Jaarverslag Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005. Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen

2 Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Bordewijklaan 10 Postbus AN Den Haag Tel.: Fax: De voorgaande jaarverslagen van het Klachteninstituut Verzekeringen en ook de reglementen van de Ombudsman Verzekeringen en van de Raad van Toezicht Verzekeringen zijn op de website van het Klachteninstituut te raadplegen.

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1 Organisatie en cijfers Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Aantal nieuwe zaken in Aantal schriftelijke zaken naar betrokken partij Aantal schriftelijke zaken per jaar Aantal schriftelijke zaken per branche Aantal schriftelijke zaken per probleemgebied Gemiddelde doorlooptijden Wijze van afhandeling en werkvoorraad Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen 11 2 Beschouwingen 13 3 Transparantie Financiële dienstverlening Voorlichting Nieuw verzekeringsrecht Kostenstructuren Polisvoorwaarden Contracttermijnen Medische begrippen Dekking Premierestitutie Klachtbehandeling door verzekeraars Buitenland 23 4 Producten Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Ondoorzichtige reïntegratiepogingen Afstemming van specialist en vraagbrief Het blokkeringsrecht Begrafenisverzekeringen Inboedelverzekeringen Levensverzekeringen Transparante kostenstructuren Het uitstellen van de einddatum Hybride levensverzekeringen 31

4 4.4.4 De noodzaak van een actuariële toelichting Objectverzekeringen Pensioenverzekeringen Pensioentoezeggingen Waardeoverdracht Pensioen- of lijfrenteuitkeringen in beleggingseenheden Spaarverzekeringen 34 5 Raad van Toezicht Verzekeringen 35 Bijlage 1: reglement Ombudsman Verzekeringen 45 Bijlage 2: reglement Raad van Toezicht Verzekeringen 48 Bijlage 3: personalia 51

5 Woord vooraf Voor de financiële markten was 2005 een zeer bijzonder jaar. De gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en de ontwikkelingen die zijn ingezet, zullen in de komende jaren van grote invloed op de financiële dienstverlening in Nederland zijn. Het Klachteninstituut Verzekeringen heeft deze gebeurtenissen en ontwikkelingen nauwlettend gevolgd en heeft daar ook een adviserende rol bij kunnen vervullen. Deze kwesties hebben veel aandacht gevraagd en daardoor een extra beslag op de capaciteit van de medewerkers gelegd. Bovendien heeft de kritische publiciteit over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de financiële dienstverlening ertoe geleid, dat veel consumenten zich voor advies tot het Klachteninstituut Verzekeringen hebben gewend. Ook marktpartijen en toezichthouders deden vaker een beroep op onze organisatie dan in voorgaande jaren. Genoemde publiciteit en de implementatie van nieuwe gedragsregels hebben er tegelijkertijd toe geleid, dat er een betere klachtopvang en -afhandeling bij verzekeraars en het intermediair werd opgezet. Daardoor kon ik voor het eerst in jaren, en dat verheugt mij zeer, een daling constateren van het aantal aan mij voorgelegde geschillen. Het was daarom niet alleen een eer, maar zeker ook een genoegen, om samen met de deskundige medewerkers van ons instituut een goede en snelle geschilbehandeling en advisering te kunnen bieden. J.W. Wabeke Ombudsman Verzekeringen 5

6 6

7 1 Organisatie en cijfers Uitgebreide informatie over de organisatie van het Klachteninstituut Verzekeringen en over de taak en werkwijze ervan, staat op de website: De Stichting Klachteninstituut Verzekeringen heeft tot doel het instellen en instandhouden van een bemiddelingsorgaan, evenals van een instantie die belast is met de tuchtrechtspraak, bij klachten en geschillen van consumenten inzake verzekeringsovereenkomsten waarop het Nederlands recht van toepassing is. Hiertoe biedt de stichting in het Klachteninstituut Verzekeringen huisvesting en ondersteuning aan de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen. De Ombudsman Verzekeringen voert zijn werkzaamheden uit op basis van het reglement Ombudsman Verzekeringen. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een eigen reglement. Overige doelstellingen van de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen zijn het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden voor instanties die soortgelijke werkzaamheden verrichten en het verrichten van hetgeen in verband met het vorenstaande nuttig of nodig is. Met Zorgverzekeraars Nederland en de koepelorganisaties Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen zijn in dat verband afspraken gemaakt over het verlenen van een aantal faciliteiten. Zo fungeert het secretariaat van het Klachteninstituut Verzekeringen tevens als loket voor de Ombudsman Pensioenen en de Ombudsman Zorgverzekeringen. De functies van Ombudsman Verzekeringen en directeur van het Klachteninstituut Verzekeringen zijn in één persoon verenigd. Op het instituut zijn specialisten werkzaam als verzekeringsjuristen, arbeidsdeskundigen, pensioendeskundigen, medisch adviseurs en actuarissen. De secties binnen het instituut worden door coördinerend secretarissen geleid. Binnen het Klachteninstituut waren gedurende de verslagperiode in totaal vijftien secretarissen in dienst. Vanuit het secretariaat werd ondersteuning geleverd door zeven medewerkers. In de bijlage zijn de personalia gespecificeerd. In 2005 werd bij de behandeling van klachten ook diverse keren van de mogelijkheid gebruikgemaakt om extern deskundigen te raadplegen. Sinds de invoering van de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) in 2003 is het aantal aansluitingen van tussenpersonen enorm toegenomen, van begin 2002 naar begin 2003 en eind Aan het eind van 2005 bedroeg het aantal aangesloten tussenpersonen Ook experts die door het NIVRE zijn gecertificeerd, kunnen zich als bureau (niet als persoon) bij het Klachteninstituut Verzekeringen aansluiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen experts die in dienst van verzekeraars zijn (deze hoeven zich niet aan te sluiten, omdat klachten tot de verzekeraar worden herleid), experts die in dienst zijn van een bij BCE aangesloten bedrijf (deze hoeven zich ook niet aan te sluiten, omdat BCEkantoren zich kunnen aansluiten) en experts die in dienst zijn van een niet bij BCE aangesloten bedrijf of hun eigen expertisebureau hebben. Deze experts kunnen zich bij het Klachteninstituut Verzekeringen aansluiten. Eind 2005 waren 73 experts en expertisebureaus bij het Klachteninstituut Verzekeringen aangesloten. De website van het Klachteninstituut Verzekeringen blijft veel bezoekers trekken: in 2005 zo n per maand. 7 Organisatie en cijfers

8 1.1 Kengetallen Ombudsman Verzekeringen Aantal nieuwe zaken in 2005 Mondeling ontvangen* Verzekeringsmaatschappij Tussenpersoon Expert Overig Leven Schade Totaal Schriftelijk ontvangen Leven Schade Raad van Toezicht 180 Totaal Totaal * Het betreft hier nieuwe klachtuitingen of verzoeken om informatie die in datzelfde onderhoud konden worden afgehandeld Aantal schriftelijke zaken per jaar Levensverzekeringen Aantal schriftelijke zaken naar betrokken partij Aantal zaken tegen: 2005 verzekeringsmaatschappijen tussenpersonen experts 20 overigen 221 Totaal Schadeverzekeringen Organisatie en cijfers 8

9 1.1.4 Aantal schriftelijke zaken per branche Aantal schriftelijke zaken per probleemgebied Levensverzekeringen 2005 Levensverzekeringen Spaarkasovereenkomsten 504 Natura-uitvaartverzekeringen 83 Overige 43 Totaal Leven Spaarkas Natura Uitvaart 1968 Overige Schadeverzekeringen 2005 Aansprakelijkheid 219 Brand 430 Motorrijtuigen 905 Medisch 312 Reis en transport 234 Overig 768 Totaal Aansprakelijkheid 8% Overig 27% Brand 15% Reis/transport 8% Medisch 11% Motorrijtuigen 31% Levensverzekeringen Bemiddeling en advisering Aanspraken uit verzekering Geschillen over uitkeringen Kostenstructuur Voorlichting Vertraging in behandeling of uitkering Afkoop, afkoop- en premievrije waarde Beleggingsaspecten Beëindiging overeenkomst Fouten en vergissingen Hypotheek en levensverzekering Hypotheek 0 59 Aandelenlease 0 71 Reserve- of waardeoverdracht Totstandkoming overeenkomst Mate van arbeidsongeschiktheid Echtscheiding en levensverzekering Winstdeling Conversie en omzetting Medische acceptatie Royement wegens non-betaling Verzwijging 7 17 Toepassing of interpretatie polisvoorwaarden 8 30 Geen uitkering wegens oud royement 5 4 Consequenties te late indiening ao-claims 5 66 Fiscale aspecten 17 6 Begunstiging 6 3 Zelfmoord en levensverzekering 0 18 Onbeantwoorde brieven 0 26 Krediet 0 12 Incasso 0 35 FIN-NET 0 11 Diversen Totaal Organisatie en cijfers

10 Schadeverzekeringen Motorrijtuigen Caravan Brand Aansprakelijkheid Transport (pleziervaartuigen) Transport (overige) Reis Annuleringskosten Medische varia Rechtsbijstand Kostbaarheden 7 13 Overige Totaal Wijze van afhandeling en werkvoorraad Levensverzekeringen 2005 Werkvoorraad per 1 januari 440 Nieuwe schriftelijke zaken Totaal Niet-ontvankelijk 128 Informatief 399 Geseponeerd 255 Niet voor toewijzing vatbaar 796 Ten gunste van klager afgehandeld 846 Anders (ingetrokken, ter kennisneming etc.) 78 Totaal afgehandeld Gemiddelde doorlooptijden Nog in behandeling per 31 december Levensverzekeringen Schadeverzekeringen < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken langer < 4 weken < 8 weken < 12 weken < 16 weken langer Schadeverzekeringen 2005 Werkvoorraad per 1 januari 717 Nieuwe schriftelijke zaken Totaal Niet-ontvankelijk 211 Informatief 785 Geseponeerd 4 Niet voor toewijzing vatbaar 841 Ten gunste van klager afgehandeld 759 Anders (ingetrokken, ter kennisneming etc.) 396 Totaal afgehandeld Nog in behandeling per 31 december 589 Organisatie en cijfers 10

11 1.2 Kengetallen Raad van Toezicht Verzekeringen In 2005 werden 180 klachten bij de Raad van Toezicht Verzekeringen ingediend (153 in 2004). Van voorgaande jaren waren begin 2005 nog 134 klachten in behandeling. In totaal werden in klachten afgehandeld. Eind 2005 waren eveneens 157 zaken nog in behandeling. Afgehandelde zaken in 2005 per branche Branche Afgehandeld Gegrond Ongegrond Behandeling Gedeeltelijk Nietgestaakt gegrond ontvankelijk Aansprakelijkheid Opstal/inboedel/inventaris Motorrijtuig/caravan Medische zaken Reis/transport Rechtsbijstand Leven Overig Totaal Overig 5% Leven 17% Aansprakelijkheid 7% Opstal/inboedel/inventaris 13% Rechtsbijstand 12% Reis/transport 4% Motorrijtuig/caravan 20% Medische zaken 22% Gegrond Ongegrond Behandeling gestaakt Gedeeltelijk gegrond 3 Niet-ontvankelijk Organisatie en cijfers

12 Klachten waarvan de behandeling werd gestaakt Betaald/geregeld na vragen van verweer tegen de klacht Betaald/geregeld na ontvangst van klagers commentaar op het verweer van de aangeslotene Betaald/geregeld na oproep van de aangeslotene ter zitting van de Raad Betaald/geregeld na overleg met de aangeslotene (ter zitting) Klacht ingetrokken na overleg tussen de aangeslotene en klager (zonder zitting) Klacht ingetrokken na verzoek aan klager om commentaar op het verweer van de aangeslotene Dossier afgelegd nadat klager niet reageerde op het verzoek om commentaar Klacht geregeld na uitbrengen van bindend advies Klager bleek zich tot de rechter te wenden of te hebben gewend Verzekeraar/de tussenpersoon viel niet onder de Raad van Toezicht Klager zond geen deugdelijk klaagschrift Klacht ter behandeling naar Ombudsman Verzekeringen Klager was geen consument Diversen 2 9 Totaal Afgehandelde zaken in 2005 naar resultaat Organisatie en cijfers 12

13 2 Beschouwingen De Wet financiële dienstverlening (Wfd) heeft ook in 2005 op zich laten wachten, maar is nu in 2006 toch van kracht geworden. In de aanloop naar deze wet is er in de afgelopen jaren veel gebeurd. Aan de ene kant waren er problemen of zelfs schandalen in de financiële dienstverlening en aan de andere kant waren er de pogingen van financiële dienstverleners om juist via zelfregulering tot verbeteringen van het gedrag te komen. Daarmee leek het een race tegen de klok te zullen worden of de verbetering van de marktorde vanuit de financiële dienstverleners zelf ging komen of vanuit de overheid, al of niet vanuit het ministerie van Financiën of de Autoriteit Financiële Markten. Het is mijn observatie dat het in ieder geval de verzekeraars en in toenemende mate ook het intermediair is gelukt om duidelijk te maken dat het hen menens is als het gaat om zelfordening, zelf-assessment en verbetering. Dit heeft geresulteerd in gedragscodes die er niet om liegen. Deze gedragscodes zijn weliswaar verenigingsrechtelijk, maar wie naar zijn klanten communiceert zich in zijn dienstverlening aan een bepaalde code te zullen houden, bindt zich daar aan. Zo n toezegging maakt immers deel uit van de overeenkomst met de klant en een beroep daarop heeft bij de rechter zeker kans van slagen. Bovendien is er sprake van een zekere afdwingbaarheid - die vanwege de langjarige contracten geleidelijk aan steeds beter merkbaar zal worden - sinds verzekeraars hebben aangegeven dat zij alleen nog maar zaken zullen doen met tussenpersonen die de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) hebben onderschreven. Met de komst van de Wfd zal de Autoriteit Financiële Markten een aantal nieuwe taken op het gebied van gedragstoezicht op zich nemen en zo een deel van de zelfregulering overnemen, met andere woorden, in regulering omzetten. Een mooi resultaat van de zelfregulering in de afgelopen jaren is in ieder geval geweest, dat de marktpartijen en de toezichthouder zijn overeengekomen een Stichting Financiële Dienstverlening in te stellen, die in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten in een mix van zelfregulering en regulering een aantal toezichttaken voor haar rekening zal nemen. Zonder de getoonde zelfregulering in het verleden zou de toezichthouder hoogstwaarschijnlijk minder vertrouwen in de markt hebben gehad dan nu het geval is. In hoeverre nu is de consument met dit alles gediend? Hoe weet de consument om te beginnen waaraan de dienstverlener zich heeft te houden? Deze vraag brengt mij op het onderwerp transparantie. Waren in mijn vorige jaarverslagen zorgplicht (2003) en deskundigheid (2004) het thema, in het voor u liggende jaarverslag is transparantie dat. Transparantie lijkt een modewoord, dat bij wijze van spreken door het te vaak te gebruiken aan slijtage onderhevig kan zijn. In het contractenrecht echter kennen we het begrip al heel lang. Bij een wilsovereenstemming moet immers voor beide partijen volledig duidelijk zijn wat die wil inhoudt en wat er dus is afgesproken. In de overeenkomst mag geen verborgenheid zitten. Zit die er wel in, dan is de overeenkomst terzijde te stellen, omdat er is gedwaald of bedrogen. Partijen moeten over hun beider intenties helder tegenover elkaar zijn. Dit betekent dat van de zijde van de klant helder moet zijn wat hij bijvoorbeeld aan te verzekeren risico s heeft te bieden, dus wat hij voor risico s loopt en wat zijn behoefte is. Van de kant van de dienstverlener wordt verwacht, hetgeen nu ook door de Wfd wordt verplicht, dat hij die behoefte van de klant onderzoekt en analyseert, daaromtrent adviseert en helder maakt wat hij heeft te bieden om in die behoefte te voorzien. Het uiteindelijke resultaat van hun overeenstemming moet zo zijn vastgelegd, dat begrijpelijk en helder is wat de overeenstemming behelst en ook zodanig dat het voor de klant is terug te lezen, met andere woorden, schriftelijk. Voor een geschillenbeslechter is het natuurlijk van groot belang om vast te stellen of ook hij een beroep kan doen op datgene 13 Beschouwingen

14 wat door middel van gedragscodes afgesproken is geweest en op datgene wat de markt nu in het kader van de Stichting Financiële Dienstverlening met de toezichthouder heeft afgesproken. Kan een geschillenbeslechter met succes een beroep op die afspraken doen wanneer dat nuttig is om een geschil te doen beëindigen? Dit laatste zal in de komende tijd moeten blijken. Het afgelopen jaar is het in ieder geval regelmatig gelukt om bij een dienstverlener die vastzat in standpunten waarop kritiek uit te oefenen was, op grond van de argumentatie die aan de eigen codes was ontleend, beweging tot stand te brengen. Daarnaast zijn ook de medewerkers van financiële dienstverleners op deze codes aan te sturen. Het is duidelijk merkbaar dat management en medewerkers van tal van maatschappijen trajecten in gang hebben gezet die naar een beter presteren richting de klant moeten leiden. Ook hebben veel verzekeraars in het kader van geschillen- en klachtregelingen, conform de voorschriften van de Wfd en ook op herhaald aandringen mijnerzijds, voor een betere eigen klachtopvang gezorgd, waardoor evidente klachten doorgaans snel kunnen worden verholpen. Mogelijk hebben de genoemde verbeteringen, in combinatie met de eigen klachtopvang, ertoe geleid dat het aantal aan mij voorgelegde zaken in 2005, voor het eerst in jaren, is gedaald. Niettemin moet ik constateren dat transparantie in de praktijk van de financiële dienstverlening nog vaak ontbreekt. Het is daarom de opgave voor verzekeraars en tussenpersonen om daar verbetering in aan te brengen. Ik blijf daar aandacht voor vragen, vanuit de overtuiging dat ik daarmee consumenten, maar zeker ook de financiële dienstverleners zelf een dienst bewijs. Wie immers zorgt dat er in zijn relatie tot de klant geen verborgen problemen kunnen zitten, heeft veel minder kans op een conflict met die klant. Wie toch in conflict met zijn klant komt, heeft veel minder kans op problemen als gevolg van gebrek aan bewijs inzake uitgesproken intenties of wat beloofd of toegezegd is. Bij een geschil tussen twee partijen over wat er is gezegd of wat er is beloofd, kunnen de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht Verzekeringen weinig betekenen, daar zij zich dienen te concentreren op wat tussen partijen is vastgelegd. Het verstrekken van bewijsopdrachten is immers aan de rechter voorbehouden. Zijn de zaken goed en helder vastgelegd, dan zal het geschil doorgaans veel eenvoudiger kunnen worden opgelost. In het verlengde hiervan wil ik nog opmerken dat in de afgelopen jaren de relatie tussen verzekeraar en klant ernstig onder druk is komen te staan doordat verzekeraars producten hebben verkocht waarvan de opbrengsten als gevolg van het slechte beursklimaat en de kostenbelading buitengewoon tegenvielen en waarvan tegelijkertijd de risico s van het product voor in ieder geval de afnemer ervan onvoldoende duidelijk waren. Mijns inziens bestaat er tussen verzekeren en beleggen een groot spanningsveld en kan de combinatie daarvan leiden tot financiële teleurstellingen zoals die zich nu ook weer hebben voorgedaan. Een bijzondere bron van conflicten vormen de teleurstellingen van consumenten over de opbrengst van bepaalde levensverzekeringsproducten. Nog los van de kwesties rond beleggingsgerelateerde producten, die door de beursproblematiek van de afgelopen vijf jaren veelvuldig tegenvielen, zetten in dit verband de kostenbeladingen de relaties tussen verzekeraar, intermediair en consument regelmatig onder spanning en dan met name als gevolg van het verborgen, niet transparante karakter ervan. Hoezeer gebrek aan transparantie met betrekking tot kostenbelading tot problemen kan leiden, wil ik op deze plaats graag illustreren aan de hand van een zaak die door honderden klagers bij het Klachteninstituut Verzekeringen werd aangemeld. Het ging hierbij over de opbrengsten van een door een zeer grote groep consumenten aangekocht beleggingsproduct. De desbetreffende verzekeraar had het ingelegde geld belegd, na aftrek van kosten en een premie voor het overlijdensrisico. Toen de expiratiedata van de contracten in zicht kwamen, ontstond tussen de verzekeraar en een grote groep verzekerden onenigheid over de verdeling van de ingelegde gelden. Welk deel kwam de verzekeraar toe en welk deel de verzekerden? Doordat bovendien de beleggingsresultaten behoorlijk waren tegengevallen, raakten de gemoederen flink verhit. Beschouwingen 14

15 Hevig werd gediscussieerd over onderwerpen als risicopremie, de kostenstructuur en de wijze van prognosticeren. De kern van de zaak was mijns inziens dat er geen duidelijkheid bestond over het bedrag dat de verzekerden gezamenlijk (een pijler van het verzekeringsbedrijf!) hadden willen beleggen. Doordat een aantal zaken niet was geregeld, kon op de expiratiedata van de polissen meningsverschil over de precieze betekenis van bepaalde begrippen en geduide bedragen ontstaan. Bovendien kon de verzekeraar hierdoor niet meer duidelijk maken wat de gerechtvaardigde prijs van zijn dienstverlening en die van de tussenpersoon was. Tot mijn grote verbazing was over dit alles nauwelijks iets schriftelijk vastgelegd, noch in het voorlichtingsmateriaal, noch in de verzekeringsbescheiden. Ook al omdat de verzekeraar niet in staat bleek dit probleem met een eigen adequate klachtenregeling op te lossen, meldden zich, zoals gezegd, honderden klagers bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Na constructief overleg met de verzekeraar bood deze nagenoeg alle klagers een regeling aan, met in mijn ogen rechtvaardig gedifferentieerde oplossingen. Daardoor kon een streep onder deze zaak worden gezet, waarbij ik wel wil opmerken dat de hele bedrijfstak er veel lering uit kan trekken. Zolang immers verzekeraars producten ontwikkelen en tussenpersonen producten verkopen die niet transparant zijn, blijft het gevaar van grote imagoschade voor de hele bedrijfstak bestaan. Er is nog een andere oorzaak van de problemen in de relatie tussen verzekeraars en hun klanten, namelijk alle ingrijpende veranderingen die we in het recente verleden hebben gezien en die verzekeraars administratief niet goed of niet snel genoeg konden verwerken. Dit was het geval bij bijvoorbeeld de millenniumwisseling, de invoering van de euro en de laatste herziening van het belastingstelsel, evenals bij de implementatie van nieuwe generaties automatisering en bij fusies of overnames van bedrijven. Aan dit alles hebben verzekeraars veel naar binnen gerichte energie gespendeerd, hetgeen de relaties met de klanten onmiskenbaar onder druk heeft gezet. Gelet nu op de grote wijzigingen die onlangs zijn doorgevoerd of die aanstaande zijn, maak ik mij in dit kader zorgen. De Wfd, de nieuwe pensioenwetgeving, de pensioenstelsels en de levensloopregeling, het nieuwe zorgstelsel enzovoort, moeten allemaal een plek in de administratieve organisatie van verzekeraars krijgen, hetgeen opnieuw een behoorlijk beslag op hun verwerkings- en verandercapaciteit zal leggen. Het is mijn vurige wens dat verzekeraars al deze ontwikkelingen zullen aangrijpen, niet om de blik weer naar binnen te richten, maar juist om de transparantie van hun producten en diensten voor de klant te vergroten. Ook in dit verband wil ik extra aandacht vragen voor problemen die kunnen optreden wanneer financiële dienstverleners en consumenten elektronisch zaken met elkaar doen. Wordt dit niet met een goed beveiligd systeem en de nodige back-ups georganiseerd, dan bestaat het risico dat na verloop van jaren, juist wanneer verschillen van mening gaan ontstaan, daarvan niets meer is terug te vinden. Elektronisch zakendoen impliceert dan ook niet dat er geen papieren bewijsstukken, zoals een polis, aanwezig behoeven te zijn. Die moeten er naar mijn mening wel zijn. Daarnaast wil ik opmerken dat mensen zich bij elektronisch handelen achter een zogenaamde communicerende partij kunnen verschuilen, zodat de dienstverlener vaak niet weet of niet kan bewijzen met wie hij heeft gecommuniceerd. De bekende ontvangsttheorie moet ook in dit kader maar eens opgeld doen. Wie, kortom, het elektronisch zakendoen niet goed organiseert, zal ongetwijfeld voor dezelfde onoplosbare conflicten en imagoproblemen komen te staan als die we nog kennen uit de al lang afgekeurde praktijk van het alleen maar mondeling zakendoen. Tot slot wil ik nog ingaan op de afspraak van de georganiseerde financiële dienstverleners in Nederland om tot de instelling van één geschilleninstituut te komen. Ook deze afspraak mag als een belangrijke winst worden beschouwd die in de afgelopen jaren door zelfregulering is geboekt. Op dit punt zal de markt gaan voldoen aan datgene waarvoor ik al eerder heb gepleit, namelijk transparantie voor de consumenten voor wat betreft het loket waar zij met een geschil terechtkunnen betreffende producten van verschillende aard of gecombineerde 15 Beschouwingen

16 producten in het kader van financiële planning. De vorming van een sectorbreed geschilleninstituut zal nog geruime tijd in beslag nemen, omdat veel partijen daarbij hun inbreng moeten kunnen hebben, maar eventuele voorzieningen die al op weg daarnaar toe worden getroffen, zullen in de relatie tussen financiële dienstverleners en consumenten belangrijke stappen voorwaarts zijn. Ook in Europees verband zijn initiatieven ontwikkeld om tot meer samenwerking tussen nationale geschillengeschillenbeslechters te komen. Zo is in een convenant afgesproken dat klachten over dienstverleners in het buitenland door de nationale klachteninstituten in ontvangst worden genomen, worden voorbereid en naar de juiste instantie in het desbetreffende buitenland worden doorgeleid. Samenvattend kan ik constateren dat financiële dienstverleners, dankzij hun gedragscodes, op het gebied van service bieden en correct handelen, verbeteringen hebben geboekt. De Autoriteit Financiële Markten zag daar zelfs een reden in om een deel van de marktordening aan de markt zelf uit te besteden. In dit geheel is transparantie van groot belang, zeker ook als het gaat om de instelling van één geschilleninstituut voor de gehele financiële dienstverlening in Nederland. De ultieme graadmeter is natuurlijk in hoeverre de financiële diensten en de financiële producten ook voor de consument voldoende transparant zullen zijn. Dat op dit punt nog belangrijke verbeteringen mogelijk zijn, moge blijken uit de hiernavolgende hoofdstukken. Beschouwingen 16

17 3 Transparantie 3.1 Financiële dienstverlening Transparantie in de financiële dienstverlening begint met de doorzichtigheid van de financiële markt in zijn geheel. Die doorzichtigheid is nu nog ver te zoeken. Consumenten weten vaak niet of zij een leven- of schadeproduct, een hypothecair of een ander bancair product, al of niet in samenhang, hebben afgesloten. Ook financiële dienstverleners die zich bij mij ter zake van een leaseproduct melden, daarbij het begrip polis gebruiken en ervan overtuigd zijn dat zij met een verzekeringsproduct hebben te maken, ontberen voldoende inzicht in de eigen markt. De brancheorganisaties NVA en NBVA hebben in het verslagjaar veel inspanningen verricht om hun leden te informeren, maar daarbij werden alleen deze leden bereikt en dan nog alleen degenen die naar de informatiebijeenkomsten kwamen of hun vakliteratuur lazen. Consumenten, ongeacht hun opleiding of kennis, raken al snel in verwarring wanneer zij bijvoorbeeld een bankproduct afnemen dat onder de naam van een levensverzekeraar wordt aangeboden. Zij blijken gewoon onvoldoende onderscheidend vermogen te hebben ten aanzien van leven- en schadepolissen, de spaarhypotheek, de effectenleaseovereenkomst, de beleggingsrekening et cetera. 3.2 Voorlichting Zonder dit onderscheidend vermogen van de consument kan alle voorlichting op dit gebied niet aarden en in ieder geval niet op de juiste waarde worden geschat. De vraag is dan ook welke taak de bedrijfstak hierin heeft. In de eerste plaats constateer ik dat nog steeds veel geschillen die mij worden voorgelegd, door uitsluitend het geven van heldere productvoorlichting zouden zijn te voorkomen. Ik ben uiteraard daartoe bereid, maar die voorlichting moet natuurlijk niet door mij, maar door verzekeraars en tussenpersonen worden gegeven. Dat de bedrijfstak daar niet altijd in slaagt, komt mijns inziens onder meer door het gebrek aan inzicht en deskundigheid van betrokken medewerkers bij verzekeraars en tussenpersonen. In de tweede plaats constateer ik dat mij nogal eens een, naar het lijkt, juridisch dichtgetimmerde advisering wordt voorgelegd. Daarbij heeft de consument dan voor de ontvangst van het wettelijk voorgeschreven voorlichtingsmateriaal getekend of in een gespreksformulier verklaard dat hij tevreden over de voorlichting is en alles begrijpt. Ik laat hier onbesproken wat daarover juridisch is te zeggen, maar wil in dit verband wel opmerken dat voorlichting aan de consument in geen geval mag verzanden in het afdraaien van een ritueel. Het ligt immers op de weg van de financieel adviseur om de consument volledig voor te lichten over alles wat voor hem of haar relevant is. Niemand is gebaat bij rituele bezweringen die uiteindelijk alleen maar de aansprakelijkheid van de adviseur voor eventuele fouten moeten doen verminderen. Uit de rechtspraktijk is bekend hoe schriftelijke verklaringen totstandkomen, zelfs in strijd met de wil van degene die verklaart, dus ik ben daar bijzonder attent op. Veilig oversteken? Bij druk verkeer kan men veilig oversteken door eerst naar links, dan naar rechts en vervolgens weer naar links te kijken. Het is niet eenvoudig om kinderen dit gedrag aan te leren. Deskundigen probeerden het eens door de procedure in een opzegversje te verwoorden. Dat versje zou een geheugensteuntje voor kinderen kunnen zijn. De uitkomst was echter dat het rijmpje een loos ritueel werd. Kinderen stelden zich met de blik op oneindig aan de stoeprand op, raffelden het rijmpje af en renden vervolgens de straat op. Het gevaar bestaat dat voorlichting over financiële producten en diensten op dezelfde manier een soort rituele bezwering wordt. Het is echter aan de financiële dienstverlener om zijn klanten niet een rijmpje te leren, maar om de zingeving daarachter te duiden! 3.3 Nieuw verzekeringsrecht Met de inwerkingtreding van het nieuwe verzekeringsrecht (de titels 17 en 18 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) zijn 17 Transparantie

18 oude bepalingen uit het Wetboek van Koophandel en daarnaast veel jurisprudentie transparant gecodificeerd. De nieuwe wettekst bevat belangrijke bepalingen over onder meer verzwijging bij het aangaan van een verzekering, de gevolgen van te late premiebetaling en de directe actie bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Ik heb de modelteksten en toelichtingen gelezen die met het oog op de invoering van het nieuwe recht door het Verbond van Verzekeraars zijn ontwikkeld. Het vele werk dat in dat kader is verzet en de professionaliteit van de aanbevelingen die zijn gedaan, vind ik indrukwekkend. Ook heeft het Verbond de aangesloten maatschappijen over de aanpassing van aanvraagformulieren en polisvoorwaarden geadviseerd. Vervolgens zijn op een groot aantal onderdelen oude aanvraagformulieren en polisvoorwaarden verduidelijkt en zijn begrippen nader omschreven, hetgeen de transparantie bevordert. Natuurlijk mag niet worden verwacht dat nu meteen alle zaken zo worden geregeld dat er in het geheel geen onduidelijkheid meer kan ontstaan. Toch vind ik dat een grote stap voorwaarts is gezet met betrekking tot de transparantie van met name aanvraagformulieren en polisteksten. Graag spreek ik daar mijn waardering voor uit. Ik hoop zeer dat ook deze ontwikkeling de totstandkoming en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten transparanter zal maken. Het aantal geschillen over deze overeenkomsten zal dan zeker afnemen. Preciezer, dus transparanter De tekst van een aanvraagformulier luidde: Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen of andere feiten (zowel ten aanzien van het te verzekeren risico als de persoon van de aanvrager en/of verzekerde) die voor het beoordelen van de aanvraag van belang zouden kunnen zijn? De desbetreffende verzekeraar gebruikt nu een nieuw aanvraagformulier, dat veel preciezer en daardoor duidelijker is. De nieuwe tekst luidt: Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of Justitie in verband met: 1) wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe, 2) wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe en 3) overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten? 3.4 Kostenstructuren Veel geschillen waarbij mijn bemiddeling wordt gevraagd, zijn terug te voeren op gebrek aan transparantie in de kosten van verzekeringen. Consumenten schrikken nogal eens wanneer zij ontdekken welk deel van de premie uiteindelijk daadwerkelijk wordt belegd. Ik haast me op te merken dat ik mij niet bemoei met de hoogte van kosten - hoewel ik soms grote vraagtekens plaats bij de verhouding tussen de netto- en bruto-investeringen - en dat ik natuurlijk ook goed begrijp dat kosten, voor productontwikkeling, administratie, verkoop, provisie, verzekeringsaspecten et cetera, moeten worden gemaakt. Wel hekel ik al gedurende jaren de ondoorzichtige presentatie van deze kosten, hetgeen niet alleen tot geschillen leidt, maar de consument bovendien de mogelijkheid ontneemt producten adequaat met elkaar te vergelijken. Gelukkig neem ik nu een positieve ontwikkeling op dit gebied waar. Een toenemend aantal verzekeraars besluit hun portefeuilles met betrekking tot dit aspect van kosten, wat hoogte en transparantie betreft, te herzien. Ik zie zeer uit naar de resultaten daarvan. 3.5 Polisvoorwaarden In de particuliere verzekeringssector stelt de verzekeraar de polisvoorwaarden op en heeft de kandidaat-verzekerde, in de fase voor het sluiten van de verzekering, de mogelijkheid die voorwaarden in te zien. Veel verzekeraars hebben de voorwaarden van de meest voorkomende verzekeringsproducten op hun internetsite opgenomen. De consument echter neemt meestal nauwelijks kennis van die voorwaarden, maakt geen vergelijkingen en beperkt zich tot aspecten als de premie, de Transparantie 18

19 dekking op hoofdzaken en het eigen risico. Later, en meestal is dat na een afwijzing van een schadeclaim of een teleurstelling over de hoogte van een schadevergoeding, kunnen problemen ontstaan. Degene die de inhoud van de polisvoorwaarden bepaalt, heeft dan een bijzondere verantwoordelijkheid wanneer hij zich bij een geschil op die voorwaarden beroept. De wet schrijft voor dat bedingen in een overeenkomst duidelijk en begrijpelijk moeten zijn opgesteld. Bij twijfel over de betekenis van een beding prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg.1 Voor verzekeraars geldt bovendien dat zij zich door ondertekening van de Gedragscode Verzekeraars hebben verplicht om afnemers heldere voorlichting te geven over het product dat zij aanschaffen, over de voorwaarden die daaraan zijn verbonden en over de periode waarvoor het contract geldt. De Gedragscode Verzekeraars schrijft daarnaast voor dat verzekeraars verplicht zijn om duidelijke producten te verkopen en om duidelijk en evenwichtig te zijn voor wat betreft de wederzijdse rechten en verplichtingen Contracttermijnen Verzekeraars moeten op grond van de Gedragscode Verzekeraars kandidaat-verzekerden vóór het sluiten van de verzekering duidelijkheid over de looptijd van het contract geven, bijvoorbeeld door de contractduur op het aanvraagformulier te vermelden (gelijk vijf jaar met stilzwijgende verlenging ). Het Verbond van Verzekeraars heeft enige jaren geleden de aangesloten verzekeraars geadviseerd om verzekerden niet alleen de mogelijkheid van een eenjarig contract te bieden, maar ook de mogelijkheid om lopende langdurige verzekeringscontracten tussentijds naar een eenjarig contract om te zetten. Veel ontevreden verzekeringnemers hebben van deze laatste mogelijkheid gebruikgemaakt om hun verzekering eerder te kunnen beëindigen. Wanneer op het aanvraagformulier uitsluitend de contracttermijn van vijf jaar is genoemd, moeten naar mijn mening ook die verzekeringnemers de mogelijkheid krijgen om 1 Artikel 6:238 lid 2 BW. 2 Gedragscode Verzekeraars T.a en T.b. alsnog voor een eenjarig contract te kiezen. Zij hebben immers bij het sluiten van de verzekering niet de gelegenheid gekregen om (eventueel met een premietoeslag) voor een kortere duur te kiezen. In het nieuwe verzekeringsrecht geldt in ieder geval na vijf jaar een opzegrecht, ook al is de verzekering voor een langere periode aangegaan. Heeft de verzekeraar voor zichzelf het recht bedongen om de verzekering jaarlijks per hoofdpremievervaldag of na indiening van een schadeclaim op te zeggen, dan geldt die opzegmogelijkheid ook voor de verzekeringnemer. De verzekeringnemer kan de verzekering dan ook jaarlijks opzeggen, waarmee praktisch gezien een eenjarig contract is ontstaan. 3.7 Medische begrippen Begrippen als ziekte, invaliditeit, functionele invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsinvaliditeit en functionele ongeschiktheid worden nogal eens door elkaar gebruikt. Daardoor ontstaat verwarring, met moeizame discussies tot gevolg. Dit kan worden voorkomen door te zorgen dat er over de inhoud van zulke begrippen overeenstemming bestaat. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat functionele invaliditeit iets anders is dan arbeidsongeschiktheid. Een flink aantal mensen met een hoge mate van functionele invaliditeit oefenen hun arbeid volledig uit. Ook een ziekte zegt op zich weinig over de mate waarin kan worden gewerkt. Ik doe daarom een beroep op acceptatiemedewerkers en schadebehandelaars in medische branches, om bij de verkoop van en schaderegeling bij ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen helder in hun taalgebruik te zijn. Functionele en blijvende invaliditeit Een vrachtwagenchauffeur verzekerde in 1987, op aandringen van een adviseur, een uitkering van gulden bij blijvende invaliditeit. Dit bedrag stond ook op het certificaat van het verzekeringsproduct, dat verzorging van de verzekerde suggereerde. De chauffeur kreeg schouderklachten. Weliswaar werd zijn functionele invaliditeit op minder dan 15% vastgesteld, maar voor de sociale verzekering werd hij 35-45% afgekeurd, 19 Transparantie

20 waardoor hij niet meer op een vrachtwagen mocht rijden. De man claimde vervolgens 45% van gulden, maar de verzekeraar wees deze claim af. De chauffeur deed daarover zijn beklag en wendde zich vervolgens tot mij, maar ik kon hem niet helpen. Wellicht was hij destijds onjuist voorgelicht, maar de polisvoorwaarden waren duidelijk. Daarin was gesteld dat onder blijvende invaliditeit werd verstaan de gevolgen van ongeval of ziekte die de lichamelijke of geestelijke vermogens van de verzekerde zodanig hebben verminderd, dat de verzekerde voor ten minste 15% blijvend invalide is. Het beroep van verzekerde werd daarbij buiten beschouwing gelaten en de mate van invaliditeit werd bepaald overeenkomstig de mate van functionele invaliditeit zoals die aan de hand van de Guides to the Evalution of Permanent Impairment van de American Medical Association wordt vastgesteld. Omdat de functionele invaliditeit van de chauffeur op minder dan 15% was vastgesteld, had de verzekeraar de claim terecht afgewezen. 3.8 Dekking Van verzekeraars mag in het algemeen worden verwacht dat zij in hun polisvoorwaarden, met name in de uitsluitingsbepalingen, zo weinig mogelijk begrippen hanteren die voor verschillende uitleg vatbaar zijn en dat zij voor veel voorkomende situaties, voorzover mogelijk, een concrete objectieve invulling aan die begrippen geven. Op het gebied van deze transparantie is onder meer in reispolissen al veel voortgang geboekt. In deze polissen is nu meestal een concrete dekkingsomschrijving opgenomen voor diefstal van bagage in verschillende situaties (bijvoorbeeld uit geparkeerde auto s of uit koffers die als ruimbagage worden vervoerd). Deze omschrijving verduidelijkt de bepaling dat de verzekerde, op straffe van verlies van het recht op schadevergoeding, de normale voorzichtigheid in acht moet nemen ter voorkoming van diefstal, vermissing en verlies. Bovendien wordt daarbij vaak ook nog onderscheid tussen kostbare zaken en overige reisbagage gemaakt. Dergelijke omschrijvingen geven veel meer duidelijkheid en voorkomen onjuiste verwachtingen. Ook in recente motorrijtuigpolissen zijn de omstandigheden nader omschreven die aanleiding geven voor een beroep van de verzekeraar op het niet in acht nemen van de vereiste voorzichtigheid. Deze polissen kennen nu vaak een bepaling dat geen recht op schadevergoeding bestaat als de bestuurder zijn voertuig onafgesloten en met de sleutel in het contactslot achterlaat. Daarnaast leidt het bewaren van het kentekenbewijs in het dashboardkastje vaak tot een in de polis genoemde procentuele korting op de uitkering. Verzekeringen echter als garantieverzekeringen, verzekeringen van mobiele telefoons en betalingsbeschermingsverzekeringen bij leningen en kredieten worden vaak nog verkocht zonder voldoende aandacht te geven aan de reikwijdte van de dekking. Dit gebrek aan transparantie bij deze verzekeringen blijft een bron van veel geschillen en is daarom bepaald ongelukkig te noemen. De consument die dergelijke verzekeringen aanschaft, wil ik daarom nogmaals waarschuwen voor onjuiste verwachtingen. Het begrip normale voorzichtigheid blijft een bron van meningsverschillen. Normale voorzichtigheid is mijns inziens iets anders dan de - achteraf - te beschrijven optimale voorzichtigheid. Een moment van onbedachtzaamheid is een normaal menselijk verschijnsel, waarvoor nu juist een verzekering is gesloten. Ook de waarde van het verzekerde object is medebepalend voor de vraag wat onder voorkomende omstandigheden onder normale voorzichtigheid moet worden verstaan. Autodiefstal en normale voorzichtigheid De directeur van een bouwbedrijf ging naar een bouwvergadering en parkeerde zijn auto op het bouwterrein. Hij was bezig nog wat materialen in te laden toen hij zijn gesprekspartners zag aankomen en gezamenlijk gingen ze naar binnen. Na een uur was de vergadering afgelopen en wilde hij wegrijden, maar de auto stond er niet meer. De eigenaar had de auto niet afgesloten en de sleutel in het contactslot achtergelaten. De verzekeraar wees de schadeclaim af op grond van de polisvoorwaarde dat geen aanspraak op vergoeding bestaat, indien de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht neemt ter voorkoming van diefstal of beschadiging van de auto (onvol- Transparantie 20

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam.

Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Voorwaarden bij het aanvragen van een verzekering via de website van C.A. van Eijck en Zoon te Rotterdam. Onder website wordt verstaan de pagina s die vallen onder de door C.A. van Eijck en Zoon geregistreerde

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v

: geboortedatum : beroep. : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v : naam geboortedatum m/v Aanvraagformulier voor AutoXcellent verzekering Gegevens verzekeringnemer Naam m/v Adres Postcode & woonplaats Geboortedatum Beroep Gegevens verzekerden alleenstaand echtgenote of partner kind(eren) Gegevens

Nadere informatie

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen

Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Aanvraag Agrarische Verzekering Algemeen Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair CVS Hypotheken Kerkewijk 8 3901 EG VEENENDAAL Website: www.cvshypotheken.nl Telefoon: 0318 515555 Fax: 0318 555484 E mailadres: cvs@cvshypotheken.nl

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis Aanvraag-/wijzigingsformulier Doorlopende Reisverzekering op de Eén-Gezins-Polis 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

1 van 5 Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 1. Intermediair Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel Aanvraagformulier Business Travel Insurance Individueel 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl.

Is de aanvrager de eigenaar O ja O nee Het kenteken staat op naam van O de aanvrager O iemand anders, nl. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicijnen? Zijn er bijzondere bepalingen gesteld t.a.v. het rijbewijs van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder? *

Nadere informatie

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering

Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Aanvraag Kantoorelektronica verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering Aanvraag-/wijzigingsformulier Gezinsongevallenverzekering 1. INTERMEDIAIR Naam intermediair: Intermediairnummer: Naam contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: E-mailadres contactpersoon: 2. VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. kvv.nl n

Offerte-aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. kvv.nl n Offerte-aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier en

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Doorlopende reisverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Aanvraagformulier. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV/NV 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:..

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering

Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering Aanvraag Bedrijfsschadeverzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling

Verkort formulier t.b.v. wijziging tenaamstelling (Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden om de hierboven genoemde wijziging door te geven) Motorrijtuigverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering

Aanvraagformulier Rechtsbijstandverzekering Assurantietussenpersoon: Nieuwe verzekering - Ingangsdatum: Sluit deze verzekering direct aan op een voorgaande? JA NEE Offerte - verwachte ingangsdatum: 1. Aanvrager Naam en voorletters: Geslacht: M V

Nadere informatie

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen

Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen Aanvraagformulier beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor psychologen U kunt dit aanvraagformulier per post verzenden aan Aon Verzekeringen, Antwoordnummer 10015, 2200 VB Noordwijk. Voor meer informatie

Nadere informatie

b. geboortedatum en geslacht man vrouw g. telefoon- en faxnummer t f

b. geboortedatum en geslacht man vrouw g. telefoon- en faxnummer t f AVAZ Aanmelding AVAZ pagina 01 06 1. Gegevens verzekeringnemer a. volledige naam en voorletters b. geboortedatum en geslacht man vrouw c. burgerservicenummer d. hoofdberoep e. adres f. postcode en plaats

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Formulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Formulier Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven Adviseur en bemiddelaar is UNETO-VNI Verzekeringen, Postbus 742, 2700 AS Zoetermeer. UNETO-VNI Verzekeringen is een dochter van brancheorganisatie UNETO-VNI. T 079-3250717 F 079-3238550 E verzekeringen@uneto-vni.nl

Nadere informatie

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n

Offerte-aanvraagformulier. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Trustkantoren. kvv.nl n Offerte-aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Trustkantoren kvv.nl n 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vragenformulier

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Investment Service BV Julianastraat 1 4524 CC Sluis Tel 0117 42 00 70 Fax 0117 42 00 80 Website : www.ista.nl e-mail : info@ista.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Is verzekeringnemer opgericht met als belangrijkste doel het organiseren van een eenmalig evenement?

Is verzekeringnemer opgericht met als belangrijkste doel het organiseren van een eenmalig evenement? Aanvraagformulier Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Stichtingen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:..

Nadere informatie

Aanvraag motorrijtuigenverzekering

Aanvraag motorrijtuigenverzekering Aanvraag motorrijtuigenverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten behoeve

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2000/103 Mo i n d e k l a c h t nr. 012.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

1. Verzekerde Naam:... Voornamen (eerste voornaam voluit):... Geboortedatum:... man vrouw E-mailadres:... 2. Ingangsdatum (Gewenste) ingangsdatum:...

1. Verzekerde Naam:... Voornamen (eerste voornaam voluit):... Geboortedatum:... man vrouw E-mailadres:... 2. Ingangsdatum (Gewenste) ingangsdatum:... Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1. Verzekerde Naam:... Voornamen (eerste voornaam voluit):..... Geboortedatum:... man vrouw E-mailadres:... 2. Ingangsdatum (Gewenste) ingangsdatum:... 3. Dekkingsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) Doel NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars achten het van belang dat klanten een goed inzicht krijgen in de dienstverlening die

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Beurs-World Trade Center Beurs-World Trade Center Beursplein 37 Postbus 30101 3001 DC Rotterdam Telefoon +31 (0)10 405 2000 Fax +31 (0)10 405 5252 E-mail goederen@gebrsluyter.nl Website www.gebrsluyter.nl

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Kaan Financiele Diensten bv Hoofdstraat 249/251 9601 EG Hoogezand Website: www.kaan.net Telefoon: 0598 383 208 Fax: 0598 383 908 Email:

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Dagwaarde excl. motor Nieuwwaarde van de motor Dagwaarde van de motor Maatschappij

Dagwaarde excl. motor Nieuwwaarde van de motor Dagwaarde van de motor Maatschappij Aandrijving O schroefas O hekaandrijving O buitenboordmotor O n.v.t. Motorvermogen in pk s Wordt het vaartuig gebruikt voor wedstrijden? O nee O ja Brandstof O benzine O diesel O lpg O n.v.t. / onbekend

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum

Watersport. Voortstuwingsinstallatie vaartuig. Gegevens volgboot. Voortstuwinginstallatie volgboot. Aankoopdatum Aanvraag Watersport Unigarant N.V. Postbus 50000 7900 RP Hoogeveen handelsregister nr. 04023408. De verzekerde risico s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit formulier wordt automatisch

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene.

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene. TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK 15-005 (I) in de zaak nr. TFD 15-006 ingediend door: met betrekking tot: [naam], gevestigd te Borne, hierna te noemen klaagster, [naam aangeslotene],

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Segwayverzekering

Aanvraagformulier Segwayverzekering Aanvraagformulier Segwayverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over deze verzekering

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair M.A. Pullen Holding B.V. h.o.d.n. De HypotheekDesk Raamsdonksveer en Marc A. Pullen Pensioenmakelaars Gangboord 1 4941 RE Raamsdonksveer

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

Advieswijzer Driessen Assurantiën

Advieswijzer Driessen Assurantiën Advieswijzer Driessen Assurantiën Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is in de Wet Financieel Toezicht (Wft) deze voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP

AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP AANVRAAGFORMULIER BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NIP U kunt dit aanvraagformulier per post of per fax verzenden aan Aon Verzekeringen, Antwoordnummer 10015, 2200 VB, Noordwijk of faxnummer: 071-361

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. index

Algemene voorwaarden. index Algemene voorwaarden index algemeen 1. Wie is Morgen Verzekert? 2. Wat mag u van Morgen Verzekert verwachten? 3. Wat verwacht Morgen Verzekert van u? 4. Hoe sluit u een verzekering bij Morgen af? 5. Vanaf

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.

DIENSTENWIJZER. PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij. DIENSTENWIJZER PETER BROUWERS MAKELAARDIJ BV Vlethof 6 5237 PC 's-hertogenbosch Telefoon: 073-6425657 E-mailadres: info@peterbrouwersmakelaardij.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair)

Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Dienstenwijzer (V/H Gidi) (Dienstverlening Intermediair) Martien Temmink Verzekeringen Bezoekadres : Borchmolendijk 17 Sint-Oedenrode Postadres : Postbus 107 5490 AC Sint-Oedenrode Tel. 0413-475633 Fax

Nadere informatie

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV

ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV ADVIESWIJZER RATKAI ASSURANTIEN BV Adres: Martinus Houttuynhof 17 2341 PP Oegstgeest Telefoon: (071)5013351 (06)50288416 Fax: (071)5013352 E-mail: info@ratkai.nl 1 INLEIDING Geachte cliënt, 1.1 De verzekeringstak

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis)

Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) Aanvraagformulier Goederen transportverzekering (doorlopend op omzet basis) 1. Verzekeringsnemer Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Verzekerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering

Aanvraagformulier Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering Aanvraagformulier Logistieke Aansprakelijkheidsverzekering Wij verzoeken u de volgende vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, opdat wij een optimale beoordeling van het risico kunnen maken. Bij

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor agrarische risico s

Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor agrarische risico s Aanvraagformulier voor milieuschadeverzekering voor agrarische risico s U heeft voor elk risicoadres een apart aanvraagformulier nodig! 1. Uw gegevens a. Uw naam:. b. Uw postadres:. c. Uw postcode en woonplaats.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Caravanverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen

Advieswijzer. Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen Advieswijzer Moesman Verzekeringen Postbus 1187 tel. 035-5251919 Tuinstraat 25 1270 BD Huizen fax.035 5241195 1271 BP Huizen mail:info@moesmanverzekeringen.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. VVE s

Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. VVE s Acceptatievragen Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor VVE s Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v.

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) David intermediair b.v. A INLEIDING Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Recreatiepakket Vakantie... Caravan... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket Ja Nee nummer.. Verzekeringnemer Naam.. Voorletter(s).. Geslacht Man Vrouw Geboortedatum.

Nadere informatie

Aanvraag Gebouwenverzekering

Aanvraag Gebouwenverzekering Aanvraag Gebouwenverzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering

Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering Aanvraagformulier Paardentrailer-/aanhangerverzekering Vergeet niet voor ondertekening van dit aanvraagformulier de toelichting te lezen. U vindt deze toelichting op pagina 5. Uitgebreide informatie over

Nadere informatie

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen

Wordt gebruik gemaakt van de Herbouwwaardemeter? O nee O ja, graag de herbouwwaardemeter bijvoegen Is er sprake van een nieuw gebouwde woning? O nee O ja* * Zo ja, bent u de eerste eigenaar? O nee O ja Muren O steen O hout O houtskelet O anders, nl. Dak O pannen O riet O anders, nl. Eerste verdiepingsvloer

Nadere informatie

Verkort formulier t.b.v. wijziging regelmatige bestuurder

Verkort formulier t.b.v. wijziging regelmatige bestuurder (Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden om de hierboven genoemde wijziging door te geven) Motorrijtuigverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis

Nadere informatie

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee

1. Is verzekeringnemer statutair gevestigd in Nederland? ja nee. 2. Is verzekeringnemer een vereniging van eigenaars? ja nee Aanvraagformulier Online VVE Verzekering Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst. Op de polis zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

Advieswijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Advieswijzer Schipperheijn & Partners Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Fuutlaan 2 5613 AB Eindhoven Tel: 040-2120888 Fax: 040-2126525 E-mail: info@schipperheijnenpartners.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht

Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Aanvraagformulier Doorlopende Reis HVMP Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Bij het aanvragen van een verzekering bent u verplicht de in het aanvraagformulier gestelde vragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen

Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Aanvraagformulier Online Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders en commissarissen Dit aanvraagformulier dient als basis van de verzekering en is derhalve een geïntegreerd bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden D 2013-01. inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden D 2013-01. inhoudsopgave Algemene Voorwaarden D 2013-01 Inhoud Wie is je verzekeraar? 3 1 Wanneer begint je verzekering? 3 2 Hoe lang is je verzekering geldig? 3 3 Wanneer eindigt je verzekering? 3 Opzegging door jou 3 Opzegging

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 028.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

GIDI advieswijzer verzekeringen

GIDI advieswijzer verzekeringen GIDI advieswijzer verzekeringen Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair De Compagnon hypotheek & assurantieadvies Schoolstraat 19a 8471 CC Wolvega Internet: http://www.compagnonverzekeringen.nl

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair HomeFinance BV Oranje Nassaulaan 12 3722 JM Bilthoven Website: www.homefinance.nl Telefoon: 030 7850757 Fax: 030 2287281 E mailadres:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-50 d.d. 16 februari 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman,

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie

Onbezorgd op vakantie Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie Het hele jaar verzekerd Wanneer u van plan bent om meer dan één keer per jaar op vakantie te gaan, dan is het wel zo makkelijk als u maar één keer een verzekering

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Aanvraag Inhoud verzekering

Aanvraag Inhoud verzekering Aanvraag Inhoud verzekering Ingangsdatum Tussenpersoon Polisnummer : : : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren verwerkt ten

Nadere informatie

: verzekering, doorlopende zorgplicht

: verzekering, doorlopende zorgplicht Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-248 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle voordelen, is hierbij ook inbegrepen.

Het KNMV-lidmaatschap van de voorzitter, penningmeester en secretaris van uw club, inclusief alle voordelen, is hierbij ook inbegrepen. Clubpakket KNMV Verzeker de risico s van uw motorclub Motorverenigingen zijn vaak zeer dynamisch en ondernemen veel activiteiten. In de praktijk bleek het echter regelmatig lastig voor individuele clubs

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt,

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. Geachte cliënt, DIENSTENWIJZER Hans Meijer Advies Langeweg 19 A 3245 KE Sommelsdijk Telefoon : 0187-481955 Fax : 0187-481992 E-mail : info@hansmeijeradvies.nl Internet : www.hansmeijeradvies.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl

Onbezorgd op vakantie. www.reaal.nl Vakantieverzekering Onbezorgd op vakantie www.reaal.nl Iedereen gaat graag op vakantie. Misschien hebt u uw volgende vakantie al geboekt. Bent u uw reisverzekering niet vergeten? Met de Vakantieverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt,

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt, Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke

Nadere informatie