oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" IS 6 nummer 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" 1990-2 IS 6 nummer 18"

Transcriptie

1 oud-gorcum varia tijdschrift van de historische vereniging,,oud-gorcum" IS 6 nummer 18

2 RCUM " aectetat iaat1 vetzend.irig : ve.ieteaavi 14 Oud-Gotcum Vatia 4205 AR GORINCffEM tee H. C. P. B eoembetgen, vootz. W.Kteukvz iet-den Hettog, aec4. H. 8 eom, pevivi ivzgmeeatet A.J.Buach G.de (Jtoot W.A.v.d.Ho66 í-/.a.de Kok d4a.h.m. der1 U.ije C. A.de V4.iea-Adt.iaaria tedn!zt.ie Oud-(Jotcum Vat.ia : De contt ibut ie bedtaagt f.20, = pet jaat, ovet te maken op teh.vit vavi de Amtobavik te GORirzchem poatbavihvit.vavi de bank 2900) 06 op poatbavihvit t.vz.v. de pevivi ivigm. vavi "Oud-(;otcum", K e. Haataekade 59 te Go4 ivzchem. : B. vavi Beuzekom d4a. H.M. devi U.ije : Van Hogendotpweg XR GORTNCHEM tee.u~m~ oma tag : Vootmaeige hoed- evi g406amedeir i j Middeekoop, Kwekeeattaatl hoek V i jaz invieviatrraat. L ivzka : kviecht Vavi Potat, techta kviecht F tot ie. (tept. H.M. Den Uije)

3 AGENDA KOMENDE AKTIVITEITEN DONDERDAG 10 MEI: Lezing met dia's over de hanzestad Kampen, het doel van de excursie op zaterdag 19 mei a.s., door ir.r.g. Busser, hoofd afdeling Monumentenzorg van de stad Kampen. Wijkgebouw "De Heul", Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. Aanvang: uur. ZATERDAG 19 MEI: Excursie naar kmpen: zie inlegvel. DONDERDAG 20 SEPTEMBER: "De Maas van monding tot oorsprong". Lezing met dia's door ing.p.l.h.m. van der Velden uit Oosterhout. Deze lezing werd op 25 januari j.1. uitgesteld wegens noodweer. Plaats en aanvangstijdstip wordt u meegedeeld in het eerstvolgende nummer van Oud-Gorcum Varia. NIEUWE LEDEN A.D. Donker, Gorinchem J. den Uijl-Gassenaar, Gorinchem J. Leeflang, Rotterdam L.C. Ouwerkerk-Van Broekhoven, Rheden H. Heitmann, Gorinchem C.M. de Jongh, Gorinchem VAN DE PENNINGMEESTER w----- Graag zou ik de leden, die hun contributie nog niet hebben voldaan, willen verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bij voorbaat dank.... H. Blom, penningmeester

4 A.J. Busch, archivaris van Gorinchem... Erevoorzitter Het bestuur meende bij het tekenen van de vrede een feest op touw te moeten zetten, maar daarvan kwam niets. Ook de verjaardag van prinses Juliana ging ongemerkt voorbij; zelfs bleef een militaire parade van het garnizoen achterwege. Omdat koningin Wilhelmina bij haar verjaardag nog geen feestelijk vertoon wenste, kwam de Oranjevereniging ook op 31 augustus 1919 niet in actie. Wel had de algemene ledenvergadering begin van het jaar het besluit oa geen contributie meer te innen schielijk ingetrokken. De voorzitter had overigens zijn handen wel vol door zijn rol bij de ongekend grote land- Het bestuur van de Oranjevereniging bij het vaandel, V.l.n.r.: L.M. van Tiel (--)r L.F. J*, J.W. van (m=), cecretaris), J.H.A. (e), &l (Fauiirgreecter), P.J. van l3xxw-1, JA A.= Zcn (& Fanirgreester), A.J. F.M.J. a- W. (&

5 bouwtentoonstelling, die van 8-13 september 1919 in Gorinchem werd gehouden. Aanleiding was het 25-jarig bestaan van de afdeling Gorinchem en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. J.A. Polak trad op als voorzitter van de tentoonstellingscommissie. Door dit grootse evenement, dat door de koningin werd bezocht, was er dat jaar minder behoefte aan een speciaal Oranjefeest. Julianadag 1920 was de eerste gelegenheid waarbij de Oranjevereniging zich weer manifesteerde. Veel ingezetenen hadden de nationale driekleur uitgestoken. Het programma vermeldde een zanguitvoering van kinderen op de Grote Markt, een tractatie voor de kinderen en ringrijderij op de Kalkhaven, terwijl de Grote Markt gelijktijdig het domein was van acrobaten, clowns, poppenkastspelers en een kunstwielrijder. 's Avonds concerteerde De Bazuin op de Kalkhaven, waarna een filmprogramma in de open lucht volgde. 's Morgens had nog een bijzondere plechtigheid plaats. Na de kinderaubade maakte de voorzitter bekend, dat de ledenvergadering met algemene stemmen had besloten burgemeester E.G. Gaarlandt te benoemen tot erevoorzitter van de Oranjevereniging. Tweede lustrum Stond in de statuten van de Oranjevereniging als oprichtingsdatum 11 oktober 1909 vermeld, toch hield men merkwaardigerwijs voor het gedenken van jubilea vast aan 3 augustus 1911, zijnde de datum waarop de vereniging als rechtspersoon werd erkend. De viering van het 10-jarig bestaan had plaats in augustus 1921, waarvoor het bestuur een subsidie van tenminste f vroeg. Daarbij voerde het o.m. aan: "Met het oog op deze feesten, die voor de Gemeente als zoodanig ook van groot belang zijn, terwijl hierbij tevens in het oog moet ge

6 houden worden, dat dit alleen mogelijk is geworden, doordat in November 1918 het wettig gezag is gehandhaafd gebleven. Een feit, waarvoor ook in die dagen de Oranjevereeniging op de bres is gesprongen." Bovendien was in het voorgaande jaar geen gemeentelijke bijdrage ontvangen. Het bestuur had zich abusievelijk tot het gemeentebestuur gewend, waarna een maand later een verzoek op gezegeld papier naar de gemeenteraad werd gestuur. Het was de bedoeling het 10-jarig bestaan te vieren gecombineerd met Koninginnedag op 29, 30 en 31 augustus De behandeling van het verzoek in de raad deed ongekend veel politiek stof opwaaien. De communistische afgevaardigde zag in het verzoek een uitdaging aan het adres van de arbeiders. Kregen werkloze arbeiders niet een uitkering die te gering was om van te leven, maar te veel om er van te sterven? Een der sozialisten beschouwde het doel van de Oranjevereniging niet om feest te vieren, maar om het socialistisch gestemde volksdeel te honen. Met hem onthielden drie raadsleden hun stem aan het voorstel om f 500 beschikbaar te stellen. De meerderheid ging akkoord met het verschaffen van de helft van het gevraagde. De Oranjevereniging kwam met een uitvoerig feestprogramma om het tweede lustrum luister bij te zetten. Al vroeg wapperden op 29 augustus 1921 op diverse plaatsen in de stad de vlaggen. Die maandagochtend om 9.00 uur vond in De Doelen de opening plaats van een groente- en fruit-tentoonstelling, terwijl onder de winkeliers een etalagewedstrijd werd gehouden. De volgende dag werd een korfbalwedstrijd gespeeld, een ringrijderij voor paren in rijtuigen op de Kalkhaven, een gymnastiekuitvoering door O.K.K., een feestconcert op de Grote Markt door De Bazuin en tot slot een fakkeloptocht voor de liefhebbers. Op 31 augustus trokken bazuinblazers door de straten, waarna

7 Buiten de Waterpoort een behendigheidswedstrijd voor motorrijders plaatsvond. Op het terrein Volksweerbaarheid voetbalden Unitas en D.O.S.B. tegen elkaar en door de stad trok een bloemencorso van voertuigen. 's Middags had op de Kalkhaven een komisch nummer plaats: hardlopen met hindernissen voor mannen zwaarder dan 80 kg, gevolgd door een bokswedstrijd voor dezelfde categorie. Vervolgens was er een zanguitvoering voor het Stadhuis en een feestconcert van De Bazuin. Toen het donker was stond een gondeltocht door de Haven met medewerking van de Gorinchemsche Mandolineclub op het programma. De belangstelling hiervoor was groot, evenals de teleurstelling: slechts één versierde boot voer door de Haven vergezeld van enige onverlichte lootjes. Deelnemers aan de wedloop georganiseerd door de Tachtig kilo-club op 31 augustus V.l.n.r. ad-iterste rij: J.G. Miller, L. -, A. de m,r SteMls, P. ~;mid3elcterij:r&nes,h.f. tem, J.H. ktqlard í?), H.J. van Arkel (?), P. Fdd-mt, L. de F. van Peer;m:M. PtcijenH. vanianen (?). Regeringsjubileum Het volgende grote evenement, waarvoor de Oranjevereniging op de bres sprong, was de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina op 31 augustus en 1 september In de vroege ochtend van Ko-

8 ninginnedag wekte vrolijk klaroengeschal de langslapers. Het fanfarekorps "Harp en Luit" uit Vuren begeleidde een stoet kinderen naar de Kalkhaven voor de traditionele volksspelen. De belangstelling hiervoor liep echter terug. 's Middags was de Groenmarkt het toneel van acrobaten en op de Kalkhaven gaf de gymnastiekvereniging "Oefening Kweekt Kracht" uitstekende demonstraties. Het al even traditionele concert van De Bazuin op de Grote Markt ondervond veel hinder van toeterende auto's. Ook de openluchtbioscoop op de Kalkhaven trok duidelijk minder publiek. Het nieuwtje van de film was eraf en in een bioscoopzaal zat men rustiger, zonder dat de weergoden spelbreker konden zijn. Speciale vermelding verdient de verlichting van de Schorpioen, het logiesschip van de marine in de Vluchthaven met talloze brandende vetpotjes. Zaterdag was er voor bespannen voertuigen ringrijden op de Kalkhaven. Op de Grote Markt vond een aubade plaats, waarna de kinderen werden onthaald. Was veel van het gebodene al eens eerder gebracht, 's middags vroeg een nieuw programmaonderdeel de aandacht. Begeleid door "Harp en Groep van de optocht van 31 augustus 1921 op het Kazerneplein. 76

9 Luit" trokken de deelnemers van het op te voeren openluchtspel "Zwanejonker" door de straten. Daarna vond Buiten de Waterpoort de opvoering plaats van dit historische ridderspel uit de tijd van Jacoba van Beieren, geschreven door Machiel M. Koster. Na een concert van De Bazuin op de Grote Markt werd Buiten de Waterpoort een groot vuurwerk afgestoken. Tot besluit van de festiviteiten trok maandagavond een gondelvaart van verlichte boten door de Haven en over de Linge. Mede dank zij de medewerking van de marine en de militairen slaagde dit evenement thans uitstekend. Voor de feestelijke herdenking van het regeringsjubileum had het bestuur van de Oranjevereniging een verzoek ingediend voor een gemeentelijk subsidie van tenminste f Dat was nog maar een fractie van de geraamde kosten, zijnde f 7.450, terwijl aan contributies jaarlijks slechts f 375 binnenkwam. Het college van burgemeester en wethouders adviseerde niet meer dan f beschikbaar te stellen. De gemeenteraad besteedde heel wat woorden aan dit onderwerp. De communistische afgevaardigde wilde in deze tijd van bezuinigingen geen cent uitgeven aan een dergelijk feest. "Wenscht het Oranjehuis een feestelijke herdenking, dan zou naar sprekers meening het groot vermogen der Oranjes daartoe aangewend moeten worden", zo staat in de notulen vermeld. Door het tumult moest de raadsvergadering zelfs worden geschorst. Een ander raadslid meende het bestuur van de Oranjevereniging te moeten corrigeren. In een waardige viering paste geen onsmakelijk optreden van de leden van de 80 kilo-club. Blijkens de stemming kon de Oranjevereniging rekenen op een bijdrage van f in de kosten van de feestviering.

10 Bestuurscrisis Het bestuur stelde zich voor met Koninginnedag 1924 iets nieuws te introduceren: ringrijderij voor automobilisten en een gekostumeerde fietsoptocht. Zo'n 70 autobezitters kregen een uitnodiging voor de ringrijderij, maar slechts twee autohandelaren meldden zich aan. Er bleef weinig anders over dan dit onderdeel af te voeren en ook de fietsoptocht ging wegens gebrek aan belangstelling niet door. De stoelendans voor ruiters op de Kalkhaven en een variétéprogramma gingen wel door, evenals het gebruikelijke concert en vuurwerk. Door de geringe medewerking van de burgerij voelde het bestuur zich in de steek gelaten en trad daarom in zijn geheel af in de jaarvergadering van 2 februari Het betekende bijna het einde van de Oran jevereniging. Met moeite werden enkele leden bereid gevonden een interimbestuur te vormen. De advocaat mr. B. ten Cate nam het voorzitterschap waar en met hem werden in het bestuur gekozen de bloemist E. van Ojen en de stadsomroeper J.G. Muller. De algemene vergadering koos op 21 april Th.A. Beausar, J. van Wijk, Th. Prins en O.L.G.F. Aberson eveneens tot bestuurslid; de laatstgenoemde persoon nam het voorzitterschap op zich en mr. ten Cate het secretariaat. Koninginnedag werd gevierd met een parade van de vestingartillerie op het Kazerneplein, een parade van de marine Buiten de Waterpoortreen optocht van versierde auto's, wagens, fietsen enz., kinderspelen op de Kalkhaven, demonstraties van O.K.K. en 's avonds het Bazuinconcert en vuurwerk. Het was de bedoeling geweest het zilveren huwelijksjubileum van koningin Wilhelmina en prins Hendrik op 7 februari 1926 niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Toch organiseerde de Oranjevereniging niets. Er werd slechts

11 gevlagd en De Bazuin gaf een concert en maakte een rondgang. Die bescheiden viering was een gevolg van de watersnood die Midden- Neder'land en vooral het Land van Maas en Waal had geteisterd. Het was voor de koningin reden te verzoeken haar verjaardag zo veel mogelijk zonder kosten te vieren en het geld te bestemmen voor leniging van de noden in de getroffen gebieden. Desondanks werd er op 31 augustus 1926 in Gorinchem geparadeerd, waren er kinderspelen en werd Japans dagvuurwerk afgestoken. 's Avonds concerteerde De Bazuin, waarna echt vuurwerk de lucht inging. Een speciale attractie vormde de nagebouwde Waterpoort, waarvan de contouren met elektrische lampjes waren afgezet. Openluchtspel Bij de 50ste verjaardag van de koningin in 1930 riep het bestuur van de Oranjevereniging de burgerij op de feestvreugde te verhogen door de vlag uit te steken. Aan het gemeentebestuur werd verzocht de driekleur ook van de St.-Janstoren te laten wapperen en toch vooral de Wilhelminafontein op de Grote Markt in werking te stellen op 2 september, de dag van het feest in Gorinchem. Inmiddels was de bankdirecteur M. Kramer voorzitter geworden, secretaris was G.J. Kroef, penningmeester M. van der Heiden en bestuursleden Th.A. Beausar, J.G. Muller, E. van Ojen en H.G. Reijnders. Burgemeester G. Kootstra was net als zijn voorganger benoemd tot erevoorzitter van de Oranjevereniging. In de vroege ochtend van 2 september klonken via een geluidsinstallatie vanaf de St. Janstoren vaderlandse liederen, Buiten de Waterpoort deden kinderen verschillende spelen. 's Middags trokken de deelnemers aan het openluchtspel door de straten achter de Koninklijke Harmonie De Bazuin. De stoet had als einddoel Bastion X, de plaats van opvoering van

12 n het openluchtspel "Oranje en NederlandM.Hieraan namen 250 gekostumeerde personen deel. Na de avondvoorstelling kon men Buiten de Waterpoort genieten van vuurwerk. "Oranje en Nederland" was een produkt van A. den Ouden te Voorburg. Het spel beeldde de verbondenheid uit van het vorstenhuis en de natie in de loop der eeuwen. Medewerking verleenden een gemengd koor en een kinderkoor onder leiding van F.H. Appel, De Bazuin onder directie van L.J. Gerritse en het R.K. Strijk- Orkest Perosi van Jac. de Kroon, terwijl de reidansen door jongens en meisjes onder leiding van de gymnastiekleraar H.J. Bennis werden uitgevoerd. Het programma betekende een zware aanslag op de verenigingskas, maar de gemeenteraad verhoogde het subsidie in dit kroonjaar van de koningin tot f 600. Crisis Ook in Gorinchem werden de gevolgen van de economische recessie merkbaar. Voorzitter Kramer en secretaris A.J. Bollee lieten daar.- om het gemeentebestuur in 1932 weten geen gebruik te zullen maken van enigerlei vorm van subsidie. Koninginnedag zou op zeer bescheiden schaal en uit eigen middelen worden gevierd. Anders was dat in het volgende jaar, hoewel de economische toestand er niet beter op was geworden. Het bestuur, bestaande uit M. Kramer (voorzitter), A.J. Bollee (secretaris), P.C. van Mil1 (penningmeester), J.A.M. Aan den Dijk, H. van der Giezen, J.G. Muller en E. van Ojen, had voor Koninginnedag 1933 een aantrekkelijk programma samengesteld. Het begon met bespeling van het carillon door beiaardier Jac. de Kroon, waarna Buiten de Waterpoort kinderspelen en -wedstrijden werden gehouden. 's Middags konden de Gorinchemers zich vergapen aan een grote historische op-

13 Het bestuur van de Oranjevereniging op de Grote Markt, V.l.n.r.:A.J. B3LLe,J.G.UIE.van~,H.van~Girn,?, J.A.M. Fan &n Dijk (?), P.C. van FiU, M. Kra;Pr. tocht, geënt op Willem van Oranje en zijn tijd. Aan de optocht namen 250 gekostumeerde personen deel. Na het concert van De Bazuin volgde een groots vuurwerk. Tijdens het concert werd tot tweemaal toe met veel succes de Kleppermars van Jan Morks uitgevoerd. Die zelfde kleppermars vormde l jaar later een belangrijk onderdeel bij de viering van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. In de avond van 6 januari 1937 trok een lange lichtstoet met fakkels en flambouwen door de straten. Op de Grote Markt nam de burgemeester het defilé -af en brachten de deelnemende verenigingen de vaandelgroet. De volgende ochtend stortte de beiaardier de klanken van het klokkenspel over de stad. De kinderen van de lagere scholen kregen een tractatie, waarna ze voor een aubade naar de Grote Markt trokken. Na de zanghulde was er een ballonnenwedstrijd. Voor degenen die thuis niet over een radio beschikten bestond de mogelijkheid de huwelijksplechtigheid van het prinselijk paar te volgen in diverse lokaliteiten. 's Middags waren er op de Kalkhaven volksspelen, zoals ringsteken en stoelendans.

14 Daarna zette onder aarivoering van De Bazuin een lange stoet zich in beweging van honderden jongens en meisjes met houten kleppers. Zij begeleidden met hun geklepper de muziek. Het eindpunt was de Grote Markt, waar nog enige keren de Kleppermars werd uitgevoerd. Net als de vorige avond trok ook nu een lichtstoet door de straten. De Oranjevereniging met als voorzitter ir. C.D. Grijns had Gorinchem een waardig feest bezorgd. Prinses Beatrix Een volgende krachtmeting voor het bestuur was de viering van de geboorte van prinses Beatrix, waar wekenlang naar was uitgekeken. Eindelijk werd op de ochtend van de laatste januaridag van 1938 bekendgemaakt, dat in Paleis Soestdijk een prinses was geboren. De burgemeester sprak via de radiocentrale de burgerij toe en wekte ieder op de volgende dag als nationale feestdag te vieren. De Oranjevereniging bood de schoolgaande jeugd een beschuit met muisjes aan, waarna de kinderen naar de Grote Markt gingen. De daar verzamelde menigte zong spontaan het volkslied. 's Middags defileerde een stoet van een groot aantal verenigingen onder aanvoering van De Bazuin langs de burgemeester. In de avond trok een lampion- en fakkeloptocht door de straten naar de Kalkhaven, waar een weinig spectaculair lichtspel plaatsvond. 31 Augustus 1938 en volgende dagen trad de Oranjevereniging weer voor het voetlicht. Tevens vond toen de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van de vorstin plaats. Het garnizoen paradeerde Buiten de Waterpoort, waarna een optocht, kinderspelen, een kinderzanghulde en een concert het programma vormden. De volgende avond was er op de Kalkhaven een herdenkinssamenkomst, waar een feestredenaar de leden van de Oranjevereniging

15 Bloemenhulde bij de Wilhelminafontein op 6 september 1938 bij de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina; naast burgemeester G. Kootstra de voorzitter van de Oranjevereniging ir. C.D. Grijns en de garnizoenscmndant kapitein J. Blokhuis.

16 toesprak over het onderwerp "40 jaar vorstin" waarna het Wilhelmus klonk en de nationale herdenkingsfilm "40 Jaar Wilhelmina" werd vertoond. Op 2 september vond na de taptoe een gondelvaart van wel 30 versierde en verlichte vaartuigen plaats, van waaraf de opvarenden een prachtig gezicht hadden op het grote vreugdevuur Buiten de Waterpoort. De zaterdag stond in het teken van sportdemonstraties en een feestconcert. Aan de vooravond van de nationale feestdag werden herdenkingsdiensten in de diverse kerken gehouden. De eigenlijke feestdag was 6 september. 's Morgens reikte burgemeester Kootstra de nieuwe gemeentevlag uit aan de deputatie die zou deelnemen aan het defilé voor de koningin in Amsterdam.* Daarna volgde een bloemenhulde bij de Wilhelminafontein op de Grote Markt, een historisch-allegorische optocht, defilé en 's avonds een feestconcert en vuurwerk. Het bestuur van de Oranjevereniging was er weer in geslaagd uitstekend voor den dag te komen. Oorlog Eind augustus 1939 verscheen gewoontegetrouw een programmaboekje van de Oranjevereniging, waarin de festiviteiten rond Koninginnedag stonden vermeld. In verband met de geboorte van prinses Irene op 5 augustus, zou de viering uitgebreider zijn dan andere jaren. Natuurlijk ontbraken de kinderspelen niet en 's middags zou een lintenspel, waaraan een groot aantal verenigingen medewerking verleende,het hoogtepunt vormen. Na het feestconcert volgde vuurwerk tot besluit. Riep het bestuur de deelnemers aan het lintenspel in de krant van 25 augustus nog op * Zie Oud-Gorcum Varia 1, blz. 4-5.

17 voor de generale repetitie, de krant van vier dagen later bevatte het volgende, niets aan duidelijkheid overlatende bericht:.in verband met de ingetreden mobilisatie zijn de festiviteiten ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin en de geboorte van Prinses Irene op last van den burgerneecter afgelascht. (sic). De op 28 augustus afgekondigde algehele mobilisatie gooide roet in het eten. De festiviteiten werden opgeschort tot betere tijden, waarvan toen niemand kon bevroeden, dat die pas in 1945 zouden aanbreken. Van de Oranjevereniging werd de komende jaren niets vernomen. Bevrijding In mei 1945 trad het bestuur van de Oranjevereniging weer in de openbaarheid. Als reactie volgde een periode van ongekende activiteiten. Op 18 juni hield de vereniging haar eerste algemene ledenvergadering sedert jaren met muzikale opluistering door De Bazuin. De vergadering herkoos ir. C.D. Grijns tot voorzitter. Erevoorzitter mr. L.R.J. ridder van Rappard hield een rede over het 0nderwerp:"De oranjevereniging in een nieuw gewaad en op brede basis". Het kernpunt was de gedachte, dat Oranje nooit vereenzelvigd mag worden met een bepaalde groep of levensbeschouwing. Oranje incorporeert de onafhankelijkheidsgedachte en is het onvervreemd eigendom van ieder goed vaderlander. De eenheid, in de bezettingstijd ontstaan, moet worden gehandhaafd en verdiept. Eenheid onder Oranje, zo hield hij zijn gehoor voor. De Oranjevereniging wilde niets liever dan als vanouds feesten organiseren, maar de bezittingen waren tot nul gereduceerd. Er werd daarom subsidie aangevraagd.voor de oorlog bedroeg de gemeentelijke bijdrage f 480.

18 Thans werd het dubbele gevraagd en verkregen en voor 1946 f 750. Reden voor de verhoging was het grotere aantal nationale feestdagen, de prijsstijgingen en de vieringen waren na de vijf bezettingsjaren intenser. De zorgelijke toestand van de overheidsfinanciën was voor de minister van Binnenlandse zaken echter aanleiding een verhoging van de bijdrage voor de viering van nationale en Oranjefeesten boven het vooroorlogse peil te verbieden. De Oranjevereniging mocht van geluk spreken, dat het toegezegde subsidie niet werd gekort.voor 1948 mocht zij rekenen op f 1.000, wat verband hi-eld met de viering van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en haar abdicatie. Herleving Ondanks de florerende buurtverenigingen met eigen feesten, was de Oranjevereniging in staat op 31 augustus de verjaardag van de koningin - een gevarieerd programma te bieden.speciale vermelding verdienen de voetbalwedstrijd tussen Unitas en S.V.W., het zwemfeest in het zwembad Buiten de Dalempoort en een gondelvaart van verlichte vaartuigen door de Haven. De recette van het zwemfestijn met o.a. een gekostumeerde estafette voor dames en heren, was bestemd voor de Stichting Bevrijdingsdag 1946 was een ware feestdagirnaar alleen na de middag. De Bazuin begeleidde de kinderzang en O.K.K. voerde op de Bagijnenwal een bevrijdingsspel voor toeschouwers op. 's Avonds was er een feestconcert door De Bazuin, voorafgegaan door volkszang en gevolgd door een lichtstoet.koninginnedag daarentegen bood een tegenvallend programma; twee evenementen in een tijdsbestek van bijna vier maanden was eigenlijk een beetje te veel.

19 spreekt op 9 mei 1945 de menigtë v-ar het stadhuis toe, geflankeerd door burgemeester Van Rappard en de cmndant van de bewakingstroepen, de leraar H.Th. van Nieuwenhuijsen. Groep van de nistorische optocht van 30 april 1969 met de Blauwe Toren en martelaartjes. 87

20 Regeringsjubileum Een bijzondere krachtsinspanning vroeg het jaar 1948, waarin het 50-jarig regeringsjubileum van de vorstin werd gevierd en tevens de inhuldiging van haar opvolgster koningin Juliana. Gorinchem liet zich van zijn beste zijde zien: veel straten waren versierd met erepoorten, groen, slingers, lampionnen en lampjes, terwijl het Paardenwater sprookjesachtig was verlicht. De festiviteiten vingen aan op maandag 30 augustus met een optreden van een Franse folkloristische dansgroep en een concert, waarna een gondelvaart door de Haven.De volgende dag stonden o.a. een aubade, een kindertractatie en variété op het programma. 's Avonds vond de gala-uitvoering plaats van het grote openluchtspel "Vijftig jaren lief en leed", geschreven door de leraar L. de Klerk en tot slot vuurwerk. De volgende dagen waren er nog enige evenementen te beleven met op 6 september sportdemonstraties en een massale huldebetoging van een groot aantal verenigingen. Het openluchtspel trok veel belangstelling. Het was in opdracht van de Oranjevereniging geschreven. Met behulp van spel, zang, muziek en ballet gaf het een overzicht van de halve eeuw van de regeringsperiode van koningin Wilhelmina. Een gedrukt exemplaar van de tekst in perkamenten band en verlucht met tekeningen door H.A. Ravenswaaij mocht de schrijver aanbieden aan een hofdignitaris. Via een advertentie dankte het bestuur van de Oranjevereniging, waarvan G. van Andel voorzitter was, alle medewerkers voor het welslagen van de jubileumfeesten. De penningmeester bleef zitten met een nadelig saldo van bijna f Een aanvullend subsidie bracht het tekort met f terug.

21 Legende van de Duivelsgracht Het openluchtspel was succesvol geweest en daarom prijkte in 1951 weer zo'n spel op het programma. In verband met betere weersvooruitzichten geschiedde de opvoering niet op Koninginnedag - nu 30 april -, maar eind augustus. Het stuk, geschreven door H.A.Ravenswaaij, was getiteld: "De legende van de Duivelsgracht", waarin de burcht van Heer Hugo Zevenzwaard verdween in de onpeilbare diepte van de Duivelsgracht. Helaas viel de eerste opvoering letterlijk in het water, zodat deze moest worden verschoven naar een latere datum. Tk-eehohderd medewerkers namen deel aan de opvoering Buiten de Waterpoort. Door het slechte weer viel de recette tegen, maar de toeschouwers waren enthousiast. De financiën van de vereniging waren toch al niet rooskleurig door het verlenen van medewerking aan het koninklijk bezoek op 27 juli van dat jaar. De prinsessen kregen toen als geschenk van Gorinchem een maquette van de stad anno 1600 aangeboden, bestaande uit 900 losse onderdelen. De gemeenteraad stelde een extra subsidie beschikbaar, maar wel werd onder de aandacht van het bestuur gebracht, "dat het aanbeveling verdient de viering van feest- en gedenkdagen zodanig te organiseren, dat daaraan meer dan bij de opvoering van openluchtspelen alle lagen der bevolking kunnen deelnemen". Ten voordele van de kas hield de Oranjevereniging een Oranje-bazar in het nieuwe militaire gebouw aan het eind van de Boerenstraat, waarvan de opbrengst bijna f 800 bedroeg. Toen in 1957 secretaris T.C. Eckhardt verhoging van het subsidie vroeg, motiveerde hij het verzoek als volgt: "Zoals U bekend is, tracht onze vereniging telken jare op Koninginnedag een programma samen te stellen, dat

22 voor de inwoners van onze stad aanlokkelijk is en zó is opgesteld, dat men - onverschillig welke groepering of gezindheid - daaraan kan deelnemen, waarbij wij tevens het standpunt innemen dat alle lagen der bevolking de festiviteiten moeten kunnen bijwonen. Vanuit dit standpunt bezien, hebben wij de laatste jaren telkens een programma gebracht, dat voor een ieder toegankelijk was en waar bij geen enkel onderdeel een toegangsprijs werd bedongen." Geldzorgen Het extra geld was nodig om een dreigend tekort in de begroting op te vangen. Het programma bestond uit een aubade, kinderspelen, orgelconcert, operettevoorstelling voor kinderen in het veilinggebouw, historisch/allegorische optocht, kerkdienst met samenzang, filmvoorsteflingen, feestconcert, een ontspanningsvoorstelling op de Grot? Markt en ter afsluitinq vuurwerk. Voor het programma van Koninginnedag 1959 werd de oude Kleppermars van stal gehaald.net als bij haar huwelijk, klonk het geklepper bij de vijftigste verjaardag van de vorstin. Verder kon men genieten van een hondenshow, een goochelaar, poppenkast en was er voor de jeugd een speurtocht door de stad. 's Middags traden vendeliers op en een dansgroep uit de Achterhoek. Ook nu werd het subsidie van f verhoogd met f 500, maar toch bleef de vereniging zitten met een nadelig saldo van meer dan f 700. Bij gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana bestond het voornemen Koninginnedag 1962 te vieren met een uitgebreider programma dan gewoonlijk. Natuurlijk ontbraken de kinderaubade en -spelen niet.een origineel onderdeel was de demonstratie van de Giessenruiters. In De Nieuwe Doelen werd de quiz "Kent U Gorcum?" gehouden voor ver-

23 enigingsploegen van drie personen. De Oranjevereniging telde 625 leden. Het Organiseren van evenementen eiste steeds meer geld, terwijl de inkomsten uit contributies - ca. f en de eventuele opbrengst van kaartverkoop, beperkt waren.van gemeentezijde kon worden gerekend op een bijdrage van f 1.000, maar meestal was nog een aanvullend bedrag nodig om het nadelig saldo op te heffen. Huwelijk kroonprinses Moest het bestuur van de Oranjevereniging geregeld aankloppen bij de gemeentelijke overheid, het omgekeerde kwam ook voor. Toen bekend werd dat prinses Beatrix op 10 maart 1966 in het huwelijk zou treden, kreeg het bestuur van de Oranjevereniging het verzoek iets te organiseren. Het werd daartoe in staat gesteld door een vorstelijk subsidie van f In verband met de televisie-uitzending van de plechtigheden in Amsterdam, begon het feestprogramma pas 's middags. In de Grote Kerk sprak dr. C. de Groot, die voorzitter G. van Andel was opgevolgd,de aanwezigen toe, waarna een optreden van koren en van de muzikale familie Blok, alsmede samenzang volgden. Burgemeester van Rappard fungeerde als feestredenaar. In De Nieuwe Doelen konden schoolkinderen genieten van een variétévoorstelling. Voor de Tweede Nationale Vestingloop bestond nauwelijks belangstelling, wat wellicht te wijten was aan de ongunstige weersomstandigheden. Daardoor kon ook het vuurwerk niet doorgaan, maar dat zou op Koninginnedag de lucht ingaan. 's Avonds was er in De Nieuwe Doelen een feestcabaret, waarvan het publiek tot verwondering van de organisatoren voornamelijk bestond uit jongeren. Voor een Oranjebal kon men op drie plaatsen in de stad terecht. De feestvreugde werd verhoogd door verlichting van de St.-Janstoren, het Paardenwater en het Stadhuis. 91

Van kermesse d été naar Zomerkermis

Van kermesse d été naar Zomerkermis culemborgse voetnoten Van kermesse d été naar Zomerkermis ad van haarlem Historisch halfjaarbericht 2011-44 Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden colofon Redactioneel Culemborgse Voetnoten, nummer 44

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL

THOR R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL THOR 1927 1977 R.K. GYMNASTIEK- EN ATHLETIEKVERENIGING - ROOSENDAAL Omslag: een ontwerp voor een klubbladomslag uit plm. 1952. Waarschijnlijk gemaakt door Kees (met potlood:chris) Brouwers 1 WOORD VOORAF.

Nadere informatie

Agge lacht bende mooier!

Agge lacht bende mooier! Groen Bloed Familieman Prins Sanseverius XVI 5 Nil s kollum n Dag nie gelache 15 Aogse Clubs 33 Jaar de Zuilenschuivers 32 Karrenevalskraant van t Aogje Jaargang 51 2012 Agge lacht bende mooier! Ut Peuleschilleke

Nadere informatie

Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946

Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946 Verslag van het onderzoek naar het Viersteden toernooi 1946 I. De aanleiding voor ons onderzoek Oproep: Wie weet er nog iets over het Vierstedentoernooi 1946?? Vandaag, 4 april 2004 ontving ik een telefoontje

Nadere informatie

NOVEMBER 1918 IN LEIDEN: REVOLUTIE OF CONTRAREVOLUTIE?

NOVEMBER 1918 IN LEIDEN: REVOLUTIE OF CONTRAREVOLUTIE? NOVEMBER 1918 IN LEIDEN: REVOLUTIE OF CONTRAREVOLUTIE? door Jaak Slangen Tegen het einde van de eerste wereldoorlog kwam er een sterke revolutionaire stemming. De russiese revolutie maakte grote indruk,

Nadere informatie

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw "brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen:

Z6 APR. 19SS. ,. 640h-4/55. Uw brief: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21. Bijlagen: ,. 640h-4/55 Uw "brief: Betreft: Bijlagen: Stakingen Gemeentepersoneel te Amsterdam. (datum) 21 wordt U hierbij toegezonden (bijlage A) een van een korte voorgeschiedenis voorzien chronologisch relaas

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik

In Losser is niets gebeurd...1940-1945. Een terugblik In Losser is niets gebeurd...1940-1945 Een terugblik Getuigen, feiten en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog door J.J. Luizink Stichting Historische Kring Losser Omslagontwerp 1995 Stichting

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie)

Licht. op het GEB. Jan van den Noort. webversie (tekst+cartografie) Licht op het GEB webversie (tekst+cartografie) Jan van den Noort Deze studie is geschreven in opdracht van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam en is verschenen ter gelegenheid van de omzetting van de

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Van de voorzitter. Over Sliedrecht

Van de voorzitter. Over Sliedrecht Van de voorzitter Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het alweer bijna zomer. Een heerlijke tijd voor velen onder u. Ook binnen de vereniging liggen de activiteiten nagenoeg stil. In september starten

Nadere informatie

60 jaar. Hard gegaan.

60 jaar. Hard gegaan. 1954 2014 60 jaar. Hard gegaan. 1953 stroomversnelling De watersnood van 1953 is een van de grootste natuurrampen uit de vaderlandse geschiedenis, en kostte 1836 mensen en tienduizenden dieren het leven.

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron

Informatierapport. Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO. Rapporteur Bijlagen. Evaluatie bron Informatierapport Onderwerp : VVÊ> - v***» Aan Aan! 1 1 1 1 Operatienummer Operatienaam Infonumner Teamnaam GAZO : D20P/0560 : :.n:» 02960^17/263! J! + _ _.._ H L 1 A! Rapporteur Bijlagen : D20/ : 1 1

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering.

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering. Nieuwsbrief Jaargang 15 nr. 1 april 2011 www.halderberge.cda.nl I N D I T N U M M E R : V AN DE V O O R Z I T T E R Bijdrage van: Johan Paantjens Jan Paantjens Frank Rockx Ad van Tetering Anthony Crowbars

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie