Werkprogramma 2013 VIA VIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkprogramma 2013 VIA VIA"

Transcriptie

1 Werkprogramma 2013 Vooruitblik op 2013 VIA VIA In december 1972 ging het Experiment Vrijwilligerscentrale in Arnhem en Tilburg van start. Een initiatief van de toenmalige (Arnhemse) CRM-minister Marga Klompé. Dit experiment werd in Arnhem wetenschappelijk begeleid door een kersverse socioloog, die 40 jaar later in een andere rol - als voorzitter de Raad van Toezicht weer terug is bij VIA. VIA bestaat dus 40 jaar en vrijwilligerscentrales vind je niet alleen in alle Nederlandse gemeenten, maar ook in gemeenten in tientallen andere landen in de wereld. Daaruit mag je afleiden dat het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk toegenomen is. Alle reden om aan dat belang ruim aandacht te besteden bij ons 40 jarig jubileum, dat we in de periode tussen 29 november 2012 en zomer 2013 vieren. In de afgelopen 40 jaar heeft VIA de vele facetten van vrijwilligerswerk zichtbaar gemaakt, en ontdekt hoeveel verschillende partijen belang hebben bij, of van belang zijn voor vrijwilligerswerk. VIA heeft vele mensen geïnspireerd tot vrijwilligerswerk, de soms tegenstrijdige - belangen in het vrijwilligersveld met elkaar verbonden en haar kennis op het gebied van vrijwilligerswerk met velen gedeeld. Met hun vrijwillige inzet brengen mensen tot uitdrukking wat hun zorgen baart, waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen, wat zij belangrijk vinden. Ze laten zien dat zij met & voor elkaar heel wat kunnen regelen. Vrijwilligerswerk is ook een populaire manier om maatschappelijk mee te doen. Het resultaat van al die vrijwillige inzet tegenwoordig ook wel burgerkracht genoemd zien we terug in de civil society: het terrein buiten de privé sfeer, waar de rol van overheid en markt zeer beperkt is. Op die civil society doet de overheid nu een sterk appèl. Voor dat appel is veel te zeggen. Maar er zitten ook bedenkelijke kanten aan, wanneer de wens om te bezuinigen belangrijker wordt, dan een zorgvuldige heroverweging van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burger. Samen met Amerikanen en Noren behoren Nederlanders internationaal tot de koplopers waar het om deelname aan vrijwilligerswerk gaat. Om die deelname op het huidige peil te houden of eventueel te verhogen, is meer nodig dan alleen een appèl. VIA voelt zich geroepen om haar steentje bij te dragen aan meer vrijwilligers bij organisaties, meer mensen die in de wijk omzien naar elkaar, meer deelname van mensen met een beperking in het vrijwilligerswerk. Maar om op al die terreinen het verschil te maken, is VIA te klein. Daarom zoeken we samenwerking met Rijnstad. Met deze Krachtige Coalitie verwachten we over meer netwerken, middelen en kennis te beschikken om het brede Arnhemse vrijwilligersveld adequaat te ondersteunen wordt het jaar van de update van de 40 jarige ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk. Een update die feitelijk al in gang is gezet met onze verhuizing naar In de Weerd. Op deze inspirerende locatie zijn we beter bereikbaar, hebben we uitstekende ontmoetingsmogelijkheden en slagen we er nog beter in om verbindingen te leggen met partijen die belang hebben bij of van belang zijn voor vrijwilligerswerk. Voor de ondersteuning van het vrijwilligersveld wordt 2013 een interessant jaar! Arnhem, 30 september 12 Cees van den Bos, directeur/bestuurder Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 1

2 Visie VIA vindt vrijwillige inzet van burgers belangrijk omdat het: - onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten oplevert - een vanzelfsprekende manier is om je maatschappelijke betrokkenheid te uiten - mogelijkheden biedt om maatschappelijk mee te doen - wederkerigheid, sociale netwerken en onderling vertrouwen voortbrengt Vrijwillige inzet is het cement van de samenleving en levert burgers ook persoonlijk veel op, het geeft betekenis aan hun leven. Missie VIA verrijkt Arnhemmers met vrijwilligerswerk Dit werkprogramma is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan van VIA. De verhuizing voorjaar 2012 naar In de Weerd - een nieuw pand de Weerdjesstraat heeft onze activiteiten in een breder kader geplaatst. Vanuit deze nieuwe locatie inspireren wij Arnhemmers tot actief meedoen, samen met APCG, RIBW, SIZA, het Lunchcafé en de Rijnstad-specials Arnhemse Uitdaging, Volare en Buurtbemiddeling. Concrete aanknopingspunten voor het werkprogramma vonden we in onderstaande (gemeentelijke) beleidsnota s: - Ondersteuning Vrijwillige Inzet en Mantelzorg Integratie door participatie, Makelaarschap Maatschappelijk Stages - Welzijn Nieuwe Stijl - Van Zorg naar Participatie - Jaarplan In de Weerd Leeswijzer Net als de drie voorgaande jaren is het werkprogramma gebaseerd op vijf kernfuncties vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden & makelen, versterken, verbreiden en verankeren - die volgens het Ministerie van VWS in elke gemeente uitgevoerd moeten worden om het vrijwilligerswerk adequaat te ondersteunen. Deze functies zijn overgenomen door de gemeente Arnhem. Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 2

3 1. Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen Doel: een visie ontwikkelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor vrijwillige inzet, daar op interactieve manier beleid op formuleren en vervolgens uitvoering aan geven. Deze functie ziet nieuwe ontwikkelingen als kansen om actief burgerschap te bevorderen, bijvoorbeeld bij specifieke groepen als jongeren, ouderen en nieuwe Nederlanders of rond bepaalde thema s zoals informele zorg en leefbare wijken 1.1 Innovatie In de gemeentelijke visie moet de kracht van de Arnhemse civil society veel meer aangesproken worden. Zaken die burgers met en voor elkaar zouden kunnen regelden, zijn de verantwoordelijkheid van de overheid geworden. Dat is kostbaar en maakt burgers bovendien te afhankelijk van die overheid. Met de operatie Welzijn Nieuwe Stijl wil de gemeente stimuleren dat meer burgers: - zich inzetten voor anderen (dienstverlening) - zo lang mogelijk mee blijven doen aan het maatschappelijke verkeer (participatie) - zaken met & voor elkaar regelen (wederkerigheid) - hun stem laten horen bij de vaststelling van beleid (actief burgerschapl). Waar zich kansen voordoen om binnen deze vier aandachtsgebieden bestaand vrijwilligerswerk te versterken, nieuwe vormen van vrijwillige inzet tot ontwikkeling te brengen of nieuwe groepen deel te laten nemen aan vrijwilligerswerk, wil VIA deze kansen benutten. Dat kan door initiatieven van anderen te ondersteunen of te faciliteren, of door zelf initiatieven te nemen. Onze huisvesting In de Weerd biedt vanwege de gezamenlijke huisvesting met een aantal samenwerkingspartners, bijzondere mogelijkheden om innovatieve activiteiten sneller tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast zijn we in onze contacten met vrijwilligers(organisaties) alert op signalen die om innovatie van bestaande dienstverlening vragen. De overdracht van AWBZ-taken van Rijk naar gemeente op het gebied van dagbesteding en participatie en het realiseren van ketensamenwerking met AWBZ-organisaties op basis van de participatieladder, zal een bron van innovatie zijn. SIZA en RIBW hebben VIA al concreet gevraagd om mee te werken aan een Arnhemse uitwerking van het landelijk ontwikkelde informatieproject: Je kunt meer! Dit project brengt aan de hand van de participatieladder in kaart, wat er in Arnhem tussen dagbesteding en een betaalde baan op het gebied van participatie mogelijk is voor AWBZ-cliënten. Prognose 2013: aan het eind van 2013 staat In de Weerd bekend als dé plek waar burgers en organisaties met vragen over vrijwilligerswerk terecht kunnen. De op dit adres gevestigde organisaties hebben hun dienstverlening t.a.v. vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie op elkaar afgestemd tot een samenhangend aanbod. VIA reageert met nieuwe diensten alert op de ondersteuningsbehoefte van burgers en organisaties. 1.2 Bijzonder Werkt Aansluiten op het hierboven genoemde project Je kunt meer wil VIA zich in 2013 nadrukkelijk richten op het creëren van meer vrijwilligersplekken voor mensen met een beperking, zoals een lichamelijke of psychische handicap, een verslavingsachtergrond, langdurig werkloosheid, detentie of onvoldoende kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Vrijwilligerswerk biedt deze mensen de mogelijkheid om maatschappelijk een rol van betekenis te spelen en sociale netwerken op te bouwen. De reserve die vrijwilligersorganisaties soms hebben bij de inschakeling van deze groep wil VIA als volgt kleiner maken: 1. VIA gaat extra aandacht besteden aan het bemiddelingsproces; 2. plaatsende organisaties blijven hun cliënten tijdens het bemiddelingsproces en op de werkvloer begeleiden; 3. VIA onderzoekt met de plaatsende organisaties in een stuurgroep, hoe knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van dit project, opgelost kunnen worden; 4. VIA onderzoekt of de ontvangende organisaties daarnaast nog andere randvoorwaarden nodig hebben, om de inschakeling van vrijwilligers met beperkingen voor beiden tot een succes te maken. Bij de uitvoering van dit project werkt VIA samen met AWBZ-organisaties als SIZA, Leo Kannerhuis, RIBW, Driestroom, Pro Persona en Pluryn. Prognose 2013: 25 mensen met een beperking bemiddeld naar een passende vrijwilligersplek; beter zicht gekregen op de factoren die de deelname aan vrijwilligerswerk van mensen met beperking, tot een succes maken; randvoorwaarden voor deelname verbeterd. 1.3 Advies bij ontwikkeling van visie & beleid m.b.t. vrijwillige inzet Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 3

4 De gemeente, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en andere instanties hebben allen hun soms uiteenlopende - verwachtingen van vrijwilligerswerk. VIA adviseert hen hoe zij die verwachtingen kunnen realiseren. Bij die verwachtingen kan het gaan om een grotere rol van vrijwilligers op de werkvloer; om maatschappelijk participatie van clienten, anderstaligen of leerlingen; om grotere betrokkenheid van burgers bij de vorming en uitvoering van beleid of om versterking van wederkerigheid en sociale cohesie tussen wijkbewoners. De grotere rol die de overheid aan de civil society toeschrijft, dwingt organisaties om hun visie en beleid op de inzet van vrijwilligers tegen het licht te houden. Prognose 2013: 20 (on)gevraagde adviezen aan gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere instanties bij de ontwikkeling van visie & beleid m.b.t. vrijwillige inzet. Vier presentaties verzorgd over dit thema. 1.3 Welzijn Nieuwe Stijl Mensen kunnen in de toekomst minder snel een beroep doen op de overheid en zullen veel zaken met & voor elkaar moeten regelen. Door deze kanteling van beleid verschuiven veel verantwoordelijkheden op het terrein van zorg & welzijn van de overheid naar de burgers. Van professionele organisaties vraagt dat een andere manier van werken, Welzijn Nieuwe Stijl genaamd. Deze rolverandering wordt o.a. in de pilot Op de Bult, in de Geitenkamp in praktijk gebracht. Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om sociale professionals die de eigen kracht en verantwoordelijkheid van burgers weten aan te spreken en hen faciliteren om zaken in hun woonomgeving samen met medebewoners aan te pakken. Om deze professionals Nieuwe Stijl te inspireren en van elkaar te leren, zal VIA samen met Rijnstad in 2013 doorgaan met de organisatie van kennisdelingsbijeenkomsten. VIA ondersteunt daarnaast de Adviesbrigade, geïnitieerd door de Arnhemse Uitdaging. De Adviesbrigade bestaat uit een vijftiental (seniore) bestuurders en ondernemers die hun kennis en netwerken vrijwillig inzetten om maatschappelijke organisaties te helpen bij het oplossen van organisatieproblemen. Prognose 2013: minimaal 2 kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd; samenwerkingsverbanden en pilots die deze kanteling in praktijk willen brengen, ondersteund of geïnitieerd; maatschappelijke organisaties in contact gebracht met de Adviesbrigade, inhoudelijke bijdrage geleverd aan de stuurgroep van de Adviesbrigade. 2. Verbinden en makelen Doel: verwachtingen en belangen van verschillende maatschappelijke spelers m.b.t. vrijwillige inzet met elkaar te verbinden. Vooral het makelen van vraag en aanbod op terreinen die de gemeente van speciaal belang acht. Deze functie brengt partijen actief en bewust met elkaar in verbinding om tot zaken te komen. Verbinden kan op verschillende niveaus: tussen personen, personen en organisaties en tussen organisaties onderling. 2.1 Digitale vacaturebank VIA heeft een digitale vacaturebank met een gevarieerd, helder en actueel aanbod van ongeveer 300 verschillende vrijwilligersvacatures. Wie geen computer heeft kan de digitale vacaturebank in het Zipcafé van In de Weerd en in de filialen van de Arnhemse Bibliotheek gratis bekijken. Wie liever door mappen bladert, kan dagelijks een tiental vacaturemappen inzien in het Lunchcafé van In de Weerd. Prognose 2013: 1000 digitale bemiddelingen. 2.2 Persoonlijke advies Mensen die persoonlijk advies willen bij het vinden van vrijwilligerswerk, kunnen van maandag tot en met donderdag een afspraak maken voor een individueel adviesgesprek in In de Weerd. Prognose 2013: 200 burgers bemiddeld naar een passende vrijwilligersplek. 2.3 Vrijwilligersbanenbeurs In september bieden wij Arnhemse organisaties de gelegenheid om in In de Weerd belangstellende Arnhemmers te informeren over hun vrijwilligersfuncties. VIA biedt de lokatie, bedenkt een aantrekkelijk format, verzorgt werving en publiciteit. Met name in september Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 4

5 oriënteren veel mensen zich op bezigheden voor het nieuwe seizoen. Daar speelt deze beurs op in. Prognose 2013: 45 organisaties presenteren hun vrijwilligersfuncties; 200 Arnhemmers bezoeken deze beurs 2.4 Website onderhoud Internet maakt onze dienstverlening voor veel meer mensen bereikbaar. Onze vacaturebank heeft een prominente plaats op de home-page. Daarnaast geven we antwoorden op de meest gestelde, besteden aandacht aan actuele ontwikkelingen en activiteiten, bieden linken naar relevante websites, stellen veelgevraagde documenten beschikbaar. In 2013 gaan we maandelijks een vrijwilligersorganisatie in de schijnwerper zetten met een kort filmpje Prognose 2013: een duidelijke en actuele website waar potentiële vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren algemene informatie vinden over vrijwilligerswerk, antwoorden vinden op de meest voorkomende vragen, of een specifieke vraag kunnen achterlaten die binnen 48 uur beantwoord wordt. 2.5 Stedelijk makelaarschap maatschappelijk stages Met ingang van het schooljaar zijn maatschappelijke stages een vast onderdeel geworden van het onderwijsprogramma van middelbare scholen. VIA ondersteunt scholen bij het invullen van dit onderdeel, door klassikale voorlichting over (het vinden van) vrijwilligerswerk te verzorgen, stagecoördinatoren te faciliteren, vrijwilligersorganisaties te stimuleren om vacatures beschikbaar te stellen en de site met vacatures te vullen Prognose 2013: 40 maal groepsvoorlichting gegeven aan leerlingen, docenten en ouders; stagecoördinatoren gefaciliteerd; website gevuld en geactualiseerd; aantal stagemogelijkheden uitgebreid 2.6 NL Doet Doel van dit landelijke evenement is dat op 15 en16 maart 2013 zoveel mogelijk vrijwilligers aan de slag gaan. VIA organiseert samen met de Arnhemse Uitdaging de lokale editie. Dat houdt in: klussen verzamelen bij maatschappelijke organisaties, de workshop hoe maak je een NL-Doet klus aantrekkelijk? organiseren en teams werven bij bedrijven, gemeentelijke diensten en serviceclubs om deze klussen uit te voeren. NL Doet wordt landelijk gepromoot en gefaciliteerd door het Oranje Fonds. Prognose 2013: 25 teams met in totaal 250 vrijwilligers hebben een klus uitgevoerd bij een Arnhemse maatschappelijke organisatie. 2.7 Taalmaatjes+ Het inburgeringsbeleid is nagenoeg afgerond. Toch zijn er nog steeds veel allochtonen die hun Nederlandse spreekvaardigheid willen verbeteren en daar hulp bij nodig hebben. Er zijn nog steeds voldoende vrijwilligers die deze hulp willen bieden. VIA brengt vraag en aanbod op dit terrein samen. VIA voegt aan dit project nog een extra dimensie toe: VIA wil vrijwilligerswerk meer bekend en bemind maken bij allochtonen. Allochtone Arnhemmers hebben de stad veel te bieden en vrijwillige inzet kan hen persoonlijk ook veel opleveren. VIA gebruikt het contact met de om allochtone deelnemers aan Taalmaatjes, om hen te interesseren voor vrijwilligerswerk. Na afloop van het eenjarige traject met een Taalmaatje, kunnen zij dan in het vrijwilligerswerk hun spreekvaardigheid op peil houden en blijven deelnemen aan de Arnhemse samenleving. Prima ambassadeurs voor vrijwilligerswerk onder allochtonen. VIA werkt in dit project samen met Vluchtelingenwerk, dat een taalproject heeft voor een selecte groep asielzoekers. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers doen we samen, soms nemen we mensen op de wachtlijst van elkaar over. Prognose 2013: realisatie van 40 taalkoppels; 15 deelnemers bemiddeld naar vrijwilligerswerk; toegang gekregen tot netwerken waarbinnen we met allochtone vrouwen over deelname aan vrijwilligerswerk kunnen praten. 3. Versterken Doel: een effectieve ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk opbouwen en onderhouden. Bijvoorbeeld de verschillende netwerken in de gemeente, die vanuit een specifieke expertise vrijwilligerswerk ondersteunen en onderhouden, op een centraal punt samenbrengen. Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 5

6 Bij deze functie gaat het om informatie over wet & regelgeving die relevant is voor vrijwilligerswerk, organisatie- & beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, ondersteunen & faciliteren van vrijwilligersinitiatieven. 3.1 Ondersteuning bij werving vrijwilligers en uitvoering vrijwilligersbeleid Met onze vacaturebank en andere middelen (zie 4.1 en 4.2) ondersteunen wij organisaties bij de werving van vrijwilligers. Als vacatures langs deze wegen na drie maanden niet vervuld zijn, zoekt VIA met de organisatie naar mogelijke oorzaken en ondersteunt hen bij het vinden van oplossingen. Het is ons streven om jaarlijks met zoveel mogelijk van onze ruim 200 relaties een gesprek te voeren. Wij willen goed weten wat er bij hen op de werkvloer speelt en aan wat voor ondersteuning zij behoefte hebben. Uit deze contacten vloeien vaak adviesvragen voort die we zelf beantwoorden of verwijzen naar een deskundiger instantie binnen ons netwerk. Omdat het relatiebestand van VIA in belangrijke samenvalt met dat van de Arnhemse Uitdaging en Volare, zal VIA in deze gesprekken ook de vraag naar en het aanbod van de diensten van Arnhemse Uitdaging en Volare meenemen. Prognose 2013:100 organisaties bezocht; 100 telefonische gesprekken gevoerd; 25 standaard en 5 maatwerk adviezen verstrekt, 20 doorverwijzingen 3.2 Vraagbaak Om de meest gestelde vragen van burgers, vrijwilligersorganisaties en beleidsmakers te beantwoorden, geeft VIA op haar website naast vrijwilligersvacatures - toegang tot informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, vergoedingen, verzekeringen en vrijwilligersbeleid; investeert in de volledigheid en actualiteit van deze informatie; zorgt voor links naar relevante lokale en landelijke websites. Bij vragen die andere organisaties veel beter kunnen beantwoorden, linken we voor antwoorden door naar de website van die organisatie. Op die manier proberen we via onze website - direct of indirect - de meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk adequaat te beantwoorden. Vragen die via het contactformulier van de website worden verstuurd beantwoorden we binnen 48 uur (kantoortijden). Vragen kunnen dagelijks ook via de telefoon of In de Weerd gesteld worden Prognose 2013: een toegankelijke website die jaarlijks minstens bezoekers antwoord geeft op de meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk. Daarnaast beantwoording van 1200 telefonisch, per of in In de Weerd gestelde vragen. 3.3 Deskundigheidsbevordering VIA bevordert de deskundigheid van het bestuurlijke en coördinerende kader van vrijwilligersorganisaties, door het zelf aanbieden van of verwijzen naar relevante workshops van derden. In accountgesprekken en netwerkbijeenkomsten, peilen we de behoeften van onze relaties. Op het gebied van deskundigheidsbevordering werkt VIA nauw samen met organisaties als RijnIJssel, Volare (Rijnstad), Spectrum Gelderland en MOVISIE. VIA en Rijnstad gaan in In de Weerd de aanzet geven tot een soort vrijwilligersacademie, die alles wat er in en rond Arnhem wordt aangeboden op het gebied van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, bestuursleden en vrijwilligerscoördinatoren, overzichtelijk presenteert. Bij de opzet van nieuwe cursussen gaan we nadrukkelijk onderzoeken of deskundige vrijwilligers bereid zijn om cursussen te verzorgen. Daarbij zullen we de lijntjes die de Arnhemse Uitdaging naar het bedrijfsleven heeft, zeker benutten. Prognose 2013: 8 eigen workshops georganiseerd met 10/30 deelnemers; format van een Arnhemse vrijwilligersacademie samen met Volare uitgewerkt; op de website van In de Weerd staat een cursusoverzicht voor Arnhemse vrijwilligers(organisaties) 3.4 Jaarlijkse werkconferentie VIA organiseert jaarlijks een werkconferentie een combinatie van debat, workshops en kennisdeling - over thema s die relevant zijn voor vrijwilligersorganisaties. Die thema s worden geïnventariseerd bij sleutelfiguren in het vrijwilligersveld en tijdens accountgesprekken. Prognose 2013: een werkconferentie georganiseerd met minimaal 80 deelnemers 3.5 Ontwikkeling en versterking informele zorg VIA vervult een coördinerende en faciliterende rol bij het versterken en uitbreiden van informele zorg. VIA levert zowel een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid (zie 1.3) als aan de opzet en ondersteuning van nieuwe initiatieven gericht op informele zorg en zorgzame buurten. In het Platform Buurtprojecten wisselen initiatieven op dit terrein kennis en Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 6

7 ervaring uit, ontwikkelen nieuwe inzichten en proberen ketensamenwerking tussen formele en informele zorg tot stand te brengen. VIA organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van dit platform, waaraan Informele Netwerk Ondersteuning (MEE Gelderse Poort), Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, Buur voor Buur (Wijkplatform Arnhem West), Straat in Beweging (Rijnstad), SWOA (met een aantal projecten in o.a. Klarendal, Presikhaaf, Rijkerswoerd), SIZA, Driestroom en Volkshuisvesting. deelnemen. SWOA, Rode Kruis, Humanitas en VIA hebben het voornemen om netwerkbijeenkomsten rond het thema informele zorg te organiseren. De samenwerking die VIA met Rijnstad beoogt is er mede op gericht om initiatieven voor buurtzorg of sociale netwerken in de wijk te stimuleren en te faciliteren Prognose 2013: drie bijeenkomsten van het Buurtplatform georganiseerd en voorbereid; twee netwerkbijeenkomsten rond het thema informele zorg georganiseerd, ondersteuningsaanbod voor burgerinitiatieven in de wijk. 3.6 Netwerkondersteuning en kennisdeling Binnen de meeste organisaties die met vrijwilligers werken is een coördinator verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. VIA biedt deze vrijwilligerscoördinatoren tenminste twee maal per jaar de gelegenheid om met elkaar actuele ontwikkelingen en knelpunten in hun werk te bespreken, ervaringen uit te wisselen en de inhoud van workshops en jaarlijkse conferentie aan te geven. Omdat een aantal coördinatoren behoefte heeft om dieper in te gaan op bepaalde thema s, gaat VIA intervisiebijeenkomsten aanbieden. Met de afdeling Verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf wordt een netwerkbijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren van sportverenigingen georganiseerd. We leveren een bijdrage aan netwerkoverleg voor stagecoördinatoren van Arnhemse middelbare scholen. Voor professionals die uitvoering geven aan Welzijn Nieuwe Stijl en met elkaar gemeen hebben dat zij mensen die problemen hebben, aanspreken op hun eigen kracht, organiseert VIA samen met Rijnstad 2x per jaar kennisdelingsbijeenkomsten. Prognose 2013: twee netwerkbijeenkomsten voor 30 coördinatoren; twee intervisiebijeenkomsten voor 15 coördinatoren; bijgedragen aan twee netwerkbijeenkomsten voor stagecoördinatoren; een netwerkoverleg voor 40 vrijwilligerscoördinatoren in de sport georganiseerd; twee kennisdelingsbijeenkomsten voor 20 Social Workers georganiseerd 3.7 Versterking van de ondersteuning van het Arnhemse vrijwilligerveld Zoals in 1.3 vermeld, doet de overheid een groter appèl op de vrijwillige inzet van burgers. Tegelijkertijd trekt de overheid zich op tal van terreinen terug en beperkt haar rol tot het bieden van ondersteunende faciliteiten. Onder andere door VIA te subsidiëren. Dit grotere appel op de vrijwillige inzet van Arnhemse burgers stelt nieuwe én extra eisen aan de ondersteuning van het Arnhemse vrijwilligersveld. Naast de behoefte aan meer vrijwilligers bij organisaties, wordt er ook meer zorgzaamheid van wijkbewoners verwacht voor elkaar en voor hun leefomgeving, en zoeken steeds meer mensen in het vrijwilligerswerk naar mogelijkheden om maatschappelijk mee te blijven doen. VIA, de belangrijkste ondersteuner van het vrijwilligersveld, is te klein om in haar eentje al die extra vragen te beantwoorden. Samen met Rijnstad waarmee we sinds 2012 samenwonen in In de Weerd - willen we door krachtenbundeling de toekomstige vraag aan ondersteuning beantwoorden. We willen deze krachtige coalitie waarin de expertise van VIA, Volare, Arnhemse Uitdaging en de wortels van Rijnstad in de Arnhemse wijken is samengebracht - begin 2013 vanuit In de Weerd operationeel hebben. Prognose 2013: één stedelijke frontoffice dat de vragen van het Arnhemse vrijwilligersveld) adequaat oppakt, korte lijntjes heeft naar bewonersinitiatieven in de wijk en gemakkelijk toegankelijk is voor AWBZ-cliënten die via vrijwilligerswerk maatschappelijk mee willen doen. 3.8 Belangenbehartiging Vrijwillige inzet wordt soms gefrustreerd door wet- en regelgeving, bureaucratie, lastendruk, bepalingen van uitkerende instanties of de belastingdienst. Ook op de werkvloer kunnen zich onduidelijkheden voordoen in de relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten, op het gebied van inspraak en medezeggenschap, rechten en plichten. VIA is in dit soort zaken vraagbaak voor burgers en organisaties, zorgt voor een actuele informatievoorziening die aangesloten is op landelijke kenniscentra, signaleert knelpunten en agendeert deze zonodig op de politieke agenda, adviseert of bemiddelt bij conflicten en verwijst wanneer specifieke deskundigheid of hulp nodig is. Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 7

8 Prognose 2013: Vragen en verzoeken van burgers en organisaties om belangenbehartiging beantwoord 3.9 Advisering Vrijwilligersbeleid Stadsregio Arnhem Nijmegen (SRAN)- Noord VIA adviseert ook gemeenten en instellingen buiten Arnhem op het gebied van vrijwilligersbeleid in de ruimste zin: informele hulp en mantelzorgondersteuning; maatschappelijke stages; maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen en vrijwillige inzet in de wijk. Prognose 2013: De gemeenten Rheden en Duiven geadviseerd en ondersteund op het genoemde terrein. 4. Verbreiden Doel: in Arnhem is men in staat om vrijwilligerswerk te promoten en waardering voor vrijwillige inzet tot uitdrukking te brengen Bij deze functie gaat het om inspireren, verleiden, waarderen en verbreden. 4.1 Nieuwsbrief Elk kwartaal verspreidt VIA een digitale Nieuwsbrief met informatie over (nieuw) beleid, ontwikkelingen, knelpunten, trends etc. bestemd voor coördinatoren, bestuurders, beleidsmakers van vrijwilligersorganisaties en andere belanghebbenden. Informatie over actuele zaken verspreiden wij tussendoor via korte digitale Nieuwsflitsen. De verhuizing naar In de Weerd en de samenwerking met Rijnstad (zie 3.10) biedt mogelijkheden om de afzonderlijke informatiestromen van VIA, Volare en Arnhemse Uitdagingen voor zover die op dezelfde doelgroepen zijn gericht - in 2013 beter op elkaar af te stemmen (zie ook 4.5). Prognose 2013: in principe 3 nieuwsbrieven naar 500 adressen en Nieuwsflitsen bij actualiteiten; de samenwerking met Rijnstad en binnen In de Weerd is zichtbaar in een verbeterde Nieuwsvoorziening voor het Arnhemse Vrijwilligersveld. 4.2 Vrijwilligersvacatures in media VIA maakt actuele vrijwilligersvacatures bekend in een wekelijkse rubriek in de Arnhemse Koerier. De Arnhemse Koerier publiceert regelmatig een vrijwilligerportret waarvoor VIA de kandidaten levert. Prognose 2013: wekelijkse c.q. periodieke aanlevering van vacaturerubrieken. Op jaarbasis tenminste 200 vacatures in de media gepresenteerd 4.3 Informatiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk Om meer mensen voor vrijwilligerswerk te interesseren organiseert VIA in 2013 minstens 3x algemene informatiebijeenkomsten. Voor de groep zestigplussers organiseren we daarnaast, samen met SWOA 2 informatiebijeenkomsten (Doorstartcafé). Voor bepaalde groepen zoals allochtone vrouwen, werklozen en mensen met beperkingen willen we informatiebijeenkomsten dicht bij huis organiseren, op voor hen vertrouwde plekken. Door onze samenwerking met Rijnstad, participatiecoaches en AWBZ-organisaties, verwachten we meer ingangen te krijgen op wijkniveau. In het kader van maatschappelijke stages (2.2) informeert VIA leerlingen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast verzorgt VIA ook voor andere partijen informatiebijeenkomsten op verzoek Prognose 2013: tijdens 10 voorlichtingsbijeenkomsten tenminste 150 personen voor vrijwilligerswerk 4.4 Waardering van vrijwillige inzet * Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk VIA organiseert de jaarlijkse uitreiking van de Burgemeester Drijberprijs voor Vrijwilligerswerk en verwerft daarmee publieke waardering voor een bepaald aspect of een bepaalde sector van het vrijwilligerswerk. Prognose 2013: VIA heeft het bestuur van het Drijberfonds geadviseerd over jaarthema; de wervingscampagne en prijsuitreiking georganiseer; de prijstoekenning inhoudelijk onderbouwd en de communicatie geregeld. * Uitvoering waarderingsbeleid Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 8

9 De gemeente heeft de Spekcheque, Drijberprijs, Vrijwilligersgala en andere instrumenten waarmee vrijwilligerswerk de afgelopen jaren gewaardeerd is, tegen het licht gehouden. VIA zal een bijdrage blijven leveren aan de uitvoering van dat beleid. Prognose 2013: nieuwe opzet voor het gemeentelijke waarderingsbeleid ontwikkeld 4.5 Algemene communicatie en pr. VIA informeert het publiek over vrijwilligerswerk in het algemeen en over de specifieke diensten waarmee zij het Arnhemse vrijwilligersveld kan ondersteunen. Het samenwerkingsverband dat VIA met Rijnstad aan het ontwikkelen is, zal in 2013 leiden tot meer samenhang in de tot nu toe versnipperde informatievoorziening over vrijwilligerswerk. Onder de paraplu van In de Weerd willen we alle informatie over cursussen, diensten en evenementen die voor het Arnhemse vrijwilligersveld beschikbaar zijn, centraal naar buiten brengen. Op deze manier zetten we onze gezamenlijke middelen effectiever in, worden onze diensten beter zichtbaar en bereiken we samen een breder publiek. Sinds 2012 communiceert VIA op Twitter. In 2013 opent VIA ook een Facebookpagina. In de eerste helft van 2013 besteedt VIA extra aandacht aan haar 40 jarig jubileum, dat officieel op 29 november plaatsvindt. We publiceren een boekje met portretten van vrijwilligers, om potentiële vrijwilligers een beeld te geven van wat mogelijk is in het vrijwilligerswerk. Op onze website zullen we met filmpjes een aantal vrijwilligersorganisaties in de schijnwerper zetten. Verder bieden we vrijwilligersorganisaties een boekje aan over hoe zij hun organisatie aantrekkelijk(er) kunnen maken voor vrijwilligers. Dat boekje is gebaseerd op de resultaten van twee stakeholdersbijeenkomsten die VIA in 2012 organiseerde. Prognose 2013: continue aandacht voor vrijwilligerswerk en de activiteiten waarmee VIA en andere clubs in In de Weerd vrijwilligerswerk ondersteunen. Profilering van In de Weerd als de - digitale en fysieke plek, waar je moet zijn als je iets over vrijwilligerswerk wilt weten. Twee boekjes gepubliceerd en 10 good practices uit het vrijwilligerswerk op onze website gepresenteerd. 5. Verankeren Doel: opgedane kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk borgen en vast leggen. Bij deze functie gaat het om het evalueren van programma s, pilots, methodieken, de betekenis van netwerken, het effect van trainingen, en om de aansluiting op regionale en landelijke kenniscentra 5.1 Toekenning kwaliteitsonderscheiding vrijwilligersbeleid MOVISIE, landelijk kenniscentrum voor vrijwillige inzet, heeft een kwaliteitsonderscheiding voor vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Sinds 2009 is VIA officieel kwaliteitsadviseur en begeleidt de implementatie en toekenning van deze kwaliteitsonderscheiding bij Arnhemse organisaties uit. Met een kwaliteitsonderscheiding laat een organisatie aan vrijwilligers en financiers zien dat haar vrijwilligersbeleid aan toetsbare criteria voldoet. Daarmee vergroot een organisatie de kans dat vrijwilligers zich duurzaam zullen blijven inzetten. Prognose 2013: vijf Arnhemse organisaties begeleid bij het behalen van de kwaliteitsonderscheiding. 5.2 Aansluiting op regionale en landelijke infrastructuur Op regionaal en landelijk niveau wordt kennis op het terrein van vrijwillige inzet verzameld en ontwikkeld die ook relevant is voor Arnhem, aan de andere kant spelen er zich zaken af in Arnhem die interessant zijn voor het regionale of landelijke niveau. VIA is onderdeel van de landelijke ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk en investeert in de uitwisseling van kennis met regionale en landelijke collega s en zorgt voor de lokale verspreiding van de verworven kennis. Prognose 2013: Contact onderhouden met regionale en landelijk kennisinstituten op het terrein van vrijwillige inzet en deze verworven kennis beschikbaar gesteld aan Arnhemse organisaties. 5.3 Vrijwilligersbeleid borgen De nieuwe gemeentelijke vrijwilligersnota spreekt ten aanzien van vrijwillige inzet vier verwachtingen uit: Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 9

10 - burgers verlenen diensten aan stichtingen en verenigingen (dienstverleningsmodel) - burgers doen maatschappelijke mee (participatiemodel) - burgers zorgen meer voor elkaar (netwerkmodel) - burgers zijn betrokken bij de vaststelling en uitvoering van beleid (burgerschapsmodel). Om te bereiken dat deze verwachtingen gerealiseerd worden, zijn bepaalde randvoorwaarden noodzakelijk. VIA wil samen met gemeente en instellingen werken aan de verbetering van de randvoorwaarden, die nodig zijn voor de realisatie van deze vier modellen. Enerzijds door bestaande kennis & ervaring op dit terrein beschikbaar te stellen, anderzijds door een actieve rol te spelen in het ontwikkelen en borgen van kennis en ervaring die in Arnhemse pilots is opgedaan met deze modellen. We denken bij dat laatste onder andere aan het verbinden van het gedachtegoed van de Bronmethodiek aan Arnhemse participatieprojecten en aan projecten die burgers een grotere verantwoordelijkheid voor elkaar willen laten dragen Prognose 2013: door participatie in en advisering van projecten op bovengenoemd terrein, of door de organisatie van netwerkbijeenkomsten voor mensen die op dit terrein werkzaam zijn, is zichtbaar gemaakt welke randvoorwaarden nodig zijn om het participatie- en netwerkmodel in Arnhem duurzaam uit te voeren en aangegeven hoe deze randvoorwaarden geboden kunnen worden. Werkprogramma 2013 Vrijwillige Inzet Arnhem 10

vrijwilligerswerk verrijkt

vrijwilligerswerk verrijkt Werkprogramma 2010 Vrijwillige Inzet Arnhem (VIA) vrijwilligerswerk verrijkt Vooruitblik op 2010 VIA fungeert in Arnhem als een soort TOMTOM die haar klanten wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk. Onze

Nadere informatie

2.1 Digitale vacaturebank. Prognose 2013: 1000 digitale bemiddelingen.

2.1 Digitale vacaturebank. Prognose 2013: 1000 digitale bemiddelingen. JAARVERSLAG 2013 1. Vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen Doel: een visie ontwikkelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor vrijwillige inzet, daar op interactieve manier

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk verrijkt!

Vrijwilligerswerk verrijkt! Vrijwilligerswerk verrijkt! JAARVERSLAG 2011 WWW.VRIJWILLIGEINZETARNHEM.NL Jaarverslag 2011 Vrijwillige Inzet Arnhem 1 Verslag Raad van Toezicht. In veel opzichten kan 2011 worden gezien als het jaar van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk verrijkt!

Vrijwilligerswerk verrijkt! Vrijwilligerswerk verrijkt! JAARVERSLAG 2012 WWW.VRIJWILLIGEINZETARNHEM.NL Jaarverslag VIA 2012 1 Verslag Raad van Toezicht In 2012 werd de lang verwachte verhuizing naar In de Weerd aan de Weerdjesstraat

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Krijgen burgers het voor het zeggen in de PARTICIPATIESAMENLEVING?

Krijgen burgers het voor het zeggen in de PARTICIPATIESAMENLEVING? Krijgen burgers het voor het zeggen in de PARTICIPATIESAMENLEVING? AFSCHEID HENK CORNELISSEN, LSA EINDHOVEN 4 SEPTEMBER 2014 c.vdbos@via-arnhem.nl Onbekende gast? Wat wij gemeen hebben: Eind jaren zestig

Nadere informatie

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales

Het V.O.S.-model. De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Het V.O.S.-model De maatschappelijke rol van vrijwilligerscentrales Auteur(s) Datum MOVISIE Wendy Stubbe, Koos Berkelaar, Hanneke Mateman

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

MEERJAREN BELEIDSPLAN 2012-2015 VRIJWILLIGE INZET ARNHEM

MEERJAREN BELEIDSPLAN 2012-2015 VRIJWILLIGE INZET ARNHEM MEERJAREN BELEIDSPLAN 2012-2015 VRIJWILLIGE INZET ARNHEM 1. INLEIDING De looptijd van het vorige meerjarenbeleidsplan is verstreken. Er is een nieuw plan nodig dat de komende jaren richting geeft aan de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk

De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk De basisfuncties vrijwilligerswerk in de praktijk Deze brochure is een uitgave van MOVISIE Tekst: Matthijs Terpstra, Vanessa Zondag, Fraukje van Dijk Eindredactie: afdeling Communicatie MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2

Beleid vrijwilligerswerk algemeen Inleiding Visie op vrijwilligers... 2 Beleid vrijwilligerswerk algemeen Documentverantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur Datum vaststelling: 13-1-2005 Datum evaluatie: 1-9-2016 Soort document: Beleid Bestemd voor: Alle medewerkers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog

Vrijwilligerswerk is een instrument geworden voor een bezuinigende overheid aldus socioloog Van: Present Nederland Aan: Programcommissies lokale CDA-afdelingen Datum: mei 2017 Betreft: Vrijwilligers en professionals samen voor goede zorg Het CDA weet als geen andere partij dat vrijwilligers goud

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM

Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Borgen/ proces van vrijwilligerswerk binnen de RIBW K/AM Deel 1: Hoe was het? Situatie vrijwilligerswerk 2013 Minimaal vrijwilligersbeleid 24 woonvormen Sportmaatjesproject Totaal 120 externe vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg

Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Notitie over wijksteunpunten informele welzijn en zorg Datum: 1 september 2010 Vooraf De Wmo-Adviesraad wil deze notitie aanbieden als ongevraagd advies. Bij de invulling van het basispakket collectieve

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.

Productenboek. Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk. Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk. Productenboek Maatschappelijk makelaars V.I.P. Katwijk Vrijwilligers Informatie Punt Katwijk p.a. Callaoweg 1 2223 AS Katwijk ZH www.vipkatwijk.nl december 2010 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst

Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Samenvatting Notitie Vrijwillige Inzet met Toekomst Werkgroep Vrijwilige Inzet met Toekomst, 28 september 2015 Aanleiding In Nieuwegein zetten vele inwoners zich vrijwillig in. Dit is goud waard! Het eigen

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Cavent

Vrijwilligersbeleid Cavent Vrijwilligersbeleid Cavent Datum vaststelling : 12112013 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20012015 KD23 Vrijwilligersbeleid Cavent 20012015

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg

Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Werkvloer Participatie/welzijn voor Zorg Thema/Bron/Beleid Participatie/ WMO prestatieveld 1 Leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten bevorderen Prestatieveld 3 Informatie, advies,

Nadere informatie

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties

Kracht Lokaal. Versterking van vrijwilligersorganisaties Kracht Lokaal Versterking van vrijwilligersorganisaties Versterking van vrijwilligersorganisaties Krachtige vrijwilligersorganisaties zijn onmisbaar in de lokale samenleving. Om deze rol nu én in de toekomst

Nadere informatie

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht Uitgangspunten vrijwilligersbeleid Papendrecht De gemeente bepaalt de visie en het beleid op vrijwilligerswerk gericht op de lokale vraag. Binnen de Wmo (prestatieveld vier) zijn gemeenten verplicht de

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/41 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12-5-2015 Nummer voorstel: 2015/41 Voor raadsvergadering d.d.: 23-06-2015 Agendapunt: 11 Onderwerp:

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie