REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED!"

Transcriptie

1 REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED! BEWERKT DOOR H. WAPSTRA AZN. UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MI.J. A. E. KLUWER - DEVENTER

2

3

4

5 REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED! HANDLEIDING VOOR HEN, DIE ALLE VOORKOIVIENDE HERSTELLINGEN AAN HUTS EN HUISRAAD ZELF WILLEN VERRICHTEN Nederlandse bewerking van het Taschenbuch der handwerklichen Selbsthilfe" van BERNARD WEICKMANN door H. WAPSTRA Azn. Leraor Bouwkundig tekenen aan de Ambachtsschool to Utrecht VIERDE DRUK UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ IE. E. KLUWER -- DEVENTER

6 N.V. DPUKKERIJ SALLAND, DEVENTER

7 EEN WOORD VOORAF. Goed overleg is het halve werk; de andere helft, maar ook een niet gering deel van datgene, hetwelk bij dat goede overleg" kan worden ondergebracht, moet op rekening gesteld worden van de handvaardigheid, de vakkennis. Nu mag het werk van een niet-vakman, een handigen knutselaar, nooit met die maatstaf worden gemeten, die men het werk van den vakman mag aanleggen; daartegenover staat, dat de werkelijk ernstige knutselaar" steeds zal trachten een zo hoog mogelijke graad van volmaaktheid te bereiken. Vele van die ernstige knutselaars hebben dan ook op allerhande wijze getracht de hun ontbrekende vakkennis aan te vullen. Meermalen hebben zij bij ons, vald.eraren", aangeklopt om raad bij moeilijke gevallen en steeds weer hoorden wij de verzuchting: Bestond er maar een eenvoudige handleiding, die ons, op het voor ons onbekende terrein, enigszins wegwijs kon maken." De bestaande vakliteratuur is voor deze mensen of te nitgebreid, of te technisch en dus onbegrijpelijk. Ondergetekende was dan ook reeds geruime tijd van plan, een dergelijke eenvoudige handleiding samen te stellen. Door zijn drukke werkzaamheden was het plan echter plan" gebleven. Toen echter dit voorjaar de uitgeefster van dit werkje hem vroeg, of hij succes verwachtte van de uitgave ener Nederlandse bewerking van het Taschenbuch der handwerklichen Selbsthilfe far alle Arbeiten in Haus and Wohnung", heeft hij gemeend deze vraag in bevestigende zin te moeten beantwoorden. Een Nederlandse bewerking" heeft di t voordeel boven een vertaling", dat bij verschil in werkwijze, de in Nederland gebruikelijke kan worden aangegeven. Teneinde evenwel de prijs van dit werkje zo laag mogelijk te kunnen houden, zijn de afbeeldingen nit het Duitse werkje overgenomen en is, waar nodig, gewezen op de verschillen tussen het in Duitsland en in Nederland bij de bewerking gebezigde gereedschap. Om den ernstigen knutselaar gelegenheid te geven verschillende

8 IV van de behandelde bewerkingen toe te passen aan een werkstuk, heeft de bewerker gemeend goed te doen, aan het einde een hoofdstuk in te lassen, waarin de bouw en afwerking van een kano wordt behandeld. Voor op- en aanmerkingen houdt hij zich ten zeerste aanbevolen. Dat het werkje een goed onthaal moge vinden en vele ernstige knutselaars tot nut moge zijn, is de wens van den bewerker. Utrecht, November H. WAPSTRA Azn. BIJ DE TWEEDE DRUK. De gunstige ontvangst, die de eerste druk in de vakpers ten deel is gevallen, de vele door ons ontvangen brieven en het feit dat nu reeds een tweede druk noodzakelijk is, het zijn alle aanwijzingen, dat ons werk in een bestaande behoefte voorziet. Dit stemt tot grote voldoening, te meer nog, nu de uitgeefster hierin aanleiding vond, deze ongewijzigde herdruk tegen een lagere prijs beschikbaar te stellen, waardoor wij tegemoet kunnen komen aan de wens van velen, die er bij ons op hebben aangedrongen, het aanschaffen ook aan bezitters van smalle beurzen mogelijk te willen maken. Utrecht, December H. WAPSTRA Azn. BIJ DE DERDE DRUK. Bij de bewerking van deze druk hebben wij een dankbaar gebruik gemaakt van de te onzer kennis gebrachte wenken en van verlangens van de gebruikers, waarvoor wij hun hier gaarne dank brengen. Wij hebben gemeend te moeten voldoen aan het verzoek van velen, om deze nieuwe druk in de nieuwe spelling te doen uitgeven, terwiji wij tevens een hoofdstuk inlasten over het schoonhouden en herstellen van de stofzuiger", terwij1 wij verder, mede als gevolg van de op ons uitgeoefende aandrang van gebruikers van dit werk in Nederlands Oast-Indie, enkele Indische houtsoorten hebben behandeld. Waar nodig werd het behandelde aangepast aan nieuwe inzichten en werkmethoden. Wij konden niet voldoen aan de op ons uitgeoefende aandrang om enkele hoofdstukken te laten vervallen, omdat de daarin beschreven werkzaamheden niet door amateurs zouden mogen worden verricht.

9 V Wij hebben dat niet kunnen doen, omdat wij van mening zijn, dat de gebruikers ook enig inzicht dienen te hebben in de werkzaamheden die anderen voor hen moeten verrichten, terwijl wij, waar nodig, zeer nadrukkelijk hebben aangegeven wat de amateurs zelf wel en wat zij zelf niet mogen doen. De uitgeefster brengen wij dank voor de keurige verzorging. Ons bij voortduring aanbevolen houdende voor op- en aanmerkingen, wensen wij deze druk een even goed onthaal als zijn voorgangers. Utrecht, juii, H. WAPSTRA Azn. BIJ DE VIERDE DRUK. Dat dit werk in een bestaande behoefte voorziet is thans wel gebleken, ook uit de vele brieven, die wij van dankbare gebruikers hebben ontvangen. Dat een nieuwe druk noodzakelijk was, wis ten we reeds een paar jaar, doch door de buitengewone tijdsomstandigheden zou naar onze mening de verschijning er van voorlopig wel een vrome wens blijven. En nu kondigde de uitgeefster aan, dat in dit oorlogsjaar een herdruk is toeges taan. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid. Op grond van de ingekomen critiek kunnen wij met gerustheid besluiten, deze vierde druk zo goed als ongewijzigd te laten verschijnen. De uitgeefster brengen wij hulde en dank voor het overwinnen van de vele moeilijkheden, en voor de keurige uitvoering. Dat het papier niet is als dat van voorgaande drukken, zal wel niemand verwonderen. Ons wederom aanbevolen houdende voor opbouwende critiek, wensen wij ook deze druk een even goed onthaal als de voorgaande. Utrecht, Mei H. WAPSTRA Azn.

10 INHOUD. A. TIMMERWERK, Biz. I Algemeen overzicht i 2 De zagen 2 3 Behandeling en hantering van zagen 2 4 Beitels 8 5 Het slijpen van beitels 1 o 6 Schaven 14 7 Raspen en vijlen i8 8 Bijl, hamers, schrijfhaak en kruishouten 19 9 Hout en houtkeuze 22 Vurenhout - Grenenhout - Larix- of lorkenhout - Eikenhout - Teak- of djatihout - Lindenhout - Notenhout - Beukenhout - Essen- en Iepenhout - Mahoniehout - Eakele Indische houtsoorten: Uzerhout - Aibaf - Mina - Ainoes - Bamboe. Triplex en Multiplex - Boards en platen. io Hoe wordt het hout aan elkaar verbonden? 3o Pen-en-gatverbinding.. II De werkbank, het vervaardigen daarvan ons eerste leerobject 32 Samenstelling - Afmetingen. 12 Het lijmen Boren en schroeven Andere houtverbindingen Plafonds en lambrizeringen Het spijkeren en nagelen 57 B. MEUBELMAKERSWERK. 1 Algemeen overzicht 6i 2 Het materiaal. ************ 62 3 Eenvoudige houtverbindingen 64 4 Volgorde van bewerking en to gebruiken gereedschappen bij deze verbindingen 69 5 Het toepassen van het geleerde bij het vervaardigen van een gereedschapskist, een zitbank of een dergelijk voorwerp 76 6 Herstellingen aan meubels, deuren, ramen en vloeren 77 7 Beitsen, in de was zetten en politoeren van oude en nieuwe meubels 8i C. METSEL- EN PLEISTERWERK. 1 Algemeen overzicht 84 2 De specie 84 Voor metselwerk - Voor buitenpleisterwerk - Voor binnenmuren.

11 -d. -d. VII 131.7, 3 Oorzaken van vernieling der bepleistering; het verbeteren van vochtige muren 88 4 Het aanbrengen van een bepleistering 94 5 Het samenstellen van muren en tussenwanden voor verschillende vertrekken, zoals donkere kamers en slaapkamers, benevens voor tuinhuisjes en dergelijke Betonwerk Io6 7 Herstellingen van dakbedekkingen 112 D. IJZERBEWERKING. 1 Algemeen overzicht Het materiaal Gereedschappen en werktuigen De meest voorkomende bewerkingen 121 a. het afhakken van het ijzer - b. het vijlen - c. het afknippen - d. het zagen - e. het ponsen - f. het boren - g. het buigen - h. buigen van profielijzer. 5 De meest gebruikelijke metaalverbindingen a. het wellen of lassen - b. het solderer!. - c. het klinken het vastschroeven van verbindingen - e, overkepingen - f. overkroppingen - g. knoopplaatverbindingen - h. felsverbindin gen. 6 Toepassingen bij huishoudelijke voorwerpen 137 a. slecht sluiten van ramen - b, traliewerk voor lichtkozijnen - c. slecht sluiten en piepen van deuren herstellingen aan sloten - e. herstellingen bij meubels - f. het plaatsen van kachels en haarden - g. rook en kolendamp in de kamer - h. herstellingen aan kachels en haarden - i. herstellingen in de keuken - j. herstellingen aan schuur of bergplaats - k. herstellingen aan de kelder - 1. herstellingen in bij- of waskeuken. E. INSTALLATEURS- EN LOODGIETERSWERK. I. De electrische installateur, 1 Algemeen overzicht 152 Stroomsoorten - Het meten van de electrische stroom - De weg van de stroom naar den verbruiker. 2 De electrische stroomketen en de bouw van leidingen Schakelingen en fouten bij de aanleg 158 Kortsluiting - Aardsluiting. 4 Materiaal en gereedschappen 16r De draadsoorten - Gummi-adersnoeren - Binnenkabels - Isolatieband - Buizen - Lamphouder - Aftakdoos - Steekdoos (stopcontact) - Veiligheden (zekeringen) - Schakelaar - Leidingen. - Gereedschappen. 5 Het werk van den electro-monteur Veiligheid voor alles! 6 Herstellingen aan lampen en strijkbouten Schoonhouden en herstellen van de stofzuiger.. 178

12 VIII Blz. 8 Zwakstroominstallaties 182 Het galvanisch element - Batterijschakeling - Parallelschakeling - Serie-schakeling - Gemengde schakeling - Droge elementen - Beltransformatoren - Leidingen voor zwakstroom - Armaturen en andere materialen - De electro-magneet en de schel. g Het aanleggen van een schelinstallatie 187 to Verschillende schel-schakelingen..... ** De schel wil niet gaan - Fouten van de batten) - Huistelefoon - Verlichting door zwakstroom - De accumulator (accu) - Schakelingen - Het aanleggen van een verlichtingsinstallatie voor zwakstroom - Aftakkingen - Montage der leidingen - Het zelf"-laden van accu's. II. De gas- en waterinstallateur. II Het ontstaan en de toepassing van gas gg De gascomforen - De gasmeter - Kranen - Branders - De Bunsen-brander - Het staand gasgloeilicht - Het hangend gasgloeilicht - Slecht brandende lampen - Gebreken in de leiding - Gebreken van gasmeters - Aansteekinrichtingen - Gascomfoor - Terugslaan van de vlam - Gasslang. 12 Het aanleggen van een gasleiding 207 Het draadsnijden - Afdichten der verbindingen - Juiste lagging van de leiding -' Het buigen van een pijp - OnderL zoek der leiding - Gasverwarming - Gas-badkachels (gasgeysers) - De badkachel verwarmd door gewone brandstoffen. 13 De centrale verwarming en haar behandeling Uitvoering en herstelling van waterleidingen 215 Herstellingen aan tapkranen - De waterspoelinrichting voor een closet - Verstopte uitlooppijpen - Bescherming der leiding tegen bevriezen - Ontdooien der waterleiding - Het aansteken der soldeerlamp en het ontdooien - Het vervaardigen van een waterleiding - Bevestiging - Het opvoeren van de waterdruk. III. De loodgieter en blikslager. 15 Dunne metalen platen en de gereedschappen voor het bewerken van deze platen De gereedschappen. 16 Het toepassen van platen buitenshuis 228 Het zinken dak - De dakgoot - Uitspringende lijsten - Beschadigde dakbedekkingen. 17 Het toepassen van platen binnenshuis Het solderen met zacht soldeer 230 F. GLAZENMAKERSWERK. 1 Gereedschappen en materiaal Wat wij van het glas moeten weten 234

13 IX Blz. 3 Het inzetten van ruiten in ramen 235 Stopverf. 4 Het inzetten van ruiten in portret- of schilderijlijsten Het onderhoud van spiegels, glazen gebruiksvoorwerpen en vensterruiten 239 G. POTTENBAKKERSWERK. i Algemeen overzicht Warmtetechniek Herstellingen, gereedschap en materiaal Het verbeteren van een kachel of haard 245 H. SCHILDER- EN WITWERK. Algemeen overzicht Wit- en sauswerk 247 Bereiding der kalk - Kalk-verflakken - Wat aan het witten" of sausen" voorafgaat - Het witten of sausen - Witsellaag op hout en steen Organische bindmiddelen voor kalkechte verfstoffen. 3 Waterglasverven (silicaatverven) Verven uit de chemische industrie Teer, carbolineum, asphalt enz Was- en daarmede overeenkomende verven Het verwerken van lijmverf, het schabloneren en het trekken van biezen 256 Voorbehandeling der wanden Samenstelling en verwerking der verf - Schabloneren en biezentrekken - Lijmverf op kleine meubels en dergelijke. 8 Olieverf op pleisterwerk en op steen 262 Het verven. g Olieverf op ijzer 266 o Olieverf op hout (buitenwerk) II Olieverf op hout (binnenwerk) Lak, lakverf en haar verwerking Het verwijderen van oude verf- en laklagen Hout- en marmerimitatie en soortgelijke verftechnieken Het schoonmaken der kwasten en het bewaren der verf 275 J. BEHANGERS- EN STOFFEERDERSWERK. Algemeen overzicht B_ e_hangen Wat aan het behangen voorafgaat - Het plaksel - Het gereedmaken van de banen - Lincrusta, linoleum, ledernamaak en soortgelijke behangsels. 3 Leggen, onderhoud en herstellen van linoleum en soortgelijke vloerbedekking Het gereedmaken van de ondergrond - Plakmiddelen - Het leggen van linoleum - Het onderhoud van linoleum en soortgelijke vloerbedekking.

14 X Blz. 4 Vloerkleden en lopers Tapijten als wandbekleding 28g 6 Schuifgordijnen 290 Materiaal en wijze van bewerken - Het bevestigen der gordijnen. 7 Rolgordijnen Beklede meubels en hun herstelling 294 Opvolgende werkzaamheden bij het stofferen - Gereedschap en materiaal - Aanbrengen der singels - Het opnaaien en vastsnoeren der veren - Bespannen met een juteweefsel - De laatste overspanning. K. VERBINDING VAN MATERIALEN DOOR LUMEN EN KITTEN. I Algemeen overzicht.. 2 Huiden- en beenderlm Waterdichte lijm 299 Chroomlijm. 4 Caseine-kalklijm (koudlijm) Dextrinelijm Tarwestijfsel Wener pap Kitverbindingen Scheeps- of marinelijm Celluloidkit 303 NASCHRIFT. AANHANGSEL. HET VERVAARDIGEN OF BOUWEN VAN EEN KANO. I Algemeen overzicht Houtkeuze Hoofdafmetingen Het bouwen 309 De kiel - Spanten - Het stellen der spanten - De Stevens - Het geraamte - De bekleding van het geraamte - De bodem - De zijplanken - Dichte verbindingsnaden - De dekplanken - Verven van de voor- en achterruimte - Afwerken van het geraamte - S ymmetrische bouw. 5 De peddels 315 De bussen - Het lakken der peddels. 6 Het afwerken van de kano 318 De stootrand - De kuiprand. 7 Het bekleden van voor- en achtersteven De ringen - Het solderen. 8 Het aftimmeren van zitbodem en rugsteunen 323 De zitbodem - De rugleuningen. 9 Afwijkende vorm voor de achtersteven 324 io Schilderwerk 325 Welke kleuren?

15 XI Biz. II Het dekzeil 326 Ringen voor de tourniquets - Het aanbrengen der tourniquets - Het afsluiten van de kuip. Plaat PLATEN. I De zaag en haar behandeling 3 2 Het zagen 7 3 De beitels en het slijpen van beitels 9 4 De voornaamste bewerkingen met schaaf, houtrasp en houtvijl 15 5 Verschillende schaven en de juiste houding bij het schaven * 6 Gereedschappen voor hakken en slaan en voor het afschrijven 20 7 De werkbank en haar onderdelen 33 8 Het aftekenen en lijmen van de onderdelen der werkbank Gaten hakken en het lijmen van deze verbindingen. Het boren Het aanzagen van pennen * II Voorbeelden van houtverbindingen Houtverbindingen bij hekken en deuren Verbindingen in de breedte, toepassing bij lambrizeringen, plafonds e.d Waarop men dient to letten bij gespijkerde verbindingen Werkzaamheden aan een tuinhek 16 Eenvoudige houtverbindingen * 17 Volgorde van bewerking bij houtverbindingen 18 Toepassing van houtverbindingen bij eenvoudige voorwerpen Gereedschap en werk van den metselaar en den stucadoor De stucadoor aan het werk * 21 Betonwerk * 22 De voornaamste gereedschappen voor de metaalbewerking. 12o 23 Afhakken, buigen, klinken en schroeven van ijzerverbindingen Het buigen van ijzer in koude toestand 25 Werk van den huissmid De electrische stroomketen i6o 27 Montage van electrische leidingen Idem Stofzuiger 179 3o Het laden van accumulatoren De electrische schel Schakelschema's voor electrische schellen Het toepassen van zwakstroom voor verlichting Licht- en kookgasinstallatie Het draadsnijden * 36 De waterleiding Het solderen * 38 Werk van den glazenmaker en van den ovenbekleder.. * 39 Schildersgereedschap De schilders aan hun werk * 41 Behan gerswerk * 42 Stoffeerderswerk * 43 Peddelkano: Aanzichten en doorsneden il Uitslagen en details f 1 Verschillende onderdelen 321 * Achterin het boek opgenomen.

16

17 A. TIMMERWERK. i. ALGEMEEN OVERZICHT. Het Duitse spreekwoord: De bijl in huis, spaart den timmerman uit", stelt in algemene zin wel in het juiste licht de waarde van goede knutselarbeid, doch doet het aloude, edele timmermansgilde onrecht, wanneer daarmede bedoeld wordt, dat men slechts een biil ter hand behoeft te nemen om een timmerman overbodig te maken. Het aantal van zijn gereedschappen is niet groot vooral de laatste jaren is dit aantal zeer verminderd : enige goede zagen, enige doelmatige beitels, enige schaven, een vijl, enige boren en een booromslag, een winkelhaak, enige kr uishouten, een zwei en niet te vergeten een goede duimstok, dit alles doet in de hand Bens vlijtigen timmermans wonderwerken van timmerkunst ontstaan, vooral wanneer deze schepper constructieve zin paart aan grote handvaardigheid. Ook vraagt zijn werk geen grote verscheidenheid van materiaal. Zijn meest gebruikelijk bouwmateriaal is het vurenhout. Al de binnenbetimmeringen voor de gewone huisbouw, zoals vloeren, plafonds, schotten, binnendeurkozijnen en deuren, alsmede trappen, balklagen en kappen, worden van dit hout vervaardigd. Ook wordt, voor de zwaardere stukken, zoals balken en kapspanten, dennenhout gebezigd. Voor buitenbetimmeringen, kozijnen, ramen en deuren, enz., worth meestal grenenhout gebruikt. Een enkele maal verwerkt hij ook andere houtsoorten, zoals: Amerikaans grenen-, eiken-, beuken-, iepen- en teakhout. Bij deze bewerking heeft hij bevestigingsmiddelen nodig, zoals: houtschroeven, draadnagels; een enkele maal houtlijm en houtdraad- of moerbouten. De eigenaardige gesteldheid van genoemd werkhout, dat ten opzichte van zijn natuurlijke eigenschappen de meest uiteenlopende schakeringen geeft te zien, terwijl juist van deze eigenschappen het slagen van het werk en de wijze van bewerking afhankelijk zijn, maakt het noodzakelijk, dat elke timmerman een grote dosis materialenkennis bezit. Een zekere mate van materialenkennis is ook voor den leek,

18 2 die het timmerhandwerk met succes wil beoefenen, gewenst, wil hij niet de kans lopen, dat men hem geheel ondeugdelijk en onbruikbaar materiaal in de hand stopt, waardoor zijn werk moeilijk wordt en tot onvruchtbaarheid wordt gedoemd. Zeer vele teleurstellingen zijn het gevolg van het ontbreken van genoemde kennis en zijn de oorzaak van tegenzin in dit soort knutselwerk. Het kan anders en beter. Bezie maar eens de geweldige overspanningen van de grote zalen voor volksfeesten en tentoonstellingen, de patriarchale en sierlijke oud-franse en Zwabische huizen, uitgevoerd in vakwerkbouw; de meestal zonderling gevormde houten bruggen, die zuchtend en steunend stand hielden bij de aanvallen van de wild geworden elementen, terwijl haar uit vaster materiaal gebouwde zusters dikwijls op noodlottige wijze het onderspit moesten delven. Het geheim daarvan ligt, behalve in de zorgvuldige keuring van het materiaal, bovenal in de doelmatigheid van de gebruikte verbindingen. Met deze verbindingen zullen wij ons, zij het dan in grove trekken, bezig moeten houden. Maar vooraf zullen wij kennis moeten nemen van de voor ons doel noodzakelijke gereedschappen. 2. DE ZAGEN. Een van de belangrijkste gereedschappen bij de houtbewerking is de zaag. Tussen de zaag van den vakman en die, welke gewoonlijk door den amateur wordt gebruikt, bestaat meestal een hemelsbreed verschil. Dat verschil zit niet enkel in de vorm der zaag, maar veel meer in de wijze, waarop dit gereedschap door de hier genoemde groepen van gebruikers wordt behandeld. De zaag behoort tot de zg. snijdende gereedschappen en is dus steeds aan regelmatige afslijting stomp worden onderhevig. Onoordeelkundig gebruik, gevolg van de onbekendheid met haar eigenschappen, kunnen haar voor den vakman totaal onbruikbaar maken. Een zaag, waarmede men nog wel een stuk bout kan doorzagen, doch die niet meer de aangegeven lijn volgt, is voor ons doel onbruikbaar. 3. BEHANDELING EN HANTERING VAN ZAGEN. Wij onderscheiden: spanzagen (plaat 1, fig. A) en handzagen (pl. 2, fig. D), terwijl wij voor enkele bewerkingen nog speciale zagen hebben, zoals de kapzaag (pl. i8, fig. A) en de schrobzaag.

19 PLAAT i. 3 De zaag en Naar behandeling (blz. 3-8). d all A. spanzaag. B. het in elkaar zetten van een spanzaag. C. het,,zetten" der tanden (de zaag vastgezet in een vijlklem). D. scherpen (vijlen) loodrecht op de bladrichting. E. schuin gevijlde tanden. F. zaagsneden (f1f2--f4 ni het zetten).

20 4 Bij eerstgenoemde zagen moet het dunne, elastische zaagblad door een bijzondere verstijvingsconstructie geschikt voor het gebruik worden gemaakt. Dit geschiedt door het zaagblad in te spannen in een raamwerk. Raam en zaagblad zijn niet onafscheidelijk met elkaar verbonden, maar het geheel kan uit elkaar genomen en weder in elkaar gezet worden. Bij een spanzaag, die een lengte heeft van ongeveer Ho cm, onderscheiden we verschillende delen, die op pl. i, fig. a l tot en met al,, zijn aangegeven. Het inspannen van de zaag in het spanraam wordt nader aangegeven op pl. 1, fig. B. Omdat deze zaag in ons land weinig wordt toegepast, achten we een nadere omschrijving overbodig. De tanden van een zaag hebben de vorm van een driehoek; grootte en vorm zijn verschillend, al naar gelang van het doel, waarvoor de zaag zal worden gebruikt. Zo zal men voor grof werk een zaag met grote tanden gebruiken, bij fijner werk, zoals het zagen van verstekken en dergelijke, zal men een zaag met fijne tandjes een kapzaagje nemen. Gewoonlijk is een zaag, die men in een winkel koopt, niet voor het gebruik geschikt. Het blad moet ruim door de zaagsnede lopen en daarin niet klemmen. Om dit te bereiken, worden de tanden gezet", d.w.z. de tanden worden om de andere naar links en naar rechts omgebogen. Daardoor komen de punten der tanden buiten het vlak der zaag te staan; de zaagsnede wordt derhalve iets wijder dan het blad dik is en hierdoor loopt de zaag gemakkelijk door de zaagsnede. Vooral bij het zagen van nat bout is het noodzakelijk, dat de zaag flink gezet" is. Toch kan men met dat flink zetten" ook weer niet ongestraft te ver gaan. Bij te veel naar buiten uitbuigen der tanden loopt men kans veel tanden te verliezen. Als men bij dit zetten de wijdte groter wil hebben dan normaal (ongeveer 1 1/2 maal de dikte van het zaagblad), zullen vele tanden afknappen. Bovendien zal, bij zulk een te wijd" gezette zaag, de zaagsnede heel groot worden, hetgeen onnodig krachtverbruik eist en houtverlies betekent. Het spreekt, dat dit zetten" der tanden op gezette tijden moet plaats hebben. Veelvuldig gebruik en onoordeelkundige behandeling maken het opnieuw zetten al heel spoedig weer noodzakelijk. Het zetten der tanden kan geschieden met een schroevedraaier (pl. i, fig. C) of met een zaagzetter (pl. 1, fig. c2). Bij gebruik van een zaagzetter kan het zetten uit de hand"

21 5 geschieden; bij toepassing van een schroevedraaier moet de zaag worden vastgezet in een vijlklem. Er zijn speciaal voor dit doel vervaardigde zaagvijlklemmen in de handel. Wij willen echter een vijlklem gebruiken, die wij ook voor andere doeleinden kunnen aanwenden, by. bij het afwerken van houten voorwerpen. Bij de behandeling van deze houten voorwerpen komen we daar nog nader op terug. De klem wordt in een bankschroef, die zich aan onze werkbank bevindt, vastgezet. Het zaagblad moet zo diep mogelijk in de klem vastzitten (pl. i, fig. c 1). De schroevedraaier wordt tussen twee tanden gestoken en met krachtige, zekere druk iets omgedraaid, waardoor de ene tand naar links en de andere gelijktijdig naar rechts wordt uitgebogen. Is de schroevedraaier niet zuiver vlak geslepen, maar rond en verbogen, dan glijdt hi; van de tanden af. Is ons het uitbuigen op de boven aangegeven wijze gelukt, dan moet de schroevedraaier niet tussen de volgende tanden worden geplaatst. Doen we dat wel, dan zouden we daarmede bereiken, dat de reeds uitgebogen tand weer terug wordt gedraaid. Wij moeten dus verder gaande, telkens een tussenruimte tussen twee tanden overslaan. Na enige oefening zal men spoedig een zekere handigheid in deze wijze van zaagzetten" krijgen. Pl. 1, fig. c2, toont ons het zetten met een zaagzetter. Dit gereedschap bestaat uit een stuk staal met inkepingen voor verschillende zaagdikten en tandgrootten. Soms is er nog een instrumentje op aangebracht, waarmede men de vereiste schuinte der tanden vooraf afstellen" kan. De passende inkeping wordt om de tand geschoven en vervolgens wordt de zaagzetter iets naar beneden gebogen (bij aanwezig zijn van het hiervoor bedoelde instrumentje, buigt men de zaagzetter zover naar beneden, totdat de geleider tegen het zaagblad rust). Ook nu weer worden de tanden om de andere in eenzelfde richting gezet. Door de zaag te draaien, zet men daarna de niet behandelde tanden in de andere richting. Voor het zuiver zagen is het noodzakelijk, dat de zaag zuiver gezet is. Is de zaag bot geworden (hetgeen na het hierboven beschreven zetten steeds het geval is), wat te zien is aan de witte, ietwat afgeronde tandpunten, maar men bovenal bemerkt aan het geringc opschieten bij het zagen, dan moet de zaag worden gevijld. Voor dat doel hebben wij een driekante zaagvijl (pl. i, fig. D) nodig. Denk er wel om, dat wij voor grove tanden een andere vijl moeten nemen dan die, welke wij moeten gebruiken bij kleine tandjes.

22 6 Het zaagblad wordt weer zo diep mogelijk in de vijlklem geschoven en daarna in de bankschroef vastgezet, opdat het, tijdens het vijlen, niet heen en weer kan gaan. Zijn de tanden ongelijk geworden, dan wordt de zaag vooraf gelijk gestreken, door er enige malen, in de lengterichting der zaag, met een platte kant der vijl overheen te strijken. In fig. e 1, pl. I, is te zien, dat de tand ongelijkzijdig (op stoot) gevormd is. Door deze vorm wordt bereikt, dat de zaag bij de heengaande beweging snijdt. Wil de zaag goed snijden, dan moet de korte zijde zich bevinden aan de van het handvat afgewende zijde. Bij het vijlen moet hierop nauwkeurig acht worden gegeven. Voor het zagen van langshout (het zg. schulpen) moeten de tanden meer op stoot" worden gevijid dan voor het overlangs doorzagen (afkorten). Het vijlen kan loodrecht op het zaagblad geschieden (p1. I, fig. D) en schuin ten opzichte van dit blad (pl. I, fig. E). In laatstgenoemd geval zal de zaag beter snijden. Wij beginnen het vijlen van een van de uiteinden, by. bij het zaaghandvat. Vijlt men de tanden loodrecht op het zaagblad (pl. 1, fig. D), waar het links van de vijl liggende stuk reeds gevijid is en rechts van de vijl de stompe tandpunten nog te zien zijn, dan kan men achtereenvolgens alle tanden onder handen nemen; vijlt men de zaag schuin ten opzichte van het blad (fig. E, pl. I), dan moeten de tanden om de andere aan de ene zijde worden gevijid, waarna men de zaag met de andere zijde naar voren, opnieuw vastzet en de andere tanden vijlt. In het algemeen zullen 2 a 3 vijlstreken voldoende zijn om de tand weer scherp te maken, maar in elk geval moet zo lang worden gevijid, tot de tandpunt scherp uitloopt. Zijn de tanden goed gevijld, dan voelt men, bij het over de tanden strijken in de richting van het handvat, de aan de tanden gevijlde braam, die als het ware de hand tegenhoudt. Is de vijl door langdurig gebruik afgesleten, hetgeen men kan zien aan het glanzen der vijlvlakken, dan grijpt de stomp geworden vijlkeep niet meer in het materiaal van het zaagblad en glijdt met akelig gekras over de tandvlakken. In fig. F, pl. 1, zijn vier verschillende zaagsneden aangegeven. Fig. f1 toont ons de zaagsnede van een niet-gezette zaag. Het blad loopt stijf tussen de doorgesneden vlakken door en zal gemakkelijk vastlopen. Deze wijze van zagen is niet aan te bevelen. De zaag zal spoedig lam" of scheluw" worden gestoten, welk gebrek niet meer te herstellen is. Fig. f 2 wont ons de zaagsnede

23 PLAAT 2. 7 Het zagen (blz. 3-8). A A. het zuiver stellen van het blad der spanzaag. B. het bij de schreef" inzagen. C. zuiver gesteld zaagblad; c 1. onjuist gesteld zaagblad. D. met de handzaag op schreef" zagen.

24 8 van een goed gezette zaag. Het blad gaat vrij door de opening en kan niet klem lopen. Fig. f3 toont ons de zaagsnede van een te wijd gezette zaag, terwijl fig. f4 ons de zaagsnede laat zien van schuin op de richting van het zaagblad gevijlde tanden. Het is duidelijk, dat de punten van een dusdanig gevijlde zaag spoediger bot zullen worden dan die van een loodrecht op het blad gevijlde; vergelijk f 2 en f4. Draadnagels, zand en dergelijke stoffen, zijn vijanden van een scherpe zaag. Durft men het zelf zetten en vijlen der zaag niet aan, dan laat men haar op gezette tijden door een bekwaam vakman scherpen. Na het gebruik wordt de spanzaag steeds ontspannen en moet dus, voor men er mee gaat zagen, weer gespannen worden en het blad zuiver worden gesteld. Fig. A, pl. 2, toont ons, hoe het raam bij het zuiver stellen moet worden vastgehouden. Het blad mag nimmer scheluw in het raam staan. Door het draaien aan de linker en rechter horen, kan men het blad zuiver stellen. In fig. B, pl. 2, wordt aangegeven, hoe men de zaag moet vasthouden en op welke wijze men kan bereiken, dat de zaag precies bij de schreef in het hout dringt. In fig. C, pl. 2, wordt aangegeven, hoe de zaag in het raam moet worden gesteld om het in de lengterichting doorzagen van een plank mogelijk te maken, terwijl in fig. c 1 duidelijk te zien is, dat men met een onjuis t gestelde zaag nooit een plank in de lengterichting kan doorzagen (schulpen). Al deze handelingen zijn overbodig wanneer men zijn toevlucht neemt tot de handzaag (pl. 2, fig. D), die dan ook in ons land algemeen gebruikt wordt. Een schrobzaag, een zaag met een zeer smal blad, dient om gebogen stukken uit te zagen. 4. BE ITELS. Een niet minder gewichtig gereedschap dan de zaag, is de beitel. Het is, om zo te zeggen, de tegenpool der zaag, omdat de houtverbindingen in de regel bestaan uit een deel, waaraan een pen wordt gezaagd en een ander deel, waarin een gat wordt gehakt. Bij het ene vindt dus de zaag, bij het andere de beitel toepassing. Beitels zijn in verschillende soorten en afmetingen in de handel. Voor ons doel zoeken wij enige beitels van verschillende breedte uit en wel twee of drie steekbeitels (fig. A, pl. 3) en twee of drie

Theoretische toets - WerkPortfolio Pro-Tech

Theoretische toets - WerkPortfolio Pro-Tech Je naam Je klas De datum Cijfer Vraag 1: Wanneer gebruik je een kruishout? In vraag 1 is één antwoord goed. Als je geen timmermanspotlood bij je hebt. Om evenwijdige lijnen op hout af te tekenen. Om sierranden

Nadere informatie

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN

HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN HET MAKEN VAN EEN RAAMWERK MET EEN GESLOTEN PEN EN GATVERBINDING HANDELINGSANALYSE Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Tablethouder Praktijkopdracht

Tablethouder Praktijkopdracht Tablethouder c n o C t p e In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg

Nadere informatie

Werk en veiligheidsfiches

Werk en veiligheidsfiches Werk en veiligheidsfiches Naam: Klas: 1A_ Nr: 2 Techniek 1: Aftekenen van loodrechte lijnen Benodigdheden Het werkstuk Een winkelhaak Een scherp potlood Werkwijze Duid de plaats aan waar je een loodrechte

Nadere informatie

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1

VLAKBANKBEVEILIGING MET PARALLELGELEIDING 1972 Blz. 1 Blz. 1 1. INLEIDING Bij het werken aan niet of onvoldoend beveiligde vlakbanken vinden in Nederland jaarlijks vele ongevallen plaats door het in aanraking komen met de sneldraaiende beitels. Dit kan zich

Nadere informatie

26.08.2004 14:26:06 Uhr. De TWIK. N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N101773#1

26.08.2004 14:26:06 Uhr. De TWIK. N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N101773#1 .0.00 1::0 Uhr 1 0 1. 3 De TWIK N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 .0.00 1::0 Uhr 1. Technische informatie: Artikel: Te gebruiken voor: Bouwpakket model van hout (karretje) Techniek

Nadere informatie

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg met je docent kun je bijvoorbeeld

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK

MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK MONTAGE HANDLEIDING ROLLUIK Montage-instructies voor cassetteschermen ALVORENS U VAN UW ROLLUIK KUNT GAAN GENIETEN DIENT U EERST HET ROLLUIK TE MONTEREN INHOUD VERPAKKING VERPAKKING 1 1. PANTSER IN KAST

Nadere informatie

PSO HOUTBEWERKING. I - Phone houder. Mathieu Peters Daan Kivit Richard Vosters

PSO HOUTBEWERKING. I - Phone houder. Mathieu Peters Daan Kivit Richard Vosters I - Phone houder OPDRACHT 1 Mathieu Peters Daan Kivit Richard Vosters 2013 2014 Vul onderstaande tabel in: GEGEVENS Naam deelnemer School Opleiding Klas mentor Datum 2 In deze opdracht ga je een I-Phone

Nadere informatie

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling:

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: Zaag- en steekoefening op 90 Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: INHOUD 1 ORGANISATIE... 3 1.1 INLEIDENDE BEGRIPPEN... 3 1.2 WERKTEKENING... 5 1.3 TE GEBRUIKEN GEREEDSCHAPPEN...

Nadere informatie

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine

Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine 1 Instellen en gebruiken van een lintzaagmachine Een lintzaagmachine is een bijzonder nuttig apparaat voor zowel het zagen van ronde als rechte vormen. Het zaaglint van een lintzaagmachine loopt in een

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41

Montage-instructie. Rolluik RV40 - RV41 Montage-instructie Rolluik RV40 - RV41 Inhoud verpakking 1 1. pantser in kast 2. bediening a. handbediening: koord- of bandopwinder b. elektrisch: schakelaar + stekker c. afstandbediend: afstandbediening

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Montage-instructie Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlager voorzien van neopreen (of ritslager) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen 7. Zelf een scheidingswand bouwen U heeft behoefte aan een extra kinderkamer. U wilt die grote zolder in tweeën delen. U zou in de huiskamer graag een aparte werk- of hobbyhoek maken. Dan is een niet-

Nadere informatie

Spaarpot Uil. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108362#1

Spaarpot Uil. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108362#1 1 0 8. 3 6 2 Spaarpot Uil N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Technische informatie: Artikel: Bestemd voor: Gebruiksvoorwerp/bouwpakketmodel Technieklessen 2. Materiaalinformatie:

Nadere informatie

Loungebank van pallets

Loungebank van pallets Loungebank van pallets Loungebank van pallets Materialen Gereedschap Schroeven Verf Houtlijm watervast Pallet Tuinplanken Potlood Schuurmachine Hamer Beitel Rolmaat Afkortzaag Verfrollers Winkelhaak Accuboormachine

Nadere informatie

deur vervangen Klus wijzer Handige tips wanneer u zelf gaat klussen

deur vervangen Klus wijzer Handige tips wanneer u zelf gaat klussen deur vervangen Klus wijzer Handige tips wanneer u zelf gaat klussen U wilt een meer decoratieve huiskamerdeur; u moet nodig de badkamerdeur vervangen. Voor een nieuwe deur gaat u waarschijnlijk naar een

Nadere informatie

Kluswijzer binnendeuren

Kluswijzer binnendeuren Het beleid zelfaangebrachte voorzieningen biedt u de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Wel moet de woningaanpassing voldoen aan de kwaliteitseisen van De Veste. Die kwaliteitseisen

Nadere informatie

Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm

Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm Werkbeschrijving grote ombouw kliko uitgaande van een standaard container van 58 x 74 x 104 cm De vermelde prijzen geven een indicatie van de kosten per juli 2011. Totaalkosten excl. gereedschap ca. 420,-

Nadere informatie

voor het plaatsen van Lincrusta

voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Om een perfect resultaat te garanderen, bevelen wij u aan volgende plaatsingsaanwijzing

Nadere informatie

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip is uniek 105.641 Regenboog U-lamp Stuklijst: 2x regenboog-led 5 mm 1x acrylglas 3 x 30 x 110 mm 1x kunststof stick ø11 x 200 mm 1x schakeldraad, rood 500 mm 1x schakeldraad, zwart 500 mm 2x platte stekkerhuls

Nadere informatie

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29

Plafond Renoveren en/of Decoreren. Nummer 29 Nummer 29 Art.nr. 912743 Woont u in een ouder huis dan kent u het probleem-plafond. Scheuren en barsten die u kunt blijven vullen, plafondplaten die doorzakken of zelfs naar beneden dreigen te komen. Zo

Nadere informatie

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen maken Bamboe is rond. Dit zorgt voor een hoop uitdagingen

Nadere informatie

kluswijzer binnendeuren

kluswijzer binnendeuren kluswijzer 8 binnendeuren Plezierig wonen Wonen is iets persoonlijks. In uw woning ziet u graag de kleuren waar u van houdt, heeft u een indeling waar u zich prettig bij voelt en als het even kan, wat

Nadere informatie

Het maken van een kleine messing hamer

Het maken van een kleine messing hamer WWW.HOBBYHOUTBEWERKING.NL Het maken van een kleine messing hamer Een kleine hamer in de werkplaats is niet onmisbaar, maar wel bijzonder handig voor de kleinere klusjes waarvoor de grotere familieleden

Nadere informatie

werkstukmap Houtopdracht

werkstukmap Houtopdracht werkstukmap Houtopdracht Henze mussennestkast Samengesteld door J. van wijk - 2012 1 Verklaring gebruikte symbolen: Lees deze tekst aandachtig door. Probeer er iets van te onthouden Dit teken geeft aan

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u:

Montage. handleiding. Maak de verpakking(en) per meubel open en sorteer de onderdelen. In de verpakking vindt u: Montage handleiding Verpakking Naast de referentie van het meubel staat soms nog een getal op het verpakkingslabel. Dit betekent dat het gaat om één meubel wat is verpakt in meerdere pakketten, tezamen

Nadere informatie

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH

Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Pagina 1 van 7 Zelf een kinderbed maken - HORNBACH Dit heb je nodig voor jouw project! Materialen Gereedschap 360 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken kop 4 x 40 mm 70 x JD Plus spaanplaatschroef verzonken

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST www.detitanen.be Sint-Denijs BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST Hoe bouw ik een zeepkist? * Ook nu is een nostalgische zelfgemaakte zeepkist voor kinderen nog altijd felbegeerd speelgoed. Het stuurwiel is slechts

Nadere informatie

Vlechtwerk-Kruk N108661#1

Vlechtwerk-Kruk N108661#1 0 8. 6 6 Vlechtwerk-Kruk Let op! Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.dit bouwpakket mag door kinde- ren en jongeren

Nadere informatie

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Woudloopsimulator bouwen MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Een orgineel. Boslooptrommel. Fotorolgordijn. Geuraggregaat. Standaard. Standaard Wandelement (multiplex,

Nadere informatie

kluswijzer Binnendeuren

kluswijzer Binnendeuren kluswijzer Binnendeuren Binnendeuren Zelf een binnendeur vervangen en afhangen Een andere binnendeur? Of een decoratieve huiskamerdeur? De bouwmarkt verkoopt ze in allerlei soorten en maten: hardhout,

Nadere informatie

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL

Montage-instructie. Screens. V599R Ritz V599 Ritz XL Screens V599 Ritz V599R Ritz V599 Ritz XL V540 Ritz Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:00 uur BOUWTECHNIEK-TIMMEREN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 50 vragen.

Nadere informatie

BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP

BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP 1 BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP Ten behoeve van demonstratiedoeleinden De knikkerpomp is een type waterpomp dat van PVCbuis en twee knikkers gemaakt wordt. Door zijn eenvoud en omdat PVC goed verkrijgbaar

Nadere informatie

Zelf een deur vervangen. Kies het juiste materiaal Op maat maken Afhangen Een slot inzetten Kwaliteitseisen

Zelf een deur vervangen. Kies het juiste materiaal Op maat maken Afhangen Een slot inzetten Kwaliteitseisen Zelf een deur vervangen Kies het juiste materiaal Op maat maken Afhangen Een slot inzetten Kwaliteitseisen Zelf een deur vervangen 2 3 Wilt u een meer decoratieve huiskamerdeur? Of moet u nodig de badkamerdeur

Nadere informatie

Uw eigen broedhok bouwt u zo

Uw eigen broedhok bouwt u zo 1 Zelf aan de slag Uw eigen broedhok bouwt u zo Dit hebt u nodig: spijkertjes schroeven 3,5 x 30 mm schroeven 3,5 x 10 mm 2 scharnieren 7 x 7 cm 2 eierkist-sluitingen 1 drukschakelaar met maakcontact elektriciteitsdraad

Nadere informatie

Appelhuis. materiaal. gereedschap

Appelhuis. materiaal. gereedschap Appelhuis Prik een appel aan de pin en hang het Appelhuis buiten in een boom, zodat de vogels lekker kunnen smullen. Voor dit werkstuk heb je een zetbank, een puntlasmachine en een hefboomschaar nodig.

Nadere informatie

Installatie van. Installatie:

Installatie van. Installatie: -2- Installatie van SIGMA-schottensystemen Het doel van deze instructies is de installateur een idee geven van de correcte techniek die moet worden gebruikt voor de installatie en assemblage van een typisch

Nadere informatie

e l Hout B R I C O F I C H E

e l Hout B R I C O F I C H E 5043676 r u e Een d en s t a a l p t u o H E H I C F C O I B R Hout B R I C O F I C H E Inleiding Als u een deur zoekt, dan vindt u een ruim aanbod in de meest uiteenlopende en fijnste houtsoorten. De

Nadere informatie

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig

Tussenwand plaatsen of verwijderen. Dit heeft u nodig Tussenwand plaatsen of verwijderen U wilt een extra kamer creëren? Of juist van twee kamers één kamer maken? Dan is het plaatsen c.q. verwijderen van een niet dragende tussenwand een oplossing. Houd er

Nadere informatie

Zo bestelt en monteert u deuren

Zo bestelt en monteert u deuren deuren & kozijnen Zo bestelt en monteert u deuren Stappenplan bestellen deuren Montagewijzer Zo bestelt en monteert u deuren BOVENDORPEL STIJL GLASLATTEN TUSSENDORPEL BORSTWERING PANEEL BORSTWERING ONDERDORPEL

Nadere informatie

Uw mes altijd scherp met een Japanse watersteen

Uw mes altijd scherp met een Japanse watersteen Uw mes altijd scherp met een Japanse watersteen Door: Frans Wiersma, 28-06-2008, versie 1 Inleiding Een scherp mes is een genot om mee te werken maar is in veel keukens niet te vinden. Als je een nieuw

Nadere informatie

Behendigheidsspel. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N104014#1

Behendigheidsspel. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N104014#1 1 0. 0 1 Behendigheidsspel N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Technische informatie: Artikel: Bestemd voor: Houten bouwpakket model/gebruiksvoorwerp Techniek lessen. Materiaalkennis:.1.

Nadere informatie

In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken.

In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken. MPo 2008 In deze opdracht gaan we een houten vogelhuisje maken. Je krijgt een stuk hout van 12 cm breed en 122 cm lang. Dit is genoeg om een vogelhuisje te maken zoals het voorbeeld. We zagen het hout

Nadere informatie

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL

Montage-instructie. Ritzscreen V599R V599 XL Ritzscreen V599 V599R V599 XL V540 Inhoud 1. screenkap met doek en motor 2. zijgeleiders a. achterprofiel b. inlage voorzien van neopreen (ofwel ritsgeleider) c. voorprofiel 3. montageset 4. bediening

Nadere informatie

Slijpmal voor kort gereedschap SVS-38

Slijpmal voor kort gereedschap SVS-38 Slijpmal voor kort gereedschap SVS-38 BEWERKINGSGEREEDSCHAPPEN MET EEN RECHTE STEEL Rechte gutsen Rechte burijnen Korte houtbeitels Platte hakbeitels Gutsen en burijnen voor het reciproceren van elektrische

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

kluswijzer Scheidingswanden

kluswijzer Scheidingswanden kluswijzer Scheidingswanden Zelf een niet-dragende scheidingswand bouwen De indeling van uw woning staat weliswaar van tevoren vast, maar dat betekent niet dat er niets aan veranderd kan worden. Als u

Nadere informatie

Plaatselijke Regenbui

Plaatselijke Regenbui Plaatselijke Regenbui Deze projectbundel is van:... Jelle Defoort hogeschool Vives campus Torhout Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Probleem... 3 Brainstorm... 4 2 Onderzoek... 5 Werken met de kapzaag/houtzaag...

Nadere informatie

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap Aluminium Broeikas Model: Grape Benodigd gereedschap extremshops.eu Grape.0 7-06-0 Instructies Voor het juiste gebruik, raden we u aan de opbouw van de structuur op basis van deze gids te maken en deze

Nadere informatie

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door

Montage-instructie. Rolpoort. RV55 - RV77 - Vision Door Montage-instructie Rolpoort RV55 - RV77 - Vision Door Inhoud verpakking 1 1. pantser 2. kap met as 3. geleiders 4. ophangveren 5. afdekdopjes 6. bediening a. elektrisch: schakelaar + stekker b. afstandbediend:

Nadere informatie

Stappenplannen Schutting plaatsen

Stappenplannen Schutting plaatsen Stappenplannen Schutting plaatsen Type tuinafscheidingen Draadafscheiding Een draadafscheiding kan redelijk snel geplaatst worden. Dit is één van de goedkoopste en meest onderhoudsvriendelijke tuinafscheidingen.

Nadere informatie

w 1.1 Gereedschap het kruishout met 2 schalen het potlood het schuurpapier met blokje de 6 mm boor de vijl de accuschroefmachine de verzinkboor

w 1.1 Gereedschap het kruishout met 2 schalen het potlood het schuurpapier met blokje de 6 mm boor de vijl de accuschroefmachine de verzinkboor Dobbelsteen werkstuk Gereedschap het kruishout met 2 schalen het potlood het schuurpapier met blokje de 6 mm boor de vijl de accuschroefmachine de verzinkboor Materiaal merk aantal omschrijving 1 blokje

Nadere informatie

- Kluswijzer - 8. Zelf een deur vervangen

- Kluswijzer - 8. Zelf een deur vervangen 8. Zelf een deur vervangen U bent toe aan een andere voordeur. U wilt een meer decoratieve huiskamerdeur of u moet nodig de badkamerdeur vervangen. Voor een nieuwe deur gaat u waarschijnlijk naar een bouwmarkt,

Nadere informatie

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig?... 3 2. Bekijk de werktekening... 3 3. Vul de materiaalstaat in... 3 4. Vraag je begeleider om de

Nadere informatie

Het overtrekken van een stoel, stap voor stap.

Het overtrekken van een stoel, stap voor stap. Het overtrekken van een stoel, stap voor stap. Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die over willen gaan tot het zelf herstofferen van een stoel, uit het oogpunt van bijvoorbeeld hobby of kostenbesparing.

Nadere informatie

Opbouwbeschrijving Brighton

Opbouwbeschrijving Brighton Opbouwbeschrijving Brighton 1: Vóór u begint 1. Ondergrond Deze moet vlak zijn, bijvoorbeeld bestraat of een houten raamwerk met daarop een beplating (bijv. OSB). Zorg er voor dat de ondergrond de vloer

Nadere informatie

Aantrekkelijk lichtobject

Aantrekkelijk lichtobject Aantrekkelijk lichtobject Lichtend voorbeeld Aantrekkelijk lichtobject De lichtbak laat zien hoe aan elke kamer een sfeervolle ambiance en een bijzonder accent kan worden verleend. 1 Inleiding Ook met

Nadere informatie

Nek en Pilaar. Figuur 12. Tabel 1

Nek en Pilaar. Figuur 12. Tabel 1 Nek en Pilaar In figuur 12 resp. 13 wordt de vorm en afmeting van de nek resp. pilaar gegeven. Deze worden gemaakt uit drie lagen hout, twee van 12mm dik en de middelste is 18mm dik, welke stevig met elkaar

Nadere informatie

Workshop messen slijpen.

Workshop messen slijpen. Workshop messen slijpen. Waarom deze cursus? Messen zijn al in gebruik sinds het stenen tijdperk. Vanaf die tijd heeft het materiaal en de vorm een grote ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn tegenwoordig

Nadere informatie

Modelvliegtuigbouw. Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II. Auteur; Wout Heijne. Lay out Jeroen van den Brand

Modelvliegtuigbouw. Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II. Auteur; Wout Heijne. Lay out Jeroen van den Brand Modelvliegtuigbouw Leerlingenhandleiding. De Fantra VMBO II Auteur; Wout Heijne Lay out Jeroen van den Brand De Romp De romp Stap 1 - Mal - Figuurzaag - Potlood - Plaatje triplex 1. Teken met behulp van

Nadere informatie

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling:

Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: T-verbinding op halve houtdikte Dhr. P. Adriaenssens VTS Sint-Niklaas Klas:.. Naam leerling: INHOUD 1 ORGANISATIE... 3 1.1 DE WERKBANK... 3 1.1.1 Doel... 3 1.2 DELEN... 3 1.3 PAREN VAN HOUT... 5 1.3.1

Nadere informatie

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie.

Een muur behangen. Materialen Gereedschap. Afplaktape. Emmer. Lijm. Schaar. Rolmaat. stanleymes. Potlood. paslood. trap. Afdekfolie. Een muur behangen Een muur behangen Materialen Gereedschap Afplaktape Lijm Rolmaat Potlood Afdekfolie behangspatel behang aandrukrol nadenroller Emmer Schaar stanleymes paslood trap lijmkwast Liniaal behangtafel

Nadere informatie

De bouwonderdelen bij dit nummer

De bouwonderdelen bij dit nummer De bouwonderdelen bij dit nummer U ontvangt onderdelen voor rompen dekdetails en voor de tuigage. Houten latten 1 houten lat van 2 x 3mm, 0 mm lang Beslag 0 mm messingdraad van 1 mm dik Bruin garen van

Nadere informatie

A p p e lhuisje. onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen. jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

A p p e lhuisje. onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen. jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar! k e i n u is 1 0 0. 8 4 7 A p p e lhuisje Let op! Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.dit bouwpakket mag door kinde-

Nadere informatie

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier.

Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Een Belgisch - Frans seinhuis in H0 van meerlangs papier. Sinds enige tijd vertegenwoordigen wij de producten van MKB Modelle uit Duitsland. Alle modellen zijn gemaakt van meerlaags papier en hebben hun

Nadere informatie

Zandbak met bescherming tegen de zon

Zandbak met bescherming tegen de zon Zandbak met bescherming tegen de zon Hoge beschermingsfactor Zandbak met bescherming tegen de zon Dankzij het geïntegreerde zonnedak kunnen de kinderen ook midden in de zomer naar hartenlust in de zandbak

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Houten vloerdelen. Nummer 16

Houten vloerdelen. Nummer 16 Nummer 16 Art.nr. 910228 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u allemaal rekening mee moet houden als u houten vloerdelen gaat leggen. Op de achterpagina van deze Kluszo staat een checklist zodat

Nadere informatie

Riksja met GSM-houder

Riksja met GSM-houder 1 0 6. 2 3 4 Riksja met GSM-houder N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Produktinformatie: Soort: voertuig als bouwpakket Toepassing: handenarbeid vanaf groep 7/8 2. Materiaalinformatie:

Nadere informatie

De voorste 2 staanders moeten 25 cm korter zijn dan de staanders aan de vlonder e

De voorste 2 staanders moeten 25 cm korter zijn dan de staanders aan de vlonder e SHTB Handleiding Gereedschap: Potlood/pen, rolmaat, stanleymes, duimstok, winkelhaak (accu)boormachine (accu) schroefmachine Torx bitten set Handzaag Afkortzaag en/of Decoupeerzaag Lijmtangen (lange) Waterpas

Nadere informatie

KLUSOPDRACHT. Borrelblad. Klusopdracht Borrelblad. Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen.

KLUSOPDRACHT. Borrelblad. Klusopdracht Borrelblad. Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen. Klusopdracht Alle uitleg voor deze klusopdracht, met de bijbehorende werktekeningen. Inhoudsopgave Inleiding...Blz. 3 Voorbereiding...Blz. 4 1. Hoeveel uren heb je nodig? 2. Bekijk de werktekening 3. Vul

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen De dakgoot Algemeen Programma Montage Vernieuwen Preventieve maatregelen algemeen Het regenwater loopt bij schuine daken vanuit de goot via de regenpijp

Nadere informatie

vaardigheden [ TO ] gereedschappen oefeningen 1 2 3 klas 1 graa 3 werkstukken

vaardigheden [ TO ] gereedschappen oefeningen 1 2 3 klas 1 graa 3 werkstukken vaardigheden [ TO ] gereedschappen oefeningen 1 2 3 klas 1 graa 3 werkstukken Voordat je zelf gaat ontwerpen, leer je eerst hoe je van een tekening een werkstuk maakt. In het werkboek leer je wat een stroomkring

Nadere informatie

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Productinformatie Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Plaatmateriaal is een veelzijdig materiaal dat zowel voor decoratieve als constructieve doeleinden geschikt is. GAMMA heeft voor iedere toepassing

Nadere informatie

Spijkers & Schroeven. Nummer 30

Spijkers & Schroeven. Nummer 30 Nummer 30 Art.nr. 912751 Er steekt meer achter een simpele spijker of schroef dan u denkt. In deze KlusZo folder leest u niet alleen hoe u beter en makkelijker met spijkers en schroeven werkt, maar vooral

Nadere informatie

Geluksbrenger. Sleutelhouder N 200.502

Geluksbrenger. Sleutelhouder N 200.502 Sleutelhouder Geluksbrenger Hier willen we het een keer niet over jou of het werkstuk hebben. Ja, je hebt gelijk, dat is ook heel belangrijk. Ook willen we niet praten over het opruimen of laten rondslingeren

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Metaal: FOTOBOS. fotokader. digitale sleutelhanger. fotokader. fotobos. digitaal. fotokader. Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:...

Metaal: FOTOBOS. fotokader. digitale sleutelhanger. fotokader. fotobos. digitaal. fotokader. Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... Metaal: FOTOBOS fotoalbum fotokader fotokader digitale sleutelhanger fotokader fotobos digitaal fotokader Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... 1 1. Wat is het probleem? Ik heb enkele mooie foto s van

Nadere informatie

kluswijzer dakraam plaatsen

kluswijzer dakraam plaatsen kluswijzer 10 dakraam plaatsen Plezierig wonen Wonen is iets persoonlijks. In uw woning ziet u graag de kleuren waar u van houdt, heeft u een indeling waar u zich prettig bij voelt en als het even kan,

Nadere informatie

Het huis van vertrouwen

Het huis van vertrouwen Het huis van vertrouwen Handleiding bij het kartonnen MODEL van IDGP. A. Het huis bestaat uit volgende onderdelen: 1. Grondvlak 2. Fundamenten: hoop liefde roeping 3. De bodem: lichaam 4. De binnenmuren:

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Pijlenkokers voor op de rug en op de heup.

Pijlenkokers voor op de rug en op de heup. Pijlenkokers voor op de rug en op de heup. Tekst en foto s: Marc Wilborts. Opmaak en redactie: Jan van der Veen. Hieronder volgt een beschrijving van het maakproces van deze fraaie quivers voor op de rug

Nadere informatie

Boomhutbed. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door

Boomhutbed. Deze bouwtekening wordt je aangeboden door Boomhutbed Materialen Vurenhout 44x69x3300mm 8 stuks 33x120x3300mm 4 stuks 18x120x2100mm 12 stuks 12x69x3000mm 5 stuk 18x69x2500mm 1 stuk 18x195x3000mm 4 stuks 22x22x3000 1 stuk 44x44x3600mm 2 stuks Vuren

Nadere informatie

Nederlandse handleiding

Nederlandse handleiding Nederlandse handleiding Het plaatsen van de kous op de EZY-AS Stap 1. Plaats de EZY-AS voor u met de ronding naar u toe. Let op dat de kous niet binnenste buiten gekeerd is. Stap 2. Zorg ervoor dat de

Nadere informatie

BIA Systeemwanden montage handleiding

BIA Systeemwanden montage handleiding BIA Systeemwanden montage handleiding 1 Montage handleiding Vloeraansluiting Allereerst dienen de montagelatten te worden aangebracht op de gewenste plaats waar de Spanell systeemwand moet komen. Dit kan

Nadere informatie

Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1).

Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1). Bouwtips Houten romp Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1). Daarna dekken en schotten aanbrengen.

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. bouwtechniek-schilderen CSPE BB. gedurende 670 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Examen VMBO-BB. bouwtechniek-schilderen CSPE BB. gedurende 670 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 670 minuten bouwtechniek-schilderen CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ

HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ HET VORMEN EN GIETEN VAN EEN KLOK IN DE VROEGERE KLOKKENGIETERIJ Het vormproces bestaat uit het maken van een vuurvaste vorm uit leem waarin een lege ruimte is uitgespaard met precies dezelfde vorm en

Nadere informatie

BOUWINSTRUCTIES SPEELGOEDAUTO

BOUWINSTRUCTIES SPEELGOEDAUTO BOUWINSTRUCTIES BOUWINSTRUCTIES U hebt geen professioneel ingerichte werkplaats nodig en evenmin de kennis en vaardigheden van een meubelmaker, om de speelgoedauto na te bouwen. Met een beetje handigheid,

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011

Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 December 2011 1-9 Onderhoud Adviezen Dubbelglas- systemen 2011 verder te noemen: OAD 2011 De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen

Nadere informatie

105.180. Reedcontact-motor. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N105180#1

105.180. Reedcontact-motor. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N105180#1 105.180 Reedcontact-motor N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Technische informatie: Artikel: Bestemd voor: Werkend bouwpakketmodel Technieklessen 2. Materiaalinformatie:

Nadere informatie

1. Inmeten. Tevens heeft u ruimte om het kozijn waterpas te stellen door middel van vulplaatjes.

1. Inmeten. Tevens heeft u ruimte om het kozijn waterpas te stellen door middel van vulplaatjes. 1. Inmeten Het inmeten doet u vanaf de buitenzijde van de gevel. Het liefst op meerdere plekken meten (bijv. boven, midden en beneden). U neemt de maat van muur tot muur voor het inmeten, houdt rekening

Nadere informatie

Plexiglas - Chronograaf

Plexiglas - Chronograaf Ontwikkelt voor het heden, gebouwd voor de eeuwigheid! Plexiglas - hronograaf De tijd is noch grijpbaar noch conserveerbaar. Dat weet elk kind. Met de hronograaf kun je de tijd zichtbaar maken. Een modern

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster

Gereedschaptheorie. Draadsnijden. E. Zewuster Gereedschaptheorie Draadsnijden E. Zewuster Draadsnijden Voor het vervaardigen van schroefdraad gebruiken we draadsnijgereedschap. Schroefdraad behoort tot de losneembare verbindingen. Schroefdraad komt

Nadere informatie