Regeling wegvallen PV en Leverancier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling wegvallen PV en Leverancier"

Transcriptie

1 Regeling wegvallen PV en Leverancier Leveringszekerheid Menno van Oostveen en Jan-Willem Meulenbroeks Arnhem, 1 oktober 2014

2 Stay tuned. Safety first! Voor uw en onze veiligheid vragen wij uw aandacht voor de volgende veiligheidsmaatregelen: In geval van een ontruiming: Volg de aangegeven vluchtroute. Gebruik de trap in plaats van de lift. Ga naar de verzamelplaats. Volg de aanwijzingen op van de bedrijfshulpverlener. Deze is in geval van een ontruiming aanwezig.

3 scope van de dag en opzet Doel van vandaag: De markt de mogelijk bieden om zich te informeren van de huidige status, Inzicht geven in de lopende wijzigingen Niet laten verrassen door en voorbereid zijn op de situatie die kan ontstaan Informatie opgedaan kan nog meegenomen worden in codewijzigingstraject Opzet: Wat is er nu Uitdagingen geconstateerd vanuit Trianel Verbetertrajecten

4 Setting the scene: Leveringszekerheid De processen supplier of last resort te bespreken voor het geval er een leverancier of pv wegvalt Ieder geval is uniek, hierdoor is het Custom made volgens afgestemde richtlijnen Update van de ontwikkelingen, geen directe aanleiding Dubbele route: PV partijen benaderd vanuit TenneT leveranciers vanuit Energie Nederland Specifiek gericht op deelnemers met Nederlandse taal

5 Welkom/kennismaking/vragen Voorstelrondje Wie hebben er (praktijk) ervaring opgedaan in het verleden en vanuit welke marktrol Wie is er aangehaakt (geweest) bij een van de verbetertrajecten

6 Overzicht omvallende Leverancier PV1 A (GV) A (GV) LEVA LEVB LEVC LEVD A (GV) A (KV) A (GV) A (KV) A (KV) A (GV)

7 Overzicht omvallende PV PV1 A (GV) A (GV) LEVA LEVB LEVC LEVD A (GV) A (KV) A (GV) A (KV) A (KV) A (GV)

8 Overzicht omvallen combinatie PV1 A (GV) A (GV) LEVA LEVB LEVC LEVD A (GV) A (KV) A (GV) A (KV) A (KV) A (GV)

9 Doelstelling van de procedure leveringszekerheid Achtergrond van het ontstaat van de procedure: Kleinverbruikers blijven beleveren (en beschermen) ten tijde van het omvallen van de marktpartij Behouden van stabiliteit richting systeem en markt Schade en kosten voor de maatschappij zo laag mogelijk houden Probleem zo snel mogelijk verhelpen (duidelijkheid) zodat business as usual doorgezet wordt

10 Juridische kaders die betrekking hebben op dergelijke situatie Welke wetgevende lagen zijn er allemaal: E-wet beschrijving van de elektriciteitsmarkt en rollen Gaswet beschrijving van de gasmarkt en rollen Faillisementswet hoe om te gaan met faillissement van een bedrijf Besluiten leveringszekerheid E en G vooral gericht op het beschermen van kleinverbruikers bij omvallen leverancier Systeemcode E en Transportvoorwaarden G beschrijft de rest Specifieke Vergunning LV en Erkenningsvoorwaarden PV Ruimte voor interpretatie, niet in alle gevallen helder en eenduidig

11 Tijdslijn proces (Check tijdslijn vorm) Negatieve informatie over marktpartij begint door te komen Partij voldoet niet aan de gestelde verplichtingen Intrekking erkenning en / of vergunning Verdeling en of restverdeling Afwikkelingstraject

12 Rolverdeling tijdens procedure leveringszekerheid ACM (vergunning verstrekker Leverancier) LNBs (erkenning verstrekker PV/Shipper, mogelijke garantiestelling richting omvallende partij) EDSN (coördinerend / faciliterend) Curators (maximalisatie waarde boedel) Er een intensieve interactie ontstaan tussen deze rollen om de proces en tijdslijnen te vormen naar de specifieke ontstane situatie Informatie verstrekking richting betrokken marktpartijen vanuit ieders verantwoordelijkheid

13 Verdelingsmethodiek (huidig) Zelf oplossend Omvallende PV partij Wegswitchen door leveranciers geblokkeerd Omvallende Leverancier Geblokkeerd voor KV, GV kan direct zelf een nieuwe LV zoeken Kleinverbruik Verdelen naar rato aansluitingen Verdelen naar rato aangeslotenen Grootverbruik onder drempel Grootverbruik boven drempel Verdeling naar rato van contractcapaciteit Geen afsluiten dus PV er neemt plaats in van de rol van leverancier PV er neemt plaats in de rol van de leverancier Omvallende PV partij Omvallende Leverancier Weinig oplossend vermogen markt Geen bundeling van de leverancier. Nieuwe PV-Leverancier combinaties ontstaan GV klanten die niet wegwillen zorgen voor langdurige problemen Leverancier krijg groot aantal klanten binnen Contactgegevens ontbreken vaak PV partij krijgt Leveranciersrol van GV klanten

14 En toen kwam. Energiebedrijf Trianel failliet verklaard

15 Evaluatie van case Trianel

16 Opgevallen vanuit het perspectief vanuit de omvallende partij Enkele geluiden die ons bereikt hebben vanuit omvallende partij Kennis van processen en markt vanuit Curator is slechts beperkt Inzicht in unieke sector tov standaard curatorschap is lastig Grote verschillen tussen E en G processen en hoe dit in de interactie verloopt Korte beslis en doorlooptijd en de impact daarvan Garantstelling tbv sourcing regelen via LNB Voldoen aan sourcing voorwaarde leverende partij (beurs?) Lastig inzichtelijk te krijgen van posities

17 Opvallende punten: issues ontvangende partijen en marktrollen Overzicht van een aantal geluiden die ons bereikt hebben: Lastig inschatten van fluctuaties in klanten en betreffende volumes Ontbrekende contactgegevens nieuwe klanten Informering termijn richting nieuwe klanten Ontbrekende leveranciersrol voor PV-er (eancode + processen ervoor niet kunnen servicen) Niet volgens de normale operationele processen verlopen, dus onbekend hoe de informatie correct te verwerken Grote instroom nieuwe klanten (service issues) Standaardcontracten voorbereid hebben Opzegtrajecten starten indien klanten niet meewerken

18 Lessons learned vanuit verschillende gremia De Case Trianel in 2012 is gebruikt om te reviewen in verschillende gremia: Review stuurgroep Review vanuit direct betrokken partijen zoals PVNed Review PV rollen overleggen Review EDSN processen Review vanuit NEDU verband (werkgroep Leveringszekerheid)

19 Aandachtspunten verschillende gremia (54>15) Overkoepelende verbeterpunt Borging voorwaarden voor processen (PV als LEV) Faciliteren van gestandaardiseerde operationeel processen Financiële mismatch als alleen levering verrekend kan worden Geldstromen inkoop verkoop per marktrol Grote partijen faciliteren Heldere rollen verantwoordelijkheden coördinerende afstemming Herziening verdelingsmethodiek Informatie beschikbaar krijgen op contractniveau (CRM) Informatiestromen betrokken partijen Interactie tussen FW en EW Opstellen heldere procedures Review vergunning/erkenningsvoorwaarden Testen van procedures Verbetering centrale tooling Verbieden white labels

20 Verbetertrajecten

21 Wat hebben de reviews voor trajecten in gang gezet Inzicht dat verkregen is uit de verschillende overleggen hebben als input geleverd voor verschillende nieuwe initiatieven Doel was om de interactie aan te gaan met de verschillende marktrollen en zo de bevindingen te toetsen en verbetertrajecten in gang te zetten: Werkgroep leveringszekerheid (Nedu) Overleg LNB met PV partijen (ophalen kennis en toetsing) Project leveringszekerheid (EDSN) Codewijzigingstrajecten (E en G) Bilaterale overleggen over processen, harmonisatie en verbeteringen tussen LNBs

22 Vier niveaus van verbeteringen Codewijzigingstraject Aanpassen Procesmodellen Aanpassen tooling en processen Aanpassen interne processen bij marktpartijen

23 Achtergrond codewijziging Historisch perspectief Aangeven codes geschreven tav oude situatie / begin energiemarkt Inventarisatie issues tav case Trianel Aanpassingen om geconstateerde aandachtspunten aan te pakken Intussen is het marktmodel verder geëvolueerd en is in CAR in werking en biedt aanvullende mogelijkheden Codes worden nu aangepast Verschillende werkgroepen aanzet tot codewijziging Geaccordeerd in de TMR juni informeel GEN juli Afstemmen laatste aanpassingen obv feedback Indienen richting GEN november (half oktober finaal)

24 Procesmodellen en Draaiboeken Vanuit Nedu verband is een werkgroep Leveringszekerheid gestart, met als doel de centrale processen die Leveringszekerheid faciliteren in kaart te brengen: Eerste versies van de processen en draaiboeken zijn reeds gemaakt (en gedeeld en afgestemd binnen EDSN) Focus is hierna om de verbeteringen door te voeren in codewijzigingstraject Groep is even op hold gezet totdat er een stabiele en werkbare versie is van de verschillende codewijzigingen Basis voor de volgende fase van verbetering met procesniveau Vervolgens kan gestart worden met de Informatiepakketten tbv markt en externe partijen

25 Aanpassing centrale tooling en processen Vervolgens zal de aandacht gegeven worden aan de tooling en bekeken worden of de centrale systemen de geldende codes kunnen faciliteren alsook de processen en draaiboeken hierbij dient rekening gehouden te worden met: Review ontstane situatie(car/leveranciersmodel) Is de tooling in voldoende mate aanwezig? Zo niet dan aanpassen/uitbreiden van de tooling Input hiervoor zullen zijn: De geupdate codewijzigingsvoorstellen de aangepaste en geaccordeerde procesmodellen Resultaten uit de dry run oefening

26 Interne processen bij marktpartijen De processen die gedreven worden vanuit de centrale systemen zullen inhaken op de interne processen bij de verschillende marktpartijen Streven is om zoveel mogelijk de normale procedures te volgen Switchen zou dus geïnitieerd dienen te worden door ontvangende partijen Echter proces is dusdanig dat ook bijzondere situaties voor kunnen doen (denk aan pv/lev combinaties etc) Bent u hierop voorbereid? Procesreview? It aanpassingen? Standardisatie vooraf? Voorbeeld van voorbereidende maatregelen LNB zijde: Acceptatie testing van CAR wijzigingen (projectgroep leveringszekerheid) Dry runs (EDSN, verdeelsleutel etc) Aanpassen garantiestellingen voorwaarden Review processen en voorwaarden voor erkenningen

27 Overview verbeteringen

28 Status verbeterpunten Overkoepelende Tabel verbeterpunt Status Waar Borging voorwaarden voor processen (PV als LEV) Open Interne Marktpartijen Samenvatting verbeterpotentieel voldaan welk gremium Faciliteren van gestandaardiseerde operationeel processen Continu proces Tooling Financiële mismatch als alleen levering verrekend kan worden Voorgesteld Code Geldstromen inkoop verkoop per marktrol Voorgesteld Code Grote partijen faciliteren Open Procesmodel Heldere rollen verantwoordelijkheden coördinerende afstemming Voldaan Procesmodel Herziening verdelingsmethodiek Voorgesteld Code Informatie beschikbaar krijgen op contractniveau (CRM) Open Interne marktpartijen Informatiestromen betrokken partijen Voldaan Procesmodel Interactie tussen FW en EW Open Code Opstellen heldere procedures Voldaan Procesmodel Review vergunning/erkenningsvoorwaarden Continu proces Interne marktpartijen Testen van procedures Gepland Tooling Verbetering centrale tooling Continu proces Tooling Verbieden white labels Voldaan Code

29 High level beschrijving in gang gezette aanpassingen Meer structuur in coördinatie / stuurgroep Gelijktrekken indien mogelijk E en G Verstorende switchblokkades opheffen bij wegvallen PV Eenvoudigere verdeelprocessen (GV grens) Verdeelsleutel obv CAR Verdelingsprocessen obv tiende procenten Faciliteren opt out richting voorkeurspartij Standaardisatie garantstellingen Helderheid in wanneer en scope garantstelling Verduidelijking definitie meerkosten (levering en onbalans) Logische socialisatie van de restkosten Dry runs ter simulatie van de processen

30 Uitwerking specifieke verbeteringen

31 Voorbeelden van specifieke verbeteringen Een aantal verbeterslagen die zijn meegenomen in de afgelopen periode: Aanpassingen in de verdelingsmethodiek Duidelijke rolverdeling stuurgroep Ontwikkeling tijdlijn in vorm draaiboek Borging van de rol coördinator Interactie tussen stuurgroep en centrale operationele processen Meer gestandaardiseerde garantstellingen (Plus verrekening restkosten)

32 Verdelingsmethodiek (voorgesteld) Zelf oplossend Omvallende PV partij leveranciers en GV kan direct zelf een nieuwe PV zoeken Omvallende Leverancier geblokkeerd voor KV, GV kan direct zelf een nieuwe LV zoeken Kleinverbruik verdelen naar rato aansluitingen verdelen naar rato aangeslotenen Grootverbruik verdeling naar rato van contractcapaciteit PV er neemt plaats in van de rol van leverancier Omvallende PV partij Weinig oplossend vermogen markt Geen bundeling van de leverancier voorkeursoptie geïntroduceerd Nieuwe PV-Leverancier combinaties ontstaan voorkeursoptie geïntroduceerd GV klanten die niet wegwillen zorgen voor langdurige problemen Omvallende Leverancier Weinig oplossend vermogen markt Leverancier krijg groot aantal klanten binnen Contactgegevens ontbreken vaak PV partij krijgt Leveranciersrol van GV klanten voorkeursoptie geïntroduceerd

33 Rolverdeling tijdens procedure leveringszekerheid Stuurgroep heeft frequent overleg ACM (vergunning verstrekker Leverancier) LNBs (erkenning verstrekker PV/Shipper, mogelijke garantiestelling richting omvallende partij) EDSN (coördinerend / faciliterend CAR) Curators (maximalisatie waarde boedel) Er een intensieve interactie ontstaan tussen deze rollen om de proces en tijdslijnen te vormen naar de specifieke ontstane situatie Informatie verstrekking richting betrokken marktpartijen vanuit deze groep

34 Tijdslijn proces (high level draaiboek) Periodiek overleg vanuit de stuurgroep Tijd voor curator om zaken op orde te krijgen: Verzoek om garantstelling tbv voortzetting Bewijs van bekwaamheid van de organisatie Mogelijkheid om verkoop (& gecontroleerde switches nieuwe leverancier) Voorbereiding tbv restverdeling Check en informeren situatie CAR Aanlevering verdeelsleutels Uitvoeren restverdeling en verdere controle

35 Betere borging rol Coördinator Werkt in opdracht van de Stuurgroep en in nauw overleg met de Stuurgroep Voorziet de Stuurgroep dagelijks van input over de status en afhandeling Bespreekt de opties met de Stuurgroep Krijgt instructies van de Stuurgroep voor volgende stappen Stuurt EDSN aan voor de uit te voeren acties Informeert marktpartijen en (zo mogelijk) curator en begeleidt hen bij acties in het kader van de procedure Gebruikt het MPM, DPM en de Draaiboeken als richtlijn (bedenk dat alle procedures net weer even anders verlopen)

36 TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 36 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt en op de integratie van duurzame energie. Taking power further

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving

Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Position Paper Vereniging Energie-Nederland Evaluatie Elektriciteits- en Gaswet: Energie-Nederland pleit voor vereenvoudiging en algehele aanpassing energiewetgeving Energie-Nederland ziet alle aanleiding

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING I. Algemeen 1. Doel en aanleiding Aanleiding voor dit besluit is de samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet tot de Elektriciteits- en gaswet (hierna: wet). Dit besluit

Nadere informatie

58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector

58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector 58. Bijzondere voorzieningen voor een faillissement in de energiesector Prof. mr. S. Pront-Van Bommel 1 Een faillissement van een energiebedrijf kan een vergaande maatschappelijke impact hebben, temeer

Nadere informatie

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning

Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Compact 2005/4 Implementatie internal control framework: een energierijke inspanning Ir. K.M. Lof RE De liberalisering van de energiesector heeft als gevolg dat de verschillende organisaties binnen de

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector:

Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector: Revenue Assurance in de Nederlandse Stroomsector: Een andere IT audit aanpak door Smart Metering? Door: Xavier Landbrug & Pepijn de Jong Master thesis ingeleverd bij de faculteit Economics and Business

Nadere informatie

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN:

U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN Diensten 2013 U KUNT ENERGIE DATA SERVICES NEDERLAND OP DE ONDERSTAANDE WIJZE CONTACTEREN: EDSN B.V. Baarnsche Dijk 4D 3741 LR Baarn Telefoon +31 (0)35 54 80 180 Telefax +31 (0)35 54 80 184 E-mail

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2

QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs. Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2 QA DUO Programma & ketenafhankelijkheden Passend Onderwijs Den Haag, 22-08-2014 Kenmerk: RS/ib/14-996.2 Agenda Leeswijzer Introductie Management samenvatting Analyse per aandachtsgebied: Bijlagen: 1: Inrichting

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud Editie nr. 2 September 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

Groeien naar meer waarde

Groeien naar meer waarde Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Eurobottle Flestic Holding B.V. Groeien naar meer waarde NRK collectief ISO 26000 Versie 1.1 (04-11-2014) Groeien naar

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie