ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN!"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN ACADEMIEJAAR) RITS% SCHOOL&OF&ARTS RITS SchoolofArts1Brussel

2 2/32 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 OVERZICHTOPLEIDINGENRITS SchoolofArts...4 Bacheloropleidingen...4 Masteropleidingen...4 ALGEMENEINFORMATIE...5 INFODAG...6 TOELATINGSPROEFBACHELOR/MASTERofARTSindeAUDIOVISUELEKUNSTEN...7 Animatie...7 Radio...8 Documentaire Film SchrijvenUTelevisie...9 TOELATINGSPROEFPROFESSIONEELGERICHTEBACHELORindeAUDIOVISUELEKUNSTEN...10 Beeld GeluidUMontage...10 Beeld...11 Geluid...11 Montage...11 ProductionManagement...12 TOELATINGSPROEFBACHELOR/MASTEROFARTSinhetDRAMA...13 Regie&Spel...13 Regie...13 Spel...14 APPLICATIONPROCEDURE:MASTEROFTHEATREACTING/DIRECTING...15 TOELATINGSPROEFPROFESSIONEELGERICHTEBACHELORindePODIUMTECHNIEKEN...18 Podiumtechnieken...18 REGISTRATIE...20 BETALING...22 INSCHRIJVEN...23 BIJLAGEN /32

3 3/32 INLEIDING Bestekandidaat1student, Het RITS verheugt zich bijzonder over jouw belangstelling voor het aanvatten van een opleidingaanonzeschool.wijhopenvanhartedatonzeschoolookvoorjouindevolgende drie of vier jaar een boeiende artistieke biotoop zal worden, waarin je, samen met een honderdvijftigtal docenten en een zevenhonderdtal studenten in verschillende afstudeerrichtingenvandeaudiovisuelekunstenendedramatischekunsten,jeeigentraject zultafleggen. Voor het zover is, is er een artistieke toelatingsproef waarvoor je moet slagen. Aangezien alle opleidingen aan het RITS artistieke opleidingen zijn en de toegang tot artistieke opleidingen in Vlaanderen en Brussel veronderstelt dat men slaagt voor een artistieke toelatingsproef, wordt van alle kandidaat1studenten aan het RITS verwacht dat zij slagen voordeartistieketoelatingsproefvandegekozenartistiekeopleiding.wezijnerzekervan datditgeenonoverkomelijkehindernisisenwillenjemetdezebrochurezogoedmogelijk informeren over de verschillende artistieke toelatingsproeven van de verschillende opleidingenaanhetrits.zoweetjewateropeenartistieketoelatingsproefwordtverwacht enkanjejezogoedmogelijkvoorbereiden. Een artistieke toelatingsproef bestaat uit meerdere onderdelen, zodat de eindbeoordeling betrekking heeft op een brede waaier van competenties.voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITS en externe experten uit het artistieke werkveld,dievertrouwdzijnmethethogerkunstonderwijsinbinnen1enbuitenland.deze jurybeslistuiteindelijkwelkekandidatentotdeopleidingenaanhetritswordentoegelaten. In deze brochure wordt voor elke artistieke toelatingsproef ook vermeld tijdens welke periodeszewordengeorganiseerd.vooreenvlotteorganisatieishetzeerbelangrijkdatje alvastdeheleperiodevrijhoudt,ookalzaljemisschiennietelkuurvandedagbeschikbaar moetenzijn. Bijregistratievoordeartistieketoelatingsproefwordteenkleinevergoedinggevraagdvoor deadministratieveverwerking,vergoedingvandeexternenendelogistiekeorganisatie. Mochtjenahetlezenvandezebrochurenogvragenhebben,neemdaninelkgevalcontact opmethetritsofkomgewoonlangsoponzeinfodag: zaterdag21maart2015van10uu16u. Wewensenjeinelkgevalheelveelsucces DieterLesage directeurrits SchoolofArts PatrickGeeraerts opleidingshoofdaudiovisuelekunstenvanrits SchoolofArts KarelVanhaesebrouck opleidingshoofddramatischekunstenenpodiumtechniekenvanrits SchoolofArts 3/32

4 4/32 OVERZICHT*OPLEIDINGEN*RITS% %School%of%Arts 4/32

5 5/32 ALGEMENE'INFORMATIE Voor alle opleidingen aan het RITS is een artistieke toelatingsproef voorzien, inschrijvenkandusenkelwanneerjegeslaagdbent. Alle kandidaten die wensen deel te nemen aan een toelatingsproef moeten zich registreren en een administratieve vergoeding betalen. Registreren kan vanaf zaterdag21maart2015. Erzijntelkens2sessies: vooropleidingendramaregieenspel: sessie1:vanzat.27/06t/mvrij03/07/2015. sessie2:vanzat.29/08t/mvrij04/09/2015. vooropleidingenaudiovisuelekunstenenpodiumtechnieken: sessie1:vanma29/06t/mvrij03/07/2015. sessie2:vanma31/08t/mvrij04/09/2015. De exacte data, verschillend per afstudeerrichting, worden je na registratie doorg d. De toelatingsproef is niet herkansbaar voor dezelfde afstudeerrichting, je kan dus maar eenmaal deelnemen aan een toelatingsproef voor een specifieke afstudeerrichting. Registratievoorverschillendetoelatingsproevenmag,danradenwejeaanomdeze tespreidenoversessie1en2. HetresultaatvandetoelatingsproefisenkelgeldigvoordeopleidingenvanhetRITS énvoorhetacademiejaar Om te kunnen inschrijven moet je voldoen aan de algemene toelatings1 en taalvoorwaarden,engeslaagdzijnvoordetoelatingsproef. Dezebrochurestaatonline.Kijkgoednaardeversieonderaandezebrochure:Vanaf zaterdag21maart2015zaldemeestaccurateinformatieonlinestaan. 5/32

6 6/32 INFODAG van10 16uurop2locaties(wegbeschrijving) AudiovisueleKunsten RITS SchoolofArts,A.Dansaertstraat70,1000Brussel Bachelor/MasterofArts: Animatie Radio Documentaire Film Schrijven Televisie Professioneelgerichte Bachelor: Beeld Geluid Montage ProductionManagement Drama RITS SchoolofArts,Bottelarij,Delaunoystraat58,1080Brussel Bachelor/MasterofArts: Regie Spel Professioneelgerichte Bachelor: Podiumtechnieken 6/32

7 7/32 TOELATINGSPROEF-BACHELOR-/-MASTER-of-ARTS inde#audiovisuele*kunsten Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli2015. Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september2015. Westartenelkeselectiedagom10u. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifiekeinformatie, hetmateriaaldatjemoetmeebrengeneneeninvulformulier. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie.voorafhebjeookeenportfoliosamengesteld.diebrengjemee op de eerste dag van de werkweek. Alle relevante materiaal, zoals schetsboeken, losse tekeningen, ontwerpen, maquettes of poppen, computerontwerpen en andere grafische toepassingen komen hiervoor in aanmerking. Breng gerust foto s mee van werk dat je absoluutnietkanvervoeren,maarhetorigineelisaltijdbeter. Inhoudvandetoelatingsproef? Er zijn enkele theoretische testen (algemene, culturele, artistieke & actuele bagage) een individuele opdracht die je deels thuis kan afwerken, een proef modelschetsen en het gesprekmetdejury. 7/32

8 8/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:dinsdag30junit/mdonderdag2juli2015. Usessie2:dinsdag1septembert/mdonderdag3september2015. Afspraakiederedagvan10utot17u. Kandidaten voor een schakel1 of voorbereidingsprogramma kunnen enkel aan de tweede sessiedeelnemen. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP 1: REGISTRATIE: Zie pagina 22 en registratie: dit kan vanaf 21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifiekeinformatie eneeninvulformulier. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Toelatingsproefradio? De kandidaat1student maakt op voorhand een auditief werkstuk over zijn of haar woon1of leefomgeving(ongeveer5min)engeeftditafopdeeerstedag. Tijdensdeproevenwordtgepeildnaarmotivatie,creativiteit,taalvaardigheid,affiniteitmet geluid, algemene kennis en culturele bagage. De stem wordt gescreend op mogelijke medischekwalen. Opdederdedagkomtdekandidaat1studentopjurygesprekwaarbijalleresultatenworden besproken. Kandidaten voor een schakel1 of voorbereidingsprogramma doorlopen de reguliere toelatingsproef en presenteren bijkomend een reportage over een keerpunt in iemands leven (ongeveer 15 min), een ingelezen tekst en een portfolio1cd met 10 fragmenten die reedsaanwezigeradio1ervaringaantonen. 8/32

9 9/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli2015. Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september2015. We starten elke selectiedag om 10u. Het jurygesprek is volgens afsprakenlijst die later kenbaarwordtgemaakt. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifieke informatieeneenopdracht. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. ToelatingsproefDocumentaire Film Schrijven Televisie? Jewordtverzochteenaudiovisueelwerktemakenenditmeetebrengendeeerstedagvan de toelatingsproef. Meer uitleg krijg je in een mail na je registratie. Er zijn enkeletheoretischetesten(algemene,culturele,artistieke&actuelebagage),een filmbespreking,eenpraktischeopdrachtenhetjurygesprekwaarwordtgepeildnaarje motivatie. Schakel- of Voorbereidingsprogramma Schrijven: Kandidaten voor het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma Schrijven, registreren zich via de gewone weg voor dat programma en doorlopen ook de toelatingsproef. Zij zullen specifieke informatie per mail krijgen welk dossier zij moeten voorbereiden om aan de jury voor te leggen. laatste update van dit document: /32

10 10/32 TOELATINGSPROEF-PROFESSIONEEL-GERICHTE#BACHELOR in#de#audiovisuele*kunsten Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september Elke sessie start op maandag om 10uur met enkele theoretische proeven. De rest van de weekkanjenogpraktischeproevenenhetindividueelgesprekmetdejuryverwachten. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel Watkanjedoentervoorbereiding? Jekanjevoorbereidendoorjeparatekennisvanactualiteit,media,kunstencultuurbijte schavenofoppeiltebrengen.regelmatigeen(kwaliteits1)krantlezen,eengoedweekblad lezen, regelmatig het journaal bekijken. Daarover word je kort getest.we vragen je ook om ter plaatse een filmanalyse te maken van een door ons gekozenkortfilm. Erzalookeenproefles(metbevraging)wordengegeveni.v.m.redeneervaardigheid. In de opleiding zitten een aantal technische theorievakken die voortbouwen op een basiskenniswetenschappen/wiskunde. We geven hieronder ook de competenties mee die we belangrijk vinden en waarmee gewerktwordtdoorheenheeljeparcoursindeopleiding. CompetentiesvoorafstudeerrichtingenBEELD GELUID1MONTAGE: Combinatievankennis vaardigheden attitude Technischinzichtenlogischredeneren Persoonlijkevisieenkritischekijkopdesamenlevingendeactualiteit Gevoelvooresthetiek(auditief/visueel) Communicatief: eigen visie kunnen verwoorden en leiding kunnen geven (aan de beeldcrew,geluidscrew,postproductiemedewerkers) Teamgeest,teamgerichtkunnenwerken Creativiteit:creatiefenorigineelzijninhetuitwerkenvanhetverhaal(visueel,auditief, structureel,tempo,ritme,emotie...)enhetvindenvandenodigeoplossingendaartoe Leergierigzijn,bereidzichblijvendteontwikkelen Aandachtvoordetailennauwkeurigwerken Planmatigwerken Flexibelzijn Stressbestendigzijn Openstaanvoorkritiek 10/32

11 11/32 Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. sessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. sessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. Stuur alles tegen de vermelde datum per mail naar: voor 25/06/15 (voorsessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Materiaal? Hetisbelangrijkdatjekanbeschikkenovereentoestelomdigitalefoto stenemen(reflex, compactofzelfsgsmsmartphone)metdemogelijkheidomdiefoto soponzecomputerste kopiërenofuploaden. 11/32

12 12/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september Elke sessie start op maandag om 10uur met enkele theoretische proeven. De rest van de weekkanjenogpraktischeproevenenhetindividueelgesprekmetdejuryverwachten. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. Stuur alles tegen de vermelde datum per mail naar: voor25/06/15(voorsessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Hoekanjejevoorbereidenopdetoelatingsproef? Jekanjevoorbereidendoorjeparatekennisvanactualiteit,media,kunstencultuurbijte schavenofoppeiltebrengen.regelmatigeen(kwaliteits1)krantlezen,eengoedweekblad lezen,regelmatighetjournaalbekijken.daaroverwordjekortgetest. Er zullen enkele praktische proeven worden afgenomen om je organisatorisch talent en je taalgebruik te testen. Verder is er afsluitend het gesprek met de jury waarin naar je motivatiegepeildwordt.. 12/32

13 13/32 TOELATINGSPROEF#BACHELOR/MASTER'OF'ARTS'in#hetDRAMA Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Uzaterdag27juni2015metdebijhorendewerkweekvanmaandag29junit/mvrijdag3juli U zaterdag 29 augustus 2015 met de bijhorende werkweek van maandag 31 augustus t/m vrijdag4september Opheteindevanelkeselectiedag(zaterdagrond18u)krijgjetehorenofjemagdeelnemen aan de werkweek. Deze werkweek is verplicht. Je kan de selectiedag van juni niet combinerenmetdewerkweekvanseptember.neemeenlunchpakketmee. Waar? We starten elke selectiedag om 10u in Campus Bottelarij, Delaunoystraat 58, 1080 Molenbeek ? Apparatuur? Wat technische apparatuur betreft, voorziet de school enkel in een simpele geluidsinstallatie,namelijkeencd1spelereneenmp31aansluiting.andereapparatuurisniet aanwezig.jekuntaltijdzelfhetnodigemateriaalmeebrengen. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/ STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury stelt iedere kandidaat op voorhand een motivatiebrief(max. 1 A4) op met daarin een korte motivatie voor de studiekeuze en de schoolkeuze. Deze en andere vragen kunnen aan bod komen: Watfascineertjeaandepodiumkunsten?Waaromwiljehierinopgeleidworden?Wanneer hebjebeseftdattheaterjouwdingis?enwaaromkiesjevoorhetrits?watishetbeelddat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeldvaneengezelschapofacteurwaarjebewonderingvoorhebt?waarom?kunje een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij,...) beschrijven waar je ondersteboven van raakte?vuldaarbijookhetinformatieformulier,datjeautomatischontvangtpermailnaje STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Inhoudvandetoelatingsproef? Tijdens de selectiedagen peilen we naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken,creativiteit,zinvoorhumor,algemeneencultureleontwikkeling,gedrevenheid. Voordekandidaat1studenten Drama afstudeerrichtingregie bestaat de toelatingsproef uit volgendecomponenten: 1. Presentatie: presenteer een kort werkstuk dat theatraal interessant is én ons een inkijk geeftinjouwverbeeldingswereld.vertrekhiervoorvanuiteenpersoonlijkefascinatieenkies 13/32

14 14/32 vijfbeelden(fragmentenuitdewerkelijkheid,filmscènes,literatuur,foto's,schilderijen,...). Gebruik die beelden als uitgangspunt of verwerk ze in een korte theatrale voorstelling of interventie op een wijze die begrijpelijk en interessant is voor derden.wehoevendevijf beeldennietteherkenneninhetuiteindelijkeresultaat.hetlive1aspectiscruciaal.hetisdus noodzakelijkdatjeietsdoetopscène(datkanjezelfdoen,eventueelsamenmetanderen). Deopdrachtduurtmin.5minutenenmax.10minuten; 2. Gesprek: breng een portofolio mee (zoals een zelfgeschreven tekst, een videobeeld, fotoreportage,schilderij,eenartikeluitdekrant,eenflyer,eenherinnering,...)dieeeninkijk geeft in jouw verbeeldingswereld. Breng dus iets mee dat als basis voor een gesprek kan dienenoverjouwmotivatieenverlangens.hetgesprekduurtmaximum15minuten. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury stelt iedere kandidaat op voorhand een motivatiebrief(max. 1 A4) op met daarin een korte motivatie voor de studiekeuze en de schoolkeuze. Deze en andere vragen kunnen aan bod komen: Watfascineertjeaandepodiumkunsten?Waaromwiljehierinopgeleidworden?Wanneer hebjebeseftdattheaterjouwdingis?enwaaromkiesjevoorhetrits?watishetbeelddat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeldvaneengezelschapofacteurwaarjebewonderingvoorhebt?waarom?kunje een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij,...) beschrijven waar je ondersteboven van raakte?vuldaarbijookhetinformatieformulier,datjeautomatischontvangtpermailnaje STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Inhoudvandetoelatingsproef? Tijdens de selectiedagen peilen we naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken,creativiteit,zinvoorhumor,algemeneencultureleontwikkeling,gedrevenheid. Voordekandidaat1studenten Drama afstudeerrichtingspel bestaat de toelatingsproef uit volgendecomponenten: 1. Een gezamenlijke opwarming onder begeleiding van een bewegingsdocent (geen voorbereiding).zorgvooraangepastekledij; 2. Opgelegde tekst: leer één van de vier meegestuurde teksten in bijlage uit het hoofd en brenghiervaneenpersoonlijketheatraleinterpretatie; 3. Presentatie: presenteer een kort werkstuk dat theatraal interessant is én ons een inkijk geeft in jouw verbeeldingswereld. Vertrek hiervoor vanuit een tekst (een theatertekst, zelfgeschreven, een passage uit een roman, ). Maak met de tekst een korte theatrale voorstelling of interventie op een wijze die begrijpelijk en interessant is voor derden. Het live1aspect is cruciaal. Het is dus noodzakelijk dat je zelf iets doet op scène. Deopdrachtduurtmin.5minutenenmax.10minuten. 14/32

15 APPLICATION PROCEDURE: MASTER OF THEATRE ACTING/DIRECTING Deadline for sending in your application Auditions prospective candidates Master of Theatre The theatre department of RITS School of Arts offers two different Master programs within the large field of theatre and performing arts: (1) a Dutch- language track focusing on advanced- level acting training and (2) an international program (Dutch, English, French) focusing on the development of your personal work as a director, theatre maker or performer. Each year we have a limited number of places for external candidates for both MA programs. These students will join a small group of students who have been trained in our own BA program. You can download an extensive information package from our website here. Who can apply? Ambitious actors who want to develop their skills and personal signature on an advanced level through intensive work within the framework of several professional productions and internships should consider applying for our Acting program. We offer this track only in Dutch. Our directing program, which accepts students who can work, read and communicate in Dutch, French or English, welcomes aspiring theatre makers, directors and performance artists who would like to develop their personal work through a sustained focus on the articulation of their own artistic language and universe. If you are looking for a hands- on adventure intensively coached by professional artists, this program might be worthwhile considering. What are the minimum requirements? Artists holding a bachelor s degree in higher vocational training in theatre and/or performing arts (theatre, acting, directing, physical theatre, musical theatre, theatre in education, etc.) can apply for both programs. Proved relevant professional experience is certainly an asset but is not required. In all cases the jury can decide to impose a preparatory program of one or two years (depending on your profile and track record) before you are granted the permission to take up the MA program. How does the application procedure work? The application procedure consists of three steps. Step 1. Send in your application package before 30 April By the end of the same week we will let you know whether or not you can participate in the audition. You will also be given all the details concerning the next step. Step 2. You will take part in an audition to be held on 29 May :00 at our theatre department. At the end of the day the jury will decide which candidates can move on and participate in the next steps. You will receive all details at that very moment. Step 3. You will participate in a one- week workshop with practical work, interviews and discussions from 29 June to 3 July Be sure to prepare for a possible stay in Brussels in due time. By the end of the week you will know whether or not you can participate in our MA program starting on 21 September laatste update van dit document:

16 What material do you need to send before the end of April? Candidates for the directing program should forward the following material: 1. A motivation letter explaining your need to develop your practice and the reasons for wanting to earn a Masters Degree, in particular at the theatre department of RITS. 2. Your research proposal (two pages min., five pages max.) with its research question(s) and their relation with your prior projects and experiences and an indication of the various concrete steps (projects and their parameters) that you would like to undertake. 3. Curriculum vitae with previous education and working practice 4. Links to videos of your work or DVDs and any other material you consider to be interesting or representative. 5. Copies of diplomas, translated into English. 6. Copy of passport. Candidates for the acting program should send in the following material: 1. A motivation letter in Dutch () which explaining your need to develop your practice and the reasons for wanting to earn a Masters Degree, in particular at the theatre department of RITS.. This letter may (or may not) contain the following questions: What is for you fascinating about the performing arts? In which way do you think we can help you to develop this? Why do you opt for this school? What do you want to do after graduation? Do you have any examples of artists or groups that inspire you? 2. Curriculum vitae with previous education and working practice 3. Links to videos of your work or DVD s and any other material you consider as interesting or representative 4. Copy of diplomas, translated into English. 5. Copy of passport or ID card. Send all your documents before the deadline to master- (subject: Auditions ) clearly indicating the program for which you apply. Please note that in case of sending DVD s these will not be returned. Send these to: RITS School of Arts - Theatre department Auditions Rue A. Dansaertstraat Brussels Belgium Amount: 25 euro Benificiary: Erasmushogeschool Brussel IBAN: BE BIC- code: GKCCBEBB (voor internationale overschrijvingen) Comment: ATP Drama Master ACTING Name + Surname or ATP Drama Master DICRECTING Name + Surname Note: Expenses incurred during the selection process will not be reimbursed. laatste update van dit document:

17 17/32 HowdoIpreparefortheauditionsinApril? In both cases (acting and directing) you will be asked to prepare a short presentation / performance/actthatwillprovidethejurywithaninsightinyourpersonaluniverse.asa startingpointyoutakeanexistingtext(theatretext,self1writtentext,passagefromanovel etc.). Use this text as starting point to create a performance or intervention that is theatricallyinterestingforaspectator.thelivedimensionofyourinterventionis,ofcourse, ofcrucialimportance.inotherwords,youneedtoperformsomethingliveonstageyourself. Thepresentationtakes10to15min. Candidatesfortheactingprogramwillreceiveanadditionaltext(inDutch)whichtheywill needtomemorizeandperform. Candidatesforthedirectingprogramwillbeaskedtobringaportfoliocontainingpersonal work,sourcesofinspiration,crucialdocumentsetc. For more information concerning the application procedure: send an to master1 Curious'to'visit'some'public'events'during'the'upcoming'months?'' followusonfacebook: joinusforour OpenDay on21stofmarch2015. YoucanvisitourdepartmentatRITSCampusBottelarij,Delaunoystraat58,1080Brussels. 17/32

18 18/32 TOELATINGSPROEF-PROFESSIONEEL*GERICHTE*BACHELOR*in*de* PODIUMTECHNIEKEN (afstudeerrichting'ingericht'binnen'het'studiegebied'van'de'audiovisuele'kunsten)' Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Utheoretischeproefopmaandag29juni201510utot13umetdebijhorendewerkweekvan dinsdag30junit/mvrijdag3juli U theoretische proef op maandag 31 augustus u tot 13u met de bijhorende werkweekvandinsdag1septembert/mvrijdag4september Opheteindevandetheoretischeproef(rond13u)krijgjetehorenofjemagmeedoenaan de werkweek. Deze werkweek is verplicht. Je kan de theoretische proef van juni niet combinerenmetdewerkweekvanseptember. Waar? We starten elke selectiedag om 10u in Campus Bottelarij, Delaunoystraat 58, 1080 Molenbeek. Waaruitbestaatdetoelatingsproef? De toelatingsproef voor de Bacheloropleiding Podiumtechnieken (afstudeerrichting binnen de BA Audiovisuele Kunsten) is opgedeeld in twee fasen: een theoretische proef en een werkweek.voordetheoretischeproefdienjeopvoorhandeenopdrachtintesturen,samen metjemotivatiebriefenjeinschrijvingsformulier(ziehieronder).opdieproefwordenjouw opdrachten besproken en wordt in een interview gepeild naar je motivatie en algemene kennis. Op basis van dat gesprek wordt beslist of je de dag erop aan de werkweek kan beginnen. Tijdens die week zal je onder begeleiding van onze docenten aan een concrete opdrachtwerken.heeldezeweekbenjebeschikbaarvan10tot18uur.dewerkweekwordt afgerond met een evaluatiegesprek met de jury. De resultaten van de toelatingsproeven worden die dag nog meegedeeld en per mail bevestigd. Voor deze werkweek dien je het volgendemeetenemen:fototoestelen/ofcamera,gloeilampmetdraad,stekkerensocket. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury bereidt elke kandidaat drie documenten voor. Stuur deze documenten (in pdf) op naar 1tenlaatstevoorvrijdag12juni2015(voordeelnameaandeeerstetoelatingsproef) 1tenlaatstemaandag17augustus2015(voordeelnameaandetweedetoelatingsproef) Concreetgaathetovervolgendedocumenten: 1. Je schrijft twee recensies max woorden van twee recente, professionele theater1ofdansvoorstellingendieopdeeenofanderemaniergeraakt,verwonderd of geïrriteerd hebben. Probeer in die recensies te beschrijven wat volgens jou de bedoeling van de maker zou geweest zijn, wat je zelf gezien hebt en wat je ervan vindt. 18/32

19 19/32 2. Jeschrijfteenmotivatiebrief(max.1A4)opmetdaarineenkortemotivatievoorde studiekeuzeendeschoolkeuze.dezeenanderevragenkunnenaanbodkomen:wat fascineertjeaandepodiumkunsten,eninhetbijzonderhettheater?waaromwilje hierin opgeleid worden? En waarom kies je voor het RITS? Wat is het beeld dat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeld van een gezelschap, regisseur of acteur waar je bewondering voor hebt? Waarom? Kun je een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij, muziek,...) beschrijvenwaarjeonderstebovenvanraakte?waardroomjevan? 3. een informatieformulier, dat je automatisch ontvangt per mail NA je registratie, ingevuld en tegen de vermelde datum terug te sturen naar: STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van volgende opdracht:opbasisvaneenvoorstellingdiejerecentzag(verschillendvandiegenewaarover jeeenrecensieschrijft),bereidjeeenmindmapvoor. Eenmindmapiseendiagramopgebouwduitbegrippen,teksten,relatiesen/ofplaatjes, diezijngeordendindevormvaneenboomstructuurrondeencentraalthema.aandehand vandiemindmapkanjevisueelvoorstellenwatdevoorstellinginkwestieallemaaloproept bijjou,watjouwspecifiekeanalyseisvanwatjegezienhebtenwelkeassociatiesjeallemaal methetartistiekewerkinkwestiekanverbinden.jekandaarvoorzowelmettekstalsmet beeldwerken. Jebrengtjouwuitgewerktemindmapmeenaardetheoretischeproef. 19/32

20 20/32 REGISTRATIE ditkanvanafzaterdag21maart2015. Omdeeltenemenaandetoelatingsproevenmoetjeverplichtregistrerenopvolgendesite: https://voorinschrijving.ehb.be/ Indien je aan meer dan één toelatingsproef wil deelnemen, registreer je voor élke afstudeerrichting. Bij Nieuweregistratie selecteerje: Academiejaar: 2015U2016 Soortopleiding: Professioneelgerichtebacheloropleidingindienjejewilregistrerenvoorde toelatingsproef van de bachelor Audiovisuele kunsten Beeld, Geluid, Montage,ProductionManagementofPodiumtechnieken Academischegerichtebacheloropleidingindienjejewilregistrerenvoorde toelatingsproef van de bachelor Audiovisuele kunsten: Documentaire, Film, Schrijven, Televisie, Radio, Animatiefilm of vandebachelorinhetdrama:spelofregie Schakelprogrammaindienjejewenstaantemeldenvoorverkorttrajectvoor een academische bachelor indien je in het bezit bent van een professioneel bachelordiploma(enkelvoorradioofschrijven) 20/32

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2016 2017. RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2016 2017. RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2016 2017 RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT OPLEIDINGEN... 4 RITCS Royal Institute

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2016 2017 RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT OPLEIDINGEN... 4 RITCS Royal Institute

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound

INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2017 2018 RITCS Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 OVERZICHT OPLEIDINGEN... 4 RITCS Royal Institute

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

BEVORDERING KLAS 1 t/m

BEVORDERING KLAS 1 t/m BEVORDERING KLAS 1 t/m 3 2013-2014 1 Verklaring van enkele veel voorkomende begrippen bij de bevorderingsregels. (Onvoorwaardelijke) bevordering Een leerling heeft het recht plaats te nemen in het volgende

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Belgisch Historisch Instituut te Rome

Belgisch Historisch Instituut te Rome Belgisch Historisch Instituut te Rome BEURSAANVRAAG VOOR EEN STUDIEVERBLIJF IN ITALIE RICHTLIJNEN : Verzoek dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door te sturen aan Prof.dr. Georges Declercq Penningmeester

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective

Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Clinical Microsystem Thinking The Gouda story in perspective Lia Donkers, managing director Transmural Network Astrid van der Bas, programme leader Patient as Partner Content Movie 1 The Gouda situation

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL

INSCHRIJVEN AAN DE HOGESCHOOL Je wil je inschrijven aan de Hogeschool en je zoekt informatie op het internet. De teksten zijn gebaseerd op de website van de Hogeschool Antwerpen. Voor de correcte info van dit moment: surf naar www.ha.be.

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice

Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice Exploiting natural and induced genetic variation to study hematopoiesis Gerrits, Alice IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama

Academiejaar 2014/2015. Academische Bachelor en Master drama Academiejaar 2014/2015 Academische Bachelor en Master Drama drama Academische Bachelor en Master Drama DRAMA Kiezen voor de opleiding Drama aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is geen alledaagse

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School De Blijberg International Department BRIN 14 HB Directeur Mrs L. Boyle Adres Graaf Florisstraat 56 3021CJ ROTTERDAM

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

- MTSS - score, English language version (cross-culturally translated)

- MTSS - score, English language version (cross-culturally translated) Supplementary online Material - MTSS - score, Dutch language version (validated) - MTSS - score, English language version (cross-culturally translated) Mediaal Tibiaal Stress Syndroom Score Naam: Datum:

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie