REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED!"

Transcriptie

1 REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED! BEWERKT DOOR H. WAPSTRA AZN. UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MI.J. A. E. KLUWER - DEVENTER

2

3

4

5 REPAREER ZELF MAAR... DOE HET GOED! HANDLEIDING VOOR HEN, DIE ALLE VOORKOIVIENDE HERSTELLINGEN AAN HUTS EN HUISRAAD ZELF WILLEN VERRICHTEN Nederlandse bewerking van het Taschenbuch der handwerklichen Selbsthilfe" van BERNARD WEICKMANN door H. WAPSTRA Azn. Leraor Bouwkundig tekenen aan de Ambachtsschool to Utrecht VIERDE DRUK UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ IE. E. KLUWER -- DEVENTER

6 N.V. DPUKKERIJ SALLAND, DEVENTER

7 EEN WOORD VOORAF. Goed overleg is het halve werk; de andere helft, maar ook een niet gering deel van datgene, hetwelk bij dat goede overleg" kan worden ondergebracht, moet op rekening gesteld worden van de handvaardigheid, de vakkennis. Nu mag het werk van een niet-vakman, een handigen knutselaar, nooit met die maatstaf worden gemeten, die men het werk van den vakman mag aanleggen; daartegenover staat, dat de werkelijk ernstige knutselaar" steeds zal trachten een zo hoog mogelijke graad van volmaaktheid te bereiken. Vele van die ernstige knutselaars hebben dan ook op allerhande wijze getracht de hun ontbrekende vakkennis aan te vullen. Meermalen hebben zij bij ons, vald.eraren", aangeklopt om raad bij moeilijke gevallen en steeds weer hoorden wij de verzuchting: Bestond er maar een eenvoudige handleiding, die ons, op het voor ons onbekende terrein, enigszins wegwijs kon maken." De bestaande vakliteratuur is voor deze mensen of te nitgebreid, of te technisch en dus onbegrijpelijk. Ondergetekende was dan ook reeds geruime tijd van plan, een dergelijke eenvoudige handleiding samen te stellen. Door zijn drukke werkzaamheden was het plan echter plan" gebleven. Toen echter dit voorjaar de uitgeefster van dit werkje hem vroeg, of hij succes verwachtte van de uitgave ener Nederlandse bewerking van het Taschenbuch der handwerklichen Selbsthilfe far alle Arbeiten in Haus and Wohnung", heeft hij gemeend deze vraag in bevestigende zin te moeten beantwoorden. Een Nederlandse bewerking" heeft di t voordeel boven een vertaling", dat bij verschil in werkwijze, de in Nederland gebruikelijke kan worden aangegeven. Teneinde evenwel de prijs van dit werkje zo laag mogelijk te kunnen houden, zijn de afbeeldingen nit het Duitse werkje overgenomen en is, waar nodig, gewezen op de verschillen tussen het in Duitsland en in Nederland bij de bewerking gebezigde gereedschap. Om den ernstigen knutselaar gelegenheid te geven verschillende

8 IV van de behandelde bewerkingen toe te passen aan een werkstuk, heeft de bewerker gemeend goed te doen, aan het einde een hoofdstuk in te lassen, waarin de bouw en afwerking van een kano wordt behandeld. Voor op- en aanmerkingen houdt hij zich ten zeerste aanbevolen. Dat het werkje een goed onthaal moge vinden en vele ernstige knutselaars tot nut moge zijn, is de wens van den bewerker. Utrecht, November H. WAPSTRA Azn. BIJ DE TWEEDE DRUK. De gunstige ontvangst, die de eerste druk in de vakpers ten deel is gevallen, de vele door ons ontvangen brieven en het feit dat nu reeds een tweede druk noodzakelijk is, het zijn alle aanwijzingen, dat ons werk in een bestaande behoefte voorziet. Dit stemt tot grote voldoening, te meer nog, nu de uitgeefster hierin aanleiding vond, deze ongewijzigde herdruk tegen een lagere prijs beschikbaar te stellen, waardoor wij tegemoet kunnen komen aan de wens van velen, die er bij ons op hebben aangedrongen, het aanschaffen ook aan bezitters van smalle beurzen mogelijk te willen maken. Utrecht, December H. WAPSTRA Azn. BIJ DE DERDE DRUK. Bij de bewerking van deze druk hebben wij een dankbaar gebruik gemaakt van de te onzer kennis gebrachte wenken en van verlangens van de gebruikers, waarvoor wij hun hier gaarne dank brengen. Wij hebben gemeend te moeten voldoen aan het verzoek van velen, om deze nieuwe druk in de nieuwe spelling te doen uitgeven, terwiji wij tevens een hoofdstuk inlasten over het schoonhouden en herstellen van de stofzuiger", terwij1 wij verder, mede als gevolg van de op ons uitgeoefende aandrang van gebruikers van dit werk in Nederlands Oast-Indie, enkele Indische houtsoorten hebben behandeld. Waar nodig werd het behandelde aangepast aan nieuwe inzichten en werkmethoden. Wij konden niet voldoen aan de op ons uitgeoefende aandrang om enkele hoofdstukken te laten vervallen, omdat de daarin beschreven werkzaamheden niet door amateurs zouden mogen worden verricht.

9 V Wij hebben dat niet kunnen doen, omdat wij van mening zijn, dat de gebruikers ook enig inzicht dienen te hebben in de werkzaamheden die anderen voor hen moeten verrichten, terwijl wij, waar nodig, zeer nadrukkelijk hebben aangegeven wat de amateurs zelf wel en wat zij zelf niet mogen doen. De uitgeefster brengen wij dank voor de keurige verzorging. Ons bij voortduring aanbevolen houdende voor op- en aanmerkingen, wensen wij deze druk een even goed onthaal als zijn voorgangers. Utrecht, juii, H. WAPSTRA Azn. BIJ DE VIERDE DRUK. Dat dit werk in een bestaande behoefte voorziet is thans wel gebleken, ook uit de vele brieven, die wij van dankbare gebruikers hebben ontvangen. Dat een nieuwe druk noodzakelijk was, wis ten we reeds een paar jaar, doch door de buitengewone tijdsomstandigheden zou naar onze mening de verschijning er van voorlopig wel een vrome wens blijven. En nu kondigde de uitgeefster aan, dat in dit oorlogsjaar een herdruk is toeges taan. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid. Op grond van de ingekomen critiek kunnen wij met gerustheid besluiten, deze vierde druk zo goed als ongewijzigd te laten verschijnen. De uitgeefster brengen wij hulde en dank voor het overwinnen van de vele moeilijkheden, en voor de keurige uitvoering. Dat het papier niet is als dat van voorgaande drukken, zal wel niemand verwonderen. Ons wederom aanbevolen houdende voor opbouwende critiek, wensen wij ook deze druk een even goed onthaal als de voorgaande. Utrecht, Mei H. WAPSTRA Azn.

10 INHOUD. A. TIMMERWERK, Biz. I Algemeen overzicht i 2 De zagen 2 3 Behandeling en hantering van zagen 2 4 Beitels 8 5 Het slijpen van beitels 1 o 6 Schaven 14 7 Raspen en vijlen i8 8 Bijl, hamers, schrijfhaak en kruishouten 19 9 Hout en houtkeuze 22 Vurenhout - Grenenhout - Larix- of lorkenhout - Eikenhout - Teak- of djatihout - Lindenhout - Notenhout - Beukenhout - Essen- en Iepenhout - Mahoniehout - Eakele Indische houtsoorten: Uzerhout - Aibaf - Mina - Ainoes - Bamboe. Triplex en Multiplex - Boards en platen. io Hoe wordt het hout aan elkaar verbonden? 3o Pen-en-gatverbinding.. II De werkbank, het vervaardigen daarvan ons eerste leerobject 32 Samenstelling - Afmetingen. 12 Het lijmen Boren en schroeven Andere houtverbindingen Plafonds en lambrizeringen Het spijkeren en nagelen 57 B. MEUBELMAKERSWERK. 1 Algemeen overzicht 6i 2 Het materiaal. ************ 62 3 Eenvoudige houtverbindingen 64 4 Volgorde van bewerking en to gebruiken gereedschappen bij deze verbindingen 69 5 Het toepassen van het geleerde bij het vervaardigen van een gereedschapskist, een zitbank of een dergelijk voorwerp 76 6 Herstellingen aan meubels, deuren, ramen en vloeren 77 7 Beitsen, in de was zetten en politoeren van oude en nieuwe meubels 8i C. METSEL- EN PLEISTERWERK. 1 Algemeen overzicht 84 2 De specie 84 Voor metselwerk - Voor buitenpleisterwerk - Voor binnenmuren.

11 -d. -d. VII 131.7, 3 Oorzaken van vernieling der bepleistering; het verbeteren van vochtige muren 88 4 Het aanbrengen van een bepleistering 94 5 Het samenstellen van muren en tussenwanden voor verschillende vertrekken, zoals donkere kamers en slaapkamers, benevens voor tuinhuisjes en dergelijke Betonwerk Io6 7 Herstellingen van dakbedekkingen 112 D. IJZERBEWERKING. 1 Algemeen overzicht Het materiaal Gereedschappen en werktuigen De meest voorkomende bewerkingen 121 a. het afhakken van het ijzer - b. het vijlen - c. het afknippen - d. het zagen - e. het ponsen - f. het boren - g. het buigen - h. buigen van profielijzer. 5 De meest gebruikelijke metaalverbindingen a. het wellen of lassen - b. het solderer!. - c. het klinken het vastschroeven van verbindingen - e, overkepingen - f. overkroppingen - g. knoopplaatverbindingen - h. felsverbindin gen. 6 Toepassingen bij huishoudelijke voorwerpen 137 a. slecht sluiten van ramen - b, traliewerk voor lichtkozijnen - c. slecht sluiten en piepen van deuren herstellingen aan sloten - e. herstellingen bij meubels - f. het plaatsen van kachels en haarden - g. rook en kolendamp in de kamer - h. herstellingen aan kachels en haarden - i. herstellingen in de keuken - j. herstellingen aan schuur of bergplaats - k. herstellingen aan de kelder - 1. herstellingen in bij- of waskeuken. E. INSTALLATEURS- EN LOODGIETERSWERK. I. De electrische installateur, 1 Algemeen overzicht 152 Stroomsoorten - Het meten van de electrische stroom - De weg van de stroom naar den verbruiker. 2 De electrische stroomketen en de bouw van leidingen Schakelingen en fouten bij de aanleg 158 Kortsluiting - Aardsluiting. 4 Materiaal en gereedschappen 16r De draadsoorten - Gummi-adersnoeren - Binnenkabels - Isolatieband - Buizen - Lamphouder - Aftakdoos - Steekdoos (stopcontact) - Veiligheden (zekeringen) - Schakelaar - Leidingen. - Gereedschappen. 5 Het werk van den electro-monteur Veiligheid voor alles! 6 Herstellingen aan lampen en strijkbouten Schoonhouden en herstellen van de stofzuiger.. 178

12 VIII Blz. 8 Zwakstroominstallaties 182 Het galvanisch element - Batterijschakeling - Parallelschakeling - Serie-schakeling - Gemengde schakeling - Droge elementen - Beltransformatoren - Leidingen voor zwakstroom - Armaturen en andere materialen - De electro-magneet en de schel. g Het aanleggen van een schelinstallatie 187 to Verschillende schel-schakelingen..... ** De schel wil niet gaan - Fouten van de batten) - Huistelefoon - Verlichting door zwakstroom - De accumulator (accu) - Schakelingen - Het aanleggen van een verlichtingsinstallatie voor zwakstroom - Aftakkingen - Montage der leidingen - Het zelf"-laden van accu's. II. De gas- en waterinstallateur. II Het ontstaan en de toepassing van gas gg De gascomforen - De gasmeter - Kranen - Branders - De Bunsen-brander - Het staand gasgloeilicht - Het hangend gasgloeilicht - Slecht brandende lampen - Gebreken in de leiding - Gebreken van gasmeters - Aansteekinrichtingen - Gascomfoor - Terugslaan van de vlam - Gasslang. 12 Het aanleggen van een gasleiding 207 Het draadsnijden - Afdichten der verbindingen - Juiste lagging van de leiding -' Het buigen van een pijp - OnderL zoek der leiding - Gasverwarming - Gas-badkachels (gasgeysers) - De badkachel verwarmd door gewone brandstoffen. 13 De centrale verwarming en haar behandeling Uitvoering en herstelling van waterleidingen 215 Herstellingen aan tapkranen - De waterspoelinrichting voor een closet - Verstopte uitlooppijpen - Bescherming der leiding tegen bevriezen - Ontdooien der waterleiding - Het aansteken der soldeerlamp en het ontdooien - Het vervaardigen van een waterleiding - Bevestiging - Het opvoeren van de waterdruk. III. De loodgieter en blikslager. 15 Dunne metalen platen en de gereedschappen voor het bewerken van deze platen De gereedschappen. 16 Het toepassen van platen buitenshuis 228 Het zinken dak - De dakgoot - Uitspringende lijsten - Beschadigde dakbedekkingen. 17 Het toepassen van platen binnenshuis Het solderen met zacht soldeer 230 F. GLAZENMAKERSWERK. 1 Gereedschappen en materiaal Wat wij van het glas moeten weten 234

13 IX Blz. 3 Het inzetten van ruiten in ramen 235 Stopverf. 4 Het inzetten van ruiten in portret- of schilderijlijsten Het onderhoud van spiegels, glazen gebruiksvoorwerpen en vensterruiten 239 G. POTTENBAKKERSWERK. i Algemeen overzicht Warmtetechniek Herstellingen, gereedschap en materiaal Het verbeteren van een kachel of haard 245 H. SCHILDER- EN WITWERK. Algemeen overzicht Wit- en sauswerk 247 Bereiding der kalk - Kalk-verflakken - Wat aan het witten" of sausen" voorafgaat - Het witten of sausen - Witsellaag op hout en steen Organische bindmiddelen voor kalkechte verfstoffen. 3 Waterglasverven (silicaatverven) Verven uit de chemische industrie Teer, carbolineum, asphalt enz Was- en daarmede overeenkomende verven Het verwerken van lijmverf, het schabloneren en het trekken van biezen 256 Voorbehandeling der wanden Samenstelling en verwerking der verf - Schabloneren en biezentrekken - Lijmverf op kleine meubels en dergelijke. 8 Olieverf op pleisterwerk en op steen 262 Het verven. g Olieverf op ijzer 266 o Olieverf op hout (buitenwerk) II Olieverf op hout (binnenwerk) Lak, lakverf en haar verwerking Het verwijderen van oude verf- en laklagen Hout- en marmerimitatie en soortgelijke verftechnieken Het schoonmaken der kwasten en het bewaren der verf 275 J. BEHANGERS- EN STOFFEERDERSWERK. Algemeen overzicht B_ e_hangen Wat aan het behangen voorafgaat - Het plaksel - Het gereedmaken van de banen - Lincrusta, linoleum, ledernamaak en soortgelijke behangsels. 3 Leggen, onderhoud en herstellen van linoleum en soortgelijke vloerbedekking Het gereedmaken van de ondergrond - Plakmiddelen - Het leggen van linoleum - Het onderhoud van linoleum en soortgelijke vloerbedekking.

14 X Blz. 4 Vloerkleden en lopers Tapijten als wandbekleding 28g 6 Schuifgordijnen 290 Materiaal en wijze van bewerken - Het bevestigen der gordijnen. 7 Rolgordijnen Beklede meubels en hun herstelling 294 Opvolgende werkzaamheden bij het stofferen - Gereedschap en materiaal - Aanbrengen der singels - Het opnaaien en vastsnoeren der veren - Bespannen met een juteweefsel - De laatste overspanning. K. VERBINDING VAN MATERIALEN DOOR LUMEN EN KITTEN. I Algemeen overzicht.. 2 Huiden- en beenderlm Waterdichte lijm 299 Chroomlijm. 4 Caseine-kalklijm (koudlijm) Dextrinelijm Tarwestijfsel Wener pap Kitverbindingen Scheeps- of marinelijm Celluloidkit 303 NASCHRIFT. AANHANGSEL. HET VERVAARDIGEN OF BOUWEN VAN EEN KANO. I Algemeen overzicht Houtkeuze Hoofdafmetingen Het bouwen 309 De kiel - Spanten - Het stellen der spanten - De Stevens - Het geraamte - De bekleding van het geraamte - De bodem - De zijplanken - Dichte verbindingsnaden - De dekplanken - Verven van de voor- en achterruimte - Afwerken van het geraamte - S ymmetrische bouw. 5 De peddels 315 De bussen - Het lakken der peddels. 6 Het afwerken van de kano 318 De stootrand - De kuiprand. 7 Het bekleden van voor- en achtersteven De ringen - Het solderen. 8 Het aftimmeren van zitbodem en rugsteunen 323 De zitbodem - De rugleuningen. 9 Afwijkende vorm voor de achtersteven 324 io Schilderwerk 325 Welke kleuren?

15 XI Biz. II Het dekzeil 326 Ringen voor de tourniquets - Het aanbrengen der tourniquets - Het afsluiten van de kuip. Plaat PLATEN. I De zaag en haar behandeling 3 2 Het zagen 7 3 De beitels en het slijpen van beitels 9 4 De voornaamste bewerkingen met schaaf, houtrasp en houtvijl 15 5 Verschillende schaven en de juiste houding bij het schaven * 6 Gereedschappen voor hakken en slaan en voor het afschrijven 20 7 De werkbank en haar onderdelen 33 8 Het aftekenen en lijmen van de onderdelen der werkbank Gaten hakken en het lijmen van deze verbindingen. Het boren Het aanzagen van pennen * II Voorbeelden van houtverbindingen Houtverbindingen bij hekken en deuren Verbindingen in de breedte, toepassing bij lambrizeringen, plafonds e.d Waarop men dient to letten bij gespijkerde verbindingen Werkzaamheden aan een tuinhek 16 Eenvoudige houtverbindingen * 17 Volgorde van bewerking bij houtverbindingen 18 Toepassing van houtverbindingen bij eenvoudige voorwerpen Gereedschap en werk van den metselaar en den stucadoor De stucadoor aan het werk * 21 Betonwerk * 22 De voornaamste gereedschappen voor de metaalbewerking. 12o 23 Afhakken, buigen, klinken en schroeven van ijzerverbindingen Het buigen van ijzer in koude toestand 25 Werk van den huissmid De electrische stroomketen i6o 27 Montage van electrische leidingen Idem Stofzuiger 179 3o Het laden van accumulatoren De electrische schel Schakelschema's voor electrische schellen Het toepassen van zwakstroom voor verlichting Licht- en kookgasinstallatie Het draadsnijden * 36 De waterleiding Het solderen * 38 Werk van den glazenmaker en van den ovenbekleder.. * 39 Schildersgereedschap De schilders aan hun werk * 41 Behan gerswerk * 42 Stoffeerderswerk * 43 Peddelkano: Aanzichten en doorsneden il Uitslagen en details f 1 Verschillende onderdelen 321 * Achterin het boek opgenomen.

16

17 A. TIMMERWERK. i. ALGEMEEN OVERZICHT. Het Duitse spreekwoord: De bijl in huis, spaart den timmerman uit", stelt in algemene zin wel in het juiste licht de waarde van goede knutselarbeid, doch doet het aloude, edele timmermansgilde onrecht, wanneer daarmede bedoeld wordt, dat men slechts een biil ter hand behoeft te nemen om een timmerman overbodig te maken. Het aantal van zijn gereedschappen is niet groot vooral de laatste jaren is dit aantal zeer verminderd : enige goede zagen, enige doelmatige beitels, enige schaven, een vijl, enige boren en een booromslag, een winkelhaak, enige kr uishouten, een zwei en niet te vergeten een goede duimstok, dit alles doet in de hand Bens vlijtigen timmermans wonderwerken van timmerkunst ontstaan, vooral wanneer deze schepper constructieve zin paart aan grote handvaardigheid. Ook vraagt zijn werk geen grote verscheidenheid van materiaal. Zijn meest gebruikelijk bouwmateriaal is het vurenhout. Al de binnenbetimmeringen voor de gewone huisbouw, zoals vloeren, plafonds, schotten, binnendeurkozijnen en deuren, alsmede trappen, balklagen en kappen, worden van dit hout vervaardigd. Ook wordt, voor de zwaardere stukken, zoals balken en kapspanten, dennenhout gebezigd. Voor buitenbetimmeringen, kozijnen, ramen en deuren, enz., worth meestal grenenhout gebruikt. Een enkele maal verwerkt hij ook andere houtsoorten, zoals: Amerikaans grenen-, eiken-, beuken-, iepen- en teakhout. Bij deze bewerking heeft hij bevestigingsmiddelen nodig, zoals: houtschroeven, draadnagels; een enkele maal houtlijm en houtdraad- of moerbouten. De eigenaardige gesteldheid van genoemd werkhout, dat ten opzichte van zijn natuurlijke eigenschappen de meest uiteenlopende schakeringen geeft te zien, terwijl juist van deze eigenschappen het slagen van het werk en de wijze van bewerking afhankelijk zijn, maakt het noodzakelijk, dat elke timmerman een grote dosis materialenkennis bezit. Een zekere mate van materialenkennis is ook voor den leek,

18 2 die het timmerhandwerk met succes wil beoefenen, gewenst, wil hij niet de kans lopen, dat men hem geheel ondeugdelijk en onbruikbaar materiaal in de hand stopt, waardoor zijn werk moeilijk wordt en tot onvruchtbaarheid wordt gedoemd. Zeer vele teleurstellingen zijn het gevolg van het ontbreken van genoemde kennis en zijn de oorzaak van tegenzin in dit soort knutselwerk. Het kan anders en beter. Bezie maar eens de geweldige overspanningen van de grote zalen voor volksfeesten en tentoonstellingen, de patriarchale en sierlijke oud-franse en Zwabische huizen, uitgevoerd in vakwerkbouw; de meestal zonderling gevormde houten bruggen, die zuchtend en steunend stand hielden bij de aanvallen van de wild geworden elementen, terwijl haar uit vaster materiaal gebouwde zusters dikwijls op noodlottige wijze het onderspit moesten delven. Het geheim daarvan ligt, behalve in de zorgvuldige keuring van het materiaal, bovenal in de doelmatigheid van de gebruikte verbindingen. Met deze verbindingen zullen wij ons, zij het dan in grove trekken, bezig moeten houden. Maar vooraf zullen wij kennis moeten nemen van de voor ons doel noodzakelijke gereedschappen. 2. DE ZAGEN. Een van de belangrijkste gereedschappen bij de houtbewerking is de zaag. Tussen de zaag van den vakman en die, welke gewoonlijk door den amateur wordt gebruikt, bestaat meestal een hemelsbreed verschil. Dat verschil zit niet enkel in de vorm der zaag, maar veel meer in de wijze, waarop dit gereedschap door de hier genoemde groepen van gebruikers wordt behandeld. De zaag behoort tot de zg. snijdende gereedschappen en is dus steeds aan regelmatige afslijting stomp worden onderhevig. Onoordeelkundig gebruik, gevolg van de onbekendheid met haar eigenschappen, kunnen haar voor den vakman totaal onbruikbaar maken. Een zaag, waarmede men nog wel een stuk bout kan doorzagen, doch die niet meer de aangegeven lijn volgt, is voor ons doel onbruikbaar. 3. BEHANDELING EN HANTERING VAN ZAGEN. Wij onderscheiden: spanzagen (plaat 1, fig. A) en handzagen (pl. 2, fig. D), terwijl wij voor enkele bewerkingen nog speciale zagen hebben, zoals de kapzaag (pl. i8, fig. A) en de schrobzaag.

19 PLAAT i. 3 De zaag en Naar behandeling (blz. 3-8). d all A. spanzaag. B. het in elkaar zetten van een spanzaag. C. het,,zetten" der tanden (de zaag vastgezet in een vijlklem). D. scherpen (vijlen) loodrecht op de bladrichting. E. schuin gevijlde tanden. F. zaagsneden (f1f2--f4 ni het zetten).

20 4 Bij eerstgenoemde zagen moet het dunne, elastische zaagblad door een bijzondere verstijvingsconstructie geschikt voor het gebruik worden gemaakt. Dit geschiedt door het zaagblad in te spannen in een raamwerk. Raam en zaagblad zijn niet onafscheidelijk met elkaar verbonden, maar het geheel kan uit elkaar genomen en weder in elkaar gezet worden. Bij een spanzaag, die een lengte heeft van ongeveer Ho cm, onderscheiden we verschillende delen, die op pl. i, fig. a l tot en met al,, zijn aangegeven. Het inspannen van de zaag in het spanraam wordt nader aangegeven op pl. 1, fig. B. Omdat deze zaag in ons land weinig wordt toegepast, achten we een nadere omschrijving overbodig. De tanden van een zaag hebben de vorm van een driehoek; grootte en vorm zijn verschillend, al naar gelang van het doel, waarvoor de zaag zal worden gebruikt. Zo zal men voor grof werk een zaag met grote tanden gebruiken, bij fijner werk, zoals het zagen van verstekken en dergelijke, zal men een zaag met fijne tandjes een kapzaagje nemen. Gewoonlijk is een zaag, die men in een winkel koopt, niet voor het gebruik geschikt. Het blad moet ruim door de zaagsnede lopen en daarin niet klemmen. Om dit te bereiken, worden de tanden gezet", d.w.z. de tanden worden om de andere naar links en naar rechts omgebogen. Daardoor komen de punten der tanden buiten het vlak der zaag te staan; de zaagsnede wordt derhalve iets wijder dan het blad dik is en hierdoor loopt de zaag gemakkelijk door de zaagsnede. Vooral bij het zagen van nat bout is het noodzakelijk, dat de zaag flink gezet" is. Toch kan men met dat flink zetten" ook weer niet ongestraft te ver gaan. Bij te veel naar buiten uitbuigen der tanden loopt men kans veel tanden te verliezen. Als men bij dit zetten de wijdte groter wil hebben dan normaal (ongeveer 1 1/2 maal de dikte van het zaagblad), zullen vele tanden afknappen. Bovendien zal, bij zulk een te wijd" gezette zaag, de zaagsnede heel groot worden, hetgeen onnodig krachtverbruik eist en houtverlies betekent. Het spreekt, dat dit zetten" der tanden op gezette tijden moet plaats hebben. Veelvuldig gebruik en onoordeelkundige behandeling maken het opnieuw zetten al heel spoedig weer noodzakelijk. Het zetten der tanden kan geschieden met een schroevedraaier (pl. i, fig. C) of met een zaagzetter (pl. 1, fig. c2). Bij gebruik van een zaagzetter kan het zetten uit de hand"

21 5 geschieden; bij toepassing van een schroevedraaier moet de zaag worden vastgezet in een vijlklem. Er zijn speciaal voor dit doel vervaardigde zaagvijlklemmen in de handel. Wij willen echter een vijlklem gebruiken, die wij ook voor andere doeleinden kunnen aanwenden, by. bij het afwerken van houten voorwerpen. Bij de behandeling van deze houten voorwerpen komen we daar nog nader op terug. De klem wordt in een bankschroef, die zich aan onze werkbank bevindt, vastgezet. Het zaagblad moet zo diep mogelijk in de klem vastzitten (pl. i, fig. c 1). De schroevedraaier wordt tussen twee tanden gestoken en met krachtige, zekere druk iets omgedraaid, waardoor de ene tand naar links en de andere gelijktijdig naar rechts wordt uitgebogen. Is de schroevedraaier niet zuiver vlak geslepen, maar rond en verbogen, dan glijdt hi; van de tanden af. Is ons het uitbuigen op de boven aangegeven wijze gelukt, dan moet de schroevedraaier niet tussen de volgende tanden worden geplaatst. Doen we dat wel, dan zouden we daarmede bereiken, dat de reeds uitgebogen tand weer terug wordt gedraaid. Wij moeten dus verder gaande, telkens een tussenruimte tussen twee tanden overslaan. Na enige oefening zal men spoedig een zekere handigheid in deze wijze van zaagzetten" krijgen. Pl. 1, fig. c2, toont ons het zetten met een zaagzetter. Dit gereedschap bestaat uit een stuk staal met inkepingen voor verschillende zaagdikten en tandgrootten. Soms is er nog een instrumentje op aangebracht, waarmede men de vereiste schuinte der tanden vooraf afstellen" kan. De passende inkeping wordt om de tand geschoven en vervolgens wordt de zaagzetter iets naar beneden gebogen (bij aanwezig zijn van het hiervoor bedoelde instrumentje, buigt men de zaagzetter zover naar beneden, totdat de geleider tegen het zaagblad rust). Ook nu weer worden de tanden om de andere in eenzelfde richting gezet. Door de zaag te draaien, zet men daarna de niet behandelde tanden in de andere richting. Voor het zuiver zagen is het noodzakelijk, dat de zaag zuiver gezet is. Is de zaag bot geworden (hetgeen na het hierboven beschreven zetten steeds het geval is), wat te zien is aan de witte, ietwat afgeronde tandpunten, maar men bovenal bemerkt aan het geringc opschieten bij het zagen, dan moet de zaag worden gevijld. Voor dat doel hebben wij een driekante zaagvijl (pl. i, fig. D) nodig. Denk er wel om, dat wij voor grove tanden een andere vijl moeten nemen dan die, welke wij moeten gebruiken bij kleine tandjes.

22 6 Het zaagblad wordt weer zo diep mogelijk in de vijlklem geschoven en daarna in de bankschroef vastgezet, opdat het, tijdens het vijlen, niet heen en weer kan gaan. Zijn de tanden ongelijk geworden, dan wordt de zaag vooraf gelijk gestreken, door er enige malen, in de lengterichting der zaag, met een platte kant der vijl overheen te strijken. In fig. e 1, pl. I, is te zien, dat de tand ongelijkzijdig (op stoot) gevormd is. Door deze vorm wordt bereikt, dat de zaag bij de heengaande beweging snijdt. Wil de zaag goed snijden, dan moet de korte zijde zich bevinden aan de van het handvat afgewende zijde. Bij het vijlen moet hierop nauwkeurig acht worden gegeven. Voor het zagen van langshout (het zg. schulpen) moeten de tanden meer op stoot" worden gevijid dan voor het overlangs doorzagen (afkorten). Het vijlen kan loodrecht op het zaagblad geschieden (p1. I, fig. D) en schuin ten opzichte van dit blad (pl. I, fig. E). In laatstgenoemd geval zal de zaag beter snijden. Wij beginnen het vijlen van een van de uiteinden, by. bij het zaaghandvat. Vijlt men de tanden loodrecht op het zaagblad (pl. 1, fig. D), waar het links van de vijl liggende stuk reeds gevijid is en rechts van de vijl de stompe tandpunten nog te zien zijn, dan kan men achtereenvolgens alle tanden onder handen nemen; vijlt men de zaag schuin ten opzichte van het blad (fig. E, pl. I), dan moeten de tanden om de andere aan de ene zijde worden gevijid, waarna men de zaag met de andere zijde naar voren, opnieuw vastzet en de andere tanden vijlt. In het algemeen zullen 2 a 3 vijlstreken voldoende zijn om de tand weer scherp te maken, maar in elk geval moet zo lang worden gevijid, tot de tandpunt scherp uitloopt. Zijn de tanden goed gevijld, dan voelt men, bij het over de tanden strijken in de richting van het handvat, de aan de tanden gevijlde braam, die als het ware de hand tegenhoudt. Is de vijl door langdurig gebruik afgesleten, hetgeen men kan zien aan het glanzen der vijlvlakken, dan grijpt de stomp geworden vijlkeep niet meer in het materiaal van het zaagblad en glijdt met akelig gekras over de tandvlakken. In fig. F, pl. 1, zijn vier verschillende zaagsneden aangegeven. Fig. f1 toont ons de zaagsnede van een niet-gezette zaag. Het blad loopt stijf tussen de doorgesneden vlakken door en zal gemakkelijk vastlopen. Deze wijze van zagen is niet aan te bevelen. De zaag zal spoedig lam" of scheluw" worden gestoten, welk gebrek niet meer te herstellen is. Fig. f 2 wont ons de zaagsnede

23 PLAAT 2. 7 Het zagen (blz. 3-8). A A. het zuiver stellen van het blad der spanzaag. B. het bij de schreef" inzagen. C. zuiver gesteld zaagblad; c 1. onjuist gesteld zaagblad. D. met de handzaag op schreef" zagen.

24 8 van een goed gezette zaag. Het blad gaat vrij door de opening en kan niet klem lopen. Fig. f3 toont ons de zaagsnede van een te wijd gezette zaag, terwijl fig. f4 ons de zaagsnede laat zien van schuin op de richting van het zaagblad gevijlde tanden. Het is duidelijk, dat de punten van een dusdanig gevijlde zaag spoediger bot zullen worden dan die van een loodrecht op het blad gevijlde; vergelijk f 2 en f4. Draadnagels, zand en dergelijke stoffen, zijn vijanden van een scherpe zaag. Durft men het zelf zetten en vijlen der zaag niet aan, dan laat men haar op gezette tijden door een bekwaam vakman scherpen. Na het gebruik wordt de spanzaag steeds ontspannen en moet dus, voor men er mee gaat zagen, weer gespannen worden en het blad zuiver worden gesteld. Fig. A, pl. 2, toont ons, hoe het raam bij het zuiver stellen moet worden vastgehouden. Het blad mag nimmer scheluw in het raam staan. Door het draaien aan de linker en rechter horen, kan men het blad zuiver stellen. In fig. B, pl. 2, wordt aangegeven, hoe men de zaag moet vasthouden en op welke wijze men kan bereiken, dat de zaag precies bij de schreef in het hout dringt. In fig. C, pl. 2, wordt aangegeven, hoe de zaag in het raam moet worden gesteld om het in de lengterichting doorzagen van een plank mogelijk te maken, terwijl in fig. c 1 duidelijk te zien is, dat men met een onjuis t gestelde zaag nooit een plank in de lengterichting kan doorzagen (schulpen). Al deze handelingen zijn overbodig wanneer men zijn toevlucht neemt tot de handzaag (pl. 2, fig. D), die dan ook in ons land algemeen gebruikt wordt. Een schrobzaag, een zaag met een zeer smal blad, dient om gebogen stukken uit te zagen. 4. BE ITELS. Een niet minder gewichtig gereedschap dan de zaag, is de beitel. Het is, om zo te zeggen, de tegenpool der zaag, omdat de houtverbindingen in de regel bestaan uit een deel, waaraan een pen wordt gezaagd en een ander deel, waarin een gat wordt gehakt. Bij het ene vindt dus de zaag, bij het andere de beitel toepassing. Beitels zijn in verschillende soorten en afmetingen in de handel. Voor ons doel zoeken wij enige beitels van verschillende breedte uit en wel twee of drie steekbeitels (fig. A, pl. 3) en twee of drie

Klank uit hout en metaal

Klank uit hout en metaal Klank uit hout en metaal Zelfbouwmuziekinstrumenten voor het musiceren met kleine kinderen Wim Krijger Voorwoord Muziekinstrumenten spelen een belangrijke rol in het werk van Peuters en Muziek. In het

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

VOOR HET EERST NAAR DE CLUBMATCH

VOOR HET EERST NAAR DE CLUBMATCH VOOR HET EERST NAAR DE CLUBMATCH Als u als bezoeker op een show komt lijkt het misschien wel gemakkelijk om de hond even te showen, vergeet het maar. De keurmeester heeft tot taak de hond te keuren zoals

Nadere informatie

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar

Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool. Met huid en haar Met huid en haar Project over het menselijk lichaam voor de bovenbouw van de basisschool Muurkrant. Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les gedaan is en wat de leerlingen

Nadere informatie

HET GEHEIM DEN WORSTMAKER

HET GEHEIM DEN WORSTMAKER HET GEHEIM VAN DEN WORSTMAKER DOOR M. J. H E IJ E R E S LIJlAU IJ.AOUIVUCUUUIIIN 1936 HET GEHEIM VAN DEN WORSTMAKER DOOR M. J. HE IJ ERE S leraar SLAGERSVAKCURSUSSEN 1936 VERBETERBLAD. Op bladzijde 11,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren

Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren Composteren: hoe, wat en waarom? Snoeihout verwerken in de kringlooptuin Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren INDEX BOMEN EN STRUIKEN IN DE TUIN Groeien in de kringloop 3 Bomen

Nadere informatie

De heliummethode. Vooraf

De heliummethode. Vooraf De heliummethode Vooraf Voor wie? Voorbereiding Uitvoering Is hulp nodig en ook strafbaar? Aanpassingen in de methode die wij afraden Onderzoek Persoonlijke afweging Conclusie Vooraf Als artsen weigeren

Nadere informatie

Onderhoud van zilver en andere metalen in Nederlandse kerken

Onderhoud van zilver en andere metalen in Nederlandse kerken Van avondmaalsbeker tot ziekendoosje Onderhoud van zilver en andere metalen in Nederlandse kerken handleiding Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland Zo schoon als zilver... 3 Metaal in de kerk 5 Vasa

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren

Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Thuiscomposteren in de kringlooptuin Alles wat u moet weten over thuiscomposteren Inhoudstafel Composteren: hoe, wat en waarom? Waarom zou u thuiscomposteren? 3 Wat kunt u allemaal composteren? 5 Wat gebeurt

Nadere informatie

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES PARKEERGARAGES In een maatschappij die zo zeer gebonden is aan mobiliteit en waar de meerderheid van de bevolking een auto gebruikt, is het parkeren in stedelijke gebieden een probleem. Tot nog maar een

Nadere informatie

Les 1.1 - Balvaardigheid

Les 1.1 - Balvaardigheid Les. - Balvaardigheid TOELICHTING Dit is de ideale les om kennis te maken met een groep. De organisatie is heel simpel en de les nodigt uit tot grote intensiteit. Alle werkvormen zijn zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden bron

Nadere informatie

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk?

Profielwerkstuk Terraforming hoogmoed of mogelijk? Een werkstuk van: Rob Stalpers Joni van der Ceelen Max Robben, www.havovwo.nl INHOUDSOPGAVE Titelpagina... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 3 De geschiedenis van Mars...4-6 De mens als

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia PLATOON VERZAMELD WERK Plato - Politeia Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands

Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak Nederlands In GOK-schrift 10 kwam de afstemming van het vak Nederlands aan de orde. In deze aflevering lichten we toe hoe je ook als leerkracht van

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie