Eindrapportage VIM-DIGITAAL. Veilig incidenten melden voor leden van NEO. Augustus 2012 Stichting Patiënt- en medicatieveiligheid/ CMR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage VIM-DIGITAAL. Veilig incidenten melden voor leden van NEO. Augustus 2012 Stichting Patiënt- en medicatieveiligheid/ CMR."

Transcriptie

1 Eindrapportage VIM-DIGITAAL Veilig incidenten melden voor leden van NEO Augustus 2012 Stichting Patiënt- en medicatieveiligheid/ CMR.

2 Opdrachtgever: Netwerk Eerstelijns Organisaties, NEO (zakelijk vertegenwoordigd door NHG, inhoudelijk vertegenwoordigd door projectleiding Zorg voor Veilig). Opdrachtnemer: Stichting Patiënt- en medicatieveiligheid/ CMR Annemarie Haverkamp, projectleider David Opstelten, bestuurlijke regie Financiering: Zorg voor Veilig en Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) Deelnemende NEO-partners en contactpersonen tijdens project: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) S. van den Broek Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) R. Sonneveld, mw. L. Bouwman Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) M. Schrama, G. Aarnoudse Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) Mw. W. van Driel Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) Mw. B. Wieman Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Mw. H. Zwart Pagina - 2 -

3 Samenvatting Achtergrond De partners van het Netwerk Eerstelijns Organisaties (NEO) hebben zich in 2010 uitgesproken voor: 1. Eén digitaal vim-systeem voor 1 e lijn, d.w.z. aansluiten bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie(CMR) voor apothekers en ziekenhuizen 2. Mogelijkheid om gefaseerd in te stappen voor de verschillende NEO-partners 3. Inrichting(sniveau) vindt plaats in overleg met deelnemende NEO-partners Hiervoor er is commitment van de bestuurders in de vorm van een intentieverklaring, ondertekend door en de voorzitter van de betreffende deelnemer (beroepsgroep) aan het project. Om het bestaande CMR-systeem (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) door te ontwikkelen voor alle zorgincidenten in de eerste lijn is het project VIM-digitaal opgezet. Het project vond plaats van februari 2012 tot en met juli Project Doel van het project was: Zorgverleners motiveren en faciliteren m.b.t. het melden van incidenten, zodat het werkveld bewuster kan worden van (mogelijke) schade aan patiënten, kan leren van wat mis ging en (preventieve) maatregelen kan treffen ter verbetering van de patiëntveiligheid in de 1 e lijn. Om deze doelstelling te kunnen behalen zijn zes subdoelen opgesteld. Om betrokkenheid met de verschillende beroepsgroepen te borgen is een klankbordgroep opgericht. De klankbordgroep is gedurende het project vier maal bijeengekomen. In de loop van het project bleek het erg lastig anderen dan de beleidsmedewerkers van de deelnemende organisaties dus de potentieel meldende zorgaanbieders in de praktijk te bereiken dan wel te motiveren. Daarom is voorbeeld casuïstiek opgesteld, ten behoeve van het testen van de concept meldformulieren. En is er een korte enquête opgesteld waarin werd gevraagd naar ervaringen omtrent melden van (bijna) incidenten. Het meldformulier is gedurende het project doorontwikkeld en de nieuwe versies zijn digitaal ingebouwd in de website van. Hierbij is besloten om het formulier zo optimaal mogelijk te ontwikkelen voor de betrokken beroepsgroepen en af te wijken van het bestaande meldformulier van de apothekers. Om zorgincidenten te melden blijken andere vragen noodzakelijk dan bij het melden van medicatiegerelateerde incidenten, die vaak concreter te omschrijven zijn. Er is besloten het formulier te splitsen in: - Een gemeenschappelijk deel - Een beroepsgroepspecifiek deel Om de nieuwe meldformulieren in de praktijk te testen is per beroepsvereniging voorbeeld casuïstiek opgesteld. Dit is tezamen met een korte enquête verspreid binnen de beroepsverenigingen. Aanbevelingen Zowel door de beroepsverenigingen als door de respondenten van de enquête wordt aangegeven dat het van groot belang is om het melden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deelnemers moeten zich veilig voelen. Deelnemers moeten beloond worden voor hun deelname en voor het melden van de hun (bijna) incidenten. Toekomst Om de gehaalde resultaten van dit project niet te laten verdampen is het van groot belang dat het systeem blijft draaien. Kwaliteit en leren van elkaar wordt steeds belangrijker in de zorg. Het meldsysteem van de CMR kan op lokaal niveau en landelijk ondersteunen bij het vroegtijdig herkennen en leren van (bijna)incidenten die binnen de instelling of elders in het land hebben plaatsgevonden. Het is noodzakelijk dat de huidige ondersteuning bij het melden van (bijna)incidenten zowel inhoudelijk als qua ICT in stand blijft en zo mogelijk wordt uitgebreid. In deze ondersteuningsstructuur kunnen ook nieuwe dimensies zoals transmurale en / of multidisciplinaire verbanden worden verkend. Pagina - 3 -

4 Inhoud Samenvatting Inleiding Achtergrond Aanleiding Project opzet Doel van het project Subdoelen van het project Klankbordgroep Projectuitvoering Definities Ontwikkeling bestaand vragenformulier Testen meldformulieren Enquête Projectresultaten Inpassen incidentmelden in de dagelijkse praktijk Inzicht krijgen in ervaringen van deelnemende beroepsgroepen omtrent meerwaarde van digitaal melden volgens een gemeenschappelijke systematiek Inzicht verkrijgen in mogelijke negatieve gevolgen van digitaal (centraal) melden Inzicht verkrijgen in voor deelnemers belangrijke voorwaarden m.b.t. hun eigen veiligheid bij gebruik van digitale meldsystemen Kosten en workload, deelnemers Workload Stichting Patiënt en Medicatieveiligheid/ CMR Conclusies en aanbevelingen Toekomst Bijlagen Bijlage 1: NEO-leden Bijlage 2: Intentieverklaring deelname project Bijlage 3: Overzicht geplaatste nieuwsberichten Bijlage 4: Casuïstiek per beroepsgroep Bijlage 5: Meldformulier per beroepsgroep Bijlage 6: Resultaten evaluatie meldformulier Bijlage 7: Randvoorwaarden deelname Bijlage 8: Financiële verantwoording Pagina - 4 -

5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het project VIM-digitaal, veilig incidenten melden voor leden van het Netwerk Eerstelijns Organisatie (NEO). Dit project had een doorlooptijd van zes maanden, februari juli Achtergrond Het NEO en het eerstelijnsprogramma Zorg voor Veilig. Het NEO bestaat uit landelijke beroepsorganisaties die onderschrijven dat patiënten recht hebben op vanzelfsprekende veiligheid. De partners van NEO hebben in 2009 op bestuursniveau afgesproken om doelgericht aan een steeds betere patiëntveiligheid te werken. Zie bijlage 1 voor de NEO-leden in Het NEO heeft daartoe in samenwerking met de LVG (Landelijk Vereniging Georganiseerde eerste lijn) in 2008 het programma Zorg voor Veilig opgezet voor patiëntveiligheid in de eerste lijn. In dit programma is VIM (Veilig Incident Melden) een belangrijk focuspunt. Een digitaal meldsysteem als onderdeel van de Zorg voor Veilig Toolkit staat in het door VWS goedgekeurde projectplan van Zorg voor Veilig: Ontwikkelen van (draagvlak voor) digitale ondersteuning bij het systematisch leren/verbeteren n.a.v. incidenten. Doel hiervan is een geïntegreerd systeem voor de hele eerste lijn, voor lokaal gebruik, aggregatie naar wens van beroepsgroepen. De NEO-partners gaan ervan uit dat de digitale ondersteuning praktische en inhoudelijke meerwaarde moet hebben boven een papieren VIM-administratie. De keus van de NEO-partners tot aansluiten bij een bestaand werkend systeem is ook ingegeven door de wens te komen één digitaal systeem voor de gehele (eerstelijns-)zorg, één portal, één herkenbaar format voor incidentbeschrijving. De. De Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) is in 2006 opgericht door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Van 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2011 is het systeem doorontwikkeld voor de gebruik in de openbare farmacie, binnen het project REMEDIE. Vanaf januari 2011 is de CMR ondergebracht in de. Aanleiding De partners van het NEO hebben zich in 2010 uitgesproken voor: 1. Eén digitaal VIM-systeem voor 1 e lijn, d.w.z. aansluiten bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie(CMR) voor apothekers en ziekenhuizen 2. Mogelijkheid om gefaseerd in te stappen voor de verschillende NEO-partners 3. Inrichting(sniveau) vindt plaats in overleg met deelnemende NEO-partners De keus van de NEO-partners tot aansluiten bij een bestaand werkend systeem is ook ingegeven door de wens te komen één digitaal systeem voor de gehele (eerstelijns-)zorg, één portal, één herkenbaar format voor incidentbeschrijving. Hiervoor moest er commitment van de bestuurders zijn alsmede heldere voorwaarden vooraf. Dit commitment is geregeld in de vorm van een intentieverklaring, ondertekend door Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid/ CMR en de betreffende deelnemer (beroepsgroep) aan het project. Zie bijlage 2. Pagina - 5 -

6 Project opzet Doel van het project Zorgverleners motiveren en faciliteren m.b.t. het melden van incidenten, zodat het werkveld bewuster kan worden van (mogelijke) schade aan patiënten, kan leren van wat mis ging en (preventieve) maatregelen kan treffen ter verbetering van de patiëntveiligheid in de 1 e lijn. Subdoelen van het project a) Verdere ontwikkeling bestaand vragenformulier, aangepast per beroepsorganisatie. b) Inzicht verkrijgen hoe incidentmeldingen het beste zijn in te passen in de dagelijkse routine. c) Inzicht krijgen in ervaringen van deelnemende beroepsgroepen omtrent meerwaarde van digitaal melden volgens een gemeenschappelijke systematiek (systematische vragen en ordening van de incidenten). d) Inzicht verkrijgen in mogelijke negatieve gevolgen van digitaal (centraal) melden t.o.v. niet-digitale meldsystemen. e) Inzicht verkrijgen in voor de deelnemers belangrijke voorwaarden m.b.t. hun eigen veiligheid bij gebruik van de digitale meldsystemen. f) Inzicht verkrijgen in de kosten van digitaal incidentmelden en kosten en inhoud van de werkzaamheden binnen de praktijk van de zorgaanbieder. Pagina - 6 -

7 Klankbordgroep Om de beoogde doelen van het project te behalen is in de opstartfase van het project een klankbordgroep opgericht. In deze klankbordgroep zijn alle deelnemende beroepsgroepen vertegenwoordigd. Met het oprichten van een klankbordgroep is input vanuit de verschillende beroepsverenigingen geborgd. Er zijn gedurende het project vier bijeenkomsten georganiseerd. De leden van de klankbordgroep waren tevens de contactpersonen voor de projectorganisatie binnen de verschillende beroepsverenigingen. Er is regelmatig contact geweest omtrent werven van melders en publiciteit in de vorm van in nieuwsbrieven of op website van de verenigingen. Zie bijlage 3 voor gepubliceerde teksten. Een overzicht van onderwerpen die tijdens de klankbordbijeenkomsten zijn besproken: Bijeenkomst 15 maart 2012: - Kennismaking, medewerkers van de verschillende beroepsverenigingen hebben kennis met elkaar en met de projectorganisatie gemaakt. - Er zijn definities vastgesteld waar we gedurende het project mee hebben gewerkt, deze zijn weergegeven op pagina 8. - Het basis meldformulier zoals dat voor de projectperiode is vastgesteld en digitaal is ingebouwd in de CMR applicatie, is besproken. Bijeenkomst 17 april 2012: - Meldformulier, voorstel voor nieuwe versie van meldformulier is doorgenomen, er is besloten om een meldformulier op te stellen met een aantal vragen specifiek per beroepsgroep. - Randvoorwaarden deelnemers, de randvoorwaarden voor deelname aan de CMR, zoals opgesteld door de projectorganisatie worden besproken. Er wordt aan toegevoegd dat deelnemers zich ook aan richtlijnen van de eigen beroepsvereniging moeten houden. - Werven deelnemers, er wordt besproken op welke manier we de achterban van de verschillende beroepsgroepen kunnen bereiken. Bijeenkomst 24 mei 2012: - Projectvoortgang, de projectorganisatie heeft een notitie geschreven t.b.v. de klankbordgroep leden omtrent de voortgang van het project. Het werven van melders blijft erg lastig. Daarom wordt voorgesteld om per beroepsgroep voorbeeld casuïstiek op te stellen en deze samen met het nieuwe meldformulier in de praktijk te verspreiden. Daarnaast wordt een korte enquête meegestuurd om ervaringen te inventariseren. - Meldformulieren; er is een meldformulier per beroepsgroep ontwikkeld. Deze is besproken. Indeling bij analyse wordt ingedeeld op basis van Canmeds beschrijvingen. Per beroepsgroep wordt een indeling gemaakt en aan projectorganisatie doorgegeven. Bijeenkomst 28 juni 2012: - Uitzetten enquêtes en casuïstiek, er wordt besproken op welke manier deze binnen de beroepsgroepen kan worden verspreid. Dit verschilt per beroepsgroep. Om de achterban te motiveren tot deelname worden (via de NVD, NMT en KNGF) vouchers verstrekt voor de E-learning 'Patiëntveiligheid: wat en hoe?' t.w.v. van 19,95. (Deze e-learning is niet ontwikkeld voor de overige beroepsgroepen dus voor hen niet van toepassing.) Er worden vanuit het project maximaal 50 vouchers vergoed. Dit bleek uiteindelijk niet nodig omdat de verenigingen zelf nog vouchers beschikbaar hadden. - Toekomst van het melden van (bijna) incidenten aan de CMR, de klankbordgroepleden onderschrijven het belang van een digitaal meldsysteem. Om de gehaalde resultaten van dit project niet te laten verdampen is het van groot belang dat het systeem blijft draaien. Het is een lang en moeizaam traject gebleken om zorgverleners bij het project te betrekken en het zou zonde zijn als we de huidige deelnemers en geïnteresseerden verliezen doordat er een vacuüm ontstaat. - Technische koppeling, in de toekomst is een technische koppeling met bestaande ICT in de verschillende settingen wenselijk. Pagina - 7 -

8 Projectuitvoering Definities Om met elkaar op één lijn te zitten hebben we tijdens de eerste klankbordbijeenkomst definities vastgesteld. Als basis zijn de definities gebruikt die het NHG hanteert. De definities waar tijdens het project mee is gewerkt zijn hieronder weergegeven: Incident Elke onbedoelde gebeurtenis die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Bijna-incident Elke onbedoelde gebeurtenis met kans op letsel aan de patiënt die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken. Een multidisciplinair incident Elke onbedoelde gebeurtenis waarbij meerdere disciplines betrokken zijn (interdisciplinair) die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een multidisciplinair bijna-incident Elke onbedoelde gebeurtenis op waarbij meerdere disciplines betrokken zijn (interdisciplinair) met kans op letsel aan de patiënt die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken. Een transmuraal incident Elke onbedoelde gebeurtenis op het raakvlak van de eerste en tweede lijn die de patiënt bereikt heeft en die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden. Een transmuraal bijna-incident Elke onbedoelde gebeurtenis op het raakvlak van de eerste en tweede lijn met kans op letsel aan de patiënt die werd opgemerkt en gecorrigeerd voordat deze de patiënt kon bereiken. Veilig melden De melder kan met een veilig gevoel melden wat er misgaat, zonder dat dit leidt tot individuele maatregelen. Door de incidenten niet persoonsgebonden maar systeem gebonden te benaderen kunnen medewerkers veilig leren. Dit moet leiden tot een cultuur waarin het melden en bespreken van incidenten vanzelfsprekend wordt. Leidinggevenden hebben daarin een voorbeeldfunctie. Patiëntveilig Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door een tekortkoming van het zorgsysteem. Ontwikkeling bestaand vragenformulier Voor de start van het project is een meldformulier ingebouwd wat is opgesteld naar aanleiding van het meldformulier dat de CMR voor de openbare farmacie ontwikkelde en van het meldformulier van de meldweek Het meldformulier was identiek voor alle eerstelijns zorgaanbieders. Tijdens de eerste klankbordbijeenkomst bleek dat dit formulier niet optimaal is voor de verschillende beroepsgroepen. Het formulier is erg medicatie gericht, en op de intramurale setting. Daardoor zullen de eerstelijns zorgverleners zich volgens de klankbordgroepleden niet aangesproken voelen. 1 Voor de eindrapportage van de meldweek 2011, en het meldformulier van de meldweek zie Pagina - 8 -

9 Om het formulier verder te kunnen ontwikkelen is het onder de klankbordgroepleden verspreid. Zij hebben hun suggesties in het formulier weergegeven. De projectorganisatie heeft dit zoveel mogelijk verwerkt in een concept formulier voor de eerstelijns zorg. Dit concept is tijdens de tweede klankbordbijeenkomst besproken. Er bleken verschillende wensen vanuit de verschillende beroepsgroepen te zijn. Daarom is het formulier gesplitst in een gemeenschappelijke en een beroepsgroepspecifieke dataset. De gemeenschappelijk dataset is van belang om in de toekomst incidenten binnen de gehele eerstelijns zorg te kunnen vergelijken. Een beroepsgroepspecifiek gedeelte is van belang voor de herkenbaarheid van het formulier door de beroepsbeoefenaars en om alle informatie omtrent het incident in het formulier kwijt te kunnen. Hierbij is besloten om het formulier zo optimaal mogelijk te ontwikkelen voor de betrokken branches en af te wijken van het bestaande CMR-meldformulier van de apothekers. Om zorgincidenten te melden blijken andere vragen noodzakelijk dan bij het melden van medicatiegerelateerde incidenten, die vaak concreter te omschrijven zijn. Testen meldformulieren In overleg met de contactpersonen van de beroepsverenigingen en aan de hand van input tijdens de klankbordbijeenkomsten is door de projectorganisatie per deelnemende beroepsgroep een concept meldformulier opgesteld. Dit formulier is in de praktijk getest op werkbaarheid. Omdat het aantal melders achterbleef is er gezocht naar een andere manier om input vanuit de praktijk te ontvangen. Er is per beroepsgroep casuïstiek ontwikkeld (zie bijlage 4) en een overkoepelende enquête omtrent ervaringen. Deze zijn onder de deelnemers van het project en via nieuwsbrieven van de beroepsverenigingen onder medewerkers in de praktijk verspreid. Met behulp van de reacties uit de praktijk zijn de meldformulieren per beroepsgroep geoptimaliseerd. De nieuwe meldformulieren zijn tegen het einde van de projectperiode ingebouwd in het digitale meldsysteem van de CMR. De volledige meldformulieren per beroepsgroep kunt u terugvinden in bijlage 5. Enquête In de loop van het project bleek het erg lastig anderen dan de beleidsmedewerkers van de deelnemende organisaties dus de potentieel meldende zorgaanbieders in de praktijk te bereiken dan wel te motiveren. Het aantal meldingen bleef sterk achter. NHG herkent dat incident melden en analyseren nog in de kinderschoenen staat en dat veel praktijken, in ieder geval degene die aan praktijkaccreditering meedoen, in de fase van bewustwording, cultuurbeïnvloeding en de eerste meldingservaringen zitten. Ook bij de apothekers was er eerder een lange weg te gaan en blijkt de meldingsbereidheid nog steeds wisselend. In de meldweek 2011 (14 t/m 20 november 2011) kwamen beduidend minder meldingen binnen dan in Tijdens de meldweek 2010 waren er 357 meldingen, in 2011 totaal 80 (waarvan 46 in vanuit de openbare farmacie in het CMR systeem). Er is naast de investeringen vanuit de Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid/CMR dus veel implementatiekracht nodig die geleverd zou moeten worden door twee partijen: - Brancheorganisaties die VIM-digitaal inhoudelijk ondersteunen. - Zorgverzekeraars die financieren Om de doelstelling van het project te behalen is input vanuit de praktijk noodzakelijk, daarom zijn voorbeeldcasuïstiek en een korte enquête opgesteld. Een samenvatting van de ingevulde enquêtes per beroepsgroep vindt u in bijlage 6. Pagina - 9 -

10 Projectresultaten Inpassen incidentmelden in de dagelijkse praktijk In de resultaten van de enquête komt met name naar voren dat het melden gemakkelijk moet zijn. Suggesties die hiervoor worden gegeven: - Beschikking over digitaal incident formulier in softwareprogramma. - Duidelijk formulier op internet, dat snel gevonden kan worden en met 1 knop kan worden verstuurd. - Een beschrijving bij het formulier met beschrijving van een aantal casussen, zodat met ook ziet wat er gemald kan worden. - Link op elke computer naar de plek om digitaal te melden, makkelijke manier van inloggen op de site - Melding kunnen beginnen en later op een tijdstip dat beter past verder invullen en afronden. - Meldingen terug laten komen op praktijkoverleg. Inzicht krijgen in ervaringen van deelnemende beroepsgroepen omtrent meerwaarde van digitaal melden volgens een gemeenschappelijke systematiek. Er zijn weinig respondenten die reeds ervaring hebben met het melden van (bijna)incidenten. Veilig Incidenten Melden is een nog onbekend begrip in de eerste lijn. Tijdens het project is via nieuwsberichten in nieuwsbrieven en op websites het onderwerp herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Als meerwaarde van digitaal melden volgens een gemeenschappelijke systematiek worden in de enquête genoemd: - Veilig archief. Het is lastig archiveren van meldingen op papier/op PC, moeilijk om ze geheim op te slaan. - Overzichtelijk om in te vullen. Inzicht verkrijgen in mogelijke negatieve gevolgen van digitaal (centraal) melden Respondenten van de enquête bevestigen dat veiligheid bij het melden van (bijna)incidenten van groot belang is. Er wordt per instelling 1 inlog per praktijk verstrekt, dit vereist een veilige meldcultuur binnen de praktijk. Doordat de meldingen landelijk worden verzameld kan de drempel om te gaan melden hoger liggen, het voelt kwetsbaarder omdat ook anderen inzicht hebben in gemaakte fouten. Het is belangrijk om in de communicatie te focussen op de veiligheid van het systeem, de CMR doet niets met de melding zonder toestemming van de melder. Inzicht verkrijgen in voor deelnemers belangrijke voorwaarden m.b.t. hun eigen veiligheid bij gebruik van digitale meldsystemen Er is een document met randvoorwaarden voor het melden van incidenten opgesteld. Dit document is aangepast naar aanleiding van opmerkingen tijdens de klankbordgroep bijeenkomst. In het document staan zowel de verantwoordelijkheden van de CMR als van de melders weergegeven, om een veilige werkomgeving te creëren. Daarnaast staat beschreven dat de melder zich aan de geldende regels van de beroepsvereniging dient te houden. Zie bijlage 7 voor de randvoorwaarden deelname VIM-digitaal. Kosten en workload, deelnemers Inschatting per deelnemer met betrekking tot tijd per melding per deelnemende beroepsgroep. Er zijn te weinig respondenten van de enquête om dit per beroepsgroep op te splitsen. De meeste respondenten, zestien, geven aan 5-10 minuten nodig te hebben om hun (bijna) incident in het formulier in te vullen. Twee respondenten aan minder dan 5 minuten nodige te hebben, en drie respondenten hebben meer dan 10 minuten nodig om het formulier helemaal in te vullen. Kanttekening bij deze cijfers is dat de meldingen in een conceptformulier in Word zijn ingevuld, Dit is minder gebruiksvriendelijk dan het webbased formulier waarin het juiste antwoord eenvoudig kan worden aangevinkt en waarin de informatie in zogenaamde drop down boxen wordt weergegeven, en de melder alleen de antwoordopties krijgt die passen bij zijn melding. Pagina

11 Benodigde tijd invullen m eldform ulier < 5 minuten 5-10 minuten > 10 minuten Grafiek 1: benodigde tijd invullen meldformulier Tijdens de klankbordbijeenkomsten werd door verschillende beroepsverenigingen opgemerkt dat invullen van het formulier teveel tijd om tussen de dagelijkse werkzaamheden een (bijna)incident in te melden. Het is mogelijk om het meldformulier op te slaan en later de melding verder in te vullen. Daarnaast is er natuurlijk tijd nodig voor (interne) analyse van de gemelde incidenten in de zorg. Workload Stichting Patiënt en Medicatieveiligheid/ CMR Werkzaamheden en kosten bij voortgang VIM-digitaal zijn in te delen in drie categorieën, hieronder uitgewerkt met onderliggende werkzaamheden. 1. Inhoudelijk individueel a. Helpdesk inhoudelijk b. Afstemming tussen disciplines c. Bevorderen toetreden nieuwe melders d. Bevorderen meldgedrag e. (ontwikkeling) analyse incidenten (bv schrijven leidraad) f. Zichtbaar maken trends g. Publiceren nieuwsbrieven h. Ontwikkelen analyse instrument voor deelnemers i. Helpdesk voor aangesloten deelnemers j. Aanspreekpunt voor bijvoorbeeld koppelingen 2. Inhoudelijk overkoepelend a. Bevorderen toetreden nieuwe melders b. Bevorderen meldgedrag c. Analyse incidenten landelijk d. Zichtbaar maken trends e. Publiceren nieuwsbrieven f. Onderzoek/ publicatie artikelen 3. Techniek/ technische helpdesk a. Softwareleverancier (update) b. Hosting c. Ontwikkelen App d. Helpdesk aangesloten deelnemers e. Aanspreekpunt voor bv technische koppeling met eigen systeem Pagina

12 Conclusies en aanbevelingen Men is enthousiast over een digitaal meldsysteem, de meldformulieren zoals die tijdens het project zijn ontwikkeld en digitaal ingebouwd sluiten aan bij de wensen vanuit de beroepsverenigingen en hun achterban. De ervaring bij zowel (ziekenhuis) apotheken als huisartsen is dat het moeite kost iedereen aan het melden te krijgen. Randvoorwaarden die de klankbordgroep formuleerde zijn: - Maak het zo makkelijk mogelijk. o Qua meldformulier o Qua technische / ICT-ondersteuning - Veilige meldomgeving - Zorgen voor goede inhoudelijke ondersteuning: wat is meldenswaardig en hoe meld je? - Belonen van melders o Vergoeding van kosten o Terugkoppelen van gemelde (bijna)incidenten in de vorm van nieuwsbrief en alert. Zowel door de beroepsverenigingen als door de respondenten in de enquête wordt aangegeven dat het van groot belang is om het melden zo gemakkelijk mogelijk te maken. Digitaal melden via een centrale website is gemakkelijker ten opzichte van melden op papier of lokaal archiveren van digitale meldingen, daarnaast is de privacy op papier lastig te borgen. In de toekomst is het belangrijk om melden verder te vergemakkelijken door technische koppelingen met digitale systemen waar men in de eerste lijn mee werkt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Huisartsen Informatie Systemen (HIS), of het zorgdossier van patiënten in de fysiotherapie. Melders moeten zich veilig voelen. Er zijn randvoorwaarden opgesteld waar de melder en de Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid/ CMR aan moeten voldoen. Daarnaast tekenen medewerkers van de stichting een verklaring van vertrouwelijkheid. Naast de algemene screening wordt er niets met een melding gedaan zonder toestemming van de melder. Het is belangrijk de veiligheid te blijven bedrukken. Tijdens het project is gebleken dat het erg lastig is om de achterban te motiveren. Naast motivatie vanuit de CMR is implementatiekracht nodig die geleverd zou moeten worden door twee partijen: Brancheorganisaties die VIM-digitaal inhoudelijk ondersteunen en zorgverzekeraars die financieren. Deelnemers moeten beloond worden voor hun deelname en voor het melden van de hun (bijna) incidenten. Dit kan in de vorm van een financiële tegemoetkoming maar ook maar ook door middel van nieuwsbrieven en het verspreiden van alertmeldingen (een alertmelding is melding met een groot (potentieel) risico, grote kans op herhaling en een grote educatieve waarde). Toekomst Om de gehaalde resultaten van dit project niet te laten verdampen is het van groot belang dat het systeem blijft draaien. Het is een lang en moeizaam traject gebleken om zorgverleners bij het project te betrekken en het zou zonde zijn als we de huidige deelnemers en geïnteresseerden verliezen doordat er een vacuüm ontstaat. Het is noodzakelijk dat de huidige ondersteuning bij het melden van (bijna)incidenten zowel inhoudelijk als qua ICT in stand blijft en zo mogelijk wordt uitgebreid. In deze ondersteuningsstructuur kunnen ook nieuwe dimensies zoals transmurale en / of multidisciplinaire verbanden worden verkend. Het programma Zorg voor Veilig erkent de noodzaak van het systeem, en stelt daar om een bedrag van incl. BTW beschikbaar. Met dit bedrag is het voor de Stichting Patient- en medicatieveiligheid/crm mogelijk om met minimale inzet van mens en middelen het systeem voor de eerste lijn draaiende te houden tot 1 januari Voor financiering vanaf januari 2013 zijn op dit moment gesprekken gaande. De inzet is dat vanaf januari ook financiële ruimte is voor de dagelijkse werkzaamheden zoals screenen en helpdesk, alsmede het doorontwikkelen van de systematiek van melden, screenen en terugkoppelen van informatie aan de eerste lijns zorg. Pagina

13 Bijlagen Bijlage 1: NEO-leden Bijlage 2: Intentieverklaring deelname project Bijlage 3: Overzicht geplaatste nieuwsberichten Bijlage 4: Casuïstiek per beroepsgroep Bijlage 5: Meldformulier per beroepsgroep - Huisartsen - Tandartsen - Fysiotherapie - Verloskunde - Diëtetiek - Verpleging en verzorging Bijlage 6: Resultaten evaluatie meldformulier - Huisartsen - Tandartsen - Verloskunde - Diëtetiek Bijlage 7: Randvoorwaarden deelname Bijlage 8: Financiële verantwoording Pagina

14 Bijlage 1: NEO-leden Aan het Netwerk Eerstelijns Organisaties nemen de volgende organisaties deel: 1. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) 2. Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE) 3. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) 4. Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 5. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 6. Koninklijk Nederlands Genootschap de Fysiotherapie (KNGF) 7. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) 8. Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) 9. Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvoCM) En de samenwerkingspartners: 10. Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 11. Landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra(san) Pagina

Casuïstiek per beroepsgroep. Huisartsen (NHG)

Casuïstiek per beroepsgroep. Huisartsen (NHG) Casuïstiek per beroepsgroep Huisartsen (NHG) De patiënt vraagt via de receptenlijn een herhaling voor promethazine met dagelijks gebruik aan. De doktersassistente legt de herhaling ter autorisatie voor

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA.

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Versie 1. 3. Voor; Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2.

Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Aandachtspunten Voor succesvol te kunnen aansluiten op de CMR van de NVZA. Versie 1. 2. Voor: Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Handreiking leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Handreiking leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Handreiking leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders Waarom deze handreiking? De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders.

Nadere informatie

8 jaar landelijk incidenten melden. Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker

8 jaar landelijk incidenten melden. Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker 8 jaar landelijk incidenten melden Annemarie Haverkamp farmakundige, verpleegkundige Arianne van Rhijn apotheker Themaconferentie medicatieveiligheid Utrecht - 8 december 2014 Planning Introductie/ achtergrond

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2011 per

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden

Transmuraal Incident Melden Transmuraal Incident Melden Patricia Jansen Transmuraal Incident Melden CASUS - 1 Jongen, 11 jaar oud: Do 20-5 consult op spreekuur vanwege maagklachten en dorst. Vr 22-5 lab laten prikken, nuchtere glucose

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF

Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF ë Yvonne van Oosterhout, Stichting Robuust/ Zorg voor Veilig Judith van der Vloed, NVLF Programma 11.00 uur Voorstelrondje Wat is patiëntveiligheid voor jullie? Wat willen jullie leren? 11.15 uur Theorie

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012. Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012. Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2012 Algemeen April 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2012 per

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Inbreng Nota naar aanleiding van nader verslag Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (nr. 32 402)

Inbreng Nota naar aanleiding van nader verslag Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (nr. 32 402) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden der Vaste Commissie van VWS T.a.v. de heer mr. W. de Boer Postbus 20017 2500 EA 'S-GRAVENHAGE LHV-bureau Utrecht Domus Medica Mercatorlaan 1200 Postbus 20056 3502

Nadere informatie

Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen

Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen Nieuw protocol voor veilig gebruik Methotrexaat en 6 andere medicijnen Bij de behandeling van reumatische ziekten wordt vaak Methotrexaat (MTX) voorgeschreven. Dit is een effectief middel met echter een

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Najaar 2012. Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding)

Najaar 2012. Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding) Najaar 2012 Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR voor openbare apotheken (inclusief handleiding) Inhoud Quickstart 2 Achtergrond 4 Waarom incidenten melden aan de CMR? 5 Welke incidenten melden

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Handreiking. Casemanagement 1

Handreiking. Casemanagement 1 Handreiking Casemanagement 1 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Juli 2013 1 In deze handreiking wordt de term casemanagement gebruikt. In plaats van casemanager kan ook de term Eerst

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders

Alertheid blijft nodig bij methotrexaat. door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders Alertheid blijft nodig bij methotrexaat Maatregelen dragen nog geen vrucht door Arianne van Rhijn, Henriëtte Leenders - 15-06-2012 Ondanks maatregelen die zijn genomen om methotrexaat-incidenten te voorkomen,

Nadere informatie

Van deze ervaring kunnen andere beroepsgroepen leren om een eigen meldweek te organiseren

Van deze ervaring kunnen andere beroepsgroepen leren om een eigen meldweek te organiseren Van deze ervaring kunnen andere beroepsgroepen leren om een eigen meldweek te organiseren Veiligheidsbeleid bestaat uit activiteiten en voorzieningen om veilige zorg te bevorderen Vanzelfsprekende Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid bestaat uit activiteiten en voorzieningen om veilige zorg te bevorderen. Vanzelfsprekende Veiligheid in de Eerstelijnszorg

Veiligheidsbeleid bestaat uit activiteiten en voorzieningen om veilige zorg te bevorderen. Vanzelfsprekende Veiligheid in de Eerstelijnszorg Vanzelfsprekende Veiligheid in de Eerstelijnszorg Veiligheidsbeleid bestaat uit activiteiten en voorzieningen om veilige zorg te bevorderen Patiënten in de eerstelijnszorg hebben recht op vanzelfsprekende

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Nationale meldweek incidenten patiëntveiligheid eerste lijn 2011 maandag 14 november 2011 tot en met zondag 20 november 2011

Nationale meldweek incidenten patiëntveiligheid eerste lijn 2011 maandag 14 november 2011 tot en met zondag 20 november 2011 Nationale meldweek incidenten patiëntveiligheid eerste lijn 2011 maandag 14 november 2011 tot en met zondag 20 november 2011 Informatie voor beroepsverenigingen Van maandag 14 november tot en met zondag

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54

Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Afdeling Spoedeisende hulp (SEH) B54 Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Per jaar melden zich 28.000 mensen op de SEH voor een medische behandeling,

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2014 Algemeen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2014 per maand...

Nadere informatie

Aanmelden en registreren voor CMR3

Aanmelden en registreren voor CMR3 Aanmelden en registreren voor CMR3 Ga naar www.vim-digitaal.nl Selecteer in het midden van het scherm waar u werkzaam bent Aan de rechterkant van het scherm kiest u vervolgens : 1. Aanmelden 2. Melden

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten www.move2quality.nl info@move2quality.nl De Molen Offices Papiermolen 30 kamer 1.15 3994 DK Houten 06 21 23 87 15 Inhoudsopgave 2 Huisreglement Move2Quality 3 Particuliere prijslijst

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013 Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2013 Algemeen april 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2013 per

Nadere informatie

Handleiding LUMC Patiëntportaal

Handleiding LUMC Patiëntportaal Handleiding LUMC Patiëntportaal JANUARI 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat hebt u nodig? 3 3 DigiD aanvragen 3 4 Inloggen en uitloggen 4 5 Hoe werken de verschillende onderdelen? 7 5.1 Nieuwe afspraak

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Versie voor verloskundigen

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Versie voor verloskundigen Handreiking Belinstructies voor de bevalling Versie voor verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van deze handreiking 3 2. Motivatie voor

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie

Spoedeisende Hulp. Patiënteninformatie Patiënteninformatie Spoedeisende Hulp Inleiding U heeft zich zojuist gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Amphia. De SEH biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten

Nadere informatie

Durf te vragen help mee aan veilige zorg

Durf te vragen help mee aan veilige zorg Durf te vragen help mee aan veilige zorg Inleiding Deze folder Durf te vragen geeft u tips voor een gesprek met bijvoorbeeld de dokter, verpleegkundige, apotheker of de fysiotherapeut. Bedenk dat u, als

Nadere informatie

Project Medicatieoverdracht

Project Medicatieoverdracht Eindverslag Project Medicatieoverdracht Barneveld 1 maart 2016 t/m 1 april 2017 Cedric Rietmeijer, huisarts, huisartsen de Burgt Marlies Geurts, apotheker, Service Apotheek Asklepios Jouk Snoek, apotheker,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer Artikel 1. Definities Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 1) Aanbieder: Ranjana, Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 2) Afnemer: cliënt / deelnemer /koper.

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING

PROTOCOL KLACHTBEHANDELING H. ter Horst, Huisarts Koningsweg 8b 7672 GD Vriezenveen Tel. 0546-565858 Fax. 0546-567054 PROTOCOL KLACHTBEHANDELING Doel behandeling van klachten het behoud van een werkzame behandelrelatie met de patiënt

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO

KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTENPROCEDURE / VIM PROCEDURE PROTOCOL STICHTING BRAAZO KLACHTEN / VIM 1 MELDING VAN KLACHT OF INCIDENT Wat is het verschil tussen een klacht en een (bijna) incident? Een klacht is een probleem die

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie

Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Draaiboek transmurale overdracht voor patiënten met medicatie intraveneus als behandeling in thuissituatie Onderstaande beschrijving geeft weer op welke wijze patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Transmurale vim 11 september 2012

Transmurale vim 11 september 2012 Transmurale vim 11 september 2012 Toeval is logisch Paulien Ogink Veiligheidscoördinator Rijnstate Pieter Jongerius Huisarts Vimcoördinator HVA Definitie Wat is een incident? Een incident is elke onbedoelde

Nadere informatie

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging

Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging Visie op zelfredzaamheid Wijkverpleging 1 Inleiding Dit document gaat over het implementeren van de zelfredzaamheid in de wijk. TMZ heeft een visie op zelfredzaamheid gevormd die gebaseerd is op de wet

Nadere informatie

De ICT-Ladder. De treden

De ICT-Ladder. De treden De ICT-Ladder De ICT-ladder is een zogenaamd volwassenheidsmodel, die de aanwezigheid en het gebruik van ICT-hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk meet. Op het hoogste niveau is niet alleen het patiëntendossier

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Publieksversie

Handreiking. Belinstructies voor de bevalling. Publieksversie Handreiking Belinstructies voor de bevalling Publieksversie Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Doel van deze handreiking 3 2. Motivatie voor de handreiking

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens

Algemene informatie Aanmelding voor therapie Persoonsgegevens Algemene informatie Wij proberen zo helder mogelijk te zijn in alles wat we voor en met u doen. Daartoe hebben we de meest belangrijke items op een rijtje gezet en deze vervolgens nader voor u uiteengezet.

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding 2 Methode 2 Respondenten 2 Resultaten 2 Aantal computers op de

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie