Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen Persoonsgebonden budget AWBZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ"

Transcriptie

1 Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ

2

3 Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of oudrdom. D zorg di u nodig hbt, kan rchtstrks door n zorginstlling aan u glvrd wordn. Bijvoorbld vrplging n vrzorging bij u thuis of vrblijf in n instlling. U ontvangt in dat gval zorg in natura, ook wl ZIN gnomd. Maar u kunt ook zlf uw zorg inkopn mt uw ign budgt. Namlijk mt n prsoonsgbondn budgt, ook wl PGB gnomd. Ht PGB-AWBZ wordt uitgvord door d zorgkantorn. D zorgkantorn vorn d AWBZ namns all zorgvrzkraars uit. Voor d AWBZ is Ndrland vrdld in 32 rgio s. In lk rgio is r één zorgkantoor. In bijlag 2 staat ht tlfoonnummr van ht zorgkantoor in uw rgio. Ht PGB wrkt schmatisch als volgt: pag. Stap 1: U vraagt n indicati aan bij ht CIZ of Burau Jugdzorg 2 Stap 2: Ht CIZ of Burau Jugdzorg stlln vast hovl zorg u nodig hbt 3 Stap 3: U gft uw voorkur aan voor zorg in natura of PGB 4 Stap 4: Ht zorgkantoor knt ht PGB to 7 Stap 5: Ht zorgkantoor btaalt ht PGB op uw bankrkning 12 Stap 6: U koopt zorg in 14 Stap 7: U lgt vrantwoording af 16 Stap 8: U btaalt nit uitggvn gld trug aan ht zorgkantoor 18 Al dz stappn wordn in d volgnd hoofdstukkn vrdr uitglgd. Achtrin dz brochur vindt u nog d volgnd bijlagn: 1. adrssn van organisatis 2. tlfoonnummrs van d zorgkantorn 3. tarivn 4. rknhulp ign bijdrag 5. budgtplan 6. toknningstabl PGB bij indicati langdurig vrblijf 7. dclaratiformulir 8. vrantwoordingsformulir 9. opgaafformulir Blastingdinst 10. trfwoordnrgistr

4 Stap 1: U vraagt n indicati aan bij ht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) of Burau Jugdzorg (BJZ) Ht kan gburn dat u nit mr voldond voor uzlf of voor uw partnr, oudr of kind kunt zorgn. Bijvoorbld omdat r door n aandoning of n lichamlijk, gstlijk of vrstandlijk bprking hulp n zorg nodig is. D AWBZ zorgt r dan voor dat di noodzaklijk ondrstuning r komt. Op ht momnt dat u zich inschrijft voor d Zorgvrzkringswt wordt u automatisch ingschrvn voor d AWBZ. D AWBZ knt zs soortn aansprakn: functis gnaamd. D zs functis zijn: 1. Prsoonlijk vrzorging Bijvoorbld: hlpn mt douchn, wassn op bd, aankldn, schrn, huidvrzorging, hulp bij d toiltgang, hulp bij tn n drinkn. 2. Vrplging Bijvoorbld: wondvrzorging, gvn van injctis, advis ho om t gaan mt zikt, ht zlf lrn injctrn. 3. Bgliding (individul n grop) Bijvoorbld: ondrstuning om d dag t structurrn n om btr d rgi t kunnn vorn ovr ht ign lvn. Maar ook dagbstding. 4. Bhandling Bijvoorbld: ht bhandln van gdragsproblmn bij n vrstandlijk handicap. 5. Kortdurnd vrblijf Logrn zodat famili n/of mantlzorgrs vn tijd voor andr zakn hbbn. 6. Vrblijf Ht is soms nit moglijk om zlfstandig t blijvn wonn. Bijvoorbld als r n bschrmnd woonomgving nodig is vanwg rnstig vrgtachtighid. Of als r continu tozicht nodig is. Ook kan ht zijn dat vrblijf in n instlling nodig is omdat r zovl zorg nodig is dat dit thuis nit mr allmaal t rgln is. Om in aanmrking t komn voor AWBZ-zorg, mot rst wordn vastgstld of u indrdaad zorg nodig hbt. En ook wat voor soort zorg n hovl. Dat wordt indicatistlling gnomd. Ht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) stlt d indicati. Ht CIZ is n onafhanklijk organisati di uw zorgbhoft onafhanklijk, objctif n intgraal vaststlt. Ht adrs van ht CIZ kunt u opvragn bij ht zorgkantoor (bijlag 2). U kunt ook kijkn op Jugdign (jongr dan 18 jaar) mt n psychiatrisch aandoning wordn voor AWBZ-zorg gïndicrd door ht Burau Jugdzorg (www.buraujugdzorg.info/dbuurt). 2

5 Stap 2: Ht CIZ of Burau Jugdzorg stlln vast hovl zorg u nodig hbt Ht CIZ of Burau Jugdzorg (BJZ) hbbn voor d indicatistlling informati nodig ovr uw situati. Om t zorgn voor n vlott bhandling van uw aanvraag is ht blangrijk dat u zo volldig moglijk d juist informati vrstrkt. Ook kan d indicatistllr, mt uw tostmming, informati vragn aan n bhandlnd arts. Aan d hand van ht ondrzok stlt ht CIZ of BJZ n indicatibsluit vast. Ht CIZ stuurt u dit bsluit binnn zs wkn nadat u uw aanvraag hbt ingdind. Voor BJZ is dz trmijn acht wkn. Indin u bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan staat r in uw indicatibsluit n zorgzwaartpakkt (ZZP) vrmld. En indicati voor langdurig vrblijf wordt daarom ook wl ZZP-indicati gnomd. Als u nit bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan staat in ht indicatibsluit vrmld: 1. Voor wlk functis u bnt gïndicrd (bijv. vrplging). 2. Op wlk zorg u rcht hbt (bijv. 1 tot n mt 1,9 uur pr wk). In ht indicatibsluit staat vrmld holang u rcht hbt op d gïndicrd zorg (bv. 5 jaar). Voordat d indicati vrloopt mot u opniuw gïndicrd wordn (hrindicati). U mot daarvoor zlf wr tijdig contact opnmn mt ht CIZ of BJZ. Do dat uitrlijk zs wkn voor ht aflopn van uw indicatibsluit. (Voor Burau Jugdzorg is di trmijn acht wkn.) Als uw situati vrandrt waardoor u mindr, mr of andr zorg nodig hft, dan mot u dit zo snl moglijk mldn aan ht CIZ of BJZ. Zij zulln uw zorgbhoft dan opniuw boordln n, als dat nodig is, n niuw indicatibsluit afgvn. Onns mt ht indicatibsluit? Als u vindt dat d vrkrd of t winig zorg is gïndicrd dan kunt u binnn zs wkn na d dagtkning van ht indicatibsluit bzwaar makn. Ht CIZ of BJZ hoort uw standpunt n nmt n niuw bsluit. Als u ht ook mt dat bsluit nit ns bnt, kunt u in brop gaan bij d rchtr. 3

6 Stap 3: U gft uw voorkur aan voor zorg in natura of PGB Als d indicati is gstld, wt u op wlk zorg u rcht hbt. Voor d manir waarop u di zorg krijgt, zijn r d volgnd moglijkhdn: (1) Zorg in natura of (2) Prsoonsgbondn budgt (PGB) of (3) En combinati van zorg in natura n PGB Voor d functi bhandling kunt u alln n brop don op zorg in natura. (1) Zorg in natura U krijgt d gïndicrd zorg glvrd door n zorgaanbidr, bijvoorbld n thuiszorgorganisati. Dz zorgaanbidr rglt dat r n zorgvrlnr aanwzig is n rglt d administrati rondom d zorgvrlning. U kunt mt d zorgaanbidr afsprakn makn ovr d manir waarop d zorg wordt vrlnd. Vaak is daarin vl moglijk. U kist zlf uw zorgaanbidr. Mstal wordt dat bij d indicatistlling al gvraagd. Ht CIZ of Burau Jugdzorg stuurt dan ht indicatibsluit ook naar d zorgaanbidr van uw kuz. Dz zorgaanbidr nmt vrvolgns contact mt u op. Als d zorgaanbidr van uw kuz n wachtlijst hft dan zal ht zorgkantoor rvoor motn zorgn dat r zo lang n god altrnatif wordt gbodn. Zo kan ht zorgkantoor bijvoorbld n andr zorgaanbidr zondr wachtlijst voorstlln. Mstal zal ht zorgkantoor of d zorgaanbidr contact mt u opnmn als u op n wachtlijst staat. Als u chtr vragn hft, hoft u daar nit op t wachtn. U kunt dan ht bst naar ht zorgkantoor blln. (2) Prsoonsgbondn budgt (PGB) Wannr u ht prttig vindt zlf afsprakn t makn mt zorgvrlnrs dan is n PGB misschin its voor u. Bijvoorbld omdat u imand in uw omgving knt di d zorg kan lvrn. In d volgnd situatis kunt u gn PGB krijgn: a. Uw zorgvraag duurt volgns uw indicatibsluit kortr dan n jaar; b. U bnt gïndicrd voor d zorgzwaartpakkttn 9B VV, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG of B GGz; c. U bnt gïndicrd voor mindr dan 10 uur bgliding pr wk (n dagdl bgliding grop tlt daarbij als één uur) n u bnt nit gïndicrd voor d functis prsoonlijk vrzorging, vrplging of ADL-assistnti. (Maar als n mdgzinslid al n PGB hft dan kunt u wl n PGB krijgn. U kunt ook n PGB krijgn als u samn mt n md-gzinslid bnt gïndicrd voor minstns 10 uur bgliding pr wk.) 4

7 Voorbld 1 Grard d Vris is alln gïndicrd voor bgliding individul klass 4. Hij woont alln. Ht gmiddld aantal urn pr wk is 8,5 uur. D indicati van Grard voldot nit aan ht 10-uurs-critrium. Hij krijgt gn PGB. Voorbld 2 D zusjs Jolanda n Jannk Smit zijn allbi gïndicrd voor bgliding individul klass 4. Hun gzamnlijk zorgbhoft is dan gmiddld 17 uur pr wk. Gzamnlijk voldot hun indicati aan ht 10-uurs-critrium. Jolanda n Jannk kunnn allbi n PGB aanvragn. Bwonrs van n ADL-woning hovn nit t voldon aan ht 10-uurs-critrium omdat r voor hn n apart ADL-indicati is afggvn. Maar ht zorgkantoor kan alln PGB toknnn voor d gïndicrd functis prsoonlijk vrzorging, vrplging, bgliding n kortdurnd vrblijf n nit voor ADL-assistnti. Als u langdurig in n instlling vrblijft dan komt u nit in aanmrking voor PGB omdat u dan van d instlling all zorg krijgt di u nodig hbt. Bwonrs van sommig instllingn kunnn, als zij daarvoor gïndicrd zijn, n PGB krijgn voor bgliding grop. Maar dat kan nit als bgliding grop n intgraal ondrdl uitmaakt van ht zorgaanbod van uw instlling. Als u n PGB aanvraagt dan mot u rst ondrzokn of d zorg di u nodig hbt glvrd kan wordn door n naturainstlling. U kunt daarvoor tlfonisch navraag don bij instllingn in uw omgving of contact opnmn mt d afdling zorgtowijzing van uw zorgkantoor. Als u uitsluitnd zorg wilt inkopn bij zorginstllingn di ook al n contract mt ht zorgkantoor hbbn dan hbt u gn rcht op PGB. (3) Combinati van zorg in natura n PGB Ht is ook moglijk dat u n bpaald functi zlf wilt rgln n n andr functi livr in natura wilt krijgn. Dat kan. U vraagt dan n PGB aan voor d functi di u zlf wilt rgln n laat d andr functi in natura lvrn. 5

8 Voorbld Mvrouw Jansn hft prsoonlijk vrzorging vrplging nodig. En buurvrouw wil haar wl hlpn mt d prsoonlijk vrzorging. Voor d vrplging wil mvrouw Jansn chtr graag trugvalln op ht vrzorgingshuis om d hok, di dz functi ook thuis lvrt. Zij vraagt n indicati bij ht CIZ. Zij wordt gïndicrd voor d functis 'prsoonlijk vrzorging' n vrplging. D buurvrouw di haar hlpt mt d prsoonlijk vrzorging, btaalt z mt ht PGB dat zij aanvraagt voor d functi prsoonlijk vrzorging. D zorgvrlnstr van ht vrzorgingshuis di haar wond komt vrzorgn, krijgt haar salaris van ht vrzorgingshuis. Wat nit kan, is n dl van n functi in PGB n n andr dl in natura. Als u bijvoorbld vir uur prsoonlijk vrzorging gïndicrd hbt gkrgn, is ht nit moglijk tw uur PGB n tw uur zorg in natura t krijgn. Uw kuz gldt voor d hl functi. Bij d functi 'bgliding' is r ondrschid tussn 'bgliding individul' n 'bgliding grop'. U kunt r voor kizn om voor d 'bgliding individul' PGB t vragn, trwijl d 'bgliding grop' in natura wordt glvrd, of andrsom. Als u wordt gïndicrd voor 'bgliding grop' dan boordlt ht CIZ of BJZ of r n mdisch noodzaak bstaat om ook ht vrvor vanuit d AWBZ t financirn. (Voor kindrn tot twaalf jaar wordt bij n indicati voor bgliding grop altijd ook vrvor gïndicrd.) Als ht PGB is togknd voor bgliding grop mt vrvor, of als u bnt gïndicrd voor n ZZP VV (vrplging n vrzorging), dan mag u ht PGB ook bstdn aan d voor uzlf gmaakt kostn van vrvor naar n van d dagbstding. 6

9 Stap 4: Ht zorgkantoor knt ht PGB to Aanvraagprocdur Als u voor d rst kr PGB aanvraagt dan mot u voor uw aanvraag gbruik makn van n aanvraagformulir. U kunt dit aanvraagformulir bij ht zorgkantoor opvragn. Bij ht aanvraagformulir stuurt u n budgtplan m. In dat budgtplan gft u aan ho u uw budgt van plan bnt t gaan bstdn. Ht PGB stlt u in staat om zorg in t kopn di nit bschikbaar is bij zorgaanbidrs waarm ht zorgkantoor n contract hft afgslotn ( zorg in natura ). U gft in ht budgtplan daarom aan ho u hbt ondrzocht of d zorg di u nodig hbt ook glvrd kan wordn door n naturainstlling. U kunt vntul aan uw zorgkantoor vragn wlk moglijkhdn r zijn in uw rgio. Voor d duidlijkhid: u bslist zlf of u d bschikbar zorg in natura wl of nit gschikt vindt. Ht format voor ht budgtplan is bijgvogd (bijlag 5). Ht zorgkantoor zal dit budgtplan ook msturn mt ht aanvraagformulir. U stuurt ht volldig ingvuld aanvraagformulir n ht volldig ingvuld budgtplan op naar ht zorgkantoor. Ht zorgkantoor hft ondr andr uw burgrsrvicnummr (BSN) nodig. Dat is ht nummr waarondr u bknd bnt bij d Blastingdinst. Ht is wttlijk grgld dat ht zorgkantoor mag bschikkn ovr uw BSN. Ht BSN is nodig om uw ign bijdrag vast t stlln n om d Blastingdinst t kunnn informrn ovr d bstding van uw PGB. U ondrtknt ht aanvraagformulir. Daarm vrklaart u ook dat u op d hoogt bnt van d vrplichtingn di samnhangn mt ht PGB. D budgthoudr (of zijn wttlijk vrtgnwoordigr) blijft zlf altijd vrantwoordlijk voor ht PGB, ook als imand andrs ht PGB gaat bhrn. Tijdns d aanvraagprocdur zal ht zorgkantoor contact mt u opnmn. Dat kan tlfonisch gburn. Ook kan ht zorgkantoor u uitnodign voor n gsprk op ht zorgkantoor. Als u hir nit aan mwrkt zal ht zorgkantoor uw aanvraag afwijzn. Ht PGB hft n zgn. "subsidiplafond". Dat btknt dat ht zorgkantoor n vast bdrag bschikbaar hft om uit t gvn. Als dat bdrag volldig is uitggvn kan ht zorgkantoor u gn PGB mr toknnn. U komt dan op n wachtlijst t staan. Ht zorgkantoor zal dan kijkn of u zorg in natura kunt krijgn. Hbt u al n PGB n wordt u opniuw gïndicrd? Dan is ht subsidiplafond nit op u van topassing. Ook als u wordt gïndicrd voor mr zorg zult u voor d rst van ht jaar n hogr budgt kunnn krijgn. 7

10 Ht PGB is 'gwoon' gld. Als u schuldn hbt dan kan ht budgt daarom opgëist wordn door uw schuldisrs. U hbt dan gn gld mr om zorg in t kopn, trwijl u ht nit gbruikt PGB wl mot trugbtaln aan ht zorgkantoor. Als u schuldn hbt, mot u zich daarom god afvragn of ht wl vrstandig is om n PGB aan t vragn. Ht zorgkantoor knt gn PGB to als u sursanc van btaling hbt aangvraagd, faillit bnt vrklaard, als sprak is van schuldsanring op grond van d WSNP of als u nit op n vast woonadrs woont. Ht zorgkantoor controlrt dit bij d bhandling van uw aanvraag. Als ht zorgkantoor uw aanvraag godkurt dan stlt ht zorgkantoor uw budgt officil vast. Dat wordt toknnn gnomd. Brkning bruto PGB Als u nit bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan wordt ht budgt brknd op basis van d functis n klassn in d tabl in bijlag 3. Als u wl bnt gïndicrd voor langdurig vrblijf dan wordt dz ZZP-indicati rst, op basis van d tabl in bijlag 6, vrtaald naar functis n klassn. Ht budgt wordt vrvolgns opghoogd mt n vast ZZP-opslag van Bwonrs van wooninitiativn (gclustrd woonvormn waar mrdr budgthoudrs wonn) ontvangn n xtra toslag van D tarivn gldn 'op jaarbasis'. Als ht budgt voor n priod kortr dan n jaar wordt togknd dan wordt ht bdrag natuurlijk lagr. Voorbld Mvrouw Grritsn wordt op 1 oktobr gïndicrd voor prsoonlijk vrzorging klass 6. Ht tarif bdraagt pr jaar. Mvrouw Grritsn krijgt voor dit jaar 92 dagn budgt (31 dagn in oktobr, 30 dagn in novmbr n 31 dagn in dcmbr): 92/365 x = In dcmbr ontvangt mvrouw Grritsn bricht ovr d tarivn voor volgnd jaar. Ht hirvoor brknd budgt ht ht 'bruto budgt'. Als ht bruto budgt hogr is dan 300 pr dag, kan ht zorgkantoor bsluitn om ht budgt t bprkn tot d kostn van opnam, mt n minimum van 300 pr dag. Voor budgthoudrs di op 31 dcmbr 2012 n PGB ontvingn op basis van n ZZP-indicati gldt in 2013 ovrgangsrcht. Ht zorgkantoor hft dz budgthoudrs in dcmbr 2012 gïnformrd. Dat ovrgangsrcht wordt daarom in dz brochur nit bschrvn. 8

11 Eign bijdrag Ht bruto PGB wordt vrmindrd mt n inkomnsafhanklijk ign bijdrag. Ht bruto PGB vrmindrd mt d ign bijdrag wordt ht 'ntto PGB' gnomd. Vrzkrdn jongr dan 18 jaar zijn gn ign bijdrag vrschuldigd. Ht ntto PGB wordt aan u uitbtaald. Daarop is d ign bijdrag dus al in mindring gbracht. Er wordt vrondrstld dat u bij ht inkopn van zorg nit alln ht ntto PGB bstdt, maar dat u daarnaast ook d ign bijdrag gbruikt voor ht inkopn van zorg. Dat is nit vrplicht, maar bij d brkning van d tarivn is daar wl van uitggaan. D ign bijdrag voor ht jaar 2013 is afhanklijk van ht inkomn in 2011 van u n uw chtgnoot of partnr. Ht zorgkantoor gft uw prsoonsggvns n uw BSN door aan ht CAK t Dn Haag. Ht CAK controlrt bij uw gmnt of d prsoonsggvns n uw BSN juist zijn. Daarna vraagt ht CAK uw inkomn op bij d Blastingdinst n gft dit door aan uw zorgkantoor. Om r voor t zorgn dat u nit zolang op uw gld hoft t wachtn, zal ht zorgkantoor rst n bschikking afgvn waarin n voorlopig ign bijdrag vrmld staat. Als uw inkomn in 2011 bij d Blastingdinst bknd is dan zult u na ongvr tw maandn n toknningsbschikking ontvangn mt vrmlding van d aangpast ign bijdrag. Ht kan ook zijn dat uw inkomn in 2011 nog nit bknd is bij d Blastingdinst. In dat gval kan ht hl lang durn voordat d dfinitiv ign bijdrag wordt vastgstld. Ht zorgkantoor kan daar nits aan don. Om t wtn wat uw ign bijdrag pr jaar zal zijn kunt u gbruik makn van d rknhulp (bijlag 4). Ht kan zijn dat u voor uzlf n/of uw chtgnoot of partnr ook n ign bijdrag btaalt voor d Wmo of zorg in natura (u ontvangt daarvoor n nota van ht CAK). D ign bijdrag voor ht PGB, d Wmo n zorg in natura mag gzamnlijk nit hogr zijn dan d maximal ign bijdrag di voor u van topassing is. Ht zorgkantoor houdt dat in d gatn n zal vntul uw ign bijdrag voor ht PGB vrlagn. U mot r wl rkning m houdn dat u éérst d nota s van ht CAK mot btaln trwijl ht zorgkantoor pas latr uw budgt zal vrhogn. Als uw partnr in n AWBZ-instlling vrblijft dan wordt op uw budgt gn ign bijdrag in mindring gbracht. 9

12 Ingangsdatum Ht zorgkantoor knt ht budgt aan u to vanaf d datum van ht indicatibsluit. Soms start ht budgt op n latr datum. Bijvoorbld omdat u nu nog in ht ziknhuis vrblijft, maar binnnkort naar huis gaat. Ht budgt start dan pas als u naar huis gaat. U kunt bij d indicatistlling d door u gwnst ingangsdatum aangvn, chtr nit mt trugwrknd kracht. Bëindiging Ht zorgkantoor knt ht PGB aan u to tot d inddatum van ht indicatibsluit, doch uitrlijk tot 31 dcmbr Ht PGB indigt tussntijds in d volgnd gvalln: als u prmannt wordt opgnomn in n AWBZ-instlling; als u langr dan tw maandn bnt opgnomn in n AWBZ-instlling of ziknhuis; als u zich nit houdt aan d vrplichtingn; bij ovrlijdn van d budgthoudr; als u zlf vrzokt om bëindiging van ht PGB; als u vrzokt om d zorg waarvoor u n PGB ontvangt, in natura t lvrn; als u sursanc van btaling hbt aangvraagd, faillit bnt vrklaard of als sprak is van schuldsanring op grond van d WSNP; als u nit langr ovr n vast woonadrs bschikt. Als ht PGB indigt dan mag u uw PGB na d bëindigingsdatum nog bstdn aan d zgn. 'bëindigingskostn'. Ht btrft mt nam ht salaris (n vakantigld n dagn) dat u nog aan zorgvrlnrs mot btaln in vrband mt wttlijk opzgtrmijnn. Buitnland Als u nit in Ndrland woont kunt u gn PGB krijgn. Als u in Ndrland woont maar voor n priod langr dan 6 wkn naar ht buitnland gaat dan mot u dat mldn aan ht zorgkantoor. Als u langr dan 6 wkn in ht buitnland vrblijft n daar zorgvrlnrs inhuurt di nit ondr d Ndrlands social n blastingwtgving valln dan zal ht zorgkantoor ht PGB voor d hl priod dat u in ht buitnland vrblijft vrlagn op grond van ht voor dat land gldnd 'aanvaardbaarhidsprcntag'. 10

13 Aanvaardbaarhidsprcntags: Aruba 60% Blgië 100% Duitsland 100% Frankrijk 100% Marokko 30% Ndrlands Antilln 52% Portugal 69% Spanj 85% Surinam 48% Turkij 41% D aanvaardbaarhidsprcntags van andr landn kunt u opvragn bij ht zorgkantoor. Voorbld D hr Rolofs hft n budgt van 500 pr wk. Hij gaat 12 wkn naar Spanj n huurt daar n zorgvrlnr in. Ht zorgkantoor vrlaagt ht budgt dan voor di 12 wkn naar 500 x 85% = 425 pr wk. U mag uw PGB maximaal 13 wkn pr kalndrjaar gbruikn voor ht inkopn van zorg in ht buitnland. Bij trminal zorg is dat maximaal n jaar. 11

14 Stap 5: Ht zorgkantoor btaalt ht PGB op uw bankrkning D btaling van ht togknd PGB gburt in voorschottn. Afhanklijk van d hoogt van uw PGB op jaarbasis vindt d uitbtaling plaats pr maand, pr kwartaal, pr half jaar of pr jaar. Dat ht ht 'bvoorschottingsritm'. In 2013 gldn d volgnd bvoorschottingsritms: bij n PGB tot 2.500: in één kr; bij n PGB tussn n 5.000: pr half jaar; bij n PGB tussn n : pr kwartaal; bij n PGB bovn : maandlijks. Voorbld 1 Ht PGB wordt togknd voor d priod van 1 oktobr tot n mt 31 dcmbr n ht ntto PGB is Als ht PGB voor ht hl jaar zou zijn togknd ('op jaarbasis'), was d toknning gwst. D bvoorschotting vindt daarom pr maand plaats. U ontvangt dan d volgnd btalingn: bgin oktobr bgin novmbr bgin dcmbr Voorbld 2 Ht PGB wordt togknd voor d priod 1 sptmbr tot n mt 31 dcmbr (dus vir maandn) n ht ntto PGB is Als ht PGB voor ht hl jaar zou zijn togknd ('op jaarbasis'), was d toknning gwst. D bvoorschotting vindt daarom pr kwartaal plaats. U ontvangt dan d volgnd btalingn: bgin sptmbr (omdat sptmbr nog in ht drd kwartaal valt) bgin oktobr (voor ht vird kwartaal) Bankrkning Ht zorgkantoor mag ht PGB alln ovrmakn op n bankrkning di op naam staat van d budgthoudr, d curator, d bwindvordr of, bij mindrjarig kindrn, d oudrs of voogd. Ht zorgkantoor mag uw PGB dus nit rchtstrks ovrmakn naar andrn, bv. bmiddlingsburaus. U kunt ht PGB door ht zorgkantoor naar uw gwon bankrkning latn ovrmakn. Maar ht is vrstandig om voor ht bhr van uw PGB n apart bankrkning t opnn. U houdt uw gwon uitgavn n d bstding van uw PGB dan god gschidn. U houdt dan btr ovrzicht op uw gld n kunt makklijkr vrantwoording aflggn ovr d bstding van ht budgt. 12

15 Ht komt rglmatig voor dat n budgthoudr ondrstuning van n andr wnst bij ht bhr van ht PGB. Om problmn t voorkomn kunt u daarbij rkning houdn mt d volgnd advizn: - Btaal zlf uw zorgvrlnrs; - Maak uw PGB nit ovr naar imand andrs; - Gf gn volmacht af voor n bankrkning di op uw naam staat; - Gf nooit d inlogcods van uw (lktronisch) bankrkning aan imand andrs; - Ondrtkn gn blanco formulirn; - Gf nooit uw pinpas of pincod aan imand andrs. Als u zich nit aan dz advizn houdt stlt u imand andrs in staat om vrkrd gbruik t makn van uw PGB. En vrgt nit: u blijft zlf vrantwoordlijk voor d bstding, voor d vrantwoording n voor ht trugbtaln van ht PGB dat u nit gbruikt! Ht Kurmrkinstituut hft, in samnwrking mt d budgthoudrsvrniging Pr Saldo, n kurmrk voor bmiddlingsburaus ontwikkld. Op vindt u n lijst van dz bmiddlingsburaus (klik op: productn n dinstn). Ht PGB is gn inkomn Ht PGB is bstmd voor ht inkopn van zorg. Ht PGB wordt daarom nit als inkomn bschouwd. Ht PGB hft dan ook gn invlod op n vntul uitkring of d door u t btaln inkomstnblasting. Als u voor d Blastingdinst aangift dot voor d inkomstnblasting mot u ht ontvangn PGB dus nit als inkomn opgvn. Lt op: als u ht PGB gbruikt om salaris uit t btaln aan uw partnr, dan is dat voor uw partnr wl inkomn. 13

16 Stap 6: U koopt zorg in U kunt op uw ign voorwaardn n zorgovrnkomst sluitn mt n zorgvrlnr di u zlf uitkist. Dat kan imand uit uw famili of n knnis zijn. Maar ook n zorgvrlnr di nu al rglmatig zorg vrlnt. U kunt ook zorg inkopn bij n frlancr, n zorginstlling of n particulir burau. En blangrijk voorwaard is dat u kwalitatif vrantwoord zorg inkoopt. U mot mt d zorgvrlnr n zorgovrnkomst afsluitn. In d zorgovrnkomst vrmldt u wlk soort zorg u hbt afgsprokn n d prijs di u daarvoor btaalt. Dz zorgovrnkomst motn u én uw zorgvrlnr ondrtknn. Nadat u n toknningsbschikking hbt ontvangn krijgt u van ht zorgkantoor n informatimap waarin ook n st modlovrnkomstn is opgnomn. U kunt xtra modlovrnkomstn opvragn bij ht SVB Srviccntrum PGB (tl.: ). U kunt d modlovrnkomstn ook downloadn via U mot mt d zorgvrlnr ondr andr afsprkn dat u d dclaratis nit btaalt als d zorgvrlnr d dclarati nit binnn zs wkn na d maand waarin d zorg is vrlnd bij u hft ingdind. (U kunt uw kostn andrs nit op tijd aan ht zorgkantoor vrantwoordn.) Vrdr motn op d ondrtknd dclarati d volgnd ggvns staan: d dagn waarop is gwrkt; ht uurtarif; ht aantal t btaln urn; d naam van d zorgvrlnr; ht inschrijvingsnummr bij d Kamr van Koophandl of ht BSN van d zorgvrlnr. Uitzondring: bij bgliding grop n bij kortdurnd vrblijf mot ht tarif pr dagdl of tmaal vrmld wordn. SVB Srviccntrum PGB Vl budgthoudrs vindn ht prttig om zlf hun PGB t kunnn bhrn. Maar arbidsrcht n blastingrcht zijn ingwikkld. Ht SVB Srviccntrum PGB kan u daarbij, gratis, ondrstunn. Als n wrknmr op mr dan dri dagn pr wk voor u wrkt dan kunt u d SVB vragn om d salarisadministrati voor u t vrzorgn. Dat kan ook als uw zorgvrlnr op dri dagn of mindr dan dri dagn pr wk bij u wrkt n u mt d zorgvrlnr hbt afgsprokn dat u voor d inhouding n afdracht van loonblasting zorgt (opdring in). 14

17 Vrdr vort d SVB voor all budgthoudrs d volgnd takn uit: Als u wttlijk vrplicht bnt ht loon aan uw zik zorgvrlnr door t btaln dan btaalt d SVB hirvoor n vrgoding aan u uit. Hirdoor kunt u uw zik zorgvrlnr doorbtaln én van uw PGB n vrvangnd zorgvrlnr btaln. D ontvangn vrgoding vrantwoordt u aan ht zorgkantoor. Ht gdlt van d vrgoding dat u nit gbruikt voor vrvangnd zorg btaalt u trug aan ht zorgkantoor. D SVB bantwoordt tlfonisch uw vragn op ht trrin van arbidsrcht (tl.: (030) ). D SVB stuurt u modlovrnkomstn to. D SVB hft voor all budgthoudrs n WA-vrzkring n n vrzkring voor rchtsbijstand afgslotn. Op d WA-vrzkring kunt u n brop don als d zorgvrlnr schad vroorzaakt. U kunt n brop don op d rchtsbijstandsvrzkring als u n arbidsrchtlijk conflict hbt mt uw zorgvrlnr. Ht adrs van d SVB staat achtrin dz brochur. D SVB gft ook n ign brochur uit ovr d wrkzaamhdn van SVB Srviccntrum PGB. U ontvangt n voorlichtingsmap van ht zorgkantoor. In di map zittn ook d brochur van d SVB n n st modlovrnkomstn. U kunt d brochur ook opvragn bij ht SVB Srviccntrum PGB. Zorgovrnkomstn Er zijn vrschillnd soortn zorgovrnkomstn. Ht is daarbij van groot blang om zlf god in d gatn t houdn of u vrplicht bnt om t zorgn voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis ('inhoudingsplicht'). In d volgnd situatis bnt u, als budgthoudr, doorgaans nit inhoudingsplichtig: 1. D zorgvrlnr is n instlling. 2. D zorgvrlnr is uw partnr, n rst of twd graads famililid van d budgthoudr of d wttlijk vrtgnwoordigr, uw bwindvordr, uw curator of n frlancr. 3. D zorgvrlnr wrkt op basis van n arbidsovrnkomst op nit mr dan dri dagn pr wk voor u. Als d zorgvrlnr nit in d voorgaand dri catgoriën valt n dus op mr dan dri dagn pr wk op basis van n arbidsovrnkomst voor u wrkzaam is dan bnt u inhoudingsplichtig. Twijflt u of u inhoudingsplichtig bnt? Nm dan tlfonisch contact op mt ht SVB Srviccntrum PGB. Zij kunnn u advis gvn. 15

18 Stap 7: U lgt vrantwoording af U mag ht PGB alln bstdn voor d inkoop van d volgnd functis: Prsoonlijk vrzorging; Vrplging; Bgliding; Kortdurnd vrblijf. U hoft ht PGB nit pr s t bstdn aan d functi(s) waarvoor u gïndicrd bnt of waarvoor ht PGB is togknd. Als u bijvoorbld bnt gïndicrd voor prsoonlijk vrzorging mag u ht budgt ook bstdn aan bijvoorbld vrplging. Als ht PGB is togknd voor bgliding grop mt vrvor, of als u gïndicrd bnt voor n ZZP VV (vrzorging n vrplging) dan mag u ht PGB ook bstdn aan d voor uzlf gmaakt kostn van vrvor naar d dagbstding. Als u gïndicrd bnt voor langdurig vrblijf dan mag u uw budgt ook gbruikn voor d btaling van huishoudlijk hulp. U mot r daarbij wl rkning m houdn dat d gmnt d huishoudlijk hulp vanuit d Wmo zal bëindign. U dot r vrstandig aan om hirovr zlf contact op t nmn mt uw gmnt. Als u nit gïndicrd bnt voor langdurig vrblijf dan mag u uw budgt nit gbruikn voor d btaling van huishoudlijk hulp. Als aan u op 31 dcmbr 2011 n PGB was togknd dan kunt u nog bmiddlingkostn vrantwoordn. Ht bmiddlingsburau mot dan wl bschikkn ovr ht kurmrk van ht Kurmrkinstituut. Is uw bruto PGB op jaarbasis lagr dan ? Dan mag u maximaal 250 pr jaar vrantwoordn voor bmiddlingskostn. Als uw bruto PGB op jaarbasis hogr is dan dan mag u maximaal 500 pr jaar vrantwoordn voor bmiddlingskostn. Op d wbsit van uw zorgkantoor vindt u n uitgbrid vrgodingnlijst. Dz lijst gft mr informati ovr uw bstdingsmoglijkhdn. Als uw PGB op jaarbasis lagr is dan dan mot u op uitrlijk 12 fbruari 2014 aan ht zorgkantoor vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in Als uw PGB op jaarbasis hogr is dan dan mot u op uitrlijk 10 augustus 2013 vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in ht rst halfjaar van 2013 n mot u op uitrlijk 12 fbruari 2014 vrantwoording aflggn ovr d bstding van uw PGB in ht twd halfjaar van

19 Voor d vrantwoording krijgt u n vrantwoordingsformulir van ht zorgkantoor (zi bijlag 8). Bij zikt van n wrknmr vrantwoordt u op ht vrantwoordingsformulir uw btalingn aan d zik wrknmr én d van d SVB ontvangn vrgoding. Ht vrantwoordingsformulir mot ondrtknd zijn door d budgthoudr of zijn wttlijk vrtgnwoordigr (curator, bwindvordr of, bij mindrjarig kindrn, d oudrs of voogd). Ht zorgkantoor controlrt of u ht vrantwoordingsformulir corrct hbt ingvuld. Ook kan ht zorgkantoor d dclaratis, zorgovrnkomstn n bankafschriftn bij u opvragn. Tot slot mot u idr jaar pr zorgvrlnr n opgaafformulir voor d Blastingdinst invulln, zodat d Blastingdinst wt wlk zorgvrlnrs u btaalt. U ontvangt hirvoor n standaardformulir van ht zorgkantoor. Dz formulirn stuurt u, ingvuld, trug naar ht zorgkantoor. Ht zorgkantoor stuurt d formulirn door naar d Blastingdinst. Bij d bijlagn vindt u n voorbld. U hoft dit opgaafformulir nit in t vulln voor zorgvrlnrs voor wi al loonblasting wordt inghoudn n afgdragn. U mot uw administrati vijf jaar bwarn. Als u vrantwoordlijk bnt voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis dan kunt u d salarisadministrati latn vrzorgn door ht SVB Srviccntrum PGB. Als u r voor kist om dz salarisadministrati zlf t vrzorgn, of door n door u zlf gkozn salariskantoor, dan bnt u zlf vrantwoordlijk voor n juist aangift bij d Blastingdinst. Maximumtarivn U mag uw zorgvrlnr nit mr btaln dan 63 pr uur of 58 pr dagdl. U mag alln mr btaln voor zorg waarvoor d Ndrlands Zorgautoritit (NZa) n hogr tarif hft vastgstld. U vindt dz informati op ondr d zoktrmn CA n CA

20 Stap 8: U btaalt nit uitggvn gld trug aan ht zorgkantoor Ht PGB is gmnschapsgld dat bstmd is voor d inkoop van zorg. Ht PGB dat u nit aan zorg uitgft, mot u trugbtaln aan ht zorgkantoor. Ovr 1,5% van ht ntto PGB hoft u gn vrantwoording af t lggn. Hirbij gldt n minimum van 250 pr jaar n n maximum van pr jaar. Dit bdrag ht ht 'vrij bstdbar bdrag'. Ht vrij bstdbar bdrag is bstmd voor klin uitgavn. U hbt gn rcht op ht vrij bstdbar bdrag als u gn uitgavn hbt vrantwoord. Voorbld D hr Pitrs hft n ntto PGB van D hr Pitrs hft uitggvn aan zorg. Eignlijk zou hij trug motn btaln aan ht zorgkantoor. Ht vrij bstdbar bdrag is 250. D hr Pitrs hoft daarom maar ( =) trug t btaln. 18

21 Mr informati Bijlag 1 Ht zorgkantoor Ndrland is vrdld in zorgrgio's, waarin zorgkantorn d AWBZ uitvorn. Bij ht zorgkantoor kunt u mr informati ovr ht PGB n d VPZ krijgn. In bijlag 2 vindt u d tlfoonnummrs van all rgional zorgkantorn. Budgthoudrsvrniging Pr Saldo Voor informati, advis n (juridisch) ondrstuning ovr ht PGB n d VPZ kunt u ook bij d budgthoudrsvrniging Pr Saldo trcht. Pr Saldo organisrt cursussn, voorlichtingsbijnkomstn n r zijn moglijkhdn voor ondrling contact. Tlfoon: (0900) (20 ct. pr minuut) Intrnt: Postadrs: Postbus 19161, 3501 DD Utrcht Cntrum indicatistlling zorg (CIZ) Ht CIZ zorgt voor d indicatistlling. Tlfoon: (0900) 1404 (lokaal tarif) Intrnt: Burau Jugdzorg Ht Burau Jugdzorg zorgt voor d indicatistlling van jugdign (jongr dan 18 jaar) mt n psychiatrisch aandoning. Intrnt: MEE-organisatis In lk rgio vindt u n MEE-organisati di informati, advis n ondrstuning kan bidn, ook bij ht PGB n d VPZ. MEE- organisatis staan opn voor idrn mt n handicap of chronisch zikt. Voor adrssn van d dichtstbijzijnd MEE kunt u trcht op Tlfoon: (0900) (lokaal tarif) SVB Srviccntrum PGB Ht SVB Srviccntrum PGB ondrstunt d budgthoudrs op ht trrin van arbidsrcht n blastingrcht, vrgodt d kostn van d wttlijk loondoorbtaling bij zikt n kan, als d budgthoudr dat wil, d salarisadministrati vrzorgn bij arbidsovrnkomstn waarbij d budgthoudr vrantwoordlijk is voor inhouding n afdracht van loonblasting n social prmis. Tlfoon: (030) Intrnt : Postadrs: Postbus 8038, 3503 RA Utrcht Blastingdinst Voor algmn vragn ovr inkomstnblasting/prmi volksvrzkringn kunt u trcht bij d Blastingdinst. Tlfoon: (0800) 0543 Intrnt:

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan

Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Wat moet u nog regelen VOORDAT u met pensioen gaat? Keuzes om even bij stil te staan Inhoud 1. Wat moet u nog regelen voor uw pensioen?... 3 2. Wat moet u nog regelen voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie