Samen data delen. Strategienota DANS >>>

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>>"

Transcriptie

1 Samen data delen Strategienota DANS >>>

2 Samen data delen Strategienota DANS Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus AB Den Haag Anna van Saksenlaan HW Den Haag dans.knaw.nl >>>

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat vooraf ging Missie, visie en prioriteiten Missie en doelgroep Visie Strategische prioriteiten DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening De nationale data-infrastructuur De internationale data-infrastructuur DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers De kerndiensten Bijzondere databestanden Software sustainability Training en consultancy Overige diensten Communicatie ter verbetering van de gebruikerstevredenheid DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten Research & Innovatie ter verbetering van de dienstverlening Vernieuwing en afstemming kernsystemen Bijlage 1. SMART-doelen en Roadmap Bijlage 2. Financiële planning Bijlage 3. Organisatieschema DANS Bijlage 4. Lijst met afkortingen en definities Bijlage 5. Enkele kerngegevens over DANS Maximale toegankelijkheid van data is dienstbaar aan de bij uitstek wetenschappelijke werkwijze waarbij onderzoekers elkaars bevindingen toetsen en kritisch voortbouwen op elkaars werk. 1 1 Hans Clevers, president KNAW, voorwoord bij Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens, rapport commissie Schuyt, KNAW, Amsterdam Zie: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/zorgvuldig-en-integer-omgaanmet-wetenschappelijke-onderzoeksgegevens

4 1 Inleiding: wat vooraf ging DANS werd in 2005 opgericht door KNAW en NWO als landelijke organisatie voor opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Uitgangspunt voor het te voeren beleid vormde de zogenaamde Blauwdruk van de Taskforce DANS uit december Na evaluatie door een internationale visitatiecommissie verbreedde DANS in de strategie zijn missie tot het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens, zonder expliciete benoeming van de te bedienen wetenschappelijke domeinen 3. DANS wilde geleidelijk aan diensten verlenen aan meer disciplines, onder andere door liaisons aan te gaan met organisaties als 3TU.Datacentrum. Inmiddels zijn research data management en het delen van onderzoeksdata hot issues geworden. Gevallen van fraude met onderzoeksdata en het inzicht dat big data gouden mogelijkheden bieden, droegen daar aan bij. In het rapport Riding the Wave 4 uit oktober 2010 werd een collaborative data infrastructure voorgesteld, SURF en NWO formuleerden het idee van een federatieve datainfrastructuur. In 2013 richtten DANS en 3TU.Datacentrum samen Research Data Netherlands (RDNL) op, dat het idee van deze federatieve structuur in de praktijk brengt. In september 2014 trad SURFsara tot RDNL toe. In het voorjaar van 2014 vond een midterm-review van DANS plaats en bracht Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) een advies uit aan de besturen van NWO en KNAW over de rol van DANS en de behoefte aan meer regie en een sterkere federatieve data-organisatie in Nederland. 2 Advies van de Taskforce Data Archiving & Networked Services (DANS) aan de besturen van KNAW en NWO (Amsterdam, december 2004). Zie: https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/advies-van-de-taskforce-data-archivingnetworked-services-dans-aan-de-besturen-van-knaw-en-nwo-advisory-report-by-thedans-taskforce-for-the-boards-of-the-knaw-and-nwo 3 Strategienota DANS Zie: NOTA%20compleet_DEF.pdf 4 Riding the wave: How Europe can gain from the rising tide of scientific data. Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data. A submission to the European Commission, October 2010, 40 p. Zie: Strategienota DANS Samen data delen 2

5 De besturen van KNAW en NWO hebben daarop een aantal wensen met betrekking tot de positie van DANS bepaald en het instituut verzocht de consequenties daarvan te vertalen in een bijgesteld meerjarenbeleidsplan. Een aanpassing van de missie van DANS wordt door de besturen niet nodig geacht. Zij stellen: Alles rond data is in beweging. Data worden steeds complexer (dynamische data) en massaler ( big data ); in het verlengde van opslag en hergebruik komt de vraag op naar duurzaam beheer van tools om deze data te lezen en te ontginnen; en, niet onbelangrijk, het maatschappelijk en economisch belang van data is zo toegenomen dat het inmiddels ook een politiek issue is geworden (tegengaan van data-fraude, open data, economische waarde van big data, etc.). DANS was een pionier in de datawereld en heeft naam gemaakt zowel binnen zijn eigen kernterrein (de alfa- en gammadisciplines) als met een aantal disciplineoverstijgende diensten op het gebied van standaardisering en kwaliteitsbewaking (bijv. het Data Seal of Approval); ook in internationale gremia [op gebied van data archivering] is DANS vrijwel het gezicht van Nederland geworden. Nu al deze terreinen snel groeien, kan DANS simpelweg niet alles meer zelf blijven doen. Gelukkig zijn inmiddels meer instellingen (universiteiten en anderszins) actief in dit veld, zoals het 3TU.Datacentrum [en SURFsara]. Maar de diverse spelers leveren nog geen [goed] georganiseerd landschap op. Goed en tijdig datamanagement, een veilige opslag van data, zowel gedurende als na afsluiting van het onderzoek, en een duurzaam beheer van tools om de data nu en in de toekomst te kunnen blijven lezen en ontginnen, zijn essentiële voorwaarden voor het delen van die data. De integriteit van de wetenschapsbeoefening heeft baat bij transparante onderzoeksprocessen en verantwoord datamanagement maakt daar deel van uit 5. Universiteiten en hogescholen zien in toenemende mate een duidelijke eigen rol in het formuleren van beleid ten aanzien van het datamanagement binnen hun organisatie. Voor de uitvoering van het databeleid zijn een goede ondersteuning van de onderzoekers en een adequate technische infrastructuur onmisbaar. Toch is de noodzaak van goed georganiseerd databeheer bij universiteiten (en overheidsinstanties) nog niet in voldoende mate doorgedrongen en op de juiste wijze ingebed. Hoe kan DANS een rol spelen bij de totstandkoming van alle nieuwe eisen op het gebied van databeheer? Deze strategienota geeft antwoord op de vraag welke uitdagingen DANS in de jaren aangaat, en op welke wijze en met wie dit gaat gebeuren. 5 Zorgvuldig en integer omgaan met wetenschappelijke onderzoeksgegevens. Advies van de KNAW-Commissie Onderzoeksgegevens (Voorzitter: Kees Schuyt), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2012, 136 pagina's, ISBN Zie: Strategienota DANS Samen data delen 3

6 2 Missie, visie en prioriteiten 2.1 Missie en doelgroep Missie DANS heeft als missie het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Onder de term digitale onderzoeksgegevens verstaat DANS: onderzoeksdata (zoals databases, spreadsheets, tekst, afbeeldingen, audio, video, geodata en multimedia), onderzoekinformatie (informatie over onderzoek, onderzoeksinstituten en onderzoekers) en elektronische publicaties (inclusief preprints en rapporten, zoals die zich bevinden in institutionele repositories). 6 Om zijn missie uit te voeren, biedt DANS diensten voor langdurige archivering en hergebruik van data uit afgesloten onderzoek en voor ondersteuning van databeheer tijdens lopend onderzoek (Research Data Management, RDM). Daarnaast biedt DANS training en consultancy. DANS ondersteunt zijn diensten met onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Dit onderzoek is een afgeleide van de hoofddoelstelling en is gericht op innovatie en het verbeteren van dienstverlening aan de gebruikers. Doelgroepen Wetenschappelijke onderzoekers en publieke en private organisaties die onderzoek doen in opdracht van de overheid vormen voor DANS de primaire doelgroep. Zij zijn zowel dataproducenten als datagebruikers. Binnen de federatieve infrastructuur (zie figuur) richt DANS zich op onderzoeksorganisaties voor de acquisitie van data. Ook door bedrijven zoals bureaus voor opinieonderzoek en archeologische bedrijven verzamelde data met een wetenschappelijk belang zijn welkom. Onderzoekers in opleiding (promovendi) behoren ook tot de primaire doelgroep. DANS heeft een bijzondere taak voor het beheer van de resultaten van archeologisch onderzoek in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Naast onderzoekers en onderzoeksinstellingen zijn bedrijven en het algemeen geïnteresseerde publiek welkom om van de door DANS aangeboden diensten gebruik te maken. Via zoekmachines vinden ook deze groepen digitale onderzoeksgegevens bij DANS. 2.2 Visie Data is het nieuwe goud. Data is de olie van de wetenschap. Data variëren van klein tot groot; dataproblemen van groot tot immens. 7 6 De KB rekent de archivering van officiële elektronische publicaties tot een kerntaak. DANS beperkt zich bij publicaties tot het verschaffen van toegang tot institutionele repositories via NARCIS en archiveert grijze literatuur aanvullend op de KB, bijv. archeologische rapporten en beschrijvende documentatie bij onderzoeksdata, die niet door de KB worden gearchiveerd. 7 Deze citaten zijn afkomstig van, respectievelijk, Neelie Kroes, Vice-President van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de Digitale Agenda (tot 1 november 2014); Strategienota DANS Samen data delen 4

7 Big data, linked data, open data, data science, research data management Uitspraken en termen die de laatste jaren gemeengoed zijn geworden en die aangeven dat er meer belang aan onderzoeksdata wordt gehecht dan ooit tevoren. Soms lijkt het of de toegevoegde waarde van het delen van onderzoeksdata pas kort geleden is uitgevonden. Voor DANS is het langdurig toegang verschaffen tot onderzoeksdata al meer dan 50 jaar business as usual, als we rekenen vanaf 1964, toen de eerste voorganger van DANS, het Steinmetzarchief, werd opgericht. De uitdaging is om permanent mee te ontwikkelen met de wensen van de gebruikers en om de dienstverlening efficiënt en op een hoog peil te houden. Het is duidelijke dat de dataproductie ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de laatste jaren sterk is gegroeid en dat deze data-explosie ook de komende jaren nog zal voortgaan. Verwacht mag worden dat het aanbod van te archiveren en toegankelijk te houden data de komende jaren sterk zal toenemen. Om de datavloed aan te kunnen heeft DANS zowel organisatorisch, technisch als financieel een nieuwe aanpak nodig. Verantwoord databeheer heeft de laatste jaren extra aan erkenning gewonnen, nadat enkele gevallen van datafraude werden ontdekt. En behalve regelrechte fraude blijkt uit onderzoek het slordig omgaan met onderzoeksdata regelmatig voor te komen, zodanig zelfs dat in een KNAW-rapport van sloppy science gesproken werd. 8 Een andere commissie deed aanbevelingen voor verantwoord databeheer, waarmee datafraude en slodderwetenschap misschien niet kunnen worden voorkomen, maar wel sneller aan het licht zullen komen. De waarde van data neemt toe door het delen ervan te bevorderen en de transparantie van de wetenschap is ermee gediend dat data professioneel en toegankelijk worden beheerd en gearchiveerd. Dit is in het kort waaraan DANS in de komende jaren wil bijdragen. Centraal bij de duurzame opslag van data staat dat deze altijd vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Het oorspronkelijk door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval vormt hiervoor het uitgangspunt, ongeacht of de data nu in het DANS-archief of elders zijn opgeslagen. DANS streeft ernaar om onderzoeksgegevens zoveel mogelijk in context en in onderling verband aan te bieden. Daarom kent DANS hoge prioriteit toe aan het verbinden van datasets, publicaties en informatie over onderzoek. Semantisch web-technieken en Linked Data zijn bij uitstek geschikt om koppelingen tussen verschillende, gedistribueerd opgeslagen informatiesoorten te realiseren. Daarmee worden de toegankelijkheid van de data en bruikbaarheid van de diensten van DANS verder vergroot. DANS biedt zijn diensten zodanig aan, dat drempels voor de toegang tot onderzoeksgegevens zoveel mogelijk worden weggenomen. DANS bevordert open access tot onderzoeksdata met begrip voor het feit dat Máire Geoghegan-Quinn, Europees Commissaris voor Research en Innovatie (tot 1 november 2014); Jaap van den Herik, hoogleraar-directeur van het Leiden Centre of Data Science. 8 Flawed science: The fraudulent research practices of social psychologist Diederik Stapel, Levelt Committee, Noort Committee, Drenth Committee, KNAW, Amsterdam, 28 november Strategienota DANS Samen data delen 5

8 niet alle data altijd onbeperkt en vrij beschikbaar kunnen zijn (bijvoorbeeld vanwege privacy-beperkingen). Toch is het van belang dat onderzoeksgegevens die (nog) niet of beperkt beschikbaar zijn duurzaam worden gearchiveerd. DANS neemt praktische maatregelen om optimale toegankelijkheid te bewerkstelligen onder het motto: open als het kan, beschermd als het moet. De binnenkort verwachte nieuwe Europese wetgeving voor gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR) kan negatieve gevolgen hebben op de beschikbaarheid van persoonsdata voor wetenschappelijk onderzoek. Binnen de wettelijke mogelijkheden spant DANS zich in de toegankelijkheid daarvan zo groot mogelijk te houden. DANS kan deze visie niet alleen verwezenlijken. Daarvoor is samenwerking nodig met een groot aantal partijen in binnen- en buitenland. DANS gaat daarom graag strategische allianties aan met deze partnerorganisaties. Binnen de Nederlandse wetenschap zijn RDNL, SURF, escience en ehumanities de aangewezen partijen. Ook dataleveranciers voor wetenschap en cultuur, zoals CBS, RCE, ministeries en het Kadaster, zijn van belang. Met CentERdata is Survey Data Netherlands opgezet als alliantie om sociaal-wetenschappelijke surveydata uit verschillende bronnen bijeen te brengen en beter toegankelijk te maken. 9 DANS is adviseur van ESSNeth en werkt mee aan het Nederlandse deel van het European Social Survey (ESS). DANS coördineerde de eerste CLARIAHaanvraag en zal een belangrijke steunpilaar zijn voor dit consortium dat de gehele geesteswetenschappen bedient. Landelijk werkt DANS samen met belangrijke spelers op het terrein van digitale duurzaamheid in andere domeinen: de NCDD-partners (waaronder de KB, het Nationaal Archief en het Instituut voor Beeld en Geluid). In internationaal verband neemt DANS actief deel aan internationale dataorganisaties (RDA, APA, CODATA) en disciplinegerichte research infrastructures (zoals CESSDA, CLARIN en DARIAH). 2.3 Strategische prioriteiten Op basis van bovenstaande visie en als vervolg op de huidige prioriteiten, heeft DANS voor de komende meerjarenperiode drie samenhangende strategische prioriteiten geformuleerd: 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening (Hoofdstuk 3) 2. DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers (Hoofdstuk 4) 3. DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten (Hoofdstuk 5) 9 Zie: Strategienota DANS Samen data delen 6

9 3 DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening 3.1 De nationale data-infrastructuur DANS richt zijn archiefdiensten primair op de geesteswetenschappen en maatschappij- en gedragswetenschappen. Als partner in een zich ontwikkelende federatieve data-infrastructuur werkt DANS samen met andere partijen om gezamenlijk alle wetenschapsgebieden te ondersteunen. DANS verricht ook een aantal taken die niet gebonden zijn aan een bepaald vakgebied. Het aggregeren en gebundeld aanbieden van onderzoeksinformatie en (open access) publicaties uit instellingsrepositories in NARCIS, het ondersteunen van het Data Seal of Approval, het aanbieden en beheren van DataverseNL, het bieden van training en consultancy op het gebied van research data management en digitale archivering, en het beheren van een persistent identifiers infrastructuur behoren hiertoe. Een overzicht van de diensten van DANS komt in hoofdstuk 4 aan bod. Het landelijke federatieve model In Nederland ontwikkelt zich op initiatief van Research Data Netherlands (RDNL) een federatieve data-infrastructuur met diensten, rollen en verantwoordelijkheden voor verschillende partijen. 10 Dit model is geïnspireerd op het Collaborative Data Infrastructure, een raamwerk voor een toekomstige data-infrastructuur, uit het eerdergenoemde rapport Riding the Wave. RDNL werkt dit raamwerk uit in vier in plaats van drie lagen: de laag Common Data Services uit het Riding the Wave rapport is in de RDNL-uitwerking gesplitst in technische basisinfrastructuur en in backoffice-datadiensten (zie Fig.1). 10 Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit model de RDNL brochure: Strategienota DANS Samen data delen 7

10 Fig. 1. Schematische voorstelling voor een Nederlandse federatieve datainfrastructuur Het fundament van het federatieve model wordt gevormd door een technische basisinfrastructuur, waarin onder meer zorg wordt gedragen voor dataopslag en back-upfaciliteiten. Daarboven bevindt zich een laag van backoffice-datadiensten, die faciliteiten en ondersteuning biedt voor de langetermijnarchivering en de toegankelijkheid van data. Weer een niveau hoger bevinden zich de frontoffice-diensten, die de eerstelijnscontacten met de producenten en gebruikers van onderzoeksdata verzorgen: ondersteuning, consultancy en training van onderzoekers en studenten in het verantwoord beheren van data. De frontoffices kunnen terugvallen op expertise van de backoffices. De verticale balk Trust in de figuur verwijst naar het belang van integriteit, transparantie en/of certificering op alle niveaus. Data curation, of de zorg die data behoeft om op de lange termijn beschikbaar te blijven voor hergebruik, heeft betrekking op alle fasen van de levensloop van onderzoeksdata en is dus evenzeer een taak waaraan op alle niveaus in het model wordt bijgedragen. De partijen binnen het federatieve model In deze federatieve en gelaagde data-infrastructuur dragen verschillende stakeholders ieder vanuit hun eigen positie en expertise een specifieke verantwoordelijkheid. De technische basisinfrastructuur wordt geleverd door computercentra (Shared Service Centres, SSC-ICT), waarbij partijen als SURFsara, Target of universitaire ICT-diensten, een landelijke 11, regionale of 11 De landelijke rol staat vaak in internationaal verband, zoals grid- en federated cloudvoorzieningen. Strategienota DANS Samen data delen 8

11 institutionele rol spelen. In de e-infrastructuur biedt SURFnet de noodzakelijke netwerkverbindingen en SURFconext identity management voor gefedereerde toegang tot onder andere datadiensten. Voor innovatie en onderhoud van de e-infrastructuur, die ten grondslag ligt aan de federatieve data-infrastructuur, zijn SURF en haar werkmaatschappijen onmisbaar. De backoffice-functies worden vervuld door organisaties met een landelijke rol op het terrein van de langetermijntoegankelijkheid van data in trusted digital repositories, zoals DANS, 3TU.Datacentrum en SURFsara, die samenwerken in Research Data Netherlands. Tezamen beschikken zij over expertise over data uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. RDNL staat open voor andere instellingen die zich richten op duurzame archivering van onderzoeksdata 12. De frontoffices bevinden zich bij universiteiten (voornamelijk belegd bij universiteitsbibliotheken - UB s, onderzoeks/kennisinstituten, hogescholen, bij nationale en internationale onderzoekinfrastructuren (ESFRI/National Roadmap) en voor sommige functies ook bij de financiers (NWO, ZonMw, Ministeries, ZBO s). Op verschillende plaatsen wordt behoefte gevoeld aan meer regie in het snel veranderende landschap van de data-infrastructuur. Dit geldt zowel internationaal als binnen Nederland. RDNL is in de huidige opzet gebaseerd op goede intenties en vrijwillige samenwerking. Ook op andere plekken, zoals bij SURF, NWO, de UKB en de NFU zijn commissies of special interest groups actief om tot meer afstemming te komen. Bij de VSNU is door ten minste één universiteit gepleit om een regie-orgaan voor onderzoeksdata op te zetten. Van den Herik pleit in zijn advies voor een data-autoriteit met meer kracht dan DANS of andere individuele spelers kunnen ontwikkelen. De moederorganisaties van DANS, KNAW en NWO, zijn het ermee eens dat meer regie wenselijk is en denken dat een dergelijke rol belegd kan worden bij een sterkere federatieve dataorganisatie. Zij willen het initiatief nemen om de betrokken partijen op dit gebied samen te brengen. Over de wijze waarop (lees: over de intensiteit van betrokkenheid) is nader overleg nodig; hierbij zou in ieder geval ook het Ministerie van OCW moeten worden betrokken. Zoals RDNL een samenwerkingsverband vormt op het gebied van onderzoeksdata, zijn in het verband van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) ook coalities gevormd op andere domeinen. De NCDD vormt een platform voor afspraken tussen organisaties die een voortrekkersrol spelen bij de duurzame toegang tot digitale informatie: het Nationaal Archief voor overheidsinformatie, het Instituut voor Beeld en Geluid voor audiovisueel materiaal, de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid voor o.a. digitale museale collecties en de KB voor wetenschappelijke publicaties. DANS speelt in de NCDD een voortrekkersrol voor digitale wetenschappelijke data en is daarmee een natuurlijke partner van de KB. 12 Voorwaarde voor opname is dat de archieven ten minste voldoen aan het Dataseal of Approval (DSA). Strategienota DANS Samen data delen 9

12 3.2 De internationale data-infrastructuur DANS wil een toonaangevend instituut zijn op het gebied van datavoorziening in Europa. Door deelname aan (inter-) nationale research- en data-infrastructuren versterkt DANS zijn data- en dienstenaanbod: veel onderzoek en datasets trekken zich weinig van landsgrenzen aan of zijn expliciet internationaal van karakter. Daarbij streeft DANS ernaar dubbel werk te voorkomen, data internationaal en cross-disciplinair beter vindbaar en toegankelijk te maken, schaalvoordelen te behalen en een grotere cohesie in de datavoorziening te realiseren. Dit betekent dat Nederland ook internationaal sterker komt te staan in de ontwikkeling van data-infrastructuren. DANS beperkt zich bij de archivering primair tot data die door wetenschappelijke onderzoekers in Nederland zijn geproduceerd, dan wel Nederland (mede) tot onderwerp hebben. In internationaal verband maakt DANS afspraken met zusterorganisaties over de verdeling van taken. DANS stemt met zijn partners in RDNL-verband de deelname in internationale data-organisaties en e-infrastructuurprojecten af en neemt deel aan de belangrijkste (disciplinair georganiseerde) Europese en internationale research infrastructures en netwerken in de humaniora en sociale wetenschappen, onder meer om de toegang tot data in het buitenland voor Nederlandse onderzoekers te garanderen en om de toegang tot Nederlandse data voor buitenlandse onderzoekers te kanaliseren. Strategienota DANS Samen data delen 10

13 4 DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers DANS biedt een dienstenpakket aan dat goed is afgestemd op de vraag. DANS haalt drempels voor toegang tot digitale onderzoeksgegevens weg en helpt onderzoekers toegang te krijgen tot gegevens waar ze lastig zelf bij kunnen komen. Het gaat hierbij zowel om data verzameld ten behoeve van onderzoek als om digitale registraties van overheid en bedrijfsleven, die onderzoekers willen gebruiken voor wetenschappelijke analyse. Het merendeel van de datasets voortkomend uit sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek is van beperkte omvang en wordt soms (onzuiver) aangeduid als long-tail data. De gemiddelde omvang van de datasets groeit in de loop der tijd. Big data, zoals uit overheidsregistraties en massaal geproduceerde social media gegevens, worden in de sociale en geesteswetenschappen steeds meer gebruikt. In het federatieve verband van RDNL zal de verantwoordelijkheid voor de duurzame opslag van dit soort grote datasets nader worden afgesproken. DANS werkt met andere instellingen samen om data uit alle wetenschapsdomeinen in federatief verband te archiveren en beschikbaar te stellen en om de infrastructuur voor persistent identifiers voor Nederland te versterken. Tevens ontwikkelt DANS, samen met onder andere het Nederlands escience Centrum, een voorstel voor Software Sustainability. Ten slotte blijft DANS diensten leveren zoals training en consultancy en het mede-ontwikkelen van data journals. 4.1 De kerndiensten EASY Het Electronic Archiving System (EASY) vormt vanouds het hart van het digitale archief van DANS. Het systeem was in 2007 innovatief en één van de eerste digitale archiefsystemen waarbij onderzoekers zelf hun data konden up- en downloaden. In de komende jaren zal EASY worden vervangen of omgevormd tot een kernsysteem voor digitaal archiefmanagement, dat flexibel is wat betreft de storagelocatie van de gearchiveerde data. Meer hierover in Hoofdstuk 5. NARCIS NARCIS biedt toegang tot onderzoeksinformatie, elektronische publicaties en datasets van tal van Nederlandse onderzoeksinstellingen. DANS wil deze verschillende informatiebronnen verder integreren in samenwerking met partners als de universiteiten en hogescholen, RDNL, de KB en SURF. NARCIS zal een zinvolle rol kunnen spelen bij de monitoring van het succes van het Nederlandse open access beleid en tevens de nationale aggregator zijn voor doorlevering aan Europese partijen, zoals OpenAIRE. DataverseNL Met DataverseNL kunnen onderzoekers en docenten onderzoeksdata online opslaan, delen en registreren tijdens onderzoek en tot maximaal 10 jaar erna. DataverseNL wordt gezamenlijk aangeboden door de deelnemende instellingen en DANS. Strategienota DANS Samen data delen 11

14 DataverseNL is gebouwd op een wetenschappelijk platform, ontwikkeld door Harvard University. Het platform wordt wereldwijd gebruikt. In Nederland werd DataverseNL in 2010 bij de Universiteit Utrecht geïnstalleerd, waarna het zich in korte tijd ontwikkelde tot een gedeelde dienst van 7 instellingen. Het beheer van de data ligt in de handen van de instellingen; sinds 2014 beheert DANS het netwerk. Deze dienst past bij uitstek in het federatieve datamodel: de instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen databeleid en dus ook voor de manier waarop zij onderzoekers aanmoedigen om hun data verantwoord te beheren. DANS biedt backoffice diensten, zoals het gezamenlijke systeembeheer, langetermijn-archivering en tweedelijns ondersteuning aan DataverseNL. Persistent Identifiers (Basic Resolver Infrastructure en Gemeenschappelijke Metadata Harvester) DANS werkt nauw samen met universiteitsbibliotheken, onderzoeksinstellingen, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en EduStandaard om de infrastructuur voor persistent identifiers voor Nederland te onderhouden en te versterken. Deze Basic Resolver Infrastructure (BRI) is gebaseerd op de URN:NBN, een unieke code die gekoppeld is aan een digitaal object, waardoor het object gevonden kan blijven worden - ook bij veranderingen van naam en plaats op het web. Dit is een typische backoffice dienst. DANS beheert de zogenaamde resolver die de identifiers naar de goede webadressen laat verwijzen. Samen met de KB heeft DANS de Gemeenschappelijke Metadata Harvester (GMH) ontwikkeld voor het verzamelen van informatie uit de repositories van onderzoeksinstellingen. Deze combine harvester doet zijn werk onzichtbaar en op de achtergrond, maar is elementair voor het aggregeren van informatie die onder andere via NARCIS wordt gepresenteerd. 4.2 Bijzondere databestanden E-depot Nederlandse Archeologie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed In 2014 wordt de erfgoedwet herzien; deze zal in 2016 van kracht worden 13. Vrijwel alle digitale archeologische onderzoeksbestanden, - documentatie en -rapporten worden bij DANS duurzaam gearchiveerd en ontsloten in het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA). DANS pleit ervoor dat de nieuwe erfgoedwet eisen stelt aan het bewaren en toegankelijk houden van deze informatie in een nationaal digitaal archief. Ook hier is een federatieve oplossing met inbreng van verschillende partijen efficiënt en voor de hand liggend: RCE met het archeologisch informatiesysteem ARCHIS, de provinciale archeologische depots met vondsten en DANS met EDNA. In een gezamenlijke inspanning wordt een volledig geïntegreerde informatiestructuur nagestreefd. Omdat deze DANS-taak niet alleen wetenschappelijk, maar ook voor het erfgoed van 13 Zie: Strategienota DANS Samen data delen 12

15 belang is, ligt het in de rede dat de extra kosten van DANS met erfgoedmiddelen worden gefinancierd. Data van het Centraal Bureau voor de Statistiek Het CBS is vooral voor de sociale wetenschappen een belangrijke dataleverancier, en daarom een belangrijke strategische partner van DANS. In het convenant tussen DANS en CBS ligt de nadruk op de levering van beveiligde microdata. Ook op andere gebieden wil DANS met het CBS samenwerken met als doel de continuïteit van onderzoek met microdata veilig te stellen. Voor DANS is interessant dat het CBS sinds de zomer 2014 data via een open dataportal aanbiedt. DANS archiveert CBSdata uit belangrijke sociaalwetenschappelijke surveys en blijft samenwerken op het gebied van data uit historische tellingen. DANS wil graag dat de gezondheidsdata die het CBS verzamelt beter beschikbaar komen voor wetenschappelijk onderzoekers. Overige overheidsdata Ook veel andere data die de overheid verzamelt en registreert zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek. DANS rekent het tot zijn taak om te bevorderen dat dergelijke data goed worden gearchiveerd en beschikbaar blijven voor onderzoekers. DANS archiveert al data voortkomend uit (beleids-)onderzoek van ministeries, maar stemt ook af en werkt samen met het Nationaal Archief, het open dataportaal van de overheid, het Kadaster, Geonovum (voor geo-informatie), planbureaus (SCP, CPB), Rijkswaterstaat, Onderzoeksafdelingen van ministeries (WODC), de Algemene Rekenkamer en de Open State Foundation. The Language Archive In 2011 is een samenwerking van de KNAW, de Max Planck Gesellschaft (MPG) en de Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW) opgezet om The Language Archive (TLA) bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek (MPI) in stand te houden. DANS heeft hieraan voor de KNAW gestalte gegeven. Het MPI in Nijmegen heeft inmiddels te kennen gegeven TLA te willen afslanken en een deel van de taken te willen afstoten. Het is belangrijk dat er in Nederland een plaats blijft waar taaldata duurzaam worden gearchiveerd en toegankelijk zijn voor Nederlandse onderzoekers. Daarom wil DANS onderzoeken welke TLA-taken in Nederland behouden moeten blijven en hoe het instituut een bijdrage kan leveren aan voortzetting daarvan. Sociaal-wetenschappelijke data-infrastructuur Hoewel dataverzameling niet tot de primaire verantwoordelijkheid van DANS behoort, vormen nieuw verzamelde data de basis voor de diensten van DANS. Zonder (nieuwe) data kan DANS de wetenschappelijke domeinen niet bedienen. Op dit moment dreigen aanzienlijke investeringen in sociaal-wetenschappelijke dataverzameling verloren te gaan, waardoor Nederland zijn innovatieve rol het internationale veld dreigt te verliezen. Met de uitputting van het budget Veranderingsstudies van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen staat de continuïteit van diverse longitudinale dataverzamelingsprojecten onder druk. Zonder concreet uitzicht op vervolgfinanciering kan SHARE niet meedoen aan de komende dataverzamelingsgolf en het gevaar bestaat Strategienota DANS Samen data delen 13

16 dat andere nationale en internationale projecten zullen volgen. Het LISS panel en de innovatieve infrastructuur van MESS dreigen te moeten worden stopgezet door gebrek aan financiële middelen. DANS ziet de urgentie om gezamenlijk actie te ondernemen en wil in de ontwikkeling van een plan van aanpak een rol spelen. 4.3 Software sustainability Er bestaat een groeiende behoefte bij onderzoekers in de humaniora naar ondersteuning bij het beheren van software. Een toenemend aantal datasets verliest zijn waarde als de programmatuur waarmee de data worden bewerkt en geanalyseerd niet meer functioneert. CLARIN ERIC vereist zelfs expliciet dat CLARIN centra software archiveren en onderhouden. Daarom werkt DANS met het Nederlands escience Centrum en andere partijen in federatief verband aan een voorstel voor Software Sustainability. Omdat data en software vaak moeilijk te scheiden zijn, worden software- en databeheer in het ideale geval door dezelfde partij(en) uitgevoerd. Op dit moment ontbreken bij DANS de middelen om serieus aandacht te schenken aan de houdbaarheid van programmatuur. Met de archivering, het onderhoud en de beschikbaarstelling van software waarmee onderzoeksgegevens worden verwerkt, zal in de komende jaren worden geëxperimenteerd. Door data goed te modelleren en op te slaan in standaardformaten kan het probleem van software sustainability enigszins worden verzacht. DANS zal ten minste het gebied in kaart brengen en aanbevelingen opstellen voor software sustainability in het kader van research data management. Overigens zal sustainability van software die is ontwikkeld in de humaniora en sociale wetenschappen alleen een taak van DANS kunnen zijn voor zover de kosten ervan kunnen worden gedekt. 4.4 Training en consultancy DANS biedt in samenwerking met 3TU.Datacentrum in RDNL-verband een cursus voor datasupport aan, gericht op dataprofessionals bij universiteitsbibliotheken en andere instellingen. Ook in internationale samenwerkingsverbanden werkt DANS mee aan trainingen op het gebied van datamanagement en digitale duurzaamheid. Veel cursussen op deze gebieden zijn eenmalig en daardoor niet erg rendabel. DANS wil deze arbeidsintensieve taak efficiënter maken door cursussen beter te funderen en af te stemmen, en ze ook online aan te bieden (via bijvoorbeeld webinars). Regelmatig doen onderzoeksinstellingen, financiers en andere wetenschappelijke organisaties, zowel landelijk als internationaal, een beroep op DANS om te adviseren over digitale duurzaamheid (in het bijzonder certificering van digitale repositories), databeleid en research data management: NWO, ZonMw, KNAW, SURF, NFU, universiteiten, Science Europe, Europese Commissie, etc. De grens tussen betaalde en gratis adviesdiensten is niet altijd eenvoudig te trekken. In het algemeen zullen training en adviesdiensten ten minste kostendekkend moeten zijn. Ook verricht DANS tegen betaling documentatiewerkzaamheden. Strategienota DANS Samen data delen 14

17 4.5 Overige diensten Naast de hierboven genoemde diensten organiseert DANS regelmatig symposia over allerlei aspecten van datavoorziening en onderzoek en geeft het diverse publicaties uit, op papier en digitaal. Beide vormen van dienstverlening zijn doorgaans in samenwerking met onderzoekers of gerelateerde instituten. DANS heeft bijgedragen aan de opzet van verschillende open (data) journals en zal een direct aan het archief gelieerd data journal exploiteren, waarin zowel artikelen als gidsen over belangrijke dataverzamelingen een plaats krijgen. 14 Een API-service voor onderzoeksdata zal drempels voor datatoegang verder verlagen. Hierdoor wordt het mogelijk om data direct te gebruiken zonder eerst afzonderlijke databestanden te downloaden. 4.6 Communicatie ter verbetering van de gebruikerstevredenheid In 2020 zou de mate waarin de onderzoeker data archiveert, beschikbaar stelt en hergebruikt, substantieel moeten zijn verhoogd. Vanuit communicatie wordt hieraan bijgedragen door DANS onder de aandacht te brengen van de primaire doelgroep: onderzoekers binnen alfa- en gammawetenschappen (met een focus op promovendi). Ook richt communicatie zich via RDNL op data-intermediairs, bijvoorbeeld bij universiteitsbibliotheken (data librarians). De belangrijkste werkzaamheden van communicatie zijn: de inzet van het gebruikerspanel (leden worden betrokken bij het welslagen van DANS) en het informeren van de doelgroepen via middelen zoals de website, het magazine E-data, de digitale nieuwsbrief DataLink, social media en andere voorlichtingsmaterialen. Met deze werkzaamheden draagt communicatie indirect bij aan het verhogen van de tevredenheid van de gebruikers van DANS-diensten. 14 Voorbeelden zijn: The Journal of Open Psychology Data (JOPD): Journal of Archaeology in the Low Countries (JALC): en binnenkort het DANS Data Journal. Strategienota DANS Samen data delen 15

18 5 DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten 5.1 Research & Innovatie ter verbetering van de dienstverlening DANS is in de kern een dienstverlenend instituut. De eisen van onderzoekers ten aanzien van datadiensten zijn voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, richt de research bij DANS zich op de ondersteuning en innovatie van de diensten. Het onderzoek van de afdeling Research & Innovatie (R&I) van DANS concentreert zich op het duurzaam beschikbaar stellen van digitale informatie in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. 15 Het onderzoek staat in dienst van de expertiseontwikkeling en het vermogen van de organisatie om adequaat in te spelen op de snelle ontwikkelingen in het werkgebied. R&I zijn nodig om een vooraanstaande en gewaardeerde data-organisatie te blijven. Linked Data en veilige toegang tot privacygevoelige gegevens zijn voorbeelden van R&I projecten die DANS de komende jaren verwacht uit te voeren. DANS zoekt voor R&I de samenwerking met onderzoeksgroepen bij universiteiten en ontwikkelt strategische coalities met escience, Data Science en ehumanities. 5.2 Vernieuwing en afstemming kernsystemen In de komende jaren zullen de kerndiensten van DANS (EASY, DataverseNL en NARCIS; zie paragraaf 4.1) worden vernieuwd en optimaal op elkaar worden afgestemd, waarbij overlap in functies zoveel mogelijk zal worden voorkomen. EASY is in eigen huis ontwikkeld op het repository-systeem Fedora. Onderzocht wordt of het technisch en organisatorisch mogelijk (en wenselijk) is om EASY geschikt te maken voor archiefmanagement op meer repository-systemen dan alleen het eigen repository. Bij archiefmanagement moet men denken aan functies zoals beheer van metadata, bestandsformaten, gebruikslicenties en toegang, controles op data-integriteit (checksums), backups, enz. Er komen steeds meer datarepositories op de markt (of als open source of als webservice beschikbaar), waarvan de duurzaamheid vaak niet duidelijk is. De kracht van EASY is dat het systeem voldoet aan kwaliteitseisen voor trusted digital repositories. DANS blijft werken aan certificering conform de belangrijkste internationale standaarden (DSA, DIN 31644/nestor, ISO 16363). In plaats van de data daaruit over te hevelen naar EASY voor langetermijnbewaring, is het zinvol om na te gaan of de archiveringsfuncties uit EASY toegepast kunnen worden op zulke elders opgeslagen bestandscollecties, inclusief datasets gepubliceerd als Linked Open Dataverzamelingen. Bij onze verkenning wordt de mogelijkheid betrokken een extern ontwikkeld systeem voor digitaal archiefbeheer te gebruiken. 15 Aansprekende resultaten en experimenten van R&I bij DANS worden gepresenteerd op de DANS.labs website: Strategienota DANS Samen data delen 16

19 Ook de NARCIS-software is oorspronkelijk in eigen huis ontwikkeld (bij het Bureau KNAW). Om de kwaliteit en dekking van de NARCIS-inhoud te verbeteren zijn nieuwe afspraken nodig over de door de instellingen aan te leveren informatie uit hun repositories en systemen voor onderzoekinformatie. NARCIS is bij uitstek geschikt om toegang te bieden aan data en andere informatie uit diverse repositories. 16 DANS biedt sinds 1 mei 2014 DataverseNL aan, waarvan de software is ontwikkeld aan Harvard University. DANS werkt mee aan de verbetering van deze software in samenwerking met internationale partners. Waar mogelijk maakt DANS voor zijn bedrijfsprocessen gebruik van bestaande software. Wat de software-ontwikkeling voor projecten betreft beperkt DANS zich tot pilots en demonstrators. 17 DANS ontwikkelt in principe geen productiesoftware in opdracht van onderzoekers, maar raadt hen aan dit ofwel uit te besteden aan commerciële partijen, dan wel om zich te houden aan basiseisen voor software sustainability (zie ook paragraaf 4.3). 16 Een alternatief is dat de universiteiten de informatie publiceren als linked data, waardoor geheel nieuwe services mogelijk worden. 17 Zie ook de eerder genoemde DANS.Labs: Strategienota DANS Samen data delen 17

20 Bijlage 1. SMART-doelen en Roadmap Voor de uitvoering en meting van de nieuwe strategie heeft DANS 7 SMART doelen geformuleerd (specific, measurable, attainable, relevant, time-bound), waaraan per jaar het slagen van de missie kan worden afgelezen. De doelen bouwen voort op wat eerder is bereikt en houden rekening met de aanbevelingen van de laatste midterm evaluatie, de aanbevelingen van Van den Herik en de reactie van de besturen van de KNAW en NWO. Tabel 1. Strategische prioriteiten en bijbehorende doelen voor de periode De strategische prioriteiten zijn: 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening (Hoofdstuk 3). 2. DANS verbetert de dienstverlening aan een toenemend aantal gebruikers (Hoofdstuk 4). 3. DANS realiseert efficiënte en geïntegreerde systemen ter ondersteuning van zijn kerndiensten (Hoofdstuk 5). Strategische prioriteit 1. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de landelijke en internationale datavoorziening. Doel 1. Prominent in federatieve data-infrastructuur. DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de datavoorziening in Nederland en internationaal. Nationale en internationale vertegenwoordiging buiten de sociale en geesteswetenschappen wordt in RDNL-verband afgestemd. Strategienota DANS Samen data delen 18

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid 2013-2018

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

VOOR de eeuwigheid? culturele coalitie digitale duurzaamheid. Samenwerking is het beste model

VOOR de eeuwigheid? culturele coalitie digitale duurzaamheid. Samenwerking is het beste model culturele coalitie digitale duurzaamheid juni 2012 Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst VOOR de eeuwigheid? Samenwerking is het beste model De urgentie 100% Kunstmusea Historische

Nadere informatie

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 Kennis verder brengen Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 INHOUD 1. Inleiding 3 2. De Bibliotheek UvA/HvA in context 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld 5 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap

Nadere informatie

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Omgevingsfactoren... 4 2.1 Externe ontwikkelingen... 4 2.2 Interne ontwikkelingen... 6 2.3 Conclusie... 7 3 Missie... 8 4 Visie...

Nadere informatie

Verslag van de werkgroep Opslag

Verslag van de werkgroep Opslag Verslag van de werkgroep Opslag Oktober 2013 Jeffrey van der Hoeven (KB) Marcel Ras (KB) Marco de Niet (DEN) NCDD Preserving the Dutch Digital Memory 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht en samenstelling

Nadere informatie

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek UKB Beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek

Nadere informatie

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek;

Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Masterplan professionalisering voorbereiding mensgebonden genees- en hulpmiddelen onderzoek; Eén voor allen en allen voor één Voorwoord Dames en heren, Bewegen is goed. Niet alleen voor de gezondheid,

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland

Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland HET BEHOUD VAN DIGITAAL ERFGOED IV B 692 1 Het behoud van digitaal erfgoed: het Unesco Charter en ontwikkelingen in Nederland MARCO DE NIET, TITIA VAN DER WERF EN VINCENT WINTERMANS Inhoud Het e-depot

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT 2007-2010

Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Universiteit Leiden 2 Inhoud 5 1. Inleiding 7 2. Samenvatting 11 3. ICT en Onderwijs 17 4. ICT en Onderzoek 21 5. ICT en bedrijfsvoering 25 6. Dienstgerichte

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely Colofon CARDS Controlled Access to Research Data, Stored Securely SURFfoundation PO Box 2290 NL-3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie