netherlands aerospace group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "netherlands aerospace group"

Transcriptie

1 netherlands aerospace group JAARVERSLAG 2011 Alleen beschikbaar als PDF

2 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG LEDEN 3 NAG: BESTUUR, BUREAU EN INTERNATIONAL REPRESENTATIVES 4 HIGHLIGHTS KENNISCENTRUM 7 LEDENVERGADERINGEN EN NAG THEMADAG 9 INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 10 OVERIGE ACTIVITEITEN 13

3 INHOUDSOPGAVE netherlands aerospace group NAG LEDEN De volgende organisaties zijn in 2011 als nieuw lid toegetreden: 3D-Metal Forming B.V. AIS Europe B.V. Blok Groep Business Park Aviolanda BV The Eagle Compliance Company GMT Benelux B.V. Kuehne + Nagel N.V. Larsen Premium Precision Parts Midden-Brabant Poort B.V. One Logistics Surface Treatment TNT Express N.V. De volgende organisaties hebben het lidmaatschap in 2011 beëindigd: Aeroworks B.V. Aviation Assistance Hilmar Industries HiTecs B.V. Nimda Aviation THP Hulshof (Koninklijke Hulshof s Verenigde Fabrieken BV) Verolme Elektra Onderstaande bedrijven zijn in 2011 van naam veranderd: QAPS Quality Aircraft Painting Services >> QAPS Quality Aircraft Painting Services Group B.V. Verolme Electra >>onderdeel geworden van Sun Test Systems Op de website van de NAG (www.nag.aero) is het meest actuele ledenbestand beschikbaar. 3

4 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG: BESTUUR, BUREAU EN INTERNATIONAL REPRESENTATIVES NAG bestuur Lt-Gen (b.d.) D. Starink Voorzitter Dhr. V.G.J.M. van Campen Penningmeester Avio-Diepen Dhr. J.C.M. Gerrits Bestuurslid Akzo Nobel Dhr. R. Kleinendorst Bestuurslid NEDAERO Components B.V. Dhr. Ir. H.J.M. van Leeuwen Adviseur Agentschap NL Dhr. Dr. B. Oskam Bestuurslid NLR Dhr. Ir. H.J.D. Reijnen Vice-voorzitter Dutch Space Dhr. Ir. J.D. Verbeek Bestuurslid ADSE B.V. Dhr. A.F. Vergouw Bestuurslid Fokker Aerospace Group (vanaf 26 mei 2011) Ir. H.J. Vink Bestuurslid Fokker Aerospace Group (tot 26 mei 2011) Dhr. R.M.A. de Wit Bestuurslid DutchAero NAG bureau Vaste medewerkers Dhr. F.W. Jansen Managing Director Dhr. J.C.P. Hooimeijer Business Development Manager, tot juni 2011 Dhr. S. Keizerwaard Coördinator International Events Mw. D.G. Nikolova Business Support Manager Mw. W. Pronk Office Manager Mw. C. Shaways Management Assistent, vanaf april 2011 Mw. S. Verbeek Office Manager, tot april 2011 Stagiair(es) Dhr. T. Gratama Stagiair van september 2010 tot januari 2011 en van maart 2012 tot juli 2012 Mw. H. Hulst Stagiaire van augustus 2011 tot februari 2012 Dhr. G. Juliet Stagiair van september 2010 tot januari 2011 Mw. R. Tjikhoeri Stagiaire van februari tot juni 2011 Mw. N. Vorst Stagiaire van februari tot juli 2011 Mw. H.F. Wagenaar Stagiaire van januari 2012 tot februari 2012 NAG international representatives Dhr. M. Cantor Dhr. A. Kolcuo lu Dhr. F. Floriani NAG Representative Brazil NAG Representative Turkey NAG Representative France 4

5 netherlands aerospace group HIGHLIGHTS 2012 Tot op heden werd het jaarverslag in gedrukte vorm gepresenteerd. Dit keer is besloten om het jaarverslag alleen beschikbaar te stellen als pdf. Na een verkenning bij leden is vastgesteld dat de besparing goed opweegt tegen de voordelen van een gedrukt exemplaar. Missie en visie Het is altijd goed om de activiteiten van de NAG te toetsen aan de missie en visie. Nederland heeft ca. 1% van de wereldmarkt op het gebied van vliegtuigbouw en -onderhoud. Wellicht niet zo indrukwekkend, maar wel van enorm strategisch belang. Het verbindt ons met de wereldmarkt, geeft een kennisimpuls aan onze maatschappij, biedt hoogwaardige werkgelegenheid aan mensen en er wordt geld mee verdiend door meer dan 100 ondernemingen. De visie van de NAG is om van deze één procent anderhalf procent te maken zodat we allemaal vol werk zitten. Het is duidelijk niet de visie van de NAG om de één procent binnen Nederland anders te verdelen. Deze onderlinge concurrentie dissipeert onze energie die we kunnen inzetten om gezamenlijk meer werk uit de markt te halen. Samenwerking binnen de aerospace sector is verreweg de meest efficiënte manier om te groeien. De NAG heeft ook in 2011 hieraan veel aandacht besteed en er zijn diverse voorbeelden van de goede werking van deze samenwerking. Ledengroei 5% Twaalf nieuwe leden en zeven opzeggingen geven de dynamiek aan in het ledenbestand. Een ledengroei van 5% is in lijn met de afgelopen jaren en geeft aan dat de NAG steeds beter in staat is de aerospace bedrijven in Nederland te binden. Vanzelfsprekend is kritisch gekeken naar de opzeggingen. Voor meer dan 50% is de aanleiding tot beëindiging van het lidmaatschap het stoppen met Aerospace activiteiten of het opgaan in een andere organisatie die reeds lid is van de NAG. De resterende partijen zien onvoldoende raakvlakken met de activiteiten van de NAG. Ledenbijeenkomsten De ledenvergaderingen en de NAG Themadag zijn drie grote bijeenkomsten die naast de te behandelen onderwerpen, veel gelegenheid bieden tot onderling netwerken. Eén daarvan springt daar duidelijk bovenuit als het gaat om deelnemersaantal en succes, de NAG Match Make bijeenkomst in december. Na de formele ledenvergadering ging de bijeenkomst over in een onderlinge Match Make, met als doel meer onderlinge samenwerking in de markt te hebben. De deelnemers hebben deze bijeenkomst gewaardeerd met een 8,7. Nog nooit is een bijeenkomst zo hoog gewaardeerd. Vanzelfsprekend zal de NAG deze vorm van onderlinge verkenning herhalen. Om scherp te blijven op de dienstverlening van de NAG zijn er daarnaast dertien lunchbijeenkomsten georganiseerd waaraan nagenoeg alle leden hebben deelgenomen. Per bijeenkomst, die bij leden werden georganiseerd, waren zo n zes tot negen leden aanwezig. Er werd hierin open gesproken over de marktontwikkelingen, zoals de leden die 5

6 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP zagen, en over de rol van de NAG. Hieruit zijn goede suggesties gekomen waarmee de NAG haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Gezien het succes van deze bijeenkomsten zullen consultaties jaarlijks in wisselende vorm plaatsvinden. NAG functie 1: internationaal positioneren De NAG heeft ingespeeld op de wens van de leden om minder beurzen te organiseren en zich meer te concentreren op beurzen die voor velen interessant zijn. Dit heeft geresulteerd in deelname aan vier beurzen, waarbij de Paris Air Show veruit de grootste was. De deelname aan de beurzen bleef achter bij de verwachtingen op basis van vorige deelnames. Deze sterke trend heeft zich in 2011 gemanifesteerd. Door het vereiste vroegtijdige commitment van de NAG heeft dit geleid tot een aanzienlijk tekort op de jaarcijfers. De NAG zal hier in de toekomst strakker op moeten toezien en het zal voor de leden leiden tot een eerdere vastlegging voor deelname aan de beurzen. De handelsmissies verliepen ook anders dan was gepland. Mexico had uiteindelijk toch te weinig belangstelling en Duitsland is uitgesteld naar De handelsmissie naar de USA heeft plaatsgevonden. De resultaten van de evenementen van 2011 zijn aanleiding geweest om nog eens kritisch te kijken naar de internationale activiteiten. Op verzoek van de regio s Amsterdam, Brabant en Limburg is de NAG verder gegaan met de onderlinge afstemming over de ambities vanuit deze drie regio s op het gebied van MRO. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke internationaal georiënteerde publicatie over de drie regio s en een gestructureerd overleg tussen de partijen. Hiermee heeft de NAG een bijdrage geleverd aan een sterke propositie vanuit Nederland bij het aantrekken van buitenlandse investeerders op het gebied van MRO. NAG functie 2: kennis Deze functie vergt in toenemende mate onze aandacht. Kennisontwikkeling door onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van markten, MKB MRO, Avionica, best practices, kwaliteit en export waren dominant in Het is inspirerend om te zien dat de leden in toenemende mate de NAG weten te vinden vanwege het omvangrijke netwerk dat voor de leden beschikbaar is. NAG functie 3: vertegenwoordiging naar stakeholders De vertegenwoordiging naar de overheid heeft een intensieve inspanning gevergd in Het topsectorenbeleid vereiste een totaal nieuwe aanpak waarbij onze sector zich een plaats heeft moeten verwerven in het nieuwe beleid. Het opgaan van het NIVR in Agentschap NL heeft zoals verwacht geleid tot een verdere uitholling van het overheidsbeleid inzake technologieontwikkeling voor de luchtvaart. De intensieve inspanningen hebben ertoe geleid dat onze sector nu verankerd is binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen. In 2012 zal moeten blijken wat dit gaat opleveren voor onze sector. Gezien de sterke reductie in de overheidsbudgetten voor technologieontwikkeling, zullen onze inspanningen er niet minder op worden. Organisatie Zoals al eerder is gemeld, heeft de NAG in 2011 de organisatie aangepast en voornamelijk efficiënter gemaakt. We zijn van 6 fte naar 5 fte gereduceerd en daardoor hebben we ook de kantoorruimte kunnen verkleinen. Daarnaast 6

7 netherlands aerospace group hebben we kritisch gekeken naar onze IT infrastructuur. Ook hier hebben we een stap gemaakt door een geheel zelfstandig systeem op te zetten dat eind 2011 met succes in gebruik is genomen. Gelijktijdig hiermee zijn we overgestapt naar adressen Het boekhoudsysteem is nu ook volledig in eigen hand. De wens om onafhankelijk te kunnen werken is in deze keuzes doorslaggevend geweest. De organisatie is in 2011 goed voorbereid op de komende jaren. Nieuwe huisstijl In de loop der jaren is de NAG steeds meer gaan communiceren: beursdeelnames, nieuwsbrieven, website, brochures enz. Het was noodzakelijk om lijn te brengen in de verschillende uitingen en om een huisstijl te creëren die zorgt voor herkenbaarheid en ruimte biedt aan het ondersteunende karakter van de NAG. In 2010 is de ontwikkeling hiervan gestart en in 2011 is de nieuwe huisstijl stap voor stap in gebruik genomen. Onderdeel van de nieuwe huisstijl zijn onder andere de website, die in de augustus is gelanceerd, en een nieuw design voor de beursstands. De nieuwe huisstijl is neutraler en heeft minder oranje elementen. Door de neutrale stijl stapt de NAG iets meer naar de achtergrond ten gunste van de ledenprofilering en is daarmee complementair aan de stijl van individuele leden, bijvoorbeeld bij beursdeelnames. KENNISCENTRUM Het kenniscentrum stelt de kennisbehoefte vast bij de leden en komt met gepaste oplossingen. De oplossingen worden gezocht in het mobiliseren van de aanwezige kennis binnen de leden. Blijkt dat de kennis niet bij de leden zelf aanwezig is dan gaat de NAG op zoek naar de kennis bij experts of bij buitenlandse partijen waarmee goede banden zijn opgebouwd. Het kenniscentrum behandelt zowel individuele vragen (vraagbaakfunctie) als thema s in collectieve bijeenkomsten. De vragen die aan de orde komen zijn voornamelijk van niet-technische aard. De kenniscentra binnen de leden zijn uitstekend in staat om de technische vragen op te pakken. De vragen voor het kenniscentrum zijn zeer divers, zoals vragen over export compliance, de (internationale) markt, offset, kwaliteit, regelgeving, het vinden van partners en financiën. In 2011 betrof het voornamelijk: marktinformatie en trends, informatie over subsidies & innovatieve projecten, kansen voor de avionica, offset gerelateerde vragen, inzet van de industrie bij verkoop van defensiematerieel, kwaliteitsaspecten, HR issues en samenwerkingsmogelijkheden. Een aantal opmerkelijke zaken die in 2011 plaatsvonden zijn: Avionica Clusterbijeenkomsten De NAG heeft reeds jaren een Avionica cluster. Hierin zitten bedrijven die door middel van samenwerking en kennisdeling hun marktkansen willen vergroten. In 2011 heeft dit cluster de Avionics Europe in München bezocht 7

8 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP waar een Holland Lounge was ingericht. Deze collectieve beursdeelname was mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van AgentschapNL EVD Internationaal, door middel van een CPA (collectieve promotionele activiteiten) regeling. Naast de beurs heeft de NAG voor het cluster een bedrijfsbezoek georganiseerd bij ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH. Het cluster heeft op 30 juni 2011 de leden van de EqIMG-commissie ontmoet die te gast waren bij het NLR in Amsterdam. Hier blijkt weer het voordeel om als NAG actief deel te nemen in de EqIMG van de ASD middels Michiel Selier, die door het NLR hiervoor beschikbaar is gesteld. In de regio Woensdrecht vinden intensieve stimuleringen plaats om de aerospace business te ontwikkelen middels het programma Business Accelerator Cross-sectorale bedrijven. Dit programma bevat onder andere een project voor Avionica- en Electronica- onderhoud. Het NAG Avionica cluster neemt hierin deel. TNO MKB programma - TNO NAG Technologie Cluster MRO Project In navolging van het succesvolle programma van 2010, waarbij bij een aantal productiebedrijven het proces is geoptimaliseerd, is in 2011 het project procesoptimalisatie MRO gestart. Het gaat hierbij om het optimaliseren van het primaire proces in onderhoud en reparatie. TNO leert op zeer praktische wijze hoe de bedrijven kunnen werken aan verkorting van de doorlooptijd, reductie verspilling en efficiëntere inzet van personeel. TNO werkt samen met 5 NAG leden en voltooit het project in één jaar. Improving Quality (IQ) Group Het thema kwaliteitsverbetering loopt reeds sinds 2008 en is een standaard onderdeel geworden binnen het kenniscentrum. Er worden jaarlijks meerdere bijeenkomsten georganiseerd die worden bezocht door met name de kwaliteitsmanagers van de NAG leden. Naast het behandelen van actuele zaken rondom bijvoorbeeld regelgeving en praktijkvoorbeelden over het implementeren van QA processen, hebben de bijeenkomsten ook de functie om de QA managers onderling te kunnen laten netwerken. De NAG heeft een IQ Groep Commissie die de activiteiten van de NAG over dit onderwerp vaststelt en de bijeenkomsten voorbereid. Trainingen - Export control training Op 18 april 2011 organiseerde de NAG in samenwerking met Price Waterhouse Coopers (PwC) een seminar over export control in Zoetermeer. Naast de Amerikaanse (ITAR, EAR, OFAC) en EU wetgeving is tijdens deze dag ingegaan op de toenemende noodzaak van een efficiënte risk management van de export control vereisten in het internationale bedrijfsleven. 8

9 netherlands aerospace group NAG introductiecursus Luchtvaart Op 7 oktober 2011 werd weer de jaarlijkse cursus georganiseerd in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg. Deze cursus is specifiek opgezet voor nieuwe medewerkers bij lidbedrijven die geen aerospace achtergrond hebben. In één dag wordt deze medewerkers de basiskennis bijgebracht over de huidige luchtvaarindustrie. Tevens hebben ze een start kunnen maken met het opbouwen van een netwerk ter ondersteuning van hun verder carrière. IPC Competitive Composite Initiative Na een succesvol Innovatie Prestatie Contract (IPC) Maastricht Maintenance Boulevard, is de NAG met ondersteuning van de Stratagem Group penvoerder van het IPC Competitive Composite Initiative (C2I). In dit project worden composiet bedrijven uit diverse sectoren bijeen gebracht om gezamenlijk technische uitdagingen aan te pakken. Met name de composietkennis bij het NLR biedt goede kansen om deze industrieën technologisch voorop te laten lopen. LEDENVERGADERINGEN EN NAG THEMADAG LEDENVERGADERINGEN Datum: 26 mei 2011 Te gast bij: Airborne Composites te Den Haag. Tijdens de vergadering werd de nieuwe website van de NAG gepresenteerd. Daarnaast werd er o.a. aandacht besteed aan de resultaten van de jaarlijkse luchtvaartenquête en de door de NAG georganiseerde ledenlunches. Franck Floriani informeerde de leden over Business Support-mogelijkheden in Frankrijk. De gastheer, Marco Brinkman, sloot de vergadering af met een inleiding over Airborne Composites en een rondleiding. Parallel aan de vergadering vond het partnerprogramma plaats. De vergadering en het partnerprogramma werden afgesloten met een gezamenlijke borrel en diner in restaurant de Schaapskooi in Delft. Datum: 7 december 2011 Locatie: De Kloosterhoeve te Harmelen In deze vergadering stonden het jaarplan en de begroting voor 2012 centraal. Ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum organiseerde de NAG met het thema 35 jaar NAG, 35 jaar samen sterk aansluitend aan de vergadering een Match Make Evenement. De eerste NAG Match Make, met als doel de banden tussen de NAG-leden te versterken en onderling nieuwe business leads te starten, werd door de leden als zeer waardevol ervaren. De meeste leden verwachtten zelfs dat er vervolgacties uit de gesprekken zouden voortvloeien. Met zo n 75 deelnemers en meer dan 200 gevoerde introductiegesprekken, is de NAG Match Make zeker succesvol te noemen. Conclusie: Er komt zeker nog een tweede NAG Match Make! De bijeenkomst werd afgesloten met een walking dinner. 9

10 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP NAG THEMADAG Datum: 5 oktober 2011 Te gast bij: Agentschap NL Tijdens deze tweede NAG themadag stond de rol van de overheid bij het versterken van de internationale vliegtuigindustrie centraal. Er werden presentaties verzorgd over de volgende raakvlakken met de overheid: klant (defensie), R&D, handelsbevordering, regelgeving, onderwijs en partner op de internationale markt. Na elke presentatie was er ruimte voor discussie. De in nauwe samenwerking met AgentschapNL georganiseerde bijeenkomst werd afgesloten met een netwerkborrel. INTERNATIONALE ACTIVITEITEN 2011 BEURZEN Aircraft Interiors Expo april, Hamburg Exposanten: 2 Jaarlijks vindt in Hamburg de grootste Europese tentoonstelling plaats op het op gebied van vliegtuiginterieurs, waar meer dan 400 internationale bedrijven zich presenteren. Door de locatie van de beurs, Hamburg, is aanwezigheid van Airbus en grote toeleveranciers van grote interieursystemen gegarandeerd. Aircraft Interiors Expo bedient verschillende clusters binnen de luchtvaart industrie zoals R&D, engineering, toelevering, maakindustrie en onderhoud industrie (MRO). Avionics Europe maart, München - Exposanten: 11 Avionics Europe richt zich traditiegetrouw op het avionica segment en sinds 2010 is ook Defence Electronics onderdeel van het evenement. Dit jaar werd de Avionics Europe voor het eerst in München georganiseerd. Deze conferentie gecombineerd met beurs heeft een wisselende bijdrage/ondersteuning gekend vanuit de Nederlandse industrie. In 2011 waren elf bedrijven aanwezig die onderdeel uitmaken van het NAG Avionica cluster. Dit project was ondersteund door NL EVD Internationaal in het kader van het CPA programma. Dubai Airshow november, Dubai - Exposanten: 8 De Airshow in Dubai staat bekend als één van de belangrijkste luchtvaartevenementen ter wereld, naast Frankrijk, Farnborough en Singapore. De show bood voor de deelnemers een goede kans om met name de business in het 10

11 netherlands aerospace group Midden-Oosten te verkennen en uit te breiden. De marktkansen in het Midden-Oosten blijven onverminderd groot door de constante groei van Emirates en Etihad. Verder liggen er kansen op het gebied van MRO en aviation. Naast het Nederlands paviljoen waren alle belangrijke partijen uit de internationale luchtvaartindustrie aanwezig. Tevens werd deze beurs gebruikt om de voorgenomen handelsmissie in 2012 voor te bereiden. Paris Airshow juni, Parijs - Exposanten: 36 De grootste luchtvaarttentoonstelling ter wereld, de Paris Airshow, trekt altijd veel bezoekers en exposanten. Wederom presenteerde ook het Nederlands paviljoen zich met een groot aantal bedrijven uit verschillende segmenten van de sector. De beurs bood zoals altijd een uitstekende kans om veel relaties uit de internationale sector in een kort tijdsbestek te ontmoeten. Tevens gebruikten de Nederlandse exposanten de beurs om nieuwe producten en diensten bij de internationale pers onder de aandacht te brengen. Naast het reguliere paviljoen organiseerde de NAG, in samenwerking met NL EVD Internationaal, de Holland SME Business Lounge. Een concept om nieuwe deelnemers te introduceren binnen het Nederlands paviljoen. 12 van de 30 deelnemers namen deel binnen het Holland SME Business Lounge concept. HANDELSMISSIES Inkomende missie CAIB Op 16 en 17 februari heeft de Chinese Aviation Industrial Base (CAIB) delegatie een bezoek gebracht aan ons land. Dit bezoek is voortgekomen uit het succesvolle NAG bezoek aan China in september Tijdens het NAG bezoek aan China zijn beide organisaties overeengekomen om de mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken. De missie van CAIB was als volgt: Deze reis is voornamelijk gericht op luchtvaartprojecten. Met name General Aviation (GA) projecten als aircraft manufacturing, GA training, GA airshows etc. zijn voor ons interessant. We zouden daarom graag belangrijke spelers in het veld willen ontmoeten. Wij verwachten dat het ontmoeten van deze organisaties zeer praktisch en behulpzaam is. Het doel van het bezoek is het opstarten van een samenwerking met verschillende Nederlandse organisaties. De NAG heeft voor deze inkomende missie een tweedaags programma met bezoeken en afspraken opgezet. Handelsmissie USA 2011 Van maart 2011 hebben vijftien personen (9 bedrijven) deelgenomen aan de NAG handelsmissie naar de VS. In het tijdsbestek van vijf werkdagen werden Georgia (Atlanta en Macon), Arizona (Phoenix) en Texas (Ft.Worth) aangedaan. Per locatie vonden er twee of drie bedrijfsbezoeken plaats en ook één of twee netwerkbijeenkomsten. De keuze voor de betreffende staten werd bepaald door een aantal criteria, waarvan de belangrijkste waren: de omvang, soort en status van de luchtvaartindustrie in de betreffende staat; de mate van steun door de staat en/of lokale instanties; en enige geografisch samenhang. 11

12 JAARVERSLAG 2011 NETHERLANDS AEROSPACE GROUP Eerder, in september 2010, had de NAG samen met de NL ambassade een voorbereidend seminar in Washington D.C. georganiseerd. Handelsmissie Mexico Geannuleerd De handelsmissie naar Mexico die gepland stond voor oktober 2011 is door onvoldoende interesse vanuit de leden geannuleerd. Handelsmissie Duitsland Uitgesteld mei 2012 De handelsmissie naar Zuid-Duitsland stond oorspronkelijk gepland voor december Deze handelsmissie is echter verplaatst naar mei SPREEKDAGEN Spreekdag aerospace Frankrijk Op 24 maart 2011 is de spreekdag Frankrijk georganiseerd in het kader van de MKB Business Lounge op de Paris Air Show en het bezoek van Pierre Rozenski van het economische steunpunt bij het Consulaat te Bordeaux. De bijeenkomst was een uitgelezen moment voor deelnemers aan de MKB Business Lounge op de Paris Air Show om zich voor te bereiden op hun deelname en voor andere leden om kennis te maken met Pierre Rozenski. Economische steunpunten begeleiden Nederlandse bedrijven bij het zoeken en leggen van contacten met lokale ondernemingen, bij het vergaren van branchegerichte marktinformatie of details over de economische, sociale en culturele aspecten van het zakendoen. Helaas heeft de Nederlandse overheid eind 2011 besloten om het steunpunt Bordeaux op te heffen. De Holland SME Business Lounge maakte deel uit van het Nederlands collectief op de Paris Air Show Dankzij de ondersteuning van NL EVD Internationaal was het hierdoor voor nieuwe deelnemers mogelijk om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan de grootste luchtvaartbeurs ter wereld. Spreekdag aerospace Duitsland Naast de spreekdag Frankrijk is op woensdag 8 juni 2011 tevens een spreekdag aerospace Duitsland georganiseerd. Deelnemende bedrijven hadden de gelegenheid om tijdens een individueel gesprek hun aanpak te bespreken en te kijken naar de kansen op de lokale Duitse markt. Gesprekken vonden plaats met Linda Mieden van het Consulaat-Generaal te München en Vanessa Kallies en Patricia van der Werf van het Netherlands Business Support Office (NBSO) te Hamburg. Zij beschikken over een langdurige lokale ervaring en zijn uitstekend ingevoerd in de zakenwereld in hun regio, de luchtvaartsector inbegrepen. 12

13 netherlands aerospace group De spreekdag was met name geïnitieerd in verband met de geplande handelsmissie naar Duitsland later dat jaar (nov/dec), maar deze handelsmissie is uiteindelijk uitgesteld naar mei OVERIGE ACTIVITEITEN Vanuit de vertegenwoordigende functie van de NAG hebben de directie en bestuursleden zitting in onder andere de volgende overlegorganen: Airbus MoU Management Board Airbus MoU Stuurgroep Industrial Board TU Delft College Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) Beleidsgroep LRN NIFARP Aerospace & Defence Europe (ASD) Board Equipment/SME Commission in ASD EQ IMG (deelname ondersteund door NLR) Bestuur Maastricht Maintenance Boulevard NLR Raad van Advies College van Belanghebbenden bij het Luchtvaartonderwijs (CvBLO) IVW contactgroep Adviesraad van de Hogeschool van Amsterdam Raad van Belanghebbenden Leeuwenborgh Programmaraad van Dutch Institute World Class Maintenance 13

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie Samenwerking regiopartners Marketing & acquisitie Jaarplan 2015 Logistiek & Aerospace Platform & netwerk Logistieke propositie Inhoud Inleiding 01 03 04 06 08 10 12 14 27 Inleiding Beoogde resultaten 2015

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Yente Jaarverslag 2009

Stichting Yente Jaarverslag 2009 Stichting Yente Jaarverslag 2009 INHOUD KORT VERSLAG Kort Verslag 3 INHOUDELIJK VERSLAG 1 Inleiding 7 2 Strategie 8 3 organisatie 9 4 Handelsmissie uit Peru en Bolivia 13 5 Sparringpartner programma 18

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren NDL/HIDC Jaarverslag 212 213 Scoren met sectoren Zoetermeer, 28 november 213 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013

Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het Defensieonderzoek Corporate governance 2013 JAARVERSLAG 2013 4 8 10 13 16 21 26 30 42 44 47 49 50 51 52 53 60 70 75 76 77 78 79 83 85 87 90 93 99 109 Verslag van de TNO Raad van Bestuur 2013 Verslag TNO Raad van Toezicht Verslag TNO Raad voor het

Nadere informatie

Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven

Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven 2013-05-15 31/10/2013 1 Voorwoord De kracht van BrainportRegio Eindhoven schuilt in een internationaal uniek innovatie-ecosysteem. Bedrijven

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN Inhoud Samenvatting 2 Ten geleide 4 1. Aanleiding voor CFT 2.0 5 1.1 Nederland heeft een sterke high tech sector 5 1.2 De internationale high tech

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag

Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015 28 mei 2015 Huis van Europa Den Haag Welkom De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) identificeren en erkennen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2010-2011 1/8. Van de voorzitter

KIM Alumni Vereniging. Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2010-2011 1/8. Van de voorzitter Jaarverslag Koninklijk Instituut voor de Marine Alumni Vereniging (KIMAV) 2010-2011 Van de voorzitter Historie KIMAV De KIMAV werd formeel opgericht op 15 juni 2006 tijdens een algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

VBDO maakt. duurzaam beleggen. mogelijk VBDO

VBDO maakt. duurzaam beleggen. mogelijk VBDO VBDO maakt duurzaam beleggen mogelijk VBDO Jaar verslag 2013 2 VBDO maakt duurzaam beleggen mogelijk Inhoudsopgave 2. Verslag van het bestuur 8 3. De kern van de 9 VBDO visie, missie, ambitie en strategie

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie