Onteigening in de gemeente Venlo VROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onteigening in de gemeente Venlo VROM"

Transcriptie

1 Onteigening in de gemeente VROM «Onteigeningswet» Percelen, begrepen in bestemmingsplan Centrum-Zuid Besluit 11 november 1997 no tot gedeeltelijke goedkeuring besluit de raad 26 maart 1997, no. 52, tot onteigening als bedoeld in Titel IV de onteigeningswet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht Onze Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 18 september 1997 no. MJZ Centrale directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken en de Staatssecretaris Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur. Gelezen de brief burgemeester en wethouders 22 april 1997, no Gelet op Titel IV de onteigeningswet en Titel V de Gemeentewet. De Raad State gehoord (advies 30 oktober 1997 no. W ). Gezien nader rapport Onze Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i. 4 november 1997 no. MJZ Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken. Beschikken bij dit besluit over de goedkeuring besluit de raad 26 maart 1997, no. 52, tot onteigening ingevolge artikel 77, eerste lid, aanhef en onder 1, de onteigeningswet, ten name die gemeente, de bij dat besluit aangewezen percelen en perceelsgedeelten. Overwegingen Ingevolge voornoemd artikel 77 de onteigeningswet kan, zonder voorafgaande verklaring bij de wet dat algemeen nut onteigening vordert, onteigening plaatsvinden onder meer ten behoeve de uitvoering een bestemmingsplan. De ter onteigening aangewezen gronden zijn begrepen in bestemmingsplan Centrum-Zuid de gemeente. Blijkens raadsbesluit tot onteigening wenst de gemeente de daarin bedoelde gronden in eigendom te verkrijgen ter uitvoering evengenoemd bestemmingsplan. De ter onteigening aangewezen gronden zijn in bestemmingsplan Centrum-Zuid aangewezen voor Verkeersdoeleinden (V) en voor Woondoeleinden 1 (uit te werken) (W1). Laatstgenoemde bestemming moet door burgemeester en wethouders overeenkomstig bepaalde in artikel 11 de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met inachtneming bij plan nader omschreven regelen worden uitgewerkt. Gelet hierop is gemeentewege overgelegd onherroepelijk goedgekeurde uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid. In verband met feit, dat ten tijde nemen raadsbesluit tot onteigening bestemmingsplan Centrum-Zuid, nog niet onherroepelijk was goedgekeurd, is in raadsbesluit onder meer bepaald, dat: a. geen dagvaardingen als bedoeld in artikel 18 de onteigeningswet zullen worden uitgebracht alvorens onherroepelijk is beslist omtrent de goedkeuring bestemmingsplan Centrum-Zuid met betrekking tot de onderhavige percelen en perceelsgedeelten en b. indien en voor zover aan bestemmingsplan Centrum-Zuid met betrekking tot de onderhavige percelen en perceelsgedeelten in hoogste instantie goedkeuring mocht worden onthouden daarop betrekking hebbende gedeelte onteigeningsbesluit vervalt. De door de gemeente ter plaatse voorgestane wijze planuitvoering, zo heeft ter zake ingestelde onderzoek uitgewezen, behelst de realisering een nieuwe woonwijk in die gemeente, te weten de bouw woningen, alsmede de aanleg verkeers- en groenvoorzieningen. Het raadsbesluit tot onteigening heeft ter voldoening aan bepaalde in artikel 84, eerste lid, de onteigeningswet met ingang 18 april 1997 gedurende vijf weken voor een ieder ter inzage gelegen op de secretarie de gemeente. Binnen deze termijn zijn tegen raadsbesluit bij Ons schriftelijk bedenkingen naar voren gebracht door W. H. Hermkes te. Aan bepaalde in artikel 86, tweede lid, de onteigeningswet, inhoudende dat degenen, die tijdig ingevolge derde lid artikel 84, bedenkingen naar voren hebben gebracht, wege Onze Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de gelegenheid worden gesteld zich in persoon of bij gemachtigde te doen horen, is voldaan. Overwegingen ten aanzien de naar voren gebrachte bedenkingen De reclamant, rechthebbende op mede ter onteigening aangewezen perceel kadastraal bekend gemeente, sectie H, no (ged.), stelt in de eerste plaats, dat hij nog geen gedetailleerde tekening de gemeente heeft ontgen waarop maatvast staat aangegeven welk gedeelte de gemeente wenst te onteigenen. Te dien aanzien merken Wij op, dat uit de stukken blijkt, dat de grootte en de situering de ter onteigening aangewezen grond voldoende duidelijk zijn aangegeven op de lijsten en de grondtekeningen als bedoeld in artikel 80, tweede lid, en 83, eerste lid, de onteigeningswet. De reclamant stelt voorts, dat naar zijn mening na onteigening te weinig ruimte overblijft om zijn ter plaatse gevestigde bedrijf op adequate wijze te voeren, met name door verlies parkeer-, opslag- en manoeuvreerruimte. In dit verband merkt hij op, dat hij voor zijn bedrijf sinds 1990 over een milieuvergunning beschikt. Door de realisering bestemmings- en uitwerkingsplan, als gevolg waar de nieuwe bebouwing op ca. 12 meter de erfgrens en ca. 16 meter Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 1

2 zijn bebouwing wordt geprojecteerd, zal volgens de reclamant moeilijker zijn om in de toekomst aan de voorwaarden de genoemde vergunning te blijven voldoen. Om die reden is de reclamant mening dat de gemeente ofwel dient over te gaan tot aankoop gehele bedrijf ofwel een vergoeding dient te betalen waardoor mogelijk wordt bedrijf naar elders te verplaatsen. Ten aanzien vorenaangehaalde bedenkingen overwegen Wij, dat uit onderzoek is gebleken, dat de reclamant een werkplaats voor keuken- en interieurbouw heeft in pand aan de Ganzenstraat 72a. Het onderhavige te onteigenen perceelsgedeelte ligt achter dit pand en doet thans dienst als parkeerplaats en opslagterrein. Vooropgesteld dient te worden, dat huidige gebruik betrokken perceelsgedeelte niet in overeenstemming is met de daaraan in bestemmingsplan Centrum-Zuid en in daarop gebaseerde uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid gegeven woonbestemming. Voor zover de bedenkingen dan ook zijn gericht tegen deze bestemming, zijn zij planologische aard. Bedenkingen planologische aard dienen naar voren te worden gebracht in kader de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven bestemmingsplan-/uitwerkingsplanprocedure. Dergelijke bedenkingen dienen hier derhalve thans buiten beschouwing te blijven en kunnen er bijgevolg niet toe leiden, dat aan raadsbesluit tot onteigening de goedkeuring wordt onthouden. Het meergenoemde onderzoek heeft voorts uitgewezen, dat de door de gemeente voornemens is over te gaan tot realisering woongebied Hagerbroek, dat deel uitmaakt onderwerpelijke bestemmingsplan Centrum-Zuid. Voor de ruimtelijke samenhang stadsgewest acht de gemeente belang dat -Zuid en met name gedeelte centrum bezuiden de spoorlijn -Maastricht aanmerkelijk wordt opgewaardeerd. Op basis bestemmingsplan Centrum-Zuid is de gemeente voornemens in de periode ruim 1600 woningen te realiseren. Het meergenoemde te onteigenen perceelsgedeelte de reclamant is gelegen in woongebied Hagerbroek-Zuid, dat deel uitmaakt desbetreffende plangebied. In dit gebied is de bouw ruim 190 woningen voorzien. De in onteigeningsplan begrepen grond kan voor een doelmatige planuitvoering bezwaarlijk worden gemist. Gelet hierop en in aanmerking genomen, dat de onteigeningswet belanghebbenden een volledige schadeloosstelling waarborgt, zijn Wij oordeel dat belang een goede ruimtelijke ontwikkeling, dat is ingediend met de door de gemeente voorgestane realisering bestemmingsplan ter plaatse, dient te prevaleren boven persoonlijke belang de reclamant bij behoud de onderwerpelijke grond en dat de onteigening deze grond derhalve, wat dit aspect betreft gerechtvaardigd is. Voor overige zijn de bedenkingen de reclamant in feite financiële aard. Bedenkingen financiële aard kunnen aan de goedkeuring een raadsbesluit tot onteigening niet in de weg staan, aangezien onteigening op grond artikel 40 de onteigeningswet plaatsvindt op basis een volledige vergoeding alle schade die de eigenaar rechtstreeks en noodzakelijk door verlies zijn zaak lijdt. De hoogte de vergoeding staat niet ter beoordeling, aangezien de vaststelling daar geschiedt in kader de gerechtelijke procedure. Het onderzoek heeft tenslotte uitgewezen dat de thans voorgestane onteigening slechts ten doel heeft de realisering mogelijk te maken de aan een gedeelte voornoemd perceel in bestemmingsplan Centrum- Zuid en daarop gebaseerde uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid (nader) gegeven bestemming Woondoeleinden 6 (W6) en dat de gemeente voorshands geen concrete plannen heeft voor realisering de op resterende gedeelte dit perceel rustende bestemming. Dit betekent, dat voor dit resterende perceelsgedeelte thans de noodzaak tot verwerving dan wel onteigening ter uitvoering genoemd bestemmings- /uitwerkingsplan ontbreekt. Gezien vorenstaande kunnen de bedenkingen de reclamant er niet toe leiden, dat aan raadsbesluit tot onteigening geheel of gedeeltelijk de goedkeuring wordt onthouden. Overige overwegingen Bij terzake ingestelde onderzoek is gebleken, dat de gemeente op onteigening de mede in onteigeningsplan begrepen percelen kadastraal bekend gemeente, sectie H, nos (ged.), 2977, 3084 (ged.), 3496 (ged.), 3605, 4554 (ged.), 4799, 4800 en 5918 (ged.) niet langer prijsstelt. In verband hiermee wordt aan raadsbesluit tot onteigening, voor zover deze gronden betreft, de goedkeuring onthouden. De verwerving de overige in onteigeningsplan begrepen gronden moet in belang de volkshuisvesting en een goede ruimtelijke ontwikkeling de gemeente worden geacht en er bestaan te dien aanzien geen termen aan raadsbesluit tot onteigening de goedkeuring te onthouden. Beslissing Wij hebben goedgevonden en verstaan: vorengenoemd besluit de raad goed te keuren, behoudens voor zover strekt tot onteigening de percelen kadastraal bekend gemeente, sectie H, nos (ged.), 2977, 3084 (ged.), 3496 (ged.), 3605, 4554 (ged.), 4799, 4800 en 5918 (ged.), aan welk deel raadsbesluit de goedkeuring wordt onthouden. Onze Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering dit besluit, dat met raadsbesluit in de Staatscourant zal worden geplaatst en waar afschrift zal worden gezonden aan de Raad State. s-gravenhage, 11 november 1997 Beatrix. De Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer. Raadsbesluit Raadsnr. 1997: 52 De raad de gemeente ; gezien voorstel college burgemeester en wethouders 17 februari 1997, 52; gelet op bepaalde in titel IV de Onteigeningswet; overwegende dat de gemeente voor de realisering op 27 april 1994 Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 2

3 door de raad de gemeente vastgestelde en op 15 november 1994 onder 94/50213M door Gedeputeerde Staten Limburg goedgekeurde bestemmingsplan Centrum-Zuid, en op 20 mei 1996 door college burgemeester en wethouders de gemeente vastgestelde en op 2 juli 1996 onder 96/28446M door Gedeputeerde Staten Limburg goedgekeurde uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid dient te beschikken over de onroerende zaken zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen en lijst; dat de onderhandelingen om bij minnelijke overeenkomst de eigendom voormelde gronden te verwerven tot nu toe niet tot eigendomsverwerving door de gemeente hebben geleid; dat plan tot onteigening ingevolge bepaalde in de Onteigeningswet met ingang 19 december 1996 gedurende zes weken op de gemeentesecretarie ter inzage heeft gelegen; dat deze tervisielegging tevoren publicatie heeft plaatsgevonden in E3-journaal, waarbij is gewezen op de mogelijkheid gedurende voormelde termijn mondeling of schriftelijk de zienswijze te doen blijken; dat toepassing is gegeven aan de procedure als vervat in de Algemene wet bestuursrecht zoals deze sinds 1 januari 1994 in artikel 80 de Onteigeningswet is opgenomen; dat binnen deze termijn tervisielegging zienswijzen zijn ingekomen de Nederlandse Spoorwegen Vastgoed B.V. en Wiel Hermkes Keuken- en Interieurbouw; Besluit: I ten name de gemeente te onteigenen de onroerende zaken zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten, grondtekeningen en lijst, waarop zijn vermeld de kadastrale s, de grootte de te onteigenen percelen en perceelsgedeelten en de namen de kadastrale eigenaren, zulks ter realisering bestemmingsplan Centrum-Zuid en uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid, een en ander met uitzondering de op de lijst en grondplan met de volgs 7, 16, 17 en 21 aangegeven gronden welke de gemeente inmiddels heeft verworven; II te bepalen dat: a. geen dagvaardingen als bedoeld in artikel 18 de Onteigeningswet zullen worden uitgebracht alvorens onherroepelijk is beslist omtrent de goedkeuring bestemmingsplan Centrum-Zuid en uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid met betrekking tot de onderhavige percelen en perceelsgedeelten; b. indien en voorzover aan bestemmingsplan Centrum-Zuid en uitwerkingsplan Hagerbroek-Zuid met betrekking tot de onderhavige percelen en perceelsgedeelten in hoogste instantie goedkeuring mocht worden onthouden daarop betrekking hebbende gedeelte onteigeningsbesluit vervalt; III ten aanzien de ingediende zienswijzen te besluiten: a. de zienswijze de Nederlandse Spoorwegen Vastgoed B.V. ontkelijk doch ongegrond te verklaren; b. de door Wiel Hermkes Keuken- en Interieurbouw ingediende zienswijze ontkelijk doch ongegrond te verklaren. Aldus besloten in de openbare vergadering 26 maart De voorzitter. De secretaris. Volg- Te Van perceel bij Kadaster bekend gemeente plan Als Ter grootte Sectie en Ten name huis H 3084 Piet Huberts, gehuwd met Josephina Willy Berden tuin H 3496 zie volg kas tuinland H 5918 zie volg tuinland H 5917 Wilhelmus Hubertus Hermkes, Grubbenvorst. gehuwd met Gertruda Mathea Johanna Maria den Winkel huis schuren kas H 4198 Elisa Maria Johanna Buskes, gehuwd met Hermanus Henricus Johannes Jacobs H 1939 zie volg huis erf H 5006 Gerard Jan Louis Jacobs, 4/7 eigendom: Gerard Jean Hubert Jacobs overleden in leven gehuwd met Catharina Hendrina Maria Josephina Hendrikx, Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 3

4 Volg- Te Van perceel bij Kadaster bekend gemeente plan Als Ter grootte Sectie en Ten name Henricus Louis Franciscus Jacobs, JosephusLeonardusGerardusJacobs, g/m Nuanchan Sornphakdee Leonardus Jacobus Johannes Jacobs, Heerlen Margaretha Anna Maria Jacobs, Horst Maria Margaretha Catharina Josephina Jacobs, woonhuis met garage H /2 eigendom: erf en tuin Jacobus Johannes Maria Kessels, gehuwd met Johanna Jacoba Wilhelmina de Pasch 1/2 eigendom: Johanna Jacoba Wilhemina de Pasch,. gehuwd met Jacobus Johannes Maria Kessels weg H 4065 Naamloze Vennootschap: NV Nederlandse Spoorwegen Utrecht tuinland H 2977 Anthonie Kleinendorst,. kas overleden , in leven gehuwd met Bertha Johanna Anna Berden kas erf H /2 eigendom: Henri Jacobus Wilhelmus Titulaer, gehuwd met Maria Louisa Hubertina Lamberdina Brunken 1/2 eigendom: Jacobus Herman Nicolaas Titulaer, gehuwd met Wilhelmina Petronella Maria Cortjaens kas tuinland H 4800 zie volg kas ketelhuis H /2 eigendom: sorteerloods Henri Jacobus Wilhelmus Titulaer, tuinland gehuwd met Maria Louisa Hubertina Lamberdina Brunken 1/2 eigendom: Jacobus Nicolaas Titulaer, gehuwd met Wilhelmina Petronella Maria Cortjaens huis tuin kas H 2582 Johannes Joseph Antonius Wijlick, sorteerloods gehuwd met Wilhelmina Petronella Maria Josephina Denessen kas H 2579 Martinus Antonius den Broek, gehuwd met Gertruda Hauser tuinland H 4323 Gerardus Hubertus Johannes Coolegem,. overleden , in leven gehuwd met Helena Maria Peeters Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 4

5 Volg- Te Van perceel bij Kadaster bekend gemeente plan Als Ter grootte Sectie en Ten name tuinland H /16 eigendom: Gertrudis Johanna Coolegem,, weduwe L. G. Mans Anny Francisca Hubertina Mans, Gerardus Leonardus Hubertus Petrus Mans, Tegelen gehuwd met Margaretha Jacoba Maria Schouwenberg Johan Marie Mans, Uden Johannes Pieter Hubertina Mans, gehuwd met Barbara Henrica Jacobs Maria Francisca Mans, gehuwd met Johannes Maria Faassen Peter Jacobus Maria Mans, Theodora Petronella Anny Mans, H 4051 Alexander Conrardus Vincentius Kessels, Franciscus Antonius Hubertus Kessels, gehuwd met Elisabeth Wilhelmina Wetjens Hubertina Johanna Theresia Kessels, Hoensbroek gehuwd met Albert Dijk Hubertus Antonius Franciscus Kessels, gehuwd met Gerarda Adriana Maria Osch Maria Christina Johanna Kessels, Theresia Maria Gerarda Kessels, gehuwd met Petrus Hubertus Janssen weiland H 3662 zie volg tuingrond H 4554 Anthonie Kleinendorst, overleden , in leven gehuwd met Bertha Johanna Anna Berden tuingrond H /4 eigendom: Johanna Petronella Elisa Bouten, gehuwd met Henricus Marie Johannes Willers Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 5

6 Volg- Te Van perceel bij Kadaster bekend gemeente plan Als Ter grootte Sectie en Ten name 3/4 eigendom: Wilhelmina Hubertina Elisa Houtakkers, weduwe Hermanus Hubertus Bouten spoorlijn H 5111 Naamloze Vennootschap NV Nederlandse Spoorwegen Utrecht Behoort bij besluit de raad de gemeente 26 maart 1997, nr. 52. Uit: Staatscourant 1997, nr. 234 / pag. 22 6

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2245 29 12 12februari 2009 Besluit van 30 januari 2009, no. 09.000181 tot goedkeuring van het besluit van de raad

Nadere informatie

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA Gemeente Beek IIIIIllll 09vra00139 Volgno. : 6 Afdeling : ROBW Datum : 26 mei 2009 Raadscie : GGZ Corr.no. : 25 juni 2009 Steller : T. Louis ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Apeldoorn

Onteigening in de gemeente Apeldoorn VROM Onteigening in de gemeente Apeldoorn Percelen begrepen in het bestemmingsplan Stationsomgeving Noord Besluit van 12 januari 2001 no. 01.000121 tot goedkeuring van het besluit van de raad van Apeldoorn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66 66 66april 2009 Besluit van 21 februari 2009, no. 09.000476, tot goedkeuring van het besluit van de raad van de gemeente

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Leeuwarden VROM

Onteigening in de gemeente Leeuwarden VROM Onteigening in de gemeente Leeuwarden VROM «Onteigeningswet» Percelen begrepen in het bestemmingsplan Hempens-Teerns Besluit van 1 oktober 1999 no. 99.004467 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16795 22 oktober 2010 Besluit van 1 oktober 2010 no. 10.002682 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13184 19 augustus 2010 Besluit van 4 augustus 2010, nr. 10.002195, tot onthouding van goedkeuring aan het besluit van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Hilversum VROM

Onteigening in de gemeente Hilversum VROM Onteigening in de gemeente VROM «Onteigeningswet» Percelen, begrepen in het bestemmingsplan Oosterstraten- Nieuwstraten Besluit van 24 april 1997 no. 97.002059 tot goedkeuring van het besluit van de raad

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Groesbeek

Onteigening in de gemeente Groesbeek VROM Onteigening in de gemeente Groesbeek Percelen begrepen in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Mies Besluit van 4 augustus 2001 no. 01.003693 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status 6 maart 2008 Besluitvormend Onderwerp Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost Punt no. 7 Korte toelichting Op 22 november 2007 hebt u besloten

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW

Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW Onteigening in de gemeente Zoetermeer VW «Onteigeningswet» Aanleg provinciale weg N469 Besluit 20 augustus 1997, nr. 97.003863 houdende aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte Wij

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7

Aan de raad AGENDAPUNT 7 Aan de raad AGENDAPUNT 7 Aldus besloten 12 november 2009 Onteigening bestemmingsplan Het Loo 2007 Doetinchem, 2 november 2009 Voorstel: 1. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen: a. de zienswijze van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Utrecht

Onteigening in de gemeente Utrecht VROM, BZK Onteigening in de gemeente Utrecht Percelen begrepen in het bestemmingsplan Kop van Lombok e.o. Besluit van 12 november 2002 no. 02.005193 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Arnhem

Onteigening in de gemeente Arnhem VROM Onteigening in de gemeente Arnhem Percelen begrepen in het bestemmingsplan Arnhem Centraal Besluit van 14 september 2001 no. 01.004347, tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Oisterwijk VROM

Onteigening in de gemeente Oisterwijk VROM Onteigening in de gemeente Oisterwijk VROM «Onteigeningswet» Percelen begrepen in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Laarakkers Besluit van 9 augustus 1999 no. 99.003703, tot gedeeltelijke goedkeuring van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Utrecht

Onteigening in de gemeente Utrecht VW Onteigening in de gemeente Utrecht Aanleg gedeelte Noordelijke Stadsas in de deelgebieden Leidsche Rijn Park en Het Zand van de VINEX-locatie Leidsche Rijn te Utrecht vanaf de Haarrijnse Rading tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 681 18 januari 2012 Besluit van 14 december 2011, nr. 11.003025, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Helmond VROM

Onteigening in de gemeente Helmond VROM Onteigening in de gemeente Helmond VROM «Onteigeningswet» Percelen begrepen in het bestemmingsplan Brandevoort I Besluit van 20 augustus 1999 no. 99.003818 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM «Onteigeningswet» Percelen, begrepen in het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf Besluit 3 april 1998 no. 98.001745 tot goedkeuring het besluit de stadsdeelraad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3776 17 maart 2011 Besluit van 3 maart 2011, no. 11.000559 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Houten

Onteigening in de gemeente Houten VROM Onteigening in de gemeente Houten Percelen begrepen in het bestemmingsplan Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex Besluit van 31 januari 2002 no. 02.000512 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Maasdriel VW

Onteigening in de gemeente Maasdriel VW Onteigening in de gemeente Maasdriel VW «Onteigeningswet» Dijkverbetering Almese Stoep - Kerkdriel Besluit 1 maart 1999, nr. 99.000909 houdende aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten algemenen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Denekamp

Onteigening in de gemeente Denekamp VROM Onteigening in de gemeente Denekamp Percelen begrepen in het bestemmingsplan Randweg en Wijkontsluitingsweg Besluit van 12 maart 2001 no. 01.001245 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Barendrecht

Onteigening in de gemeente Barendrecht VROM Onteigening in de gemeente Barendrecht Besluit van 3 februari 2004, no. 04.000389 tot goedkeuring van het besluit van de raad van Barendrecht van 22 september 2003, no. 4.10, tot onteigening als bedoeld

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Amsterdam

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM, BZK Onteigening in de gemeente Besluit van 18 januari 2008, no. 08.000119 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de stadsdeelraad Bos en Lommer van de gemeente van 18 april 2007, nummer

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Amsterdam

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM Onteigening in de gemeente Besluit van 16 september 2005 no. 05.003405 tot goedkeuring van het besluit van de stadsdeelraad gemeente van 6 december 2004, no. 2004/15684, tot onteigening als bedoeld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34045 17 december 2014 Besluit van 14 november 2014, nr. 2014002190, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Doetinchem

Onteigening in de gemeente Doetinchem VROM, BZK Onteigening in de gemeente Percelen begrepen in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Wijnbergen 1999 Besluit van 14 augustus 2003 no. 03.003225 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Nijmegen VROM

Onteigening in de gemeente Nijmegen VROM Onteigening in de gemeente Nijmegen VROM «Onteigeningswet» Percelen begrepen in het bestemmingsplan Nijmegen West II-63 Besluit van 20 mei 1999 no. 99.002193 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen en in te stemmen met de weerlegging zoals

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Lopik VW

Onteigening in de gemeente Lopik VW Onteigening in de gemeente Lopik VW «Onteigeningswet» Dijkverbetering noordelijke Lekdijk (Jaarsveld-Schoonhoven) Besluit 28 mei 1999, nr. 99.002365 houdende aanwijzing onroerende zaken ter onteigening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21506 5 augustus 2015 Besluit van 2 juli 2015 nr. 2015001171 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in

Nadere informatie

Ons kenmerk 2008-60045

Ons kenmerk 2008-60045 Gedeputeerde Staten PROVI NC IE / Datum 13 OKT. 2008 Ons kenmerk 2008-60045 Onderwerp Beslissing omtrent goedkeuring van het "Uitwerkingsplan "Duin en Beek" (bestemmingvlak IV)", bestemmingsplan "Meer

Nadere informatie

Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van realisatie bestemmingsplan 'Neptunus' te Kessel.

Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van realisatie bestemmingsplan 'Neptunus' te Kessel. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 26 april 2011 Voorstel : 2011-037 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2010/19840 Documentnummer : 1894/2010/30936 Datum : Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM

Onteigening in de gemeente Amsterdam VROM Onteigening in de gemeen VROM «Onteigeningswet» Percelen begrepen in het bestemmingsplan de oude indische buurt Besluit van 10 april 1999 no. 99.001545 tot goedkeuring van het besluit van de stadsdeelraad

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Onteigening in de gemeenten Culemborg en Geldermalsen

Onteigening in de gemeenten Culemborg en Geldermalsen VW Onteigening in de gemeenten Culemborg en Geldermalsen Verbreding rijksweg A2 tot 2 x 3 rijstroken, gedeelte van de aansluiting Culemborg en knooppunt Deil, met bijkomende werken Besluit van 19 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Voorstel. (2003) nummer 103

Voorstel. (2003) nummer 103 Betreft: nazending agendapunt 10 van de raad van 27 maart 2003 Voorstel (2003) nummer 103 Voorstel tot het vaststellen van het onteigeningsplan Centrum ten behoeve van de realisering van de herontwikkeling

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente De Bilt

Onteigening in de gemeente De Bilt VROM Onteigening in de gemeente De Bilt Besluit van 24 december 2007, no. 07.004215 tot goedkeuring van het besluit van de raad van De Bilt van 31 mei 2007, tot onteigening ingevolge Titel IV van de onteigeningswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Besluit van 21 januari 2009, no. 09.000107 tot goedkeuring van het besluit van de stadsdeelraad Amsterdam-Noord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0066 Rv. nr.: 09.0066 B&W-besluit d.d.: 27-5-2009 B&W-besluit nr.: 09.0444 Naam programma +onderdeel: Stationsgebied. Onderwerp: Onteigening van het perceel Stationsplein gelegen tussen

Nadere informatie

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Musselkanaal NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Bijlagen bij de toelichting BIJLAGE 1 Berekening luchtkwaliteit BIJLAGE 2 Inspraak-

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Amersfoort

Onteigening in de gemeente Amersfoort VW Onteigening in de gemeente Amersfoort Aanleg gedeelten ontsluiting Vathorst Besluit van 3 april 2003, nr. 03.001513 houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte Wij Beatrix,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 299 6 september 25 Besluit van 2 augustus 25, nr. 25392 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeenten

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Deurne VROM

Onteigening in de gemeente Deurne VROM Onteigening in de gemeente Deurne VROM «Onteigeningswet» Percelen, begrepen in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Deurne- West Besluit van 23 december 1996 no. 96.006475 tot gedeeltelijke goedkeuring

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13798 30 maart 2016 Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000345, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2. Gemeenteraad. Vergadering 9 januari 2007 agendapunt 10

Raadsvoorstel 2. Gemeenteraad. Vergadering 9 januari 2007 agendapunt 10 Raadsvoorstel 2 Vergadering 9 januari 2007 agendapunt 10 Gemeenteraad Onderwerp : Voorstel tot verlenging geldigheidsduur van het op basis van structuurplan Centrum gevestigd voorkeursrecht ex artikel

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Echt

Onteigening in de gemeente Echt VROM Onteigening in de gemeente Echt Percelen begrepen in het bestemmingsplan De Berk Besluit 29 mei 2001 no. 01.002622 tot gedeeltelijke goedkeuring het besluit de raad Echt 25 oktober 2000, no. 21, tot

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT Grondplan 2 00 19 32 Wonen (Agrarisch) erf - tuin Van de onroerende

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Zienswijze Schipper De zienswijze die naar voren gebracht wordt, kan als volgt worden weergegeven:

Zienswijze Schipper De zienswijze die naar voren gebracht wordt, kan als volgt worden weergegeven: REACTIE OP DE INGEDIENDE ZIENSWIJZEN (behorende bij het raadsbesluit van 30 juni 2009 betreffende de administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Bangert

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Wijziging van de onteigeningswet

Wijziging van de onteigeningswet > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag De gemeenten De provincies Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Interne postcode 880 www.vrom.nl Wijziging van de onteigeningswet Contactpersoon drs.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 619 Besluit van 15 november 2004 tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3083 14 februari 2013 Besluit van 28 januari 2013, nr. 13.000099, houdende aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 101 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00046 Onderwerp: Vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op de gronden benodigd voor de aanleg

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april Projectontwikkeling Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Datum Uw

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN. Nr. ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BUITENPLANS AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN, VOOR BOUWEN, VOOR HANDELSRECLAME EN VOOR UITWEGEN Nr. OV/UV 2015/294 Burgemeester en Wethouders van Beesel, gezien de aanvraag

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2012-125 M s-gravenhage,. 2012 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en enkele andere wetten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. B e s l u i t g e l u i d s b e l a s t i n g g r o t e l u c h t v a a r t Besluit van 17 december 1996, houdende vaststelling van grenswaarden voor de geluidsbelasting binnen en buiten de geluidszones

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2005:AT0508

ECLI:NL:RVS:2005:AT0508 ECLI:NL:RVS:2005:AT0508 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-03-2005 Datum publicatie 16-03-2005 Zaaknummer 200409156/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Oss

Onteigening in de gemeente Oss VROM Onteigening in de gemeente Oss Percelen begrepen in het bestemmingsplan Besluit van 6 augustus 2002 no. 02.003640 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad van Oss van 12 oktober 2001,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Wijziging van de bepalingen inzake beroep in de Kieswet en de Wet Europese verkiezingen NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802

TOELICHTING. Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl www.c5s.nl 20083802 TOELICHTING Project : Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg'

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg' Voorbereidende raadsvergadering: 16 oktober 2007 Besluitvormende raadsvergadering: 13 november 2007 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN YPENBURG-PIJNACKER IV HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende:

Gemeente Den Haag DSO/ RIS VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN YPENBURG-PIJNACKER IV HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende: RIS115785_29-APR-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2004.1019 RIS 115785 VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN YPENBURG-PIJNACKER IV HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende: dat de raad van

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 98 2 juni 2009 Aanwijzing onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte gemeenten Oostzaan en Amsterdam Wij Beatrix,

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Onteigening in de gemeente Schijndel

Onteigening in de gemeente Schijndel VROM, BZK Onteigening in de gemeente Besluit van 20 november 2006, no. 06.004187 tot gedeeltelijke goedkeuring van het besluit van de raad van de gemeente van 9februari 2006, nummer 10 tot onteigening

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 30 Besluit van 16 januari 1997, houdende uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005.

2005. Nr. : 05.157. Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. 2005. Nr. : 05.157. Dnst. : BOWO Planschadeverzoek de heer Van Groen. Leiden, 6 december 2005. Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat voor een belanghebbende die schade lijdt

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2472 14 februari 2012 Besluit van 15 december 2011, nr. 11.003028, houdende aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie