Sdu POD titels april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sdu POD titels april 2016"

Transcriptie

1 Uav integrale editie Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen van het nieuwe recht der rijksfin PC-reeks deel 3 - Het BTW-compensatiefonds Accreditatie in het Hoger Onderwijs Beroepsgeheim, continuïteit en verandering De rechtspositie van mensen met een verstandelijke handicap Praktisch dierenrecht PC-reeks deel 4 - Moderne bedrijfsvoering bij de overheid Internationaal farmarecht. (Reeks farmarecht) PC-reeks deel 5 - Resultaatgericht sturen en evalueren Modern financieel management bij het Rijk De resultaatgerichte overheid PC-reeks deel 6 - Benchmarking in de publieke sector VOM deel 5: Ja minister - nee minister RA-reeks - Toegang tot de Rijksbegroting VOM deel 4 - Public Governance van theorie naar praktijk PC-reeks deel 7 - Agentschappen actualiteiten Introduction to the Works Councils Act Handboek Wetgeving Forensische psychiatrie. Editie Farmaceutische Patiëntenzorg (Praktijkreeks Farma) Preventieve gezondheidszorg PC-reeks deel 9 - De outputgefinancierde overheidsorganisatie PC-reeks deel 10 - Omvang en betekenis van reserves bij publieke Security Awareness - expertreeks deel Expertreeks beveiligingen deel 6 - Security Awareness Waarheidsvinding en privacy. LSA deel Drinkwater - principes en praktijk Gereedschap voor effectieve beleidsvorming Bedrijfsopvolging Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspect De Overleveringswet (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 2) Termijnen in het bestuursrecht Analyse, strategie en getuigenverhoor (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 3) Vrijwaring Richtlijnen voor strafvordering, deel Handboek Rechtspositie TBS-Gestelden, 2e druk Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 4e druk Evenwicht zonder Sturing ITeR 75: De verlening van expoitatiebevoegdheden i/h auteursrecht PC-reeks deel 11 - Marktactiviteiten een panacee voor publ falen? PC-reeks deel 12 - Operationele budgettering Raadscommunicatie in het duale bestel Gratie (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 4) PC-reeks deel 13 -De controlfunctie in de publ. en non-profitsect ITeR 76: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation Geneesmiddelen en recht Kwaliteitsverbetering van het letselschadetraject LSA deel Regelgeving Aanbestedingsrecht Vrijheidsontneming van Vreemdelingen Beroepsgeheim en verschoningsrecht Civiel appèl, deel 1 Mon. Burgerlijk Procesrecht Douane in vogelvlucht Werkinstructies voor de beveiliging ITeR 77: Legitimiteit en virtualisering van geschiloplossing ITeR 79: Openbaarheid in het internettijdperk De financiën van de decentrale overheden Commentaar Financieel Recht III - Toelichting Wft ITeR 78: Hij die gegevens misbruikt wordt gestraft..of toch niet? Wet bescherming persoonsgegevens en ICT Commentaar Financieel Recht Deel 1 Wet op het financieel toezicht Commentaar Financieel Recht II - amvb De grensoverschrijdende werknemer De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden Subsidierecht. Handleiding voor de praktijk Pagina 1 van 11

2 Mediation en vertrouwelijkheid (3e druk) Verwijzen naar mediation (2e druk) Het belang van belangen Koop en levering van vastgoed, editie 2006/ Aanbodregulering en de Wet toelating zorginstellingen ITeR 80: Gegevensverwerking in het kader van de opsporing De direct gekozen burgemeester in Duitsland Opslag van gevaarlijke stoffen Ziekenhuizen, politie en convenanten Concern over het Rijk of het Concern Rijk? (VOM deel 6) ITeR 81: E-Justice. Beginselen v beh. elektronische rechtspraak Inzicht in financieel beleid Nieuwe risico's en claimgebieden - LSA Gezondheidsrecht: betekenis en positie Mediation en de vaststellingsovereenkomst De nwe Europese aanbestedingsrichtlijn voor de klassieke sectoren Boeven in het ziekenhuis, editie 2007, tweede herziene druk Instellen beroep en bezwaar, deel 3 Praktijkcahiers Bestuursrecht Audit bij de overheid Milieuatlas Aansprakelijkheid en scholen, waar liggen de grenzen? Referral to Mediation ITeR 83: Telecommunicatie en ruimtelijke omgeving Praktijkboek Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid Europese Milieuregelgeving ITeR 82: Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie Praktijkboek Bodemhandhaving De financiele functie in de praktijk deel Orientatie op inbraaksignaleringssysteem Integriteitreeks deel 1: Grondslagen van Integriteit Integriteitsreeks deel 2: Dilemma's aan de top Integriteitsreeks deel3 - Bewustwording van Integriteit Themakatern Onderwijs en Jeugdzorg Vrijheid, gelijkheid, burgerschap. MSO, deel PC-reeks deel 14 -Governance in het onderwijs: een nieuwe balans? PC-reeks deel 15 - De waarde van de public controller De Grondwet in eenvoudig Nederlands Besturen van Basisscholen Uitspraken Studiefinanciering 2006/ Tekst & Toelichting Asbestrecht Wet OM-afdoening toegelicht Handleiding Islamitisch begraven Sun Tzu's krijgskunst voor Advocaten Traceerbaarheid Ed Strafrecht en ICT (2e gewijzigde druk) Mediation en internet Vraagbaak Psychiatrie en recht De ambtenaar die er werk van maakte Handleiding opgraven en ruimen Industriële geluidbeheersing in de praktijk De Wet BIG De stimulerende middelen van de wetgever AR Verantwoordingsinformatie operationele gereedheid Defensie Jaarboek Overheidsfinanciën Opgeruimd staat netjes? Tijd voor Onderwijs Regelingen leerlingenvervoer De Overheid in dialoog Integraal kwaliteitsmanagement Expertreeks deel 15 - Professioneel surveilleren Externe verslaggeving van publieke organisaties De Schade-expert Het besluit brandveilig gebruik bouwwerken Kantelklaar De Overheid om de hoek Papernote 27 - Langs elkaar heen Pagina 2 van 11

3 Functiegebouw veiligheidsregio's AR Financiële verhoudingen tussen bestuurslagen AR Het systeem van toezicht stabiliteit van financiële markten Algemene Rekenkamer Kredietcrisis 2008/ AR Monitoring JSF Beperkt houdbaar - bouwstenen voor verdere professionalisering van het wethouderschap Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer NVOR 28 Intern kwaliteitstoezicht Ouders en School Papernote 28 - Eerlijk Bestek Papernote 29 - Referentiearchitecturen Papernote 30 - Duurzaam bestuur(d) Themakatern leerplicht-en RMC administratie Hulpdiensten in het verkeer Jaarboek Overheidsfinanciën Kredietcrisis onder risicojongeren Aanbesteden en innovatie Gemeentewet in een dualistisch bestel, editie De Overheid is ook maar een mens Aanbestedingsovereenkomst Accreditatie oud en nieuw in het hoger onderwijs NVOR 29 De juridische positie van ouders in het onderwijs Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur Leven in Nederland Uitspraken studiefinanciering VNG Thesaurus Pocket Financieel Management Primair Onderwijs Aan de slag met het Gevaarsetiket Grip op beleid U draait en u bent niet eerlijk: spindoctoring in politiek Den Haag De leerkracht als opvoeder Papernote 31 - de informatiepositie van de patiënt Handreiking bij buisleidingincidenten Een vermogen om lief te hebben Praktijkboek lokaal jeugd-en onderwijsbeleid Uitspraken studiefinanciering Regelingen Primair Onderwijs en Expertisecentra Arbeids-, rij- en rusttijden wegvervoer in Europa Themakatern leerplicht-en RMC administratie Effectief leiderschap in een innovatieve praktijk Jaarboek Overheidsfinanciën Visies op klachtrecht Wet veiligheidsregio's Wettekst - Toelichting Praktijkboek Hoofdlijnen Bodembeschermingsrecht Schadevergoeding voor gewezen verdachten (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 6) Verdediging in culturele strafzaken (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 7) Sdu Commentaar Wet inburgering De toekomst van de Wet BIG Medische aansprakelijkheid De WGBO Huisarts en tuchtrecht Chirurg en tuchtrecht De kosten van het geschil - LSA Monografie Religie Verbinden of Polariseren? Reeks Multiculturele Samenleving in Ontwikkeling Deel De Praktijk van de Pardonregeling Burgerzaken voor Vreemdelingen Railverkeersgeluid. Tweede gewijzigde druk Inkopen in de afvalsector. Praktijkreeks afval Tekst en toelichting Awb in relatie tot het milieurecht Flexibele Arbeidsrelaties Europees milieurecht en de gemeentelijke praktijk T&T Fiscale behandeling van pensioenen vragen over staatsteun De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, 4e druk, Editie Tekst en Toelichting Afvalstoffenrecht Pagina 3 van 11

4 Procederen in Rijnvaartzaken T&T Wet economische delicten in relatie tot milieurecht. Ed Kostenverhaal Bodemsanering Tien pennenstreken over personenschade - LSA Deel Teksten Zelfregulering Farmacie Asbestschade en aansprakelijkheid Tussen onafhankelijkheid en hiërarchie Mediation in arbeidsconflicten (2e druk) Vaststellingsovereenkomst en mediation Rechtspraak Verzekeringsrecht, 5e gewijzigde druk Vraagbaak Geluid en Luchtkwaliteit Wet ruimtelijke ordening, praktische handleiding voor de vastgoedpraktijk Gezondheidszorg en Europees recht De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie JB Select, tweede druk Hoofdlijnen Natuurbeschermingsrecht Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 7e druk Tekst en toelichting Wet Milieubeheer. Editie Inleiding tot de Stralingshygiëne (paperback) De mediationclausule Eergerelateerd geweld in Nederland Sdu Commentaar Europees Migratierecht Van erfgrens tot hinder Effectieve verdedinging in de ogen van de rechter Vaardige verdediging in hoger beroep Vraagbaak Bestuurlijke handhaving van het Omgevingsrecht Apotheek en privacy (praktijkreeks Farma) Industrielawaai Praktijkreeks Geluid en omgeving Tekst en Toelichting Wet geluidhinder Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging Heffingsgrondslagen in douanerecht Rechtsvinding in Belastingzaken. Oratie Prof. Dr. Mr. R.E.C.M. Niessen Vraagbaak Horeca Afgewaardeerde Vorderingen in de Vennootschapsbelasting Geluid en monitoring Nationale en grensoverschrijdende juridusche fusie & juridische splitising van kapitaalvennootschappen Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag Editie Compact Bodembescherming. Editie Conflictvaardig(er) Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht Ziektekostenverzekeringen Compact Teksten Farmaceutisch recht editie Voorzorgsbeginsel Conflict met de mediator? De Dienstenrichtlijn decentraal Fusies en overnames en de rol van de ondernemingsraad Het OM schakel in een geloofwaardige strafrechtspleging Artikel 50 lid 2 Sv moet (in zijn huidige vorm) worden geschrapt Teksten & Toelichting Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme Scheidingsmediation - 5e druk - deel 5 MSR Overeenkomsten inzake informatietechnologie De betekenis van nabijheid Bouwlawaai. Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Wetenschappelijk onderzoek in de zorg Een nieuwe aanpak - LSA Praktijkgids Warenwet: De claimsverordening Taal van de mediator (2e druk) De ontbindingsrechter Carrouselfraude - FWR Deel Europees recht in de zorg Praktijkcahier Europees recht deel Nieuwe bouwnormen voor de gezondheidszorg Modernisering van de Successiewet 1956, 2e druk Praktijkgids Warenwet: Voedselveiligheid Certificatie en overheidstoezicht Burenlawaai. Editie 2010 Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Bewust Onbehoorlijk Benadelen Lezingenreeks NVSA deel Buurtbemiddeling Pagina 4 van 11

5 Mediators' Lingo Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap Jurisprudentiereeks Arbeidsrecht: Ambtenarenrecht Het nieuwe omgevingsrecht Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving Teksten CAO Uitvaartwezen 2010/ Belastingheffing van dividend en de interne markt. FWR Deel Europese milieuwetgeving en decentrale overheden Van beleid en recht naar praktijk via de onderhandelingstafel Grondslagen van het verzekeringsrecht 5e gewijzigde druk De advocaat in mediation (paperback) Zakboek voor de strafrechtprofessional De ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden Het Lex certa-beginsel Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ontslagrecht Teksten Farmaceutisch recht editie Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht) Vraagbaak Activiteitenbesluit Stelsel onder stress EELC: Compilation of EU regulations and directives Opsporing in vogelvlucht, 2e druk Praktijkcahier Strafrecht deel Kijk zelf maar Juridische aspecten van mediation (3e druk) Praktijkboek Ontneming 4e druk Letselschade in een breed perspectief (LSA 22) De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschaps- belasting. Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Bestuursrecht en ICT Dieren in het geding Voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden, Productverantwoordelijkheid voor levensmiddelen Vraagbaak Milieubeheer Editie (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht, MSR deel Teksten openbaarheid van bestuur Wegwijs in de invordering, 5e druk. Editie Verkenningen binnen het letselschaderecht (LSA 23) De Stichting Teksten en toelichting Wetgeving natuurbescherming. Editie Belastingen in de jaarrekening Europees belastingrecht De Wet Bopz (8e herziene druk) De video in de operatiekamer Casus- en oefenboek voor bemiddelaars Probleemoplossend strafrecht en het ideaal van responsieve rechtspraak Vraagbaak Bodem Editie Le droit de rêver Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Tussen partijen is in geschil Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Teksten CAO Crematoria EVRM - algemene beginselen Pluk de vruchten van de interne markt Pioniers in het vreemdelingenrecht Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP Tekst en Toelichting Wet Dieren Vertegenwoordiging bij NV en BV - Serie Ondernemingsrecht deel B Sdu Commentaar Arbeidsrecht Select, Ziekte De doorwerking van natuurbeschermingsverdragen in de Europese en Nederlandse rechtsorde Gezondheidsrecht en ICT De auto, zakelijk en privé, 4e druk Handboek fiscaal insolventierecht In bezwaar Tekst en toelichting Wet Bopz Winst in de zorg Meten van industrieel geluid Editie Pensioen en scheiding, 7e gewijzigde druk, Deel 3 reeks MSR Compact Ondergrond, Editie 2012 Pagina 5 van 11

6 Teksten Internationaal Migratierecht deel 1 Editie Oratiebundel Gezondheidsrecht Vooropgestelde arresten De Werkkostenregeling, 2e volledig herziene druk EELC: Compilation of EU regulations and directives Nieuw Huwelijksvermogensrecht (Tekst & Toelichting) 2e herziene druk Teksten Wetgeving Uitvaartwezen Kind in het immigratierecht Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. Het Slachtoffer Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Jeugdige EVRM Algemene beginselen studenteneditie Paritas Passé Sport- en recreatielawaai Deel uit de Praktijkreeks Geluid en Omgeving Jachtalmanak Horecalawaai en Evenementen Editie Rechtspraak Personen- en familierecht, 5e gewijzigde druk Compendium Estate Planning Compact Afval. Editie Reflecties. Transformatieve mediation in de praktijk Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding Teksten Afval. Editie Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Een sprong in de fiscale methodologie Teksten Geluidregelgeving - Editie Mediation in strafzaken Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (paperback uitgave) Over wetgeving, derde herziene druk Principes, paradoxen en beschouwingen (hardbound uitgave) Teksten Bodemregelgeving. Editie International Law, Human Right and other relevant documents De invloed van belangenwijzigingen op verliesverrekening Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Mediation in de zorg Inzicht in de aangrenzende wetgeving editie Klachtrecht en toezicht (2e herziene druk) De interne rechtspositie in de psychiatrie Onvrijwillige opnemingen buiten de Wet Bopz De geneesheer-directeur Kinder- en jeugdpsychiatrie De samenhang tussen de WGBO en de Wet Bopz Praktische aspecten van de opnameprocedure Stoornis en de Bopz De Verstandelijke gehandicaptenzorg De Wet Bopz voor psychogeriatrische patiënten Eerlijk delen in de fiscale jungle Praktijkboek Bodemhandhaving Editie Voedselcontactmaterialen Herziening van het beslagverbod roerende zaken Ontslagprocedure UWV WERKbedrijf Sdu Commentaar Wet Arbeid Vreemdelingen, Editie Geluidbeleid en geluidhinderrecht Met de overheid om tafel (2e druk) Yoga in je toga (2e druk) Recht en zorg van kwaliteit Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid Civiel deskundigenbewijs Praktijkgids Allergenen Europees vennootschapsrecht Serie Ondernemingsrecht deel A Geluid en gezondheid Editie De eigen woning in de Wet IB Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk JHG Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting, 6e druk Cassatie in strafzaken vanuit rechtsbeschermend perspectief De directeur-grootaandeelhouder en zijn BV, 4e druk De waarde(n) van het arbeidsrecht - liber amicorum Elektronisch contracteren Pagina 6 van 11

7 Fair play on both sides Turks Huwelijksgoederenrecht voor de Nederlandse Rechtspraktijk Rechtspraak Beroepsuitoefening Notaris Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid De dga en zijn pensioen Met oog voor detail, Liber Amicorum, Mr. J.W. van den Berge euro boete! Wat hebben huurders nog meer te vrezen? Arbeidsrecht en mediation De beleggingsdeelneming KNO-arts en tuchtrecht Compendium Samenwonen IFRS Leerboek 2013, 4e druk Landkaart Levensmiddelenrecht, Editie Parlementair onderzoek Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, 8e druk Wegwijs in de BTW, 12e druk. Editie In de schaduw van het slachtoffer (LSA 24) Deelnemingsvrijstelling Rechtspraak Mediation Up or out. Archetypen en de 'fit' van persoon en organisatie Sturende Belastingheffer een monster? NL-omzetbelasting of EU-btw? Distributie van software Rechtspraak Erfrecht, Wegverkeersgeluid, Editie Jaarboek Stralingsbescherming Sdu Commentaar Straf(proces)recht. De Rechter-Commissaris Teksten Bodemregelgeving. Editie Beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, 3e druk Wegwijs in de (internationale) verzekering- en premieplicht Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Mediation in belastingzaken Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, Editie 2013/ Hoe te reageren op misdaad? Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select. WED Compact Bodembescherming. Editie Een empathische wetgever De juridische infrastructuur van de maatschappelijke onderneming Praktijkgids WAAR&WET De Europese hygiëneverordeningen Praktijkgids WAAR&WET Voedings- en gezondheidsclaims Tekst en toelichting Modern Migratiebeleid Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Tekst en artikelsgewijs commentaar De economie van het advocatenkantoor Sdu Commentaar EVRM, Deel 1, materiële rechten, 2013/ (Echt)scheidingsprocesrecht, 4e druk, MSR Deel 10, Editie Huurrecht Bedrijfsruimte 6e herziene druk Grondslagen van het verzekeringsrecht 6e gewijzigde editie Praktijkgids WAAR&WET Microbiologische criteria Afschaffen keuzeregeling Herziening Eigenwoningregeling Loonstamrechten Oldtimers/MRB Uitbreiding schenkingsvrijstelling De (pro)actieve patroon De gemeentewet in eenvoudig Nederlands Leerlingbemiddeling in het onderwijs Rechtspositie Burgemeesters- en Wethouders Postrelationele solidariteit AI-43: Ongevallenonderzoek, 3e herziene druk Rechtspositie Raads- en Commissieleden Het proces Basisboek Leerlingenvervoer, Editie Ethiek en gezondheidsrecht Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2013 Pagina 7 van 11

8 Tekst & Toelichting Milieueffectrapportage. Editie Alimentatieverplichtingen Wetgeving Omgevingsrecht Bedrijfsopvolging en aanmerkelijk belang Vooropgestelde arresten Expertreeks deel 26 - Zin en onzin in beveiliging Vraagbaak Arbeidsvoorwaarden Overheid De toekomst van de letselschadepraktijk (LSA 25) Basisboek Chemische Veiligheid BRZO Wetgeving en relevante documentatie. Editie AI-44: De preventiemedewerker, 3e editie Teksten Warenwet editie Natuurschoon en Rijksmonumenten AI-14: Bedrijfsruimten: 6e editie SC Dossier Wet werk en zekerheid Het inreisverbod Tekstenpocket Luchtvaartwetgeving 2014/2015 deel Tekstenpocket Luchtvaartwetgeving 2014/2015 deel Belastingverdrag Nederland-Duitsland Cassatietechniek. Tweede herziene druk Praktijkcahier Strafrecht, deel Teksten Wetgeving Dierenwelzijn Naar een nieuwe beslagvrije voet Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen Compact Afval. Editie Belastingarresten lezen en analyseren, derde druk, Wegwijs in de Fiscaliteit, 6e druk, editie Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving Fiscaal Wetenschappelijke Reeks - Deel Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator (5e druk) Lijfrenten in de wet IB Kapitaalverzekeringen en Eigenwoningsparen Belastingvoordelen van zonnepanelen Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union Geluidaanpak in gemeenten Luchtvrachtlogistiek Teksten Arbeids-, Rij- en Rusttijden Wegvervoer, editie Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Succesvol procederen bij de belastingrechter Tekstenpocket Luchtvaartwetgeving 2015 deel Tekstenpocket Luchtvaartwetgeving 2015 deel 3a Tekstenpocket Luchtvaartwetgeving 2015 deel 3b De Nederlandse rechter in het vreemdelingenrecht De Dynamische gemeente Deel 4 LOB-beveiliger Regelingen Leerplicht Praktijkgids WAAR&WET HACCP Inleiding Telecommunicatierecht Fiscaal Alert Teksten Farmaceutisch recht editie Regelingen Onderwijshuisvesting De Erfrechtverordening Praktijkgids WAAR&WET Additieven in Levensmiddelen Fraude Kind en scheiding, Monografiën (echt)scheidingsrecht Deel Rechtspraak Verzekeringsrecht 6e druk Tekstenpocket Luchtvaartterminologie editie Aviation Terminology, Definitions and Abbreviations ed Basisboek Onderwijsrecht Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, 6e druk De Werkkostenregeling Herziene vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen Intellectuele eigendom en ICT Teksten wetgeving gezondheidsproducten Sdu Commentaar Huurrecht, Editie Regelgeving MKB Salarisindex Nettolijfrente en nettopensioen Pagina 8 van 11

9 Sdu Commentaar Insolventierecht Tekst en toelichting Jeugdwet Handboek Arbowet editie Handboek Arboregeling editie Handboek Arbobesluit editie Handboek Arbobeleidsregels editie Tekst en Toelichting Participatiewet Handboek Fysieke belasting, 7e geheel herziene editie Ergonomie Compact, 3e herziene druk Alimentatieverplichtingen Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken Alimentatieverplichtingen Richtlijnen Werkgroep Alimentatienormen Douanememo Teksten Internationaal Migratierecht Deel 2 Editie Publiekrecht/omgevingsrecht voor de vastgoedsector Huurrecht Woonruimte, 7e druk Huurrecht Wetteksten en toelichtingen 2015/ Teksten Wet Bopz editie Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug en vooruitblik Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, 20e druk, Editie Jaarboek Wetgeving voor de Binnenvaart 3 Marifonie (Echt)scheiding en fiscale aspecten Monografiën (echt)scheidingsrecht Deel 7. Editie Arbeidsrecht voor HR-management Vooropgestelde arresten Rechtspositie Rijkspersoneel Hoe zit het met het (nieuwe) arbeidsrecht? (WWZ editie) Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ Handboek Wet werk en zekerheid Leren van ongevallen, een overzicht van analyse methodieken 4e herziene editie Vraagbaak Overheid NLDA Wettenbundel Militair Recht Dossiervorming en Privacy voor HR Management Compact Afval De nieuwe advocaat Wegwijs in de Loonbelasting, 11e druk Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht, 8e druk Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ, 5e druk Wetgeving Burgerlijk Recht De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie VNW Intellectuele Eigendom Rechtspraak relatievermogensrecht Wegwijs in de Inkomstenbelasting, 11e druk, Editie Groepsmediation Tekst en toelichting WMO Pensioenregelingen Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2015, Artikelsgewijs Hijs- en hefmiddelen (AI-17) 8e herziene druk Productverantwoordelijkheid in de levensmiddelenketen Praktijkgids WAAR&WET Consumenteninformatie en etikettering van levensmiddelen Arbeidsrecht en insolventie: een rechtsvergelijking Teksten Wetgeving Dierenwelzijn. Editie Vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek. Praktijkcahier Strafrecht deel Sdu Commentaar Wet Openbaarheid van Bestuur, Editie Supplement Medische Uitrusting Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart Beleidsbemiddeling Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens, Editie Farmawetgeving Compact Editie 2015/ Farmawetgeving Compact Editie 2015/2016 studenteneditie Fire-dynamics technical approach, tactical application Bindend advies Brandbestrijding Technisch bekeken, tactisch toegepast Legal risk management & compliance Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk Aanwijzingen voor het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, De orde in het bestuursrecht HRWN Pocket 2003 Editie Pagina 9 van 11

10 Teksten Flora- en faunawet c.a Miljardendans in Den Haag AI-35: Drukapparatuur, 2e editie Elektronische handtekeningen Themakatern Recht op onderwijs, ouders en leerplicht AI-22: Werken met verontreinigende grond/grondwater, 4e druk De archiefregeling van A tot Z Aanbestedend inkopen succes verzekerd NVOR 30 Beroepsonderwijs VMBO en MBO Het betrouwbaarheidsvereiste in de beveiliging Accreditatie en kwaliteitzorg Pocket archiefregelingen Geneeskundig Handboek voor de Scheepvaart Uitvoeringsregels aanbesteding Veel gekwetter, weinig wol, PM Public Mission Wet BIO editie 2011 bekwaamheidseisen in het onderwijs AI-58: Machineveiligheid, 1e druk Expertreeks deel 22 - Visitatie Een handleiding om het goed te doen Leerboek Particulier Onderzoeker Seksueel misbruik in het onderwijs Corruptie, Handel in Macht en Invloed Hebbende privilege van stede Jaarboek Overheidsfinanciën Inspecteren. Toezicht door inspecties AI-05: Veilig werken in besloten ruimten, 5e druk Explosieveiligheid in regelgeving en praktijk Praktijkboek Aanbesteden Praktijkboek Diversiteit in het jeugdbeleid Regelingen leerlingenvervoer 2011-II Leiden met liefde Handboek Stichten en huisvesten van scholen Basisboek Medezeggenschap Themakatern Onderwijshuisvesting - Binnenmilieu onderwijs Brandverloop: technisch bekeken, tactisch toegepast AI-49: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen, 2e editie Rechtspositie Gemeentepersoneel AI-10: Bedrijfshulpverlening en noodorganisatie, 4e druk Aan de slag met PGS Artikel 23 Grondwet De basis van het Nederlandse onderwijsrecht Aanbesteding en mededinging in beweging Inspraak en school - editie Zorg verzekerd? Reeks PM Public Mission Themakatern Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs AI-17: Hijs- en hefmiddelen, 7e editie Sociaal plan in de praktijk Themakatern Praktijkuitwerking leerplichttoezicht Human Factors Met ministers op de tandem Kroniek Jurisprudentie Aanbestedingsrecht Themakatern Het toezichtkader en de managementrapportage in het PO AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk AI-29: Fysieke belasting, 5e druk Het Sociaal plan voor de overheid Toegang tot de collectieve sector Themakatern Niet bekostigd leerplichtig onderwijs AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk Aan de slag met het VIB, tweede herziene druk Basisboek Medezeggenschap op scholen - deel Maatschappelijke voorzieningen en onderwijs Aanbesteden en organisatie vd uitvoering Betekenis geven aan Verandering een reflectie op het vormingproces van het Ministerie van I&M Wettenpocket Kinderopvang en peuterspeelzalen Aanstekelijk Leiderschap AI-45: Risicobeheersing, 2e druk Handboek Arbowet editie Handboek Arbobesluit editie Handboek Arboregeling editie Pagina 10 van 11

11 Handboek Arbobeleidsregels editie AI-24: Binnenmilieu 3e druk Handboek Overvallen Preventie, Actie & Nazorg AI-32: Legionella, 4e druk AI-07: Kantoren, 6e herziene druk Tekst&Toelichting Arbeidstijdenwet 2013/ Tekst & Toelichting Aanbestedingswet AI-40: Aansprakelijkheid 3e editie AI-18: Laboratoria, 6e druk Ambtenarenrecht toegelicht AI-15: Veilig werken op daken, 7e druk AI-34: Explosieve atmosfeer, 3e editie Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties derde druk Leerlingenprognoses in PO en VO AI-01: Arbo- en verzuimbeleid, 14e editie AI-02: Werken met beeldschermen, 7e druk herziene druk AI-09: Biologische agentia, 6e druk Financien van de decentrale overheden Themakatern Handhaving in de Leerplichtwet Cijfers en regelingen bekostiging PO en VO AI-31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffen, 5e druk AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 2e druk Vergaderen en onderhandelen in de ondernemingsraad Succesvolle kantoorhuisvesting, 7e herziene editie Reorganisatie en de rol van de ondernemingsraad ORregie Onze Grondwet Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving Hoofdstukken Goederenrecht, 3e herziene druk Scheiden ter(echter) zonder rechter Schade vergoeden of beperken Enige bestuursrechtelijke begrippen en de AWB Richtlijnen strafvordering, deel De praktijk van het voorarrest (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 1) Statuut voor de Verdediging (Praktijkcahiers Strafrecht dl. 0) Branddetectie en automatische brandbestrijdingsinstallaties Doen en laten in de Bopz-machtigingsprocedure Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding, 2e druk Bedrijfseconomie voor fiscalisten Echtscheiding. Fiscale en civiele gevolgen Belastingarresten lezen en analyseren, tweede druk, Pensioenregelingen Deelnemingsvrijstelling Reeks Fiscale Geschriften - Deel De ondernemingswinstbelasting Levensverzekeringen in de Wet IB Eigenwoningsparen, spaarrekening eigen woning en kapitaalverz Fiscaal Bezwaar in AWR en Awb Pensioenwet wetteksten en parlementaire behandeling, 2e druk Soevereiniteit en legitimiteit-grenzen aan fiscale regelgeving Terugkoppeling in het Belastingrecht HET FISCALE LOONBEGRIP De interne mediator. Interne mediation en beroepsethiek Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen ARBCONGR08 ARBCONGR09 ARBCONGR10 ARBCONGR11 ARBCONGR12 ARBCONGR13 ARBCONGR14 ARBCONGR15 EELCCOMP15 De ontslagvergoeding in beweging De werkgever in beweging Bedingen in het arbeidsrecht in beweging Beloning in beweging Arbeidsprocesrecht in beweging De kennelijke onredelijkheid in beweging De zieke werknemer in beweging Werk en zekerheid in beweging EELC: Compilation of EU regulations and directives Pagina 11 van 11

Sdu Uitgevers POD titels december 2014

Sdu Uitgevers POD titels december 2014 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Sdu POD titels februari 2015

Sdu POD titels februari 2015 Sdu POD titels februari 2015 ISBN 9789012387705 Handboek fiscaal insolventierecht 9789012387293 Handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar 9789012387545 Arbeidsrechtelijke Bedingen Themabundel TAP 2012

Nadere informatie

Sdu POD titels januari 2015

Sdu POD titels januari 2015 Sdu POD titels januari 2015 ISBN 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833

Nadere informatie

Sdu POD titels september 2016

Sdu POD titels september 2016 9789012082228 Uav integrale editie 1995 9789012089692 Geneeskundige Gids voor Eerste Hulp 9789012097666 PC-reeks deel 1 - Agentschappen: innovatie in bedrijfsvoering 9789012097833 PC-reeks deel 2 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Whitepaper Sdu Webservices (SWS)

Whitepaper Sdu Webservices (SWS) Wat kan Sdu Webservices voor u betekenen? Met Sdu Webservices (SWS) bent u in staat om uw website of kennissysteem te laten communiceren met juridische databases van Sdu. SWS geeft op basis van uw zoekvragen

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL

Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL Overzicht schriftelijke tentamens masters ESL 2017-2018 Blok 1 Dutch Law and Dutch Legal Culture in a Comparative Per RL25 T 31-10-2017 9:30 12:30 HT 27-6-2018 18:30 21:30 English Legal Terminology RM93

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB.

Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB. Overzicht van bronnen via Rechtsorde (feb tot juli 2015) A. Titels die tot nu toe NIET beschikbaar waren via RBIB tijdschriften SDU Advocatenblad AI - Arbeid Integraal Belastingzaken BER - Tijdschrift

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M.

Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Op en in het web: Hoe de toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken kan worden verbeterd van Opijnen, M. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Juridisch-administratieve beroepen brede kennis van rechtsbronnen / rechtsgebieden kan psycho-sociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen brede kennis van indeling recht / rechtsregels kan de bedrijfsregels en -procedures m.b.t.

Nadere informatie

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN

79,92 INSTITUUT VOOR BOUWRECHT (IBR) DIENSTEN ACTUEEL RECHT VOOR P&O BOEK 32,81 B+B VAKMEDIANET BV ANTWOORDWIJZER AMBTENAREN PENSIOENEN Abonnr. Aantal Product via boekhandel H. de Vries Produktvorm Laatste Factuur Prijs incl. BTW Uitgever 3799 1 AB RECHTSPRAAK BESTUURSRECHT TIJDSCHRIFT/MA 376,25 KLUWER 10622 1 ACTUALITEITEN BOUWRECHT ONLINE

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs.

Boekenlijst eerste semester 2014/2015 Aan deze lijsten kunnen geen rechten worden ontleend Kijk voor meer informatie op www.sbjs. BACHELOR 1 LET OP! Je hoeft maar een van bovenstaande wettenbundels aan te schaffen. Het zijn beide wetboeken en bevatten dus ook allebei dezelfde inhoud. Inleiding tot de rechtswetenschap - Inleiding

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 56 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 3 Vaardigheden voor Juristen A... 5 Inleiding Straf- en Strafprocesrecht...7

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor)

ADR 1 1 2 Leerlijn Burgerlijk recht: Leerlijn Bestuursrecht: Leerlijn Strafrecht: Major Burgerlijk recht - deel 1 (= Minor) Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten mei 2014 voor raden van toezicht Schematische weergave Beroepsopleiding Advocaten LEERJAAR 1 contacttijd voorbereiding Totale studiebelasting in Beroepsattitude

Nadere informatie

Dienstverlening aan burgers

Dienstverlening aan burgers Ad Hoc raadpleging personen Mutatieberichten via Datadistributiesysteem Selectieverstrekkingen Verstrekking via kanalen mail/telefonie/balie Bijlage 1 bij Reglement BRP gemeente Boxtel 2014 gegevens intern

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting

Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting Inhoudsopgave Wetteksten 2010, verzameling belastingwetten Inkomstenbelasting Wet inkomstenbelasting 2001 / 15 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 / 184 Overgangsrecht Inhaal pensioenrechten / 209

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

BA Fiscaal Recht Faculty of Law

BA Fiscaal Recht Faculty of Law BA Fiscaal Recht Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht BA Fiscaal Recht Page 1 of 61 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 4 Vaardigheden voor juristen A... 6 Inleiding straf- en strafprocesrecht...

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA S 2017-2018 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave

Alfabetische inhoudsopgave A Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters, De - / B31 Aanpassing arbeidsduur, Wet - / B10 Aanwijzing aantal arbeidsverhoudingen die als dienstbetrekking ex artikel 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S

LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA S 2016-2017 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist in het bedrijfsleven 1 Jurist in het bedrijfsleven

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law

Rechtsgeleerdheid Faculty of Law Rechtsgeleerdheid Faculty of Law 2008 Universiteit Maastricht Rechtsgeleerdheid Page 1 of 143 Table of content Inleiding in de Rechtswetenschap... 5 Vaardigheden voor Juristen A... 7 Inleiding Straf- en

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016

LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA S 2015-2016 LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR 1 VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar 1 Jaar 1 Jurist bij de overheid 1 Jurist bij de overheid 1 bedrijfsleven 1 bedrijfsleven

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2017-2018 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Leiden, 21 februari 2017 (zoals vastgesteld door het FB) Redactionele aanpassingen:

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2015-2016 1 bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid Fiscaal recht Notarieel recht Criminologie Moederbestand bachelor onderwijsprogramma s Leiden, 17 februari 2014 mr. K.

Nadere informatie

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT

Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Overgangsregeling gewijzigde programma s Nederlands Recht (incl. duaal), Notarieel Recht, Fiscaal Recht, Recht en ICT Met ingang van 2007-2008 worden de volgende masterprogramma s ingevoerd. Master Notarieel

Nadere informatie

Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU

Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU Grensoverschrijdende reorganisaties in de EU Manon den Boer, Partner en notaris Ondernemingsrecht Hélène Bogaard, Partner Arbeidsrecht Boris Emmerig, Partner Belastingrecht Inleiding Team Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Minoren van HBO-Rechten e-learning

Minoren van HBO-Rechten e-learning Minoren van HBO-Rechten e-learning Minor OU semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Consument & Recht semester 1 (studiejaar 2012-2013) Minor Jeugd & Gezin semester 1 én 2 (studiejaar 2012-2013) Minor

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

(Alle studierichtingen)

(Alle studierichtingen) BACHELOR 1 (Alle studierichtingen) Inleiding tot de rechtswetenschap II: academische vaardigheden 3 Juridische vaardigheden, een introductie Bos (2006) ISBN 9789089744739 16,20 4 Leidraad voor juridische

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave pag. Voorwoord...5 Algemene inhoudsopgave...7 Alfabetische inhoudsopgave...12 Lijst van afkortingen...17 1 Inkomstenbelasting...1 Wet inkomstenbelasting 2001...5 Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001.....

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum:

Voorstel DB / AB. Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Algemeen Bestuur Van: Dagelijks Bestuur Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2015 Datum: 4-12-2015 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen

Nadere informatie

Kennismaking met De Vries Juristen

Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen Kennismaking met De Vries Juristen De Vries Juristen is opgericht in 2002 en gevestigd te Woerden. De Vries Juristen adviseert overheden, bedrijven en particulieren op

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving)

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Bijlage 1 Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Hieronder vindt u de relevante wet- en regelgeving die vallen onder het normenkader Rechtmatigheid. Alle wetten en regels

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 126 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Arbeidsrecht... 7 Insolventierecht... 9 Sociale zekerheid... 10 European labour and social security law... 12 Geschillen

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 1 december 2014 tot vaststelling van de leidraad inzake registratie lidmaatschap van specialisatieverenigingen en rechtsgebieden waarop de advocaat is gespecialiseerd (Leidraad

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9

Leeswijzer. Gebruikte afkortingen. Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1. Inhoud 3. 1 Basisstructuur van het recht 9 Leeswijzer Gebruikte afkortingen V IX Deel 1 Inleiding in het recht en het oplossen van een casus 1 Inhoud 3 1 Basisstructuur van het recht 9 1.1 De basisstructuur van het recht 9 1.2 Objectief en subjectief

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

LEERPLANSCHEMA S MEI Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4. Jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 LEERPLANSCHEMA S LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PUBLIEKSTROOM LEERPLANSCHEMA JAAR VOLTIJD PRIVAATSTROOM Jaar Jaar Jurist bij de overheid Jurist bij de overheid bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven bedrijfsleven

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Onderwerp: Onderwijsprogramma s 2010-2011 bachelor- en masteropleidingen: Rechtsgeleerdheid + Fiscaal recht + Notarieel recht + Criminologie Leiden, 22 juli 2010 (V 13) Overzicht van hierna opgenomen onderwijsprogramma

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

IN COMPANY OPLEIDINGEN

IN COMPANY OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE EXTRA S Extra s Doelgroep.. Agenda.... Opleidingen (vast programma) Van Dossier tot Ontslag... Praktisch Arbeidsrecht.. Flexibele Arbeidsrelaties Nieuwe Stijl... Arbeidsvoorwaarden....

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Volledige inhoudsopgave

Volledige inhoudsopgave Volledige inhoudsopgave AFKORTINGENLIJST xi 1 GEZONDHEIDSSTRAFRECHT, DEFINITIE EN AFBAKENING 1 1.1 Definitie en afbakening 1 1.2 Indeling 1 2 ALGEMENE GEZONDHEIDSRECHTELIJKE REGELINGEN EN STRAFRECHT 5

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17

Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Inhoudsopgave Dankwoord 7 Lijst van afkortingen 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 21 1.1 Privatisering, verzelfstandiging, marktwerking en verstatelijking 21 1.2 De vloeiende grenzen van de overheid 22 1.3 Probleemstelling

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachtigde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Tentamenrooster 2015-2016 per blok

Tentamenrooster 2015-2016 per blok Tentamenrooster 2015-2016 per blok Semester 1: Blok 1.1: - Onderwijsperiode: 31 augustus - 16 oktober (bachelor 1 en master) - Onderwijsperiode: 31 augustus - 9 oktober (bachelor 2 en 3) Vr 16 oktober

Nadere informatie

Stagereglement Togamaster

Stagereglement Togamaster Stagereglement Togamaster Doelstelling, stageplaatsaanbieder, begeleiding, inhoud van de stage. I. De doelstelling van de stage 1. De stage heeft tot doel de student in een leerproces, bij en onder toezicht

Nadere informatie

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 4 november 1950 (EVRM) / 1 Voorwoord Ten geleide Algemene inhoud wetten en regelingen Alfabetische inhoud wetten en regelingen Afkortingenlijst Internationaal recht Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Lijst van afkortingen 15

Lijst van afkortingen 15 Voorwoord 13 Lijst van afkortingen 15 1 Inleiding 19 1.1 Arbeidsverhoudingen bij de overheid 19 1.2 Overheidswerkgevers, ambtenarencentrales en vakorganisaties in de overheidssector 23 1.3 Een afzonderlijke

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou

Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR. mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Actualiteiten arbeidsrecht voor de OR mr. Lieke van den Eijnden mr. drs. Manouk Milbou Inhoud WWZ-update Privacy recht: Algemene Verordening Gegevensbescherming Ambtenarenrecht: Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

Seminar Bij de les blijven

Seminar Bij de les blijven Seminar Bij de les blijven Van Ree Accountants en Wille Donker advocaten 22 maart 2011 Het hoe en waarom van dossieropbouw Inleiding Levensloop werknemer: momenten van dossieropbouw Sollicitatie Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie