De fiscale controle anno 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale controle anno 2013"

Transcriptie

1 De fiscale controle anno 2013 Carlos SIX! Administrateur-generaal van de Fiscaliteit FOD Financiën

2 Risicobeheer Fiscale Controle CRM & Nultoleran5e

3 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie vaststellingen Ongelijke behandeling op het vlak van SELECTIE voor controle verschil in kans op selec5e voor controle ~ regio Ongelijke behandeling op het vlak van UITVOERING van controle verschil in aanpak verschil in werklast verschil in toepassing belas5ngverhoging gebrek aan kwaliteitscontrole van uitgevoerde controle

4 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie aanbevelingen Wat betre: de SELECTIE voor controle risicobeheer versterken als grondslag voor centrale & objec5eve selec5e van controledossiers o.b.v. risicoprofielen & fraudepatronen uitbouw van een doelgroepgericht risicobeheer versterken centrale selec5e verder uitbouwen met ruimte voor lokale selec5e gebruik maken van lokale competen5es om het centraal risicobeheer te versterken

5 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie aanbevelingen Wat betre: de UITVOERING van controles gelijksoor5ge uitvoering van controles versterken door aanbieden van controlemodellen & - aanpak voor verschillende controles gestructureerde feedback over controles versterken om de effec5viteit te verhogen en deze feedback linken aan TBT (boordtabellen) interne controle op de juiste toepassing van werkmethodieken versterken indicator invoeren die de kwaliteit van de uitvoering beoordeelt, met me5ng van werklast, doorloop5jd, inzet competen5es en rekening houdend met de complexiteit van de controles

6 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN POLITIEKE PRIORITEIT Cf. Beleidsnota Minister Van Financiën DOELSTELLING In 2017 => 80% gerichte (~gestuurde) controles met controleaanpak => in de komende jaren progressieve toename van het aantal gerichte controles

7 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING GELIJKE BEHANDELING eenzelfde risico evenveel kans op controle voor eenzelfde soort controle steeds dezelfde aanpak in vergelijkbare situa5es dezelfde beslissingen dezelfde sanc5es SELECTIE UITVOERING CONTROLE met respect van de privacywetgeving Alles controleren niet haalbaar niet wenselijk 7

8 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via preven5eve aanpak Vooraf aankondigen van controleac5es => via internetsite FOD FIN, perscommuniqué, CRM- ac5es programma 2013 Wat is CRM? Welke ac5es? => specifieke richtlijnen & communica5e aan diensten 8

9 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via nultoleran5e t.a.v. niet- indieners Harmonisa5e werkmethodes => voor de verschillende materies herinneringsbrieven boeten / belas5ngverhogingen aanslag van ambtswege beheer controle Uitrol gestandardiseerd werkproces in de diensten in 2013 communica5e opleiding 9

10 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via verder investeren in performant risicobeheer dat resulteert in kwalita5ef gericht fiscaal toezicht Tegen % gerichte (= gestuurde) controleopdrachten Via centrale selec5e Impera5ef Met een controleaanpak & werklast Typologie : gericht punctueel opvolgingscontrole 10

11 3. PROCES CONTROLEPROGRAMMA

12 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 12

13 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak en methodologie Controle- werklast 13

14 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers INPUT RISICOREGISTER Vanuit buitendiensten feedbackfiches ideeën box TACM => intranet controle toekomst : FiscIDEE aanvraag opvolging contactpersonen TACM Vanuit TACM interne behandeling gegevens Vanuit andere bronnen management FOD Financiën poli5eke instan5es andere FOD s buitenland. 14

15 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers MEERJARENPLAN Vij^arenplan met de voorziene controleac5es Evolu5ef plan => aanpassingen in func5e van middelen strategische prioriteiten actualiteit Gebaseerd op informa5e uit het risicoregister centrale input niet- centrale input Houdt rekening met processen van samenwerking met de opsporingsdiensten (SLR/SLA) input ondersteuning 15

16 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers CENTRAAL CONTROLE JAARPLAN jaarlijkse centrale selec5e op basis van meerjarenplan eventueel ondersteund door voorstudies & opsporingsac5es bevat controleac5es & CRM- ac5es eenmalige & wederkerende ac5es 5jdens de controleperiode mogelijkheid tot bijkomende voorstellen bijsturing/aanpassing wijziging o.b.v. ontvangen feedback 16

17 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers CENTRAAL CONTROLE JAARPLAN DOELGROEPEN BESCHRIJVING PRIVACY GEGEVENS TE CONTROLEREN DOSSIERS PER DIENST CONTROLEACTIE CONTROLEAANPAK DUURTIJD LIJST BELASTING PLICHTIGEN O.B.V. RISICOPROFIEL 17

18 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Verzameling inlich5ngen Ter beschikking stelling van de gegevens Analyse Lancering van de controleac5e Meerjaren- en centraal controlejaarplan Advies ICT- DH en Privacy (diensten van de Voorziber) Risicoprofiel en voorstel om de risico s af te dekken Terbeschikkingstel- ling van lijsten, instruc5es, richtlijnen en ondersteuning voor controle (Valida5e 1) Beschrijving van de nodige gegevens Valida5e 3 Valida5e 4 (Voorstudie) Valida5e 2 Selec5e Methodologie Ontwerp instruc5e & richtlijnen 18 18

19 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers 19

20 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving : Personen die eenzelfde ac5viteit uitoefenen Personen werkzaam in eenzelfde economische sector Personen betrekking hebbend op eenzelfde fiscaal of niet- fiscaal thema 20

21 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving verschillende doorloopfases van een doelgroep 1. Iden5fica5e van de doelgroep 2. Onderzoek en analyse van nuige informa5e 3. Pilootdossiers doorgronden van de doelgroep => 5jdelijke medewerking buitendiensten 4. Opstellen/ vastleggen risicoprofiel 5. Selec5elijsten en controleaanpak 6. Testdossiers - testen kwaliteit selec5e en controleaanpak => uitgevoerd door buitendiensten 7. Lancering ac5es 8. Hulplijn en analyse feedback 21

22 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving selec5e van de doelgroep 4. Te Deel Te breed Selec5e beperkt 1. selec5e risicogroep risicoprofiel zonder risicobeheer 6. risicoprofiel Doel = 100% niet TACM: risicogroep in doelgroep Risicogroep Volledige doelgroep selecteren o.b.v. Bijna Best geen beschikbare mogelijke gedeeltelijk dossiers evenwicht gegevens zonder geselecteerd risico tussen in MAAR nog controle teveel => teveel dossiers MAAR dossiers de zonder risicogroep zonder risico in controle in risico en selec5e. genomen onvoldoende controle geselecteerd 22

23 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving selec5e van de doelgroep 1. selec5e = 100% risicogroep 2. Deel risicogroep niet in doelgroep o.b.v. beschikbare gegevens 3. Selec5e zonder risicobeheer Volledige doelgroep selecteren => teveel dossiers zonder risico in controle 4. Te breed risicoprofiel Risicogroep gedeeltelijk geselecteerd MAAR nog teveel dossiers zonder risico in controle genomen 5. Te beperkt risicoprofiel Bijna geen dossiers zonder risico in controle MAAR de risicogroep onvoldoende geselecteerd 6. Doel TACM: Best mogelijke evenwicht tussen risico en selec5e. 23

24 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Privacy Privacywetgeving Wet van 8 december 1992 Wet van 3 augustus 2012 Gevolgen: Elke kruising van elektronische gegevens is onderworpen aan de privacywetgeving => legaliteit, finaliteit & propor5onaliteit Fundamenteel verschillend met behandeling van gegevens voor individuele dossiers Procedure voor de uitwisseling van de gegevens met andere instan5es Anonimiseren van de gegevens è Data Access Management 24

25 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers LIJST TE CONTROLEREN BELASTINGPLICHTIGEN Na5onale lijst Ranking per controleac5e per dienst Rangschikking van opdracht met hoogste risico (nr. 1) naar opdracht met laagste risico (laatste nr.) 25

26 LIJST TE CONTROLEREN BELASTINGPLICHTIGEN 2 TYPES VAN DOSSIERS Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Impera5eve dossiers : Overeenkoms5g het jaarplan Steeds voorrang op indica5eve dossiers Verplichte behandeling Selec5e centraal gestuurd Thema5sche & sectorale doelgroepen Individuele dossiers & uitlopers Indica5eve dossiers : Maximaal 20 % van de totale capaciteit => selec5e door de dienst op basis van lokale kennis (= aanvullend programma) indica5eve centrale selec5e ( individuele dossiers & uitlopers, ) 26

27 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle- werklast 27

28 Controletypologie 4 TYPOLOGIEËN VAN CONTROLES Punctuele controle = één omschreven element met een controleaanpak Gerichte controle = verschillende elementen met een controleaanpak Oriënterende controle = zonder een specifiek element mee te delen, noch een specifieke controleaanpak Opvolgingscontrole = specifiek op te volgen elementen n.a.v. een voorgaande controle 28

29 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle- werklast 29

30 Controleaanpak met methodologie CONTROLEAANPAK & CONTROLEMODELLEN Controlemethodologie sectoriëel: beroepen, ac5viteiten, thema5sch: indiciair, VR, NI, boekhoudregels en fiscale invloed Standaarddocumenten aangepast aan het geïden5ficeerd risico vraag om inlich5ngen bericht van wijziging model Proces Verbaal 30

31 Controleaanpak met methodologie CONTROLEAANPAK & CONTROLEMODELLEN 2 doelen Verplicht te volgen procedure verplich5ng om de specifieke controlemethodologie in het kader van een controleac5e (controleaanpak) te respecteren Hulp aan de taxa5eagent Algemene en specifieke informa5e en hulp wanneer men met een specifiek probleem geconfronteerd wordt. 31

32 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle - werklast 32

33 Controle- werklast CONTROLE WERKLAST Op basis van weging van dossiers Impera5eve dossiers: In func5e van de in punten (= dagen) uitgedrukte geschaoe werklast per ac5e en per belas5ng volgens de controlemethodologie Opgelet : het gaat hier om gemiddelden! => biedt een zekere flexibiliteit voor de buitendiensten 33

34 34

35 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 35

36 SHAREPOINT = basis voor de berekening van de controlecapaciteit Verwerking gegevens door Senior Beheerder Planners in het kader van de voorbereiding van de controleac5es Controleagenten per dienst + % tewerkstelling in controleac5viteiten Rekening houdend met afwezigheden => maandelijkse input door gewestelijke direc5e/cc!!! 36

37 SHAREPOINT Resultaat = controlecapaciteit per GD/CC * = aantal punten per GD/ CC * = dagen per GD/CC * Maandelijkse update door gewestelijke direc5e/cc * afwezigheden % * CC = basis- CC en gekoppeld CC of CC geves8gd in hetzelfde administra8ef centrum 37

38 HERVERDELEN VAN IMPERATIEVE DOSSIERS Centrale correc5e: van klassieke gewestelijke direc5es naar CC globale berekening per klassieke gewestelijke direc5e bepaalde ac5es worden uitsluitend aan de CC of de klassieke diensten verdeeld. andere ac5es : in principe aan de klassieke diensten verdeeld ten belope van de controlecapaciteit (berekend per GD) gelijke kans op controle bij onvoldoende capaciteit in een klassieke gewestelijke direc5e => centrale toewijzing aan het(de) bevoegde CC via STIRCO 38

39 TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO CONTROLE ACTIES TACM CONTROLE CAPACITEIT SBP DOSSIERS PER DIENST IN STIRCO 39

40 DOSSIERS IN STIRCO Bevat het volledige controlewerkplan via lijsten van dossiers Instruc5es m.b.t. de controleac5es controlemodellen informa5efiches feedbackfiches (incl. opvolgingsfiche) Uitzondering Individuele inlich5ngenfiches => zie TACM- site Aandachtspunt : volledige controlehistoriek in STIRCO =>opladen van alle relevante documenten Vragen/problemen i.v.m. STIRCO = > Servicedesk 40

41 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 41

42 Bijsturing op niveau direc5e bij behandeling van impera5eve dossiers bij onvoldoende controlecapaciteit Klassieke diensten correc5e Gewestelijke directeur duidt binnen gewestelijke direc5e een medewerker van een dienst aan die bijstand verleent aan de dienst(en) met onvoldoende controlecapaciteit deze medewerker blij: fysisch werken in zijn dienst maar krijgt de nodige toegang in STIRCO om de dossiers van de andere diensten te kunnen behandelen SBP staat in voor coördina5e van deze wijzigingen (aanpassing van toegangsrechten in STIRCO) 42

43 Bijsturing op niveau direc5e bij behandeling van impera5eve dossiers bij onvoldoende controlecapaciteit Controlecentra correc5e enkel voor basis CC en gekoppelde CC of CC geves5gd in hetzelfde administra5ef centrum gewestelijk directeur (s) CC duid(t) (en) een medewerker aan om de dossier(s) van een (de) ander(e) CC te behandelen deze medewerker blij: fysisch werken in zijn dienst maar krijgt de nodige toegang in STIRCO om de dossiers van het andere CC te kunnen behandelen SBP staat in voor coördina5e van deze wijzigingen (aanpassing van toegangsrechten in STIRCO) 43

44 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 44

45 SBP => GD/CC Pro ac5eve opvolging door SBP die de gewestelijke direc5e contacteert indien nodig GD/CC => SBP Indien bepaalde problemen worden vastgesteld in de buitendiensten controlecapaciteit fou5ef ingevoerd, nadat dossiers in STIRCO ter beschikking werden gesteld extreme schommelingen in capaciteit.. Contacteer SBP beoordeelt situa5e rekening houdend met de context zoekt in overleg met gewestelijke verantwoordelijke een oplossing 45

46 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 46

47 WELKE OPDRACHTEN TOEWIJZEN & UITVOEREN? Impera5eve dossiers = centrale selec5e Dossiers TACM : invulling van het aantal te controleren dossiers o.b.v. weging dossiers capaciteit dienst Nuance - dossiers BTW : L28bis, I720, SCAC =>dit zijn impera5eve dossiers die door de dienst zelf in STIRCO moeten opgenomen worden. Indica5eve dossiers = lokale selec5e (saldo na impera5eve dossiers) Aanvullend programma = dossiers lokale exper5se Indica5eve dossiers (uit centrale ac5es) Dossiers ME/DM 47

48 Toewijzen & voorbereiden van uit te voeren opdrachten => beheerder- teamchef (KD) => beheerder- planner & teamchef (CC) 1. Vervolledigen van het werkplan (indien ruimte) Indica5eve dossiers lokale exper5se (aanvullend programma) OF/EN indica5eve dossiers centraal geselecteerd EN (indien saldo) max 20% dossiers ME/DM STIRCO lokale exper5se : manueel te creëren andere : te valideren indien saldo 2. Toewijzen van de controleopdrachten in STIRCO manueel creëren Valideren 48

49 Toewijzen & voorbereiden van uit te voeren opdrachten => beheerder- teamchef (KD) => beheerder- planner & teamchef (CC) Indica1eve dossiers - aandachtspunten bij lokale selec1e Indica5eve dossiers steeds manueel in STIRCO te creëren Rendementsdoelstellingen t.b.v. 75% voor aanvullend programma (dossiers lokale exper5se) Onregelma5gheden vastgesteld in kader van het uitvoeren van een impera5eve controle maar die geen deel uitmaken van de controleopdracht mogelijk om op te nemen in het aanvullend programma 49

50 Onregelma5gheden vastgesteld in kader van het uitvoeren van een impera5eve controle maar die geen deel uitmaken van de controleopdracht => mogelijk om op te nemen in het aanvullend programma (vervolg) Ofwel te integreren in de impera5eve controleopdracht => geen impact op controlecapaciteit => inbegrepen in de gemiddelde werklast van de impera5eve controleopdracht Ofwel opname in het aanvullend programma met een bepaalde werklast => impact op controlecapaciteit Ofwel geen ruimte in het aanvullend programma: Deselec5e van een minder belangrijke indica5eve controleopdracht Opname in de volgende controleperiode 50

51 Mogelijke problemen bij het uitvoeren van de opdracht => Taxa5eagent Bij start werkjaar 2013: controleopdrachten weggehaald uit STIRCO zonder communica5e Hoe behaald resultaat verwerken ingeval van deselec5e van impera5eve controleopdracht Samenloop van controleopdrachten met ac5es BBI Samenloop met andere ac5es voor zelfde BP in de toekomst bundelen huidige werkwijze 51

52 Aandachtspunten bij het uitvoeren van de opdracht => Taxa5eagent In de instruc5es en de controlemodellen wordt reeds heel wat info aangereikt; De signale5sche gegevens moeten actueel gehouden worden ( bv Nacebel- codes, ) Bijzondere aandacht voor niet- correcte gegevens: verkeerde, niet ingevulde of niet verbeterde gegevens leiden tot verkeerde selec5es borderellen aangi:en lis5ngs sta5s5sche gegevens 52

53 Opvolging => hiërarchie Rol teamchef CC /dienstchef KD Opvolgen van het uitvoeren van de controleac5es Kwaliteitscontrole van de uitgevoerde controleac5es => via valida5e STIRCO => valida5e door teamchef in STIRCO = beves5ging dat controle kwalita5ef correct is uitgevoerd Opvolgen van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens in STIRCO Rol gewestelijk directeur Opvolgen op het niveau van de GD / CC 53

54 Feedback geven tussen5jds => Taxa5eagent Hoe? Rechtstreeks telefoon mail Aan wie? contactpersonen van de ac5e Wanneer? ten allen 5jde Vaststellingen? werklast overschat, selec5e niet ok, opbrengsten niet ok Gevolg? mogelijke bijsturing/stopzewng van de controleac5e 54

55 Feedback geven - finaal Taxa5eagent Hoe? via STIRCO Wanneer? bij afsluiten controleopdracht Aandachtspunten basis voor analyse rubriek H. Commentaar: rubriek I. Opvolgingscontrole 55

56 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 56

57 Analyse van de feedback m.b.t. de selec5ecriteria Door TACM Doel Selec5ecriteria verbeteren voor de toekomst Controleaanpak verbeteren voor de toekomst Lopende ten onrechte geselecteerde opdrachten deselecteren 57

58 Analyse van de feedback m.b.t. het rendement van de ac5es Door Senior Beheerder Planner in samenwerking met TACM Businesscorrespondenten N2 Doel = ac5es met onvoldoende rendement stopzeoen voorstel tot stopzewng van de ac5e aan Administrateur(s) N2 beslissing stopzewng in samenspraak met het College 58

59 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 59

60 Beheerscyclus & sta5s5eken via MPM & Business Correspondenten N2 & N3 Bepalen van KPI s Opvolgen van KPI s Kwaliteitscontroles door cel organisa5ebeheersing Checklist Ter plaatse 60

61 4. ACTOREN 61

62 DE BELANGRIJKSTE ACTOREN 1. TAX AUDIT & COMPLIANCE MANAGEMENT 2. SENIOR BEHEERDER PLANNERS 3. OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN 4. LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN 5. ANDERE ACTOREN Centrale Diensten N1 Opera5onele Exper5se en Ondersteuning Centrale Dienst N2 Managementondersteuning MPM & Businesscorrespondenten N2 & N3 Cel Organisa5ebeheersing Lokale hiërarchie 62

63 DIENST TAX AUDIT & COMPLIANCE MANAGEMENT 63

64 TACM - CONTEXT 2010 tot medio 2012 : Algemene Administra5e Fiscaliteit & administra5es P, KMO & GO AAFisc => eigen dienst risicobeheer Playorm van coördina5e op het niveau N Meerjarenplan & jaarplan gevalideerd door management April 2012 : Func5onele hergroepering OEO- TACM OEO = opera5onele exper5se en ondersteuning (N1) Integra5e & modernisering van de risicobeheerprocessen (RB) Oprich5ng dienst TACM groeperen van alle ac5viteiten die fiscale controle aansturen bevat onder meer de vroegere GOCS 64

65 TACM - ORGANIGRAM 65 65

66 TACM - TAKEN TEAM DOELGROEPENBEHEER Coördina5e Coördineren van ac5viteiten m.b.t. beschrijving doelgroep TEAM DOELGROEPENBEHEER Exper5se Verwerken input risicobeheer voor het opstellen van jaarplan en meerjarenplan Meewerken aan ac5viteiten voor doelgroepenbeschrijving 66

67 TACM - TAKEN TEAM ANALYSE Bepalen van de nood aan gegevens Meewerken aan opstellen fiche Data Access Management (DAM) Organiseren & verzekeren van het aanleveren van gegevens Opstellen risico- indicatoren & selec5ecriteria Uitvoeren query's TEAM INDIVIDUELE DOSSIERS & UITLOPERS Verwerken van informa5e- input van individuele &gelijkaardige dossiers Voorbereiden controleac5es en opdrachten Ter beschikking stellen van te controleren dossiers Verzekeren van de opvolging van controleac5es en - opdrachten 67

68 TACM - TAKEN TEAM BEHEER CONTROLEMODELLEN Bestaande controlemodellen bijwerken Nieuwe controlemodellen uitwerken, eventueel met hulp van medewerkers buitendiensten Opvolging van de controlemodellen verzekeren 68

69 OPSPORINGEN & E- AUDIT 69

70 OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN Samenwerking opsporingen op centraal niveau (via TACM) Opsporingsagenten vaststellingen op vraag van TACM voor lopende & toekoms5ge controleac5es via procedure SLR = service level request = aanvraag SLA = service level agreement = akkoord E- auditcellen Voorbeelden horeca forfaitaire BP intermediairen bij internetverkopen 70

71 OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN Samenwerking opsporingen op lokaal niveau SLA : niet indieners en nieuwe belas5ng en BTW plich5gen aanvraag/resultaat via toepassing SLA op intranetsite van de opsporingen Lokaal onderzoek (ELO) aanvraag via rechtstreeks contact per telefoon of mail resultaten in toepassing ELO op intranetsite opsporingen opsporingen beslist welk onderzoek zal worden uitgevoerd 71

72 SENIOR BEHEERDER PLANNERS 72

73 Senior Beheerder Planner (SBP) 73

74 Senior Beheerder Planner (SBP) 1 SBP per Administra5e Administra5e P: Geert Administra5e KMO: Katleen Administra5e GO (inclusief CC): Rudy Taken: Vorm geven aan het werkplan controle Bepalen van de controlecapaciteit van de controlediensten Coördina5e instruc5e werkplan controle Coördina5e van de uitvoering en van de opvolging van de controleac5es Contactpersoon voor de controlediensten in geval van problemen met de controlecapaciteit 74

75 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN 75

76 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN Tijdelijke medewerking van buitendiensten In het kader van de voorbereiding van controleac5es Uitvoeren van piloot- en testdossiers Nazicht van de Nacebelcodes Correctheid nagaan Indien aanpassing nodig en vastgesteld door CC => informeer de beheersdienst! Selec5e & uitvoeren van de controleopdrachten Problemen signaleren => feedback! 76

77 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN Exper5se en kennis van het terrein delen => input voor controlemodellen Via mail : Via telefoon: Vincent Via post (uitgebreide documenta5e) FOD Financiën AAFisc - TACM North Galaxy Tower A verdieping 21 Koning Albert II- laan Brussel Feedback Tussen5jds Finaal : bij afsluiten van de controleopdracht via STIRCO Nieuwe ideeën & sugges5es Ideeën- en sugges5ebox TACM (vroegere GOCS) Binnenkort via FiscIDEE 77

78 Dank voor uw aandacht

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

Organisatie van de controleacties in de personenbelasting

Organisatie van de controleacties in de personenbelasting Organisatie van de controleacties in de personenbelasting Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 14 januari 2015 ORGANISATIE VAN DE CONTROLEACTIES IN DE PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc - ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) Begin 2017 57% > 54 jaar Leeftijd 36% 8.233 Personeelsleden 42% 1% 45-54 jaar

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) 8.233 medewerkers 182 lokalisaties uiteenlopende opdrachten & taken 4 AAFisc

Nadere informatie

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE Welkom FOD FINANCIEN 2 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2014) Eind 2014 8.970 Personeelsleden 56% 43% 1% > 55 jaar 45-54 jaar 35-44 jaar < 35 jaar Leeftijd Niveau B + A1/A2 53% 14% A3/A4/A5 + mandaten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Operationeel plan 2013

Operationeel plan 2013 Operationeel plan 2013 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 6 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Taxatie volgens tekenen en indiciën

Taxatie volgens tekenen en indiciën Taxatie volgens tekenen en indiciën Als de fiscus aanwijzingen heeft (zgn. tekenen en indiciën ) dat iemands werkelijke fortuin en levensstijl (zijn zgn. graad van gegoedheid ) niet in overeenstemming

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt,

Voor meer informa2e over de job inhoud kan u contact opnemen met Wouter De Vriendt, Groen zoekt een vol,jds medewerker voor de federale frac,e: Parlementair medewerker Wouter De Vriendt (50%) en frac,emedewerker Interna,onaal Beleid ( Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking),

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016

A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 A2 - Attaché managementondersteuning (algemeen beheer) 2016 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Cel Management ondersteuning 1/5 Doelpubliek Statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten

Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten Kanteling 3 voor contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie Toewijzing aan de nieuwe diensten Februari 2015 Het ogenblik is gekomen voor de contractuele personeelsleden van de Patrimoniumdocumentatie

Nadere informatie

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016

PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten. WIG van 08 november 2016 PRGEG-werken ten gunste van de gemeenten WIG van 08 november 2016 01 Context 2 Context (I) Performant en Rationeel Gebruik van Elektriciteit en Gas (PRGEG) aandachtspunt binnen Europa (impact op economie

Nadere informatie

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

Cer$ficering voor HR professionals

Cer$ficering voor HR professionals Cer$ficering voor HR professionals Is uw HRM al gecer$ficeerd? Sander Nieuwenhuizen 30 oktober 2014 Grote trends Steeds snellere verandering Komplexiteit Cultuur Business Model Exper;se Grote trends Steeds

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

OPI-PMO - PROJECT MANAGER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : OPI-PMO - Project Manager FUNCTIEFAMILIE : Technology AFDELING : Technology DATUM LAATSTE AANPASSING: mei 2010 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior Program Manager OUDE CODE:

Nadere informatie

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling

Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Werkwijze DGSenB voor rechtmatige en gestructureerde gegevensuitwisseling Versie 1.0-1 juni 2017 Ten geleide Voorliggend document betreft een werkwijze voor rechtmatige en gestructureerde gegevensdeling;

Nadere informatie

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress

Aangifte PB Persconferentie. Koen Geens Minister van Financiën. Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit. 29 april 2014 Fedopress Aangifte PB 2014 Koen Geens Minister van Financiën Persconferentie Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 29 april 2014 Fedopress Krachtlijnen > Keuzevrijheid voor de burger 2 miljoen vereenvoudigde

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën

TAX-ON-WEB. Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën TAX-ON-WEB Carlos SIX, Administrateur KMO bij de FOD Financiën Aanleiding Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke internet-toepassing ontwikkelen die toelaat vlot de aangifte in de personenbelasting

Nadere informatie

Bestuursplan FOD Financiën

Bestuursplan FOD Financiën Bestuursplan FOD Financiën 2016 Inhoud 1 INLEIDING... 7 2 ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Bijdrage tot de bestuursovereenkomst en prioriteiten voor 2016... 10 2.2.1

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

BBC: stérke inzet op decentraal werken

BBC: stérke inzet op decentraal werken 11 de Cevi Klantendag 1 BBC: stérke inzet op decentraal werken Gaute Vannuten en Liesbeth Janssens BBC is geen zaak meer van boekhouden alleen De Cyclus van Beleid en Beheer heeft impact op uw volledige

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15

UiJreksel roadmap 2013-2018. Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 5/30/15 Actualisering Roadmap e- Gezondheid 2013-2018 Ac>epunt 6 Minimaal EPD Sessie 6 01 juni 2015 UiJreksel roadmap 2013-2018 - - - - - - - - - - - - - Ontwikkelen en systema>sch gebruik van een minimaal EPD

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Invordering Leuven 2 Philipssite 3a B 2 3001 Heverlee Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier

Vlaamse overheid. Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Aanvraagformulier Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Projectoproep onderzoek biologische land-en tuinbouw 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017

Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B Antwerpen. Artikelnummer: Datum van uitvoerbaar- Gemeente: verklaring kohier: 06/11/2017 Antwerpen, 8 november 2017 Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Antwerpen Italiëlei 4 B 1 2000 Antwerpen Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr.: Nationaal nummer: Artikelnummer:

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

REX registratie Praktische regelingen op Belgisch niveau

REX registratie Praktische regelingen op Belgisch niveau REX registratie Praktische regelingen op Belgisch niveau Sam Van Kerkhoven financieel deskundige Algemene Administratie der Douane en Accijnzen OPERATIONS Team Vergunningen - Oorsprong INHOUD I. Organigram

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van JOS LANTMEETERS datum: 11 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning registratie-

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Medewerker certificering

Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiebeschrijving: Medewerker certificering Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

De innovatiepremie 100% netto!

De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie De maatregel eenmalige innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten!

Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant. Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Externe bestuurder in het familiebedrijf Een troefkaart voor de accountant Jozef Lievens Partner Eubelius Advocaten! Familie Bedrijf COMPLEXITEIT s:jgt Eigendom 2 Complexiteit Snoeien Complexiteit managen

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2016 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 01.12.2016 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! CLB Rivierenland Boom te Boom

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! CLB Rivierenland Boom te Boom Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE

AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE AANGIFTE PB 2017 PERSCONFERENTIE Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 25 april 2017 North Galaxy AGENDA Aangifte 2016 Aangifte 2017 Codes:

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do.

PROces management. To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. PROces management To manage is to work the process, to lead is to own the process. Obstacles are just nature s way of showing us what we can do. Proces management betre. het richten, inrichten en verrichten

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

ATTACHE JURIST NIVEAU A

ATTACHE JURIST NIVEAU A ATTACHE JURIST NIVEAU A VOOR HET SECRETARIAAT VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL (contract van bepaalde duur (twee jaar)) Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System

VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System VIDIS Virtual Integrated Drug Informa3on System presenta.e Ronde Tafel egezondheid 2015 26.05.2015 Visie RIZIV Deze visienota betrea een elektronisch communica3esysteem voor het beheer van alle aspecten

Nadere informatie

IS NORDIC OCCUPATIONAL SAFETY CLIMATE QUESTIONNAIRE

IS NORDIC OCCUPATIONAL SAFETY CLIMATE QUESTIONNAIRE IS 2.9 - NORDIC OCCUPATIONAL SAFETY CLIMATE QUESTIONNAIRE 09-02 - 2017 1 NOSACQ- 50 Agenda o Wat is het verschil tussen veiligheidscultuur en klimaat? o Waarom aan veiligheidscultuur werken? o Waarom het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen

Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten en inrichtingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie