Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)"

Transcriptie

1 Regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV)

2 INHOUD 1. Inleiding 5 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 6 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? 7 4. Algemene voorwrden 9 5. Hoe vrg ik toestemming n? Uitetlen vn vergoedingen Vernderingen tegen etling Overgngsregeling voor estnde ZAV Geshillen Wijzigingen en Hrdheidslusule 14 Bijlge: ZAV-lijst 16

3 1. Inleiding FidesWonen vindt het elngrijk u te informeren over wt u in uw woning n uw eigen wensen mg npssen. Deze npssingen in de woning worden zelf ngerhte voorzieningen genoemd. Het uitgngspunt is dt u llerlei vernderingen in uw woning mg nrengen, ls er mr eplde regels in ht worden genomen. Om u drover te informeren heen wij de regeling voor Zelf Angerhte Voorzieningen (ZAV) opgesteld. Bij deze ZAV-regeling is de gedhte opleveren in oorspronkelijke stt niet meer n de orde. De woning die u ij het verlten vn de woning n ons oplevert moet wel in een nvrdre stt zijn. Dt etekent, dt wij npssingen die u in de woning heeft ngerht in veel, mr niet in lle gevllen, zullen goedkeuren en overnemen. Heeft u een shriftelijke goedkeuring vn ons gekregen en voldoen de npssingen n onze eisen dn mogen de zelf ngerhte voorzieningen ij het verlten vn de woning in prinipe lijven zitten. In een ntl gevllen kunt u voor eplde npssingen zelfs in nmerking komen voor een vergoeding. Om welke npssingen het gt en n welke eisen deze npssingen moeten voldoen, informeren wij u in deze rohure. 4

4 2. Welke soort npssingen zijn mogelijk? 3. An welke eisen moeten de npssingen voldoen? Bij een woningnpssing wordt ondersheid gemkt tussen roerende en onroerende zken. Vloeredekking, gordijnen, losse ksten en dergelijke zijn zogenmde roerende zken. Deze zken zijn over het lgemeen eenvoudig uit de woning te verwijderen, zonder dt de woning drij noemenswrdig wordt eshdigd. Roerende zken kunt u over lten nemen door de nieuwe huurder. FidesWonen neemt deze zken nooit over. FidesWonen heeft voor deze overnme een speil formulier overnme inventris. Dit formulier ontvngt u wnneer u de woning gt verlten. Zken ls tegelwerk, een erging, een keukenlok of een dkrm vllen onder onroerende zken. Dit zijn npssingen die rd- en ngelvst n de woning zitten. Over het lgemeen zijn deze npssingen niet te verwijderen zonder eshdigingen n de woning n te rengen. Het ondersheid tussen roerende en onroerende zken is elngrijk. Roerende zken zullen juridish gezien nooit eigendom worden vn de eigenr vn de woning. Bij onroerende zken is dt wel het gevl. Dn wordt FidesWonen ij het verlten vn de woning eigenr vn deze zken. FidesWonen is dn ook verntwoordelijk voor het onderhoud vn deze voorzieningen. Dt etekent, dt FidesWonen moet ontroleren of de zelf ngerhte voorziening onderhouden en doorverhuurt kn worden. Indien dt een te ingewikkelde of een te kostre zk wordt, dn kunnen wij fzien vn de overnme en de vertrekkende huurder verplihten deze zken weg te hlen en de woning in nvrdre stt op te leveren. Deze verplihting stt in onze rief wrin we onze eslissing op uw verzoek, om de woning te mogen npssen, n u kenr mken. In deze rief leest u ook de voorwrden wrn de Zelf Angerhte Voorziening (ZAV) dient te voldoen. Zowel u ls huurder, ls wij ls verhuurder heen er elng ij om te weten, wt wel en niet mogelijk is en welke voorwrden drij een rol spelen. In de ijlge vn deze rohure is een trefwoordenlijst met zelf ngerhte voorzieningen (ZAV-lijst) opgenomen. Op deze trefwoordenlijst stt ngegeven welke ZAV wij epteren en welke niet. De epttie vn de npssingen hngt f vn de volgende eisen: A. Verhuurtehnishe eisen; B. Onderhoudstehnishe eisen; C. Bouwtehnishe eisen; Om u een idee te geven wr u n moet denken, volgt hiern per tegorie een korte toelihting. A. Verhuurtehnishe eisen Als u de woning verlt, verhuren wij de woning weer door n iemnd nders. Wij moeten dus een inshtting mken of de npssing, die u in de woning wilt hterlten, drij niet elemmerend werkt voor de verhuurrheid. Een dkmer wrin ijvooreeld een groenkleurig d is gepltst en wrvn het tegelwerk ornje is, kn een proleem opleveren ij het doorverhuren vn de woning. Beplde wndfwerkingen (voorl grof stuwerk) zijn vk ook een elemmering. Het is dus vn elng dt u met de ZAV-lijst in de hnd kijkt welke zken de verhuurrheid shden en wrvoor u shriftelijk toestemming moet vrgen of wrvoor lleen een shriftelijke melding vereist is. Iedere keer zullen wij uw nvrg hiern toetsen. B. Onderhoudstehnishe eisen Er worden ook een ntl eisen gesteld n ijvooreeld de mterilen die worden geruikt. Drmee willen wij voorkomen, dt de voorzieningen innen fzienre tijd weer gerepreerd of vervngen moeten worden. Drnst wordt FidesWonen in veel gevllen eigenr vn de door u ngerhte voorzieningen ls u de woning verlt. Uiterrd willen wij voorkomen dt onze onderhoudsuitgven te hoog worden door extr onderhoud vnwege de door u zelf ngerhte voorzieningen. Net ls ij tegorie A is het dus elngrijk, dt u met de ZAV-lijst in de hnd kijkt welke zken invloed heen op het onderhoud en wrvoor u shriftelijk toestemming moet vrgen of wrvoor een shriftelijke melding vereist is. 6

5 4. Algemene voorwrden C. Bouwtehnishe eisen Wnneer u vn pln ent om fors te gn verouwen, ijvooreeld door een dkkpel te pltsen of een nouw n uw woning te reliseren, dn dient u shriftelijk toestemming te vrgen n FidesWonen. FidesWonen stelt eplde ouwtehnishe eisen wrn de woningnpssing moet voldoen. Gn wij kkoord met de woningnpssing, dn moet u (indien nodig) zelf een nvrg (ouwnvrg of melding) indienen ij de gemeente. Ps ls de gemeente offiieel toestemming heeft gegeven, mg u strten met de geplnde werkzmheden. Een kopie vn de goedkeuring vn de gemeente dient u voorfgnd n de strt vn de werkzmheden n FidesWonen te overleggen. FidesWonen stelt ook lgemene voorwrden n de zelf ngerhte voorzieningen, wrn u zih ls huurder dient te houden. Deze gelden voor lle npssingen en luiden ls volgt: 1. U heeft voorf toestemming gevrgd en gekregen voor de voorziening, die niet zonder noemenswrdige kosten ongedn gemkt kn worden. 2. De voorziening ehoort te worden ngerht met deugdelijke mterilen en op een juiste wijze. De voorziening moet voldoen n de eisen eshreven in het Bouwesluit, de kwliteitseisen vn FidesWonen, ls ook de eisen vn Bouw- en Woningtoeziht, de Nutsedrijven en de Brndweer. 3. Wijzigingen n gs-, wter- en elektrishe instllties moeten door een erkende instllteur worden uitgevoerd. Als dit niet geeurt, moet u ij ontrole een keuringsrpport kunnen overleggen vn een erkend ureu. 4. Alle uit de zelf ngerhte voorziening voortkomende kosten, risio s en gevolgshde, zowel finnieel ls ouwkundig, zijn voor uw rekening (ijvooreeld de nsprkelijkheid voor gereken, het fsluiten vn verzekeringen enz.). 5. U drgt er zorg voor dt de voorziening en de hiern voorfgnde werkzmheden, niet leiden tot overlst of hinder voor uren en/of omwonenden. 6. Al het onderhoud n de ngerhte voorziening zijn voor uw rekening (zie ook de Algemene Huurvoorwrden). 7. Wnneer ij vertrek uit de woning wordt geonstteerd, dt de ngerhte voorziening niet voldoet n de kwliteitseisen vn FidesWonen of dt u er geen toestemming voor heeft gekregen, dn moet deze voorziening worden verwijderd en de shde worden hersteld. Voorgnde is vn toepssing op voorzieningen, welke niet zonder noemenswrdige kosten ongedn kunnen worden gemkt. Wnneer u deze herstelwerkzmheden niet of onvoldoende uitvoert, dn geeurt dit lsnog door FidesWonen, ehter voor uw rekening. 8. Een voorziening wrvoor FidesWonen tijdelijke toestemming heeft verleend, moet worden verwijderd ij vertrek uit de woning. Uitzondering hierop is, ls de opvolgende huurder de voorziening wil overnemen. Een volgende huurder kn nooit verpliht worden om een overnmeedrg te etlen n de vertrekkende huurder, die de voorziening heeft ngerht. 9. U ehoudt ltijd het reht de woningnpssing ongedn te mken. U ent in dt gevl, wel verpliht de woning terug te rengen in een nvrdre stt, zols deze ws vóór het nrengen vn de voorziening. 10. U moet er ij uw zelf ngerhte voorzieningen rekening mee houden, dt het uitvoeren vn onderhoud, door of nmens FidesWonen, ltijd gewrorgd lijft en de ereikrheid niet geshd wordt. 86

6 5. Hoe vrg ik toestemming n? Wnneer u de wens heeft eplde zken in de woning te vernderen, is het elngrijk llereerst te kijken voor welke vernderingen u toestemming nodig heeft. In de ijgevoegde ZAV-lijst is duidelijk ngegeven wnneer u een shriftelijke nvrg moet doen of wnneer u kunt volstn met een shriftelijke melding. Wt is het vershil tussen een shriftelijke melding of een shriftelijke nvrg? Shriftelijke melding Wnneer u een kleine verndering in de woning wenst uit te voeren, dn kunt u dit ngeven vi een shriftelijke melding. U ontvngt dn lleen een evestiging dt de melding is ontvngen. U ontvngt geen goedkeuring voor de uit te voeren werkzmheden. Alleen ls er onoverkomenlijke ezwren zijn, neemt FidesWonen innen 2 weken ontt met u op. Dt etekent, dt de tijd tussen de melding en de uitvoering miniml 2 weken moet edrgen. Shriftelijke nvrg Wnneer u een ingrijpende verndering in de woning wenst uit te voeren, dn dient u dit, voordt u met de werkzmheden strt, shriftelijke n te vrgen. In deze nvrg moeten de volgende gegevens stn: Nm, dres en telefoonnummer; Welke zken u wilt wijzigen of nrengen; Wie de werkzmheden gt uitvoeren; Welke mterilen u wilt gn geruiken; Een situtietekening en shetstekening wrop de fmetingen vermeld stn (indien vn toepssing). U krijgt dn innen 2 weken shriftelijk eriht vn FidesWonen of er toestemming kn worden verleend of niet. U kunt vn FidesWonen een tijdelijke, definitieve of geen toestemming krijgen. In lle gevllen ontvngt u een shriftelijke evestiging vn de soort toestemming. 6

7 6. Uitetlen vn vergoedingen A. Tijdelijke toestemming Vn een tijdelijke toestemming is sprke, indien de ngerhte voorzieningen ij vertrek uit de woning verwijderd moeten worden, tenzij de nieuwe huurder deze wil overnemen. In de ZAV-lijst hter in deze rohure worden deze voorzieningen Verwijder ZAV genoemd. U vindt deze onder kolom 3. B. Definitieve toestemming Vn een definitieve toestemming is sprke, indien de ngerhte voorzieningen ij vertrek uit de woning mogen lijven zitten. In de ZAV-lijst hter in deze rohure worden deze voorzieningen Vereter ZAV of Vernder ZAV genoemd. U vindt deze onder kolom 1 of 2. Voor een Vereter ZAV, is er de mogelijkheid, dt u een vergoeding ontvngt ij het verlten vn de woning. Deze mogelijkheid vn een vergoeding, geldt niet voor een Vernder ZAV. De definitieve toestemming wordt ij ingewikkelde vernderingen onder voorehoud gegeven. Tijdens en n de uitvoering zl de opzihter ontroleren of de npssing ddwerkelijk wordt uitgevoerd volgens de door de FidesWonen vstgestelde eisen. Is de opzihter kkoord met de uitvoering, dn wordt het voorehoud omgezet in een definitieve toestemming en wordt dit vstgelegd in het woningdossier. Hiervn ontvngt u een shriftelijke evestiging wrin de toestemming en de eoordeling is vstgelegd. C. Geen toestemming Als FidesWonen zih niet kn vinden in uw voornemen tot npssing vn de huurwoning, dn krijgt u geen toestemming. U wordt hierover shriftelijk geïnformeerd. In de ZAV-lijst hterin deze rohure vindt u die voorzieningen onder kolom 4. Indien u een zelf ngerhte voorziening in uw woningen wil nrengen welke niet opgenomen is in de ZAVlijst hterin deze rohure, dn vrgen wij u om in overleg te treden met de fdeling Woondiensten. De fdeling Woondiensten informeert u dn, n overleg, shriftelijk over deze zelf ngerhte voorziening. In een eperkt ntl gevllen is het mogelijk, dt u ij het verlten vn de woning een vergoeding ontvngt voor de zelf ngerhte voorziening. U vindt deze voorzieningen onder kolom 1 vn de ZAV-lijst hter in deze rohure. FidesWonen etlt lleen een vergoeding op sis vn fturen in reltie tot de toegevoegde wrde vn de zelf ngerhte voorziening. Indien de werkzmheden door u zelf zijn uitgevoerd, dn kn ij ijzondere vernderingen een door FidesWonen te eplen edrg voor verrihte reid worden vergoed. Voor het toekennen vn een vergoeding wordt gewerkt met een fshrijvingstermijn en vstgestelde normtieve edrgen, wrij ook wordt gekeken nr de verhuurwrde vn de zelf ngerhte voorziening. Bij uitetling vn de vergoeding vervlt lle nsprk op de zelf ngerhte voorziening en is deze voorziening eigendom geworden vn FidesWonen. In de toestemmingsrief wordt duidelijk ngegeven of u in nmerking komt voor een vergoeding. Bij renovtie werkzmheden, welke uitgevoerd worden in opdrht vn FidesWonen, kn eveneens sprke zijn vn een vergoeding voor de l door u ngerhte voorzieningen. Deze vergoeding wordt ook onform voorgnde line epld. 7. Vernderingen tegen etling In sommige gevllen kunnen wij op uw verzoek, tegen etling, voorzieningen nrengen in de woning. Dit geldt voor het pltsen vn duel gls, spouwmuurisoltie, vloerisoltie, vervnging C.V.-ketel voor een H.R.-omiketel, vste trp en dergelijke zken. U etlt hiervoor een edrg vi de mndelijkse huur. De huur wordt dn met dit edrg verhoogd. 12 6

8 8. Overgngsregeling voor estnde ZAV Voor de zelf ngerhte voorzieningen etreffende het verleden, is een overgngsregeling vn toepssing. Ook in dt gevl vrgen wij u om ij het einde vn de huurovereenkomst, eerder genoemde rekeningen ij ons in te dienen voor een eventuele vergoeding. Indien er geen oude fturen voorhnden zijn, wordt door FidesWonen zo ojetief mogelijk de wrde vn de zelf ngerhte voorzieningen epld. 9. Geshillen Bent u het niet eens met een eslissing vn FidesWonen dn kunt u ezwr mken ij de mnger vn de fdeling Woondiensten. Dt ezwr moet u shriftelijk doen. De mnger zl dn uw rgumenten overwegen en ter zke een esluit nemen, wrn u innen 2 weken een retie ontvngt. Is er hiern nog steeds een geshil dn kunt u een formele klht indienen ij de diretie. Blijft het geshil estn dn is er nog de mogelijkheid uw klht in te dienen ij Federtieve Klhtenommissie op Goeree-Overflkkee. Deze ommissie pst hoor- en wederhoor toe, stelt hr dvies op, wrn FidesWonen eslist. Indien u het lsnog niet eens ent met de eslissing, dn kunt u zih wenden tot de kntonrehter. 10. Wijzigingen en Hrdheidslusule FidesWonen ehoudt zih het reht voor om deze ZAV-regeling om prktishe redenen te wijzigen en/of n te pssen. Verder kn de diretie ter wrorging vn het lgemene elng vn de woningouwvereniging en de huurders vn de woningouwvereniging, fwijkend vn deze ZAV-regeling eslissen. 6

9 ZAV- lijst Trefwoordenlijst met zelf ngerhte voorzieningen 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden A.3 Centrle verwrming Mits ngerht door erkend instllteur. Anrengen omplete C.V.-instlltie H.R. omiketel pltsen Mits pssend in C.V.-eleid, nders vllend onder 3. Klokthermostt nrengen d Thermosttkrnen op rditoren nrengen e Weersfhnkelijke regeling nrengen f Verwijderen vn rditoren 4 A Algemeen g Vloerverwrming nrengen h Pltsen vn extr rditoren A.1 Anouw n de woning A.4 Deuren Bijkeuken en ndere nouwen Mits met goedkeuring geouwd, volgens Bouwesluit uitgevoerd en pssend ij het type woning. Binnendeur vervngen Buitendeur vervngen 4 A.2 Ansluitingen Mits ngerht door erkend instllteur. Ardlekshkelr nrengen Kttenluik nrengen Bij vertrek wordt er een nieuwe deur verlngd door verhuurder. d Verwijderen vn deuren en dorpels Elektr (uitreiding groepen) Elektr in erging nrengen d Gsleiding uitgereid of vernderd e Krhtstroomleiding nrengen f Wterleidingen uitgereid g Extr shkelrs, onttdozen, dimmers A.5 Indeling vn de woning Pltsen vn een niet drgende sheidingswnd Mits in strijd met Bouwesluit. Pltsen vn een toog, dr wr een wnd verwijderd mg worden Mits de ovenliggende onstrutie dit toelt. Woonkmer vergroten door weghlen tussenwnd Let op ovenliggende onstrutie. 16

10 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden A.5 Indeling vn de woning (vervolg) A.8 Verven, susen, spuiten, grnollen e Vste trp pltsen nr de zolderruimte Mits vloeronstrutie dit toelt, volgens Bouwesluit uitgevoerd en pssend in het Strtegish Voorrdeleid. f Verwijderen vn vste ksten SM 2 g Verwijderen vn niet drgende sheidingswnd h Vlizotrp pltsen A.6 Isoltie Dkisoltie in woning nrengen Volgens voorshriften. Duele eglzing HR ++ Spouwmuurisoltie Niet toegestn vnwege de speile rd vn de werkzmheden. d Tohtwering en tohtstrips 2 e Begne grondvloer isoltie Volgens voorshriften. A.7 Plfonds Gipsplfonds nrengen Alleen vergoeding op mteril. Houten shrotenplfond nrengen In vernd met rndveiligheid. Kunststof shrotenplfond nrengen In vernd met rndveiligheid. d Systeemplfond nrengen e Verlgd plfond mken Buitenwerk 4 d Binnenwerk zols grnol, sierpleister, strutuur, spuitwerk, pst, e.d.: - korrelgrootte kleiner dn 3 mm Geen kleuren die sleht te dekken zijn. - korrelgrootte groter dn 3 mm Geen kleuren die sleht te dekken zijn en ij verhuizing ehngklr opleveren. Verven en susen lgemeen Geen kleuren die sleht te dekken zijn. A.9 Vloeren Verlijmde vloeren nrengen (kurk, prket) Op isolerende plten nrengen. Steenhtige vloeren nrengen (plvuizen, ntuursteenvloer) Op isolerende plten nrengen. A.10 Wnden Lmriseringen nrengen Geen kunststof toegestn. Shroten op de gehele wnd nrengen In vernd met rndveiligheid. Steenstrips (metselwerk) nrengen Bij verhuizing ehngklr opleveren. 2 SM 3 2 SM

11 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden B Binnenruimte B.3 Keuken B.1 Bdkmer, douheruimte Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Wsmhine op prte elektr groep ngesloten Bdkmermeuel nrengen Wstfel pltsen en nsluiten op wter en fvoer d Dkrm nrengen Velux of gelijkwrdig e Douhek pltsen en nsluiten op fvoer f Douheine pltsen en nsluiten g Ligd of zitd pltsen en nsluiten Wstfel moet nwezig lijven en ij een woning voor de doelgroep senioren is dit tegorie 3. h Rditor nrengen (Design o.d.) SM 2 i Tegelwerk vervngen, min 1m² voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tergorie 1. SM 2 j Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 k Tweede toilet nrengen Mogelijk ls fvoer nwezig is. l Whirlpool pltsen (of vergelijkre luxe voorziening) B.2 Hl, gng Apprtuur (inouw/opouw) nrengen Stndrd mtvoering toepssen en indien nodig op prte elektr groep ngesloten. Ansluiting vn fzuigkp mken op elektr en fvoer door gevel d e Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Wsmhine op prte elektr groep ngesloten. Open keuken mken In smenhng met mehnishe ventiltie indien dit nwezig is. Ansluiting mken voor elektrish koken Mits op prte elektr groep ngesloten. f Pltsen vn een lose-in oiler in keukenkstje g h i Open keuken wijzigen in gesloten keuken Denk n verwrmingsinstlltie. Pltsen nieuwe keuken, uitreiden of het vernderen vn de huidige keuken, inl. tegelwerk Wndtegels, min.1 m² in voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tegorie 1. SM 2 j Anrengen vn een r k Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 B.4 Slpkmer(s) Wstfel nrengen en nsluiten Vergroten slpkmer door uitreken wnd Elektrishe el nrengen 2 Nieuwe rievenus pltsen Moet voldoen n wettelijke eisen. SM 2 20

12 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden 1 = Vereter ZAV, mogelijkheid vn vergoeding, onder voorwrden. 2 = Vernder ZAV, geen vergoeding, mg lijven zitten ij het opzeggen vn de huurovereenkomst. 3 = Verwijder ZAV, wordt gedoogd tijdens huurperiode, verwijderen ij einde verhuur, tenzij overnme door nieuwe huurder. 4 = ZAV niet toegestn. SA = Shriftelijk nvrgen SM = Shriftelijk melden B.5 Toilet C Buitenruimte en om de woning Fonteintje nrengen inl. krn Hngend toilet nrengen Stortk vervngen d Tegels vervngen, min. 1 m² voorrd nwezig Bij n vervnging toe, dn tegorie 1. SM 2 e Shilderwerk op tegels en/of suswerk vn voegen 4 f Closetpot vervngen g Verhoogde losetpot nrengen B.6 Woonkmer Anrengen, vervngen, verreden vn vensternken 2 Aftimmeren vn open trp Open hrd nrengen in de woonkmer Hrd en knlen moeten voldoen n lle rndweer- en milieueisen. d Verwijderen shoorsteenknl B.7 Zolderruimte, vliering Ansluiting wsmhine en/of wsdroger Bij zolder welke lleen vi vste trp ereikr is en wsmhine op prte elektr groep ngesloten. Dkkpel nrengen Dkrm pltsen Velux of gelijkwrdig d Rditor nrengen Anrengen op een onverwrmde zolder. SM 2 e Slpkmer nrengen op zolderruimte Mits voldn n Bouwesluit en pssend ij het type woning. Afdkje oven uitendeur Berging gemetseld vn steen Gemeentelijke vergunning vereist. Bloemk gemetseld n de woning d Bomen nplnten of kppen Wettelijke regels vn toepssing. SM 4 e Crport nrengen f Rolluiken en zonwering voor rmen en deuren 3 g Shilderwerk, suswerk op uitenmuren 4 h Shotelntenne Volgens voorshriften vn de gemeente. i Shutting tussen uren SM 3 j k Terrstegels nrengen of verwijderen Bij vertrek tenminste 6 m² terrs en pd nr voor- en hterdeur en uitenerging goed gelegd hterlten. Tuinhuisje vn hout Gemeentelijke vergunning vereist. 2 l Vijver en zitkuil SM 3 m Zolder in erging of shuur 2 n Overige tuininrihring 3 Indien u een zelf ngerhte voorziening in uw woningen wil nrengen welke niet opgenomen is in ovenstnde ZAV-lijst, dn vrgen wij u om in overleg te treden met de fdeling Woondiensten. De fdeling Woondiensten informeert u dn, n overleg, shriftelijk over deze zelf ngerhte voorziening. 22

13 Werkgeied Ahthuizen, Den Bommel, Dirkslnd, Herkingen, Melissnt, Middelhrnis, Ooltgensplt, Sommelsdijk en Zuidzijde. Kntoordres FidesWonen Lngeweg KA Middelhrnis Meer dn een huis Design: Sf Print v Contt Postus AA Middelhrnis Tel.: (0187) Fx: (0187) Reprtieverzoeken: Openingstijden M uur t/m uur Di uur t/m uur Wo uur t/m uur Do uur t/m uur Vr uur t/m uur Tussen uur en uur zijn wij gesloten. versie pril 2014

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

COMFORTABEL WONEN IN VILT. Nieuwbouw 7 energiezuinige villa s met garage

COMFORTABEL WONEN IN VILT. Nieuwbouw 7 energiezuinige villa s met garage COMFORTABEL WONEN IN VILT Nieuwouw 7 energiezuinige vill s met grge VERKAVELING COMFORTABEL WONEN IN VILT Het ruim opgezette pln met royl emeten percelen is lndelijk gelegen in het frie Limurgse Heuvellnd

Nadere informatie

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten.

Betwisting Een onenigheid tussen u en uw debiteur over de vordering zelf en/of over de geleverde goederen en/of diensten. Model DP 06/03 Algemene voorwrden Interpolis Deiteurenpolis 1084 012008 Inhoudsopgve 1 Verzekerde vordering 2 Verzekerd risio 3 Verplihtingen verzekerde 4 Premie 5 Contrtrisio 6 Kredietlimieten 7 Insso

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

74 APPARTEMENTEN AAN HET WATER

74 APPARTEMENTEN AAN HET WATER TE K met koopgr vnf 185.000,- 74 APPARTEMENTEN AAN HET WATER LEURSE DIJK, ETTEN-LEUR HET MOOISTE PLEKJE VAN DE LEURSE HAVEN VERWACHTE OPLEVERING 4 E KWARTAAL 2015 ECHT WEL. Feook f Logo CMYK /.i Feook

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Onder Auditoren. Zestien praktijksituaties door de ogen van. milieuauditors. Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen Onder Auditoren Zestien prktijksituties door de ogen vn milieuuditors Verslg SCCM-Auditordgen 2002 Stihting Coördintie Certifitie Milieuzorgsystemen Inleiding Op 18 en 26 mrt 2002 heeft SCCM een tweetl

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN. 1 oktober 2014 1 januari 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST & AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDELIJKE REGELINGEN 1 oktoer 2014 1 jnuri 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST... 5 1.1 DEFINITIES... 6 1.1.1 Werkgever 6 1.1.2

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis

Rotterdam / www.dafarchitecten.nl. Brochure Wat-je-Wil huis Rotterdm / www.dfrchitecten.nl Brochure Wt-je-Wil huis HET WAT-JE-WIL WOONHUIS Wt-je-Wil is een flexiel ontwerp voor een vrijstnd woonhuis, wrij een modern woonprogrmm gecomineerd wordt met het uiterlijk

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2015-2016 30 september 2015 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stihting voor Voortgezet Vrijeshoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2015-1- 30 septemer 2015 Het Geert

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS

KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS KWALITEITSCRITERIA ADVISERING EN IMMUNISATIE VAN REIZIGERS VOOR VACCINATIEBUREAUS 2007 LCR Kwliteitsriteri 2007 1 VOORWOORD Hierij treft u de notitie "Kwliteitsriteri dvisering en immunistie vn reizigers"

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER SVM~nivo MAKELAARDIJLEER 7 deemer 2004 Beshikre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni

SVM~nivo MAKELAARDIJLEER. www.svnmivo.ni SVM~nivo MKELRDIJLEER 31 mei 2005 eshikre tijd: 3 uur. NWIJZING Dit exmen estt uit 60 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is ijvooreeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien

ART-motorslot Een specifiek voor motoren bestemd slot dat door de stichting ART (ANWB, RAI, TNO) van het certificaat goedgekeurd slot is voorzien Inhoudsopgve 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Shde 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde vn de verzekering Ruriek Ongevllen inzittendenverzekering Ruriek Shdeverzekering voor inzittenden

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Build-Up Skills NL: Kritische taken met betrekking tot het metselen Energiezuinige gebouwen (groen gearceerd)

Build-Up Skills NL: Kritische taken met betrekking tot het metselen Energiezuinige gebouwen (groen gearceerd) Build-Up Skills NL: Kritishe tken met etrekking tot het metselen Energiezuinige geouwen (groen gereerd) Werktekening lezen/ Voorereiding proes en ommunitie voor en tijdens proes Overleg met uitvoerders

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker.

Eindverslag inspraakprocedure Voorontwerpbestemmingsplan Wildackers-Abcoven, herziening Geeracker. Eindverslg insprkproedure Voorontwerpestemmingspln Wildkers-Aoven, herziening Geerker. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postus 17 5050 AA Goirle INHOUDSOPGAVE 1. Overziht vn de gevolgde proedure 1.1

Nadere informatie

Heerlijk wonen in Baarn

Heerlijk wonen in Baarn 14 kooppprtementen Heerlijk wonen in Brn www.eemlndwonen.nl/zilvervloot De Brink, de Puluskerk en de muziektent beplen het krkteristieke dorpsgeziht vn het entrum. Eromheen vinden we gezellige winkels

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Examenreglement 2014-2015 30 september 2014 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM. Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland Exmenreglement vn het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging vn de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Hollnd Vstgesteld door het evoegd gezg septemer 2014-1- 30 septemer 2014 Het Geert

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk

Aanvulling oefenboek rijbewijs B 19 e druk Anvulling oefenoek rijewijs B 19 e druk Deze nvulling is noodzkelijk geworden door npssingen ij het CBR en vernderingen in de wetgeving. Met deze nvulling ij het oek ent u weer up to dte. Tijdens of n

Nadere informatie

Z A V. Zelf Aanbrengen van Veranderingen

Z A V. Zelf Aanbrengen van Veranderingen Z A V Zelf Anbrengen n Vernderingen Z A V Zelf Anbrengen n Vernderingen - 2 - Inoudopge Inleiding............................................................................................................................................4

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART

CoralparC MODERN WONEN IN HET GROENE STADSHART CorlprC MODERN WONEN IN HE GROENE SADSHAR 6 2 A P P A R E M E N E N H E E R H U G O W A A R D De geschiedenis vn Heerhugowrd gt ver terug. Vroeger evond zich hier een moersgeied met diverse meren. egenwoordig

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

VIESMANN. VITODENS, VITOSOLAR Rookgassystemen voor condenserende HR-gasketels 1,9 tot 150,0 kw. Planningsaanwijzing

VIESMANN. VITODENS, VITOSOLAR Rookgassystemen voor condenserende HR-gasketels 1,9 tot 150,0 kw. Planningsaanwijzing VIESMNN VITODENS, VITOSOLR Rookgssystemen voor ondenserende HR-gsketels,9 tot 50,0 kw Plnningsnwijzing Rookgssystemen Vitodens en Vitosolr 4/05 Inhoudsopgve Inhoudsopgve. Rookgssystemen. Rookgsinstllties...

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Lees deze veiligheidsinstructies alvorens u de machine gebruikt. Deze machine is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Belngrijke veiligheidsinstruties Lees deze veiligheidsinstruties lvorens u de mhine geruikt. Deze mhine is estemd voor huishoudelijk geruik. GEVAAR - Beperk het risio vn een elektrishe shok: 1 Trek ltijd

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk

Aanvulling Oefenboek rijbewijs B 20 e druk rijshoolservie Anvulling Oefenoek rijewijs B 20 e druk Nr nleiding vn reties vnuit de mrkt zijn we vn mening dt enkele vrgen ngesherpt of vereterd moeten worden. In deze nvulling stn vrgen en ntwoorden

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08

De verhuisassistent is onderdeel van Bothenius B.V. Kontaktgegevens: T: +31(0)20 789 38 32 M: +31(0)6 470 938 08 Algemene Voorwren Voor Verhuizingen (AVVV) 2011 Algemene voorwren verhuizingen 2011 vn e verhuisssistent geeponeer ij e Kmer vn Koophnel.. 25.06.2011, ingeshreven oner nummer : 52931390. Belngrijke vernieuwingen

Nadere informatie

haal alles uit het leven parkappartementen

haal alles uit het leven parkappartementen hl lles uit het leven prkpprtementen hl lles uit het leven lotie Klingeleek Centrl wonen in e ntuurrijke omgeving vn Arnhem-Noor. In e estne wijk Klingeleek in Arnhem-Noor wort een kleinshlig pprtementenomplex

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 5

Opdrachten Hoofdstuk 5 Opdrhten Hoofdstuk 5 5.1 Lees het krnteneriht over het féverod goed door en entwoord de vrgen. Een levenslng féverod Gemeenten en hore nemen steeds drstishere mtregelen tegen overlst gevende jongeren.

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

Algemene Voorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de leden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers Algemene Voorwrden Bedrijfsnsprkelijkheidsverzekering ten ehoeve vn de leden vn het Nederlnds Genootschp vn Tolken en Vertlers AVB.MINT NGTV 2013.1 Inhoudsopgve 1 Definities 3 2 Grondslg 4 3 De dekking

Nadere informatie

Bewerkingen met eentermen en veeltermen

Bewerkingen met eentermen en veeltermen 5 Bewerkingen met eentermen en veeltermen Dit kun je l 1 werken met letters ls onekenden, ls vernderlijken en om te verlgemenen 2 een tel mken ij een situtie 3 de fsprken over lettervormen toepssen 4 oppervlkteformules

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

EXTERIEUR OPLOSSINGEN GEVELS. Denk Trespa

EXTERIEUR OPLOSSINGEN GEVELS. Denk Trespa EXTERIEUR OPLOSSINGEN GEVELS Denk Tresp INHOUDSOPGAVE Algemene informtie 4 Eigenshppen 4 Trnsporteren, verpkken en opsln 6 Bewerken 8 Ventiltie en isoltie 0 Voeg- en hoekoplossingen Bevestigingssystemen

Nadere informatie

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES

7 Databases 1 RELATIONELE DATABASES Hoofdstuk 7 Dtses 7.1 7 Dtses N verwerking vn dit hoofdstuk: kun je uitleggen wt een dtse systeem is; ken je de vershillen tussen een één-op-één reltie, een één-op-veel reltie en een veel-op-veel reltie;

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN

Bedieningshandleiding Productcode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN Geomputeriseerde orduur- en nimhine Bedieningshndleiding Produtode 885-V35/V37 VOORBEREIDINGEN DE BASISPRINCIPES VAN HET NAAIEN NAAISTEKEN BORDUURWERK BIJLAGE G nr http://solutions.rother.om voor produtondersteuning

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Maatregelen met mobiele rijstrooksignalering. Werk in Uitvoering 96b

Maatregelen met mobiele rijstrooksignalering. Werk in Uitvoering 96b Mtregelen met moiele rijstrooksignlering Werk in Uitvoering 96 Figuur 96-11-MRS Werken vnf en op de rijn Versmllen tot één rijstrook Mtregel met moiele rijstrooksignlering Toepssingsgeied nr plts vn het

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie