Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)"

Transcriptie

1 Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV)

2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming n? Uitetlen vn vergoedingen Vernderingen tegen etling Overgngsregeling voor estnde ZAV Geshillen Wijzigingen en Hrdheidslusule 14 Bijlge: ZAV-lijst 16

3 1. Inleiding FidesWonen vindt het elngrijk u te informeren over wt u in uw woning n uw eigen wensen mg npssen. Deze npssingen in de woning worden zelf ngerhte voorzieningen genoemd. Het uitgngspunt is dt u llerlei vernderingen in uw woning mg nrengen, ls er mr eplde regels in ht worden genomen. Om u drover te informeren heen wij de regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) opgesteld. Bij deze ZAV-regeling is de gedhte opleveren in oorspronkelijke stt niet meer n de orde. De woning die u ij het verlten vn de woning n ons oplevert moet wel in een nvrdre stt zijn. Dt etekent, dt wij npssingen die u in de woning heeft ngerht in veel, mr niet in lle gevllen, zullen goedkeuren en overnemen. Heeft u een shriftelijke goedkeuring vn ons gekregen en voldoen de npssingen n onze eisen dn mogen de zelf ngerhte voorzieningen ij het verlten vn de woning in prinipe lijven zitten. In een ntl gevllen kunt u voor eplde npssingen zelfs in nmerking komen voor een vergoeding. Om welke npssingen het gt en n welke eisen deze npssingen moeten voldoen, informeren wij u in deze rohure. 4

4 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? Bij een woningnpssing wordt ondersheid gemkt tussen roerende en onroerende zken. Vloeredekking, gordijnen, losse ksten en dergelijke zijn zogenmde roerende zken. Deze zken zijn over het lgemeen eenvoudig uit de woning te verwijderen, zonder dt de woning drij noemenswrdig wordt eshdigd. Roerende zken kunt u over lten nemen door de nieuwe huurder. FidesWonen neemt deze zken nooit over. FidesWonen heeft voor deze overnme een speil formulier overnme inventris. Dit formulier ontvngt u wnneer u de woning gt verlten. Zken ls tegelwerk, een erging, een keukenlok of een dkrm vllen onder onroerende zken. Dit zijn npssingen die rd- en ngelvst n de woning zitten. Over het lgemeen zijn deze npssingen niet te verwijderen zonder eshdigingen n de woning n te rengen. Het ondersheid tussen roerende en onroerende zken is elngrijk. Roerende zken zullen juridish gezien nooit eigendom worden vn de eigenr vn de woning. Bij onroerende zken is dt wel het gevl. Dn wordt FidesWonen ij het verlten vn de woning eigenr vn deze zken. FidesWonen is dn ook verntwoordelijk voor het onderhoud vn deze voorzieningen. Dt etekent, dt FidesWonen moet ontroleren of de zelf ngerhte voorziening onderhouden en doorverhuurt kn worden. Indien dt een te ingewikkelde of een te kostre zk wordt, dn kunnen wij fzien vn de overnme en de vertrekkende huurder verplihten deze zken weg te hlen en de woning in nvrdre stt op te leveren. Deze verplihting stt in onze rief wrin we onze eslissing op uw verzoek, om de woning te mogen npssen, n u kenr mken. In deze rief leest u ook de voorwrden wrn de Zelf Angerhte Voorziening (ZAV) dient te voldoen. Zowel u ls huurder, ls wij ls verhuurder heen er elng ij om te weten, wt wel en niet mogelijk is en welke voorwrden drij een rol spelen. In de ijlge vn deze rohure is een trefwoordenlijst met zelf ngerhte voorzieningen (ZAV-lijst) opgenomen. Op deze trefwoordenlijst stt ngegeven welke ZAV wij epteren en welke niet. De epttie vn de npssingen hngt f vn de volgende eisen: A. Verhuurtehnishe eisen; B. Onderhoudstehnishe eisen; C. Bouwtehnishe eisen; Om u een idee te geven wr u n moet denken, volgt hiern per tegorie een korte toelihting. A. Verhuurtehnishe eisen Als u de woning verlt, verhuren wij de woning weer door n iemnd nders. Wij moeten dus een inshtting mken of de npssing, die u in de woning wilt hterlten, drij niet elemmerend werkt voor de verhuurrheid. Een dkmer wrin ijvooreeld een groenkleurig d is gepltst en wrvn het tegelwerk ornje is, kn een proleem opleveren ij het doorverhuren vn de woning. Beplde wndfwerkingen (voorl grof stuwerk) zijn vk ook een elemmering. Het is dus vn elng dt u met de ZAV-lijst in de hnd kijkt welke zken de verhuurrheid shden en wrvoor u shriftelijk toestemming moet vrgen of wrvoor lleen een shriftelijke melding vereist is. Iedere keer zullen wij uw nvrg hiern toetsen. B. Onderhoudstehnishe eisen Er worden ook een ntl eisen gesteld n ijvooreeld de mterilen die worden geruikt. Drmee willen wij voorkomen, dt de voorzieningen innen fzienre tijd weer gerepreerd of vervngen moeten worden. Drnst wordt FidesWonen in veel gevllen eigenr vn de door u ngerhte voorzieningen ls u de woning verlt. Uiterrd willen wij voorkomen dt onze onderhoudsuitgven te hoog worden door extr onderhoud vnwege de door u zelf ngerhte voorzieningen. Net ls ij tegorie A is het dus elngrijk, dt u met de ZAV-lijst in de hnd kijkt welke zken invloed heen op het onderhoud en wrvoor u shriftelijk toestemming moet vrgen of wrvoor een shriftelijke melding vereist is. 6

5 4. Algemene voorwrden C. Bouwtehnishe eisen Wnneer u vn pln ent om fors te gn verouwen, ijvooreeld door een dkkpel te pltsen of een nouw n uw woning te reliseren, dn dient u shriftelijk toestemming te vrgen n FidesWonen. FidesWonen stelt eplde ouwtehnishe eisen wrn de woningnpssing moet voldoen. Gn wij kkoord met de woningnpssing, dn moet u (indien nodig) zelf een nvrg (ouwnvrg of melding) indienen ij de gemeente. Ps ls de gemeente offiieel toestemming heeft gegeven, mg u strten met de geplnde werkzmheden. Een kopie vn de goedkeuring vn de gemeente dient u voorfgnd n de strt vn de werkzmheden n FidesWonen te overleggen. FidesWonen stelt ook lgemene voorwrden n de zelf ngerhte voorzieningen, wrn u zih ls huurder dient te houden. Deze gelden voor lle npssingen en luiden ls volgt: 1. U heeft voorf toestemming gevrgd en gekregen voor de voorziening, die niet zonder noemenswrdige kosten ongedn gemkt kn worden. 2. De voorziening ehoort te worden ngerht met deugdelijke mterilen en op een juiste wijze. De voorziening moet voldoen n de eisen eshreven in het Bouwesluit, de kwliteitseisen vn FidesWonen, ls ook de eisen vn Bouw- en Woningtoeziht, de Nutsedrijven en de Brndweer. 3. Wijzigingen n gs-, wter- en elektrishe instllties moeten door een erkende instllteur worden uitgevoerd. Als dit niet geeurt, moet u ij ontrole een keuringsrpport kunnen overleggen vn een erkend ureu. 4. Alle uit de zelf ngerhte voorziening voortkomende kosten, risio s en gevolgshde, zowel finnieel ls ouwkundig, zijn voor uw rekening (ijvooreeld de nsprkelijkheid voor gereken, het fsluiten vn verzekeringen enz.). 5. U drgt er zorg voor dt de voorziening en de hiern voorfgnde werkzmheden, niet leiden tot overlst of hinder voor uren en/of omwonenden. 6. Al het onderhoud n de ngerhte voorziening zijn voor uw rekening (zie ook de Algemene Huurvoorwrden). 7. Wnneer ij vertrek uit de woning wordt geonstteerd, dt de ngerhte voorziening niet voldoet n de kwliteitseisen vn FidesWonen of dt u er geen toestemming voor heeft gekregen, dn moet deze voorziening worden verwijderd en de shde worden hersteld. Voorgnde is vn toepssing op voorzieningen, welke niet zonder noemenswrdige kosten ongedn kunnen worden gemkt. Wnneer u deze herstelwerkzmheden niet of onvoldoende uitvoert, dn geeurt dit lsnog door FidesWonen, ehter voor uw rekening. 8. Een voorziening wrvoor FidesWonen tijdelijke toestemming heeft verleend, moet worden verwijderd ij vertrek uit de woning. Uitzondering hierop is, ls de opvolgende huurder de voorziening wil overnemen. Een volgende huurder kn nooit verpliht worden om een overnmeedrg te etlen n de vertrekkende huurder, die de voorziening heeft ngerht. 9. U ehoudt ltijd het reht de woningnpssing ongedn te mken. U ent in dt gevl, wel verpliht de woning terug te rengen in een nvrdre stt, zols deze ws vóór het nrengen vn de voorziening. 10. U moet er ij uw zelf ngerhte voorzieningen rekening mee houden, dt het uitvoeren vn onderhoud, door of nmens FidesWonen, ltijd gewrorgd lijft en de ereikrheid niet geshd wordt. 86

6 5. Hoe vrg ik toestemming n? Wnneer u de wens heeft eplde zken in de woning te vernderen, is het elngrijk llereerst te kijken voor welke vernderingen u toestemming nodig heeft. In de ijgevoegde ZAV-lijst is duidelijk ngegeven wnneer u een shriftelijke nvrg moet doen of wnneer u kunt volstn met een shriftelijke melding. Wt is het vershil tussen een shriftelijke melding of een shriftelijke nvrg? Shriftelijke melding Wnneer u een kleine verndering in de woning wenst uit te voeren, dn kunt u dit ngeven vi een shriftelijke melding. U ontvngt dn lleen een evestiging dt de melding is ontvngen. U ontvngt geen goedkeuring voor de uit te voeren werkzmheden. Alleen ls er onoverkomenlijke ezwren zijn, neemt FidesWonen innen 2 weken ontt met u op. Dt etekent, dt de tijd tussen de melding en de uitvoering miniml 2 weken moet edrgen. Shriftelijke nvrg Wnneer u een ingrijpende verndering in de woning wenst uit te voeren, dn dient u dit, voordt u met de werkzmheden strt, shriftelijke n te vrgen. In deze nvrg moeten de volgende gegevens stn: Nm, dres en telefoonnummer; Welke zken u wilt wijzigen of nrengen; Wie de werkzmheden gt uitvoeren; Welke mterilen u wilt gn geruiken; Een situtietekening en shetstekening wrop de fmetingen vermeld stn (indien vn toepssing). U krijgt dn innen 2 weken shriftelijk eriht vn FidesWonen of er toestemming kn worden verleend of niet. U kunt vn FidesWonen een tijdelijke, definitieve of geen toestemming krijgen. In lle gevllen ontvngt u een shriftelijke evestiging vn de soort toestemming. 6

7 6. Uitetlen vn vergoedingen A. Tijdelijke toestemming Vn een tijdelijke toestemming is sprke, indien de ngerhte voorzieningen ij vertrek uit de woning verwijderd moeten worden, tenzij de nieuwe huurder deze wil overnemen. In de ZAV-lijst hter in deze rohure worden deze voorzieningen Verwijder ZAV genoemd. U vindt deze onder kolom 3. B. Definitieve toestemming Vn een definitieve toestemming is sprke, indien de ngerhte voorzieningen ij vertrek uit de woning mogen lijven zitten. In de ZAV-lijst hter in deze rohure worden deze voorzieningen Vereter ZAV of Vernder ZAV genoemd. U vindt deze onder kolom 1 of 2. Voor een Vereter ZAV, is er de mogelijkheid, dt u een vergoeding ontvngt ij het verlten vn de woning. Deze mogelijkheid vn een vergoeding, geldt niet voor een Vernder ZAV. De definitieve toestemming wordt ij ingewikkelde vernderingen onder voorehoud gegeven. Tijdens en n de uitvoering zl de opzihter ontroleren of de npssing ddwerkelijk wordt uitgevoerd volgens de door de FidesWonen vstgestelde eisen. Is de opzihter kkoord met de uitvoering, dn wordt het voorehoud omgezet in een definitieve toestemming en wordt dit vstgelegd in het woningdossier. Hiervn ontvngt u een shriftelijke evestiging wrin de toestemming en de eoordeling is vstgelegd. C. Geen toestemming Als FidesWonen zih niet kn vinden in uw voornemen tot npssing vn de huurwoning, dn krijgt u geen toestemming. U wordt hierover shriftelijk geïnformeerd. In de ZAV-lijst hterin deze rohure vindt u die voorzieningen onder kolom 4. Indien u een zelf ngerhte voorziening in uw woningen wil nrengen welke niet opgenomen is in de ZAVlijst hterin deze rohure, dn vrgen wij u om in overleg te treden met de fdeling Woondiensten. De fdeling Woondiensten informeert u dn, n overleg, shriftelijk over deze zelf ngerhte voorziening. In een eperkt ntl gevllen is het mogelijk, dt u ij het verlten vn de woning een vergoeding ontvngt voor de zelf ngerhte voorziening. U vindt deze voorzieningen onder kolom 1 vn de ZAV-lijst hter in deze rohure. FidesWonen etlt lleen een vergoeding op sis vn fturen in reltie tot de toegevoegde wrde vn de zelf ngerhte voorziening. Indien de werkzmheden door u zelf zijn uitgevoerd, dn kn ij ijzondere vernderingen een door FidesWonen te eplen edrg voor verrihte reid worden vergoed. Voor het toekennen vn een vergoeding wordt gewerkt met een fshrijvingstermijn en vstgestelde normtieve edrgen, wrij ook wordt gekeken nr de verhuurwrde vn de zelf ngerhte voorziening. Bij uitetling vn de vergoeding vervlt lle nsprk op de zelf ngerhte voorziening en is deze voorziening eigendom geworden vn FidesWonen. In de toestemmingsrief wordt duidelijk ngegeven of u in nmerking komt voor een vergoeding. Bij renovtie werkzmheden, welke uitgevoerd worden in opdrht vn FidesWonen, kn eveneens sprke zijn vn een vergoeding voor de l door u ngerhte voorzieningen. Deze vergoeding wordt ook onform voorgnde line epld. 7. Vernderingen tegen etling In sommige gevllen kunnen wij op uw verzoek, tegen etling, voorzieningen nrengen in de woning. Dit geldt voor het pltsen vn duel gls, spouwmuurisoltie, vloerisoltie, vervnging C.V.-ketel voor een H.R.-omiketel, vste trp en dergelijke zken. U etlt hiervoor een edrg vi de mndelijkse huur. De huur wordt dn met dit edrg verhoogd. 12 6

8 8. Overgngsregeling voor estnde ZAV Voor de zelf ngerhte voorzieningen etreffende het verleden, is een overgngsregeling vn toepssing. Ook in dt gevl vrgen wij u om ij het einde vn de huurovereenkomst, eerder genoemde rekeningen ij ons in te dienen voor een eventuele vergoeding. Indien er geen oude fturen voorhnden zijn, wordt door FidesWonen zo ojetief mogelijk de wrde vn de zelf ngerhte voorzieningen epld. 9. Geshillen Bent u het niet eens met een eslissing vn FidesWonen dn kunt u ezwr mken ij de mnger vn de fdeling Woondiensten. Dt ezwr moet u shriftelijk doen. De mnger zl dn uw rgumenten overwegen en ter zke een esluit nemen, wrn u innen 2 weken een retie ontvngt. Is er hiern nog steeds een geshil dn kunt u een formele klht indienen ij de diretie. Blijft het geshil estn dn is er nog de mogelijkheid uw klht in te dienen ij Federtieve Klhtenommissie op Goeree-Overflkkee. Deze ommissie pst hoor- en wederhoor toe, stelt hr dvies op, wrn FidesWonen eslist. Indien u het lsnog niet eens ent met de eslissing, dn kunt u zih wenden tot de kntonrehter. 10. Wijzigingen en Hrdheidslusule FidesWonen ehoudt zih het reht voor om deze ZAV-regeling om prktishe redenen te wijzigen en/of n te pssen. Verder kn de diretie ter wrorging vn het lgemene elng vn de woningouwvereniging en de huurders vn de woningouwvereniging, fwijkend vn deze ZAV-regeling eslissen. 6

9 ZAV- lijst Trefwoordenlijst met zelf ngerhte voorzieningen 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden A.3 Centrle verwrming Mits ngerht door erkend instllteur. Anrengen omplete C.V.-instlltie H.R. omiketel pltsen Mits pssend in C.V.-eleid, nders vllend onder 3. Klokthermostt nrengen d Thermosttkrnen op rditoren nrengen e Weersfhnkelijke regeling nrengen f Verwijderen vn rditoren 4 A Algemeen g Vloerverwrming nrengen h Pltsen vn extr rditoren A.1 Anouw n de woning A.4 Deuren Bijkeuken en ndere nouwen Mits met goedkeuring geouwd, volgens Bouwesluit uitgevoerd en pssend ij het type woning. Binnendeur vervngen Buitendeur vervngen 4 A.2 Ansluitingen Mits ngerht door erkend instllteur. Ardlekshkelr nrengen Kttenluik nrengen Bij vertrek wordt er een nieuwe deur verlngd door verhuurder. d Verwijderen vn deuren en dorpels Elektr (uitreiding groepen) Elektr in erging nrengen d Gsleiding uitgereid of vernderd e Krhtstroomleiding nrengen f Wterleidingen uitgereid g Extr shkelrs, onttdozen, dimmers A.5 Indeling vn de woning Pltsen vn een niet drgende sheidingswnd Mits in strijd met Bouwesluit. Pltsen vn een toog, dr wr een wnd verwijderd mg worden Mits de ovenliggende onstrutie dit toelt. Woonkmer vergroten door weghlen tussenwnd Let op ovenliggende onstrutie. 16

10 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden A.5 Indeling vn de woning (vervolg) A.8 Verven, susen, spuiten, grnollen e Vste trp pltsen nr de zolderruimte Mits vloeronstrutie dit toelt, volgens Bouwesluit uitgevoerd en pssend in het Strtegish Voorrdeleid. f Verwijderen vn vste ksten SM 2 g Verwijderen vn niet drgende sheidingswnd h Vlizotrp pltsen A.6 Isoltie Dkisoltie in woning nrengen Volgens voorshriften. Duele eglzing HR ++ Spouwmuurisoltie Niet toegestn vnwege de speile rd vn de werkzmheden. d Tohtwering en tohtstrips 2 e Begne grondvloer isoltie Volgens voorshriften. A.7 Plfonds Gipsplfonds nrengen Alleen vergoeding op mteril. Houten shrotenplfond nrengen In vernd met rndveiligheid. Kunststof shrotenplfond nrengen In vernd met rndveiligheid. d Systeemplfond nrengen e Verlgd plfond mken Buitenwerk 4 d Binnenwerk zols grnol, sierpleister, strutuur, spuitwerk, pst, e.d.: - korrelgrootte kleiner dn 3 mm Geen kleuren die sleht te dekken zijn. - korrelgrootte groter dn 3 mm Geen kleuren die sleht te dekken zijn en ij verhuizing ehngklr opleveren. Verven en susen lgemeen Geen kleuren die sleht te dekken zijn. A.9 Vloeren Verlijmde vloeren nrengen (kurk, prket) Op isolerende plten nrengen. Steenhtige vloeren nrengen (plvuizen, ntuursteenvloer) Op isolerende plten nrengen. A.10 Wnden Lmriseringen nrengen Geen kunststof toegestn. Shroten op de gehele wnd nrengen In vernd met rndveiligheid. Steenstrips (metselwerk) nrengen Bij verhuizing ehngklr opleveren. 2 SM 3 2 SM

11 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden B Binnenruimte B.3 Keuken B.1 Bdkmer, douheruimte Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Wsmhine op prte elektr groep ngesloten Bdkmermeuel nrengen Wstfel pltsen en nsluiten op wter en fvoer d Dkrm nrengen Velux of gelijkwrdig e Douhek pltsen en nsluiten op fvoer f Douheine pltsen en nsluiten g Ligd of zitd pltsen en nsluiten Wstfel moet nwezig lijven en ij een woning voor de doelgroep senioren is dit tegorie 3. h Rditor nrengen (Design o.d.) SM 2 i Tegelwerk vervngen, min 1m² voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tergorie 1. SM 2 j Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 k Tweede toilet nrengen Mogelijk ls fvoer nwezig is. l Whirlpool pltsen (of vergelijkre luxe voorziening) B.2 Hl, gng Apprtuur (inouw/opouw) nrengen Stndrd mtvoering toepssen en indien nodig op prte elektr groep ngesloten. Ansluiting vn fzuigkp mken op elektr en fvoer door gevel d e Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Wsmhine op prte elektr groep ngesloten. Open keuken mken In smenhng met mehnishe ventiltie indien dit nwezig is. Ansluiting mken voor elektrish koken Mits op prte elektr groep ngesloten. f Pltsen vn een lose-in oiler in keukenkstje g h i Open keuken wijzigen in gesloten keuken Denk n verwrmingsinstlltie. Pltsen nieuwe keuken, uitreiden of het vernderen vn de huidige keuken, inl. tegelwerk Wndtegels, min.1 m² in voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tegorie 1. SM 2 j Anrengen vn een r k Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 B.4 Slpkmer(s) Wstfel nrengen en nsluiten Vergroten slpkmer door uitreken wnd Elektrishe el nrengen 2 Nieuwe rievenus pltsen Moet voldoen n wettelijke eisen. SM 2 20

12 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden B.5 Toilet C Buitenruimte en om de woning Fonteintje nrengen inl. krn Hngend toilet nrengen Stortk vervngen d Tegels vervngen, min. 1 m² voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tegorie 1. SM 2 e Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 f Closetpot vervngen g Verhoogde losetpot nrengen B.6 Woonkmer Anrengen, vervngen, verreden vn vensternken 2 Aftimmeren vn open trp Open hrd nrengen in de woonkmer Hrd en knlen moeten voldoen n lle rndweer- en milieueisen. d Verwijderen shoorsteenknl B.7 Zolderruimte, vliering Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Bij zolder welke lleen vi vste trp ereikr is en wsmhine op prte elektr groep ngesloten. Dkkpel nrengen Dkrm pltsen Velux of gelijkwrdig d Rditor nrengen Anrengen op een onverwrmde zolder. SM 2 e Slpkmer nrengen op zolderruimte Mits voldn n Bouwesluit en pssend ij het type woning. Afdkje oven uitendeur Berging gemetseld vn steen Gemeentelijke vergunning vereist. Bloemk gemetseld n de woning d Bomen nplnten of kppen Wettelijke regels vn toepssing. SM 4 e Crport nrengen f Rolluiken en zonwering voor rmen en deuren 3 g Shilderwerk, suswerk op uitenmuren 4 h Shotelntenne Volgens voorshriften vn de gemeente. i Shutting tussen uren SM 3 j k Terrstegels nrengen of verwijderen Bij vertrek tenminste 6 m² terrs en pd nr voor- en hterdeur en uitenerging goed gelegd hterlten. Tuinhuisje vn hout Gemeentelijke vergunning vereist. 2 l Vijver en zitkuil SM 3 m Zolder in erging of shuur 2 n Overige tuininrihring 3 Indien u een zelf ngerhte voorziening in uw woningen wil nrengen welke niet opgenomen is in ovenstnde ZAV-lijst, dn vrgen wij u om in overleg te treden met de fdeling Woondiensten. De fdeling Woondiensten informeert u dn, n overleg, shriftelijk over deze zelf ngerhte voorziening. 22

13 Werkgeied Ahthuizen, Den Bommel, Dirkslnd, Herkingen, Melissnt, Middelhrnis, Ooltgensplt, Sommelsdijk en Zuidzijde. Kntoordres FidesWonen Lngeweg KA Middelhrnis Meer dn een huis Design: Sf Print v Contt Postus AA Middelhrnis Tel.: (0187) Fx: (0187) Reprtieverzoeken: Openingstijden M uur t/m uur Di uur t/m uur Wo uur t/m uur Do uur t/m uur Vr uur t/m uur Tussen uur en uur zijn wij gesloten. versie pril 2014

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Dat kan toch niet waar zijn?

Dat kan toch niet waar zijn? Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Dt kn toch niet wr zijn? 1 Inleiding In de Leeuwrder Cournt vn zterdg 16 jnuri 2010 stond dit ericht. Eerder dood door tv kijken? Dt geloof je toch niet?

Nadere informatie

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING?

WELK LICHTSCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? ICK KEUZEHULP WELK LICHTCHERM MOET IK GEBRUIKEN VOOR INLOOPBEVEILIGING? Voor inloopeveiliging geldt onder meer de norm EN 13855. Dit is de norm voor het eplen vn de veiligheidsfstnd. Deze fstnd is fhnkelijk

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen?

Zelf uw woning aanpassen? Zelf uw woning aanpassen? Spelregels bij zelf aangebrachte voorzieningen Inhoudsopgave Aanpassingen aan uw huurwoning... 2 Voorwaarden... 3 Onderhoud... 4 Verhuizing... 4 Vanwege onherstelbare beschadiging

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad

het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad het bildt ferwerderadiel menaldumadeel franekeradeel ZELF AAN DE SLAG Pas uw woning aan naar uw eigen wensen. Huur- en koopwoningen tussen Wad & Stad ZELF AAN DE SLAG U moet zich als huurder thuis voelen

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen Beleid Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf voorzieningen aanbrengen aan uw woning Regelmatig krijgen wij verzoeken van huurders die zelf voorzieningen willen aanbrengen aan hun woning. De Veste staat

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Heythuysen Aan de Kreppel 12

Heythuysen Aan de Kreppel 12 Het is prettig wonen in deze vrijstaande woning met garage en werkplaats, gelegen aan de groen rand van het dorp Heythuysen. Het bruisende dorp Heythuysen heeft een fantastische ligging. Het is omgeven

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie