgende op het afgesloten begrotingsjaar. De antwoorden van het communautair orgaan worden tegelijkertijd naar de Commissie gezonden."; (31) Artikel 97 wordt geschrapt; (32) Aan artikel 99 wordt de volgende zin toegevoegd: "De directeur stelt de Commissie in kennis van deze regels."; Artikel 2 Na de inwerkingtreding van deze verordening is elk in artikel 185 van het algemeen Financieel Reglement bedoeld orgaan verplicht binnen [zes maanden na de bekendmaking van deze verordening] zijn financiële regeling te wijzigen. Artikel 3 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, Voor de Commissie Lid van de Commissie NL 16 NL

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 november 2007 (16.11) (OR. en) PUBLIC 15314/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0244 (CNS) LIMITE AGRILEG 171 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98

C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 C 406/38 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.12.98 VERSLAG over de financiële staten van de Europese Stichting voor opleiding (ESO-Turijn) betreffende het per 31 december 1997 afgesloten

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/23)

VERSLAG (2016/C 449/23) C 449/128 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Bureau

vergezeld van het antwoord van het Bureau Verslag over de jaarrekening van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/36)

VERSLAG (2016/C 449/36) 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/193 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese eenheid voor de versterking van de justitiële samenwerking betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac

AANGENOMEN TEKSTEN. P8_TA(2016)0419 Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac Europees Parlement 04-09 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(06)049 Kwijting 04: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac. Besluit van het Europees Parlement van 7 oktober 06 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2011/2234(DEC) 6.2.2012 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2002R1605 NL 01.01.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 VAN DE RAAD

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2007 (OR. en) 11213/07 COSDP 557 POLARM 3 IND 64 RECH 198 ECO 94

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 juli 2007 (OR. en) 11213/07 COSDP 557 POLARM 3 IND 64 RECH 198 ECO 94 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 juli 2007 (OR. en) 11213/07 COSDP 557 POLARM 3 IND 64 RECH 198 ECO 94 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het financieel

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375. VOORSTEL de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2005 (20.10) (OR. fr) 13441/05 STAT 24 FIN 375 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 oktober 2005 Betreft: Voorstel voor een verordening (EG, EURATOM) van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 augustus 2007 (02.08) (OR. en) 12289/07 FIN 380

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 augustus 2007 (02.08) (OR. en) 12289/07 FIN 380 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 augustus 2007 (02.08) (OR. en) 12289/07 FIN 380 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Hubert WEBER, voorzitter van de Europese Rekenkamer ingekomen: 31 juli 2007 aan: de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds

VERSLAG. over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds 1.12.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 449/143 VERSLAG over de jaarrekening van het pensioenfonds van Europol betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van het Fonds (2016/C

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

ADVIES NR. 1/96. over het ontwerp van financieel règlement. van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

ADVIES NR. 1/96. over het ontwerp van financieel règlement. van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen De Eutopgiske FpUesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTEDEI CONTI Europäische Gemeinschaften w RA7y0 Europese Gemeenschappen RECHNUNGSHOF &^& REKENKAMER EopwitaÎKéç Koivôxrjxeç \\j^leïa $ Comunidades

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 mei 2010 (18.05) (OR. en) 9846/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0123 (NLE) EEE 18 BUDGET 30 MI 149 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 12 mei 2010 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 maart 2002 (13.03) (OR. fr) 7122/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0056 (ACC) PECOS 68 PECHE 61 INGEKOMEN DOCUMENT van: voor de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.10.2001 COM(2001) 570 definitief 2001/0231 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/145 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van de Stichting

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Centrum

vergezeld van het antwoord van het Centrum Verslag over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Centrum 12, rue Alcide De Gasperi -

Nadere informatie

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011

C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 C 366/156 Publicatieblad van de Europese Unie 15.12.2011 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 december 2005 (OR. en) 14883/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0145 (CNS) UEM 205 ECOFIN 370 OC 877 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor plantenrassen betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Bureau 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap 12, rue Alcide De Gasperi

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2208(DEC) 21.1.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 21.1.2013 2012/2208(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming 12, rue

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0105 (NLE) 9741/17 VOORSTEL van: ingekomen: 29 mei 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42

Nadere informatie

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft op 18 juni 2010 het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) nr. 6 bij de algemene begroting 2010 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 juli 2010 (30.07) (OR. en) 12224/10 FIN 319 NOTA A-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad nr. Comv.: 11251/10 FIN 274 - COM (2010) 315

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juni 2008 (12.06) (OR. fr) 10351/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0108 (CNS) AGRIORG 52 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 28 mei 2008 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 december 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 16 december 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Autoriteit 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Nadere informatie

vergezeld van het antwoord van het Agentschap

vergezeld van het antwoord van het Agentschap Verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van het Agentschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de

Nadere informatie

17.1.2003 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 12/27

17.1.2003 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 12/27 17.1.2003 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 12/27 ADVIES Nr. 13/2002 over een ontwerp-verordening van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 mei 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

15537/02 jg 1 DG B I

15537/02 jg 1 DG B I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 december 2002 (13.12) (OR. fr) 15537/02 Interinstitutioneel dossier: 2002/0292 (VNS) AGRI 309 WTO 176 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 337/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Unie L 337/1. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 22.12.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 337/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 2103/2005 VAN DE RAAD van 12 december 2005 tot wijziging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 november 2003 (14.11) (OR. fr) 14725/03 Interinstitutioneel dossier: (CNS) 2003/0271 AGRIORG 73 AGRIFIN 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 november 2003 Betreft:

Nadere informatie

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016

Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016 Verslag over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof betreffende het begrotingsjaar 2016 vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming 12,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 28.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 VERORDENING (EU) Nr. 182/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen

Nadere informatie

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33

(1999/C 372/06) INHOUD OORDEEL VAN DE KAMER... 1-4 33 C 372/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22.12.1999 VERSLAG over de jaarrekening van de Europese Stichting voor Opleiding, Turijn, betreffende het per 31 december 1998 afgesloten begrotingsjaar,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 mei 2010 (OR. fr) 10039/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0117 (NLE) STAT 6 FIN 200 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 6 mei 2010 Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING BETROUWBAARHEIDSVERKLARING OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER Tabel...

INHOUD INLEIDING BETROUWBAARHEIDSVERKLARING OPMERKINGEN OVER HET BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BEHEER Tabel... C 338/162 Publicatieblad van de Europese Unie 14.12.2010 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN DE RAAD

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 juli 2012 (05.07) (OR. en) 12014/12 FI 483 I GEKOME DOCUME T van: de heer Janusz LEWANDOWSKI, lid van de Europese Commissie ingekomen: 3 juli 2012 aan: de heer Vassos

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) 15383/06. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) FISC 140

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) 15383/06. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) FISC 140 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2006 (21.11) (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0165 (CNS) 15383/06 FISC 140 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0214 (E) 14260/14 STAT 23 FIN 739 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2080(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2080(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2014/2080(DEC) 2.2.2015 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.2.26 COM(25) 539 definitief 25/215 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende gedetailleerde regels voor de uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 9.9.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 247/3 VERORDENING (EG) Nr. 1329/2006 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-026/NL INHOUD I. INLEIDING A. Algemene inleiding B. Tarieven C. Ontvangsten D. Uitgaven II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 28.12.98 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 406/55 VERSLAG over de financiële staten van het Europees Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM-Alicante) betreffende het per

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2000 (OR. en) 6485/00 Interinstitutioneel dossier: 99/0172 (CNS) LIMITE ECOFIN 56 NIS 30 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) PUBLIC 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2005 (06.10) (OR. en) 12916/05 Interinstitutioneel dossier: 2005/0195 (CNS) ECOFIN 300 RELEX 496 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 30 september 2005 Betreft:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2015/2190(DEC) Europees Parlement 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 2015/2190(DEC) 2.2.2016 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.1.2010 COM(2010)7 definitief 2010/0005 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees

Nadere informatie