Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties."

Transcriptie

1 Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

3 Voorwoord Mensen die zorg nodig hebben komen voor een aantal keuzen te staan. Zo kunnen ze kiezen voor zorg van een bepaalde instelling, voor een persoonsgebonden budget, of om zorg thuis te krijgen in plaats van in een instelling. Maar zijn mensen wel altijd in staat een afgewogen keuze voor zorg te maken? Dit rapport beschrijft hoe mensen kiezen voor zorg. Hierbij komt aan bod in hoeverre sprake is van voldoende keuzemogelijkheden, ondersteuning, keuze-informatie en eigen regie, en in hoeverre dit leidt tot de gewenste zorg. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met een groot aantal mensen met uiteenlopende zorgvragen die recent hebben gekozen voor zorg of dat in de nabije toekomst gaan doen, en met de professionals die hen daarbij ondersteunen. Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit Betty Noordhuizen, Eelco Flapper, Laura Stevens, Marieke Hoffman, Marjon Diepenhorst, Sonja van der Kemp, Susan van Klaveren en ondergetekende. Een deel van de interviews is uitgevoerd door Platform VG, waarvoor onze dank. Tenslotte bedank ik namens het onderzoeksteam alle personen die ons in een interview te woord hebben gestaan heel hartelijk voor hun waardevolle bijdrage. Marieke Hollander Projectleider 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Opzet van het onderzoek Leeswijzer 9 2 Ouderen Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 15 3 Chronisch zieken en ouderen die verblijfszorg overwegen Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Ouderen Chronisch zieken Keuzeproces Ouderen Chronisch zieken Eigen wensen en realisatie hiervan Ouderen Chronisch zieken Conclusie 26 4 Ouderen na een acute ziekenhuisopname Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 31 5 Gezinnen met een gehandicapt kind Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 38 5

6 6 Jongeren met een verstandelijke beperking Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en de realisatie hiervan Conclusie 44 7 Jongeren met een lichamelijke beperking Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en de realisatie hiervan Conclusie 54 8 Jongeren met een psychiatrische aandoening Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 61 9 Mensen met langdurige psychiatrische problematiek Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie Ondersteuning bij het kiezen: de rol van intermediairs Ouderenadviseurs Ondersteuning van mensen die verblijfszorg overwegen Transferverpleegkundigen MEE Ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek Samenvatting en conclusies Informatie over keuzemogelijkheden Keuzeproces en eigen regie Realisatie van gewenste zorg De rol van intermediairs Slotconclusie 88 6

7 1 Inleiding Hoe, en in hoeverre, kiezen mensen voor zorg? In opdracht van de landelijke cliëntenorganisaties en ouderenbonden deed Research voor Beleid onderzoek om antwoord op deze vraag te krijgen. Focus van het onderzoek was de mate van eigen regie bij het kiezen voor zorg, de aanwezigheid van keuze-mogelijkheden en het gebruik van keuze-informatie. Dit inleidende hoofdstuk gaat in op achtergronden, doel en opzet van het onderzoek. 1.1 Achtergrond De landelijke cliëntenorganisaties en ouderenorganisaties hebben de afgelopen jaren door middel van meldacties en monitoring de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregelen in beeld gebracht. Uit de verschillende onderzoeksresultaten en bronnen blijkt dat van niet alle doelgroepen een goed beeld is van de keuzes die zij maken, de overwegingen en motieven bij deze keuzes en de mate waarin zij de gewenste ondersteuning vinden. Kortom, de vraag is in welke mate mensen daadwerkelijk de eigen regie in handen nemen en komen tot een passend ondersteuningsaanbod. Daarom is besloten dit voor verschillende doelgroepen nader te onderzoeken. Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende zes doelgroepen: 1 Ouderen (75+) die gebruik maken van AWBZ-zorg; 2 ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen; 3 ouderen na een acute ziekenhuisopname; 4 gezinnen met een jong gehandicapt kind; 5 jong volwassenen (18-24) met een verstandelijke beperking; 6 jong volwassenen (18-24) met een lichamelijke beperking; 7 jong volwassenen (18-24) met psychiatrische problematiek; 8 mensen met langdurige psychiatrische problematiek. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: In welke mate zijn er voor verschillende groepen mensen met een zorgvraag mogelijkheden regie te voeren in de keuze voor ondersteuning, hulp of zorg en in hoeverre leidt dit tot het gewenste aanbod aan hulp, ondersteuning en zorg? Deelvragen die hierbij aan de orde komen, zijn: Welke keuzes hebben mensen (naar hun eigen inzicht) als zij aangewezen zijn op ondersteuning, hulp of zorg? Wat zijn de persoonlijke overwegingen en motieven achter de keuzes die zij maken? Wat is voor mensen belangrijk als het gaat om de zorg en voorzieningen waar zij een beroep op willen doen? Hoe en in hoeverre vinden mensen de hulp, ondersteuning of zorg die zij wensen? Is er daadwerkelijk sprake van een keuzevrijheid en zo ja, in welke mate? Welke belemmerende en bevorderende factoren zijn in dit proces te benoemen? 7

8 1.2 Opzet van het onderzoek Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van drie methoden: persoonlijke interviews met mensen die zorg nodig hebben, interviews met intermediairs en participerende observatie. Naar aanleiding van de interviews zijn gespreksverslagen en casusverslagen opgesteld. Persoonlijke interviews Voor het onderzoek zijn 75 persoonlijke diepte-interviews gevoerd met mensen die zorg nodig hebben of met hun mantelzorger. Door in gesprek te gaan met mensen en tijd en ruimte te nemen was het mogelijk te komen tot de kern van hun problematiek en hun overwegingen en keuzes. In de gesprekken zijn de onderzoekers zo dicht mogelijk bij het verhaal van de cliënt gebleven en is doorgevraagd op de items die voor de cliënt van belang zijn. De respondenten zijn op verschillende manieren geworven: via intermediairs en via het eigen netwerk van het onderzoeksteam, en tevens zijn respondenten benaderd die in eerder onderzoek hadden aangegeven dat ze opnieuw benaderd konden worden. De respondenten uit de doelgroepen gezinnen met een gehandicapt kind en jong volwassenen met een verstandelijke beperking zijn zowel geworven als geïnterviewd door Platform VG. Deze respondenten zijn geworven via een oproep op websites en in een nieuwsbrief van aangesloten verenigingen. Interviews intermediairs Door te spreken met de intermediairs (de mensen die de cliënten begeleiden en ondersteunen bij het zoeken en vinden van hulp, ondersteuning en zorg) is ook (indirect) zicht verkregen op de overwegingen en motieven van zorgvragers en waar zij tegenaan lopen. Er zijn diverse interviews gevoerd met ouderenadviseurs, MEE-adviseurs, transferverpleegkundigen, ggz-ondersteuners en andere professionals. In deze interviews is allereerst gevraagd naar de rol van de intermediair bij het informeren en ondersteunen van hun cliënten. Tevens is gevraagd welk beeld zij hebben van het keuzeproces van hun cliënten. Tenslotte zijn met een aantal intermediairs ook enkele concrete casussen besproken. Participerende observatie Voor de doelgroep ouderen na een acute ziekenhuisopname is, naast persoonlijke interviews, ook gebruik gemaakt van participerende observatie. Onderzoekers zijn een dag meegelopen met enkele transferverpleegkundigen om zicht te krijgen op hoe de zorg, die na de opname thuis nodig is, wordt geregeld. Hierbij was het veelal ook mogelijk met cliënten zelf te spreken. Ook zijn de transferverpleegkundigen geïnterviewd. Gespreksverslagen en casusverslagen Van alle interviews is door de onderzoekers een gespreksverslag opgesteld. De resultaten van de analyse van deze gesprekverslagen vormt de basis voor het voorliggende rapport. Tevens is over elke geïnterviewde zorgvrager een casusverslag opgesteld, evenals over de casussen die met intermediairs zijn besproken. De casusverslagen bevatten een bondige beschrijving van de situatie van de cliënt: benodigde zorg, het proces van zoeken naar en gebruiken van keuze-informatie en in hoeverre dit tot de gewenste zorg heeft geleid. De casusverslagen zijn gebundeld in een bijlage bij dit rapport. 8

9 De onderstaande tabel geeft per doelgroep een overzicht van het aantal casussen waarop de rapportage gebaseerd is 1. Tabel 1.1 Aantal casussen per doelgroep Doelgroep Aantal casussen 1 Ouderen (75+) die gebruik maken van AWBZ-zorg Ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen Ouderen na een acute ziekenhuisopname 9 4. Gezinnen met een jong gehandicapt kind Jong volwassenen (18-24 jaar) met een verstandelijke beperking Jong volwassenen (18-24 jaar) met een lichamelijke beperking Jong volwassenen (18-24 jaar) met psychiatrische problematiek Mensen met langdurige psychiatrische problematiek 11 Totaal Leeswijzer De volgende hoofdstukken 2 t/m 9 beschrijven elk één van de doelgroepen die centraal staan in dit onderzoek. Elk hoofdstuk is daarbij min of meer hetzelfde opgebouwd. Het gaat in op kenmerken van de respondenten en beschrijft vervolgens de zorg die deze mensen nodig hebben, hoe naar keuze-informatie wordt gezocht, hoe en op basis waarvan mensen kiezen, in hoeverre ze hierbij keuzemogelijkheden ervaren, of dit proces tot de gewenste zorg heeft geleid en wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met conclusies. Nadat de diverse doelgroepen zijn behandeld gaat hoofdstuk 10 over de rol van de verschillende intermediairs bij het ondersteunen en informeren van cliënten. Hoofdstuk 11 tenslotte bevat overstijgende conclusies. De casusverslagen die naar aanleiding van de interviews zijn opgesteld, zijn opgenomen in een bijlage bij dit rapport. 1 In dit overzicht is een iets hoger aantal casussen weergeven dan het aantal casusverslagen dat voor die doelgroep in de bijlage is opgenomen. Dit omdat enkele casussen informatie hebben geleverd die voor meerdere doelgroepen is gebruikt. 9

10 10

11 2 Ouderen 2.1 Kenmerken van de respondenten Wanneer mensen op leeftijd komen, krijgen zij te maken met keuzes voor zorg en ondersteuning op verschillende levensdomeinen, zoals persoonlijke verzorging en dagbesteding, en kan er een vraag naar behandeling ontstaan. Om de keuzeprocessen van zorgvragende ouderen in kaart te brengen zijn interviews gehouden met zes ouderen en met vier mantelzorgers. Bij deze mantelzorgers gaat het tweemaal om de dochter van een oudere en tweemaal om zijn partner. Daarnaast is gesproken met acht ouderenadviseurs. In deze gesprekken is zesmaal een casus van een cliënt besproken. In totaal is de hier weergeven informatie op 16 casusverslagen gebaseerd. De leeftijd van de ouderen varieert van 75 tot 98 jaar. Aard van de aandoening De aandoeningen van de ouderen lopen sterk uiteen en zijn veelal het gevolg van ouderdom. Vrijwel alle geïnterviewde ouderen hebben te maken met meer dan één aandoening of beperking. Tien ouderen hebben (ernstige) fysieke beperkingen, twee ouderen zijn slechthorend en twee slechtziend. Vier zijn vergeetachtig en/of (licht) dement. Drie ouderen geven aan dat zij zich eenzaam voelen. Overige aandoeningen die zijn genoemd, zijn onder meer reuma, MS, diabetes, kanker, osteoporose, longemfyseem, artrose, incontinentie en een slechte nierfunctie. Zorg en ondersteuning De ouderen ontvangen verschillende vormen van hulp. Driekwart van de ouderen ontvangt hulp bij het huishouden, de helft ontvangt (daarnaast) ook persoonlijke verzorging. In de meeste gevallen is de persoonlijke verzorging gericht op het aan- en uitkleden, maar deze wordt ook ingezet voor het alleen aan- en uittrekken van steunkousen. Een derde van de ouderen krijgt verpleging en verzorging, welke vooral bestaat uit het druppelen van de ogen en het regelen van de medicatie. Daarnaast maken de ouderen gebruik van taxipassen of de regiotaxi, alarmeringssystemen, fysiotherapie, georganiseerde sociale activiteiten en casemanagement vanuit de ggz. Tot slot heeft één oudere op dit moment geen zorg. Als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen is hij zijn aanspraak op dagopvang verloren en heeft hiervoor geen alternatief kunnen regelen 1. Pgb of zorg in natura Ruim driekwart van de geïnterviewde ouderen heeft zorg in natura, twee personen combineren een pgb met zorg in natura en één persoon heeft alleen een pgb. Met het pgb wordt vanuit de Wmo hulp bij het huishouden ingekocht, de overige zorg wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. 1 Ook twee andere respondenten zijn als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen hun aanspraak op dagopvang verloren. Deze ouderen krijgen nog wel andere zorg. 11

12 2.2 Informatie over zorgaanbod Ouderen en hun mantelzorgers maken gebruik van verschillende kanalen om informatie te krijgen. Opvallend is dat zij weinig gebruik maken van schriftelijke en digitale informatie, maar vooral van informatie worden voorzien door familieleden, vrienden, de huisarts, de huidige dienstverlener en/of een ouderenadviseur. In deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop de geïnterviewden informatie hebben verkregen over het zorgaanbod. Familie, vrienden en bekenden Tweederde van de geïnterviewde ouderen maakt gebruik van informatie die zij van familie, vrienden en bekenden hebben gekregen. Familie en vrienden helpen vooral met het uitzoeken van informatie en bespreken van de mogelijkheden. In sommige gevallen zoekt de mantelzorger niet alleen de informatie, maar heeft deze ook een sterke stem in het besluitvormingsproces. Eén van de ouderen geeft expliciet aan dat zij gebruikt heeft gemaakt van ervaringen van vrienden en bekenden met bepaalde zorgaanbieders. In de casussen van de ouderenadviseurs zijn twee ouderen bij de ouderenadviseur aangemeld door bekenden. Persoonlijk advies van professionals Ook professionals spelen een belangrijke rol bij het vinden van informatie. De helft van de geïnterviewde ouderen heeft met de huisarts gesproken over de verschillende mogelijkheden voor zorg. De geïnterviewden zeggen hierover dat de huisarts hen goed kent of dat hij/zij betrouwbaar is. Naast de huisarts hebben sommige ouderen informatie ingewonnen bij de (huidige of potentiële) aanbieder, van wie zij, naast een persoonlijk gesprek, foldermateriaal hebben meegekregen. Bijvoorbeeld een oudere die thuiszorg kreeg voor het druppelen van haar ogen en bij deze organisatie vervolgens ook hulp bij het huishouden heeft aangevraagd. Tot slot heeft een enkele oudere de zorgvraag bij een ouderenadviseur neergelegd, of gesproken met het CIZ. In de door de ouderenadviseurs aangedragen casussen hebben vier van de zes ouderen zelf een gesprek met de ouderenadviseur aangevraagd. Naast het contact met de ouderenadviseur heeft één oudere vrouw ook ondersteuning in het keuzeproces gekregen van haar dochter. Een oudere man heeft eerst nog contact opgenomen met MEE om een alternatief te vinden voor zijn door de AWBZ pakketmaatregelen weggevallen dagopvang. Patiënten- en belangenorganisaties Patiënten- en belangenorganisaties zijn door de ouderen in beperkte mate benaderd. Geen van de geïnterviewde ouderen merkt op informatie te hebben aangevraagd bij de lokale ouderenorganisatie. Wel heeft één geïnterviewde informatie opgevraagd bij de stichting Ouderenhulp en bij de stichting Beter Horen. Zelf op onderzoek Slechts twee ouderen zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Eén heeft informatie gezocht in de (lokale) kranten en de gemeentelijke wegwijzer. De ander heeft bij zorgaanbieders schriftelijke informatie aangevraagd en bestudeerd. Deze tweede persoon heeft behoefte aan meer informatie over de verschillende mogelijkheden op internet, zodat de informatie toegankelijker wordt. Nu heeft ze alle informatie aan moeten vragen. 12

13 Kennis van keuzemogelijkheden Er zijn grote verschillen in de mate waarin de ouderen op de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn. De ene oudere is (zeer) goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden, de andere gaat vooral uit van het advies van een mantelzorger, huisarts of huidige dienstverlener. In de volgende paragraaf gaan we nader in op het ervaren van en tevredenheid over de keuzemogelijkheden. 2.3 Keuzeproces Deze paragraaf beschrijft het keuzeproces dat ouderen doorlopen wanneer zij een keuze moeten maken op het gebied van zorg en welzijn. Eigen regie bij het kiezen De mate waarin ouderen eigen regie hebben bij het kiezen van zorg is divers. Ruim de helft van de ouderen heeft zelf de regie gevoerd. Daarbij maken zij soms gebruik van informatie die door een mantelzorger is verzameld of een ouderenadviseur is verstrekt. In een enkel geval vragen de ouderen de mantelzorgers of ouderenadviseurs ook mee te denken over de te maken keuzen. De ouderen voeren dan regie door hun eigen overwegingen, wensen en behoeften in te brengen in het keuzeproces. In een derde van de gevallen heeft de mantelzorger geheel de regie overgenomen. Daarbij zien we twee groepen. Enerzijds de groep waarbij de partner de keuze maakt, omdat de keuze ook grote impact heeft op zijn of haar leven. Anderzijds zijn er kinderen die voor hun ouders zorg kiezen. Dat gaat soms redelijk in samenspraak, omdat de ouder zelf niet in staat is een keuze te maken. Maar het gebeurt ook dat iemand uit de omgeving vindt dat zorg nodig is, terwijl de oudere zelf zorg niet nodig vindt. Thuis of in een instelling Ouderen zijn zich bewust van de mogelijkheid om zorg in een instelling te krijgen. De meeste geïnterviewde ouderen kiezen er bewust voor thuis te blijven wonen en pas als het niet anders kan, naar een zorginstelling gaan. Een aantal wil wel graag zorg krijgen in een verzorgingshuis. Eén van de geïnterviewde ouderen ontvangt nu overbruggingszorg, omdat het verzorgingshuis naar keuze een wachtlijst kent. Pgb of zorg in natura Een klein deel van de ouderen en/of hun mantelzorgers hebben kennis van het pgb. In drie gevallen heeft de partner van de oudere bewust gekozen voor een pgb omdat daarmee de zorg thuis voortgezet kan worden. Eén oudere ziet bewust af van een pgb omdat hij verwacht dat de administratieve kant ervan te lastig is voor hem. Enkele ouderenadviseurs merken op dat zij het pgb in een gesprek met ouderen vaak niet voorleggen, omdat de administratieve afhandeling hiervan voor hen te ingewikkeld zou zijn. Keuze van zorgaanbieder Ouderen hebben niet altijd de ervaring dat zij een zorgaanbieder kunnen kiezen. De redenen zijn divers. Soms kiezen de mantelzorgers (met of zonder inbreng van de oudere) voor een bepaalde zorgaanbieder, een andere keer kiest een oudere noodgedwongen voor die partij die in staat is snel hulp te bieden. Bij één van de ouderen heeft het ziekenhuis, na een opname, thuiszorg geregeld en heeft mevrouw zelf naderhand bij dezelfde organisatie 13

14 hulp bij het huishouden aangevraagd. Een ouder stel heeft vanwege ontevredenheid over de geleverde diensten de huishoudelijke hulp stopgezet, maar daarna niet uitgekeken naar een mogelijke andere aanbieder. Mantelzorgers hebben in de regel meer zicht op het aanbod dan de ouderen zelf. Ook ouderenadviseurs helpen ouderen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Belemmerende en bevorderende factoren bij het kiezen Onderstaande belemmerende en bevorderende factoren bij het kiezen worden door de ouderen en mantelzorgers genoemd, de meeste slechts eenmalig. Belemmerende factoren onvoldoende informatie over het lokale zorg- en welzijnsaanbod (op internet); gebrek aan inzicht in passend aanbod bij ondersteunende organisatie; wachtlijsten bij verzorgingshuizen; niet (goed) op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een pgb; gebrek aan voldoende vrijwilligers om begeleiding te kunnen bieden; ziekenhuis regelt zorg zonder inspraak oudere; door zorgaanbieder gestelde voorwaarde dat de verpleegkundige een eigen badkamer moet krijgen wanneer nachtzorg geleverd gaat worden; niet bij machte zijn om te kiezen door geestelijke en fysieke gesteldheid; gebrek aan inzicht in eigen ziektebeeld waardoor cliënt noodzakelijke zorg weigert en niet deelneemt aan keuzeproces. Bevorderende factoren een heldere zorgvraag, mede gebaseerd op eerdere ervaringen; duidelijke en heldere informatie over het aanbod en de verschillende mogelijkheden; voldoende tijd om je op de verschillende mogelijkheden te oriënteren; ondersteuning uit eigen netwerk, de ouderenadviseur of een ander; inzicht in ervaringen van anderen. 2.4 Eigen wensen en realisatie hiervan Van belang bij het kiezen voor zorg Uit de verhalen van de ouderen komen weinig overwegingen naar voren die hebben meegespeeld in het keuzeproces. Mogelijk komt dit doordat derden (mantelzorgers, ouderenadviseurs) een belangrijke rol spelen in het keuzeproces en de ouderen daar zelf niet altijd zicht op hebben. De volgende overwegingen zijn genoemd: snel leveren van de zorg; het aantal te leveren uren; de prijs (verhouding prijs versus aantal uur verzorging); klik met de zorgverlener en klantvriendelijkheid; locatie en inrichting van de zorginstelling; kwaliteit van de zorg; mogelijkheid om vaste tijden af te spreken of juist flexibele werktijden te regelen; mogelijkheid om vaste verpleegkundigen te regelen. 14

15 De geïnterviewde ouderenadviseurs merken naast voorgaande overwegingen op dat: ouderen op een nette wijze bejegend willen worden; zij bepaalde hulpverleners niet willen (bijvoorbeeld zo n jong ding ); de huishoudelijke hulp net zo moet werken als zijzelf zouden doen; de organisatie en/of dienstverlener een goede naam heeft (op grond van ervaringen van anderen); de zorgaanbieder van hetzelfde signatuur is als zijzelf; er ruimte is om ook zelf bepaalde activiteiten nog te blijven uitvoeren. Hebben de ouderen de zorg gekregen die ze willen? Driekwart van de ouderen zegt desgevraagd tevreden te zijn over de huidige zorg: Ze leveren kwaliteit, zoals dat alles wordt opgeruimd en schoongemaakt na het douchen. Ook hebben ze tijd voor een gesprek. Tegelijkertijd plaatst een redelijk aantal van hen wel kanttekeningen bij de geleverde dienstverlening. Zij willen bijvoorbeeld dat de dienstverleners meer dan nu het geval is- tijd hebben voor een gesprek, niet te laat komen, flexibel en proactief zijn, en ook begeleiding bieden bij het naar buiten gaan. Daarnaast willen enkele ouderen een beperkter aantal dienstverleners over de vloer of is het aantal uur hulp bij het huishouden onvoldoende. Een kwart van de ouderen is niet tevreden met de huidige zorg. Ook hierbij wordt vaak een grote aantal verschillende zorgverleners genoemd. Ook zijn deze ouderen niet tevreden over de wisselende tijden waarop de zorgverlener komt waardoor de oudere zit te wachten, met name totdat hij/zij kan gaan slapen. Belemmeringen bij het realiseren van de ideale zorg Niet alle ouderen zijn tevreden over de geleverde zorg. Soms gaat het om kleine aanpassingen in het huidige aanbod. Opvallend is dat meerdere cliënten hierover niet in gesprek gaan met hun aanbieder. Eén respondent vindt dat de thuiszorg zelf zou moeten informeren of de geleverde zorg wel naar tevredenheid is. Een ander merkt op dat zij niet in gesprek durft te gaan over de kwaliteit van de zorg, omdat zij bang is de zorg kwijt te raken. Dit geldt echter niet voor iedereen. Eén cliënt heeft op aanraden van de ouderenadviseur afspraken gemaakt met de eerst verantwoordelijke verpleegkundige over het aantal verpleegkundigen dat aan huis kwam. Een ouder stel was ontevreden over de thuiszorg die zij kregen en hebben deze beëindigd. Ook heeft een oudere man een alternatief gezocht voor de dagopvang waar hij door de AWBZ pakketmaatregelen geen aanspraak meer op had, maar was ontevreden door de door MEE aangereikte alternatieven. De man is vervolgens gestopt met zoeken. 2.5 Conclusie De mate waarin ouderen regie hebben, verschilt sterk. Sommige ouderen zijn zelfstandig in staat wensen te formuleren, informatie te vergaren en een keuze te maken. Veelal dragen mantelzorgers (partner en/of kinderen), de huisarts en/of een ouderenadviseur bij aan het keuzeproces door het aanreiken van informatie over de verschillende mogelijkheden. Soms helpen zij ook bij het maken van een keuze voor een bepaalde aanbieder. In een aantal gevallen besluiten de mantelzorgers zelfstandig over de benodigde zorg voor de oudere. Dit gebeurt niet altijd in overleg met de oudere, omdat de oudere daarin zelf niet is geïnteresseerd of omdat de mantelzorger van mening is dat de oudere onvoldoende inzicht heeft in het eigen ziektebeeld. 15

16 Uit de interviews blijkt dat professionele ondersteuners niet altijd informatie over het pgb voorleggen aan ouderen. De ouderen zijn over het algemeen tevreden over de gevonden zorg, maar hebben wel aandachtspunten die beter zouden kunnen. Ze willen bijvoorbeeld dat de dienstverlener op een vast tijdstip komt, er niet teveel verschillende dienstverleners over de vloer komen of dat het aantal te leveren uur omhoog gaat. Opvallend is dat de ouderen hierin vaak geen regie nemen: ook als zij in het keuzeproces wel regie voeren, ondernemen zij op dit punt niet altijd actie door bijvoorbeeld afspraken te maken met de zorgaanbieder. 16

17 3 Chronisch zieken en ouderen die verblijfszorg overwegen 3.1 Kenmerken van de respondenten Dit hoofdstuk gaat in op overwegingen van mensen die er over denken om voor (een andere vorm van) verblijfszorg te kiezen, of die in de afgelopen periode al een beslissing hebben gemaakt om hier al dan niet voor te kiezen. De doelgroep van dit hoofdstuk bestaat uit twee subgroepen, namelijk ouderen en chronisch zieken. De informatie over de keuzeprocessen van deze doelgroep hebben we gebaseerd op de gegevens van: dertien ouderen 1 (vijf interviews met de cliënt zelf, vijf interviews met een direct familielid en drie casussen die zijn aangedragen door een intermediair); vijf chronisch zieken (vier interviews met de cliënt zelf en één casus aangedragen door een intermediair). De ouderen wonen of woonden voorafgaand aan hun keuze voor verblijfszorg zelfstandig of in een aanleunwoning. De chronisch zieken wonen of woonden zelfstandig of in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Ruim de helft van de respondenten woont alleen, de anderen wonen samen met een partner. Als we kijken naar het keuzeproces en de regie over de zorg, zijn er op bijna alle aspecten grote verschillen tussen de ouderen en de chronisch zieken. Daarom bespreken we deze doelgroepen in de volgende paragrafen apart. Aard van de aandoening De geïnterviewde ouderen variëren in leeftijd van 77 tot 98 jaar. Ze hebben te kampen met verschillende typen beperkingen, soms meerdere. In een aantal gevallen is er sprake van beginnende of meer gevorderde dementie. Bij anderen is er sprake van hartklachten (hartritmestoornissen, hartfalen, hartinfarct). Een botbreuk als gevolg van een val is bij een aantal ouderen een (aanvullende) oorzaak voor de verminderde zelfredzaamheid. Daarnaast worden aandoeningen genoemd als COPD, TIA, MS, darmkanker, longproblemen, rugklachten, epilepsie, gordelroos en artrose. De geïnterviewde chronisch zieken variëren in leeftijd van 42 tot 65 jaar en hebben te maken met ernstige fysieke beperkingen. Drie van hen zijn volledig rolstoelgebonden. De chronische ziekten waardoor zij beperkt zijn in hun functioneren, zijn: multiple sclerose, spinale musculaire atrofie (spierziekte), epilepsie en longemfyseem in combinatie met hartklachten. Zorg en ondersteuning 1 Er zijn 4 casussen uit de doelgroep 'ouderen' in dit hoofdstuk betrokken. Dit waren casussen waarin de afweging voor verblijfszorg een belangrijke component vormde. In hoofdstuk 2 over ouderen is de informatie over verblijfszorg zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten, om te zorgen dat er niet teveel overlap is tussen deze doelgroepen. 17

18 De ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen verschillen in de hoeveelheid zorg die zij momenteel nodig hebben. Enkele ouderen hebben nu nog vrij weinig zorg nodig, maar schatten in dat in de nabije toekomst de zorgbehoefte zal toenemen. Ze hebben allemaal hulp nodig bij het huishouden. In enkele gevallen wordt dit door de partner uitgevoerd. Daarnaast hebben ze, op één persoon na, verpleging en/of verzorging nodig. Sommigen krijgen tevens begeleiding of dagbehandeling. Van de geïnterviewde ouderen hebben er twee reeds de overstap gemaakt naar verblijfszorg. Eén oudere heeft geen acute zorgbehoefte en is zich nog aan het oriënteren op de mogelijkheden. Eén oudere woont met een partner thuis en verwacht deze situatie voorlopig te kunnen handhaven. De overige negen ouderen hebben wel al een keuze gemaakt voor een verpleeg- of verzorgingshuis, maar staan nog op de wachtlijst of proberen de overstap zo lang mogelijk uit te stellen. Van de geïnterviewde chronisch zieken hebben er twee bewust voor gekozen de zorg thuis te ontvangen. Eén van hen oriënteert zich wel op mogelijkheden voor verblijfszorg voor de toekomst. Twee chronisch zieken hebben een alternatief voor verblijfszorg gezocht door te kiezen voor een Fokuswoning. Eén van de chronisch zieken is opgenomen in een verpleeghuis. Zij zou, na revalidatie, in de toekomst graag weer naar een aangepaste eigen woning gaan. Pgb of zorg in natura De geïnterviewde ouderen maken vrijwel allemaal gebruik van zorg in natura, zowel degenen die zorg thuis ontvangen als degenen die in een instelling verblijven. Een pgb is over het algemeen geen optie die door hen wordt overwogen. De enige uitzondering hierop is een vrouw die er bewust voor heeft gekozen haar man thuis te willen verzorgen en alle benodigde zorg met een pgb in te kopen. Bij de chronisch zieken wordt door vier van de vijf geïnterviewde gebruik gemaakt van een pgb in combinatie met zorg in natura. Eén geïnterviewde chronisch zieke heeft alleen zorg in natura. 3.2 Informatie over zorgaanbod Ouderen Persoonlijk advies van professionals Een klein deel van de ouderen heeft persoonlijk advies ingewonnen bij professionals. De professionals die door ouderen of hun familie worden genoemd zijn: de huisarts, een casemanager van de thuiszorg, het CIZ, een transferverpleegkundige en een zorgwinkel van een zorgaanbieder. Hierbij geldt dat het merendeel van deze professionals niet onafhankelijk is. De ouderen en hun familie zijn over het algemeen positief over het advies dat is gegeven. Zelf op onderzoek De meeste ouderen maken weinig of geen gebruik van schriftelijke informatie of internet. Daar waar kinderen een rol spelen bij de keuze, wordt soms wel gebruik gemaakt van inter- 18

19 net. De kinderen kijken vooral welke zorgaanbieders er zijn in de woonplaats. Het bezoeken van een aantal zorgaanbieders in de woonplaats of regio is voor zowel de ouderen als hun kinderen de meest toegepaste manier om zich een beeld te vormen van het aanbod. Kennis van keuzemogelijkheden De geïnterviewde ouderen gaan in beperkte mate zelf op zoek naar informatie over het zorgaanbod. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn ze niet altijd in staat om zich zelf in het aanbod te verdiepen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van cognitieve beperkingen. In die gevallen ligt de keuze bij de partner of de kinderen. Een andere reden is dat men al bekend is met een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld doordat men daar naar de dagopvang gaat of in een aanleunwoning bij deze organisatie woont. Als men daar tevreden over is, heeft men geen behoefte aan andere keuzemogelijkheden. Bovendien is het voor veel ouderen belangrijk in de eigen woonplaats te blijven. De keuzemogelijkheden voor verpleeg- en verzorgingshuizen zijn daarmee vaak beperkt. Als er kinderen zijn worden deze vaak bij de keuze betrokken. Een pgb wordt door de ouderen of hun familie vaak niet in de overwegingen betrokken en, als dit wel gebeurt meestal niet als optie gezien. Degenen die zich wel breder oriënteren op de keuzemogelijkheden voor verblijfszorg, lopen tegen de volgende knelpunten aan: Er is geen duidelijk overzicht van de verschillende aanbieders van verblijfszorg en de lengte van de wachtlijsten. Er zijn teveel formulieren en instanties, waardoor de oudere het overzicht niet heeft. Deze weet niet wie daarbij ondersteuning zou kunnen bieden. De informatie over zorgaanbieders is onvoldoende toegankelijk op internet Chronisch zieken De geïnterviewde chronisch zieken zoeken meer informatie over de mogelijkheden voor verblijfszorg. Zij lijken vooral te zoeken naar alternatieven voor een verpleeg- of verzorgingshuis of collectieve woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Ze voelen zich daar te jong voor en sommigen hebben een partner waarmee ze samen willen blijven. Persoonlijk advies van professionals Daar waar sprake is van een noodzaak tot verblijf na een ziekenhuisopname, kunnen het maatschappelijk werk en de transferverpleegkundige van het ziekenhuis een adviserende rol spelen. Eén respondent heeft ondersteuning gezocht bij MEE toen haar ondersteunende begeleiding wegviel als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen. MEE heeft haar geholpen bij het vinden van een (overigens niet geheel bevredigend) alternatief. De andere geïnterviewden hebben geen ondersteuning gezocht van professionals. Patiënten- en belangenorganisaties Drie van de geïnterviewde chronisch zieken zijn aangesloten bij een cliëntenorganisatie (MS vereniging, Vereniging Spierziekten Nederland) en/of Per Saldo. Dit is voor hen een bron van informatie over hun ziekte en de mogelijkheden op het gebied van zorg. 19

20 Zelf op onderzoek Naast de belangenorganisaties, zoeken sommigen ook informatie via het internet. Eén respondent noemt het tijdschrift Support (voor mensen met een lichamelijke handicap) als goede bron van informatie. Persoonlijk netwerk De belangrijkste bronnen van informatie voor een aantal geïnterviewden zijn de ervaringen van anderen in hun omgeving en de eigen ervaringen uit het verleden. Zij hebben in het verleden ervaring opgedaan met (tijdelijke) verblijfszorg. Dit is voor hen reden om op zoek te gaan naar alternatieven. Naast het vragen naar ervaringen van anderen, gaan sommigen op bezoek bij verschillende zorgaanbieders of bij mensen die daar wonen om zich een beeld te vormen van de mogelijkheden. Kennis van keuzemogelijkheden De geïnterviewde chronisch zieken zijn goed op de hoogte van de keuzemogelijkheden. Ze weten dat ze kunnen kiezen tussen zorg thuis en verblijf in een instelling. Ook zijn ze allemaal bekend met de mogelijkheden van een pgb en maken daar vaak gebruik van. Een knelpunt op het gebied van informatievoorziening die door één persoon werd genoemd is dat de informatie over de zorg versnipperd is, waardoor je veel informatie moet verzamelen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. 3.3 Keuzeproces Ouderen Eigen regie bij het kiezen De ouderen zijn niet altijd in staat om zelf de regie te voeren over de keuze voor verblijfszorg. De helft van de geïnterviewde ouderen heeft een vorm van dementie, waardoor hun vermogen om hun eigen situatie te beoordelen en keuzes te maken voor de zorg beperkt is. In deze gevallen wordt de keuze meestal bepaald door de partner en/of kinderen. Zij proberen daarin wel de wensen van de oudere te respecteren. Vaak gaat het dan om de nabijheid van de zorg of bekendheid met een organisatie. Belemmering voor het voeren van de eigen regie kan verder zijn dat de oudere zelf niet wil nadenken over een overstap naar een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl anderen in de omgeving dat wel nodig vinden. De ouderen die zich, vooruitlopend op verwachte hogere zorgbehoefte in de toekomst, oriënteren op mogelijkheden voor verblijf nemen wel bewust zelf de regie in handen. Thuis of in een instelling De geïnterviewde ouderen willen vrijwel allemaal het liefst in hun huidige (aanleun)woning blijven. De redenen dat opname in een verpleeg- of verzorgingshuis toch wordt overwogen zijn: toegenomen zorgbehoefte na een (acute) opname in het ziekenhuis; als de mantelzorger(s) overbelast dreigt te raken; als men in de toekomst verwacht meer zorgafhankelijk te worden en daar op wil anticiperen door zich in te schrijven bij een verzorgingshuis. Ook als de oudere zelf nog wel thuis wil blijven wonen, dringt de familie soms aan op een overstap naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Daaraan liggen zorgen over de veiligheid 20

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Achtergronden en motieven bij wachten op een pgb Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. L. Boer drs. M. Hollander Projectnummer: B3811 Zoetermeer, 16 december 2010 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Gebruik Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) maken 12.590 mensen met dementie gebruik

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website. info@sigmazorg.nl www.sigmazorg.

Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website. info@sigmazorg.nl www.sigmazorg. Adres Jan Tooropstraat 573 1061 AE Amsterdam Tel 020-334 28 87 Fax 020-331 95 15 E-mail Website info@sigmazorg.nl www.sigmazorg.nl Openingstijden Maandag t/m vrijdag: 9:00-17:00 Thuiszorg is verpleging,

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor

Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor. AVI-cliëntenmonitor Zorg naar gemeenten. Bent u al geïnformeerd? Digitale cliëntenraadpleging als onderdeel van de AVI-cliëntenmonitor AVI-cliëntenmonitor November 2014 COLOFON AVI cliëntenmonitor De AVI-cliëntenmonitor maakt

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015

Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015 Inventarisatie dagactiviteiten begin 2015 Aanbieders, gemeenten en mantelzorgers over veranderingen dagactiviteiten dementie Maart 2015 Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Julie Meerveld (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof

Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons. Kennismaken met Valkenhof Kennismaken met Valkenhof compleet in zorg, bij u thuis of bij ons Kennismaken met Valkenhof Inhoud Zorg met 'n zachte g Korte kennismaking Vergoeding Zorg bij u thuis Dagcentra Gezondheidscentrum Valkenhof

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Thuiszorg. Leven op uw manier

Thuiszorg. Leven op uw manier Thuiszorg Leven op uw manier De thuiszorg van Omring past bij u U woont zelfstandig en u heeft behoefte aan ondersteuning. Samen met u zoeken we graag naar ondersteuning die aansluit bij uw wensen. Wij

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk

Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Sint Annaklooster, de beste zorg bij u in de wijk Even voorstellen Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven en Helmond. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas

Transities in de langdurende zorg. Lizette de Laat Rens de Haas Transities in de langdurende zorg Lizette de Laat Rens de Haas Initiatief Deze workshop is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de Tilburgse zorgaanbieders De Wever en

Nadere informatie

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland

Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland 2014-01898 (BIJLAGE) Z-2Q14-QQ151 Maatwerkdeel: Resultaten uit de schriftelijke enquëtë vöör H é gemeente Midden-Delfland Achtergrondkenmerken van de cliënten uit Midden-Delfland Aantal aangeschreven cliënten

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken.

Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken. meer tijd voor zorg Wij staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook met aandacht voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken. Over Thuisgenoten Hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Transferbureau Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor U betekenen Thuiszorg Huishoudelijke hulp Hulpmiddelen Tijdelijke opname verzorgingshuis Revalidatie verpleegtehuis 1 2 Transferverpleegkundige

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

telefonisch afgehandeld, wat gezien de complexe zorgsituatie op zijn zachtst gezegd twijfels oproept over de zorgvuldigheid.

telefonisch afgehandeld, wat gezien de complexe zorgsituatie op zijn zachtst gezegd twijfels oproept over de zorgvuldigheid. Vereniging Spierziekten Nederland Lt. Gen. Van Heutszlaan 6 3742 JN Baarn tel 035 5480480 e-mail erik.van.uden@vsn.nl Onderzoek indicatiestelling thuiszorg voor mensen met ALS en PSMA De Vereniging Spierziekten

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie