otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "otari s u Pierre Van den Eynde Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020"

Transcriptie

1 otari s u n Tijdschrift voor het notariaat Revue pour le notariat JUNI STE JAARG. JUIN ÈME ANNÉE Pierre Van den Eynde... over de werking van COBRA sur le fonctionnement du COBRA Internationa(a)l Het Europees notariaat in 2020 Le notariat européen en 2020 Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P Bergstraat 30-34, 1000 Brussel Bureau de dépôt : 2099 Antwerpen X P Rue de la Montagne 30-34, 1000 Bruxelles

2 otari s u n Inhoud - Sommaire Juni - Juin Chairman s corner 20 Bergstraat Rue de la Montagne Steundienst databanken 03 Rédactionnel Redactioneel Service d appui Bases de données 04 Blikvanger Coup d œil 06 Interview Pierre Van den Eynde 30 Office Management De efficiëntie van een notariskantoor verhogen. eregistration: hoe kan ik mijn kantoor hierop voorbereiden? 14 Internationa(a)l Plan 2020 Augmenter l efficacité d une étude notariale. eregistration : comment préparer mon étude à ce changement? Blikvanger Coup d œil p Event 20 km door Brussel Les 20 km de Bruxelles

3 Notarius 2014 Juni - Juin 1 Uit eten met de notaris À table avec un notaire p. 38 Nationale Kamer Nieuwigheden Chambre nationale Nouveautés p. 60 Column - Colonne Bert Kruismans p. 88 ONZE VASTE RUBRIEKEN Waar eten in... 5 smakelijke eetadressen in Bergen. Ou manger à... 5 adresses culinaires à Mons. Event CE de foot des notaires Info juridique Juridische info Les défaillants et récalcitrants : qu en faire à présent? De niet-verschijnende en weigerende partijen: wat doen we er nu mee? Interview Nicole de Block 70 ALN Les quatre saisons de l ALN Risico s van het beroep Risques du métier Juridische vraag Question juridique 72 Opleiding Formation Managen kun je leren On ne naît pas manager, on le devient Biblio VLN Feest en awards op het gala van de VLN 76 eregistration Van voorbereiding tot implementatie De la préparation à l implémentation 80 Event Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck

4 2 Chairman s corner Lorette Rousseau, Voorzitter KFBN - Président FRNB Isabelle Persyn Derrière chaque président, un Conseil d administration Achter elke voorzitter, een Raad van Bestuur Comme chaque année, le Conseil d administration du mois de mai est particulier puisque c est traditionnellement le dernier conseil de certains administrateurs. Nous avons ainsi cette année fait nos adieux à trois administrateurs fortement appréciés : Xavier Bricout, Jean Flemings et Robert Ledent. J aimerais à nouveau les remercier pour leur engagement, chacun de la façon qui le caractérise. Xavier, qui, grâce à sa passion pour l informatique et à ses connaissances en la matière, nous a permis de prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause. L expérience de Robert, la force tranquille du notariat, constituait un atout absolu. Il nous a en outre fait beaucoup rire grâce à ses citations dans la langue de Goethe. Et, enfin, Jean. Un président ne peut s imaginer meilleur trésorier. Toujours calme et posé. C est notamment grâce à ses compétences que nous avons pu mener à terme un grand nombre de dossiers complexes. Un président se retrouve plus souvent sous les projecteurs, mais le conseil d administration est bel et bien constitué de neuf autres administrateurs qui ont chacun une mission spécifique. Sans des arrières solides, il est impossible de mener une bonne gouvernance. C est la raison pour laquelle un tiers est renouvelé chaque année. Il n est de toute façon pas évident en tant que notaire de combiner un mandat d administrateur avec une étude. En outre, il est bon d insuffler régulièrement un air de nouveauté. Cela nous évite de rouiller. Le départ de trois administrateurs annonce automatiquement l arrivée de trois nouveaux. Nicolas Demolin, Vincent Dumoulin et Bernard Indekeu se tiennent prêts à endosser leur mandat. Dans le même temps, le nouveau président élu, Erik Van Tricht, rejoindra également le conseil d administration avec voix consultative afin d assurer la continuité. Cela lui permettra de préparer sa présidence qui débutera en juin Je souhaite d ores et déjà beaucoup de succès aux administrateurs sortants dans la suite de leurs activités. Zoals elk jaar is de vergadering van de raad van bestuur in mei een bijzondere omdat het traditiegetrouw de laatste raad is van enkele bestuurders. Dit jaar hebben we afscheid genomen van drie gewaardeerde bestuurders: Xavier Bricout, Jean Flemings en Robert Ledent. Ik wil hen via deze weg nog een keer bedanken voor hun inzet, elk op zijn karakteristieke manier. Xavier, die met zijn passie voor en kennis van informatica ervoor gezorgd heeft dat we strategische beslissingen in die materie hebben kunnen nemen. Robert, de stille kracht van het notariaat, was met al zijn ervaring een absolute troef. En bovendien heeft hij ons vaak laten lachen met citaten in de taal van Goethe. En tot slot, Jean. Een voorzitter kan zich geen betere penningmeester wensen. Altijd rustig en doordacht. Mede door zijn bekwaamheid hebben we heel wat complexe dossiers tot een goed einde kunnen brengen. Een voorzitter staat wat vaker in het daglicht, maar onze raad van bestuur bestaat wel degelijk uit nog negen andere bestuurders met elk een specifieke taak. Zonder een sterke achterban, is een goed bestuur niet haalbaar. Daarom dat de raad elk jaar voor één derde vernieuwd wordt. Het is sowieso niet evident om als notaris het mandaat van bestuurder met een kantoor te combineren. Daarenboven is het goed om geregeld een nieuwe wind te laten waaien. Zo voorkomen we dat we vastgeroest geraken. Het vertrek van de drie bestuurders betekent automatisch de komst van drie nieuwe. Nicolas Demolin, Vincent Dumoulin en Bernard Indekeu staan klaar om hun mandaat op te nemen. Tegelijkertijd zal ook de nieuw verkozen voorzitter, Erik Van Tricht, de raad van bestuur met adviserende stem vervoegen om de continuïteit te garanderen. Zo kan hij zich voorbereiden op zijn voorzitterschap dat in juni 2015 begint. Ik wens, zowel de uittredende als aantredende bestuurders, veel geluk met hun activiteiten.

5 Notarius 2014 Juni - Juin Rédactionnel - Redactioneel 3 Nathalie Guyaux, hoofdredacteur, Rédacteur en chef Bart Azare «Au notaire-liquidateur de mener la danse et de battre la mesure.» Aan de notaris-vereffenaar om de dans te leiden en de maat te slaan. Lorsque cet éminent professeur et avocat qu est Alain-Charles Van Gysel m a suggéré la publication d un article sur le rôle des parties défaillantes et récalcitrantes, je me suis demandé ce que l on pouvait encore écrire sur le sujet qui n eut été dit ou redit. S il est trop tôt pour constater un changement radical des attitudes notariales dans les procédures de liquidation-partage depuis l entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1 er avril 2012, le professeur nous tend la perche et nous incite à la bravoure. Si la position des absents et récalcitrants s est vue affaiblie par la suppression de leur représentant légal, ils continuent cependant à hanter nos procédures de liquidation. Non tant la crainte d être accusé de tous les maux, mais davantage le souci d aboutir à un accord à l amiable ou à tout le moins d associer tous les participants à la cause, freine notre ardeur à diligenter la procédure contre vents et marées. Assis entre deux chaises, l attitude du notaire est trop souvent empreinte de clémence et de réserve dans la prise de décisions. On découvrira sous la plume d Alain-Charles Van Gysel non une leçon de morale, mais un modus operandi pour affronter les mal intentionnés ; en tant que chef d orchestre, le notaire ne doit pas se contenter de donner le «La», mais il doit rythmer la procédure sans en arrêter la cadence. Osons aller de l avant, non la tête baissée mais digne de la confiance que le législateur nous a octroyée en barrant les routes aux plus effrontés, voilà ce que j en retiens. Wanneer de eminente professor en advocaat Alain-Charles Van Gysel mij voorstelde om een artikel te publiceren over de rol van de nietverschijnende en weigerende partijen, heb ik mij afgevraagd wat er nog over dit onderwerp, waarover alles al gezegd is geweest, geschreven kon worden. Hoewel het nog te vroeg is om een radicale verandering vast te stellen in het gedrag van de notarissen bij de procedures van vereffeningverdeling sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 1 april 2012, steekt professor Van Gysel ons een reddende hand toe en moedigt hij ons aan om dapper te zijn. Hoewel de positie van de niet-verschijnende en weigerende partijen sterk verzwakt is sinds de afschaffing van hun wettelijk vertegenwoordiger, blijven ze ons achtervolgen in onze vereffeningsprocedures. Niet zozeer onze vrees om de schuld te krijgen voor al het kwade, maar eerder onze zorg om een minnelijke schikking te treffen of op zijn minst alle belanghebbenden bij de zaak te betrekken, zet een rem op ons enthousiasme om de procedure door alle moeilijkheden te loodsen. Het gedrag van de notaris, die tussen twee vuren in zit, wordt al te vaak gekenmerkt door vergevingsgezindheid en terughoudendheid wanneer er beslissingen genomen moeten worden. We zullen in het artikel van Alain-Charles Van Gysel geen moraalles ontdekken, maar wel een modus operandi om de kwaadwilligen de baas te kunnen; net zoals een dirigent, mag de notaris zich niet tevreden stellen met het aangeven van de eerste noot, maar dient hij het ritme van de procedure te bepalen, zonder de cadans te stoppen. Laten we er tegen aan gaan, niet met het hoofd omlaag, maar vol vertrouwen. Een vertrouwen dat de wetgever ons heeft toegekend om de meest brutalen de pas af te snijden. Dat is wat ik onthoud!

6 4 Blikvanger Onder leiding van André Michielsens vond op 5 en 6 juni jl. in Antwerpen de Algemene Vergadering van de CNUE plaats. Lees het verslag op pagina 14.

7 Notarius 2014 Juni - Juin Blikvanger - Coup d œil 5 Jonas Verhulst Coup d œil L assemblée générale de la CNUE s est tenue à Anvers les 5 et 6 juin derniers sous la direction d André Michielsens. Lisez le compte-rendu en page 16.

8 6 Nu de regionale verkiezingen achter de rug zijn, wordt in Brussel- Hoofdstad een nieuwe coalitie gevormd voor een legislatuur van vijf jaar. Een heleboel wetteksten zullen worden uitgedacht, voorbereid, besproken, gestemd, toegepast. Een groot deel van die teksten zal uiteraard betrekking hebben op de notarissen van het Gewest, maar ook van Vlaanderen en Wallonië. De taak van COBRA bestaat erin om het creatieproces van deze wetteksten op te volgen. Maar niet alleen opvolgen. COBRA streeft er voornamelijk naar om vroegtijdig in het proces tussen te komen om de Brusselse wetgever in te lichten en, indien nodig, verbeteringen of amendementen voor te stellen met de bedoeling de kwaliteit van de teksten te verbeteren in het belang van het publiek. Michel Gassée Emmanuel Crooÿ COBRA, de uitkijktoren van het Brussels notariaat Een gesprek met voorzitter Pierre Van den Eynde. COBRA... Wat schuilt er achter dit acroniem? Pierre Van den Eynde: De oorsprong van COBRA ligt eenvoudigweg in de statuten van de Federatie. Zoals de Nationale Raad (NR) in Vlaanderen en de Conseil francophone (CF) in Wallonië, stelt COBRA zich ten doel aandacht te schenken aan alle Brusselse wetsontwerpen die een invloed kunnen hebben op het werk van de notarissen, met uitzondering van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op opleiding, in tegenstelling tot de NR en de CF. We pogen dus om alle ontwerpen van ordonnantie of van besluiten te onderzoeken en, uiteraard, om nuttige contacten tot stand te brengen met de regionale politieke verantwoordelijken zodoende onze praktijkervaring met hen te delen. We moeten ervoor zorgen dat de wetgeving van de hoogst mogelijke kwaliteit is. Maar hoe dan ook raken we niet aan de federale aangelegenheden; de opvolging daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van de Federatie en haar juridisch departement. Is de organisatie van COBRA identiek aan die van de NR in Vlaanderen en die van de CF in Wallonië, met dien verstande dat de plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het Belgisch institutioneel schaakbord niet identiek is aan die van het Vlaams of Waals Gewest? We stellen inderdaad verschillen vast. Het eerste verschil is dat de bevoegdheden van de CF en de NR ruimer zijn dan die van COBRA. Een voorbeeld: wanneer een nieuwe wet in Brussel wordt gestemd, mogen we daarover geen opleiding organiseren. Deze bevoegdheid valt onder de verantwoordelijkheid van de CF en de NR die opleidingen organiseren indien die noodzakelijk worden geacht. In feite vormt dit punt in de praktijk geen probleem. De studiekring van Brussel zorgt er namelijk voor dat de Brusselse notarissen permanent worden bijgeschoold. Een tweede bijzonder kenmerk is dat COBRA inderdaad staat ingeschreven in de statuten van de Federatie maar deze laatste heeft haar bevoegdheden ter zake gedelegeerd aan de Kamer van Notarissen van Brussel. Concreet worden de leden van COBRA dus aangesteld door de Kamer van Notarissen van Brussel, terwijl in Vlaanderen en Wallonië de NR en de CF volledig onafhankelijk zijn van de Kamers van Notarissen. Bovendien zit geen enkele persoon die van rechtswege lid is van COBRA in de Raad van Bestuur van de Federatie. COBRA onderscheidt zich voornamelijk in die drie opzichten van de NR en de CF. Hoe is COBRA samengesteld? In totaal zijn we met twaalf. De meeste leden zijn Brusselse notarissen die worden bijgestaan door de Voorzitter van de Kamer van Notarissen van Brussel, de Voorzitter van de Federatie, de vertegenwoordigers van de verenigingen van licentiaten in het notariaat (ALN aan Franstalige kant en VLN aan Nederlandstalige kant) en twee notarissen die de NR en de CF vertegenwoordigen. We bestaan dus niet alleen uit Brusselse notarissen! Die formule is erg nuttig: ze bevordert de doorstroom van nuttige informatie van COBRA naar de Waalse en Vlaamse confraters via de CF of de NR. Het is belangrijk dat ze weten hoe de Brusselse wetgeving evolueert. COBRA is dan ook om

9 Notarius 2014 Juni - Juin Interview 7 Onze knowhow kan zeer nuttig zijn voor onze besluitvormers Pierre Van den Eynde deze reden in het leven geroepen: het Brussels notariaat, maar ook de Waalse en de Vlaamse confraters, een dienst bewijzen. Ik moet daar nog aan toevoegen dat de dagelijkse opvolging wordt verzekerd door onze uitstekende juriste Iris Gerlo. Meer concreet komen we sinds 2010 één keer per maand bijeen na de vergadering van de studiekring. Over het algemeen duurt een COBRA-bijeenkomst één uur/anderhalf uur en behandelen we de belangrijkste wetgevingsvoorstellen die in Brussel lopende zijn. Welke balans kunt u opmaken van deze jaren intensief werken binnen de COBRA groep? We moeten wel toegeven dat we na vier jaar nog ver verwijderd zijn van de doelstellingen die we ons hebben opgelegd. Ik zou dus spreken van een tussenbalans. We werden veel te vaak laattijdig geïnformeerd over de voorstellen van de verschillende Brusselse instellingen waardoor we gedwongen werden te werken in situaties van hoogdringendheid, wat uiteraard niet ideaal is. Als ik het voorbeeld neem van de Huisvestings-code hebben we uiteindelijk slechts enkele amendementen kunnen voorstellen, allemaal in een rush. In dit soort zaken ben ik echter overtuigd dat onze knowhow zeer nuttig kan zijn voor onze besluitvormers. De notarissen kunnen hen verlichting brengen die uiterst nuttig kan zijn voor de zaken die we opvolgen in het belang van de mensen. Ik denk dat de Brusselse politieke wereld ten minste een deel van de politieke wereld zich daar nog niet voldoende van bewust is. Laten we duidelijk zijn, ons doel is om in alle vertrouwen! bij te dragen tot de verbetering van de kwaliteit van de wetgeving in het belang van de burgers. Het gaat hier niet om het verdedigen van de belangen van notarissen of om politieke keuzes opnieuw in vraag te stellen. Dat gezegd zijnde, stel ik vast dat we uiterst positieve en gestage contacten hebben gelegd met het BIM of met de gewestelijke administratie. Ze hebben ingezien dat we hen iets konden bijbrengen en dus vergaderen we regelmatig met hen. Deze basis moet ons nu helpen om vruchtbare contacten te ontwikkelen met andere Brusselse administraties, zoals stedenbouw, en uiteraard met de verschillende verkozen kabinetten. Daaraan wordt gewerkt; zo hebben we vóór de verkiezingen minister-president Rudi Vervoort ontmoet om hem te verduidelijken welke hervormingen we willen in het belang van de burgers. Prestaties te melden? Vreemd genoeg heeft de eerste actie die ik wil vermelden helemaal geen betrekking op de Brusselse regelgeving! Het gaat eigenlijk over het decreet Wonen in eigen streek dat het Vlaams Gewest kreeg in 2010.

10 8 De Brusselse notarissen moesten worden geïnformeerd over de inhoud van dit decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, aangezien de tekst een aanzienlijke impact had op de vastgoedtransacties in de periferie van Brussel. Maar uiteindelijk heeft het Grondwettelijk Hof eind 2013 een reeks belangrijke bepalingen van dit Vlaams decreet nietig verklaard. We zijn eveneens tussengekomen in het kader van de bodemordonnantie. Deze ordonnantie is in werking getreden op 1 januari De tekst werd dus duidelijk opgesteld vóór het begin van de werkzaamheden van COBRA. We hebben echter meermaals contact gehad met het kabinet van Mevrouw Huytebroeck en met het BIM. We hebben de kans gekregen om hen uit te leggen wat we in het dagelijks leven zien inzake de overdracht van garantie in geval van bodemsanering. Een ander thema is het recht van voorkoop. In het Brussels Gewest werd dit recht ingevoerd door de ordonnantie van 18 juli 2002 die ingrijpend gewijzigd werd in We vinden het belangrijk uiteen te zetten hoe de notarissen deze norm en de rechtsonzekerheid die daar tegenwoordig uit voortvloeit, interpreteren. Welke dossiers gaat u de komende jaren aandachtig volgen? Zoals het er nu naar uitziet, is de stedenbouw zonder twijfel hét prioritaire dossier. We menen dat we alles wat de stedenbouwkundige overtredingen betreft, moeten herzien met een essentiële hervorming: het invoeren van het verjaringsprincipe voor deze overtredingen. Deze verjaring bestaat wel in Wallonië en Vlaanderen maar niet in Brussel en die situatie leidt tot rechtsonzekerheid. We zien te vaak dat verkopers de gevolgen ondervinden van een stedenbouwkundige overtreding die ze niet hebben begaan en waarvan ze zich zelfs vaak niet bewust zijn. Stelt u zich voor dat in 1970 een overtreding werd begaan in een goed dat werd doorverkocht in 1980, 1990, 2000 en nog eens in 2014! Een ander dossier dat we moeten volgen is de gewestelijke fiscaliteit. Voor de burgers zou het invoeren, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de mogelijkheid om de verkoopovereenkomst te ontbinden zonder belangrijke fiscale gevolgen, een goede zaak zijn. Met de laatste Staatshervorming hebben de Gewesten eveneens de bevoegdheid inzake huur gekregen. Ook dat onderwerp gaan we op de voet volgen, maar op dit moment weten we nog niet hoe de nieuwe gewestelijke overheden dit dossier zullen behandelen. Gaan ze bijvoorbeeld inspiratie halen uit het Parijse voorbeeld en de verbreking van een huurcontract in de winter verbieden? We tasten nog volledig in het duister. Het is duidelijk dat we nog heel wat werk voor de boeg hebben, vooral wat de evolutie betreft van alles wat met vastgoed te maken heeft. _

11

12 10 Les élections régionales passées, une nouvelle coalition s installera à Bruxelles-Capitale pour une législature de cinq ans. Michel Gassée Emmanuel Crooÿ Beaucoup de textes réglementaires vont être imaginés, préparés, discutés, votés, mis en application. Bon nombre de ces textes concerneront les notaires de la Région, évidemment, mais aussi de Flandre et de Wallonie. Le COBRA a pour mission de suivre le processus de création de ces textes législatifs. Suivre mais pas seulement. Le COBRA a surtout pour ambition d intervenir suffisamment tôt dans le processus pour éclairer le législateur bruxellois ainsi que, le cas échéant, de proposer des corrections ou des amendements destinés à améliorer la qualité des textes dans l intérêt du public. COBRA : la vigie du notariat bruxellois Notarius fait le point avec Pierre Van den Eynde, président du COBRA. COBRA... Qu est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Pierre Van den Eynde : «L origine du COBRA se trouve tout simplement dans les statuts de la Fédération. Comme le Nationale Raad en Flandre (NR) et le Conseil francophone (CF) en Wallonie, le COBRA a pour vocation de s intéresser à tous les projets législatifs bruxellois susceptibles d avoir un impact sur le travail des notaires, à l exclusion de tout ce qui concerne directement ou indirectement la formation, contrairement au NR et au CF. Nous essayons donc d analyser tous les projets d ordonnance ou d arrêtés et, bien sûr, d établir les contacts utiles avec les responsables politiques régionaux pour partager avec eux notre expérience du terrain. Notre mission est de faire en sorte que les législations soient de la meilleure qualité possible. Mais en tout état de cause, on ne touche donc pas aux matières fédérales : leur suivi incombe à la Fédération et à son département juridique.» L organisation du COBRA est-elle identique à celle du NR en Flandre et celle du CF en Wallonie, sachant que la place de la Région de Bruxelles-Capitale sur l échiquier institutionnel belge n est pas identique à celle de la Région flamande ou de la Région wallonne? «On constate effectivement des différences. La première : les compétences du CF et du NR sont plus larges que celles du COBRA. Quand une nouvelle législation est votée à Bruxelles, nous ne pouvons pas, par exemple, organiser de formation sur cette matière. Cette compétence incombe au CF et au NR, qui organisent les formations quand elles sont jugées nécessaires. En réalité, ce point ne pose pas de problème sur le terrain. En effet, le cercle d études de Bruxelles veille à assurer la formation continue des notaires bruxellois. Il existe une deuxième particularité : le COBRA est effectivement inscrit dans les statuts de la Fédération, mais celle-ci a délégué ses pouvoirs en cette matière à la Chambre des notaires de Bruxelles. Donc, concrètement, les membres du COBRA sont désignés par la Chambre des notaires de Bruxelles, alors qu en Flandre et en Wallonie, le NR et le CF sont totalement indépendants des chambres des notaires. Par ailleurs, il n y a aucun membre de droit du COBRA au conseil d administration de la Fédération. A ces trois égards notamment, le COBRA se singularise du NR et du CF» Quelle est la composition du COBRA? «Nous sommes douze au total. La majorité des membres sont des notaires bruxellois, rejoints par le président de la Chambre des notaires de Bruxelles, le président de la Fédération, les représentants des associations de licenciés en notariat (l ALN côté francophone, le VLN côté néerlandophone) et deux notaires représentant le NR et le CF. Nous ne sommes donc pas qu entre notaires bruxellois! Cette formule est très utile : elle a l intérêt de faciliter la circulation des informations utiles du COBRA vers les confrères wallons et flamands au travers du CF ou du NR. Il est important qu ils sachent comment évolue la législation bruxelloise. C est d ailleurs pour cela que le COBRA est né : rendre

13 Notarius 2014 Juni - Juin Interview 11 Pierre Van den Eynde «Notre savoirfaire peut s avérer très utile dans pour nos décideurs» service au notariat bruxellois, mais aussi aux confrères wallons et flamands. Je dois encore ajouter que le suivi quotidien est assuré par notre excellente juriste Iris Gerlo. Très concrètement, depuis la fin 2010, nous nous réunissons une fois par mois après la réunion du cercle d études. En général, la réunion COBRA dure 1 heure/1 heure et demie et nous passons en revue les principaux projets législatifs en cours à Bruxelles.» Quel bilan tirez-vous de ces années de travail intensif au sein du groupe COBRA? «Il faut bien reconnaître qu après quatre ans, nous sommes encore loin des objectifs que nous nous étions fixés. Je parlerais donc d un bilan en demi-teinte. Trop souvent, nous avons été informés tardivement des projets des différentes institutions bruxelloises, ce qui nous a contraint à travailler dans l extrême urgence, ce n est évidemment pas l idéal. Si je prends l exemple du Code du Logement, nous n avons finalement pu proposer que quelques amendements, le tout dans la précipitation. Or, je suis persuadé que, dans ce type de matière, notre savoir-faire peut s avérer très utile pour nos décideurs. Les notaires peuvent leur apporter un éclairage extrêmement utile sur les matières que nous suivons, dans l intérêt du public. Je pense que le monde politique bruxellois du moins une partie du monde politique n en ont pas encore suffisamment conscience. Soyons clairs, notre objectif est de contribuer en toute confidentialité! à l amélioration de la qualité des législations dans l intérêt des citoyens. Il ne s agit pas ici de défendre les intérêts des notaires ou de remettre en question des choix politiques. Cela dit, je constate que nous avons noué des contacts extrêmement positifs et réguliers avec l IBGE ou avec l administration régionale des finances. Ils ont compris que nous pouvions leur apporter quelque chose et donc, nous avons des réunions assez fréquentes avec eux. Cette base doit, à présent, nous servir pour développer des contacts fructueux avec d autres administrations bruxelloises, l urbanisme par exemple, et bien sûr avec les différents cabinets ministériels issus des élections. Ce travail est en cours : avant les élections, nous avons ainsi rencontré le ministre-président Rudi Vervoort pour lui exposer ce que nous souhaitons comme réformes dans l intérêt des citoyens.» Des réalisations à signaler? «Curieusement, la première action que j ai envie de citer ne concerne pas du tout les réglementations bruxelloises! Il s agit en fait du décret «Wonen in eigen streek» dont la Région flamande s était dotée en Il avait fallu informer les notaires bruxellois du contenu de ce décret relatif à la politique foncière et immobilière, puisque le texte avait un impact très important sur les transactions immobilières dans la périphérie de Bruxelles. Mais finalement, fin 2013, la Cour constitutionnelle a annulé une série de dispositions importantes de ce décret flamand. Nous sommes également intervenus dans le cadre de l ordonnance sols. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, le texte a donc clairement été rédigé avant le début des travaux du COBRA.

14 12 Nous avons toutefois entretenu de nombreux contacts avec le cabinet de Evelyne Huytebroeck et avec l IBGE. Nous avons eu l occasion de leur expliquer ce que nous voyons au quotidien sur la question des transferts de garantie en cas d assainissement du sol. Autre thème : le droit de préemption. En Région bruxelloise, il a été instauré par l ordonnance du 18 juillet 2002 qui a été modifiée de façon substantielle en Il nous a paru important d exposer la manière dont les notaires interprètent cette norme et l insécurité juridique qui en découle actuellement.» Quels sont les dossiers que vous allez suivre avec attention dans les prochaines années? «En l état actuel des choses, l urbanisme est sans doute «le» dossier prioritaire. Nous pensons qu il faut revoir tout ce qui touche aux infractions urbanistiques, avec une réforme essentielle : introduire le principe de la prescription pour ces infractions. Cette prescription existe en Wallonie et en Flandre, pas à Bruxelles, et cette situation est source d insécurité juridique. On voit trop souvent des vendeurs subir les conséquences d une infraction urbanistique qu ils n ont pas commise et dont ils n ont souvent même pas connaissance. Imaginez une infraction commise en 1970 dans un bien revendu en 1980, en 1990, en 2000, puis encore en 2014! Autre dossier à suivre pour nous : la fiscalité régionale. Introduire la possibilité en région de Bruxelles-Capitale de résilier le compromis de vente sans conséquences fiscales significatives serait une bonne chose pour les citoyens. Avec la dernière réforme de l Etat, les Régions ont également reçu la compétence concernant les baux. C est un sujet que nous allons également suivre de près. À ce jour, on n ignore encore comment les nouvelles autorités régionales vont gérer ce dossier. Vont-elles par exemple s inspirer de l exemple parisien et interdire la rupture d un bail en hiver? On n en sait encore rien. Il est clair que nous avons du pain sur la planche, surtout en ce que concerne l évolution de tout ce qui touche à l immobilier.» _

15 Votre prêt en moins de temps qu il n en faut pour dire acceptation de succession sous bénéfice d inventaire. VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOS CONSEILLERS PROFESSIONS LIBÉRALES. Prenez rendez-vous au ou surfez sur bnpparibasfortis.be/professionliberale bnpparibasfortis.be Sous réserve d acceptation de votre demande par le prêteur. E.R.: A. Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE

16 14 Charles Six Jonas Verhulst De contouren van het Europees notariaat voor 2020 André Michielsens 2014 is door de verkiezingen een bijzonder jaar op Europees vlak zal ons een nieuw samengesteld Europees parlement brengen, alsook een nieuwe college van commissarissen. Vanuit praktisch oogpunt bekeken gaat het om een overgangsjaar waarin, hoewel bepaalde gesprekspartners zullen veranderen, de dossiers door de diensten van de verschillende instellingen verder behandeld zullen worden. Dit neemt niet weg dat het Europees notariaat belangrijke uitdagingen te wachten staat. Enerzijds is er de druk die de aanhangers van het liberalisme opvoeren. Anderzijds werkt de CNUE hand in hand samen met de Europese instellingen als technisch adviseur van de wetgever voor zaken die het dagelijkse leven van de burger aanbelangen. Het verrichte werk voor de verordening inzake internationale nalatenschappen of voor de verordening inzake huwelijksvermogensstelsels die momenteel in de goedkeuringsfase zit zijn hiervan perfecte voorbeelden. Ondanks de invoering van de interne markt, worden de rechten van de burgers nog te vaak aan de grens opgehouden. Daarom hebben de Notarissen van de Europese Unie een programma uitgewerkt, genaamd Plan 2020, waarin een langetermijnvisie centraal staat. De voorzitter van de CNUE, André Michielsens, heeft een belangrijk doel vooropgesteld. Ik wens het beroep duurzaam in de Europese Unie te verankeren omwille van zijn expertise en de praktische instrumenten die het aan de notarissen en de burgers ter beschikking stelt. En verder: Om die reden wens ik, onder mijn voorzitterschap van de CNUE, dat dit Plan 2020 de Europese notariaten toelaat de contouren van het beroep voor de toekomst te schetsen. Het bindmiddel van het plan is het gemeenschappelijk instrument van het notariaat: de authentieke akte. Wat kunnen we samen doen om dit juridisch instrument en zijn waarde binnen het Europees Notariaat meer te promoten? De reflectie diende concreet te zijn en te beantwoorden aan de noden van de beroepsbeoefenaars, alsook aan de noden van de burger. Dit Plan werd tijdens de Algemene plenaire vergadering van de CNUE in Antwerpen op 5 en 6 juni laatstleden goedgekeurd. Een sterk gebaar van de instellingen die Europese notarissen en hun medewerkers vertegenwoordigen. Het plan bestaat uit 5 engagementen: ten aanzien van de burgers, de ondernemingen, de notarissen, justitie en de nationale administraties. In totaal herneemt het plan 18 markante onderwerpen waaronder één specifiek onderwerp dat de lezers van Notarius ondertussen kennen: EUFides. Deze beveiligde notariële cloud bevordert namelijk de samenwerking tussen de Europese notarissen bij de behandeling van grensoverschrijdende dossiers, bijvoorbeeld voor de aankoop van een onroerend goed in het buitenland. Dankzij EUFides kan de koper van een onroerend goed contact opnemen met zijn gebruikelijke notaris, die de verkoop samen met een notaris in de lidstaat waar het goed gelegen is, in alle rechtszekerheid zal regelen. De authentieke akte vormt de rode draad van het plan. Behalve het vrij verkeer ervan binnen de Europese Unie, is ook de promotie

17 Notarius 2014 Juni - Juin Internationaal 15 Plan 2020 laat de Europese notariaten toe de contouren van het beroep voor de toekomst te schetsen. van de authentieke akte in Europa een van de stokpaardjes van het Plan Bijgevolg beschouwen de notarissen van de Europese Unie, doeltreffende actoren van preventieve justitie, dit aspect als een noodzaak. Een van de te volgen pistes zou zijn om aan de nieuwe Europese rechtsinstrumenten de authentieke vorm te geven. Door haar typische eigenschappen komt de authentieke akte tegemoet aan de behoefte aan rechtszekerheid van de Europese burgers. De ontwikkeling van het Europees recht ligt aan de basis van nieuwe instrumenten, zoals de Europese erfrechtverklaring. De notarissen van Ede uropese Unie engageren zich om in overleg te werken met de Europese instellingen opdat de burger in deze nieuwe Europese instrumenten de troeven vindt die uit authenticiteit voortvloeien. Een aanpak die, meer dan ooit dankzij de authentieke akte, justitie doeltreffender beoogt te maken. _

18 16 Charles Six Jonas Verhulst Les contours du notariat européen pour 2020 Avec les élections, 2014 représente une année particulière sur le plan européen. Elle nous amènera un Parlement européen nouvellement composé, ainsi qu un nouveau collège de commissaires. D un point de vue pratique, c est une année transitoire au cours de laquelle, bien que certains interlocuteurs changent, les dossiers continuent d être traités par les services des différentes institutions. Il n en reste pas moins que le notariat européen doit faire face à des défis majeurs. D un côté, il y a les pressions orchestrées par les tenants du libéralisme. De l autre côté, le CNUE travaille main dans la main avec les institutions européennes en tant que conseiller technique du législateur s agissant du quotidien des citoyens. Le travail réalisé sur le règlement relatif aux successions internationales ou celui en cours d adoption sur les régimes matrimoniaux en sont de parfaits exemples. Malgré la mise en place du marché intérieur, les droits des citoyens s arrêtent encore trop souvent aux frontières. Dès lors, il y avait lieu, pour les Notaires d Europe, d élaborer un programme, baptisé «Plan 2020» dont la réflexion privilégie le long terme. Le président de CNUE, André Michielsens, avait fixé un objectif fort. «Je souhaite ancrer durablement la profession au sein de l Union européenne de par son expertise et les outils pratiques qu elle met en place pour les notaires et les citoyens.» Et de poursuivre : «C est pourquoi, sous ma présidence du CNUE, je souhaite que ce Plan 2020 permette aux notariats européens de dessiner les contours de la profession pour le futur.» Le véhicule du plan est l outil commun au notariat : l acte authentique. Comment, ensemble, mieux promouvoir cet instrument juridique et ses valeurs au sein de l Union européenne? La réflexion se devait d être très concrète et de répondre aux besoins des praticiens sur le terrain, ainsi qu à ceux des citoyens. Au final, ce Plan a été adopté à l occasion de l Assemblée générale plénière du CNUE, tenue à Anvers les 5 et 6 juin derniers. Un geste fort par les organes qui représentent notaires d Europe et leurs collaborateurs. Le plan est composé de 5 engagements : à l attention des citoyens, des entreprises, des notaires, de la justice et des administrations nationales. Ensemble, ils reprennent 18 sujets marquants dont un point déjà connu par les lecteurs de Notarius : EUFides. En effet, ce cloud notarial sécurisé facilite la coopération entre notaires européens dans le traitement des dossiers transfrontaliers, par exemple pour l achat transfrontalier d un bien immobilier. Avec EUFides, l acheteur d un bien immobilier peut contacter son notaire habituel, qui prendra en charge la réalisation de la vente en collaboration avec un notaire de l État membre où le bien est situé, et ce en toute sécurité juridique. En outre, l acte authentique constitue le fil rouge du plan. Outre sa circulation, qui doit être facilitée au sein de l Union européenne, l un des chevaux de bataille du Plan 2020 est la promotion de l acte authentique en Europe. Dès lors, les notaires d Europe, acteurs efficaces d une justice préventive, considèrent cet aspect comme une nécessité. L une des pistes à suivre serait de donner la forme

19 Notarius 2014 Juni - Juin International 17 Le Plan 2020 permet aux notariats européens de dessiner les contours de la profession pour le futur. authentique aux nouveaux instruments juridiques européens. Par ses attributs, l acte authentique répond aux besoins de sécurité juridique des citoyens européens. Le développement du droit européen est à l origine de nouveaux outils, tels que le certificat successoral européen. Les notaires d Europe s engagent à travailler de concert avec les institutions européennes pour que les citoyens trouvent, dans ces nouveaux instruments européens, les atouts qui résultent de l authenticité. Une démarche qui vise, plus que jamais, grâce à l acte authentique, à rendre la justice plus efficace. _

20 18 De hoofdstad van een provincie heeft altijd wel iets te bieden op culinair vlak. Eric Sohl We kiezen 5 topadressen uit op loopafstand van het Notarishuis, waar het gegarandeerd smullen is. Elk van deze adressen hebben we zelf getest (of is te onzer kennis gekomen via een betrouwbare lokale bron). Waar eten in... Bergen? Culinair of gastronomisch, fast of slow : een ruime keuze! 01 Rue Havré 49, 7000 Bergen T : La Table du Boucher Rue des fripiers, Bergen T : Icook Rue Halle 42 B 7000 Bergen T : La Madeleine Rue d Havré 95, 7000 Bergen T : Les Gribaumonts 05 Rue Grand Trou Oudard, Bergen T : La Table des matières 03

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2569/005 DOC 54 2569/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 juli 2017 14 juillet 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek der registratie-,

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE GEWONE ZITTING JUILLET 2016 A-301/3 2015/2016 A-301/3 2015/2016 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2015-2016 18 JUILLET 2016 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant la Nouvelle loi communale afin d'appliquer

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2248/002 DOC 54 2248/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2017 6 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

75564 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 75564 MONITEUR BELGE 25.07.2017 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE [2017/203666] Pouvoir judiciaire Tribunal du travail d Anvers arrondissement Limbourg

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J.

07-02-2012. Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. 07-02-2012 Formation permanente: le point de vue de la zone Luxembourg Voorgezette opleiding: Het standpunt van de zone Luxemburg Cpt/Kpt J. Louis De moeilijkheden van de permanente opleiding in een grote

Nadere informatie

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 3-304/1 3-304/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2003-2004 ZITTING 2003-2004 6 NOVEMBRE 2003 6 NOVEMBER 2003 Proposition de loi modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l emploi des langues

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles

La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles La Semaine européenne de la Démocratie locale à Bruxelles Présentation de l édition 2013 Du 14 au 21 octobre 2013 La Semaine de la Démocratie locale Association de la Ville et des Communes de la Région

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

PROGRES Infosession Riverains

PROGRES Infosession Riverains When rail means service > QUADRILATERE NORD RUE DU PROGRES Infosession Riverains Schaerbeek 11/06/2008 Schaarbeek 11/06/2008 Liesbeth Vandeputte Responsable Communication Riverains Verantwoordelijke Communicatie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

22342 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22342 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22342 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE Gelet op de uitvoering van bovenvermelde Verordening (art. 2 en 4) waarbij de bevoegde autoriteit van de Voorzitter van het directiecomité wordt gedelegeerd

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter

Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter DE LA WALLONIE D HIER, NOUS CRÉONS CELLE DE DEMAIN Gérer la présence d infrastructures susceptibles de présenter un intérêt patrimonial au sein d une friche industrielle à réhabiliter La méthodologie mise

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI

BELGISCHE KAMER VAN WETSONTWERP PROJET DE LOI DOC 54 DOC 54 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 27 april 2017 27 avril 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie