jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland"

Transcriptie

1 jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

2 Inhoud 1. Inleiding Ontwikkelingen landelijk Ontwikkelingen in Friesland Patiënten/burgers aan het woord Eerstelijnszorg Transities bij gemeenten Geboortezorg en jeugdzorg Basis GGZ Ouderenzorg Friesland Voorop (FV) Programma Sociaal en medische 1 e lijn Samenwerking op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen Arbeidsmarktproblematiek Missie, visie en strategie Jaarplan Samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt Samenwerken rond doelgroepen/populaties Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg Facilitaire ondersteuning van netwerken Resultaten voor klanten Zorgaanbieders Stakeholders Interne bedrijfsvoering

3 1. Inleiding De ontwikkelingen in de zorg lijken in een stroomversnelling te zitten, ook in de eerstelijnszorg. De vragen die vanuit het veld aan ROS Friesland worden gesteld zijn veelzijdig en variëren van relatief kleinschalige samenwerkings- en praktijkontwikkelingsvragen tot grotere vraagstukken van netwerkontwikkeling op thema s als kwetsbare ouderen, geboortezorg, basis GGZ, jeugdzorg, preventie/leefstijl en het bijdragen aan lokale en regionale zorgagenda s. Er is een beweging gaande van substitutie van zorg van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg en naar meer ontzorgen en zelfmanagement. Daarnaast wordt vanuit innovaties in de zorg een inrichting van zorg mogelijk die beter aansluit op de wensen van burgers. In dit hele proces wordt veel belang gehecht aan de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om op regionaal en lokaal niveau een goede gesprekspartner te worden voor gemeente, zorgverzekeraar, en andere partners in cure, care en welzijn. Maar ook om innovatieve werkwijzen te omarmen, en de nabijheid van patiënten en de kleinschaligheid als kracht te koesteren. Onze inspanning (advies, begeleiding, kennis en inspiratie) is erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op kwalitatief goede en afgestemde (eerstelijns)zorg in de buurt, ondanks schaarser wordende middelen en toenemende zorgvraag. Voor u ligt het jaarplan 2014 van ROS Friesland. Na een korte schets van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de eerstelijnszorg landelijk en in Friesland, worden de herijkte missie en visie en de plannen van ROS Friesland voor 2014 beschreven. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van de medewerkers, vertegenwoordiging van beroepsgroepen, de RvT, en de RvA van ROS Friesland. En is ook gebaseerd op gesprekken met een grote groep belanghebbenden. Anneke Venema directeur/bestuurder a.i. oktober

4 2. Ontwikkelingen landelijk Onderstaande bewegingen en ontwikkelingen raken de eerstelijnszorg: We leven langer (met chronische aandoeningen) en daarmee gerelateerde toename in de zorgvraag. (Toekomst verkenning Volksgezondheid, RIVM) Veranderende zorgvraag door veranderde verwachtingspatronen en de toegenomen technische mogelijkheden. De betaalbaarheid van de zorg. De gezondheidszorg heeft de afgelopen decennia veel gezondheidswinst opgeleverd (de helft van de toegenomen levensverwachting sinds de jaren 50 wordt toegeschreven aan de zorg). De betaalbaarheid van de zorg en met name de druk op de collectieve lasten staat momenteel echter zeer ter discussie. Wel blijkt recent dat er in 2012 een trendbreuk in de stijgende kosten heeft plaats gevonden, die zich ook in 2013 doorzet. In de brief die de minister in juni 2013 aan de tweede kamer 1 heeft gestuurd beschrijft zij het principe akkoord waarbij de toegestane groei voor de komende jaren verder teruggebracht wordt naar 1,5% (2014) en 1% ( ). Alleen huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg mogen meer groeien, 1% (2014) en 1,5% ( ) ten bate van aantoonbare substitutie. 2 De financiële crisis. Binnen de eerstelijnszorg is dit voelbaar doordat meer mensen verwijzing, diagnostiek en behandeling uitstellen vanwege de daarmee gemoeide kosten (eigen risico/niet aanvullend verzekerd zijn). In algemene termen kan gezegd worden dat de huisarts grote drukte ervaart en dat paramedische beroepsgroepen met enige vraaguitval kampen. De drie transities op gemeenteniveau (Jeugdzorg naar de gemeente, begeleiding en mogelijk ook verzorging van AWBZ naar WMO en de participatiewet) die gaande zijn en de komende jaren hun beslag moeten hebben, raken ook de eerstelijns zorg. Veel wordt verwacht van de inrichting van sociale wijkteams. Zij moeten zorgen voor een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. De komende jaren zullen de teams in de wijken verder ontwikkeld moeten worden. Er zal een kanteling in denken en handelen plaats moeten vinden. Vanuit de teams zal de burgerkracht versterkt moeten worden en de relatie met de huisartsen als 'partner in de eerste lijn' verstevigd moeten worden. Samenwerking met o.a. zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers is daarbij noodzakelijk. 3 Daarnaast zal de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente consequenties hebben voor huisartsen en vrijgevestigden in de GGZ, die met kinderen/jeugd tot 18 jaar werken. Ook zal het langer thuis laten wonen van mensen met zwaardere problematiek een groter beroep doen op de (samenwerkende) eerstelijnszorg. Wij zien in Friesland dat de samenwerking tussen de gemeenten (VFG), De Friesland Zorgverzekeraar en zorgaanbieders vorm krijgt in het project : Samenwerking medische en sociale 1 e lijn. Stelselwijziging GGZ. De huisartsenzorg krijgt meer taken in de behandeling van GGZ klachten en de preventie van psychische problemen. Mede dankzij de structurele

5 verankering van de POH-GGZ en de mogelijkheid van het inroepen van een consult gaan huisartsen een centrale rol spelen bij het behandelen van psychische klachten. De eerstelijns psychologische zorg wordt onderdeel van in 2014 in te voeren Generalistische Basis GGZ. Zij gaan lichtere patiëntgroepen uit de huidige gespecialiseerde (2e lijns) GGZ behandelen. De gespecialiseerde GGZ gaat zich dan kenmerken door een hoge mate van complexiteit van behandeling waarbij een zwaar beroep op specialistische kennis gedaan zal worden. Doel van de stelselwijziging is goede samenhangende zorg waarin mensen met een psychische aandoening snel en effectief worden behandeld, op de juiste plek. Integrale geboortezorg. Vanuit verschillende zorgverzekeraars wordt ingezet op sterkere ketenvorming in de geboortezorg en wil men op termijn geboortezorg integraal in gaan kopen. Voor de eerstelijnsverloskundige zorg is goede aansluiting, zeggenschap en voorkomen van teveel medicalisering in dit kader van groot belang. Digitalisering in de maatschappij. De burger is online, zorgprocessen worden steeds meer digitaal ondersteund (e-health, Telemedicine, patiëntenplatforms, domotica) en mensen zullen in toenemende mate online bediend gaan of willen worden. Het aantal zorgaanbieders in de eerste lijn dat online afspraken maakt, e- mailconsult geeft en patiënten online toegang geeft tot hun eigen EPD is nog zeer beperkt. Patiënt als partner en eigen regisseur. In toenemende mate komt de patiënt in de positie van partner en eigen regisseur. In vele gevallen is dit een natuurlijk proces, omdat mensen steeds meer kennis hebben over hun lichaam en gezondheid. Aan de andere kant zal niet elke patiënt kunnen voldoen aan de toenemende vraag (en eis) van de maatschappij om zelfmanagement en zelfredzaamheid. Zorgaanbieders zullen hier goede keuzes in moeten maken qua voorgesteld beleid en behandeling. Dit vraagt ook om een andere attitude van zorgaanbieders. Voorkomen van zorg/preventie/gezonde leefstijl. Vergeleken met 5 jaar terug is er in de eerste lijn een groeiend besef dat preventie van ziekte ook een zaak is van de eerste lijn. Veel van de (chronische) ziekten waar mensen aan lijden, hebben naast persoonlijke en omgevingsfactoren, ook een belangrijke leefstijlcomponent ( Preventie van chronische ziekten in risicogroepen, RIVM 4 ). Kennis van deze factoren op lokaal niveau zijn in toenemende mate aan de orde. Naast de persoon zelf, zijn er verschillende partijen die meehelpen in het bevorderen van een goede leefstijl (eerstelijnszorg professionals, overheid, gemeente, GGD, sportservice organisaties, zorgverzekeraar, werkgevers). Uitdaging hierbij is betrouwbare kennis te bundelen en de uitwerking van de verschillende acties te versterken door gezamenlijk op te trekken naar de burger en naar professionals. Patiëntveiligheid. In de media verschijnen met grote regelmaat voorbeelden incidenten en calamiteiten in de zorg. Als zwaardere zorg steeds meer verschoven wordt van de tweede lijn naar de eerste lijn en als in toenemende mate mensen met 4 5

6 zwaardere aandoeningen niet meer intramuraal verpleegd worden, zal men in toenemende mate alert moeten zijn op onveilige situaties in de eerste lijn. Kwaliteit. Veel professionals in de eerstelijnszorg leveren goede kwaliteit van zorg en zien het zichtbaar maken van de eigen kwaliteit, in toenemende mate als onderdeel van goed vakmanschap. Ondanks de intrinsieke motivatie om kwaliteit te leveren, zien veel (kleine) praktijken certificerings- en accrediteringstrajecten als arbeidsintensief en kostbaar en door de administratieve focus ook niet altijd als het meest logische antwoord om de kwaliteit te verbeteren. Die ziet men vooral in de interactie met de patiënt. Het meten en zichtbaar maken van de uitkomsten en de toegevoegde waarde die men levert blijft een uitdaging. De tussentijd/transitietijd. Verschillende adviseurs, onderzoekers, trendsetters/watchers 5 duiden de huidige tijd aan als transitietijd of tussentijd waarin oude werkwijzen (o.a. op basis van macht en hiërarchie) en waarden ter discussie staan, niet meer werken en nieuwe zich aandienen. Waarden vanuit het Rijnlands denken zoals vakmanschap, verbinding en vertrouwen spreken zorgprofessionals meer aan dan een veelheid van indicatoren, waarvan men de toegevoegde waarde voor het primaire proces vaak niet ziet of ervaart. Experimenten met regelarme zones en inrichting van zorg à la Buurtzorg (de klantvraag is leidend en niet perse de indicatiestelling of de organisatie) zijn ontwikkelingen die invulling geven aan nieuw denken en doen. De vraag naar de menselijke maat. In verschillende sectoren heeft schaalvergroting niet of maar deels de voordelen (o.a. schaalvoordelen, doorzettingsmacht) opgeleverd die men had bedacht. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om de aanspreekbaarheid als samenwerkings-/contractpartner te vergroten en ook de menselijke maat en lokale verankering te behouden. In de lokale samenwerking tussen huisartsvoorziening, wijkverpleegkundige, en paramedici in goede afstemming met het sociale wijkteam blijft de menselijke maat behouden en kan een groot deel van de zorg worden opgevangen. Arbeidsmarktproblematie k Ondanks de crisis en de oplopende werkloosheid is er voor het komend decennium een tekort aan zorgpersoneel te verwachten. De hoop is gevestigd op nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie, het bevorderen van zelfmanagement en het ontwikkelen van nieuwe beroepen in de zorg. Experimenten met populatiebekostiging waarbij er wordt gestuurd op gezondheids-, welzijn- en participatie uitkomsten van zorg, in plaats van (alleen) op handelingen, verrichtingen en indicaties. Het begrip populatiegerichte bekostiging kent verschillende definities en wordt nog op verschillende manieren ingevuld. Als deze beweging doorzet zal er in de komende jaren een nieuw zorglandschap met een aantal grote partijen ontstaan (praktijken kunnen dan als onderaannemer fungeren) 5 Jaap Peters, (tussentijd en Rijnlandsmodel), Jan Rotmans, Adje Bakas, denkwijzen vanuit Spiral Dynamics, O. Scharmer MTI 6

7 die regionaal meer zeggenschap zullen hebben. Friesland Voorop is een van de regio s die door VWS is aangewezen als proeftuin 6. VWS begroting De ingezette lijn om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden wordt voortgezet. VWS blijft inzetten op efficiency en het slimmer organiseren van de zorg en tegengaan van verspilling en fraude in de zorg. Het kabinet bezuinigt in de zorg volgend jaar bijna 1,5 miljard euro door: Volumegroeiafspraken in het zorgakkoord Verlagen van zorgtoeslag Beperking van uitgaven aan geneesmiddelen Verder: Wordt er in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp Gaat de premie voor de zorgverzekering omlaag. Wordt het verplichte eigen risico in de zorg niet inkomensafhankelijk en 360 euro per jaar. Worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen. Gemeenten krijgen structureel 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Komen er striktere normen om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets Draagt het kabinet in de periode ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. Al deze ontwikkelingen vragen van zorgaanbieders dat zij: weten wat de ontwikkeling van de zorgvraag in de eigen regio/wijk/gemeente is en omringend zorgaanbod kennen en daarmee afstemmen; omgaan met veranderingen en alles wat op hen af komt, en visie vormen en leiderschap ontwikkelen t.a.v. hun eigen, maar ook gezamenlijke koers; zelfmanagement bij de patiënt stimuleren (meer als coach); vormgeven aan substitutie van zorg op praktijkniveau (wat komt uit de tweede lijn en wat kan opgelost worden in het sociale domain?). aanspreekpunt zijn voor ziekenhuis, verzekeraar, gemeente (als collectief). inzichtelijk maken wat de zorg oplevert (kwaliteit en veiligheid), waarbij de focus toenemende zal zijn op indicatoren die gaan over de uitkomsten van zorg (ontwikkelen Business Case). blijvend aandacht hebben voor preventie/ leefstijl. 6 7

8 3. Ontwikkelingen in Friesland 3.1. Patiënten/burgers aan het woord Zorgbelang Fryslân heeft ten behoeve van het programma Friesland Voorop vanuit 4 invalshoeken (preventie, toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid vanuit patiëntperspectief) gekeken naar de zorgbehoefte van patiënten : Wat willen mensen in het algemeen? Mensen willen gezond leven. En als er wat aan de hand is, willen ze zorg. Mensen denken niet in zuilen, soorten gezondheidszorg en aparte disciplines; zij zijn één persoon met verschillende zorgvragen. Vanuit die gedachte wil een mens in de zorg benaderd en behandeld worden. En dit uitgangspunt bepaalt hoe een mens kijkt naar de zorg en de toekomst van de zorg. In de huidige manier van organiseren ondervinden mensen nadelen van de versnippering in de organisatie en financiering in de zorg. Daarom is het van groot belang om transparantie over de totale kwaliteit van zorg te kunnen bieden, over de grenzen van zorgfuncties heen. Branchespecifieke verantwoording levert zo input voor integrale zorg. 7 ROS Friesland stemt af met Zorgbelang Fryslân en neemt het patiëntperspectief mee in advies en begeleidingsvragen Eerstelijnszorg De ontwikkeling van geformaliseerde multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg heeft nog geen hoge vlucht genomen (het aantal GZC met GEZ modules is nog beperkt) in Friesland. Er is eerder een beweging van meer monodisciplinaire samenwerking op gang gekomen, met name zorggroepvorming op regionaal niveau. De huisartsen zijn in deze doorontwikkeling het verst. Het veld in Friesland overziend, kunnen we concluderen dat de eerstelijnszorg een palet van organisaties is. Variërend van kleine (duo/solo) en grote monodisciplinaire praktijken, tot monddisciplinair aangestuurde zorggroepen en een paar gezondheidscentra en virtueel samenwerkingsverbanden (zie figuur 1). Zorggroepen zijn vaak georganiseerd rond een inhoudelijk zorgprogramma (b.v. diabetes, COPD) en voor het merendeel aangestuurd door huisartsen die contracteren met (multidisciplinaire) onderaannemers. Een geformaliseerd gezondheidscentrum (met GEZ module) is multidisciplinair en heeft meer lokale verbinding en al meer verbinding met gemeenten op het terrein van public health. Naast deze vormen zien we in toenemende mate een ontwikkeling van regionale en lokale netwerken en allianties rond bepaalde doelgroepen/thema s (o.a. kwetsbare ouderen, dementie, GGZ, leefstijl/preventie), met organisaties uit verschillende domeinen (cure, care, welzijn, patiëntbelang, gemeente)

9 Figuur 1. Organisatiegraad in de eerstelijnszorg in Friesland. (bron: ROS Friesland, 2012) De klantbehoefte van deze zorgaanbieders is divers. Organisaties, linksonder in bovenstaande figuur, hebben vragen gerelateerd aan hun eigen praktijkvoering, profilering en samenwerkingsvraagstukken in de wijk. Hun (latente) vraagbehoefte zit in de doorontwikkeling van hun praktijk in relatie tot de eisen die de zorgverzekeraar aan hen stelt. ROS Friesland wil de samenwerking en organisatiegraad van deze groep versterken door vanuit het basisbudget vooral in te zetten op een praktijkoverstijgend aanbod. Bv. Kleine praktijken die samen een wijkscan doen, samen visie ontwikkelen en bezig gaan met vernieuwing van praktijkvoering, aanspreekbaarheid organiseren richting gemeenten. Hierin wordt een gezamenlijk plan gemaakt met andere organisaties rond de zorg. Een deel van de beroepsgroepen (mn. paramedici) wordt geconfronteerd met vraag uitval. Kansen voor toegevoegde waarde liggen mogelijk ook in het gemeentelijke domein en de arbeidsmarkt (het gezond houden van de werkzame populatie). Soms zijn er ook vragen voor begeleiding van kleinschalige innovaties in de groep die multidisciplinair samenwerkt (vragen voor projectbeschrijving en projectbegeleiding). De uitdaging ligt dan ook bij het opstellen van een business case (BC) voor deze nieuwe werkwijzen. ROS Friesland wil deze ontwikkeling stimuleren door het gebruik van BC in een aantal trajecten, het hebben van een format en het organiseren van een bijeenkomst. De georganiseerde eerstelijnszorg, meer rechtsboven, heeft andere en soms meer grootschalige vragen naast de bedrijfsvoeringvraagstukken in de eigen organisatie. ROS Friesland wil gesprekspartner zijn van deze organisaties, samenwerken in de vraagstukken die er liggen (advies, kennis en begeleiding bieden) en vanuit de 9

10 onderscheidende rollen bijdragen aan samenhangende zorg in de buurt.: doorontwikkeling van zorgpaden, relatie met gemeenten in lopende transities, kennis en ervaring verspreiden, de achterban meekrijgen, en arbeidsmarktvraagstukken Transities bij gemeenten Momenteel wordt er in de provincie hard gewerkt aan de totstandkoming van een Transitiearrangement voor de Jeugdzorg. Een regionaal transitiearrangement (lees Friesland) bevat afspraken over toegangstaken, jeugdbescherming, jeugdreclassering, het advies- en meldpunt kindermishandeling, pleegzorg en wachtlijsten. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop iedere regio continuïteit van de jeugdzorg realiseert, de benodigde infrastructuur organiseert en frictiekosten beperkt. Het is noodzakelijk dat kinderen en jongeren die op 31 december 2014 zorg ontvangen een garantie krijgen dat die zorg na de transitie op 1 januari 2015 wordt voortgezet. De gemeenten bereiden zich op drie niveaus voor op de Transitie: gezamenlijk in provinciaal verband, in drie regio s te weten : Noord, Zuidoost en Zuidwest (RMC-regio s) Friesland en voor de eigen gemeente, al of niet met een of meer andere gemeenten. Het Transitiearrangement voor Friesland wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld in afstemming met de vele veldpartijen die de gevolgen ondervinden van dit decentralisatieproces (aansturing van rijk / provincies naar gemeenten). Dit is een complex overleg- en besluitvormingstraject dat in volle gang is. In dat kader zullen gemeenten moeten verhelderen welke basisprincipes in de randvoorwaardelijke sfeer zij hanteren voordat er afspraken met de partijen in het veld gemaakt kunnen worden. Het gaat hierbij o.a. om de volgende onderwerpen: In het kader van de transities trekken de Friese gemeenten veel in gezamenlijkheid op. Voor de transitie van de jeugdzorg is een kwartiermaker, Peter Paul Doodkorte aangesteld. ROS Friesland participeert in werkgroepen rond dit thema. Voor de transitie AWBZ naar WMO wordt samengewerkt in het programma sociale en medische eerste lijn (zie verder) Geboortezorg en jeugdzorg Versterking van VSV s en de verdere doorontwikkeling naar integrale geboortezorg zijn thema s die landelijk en ook in Friesland spelen. Geboortezorg is een van de programmalijnen van Friesland Voorop. De Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, kraamzorg, gynaecologen en kinderartsen staan centraal in de vernieuwingsslag die gemaakt moet worden: rondom de ziekenhuizen wordt de samenwerking opnieuw vorm gegeven en worden plannen voor beter afgestemde en veilige zorg ontwikkeld. ROS Friesland adviseert en begeleidt de professionalisering van VSV s. Medio 2013 is door de leden van het DVP besloten om te komen tot een DVP-nieuwe stijl, dat twee keer per jaar bijeenkomt en waar afgevaardigden van de 4 VSV s in plaatsnemen. De leden zien voor het DVP een tweeledige functie weggelegd: een breed verbindend platform dat overleg voert en tot afstemming komt op hoofdlijnen met een advies- en gidsfunctie richting het veld en de stakeholders; tevens een platform dat ondersteuning biedt richting de VSV s door het instellen van taakgroepen die zorginhoudelijke onderwerpen uitwerken. ROS Friesland adviseert en begeleidt het DVP. 10

11 Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland heeft als doelstelling bij te dragen aan het verlagen van de perinatale sterfte in de Noordelijke regio. Binnen het Consortium worden een aantal projecten uitgevoerd die zich richten op het verstevigen en professionaliseren van de samenwerking tussen partijen in geboortezorg met name in de VSV s. ROS Friesland participeert namens de drie noordelijke ROS en in de stuurgroep als voorzitter van het Consortium ZeGNN en adviseert tevens over de aanpak van de implementatie. Beoogde resultaten zijn o.a. : tijdige en volledige dataregistratie door zorgverleners ten behoeve van spiegelbesprekingen in het VSV, de ontwikkeling van lokale zorgstructuren voor kwetsbare zwangeren, aanleveren van multidisciplinaire protocollen aan de VSV s. De Transitie in de Jeugdzorg houdt in dat de aansturing en financiering van de provincie naar de gemeenten gaat. Hierop aansluitend vindt een zorginhoudelijke transformatie plaats die inhoudt dat gestreefd wordt naar vroege preventieve interventies bij lichte problematiek om erger te voorkomen. Eerstelijns zorgverleners krijgen daarin steeds nadrukkelijker een signalerende functie en deels ook een rol in de behandeling van jeugdigen. De huisarts krijgt als verwijzer een centrale rol toebedeeld in relatie tot het netwerk in de jeugdzorg; daarnaast zijn er consequenties voor psychologen op zorginhoudelijk en financieel gebied. Voor alle eerstelijns zorgverleners die zorg verlenen aan baby s, kinderen en jongeren is kennis van het zorg- en hulpnetwerk rondom de jeugd van toenemend belang om te komen tot een vloeiende lijn van zorg. ROS Friesland neemt een rol in de informatie voorziening en communicatie tussen de verschillende domeinen, ook in afstemming met de gemeenten Basis GGZ De ontwikkelingen rond de invoering van de basis GGZ hebben de aandacht van zorgprofessionals. Tijdens bijeenkomsten en in nieuwsbrieven worden zorgprofessionals geïnformeerd over de ontwikkelingen. ROS Friesland trekt hierin samen op met de regionale beroepsgroepen van huisartsen en psychologen. De verwachting is dat er een toename in de aanvragen van de POH-GGZ zal komen in de komende periode. ROS Friesland begeleidt de aanvragen POH-GGZ. Ook is er een beginnende beweging richting krachtenbundeling onder psychologen. Op een aantal plekken in Friesland wordt gewerkt aan samenwerking tussen huisartsenpraktijk en Basis GGZ en van daaruit met sociale eerste lijn en gespecialiseerde GGZ. ROS Friesland begeleidt en adviseert indien gewenst. Zij is ook gesprekspartner bij strategisch overleg tussen eerstelijns beroepsgroepen en instellingen. De behandeling en begeleiding van kinderen en jeugd verdient speciale aandacht. In 2014 gaat deze sector mee in de stelselwijziging Basis GGZ. Daarna, als de Jeugdwet in de huidige vorm wordt aangenomen in Tweede en Eerste Kamer, krijgt de jeugdggz vervolgens in 2015 te maken met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. ROS Friesland begeleidt en adviseert op vraag deze groep zorgverleners. Op de informatiebijeenkomst van 5 september 2013 hebben zich een aantal mensen gemeld als vertegenwoordiger. Belangrijke vragen liggen in aanspreekbaarheid voor gemeenten en in samenwerking met andere partners. 11

12 3.6. Ouderenzorg De toename van het percentage 75+ in heel Friesland is een belangrijke onderlegger voor meer samenwerking en programma s voor deze doelgroep. Met het project "Netwerkvorming kwetsbare ouderen" heeft ROS Friesland samen met andere partijen de samenwerking tussen gemeenten/welzijn en 1e lijn rondom kwetsbare ouderen versterkt. In 2013 lag het accent op de ontwikkeling en beschrijving van best practices en de borging van de projectresultaten. Ook zijn de dwarsverbanden tussen dit programma en Friesland Voorop in kaart gebracht. Voor 2014 zal ROS Friesland blijven inzetten op dit thema door blijvende ondersteuning bij bestaande netwerken het verbinden van initiatieven op lokaal, regionaal en provinciaal niveau Friesland Voorop (FV) Binnen FV wordt vanuit patiëntperspectief gekeken naar herinrichting van zorg, met nadruk op substitutie van zorg. FV is bezig met concretisering van het theoretische kader naar de praktijk. Als ROS Friesland kunnen wij daar een verbindende rol in vervullen. In 2013 is een traject: pilot dataverzameling Smallingerland gestart, waarin vanuit triple aim (betere gezondheid, goede kwaliteit van zorg en betaalbaar) gedachte gekeken wordt naar de regio. 12

13 3.8. Programma Sociaal en medische 1 e lijn In het Programma Sociaal- en Medische 1 e lijn werken de Vereniging Friese Gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor Friesland, de Provincie Fryslân en de Friese Huisartsen Vereniging aan het versterken van deze samenwerking. Het programma brengt de werelden van Friese gemeenten, zorgverzekeraar en huisartsen dichter bij elkaar. Binnen het programma gaan de partijen op zoek naar geschikte samenwerkingsmodellen, waarbij ook de positie van de wijkverpleegkundige vormgegeven wordt. Momenteel wordt een visiedocument gemaakt met als gemeenschappelijk doel dat de Friese burger de juiste zorg in de buurt ontvangt en de kwaliteit van leven van de Fries hoog is en blijft. ROS Friesland is lid van de werkgroep en kan advies en begeleiding bieden binnen dit programma en verbinding met lopende trajecten Samenwerking op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen (van ZZ naar GG) GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân sloten in april 2013 een samenwerkingsovereenkomst met als doel gezond gedrag door bewegen in Friesland een extra impuls te geven. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de drie provinciale organisaties geïntensiveerd, wat geleid heeft tot een aantal mooie gezamenlijke initiatieven. Een van de projecten onder deze alliantie is het inrichten van een dashboard waarin gezamenlijke sociale kaarten worden gebundeld. Ros Friesland heeft de projectleiding binnen het dashboard " gezondheid en zorg in de wijk". Voorjaar 2013 is gestart met het project middels gelden vanuit het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar en cofinanciering van de vier samenwerkende partijen. Doel van dit project is om eind 2014 een werkbaar instrument te hebben waarin data van de vier provinciale partijen zit ( GGD Fryslan, sport Fryslan, Partoer en ROS Friesland), waarbij er goede en werkende samenwerkingsafspraken rondom het gebruik zijn. Met de realisatie van het Dashboard wordt voorzien in: 1. vraag- en aanbodinformatie tot op wijk/postcodeniveau voor eerstelijnszorgverleners en beleidsmakers 2. samenhangende informatie over gezondheid, zorg, welzijn en sport & bewegen op basis van verschillende bronnen 13

14 3. stuurinformatie voor sturing, monitoring en evaluatie van beleid voor gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en provincie 4. verbinding van de gegevens over gezondheid aan andere relevante beleidsinformatie, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, kwetsbare groepen etc., binnen de monitor Fryslân en de te ontwikkelen Sociale Spiegel. In het RIVM rapport: preventie van chronisch ziekten in risicogroepen 9 worden 13 veel voorkomende chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, luchtwegaandoeningen, depressie en aandoeningen van het bewegingsapparaat gekoppeld aan factoren die het risico op meerdere van deze ziektes verhogen. Deze gemeenschappelijke factoren zijn: hoge leeftijd, vrouw-zijn, niet-westerse afkomst, laagopgeleid, aanwezige familiegeschiedenis, overgewicht, roken, ongezond voedingspatroon (inclusief alcoholgebruik), lichamelijke inactiviteit, eenzaamheid, slechte fysieke inrichting van buurt/wijk, lage sociale cohesie, alleen gaan wonen en verlies/overlijden van partner. Hiermee wordt een link gelegd tussen de inzet van zorgaanbieders op deze chronische ziekten en die van gemeenten en welzijn. Het lijkt veelbelovend om groepen mensen die meer dan een van deze risicofactoren hebben selectieve preventieve interventies aan te bieden. Dergelijke maatregelen, gericht op het individu en de omgeving, verbeteren de gezondheid van een specifieke risicogroep en verminderen de kans op diverse chronische ziekten. Veel van deze chronische ziekten ontstaan pas op oudere leeftijd. Om ze te voorkomen, is het verstandig vroeger in de levensloop in te grijpen. De meest geschikte levensfase verschilt echter per risicofactor. Uit het onderzoek blijkt ook dat van dit type maatregelen tot nu toe in beperkte mate is onderzocht of ze effectief zijn. Elf interventies bleken (kosten- )effectief op de korte termijn. In kaart brengen van deze risicofactoren voor Friesland, de lopende trajecten/programma s en dat wat er mist op dit gebied kan bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit voor het voorkomen van chronische aandoeningen. ROS Friesland wil onderzoeken of partijen (mn. GGD) hier al op deze manier naar kijken en of er gezamenlijk op ingezet kan worden Arbeidsmarktproblematiek Continuïteit van zorg is in Friesland een probleem waar we nu en in de toekomst steeds vaker mee te maken krijgen, in ieder geval voor huisartsen.. ROS Friesland heeft in 2013 met de Friese Huisartsenvereniging, Dokterswacht Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar de mogelijkheden onderzocht om structureel aandacht te besteden aan continuïteit in de huisartsenzorg (voor heel Friesland). Uitgangspunt daarbij is om werken en wonen in Friesland voor alle eerstelijnszorgaanbieders beter over het voetlicht te krijgen. Er worden mogelijkheden voor het ontwikkelen van een interactieve website onderzocht. Verder is ROS Friesland benaderd door Ventura plus om te participeren in activiteiten rond arbeidsmarktvraagstukken waar het de eerstelijnszorg betreft

15 4. Missie, visie en strategie Maatschappelijke opdracht Het toenemende besef dat gezondheid en welzijn niet een zaak van zorg alleen zijn wordt steeds breder gedragen. Voor het oplossen van problemen op het gebied van gezondheid wordt steeds meer de verbinding met andere partijen gezocht. De opgaven worden groter dan binnen één domein opgelost kunnen worden. Door de toenemende zorgvraag en de druk die dat geeft op menskracht en middelen, worden andere en nieuwe wegen gezocht en nieuwe vormen van samenwerking rond en met de patiënt ontwikkeld. In toenemende mate moeten in een regio de beschikbare menskracht en middelen beter op elkaar afgestemd en zuiniger ingezet worden. Afstemming en samenwerking gaat steeds vaker over het domein van de eerstelijnszorg heen, terwijl aan de andere kant de eerstelijnszorg als gouden ei of silver bullet van de gezondheidszorg wordt gezien (goed, goedkoop en dichtbij). De vraag is wie hierbij de regie gaat voeren? De zorgverzekeraar, grotere organisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, of beleidsmakers en andere partijen rond de zorg? Het huidige beeld is dat dit per regio verschilt, dat goed aangehaakt zijn van huisartsorganisaties cruciaal is, en dat binnen de ontworpen programma s vraag is naar veranderkundige adviseurs, business cases, expertise op het gebied van effectmetingen en een bottum-up approach. Toegevoegde waarde Onze inspanning is erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op kwalitatief goede en afgestemde (eerstelijns)zorg in de buurt, ondanks schaarser wordende middelen en een toenemende zorgvraag. ROS Friesland kent de eerstelijnszorg en ziet de grote waarde en kwaliteit (dichtbij, oplossingsgericht, betaalbaar) die daarin aanwezig zijn. Wij zien echter ook dat in het huidige tijdperk een verdere doorontwikkeling aan de orde is. Voor de zorgprofessional gaat het daarbij om toekomstbestendig vakmanschap (o.a. behoud van professionele waarden, partnership met patiënten, omarmen van nieuwe werkwijzen), aanspreekbare organisaties voor andere partijen, en samenwerking met andere domeinen. Voor 2014 hebben wij onze missie en visie herijkt: Missie ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. ROS Friesland doet dit samen met andere partners vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Zo dragen we bij aan een betere gezondheid en welzijn van burgers in Friesland. Visie Vanuit vernieuwd/toekomstbestendig vakmanschap hebben zorgaanbieders de samenwerking met elkaar en in de wijk/regio opgepakt. Er zijn aanspreekbare organisaties. De zorg is samenhangend, afgestemd met en op de patiënten en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast, digitale mogelijkheden worden 15

16 benut en de geboden kwaliteit is zichtbaar. De patiënt/burger ervaart afgestemde zorg, kan in toenemende mate zelf gezondheidsproblemen oplossen, en ervaart goede toegang tot formele zorg als dat nodig is. De belanghebbenden rond de zorg (o.a. zorgverzekeraars, overheden) bieden vanuit een gezamenlijke drive/inzet ondersteuning aan deze ontwikkeling. ROS Friesland wil een adviserende, verbindende en inspirerende schakel zijn die meehelpt om zaken anders en slimmer te organiseren. Dit betekent dat ROS Friesland, vanuit kennis en ervaring met de eerstelijnszorg, ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners en domeinen zoekt. Strategie Wij blijven verbinding leggen en samenwerking stimuleren binnen de eerstelijnszorg en vanuit de eerstelijnszorg met het specialistische en sociale domein (binnen en buiten de lijnen). Wij sluiten aan bij innovators en verspreiden innovaties bij de rest. Wij adviseren over beleidsvorming en helpen mee te implementeren. Wij bevorderen leiderschap en visievorming in de eerstelijnszorg en geven een extra duwtje daar waar nodig. Wij kennen nieuwe toetreders in de eerste lijn en stimuleren daarmee innovatie binnen de eerste lijn. Wij hebben naast inhoudelijke expertise ook veranderkundige en bedrijfseconomische expertise. Wij ondersteunen het vergroten van de aanspreekbaarheid van de eerste lijn. Wij leggen verbinding en werken nauw samen met partners (in advies en ondersteuning) rond de eerstelijnszorg. Wij versterken onze toegevoegde waarde door met het ROS-netwerk meer samen te werken, kennis en informatie te verrijken en de regio daarvan te laten profiteren. In het ROS-Netwerk richten we ons op 1) zorg dichtbij, 2) voorkomen van zorg, 3) zorg op de juiste plek en 4) de regionale zorg agenda. De producten die hierbij worden gebruikt zijn de ROS Wijkscan, zorgpaden basis GGZ, website: zorg op de juiste plek en de toolbox ouderenzorg. Wij richten ons op onze maatschappelijke opdracht, waarbij praktijkoverstijgende dienstverlening vanuit de beleidsregel plaatsvindt, aanvullende subsidies worden ingezet om samen met partijen programma s en projecten te doen en dienstverlening op praktijkniveau vnl. betaalde dienstverlening is. 16

17 5. Jaarplan 2014 Voor het jaarplan is de volgende indeling voor onze activiteiten gekozen. 1) samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt 2) samenwerken rond doelgroepen/populaties 3) regionaal kenniscentrum voor de eerstelijnszorg 4) faciliteren van netwerken Aandachtspunten hierbij zijn: - samenwerkingsvraagstukken (onder één dak, binnen een organisatie, in netwerken) - ken uw wijk (populatie/zorgaanbod) - zorg op de juiste plek (substitutie, zelfmanagement), voorkomen van zorg (leefstijlinterventies) - praktijk/zorgprogramma s op orde (visievorming en leiderschap, werken aan (meetbare) kwaliteit en veiligheid, goede organisatie) - innovatie (e-health, nieuwe werkwijzen met business case) Samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt Als we alle ontwikkelingen overzien en teruggaan naar de kern van de zorg dan gaat het om een samenhangend zorg aanbod dichtbij mensen. Samenwerking ROS Friesland adviseert en begeleidt tenminste 15 samenwerkingstrajecten van 1 e lijns professionals. Trajecten lopen al in Franeker, Burgum, Skarsterlân, Dongeradiel, Westereen, Buitenhove, Damwoude-Buitenpost, Leeuwarden. ROS Friesland begeleidt hierbij o.a. de oriëntatie op samenwerking, visievorming in de groep, uitwerking van een plan van aanpak. ROS Friesland adviseert en begeleidt tenminste 3 samenwerkingstrajecten van 1e lijns professionals met de tweede lijn (Realisatie spoedzorg Lemmer, en medicatieveiligheid in Sneek). ROS Friesland adviseert en begeleidt 8 samenwerkingstrajecten van 1 e lijns professionals en gemeenten (o.a. Friese Meren, Sud West, Heerenveen, Ooststellingwerf, Leeuwardweradeel. Leeuwarden, Opsterland). ROS Friesland neemt deel aan de werkgroep samenwerking sociale en medische eerstelijnszorg en stimuleert en verbindt initiatieven in dit kader. Instrumenten: visievorming, checklist samenwerking, checklist wijkgericht werken. Ken uw wijk/regio ROS Friesland maakt wijkscans en adviseert (samenwerkende) zorgprofessionals in visievorming en de implicaties daarvan voor hun praktijk/organisatie. Er worden in 2014 minimaal 10 wijkscans uitgevoerd. Voor elk samenwerkingstraject wordt een wijkscan gedaan. Instrumenten: ROS Wijkscan en adviesgesprek, sociale kaart. 17

18 Praktijk op orde ROS Friesland stimuleert praktijken in hun plannen actief te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarin actief een koers uit te zetten. ROS Friesland stimuleert visievorming en leiderschap in de praktijk door praktijkgesprekken (vraaggericht) en minimaal een regionale bijeenkomst over dit onderwerp. ROS Friesland stimuleert goede praktijkorganisatie door het inzetten van de spiegel gesprekken met praktijkhouders over managementvraagstukken. Als vervolg kan een quickscan (vraaggericht) worden ingezet. ROS Friesland werkt samen met andere organisaties die praktijkmanagement stimuleren. ROS Friesland informeert, i.s.m. andere organisaties, de praktijkhouders over landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitsaspecten, -eisen en kwaliteitsystemen (vanuit kenniscentrum functie). ROS Friesland begeleidt huisartsenpraktijken bij NPA praktijkaccreditering, verloskundige praktijken bij KNOV-accreditering en de fysiotherapeuten bij HKZcertificering. ROS Friesland ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering van POH-GZZ (bij nieuwe samenwerkingsverbanden, uitbreiding bij bestaande samenwerkingsverbanden). Eind 2013 hebben ruim 120 huisartsen nog geen POH- GGZ, de verwachting is dat met de invoering van de basis GGZ de vraag naar POH- GZZ verder zal stijgen. ROS Friesland ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering van POH-s. Instrumenten: Quickscan, vragenlijst/scan POH-GGZ, POH-S, Substitutie, zelfmanagement, innovatie (zie regionaal kenniscentrum) 5.2. Samenwerken rond doelgroepen/populaties Voor een aantal doelgroepen vindt op regionaal niveau afstemming plaats tussen de eerstelijnszorg en andere organisaties. ROS Friesland levert voor een aantal groepen kennis, advies en begeleiding. Het betreft: - GGZ - Ouderenzorg - Geboortezorg - Jeugdzorg ROS Friesland legt daarin waar relevant de verbinding met lokale integrale netwerken (bv. Aansluiting bij gebied/basisteams in wijken/dorpen/buurten). Zorg voor mensen met geestelijke klachten en aandoeningen (GGZ) ROS Friesland adviseert en begeleidt het GGZ veld bij de invoering van de basis GGZ (advies en kenniscentrum functie) ROS Friesland organiseert samen met GGZ professionals netwerk- of afstemmingsbijeenkomsten (provinciaal, regionaal of lokaal). ROS Friesland begeleidt eerstelijns GGZ professionals bij samenwerkingsvraagstukken (organisatievorming, netwerkvorming, zorgpaden) ROS Friesland ondersteunt psychologen bij de transitie jeugd GGZ 18

19 Zorg voor vrouwen met een kinderwens, prenatale, natale en postnatale zorg. ROS Friesland adviseert de kerngroep van het VSV Heerenveen en het bestuur van VSV Drachten. ROS Friesland geeft ondersteuning bij de reorganisatie van de verloskundige kring in vier afdelingen op VSV niveau. ROS Friesland adviseert en faciliteert het Consortium Zwangerschap en Geboorte NN, en stimuleert de opstart van projectgroepen (voorzitter en advies) ROS Friesland faciliteert en adviseert het DVP Friesland (netwerk, voorzitter) Daar waar gewenst adviseert en begeleidt ROS Friesland de doorontwikkeling naar integrale geboortezorg. Zorg voor kwetsbare ouderen ROS Friesland verzorgt de borging van de resultaten van het project rond kwetsbare ouderen door: in 2014 minimaal twee provinciale/regionale bijeenkomsten van het netwerk rond kwetsbare ouderen. ROS Friesland beschrijft in het kader van kennisverspreiding en implementatieversnelling een verdere analyse van de netwerkvorming binnen het project netwerkvorming kwetsbare ouderen (financiering ZonMw). ROS Friesland onderzoekt verdere subsidiemogelijkheden om een aantal pilots binnen het netwerk kwetsbare ouderen naar een hoger plan te trekken. Voorwaarde is cofinanciering van partijen. ROS Friesland verspreidt kennis van tools en instrumenten (vanuit het ROS Netwerk, uit het Fries netwerk) op het gebied van ouderenzorg via de nieuwsbrief en website. ROS Friesland begeleidt ten minste vier netwerken rondom kwetsbare ouderen (Bolsward, Dokkum, Heerenveen, Skarsterlân, Smallingerland). De uitkomsten van de netwerken zijn dat men elkaar kent, informatie wordt uitgewisseld en de zorg wordt afgestemd. ROS Friesland signaleert nieuwe initiatieven en ondersteunt binnen het groter kader de ontwikkeling daarvan. Samenwerken rond jeugdzorg ROS Friesland participeert actief, samen met de kwartiermaker transitie Jeugdzorg in Friesland in 3 regiogroepen. ROS Friesland informeert de eerstelijnszorg over de transitie in de jeugdzorg via de ROS Nieuwsbrief en via bijeenkomsten Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg Vanuit opgebouwde expertise en ervaring zijn wij gesprekspartner, leveren wij kennis en brengen wij partijen bijeen om samen te werken. Regio Aanspreekpunt (halen en brengen) ROS Friesland is regionaal aanspreekpunt en vraagbaak voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, voor partijen binnen en buiten de eerstelijnszorg. ROS Friesland onderhoudt contacten met stakeholders, signaleert onderwerpen die spelen in de eerstelijnszorg en stelt deze aan de orde partijen/stakeholders. 19

20 Website up to date met informatie (kenniscentrumfunctie), diensten en producten Nieuwsbrief: 10 keer per jaar Lokale/Regionale zorgagenda ROS Friesland maakt met regionale partijen een lokale/regionale ontwikkelagenda en plan van aanpak passend bij de ontwikkelingen in het veld en in aansluiting met lopende programma s (Friesland Voorop, samenwerking sociale en medische eerste lijn, beweegprogramma s, etc). In 2014 wordt gestart met Zuidwest Friesland. ROS Friesland heeft sociale kaarten van de eerstelijnszorg, waaruit ook extractie voor GGZ, geboortezorg, en gezondheid/sport en bewegen (Dashboard) kan worden gemaakt. ROS Friesland participeert landelijk in het VASE-netwerk voor de doorontwikkeling van de wijkscan naar Geïntegreerde gebiedsanalyse (GGA). Samenwerkingsvraagstukken ROS Friesland heeft kennis en ervaring t.a.v. samenwerkingsvraagstukken (onder één dak, binnen een organisatie, netwerkvorming) en deelt deze in gesprekken, bijeenkomsten en via de website/nieuwsbrief met het veld. Tenminste 4 keer zal dit item onderwerp in de nieuwsbrief worden in Kennis rond netwerk- en alliantievorming word minimaal 2 maal per jaar gedeeld in de nieuwsbrief. Arbeidsmarktvraagstukken in de ELZ ROS Friesland onderneemt samen met DFZ en Dokterszorg afgestemde acties in het kader van continuïteit huisartsenzorg. ROS Friesland stemt af en participeert in activiteiten van Ventura plus waar het arbeidsmarktvraagstukken van de eerstelijnszorg betreft. Visievorming en leiderschapsontwikkeling in de ELZ ROS Friesland organiseert tenminste een bijeenkomst/workshop over visievorming en leiderschapsontwikkeling in de eerstelijnszorg. Kwaliteit en veiligheid ROS Friesland informeert in samenwerking met andere partners, Friese eerstelijnszorgaanbieders over een aantal landelijke ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de relevantie van die ontwikkelingen is en wat mogelijke consequenties kunnen zijn voor de praktijkvoering, zodat praktijkhouders hier tijdig op kunnen anticiperen in hun praktijkbeleid. Leefstijlinterventies Kennisfunctie en aanspreekpunt gezonde leefstijl / preventie eerstelijnszorg. ROS Friesland stimuleert op provinciaal de niveau bundeling van activiteiten op het gebied van zorg, sport en bewegen. (o.a. dmv Dashboard en coördinatie van GLI gezinnen) De alliantie van GGD, Sport Fryslan en ROS Friesland benut en wordt verstevigd door het landelijke programma Verbinding zorg, sport en bewegen. ROS Friesland participeert landelijk in het ROS netwerk voorkomen van zorg Innovatie 20

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 JAARPLAN 2015 Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 Naar een nieuwe werkelijkheid in de (eerstelijns)zorg Het streven is een goede en betaalbare zorg, dichtbij mensen. ROS

Nadere informatie

Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016

Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016 Verbindt Verbetert Versterkt Realisatie 1 e kwartaal Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij In beweging blijven Inzet op Samenhangend aanbod van preventie,

Nadere informatie

JAARBERICHT. > Samenhangende zorg in de buurt. > Zorgnetwerken rond populaties. > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg. > Facilitaire ondersteuning

JAARBERICHT. > Samenhangende zorg in de buurt. > Zorgnetwerken rond populaties. > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg. > Facilitaire ondersteuning JAARBERICHT 201 6 > Samenhangende zorg in de buurt > Zorgnetwerken rond populaties > Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg > Facilitaire ondersteuning 1 > Team en organisatie INHOUD 2016 in het kort...3

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013

Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk. 19e Grande Conférence Verona 2013 Geert Oerlemans Huisarts Medisch Centrum Beek en Donk 19e Grande Conférence Verona 2013 Huisarts onder druk! kans of bedreiging? Omvang huisartsenzorg fors toegenomen Consulten met 7.3% per jaar gestegen

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland. Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013

Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland. Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013 Organisatiemodellen Huisartsenzorg Friesland Marc Bruijnzeels & Auke Vlonk Jan van Es Instituut 30 september 2013 Dimensies van geïntegreerde zorg Externe omgeving Management proces Macro Ondersteunende

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt Wij zijn: Marja Kuik Tryntsje Haga Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland Verbindt Verbetert Versterkt Deel 1 workshop: ZONMW project Netwerkvorming Kwetsbare ouderen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Concept Jaar- en werkplan ROS Almere 2014 Integrale zorg in de buurt: Samenwerking binnen en tussen lijnen en domeinen.

Concept Jaar- en werkplan ROS Almere 2014 Integrale zorg in de buurt: Samenwerking binnen en tussen lijnen en domeinen. Concept Jaar- en werkplan ROS Almere 2014 Integrale zorg in de buurt: Samenwerking binnen en tussen lijnen en domeinen. Anneke Venema (bestuurder) Wim klein Nagelvoort (manager) Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Werkgebied MijnZorg Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684)

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. W. de Boer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Inleiding Op 23 april vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Noord plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de Vries en

Nadere informatie

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid

Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Denkt u mee??? Van Sociale Staat naar Sociaal Beleid Wat is er allemaal gebeurd? Uitdaging en thema s Wat is er gebeurd na 14 april? Weet u het nog? Die grote bijeenkomst op 14 april 2010 in Heinkenszand?

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie