Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties."

Transcriptie

1 Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

3 Voorwoord Mensen die zorg nodig hebben komen voor een aantal keuzen te staan. Zo kunnen ze kiezen voor zorg van een bepaalde instelling, voor een persoonsgebonden budget, of om zorg thuis te krijgen in plaats van in een instelling. Maar zijn mensen wel altijd in staat een afgewogen keuze voor zorg te maken? Dit rapport beschrijft hoe mensen kiezen voor zorg. Hierbij komt aan bod in hoeverre sprake is van voldoende keuzemogelijkheden, ondersteuning, keuze-informatie en eigen regie, en in hoeverre dit leidt tot de gewenste zorg. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met een groot aantal mensen met uiteenlopende zorgvragen die recent hebben gekozen voor zorg of dat in de nabije toekomst gaan doen, en met de professionals die hen daarbij ondersteunen. Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam bestaande uit Betty Noordhuizen, Eelco Flapper, Laura Stevens, Marieke Hoffman, Marjon Diepenhorst, Sonja van der Kemp, Susan van Klaveren en ondergetekende. Een deel van de interviews is uitgevoerd door Platform VG, waarvoor onze dank. Tenslotte bedank ik namens het onderzoeksteam alle personen die ons in een interview te woord hebben gestaan heel hartelijk voor hun waardevolle bijdrage. Marieke Hollander Projectleider 3

4 4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Opzet van het onderzoek Leeswijzer 9 2 Ouderen Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 15 3 Chronisch zieken en ouderen die verblijfszorg overwegen Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Ouderen Chronisch zieken Keuzeproces Ouderen Chronisch zieken Eigen wensen en realisatie hiervan Ouderen Chronisch zieken Conclusie 26 4 Ouderen na een acute ziekenhuisopname Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 31 5 Gezinnen met een gehandicapt kind Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 38 5

6 6 Jongeren met een verstandelijke beperking Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en de realisatie hiervan Conclusie 44 7 Jongeren met een lichamelijke beperking Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en de realisatie hiervan Conclusie 54 8 Jongeren met een psychiatrische aandoening Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie 61 9 Mensen met langdurige psychiatrische problematiek Kenmerken van de respondenten Informatie over zorgaanbod Keuzeproces Eigen wensen en realisatie hiervan Conclusie Ondersteuning bij het kiezen: de rol van intermediairs Ouderenadviseurs Ondersteuning van mensen die verblijfszorg overwegen Transferverpleegkundigen MEE Ondersteuning van mensen met psychiatrische problematiek Samenvatting en conclusies Informatie over keuzemogelijkheden Keuzeproces en eigen regie Realisatie van gewenste zorg De rol van intermediairs Slotconclusie 88 6

7 1 Inleiding Hoe, en in hoeverre, kiezen mensen voor zorg? In opdracht van de landelijke cliëntenorganisaties en ouderenbonden deed Research voor Beleid onderzoek om antwoord op deze vraag te krijgen. Focus van het onderzoek was de mate van eigen regie bij het kiezen voor zorg, de aanwezigheid van keuze-mogelijkheden en het gebruik van keuze-informatie. Dit inleidende hoofdstuk gaat in op achtergronden, doel en opzet van het onderzoek. 1.1 Achtergrond De landelijke cliëntenorganisaties en ouderenorganisaties hebben de afgelopen jaren door middel van meldacties en monitoring de gevolgen van de AWBZ-pakketmaatregelen in beeld gebracht. Uit de verschillende onderzoeksresultaten en bronnen blijkt dat van niet alle doelgroepen een goed beeld is van de keuzes die zij maken, de overwegingen en motieven bij deze keuzes en de mate waarin zij de gewenste ondersteuning vinden. Kortom, de vraag is in welke mate mensen daadwerkelijk de eigen regie in handen nemen en komen tot een passend ondersteuningsaanbod. Daarom is besloten dit voor verschillende doelgroepen nader te onderzoeken. Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende zes doelgroepen: 1 Ouderen (75+) die gebruik maken van AWBZ-zorg; 2 ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen; 3 ouderen na een acute ziekenhuisopname; 4 gezinnen met een jong gehandicapt kind; 5 jong volwassenen (18-24) met een verstandelijke beperking; 6 jong volwassenen (18-24) met een lichamelijke beperking; 7 jong volwassenen (18-24) met psychiatrische problematiek; 8 mensen met langdurige psychiatrische problematiek. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: In welke mate zijn er voor verschillende groepen mensen met een zorgvraag mogelijkheden regie te voeren in de keuze voor ondersteuning, hulp of zorg en in hoeverre leidt dit tot het gewenste aanbod aan hulp, ondersteuning en zorg? Deelvragen die hierbij aan de orde komen, zijn: Welke keuzes hebben mensen (naar hun eigen inzicht) als zij aangewezen zijn op ondersteuning, hulp of zorg? Wat zijn de persoonlijke overwegingen en motieven achter de keuzes die zij maken? Wat is voor mensen belangrijk als het gaat om de zorg en voorzieningen waar zij een beroep op willen doen? Hoe en in hoeverre vinden mensen de hulp, ondersteuning of zorg die zij wensen? Is er daadwerkelijk sprake van een keuzevrijheid en zo ja, in welke mate? Welke belemmerende en bevorderende factoren zijn in dit proces te benoemen? 7

8 1.2 Opzet van het onderzoek Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van drie methoden: persoonlijke interviews met mensen die zorg nodig hebben, interviews met intermediairs en participerende observatie. Naar aanleiding van de interviews zijn gespreksverslagen en casusverslagen opgesteld. Persoonlijke interviews Voor het onderzoek zijn 75 persoonlijke diepte-interviews gevoerd met mensen die zorg nodig hebben of met hun mantelzorger. Door in gesprek te gaan met mensen en tijd en ruimte te nemen was het mogelijk te komen tot de kern van hun problematiek en hun overwegingen en keuzes. In de gesprekken zijn de onderzoekers zo dicht mogelijk bij het verhaal van de cliënt gebleven en is doorgevraagd op de items die voor de cliënt van belang zijn. De respondenten zijn op verschillende manieren geworven: via intermediairs en via het eigen netwerk van het onderzoeksteam, en tevens zijn respondenten benaderd die in eerder onderzoek hadden aangegeven dat ze opnieuw benaderd konden worden. De respondenten uit de doelgroepen gezinnen met een gehandicapt kind en jong volwassenen met een verstandelijke beperking zijn zowel geworven als geïnterviewd door Platform VG. Deze respondenten zijn geworven via een oproep op websites en in een nieuwsbrief van aangesloten verenigingen. Interviews intermediairs Door te spreken met de intermediairs (de mensen die de cliënten begeleiden en ondersteunen bij het zoeken en vinden van hulp, ondersteuning en zorg) is ook (indirect) zicht verkregen op de overwegingen en motieven van zorgvragers en waar zij tegenaan lopen. Er zijn diverse interviews gevoerd met ouderenadviseurs, MEE-adviseurs, transferverpleegkundigen, ggz-ondersteuners en andere professionals. In deze interviews is allereerst gevraagd naar de rol van de intermediair bij het informeren en ondersteunen van hun cliënten. Tevens is gevraagd welk beeld zij hebben van het keuzeproces van hun cliënten. Tenslotte zijn met een aantal intermediairs ook enkele concrete casussen besproken. Participerende observatie Voor de doelgroep ouderen na een acute ziekenhuisopname is, naast persoonlijke interviews, ook gebruik gemaakt van participerende observatie. Onderzoekers zijn een dag meegelopen met enkele transferverpleegkundigen om zicht te krijgen op hoe de zorg, die na de opname thuis nodig is, wordt geregeld. Hierbij was het veelal ook mogelijk met cliënten zelf te spreken. Ook zijn de transferverpleegkundigen geïnterviewd. Gespreksverslagen en casusverslagen Van alle interviews is door de onderzoekers een gespreksverslag opgesteld. De resultaten van de analyse van deze gesprekverslagen vormt de basis voor het voorliggende rapport. Tevens is over elke geïnterviewde zorgvrager een casusverslag opgesteld, evenals over de casussen die met intermediairs zijn besproken. De casusverslagen bevatten een bondige beschrijving van de situatie van de cliënt: benodigde zorg, het proces van zoeken naar en gebruiken van keuze-informatie en in hoeverre dit tot de gewenste zorg heeft geleid. De casusverslagen zijn gebundeld in een bijlage bij dit rapport. 8

9 De onderstaande tabel geeft per doelgroep een overzicht van het aantal casussen waarop de rapportage gebaseerd is 1. Tabel 1.1 Aantal casussen per doelgroep Doelgroep Aantal casussen 1 Ouderen (75+) die gebruik maken van AWBZ-zorg Ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen Ouderen na een acute ziekenhuisopname 9 4. Gezinnen met een jong gehandicapt kind Jong volwassenen (18-24 jaar) met een verstandelijke beperking Jong volwassenen (18-24 jaar) met een lichamelijke beperking Jong volwassenen (18-24 jaar) met psychiatrische problematiek Mensen met langdurige psychiatrische problematiek 11 Totaal Leeswijzer De volgende hoofdstukken 2 t/m 9 beschrijven elk één van de doelgroepen die centraal staan in dit onderzoek. Elk hoofdstuk is daarbij min of meer hetzelfde opgebouwd. Het gaat in op kenmerken van de respondenten en beschrijft vervolgens de zorg die deze mensen nodig hebben, hoe naar keuze-informatie wordt gezocht, hoe en op basis waarvan mensen kiezen, in hoeverre ze hierbij keuzemogelijkheden ervaren, of dit proces tot de gewenste zorg heeft geleid en wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met conclusies. Nadat de diverse doelgroepen zijn behandeld gaat hoofdstuk 10 over de rol van de verschillende intermediairs bij het ondersteunen en informeren van cliënten. Hoofdstuk 11 tenslotte bevat overstijgende conclusies. De casusverslagen die naar aanleiding van de interviews zijn opgesteld, zijn opgenomen in een bijlage bij dit rapport. 1 In dit overzicht is een iets hoger aantal casussen weergeven dan het aantal casusverslagen dat voor die doelgroep in de bijlage is opgenomen. Dit omdat enkele casussen informatie hebben geleverd die voor meerdere doelgroepen is gebruikt. 9

10 10

11 2 Ouderen 2.1 Kenmerken van de respondenten Wanneer mensen op leeftijd komen, krijgen zij te maken met keuzes voor zorg en ondersteuning op verschillende levensdomeinen, zoals persoonlijke verzorging en dagbesteding, en kan er een vraag naar behandeling ontstaan. Om de keuzeprocessen van zorgvragende ouderen in kaart te brengen zijn interviews gehouden met zes ouderen en met vier mantelzorgers. Bij deze mantelzorgers gaat het tweemaal om de dochter van een oudere en tweemaal om zijn partner. Daarnaast is gesproken met acht ouderenadviseurs. In deze gesprekken is zesmaal een casus van een cliënt besproken. In totaal is de hier weergeven informatie op 16 casusverslagen gebaseerd. De leeftijd van de ouderen varieert van 75 tot 98 jaar. Aard van de aandoening De aandoeningen van de ouderen lopen sterk uiteen en zijn veelal het gevolg van ouderdom. Vrijwel alle geïnterviewde ouderen hebben te maken met meer dan één aandoening of beperking. Tien ouderen hebben (ernstige) fysieke beperkingen, twee ouderen zijn slechthorend en twee slechtziend. Vier zijn vergeetachtig en/of (licht) dement. Drie ouderen geven aan dat zij zich eenzaam voelen. Overige aandoeningen die zijn genoemd, zijn onder meer reuma, MS, diabetes, kanker, osteoporose, longemfyseem, artrose, incontinentie en een slechte nierfunctie. Zorg en ondersteuning De ouderen ontvangen verschillende vormen van hulp. Driekwart van de ouderen ontvangt hulp bij het huishouden, de helft ontvangt (daarnaast) ook persoonlijke verzorging. In de meeste gevallen is de persoonlijke verzorging gericht op het aan- en uitkleden, maar deze wordt ook ingezet voor het alleen aan- en uittrekken van steunkousen. Een derde van de ouderen krijgt verpleging en verzorging, welke vooral bestaat uit het druppelen van de ogen en het regelen van de medicatie. Daarnaast maken de ouderen gebruik van taxipassen of de regiotaxi, alarmeringssystemen, fysiotherapie, georganiseerde sociale activiteiten en casemanagement vanuit de ggz. Tot slot heeft één oudere op dit moment geen zorg. Als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen is hij zijn aanspraak op dagopvang verloren en heeft hiervoor geen alternatief kunnen regelen 1. Pgb of zorg in natura Ruim driekwart van de geïnterviewde ouderen heeft zorg in natura, twee personen combineren een pgb met zorg in natura en één persoon heeft alleen een pgb. Met het pgb wordt vanuit de Wmo hulp bij het huishouden ingekocht, de overige zorg wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. 1 Ook twee andere respondenten zijn als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen hun aanspraak op dagopvang verloren. Deze ouderen krijgen nog wel andere zorg. 11

12 2.2 Informatie over zorgaanbod Ouderen en hun mantelzorgers maken gebruik van verschillende kanalen om informatie te krijgen. Opvallend is dat zij weinig gebruik maken van schriftelijke en digitale informatie, maar vooral van informatie worden voorzien door familieleden, vrienden, de huisarts, de huidige dienstverlener en/of een ouderenadviseur. In deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop de geïnterviewden informatie hebben verkregen over het zorgaanbod. Familie, vrienden en bekenden Tweederde van de geïnterviewde ouderen maakt gebruik van informatie die zij van familie, vrienden en bekenden hebben gekregen. Familie en vrienden helpen vooral met het uitzoeken van informatie en bespreken van de mogelijkheden. In sommige gevallen zoekt de mantelzorger niet alleen de informatie, maar heeft deze ook een sterke stem in het besluitvormingsproces. Eén van de ouderen geeft expliciet aan dat zij gebruikt heeft gemaakt van ervaringen van vrienden en bekenden met bepaalde zorgaanbieders. In de casussen van de ouderenadviseurs zijn twee ouderen bij de ouderenadviseur aangemeld door bekenden. Persoonlijk advies van professionals Ook professionals spelen een belangrijke rol bij het vinden van informatie. De helft van de geïnterviewde ouderen heeft met de huisarts gesproken over de verschillende mogelijkheden voor zorg. De geïnterviewden zeggen hierover dat de huisarts hen goed kent of dat hij/zij betrouwbaar is. Naast de huisarts hebben sommige ouderen informatie ingewonnen bij de (huidige of potentiële) aanbieder, van wie zij, naast een persoonlijk gesprek, foldermateriaal hebben meegekregen. Bijvoorbeeld een oudere die thuiszorg kreeg voor het druppelen van haar ogen en bij deze organisatie vervolgens ook hulp bij het huishouden heeft aangevraagd. Tot slot heeft een enkele oudere de zorgvraag bij een ouderenadviseur neergelegd, of gesproken met het CIZ. In de door de ouderenadviseurs aangedragen casussen hebben vier van de zes ouderen zelf een gesprek met de ouderenadviseur aangevraagd. Naast het contact met de ouderenadviseur heeft één oudere vrouw ook ondersteuning in het keuzeproces gekregen van haar dochter. Een oudere man heeft eerst nog contact opgenomen met MEE om een alternatief te vinden voor zijn door de AWBZ pakketmaatregelen weggevallen dagopvang. Patiënten- en belangenorganisaties Patiënten- en belangenorganisaties zijn door de ouderen in beperkte mate benaderd. Geen van de geïnterviewde ouderen merkt op informatie te hebben aangevraagd bij de lokale ouderenorganisatie. Wel heeft één geïnterviewde informatie opgevraagd bij de stichting Ouderenhulp en bij de stichting Beter Horen. Zelf op onderzoek Slechts twee ouderen zijn zelf op onderzoek uitgegaan. Eén heeft informatie gezocht in de (lokale) kranten en de gemeentelijke wegwijzer. De ander heeft bij zorgaanbieders schriftelijke informatie aangevraagd en bestudeerd. Deze tweede persoon heeft behoefte aan meer informatie over de verschillende mogelijkheden op internet, zodat de informatie toegankelijker wordt. Nu heeft ze alle informatie aan moeten vragen. 12

13 Kennis van keuzemogelijkheden Er zijn grote verschillen in de mate waarin de ouderen op de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn. De ene oudere is (zeer) goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden, de andere gaat vooral uit van het advies van een mantelzorger, huisarts of huidige dienstverlener. In de volgende paragraaf gaan we nader in op het ervaren van en tevredenheid over de keuzemogelijkheden. 2.3 Keuzeproces Deze paragraaf beschrijft het keuzeproces dat ouderen doorlopen wanneer zij een keuze moeten maken op het gebied van zorg en welzijn. Eigen regie bij het kiezen De mate waarin ouderen eigen regie hebben bij het kiezen van zorg is divers. Ruim de helft van de ouderen heeft zelf de regie gevoerd. Daarbij maken zij soms gebruik van informatie die door een mantelzorger is verzameld of een ouderenadviseur is verstrekt. In een enkel geval vragen de ouderen de mantelzorgers of ouderenadviseurs ook mee te denken over de te maken keuzen. De ouderen voeren dan regie door hun eigen overwegingen, wensen en behoeften in te brengen in het keuzeproces. In een derde van de gevallen heeft de mantelzorger geheel de regie overgenomen. Daarbij zien we twee groepen. Enerzijds de groep waarbij de partner de keuze maakt, omdat de keuze ook grote impact heeft op zijn of haar leven. Anderzijds zijn er kinderen die voor hun ouders zorg kiezen. Dat gaat soms redelijk in samenspraak, omdat de ouder zelf niet in staat is een keuze te maken. Maar het gebeurt ook dat iemand uit de omgeving vindt dat zorg nodig is, terwijl de oudere zelf zorg niet nodig vindt. Thuis of in een instelling Ouderen zijn zich bewust van de mogelijkheid om zorg in een instelling te krijgen. De meeste geïnterviewde ouderen kiezen er bewust voor thuis te blijven wonen en pas als het niet anders kan, naar een zorginstelling gaan. Een aantal wil wel graag zorg krijgen in een verzorgingshuis. Eén van de geïnterviewde ouderen ontvangt nu overbruggingszorg, omdat het verzorgingshuis naar keuze een wachtlijst kent. Pgb of zorg in natura Een klein deel van de ouderen en/of hun mantelzorgers hebben kennis van het pgb. In drie gevallen heeft de partner van de oudere bewust gekozen voor een pgb omdat daarmee de zorg thuis voortgezet kan worden. Eén oudere ziet bewust af van een pgb omdat hij verwacht dat de administratieve kant ervan te lastig is voor hem. Enkele ouderenadviseurs merken op dat zij het pgb in een gesprek met ouderen vaak niet voorleggen, omdat de administratieve afhandeling hiervan voor hen te ingewikkeld zou zijn. Keuze van zorgaanbieder Ouderen hebben niet altijd de ervaring dat zij een zorgaanbieder kunnen kiezen. De redenen zijn divers. Soms kiezen de mantelzorgers (met of zonder inbreng van de oudere) voor een bepaalde zorgaanbieder, een andere keer kiest een oudere noodgedwongen voor die partij die in staat is snel hulp te bieden. Bij één van de ouderen heeft het ziekenhuis, na een opname, thuiszorg geregeld en heeft mevrouw zelf naderhand bij dezelfde organisatie 13

14 hulp bij het huishouden aangevraagd. Een ouder stel heeft vanwege ontevredenheid over de geleverde diensten de huishoudelijke hulp stopgezet, maar daarna niet uitgekeken naar een mogelijke andere aanbieder. Mantelzorgers hebben in de regel meer zicht op het aanbod dan de ouderen zelf. Ook ouderenadviseurs helpen ouderen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Belemmerende en bevorderende factoren bij het kiezen Onderstaande belemmerende en bevorderende factoren bij het kiezen worden door de ouderen en mantelzorgers genoemd, de meeste slechts eenmalig. Belemmerende factoren onvoldoende informatie over het lokale zorg- en welzijnsaanbod (op internet); gebrek aan inzicht in passend aanbod bij ondersteunende organisatie; wachtlijsten bij verzorgingshuizen; niet (goed) op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een pgb; gebrek aan voldoende vrijwilligers om begeleiding te kunnen bieden; ziekenhuis regelt zorg zonder inspraak oudere; door zorgaanbieder gestelde voorwaarde dat de verpleegkundige een eigen badkamer moet krijgen wanneer nachtzorg geleverd gaat worden; niet bij machte zijn om te kiezen door geestelijke en fysieke gesteldheid; gebrek aan inzicht in eigen ziektebeeld waardoor cliënt noodzakelijke zorg weigert en niet deelneemt aan keuzeproces. Bevorderende factoren een heldere zorgvraag, mede gebaseerd op eerdere ervaringen; duidelijke en heldere informatie over het aanbod en de verschillende mogelijkheden; voldoende tijd om je op de verschillende mogelijkheden te oriënteren; ondersteuning uit eigen netwerk, de ouderenadviseur of een ander; inzicht in ervaringen van anderen. 2.4 Eigen wensen en realisatie hiervan Van belang bij het kiezen voor zorg Uit de verhalen van de ouderen komen weinig overwegingen naar voren die hebben meegespeeld in het keuzeproces. Mogelijk komt dit doordat derden (mantelzorgers, ouderenadviseurs) een belangrijke rol spelen in het keuzeproces en de ouderen daar zelf niet altijd zicht op hebben. De volgende overwegingen zijn genoemd: snel leveren van de zorg; het aantal te leveren uren; de prijs (verhouding prijs versus aantal uur verzorging); klik met de zorgverlener en klantvriendelijkheid; locatie en inrichting van de zorginstelling; kwaliteit van de zorg; mogelijkheid om vaste tijden af te spreken of juist flexibele werktijden te regelen; mogelijkheid om vaste verpleegkundigen te regelen. 14

15 De geïnterviewde ouderenadviseurs merken naast voorgaande overwegingen op dat: ouderen op een nette wijze bejegend willen worden; zij bepaalde hulpverleners niet willen (bijvoorbeeld zo n jong ding ); de huishoudelijke hulp net zo moet werken als zijzelf zouden doen; de organisatie en/of dienstverlener een goede naam heeft (op grond van ervaringen van anderen); de zorgaanbieder van hetzelfde signatuur is als zijzelf; er ruimte is om ook zelf bepaalde activiteiten nog te blijven uitvoeren. Hebben de ouderen de zorg gekregen die ze willen? Driekwart van de ouderen zegt desgevraagd tevreden te zijn over de huidige zorg: Ze leveren kwaliteit, zoals dat alles wordt opgeruimd en schoongemaakt na het douchen. Ook hebben ze tijd voor een gesprek. Tegelijkertijd plaatst een redelijk aantal van hen wel kanttekeningen bij de geleverde dienstverlening. Zij willen bijvoorbeeld dat de dienstverleners meer dan nu het geval is- tijd hebben voor een gesprek, niet te laat komen, flexibel en proactief zijn, en ook begeleiding bieden bij het naar buiten gaan. Daarnaast willen enkele ouderen een beperkter aantal dienstverleners over de vloer of is het aantal uur hulp bij het huishouden onvoldoende. Een kwart van de ouderen is niet tevreden met de huidige zorg. Ook hierbij wordt vaak een grote aantal verschillende zorgverleners genoemd. Ook zijn deze ouderen niet tevreden over de wisselende tijden waarop de zorgverlener komt waardoor de oudere zit te wachten, met name totdat hij/zij kan gaan slapen. Belemmeringen bij het realiseren van de ideale zorg Niet alle ouderen zijn tevreden over de geleverde zorg. Soms gaat het om kleine aanpassingen in het huidige aanbod. Opvallend is dat meerdere cliënten hierover niet in gesprek gaan met hun aanbieder. Eén respondent vindt dat de thuiszorg zelf zou moeten informeren of de geleverde zorg wel naar tevredenheid is. Een ander merkt op dat zij niet in gesprek durft te gaan over de kwaliteit van de zorg, omdat zij bang is de zorg kwijt te raken. Dit geldt echter niet voor iedereen. Eén cliënt heeft op aanraden van de ouderenadviseur afspraken gemaakt met de eerst verantwoordelijke verpleegkundige over het aantal verpleegkundigen dat aan huis kwam. Een ouder stel was ontevreden over de thuiszorg die zij kregen en hebben deze beëindigd. Ook heeft een oudere man een alternatief gezocht voor de dagopvang waar hij door de AWBZ pakketmaatregelen geen aanspraak meer op had, maar was ontevreden door de door MEE aangereikte alternatieven. De man is vervolgens gestopt met zoeken. 2.5 Conclusie De mate waarin ouderen regie hebben, verschilt sterk. Sommige ouderen zijn zelfstandig in staat wensen te formuleren, informatie te vergaren en een keuze te maken. Veelal dragen mantelzorgers (partner en/of kinderen), de huisarts en/of een ouderenadviseur bij aan het keuzeproces door het aanreiken van informatie over de verschillende mogelijkheden. Soms helpen zij ook bij het maken van een keuze voor een bepaalde aanbieder. In een aantal gevallen besluiten de mantelzorgers zelfstandig over de benodigde zorg voor de oudere. Dit gebeurt niet altijd in overleg met de oudere, omdat de oudere daarin zelf niet is geïnteresseerd of omdat de mantelzorger van mening is dat de oudere onvoldoende inzicht heeft in het eigen ziektebeeld. 15

16 Uit de interviews blijkt dat professionele ondersteuners niet altijd informatie over het pgb voorleggen aan ouderen. De ouderen zijn over het algemeen tevreden over de gevonden zorg, maar hebben wel aandachtspunten die beter zouden kunnen. Ze willen bijvoorbeeld dat de dienstverlener op een vast tijdstip komt, er niet teveel verschillende dienstverleners over de vloer komen of dat het aantal te leveren uur omhoog gaat. Opvallend is dat de ouderen hierin vaak geen regie nemen: ook als zij in het keuzeproces wel regie voeren, ondernemen zij op dit punt niet altijd actie door bijvoorbeeld afspraken te maken met de zorgaanbieder. 16

17 3 Chronisch zieken en ouderen die verblijfszorg overwegen 3.1 Kenmerken van de respondenten Dit hoofdstuk gaat in op overwegingen van mensen die er over denken om voor (een andere vorm van) verblijfszorg te kiezen, of die in de afgelopen periode al een beslissing hebben gemaakt om hier al dan niet voor te kiezen. De doelgroep van dit hoofdstuk bestaat uit twee subgroepen, namelijk ouderen en chronisch zieken. De informatie over de keuzeprocessen van deze doelgroep hebben we gebaseerd op de gegevens van: dertien ouderen 1 (vijf interviews met de cliënt zelf, vijf interviews met een direct familielid en drie casussen die zijn aangedragen door een intermediair); vijf chronisch zieken (vier interviews met de cliënt zelf en één casus aangedragen door een intermediair). De ouderen wonen of woonden voorafgaand aan hun keuze voor verblijfszorg zelfstandig of in een aanleunwoning. De chronisch zieken wonen of woonden zelfstandig of in een woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Ruim de helft van de respondenten woont alleen, de anderen wonen samen met een partner. Als we kijken naar het keuzeproces en de regie over de zorg, zijn er op bijna alle aspecten grote verschillen tussen de ouderen en de chronisch zieken. Daarom bespreken we deze doelgroepen in de volgende paragrafen apart. Aard van de aandoening De geïnterviewde ouderen variëren in leeftijd van 77 tot 98 jaar. Ze hebben te kampen met verschillende typen beperkingen, soms meerdere. In een aantal gevallen is er sprake van beginnende of meer gevorderde dementie. Bij anderen is er sprake van hartklachten (hartritmestoornissen, hartfalen, hartinfarct). Een botbreuk als gevolg van een val is bij een aantal ouderen een (aanvullende) oorzaak voor de verminderde zelfredzaamheid. Daarnaast worden aandoeningen genoemd als COPD, TIA, MS, darmkanker, longproblemen, rugklachten, epilepsie, gordelroos en artrose. De geïnterviewde chronisch zieken variëren in leeftijd van 42 tot 65 jaar en hebben te maken met ernstige fysieke beperkingen. Drie van hen zijn volledig rolstoelgebonden. De chronische ziekten waardoor zij beperkt zijn in hun functioneren, zijn: multiple sclerose, spinale musculaire atrofie (spierziekte), epilepsie en longemfyseem in combinatie met hartklachten. Zorg en ondersteuning 1 Er zijn 4 casussen uit de doelgroep 'ouderen' in dit hoofdstuk betrokken. Dit waren casussen waarin de afweging voor verblijfszorg een belangrijke component vormde. In hoofdstuk 2 over ouderen is de informatie over verblijfszorg zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten, om te zorgen dat er niet teveel overlap is tussen deze doelgroepen. 17

18 De ouderen en chronisch zieken die verblijfszorg overwegen verschillen in de hoeveelheid zorg die zij momenteel nodig hebben. Enkele ouderen hebben nu nog vrij weinig zorg nodig, maar schatten in dat in de nabije toekomst de zorgbehoefte zal toenemen. Ze hebben allemaal hulp nodig bij het huishouden. In enkele gevallen wordt dit door de partner uitgevoerd. Daarnaast hebben ze, op één persoon na, verpleging en/of verzorging nodig. Sommigen krijgen tevens begeleiding of dagbehandeling. Van de geïnterviewde ouderen hebben er twee reeds de overstap gemaakt naar verblijfszorg. Eén oudere heeft geen acute zorgbehoefte en is zich nog aan het oriënteren op de mogelijkheden. Eén oudere woont met een partner thuis en verwacht deze situatie voorlopig te kunnen handhaven. De overige negen ouderen hebben wel al een keuze gemaakt voor een verpleeg- of verzorgingshuis, maar staan nog op de wachtlijst of proberen de overstap zo lang mogelijk uit te stellen. Van de geïnterviewde chronisch zieken hebben er twee bewust voor gekozen de zorg thuis te ontvangen. Eén van hen oriënteert zich wel op mogelijkheden voor verblijfszorg voor de toekomst. Twee chronisch zieken hebben een alternatief voor verblijfszorg gezocht door te kiezen voor een Fokuswoning. Eén van de chronisch zieken is opgenomen in een verpleeghuis. Zij zou, na revalidatie, in de toekomst graag weer naar een aangepaste eigen woning gaan. Pgb of zorg in natura De geïnterviewde ouderen maken vrijwel allemaal gebruik van zorg in natura, zowel degenen die zorg thuis ontvangen als degenen die in een instelling verblijven. Een pgb is over het algemeen geen optie die door hen wordt overwogen. De enige uitzondering hierop is een vrouw die er bewust voor heeft gekozen haar man thuis te willen verzorgen en alle benodigde zorg met een pgb in te kopen. Bij de chronisch zieken wordt door vier van de vijf geïnterviewde gebruik gemaakt van een pgb in combinatie met zorg in natura. Eén geïnterviewde chronisch zieke heeft alleen zorg in natura. 3.2 Informatie over zorgaanbod Ouderen Persoonlijk advies van professionals Een klein deel van de ouderen heeft persoonlijk advies ingewonnen bij professionals. De professionals die door ouderen of hun familie worden genoemd zijn: de huisarts, een casemanager van de thuiszorg, het CIZ, een transferverpleegkundige en een zorgwinkel van een zorgaanbieder. Hierbij geldt dat het merendeel van deze professionals niet onafhankelijk is. De ouderen en hun familie zijn over het algemeen positief over het advies dat is gegeven. Zelf op onderzoek De meeste ouderen maken weinig of geen gebruik van schriftelijke informatie of internet. Daar waar kinderen een rol spelen bij de keuze, wordt soms wel gebruik gemaakt van inter- 18

19 net. De kinderen kijken vooral welke zorgaanbieders er zijn in de woonplaats. Het bezoeken van een aantal zorgaanbieders in de woonplaats of regio is voor zowel de ouderen als hun kinderen de meest toegepaste manier om zich een beeld te vormen van het aanbod. Kennis van keuzemogelijkheden De geïnterviewde ouderen gaan in beperkte mate zelf op zoek naar informatie over het zorgaanbod. Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste zijn ze niet altijd in staat om zich zelf in het aanbod te verdiepen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van cognitieve beperkingen. In die gevallen ligt de keuze bij de partner of de kinderen. Een andere reden is dat men al bekend is met een bepaalde organisatie, bijvoorbeeld doordat men daar naar de dagopvang gaat of in een aanleunwoning bij deze organisatie woont. Als men daar tevreden over is, heeft men geen behoefte aan andere keuzemogelijkheden. Bovendien is het voor veel ouderen belangrijk in de eigen woonplaats te blijven. De keuzemogelijkheden voor verpleeg- en verzorgingshuizen zijn daarmee vaak beperkt. Als er kinderen zijn worden deze vaak bij de keuze betrokken. Een pgb wordt door de ouderen of hun familie vaak niet in de overwegingen betrokken en, als dit wel gebeurt meestal niet als optie gezien. Degenen die zich wel breder oriënteren op de keuzemogelijkheden voor verblijfszorg, lopen tegen de volgende knelpunten aan: Er is geen duidelijk overzicht van de verschillende aanbieders van verblijfszorg en de lengte van de wachtlijsten. Er zijn teveel formulieren en instanties, waardoor de oudere het overzicht niet heeft. Deze weet niet wie daarbij ondersteuning zou kunnen bieden. De informatie over zorgaanbieders is onvoldoende toegankelijk op internet Chronisch zieken De geïnterviewde chronisch zieken zoeken meer informatie over de mogelijkheden voor verblijfszorg. Zij lijken vooral te zoeken naar alternatieven voor een verpleeg- of verzorgingshuis of collectieve woonvorm voor lichamelijk gehandicapten. Ze voelen zich daar te jong voor en sommigen hebben een partner waarmee ze samen willen blijven. Persoonlijk advies van professionals Daar waar sprake is van een noodzaak tot verblijf na een ziekenhuisopname, kunnen het maatschappelijk werk en de transferverpleegkundige van het ziekenhuis een adviserende rol spelen. Eén respondent heeft ondersteuning gezocht bij MEE toen haar ondersteunende begeleiding wegviel als gevolg van de AWBZ pakketmaatregelen. MEE heeft haar geholpen bij het vinden van een (overigens niet geheel bevredigend) alternatief. De andere geïnterviewden hebben geen ondersteuning gezocht van professionals. Patiënten- en belangenorganisaties Drie van de geïnterviewde chronisch zieken zijn aangesloten bij een cliëntenorganisatie (MS vereniging, Vereniging Spierziekten Nederland) en/of Per Saldo. Dit is voor hen een bron van informatie over hun ziekte en de mogelijkheden op het gebied van zorg. 19

20 Zelf op onderzoek Naast de belangenorganisaties, zoeken sommigen ook informatie via het internet. Eén respondent noemt het tijdschrift Support (voor mensen met een lichamelijke handicap) als goede bron van informatie. Persoonlijk netwerk De belangrijkste bronnen van informatie voor een aantal geïnterviewden zijn de ervaringen van anderen in hun omgeving en de eigen ervaringen uit het verleden. Zij hebben in het verleden ervaring opgedaan met (tijdelijke) verblijfszorg. Dit is voor hen reden om op zoek te gaan naar alternatieven. Naast het vragen naar ervaringen van anderen, gaan sommigen op bezoek bij verschillende zorgaanbieders of bij mensen die daar wonen om zich een beeld te vormen van de mogelijkheden. Kennis van keuzemogelijkheden De geïnterviewde chronisch zieken zijn goed op de hoogte van de keuzemogelijkheden. Ze weten dat ze kunnen kiezen tussen zorg thuis en verblijf in een instelling. Ook zijn ze allemaal bekend met de mogelijkheden van een pgb en maken daar vaak gebruik van. Een knelpunt op het gebied van informatievoorziening die door één persoon werd genoemd is dat de informatie over de zorg versnipperd is, waardoor je veel informatie moet verzamelen om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden. 3.3 Keuzeproces Ouderen Eigen regie bij het kiezen De ouderen zijn niet altijd in staat om zelf de regie te voeren over de keuze voor verblijfszorg. De helft van de geïnterviewde ouderen heeft een vorm van dementie, waardoor hun vermogen om hun eigen situatie te beoordelen en keuzes te maken voor de zorg beperkt is. In deze gevallen wordt de keuze meestal bepaald door de partner en/of kinderen. Zij proberen daarin wel de wensen van de oudere te respecteren. Vaak gaat het dan om de nabijheid van de zorg of bekendheid met een organisatie. Belemmering voor het voeren van de eigen regie kan verder zijn dat de oudere zelf niet wil nadenken over een overstap naar een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl anderen in de omgeving dat wel nodig vinden. De ouderen die zich, vooruitlopend op verwachte hogere zorgbehoefte in de toekomst, oriënteren op mogelijkheden voor verblijf nemen wel bewust zelf de regie in handen. Thuis of in een instelling De geïnterviewde ouderen willen vrijwel allemaal het liefst in hun huidige (aanleun)woning blijven. De redenen dat opname in een verpleeg- of verzorgingshuis toch wordt overwogen zijn: toegenomen zorgbehoefte na een (acute) opname in het ziekenhuis; als de mantelzorger(s) overbelast dreigt te raken; als men in de toekomst verwacht meer zorgafhankelijk te worden en daar op wil anticiperen door zich in te schrijven bij een verzorgingshuis. Ook als de oudere zelf nog wel thuis wil blijven wonen, dringt de familie soms aan op een overstap naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Daaraan liggen zorgen over de veiligheid 20

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

SAMEN UIT, SAMEN THUIS SAMEN UIT, SAMEN THUIS Cliëntenmonitor Langdurige Zorg Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten BUREAU BROM Drs. Hans Schellekens

Nadere informatie

Deelnemen, geven en zijn

Deelnemen, geven en zijn Deelnemen, geven en zijn 2 Deelnemen, geven en zijn Eindrapportage Sociaal Maatschappelijke Participatie van mensen Deelnemen, met niet-aangeboren geven en hersenletsel zijn vanuit patiëntenperspectief

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Zorgen voor je ouders is een manier van leven

Zorgen voor je ouders is een manier van leven Zorgen voor je ouders is een manier van leven Een kwalitatief onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie Arie Kievit/HH M.M. Hootsen, MSc Drs. N. Rozema Drs.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie