ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN!"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE ARTISTIEKE(TOELATINGSPROEVEN ACADEMIEJAAR) RITS% SCHOOL&OF&ARTS RITS SchoolofArts1Brussel

2 2/32 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 OVERZICHTOPLEIDINGENRITS SchoolofArts...4 Bacheloropleidingen...4 Masteropleidingen...4 ALGEMENEINFORMATIE...5 INFODAG...6 TOELATINGSPROEFBACHELOR/MASTERofARTSindeAUDIOVISUELEKUNSTEN...7 Animatie...7 Radio...8 Documentaire Film SchrijvenUTelevisie...9 TOELATINGSPROEFPROFESSIONEELGERICHTEBACHELORindeAUDIOVISUELEKUNSTEN...10 Beeld GeluidUMontage...10 Beeld...11 Geluid...11 Montage...11 ProductionManagement...12 TOELATINGSPROEFBACHELOR/MASTEROFARTSinhetDRAMA...13 Regie&Spel...13 Regie...13 Spel...14 APPLICATIONPROCEDURE:MASTEROFTHEATREACTING/DIRECTING...15 TOELATINGSPROEFPROFESSIONEELGERICHTEBACHELORindePODIUMTECHNIEKEN...18 Podiumtechnieken...18 REGISTRATIE...20 BETALING...22 INSCHRIJVEN...23 BIJLAGEN /32

3 3/32 INLEIDING Bestekandidaat1student, Het RITS verheugt zich bijzonder over jouw belangstelling voor het aanvatten van een opleidingaanonzeschool.wijhopenvanhartedatonzeschoolookvoorjouindevolgende drie of vier jaar een boeiende artistieke biotoop zal worden, waarin je, samen met een honderdvijftigtal docenten en een zevenhonderdtal studenten in verschillende afstudeerrichtingenvandeaudiovisuelekunstenendedramatischekunsten,jeeigentraject zultafleggen. Voor het zover is, is er een artistieke toelatingsproef waarvoor je moet slagen. Aangezien alle opleidingen aan het RITS artistieke opleidingen zijn en de toegang tot artistieke opleidingen in Vlaanderen en Brussel veronderstelt dat men slaagt voor een artistieke toelatingsproef, wordt van alle kandidaat1studenten aan het RITS verwacht dat zij slagen voordeartistieketoelatingsproefvandegekozenartistiekeopleiding.wezijnerzekervan datditgeenonoverkomelijkehindernisisenwillenjemetdezebrochurezogoedmogelijk informeren over de verschillende artistieke toelatingsproeven van de verschillende opleidingenaanhetrits.zoweetjewateropeenartistieketoelatingsproefwordtverwacht enkanjejezogoedmogelijkvoorbereiden. Een artistieke toelatingsproef bestaat uit meerdere onderdelen, zodat de eindbeoordeling betrekking heeft op een brede waaier van competenties.voor elke toelatingsproef wordt een jury samengesteld uit docenten van het RITS en externe experten uit het artistieke werkveld,dievertrouwdzijnmethethogerkunstonderwijsinbinnen1enbuitenland.deze jurybeslistuiteindelijkwelkekandidatentotdeopleidingenaanhetritswordentoegelaten. In deze brochure wordt voor elke artistieke toelatingsproef ook vermeld tijdens welke periodeszewordengeorganiseerd.vooreenvlotteorganisatieishetzeerbelangrijkdatje alvastdeheleperiodevrijhoudt,ookalzaljemisschiennietelkuurvandedagbeschikbaar moetenzijn. Bijregistratievoordeartistieketoelatingsproefwordteenkleinevergoedinggevraagdvoor deadministratieveverwerking,vergoedingvandeexternenendelogistiekeorganisatie. Mochtjenahetlezenvandezebrochurenogvragenhebben,neemdaninelkgevalcontact opmethetritsofkomgewoonlangsoponzeinfodag: zaterdag21maart2015van10uu16u. Wewensenjeinelkgevalheelveelsucces DieterLesage directeurrits SchoolofArts PatrickGeeraerts opleidingshoofdaudiovisuelekunstenvanrits SchoolofArts KarelVanhaesebrouck opleidingshoofddramatischekunstenenpodiumtechniekenvanrits SchoolofArts 3/32

4 4/32 OVERZICHT*OPLEIDINGEN*RITS% %School%of%Arts 4/32

5 5/32 ALGEMENE'INFORMATIE Voor alle opleidingen aan het RITS is een artistieke toelatingsproef voorzien, inschrijvenkandusenkelwanneerjegeslaagdbent. Alle kandidaten die wensen deel te nemen aan een toelatingsproef moeten zich registreren en een administratieve vergoeding betalen. Registreren kan vanaf zaterdag21maart2015. Erzijntelkens2sessies: vooropleidingendramaregieenspel: sessie1:vanzat.27/06t/mvrij03/07/2015. sessie2:vanzat.29/08t/mvrij04/09/2015. vooropleidingenaudiovisuelekunstenenpodiumtechnieken: sessie1:vanma29/06t/mvrij03/07/2015. sessie2:vanma31/08t/mvrij04/09/2015. De exacte data, verschillend per afstudeerrichting, worden je na registratie doorg d. De toelatingsproef is niet herkansbaar voor dezelfde afstudeerrichting, je kan dus maar eenmaal deelnemen aan een toelatingsproef voor een specifieke afstudeerrichting. Registratievoorverschillendetoelatingsproevenmag,danradenwejeaanomdeze tespreidenoversessie1en2. HetresultaatvandetoelatingsproefisenkelgeldigvoordeopleidingenvanhetRITS énvoorhetacademiejaar Om te kunnen inschrijven moet je voldoen aan de algemene toelatings1 en taalvoorwaarden,engeslaagdzijnvoordetoelatingsproef. Dezebrochurestaatonline.Kijkgoednaardeversieonderaandezebrochure:Vanaf zaterdag21maart2015zaldemeestaccurateinformatieonlinestaan. 5/32

6 6/32 INFODAG van10 16uurop2locaties(wegbeschrijving) AudiovisueleKunsten RITS SchoolofArts,A.Dansaertstraat70,1000Brussel Bachelor/MasterofArts: Animatie Radio Documentaire Film Schrijven Televisie Professioneelgerichte Bachelor: Beeld Geluid Montage ProductionManagement Drama RITS SchoolofArts,Bottelarij,Delaunoystraat58,1080Brussel Bachelor/MasterofArts: Regie Spel Professioneelgerichte Bachelor: Podiumtechnieken 6/32

7 7/32 TOELATINGSPROEF-BACHELOR-/-MASTER-of-ARTS inde#audiovisuele*kunsten Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli2015. Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september2015. Westartenelkeselectiedagom10u. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifiekeinformatie, hetmateriaaldatjemoetmeebrengeneneeninvulformulier. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie.voorafhebjeookeenportfoliosamengesteld.diebrengjemee op de eerste dag van de werkweek. Alle relevante materiaal, zoals schetsboeken, losse tekeningen, ontwerpen, maquettes of poppen, computerontwerpen en andere grafische toepassingen komen hiervoor in aanmerking. Breng gerust foto s mee van werk dat je absoluutnietkanvervoeren,maarhetorigineelisaltijdbeter. Inhoudvandetoelatingsproef? Er zijn enkele theoretische testen (algemene, culturele, artistieke & actuele bagage) een individuele opdracht die je deels thuis kan afwerken, een proef modelschetsen en het gesprekmetdejury. 7/32

8 8/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:dinsdag30junit/mdonderdag2juli2015. Usessie2:dinsdag1septembert/mdonderdag3september2015. Afspraakiederedagvan10utot17u. Kandidaten voor een schakel1 of voorbereidingsprogramma kunnen enkel aan de tweede sessiedeelnemen. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP 1: REGISTRATIE: Zie pagina 22 en registratie: dit kan vanaf 21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifiekeinformatie eneeninvulformulier. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Toelatingsproefradio? De kandidaat1student maakt op voorhand een auditief werkstuk over zijn of haar woon1of leefomgeving(ongeveer5min)engeeftditafopdeeerstedag. Tijdensdeproevenwordtgepeildnaarmotivatie,creativiteit,taalvaardigheid,affiniteitmet geluid, algemene kennis en culturele bagage. De stem wordt gescreend op mogelijke medischekwalen. Opdederdedagkomtdekandidaat1studentopjurygesprekwaarbijalleresultatenworden besproken. Kandidaten voor een schakel1 of voorbereidingsprogramma doorlopen de reguliere toelatingsproef en presenteren bijkomend een reportage over een keerpunt in iemands leven (ongeveer 15 min), een ingelezen tekst en een portfolio1cd met 10 fragmenten die reedsaanwezigeradio1ervaringaantonen. 8/32

9 9/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli2015. Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september2015. We starten elke selectiedag om 10u. Het jurygesprek is volgens afsprakenlijst die later kenbaarwordtgemaakt. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP2:DOCUMENTEN:Naregistratiekrijgjeeenmailmetnogmeerspecifieke informatieeneenopdracht. STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. ToelatingsproefDocumentaire Film Schrijven Televisie? Jewordtverzochteenaudiovisueelwerktemakenenditmeetebrengendeeerstedagvan de toelatingsproef. Meer uitleg krijg je in een mail na je registratie. Er zijn enkeletheoretischetesten(algemene,culturele,artistieke&actuelebagage),een filmbespreking,eenpraktischeopdrachtenhetjurygesprekwaarwordtgepeildnaarje motivatie. Schakel- of Voorbereidingsprogramma Schrijven: Kandidaten voor het schakelprogramma of het voorbereidingsprogramma Schrijven, registreren zich via de gewone weg voor dat programma en doorlopen ook de toelatingsproef. Zij zullen specifieke informatie per mail krijgen welk dossier zij moeten voorbereiden om aan de jury voor te leggen. laatste update van dit document: /32

10 10/32 TOELATINGSPROEF-PROFESSIONEEL-GERICHTE#BACHELOR in#de#audiovisuele*kunsten Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september Elke sessie start op maandag om 10uur met enkele theoretische proeven. De rest van de weekkanjenogpraktischeproevenenhetindividueelgesprekmetdejuryverwachten. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel Watkanjedoentervoorbereiding? Jekanjevoorbereidendoorjeparatekennisvanactualiteit,media,kunstencultuurbijte schavenofoppeiltebrengen.regelmatigeen(kwaliteits1)krantlezen,eengoedweekblad lezen, regelmatig het journaal bekijken. Daarover word je kort getest.we vragen je ook om ter plaatse een filmanalyse te maken van een door ons gekozenkortfilm. Erzalookeenproefles(metbevraging)wordengegeveni.v.m.redeneervaardigheid. In de opleiding zitten een aantal technische theorievakken die voortbouwen op een basiskenniswetenschappen/wiskunde. We geven hieronder ook de competenties mee die we belangrijk vinden en waarmee gewerktwordtdoorheenheeljeparcoursindeopleiding. CompetentiesvoorafstudeerrichtingenBEELD GELUID1MONTAGE: Combinatievankennis vaardigheden attitude Technischinzichtenlogischredeneren Persoonlijkevisieenkritischekijkopdesamenlevingendeactualiteit Gevoelvooresthetiek(auditief/visueel) Communicatief: eigen visie kunnen verwoorden en leiding kunnen geven (aan de beeldcrew,geluidscrew,postproductiemedewerkers) Teamgeest,teamgerichtkunnenwerken Creativiteit:creatiefenorigineelzijninhetuitwerkenvanhetverhaal(visueel,auditief, structureel,tempo,ritme,emotie...)enhetvindenvandenodigeoplossingendaartoe Leergierigzijn,bereidzichblijvendteontwikkelen Aandachtvoordetailennauwkeurigwerken Planmatigwerken Flexibelzijn Stressbestendigzijn Openstaanvoorkritiek 10/32

11 11/32 Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. sessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. sessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. Stuur alles tegen de vermelde datum per mail naar: voor 25/06/15 (voorsessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Materiaal? Hetisbelangrijkdatjekanbeschikkenovereentoestelomdigitalefoto stenemen(reflex, compactofzelfsgsmsmartphone)metdemogelijkheidomdiefoto soponzecomputerste kopiërenofuploaden. 11/32

12 12/32 Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Usessie1:maandag29junit/mvrijdag3juli Usessie2:maandag31augustust/mvrijdag4september Elke sessie start op maandag om 10uur met enkele theoretische proeven. De rest van de weekkanjenogpraktischeproevenenhetindividueelgesprekmetdejuryverwachten. Waar? Rits SchoolofArtsA.Dansaertstraat Brussel. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: We vragen je om een persoonlijk dossier op te maken volgens de richtlijnendiejeautomatischontvangtpermailnajeregistratie. Stuur alles tegen de vermelde datum per mail naar: voor25/06/15(voorsessie1)of27/08/15(voorsessie2). STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeinformatie. Hoekanjejevoorbereidenopdetoelatingsproef? Jekanjevoorbereidendoorjeparatekennisvanactualiteit,media,kunstencultuurbijte schavenofoppeiltebrengen.regelmatigeen(kwaliteits1)krantlezen,eengoedweekblad lezen,regelmatighetjournaalbekijken.daaroverwordjekortgetest. Er zullen enkele praktische proeven worden afgenomen om je organisatorisch talent en je taalgebruik te testen. Verder is er afsluitend het gesprek met de jury waarin naar je motivatiegepeildwordt.. 12/32

13 13/32 TOELATINGSPROEF#BACHELOR/MASTER'OF'ARTS'in#hetDRAMA Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Uzaterdag27juni2015metdebijhorendewerkweekvanmaandag29junit/mvrijdag3juli U zaterdag 29 augustus 2015 met de bijhorende werkweek van maandag 31 augustus t/m vrijdag4september Opheteindevanelkeselectiedag(zaterdagrond18u)krijgjetehorenofjemagdeelnemen aan de werkweek. Deze werkweek is verplicht. Je kan de selectiedag van juni niet combinerenmetdewerkweekvanseptember.neemeenlunchpakketmee. Waar? We starten elke selectiedag om 10u in Campus Bottelarij, Delaunoystraat 58, 1080 Molenbeek ? Apparatuur? Wat technische apparatuur betreft, voorziet de school enkel in een simpele geluidsinstallatie,namelijkeencd1spelereneenmp31aansluiting.andereapparatuurisniet aanwezig.jekuntaltijdzelfhetnodigemateriaalmeebrengen. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/ STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury stelt iedere kandidaat op voorhand een motivatiebrief(max. 1 A4) op met daarin een korte motivatie voor de studiekeuze en de schoolkeuze. Deze en andere vragen kunnen aan bod komen: Watfascineertjeaandepodiumkunsten?Waaromwiljehierinopgeleidworden?Wanneer hebjebeseftdattheaterjouwdingis?enwaaromkiesjevoorhetrits?watishetbeelddat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeldvaneengezelschapofacteurwaarjebewonderingvoorhebt?waarom?kunje een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij,...) beschrijven waar je ondersteboven van raakte?vuldaarbijookhetinformatieformulier,datjeautomatischontvangtpermailnaje STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Inhoudvandetoelatingsproef? Tijdens de selectiedagen peilen we naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken,creativiteit,zinvoorhumor,algemeneencultureleontwikkeling,gedrevenheid. Voordekandidaat1studenten Drama afstudeerrichtingregie bestaat de toelatingsproef uit volgendecomponenten: 1. Presentatie: presenteer een kort werkstuk dat theatraal interessant is én ons een inkijk geeftinjouwverbeeldingswereld.vertrekhiervoorvanuiteenpersoonlijkefascinatieenkies 13/32

14 14/32 vijfbeelden(fragmentenuitdewerkelijkheid,filmscènes,literatuur,foto's,schilderijen,...). Gebruik die beelden als uitgangspunt of verwerk ze in een korte theatrale voorstelling of interventie op een wijze die begrijpelijk en interessant is voor derden.wehoevendevijf beeldennietteherkenneninhetuiteindelijkeresultaat.hetlive1aspectiscruciaal.hetisdus noodzakelijkdatjeietsdoetopscène(datkanjezelfdoen,eventueelsamenmetanderen). Deopdrachtduurtmin.5minutenenmax.10minuten; 2. Gesprek: breng een portofolio mee (zoals een zelfgeschreven tekst, een videobeeld, fotoreportage,schilderij,eenartikeluitdekrant,eenflyer,eenherinnering,...)dieeeninkijk geeft in jouw verbeeldingswereld. Breng dus iets mee dat als basis voor een gesprek kan dienenoverjouwmotivatieenverlangens.hetgesprekduurtmaximum15minuten. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury stelt iedere kandidaat op voorhand een motivatiebrief(max. 1 A4) op met daarin een korte motivatie voor de studiekeuze en de schoolkeuze. Deze en andere vragen kunnen aan bod komen: Watfascineertjeaandepodiumkunsten?Waaromwiljehierinopgeleidworden?Wanneer hebjebeseftdattheaterjouwdingis?enwaaromkiesjevoorhetrits?watishetbeelddat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeldvaneengezelschapofacteurwaarjebewonderingvoorhebt?waarom?kunje een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij,...) beschrijven waar je ondersteboven van raakte?vuldaarbijookhetinformatieformulier,datjeautomatischontvangtpermailnaje STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van onderstaandeopdracht. Inhoudvandetoelatingsproef? Tijdens de selectiedagen peilen we naar verbeeldingsvermogen, zelfstandigheid, kritisch denken,creativiteit,zinvoorhumor,algemeneencultureleontwikkeling,gedrevenheid. Voordekandidaat1studenten Drama afstudeerrichtingspel bestaat de toelatingsproef uit volgendecomponenten: 1. Een gezamenlijke opwarming onder begeleiding van een bewegingsdocent (geen voorbereiding).zorgvooraangepastekledij; 2. Opgelegde tekst: leer één van de vier meegestuurde teksten in bijlage uit het hoofd en brenghiervaneenpersoonlijketheatraleinterpretatie; 3. Presentatie: presenteer een kort werkstuk dat theatraal interessant is én ons een inkijk geeft in jouw verbeeldingswereld. Vertrek hiervoor vanuit een tekst (een theatertekst, zelfgeschreven, een passage uit een roman, ). Maak met de tekst een korte theatrale voorstelling of interventie op een wijze die begrijpelijk en interessant is voor derden. Het live1aspect is cruciaal. Het is dus noodzakelijk dat je zelf iets doet op scène. Deopdrachtduurtmin.5minutenenmax.10minuten. 14/32

15 APPLICATION PROCEDURE: MASTER OF THEATRE ACTING/DIRECTING Deadline for sending in your application Auditions prospective candidates Master of Theatre The theatre department of RITS School of Arts offers two different Master programs within the large field of theatre and performing arts: (1) a Dutch- language track focusing on advanced- level acting training and (2) an international program (Dutch, English, French) focusing on the development of your personal work as a director, theatre maker or performer. Each year we have a limited number of places for external candidates for both MA programs. These students will join a small group of students who have been trained in our own BA program. You can download an extensive information package from our website here. Who can apply? Ambitious actors who want to develop their skills and personal signature on an advanced level through intensive work within the framework of several professional productions and internships should consider applying for our Acting program. We offer this track only in Dutch. Our directing program, which accepts students who can work, read and communicate in Dutch, French or English, welcomes aspiring theatre makers, directors and performance artists who would like to develop their personal work through a sustained focus on the articulation of their own artistic language and universe. If you are looking for a hands- on adventure intensively coached by professional artists, this program might be worthwhile considering. What are the minimum requirements? Artists holding a bachelor s degree in higher vocational training in theatre and/or performing arts (theatre, acting, directing, physical theatre, musical theatre, theatre in education, etc.) can apply for both programs. Proved relevant professional experience is certainly an asset but is not required. In all cases the jury can decide to impose a preparatory program of one or two years (depending on your profile and track record) before you are granted the permission to take up the MA program. How does the application procedure work? The application procedure consists of three steps. Step 1. Send in your application package before 30 April By the end of the same week we will let you know whether or not you can participate in the audition. You will also be given all the details concerning the next step. Step 2. You will take part in an audition to be held on 29 May :00 at our theatre department. At the end of the day the jury will decide which candidates can move on and participate in the next steps. You will receive all details at that very moment. Step 3. You will participate in a one- week workshop with practical work, interviews and discussions from 29 June to 3 July Be sure to prepare for a possible stay in Brussels in due time. By the end of the week you will know whether or not you can participate in our MA program starting on 21 September laatste update van dit document:

16 What material do you need to send before the end of April? Candidates for the directing program should forward the following material: 1. A motivation letter explaining your need to develop your practice and the reasons for wanting to earn a Masters Degree, in particular at the theatre department of RITS. 2. Your research proposal (two pages min., five pages max.) with its research question(s) and their relation with your prior projects and experiences and an indication of the various concrete steps (projects and their parameters) that you would like to undertake. 3. Curriculum vitae with previous education and working practice 4. Links to videos of your work or DVDs and any other material you consider to be interesting or representative. 5. Copies of diplomas, translated into English. 6. Copy of passport. Candidates for the acting program should send in the following material: 1. A motivation letter in Dutch () which explaining your need to develop your practice and the reasons for wanting to earn a Masters Degree, in particular at the theatre department of RITS.. This letter may (or may not) contain the following questions: What is for you fascinating about the performing arts? In which way do you think we can help you to develop this? Why do you opt for this school? What do you want to do after graduation? Do you have any examples of artists or groups that inspire you? 2. Curriculum vitae with previous education and working practice 3. Links to videos of your work or DVD s and any other material you consider as interesting or representative 4. Copy of diplomas, translated into English. 5. Copy of passport or ID card. Send all your documents before the deadline to master- (subject: Auditions ) clearly indicating the program for which you apply. Please note that in case of sending DVD s these will not be returned. Send these to: RITS School of Arts - Theatre department Auditions Rue A. Dansaertstraat Brussels Belgium Amount: 25 euro Benificiary: Erasmushogeschool Brussel IBAN: BE BIC- code: GKCCBEBB (voor internationale overschrijvingen) Comment: ATP Drama Master ACTING Name + Surname or ATP Drama Master DICRECTING Name + Surname Note: Expenses incurred during the selection process will not be reimbursed. laatste update van dit document:

17 17/32 HowdoIpreparefortheauditionsinApril? In both cases (acting and directing) you will be asked to prepare a short presentation / performance/actthatwillprovidethejurywithaninsightinyourpersonaluniverse.asa startingpointyoutakeanexistingtext(theatretext,self1writtentext,passagefromanovel etc.). Use this text as starting point to create a performance or intervention that is theatricallyinterestingforaspectator.thelivedimensionofyourinterventionis,ofcourse, ofcrucialimportance.inotherwords,youneedtoperformsomethingliveonstageyourself. Thepresentationtakes10to15min. Candidatesfortheactingprogramwillreceiveanadditionaltext(inDutch)whichtheywill needtomemorizeandperform. Candidatesforthedirectingprogramwillbeaskedtobringaportfoliocontainingpersonal work,sourcesofinspiration,crucialdocumentsetc. For more information concerning the application procedure: send an to master1 Curious'to'visit'some'public'events'during'the'upcoming'months?'' followusonfacebook: joinusforour OpenDay on21stofmarch2015. YoucanvisitourdepartmentatRITSCampusBottelarij,Delaunoystraat58,1080Brussels. 17/32

18 18/32 TOELATINGSPROEF-PROFESSIONEEL*GERICHTE*BACHELOR*in*de* PODIUMTECHNIEKEN (afstudeerrichting'ingericht'binnen'het'studiegebied'van'de'audiovisuele'kunsten)' Wanneer? Jemaakteeenkeuzevooréénvandetweeperiodes: Utheoretischeproefopmaandag29juni201510utot13umetdebijhorendewerkweekvan dinsdag30junit/mvrijdag3juli U theoretische proef op maandag 31 augustus u tot 13u met de bijhorende werkweekvandinsdag1septembert/mvrijdag4september Opheteindevandetheoretischeproef(rond13u)krijgjetehorenofjemagmeedoenaan de werkweek. Deze werkweek is verplicht. Je kan de theoretische proef van juni niet combinerenmetdewerkweekvanseptember. Waar? We starten elke selectiedag om 10u in Campus Bottelarij, Delaunoystraat 58, 1080 Molenbeek. Waaruitbestaatdetoelatingsproef? De toelatingsproef voor de Bacheloropleiding Podiumtechnieken (afstudeerrichting binnen de BA Audiovisuele Kunsten) is opgedeeld in twee fasen: een theoretische proef en een werkweek.voordetheoretischeproefdienjeopvoorhandeenopdrachtintesturen,samen metjemotivatiebriefenjeinschrijvingsformulier(ziehieronder).opdieproefwordenjouw opdrachten besproken en wordt in een interview gepeild naar je motivatie en algemene kennis. Op basis van dat gesprek wordt beslist of je de dag erop aan de werkweek kan beginnen. Tijdens die week zal je onder begeleiding van onze docenten aan een concrete opdrachtwerken.heeldezeweekbenjebeschikbaarvan10tot18uur.dewerkweekwordt afgerond met een evaluatiegesprek met de jury. De resultaten van de toelatingsproeven worden die dag nog meegedeeld en per mail bevestigd. Voor deze werkweek dien je het volgendemeetenemen:fototoestelen/ofcamera,gloeilampmetdraad,stekkerensocket. Watdienjeopvoorhandtedoen? STAP1:REGISTRATIE:Ziepagina22enregistratie:ditkanvanaf21/03/2015. STAP 2: DOCUMENTEN: Als voorbereiding voor een gesprek met de jury bereidt elke kandidaat drie documenten voor. Stuur deze documenten (in pdf) op naar 1tenlaatstevoorvrijdag12juni2015(voordeelnameaandeeerstetoelatingsproef) 1tenlaatstemaandag17augustus2015(voordeelnameaandetweedetoelatingsproef) Concreetgaathetovervolgendedocumenten: 1. Je schrijft twee recensies max woorden van twee recente, professionele theater1ofdansvoorstellingendieopdeeenofanderemaniergeraakt,verwonderd of geïrriteerd hebben. Probeer in die recensies te beschrijven wat volgens jou de bedoeling van de maker zou geweest zijn, wat je zelf gezien hebt en wat je ervan vindt. 18/32

19 19/32 2. Jeschrijfteenmotivatiebrief(max.1A4)opmetdaarineenkortemotivatievoorde studiekeuzeendeschoolkeuze.dezeenanderevragenkunnenaanbodkomen:wat fascineertjeaandepodiumkunsten,eninhetbijzonderhettheater?waaromwilje hierin opgeleid worden? En waarom kies je voor het RITS? Wat is het beeld dat je hebt van deze school? Wat denk je van Brussel? Heb je binnen de podiumkunsten een voorbeeld van een gezelschap, regisseur of acteur waar je bewondering voor hebt? Waarom? Kun je een kunstwerk (theater, film, boek, schilderij, muziek,...) beschrijvenwaarjeonderstebovenvanraakte?waardroomjevan? 3. een informatieformulier, dat je automatisch ontvangt per mail NA je registratie, ingevuld en tegen de vermelde datum terug te sturen naar: STAP3:BETALING:Ziepagina24. STAP 4: VOORBEREIDING: Bereid je voor op de toelatingsproef aan de hand van volgende opdracht:opbasisvaneenvoorstellingdiejerecentzag(verschillendvandiegenewaarover jeeenrecensieschrijft),bereidjeeenmindmapvoor. Eenmindmapiseendiagramopgebouwduitbegrippen,teksten,relatiesen/ofplaatjes, diezijngeordendindevormvaneenboomstructuurrondeencentraalthema.aandehand vandiemindmapkanjevisueelvoorstellenwatdevoorstellinginkwestieallemaaloproept bijjou,watjouwspecifiekeanalyseisvanwatjegezienhebtenwelkeassociatiesjeallemaal methetartistiekewerkinkwestiekanverbinden.jekandaarvoorzowelmettekstalsmet beeldwerken. Jebrengtjouwuitgewerktemindmapmeenaardetheoretischeproef. 19/32

20 20/32 REGISTRATIE ditkanvanafzaterdag21maart2015. Omdeeltenemenaandetoelatingsproevenmoetjeverplichtregistrerenopvolgendesite: https://voorinschrijving.ehb.be/ Indien je aan meer dan één toelatingsproef wil deelnemen, registreer je voor élke afstudeerrichting. Bij Nieuweregistratie selecteerje: Academiejaar: 2015U2016 Soortopleiding: Professioneelgerichtebacheloropleidingindienjejewilregistrerenvoorde toelatingsproef van de bachelor Audiovisuele kunsten Beeld, Geluid, Montage,ProductionManagementofPodiumtechnieken Academischegerichtebacheloropleidingindienjejewilregistrerenvoorde toelatingsproef van de bachelor Audiovisuele kunsten: Documentaire, Film, Schrijven, Televisie, Radio, Animatiefilm of vandebachelorinhetdrama:spelofregie Schakelprogrammaindienjejewenstaantemeldenvoorverkorttrajectvoor een academische bachelor indien je in het bezit bent van een professioneel bachelordiploma(enkelvoorradioofschrijven) 20/32

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Hello everybody and welcome

Hello everybody and welcome Inhoud Editorial Editorial...3 Chairman s note...4 From the dean...5 Rubrieken Foreign Student...17 In the spotlight...18 Je moeder!...26 GEWIS & Waarachtig...28 Onderwijs Education first!...16 Werken

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014

Kwaliteitshandboek. Versie 2.0. Oktober 2014 Kwaliteitshandboek Versie 2.0 Oktober 2014 1 Inhoud Somatic Experiencing Nederland (SEN) - Website - Certificaat - Accreditaties - Beroepsvereniging - Beoordelingen studenten opleiding - Klachtenprocedure

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004

periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004 periodiek op regelmatige tijden terugkerend mei juni juli 2004 2 periodiek mei juni juli Van de redactie Fris, vrolijk en netjes geschoren stap ik de BONK binnen. Het is weer tijd voor het Periodiek weekend

Nadere informatie

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010

Van Exchange server 2007 naar Exchange server 2010 J a a r g a n g 0 4, n u m m e r 0 2 In dit nummer: Exchange 2010 Laatste fase OASE Tips Smartphone Even voorstellen ICT-ers in ontwikkeling Samenwerking gemeente Column 1 2 3 4 5 6 7 Van Exchange server

Nadere informatie

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd...

Hoe lees je deze syllabus... Hoe is de cursus opgebouwd... Good presenters are like good bloggers both speak "in a human voice." Those who speak in a human voice are not afraid to show some emotion. Good presenters emphasize logic, reasoning, and evidence, but

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL]

INTRODUCTIE MINDLIFT LEARNING [WWW.PRESENTERENALSEENPRO.NL] INTRODUCTIE Hoi! Ik ben Kasper van der Meulen; spreker, trainer en schrijver bij MindLift Learning. Ik wil je persoonlijk welkom heten bij het boek Presenteren als een PRO! Voordat je begint met lezen

Nadere informatie

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac.

Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, of krijgt u hem via via en zou u hem graag direct ontvangen: stuur dan een mail naar phd@vub.ac. Vrije Universiteit Brussel Nieuwsbrief voor junioronderzoekers 24 april 2008 INHOUD 1. Deze nieuwsbrief 2. Cursus Leidinggeven 3. Workshop 'How to make a good Powerpoint Presentation' 4. IES Research Colloquium

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning 3 In Mosae Drie dagen feest bij Circumflex 6 Debater Opening Visitors Centre: wie is de beste debater? 4 Dreams Watching sports is not about winning 5 Free Wifi At last: Free Wifi on the Vrijthof 24 www.observantonline.nl

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

Strategy Consultancy. vs Investment Banking

Strategy Consultancy. vs Investment Banking Strategy Consultancy vs Investment Banking Special: Consultancy vs Banking Interview met Steven Jonker, McKinsey & Company FSA & commissies Special: Strategy Consultancy vs Investment Banking Interview

Nadere informatie

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld

Inclusive Growth- een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers/bestuurders uit het jeugdveld Final Report Action 5 Support for European Cooperation in the youth field Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible in the youth field Version valid as of 1 st of January 2012 Part

Nadere informatie

Etalageprojecten Kies Kleur in de Klas 2011. Etalageprojecten. Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas:

Etalageprojecten Kies Kleur in de Klas 2011. Etalageprojecten. Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas: Etalageprojecten Uitgevoerde projecten in het kader van Kies Kleur in de Klas: 1. Globaland 2. Respect2All 3. Global Café 4. WO II 5. Wie van de drie 6. Buitenlandse stage (in het MBO) 7. Lessen uit het

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

International Studies

International Studies International Studies opleidingen 2015 2016 Aviation Studies Business & Management Studies Tourism www.rocva.nl International Studies It s a small world, so think big! The demand for internationally trained

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Compilatie Citaten Enquête voor Musici

Compilatie Citaten Enquête voor Musici Compilatie Citaten Enquête voor Musici Bijlage bij het Onderzoeksverslag Project Innovatie Beroepspraktijk LAURA HÖLZENSPIES 2009 KNTV Dit onderzoek is eigendom van de KNTV. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Project INTEGRA - Integratie Kit voor Migranten Basis taalvaardigheden voor omgaan met financiële zaken

Project INTEGRA - Integratie Kit voor Migranten Basis taalvaardigheden voor omgaan met financiële zaken Project INTEGRA - Integratie Kit voor Migranten Basis taalvaardigheden voor omgaan met financiële zaken Het doel van het project is om samen met sociale partners uit verschillende Europese landen, zoals

Nadere informatie

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Masters faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen s faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent

Nadere informatie