Business Report ROULARTA MEDIA GROUP BE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Report ROULARTA MEDIA GROUP BE 434278896"

Transcriptie

1 Business Report ROULARTA MEDIA GROUP BE

2 Algemene gegevens 5 Toestand van het bedrijf Actieve onderneming Ondernemingsnummer Nationaal nr / BTW-nr Naam / Maatsch. benaming BTW-plichtig ROULARTA MEDIA GROUP JA Adres Meiboomlaan ROESELARE Hoofdactiviteit Tewerkgesteld personeel [58140] Uitgeverijen van tijdschriften Van 500 tot 999 personen Telefoonnummer 051/ Telefaxnummer 051/ Internet site Juridische vorm Privaatrechtelijke naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 11/05/1988 Laatst gepubliceerde balans 31/12/2014 Afsluiting van de rekeningen 31/12 Datum van de statutaire Algemene Vergadering Tweede vrijdag van juni 2/22

3 Kredietadvies Kredietadvies ,67 EUR Evenwicht Tresaurie Schulden Rentabiliteit Evenwicht Verbintenissen Incidenten Betalingen Verleden ervaring gemiddeld gemiddeld aanzienlijk laag gemiddeld goed nageleefd geen incidenten vlot gunstig Evolutie van de score Doelstelling scoring Hoewel onze scoring wordt voorgesteld op een schaal van 0/20 tot 20/20, mag deze niet geïnterpreteerd worden als een cijfer dat de bedrijven indeelt volgens hun kansen op slagen of mislukken. De scoring is een schaal om bedrijven te beoordelen op hun risico op faillisement. De definitie van het faillisement is het bankroet of het beroep op de wet voor de voortzetting van de bedrijven. Om coherent te blijven, houdt onze scoring rekening met alle objectieve, openbare, officiële, relevante en beschikbare elementen die systematisch worden opgevolgd. Het gaat er niet om het risico op een min of meer laattijdige betaling van een bedrijf in te schatten. De scoring tracht enkel een statistisch risico van de bedrijven te bepalen. Hoe hoger het risico, hoe lager de scoring. Het gaat echter enkel om een waarschijnlijkheid, nooit een zekerheid. Indeling bedrijven Voor een betere beoordeling worden de gescoorde bedrijven ingedeeld in 3 basisgroepen: De rechtspersonen die jaarrekeningen hebben gepubliceerd De rechtspersonen waarvan er geen enkele jaarrekening beschikbaar is De bedrijven in natuurlijke persoon (eenmanszaken) Zowel hun kenmerken als de beschikbare informatie om hen op te volgen, rechtvaardigen dit drieledige onderscheid. In totaal gaat het om actieve bedrijven. Analyse risico betalingsachterstand 3/22

4 Aging 2015 Q Q Q Q Q2 Comp. BEL. Comp. BEL. Comp. BEL. Comp. BEL. Comp. BEL. Binnen termijnen 100,00% 74,54% 100,00% 76,08% 62,05% 72,23% 75,66% 77,09% Overschrijding (1-30 dagen) 0,00% 16,74% 0,00% 14,98% 33,74% 14,15% 14,60% 16,04% Overschrijding (31-60 dagen) 0,00% 3,50% 0,00% 2,96% 0,00% 2,58% 4,24% 4,29% Overschrijding (61-90 dagen) 0,00% 1,10% 0,00% 1,30% 0,00% 0,88% 1,69% 1,69% Overschrijding (>90 dagen) 0,00% 4,12% 0,00% 4,68% 4,21% 10,16% 3,81% 0,89% Roularta Business Information verwerkt de diverse, door Belgische bedrijven, aangeleverde betalingservaringen, hetgeen toelaat het (gemiddelde) betalingsgedrag van de betrokken ondernemingen weer te geven. Voor de duidelijkheid worden enkel de delen boven de 50% weergegeven. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar bovenstaande tabel. Debt collection Seniority Characteristic 12 laatste maanden Tussen 24 en 13 maanden Totaal Aantal facturen Aantal leveranciers Totaal bedrag 80,95 EUR 83,65 EUR 164,60 EUR Teruggevorderd bedrag 0,00 EUR 204,69 EUR 204,69 EUR Open saldo 80,95 EUR -121,04 EUR -40,09 EUR Aantal dossiers in gerechterlijke procedure Roularta Business Information follows up the files transmitted for debt collection to several partners of which Intrum Justitia. The number of suppliers, the repetition and the evolution of the files allow you to evaluate the behaviour of a company. 4/22

5 Financiële en administratieve incidenten Vonnis(sen) Geen incidenten Fusie / Opslorping / Opsplitsing Datum Bedrijf Type GARAGE FLANDRIA ANGAFIN BACA ROULARTA EVENTS INTERGRAPHIC INTERREGIONALE MAATSCHAPPY VOOR INFORMATICASERVICE ROULARTA SOFTWARE AND DEVELOPMENT ROULARTA ROULARTA MEDIA GROUP BUROFORM DE BODE DISTRI MECHELEN DRUKKERY VAN RIET FLANDERS RADIO & TV ADS EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ REGIONALE TELEVISIE REGIE VLAAMSE TIJDSCHRIFTEN UITGEVERIJ TRENDS MAGAZINE ROULARTA BOOKS Gesplitste vennootschap overgenomen door één of meer andere vennootschappen Afstand van alzijdigheid 5/22

6 Beheerraad Uittreksel van de bijlagen van het Staatsblad Voorzitter van de raad van bestuur / raad van beheer H.R.V. Ondervoorzitter van de raad van bestuur / raad van beheer DE MEIBOOM Ondervoorzitter van de raad van bestuur / raad van beheer MANDATUM Afgevaardigd bestuurder KOINON Bestuurder ALAUDA Duur van het mandaat van 19/05/2015 tot 14/06/2019 Bestuurder CAROLUS PANIFEX HOLDING Bestuurder CLAEYS LIEVE ANNA IRMA MARIA Bestuurder INVEST AT VALUE Bestuurder VERANA Duur van het mandaat van 15/05/2012 tot 10/06/2016 Andere functies Vennoot LEXICO BV Duur van het mandaat van 1/07/2003 Vennoot FLANDERS RADIO & TV Duur van het mandaat van 30/07/1998 Vennoot BIBLO Duur van het mandaat van 1/07/2003 Aandeelhouders' Vertegenwoordiger 6/22

7 DE NOLF FRANCIS WILLY ODA Duur van het mandaat van 19/05/2015 tot 14/06/2019 Aandeelhouders' Vertegenwoordiger DE NOLF HENDRIK MARIA JOSEPH (RIK) Aandeelhouders' Vertegenwoordiger BIKKERS CAREL Aandeelhouders' Vertegenwoordiger VERHAMME MARC FRANS HELENE MICHEL Aandeelhouders' Vertegenwoordiger DEJONCKHEERE KOEN Aandeelhouders' Vertegenwoordiger DE NOLF CAROLINE Duur van het mandaat van 15/05/2012 tot 10/06/2016 Aandeelhouders' Vertegenwoordiger CLAEYS JORIS KATELIJN HENDRIK Aandeelhouders' Vertegenwoordiger VANDAMME HUGO Machthouder STAELENS JAN ALBERT FRANS Duur van het mandaat van 29/04/2009 Commissaris-revisor DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES Duur van het mandaat van 19/05/2015 tot 8/06/2018 Vertegew. Commissaris-revisor DE KEYSER MARIO Duur van het mandaat van 19/05/2015 tot 8/06/2018 Vertegew. Commissaris-revisor DEHOORNE KURT Duur van het mandaat van 19/05/2015 tot 8/06/2018 7/22

8 Financiële banden Gekende aandeelhouders Afsluitingsdatum % CENNINI 30/09/ % Gekende deelnemingen Afsluitingsdatum % ROULARTA MEDIA NEDERLAND BV (Nederland) 31/12/ % CITY MAGAZINE ROULARTA DOO (niet bepaald) 31/12/ % TVOJ MAGAZIN D.O.O. (Kroatië) 31/12/ % LE VIF MAGAZINE 31/12/ % EURO DB 31/12/ % BELGIAN BUSINESS TELEVISION 31/12/ % NEW BIZZ PARTNERS 31/12/ % ROULARTA MEDIA FRANCE SA 31/12/ % BIBLO 31/12/ % ROULARTA PUBLISHING 31/12/ % REGIE DE WEEKKRANT 31/12/ % ROULARTA IT-SOLUTIONS 31/12/ % WEST-VLAAMSE MEDIA GROEP 31/12/ % PRESS NEWS 31/12/ % ROULARTA MANAGEMENT 31/12/ % MESTNE REVIJE d.o.o. (Slowenië) 31/12/ % DE STREEKKRANT - DE WEEKKRANTGROEP 31/12/ % ROULARTA PRINTING 31/12/ % STUDIO APERI NEGOTIUM 31/12/ % VOGUE TRADING VIDEO 31/12/ % IDEAT EDITIONS SA (Frankrijk) 31/12/ % JM SAILER VERLAG GMBH & CO KG (niet bepaald) 31/12/ % JM SAILER VERLAG GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH (niet bepaald) 31/12/ % ROULARTA HEALTHCARE 31/12/ % SENIOR PUBLICATIONS 31/12/ % MEDIALAAN 31/12/ % CTR - MEDIA 31/12/ % BELGOMEDIA 31/12/ % DE WOONKIJKER 31/12/ % HIMALAYA 31/12/ % REGIONALE MEDIA MAATSCHAPPIJ 31/12/ % ROULARTA BUSINESS LEADS 31/12/ % SENIOR PUBLICATIONS NEDERLAND BV 31/12/ % AVENTIN IMMOBILIER (Frankrijk) 31/12/ % YELLOWBRICK 31/12/ % REGIONALE TV MEDIA 31/12/ % PROXISTORE 31/12/ % TWICE ENTERTAINMENT 31/12/ % EUROCASINO 31/12/ % REPROPRESS 31/12/ % FEBELMA REGIE 31/12/ % 8/22

9 Financiële gegevens Type Volledige model voor ondernemingen Volledige model voor ondernemingen Volledige model voor ondernemingen Begindatum 1/01/2014 1/01/2013 1/01/2012 Einddatum 31/12/ /12/ /12/2012 Aantal werknemers EUR Jaarrekeningen: Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa > Terreinen en gebouwen > Installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel > Overige materiële vaste activa Financiële vaste activa > Verbonden ondernemingen > Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat > Andere financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op meer dan één jaar > Handelsvorderingen op meer dan één jaar > Overige vorderingen Voorraad en bestellingen in uitvoering > Voorraden > > Grond-en hulpstoffen > > Handelsgoederen > > Vooruitbetalingen > Bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar > Handelsvorderingen > Overige vorderingen Geldbeleggingen > Eigen aandelen > Overige beleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen Totaal der activa EUR Jaarrekeningen: Passiva Eigen vermogen Eigen kapitaal > Kapitaal > > Geplaatst kapitaal > > Niet opgevraagd kapitaal > Uitgiftepremies > Herwaarderingsmeerwaarden > Reserves > > Beschikbare reserves > > Overige reserves /22

10 > Overgedrage winst (verlies) > Kapitaal subsidies Voorschot aan de vennoten Schulden op meer dan één jaar Voorzieningen voor risico's en kosten Uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar > Financiële schulden op meer dan één jaar > > Financiële instellingen > > Leasingschulden en soortgelijke schulden > > Overige financiële schulden > Handelsschulden op meer dan één jaar Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden > Kredietinstellingen > Financiële schulden Handelsschulden > Leveranciers > Overige handelsschulden Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten > Belastingen > Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen Totaal der passiva EUR Jaarrekeningen: Resultaten Andere bedrijfsopbrengsten Omzet Wijziging in de voorraad en bestellingen in uitvoering Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Andere bedrijfskosten Handelsgoederen,grond- en hulpstoffen Inkopen Wijziging in de voorraad Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immat. & mat. Vaste activa Waardeverminderingen op voorraden,bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten Resultaatrekening Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa /22

11 Andere financiële opbrengsten Financiële kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening voor belatingen Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Resultaat van het boekjaar voor belastingen Ontrekking aan/ overboeking naar uitgestelde belastingen Belasting op het resultaat Winst / Verlies van het boekjaar Uit te keren winst Overgedragen resultaat Toevoeging aan het eigen vermogen Analyse Solvabiliteit 16,19 38,93 45,28 Netto activa 0,00-1,00-1,00 Dagen klantenkrediet (DSO) 90,00 96,00 82,00 Dagen leverancierskrediet (DPO) 69,00 74,00 61,00 Liquiditeitsratio enge zin (Quick ratio) 0,00 0,00 1,00 Netto bedrijfskapitaal 0, , ,00 EBITDA , , ,00 Ratio's Sluiting van de jaarrekening Munteenheid gerelateerd naar boekjaar EUR EUR EUR Bruto-verkoopsmarge Netto-verkoopsmarge Bruto toegevoegde waarde marge Toegev.waarde/brutto vaste activa Aandeel v. personeelskosten in t.w Aand.toev. afschr.... in t.w Lasten van de schuld/t.w Netto rentab.eig.vermogen na bel Cash flow / eigen vermogen Bruto rentab.tot.activa vr bel Netto rentab.tot.activa vr bel Liquiditeitsratio ruime zin Liquiditeitsratio enge zin Onmiddellijke liquiditeitsratio Rotatie aangekochte voorraden Rotatie gepr.voorr.best.i.uitvoer Dagen klantenkrediet Dagen leverancierskrediet Solvabiliteit Betrek.belang aanschaff.v.act./t.w Betrek.belang aanschaf.v.act./v.act /22

12 Rotatie voorraden & bestel in uitv Netto bedrijfskapitaal Uitgebreide cashflow v winstuitk /22

13 Financieringstabel Financieringstabel Datum neerlegging Algemene vergadering Munteenheid gerelateerd naar boekjaar EUR EUR EUR Begindatum van de jaarrekening Sluiting van de jaarrekening Schommeling in de operationele thesaurie 2014 verschil 2014/ verschil 2013/ Winst / verlies van het boekjaar Afschrijvingen en waardeverminderingen Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste een jaar Schulden op ten hoogste een jaar Schommeling in de operationele thesaurie Schommelingen in de thesaurie op vaste activa Vaste activa Afschrijvingen en waardeverminderingen Schommelingen in de thesaurie op vaste activa Schommelingen in de thesaurie op financiële verrichtingen Schulden op meer dan een jaar Vorderingen op meer dan een jaar Schommelingen in de thesaurie op financiële verrichtingen Schommelingen in de thesaurie op eigen vermogen Winst / verlies van het boekjaar Eigen vermogen Voorzieningen en uitgestelde belastingen Schommelingen in de thesaurie op eigen vermogen Regularisatierekeningen Schommelingen op overlopende rekeningen (activa) Schommelingen op overlopende rekeningen (passiva) Verrichtingen op regularisatierekeningen Schommelingen op de thesaurie van het boekjaar Treasury at the end of /22

14 the year Schommeling volgens balans /22

15 Trends Top Benchmarks Omzet 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België Toegevoegde waarde 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België /22

16 Eigen middelen 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België Bedrijfswinst (+), -verlies (-) 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België /22

17 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België Gemiddeld aantal ingeschreven werknemers 1 Roularta Media Group 624,00 653,90 705,50 700,80 722,20 Mediaan sector EDI 388 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Mediaan postcode ,30 3,00 3,00 3,00 3,10 Mediaan provincie ,00 2,80 2,80 2,80 2,90 Mediaan België ,00 2,70 2,70 2,70 2,70 17/22

18 Productiviteit per werknemer 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België Aantal gepresteerde uren 1 Roularta Media Group /22

19 Rendement op eigen vermogen 1 Roularta Media Group ,59 9,64 Mediaan sector EDI ,22 17,53 16,85 16,81 16,64 Mediaan postcode ,13 14,10 13,40 13,40 13,14 Mediaan provincie ,73 13,84 13,70 14,02 13,57 Mediaan België ,46 16,20 16,13 16,35 15,40 Eigen middelen / Totaal passief 1 Roularta Media Group 16,19 38,93 45,28 53,03 51,92 Mediaan sector EDI ,87 39,94 40,15 38,78 39,08 Mediaan postcode ,31 39,51 40,03 38,35 39,24 Mediaan provincie ,55 40,37 40,34 39,08 39,91 Mediaan België ,90 40,19 40,11 38,26 38,71 19/22

20 Nettoverkoopmarge 1 Roularta Media Group 2,53-0,14 1,14 3,66 6,30 Mediaan sector EDI 143 4,64 6,85 6,40 7,05 7,19 Mediaan postcode ,37 7,61 7,29 8,81 8,50 Mediaan provincie ,65 6,94 7,62 7,83 7,23 Mediaan België ,20 6,85 7,56 7,53 7,24 Zelffinancieringsgraad 1 Roularta Media Group -39,78-0,91 10,11 20,00 18,00 Mediaan sector EDI ,88 24,12 25,75 24,00 24,00 Mediaan postcode ,30 23,16 27,00 26,00 27,00 Mediaan provincie ,64 23,84 27,98 27,00 27,00 Mediaan België ,60 23,68 26,53 25,00 26,00 20/22

21 Investeringen 1 Roularta Media Group Mediaan sector EDI Mediaan postcode Mediaan provincie Mediaan België Current ratio 1 Roularta Media Group 1,14 1,00 0,99 0,75 1,00 Mediaan sector EDI 957 1,28 1,23 1,27 1,26 1,22 Mediaan postcode ,28 1,22 1,22 1,24 1,25 Mediaan provincie ,31 1,24 1,25 1,25 1,26 Mediaan België ,34 1,24 1,25 1,23 1,24 21/22

22 Personeelskosten in verhouding tot de toegevoegde waarde 1 Roularta Media Group 81,60 95,21 85,55 76,16 65,65 Mediaan sector EDI ,84 72,25 73,76 67,66 65,71 Mediaan postcode ,59 58,57 57,71 55,84 55,02 Mediaan provincie ,79 57,20 56,01 54,41 53,82 Mediaan België ,60 61,15 60,58 58,51 57,91 22/22

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG

INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG NOLIMPARK D.V. INTERCOMMUNAAL INDUSTRIEPARK NOORD-LIMBURG JAARREKENING 2013 Secretariaat Contactadres Lommel Gemeentehuis Stadhuis Oude Markt 2 Hertog Jan Plein 1 3900 Overpelt 3920 Lommel 011/809 400

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 40 26/06/2007 BE 0458.840.088 39 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 07289.00366 VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: TELENET VLAANDEREN Naamloze vennootschap Adres: Liersesteenweg Nr: 4 Bus:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

EUR. Blz. Blz. E. D. D. 11164.00173 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Rechtsvorm:... Postnummer:... 1040 Gemeente:...

EUR. Blz. Blz. E. D. D. 11164.00173 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Rechtsvorm:... Postnummer:... 1040 Gemeente:... 401 15/06/2011 BE 0427.736.148 401 1 27 EUR EUR NAT. NAT. Datum Datum neerlegging Nr. Nr. Blz. Blz. E. D. D. 11164.00173 VOL-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM:... Trias... Rechtsvorm:... Vereniging zonder

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Financieel verslag Eandis 2014

Financieel verslag Eandis 2014 Financieel verslag Eandis 2014 Jaarverslag 12 e boekjaar 1 januari 2014-31 december 2014 Nr. 0477.445.084 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar 20/28

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening

Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening J A A R V E R S L A G 2005 Financiële gegevens geconsolideerde jaarrekening R O U L A R T A M E D I A G R O U P JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 69 - GECONSOLIDEERDE WINST-

Nadere informatie

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen

Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

BTW of nationaal nummer 0413.564.943

BTW of nationaal nummer 0413.564.943 1 9 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. JAARREKENING FIRMA OF NAAM/ Rechtsvorm: DIERICKX, LEYS & CIE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Adres: KASTEELPLEINSTRAAT Nr.: 44-46 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: ANTWERPEN

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP

Persmededeling. 10 maart 2014. gereglementeerde informatie EMBARGO 10 maart 2014 om 8.15 uur ROULARTA MEDIA GROUP Persmededeling 10 maart 2014 1 Roularta realiseert een beter tweede semester en herstructureert de Franse activiteiten Roularta Media Group noteert een stijging van haar courante cashflow (REBITDA) in

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie