Personele reorganisatie Jouw besluit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personele reorganisatie Jouw besluit:"

Transcriptie

1 Personele reorganisatie Jouw besluit: plaatsing als functievolger aanwijzing als herplaatsingskandidaat, met of zonder herplaatsing

2

3 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat heb je ontvangen? 4 Welke gevolgen heeft het plaatsings besluit voor mij? 4 Bezwaar maken? 8 Wat gebeurt er in fase 2? 9 Colofon Dit is een uitgave van de politie, onder verantwoordelijkheid van het programma personele reorganisatie. Meer informatie vind je op de intranetpagina van het programma personele reorganisatie: Disclaimer De inhoud van deze brochure is zorgvuldig samengesteld en bedoeld als toelichting op het besluit dat je ontving. Doordat we juridisch taalgebruik zoveel mogelijk wilden vermijden, is het mogelijk dat de inhoud van deze toelichting op onderdelen voor meerderlei uitleg vatbaar is. Aan de informatie in deze brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag gereproduceerd worden zonder toestemming vooraf.

4 2

5 3 Voorwoord Beste collega, Politiewerk is mensenwerk. Als het erop aankomt, hangt ons succes niet af van structuren en systemen, maar van jullie bijdrage aan operatie en bedrijfsvoering. Bij alles wat wij moeten regelen om te kunnen groeien naar één korps, staat daarom wat mij betreft de personele reorganisatie prominent voorop. Want het is essentieel voor onze organisatie dat wij individuele collega s stap voor stap op de juiste werkplek zien te krijgen. Het plaatsingsbesluit bij deze brochure betekent voor ons allemaal een kantelmoment. We ronden een periode af, waarin van alle politiemensen veel geduld en uithoudingsvermogen is gevraagd. De korpsleiding is zich daar terdege van bewust. Het is een pak van ons hart dat wij eindelijk de duidelijkheid kunnen verschaffen waar politiemedewerkers en niet te vergeten hun thuisfront al zo lang naar uitkijken. Met de start van de volgende reorganisatiefase slaan wij samen de weg omhoog in. Van meet af aan gold dat wij bij de politie geen gedwongen ontslagen willen zien. Dat bereiken wij alleen door te accepteren dat teams en afdelingen de komende periode mogelijk nog niet in balans zijn. Sommige zijn overbezet, andere komen personeel tekort. Fase 2 biedt ons vijf jaar om die balans te vinden. Wellicht krijg je de vraag of je nog een poos je huidige, tijdelijke taken wilt blijven vervullen. Er komen echter ook vacatures vrij, waar jij wellicht interesse en capaciteiten voor hebt. Wij zijn er zeker nog niet. Nu duidelijk is wie op welke werkplek belandt, kunnen wij met elkaar wel constructief verder werken aan het korps dat ons voor ogen staat. Het is ondenkbaar dat dit plaatsingsbesluit iedereen tevreden stelt. Bij zo n complexe overgang is dat simpelweg onmogelijk. Wij laten echter niemand aan zijn of haar lot over. Het korps ondersteunt jullie met faciliteiten zoals het Landelijk Mobiliteitscentrum. Ik verwacht van alle leiding gevenden dat zij extra op hun mensen blijven letten en passende begeleiding bieden. En ik reken erop dat collega s elkaar onderling steunen bij het bereiken van een plek die hun mensenwerk recht doet. Samen bouwen we verder aan een korps waarin uiteindelijk iedereen zich thuis voelt. Daar ga ik voor en ik hoop dat jullie daarin meegaan. Erik Akerboom korpschef

6 4 Deze brochure is ter begeleiding van je brief met het besluit tot plaatsing of aanwijzing als herplaatsingskandidaat en de mogelijk gevonden passende functie. Je vindt hierin meer informatie over dit besluit en de gevolgen hiervan. Daarnaast wordt kort aangegeven wat er op moment van schrijven bekend is over het einde van fase 1 en de start van fase 2. Wat heb je ontvangen? In de envelop die je hebt ontvangen, zit een besluit tot plaatsing als functievolger of een aanwijzing tot herplaatsings kandidaat, met al dan niet daaraan gekoppeld een eerste aanbod tot herplaatsing op een voor jou passende functie. Mocht je bedenkingen hebben ingediend tegen het voorgenomen plaatsingsbesluit dat je in december ontving, en heeft de Plaatsingsadviescommissie (PAC) hierover een advies uitgebracht, dan vind je dit advies ook in de envelop. Heb je geen bedenkingen ingediend, dan is dit besluit, voor de meeste collega s, gelijk aan het voorgenomen besluit van december Welke gevolgen heeft het plaatsings besluit voor mij? In het plaatsingsbesluit staat dat je wordt geplaatst als functievolger op een functie of dat je wordt aangewezen als herplaatsingskandidaat. In het laatste geval lees je welke passende functie jou wordt aangeboden, tenzij de PAC die niet heeft gevonden. Lees hieronder wat voor jou van toepassing is. Ik ben geplaatst als functievolger of aangewezen als herplaatsingskandidaat met een herplaatsing Inwerkingtreding en bezoldiging Op de datum inwerkingtreding besluit zoals vermeld in jouw brief, gaat je nieuwe functie in; inclusief de mogelijke nieuwe bezoldiging. Als je nieuwe functie een bevordering inhoudt, staat in je plaatsingsbesluit de salarisschaal en trede vermeld. Heb je recht op OVW of TBF, dan staat dit ook in je besluit.

7 5 Startdatum nieuwe werkplek Uitgangspunt van verplaatsen: zo snel als kan na inwerkingtreding besluit. Altijd in overleg met je huidige en je nieuwe leidinggevende. Niet iedereen kan op hetzelfde moment worden verplaatst. Dat heeft te maken met de beschikbare capaciteit om systemen aan te passen, autorisaties aan te maken, gebouwen ontvangstklaar te hebben etcera. Per onderdeel wordt in beeld gebracht hoeveel verplaatsingen er zijn en in welke volgorde dit zou moeten plaatsvinden. Reiskosten Je plaats van tewerkstelling wijzigt pas vanaf het moment dat je naar de nieuwe plaats van tewerkstelling reist in het kader van woon-werkverkeer. Zolang je nog werkt op je huidige plaats van tewerkstelling ontvang je de vergoeding voor woon-werkverkeer die daarbij hoort. Dit is een vergoeding op basis van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie. Pas als je feitelijk naar de nieuwe plaats van tewerkstelling reist verandert deze vergoeding al naar gelang de nieuwe reisafstand. Dit moet je zelf aanvragen via Youforce Self Service. Voor de eventuele meerkilometers heb je, naast de basisvergoeding, recht op een aanvullende vergoeding voor de duur van maximaal vijf jaar. Deze aanvullende vergoeding wordt in die vijf jaar jaarlijks afgebouwd. Op staan antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp. Het Nieuwe Werken Ben je een herplaatsingskandidaat of een functievolger die geplaatst is op een functie met in de nieuwe situatie een reistijd van meer dan drie uur, of waarvan is vastgesteld dat de reistijd om lichamelijke, geestelijke of sociale reden niet passend is, dan heb je kunnen aangeven dat je in de functie geplaatst wil worden onder voorwaarde van afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken (soms ook telewerken genoemd). Functievolgers met in de nieuwe situatie een reistijd van meer dan drie uur kunnen ook kiezen voor eerst een jaar experimenteren met plaats- en tijdonafhankelijk werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken is een onderdeel van Het Nieuwe Werken en kan ingezet worden om een functie, waarvoor de reistijd in principe niet passend is, toch passend te laten zijn. Hiervoor heb je een verzoek ingediend en zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd. Een bevestiging hiervan vind je terug in jouw plaatsingsbesluit. Deze afspraken zijn mogelijk tenzij het belang van de dienst er zich tegen verzet. Als het dienstbelang zich niet verzet tegen het plaats- en tijdonafhankelijk werken in de betreffende functie, wordt per roosterperiode van vier weken afgesproken hoeveel dagen je als medewerker plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken. Iedereen kan na de start in de functie waarin hij is geplaatst met de leidinggevende zijn belangstelling bespreken voor Het Nieuwe Werken. Samen met je leidinggevende verken je wat de mogelijkheden zijn en maak je afspraken hierover. Is het een flinke reis naar je plaats van tewerkstelling of wil je bij deze reis bijvoorbeeld de file

8 6 vermijden, dan is wellicht Het Nieuwe Werken (HNW) in te zetten als oplossing. Lees meer in de brochure Het Nieuwe Werken: iets voor jou?. Je vindt hem op Vertrouwensfunctie Als je op een vertrouwens functie wordt geplaatst, dan staat dit in je brief. Plaatsing op een vertrouwensfunctie is onder voorwaarde dat er voor jou een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven. Pas als je deze hebt kunnen je werkzaamheden worden opgedragen die bij deze functie horen. Tot die tijd zul je aangepast werk moeten doen. Overleg dit met je leidinggevende(n). Wordt de verklaring geweigerd, dan zal samen met jou naar een andere passende functie worden gezocht. Als functievolger op een executieve functie geplaatst en je voldoet (nog) niet aan de functie-eisen? Er zijn medewerkers die als functievolger op een zogenoemde executieve functie worden geplaatst, terwijl ze (nog) niet aan de daarbij behorende functie-eisen voldoen. Dit kan omdat: Je een administratieve functie had en deze functie als vergelijkbaar of uitwisselbaar wordt aangemerkt met de executieve functie waarop je nu geplaatst wordt je als gevolg van de LFNP-matching een executieve functie hebt gekregen (daarvoor had je een administratieve functie) en nu geplaatst wordt op een executieve functie. In beide situaties geldt dat er (nog) niet beoordeeld is of je aan de aanstellingseisen voldoet en wat daar eventueel nog voor nodig is. Lees meer over het overgangsbeleid op intranet onder het onderwerp LFNP en/of neem contact op met je leidinggevende. Plaatsing op de executieve functie betekent dus niet dat je direct een aanstelling ter uitvoering van de politietaak (executieve aanstelling) krijgt. Je houdt je administratieve aanstelling tot het moment dat je aan de vereisten voor de executieve aanstelling voldoet. Het uitgangspunt in het overgangsbeleid is dat je aan de functie volledig moet voldoen voordat je deze gaat uitoefenen. Als je niet aan de volledige functie-eisen kan voldoen, wordt gekeken of je een deel van de functie wel kan doen waarvoor een administratieve aanstelling (met BOA-diploma) volstaat. De taken uit de functie die je wel kunnen worden opgedragen, worden door je leiding gevende (teamchef) schriftelijk vastgelegd. Dit schrijft het Overgangsbeleid ook voor. Samen met je leidinggevende wordt bekeken wat je nog nodig hebt om de (gehele) functie te kunnen uitoefenen. Dit vereist maatwerk. Als herplaatsingskandidaat op een passende (executieve) functie herplaatst? De hoofdregel is dat een functie voor een herplaatsings kandidaat ook passend is, als deze daarvoor binnen de termijn van twee jaar om-, her- of bijgeschoold kan worden. Word je op een executieve functie herplaatst en voldoe je nog niet aan de daarbij behorende functie-eisen, dan krijg je bij plaatsing ook geen aanstelling ter uitvoering van de politietaak (executieve aanstelling). Je houdt dus je administratieve aanstelling tot het moment dat je aan de vereisten van de executieve aanstelling voldoet. Samen met je leidinggevende wordt gekeken of je aan functie-eisen kan

9 7 voldoen en wat daar nog voor nodig is. Tot die tijd zul je worden belast met passende werkzaamheden. Als uit het te volgen traject van om-, her- of bijscholing blijkt dat je niet aan de functie-eisen kunt voldoen, dan word je weer aangewezen als herplaatsingskandidaat en zal er samen met jou naar een andere passende functie worden gezocht. Voor een specifieke groep herplaatsingskandidaten geldt een langere periode voor om-, her- en bijscholing. Indien dit laatste voor jou van toepassing is staat dit duidelijk aange geven in je brief. Specifiek: herplaatsings kandidaat Ik ben herplaatst De korpschef is van mening dat de functie die hij je heeft aangeboden en waarop je herplaatst bent een voor jou passende functie is. Er moet jou als herplaatsingskandidaat binnen een termijn van twaalf maanden tenminste tweemaal een passende functie worden aangeboden. Het plaatsingsbesluit dat je nu ontvangen hebt, geldt als het eerste aanbod. Als je de functie accepteert word je daarop direct geplaatst in de nieuwe organisatie en ben je geen herplaatsingskandidaat meer. Dit eerste aanbod mag je ook weigeren. De eerste weigering heeft geen rechtspositionele consequenties. Je hebt drie weken de tijd om kenbaar te maken dat je het aanbod niet wilt aanvaarden. Wat je hiervoor exact moet doen, vind je op: Indien je niet wordt geplaatst op de functie van het eerste aanbod ga je samen met je leidinggevende en het Landelijk Mobiliteitscentrum (LMC) op zoek naar een andere passende functie. Zolang je niet bent herplaatst blijf je herplaatsingskandidaat. Zou je het tweede aanbod van een passende functie ook weigeren dan kan dat een grond voor ontslag vormen. Er is nog geen passende functie voor mij gevonden Met je leidinggevende en het Landelijk Mobiliteitscentrum (LMC) ga je op zoek naar een passende functie. Je bent samen met je leidinggevende verantwoordelijk voor jouw herplaatsing. Tijdens het herplaatsingstraject krijg je ruimte om ander passend werk te vinden. De rest van de tijd verricht je werkzaamheden die je leidinggevende in overleg met jou bepaalt. Samen met je leidinggevende stel je een individueel herplaatsingsplan op als bedoeld in artikel 14 van het LSS. Het Landelijk Mobiliteitscentrum ondersteunt je bij het zoeken naar werk. Het Landelijk Mobiliteitscentrum (LMC) zorgt namens het bevoegd gezag ervoor dat je, binnen één jaar, twee keer een passende functie aangeboden krijgt. Je mag het eerste aanbod weigeren, zou je daarna ook een tweede aanbod weigeren dan kan dat een grond voor ontslag zijn. Er zijn flankerende voor zieningen waarvan je onder voorwaarden gebruik kunt maken als herplaatsingskandidaat. Denk aan loonsuppletie, outplacement, een vertrek stimuleringspremie of een opleiding. Deze voorzieningen zijn te vinden in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en de Regeling Landelijk Sociaal Statuut (LSS). Beide regelingen staan op intranet: politie.local/categorie/personeel/onderwerpen/p/personele_reorganisatie/overzicht/pkn_beleid. Het LMC beoordeelt jouw aanvragen van flankerende voorzieningen en adviseert hierover aan het bevoegd gezag.

10 8 Meer weten over het LMC? Bezoek de LMC pagina op intranet: Meer lezen? Wil je meer lezen over de rechten en plichten van herplaatsingskandidaten, kijk dan op Uiteraard kun je je vragen ook bespreken met je leidinggevende. Overdracht belangstellingsregistratie De belangstelling die je geuit hebt tijdens de belangstellingsregistratie kan jouw nieuwe leidinggevende helpen inzicht te krijgen in jouw loopbaanwensen en -ambities. Met de politievakbonden is daarom afgesproken dat deze aan het eind van fase 1 gedeeld worden met jouw nieuwe leidinggevende. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit binnen twee weken na ontvangst van je plaatsingsbesluit doorgeven door een te sturen aan: Voor de reorganisatie is gebruik gemaakt van de applicatie Mentor. De hierin vastgelegde plaatsing en de hieraan verbonden (voorgenomen) besluiten zullen overgedragen worden aan HRM. De overige informatie wordt gearchiveerd en conform wettelijke termijnen vernietigd. Bezwaar maken? Het kan zijn dat je het niet eens bent met de inhoud van dit besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt je dan de gelegenheid om binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit bezwaar te maken. Op staat een format waarmee je een bezwaarschrift kunt indienen. Om in te kunnen loggen heb je een inlognaam en een verificatiecode nodig. Deze persoonlijke gegevens krijg je per toegestuurd op het moment dat jouw besluit wordt verstuurd. Heb je geen ontvangen, neem dan contact op met de bezwaren adviescommissie Zij kunnen je verder helpen. De eerstvolgende werkdag na het invullen en verzenden van jouw bezwaarschrift krijg je per een ontvangst bevestiging. Als het voor jou niet mogelijk is om digitaal bezwaar te maken kun je dit ook schriftelijk doen. Je moet je bezwaarschrift dan richten aan de korpschef en het per post opsturen naar: Politiedienstencentrum, Dienst HRM, Team Arbeidszaken - Bezwaarloket, Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn. Het is voor de behandeling van jouw bezwaar belangrijk helder te beschrijven tegen welk besluit dit is gericht en waarom je het er inhoudelijk niet mee eens bent. Onderaan het besluit staat de bezwaarclausule die ook beschrijft welke regels er gelden qua vereiste ondertekening van jou en/of jouw gemachtigde.

11 9 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? Bezwaren worden behandeld door de bezwaaradviescommissie (BAC) HRM. De BAC adviseert de korpschef over de afhandeling van jouw bezwaar. De korpschef toetst het advies en neemt het besluit op jouw bezwaar. Het is goed om te weten dat je de plaatsing niet stop zet met jouw bezwaar. Dit betekent dat jouw bezwaar geen opschortende werking heeft. Wat gebeurt er in fase 2? Met de bekendmaking van het definitieve plaatsingsbesluit of aanwijzing als herplaatsingskandidaat is fase 1 afgerond. De fase die volgt is de fase van verplaatsing en organisatieontwikkeling en noemen we ook wel fase 2. Bezetting en formatie Als gevolg van de plaatsingsbesluiten is er in sommige teams nog verschil tussen de bezetting en de formatie. De organisatie gaat in fase 2, die vijf jaar duurt, de balans hierin weer op orde brengen. Landelijk komt er duidelijkheid over werving- en selectie beleid dat geldt tijdens fase 2 en komen er afspraken over horizontale mobiliteit. Dat biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor mede werkers die daar geïnteresseerd in zijn.

12

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Brochure personele reorganisatie

Brochure personele reorganisatie Brochure personele reorganisatie Het besluit oorspronkelijke functie en Het voorgenomen besluit (her) plaatsing en/of aanwijzing als herplaatsingskandidaat Inhoud 1. De twee brieven 2 2. Wat betekent jouw

Nadere informatie

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal;

@ Haaglanden BESLUIT. Il) het salaris te bepalen op bruto per maand op basis van 36 uur per week van de onder I genoemde salarisschaal; 07-H05653 Kledingnummer 4898 Pil @ Haaglanden IT IE De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2007.150043; van 21 mei 2007 met gelet op de Politiewet 1993, het Besluit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 1 / 16 Hoofdlijnenakkoord Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 20 december 2013 v1.3 Reorganisatie met drie fasen De personele

Nadere informatie

P.L IT IE e Haaglanden

P.L IT IE e Haaglanden 07-H03739 Kledingnummer.1528 J P.L IT IE e Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de hoofdinspecteur van politie kenmerk 2006.15001859;, van 30 januari 2007 met gelet op de Politiewet 1993,

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie,

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie, (Tekst geldend op: 24-02-2014) Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644, houdende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut politie

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding Alternatief scenario korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht

Nadere informatie

Postbus 618, 7300 AP APELDOORN. 2_LÇ'q4

Postbus 618, 7300 AP APELDOORN. 2_LÇ'q4 Organisatieonderdeel Politie dienstencentrum Dienst HRM HR-Administratie p Behandeld door HR Administratie Functie HR medewerker Telefoon E-mail Postadres T.a.v. afdeling DIV Postbus 618 7300 AP APELDOORN

Nadere informatie

Haaglanden BESLUIT

Haaglanden BESLUIT 11-H10708 Kledingnummer 12859 p LITIE @ Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 21 november 2011 met kenmerk

Nadere informatie

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011;

p LITIE «waauzaam en dienstbaar» De Korpsbeheerder BESLUIT Haaglanden Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober 2011; 11-H09662 Kledingnummer 12811 Salarisnummer 18144 p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van de heer chef unit Werving & Selectie van bureau Loopbaanontwikkeling & Mobiliteit van 13 oktober

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren;

zijn besluit 1 december 1988 te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot een proeftijd ten hoogste jaren; AKTE DE BURGEMEESTER VAN 'S-GRAVENHAGE corr.no. zijn besluit 1 december 1988 AB8810199 geboren op te rekenen met Ingang 1 april 1989 benoemd tot adsplrant gemeentepolitie t i j d e l i j k e dienst met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8388 13 mei 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644,

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no.

P.LI TIE Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 2000/37582 P.LI TIE Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en opleiden van 31 oktober 2000 no. 5834 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie en op het Besluit

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Aanpak reorganisatie Nationale Politie Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Doelstelling bijeenkomst Informatie over verloop van het proces. Informatie over de hoofdlijnen aanpak reorganisatie Nationale

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930.

Alphen aan den Rijn, 21.t- oktober 1930. AKTE VAN BENOEMING De burgemeester van Alphen aan den Rijn; benoemt: (naam) (voornamen) geboortedatum geboorteplaats met ingang van aard van het dienstverband bezoldiging volgens schaal Yen bijlag~ Ila

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567

Haaglanden. De Korpsbeheerder. Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 2000/30793 Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 11 juli 2000 no. 3567 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie politie,

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 maart 2016 CGOP ink 1340c v1.3 Telefoon

Nadere informatie

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat

Reorganisatie Politiewet 2012, collectieve verplaatsing, (deel)reorganisatiegebied. Schriftelijke mededeling aan ambtenaar/herplaatsingskandidaat Artikel: 55i 55ia 55j 55ja 55jb 55jc 55k 55l 55la 55lb 55m 55n 55o 55oa 55ob 55p 55q 55r 55ra 55s 55t 55u 55v 55w 55x 55y 55z 55aa 55aaa 55bb Hoofdstuk VIIB - Voorzieningen bij reorganisaties Wat is een

Nadere informatie

"' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden

' Hollands Micldien. 165,6 uren (basisverlof) één tot drie maanden ..;..~.~-~.. ~ "' Hollands Micldien AKTE VA AASTELLIG gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie, alsmede het bepaalde in artikel 3 van het Besluit Bezoldiging

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT:

GEMEENTE LEIDEN BESLUIT: -1->1 r - ïól GEMEENTE LEIDEN --- ------------ De Burgemeester van Leiden; Gelezen het schrijven van de Hoofdcommissaris van gemeentepolitie d.d. 23 augustus 1990, nr. 4157; Gezien het Bezoldigingsreglement

Nadere informatie

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA

Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Bijeenkomst 17 december Organisatie & Formatierapport en plaatsingsproces ODRA Programma Welkom! O&F rapport Organisatiestructuur Formatieoverzicht Toelichting plaatsingsproces Vragen? Organisatiestructuur

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis

REORGANISATIE POLITIE. door Pauline de Casparis REORGANISATIE POLITIE door Pauline de Casparis Onderwerpen Algemeen. Functievergelijking. Aanvraag HPK. Plaatsing. Flankerende voorzieningen. Procedures. Reorganisatie NP Start: 3 november 2014 (datum

Nadere informatie

LITIE. Haaglanden BESLUIT:

LITIE. Haaglanden BESLUIT: p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder Gelezen de brief van het onderdeel Personeel, Organisatie en Opleiden van 29 april 1998 no. 98P003228 Gelet op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016.

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? Uitgave maart 2016. 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel

Nadere informatie

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing Geel = orspronkelijke PTW Blauw = nieuwe PTW Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer na (her)plaatsing 1. Mijn plaats van tewerkstelling verandert niet door de reorganisatie. Ik word op dezelfde plaats

Nadere informatie

Commissie Functievergelijking Opdracht

Commissie Functievergelijking Opdracht 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 6 / 16 Opdracht Commissie Functievergelijking Contactpersoon Y. Hoektra

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no.

p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. j p LITIE Haaglanden De Korpsbeheerder GELEZEN de brief van chef onderdeel personeel, organisatie en opleiden van 15 april 1994 no. 94P002935; GELET op de Politiewet, op het Besluit algemene rechtspositie

Nadere informatie

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h

P.L IT IE. 9 Hollands Mîdd h i P.L IT IE 9 Hollands Mîdd h AKTE V A N A A N S T/ E L L I N G -=pe-r-so-ne-e-.-ls-nu -,m-m.,...,e-,-r:...,,2""3,.,,,,5.,,..6-------------------ll-------------- --- De korpsbeheerder van de Politie Hollands

Nadere informatie

«waaxzaam en clienstljaar;,

«waaxzaam en clienstljaar;, DienstHRM Behandeld door - Functie - Postadres Postbus 618 Bezoekadres - Telefoon Postbus 618, Ons kenmerk 1245299 Uw kenmerk 198037 ln afschrift aan Datum 21 september 2015 Onderwerp Aanstellingsbesluit

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0366, d.d 14 april 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling met name Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie

Nadere informatie

lip

lip U Retouradres: Postbus 100, LK 1,3970 AC Driebergen - 10943301 /11083 Onderwerp Besluit plaatsing lip- 111-11111111 11-111 - 1-111111 Personeelsnummer 109433 Dienstverbandnummer 01 Datum 10 juni 2016 Pagina

Nadere informatie

«waaxzaam en dienstbaar>;

«waaxzaam en dienstbaar>; DienstHRM HR Administratie Behandeld door - Functie - Postadres Postbus 618 Bezoekadres - Ons kenmerk 1323757 Uw kenmerk 186534 ln afschrift aan - Datum 28 september 2015 Pagina 1 Onderwerp Aanstellingsbesluit

Nadere informatie

e!-laaglanden Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer van 11 december 2001 kenmerknummer 11051;

e!-laaglanden Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer van 11 december 2001 kenmerknummer 11051; Kenmerknummer: 2003/5188 Kledingnummer: 8666 E Salarisnummer: 57834 e!-laaglanden Gelezen de brief van de chef van het Bureau Werving en Selectie, de heer van 11 december 2001 kenmerknummer 11051; gelet

Nadere informatie

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting -

FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - FASE 2 VAN DE PERSONELE REORGANISATIE - Naar balans tussen formatie en bezetting - Doel van fase 2 Door de afgesproken vorm van reorganiseren vallen er geen ontslagen, is het aantal herplaatsingskandidaten

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995)

Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 1995 / 56 Naam Sociaal Statuut Regionaal Openbaar Lichaam Knooppunt Arnhem-Nijmegen (1995) Publikatiedatum 2 november 1995 Opmerkingen - Vaststelling van het Sociaal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10589 8 juli 2010 Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2008 23 juni 2010 De Minister van

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hebben goedgevonden en verstaan: GOP/10.00331 versie 2 ds.168.11 email 25-08-2010 BOGOP 26-08-2010 Besluit van houdende Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van (PM: DATUM, NUMMER); Gelet op

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 125 Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en enige andere besluiten in verband met de vaststelling

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33372 5 oktober 2015 Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 De korpschef van politie, in aanmerking nemend

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1120, d.d. 27 oktober 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanpassing Arbeidsvoorwaardenregeling: Re-integratie en/of herplaatsingsregeling. BESLUIT Behoudens advies van de commissie 1. De

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55u van het Besluit algemene rechtspositie politie; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4677 20 februari 2014 Regeling van 11 februari 2014, nr. 477553, DGPOL/programma Arbeidsvoorwaarden, houdende wijziging

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017

Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Uitvoeringsinstructie inzake Tijdelijke tewerkstellingen in de periode tot en met 1 juli 2017 Auteur: Projectgroep Implementatie Tijdelijke tewerkstellingen Status: 2.0 Versie: 20 april 2017 Doel uitvoeringsinstructie

Nadere informatie

P^^LITIE. O Groningen AKTE VAN AANSTELLING DE KORPSBEHEERDER REGIOPOLITIE GRONINGEN

P^^LITIE. O Groningen AKTE VAN AANSTELLING DE KORPSBEHEERDER REGIOPOLITIE GRONINGEN Par. Ons/Kenmerk: G07.014045 P^^LITIE O Groningen AKTE VAN AANSTELLING VERZONDEN 15 JAN. 2008 Exemplaar tb.v. Personeelsdossier Salarisadministratie G07.014045 Gelet op de brief d.d. 27 november 2007 met

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

FUNCTIE. A K î E V A N A A N S T E L L I N G. De Minister van Justitie besluit aan te. Tijdelijk, met een proeftijd. (artikel 2, lid 1, ARR 1975).

FUNCTIE. A K î E V A N A A N S T E L L I N G. De Minister van Justitie besluit aan te. Tijdelijk, met een proeftijd. (artikel 2, lid 1, ARR 1975). Utrecht"1-.. 2:2 november_) 990 900111. ALGEMEEN INSPECTEUR AFDELING PERSONEELSVOORZIENING A K î E V A N A A N S T E L L I N G De Minister van Justitie besluit aan te stellen: \/OORNAMEN GEBOüF-(fEDATUM

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3.

Regeling landelijk sociaal statuut. 1. Definities. 1a. Reorganisatie Politiewet 2012. 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag. 3. Artikel: Regeling landelijk sociaal statuut 1. Definities 1a. Reorganisatie Politiewet 2012 2. Informatieplicht werkgever/bevoegd gezag 3. Diversiteit 4. Reorganisatieplan 4a. Reorganisatiecommissie 5.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18105 11 oktober 2011 Circulaire kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008

Nadere informatie

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan

CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord ) Sociaal Plan CONCEPT BGO - Sociaal Plan (principe akkoord 02-09-2013) Sociaal Plan SOCIAAL PLAN Voor de overgang van medewerkers van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo naar de Dienst Dommelvallei

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Synergorî allemaal kansen

Synergorî allemaal kansen Synergorî allemaal kansen Werkvoorzieningsschap Synergon Sociaal statuut SW-medewerkers 2014-1 januari 2019 Winschoten, oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 5 1.1. Werkingssfeer...

Nadere informatie

@ Hollands Midden. aspirant

@ Hollands Midden. aspirant p @ Hollands Midden AKTE VAN AANSTELLING Personeelsnummer: 5265 De korpsbeheerder van Politie Hollands Midden, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, alsmede het bepaalde in artikel 6 en artikel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

BESLUIT AAN TE STELLEN: l april \ ':)e -> ~ tijdelijk l april 1992

BESLUIT AAN TE STELLEN: l april \ ':)e -> ~ tijdelijk l april 1992 A.no,50A/16 Bes lui t nummer 222 Gelet op het bepaalde in het Ambtenarenreglement Gemeentepolitie 1958, alsmede de Bezoldiging svoorschriften: BESLUIT AAN TE STELLEN: me t ing ang van: gehuwd met: geboorteplaats.

Nadere informatie

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs 4 mei 2017 «waakzaam en dienstbaar» p LITIE BESLUIT tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Nadere informatie

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 Onderdeel DGOBR/POIR/afd. P Inlichtingen J. van Baarle/ P. Zijp T 070 426 7661/6640 F 070-426 73 32 1 van 10 Aan De Ministers Aantal bijlagen 1 Onderwerp Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012

Nadere informatie

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT)

Functievergelijking reorganisatie politiewet 2012 Werkwijze Werk naar Team (WNT) 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 5 / 16 Functievergelijking Werk naar Team Contactpersoon C. Janssens /

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35578 3 juli 2017 Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen De korpschef van politie Gelet op De Regeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 52 Besluit van 28 januari 2014, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie in verband

Nadere informatie

Vrijwillige van werk naar werk fase

Vrijwillige van werk naar werk fase Vrijwillige van werk naar werk fase 1. Van werk naar werk onderzoek 2. Van werk naar werk plan Organisatieproblemen onvoldoende opgelost? En er is geen verwachting dat de problemen in deze fase worden

Nadere informatie

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016

Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens tot ontslag wegens reorganisatie (artikel 8:3) kan worden overgegaan er overeenstemming bereikt dient te

Nadere informatie

Selectie wijkagenten 2014

Selectie wijkagenten 2014 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 10a / 16 Werving en Selectie Wijkagent (PvA) Plan van Aanpak Selectie wijkagenten 2014 Opdrachtgever: Programmaraad Personele

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT

LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT LANDELIJK SOCIAAL BELEIDSKADER REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN OMGEVINGSRECHT Artikel 1 Begripsbepalingen In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. SBK: het Landelijk Sociaal Beleidskader regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013

Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013 Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013 Sociaal Plan 2013/RN/130927/V1.0 1 Inhoudsopgave Preambule en ondertekening 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar

De bezwaarprocedure Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Dit zijn uw mogelijkheden van bezwaar. ezwaar Bezwaarprocedure Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie? Dan kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw zaak wordt dan opnieuw

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers

Matching LFNP klaar. door de landelijke werkgroep matching. De klus is geklaard door twintig deskundigen, tien vertegenwoordigers LFNP Eén functiegebouw voor de politie Matching LFNP klaar Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Dat is kenmerkend voor het proces van matching van de huidige functies met functies uit het Landelijk Functiegebouw

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

No. 11016! mec ingang van 1 januari I9839. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn

No. 11016! mec ingang van 1 januari I9839. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn No. 11016! DE BURGEMEÉSTER VAN AMSTERDAM. Gezien zijn besluit van 25 november I982, noo ^10,^ r waarbij _ de agent van gemeentepolitie, geboicn mec ingang van 1 januari I9839 is bevorderd toe HOOFDAGENT

Nadere informatie

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg

gezien het feit dat op 5 november 2015 schriftelijke overeenstemming is bereikt over het sociaal statuut met de commissie voor Georganiseerd Overleg CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR385315_1 4 juli 2016 Sociaal statuut gemeente Nieuwkoop 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop gezien de bepalingen in de Car dat alvorens

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie