De fiscale controle anno 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fiscale controle anno 2013"

Transcriptie

1 De fiscale controle anno 2013 Carlos SIX! Administrateur-generaal van de Fiscaliteit FOD Financiën

2 Risicobeheer Fiscale Controle CRM & Nultoleran5e

3 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie vaststellingen Ongelijke behandeling op het vlak van SELECTIE voor controle verschil in kans op selec5e voor controle ~ regio Ongelijke behandeling op het vlak van UITVOERING van controle verschil in aanpak verschil in werklast verschil in toepassing belas5ngverhoging gebrek aan kwaliteitscontrole van uitgevoerde controle

4 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie aanbevelingen Wat betre: de SELECTIE voor controle risicobeheer versterken als grondslag voor centrale & objec5eve selec5e van controledossiers o.b.v. risicoprofielen & fraudepatronen uitbouw van een doelgroepgericht risicobeheer versterken centrale selec5e verder uitbouwen met ruimte voor lokale selec5e gebruik maken van lokale competen5es om het centraal risicobeheer te versterken

5 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Externe studie aanbevelingen Wat betre: de UITVOERING van controles gelijksoor5ge uitvoering van controles versterken door aanbieden van controlemodellen & - aanpak voor verschillende controles gestructureerde feedback over controles versterken om de effec5viteit te verhogen en deze feedback linken aan TBT (boordtabellen) interne controle op de juiste toepassing van werkmethodieken versterken indicator invoeren die de kwaliteit van de uitvoering beoordeelt, met me5ng van werklast, doorloop5jd, inzet competen5es en rekening houdend met de complexiteit van de controles

6 GRONDSLAG STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN POLITIEKE PRIORITEIT Cf. Beleidsnota Minister Van Financiën DOELSTELLING In 2017 => 80% gerichte (~gestuurde) controles met controleaanpak => in de komende jaren progressieve toename van het aantal gerichte controles

7 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING GELIJKE BEHANDELING eenzelfde risico evenveel kans op controle voor eenzelfde soort controle steeds dezelfde aanpak in vergelijkbare situa5es dezelfde beslissingen dezelfde sanc5es SELECTIE UITVOERING CONTROLE met respect van de privacywetgeving Alles controleren niet haalbaar niet wenselijk 7

8 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via preven5eve aanpak Vooraf aankondigen van controleac5es => via internetsite FOD FIN, perscommuniqué, CRM- ac5es programma 2013 Wat is CRM? Welke ac5es? => specifieke richtlijnen & communica5e aan diensten 8

9 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via nultoleran5e t.a.v. niet- indieners Harmonisa5e werkmethodes => voor de verschillende materies herinneringsbrieven boeten / belas5ngverhogingen aanslag van ambtswege beheer controle Uitrol gestandardiseerd werkproces in de diensten in 2013 communica5e opleiding 9

10 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN CONTROLES OPTIMALISEREN MET GARANTIE OP GELIJKE BEHANDELING Via verder investeren in performant risicobeheer dat resulteert in kwalita5ef gericht fiscaal toezicht Tegen % gerichte (= gestuurde) controleopdrachten Via centrale selec5e Impera5ef Met een controleaanpak & werklast Typologie : gericht punctueel opvolgingscontrole 10

11 3. PROCES CONTROLEPROGRAMMA

12 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 12

13 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak en methodologie Controle- werklast 13

14 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers INPUT RISICOREGISTER Vanuit buitendiensten feedbackfiches ideeën box TACM => intranet controle toekomst : FiscIDEE aanvraag opvolging contactpersonen TACM Vanuit TACM interne behandeling gegevens Vanuit andere bronnen management FOD Financiën poli5eke instan5es andere FOD s buitenland. 14

15 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers MEERJARENPLAN Vij^arenplan met de voorziene controleac5es Evolu5ef plan => aanpassingen in func5e van middelen strategische prioriteiten actualiteit Gebaseerd op informa5e uit het risicoregister centrale input niet- centrale input Houdt rekening met processen van samenwerking met de opsporingsdiensten (SLR/SLA) input ondersteuning 15

16 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers CENTRAAL CONTROLE JAARPLAN jaarlijkse centrale selec5e op basis van meerjarenplan eventueel ondersteund door voorstudies & opsporingsac5es bevat controleac5es & CRM- ac5es eenmalige & wederkerende ac5es 5jdens de controleperiode mogelijkheid tot bijkomende voorstellen bijsturing/aanpassing wijziging o.b.v. ontvangen feedback 16

17 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers CENTRAAL CONTROLE JAARPLAN DOELGROEPEN BESCHRIJVING PRIVACY GEGEVENS TE CONTROLEREN DOSSIERS PER DIENST CONTROLEACTIE CONTROLEAANPAK DUURTIJD LIJST BELASTING PLICHTIGEN O.B.V. RISICOPROFIEL 17

18 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Verzameling inlich5ngen Ter beschikking stelling van de gegevens Analyse Lancering van de controleac5e Meerjaren- en centraal controlejaarplan Advies ICT- DH en Privacy (diensten van de Voorziber) Risicoprofiel en voorstel om de risico s af te dekken Terbeschikkingstel- ling van lijsten, instruc5es, richtlijnen en ondersteuning voor controle (Valida5e 1) Beschrijving van de nodige gegevens Valida5e 3 Valida5e 4 (Voorstudie) Valida5e 2 Selec5e Methodologie Ontwerp instruc5e & richtlijnen 18 18

19 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers 19

20 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving : Personen die eenzelfde ac5viteit uitoefenen Personen werkzaam in eenzelfde economische sector Personen betrekking hebbend op eenzelfde fiscaal of niet- fiscaal thema 20

21 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving verschillende doorloopfases van een doelgroep 1. Iden5fica5e van de doelgroep 2. Onderzoek en analyse van nuige informa5e 3. Pilootdossiers doorgronden van de doelgroep => 5jdelijke medewerking buitendiensten 4. Opstellen/ vastleggen risicoprofiel 5. Selec5elijsten en controleaanpak 6. Testdossiers - testen kwaliteit selec5e en controleaanpak => uitgevoerd door buitendiensten 7. Lancering ac5es 8. Hulplijn en analyse feedback 21

22 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving selec5e van de doelgroep 4. Te Deel Te breed Selec5e beperkt 1. selec5e risicogroep risicoprofiel zonder risicobeheer 6. risicoprofiel Doel = 100% niet TACM: risicogroep in doelgroep Risicogroep Volledige doelgroep selecteren o.b.v. Bijna Best geen beschikbare mogelijke gedeeltelijk dossiers evenwicht gegevens zonder geselecteerd risico tussen in MAAR nog controle teveel => teveel dossiers MAAR dossiers de zonder risicogroep zonder risico in controle in risico en selec5e. genomen onvoldoende controle geselecteerd 22

23 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Doelgroepenbeschrijving selec5e van de doelgroep 1. selec5e = 100% risicogroep 2. Deel risicogroep niet in doelgroep o.b.v. beschikbare gegevens 3. Selec5e zonder risicobeheer Volledige doelgroep selecteren => teveel dossiers zonder risico in controle 4. Te breed risicoprofiel Risicogroep gedeeltelijk geselecteerd MAAR nog teveel dossiers zonder risico in controle genomen 5. Te beperkt risicoprofiel Bijna geen dossiers zonder risico in controle MAAR de risicogroep onvoldoende geselecteerd 6. Doel TACM: Best mogelijke evenwicht tussen risico en selec5e. 23

24 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Privacy Privacywetgeving Wet van 8 december 1992 Wet van 3 augustus 2012 Gevolgen: Elke kruising van elektronische gegevens is onderworpen aan de privacywetgeving => legaliteit, finaliteit & propor5onaliteit Fundamenteel verschillend met behandeling van gegevens voor individuele dossiers Procedure voor de uitwisseling van de gegevens met andere instan5es Anonimiseren van de gegevens è Data Access Management 24

25 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers LIJST TE CONTROLEREN BELASTINGPLICHTIGEN Na5onale lijst Ranking per controleac5e per dienst Rangschikking van opdracht met hoogste risico (nr. 1) naar opdracht met laagste risico (laatste nr.) 25

26 LIJST TE CONTROLEREN BELASTINGPLICHTIGEN 2 TYPES VAN DOSSIERS Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Impera5eve dossiers : Overeenkoms5g het jaarplan Steeds voorrang op indica5eve dossiers Verplichte behandeling Selec5e centraal gestuurd Thema5sche & sectorale doelgroepen Individuele dossiers & uitlopers Indica5eve dossiers : Maximaal 20 % van de totale capaciteit => selec5e door de dienst op basis van lokale kennis (= aanvullend programma) indica5eve centrale selec5e ( individuele dossiers & uitlopers, ) 26

27 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle- werklast 27

28 Controletypologie 4 TYPOLOGIEËN VAN CONTROLES Punctuele controle = één omschreven element met een controleaanpak Gerichte controle = verschillende elementen met een controleaanpak Oriënterende controle = zonder een specifiek element mee te delen, noch een specifieke controleaanpak Opvolgingscontrole = specifiek op te volgen elementen n.a.v. een voorgaande controle 28

29 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle- werklast 29

30 Controleaanpak met methodologie CONTROLEAANPAK & CONTROLEMODELLEN Controlemethodologie sectoriëel: beroepen, ac5viteiten, thema5sch: indiciair, VR, NI, boekhoudregels en fiscale invloed Standaarddocumenten aangepast aan het geïden5ficeerd risico vraag om inlich5ngen bericht van wijziging model Proces Verbaal 30

31 Controleaanpak met methodologie CONTROLEAANPAK & CONTROLEMODELLEN 2 doelen Verplicht te volgen procedure verplich5ng om de specifieke controlemethodologie in het kader van een controleac5e (controleaanpak) te respecteren Hulp aan de taxa5eagent Algemene en specifieke informa5e en hulp wanneer men met een specifiek probleem geconfronteerd wordt. 31

32 Centrale selec5e van impera5eve en indica5eve dossiers Input risicoregister Meerjarenplan Centraal controleplan Controletypologie Controleaanpak met methodologie Controle - werklast 32

33 Controle- werklast CONTROLE WERKLAST Op basis van weging van dossiers Impera5eve dossiers: In func5e van de in punten (= dagen) uitgedrukte geschaoe werklast per ac5e en per belas5ng volgens de controlemethodologie Opgelet : het gaat hier om gemiddelden! => biedt een zekere flexibiliteit voor de buitendiensten 33

34 34

35 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 35

36 SHAREPOINT = basis voor de berekening van de controlecapaciteit Verwerking gegevens door Senior Beheerder Planners in het kader van de voorbereiding van de controleac5es Controleagenten per dienst + % tewerkstelling in controleac5viteiten Rekening houdend met afwezigheden => maandelijkse input door gewestelijke direc5e/cc!!! 36

37 SHAREPOINT Resultaat = controlecapaciteit per GD/CC * = aantal punten per GD/ CC * = dagen per GD/CC * Maandelijkse update door gewestelijke direc5e/cc * afwezigheden % * CC = basis- CC en gekoppeld CC of CC geves8gd in hetzelfde administra8ef centrum 37

38 HERVERDELEN VAN IMPERATIEVE DOSSIERS Centrale correc5e: van klassieke gewestelijke direc5es naar CC globale berekening per klassieke gewestelijke direc5e bepaalde ac5es worden uitsluitend aan de CC of de klassieke diensten verdeeld. andere ac5es : in principe aan de klassieke diensten verdeeld ten belope van de controlecapaciteit (berekend per GD) gelijke kans op controle bij onvoldoende capaciteit in een klassieke gewestelijke direc5e => centrale toewijzing aan het(de) bevoegde CC via STIRCO 38

39 TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO CONTROLE ACTIES TACM CONTROLE CAPACITEIT SBP DOSSIERS PER DIENST IN STIRCO 39

40 DOSSIERS IN STIRCO Bevat het volledige controlewerkplan via lijsten van dossiers Instruc5es m.b.t. de controleac5es controlemodellen informa5efiches feedbackfiches (incl. opvolgingsfiche) Uitzondering Individuele inlich5ngenfiches => zie TACM- site Aandachtspunt : volledige controlehistoriek in STIRCO =>opladen van alle relevante documenten Vragen/problemen i.v.m. STIRCO = > Servicedesk 40

41 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 41

42 Bijsturing op niveau direc5e bij behandeling van impera5eve dossiers bij onvoldoende controlecapaciteit Klassieke diensten correc5e Gewestelijke directeur duidt binnen gewestelijke direc5e een medewerker van een dienst aan die bijstand verleent aan de dienst(en) met onvoldoende controlecapaciteit deze medewerker blij: fysisch werken in zijn dienst maar krijgt de nodige toegang in STIRCO om de dossiers van de andere diensten te kunnen behandelen SBP staat in voor coördina5e van deze wijzigingen (aanpassing van toegangsrechten in STIRCO) 42

43 Bijsturing op niveau direc5e bij behandeling van impera5eve dossiers bij onvoldoende controlecapaciteit Controlecentra correc5e enkel voor basis CC en gekoppelde CC of CC geves5gd in hetzelfde administra5ef centrum gewestelijk directeur (s) CC duid(t) (en) een medewerker aan om de dossier(s) van een (de) ander(e) CC te behandelen deze medewerker blij: fysisch werken in zijn dienst maar krijgt de nodige toegang in STIRCO om de dossiers van het andere CC te kunnen behandelen SBP staat in voor coördina5e van deze wijzigingen (aanpassing van toegangsrechten in STIRCO) 43

44 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 44

45 SBP => GD/CC Pro ac5eve opvolging door SBP die de gewestelijke direc5e contacteert indien nodig GD/CC => SBP Indien bepaalde problemen worden vastgesteld in de buitendiensten controlecapaciteit fou5ef ingevoerd, nadat dossiers in STIRCO ter beschikking werden gesteld extreme schommelingen in capaciteit.. Contacteer SBP beoordeelt situa5e rekening houdend met de context zoekt in overleg met gewestelijke verantwoordelijke een oplossing 45

46 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 46

47 WELKE OPDRACHTEN TOEWIJZEN & UITVOEREN? Impera5eve dossiers = centrale selec5e Dossiers TACM : invulling van het aantal te controleren dossiers o.b.v. weging dossiers capaciteit dienst Nuance - dossiers BTW : L28bis, I720, SCAC =>dit zijn impera5eve dossiers die door de dienst zelf in STIRCO moeten opgenomen worden. Indica5eve dossiers = lokale selec5e (saldo na impera5eve dossiers) Aanvullend programma = dossiers lokale exper5se Indica5eve dossiers (uit centrale ac5es) Dossiers ME/DM 47

48 Toewijzen & voorbereiden van uit te voeren opdrachten => beheerder- teamchef (KD) => beheerder- planner & teamchef (CC) 1. Vervolledigen van het werkplan (indien ruimte) Indica5eve dossiers lokale exper5se (aanvullend programma) OF/EN indica5eve dossiers centraal geselecteerd EN (indien saldo) max 20% dossiers ME/DM STIRCO lokale exper5se : manueel te creëren andere : te valideren indien saldo 2. Toewijzen van de controleopdrachten in STIRCO manueel creëren Valideren 48

49 Toewijzen & voorbereiden van uit te voeren opdrachten => beheerder- teamchef (KD) => beheerder- planner & teamchef (CC) Indica1eve dossiers - aandachtspunten bij lokale selec1e Indica5eve dossiers steeds manueel in STIRCO te creëren Rendementsdoelstellingen t.b.v. 75% voor aanvullend programma (dossiers lokale exper5se) Onregelma5gheden vastgesteld in kader van het uitvoeren van een impera5eve controle maar die geen deel uitmaken van de controleopdracht mogelijk om op te nemen in het aanvullend programma 49

50 Onregelma5gheden vastgesteld in kader van het uitvoeren van een impera5eve controle maar die geen deel uitmaken van de controleopdracht => mogelijk om op te nemen in het aanvullend programma (vervolg) Ofwel te integreren in de impera5eve controleopdracht => geen impact op controlecapaciteit => inbegrepen in de gemiddelde werklast van de impera5eve controleopdracht Ofwel opname in het aanvullend programma met een bepaalde werklast => impact op controlecapaciteit Ofwel geen ruimte in het aanvullend programma: Deselec5e van een minder belangrijke indica5eve controleopdracht Opname in de volgende controleperiode 50

51 Mogelijke problemen bij het uitvoeren van de opdracht => Taxa5eagent Bij start werkjaar 2013: controleopdrachten weggehaald uit STIRCO zonder communica5e Hoe behaald resultaat verwerken ingeval van deselec5e van impera5eve controleopdracht Samenloop van controleopdrachten met ac5es BBI Samenloop met andere ac5es voor zelfde BP in de toekomst bundelen huidige werkwijze 51

52 Aandachtspunten bij het uitvoeren van de opdracht => Taxa5eagent In de instruc5es en de controlemodellen wordt reeds heel wat info aangereikt; De signale5sche gegevens moeten actueel gehouden worden ( bv Nacebel- codes, ) Bijzondere aandacht voor niet- correcte gegevens: verkeerde, niet ingevulde of niet verbeterde gegevens leiden tot verkeerde selec5es borderellen aangi:en lis5ngs sta5s5sche gegevens 52

53 Opvolging => hiërarchie Rol teamchef CC /dienstchef KD Opvolgen van het uitvoeren van de controleac5es Kwaliteitscontrole van de uitgevoerde controleac5es => via valida5e STIRCO => valida5e door teamchef in STIRCO = beves5ging dat controle kwalita5ef correct is uitgevoerd Opvolgen van de kwaliteit van de ingevoerde gegevens in STIRCO Rol gewestelijk directeur Opvolgen op het niveau van de GD / CC 53

54 Feedback geven tussen5jds => Taxa5eagent Hoe? Rechtstreeks telefoon mail Aan wie? contactpersonen van de ac5e Wanneer? ten allen 5jde Vaststellingen? werklast overschat, selec5e niet ok, opbrengsten niet ok Gevolg? mogelijke bijsturing/stopzewng van de controleac5e 54

55 Feedback geven - finaal Taxa5eagent Hoe? via STIRCO Wanneer? bij afsluiten controleopdracht Aandachtspunten basis voor analyse rubriek H. Commentaar: rubriek I. Opvolgingscontrole 55

56 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 56

57 Analyse van de feedback m.b.t. de selec5ecriteria Door TACM Doel Selec5ecriteria verbeteren voor de toekomst Controleaanpak verbeteren voor de toekomst Lopende ten onrechte geselecteerde opdrachten deselecteren 57

58 Analyse van de feedback m.b.t. het rendement van de ac5es Door Senior Beheerder Planner in samenwerking met TACM Businesscorrespondenten N2 Doel = ac5es met onvoldoende rendement stopzeoen voorstel tot stopzewng van de ac5e aan Administrateur(s) N2 beslissing stopzewng in samenspraak met het College 58

59 SELECTIE DOSSIERS BEHEERS- CYCLUS & STATISTIEKEN ANALYSE FEEDBACK OPVOLGEN & AANPASSEN O.B.V. CAPACITEIT BEREKENING CONTROLE CAPACITEIT TER BESCHIKKING STELLEN VIA STIRCO AANPASSEN NIVEAU DIRECTIE (N3) TOEWIJZEN & UITVOEREN OPDRACHTEN 59

60 Beheerscyclus & sta5s5eken via MPM & Business Correspondenten N2 & N3 Bepalen van KPI s Opvolgen van KPI s Kwaliteitscontroles door cel organisa5ebeheersing Checklist Ter plaatse 60

61 4. ACTOREN 61

62 DE BELANGRIJKSTE ACTOREN 1. TAX AUDIT & COMPLIANCE MANAGEMENT 2. SENIOR BEHEERDER PLANNERS 3. OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN 4. LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN 5. ANDERE ACTOREN Centrale Diensten N1 Opera5onele Exper5se en Ondersteuning Centrale Dienst N2 Managementondersteuning MPM & Businesscorrespondenten N2 & N3 Cel Organisa5ebeheersing Lokale hiërarchie 62

63 DIENST TAX AUDIT & COMPLIANCE MANAGEMENT 63

64 TACM - CONTEXT 2010 tot medio 2012 : Algemene Administra5e Fiscaliteit & administra5es P, KMO & GO AAFisc => eigen dienst risicobeheer Playorm van coördina5e op het niveau N Meerjarenplan & jaarplan gevalideerd door management April 2012 : Func5onele hergroepering OEO- TACM OEO = opera5onele exper5se en ondersteuning (N1) Integra5e & modernisering van de risicobeheerprocessen (RB) Oprich5ng dienst TACM groeperen van alle ac5viteiten die fiscale controle aansturen bevat onder meer de vroegere GOCS 64

65 TACM - ORGANIGRAM 65 65

66 TACM - TAKEN TEAM DOELGROEPENBEHEER Coördina5e Coördineren van ac5viteiten m.b.t. beschrijving doelgroep TEAM DOELGROEPENBEHEER Exper5se Verwerken input risicobeheer voor het opstellen van jaarplan en meerjarenplan Meewerken aan ac5viteiten voor doelgroepenbeschrijving 66

67 TACM - TAKEN TEAM ANALYSE Bepalen van de nood aan gegevens Meewerken aan opstellen fiche Data Access Management (DAM) Organiseren & verzekeren van het aanleveren van gegevens Opstellen risico- indicatoren & selec5ecriteria Uitvoeren query's TEAM INDIVIDUELE DOSSIERS & UITLOPERS Verwerken van informa5e- input van individuele &gelijkaardige dossiers Voorbereiden controleac5es en opdrachten Ter beschikking stellen van te controleren dossiers Verzekeren van de opvolging van controleac5es en - opdrachten 67

68 TACM - TAKEN TEAM BEHEER CONTROLEMODELLEN Bestaande controlemodellen bijwerken Nieuwe controlemodellen uitwerken, eventueel met hulp van medewerkers buitendiensten Opvolging van de controlemodellen verzekeren 68

69 OPSPORINGEN & E- AUDIT 69

70 OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN Samenwerking opsporingen op centraal niveau (via TACM) Opsporingsagenten vaststellingen op vraag van TACM voor lopende & toekoms5ge controleac5es via procedure SLR = service level request = aanvraag SLA = service level agreement = akkoord E- auditcellen Voorbeelden horeca forfaitaire BP intermediairen bij internetverkopen 70

71 OPSPORINGEN & E- AUDITCELLEN Samenwerking opsporingen op lokaal niveau SLA : niet indieners en nieuwe belas5ng en BTW plich5gen aanvraag/resultaat via toepassing SLA op intranetsite van de opsporingen Lokaal onderzoek (ELO) aanvraag via rechtstreeks contact per telefoon of mail resultaten in toepassing ELO op intranetsite opsporingen opsporingen beslist welk onderzoek zal worden uitgevoerd 71

72 SENIOR BEHEERDER PLANNERS 72

73 Senior Beheerder Planner (SBP) 73

74 Senior Beheerder Planner (SBP) 1 SBP per Administra5e Administra5e P: Geert Administra5e KMO: Katleen Administra5e GO (inclusief CC): Rudy Taken: Vorm geven aan het werkplan controle Bepalen van de controlecapaciteit van de controlediensten Coördina5e instruc5e werkplan controle Coördina5e van de uitvoering en van de opvolging van de controleac5es Contactpersoon voor de controlediensten in geval van problemen met de controlecapaciteit 74

75 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN 75

76 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN Tijdelijke medewerking van buitendiensten In het kader van de voorbereiding van controleac5es Uitvoeren van piloot- en testdossiers Nazicht van de Nacebelcodes Correctheid nagaan Indien aanpassing nodig en vastgesteld door CC => informeer de beheersdienst! Selec5e & uitvoeren van de controleopdrachten Problemen signaleren => feedback! 76

77 LEIDINGGEVENDEN & TAXATIEAGENTEN BUITENDIENSTEN Exper5se en kennis van het terrein delen => input voor controlemodellen Via mail : Via telefoon: Vincent Via post (uitgebreide documenta5e) FOD Financiën AAFisc - TACM North Galaxy Tower A verdieping 21 Koning Albert II- laan Brussel Feedback Tussen5jds Finaal : bij afsluiten van de controleopdracht via STIRCO Nieuwe ideeën & sugges5es Ideeën- en sugges5ebox TACM (vroegere GOCS) Binnenkort via FiscIDEE 77

78 Dank voor uw aandacht

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02

Lexicon Coperfin Versie 2-26/04/02 Dit lexicon is een hulpmiddel voor een beter begrip van de termen die vaak gebruikt worden in het kader van de hervorming. Deze lijst is niet volledig en kan steeds aangepast worden. A Acteur van een proces

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be

De fiscus op bezoek. Uw rechten en plichten bij fiscale controles. www.sbb.be De fiscus op bezoek Uw rechten en plichten bij fiscale controles www.sbb.be Wat vindt u in deze gids? WIE IS DE FISCUS? 1. Structuur van de fiscale administraties p. 4 2. Hoe werkt de AOIF? 5 BEPERKINGEN

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën

Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

CoperfinFlash Extra. De ploeg krijgt vorm... In dit nummer: Wie zijn jullie nieuwe managers? Implementatie van de nieuwe structuur

CoperfinFlash Extra. De ploeg krijgt vorm... In dit nummer: Wie zijn jullie nieuwe managers? Implementatie van de nieuwe structuur De ploeg krijgt vorm... CoperfinFlash Extra Sinds begin april hebben wij een voltallige N-1 ploeg: Jean-Marc DELPORTE wordt de nieuwe Administrateur-generaal (N-1) van onze entiteit Belastingen & Invordering.

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007

Veiligheid en Preventie. Activiteitenrapport 2007 Veiligheid en Preventie Activiteitenrapport 2007 Dit activiteitenrapport is een realisatie van het team interne communicatie van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie in samenwerking met de piloten

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie