jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland"

Transcriptie

1 jaarplan 2014 Samenhangende (eerstelijns)zorg dichtbij burgers in Friesland

2 Inhoud 1. Inleiding Ontwikkelingen landelijk Ontwikkelingen in Friesland Patiënten/burgers aan het woord Eerstelijnszorg Transities bij gemeenten Geboortezorg en jeugdzorg Basis GGZ Ouderenzorg Friesland Voorop (FV) Programma Sociaal en medische 1 e lijn Samenwerking op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen Arbeidsmarktproblematiek Missie, visie en strategie Jaarplan Samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt Samenwerken rond doelgroepen/populaties Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg Facilitaire ondersteuning van netwerken Resultaten voor klanten Zorgaanbieders Stakeholders Interne bedrijfsvoering

3 1. Inleiding De ontwikkelingen in de zorg lijken in een stroomversnelling te zitten, ook in de eerstelijnszorg. De vragen die vanuit het veld aan ROS Friesland worden gesteld zijn veelzijdig en variëren van relatief kleinschalige samenwerkings- en praktijkontwikkelingsvragen tot grotere vraagstukken van netwerkontwikkeling op thema s als kwetsbare ouderen, geboortezorg, basis GGZ, jeugdzorg, preventie/leefstijl en het bijdragen aan lokale en regionale zorgagenda s. Er is een beweging gaande van substitutie van zorg van ziekenhuiszorg naar de eerstelijnszorg en naar meer ontzorgen en zelfmanagement. Daarnaast wordt vanuit innovaties in de zorg een inrichting van zorg mogelijk die beter aansluit op de wensen van burgers. In dit hele proces wordt veel belang gehecht aan de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om op regionaal en lokaal niveau een goede gesprekspartner te worden voor gemeente, zorgverzekeraar, en andere partners in cure, care en welzijn. Maar ook om innovatieve werkwijzen te omarmen, en de nabijheid van patiënten en de kleinschaligheid als kracht te koesteren. Onze inspanning (advies, begeleiding, kennis en inspiratie) is erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op kwalitatief goede en afgestemde (eerstelijns)zorg in de buurt, ondanks schaarser wordende middelen en toenemende zorgvraag. Voor u ligt het jaarplan 2014 van ROS Friesland. Na een korte schets van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de eerstelijnszorg landelijk en in Friesland, worden de herijkte missie en visie en de plannen van ROS Friesland voor 2014 beschreven. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van de medewerkers, vertegenwoordiging van beroepsgroepen, de RvT, en de RvA van ROS Friesland. En is ook gebaseerd op gesprekken met een grote groep belanghebbenden. Anneke Venema directeur/bestuurder a.i. oktober

4 2. Ontwikkelingen landelijk Onderstaande bewegingen en ontwikkelingen raken de eerstelijnszorg: We leven langer (met chronische aandoeningen) en daarmee gerelateerde toename in de zorgvraag. (Toekomst verkenning Volksgezondheid, RIVM) Veranderende zorgvraag door veranderde verwachtingspatronen en de toegenomen technische mogelijkheden. De betaalbaarheid van de zorg. De gezondheidszorg heeft de afgelopen decennia veel gezondheidswinst opgeleverd (de helft van de toegenomen levensverwachting sinds de jaren 50 wordt toegeschreven aan de zorg). De betaalbaarheid van de zorg en met name de druk op de collectieve lasten staat momenteel echter zeer ter discussie. Wel blijkt recent dat er in 2012 een trendbreuk in de stijgende kosten heeft plaats gevonden, die zich ook in 2013 doorzet. In de brief die de minister in juni 2013 aan de tweede kamer 1 heeft gestuurd beschrijft zij het principe akkoord waarbij de toegestane groei voor de komende jaren verder teruggebracht wordt naar 1,5% (2014) en 1% ( ). Alleen huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg mogen meer groeien, 1% (2014) en 1,5% ( ) ten bate van aantoonbare substitutie. 2 De financiële crisis. Binnen de eerstelijnszorg is dit voelbaar doordat meer mensen verwijzing, diagnostiek en behandeling uitstellen vanwege de daarmee gemoeide kosten (eigen risico/niet aanvullend verzekerd zijn). In algemene termen kan gezegd worden dat de huisarts grote drukte ervaart en dat paramedische beroepsgroepen met enige vraaguitval kampen. De drie transities op gemeenteniveau (Jeugdzorg naar de gemeente, begeleiding en mogelijk ook verzorging van AWBZ naar WMO en de participatiewet) die gaande zijn en de komende jaren hun beslag moeten hebben, raken ook de eerstelijns zorg. Veel wordt verwacht van de inrichting van sociale wijkteams. Zij moeten zorgen voor een beter op elkaar afgestemde dienstverlening aan burgers die het alleen niet redden. De komende jaren zullen de teams in de wijken verder ontwikkeld moeten worden. Er zal een kanteling in denken en handelen plaats moeten vinden. Vanuit de teams zal de burgerkracht versterkt moeten worden en de relatie met de huisartsen als 'partner in de eerste lijn' verstevigd moeten worden. Samenwerking met o.a. zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers is daarbij noodzakelijk. 3 Daarnaast zal de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente consequenties hebben voor huisartsen en vrijgevestigden in de GGZ, die met kinderen/jeugd tot 18 jaar werken. Ook zal het langer thuis laten wonen van mensen met zwaardere problematiek een groter beroep doen op de (samenwerkende) eerstelijnszorg. Wij zien in Friesland dat de samenwerking tussen de gemeenten (VFG), De Friesland Zorgverzekeraar en zorgaanbieders vorm krijgt in het project : Samenwerking medische en sociale 1 e lijn. Stelselwijziging GGZ. De huisartsenzorg krijgt meer taken in de behandeling van GGZ klachten en de preventie van psychische problemen. Mede dankzij de structurele

5 verankering van de POH-GGZ en de mogelijkheid van het inroepen van een consult gaan huisartsen een centrale rol spelen bij het behandelen van psychische klachten. De eerstelijns psychologische zorg wordt onderdeel van in 2014 in te voeren Generalistische Basis GGZ. Zij gaan lichtere patiëntgroepen uit de huidige gespecialiseerde (2e lijns) GGZ behandelen. De gespecialiseerde GGZ gaat zich dan kenmerken door een hoge mate van complexiteit van behandeling waarbij een zwaar beroep op specialistische kennis gedaan zal worden. Doel van de stelselwijziging is goede samenhangende zorg waarin mensen met een psychische aandoening snel en effectief worden behandeld, op de juiste plek. Integrale geboortezorg. Vanuit verschillende zorgverzekeraars wordt ingezet op sterkere ketenvorming in de geboortezorg en wil men op termijn geboortezorg integraal in gaan kopen. Voor de eerstelijnsverloskundige zorg is goede aansluiting, zeggenschap en voorkomen van teveel medicalisering in dit kader van groot belang. Digitalisering in de maatschappij. De burger is online, zorgprocessen worden steeds meer digitaal ondersteund (e-health, Telemedicine, patiëntenplatforms, domotica) en mensen zullen in toenemende mate online bediend gaan of willen worden. Het aantal zorgaanbieders in de eerste lijn dat online afspraken maakt, e- mailconsult geeft en patiënten online toegang geeft tot hun eigen EPD is nog zeer beperkt. Patiënt als partner en eigen regisseur. In toenemende mate komt de patiënt in de positie van partner en eigen regisseur. In vele gevallen is dit een natuurlijk proces, omdat mensen steeds meer kennis hebben over hun lichaam en gezondheid. Aan de andere kant zal niet elke patiënt kunnen voldoen aan de toenemende vraag (en eis) van de maatschappij om zelfmanagement en zelfredzaamheid. Zorgaanbieders zullen hier goede keuzes in moeten maken qua voorgesteld beleid en behandeling. Dit vraagt ook om een andere attitude van zorgaanbieders. Voorkomen van zorg/preventie/gezonde leefstijl. Vergeleken met 5 jaar terug is er in de eerste lijn een groeiend besef dat preventie van ziekte ook een zaak is van de eerste lijn. Veel van de (chronische) ziekten waar mensen aan lijden, hebben naast persoonlijke en omgevingsfactoren, ook een belangrijke leefstijlcomponent ( Preventie van chronische ziekten in risicogroepen, RIVM 4 ). Kennis van deze factoren op lokaal niveau zijn in toenemende mate aan de orde. Naast de persoon zelf, zijn er verschillende partijen die meehelpen in het bevorderen van een goede leefstijl (eerstelijnszorg professionals, overheid, gemeente, GGD, sportservice organisaties, zorgverzekeraar, werkgevers). Uitdaging hierbij is betrouwbare kennis te bundelen en de uitwerking van de verschillende acties te versterken door gezamenlijk op te trekken naar de burger en naar professionals. Patiëntveiligheid. In de media verschijnen met grote regelmaat voorbeelden incidenten en calamiteiten in de zorg. Als zwaardere zorg steeds meer verschoven wordt van de tweede lijn naar de eerste lijn en als in toenemende mate mensen met 4 5

6 zwaardere aandoeningen niet meer intramuraal verpleegd worden, zal men in toenemende mate alert moeten zijn op onveilige situaties in de eerste lijn. Kwaliteit. Veel professionals in de eerstelijnszorg leveren goede kwaliteit van zorg en zien het zichtbaar maken van de eigen kwaliteit, in toenemende mate als onderdeel van goed vakmanschap. Ondanks de intrinsieke motivatie om kwaliteit te leveren, zien veel (kleine) praktijken certificerings- en accrediteringstrajecten als arbeidsintensief en kostbaar en door de administratieve focus ook niet altijd als het meest logische antwoord om de kwaliteit te verbeteren. Die ziet men vooral in de interactie met de patiënt. Het meten en zichtbaar maken van de uitkomsten en de toegevoegde waarde die men levert blijft een uitdaging. De tussentijd/transitietijd. Verschillende adviseurs, onderzoekers, trendsetters/watchers 5 duiden de huidige tijd aan als transitietijd of tussentijd waarin oude werkwijzen (o.a. op basis van macht en hiërarchie) en waarden ter discussie staan, niet meer werken en nieuwe zich aandienen. Waarden vanuit het Rijnlands denken zoals vakmanschap, verbinding en vertrouwen spreken zorgprofessionals meer aan dan een veelheid van indicatoren, waarvan men de toegevoegde waarde voor het primaire proces vaak niet ziet of ervaart. Experimenten met regelarme zones en inrichting van zorg à la Buurtzorg (de klantvraag is leidend en niet perse de indicatiestelling of de organisatie) zijn ontwikkelingen die invulling geven aan nieuw denken en doen. De vraag naar de menselijke maat. In verschillende sectoren heeft schaalvergroting niet of maar deels de voordelen (o.a. schaalvoordelen, doorzettingsmacht) opgeleverd die men had bedacht. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om de aanspreekbaarheid als samenwerkings-/contractpartner te vergroten en ook de menselijke maat en lokale verankering te behouden. In de lokale samenwerking tussen huisartsvoorziening, wijkverpleegkundige, en paramedici in goede afstemming met het sociale wijkteam blijft de menselijke maat behouden en kan een groot deel van de zorg worden opgevangen. Arbeidsmarktproblematie k Ondanks de crisis en de oplopende werkloosheid is er voor het komend decennium een tekort aan zorgpersoneel te verwachten. De hoop is gevestigd op nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie, het bevorderen van zelfmanagement en het ontwikkelen van nieuwe beroepen in de zorg. Experimenten met populatiebekostiging waarbij er wordt gestuurd op gezondheids-, welzijn- en participatie uitkomsten van zorg, in plaats van (alleen) op handelingen, verrichtingen en indicaties. Het begrip populatiegerichte bekostiging kent verschillende definities en wordt nog op verschillende manieren ingevuld. Als deze beweging doorzet zal er in de komende jaren een nieuw zorglandschap met een aantal grote partijen ontstaan (praktijken kunnen dan als onderaannemer fungeren) 5 Jaap Peters, (tussentijd en Rijnlandsmodel), Jan Rotmans, Adje Bakas, denkwijzen vanuit Spiral Dynamics, O. Scharmer MTI 6

7 die regionaal meer zeggenschap zullen hebben. Friesland Voorop is een van de regio s die door VWS is aangewezen als proeftuin 6. VWS begroting De ingezette lijn om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden wordt voortgezet. VWS blijft inzetten op efficiency en het slimmer organiseren van de zorg en tegengaan van verspilling en fraude in de zorg. Het kabinet bezuinigt in de zorg volgend jaar bijna 1,5 miljard euro door: Volumegroeiafspraken in het zorgakkoord Verlagen van zorgtoeslag Beperking van uitgaven aan geneesmiddelen Verder: Wordt er in 2014 nog niet bezuinigd op de huishoudelijke hulp Gaat de premie voor de zorgverzekering omlaag. Wordt het verplichte eigen risico in de zorg niet inkomensafhankelijk en 360 euro per jaar. Worden de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de fiscale regeling voor aftrek van specifieke zorgkosten en de daarmee samenhangende Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) vervangen. Gemeenten krijgen structureel 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Komen er striktere normen om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee chronisch zieken en gehandicapten zelf hun zorg kunnen regelen. Nieuwe aanvragers die minder dan 10 uur zorg nodig hebben, krijgen geen pgb, maar voor de mensen die nu al een pgb hebben, verandert er niets Draagt het kabinet in de periode ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. Al deze ontwikkelingen vragen van zorgaanbieders dat zij: weten wat de ontwikkeling van de zorgvraag in de eigen regio/wijk/gemeente is en omringend zorgaanbod kennen en daarmee afstemmen; omgaan met veranderingen en alles wat op hen af komt, en visie vormen en leiderschap ontwikkelen t.a.v. hun eigen, maar ook gezamenlijke koers; zelfmanagement bij de patiënt stimuleren (meer als coach); vormgeven aan substitutie van zorg op praktijkniveau (wat komt uit de tweede lijn en wat kan opgelost worden in het sociale domain?). aanspreekpunt zijn voor ziekenhuis, verzekeraar, gemeente (als collectief). inzichtelijk maken wat de zorg oplevert (kwaliteit en veiligheid), waarbij de focus toenemende zal zijn op indicatoren die gaan over de uitkomsten van zorg (ontwikkelen Business Case). blijvend aandacht hebben voor preventie/ leefstijl. 6 7

8 3. Ontwikkelingen in Friesland 3.1. Patiënten/burgers aan het woord Zorgbelang Fryslân heeft ten behoeve van het programma Friesland Voorop vanuit 4 invalshoeken (preventie, toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid vanuit patiëntperspectief) gekeken naar de zorgbehoefte van patiënten : Wat willen mensen in het algemeen? Mensen willen gezond leven. En als er wat aan de hand is, willen ze zorg. Mensen denken niet in zuilen, soorten gezondheidszorg en aparte disciplines; zij zijn één persoon met verschillende zorgvragen. Vanuit die gedachte wil een mens in de zorg benaderd en behandeld worden. En dit uitgangspunt bepaalt hoe een mens kijkt naar de zorg en de toekomst van de zorg. In de huidige manier van organiseren ondervinden mensen nadelen van de versnippering in de organisatie en financiering in de zorg. Daarom is het van groot belang om transparantie over de totale kwaliteit van zorg te kunnen bieden, over de grenzen van zorgfuncties heen. Branchespecifieke verantwoording levert zo input voor integrale zorg. 7 ROS Friesland stemt af met Zorgbelang Fryslân en neemt het patiëntperspectief mee in advies en begeleidingsvragen Eerstelijnszorg De ontwikkeling van geformaliseerde multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg heeft nog geen hoge vlucht genomen (het aantal GZC met GEZ modules is nog beperkt) in Friesland. Er is eerder een beweging van meer monodisciplinaire samenwerking op gang gekomen, met name zorggroepvorming op regionaal niveau. De huisartsen zijn in deze doorontwikkeling het verst. Het veld in Friesland overziend, kunnen we concluderen dat de eerstelijnszorg een palet van organisaties is. Variërend van kleine (duo/solo) en grote monodisciplinaire praktijken, tot monddisciplinair aangestuurde zorggroepen en een paar gezondheidscentra en virtueel samenwerkingsverbanden (zie figuur 1). Zorggroepen zijn vaak georganiseerd rond een inhoudelijk zorgprogramma (b.v. diabetes, COPD) en voor het merendeel aangestuurd door huisartsen die contracteren met (multidisciplinaire) onderaannemers. Een geformaliseerd gezondheidscentrum (met GEZ module) is multidisciplinair en heeft meer lokale verbinding en al meer verbinding met gemeenten op het terrein van public health. Naast deze vormen zien we in toenemende mate een ontwikkeling van regionale en lokale netwerken en allianties rond bepaalde doelgroepen/thema s (o.a. kwetsbare ouderen, dementie, GGZ, leefstijl/preventie), met organisaties uit verschillende domeinen (cure, care, welzijn, patiëntbelang, gemeente)

9 Figuur 1. Organisatiegraad in de eerstelijnszorg in Friesland. (bron: ROS Friesland, 2012) De klantbehoefte van deze zorgaanbieders is divers. Organisaties, linksonder in bovenstaande figuur, hebben vragen gerelateerd aan hun eigen praktijkvoering, profilering en samenwerkingsvraagstukken in de wijk. Hun (latente) vraagbehoefte zit in de doorontwikkeling van hun praktijk in relatie tot de eisen die de zorgverzekeraar aan hen stelt. ROS Friesland wil de samenwerking en organisatiegraad van deze groep versterken door vanuit het basisbudget vooral in te zetten op een praktijkoverstijgend aanbod. Bv. Kleine praktijken die samen een wijkscan doen, samen visie ontwikkelen en bezig gaan met vernieuwing van praktijkvoering, aanspreekbaarheid organiseren richting gemeenten. Hierin wordt een gezamenlijk plan gemaakt met andere organisaties rond de zorg. Een deel van de beroepsgroepen (mn. paramedici) wordt geconfronteerd met vraag uitval. Kansen voor toegevoegde waarde liggen mogelijk ook in het gemeentelijke domein en de arbeidsmarkt (het gezond houden van de werkzame populatie). Soms zijn er ook vragen voor begeleiding van kleinschalige innovaties in de groep die multidisciplinair samenwerkt (vragen voor projectbeschrijving en projectbegeleiding). De uitdaging ligt dan ook bij het opstellen van een business case (BC) voor deze nieuwe werkwijzen. ROS Friesland wil deze ontwikkeling stimuleren door het gebruik van BC in een aantal trajecten, het hebben van een format en het organiseren van een bijeenkomst. De georganiseerde eerstelijnszorg, meer rechtsboven, heeft andere en soms meer grootschalige vragen naast de bedrijfsvoeringvraagstukken in de eigen organisatie. ROS Friesland wil gesprekspartner zijn van deze organisaties, samenwerken in de vraagstukken die er liggen (advies, kennis en begeleiding bieden) en vanuit de 9

10 onderscheidende rollen bijdragen aan samenhangende zorg in de buurt.: doorontwikkeling van zorgpaden, relatie met gemeenten in lopende transities, kennis en ervaring verspreiden, de achterban meekrijgen, en arbeidsmarktvraagstukken Transities bij gemeenten Momenteel wordt er in de provincie hard gewerkt aan de totstandkoming van een Transitiearrangement voor de Jeugdzorg. Een regionaal transitiearrangement (lees Friesland) bevat afspraken over toegangstaken, jeugdbescherming, jeugdreclassering, het advies- en meldpunt kindermishandeling, pleegzorg en wachtlijsten. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop iedere regio continuïteit van de jeugdzorg realiseert, de benodigde infrastructuur organiseert en frictiekosten beperkt. Het is noodzakelijk dat kinderen en jongeren die op 31 december 2014 zorg ontvangen een garantie krijgen dat die zorg na de transitie op 1 januari 2015 wordt voortgezet. De gemeenten bereiden zich op drie niveaus voor op de Transitie: gezamenlijk in provinciaal verband, in drie regio s te weten : Noord, Zuidoost en Zuidwest (RMC-regio s) Friesland en voor de eigen gemeente, al of niet met een of meer andere gemeenten. Het Transitiearrangement voor Friesland wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld in afstemming met de vele veldpartijen die de gevolgen ondervinden van dit decentralisatieproces (aansturing van rijk / provincies naar gemeenten). Dit is een complex overleg- en besluitvormingstraject dat in volle gang is. In dat kader zullen gemeenten moeten verhelderen welke basisprincipes in de randvoorwaardelijke sfeer zij hanteren voordat er afspraken met de partijen in het veld gemaakt kunnen worden. Het gaat hierbij o.a. om de volgende onderwerpen: In het kader van de transities trekken de Friese gemeenten veel in gezamenlijkheid op. Voor de transitie van de jeugdzorg is een kwartiermaker, Peter Paul Doodkorte aangesteld. ROS Friesland participeert in werkgroepen rond dit thema. Voor de transitie AWBZ naar WMO wordt samengewerkt in het programma sociale en medische eerste lijn (zie verder) Geboortezorg en jeugdzorg Versterking van VSV s en de verdere doorontwikkeling naar integrale geboortezorg zijn thema s die landelijk en ook in Friesland spelen. Geboortezorg is een van de programmalijnen van Friesland Voorop. De Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) van verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, kraamzorg, gynaecologen en kinderartsen staan centraal in de vernieuwingsslag die gemaakt moet worden: rondom de ziekenhuizen wordt de samenwerking opnieuw vorm gegeven en worden plannen voor beter afgestemde en veilige zorg ontwikkeld. ROS Friesland adviseert en begeleidt de professionalisering van VSV s. Medio 2013 is door de leden van het DVP besloten om te komen tot een DVP-nieuwe stijl, dat twee keer per jaar bijeenkomt en waar afgevaardigden van de 4 VSV s in plaatsnemen. De leden zien voor het DVP een tweeledige functie weggelegd: een breed verbindend platform dat overleg voert en tot afstemming komt op hoofdlijnen met een advies- en gidsfunctie richting het veld en de stakeholders; tevens een platform dat ondersteuning biedt richting de VSV s door het instellen van taakgroepen die zorginhoudelijke onderwerpen uitwerken. ROS Friesland adviseert en begeleidt het DVP. 10

11 Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland heeft als doelstelling bij te dragen aan het verlagen van de perinatale sterfte in de Noordelijke regio. Binnen het Consortium worden een aantal projecten uitgevoerd die zich richten op het verstevigen en professionaliseren van de samenwerking tussen partijen in geboortezorg met name in de VSV s. ROS Friesland participeert namens de drie noordelijke ROS en in de stuurgroep als voorzitter van het Consortium ZeGNN en adviseert tevens over de aanpak van de implementatie. Beoogde resultaten zijn o.a. : tijdige en volledige dataregistratie door zorgverleners ten behoeve van spiegelbesprekingen in het VSV, de ontwikkeling van lokale zorgstructuren voor kwetsbare zwangeren, aanleveren van multidisciplinaire protocollen aan de VSV s. De Transitie in de Jeugdzorg houdt in dat de aansturing en financiering van de provincie naar de gemeenten gaat. Hierop aansluitend vindt een zorginhoudelijke transformatie plaats die inhoudt dat gestreefd wordt naar vroege preventieve interventies bij lichte problematiek om erger te voorkomen. Eerstelijns zorgverleners krijgen daarin steeds nadrukkelijker een signalerende functie en deels ook een rol in de behandeling van jeugdigen. De huisarts krijgt als verwijzer een centrale rol toebedeeld in relatie tot het netwerk in de jeugdzorg; daarnaast zijn er consequenties voor psychologen op zorginhoudelijk en financieel gebied. Voor alle eerstelijns zorgverleners die zorg verlenen aan baby s, kinderen en jongeren is kennis van het zorg- en hulpnetwerk rondom de jeugd van toenemend belang om te komen tot een vloeiende lijn van zorg. ROS Friesland neemt een rol in de informatie voorziening en communicatie tussen de verschillende domeinen, ook in afstemming met de gemeenten Basis GGZ De ontwikkelingen rond de invoering van de basis GGZ hebben de aandacht van zorgprofessionals. Tijdens bijeenkomsten en in nieuwsbrieven worden zorgprofessionals geïnformeerd over de ontwikkelingen. ROS Friesland trekt hierin samen op met de regionale beroepsgroepen van huisartsen en psychologen. De verwachting is dat er een toename in de aanvragen van de POH-GGZ zal komen in de komende periode. ROS Friesland begeleidt de aanvragen POH-GGZ. Ook is er een beginnende beweging richting krachtenbundeling onder psychologen. Op een aantal plekken in Friesland wordt gewerkt aan samenwerking tussen huisartsenpraktijk en Basis GGZ en van daaruit met sociale eerste lijn en gespecialiseerde GGZ. ROS Friesland begeleidt en adviseert indien gewenst. Zij is ook gesprekspartner bij strategisch overleg tussen eerstelijns beroepsgroepen en instellingen. De behandeling en begeleiding van kinderen en jeugd verdient speciale aandacht. In 2014 gaat deze sector mee in de stelselwijziging Basis GGZ. Daarna, als de Jeugdwet in de huidige vorm wordt aangenomen in Tweede en Eerste Kamer, krijgt de jeugdggz vervolgens in 2015 te maken met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. ROS Friesland begeleidt en adviseert op vraag deze groep zorgverleners. Op de informatiebijeenkomst van 5 september 2013 hebben zich een aantal mensen gemeld als vertegenwoordiger. Belangrijke vragen liggen in aanspreekbaarheid voor gemeenten en in samenwerking met andere partners. 11

12 3.6. Ouderenzorg De toename van het percentage 75+ in heel Friesland is een belangrijke onderlegger voor meer samenwerking en programma s voor deze doelgroep. Met het project "Netwerkvorming kwetsbare ouderen" heeft ROS Friesland samen met andere partijen de samenwerking tussen gemeenten/welzijn en 1e lijn rondom kwetsbare ouderen versterkt. In 2013 lag het accent op de ontwikkeling en beschrijving van best practices en de borging van de projectresultaten. Ook zijn de dwarsverbanden tussen dit programma en Friesland Voorop in kaart gebracht. Voor 2014 zal ROS Friesland blijven inzetten op dit thema door blijvende ondersteuning bij bestaande netwerken het verbinden van initiatieven op lokaal, regionaal en provinciaal niveau Friesland Voorop (FV) Binnen FV wordt vanuit patiëntperspectief gekeken naar herinrichting van zorg, met nadruk op substitutie van zorg. FV is bezig met concretisering van het theoretische kader naar de praktijk. Als ROS Friesland kunnen wij daar een verbindende rol in vervullen. In 2013 is een traject: pilot dataverzameling Smallingerland gestart, waarin vanuit triple aim (betere gezondheid, goede kwaliteit van zorg en betaalbaar) gedachte gekeken wordt naar de regio. 12

13 3.8. Programma Sociaal en medische 1 e lijn In het Programma Sociaal- en Medische 1 e lijn werken de Vereniging Friese Gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor Friesland, de Provincie Fryslân en de Friese Huisartsen Vereniging aan het versterken van deze samenwerking. Het programma brengt de werelden van Friese gemeenten, zorgverzekeraar en huisartsen dichter bij elkaar. Binnen het programma gaan de partijen op zoek naar geschikte samenwerkingsmodellen, waarbij ook de positie van de wijkverpleegkundige vormgegeven wordt. Momenteel wordt een visiedocument gemaakt met als gemeenschappelijk doel dat de Friese burger de juiste zorg in de buurt ontvangt en de kwaliteit van leven van de Fries hoog is en blijft. ROS Friesland is lid van de werkgroep en kan advies en begeleiding bieden binnen dit programma en verbinding met lopende trajecten Samenwerking op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen (van ZZ naar GG) GGD Fryslân, ROS Friesland en Sport Fryslân sloten in april 2013 een samenwerkingsovereenkomst met als doel gezond gedrag door bewegen in Friesland een extra impuls te geven. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen de drie provinciale organisaties geïntensiveerd, wat geleid heeft tot een aantal mooie gezamenlijke initiatieven. Een van de projecten onder deze alliantie is het inrichten van een dashboard waarin gezamenlijke sociale kaarten worden gebundeld. Ros Friesland heeft de projectleiding binnen het dashboard " gezondheid en zorg in de wijk". Voorjaar 2013 is gestart met het project middels gelden vanuit het Innovatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar en cofinanciering van de vier samenwerkende partijen. Doel van dit project is om eind 2014 een werkbaar instrument te hebben waarin data van de vier provinciale partijen zit ( GGD Fryslan, sport Fryslan, Partoer en ROS Friesland), waarbij er goede en werkende samenwerkingsafspraken rondom het gebruik zijn. Met de realisatie van het Dashboard wordt voorzien in: 1. vraag- en aanbodinformatie tot op wijk/postcodeniveau voor eerstelijnszorgverleners en beleidsmakers 2. samenhangende informatie over gezondheid, zorg, welzijn en sport & bewegen op basis van verschillende bronnen 13

14 3. stuurinformatie voor sturing, monitoring en evaluatie van beleid voor gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en provincie 4. verbinding van de gegevens over gezondheid aan andere relevante beleidsinformatie, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, kwetsbare groepen etc., binnen de monitor Fryslân en de te ontwikkelen Sociale Spiegel. In het RIVM rapport: preventie van chronisch ziekten in risicogroepen 9 worden 13 veel voorkomende chronische aandoening, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, luchtwegaandoeningen, depressie en aandoeningen van het bewegingsapparaat gekoppeld aan factoren die het risico op meerdere van deze ziektes verhogen. Deze gemeenschappelijke factoren zijn: hoge leeftijd, vrouw-zijn, niet-westerse afkomst, laagopgeleid, aanwezige familiegeschiedenis, overgewicht, roken, ongezond voedingspatroon (inclusief alcoholgebruik), lichamelijke inactiviteit, eenzaamheid, slechte fysieke inrichting van buurt/wijk, lage sociale cohesie, alleen gaan wonen en verlies/overlijden van partner. Hiermee wordt een link gelegd tussen de inzet van zorgaanbieders op deze chronische ziekten en die van gemeenten en welzijn. Het lijkt veelbelovend om groepen mensen die meer dan een van deze risicofactoren hebben selectieve preventieve interventies aan te bieden. Dergelijke maatregelen, gericht op het individu en de omgeving, verbeteren de gezondheid van een specifieke risicogroep en verminderen de kans op diverse chronische ziekten. Veel van deze chronische ziekten ontstaan pas op oudere leeftijd. Om ze te voorkomen, is het verstandig vroeger in de levensloop in te grijpen. De meest geschikte levensfase verschilt echter per risicofactor. Uit het onderzoek blijkt ook dat van dit type maatregelen tot nu toe in beperkte mate is onderzocht of ze effectief zijn. Elf interventies bleken (kosten- )effectief op de korte termijn. In kaart brengen van deze risicofactoren voor Friesland, de lopende trajecten/programma s en dat wat er mist op dit gebied kan bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit voor het voorkomen van chronische aandoeningen. ROS Friesland wil onderzoeken of partijen (mn. GGD) hier al op deze manier naar kijken en of er gezamenlijk op ingezet kan worden Arbeidsmarktproblematiek Continuïteit van zorg is in Friesland een probleem waar we nu en in de toekomst steeds vaker mee te maken krijgen, in ieder geval voor huisartsen.. ROS Friesland heeft in 2013 met de Friese Huisartsenvereniging, Dokterswacht Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar de mogelijkheden onderzocht om structureel aandacht te besteden aan continuïteit in de huisartsenzorg (voor heel Friesland). Uitgangspunt daarbij is om werken en wonen in Friesland voor alle eerstelijnszorgaanbieders beter over het voetlicht te krijgen. Er worden mogelijkheden voor het ontwikkelen van een interactieve website onderzocht. Verder is ROS Friesland benaderd door Ventura plus om te participeren in activiteiten rond arbeidsmarktvraagstukken waar het de eerstelijnszorg betreft

15 4. Missie, visie en strategie Maatschappelijke opdracht Het toenemende besef dat gezondheid en welzijn niet een zaak van zorg alleen zijn wordt steeds breder gedragen. Voor het oplossen van problemen op het gebied van gezondheid wordt steeds meer de verbinding met andere partijen gezocht. De opgaven worden groter dan binnen één domein opgelost kunnen worden. Door de toenemende zorgvraag en de druk die dat geeft op menskracht en middelen, worden andere en nieuwe wegen gezocht en nieuwe vormen van samenwerking rond en met de patiënt ontwikkeld. In toenemende mate moeten in een regio de beschikbare menskracht en middelen beter op elkaar afgestemd en zuiniger ingezet worden. Afstemming en samenwerking gaat steeds vaker over het domein van de eerstelijnszorg heen, terwijl aan de andere kant de eerstelijnszorg als gouden ei of silver bullet van de gezondheidszorg wordt gezien (goed, goedkoop en dichtbij). De vraag is wie hierbij de regie gaat voeren? De zorgverzekeraar, grotere organisaties van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, of beleidsmakers en andere partijen rond de zorg? Het huidige beeld is dat dit per regio verschilt, dat goed aangehaakt zijn van huisartsorganisaties cruciaal is, en dat binnen de ontworpen programma s vraag is naar veranderkundige adviseurs, business cases, expertise op het gebied van effectmetingen en een bottum-up approach. Toegevoegde waarde Onze inspanning is erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op kwalitatief goede en afgestemde (eerstelijns)zorg in de buurt, ondanks schaarser wordende middelen en een toenemende zorgvraag. ROS Friesland kent de eerstelijnszorg en ziet de grote waarde en kwaliteit (dichtbij, oplossingsgericht, betaalbaar) die daarin aanwezig zijn. Wij zien echter ook dat in het huidige tijdperk een verdere doorontwikkeling aan de orde is. Voor de zorgprofessional gaat het daarbij om toekomstbestendig vakmanschap (o.a. behoud van professionele waarden, partnership met patiënten, omarmen van nieuwe werkwijzen), aanspreekbare organisaties voor andere partijen, en samenwerking met andere domeinen. Voor 2014 hebben wij onze missie en visie herijkt: Missie ROS Friesland adviseert, begeleidt, levert kennis en inspiratie voor de doorontwikkeling van de eerstelijnszorg om te komen tot goede samenhangende zorg dichtbij burgers. ROS Friesland doet dit samen met andere partners vanuit de maatschappelijke opdracht om ook voor de toekomst de zorg kwalitatief goed, toegankelijk, veilig en betaalbaar te houden. Zo dragen we bij aan een betere gezondheid en welzijn van burgers in Friesland. Visie Vanuit vernieuwd/toekomstbestendig vakmanschap hebben zorgaanbieders de samenwerking met elkaar en in de wijk/regio opgepakt. Er zijn aanspreekbare organisaties. De zorg is samenhangend, afgestemd met en op de patiënten en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast, digitale mogelijkheden worden 15

16 benut en de geboden kwaliteit is zichtbaar. De patiënt/burger ervaart afgestemde zorg, kan in toenemende mate zelf gezondheidsproblemen oplossen, en ervaart goede toegang tot formele zorg als dat nodig is. De belanghebbenden rond de zorg (o.a. zorgverzekeraars, overheden) bieden vanuit een gezamenlijke drive/inzet ondersteuning aan deze ontwikkeling. ROS Friesland wil een adviserende, verbindende en inspirerende schakel zijn die meehelpt om zaken anders en slimmer te organiseren. Dit betekent dat ROS Friesland, vanuit kennis en ervaring met de eerstelijnszorg, ook nadrukkelijk de samenwerking met andere partners en domeinen zoekt. Strategie Wij blijven verbinding leggen en samenwerking stimuleren binnen de eerstelijnszorg en vanuit de eerstelijnszorg met het specialistische en sociale domein (binnen en buiten de lijnen). Wij sluiten aan bij innovators en verspreiden innovaties bij de rest. Wij adviseren over beleidsvorming en helpen mee te implementeren. Wij bevorderen leiderschap en visievorming in de eerstelijnszorg en geven een extra duwtje daar waar nodig. Wij kennen nieuwe toetreders in de eerste lijn en stimuleren daarmee innovatie binnen de eerste lijn. Wij hebben naast inhoudelijke expertise ook veranderkundige en bedrijfseconomische expertise. Wij ondersteunen het vergroten van de aanspreekbaarheid van de eerste lijn. Wij leggen verbinding en werken nauw samen met partners (in advies en ondersteuning) rond de eerstelijnszorg. Wij versterken onze toegevoegde waarde door met het ROS-netwerk meer samen te werken, kennis en informatie te verrijken en de regio daarvan te laten profiteren. In het ROS-Netwerk richten we ons op 1) zorg dichtbij, 2) voorkomen van zorg, 3) zorg op de juiste plek en 4) de regionale zorg agenda. De producten die hierbij worden gebruikt zijn de ROS Wijkscan, zorgpaden basis GGZ, website: zorg op de juiste plek en de toolbox ouderenzorg. Wij richten ons op onze maatschappelijke opdracht, waarbij praktijkoverstijgende dienstverlening vanuit de beleidsregel plaatsvindt, aanvullende subsidies worden ingezet om samen met partijen programma s en projecten te doen en dienstverlening op praktijkniveau vnl. betaalde dienstverlening is. 16

17 5. Jaarplan 2014 Voor het jaarplan is de volgende indeling voor onze activiteiten gekozen. 1) samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt 2) samenwerken rond doelgroepen/populaties 3) regionaal kenniscentrum voor de eerstelijnszorg 4) faciliteren van netwerken Aandachtspunten hierbij zijn: - samenwerkingsvraagstukken (onder één dak, binnen een organisatie, in netwerken) - ken uw wijk (populatie/zorgaanbod) - zorg op de juiste plek (substitutie, zelfmanagement), voorkomen van zorg (leefstijlinterventies) - praktijk/zorgprogramma s op orde (visievorming en leiderschap, werken aan (meetbare) kwaliteit en veiligheid, goede organisatie) - innovatie (e-health, nieuwe werkwijzen met business case) Samenhangende (eerstelijns)zorg in de buurt Als we alle ontwikkelingen overzien en teruggaan naar de kern van de zorg dan gaat het om een samenhangend zorg aanbod dichtbij mensen. Samenwerking ROS Friesland adviseert en begeleidt tenminste 15 samenwerkingstrajecten van 1 e lijns professionals. Trajecten lopen al in Franeker, Burgum, Skarsterlân, Dongeradiel, Westereen, Buitenhove, Damwoude-Buitenpost, Leeuwarden. ROS Friesland begeleidt hierbij o.a. de oriëntatie op samenwerking, visievorming in de groep, uitwerking van een plan van aanpak. ROS Friesland adviseert en begeleidt tenminste 3 samenwerkingstrajecten van 1e lijns professionals met de tweede lijn (Realisatie spoedzorg Lemmer, en medicatieveiligheid in Sneek). ROS Friesland adviseert en begeleidt 8 samenwerkingstrajecten van 1 e lijns professionals en gemeenten (o.a. Friese Meren, Sud West, Heerenveen, Ooststellingwerf, Leeuwardweradeel. Leeuwarden, Opsterland). ROS Friesland neemt deel aan de werkgroep samenwerking sociale en medische eerstelijnszorg en stimuleert en verbindt initiatieven in dit kader. Instrumenten: visievorming, checklist samenwerking, checklist wijkgericht werken. Ken uw wijk/regio ROS Friesland maakt wijkscans en adviseert (samenwerkende) zorgprofessionals in visievorming en de implicaties daarvan voor hun praktijk/organisatie. Er worden in 2014 minimaal 10 wijkscans uitgevoerd. Voor elk samenwerkingstraject wordt een wijkscan gedaan. Instrumenten: ROS Wijkscan en adviesgesprek, sociale kaart. 17

18 Praktijk op orde ROS Friesland stimuleert praktijken in hun plannen actief te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en daarin actief een koers uit te zetten. ROS Friesland stimuleert visievorming en leiderschap in de praktijk door praktijkgesprekken (vraaggericht) en minimaal een regionale bijeenkomst over dit onderwerp. ROS Friesland stimuleert goede praktijkorganisatie door het inzetten van de spiegel gesprekken met praktijkhouders over managementvraagstukken. Als vervolg kan een quickscan (vraaggericht) worden ingezet. ROS Friesland werkt samen met andere organisaties die praktijkmanagement stimuleren. ROS Friesland informeert, i.s.m. andere organisaties, de praktijkhouders over landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitsaspecten, -eisen en kwaliteitsystemen (vanuit kenniscentrum functie). ROS Friesland begeleidt huisartsenpraktijken bij NPA praktijkaccreditering, verloskundige praktijken bij KNOV-accreditering en de fysiotherapeuten bij HKZcertificering. ROS Friesland ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering van POH-GZZ (bij nieuwe samenwerkingsverbanden, uitbreiding bij bestaande samenwerkingsverbanden). Eind 2013 hebben ruim 120 huisartsen nog geen POH- GGZ, de verwachting is dat met de invoering van de basis GGZ de vraag naar POH- GZZ verder zal stijgen. ROS Friesland ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij de invoering van POH-s. Instrumenten: Quickscan, vragenlijst/scan POH-GGZ, POH-S, Substitutie, zelfmanagement, innovatie (zie regionaal kenniscentrum) 5.2. Samenwerken rond doelgroepen/populaties Voor een aantal doelgroepen vindt op regionaal niveau afstemming plaats tussen de eerstelijnszorg en andere organisaties. ROS Friesland levert voor een aantal groepen kennis, advies en begeleiding. Het betreft: - GGZ - Ouderenzorg - Geboortezorg - Jeugdzorg ROS Friesland legt daarin waar relevant de verbinding met lokale integrale netwerken (bv. Aansluiting bij gebied/basisteams in wijken/dorpen/buurten). Zorg voor mensen met geestelijke klachten en aandoeningen (GGZ) ROS Friesland adviseert en begeleidt het GGZ veld bij de invoering van de basis GGZ (advies en kenniscentrum functie) ROS Friesland organiseert samen met GGZ professionals netwerk- of afstemmingsbijeenkomsten (provinciaal, regionaal of lokaal). ROS Friesland begeleidt eerstelijns GGZ professionals bij samenwerkingsvraagstukken (organisatievorming, netwerkvorming, zorgpaden) ROS Friesland ondersteunt psychologen bij de transitie jeugd GGZ 18

19 Zorg voor vrouwen met een kinderwens, prenatale, natale en postnatale zorg. ROS Friesland adviseert de kerngroep van het VSV Heerenveen en het bestuur van VSV Drachten. ROS Friesland geeft ondersteuning bij de reorganisatie van de verloskundige kring in vier afdelingen op VSV niveau. ROS Friesland adviseert en faciliteert het Consortium Zwangerschap en Geboorte NN, en stimuleert de opstart van projectgroepen (voorzitter en advies) ROS Friesland faciliteert en adviseert het DVP Friesland (netwerk, voorzitter) Daar waar gewenst adviseert en begeleidt ROS Friesland de doorontwikkeling naar integrale geboortezorg. Zorg voor kwetsbare ouderen ROS Friesland verzorgt de borging van de resultaten van het project rond kwetsbare ouderen door: in 2014 minimaal twee provinciale/regionale bijeenkomsten van het netwerk rond kwetsbare ouderen. ROS Friesland beschrijft in het kader van kennisverspreiding en implementatieversnelling een verdere analyse van de netwerkvorming binnen het project netwerkvorming kwetsbare ouderen (financiering ZonMw). ROS Friesland onderzoekt verdere subsidiemogelijkheden om een aantal pilots binnen het netwerk kwetsbare ouderen naar een hoger plan te trekken. Voorwaarde is cofinanciering van partijen. ROS Friesland verspreidt kennis van tools en instrumenten (vanuit het ROS Netwerk, uit het Fries netwerk) op het gebied van ouderenzorg via de nieuwsbrief en website. ROS Friesland begeleidt ten minste vier netwerken rondom kwetsbare ouderen (Bolsward, Dokkum, Heerenveen, Skarsterlân, Smallingerland). De uitkomsten van de netwerken zijn dat men elkaar kent, informatie wordt uitgewisseld en de zorg wordt afgestemd. ROS Friesland signaleert nieuwe initiatieven en ondersteunt binnen het groter kader de ontwikkeling daarvan. Samenwerken rond jeugdzorg ROS Friesland participeert actief, samen met de kwartiermaker transitie Jeugdzorg in Friesland in 3 regiogroepen. ROS Friesland informeert de eerstelijnszorg over de transitie in de jeugdzorg via de ROS Nieuwsbrief en via bijeenkomsten Regionaal kenniscentrum eerstelijnszorg Vanuit opgebouwde expertise en ervaring zijn wij gesprekspartner, leveren wij kennis en brengen wij partijen bijeen om samen te werken. Regio Aanspreekpunt (halen en brengen) ROS Friesland is regionaal aanspreekpunt en vraagbaak voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, voor partijen binnen en buiten de eerstelijnszorg. ROS Friesland onderhoudt contacten met stakeholders, signaleert onderwerpen die spelen in de eerstelijnszorg en stelt deze aan de orde partijen/stakeholders. 19

20 Website up to date met informatie (kenniscentrumfunctie), diensten en producten Nieuwsbrief: 10 keer per jaar Lokale/Regionale zorgagenda ROS Friesland maakt met regionale partijen een lokale/regionale ontwikkelagenda en plan van aanpak passend bij de ontwikkelingen in het veld en in aansluiting met lopende programma s (Friesland Voorop, samenwerking sociale en medische eerste lijn, beweegprogramma s, etc). In 2014 wordt gestart met Zuidwest Friesland. ROS Friesland heeft sociale kaarten van de eerstelijnszorg, waaruit ook extractie voor GGZ, geboortezorg, en gezondheid/sport en bewegen (Dashboard) kan worden gemaakt. ROS Friesland participeert landelijk in het VASE-netwerk voor de doorontwikkeling van de wijkscan naar Geïntegreerde gebiedsanalyse (GGA). Samenwerkingsvraagstukken ROS Friesland heeft kennis en ervaring t.a.v. samenwerkingsvraagstukken (onder één dak, binnen een organisatie, netwerkvorming) en deelt deze in gesprekken, bijeenkomsten en via de website/nieuwsbrief met het veld. Tenminste 4 keer zal dit item onderwerp in de nieuwsbrief worden in Kennis rond netwerk- en alliantievorming word minimaal 2 maal per jaar gedeeld in de nieuwsbrief. Arbeidsmarktvraagstukken in de ELZ ROS Friesland onderneemt samen met DFZ en Dokterszorg afgestemde acties in het kader van continuïteit huisartsenzorg. ROS Friesland stemt af en participeert in activiteiten van Ventura plus waar het arbeidsmarktvraagstukken van de eerstelijnszorg betreft. Visievorming en leiderschapsontwikkeling in de ELZ ROS Friesland organiseert tenminste een bijeenkomst/workshop over visievorming en leiderschapsontwikkeling in de eerstelijnszorg. Kwaliteit en veiligheid ROS Friesland informeert in samenwerking met andere partners, Friese eerstelijnszorgaanbieders over een aantal landelijke ontwikkelingen rond kwaliteit en veiligheid. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de relevantie van die ontwikkelingen is en wat mogelijke consequenties kunnen zijn voor de praktijkvoering, zodat praktijkhouders hier tijdig op kunnen anticiperen in hun praktijkbeleid. Leefstijlinterventies Kennisfunctie en aanspreekpunt gezonde leefstijl / preventie eerstelijnszorg. ROS Friesland stimuleert op provinciaal de niveau bundeling van activiteiten op het gebied van zorg, sport en bewegen. (o.a. dmv Dashboard en coördinatie van GLI gezinnen) De alliantie van GGD, Sport Fryslan en ROS Friesland benut en wordt verstevigd door het landelijke programma Verbinding zorg, sport en bewegen. ROS Friesland participeert landelijk in het ROS netwerk voorkomen van zorg Innovatie 20

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1

JAARPLAN 2015. Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 JAARPLAN 2015 Over de wind heb je geen controle, je zeilen kun je wel bijstellen 1 Naar een nieuwe werkelijkheid in de (eerstelijns)zorg Het streven is een goede en betaalbare zorg, dichtbij mensen. ROS

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Werkgebied MijnZorg Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl

Verbindt Verbetert Versterkt. Wij zijn: Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland. www.rosfriesland.nl Verbindt Verbetert Versterkt Wij zijn: Marja Kuik Tryntsje Haga Regioadviseurs/account Ouderen ROS Friesland Verbindt Verbetert Versterkt Deel 1 workshop: ZONMW project Netwerkvorming Kwetsbare ouderen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM. Tabel B 4.6.2: Populatiemanagement stappen PELGRIM. Samen werken aan duurzame zorg

Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM. Tabel B 4.6.2: Populatiemanagement stappen PELGRIM. Samen werken aan duurzame zorg Tabel B 4.6.1: Toelichting ten aanzien van sturing binnen PELGRIM Stuurgroep Werkgroepen Programmamanagement Projectmanagement Financiële contracten Verantwoordelijk voor projectprogramma door middel van

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten?

Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? Over de grenzen van de eigen praktijk 1 Hoe geeft de verloskundige cliëntgericht werken vorm met de hele keten? De Inspectie voor de Gezondheidszorg spreekt in haar recente rapport (juni 2014) 2 haar waardering

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Samenwerken in de Praktijk

Samenwerken in de Praktijk Samenwerken in de Praktijk 13 februari 2014 Welkom 1 Voor elkaar in Parkstad 2 1 Samenwerken - oefening Noem 3 aspecten die je belangrijk vindt in de samenwerking Noem 3 zaken die jezelf te bieden hebt

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1 1 Welkom Marktwerking in de zorg: een denkfout? 19 juni 2014, Kaap Hoorn Uw voorzitter vanavond Chris Maats, Arts en secretaris Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Oost Groningen WAT

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ

Huisartsen staan Centraal. ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening bij ontwikkeling en uitvoering van POH-GGZ Redactie: JAARGANG 01 nr 2 DECEMBER 2013 Henk Bouman, GZ-psycholoog Pieter Coppoolse, psychotherapeut Correspondentie: Info@zhzbasisggz.nl ZHZ Basis GGZ biedt huisartsenpraktijken POH GGZ, advies en dienstverlening

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst

Informatie bijeenkomst Informatie bijeenkomst De zorg geborgd in Noord en Oost Groningen 9 september 2013 Agenda informatiebijeenkomst 9 september 1) Opening 2) Terugkijken werkconferentie 26 april 3) Impressie data-analyse

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg 21 mei 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie