Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari 2013."

Transcriptie

1 1 Conceptverslag van de Raadsvergadering van 7 februari Tijd: uur. Plaats: Stadhuis, Stadserf, Breda. CONCEPT-AGENDA I. Opening. II. III. IV. Mededelingen. Vaststellen van de agenda. Actualiteitenuur. Elke reguliere vergadering van de raad vangt aan met het actualiteitenuur. Het raadslid dat vragen wil stellen, dient onder aanduiding van het onderwerp de daarover te stellen vragen ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering in bij de voorzitter. Hierbij geeft de vragensteller ook aan of de vragen gericht zijn aan het college of aan de overige raadsfracties. Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan de overige fracties of het college c.q. de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven. Nadat de vragen zijn gesteld en beantwoord door het college of de fracties, zijn interrupties toegestaan. V. Vaststellen van de notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Breda d.d. 20 december VI. Voorstellen ter besluitvorming. 1. Verzamelde punten: a. Wijziging samenstelling raadscommissies. b. Vaststellen bestemmingsplan Binnenstad (Ar) c. Vaststellen bestemmingsplan Woongebied Bavel, Gilzeweg 14. (Ar) d. Voteren krediet jaarschijf 2013 van het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting (Bo) e. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12-14/hoek Chassésingel (Stadskantoor, gebouw C) ten behoeve van de NHTV. (Ar) f. Brandweerkazerne aan de Tramsingel. (B) 2. Installatie van de heer A.P.M. (Jos) van Etten als commissielid namens de fractie Breda 97 en de heer J.W.J. (Jos) Koniuszek als commissielid niet raadslid namens de fractie GroenLinks. Naar analogie van de benoeming van raadsleden dienen ook commissieleden die geen raadslid zijn, een eed dan wel een verklaring en belofte af te leggen alvorens zij hun functie als commissielid daadwerkelijk mogen vervullen. 3. Installatie van mevrouw D.G. Smiers en de heer M.A.A.M. Simons als respectievelijk voorzitter en lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van de Commissie Ombudsman. Alvorens zij hun functie in deze door de raad op 20 december 2012 ingestelde commissie mogen vervullen, dienen beiden de ingevolge de Gemeentewet voorgeschreven eed of de verklaring en belofte af te leggen. 4. op weg naar werk. Nota re-integratie participatie (M) (3) De gemeenteraad stelt met deze nota op weg naar werk, het beleidskader vast op het terrein van re-integratie, participatie en armoede voor de periode 2013 en 2014.

2 2 De nota geeft het beleidskader weer voor de gemeentelijke aanpak in de komende jaren. Deze aanpak wordt uitgewerkt in een aantal actielijnen. De uitvoering van de actielijnen in deze nota ligt bij de ATEA Groep, de Directie Ontwikkeling en de Directie Dienstverlening, dit in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, de ondernemers en werkgevers en het onderwijs. 5. Structuurvisie Breda 2030; keuzenota. (Ar) (7) Dit raadsvoorstel brengt de belangrijkste richtinggevende keuzen voor de verdere ontwikkeling van de stad in samenhang in beeld ten behoeve van verdere uitwerking in fase 3. Tevens worden in de notitie Reikwijdte en detailniveau voor de MER van de Structuurvisie Breda 2030 de criteria benoemd voor een milieubeoordeling van de Structuurvisie. 6. Evaluatie reclamebeleid 1998/1999 en nieuw reclamebeleid Breda (Be) (2) Het nieuwe reclamebeleid spitst zich toe op: * Het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte door buitenreclame zorgvuldig in te passen; * Het vereenvoudigen van de regelgeving op het gebied van reclame; * Het vinden van een goede balans tussen enerzijds de kwaliteit van de openbare ruimte en anderzijds een optimalisatie van gemeentelijke opbrengsten uit buitenreclame. 7. Beleidskader aanpak huiselijk geweld West-Brabant Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid. (M) (2) Breda heeft als centrumgemeente de verantwoordelijkheid op West-Brabantse schaal het beleid vorm te geven op het gebied van huiselijk geweld en ook de aanpak op regionaal niveau te faciliteren. Breda ontvangt hiervoor middelen van het rijk en van de regio. Daarnaast is iedere gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht (lokaal) beleid te maken en regie te voeren in de aanpak van huiselijk geweld. 8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Realisering hondenpension aan Den Dogdreef 13. (Ar) (2) Betreft een aanvraag voor het realiseren van een hondenpension om dit als nevenactiviteit naast het agrarisch bedrijf ter plaatse te starten. Het verzoek past in het functieverruimingsbeleid zoals dat door de raad is vastgesteld. 9 Ontwerp-begroting 2013 en Meerjarenraming Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. (Ak) (2) Op 1 november 2012 heeft de raad besloten deel te nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. De Omgevingsdienst geeft Provinciale Staten en de gemeenteraden de gelegenheid om voor 1 maart 2013 een zienswijze op de begroting en de meerjarenraming kenbaar te maken. VII. Rondvraag. Raadsleden kunnen hier vragen van procedurele of huishoudelijke aard stellen. VIII. Sluiting. Aan het slot van de vergadering wordt afscheid genomen van de heer K.H.D.M. (Klaas) Dijkhoff die onlangs ontslag heeft genomen als raadslid van de gemeente Breda. De benoeming van zijn opvolger is voorzien in de raadsvergadering van 21 maart (..) Spreektijd in minuten per fractie in eerste termijn.

3 3 AANWEZIGEN A.A. AARTSEN (VVD), B.E.A. ADANK (VVD), P. BAKKER (GROENLINKS), L.A.M.C. VAN BEEK (CDA), P.J.L.M. DE BEER (D66), B.P. VAN DEN BERG (B 97), M.A.E. DE BIE (D66), S. BIJLSMA (PVDA), R. BLANKENSTEIN (PVDA), P.L.A.L. BOS (D66), S. VAN MOURIK-VAN DER BRUGGEN (PVDA), K.H.D.M. DIJKHOFF (VVD), P.J. ELBERTSE (CDA), P.J.L. ERNST (VVD), R.A.C. GIEBELS (PVDA), E. GROENEWEG (CDA), M. HAAGH-REIJNE (PVDA), A. HARDORFF (PVDA), E.P.M.M. VAN HASSELT-BLANKERS, PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER (VVD), M.C. VAN HEMEL (D66), F.M. HENDRICKX (CDA), C.A. VAN DER HORST (VVD), A.E.G. DE JONG (TON), R.J.F.M. KLUIJTMANS (D66), A. KOGER (GROENLINKS), A.J.J.M. LIPS (CDA), P.J. VAN LUNTEREN (SP), H. VAN MAANEN (VVD), J.NOUHI (PVDA), S.E. VAN OOSTERHOUT (VVD), J.H. VAN DER SANDEN (SP), S. SCHOKKER (GROENLINKS), M. SPAPENS (SP), D.J. QUAARS (VVD), J. STUBENITSKY (LEEFBAAR BREDA), F.H.W. SZABLEWSKI (PVDA), E. ÜÇERLER (CDA), D.M.L. VUIJK (B 97). WETHOUDERS: S. AKINCI (GROENLINKS), A. ARBOUW (VVD), B. BERGKAMP (CDA), S. BOELEMA (D66), C. MEEUWIS (VVD). BURGEMEESTER: P.A.C.M. VAN DER VELDEN (VOORZITTER). PLAATSVERVANGEND RAADSGRIFFIER: A. SCHOENMAKERS. AFWEZIGEN P.H. SCHELTENS (GROENLINKS). RAADSGRIFFIER: P.PIKET.

4 4 I. OPENING. Mag ik vragen de plaatsen in te nemen? Ik open de vergadering. Mag ik u allen verzoeken te gaan staan? Dames en heren, leden van de raad, geachte familie van Anita Kokx, geachte aanwezigen. Op 29 december is Anita Kokx geheel onverwacht overleden. Anita Kokx was tot 1997 ruim 3 jaar lid van de raad en vervolgens in 1999 opnieuw 7 jaar. In de raadsperiode was Anita Kokx tevens voorzitter van de raadscommissie Economische Zaken, Cultuur en Grondbedrijf en, zoals ik bij haar afscheid van de raad in 2006 al aangaf, een sociaaldemocraat in hart en nieren, zeer bekend om haar enorme dossierkennis maar ook met een zeer grote inzet op het terrein van de volkshuisvesting en de herstructurering waarin zij telkens weer haar grote maatschappelijke betrokkenheid wist te etaleren, getuige ook haar interview in BN De Stem van januari En ik citeer: Natuurlijk moet je niet niks doen. Je moet afgeleefde huizen opknappen of vervangen en als de openbare ruimte versleten is, moet je die aanpakken. Maar voor verbetering van leefbaarheid is veel meer nodig. Cruciaal zijn de rol en opvattingen van de bewoners. Anita Kokx bracht die betrokkenheid al voor haar raadslidmaatschap nadrukkelijk tot uiting. Van 1981 tot 1994 was zij bestuurslid van de Bredase sociaal culturele instelling Vertizontaal, vandaag de dag Surplus Welzijn geheten. Na haar succesvolle doctoraalstudie sociale geografie aan de universiteit van Utrecht, gevolgd door een cum laude promotie tot doctor, was Anita Kokx aan de universiteit werkzaam als onderzoeker. Zij publiceerde onder andere in dat verband in 2008 als mede auteur het rapport Effecten van stedelijke herstructurering op wijken en bewoners. En in 2011 werd een aantal artikelen van haar hand opgenomen in het boek Jongeren, sloop en sociale stijging. Sinds 2010 werkte Anita Kokx als postdoctoraal onderzoeker in het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en onderzocht ze diverse bestuurlijke vraagstukken rondom klimaatadaptatie in stedelijke gebieden. Zelf heb ik als burgemeester en raadsvoorzitter gedurende haar raadslidmaatschap zeer plezierig met haar mogen werken. Zij was, zoals ik al zei, een oprecht sociaaldemocraat. Maar ik heb het als bijzonder knap ervaren hoe zij op ogenschijnlijk gemakkelijke wijze haar academische studie en promotie met haar raadslidmaatschap wist te combineren, maar vooral niet te vergeten met de zorg voor haar gezin, dat al eerder indringende momenten van persoonlijk leed heeft moeten ondergaan. Voor de fractie Partij van de Arbeid heeft Anita Kokx een flinke, mooie bijdrage geleverd aan duurzaamheid. Zij was een kei in ruimtelijke ordeningsvragen en bescherming van het landschap was voor haar heel essentieel. En veel fractiegenoten en raadsleden uit de commissie Bouwen en wonen zullen haar Handen af van de Rith nog wel heugen want ze zette zich fors in voor het voorkomen en beperken van verdere verglazing die de openheid van de prachtige landschappen zouden kunnen aantasten. Anita Kokx is 55 jaar geworden. Leden van de raad en aanwezigen, onze gedachten gaan uit naar haar naasten die Anita Kokx, echtgenote, moeder en oma erg zullen missen. Ik verzoek u allen om een minuut stilte. Ik dank u wel. Ik schors voor een kort moment de vergadering zodat de familie en aanwezigen in rust de vergaderzaal kunnen verlaten. SCHORSING. II. MEDEDELINGEN. Mag ik vragen de plaatsen in te nemen? De vergadering gaat verder. Bericht van verhindering is ontvangen van het lid de heer Scheltens. Het lid mevrouw Giebels komt later. Op uw tafel treft u aan het addendum bij de Keuzenota bij de Structuurvisie Breda 2030, de ingekomen vragen met toelichting voor het actualiteitenuur en de aangekondigde conceptmoties en amendementen, die echter pas onderdeel van de beraadslagingen vormen nadat ze ook daadwerkelijk zijn ingediend. Tijdens de vergadering worden er enkele foto s gemaakt door onze medewerker de heer Van Opstal, dit om onder meer het jaarverslag van actueel beeldmateriaal te kunnen voorzien.

5 5 In verband met het afscheid van de heer Dijkhoff die vanavond zijn laatste vergadering als lid van de raad bijwoont, wil ik de vergadering vanavond op een ordentelijk tijdstip, zijnde ongeveer uur, proberen af te sluiten. Ik stel u voor de vergadering voor om de agendapunten die dan nog niet behandeld zijn, zo nodig morgenmiddag om uur voort te zetten. Dus ik hoop dat we met elkaar, Ja dat heeft de reden met alles wat ons te wachten staat in dit huis ook en ook elders. Dus ik nodig u allen uit om een bijdrage te leveren. Dan heb ik vernomen dat, gezien vragen die gesteld zijn door het CDA over de Fyra, dat de heer Akinci een korte mededeling daarover wil doen. Het woord is aan wethouder Akinci. WETHOUDER AKINCI: Dank u, voorzitter. Het is niet alleen vanwege de vragen die ik vandaag zag maar ook überhaupt vanwege de actualiteit van het dossier dat ik u een mededeling wil doen. Met betrekking tot de Fyra heeft u al kennis kunnen nemen van de raadsbrief met als bijlage een brief van het college aan de vaste Kamercommissie die rond het onderwerp bestaat en de staatssecretaris, waarin wij als gemeente gepleit hebben voor hetzelfde wat overigens in de vragen van mevrouw Van Beek stond, namelijk het feit dat de tussenoplossing, een intercityverbinding van Den Haag via Rotterdam en Antwerpen naar Brussel, nooit een eindoplossing kan zijn. Van die brief heeft u kennis kunnen nemen. Dat is ook het standpunt, niet alleen van de gemeente Breda, maar ook van de provincie en van de Nederlandse Spoorwegen. Prima dat er nu een tijdelijke tussenoplossing is voor het falen van de Fyra maar dat kan geen eindoplossing zijn. Het is ook geen alternatief want de intercityverbinding Den Haag - Brussel levert op geen enkele manier de beoogde reistijdwinst op, voor Breda al helemaal niet maar ook niet voor passagiers in Den Haag. Ook zij zijn gebaat bij een cross platform, overstappen in Rotterdam en een bijna 40 minuten snellere verbinding met Brussel, 40 minuten sneller dan nu met een IC zou zijn. Dus wij blijven met een aantal partners gewoon pleiten voor een volledige uitrol van het Fyra netwerk. Wat ons betreft, en ook dat zeggen we samen met de provincie: van de verbinding van twee uur op termijn, op snelle termijn op naar een verbinding van één uur, zodat iedereen snel in Antwerpen kan zijn. III. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA. Dan kom ik bij vaststellen van de agenda. Niemand van u daarover opmerkingen? Dan is de agenda aldus conform het concept vastgesteld. IV. ACTUALITEITENUUR. Er zijn aanmeldingen ontvangen van D66, cameratoezicht in de binnenstad. Nog anderen? Dan geef ik het woord aan de heer De Beer. Gaat uw gang. mijnheer De Beer. DE HEER DE BEER: Dank u wel, voorzitter. Geacht college, Breda kent een prachtig centrum met veel aantrekkingskracht. Door het afwisselende winkelaanbod wordt onze binnenstad bezocht door duizenden toeristen per week en geniet ook de Bredase burger met volle teugen van een winkeldagje in eigen gemeente. Onze binnenstad kent ook een afwisselend horeca aanbod. Daar genieten we allemaal het hele jaar door van en in het aanstaande carnavalsweekend is het in ons Kielegat natuurlijk extra genieten. Veiligheid in een gebied als de binnenstad dat wekelijks horden mensen op bezoek heeft, is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van Breda winkelstad en Breda uitgaansstad. D66 Breda is dan ook van mening dat veiligheid het beste geborgd wordt door een mix van instrumenten: een goed onderhouden en verlichte buitenruimte, sociale cohesie, aanwezige politie, samenwerking met horecabedrijven, een gezond stukje burgerschap maar ook middelen op het vlak van toezicht en handhaving. En in deze laatste categorie speelt cameratoezicht in de binnenstad ook een rol. Wat D66 betreft, dient dat cameratoezicht enkel gericht ingezet te worden op een wijze die de privacy niet nodeloos schendt. Het is immers onnodig om 24 uur per dag iedere vierkante meter van het grondgebied van de gemeente Breda te registreren. Het is dan ook niet effectief want het is dan ook niet te organiseren dat de beelden live worden bekeken door politie of andere functionarissen van handhaving of toezicht. En dat live meekijken met beelden zodat er

6 6 daadwerkelijk ingegrepen kan worden als het fout gaat, is precies ook zo n punt wat D66 een belangrijke randvoorwaarde vindt. Dan kan cameratoezicht meerwaarde bieden. En juist op dat punt wil ik uw college enkele vragen stellen. Afgelopen week zijn er in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden vertoond van een gewelddadig misdrijf in de binnenstad van Breda, dat plaats vond in de nacht van 21 op 22 december. Op de beelden wordt een bezoeker van onze binnenstad in elkaar geslagen en op een bedreigende wijze minutenlang door enkele straten gejaagd. De beelden houden de gemoederen dan ook flink bezig en worden veelvuldig gedeeld op Twitter en op Facebook. Bij deze beelden wordt nadrukkelijk gesteld dat deze feiten zich afspelen tijdens een drukke uitgaansavond tussen 2.30 uur en 3.00 uur. Er is niet direct ingegrepen door de politie op dat moment zelf. Dat maakt dat filmpje wel duidelijk. Het voorval duurde immers minutenlang. En de daders zijn nog niet gepakt. En dat roept bij ons de vraag op of de camera s wel op de juiste wijze worden ingezet. Onze fractie leefde altijd in de veronderstelling dat beelden live worden bekeken op uitgaansavonden en dat zagen wij ook bevestigd tijdens de keren dat fractieleden van ons meedraaiden met de politie op uitgaansavonden. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit beleid onlangs gewijzigd zou zijn zonder dat wij daarvan in kennis gesteld worden. De eerste vraag is dan ook: is het zo dat de camerabeelden op uitgaansavonden live worden bekeken zodat agenten op straat direct ter plaatse gestuurd kunnen worden? De tweede vraag is waarom dat niet in de nacht van 21 op 22 december is gebeurd. En dan voorzitter, de politie vermoedt dat de daders door het Stadserf zijn gevlucht naar de Grote Markt. Dat dit slechts een vermoeden is, impliceert dat daar geen beelden van zijn, en dat, terwijl het hier vol hangt met camera s. Daarom nog twee aanvullende vragen. Zijn er geen beelden van het Stadserf van de nacht van 21 op 22 december en zo nee, hoe is dat mogelijk en zo ja, waarom zijn deze niet ter beschikking gesteld aan de politie? En tot slot: op welke wijze borgt het college dat de camerabeelden in de toekomst wel op alle uitgaansavonden live worden bekeken en zo bijdragen aan beëindiging van misdrijven op het moment dat ze worden gepleegd? DE PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER MEVROUW VAN HASSELT (hierna te noemen de plaatsvervangend raadsvoorzitter): Dank u wel. Ik geef het woord aan burgemeester Van der Velden. BURGEMEESTER VAN DER VELDEN: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik onderschrijf dat de veiligheid in een gebied als de binnenstad absoluut een belangrijke randvoorwaarde is voor het succes van Breda winkelstad en Breda uitgaansstad. Zoals D66 aangeeft, weten wij dit samen en proberen wij dat ook te realiseren met onze partners door een integrale aanpak. En het cameratoezicht op de openbare weg maakt daar deel van uit. Onze aanpak werkt met elkaar goed. En wij zijn een uitgaansstad met een goede reputatie. Dat neemt niet weg dat helaas ook in Breda geweldsincidenten plaats vinden. En het waarborgen van de veiligheid in onze stad is een zaak van blijvende actieve aandacht. Onderdeel daarvan is het blijven streven naar een optimaal gebruik van het cameratoezicht. En zo zijn er bijvoorbeeld recent verbeteringen aangebracht. Uitbreiding van de cameracentrale met een derde werkplek en cameratoezicht in een deel van de Halstraat. En binnenkort worden nog een aantal punten verder verbeterd, onder andere extra camera s op het Kasteelplein. Vanuit de effectiviteit en efficiency overwegingen alsook de bescherming van de privacy is dit cameratoezicht beperkt naar gebied en tijd. En ook u wijst nogmaals op de noodzaak daarvan. Het cameratoezicht vindt alleen plaats in de drukste uitgaansstraten en gedurende de drukste uren. Op donderdag, vrijdag en zaterdagnacht worden de camera s die daar geplaatst zijn, live uitgekeken van uur s avonds tot 5.00 uur in de ochtend. En dat vindt plaats vanuit de gemeentelijke cameracentrale onder regie van de politie. Bij incidenten of dreigende incidenten kan, zoals u ook aangeeft, de politie dan ook onmiddellijk reageren. Dat is geborgd. Het zijn echter alleen de camera s die in het kader van het horecatoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet zijn geplaatst, die live kunnen worden uitgekeken. Deze hangen in de straten die door mij zijn aangewezen. De straat waar het voorval plaats vond, is niet een van die aangewezen straten. Het betrof geen opname van gemeentelijke camera s en dus ook geen camera s die door de politie live worden uitgekeken. Het zijn opnamen van particuliere camera s. En camera s van particulieren mogen eigen bezit in beeld brengen voor bewakingsdoeleinden. En in de praktijk kan daarbij een stukje openbare ruimte in beeld komen, zeker in de binnenstad. En de politie kan die beelden vorderen op grond van het Strafrecht. De gemeente heeft daarin geen rol voor wat betreft het particuliere toezicht, enkel voor het eigen toezicht, en ook niet als dit particuliere toezicht de privacy van derden zou schenden, bijvoorbeeld als de camera ook inkijk biedt bij de bovenbuurman. Dit is ten principale een kwestie van de verhouding tussen burgers onderling. En daarin heeft de registratiekamer een toezichthoudende

7 7 rol, doch in de praktijk zal een burger de schending van zijn privacy door een andere burger zelf aanhangig moeten maken en daar zijn ook voorbeelden van. Ook het Stadserf valt niet onder het cameratoezicht op het uitgaansgebied. De camera s op het Stadserf zijn van de gemeente als eigenaar en hangen daar ter beveiliging van het eigen gebouw en parkeerterrein. Het strafrechtelijk onderzoek of vordering naar deze zaak behoort niet tot de competentie van ons college. Het is dan aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of die opnamen worden opgevraagd. En de gemeente is niet verzocht om opnamen van deze avond beschikbaar te stellen. DE PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER: Dank u wel. Mijnheer De Beer, heeft u behoefte aan een reactie? DE HEER DE BEER: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording. Aan de hand daarvan heb ik nog twee aanvullende vragen. Allereerst of u dit voorval, maar misschien ook andere gebeurtenissen van de afgelopen periode, wilt meenemen in een beknopte evaluatie over de afbakening van de gebieden waar u artikel 151c, als ik het goed heb onthouden, waarin u die afbakening met ons nog eens wilt bespreken in de commissie Bestuur. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Dat is de belangrijkste vraag die ik op dit moment heb. DE PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog andere aanvullende vragen van de fracties? Nee, niemand. Dan geef ik u graag het woord terug. BURGEMEESTER VAN DER VELDEN: Volmondig zeg ik daar ja op. Omdat ik denk dat hier een aantal interessante leermomenten voor ons vanuit de openbare orde, publieke zaken, aan verbonden is. En ik kan u zeggen dat ik daarover al het gesprek ben aangegaan. En ik zeg u dat gaarne toe. DE PLAATSVERVANGEND RAADSVOORZITTER: Dank u wel. V. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BREDA D.D. 20 DECEMBER Geen opmerkingen ontvangen. Mag ik daarmee vaststellen dat de notulen zijn vastgesteld? Aldus. VI. VOORSTELLEN TER BESLUITVORMING. 1. VERZAMELDE PUNTEN. De verzamelde punten a tot en met f. Wie van u wenst een stemverklaring af te leggen? De heer Stubenitsky, Mijnheer Vuijk. Gaat uw gang. Mevrouw Schokker. Mijnheer Stubenitsky. DE HEER STUBENITSKY: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het gaat om het vaststellen bestemmingsplan Binnenstad 2013, nummer 1b. Wij zijn tegen het gedeelte waarin over de winterterrassen gesproken wordt omdat hier in onze ogen een grote rechtsongelijkheid schuilt. En we willen daarover praten bij de Integrale Visie Binnenstad. Indien nodig zullen wij zelf voor gespreksstof zorgen. Dank u zeer. Mijnheer Vuijk, Breda 97. DE HEER VUIJK:

8 8 Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben de discussie over de winterterrassen eventjes open gelaten. Maar vanwege pragmatische redenen zullen wij ook dit stuk bespreekbaar maken tijdens de Integrale Visie op de Binnenstad. Dank u wel. Dank u. Mevrouw Schokker, GroenLinks. MEVROUW SCHOKKER: Ja voorzitter, een stemverklaring ten aanzien van punt c, Gilzeweg 14. GroenLinks gaat akkoord met het voorstel, uitgaande van het feit dat als er binnen 2 jaar niet gebouwd wordt, dat dan de vergunning weer ingetrokken wordt en daarna ook de bouwmogelijkheid uit het bestemmingsplan wordt gehaald. Dank u zeer. Dan zijn daarmee de voorstellen van de verzamelde punten aangenomen met inachtneming van de afgelegde stemverklaringen. 2. INSTALLATIE VAN DE HEER A.P.M. (JOS) VAN ETTEN ALS COMMISSIELID NIET RAADSLID NAMENS DE FRACTIE BREDA 97 EN DE HEER J.W.J. (JOS) KONIUSZEK ALS COMMISSIELID NIET RAADSLID NAMENS DE FRACTIE GROENLINKS. Ik nodig dan nu bij punt 2 de heren van Etten en Koniuszek uit om naar voren te komen. Mag ik u allen vragen te gaan staan? Geachte heer Van Etten, geachte heer Koniuszek, u heeft bij de uitoefening van uw functie met dezelfde belangen en dilemma s te maken als de raadsleden. Naar analogie van de raadsleden dienen ook commissieleden niet raadslid alvorens hun functie uit te kunnen oefenen, eveneens een eed of een verklaring en belofte af te leggen. U heeft er beiden voor gekozen om de verklaring en belofte af te leggen en ik zal eerst de tekst voorlezen waarna u antwoordt met: dat verklaar en beloof ik. De verklaring en belofte. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik al mijn plichten als lid van de raadscommissie naar eer en geweten zal vervullen en ten aanzien van mij bij het vervullen van het lidmaatschap ter kennis gekomen stukken en informatie nauwgezet dezelfde geheimhoudingsplicht, indien en voor zover deze geldt voor leden van de raad, in acht zal nemen en dezelfde zorgvuldigheid zal betrachten als te verwachten is van de leden van de raad. Mijnheer van Etten. DE HEER VAN ETTEN: Dat verklaar en beloof ik. De heer Koniuszek. DE HEER KONIUSZEK: Dat verklaar en beloof ik. Daarmee is dit moment officieel afgerond en daarmee wordt met deze installatie een extra betekenis aan uw commissielidmaatschap gegeven. U draagt immers bij aan het besturen van de stad en dat gaat zeker niet zomaar. Het kost tijd, het kost moeite. En ik wil u gaarne een bloemetje aanbieden en veel succes toewensen. Dank u wel. 3. INSTALLATIE VAN MEVROUW D.G. SMIERS EN DE HEER M.A.A.M. SIMONS ALS RESPECTIEVELIJK VOORZITTER EN LID, TEVENS PLAATSVERVANGEND VOORZITTER, VAN DE COMMISSIE OMBUDSMAN.

9 9 Dames en heren, gezien de agenda wil ik verder gaan. Alvorens de leden hun functie in de door de raad op 20 december 2012 ingestelde Commissie Ombudsman mogen vervullen, dienen beiden de ingevolge de Gemeentewet voorgestelde eed of de verklaring en belofte af te leggen. Het lid van de commissie de heer Buijs verblijft thans in het buitenland en zal daarom in de raadsvergadering van 21 maart geïnstalleerd worden. Ik nodig graag mevrouw Smiers en de heer Simons uit naar voren te komen. En mag ik u vragen op te staan? Geachte mevrouw Smiers, geachte heer Simons, u heeft er beiden voor gekozen de verklaring en belofte af te leggen. Ik zal eerst de tekst voorlezen waarna u antwoordt met: dat verklaar en beloof ik. De verklaring en belofte. Ik verklaar dat ik om tot ombudsman benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als ombudsman naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Smiers. MEVROUW SMIERS: Dat verklaar en beloof ik. DE HEER SIMONS: Dat verklaar en beloof ik. Hiermee is ook dit moment officieel afgerond. U bent beiden ook lid van de Regionale Commissie Ombudsman die werkzaamheden verricht voor de gemeente Oosterhout en de gemeente Aalburg, maar ook voor de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. U bent bekend met en ook in onze regio. En u heeft inmiddels een ruime ervaring met de ombudsfunctie. En daarbij heeft u reeds de nodige mediation vaardigheden ingezet. En dit sluit zeker aan bij ons streven van dit gemeentebestuur om mediation als instrument optimaal te benutten, bij zowel de eerste behandeling van de klacht door het college als bij de afdoening door uw commissie. En zoals u onlangs in BN De Stem liet optekenen, is het zeker inderdaad de kunst om de angel uit het conflict te halen en af te pellen tot de kern van het echte probleem is bereikt. Het bespaart ons zoveel en zoveel zaken en energie daarna. Ik feliciteer u met uw benoeming, zie uit naar de bijzondere resultaten van uw commissie en onderstreep dat graag met een bloemetje. 4. OP WEG NAAR WERK. NOTA RE-INTEGRATIE PARTICIPATIE e termijn. We gaan nu verder met de agenda. Er zijn 2 termijnen. De spreektijd per fractie is gemaximeerd, zoals op de raadsagenda per punt is aangegeven. Aan de orde is agendapunt 4. Spreektijd in 1 e termijn 3 minuten. Wie wenst hierover het woord? Het woord is aan mevrouw Groeneweg namens de CDA fractie. MEVROUW GROENEWEG: Voorzitter, ik heb de verkeerde pagina voor me, voorzitter. Even kijken. Voorzitter, - want ook de 3 minuten zijn aan het lopen -, we steunen het beleid. Er is een evenwicht tussen werkgevers en werknemersinstrumenten en er is een activerend armoedebeleid. Ik ga in 3 minuten in op 3 aspecten. Als eerste arbeidsmarkt. De werkgeversbenadering is bijzonder goed uitgewerkt, mede door onze voorstellen. De deur van de arbeidsmarkt moet open voor de moeilijker bemiddelbare doelgroep. In het verlengde daarvan hebben wij meegeschreven aan de motie over de brainstormsessie in het kader van de voorgenomen quotumregeling voor arbeidsgehandicapten. Binnen het CDA staan wij uiterst kritisch tegenover de quotumregeling. Er kleven naast voordelen ook veel nadelen aan. Maar als die quotumregeling er dan toch komt, laten we dan om de tafel gaan om er het beste van

10 10 te maken. Mocht uiteindelijk de quotumregeling toch niet doorgaan, dan hebben we in ieder geval meer inzicht in de beren op de weg die werkgevers zien en kunnen we daarop inspelen. Ten tweede de ambities en de financiële degelijkheid. We willen zoveel mogelijk bereiken met het beschikbare budget, het budget dat sterk is gekrompen. Met de toezeggingen dat de resultaten per euro goed worden gevolgd en waar nodig tot bijstellingen zullen leiden, kunnen wij vooruit. De toezegging dat wij als raad hierover ook informatie zullen krijgen, is belangrijk in het kader van onze controlefunctie. En dan drie. Als het CDA hebben we in het hele traject en in deze nota zwaar ingezet op een positieve benadering en het belonen van eigen initiatief en vrijwilligheid. Dat werkt beter dan alleen opdragen en straffen. Ik geef een voorbeeld. Toen ik een jaar geleden bij de Straatraad was, was men hevig ontdaan over de verplichte tegenprestatie die in het vooruitzicht werd gesteld. Wat komt er over ons heen? De simpele vraag: wat zou je zelf willen en kunnen doen als tegenprestatie, gaf meteen een totaal andere energie en mensen kwamen onmiddellijk met ideeën. Met een amendement op de verordening inzake Werk en Bijstand hebben we als CDA deze positieve benadering verankerd en vrijwilligerswerk kan nu ook een tegenprestatie zijn. Dat was de start van meer initiatieven en ook afgelopen 16 januari komt in de Straatkrant: Straatraad en Atea gaan samenwerken. Fantastisch toch? Vanuit deze positieve benadering nog het volgende. Uit gesprekken met Bredanaars die te maken hebben met aanvragen van bijstandsuitkeringen, inclusief Bijzondere Bijstand, is gebleken dat snelheid van groot belang is. Het is niet alleen prettig snel te weten waar je aan toe bent. 8 Weken lang is behoorlijk lang als je krap zit. Het is ook belangrijk omdat, als het lang duurt voor het geld in de knip zit, mensen eerder schulden gaan maken. Er wordt gewerkt aan verkorting van de procedure voor het aanvragen van de bijstand, is mij verteld. Wij vinden dat de verkorting van de doorlooptijd in de nota thuishoort zodat het ook onderdeel uitmaakt van het formele beleid. Daarom dienen wij samen met de PvdA, Leefbaar en de SP het volgende amendement in onder het motto: snel geld in de knip om schulden te vermijden. Besluit het voorliggende ontwerp raadsbesluit te wijzigen als volgt: de Nota bijlage bij raadsbesluit 40427, vast te stellen met dien verstande dat aan actielijn 4 activerend armoedebeleid, punt 6, samenhang met schuldhulpverlening, pagina 42-43, wordt toegevoegd: de doorlooptijd van de aanvraag tot besluit over een toekenning van een uitkering wordt tot een minimum beperkt, enerzijds omdat wij kwaliteit willen leveren, anderzijds om te voorkomen dat mensen schulden aangaan omdat zij tijdelijk geen inkomsten hebben. In 2013 wordt de gemiddelde doorlooptijd tussen aanvraag en besluit terug gebracht tot maximaal 50% van de wettelijke termijn. Is ondersteund door CDA, Partij van de Arbeid, Leefbaar Breda, SP. Maakt deel uit van de beraadslagingen. MEVROUW GROENEWEG: Tot zover in de 1 e termijn, voorzitter. Dank u zeer. Het woord is aan mevrouw Koger, namens GroenLinks. Gaat uw gang mevrouw. MEVROUW KOGER: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Een prima nota die we hier bespreken. En ik moet zeggen dat we die al drie keer hebben besproken, misschien al vaker. Dus ik wil over de nota niet zoveel meer zeggen. Maar ik wil wel iets zeggen over een opmerking die ik diverse keren heb geplaatst in de commissievergaderingen over dit soort onderwerpen, over dit onderwerp, namelijk dat ik moeite heb met zinsnedes als: iedereen kan iets, iedereen doet iets, of maatschappelijk nuttig bezig zijn. Tenzij, daar gaat het om, en dan kan ik er misschien wel mee leven, tenzij ik het mag uitleggen aan de hand van het volgende verhaal waarbij ook ik het heb over maatschappelijk nuttig bezig zijn. En mijn verhaal heet Mart. Ik woonde vroeger in een straat met veel kinderen. De babyboomers speelden toen nog op straat. En dat kon nog. Maar Mart was mijn buurjongen. Mart was, zoals we dat toen noemden, zwaar spastisch. Hij zat in een rolstoel, kon haast niet praten vanwege zijn spasmen, maar had een enorm gevoel voor humor. Mart had ook heel verstandige ouders. Hij werd niet weg gestopt zoals toen nog wel eens voor kwam, maar hij mocht gewoon naar buiten. En Mart speelde dus ontzettend vaak mee, als buut bij verstoppertje, als een van de twee doelpalen, en rijden met Mart, daar werd om gevochten. En hij had de grootste lol. Toen er bij ons aan het eind van de straat een brug werd gebouwd, was er een nieuw spel ontworpen of bedacht namelijk Mart

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 21.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 11 februari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 4 februari 2014, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Vermeij. De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, De Vos 1 Conceptverslag wetgevingsoverleg CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 15 juni 2015 overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma van

Nadere informatie