Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen Persoonsgebonden budget AWBZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ"

Transcriptie

1 Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ

2

3 Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of oudrdom. D zorg di u nodig hbt, kan rchtstrks door n zorginstlling aan u glvrd wordn. Bijvoorbld vrplging n vrzorging bij u thuis of vrblijf in n instlling. U ontvangt in dat gval zorg in natura, ook wl ZIN gnomd. Maar u kunt ook zlf uw zorg inkopn mt uw ign budgt. Namlijk mt n prsoonsgbondn budgt, ook wl PGB gnomd. Ht PGB-AWBZ wordt uitgvord door d zorgkantorn. D zorgkantorn vorn d AWBZ namns all zorgvrzkraars uit. Voor d AWBZ is Ndrland vrdld in 32 rgio s. In lk rgio is r één zorgkantoor. In bijlag 2 staat ht tlfoonnummr van ht zorgkantoor in uw rgio. Ht PGB wrkt schmatisch als volgt: pag. Stap 1: U vraagt n indicati aan bij ht CIZ of Burau Jugdzorg 2 Stap 2: Ht CIZ of Burau Jugdzorg stlln vast hovl zorg u nodig hbt 3 Stap 3: U gft uw voorkur aan voor zorg in natura of PGB 4 Stap 4: Ht zorgkantoor knt ht PGB to 7 Stap 5: Ht zorgkantoor btaalt ht PGB op uw bankrkning 12 Stap 6: U koopt zorg in 14 Stap 7: U lgt vrantwoording af 16 Stap 8: U btaalt nit uitggvn gld trug aan ht zorgkantoor 18 Al dz stappn wordn in d volgnd hoofdstukkn vrdr uitglgd. Achtrin dz brochur vindt u nog d volgnd bijlagn: 1. adrssn van organisatis 2. tlfoonnummrs van d zorgkantorn 3. tarivn 4. rknhulp ign bijdrag 5. budgtplan 6. toknningstabl PGB bij indicati langdurig vrblijf 7. dclaratiformulir 8. vrantwoordingsformulir 9. opgaafformulir Blastingdinst 10. trfwoordnrgistr

4 Stap 1: U vraagt n indicati aan bij ht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) of Burau Jugdzorg (BJZ) Ht kan gburn dat u nit mr voldond voor uzlf of voor uw partnr, oudr of kind kunt zorgn. Bijvoorbld omdat r door n aandoning of n lichamlijk, gstlijk of vrstandlijk bprking hulp n zorg nodig is. D AWBZ zorgt r dan voor dat di noodzaklijk ondrstuning r komt. Op ht momnt dat u zich inschrijft voor d Zorgvrzkringswt wordt u automatisch ingschrvn voor d AWBZ. D AWBZ knt zs soortn aansprakn: functis gnaamd. D zs functis zijn: 1. Prsoonlijk vrzorging Bijvoorbld: hlpn mt douchn, wassn op bd, aankldn, schrn, huidvrzorging, hulp bij d toiltgang, hulp bij tn n drinkn. 2. Vrplging Bijvoorbld: wondvrzorging, gvn van injctis, advis ho om t gaan mt zikt, ht zlf lrn injctrn. 3. Bgliding (individul n grop) Bijvoorbld: ondrstuning om d dag t structurrn n om btr d rgi t kunnn vorn ovr ht ign lvn. Maar ook dagbstding. 4. Bhandling Bijvoorbld: ht bhandln van gdragsproblmn bij n vrstandlijk handicap. 5. Kortdurnd vrblijf Logrn zodat famili n/of mantlzorgrs vn tijd voor andr zakn hbbn. 6. Vrblijf Ht is soms nit moglijk om zlfstandig t blijvn wonn. Bijvoorbld als r n bschrmnd woonomgving nodig is vanwg rnstig vrgtachtighid. Of als r continu tozicht nodig is. Ook kan ht zijn dat vrblijf in n instlling nodig is omdat r zovl zorg nodig is dat dit thuis nit mr allmaal t rgln is. Om in aanmrking t komn voor AWBZ-zorg, mot rst wordn vastgstld of u indrdaad zorg nodig hbt. En ook wat voor soort zorg n hovl. Dat wordt indicatistlling gnomd. Ht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) stlt d indicati. Ht CIZ is n onafhanklijk organisati di uw zorgbhoft onafhanklijk, objctif n intgraal vaststlt. Ht adrs van ht CIZ kunt u opvragn bij ht zorgkantoor (bijlag 2). U kunt ook kijkn op Jugdign (jongr dan 18 jaar) mt n psychiatrisch aandoning wordn voor AWBZ-zorg gïndicrd door ht Burau Jugdzorg ( 2

5 Stap 2: Ht CIZ of Burau Jugdzorg stlln vast hovl zorg u nodig hbt Ht CIZ of Burau Jugdzorg (BJZ) hbbn voor d indicatistlling informati nodig ovr uw situati. Om t zorgn voor n vlott bhandling van uw aanvraag is ht blangrijk dat u zo volldig moglijk d juist informati vrstrkt. Ook kan d indicatistllr, mt uw tostmming, informati vragn aan n bhandlnd arts. Aan d hand van ht ondrzok stlt ht CIZ of BJZ n indicatibsluit vast. Ht CIZ stuurt u dit bsluit binnn zs wkn nadat u uw aanvraag hbt ingdind. Voor BJZ is dz trmijn acht wkn. Indin u bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan staat r in uw indicatibsluit n zorgzwaartpakkt (ZZP) vrmld. En indicati voor langdurig vrblijf wordt daarom ook wl ZZP-indicati gnomd. Als u nit bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan staat in ht indicatibsluit vrmld: 1. Voor wlk functis u bnt gïndicrd (bijv. vrplging). 2. Op wlk zorg u rcht hbt (bijv. 1 tot n mt 1,9 uur pr wk). In ht indicatibsluit staat vrmld holang u rcht hbt op d gïndicrd zorg (bv. 5 jaar). Voordat d indicati vrloopt mot u opniuw gïndicrd wordn (hrindicati). U mot daarvoor zlf wr tijdig contact opnmn mt ht CIZ of BJZ. Do dat uitrlijk zs wkn voor ht aflopn van uw indicatibsluit. (Voor Burau Jugdzorg is di trmijn acht wkn.) Als uw situati vrandrt waardoor u mindr, mr of andr zorg nodig hft, dan mot u dit zo snl moglijk mldn aan ht CIZ of BJZ. Zij zulln uw zorgbhoft dan opniuw boordln n, als dat nodig is, n niuw indicatibsluit afgvn. Onns mt ht indicatibsluit? Als u vindt dat d vrkrd of t winig zorg is gïndicrd dan kunt u binnn zs wkn na d dagtkning van ht indicatibsluit bzwaar makn. Ht CIZ of BJZ hoort uw standpunt n nmt n niuw bsluit. Als u ht ook mt dat bsluit nit ns bnt, kunt u in brop gaan bij d rchtr. 3

6 Stap 3: U gft uw voorkur aan voor zorg in natura of PGB Als d indicati is gstld, wt u op wlk zorg u rcht hbt. Voor d manir waarop u di zorg krijgt, zijn r d volgnd moglijkhdn: (1) Zorg in natura of (2) Prsoonsgbondn budgt (PGB) of (3) En combinati van zorg in natura n PGB Voor d functi bhandling kunt u alln n brop don op zorg in natura. (1) Zorg in natura U krijgt d gïndicrd zorg glvrd door n zorgaanbidr, bijvoorbld n thuiszorgorganisati. Dz zorgaanbidr rglt dat r n zorgvrlnr aanwzig is n rglt d administrati rondom d zorgvrlning. U kunt mt d zorgaanbidr afsprakn makn ovr d manir waarop d zorg wordt vrlnd. Vaak is daarin vl moglijk. U kist zlf uw zorgaanbidr. Mstal wordt dat bij d indicatistlling al gvraagd. Ht CIZ of Burau Jugdzorg stuurt dan ht indicatibsluit ook naar d zorgaanbidr van uw kuz. Dz zorgaanbidr nmt vrvolgns contact mt u op. Als d zorgaanbidr van uw kuz n wachtlijst hft dan zal ht zorgkantoor rvoor motn zorgn dat r zo lang n god altrnatif wordt gbodn. Zo kan ht zorgkantoor bijvoorbld n andr zorgaanbidr zondr wachtlijst voorstlln. Mstal zal ht zorgkantoor of d zorgaanbidr contact mt u opnmn als u op n wachtlijst staat. Als u chtr vragn hft, hoft u daar nit op t wachtn. U kunt dan ht bst naar ht zorgkantoor blln. (2) Prsoonsgbondn budgt (PGB) Wannr u ht prttig vindt zlf afsprakn t makn mt zorgvrlnrs dan is n PGB misschin its voor u. Bijvoorbld omdat u imand in uw omgving knt di d zorg kan lvrn. In d volgnd situatis kunt u gn PGB krijgn: a. Uw zorgvraag duurt volgns uw indicatibsluit kortr dan n jaar; b. U bnt gïndicrd voor d zorgzwaartpakkttn 9B VV, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG of B GGz; c. U bnt gïndicrd voor mindr dan 10 uur bgliding pr wk (n dagdl bgliding grop tlt daarbij als één uur) n u bnt nit gïndicrd voor d functis prsoonlijk vrzorging, vrplging of ADL-assistnti. (Maar als n mdgzinslid al n PGB hft dan kunt u wl n PGB krijgn. U kunt ook n PGB krijgn als u samn mt n md-gzinslid bnt gïndicrd voor minstns 10 uur bgliding pr wk.) 4

7 Voorbld 1 Grard d Vris is alln gïndicrd voor bgliding individul klass 4. Hij woont alln. Ht gmiddld aantal urn pr wk is 8,5 uur. D indicati van Grard voldot nit aan ht 10-uurs-critrium. Hij krijgt gn PGB. Voorbld 2 D zusjs Jolanda n Jannk Smit zijn allbi gïndicrd voor bgliding individul klass 4. Hun gzamnlijk zorgbhoft is dan gmiddld 17 uur pr wk. Gzamnlijk voldot hun indicati aan ht 10-uurs-critrium. Jolanda n Jannk kunnn allbi n PGB aanvragn. Bwonrs van n ADL-woning hovn nit t voldon aan ht 10-uurs-critrium omdat r voor hn n apart ADL-indicati is afggvn. Maar ht zorgkantoor kan alln PGB toknnn voor d gïndicrd functis prsoonlijk vrzorging, vrplging, bgliding n kortdurnd vrblijf n nit voor ADL-assistnti. Als u langdurig in n instlling vrblijft dan komt u nit in aanmrking voor PGB omdat u dan van d instlling all zorg krijgt di u nodig hbt. Bwonrs van sommig instllingn kunnn, als zij daarvoor gïndicrd zijn, n PGB krijgn voor bgliding grop. Maar dat kan nit als bgliding grop n intgraal ondrdl uitmaakt van ht zorgaanbod van uw instlling. Als u n PGB aanvraagt dan mot u rst ondrzokn of d zorg di u nodig hbt glvrd kan wordn door n naturainstlling. U kunt daarvoor tlfonisch navraag don bij instllingn in uw omgving of contact opnmn mt d afdling zorgtowijzing van uw zorgkantoor. Als u uitsluitnd zorg wilt inkopn bij zorginstllingn di ook al n contract mt ht zorgkantoor hbbn dan hbt u gn rcht op PGB. (3) Combinati van zorg in natura n PGB Ht is ook moglijk dat u n bpaald functi zlf wilt rgln n n andr functi livr in natura wilt krijgn. Dat kan. U vraagt dan n PGB aan voor d functi di u zlf wilt rgln n laat d andr functi in natura lvrn. 5

8 Voorbld Mvrouw Jansn hft prsoonlijk vrzorging vrplging nodig. En buurvrouw wil haar wl hlpn mt d prsoonlijk vrzorging. Voor d vrplging wil mvrouw Jansn chtr graag trugvalln op ht vrzorgingshuis om d hok, di dz functi ook thuis lvrt. Zij vraagt n indicati bij ht CIZ. Zij wordt gïndicrd voor d functis 'prsoonlijk vrzorging' n vrplging. D buurvrouw di haar hlpt mt d prsoonlijk vrzorging, btaalt z mt ht PGB dat zij aanvraagt voor d functi prsoonlijk vrzorging. D zorgvrlnstr van ht vrzorgingshuis di haar wond komt vrzorgn, krijgt haar salaris van ht vrzorgingshuis. Wat nit kan, is n dl van n functi in PGB n n andr dl in natura. Als u bijvoorbld vir uur prsoonlijk vrzorging gïndicrd hbt gkrgn, is ht nit moglijk tw uur PGB n tw uur zorg in natura t krijgn. Uw kuz gldt voor d hl functi. Bij d functi 'bgliding' is r ondrschid tussn 'bgliding individul' n 'bgliding grop'. U kunt r voor kizn om voor d 'bgliding individul' PGB t vragn, trwijl d 'bgliding grop' in natura wordt glvrd, of andrsom. Als u wordt gïndicrd voor 'bgliding grop' dan boordlt ht CIZ of BJZ of r n mdisch noodzaak bstaat om ook ht vrvor vanuit d AWBZ t financirn. (Voor kindrn tot twaalf jaar wordt bij n indicati voor bgliding grop altijd ook vrvor gïndicrd.) Als ht PGB is togknd voor bgliding grop mt vrvor, of als u bnt gïndicrd voor n ZZP VV (vrplging n vrzorging), dan mag u ht PGB ook bstdn aan d voor uzlf gmaakt kostn van vrvor naar n van d dagbstding. 6

9 Stap 4: Ht zorgkantoor knt ht PGB to Aanvraagprocdur Als u voor d rst kr PGB aanvraagt dan mot u voor uw aanvraag gbruik makn van n aanvraagformulir. U kunt dit aanvraagformulir bij ht zorgkantoor opvragn. Bij ht aanvraagformulir stuurt u n budgtplan m. In dat budgtplan gft u aan ho u uw budgt van plan bnt t gaan bstdn. Ht PGB stlt u in staat om zorg in t kopn di nit bschikbaar is bij zorgaanbidrs waarm ht zorgkantoor n contract hft afgslotn ( zorg in natura ). U gft in ht budgtplan daarom aan ho u hbt ondrzocht of d zorg di u nodig hbt ook glvrd kan wordn door n naturainstlling. U kunt vntul aan uw zorgkantoor vragn wlk moglijkhdn r zijn in uw rgio. Voor d duidlijkhid: u bslist zlf of u d bschikbar zorg in natura wl of nit gschikt vindt. Ht format voor ht budgtplan is bijgvogd (bijlag 5). Ht zorgkantoor zal dit budgtplan ook msturn mt ht aanvraagformulir. U stuurt ht volldig ingvuld aanvraagformulir n ht volldig ingvuld budgtplan op naar ht zorgkantoor. Ht zorgkantoor hft ondr andr uw burgrsrvicnummr (BSN) nodig. Dat is ht nummr waarondr u bknd bnt bij d Blastingdinst. Ht is wttlijk grgld dat ht zorgkantoor mag bschikkn ovr uw BSN. Ht BSN is nodig om uw ign bijdrag vast t stlln n om d Blastingdinst t kunnn informrn ovr d bstding van uw PGB. U ondrtknt ht aanvraagformulir. Daarm vrklaart u ook dat u op d hoogt bnt van d vrplichtingn di samnhangn mt ht PGB. D budgthoudr (of zijn wttlijk vrtgnwoordigr) blijft zlf altijd vrantwoordlijk voor ht PGB, ook als imand andrs ht PGB gaat bhrn. Tijdns d aanvraagprocdur zal ht zorgkantoor contact mt u opnmn. Dat kan tlfonisch gburn. Ook kan ht zorgkantoor u uitnodign voor n gsprk op ht zorgkantoor. Als u hir nit aan mwrkt zal ht zorgkantoor uw aanvraag afwijzn. Ht PGB hft n zgn. "subsidiplafond". Dat btknt dat ht zorgkantoor n vast bdrag bschikbaar hft om uit t gvn. Als dat bdrag volldig is uitggvn kan ht zorgkantoor u gn PGB mr toknnn. U komt dan op n wachtlijst t staan. Ht zorgkantoor zal dan kijkn of u zorg in natura kunt krijgn. Hbt u al n PGB n wordt u opniuw gïndicrd? Dan is ht subsidiplafond nit op u van topassing. Ook als u wordt gïndicrd voor mr zorg zult u voor d rst van ht jaar n hogr budgt kunnn krijgn. 7

10 Ht PGB is 'gwoon' gld. Als u schuldn hbt dan kan ht budgt daarom opgëist wordn door uw schuldisrs. U hbt dan gn gld mr om zorg in t kopn, trwijl u ht nit gbruikt PGB wl mot trugbtaln aan ht zorgkantoor. Als u schuldn hbt, mot u zich daarom god afvragn of ht wl vrstandig is om n PGB aan t vragn. Ht zorgkantoor knt gn PGB to als u sursanc van btaling hbt aangvraagd, faillit bnt vrklaard, als sprak is van schuldsanring op grond van d WSNP of als u nit op n vast woonadrs woont. Ht zorgkantoor controlrt dit bij d bhandling van uw aanvraag. Als ht zorgkantoor uw aanvraag godkurt dan stlt ht zorgkantoor uw budgt officil vast. Dat wordt toknnn gnomd. Brkning bruto PGB Als u nit bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan wordt ht budgt brknd op basis van d functis n klassn in d tabl in bijlag 3. Als u wl bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan wordt dz ZZP-indicati rst, op basis van d tabl in bijlag 6, vrtaald naar functis n klassn. Ht budgt wordt vrvolgns opghoogd mt n vast ZZP-opslag van Bwonrs van wooninitiativn (gclustrd woonvormn waar mrdr budgthoudrs wonn) ontvangn n xtra toslag van D tarivn gldn 'op jaarbasis'. Als ht budgt voor n priod kortr dan n jaar wordt togknd dan wordt ht bdrag natuurlijk lagr. Voorbld Mvrouw Grritsn wordt op 1 oktobr gïndicrd voor prsoonlijk vrzorging klass 6. Ht tarif bdraagt pr jaar. Mvrouw Grritsn krijgt voor dit jaar 92 dagn budgt (31 dagn in oktobr, 30 dagn in novmbr n 31 dagn in dcmbr): 92/365 x = In dcmbr ontvangt mvrouw Grritsn bricht ovr d tarivn voor volgnd jaar. Ht hirvoor brknd budgt ht ht 'bruto budgt'. Als ht bruto budgt hogr is dan 300 pr dag, kan ht zorgkantoor bsluitn om ht budgt t bprkn tot d kostn van opnam, mt n minimum van 300 pr dag. Voor budgthoudrs di op 31 dcmbr 2012 n PGB ontvingn op basis van n ZZP-indicati gldt in 2013 ovrgangsrcht. Ht zorgkantoor hft dz budgthoudrs in dcmbr 2012 gïnformrd. Dat ovrgangsrcht wordt daarom in dz brochur nit bschrvn. 8

11 Eign bijdrag Ht bruto PGB wordt vrmindrd mt n inkomnsafhanklijk ign bijdrag. Ht bruto PGB vrmindrd mt d ign bijdrag wordt ht 'ntto PGB' gnomd. Vrzkrdn jongr dan 18 jaar zijn gn ign bijdrag vrschuldigd. Ht ntto PGB wordt aan u uitbtaald. Daarop is d ign bijdrag dus al in mindring gbracht. Er wordt vrondrstld dat u bij ht inkopn van zorg nit alln ht ntto PGB bstdt, maar dat u daarnaast ook d ign bijdrag gbruikt voor ht inkopn van zorg. Dat is nit vrplicht, maar bij d brkning van d tarivn is daar wl van uitggaan. D ign bijdrag voor ht jaar 2013 is afhanklijk van ht inkomn in 2011 van u n uw chtgnoot of partnr. Ht zorgkantoor gft uw prsoonsggvns n uw BSN door aan ht CAK t Dn Haag. Ht CAK controlrt bij uw gmnt of d prsoonsggvns n uw BSN juist zijn. Daarna vraagt ht CAK uw inkomn op bij d Blastingdinst n gft dit door aan uw zorgkantoor. Om r voor t zorgn dat u nit zolang op uw gld hoft t wachtn, zal ht zorgkantoor rst n bschikking afgvn waarin n voorlopig ign bijdrag vrmld staat. Als uw inkomn in 2011 bij d Blastingdinst bknd is dan zult u na ongvr tw maandn n toknningsbschikking ontvangn mt vrmlding van d aangpast ign bijdrag. Ht kan ook zijn dat uw inkomn in 2011 nog nit bknd is bij d Blastingdinst. In dat gval kan ht hl lang durn voordat d dfinitiv ign bijdrag wordt vastgstld. Ht zorgkantoor kan daar nits aan don. Om t wtn wat uw ign bijdrag pr jaar zal zijn kunt u gbruik makn van d rknhulp (bijlag 4). Ht kan zijn dat u voor uzlf n/of uw chtgnoot of partnr ook n ign bijdrag btaalt voor d Wmo of zorg in natura (u ontvangt daarvoor n nota van ht CAK). D ign bijdrag voor ht PGB, d Wmo n zorg in natura mag gzamnlijk nit hogr zijn dan d maximal ign bijdrag di voor u van topassing is. Ht zorgkantoor houdt dat in d gatn n zal vntul uw ign bijdrag voor ht PGB vrlagn. U mot r wl rkning m houdn dat u éérst d nota s van ht CAK mot btaln trwijl ht zorgkantoor pas latr uw budgt zal vrhogn. Als uw partnr in n AWBZ-instlling vrblijft dan wordt op uw budgt gn ign bijdrag in mindring gbracht. 9

12 Ingangsdatum Ht zorgkantoor knt ht budgt aan u to vanaf d datum van ht indicatibsluit. Soms start ht budgt op n latr datum. Bijvoorbld omdat u nu nog in ht ziknhuis vrblijft, maar binnnkort naar huis gaat. Ht budgt start dan pas als u naar huis gaat. U kunt bij d indicatistlling d door u gwnst ingangsdatum aangvn, chtr nit mt trugwrknd kracht. Bëindiging Ht zorgkantoor knt ht PGB aan u to tot d inddatum van ht indicatibsluit, doch uitrlijk tot 31 dcmbr Ht PGB indigt tussntijds in d volgnd gvalln: als u prmannt wordt opgnomn in n AWBZ-instlling; als u langr dan tw maandn bnt opgnomn in n AWBZ-instlling of ziknhuis; als u zich nit houdt aan d vrplichtingn; bij ovrlijdn van d budgthoudr; als u zlf vrzokt om bëindiging van ht PGB; als u vrzokt om d zorg waarvoor u n PGB ontvangt, in natura t lvrn; als u sursanc van btaling hbt aangvraagd, faillit bnt vrklaard of als sprak is van schuldsanring op grond van d WSNP; als u nit langr ovr n vast woonadrs bschikt. Als ht PGB indigt dan mag u uw PGB na d bëindigingsdatum nog bstdn aan d zgn. 'bëindigingskostn'. Ht btrft mt nam ht salaris (n vakantigld n dagn) dat u nog aan zorgvrlnrs mot btaln in vrband mt wttlijk opzgtrmijnn. Buitnland Als u nit in Ndrland woont kunt u gn PGB krijgn. Als u in Ndrland woont maar voor n priod langr dan 6 wkn naar ht buitnland gaat dan mot u dat mldn aan ht zorgkantoor. Als u langr dan 6 wkn in ht buitnland vrblijft n daar zorgvrlnrs inhuurt di nit ondr d Ndrlands social n blastingwtgving valln dan zal ht zorgkantoor ht PGB voor d hl priod dat u in ht buitnland vrblijft vrlagn op grond van ht voor dat land gldnd 'aanvaardbaarhidsprcntag'. 10

13 Aanvaardbaarhidsprcntags: Aruba 60% Blgië 100% Duitsland 100% Frankrijk 100% Marokko 30% Ndrlands Antilln 52% Portugal 69% Spanj 85% Surinam 48% Turkij 41% D aanvaardbaarhidsprcntags van andr landn kunt u opvragn bij ht zorgkantoor. Voorbld D hr Rolofs hft n budgt van 500 pr wk. Hij gaat 12 wkn naar Spanj n huurt daar n zorgvrlnr in. Ht zorgkantoor vrlaagt ht budgt dan voor di 12 wkn naar 500 x 85% = 425 pr wk. U mag uw PGB maximaal 13 wkn pr kalndrjaar gbruikn voor ht inkopn van zorg in ht buitnland. Bij trminal zorg is dat maximaal n jaar. 11

14 Stap 5: Ht zorgkantoor btaalt ht PGB op uw bankrkning D btaling van ht togknd PGB gburt in voorschottn. Afhanklijk van d hoogt van uw PGB op jaarbasis vindt d uitbtaling plaats pr maand, pr kwartaal, pr half jaar of pr jaar. Dat ht ht 'bvoorschottingsritm'. In 2013 gldn d volgnd bvoorschottingsritms: bij n PGB tot 2.500: in één kr; bij n PGB tussn n 5.000: pr half jaar; bij n PGB tussn n : pr kwartaal; bij n PGB bovn : maandlijks. Voorbld 1 Ht PGB wordt togknd voor d priod van 1 oktobr tot n mt 31 dcmbr n ht ntto PGB is Als ht PGB voor ht hl jaar zou zijn togknd ('op jaarbasis'), was d toknning gwst. D bvoorschotting vindt daarom pr maand plaats. U ontvangt dan d volgnd btalingn: bgin oktobr bgin novmbr bgin dcmbr Voorbld 2 Ht PGB wordt togknd voor d priod 1 sptmbr tot n mt 31 dcmbr (dus vir maandn) n ht ntto PGB is Als ht PGB voor ht hl jaar zou zijn togknd ('op jaarbasis'), was d toknning gwst. D bvoorschotting vindt daarom pr kwartaal plaats. U ontvangt dan d volgnd btalingn: bgin sptmbr (omdat sptmbr nog in ht drd kwartaal valt) bgin oktobr (voor ht vird kwartaal) Bankrkning Ht zorgkantoor mag ht PGB alln ovrmakn op n bankrkning di op naam staat van d budgthoudr, d curator, d bwindvordr of, bij mindrjarig kindrn, d oudrs of voogd. Ht zorgkantoor mag uw PGB dus nit rchtstrks ovrmakn naar andrn, bv. bmiddlingsburaus. U kunt ht PGB door ht zorgkantoor naar uw gwon bankrkning latn ovrmakn. Maar ht is vrstandig om voor ht bhr van uw PGB n apart bankrkning t opnn. U houdt uw gwon uitgavn n d bstding van uw PGB dan god gschidn. U houdt dan btr ovrzicht op uw gld n kunt makklijkr vrantwoording aflggn ovr d bstding van ht budgt. 12

15 Ht komt rglmatig voor dat n budgthoudr ondrstuning van n andr wnst bij ht bhr van ht PGB. Om problmn t voorkomn kunt u daarbij rkning houdn mt d volgnd advizn: - Btaal zlf uw zorgvrlnrs; - Maak uw PGB nit ovr naar imand andrs; - Gf gn volmacht af voor n bankrkning di op uw naam staat; - Gf nooit d inlogcods van uw (lktronisch) bankrkning aan imand andrs; - Ondrtkn gn blanco formulirn; - Gf nooit uw pinpas of pincod aan imand andrs. Als u zich nit aan dz advizn houdt stlt u imand andrs in staat om vrkrd gbruik t makn van uw PGB. En vrgt nit: u blijft zlf vrantwoordlijk voor d bstding, voor d vrantwoording n voor ht trugbtaln van ht PGB dat u nit gbruikt! Ht Kurmrkinstituut hft, in samnwrking mt d budgthoudrsvrniging Pr Saldo, n kurmrk voor bmiddlingsburaus ontwikkld. Op vindt u n lijst van dz bmiddlingsburaus (klik op: productn n dinstn). Ht PGB is gn inkomn Ht PGB is bstmd voor ht inkopn van zorg. Ht PGB wordt daarom nit als inkomn bschouwd. Ht PGB hft dan ook gn invlod op n vntul uitkring of d door u t btaln inkomstnblasting. Als u voor d Blastingdinst aangift dot voor d inkomstnblasting mot u ht ontvangn PGB dus nit als inkomn opgvn. Lt op: als u ht PGB gbruikt om salaris uit t btaln aan uw partnr, dan is dat voor uw partnr wl inkomn. 13

16 Stap 6: U koopt zorg in U kunt op uw ign voorwaardn n zorgovrnkomst sluitn mt n zorgvrlnr di u zlf uitkist. Dat kan imand uit uw famili of n knnis zijn. Maar ook n zorgvrlnr di nu al rglmatig zorg vrlnt. U kunt ook zorg inkopn bij n frlancr, n zorginstlling of n particulir burau. En blangrijk voorwaard is dat u kwalitatif vrantwoord zorg inkoopt. U mot mt d zorgvrlnr n zorgovrnkomst afsluitn. In d zorgovrnkomst vrmldt u wlk soort zorg u hbt afgsprokn n d prijs di u daarvoor btaalt. Dz zorgovrnkomst motn u én uw zorgvrlnr ondrtknn. Nadat u n toknningsbschikking hbt ontvangn krijgt u van ht zorgkantoor n informatimap waarin ook n st modlovrnkomstn is opgnomn. U kunt xtra modlovrnkomstn opvragn bij ht SVB Srviccntrum PGB (tl.: ). U kunt d modlovrnkomstn ook downloadn via U mot mt d zorgvrlnr ondr andr afsprkn dat u d dclaratis nit btaalt als d zorgvrlnr d dclarati nit binnn zs wkn na d maand waarin d zorg is vrlnd bij u hft ingdind. (U kunt uw kostn andrs nit op tijd aan ht zorgkantoor vrantwoordn.) Vrdr motn op d ondrtknd dclarati d volgnd ggvns staan: d dagn waarop is gwrkt; ht uurtarif; ht aantal t btaln urn; d naam van d zorgvrlnr; ht inschrijvingsnummr bij d Kamr van Koophandl of ht BSN van d zorgvrlnr. Uitzondring: bij bgliding grop n bij kortdurnd vrblijf mot ht tarif pr dagdl of tmaal vrmld wordn. SVB Srviccntrum PGB Vl budgthoudrs vindn ht prttig om zlf hun PGB t kunnn bhrn. Maar arbidsrcht n blastingrcht zijn ingwikkld. Ht SVB Srviccntrum PGB kan u daarbij, gratis, ondrstunn. Als n wrknmr op mr dan dri dagn pr wk voor u wrkt dan kunt u d SVB vragn om d salarisadministrati voor u t vrzorgn. Dat kan ook als uw zorgvrlnr op dri dagn of mindr dan dri dagn pr wk bij u wrkt n u mt d zorgvrlnr hbt afgsprokn dat u voor d inhouding n afdracht van loonblasting zorgt (opdring in). 14

17 Vrdr vort d SVB voor all budgthoudrs d volgnd takn uit: Als u wttlijk vrplicht bnt ht loon aan uw zik zorgvrlnr door t btaln dan btaalt d SVB hirvoor n vrgoding aan u uit. Hirdoor kunt u uw zik zorgvrlnr doorbtaln én van uw PGB n vrvangnd zorgvrlnr btaln. D ontvangn vrgoding vrantwoordt u aan ht zorgkantoor. Ht gdlt van d vrgoding dat u nit gbruikt voor vrvangnd zorg btaalt u trug aan ht zorgkantoor. D SVB bantwoordt tlfonisch uw vragn op ht trrin van arbidsrcht (tl.: (030) ). D SVB stuurt u modlovrnkomstn to. D SVB hft voor all budgthoudrs n WA-vrzkring n n vrzkring voor rchtsbijstand afgslotn. Op d WA-vrzkring kunt u n brop don als d zorgvrlnr schad vroorzaakt. U kunt n brop don op d rchtsbijstandsvrzkring als u n arbidsrchtlijk conflict hbt mt uw zorgvrlnr. Ht adrs van d SVB staat achtrin dz brochur. D SVB gft ook n ign brochur uit ovr d wrkzaamhdn van SVB Srviccntrum PGB. U ontvangt n voorlichtingsmap van ht zorgkantoor. In di map zittn ook d brochur van d SVB n n st modlovrnkomstn. U kunt d brochur ook opvragn bij ht SVB Srviccntrum PGB. Zorgovrnkomstn Er zijn vrschillnd soortn zorgovrnkomstn. Ht is daarbij van groot blang om zlf god in d gatn t houdn of u vrplicht bnt om t zorgn voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis ('inhoudingsplicht'). In d volgnd situatis bnt u, als budgthoudr, doorgaans nit inhoudingsplichtig: 1. D zorgvrlnr is n instlling. 2. D zorgvrlnr is uw partnr, n rst of twd graads famililid van d budgthoudr of d wttlijk vrtgnwoordigr, uw bwindvordr, uw curator of n frlancr. 3. D zorgvrlnr wrkt op basis van n arbidsovrnkomst op nit mr dan dri dagn pr wk voor u. Als d zorgvrlnr nit in d voorgaand dri catgoriën valt n dus op mr dan dri dagn pr wk op basis van n arbidsovrnkomst voor u wrkzaam is dan bnt u inhoudingsplichtig. Twijflt u of u inhoudingsplichtig bnt? Nm dan tlfonisch contact op mt ht SVB Srviccntrum PGB. Zij kunnn u advis gvn. 15

18 Stap 7: U lgt vrantwoording af U mag ht PGB alln bstdn voor d inkoop van d volgnd functis: Prsoonlijk vrzorging; Vrplging; Bgliding; Kortdurnd vrblijf. U hoft ht PGB nit pr s t bstdn aan d functi(s) waarvoor u gïndicrd bnt of waarvoor ht PGB is togknd. Als u bijvoorbld bnt gïndicrd voor prsoonlijk vrzorging mag u ht budgt ook bstdn aan bijvoorbld vrplging. Als ht PGB is togknd voor bgliding grop mt vrvor, of als u gïndicrd bnt voor n ZZP VV (vrzorging n vrplging) dan mag u ht PGB ook bstdn aan d voor uzlf gmaakt kostn van vrvor naar d dagbstding. Als u gïndicrd bnt voor langdurig vrblijf dan mag u uw budgt ook gbruikn voor d btaling van huishoudlijk hulp. U mot r daarbij wl rkning m houdn dat d gmnt d huishoudlijk hulp vanuit d Wmo zal bëindign. U dot r vrstandig aan om hirovr zlf contact op t nmn mt uw gmnt. Als u nit gïndicrd bnt voor langdurig vrblijf dan mag u uw budgt nit gbruikn voor d btaling van huishoudlijk hulp. Als aan u op 31 dcmbr 2011 n PGB was togknd dan kunt u nog bmiddlingkostn vrantwoordn. Ht bmiddlingsburau mot dan wl bschikkn ovr ht kurmrk van ht Kurmrkinstituut. Is uw bruto PGB op jaarbasis lagr dan ? Dan mag u maximaal 250 pr jaar vrantwoordn voor bmiddlingskostn. Als uw bruto PGB op jaarbasis hogr is dan dan mag u maximaal 500 pr jaar vrantwoordn voor bmiddlingskostn. Op d wbsit van uw zorgkantoor vindt u n uitgbrid vrgodingnlijst. Dz lijst gft mr informati ovr uw bstdingsmoglijkhdn. Als uw PGB op jaarbasis lagr is dan dan mot u op uitrlijk 12 fbruari 2014 aan ht zorgkantoor vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in Als uw PGB op jaarbasis hogr is dan dan mot u op uitrlijk 10 augustus 2013 vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in ht rst halfjaar van 2013 n mot u op uitrlijk 12 fbruari 2014 vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in ht twd halfjaar van

19 Voor d vrantwoording krijgt u n vrantwoordingsformulir van ht zorgkantoor (zi bijlag 8). Bij zikt van n wrknmr vrantwoordt u op ht vrantwoordingsformulir uw btalingn aan d zik wrknmr én d van d SVB ontvangn vrgoding. Ht vrantwoordingsformulir mot ondrtknd zijn door d budgthoudr of zijn wttlijk vrtgnwoordigr (curator, bwindvordr of, bij mindrjarig kindrn, d oudrs of voogd). Ht zorgkantoor controlrt of u ht vrantwoordingsformulir corrct hbt ingvuld. Ook kan ht zorgkantoor d dclaratis, zorgovrnkomstn n bankafschriftn bij u opvragn. Tot slot mot u idr jaar pr zorgvrlnr n opgaafformulir voor d Blastingdinst invulln, zodat d Blastingdinst wt wlk zorgvrlnrs u btaalt. U ontvangt hirvoor n standaardformulir van ht zorgkantoor. Dz formulirn stuurt u, ingvuld, trug naar ht zorgkantoor. Ht zorgkantoor stuurt d formulirn door naar d Blastingdinst. Bij d bijlagn vindt u n voorbld. U hoft dit opgaafformulir nit in t vulln voor zorgvrlnrs voor wi al loonblasting wordt inghoudn n afgdragn. U mot uw administrati vijf jaar bwarn. Als u vrantwoordlijk bnt voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis dan kunt u d salarisadministrati latn vrzorgn door ht SVB Srviccntrum PGB. Als u r voor kist om dz salarisadministrati zlf t vrzorgn, of door n door u zlf gkozn salariskantoor, dan bnt u zlf vrantwoordlijk voor n juist aangift bij d Blastingdinst. Maximumtarivn U mag uw zorgvrlnr nit mr btaln dan 63 pr uur of 58 pr dagdl. U mag alln mr btaln voor zorg waarvoor d Ndrlands Zorgautoritit (NZa) n hogr tarif hft vastgstld. U vindt dz informati op ondr d zoktrmn CA n CA

20 Stap 8: U btaalt nit uitggvn gld trug aan ht zorgkantoor Ht PGB is gmnschapsgld dat bstmd is voor d inkoop van zorg. Ht PGB dat u nit aan zorg uitgft, mot u trugbtaln aan ht zorgkantoor. Ovr 1,5% van ht ntto PGB hoft u gn vrantwoording af t lggn. Hirbij gldt n minimum van 250 pr jaar n n maximum van pr jaar. Dit bdrag ht ht 'vrij bstdbar bdrag'. Ht vrij bstdbar bdrag is bstmd voor klin uitgavn. U hbt gn rcht op ht vrij bstdbar bdrag als u gn uitgavn hbt vrantwoord. Voorbld D hr Pitrs hft n ntto PGB van D hr Pitrs hft uitggvn aan zorg. Eignlijk zou hij trug motn btaln aan ht zorgkantoor. Ht vrij bstdbar bdrag is 250. D hr Pitrs hoft daarom maar ( =) trug t btaln. 18

21 Mr informati Bijlag 1 Ht zorgkantoor Ndrland is vrdld in zorgrgio's, waarin zorgkantorn d AWBZ uitvorn. Bij ht zorgkantoor kunt u mr informati ovr ht PGB n d VPZ krijgn. In bijlag 2 vindt u d tlfoonnummrs van all rgional zorgkantorn. Budgthoudrsvrniging Pr Saldo Voor informati, advis n (juridisch) ondrstuning ovr ht PGB n d VPZ kunt u ook bij d budgthoudrsvrniging Pr Saldo trcht. Pr Saldo organisrt cursussn, voorlichtingsbijnkomstn n r zijn moglijkhdn voor ondrling contact. Tlfoon: (0900) (20 ct. pr minuut) Intrnt: Postadrs: Postbus 19161, 3501 DD Utrcht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) Ht CIZ zorgt voor d indicatistlling. Tlfoon: (0900) 1404 (lokaal tarif) Intrnt: Burau Jugdzorg Ht Burau Jugdzorg zorgt voor d indicatistlling van jugdign (jongr dan 18 jaar) mt n psychiatrisch aandoning. Intrnt: MEE-organisatis In lk rgio vindt u n MEE-organisati di informati, advis n ondrstuning kan bidn, ook bij ht PGB n d VPZ. MEE- organisatis staan opn voor idrn mt n handicap of chronisch zikt. Voor adrssn van d dichtstbijzijnd MEE kunt u trcht op Tlfoon: (0900) (lokaal tarif) SVB Srviccntrum PGB Ht SVB Srviccntrum PGB ondrstunt d budgthoudrs op ht trrin van arbidsrcht n blastingrcht, vrgodt d kostn van d wttlijk loondoorbtaling bij zikt n kan, als d budgthoudr dat wil, d salarisadministrati vrzorgn bij arbidsovrnkomstn waarbij d budgthoudr vrantwoordlijk is voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis. Tlfoon: (030) Intrnt : Postadrs: Postbus 8038, 3503 RA Utrcht Blastingdinst Voor algmn vragn ovr inkomstnblasting/prmi volksvrzkringn kunt u trcht bij d Blastingdinst. Tlfoon: (0800) 0543 Intrnt:

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012

Informatiebulletin Uw PGB-AWBZ in 2012 Informatibulltin Uw PGB-AWBZ in 2012 In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1 Tarivn 2012 2 Eign bijdrag 3 Apart bankrkning 4 Gn contant btalingn 5 Bmiddlingskostn 6 Vrgodingnlijst

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012. Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012. Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2012 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012. Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2012. Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2012 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013, Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013, Persoonsgebonden budget AWBZ Rglingn n voorziningn CODE 1.4.4.343 Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013, Prsoonsgbondn budgt AWBZ brochur bronnn Brochur van CVZ mt d titl: Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013, Prsoonsgbondn budgt AWBZ,

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar

Aanvraagformulier. voor een Totaal-financiering Particuliere Woningverbetering Rotterdam. Leeswijzer. 1. Gegevens eigenaar Aanvraagformulir voor n Totaal-financiring Particulir Woningvrbtring ottrdam Inzndn naar: Nationaal stauratifonds, Antwoordnummr 34, 3860 VE HOEVELAKEN Lswijzr D aanvragr is d ignaar van ht pand. Voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Opgave Inkomsten en uitgaven

Opgave Inkomsten en uitgaven Opgav Inkomstn n uitgavn Dit formulir is n hulpmiddl om inzicht t krijgn in uw inkomstn n uitgavn. Vul ht formulir zo nauwkurig moglijk in. Zo kunt u bkijkn hovl u maandlijks, pr kwartaal of pr jaar bschikbaar

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aanvraag Reaal UNIM Plus arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraag Raal UNIM Plus arbidsongschikthidsvrzkring Waarom dit formulir Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV

AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV AANVRAAG REAAL ONDERNEMERS AOV WAAROM DIT FORMULIER Mt dit formulir vraagt u n niuw arbidsongschikthidsvrzkring aan of wijzigt u n bstaand arbidsongschikthidsvrzkring. U vult hirop d gvraagd ggvns in.

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Aanvraag Scholierenvergoeding

Aanvraag Scholierenvergoeding Inkomn rmodbstrijding anvraag Scholirnvrgoding Schooljaar 2016-2017 ntwoordnummr 47197 1070 WB mstrdam Tlfoon 020 252 6000 Uw administratinummr(s) anvragr Partnr anvragr chtrnaam Voornamn (voluit) n BSN

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca

Multibranche aanvraag- en wijzigingsformulier voor horeca Multibranch aanvraag- n wijzigingsformulir voor horca ASR Schadvrzkring N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrcht Archimdslaan 10, 3584 BA Utrcht Tlfoon (030) 257 91 11 Fax (030) 257 83 00 Ggvns advisur Advisur

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijven Totaalplan

Aanvraag Bedrijven Totaalplan Aanvraag Bdrijvn Totaalplan Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Contractsduur 5 jaar

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

eindejaarsbericht 2015

eindejaarsbericht 2015 IndjaarsbrIcHt 2015 WrkkostnrglIng Bnut d vrij ruimt volldig in 2015 n g a d t s f n j Fi l o v s c c u s n n! r a a j w niu m van ff Ht ta toor Ho namns antskan t n u o c ac InvstrIngsaftrk Plan uw invstringn

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012 31 mei 2013 2.277,88 ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 3 Datum: 31 mi 2013 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil

2009: 314.538,-- 2010: 126.752,-- 2011: 47.771,-- 28 juni 2012 30 november 2012. nihil ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Faillissmntsnummr : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activititn ondrnming: Omztggvns: Prsonl gmiddld aantal:

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Vrgodingnovrzicht Bottn, spirn n gwrichtn Gnsmiddln uit d basisvrzkring 9 Bwgzorg 4 Orthopdisch gnskund 4 Ergothrapi 4 Pdicurzorg bij ruma of diabts 4 Votzorg voor vrzkrdn mt diabts 4 Buitnland Bst Doctors

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013)

De opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) D opliding tot Equithraput SHP-E(NL) ( 2012/ 2013) op HippoCampus (maart 2012) D naam Equithraput SHP-E(NL) is sinds 2008 binnn Bnlux n bschrmd naam mt tvns bschrmd bijpassnd logo gwordn. Hirvoor wrd in

Nadere informatie

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2.

Tarieven 2013/2014. Tarieven. e 2.300,- e 1.375,- 2 dagdelen. e 3.200,- e 1.850,- Hele dag. e 1.725,- e 1.025,- 2 dagdelen. e 2. Tarivn 2013/2014 A Rabobank Zaal (850 stoln) Wgnr Mdia Zaal (300 stoln) 2 dagdln 2.300,- 1.375,- Hl dag 3.200,- 1.850,- 2 dagdln 1.725,- 1.025,- Hl dag 2.400,- 1.375,- 2 dagdln 1.150,- 675,- Hl dag 1.600,-

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2014. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2014 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2013. Persoonlijke gegevens Ggvns aangift inkmstnblasting 2013 Vr ht pstlln van uw aangift zijn vl ggvns ndig. Om u in staat t stlln dz ggvns vrzichtlijk n vlldig aan t lvrn, hbbn wij ndrstaand vragnlijst pgstld. Wij vrzkn u d vragn,

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014 Aandachtspuntn- n actilijst informatibijnkomst d.d. 11 juni 2014 Ondrwrp Stand van zakn digitalisring VVV Middn-Limburg Aandachtspuntn Bij grnsovrschrijdnd torism aandacht hbbn voor Blgië. Actis Wannr

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie