nummer 200 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 200 april 2013"

Transcriptie

1 nummer 200 april 2013

2 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] ga voor meer informatie naar of volg ons via

3 pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het allereerste voorwoord zoals dat werd gepubliceerd in het Wijkblad in januari Geschreven door de toenmalige burgemeester Letschert die ook het nut van een wijkblad wel inzag. Nu ruim 23 jaar later zijn we toe aan onze 200e editie. De technieken zijn inmiddels sterk veranderd. In dit nummer blikken we, naast de vele informatie voor de komende tijd, terug op die 199 nummers hiervoor. Of waren het er toch al meer. We vonden immers ook een nummerloos exemplaar en een extra editie. Bovendien schijnt er sprake te zijn van een 0-nummer.. Veel leesplezier Colofon 33 e jaargang nr. 200, april 2013 verschijnt elke twee maanden redactieadres: beilerstroom vraagb(l)aakjes: beilerstroom 12 advertenties: maja havenaar Volg ons nu ook op bezorging: internetredactie: secretariaat: redactie: marie-cecile bouwens john bouland klaas havenaar rené meesters oplage: 2500 stuks druk: drukkerij gianotten kopij voor het volgend nummer uiterlijk 20 mei 2013 inleveren. nummer 201 verschijnt in week Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor: Zandeind AC Riel T:

4 Kijk voor de laatste informatie op onze website: Samenvatting jaarlijkse bewonersvergadering Stichting Wijkraad De Blaak op woensdag 20 februari 2013 belangstellenden uit de wijk: 35 personen Afwezig: namens de Wijkraad: Joost van Huijgevoort, Joep Koenen, Rein Valk en Steef Zoontjens Voorafgaande aan de vergadering zijn in samenwerking met de gemeente en de politie over het thema veiligheid inleidingen gehouden door Bas van Driel (wijkagent) en Adryo Toorimans (afdeling Veiligheid en Strategie van gemeente Tilburg). Rode draden door de inleidingen waren: wat doen politie en gemeente en hoe kunnen burgers daarbij behulpzaam zijn. De Wijkraad wordt gevraagd zich te bezinnen over de opzet van een project Buurt-SMS naar een voorbeeld van een wijk in Amsterdam. Dat onderdeel van de bijeenkomst is bijgewoond door 43 belangstellenden. De thematische bijeenkomst krijgt een vervolg op vrijdag 12 april 2013om uur in wijkcentrum De Back ( Babbeltrucs aan de deur ). Aanwezig: namens de Wijkraad: Inno Bischoff, Esther Griffin, Ko Schaaders, Otto Sterk, Guus Vinkesteijn, Ruud Zuer en Wim van Zijl. wijkambassadeurs: Henk Balsters en Hanny de Kort namens de gemeente: Claudia van Dongen 1. Mededelingen Afwezigen zijn verhinderd wegens: ziekenhuisopname echtgenote (Joost van Huijgevoort), vakantie (Rein Valk), griep (Joep Koenen en Steef Zoontjens). Vanwege de afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter zal Ruud Zuer de vergadering voorzitten. Stilgestaan wordt bij het feit, dat eind 2012 het lid van de Wijkraad Frans Clijssen is overleden. Frans was een betrokken bestuurslid, die met name voor de activiteiten Blaak-30 de grote kartrekker en animator was. 2. Samenstelling bestuur en verkiezing leden Wijkraad Wim van Zijl: aangezien Wim twee volle perioden van 3 jaar lid van de Wijkraad is geweest is hij niet herkiesbaar en moet node van hem afscheid worden genomen. Wim heeft zich echter bereid verklaard zich te blijven inzetten voor de Wijkraad bij de volgende activiteiten: organisatie wandel- en fietstochten, coördinatie contacten met Wijkblad, assistentie van Ko bij koffie-ochtenden, opslag en zorg voor geluidsapparatuur. Als blijk van waardering voor zijn inzet in de voorbije 6 pagina 4

5 pagina 5 jaren wordt Wim een dinerbon voor twee personen in de Hofstede aangeboden. Inno Bischoff: Inno is na een periode van drie jaar herkiesbaar als penningmeester. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming. Esther Griffin: Esther is al vanaf maart 2012 actief in de Wijkraad (o.m. organisatie barbecue en nieuwjaarsbijeenkomst, opzet Nieuwsbrief en betrekken 30/40 jarigen). De vergadering stemt in met haar benoeming. Joep Koenen: Joep is vanaf oktober 2012 al actief als secretaris van de Wijkraad. De vergadering stemt in met zijn benoeming. De voorafgaande (her)benoemingen worden bekrachtigd met een applaus. De (her)benoeming van de andere leden van de Wijkraad is volgens het schema dit jaar niet aan de orde. Zij blijven dus in functie. 3. Vaststelling verslag bewonersvergadering d.d. 22 februari 2012 Het verslag (dat is te raadplegen op de website van de Wijkraad en bovendien vóór de vergadering op papier is uitgereikt) wordt met dank aan de samensteller (Wim van Zijl) ongewijzigd vastgesteld. 4. Algemeen jaarverslag 2012 De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag, dat vóór de vergadering op papier is uitgereikt. De voorzitter geeft per onderdeel een korte toelichting. Gestelde vragen leiden tot de volgende opmerkingen/constateringen: Ad 2: Voor geluidsoverlast door A58 gemeten in tuinen gelden geen regels. Voor geluidsoverlast door snelwegen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk en heeft gemeente geen bevoegdheden. Ad 3: Voor het onderwerp duurzame energie komen allerlei initiatieven van de grond o.m. in Haren, Oisterwijk, Reeshof en Blaak. Binnenkort vindt onder leiding van gemeentelijke coördinator (Paul van Dijk) bijeenkomst plaats om ervaringen uit te wisselen en om te bezien of bundeling mogelijk. Dat kan leiden tot een stappenplan. Ad 5: De nieuwe opzet van het Driekoningenzingen is zeer succesvol gebleken. De werkgroep (onder leiding van Hanny de Kort) heeft gemerkt, dat Facebook en Twitter heel goede hulpmiddelen zijn geweest bij het enthousiasmeren van de ouders. Die aanpak kan ook zijn vruchten afwerpen bij het vergroten van betrokkenheid van jarigen. Ad 6: Naar het zich laat aanzien zal het college van B&W akkoord gaan met het in de toekomst oormerken van bewonersgelden. Aanpassing van die regel zal vermoedelijk geen terugwerkende kracht krijgen. Dat laatste zou onze Wijkraad een nadeel opleveren van 1.800,-. Ad 7: Wet Maatschappelijk Ondersteuning - Adressen van 75+ers komen via Contour detwern van gemeente. - Enquêteurs hebben VOG (=Verklaring Omtrent het Gedrag). - Vragen die bij enquête worden gesteld hebben betrekking op: levensomstandigheden, maatschappelijke zorg, behoefte aan type woning, veiligheid, mantelzorg, contact met buren en familie etc. - Contour detwern rapporteert aan gemeente. Wijkraad gebruikt uitkomst om belangen van bewoners bij gemeente te behartigen. - Uit vergadering wordt pleidooi gehouden om bureaucratische werkwijze van Contour detwern te omzeilen door te onderzoeken of een wijkgerichte en kleinschalig opgezette vorm van thuiszorg voor 60+ers tot de mogelijkheden behoort. - Gezien de samenstelling van de bewonerspopulatie van de wijk blijkt het oplossend vermogen van de mensen zelf groter dan elders te zijn. - Club 92 (zelfstandige stichting voor onderen binnen de wijk) organiseert (naast andere sociaal-culturele activiteiten) op 18 maart in de Hofstede een lezing door een vertegenwoordiger van Kruisvereniging Midden-Brabant. - De Wijkraad organiseert in de Hofstede de wekelijkse koffie ochtenden, die naast een gezelligheidsaspect ook een sociale controlefunctie hebben. 5. Financieel jaarverslag 2012 De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag, dat vóór de vergadering op papier is uitgereikt. De penningmeester geeft een korte toelichting. Het agendapunt leidt tot de volgende opmerkingen/constateringen: De speeltuincommissie (onder voorzitterschap van Hanny de Kort) wordt nadrukkelijk gecomplimenteerd voor de voortvarende wijze waarop (ook in goed overleg met de gemeente in de persoon van Robert Hornikx) het aantal speeltoestellen voor met name de kleinsten is uitgebreid en enkele toestellen zijn herplaatst. Ook is een investering gedaan door de aanschaf van een nieuwe kerststal ( 1.500,-). Zoals ook blijkt uit de balans was de beginsaldo van de reserve ,- en het eindsaldo ,-. Het verschil is ingeteerd overeenkomstig het enkele jaren geleden gekozen beleid om bij het wegvallen van de voormalige VJWsubsidie een aantal activiteiten op een verlaagd niveau te kunnen voortzetten. Het rapport van de kascontrolecommissie (Ria Biessen en

6 Henk Maas) wordt voorgelezen. De commissie spreekt haar waardering uit voor de correcte en overzichtelijke wijze waarop de penningmeester de administratie voert. De commissie adviseert om een lijstje van handtekeningen aan te leggen waaruit voor de commissie blijkt wie bevoegd is bepaalde uitgaven te doen. De penningmeester zegt dit toe. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de commissie om de penningmeester decharge te verlenen en onderstreept de inzet van de penningmeester met een applaus. De samenstelling van de kascontrolecommissie zal in 2014 bestaan uit: Henk Maas, Mark van Stappershoef en Wim Hoogenboezem. 6. Rondvraag a. Naar aanleiding van een vraag over het in deze vergadering niet vertegenwoordigd zijn van het bestuur van de Stichting Wijkblad De Blaak wordt vastgesteld, dat het wijkblad wordt uitgegeven en gedistribueerd door een zelfstandige stichting. De Wijkraad heeft de mogelijkheid binnen beperkte marges publicaties in het blad te verzorgen en moet voor het meerdere betalen. De Wijkraad is voor het overige niet verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. b. Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad bevestigt de vertegenwoordigster van de gemeente (Claudia van Dongen) dat onder meer in De Blaak de aanrijtijden van de brandweer worden overschreden. Een werkgroep is aan het onderzoeken op welke wijze (rookmelders of anderszins) hier iets aan is te doen. Eind 2013 of begin 2014 zal de werkgroep zijn bevindingen aan het college van B&W aanbieden. De veiligheidsregio heeft voor het project in de gehele stad ,- vrijgemaakt voor een mogelijke oplossing. c. De Stichting AED beheert in de wijk een aantal AED s (= Elektrische Externe Defibrillators). Voor de bediening zijn circa 80 vrijwilligers beschikbaar, die worden opgeroepen indien sprake is van een hartprobleem. Daarnaast zijn er vrijwilligers, die de AED s jaarlijks voorzien van nieuwe batterijen en/of na gebruik controleren. Voor dat laatste doel zoekt de Stichting AED vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden bij het lid van de Wijkraad, tevens zijnde één van de 80 inzetbare vrijwilligers, Otto Sterk. d. Enige tijd geleden is door de zorg van Ko Schaaders en Ruud Zuer een zorg- en welzijnskaart gemaakt en gedistribueerd onder de 65+ers in de wijk. Op onderdelen (telefoonnummers etc.) is de kaart verouderd, reden waarom over enige tijd een nieuwe versie zal worden gemaakt. Blaak fietstochten seizoen 2013 weer van start Na de winterwandelingen in de omgeving van de Blaak gaan in april de fietstochten weer van start. De eerste fietstocht wordt gehouden op dinsdag 2 april a.s., de tweede op dinsdag 7 mei en zo vervolgens iedere eerste dinsdag van de maand t/m dinsdag 1 oktober Zoals van ouds wordt telkens om 09:30 uur gestart bij de Hofstede, thuiskomst omstreeks 13:15 uur, tempo 15 à 16 km/h, afstand steeds rond de 40 km met halverwege de dan welverdiende koffiepauze (al of niet met appelpunt). Hoewel de fietstochten een recreatief karakter dragen, verdient het wel aanbeveling om vooraf regelmatig gebruik te maken van de fiets, om zodoende niet geheel onvoorbereid aan de tocht deel te nemen. Mocht een tocht op de eerste dinsdag van de maand wegens te slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van die maand. N.B. Deelname geschiedt op eigen risico, d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (middels de eigen WA-verzekering). Informatie is in te winnen bij Wim van Zijl, tel, , of via pagina 6

7 pagina 7 Overige informatie Op 20 februari j.l. heeft de jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad plaatsgevonden. Voorafgaande aan de vergadering heeft de gemeente en politie een inleiding gehouden over het thema veiligheid. Rode draad was de taak van de gemeente en de politie en hoe burgers daarbij behulpzaam kunnen zijn. De wijkraad wordt gevraagd medewerking te verlenen aan het project "buurt-sms" naar het voorbeeld van Amsterdam. In de reguliere vergadering worden vervolgens een aantal nieuwe leden voor de wijkraad benoemd (Ester Griffin en Joep Koenen, resp. lid en secretaris) en wordt de penningmeester (Inno Bischoff) herbenoemd. Vervolgens is er aandacht voor het financieel en inhoudelijk jaarverslag. Financieel lopen de zaken volgens planning en ook dit lopende jaar geeft geen problemen. Inhoudelijk worden veel activiteiten gememoreerd zoals de speeltuin bij de Hofstede, het driekoningenzingen, een nieuwe kerststal alsook de aandacht voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de geluidsoverlast, de jeugdoverlast en het buurtgericht werken van de gemeente. Veel staat in de steigers en zal de komende tijd nog veel aandacht vragen van de wijkraad. Denk hierbij aan het project "duurzame energie" en het project "levensfase bestendig bouwen". De wijkraad heeft Rein Valk naast Steef Zoontjes inmiddels aangewezen als wijkraadvertegenwoordiger in de stichting Hofstede de Blaak (SHB). Tenslotte wil de wijkraad de relatie met de stichtingen en verenigingen die actief zijn in de wijk verstevigen. Ook doet de wijkraad een beroep op de aanwezigen om zich voor de wijk in te zetten, omdat niet alles door de leden van de wijkraad gedaan kunnen worden. Via de website van de wijkraad zal hier eveneens aandacht voor gevraagd gaan worden. Op 26 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur van de wijkraad extra overleg gehad met de gemeente omtrent de overlast bij de Grebbe en hoe hier mee omgegaan kan worden. Verder zal Wim van Zijl, thans oud lid wijkraad, gevraagd gaan worden een aantal activiteiten te ondersteunen. Dit om de continuïteit van die activiteiten te kunnen waarborgen. Digitale Nieuwsbrief Wijkraad Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen ga dan naar: en vul uw gegevens in. WIJKRAAD BBQ met BORREL 2013 Voor het vierde jaar op rij organiseert de Wijkraad een Barbecue incl. borrel voor alle Blaakbewoners. Ook nu weer zal deze worden gehouden op het terras van Hofstede De Blaak. De gezellige middag wordt muzikaal omlijst door het veelzijdige duo Kel & Rob Grosveld. NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!! zondag 9 juni van 15:00 tot 19:00 uur. Neem uw kinderen gerust mee. Ook zij zijn welkom en we willen het ook voor hen aantrekkelijk maken. Hierover is nog overleg gaande; in een later stadium wordt meer informatie via publicatie op het stoepbord in het winkelcentrum kenbaar gemaakt. In tegenstelling tot de afgelopen 3 jaar, waarin wij de prijzen steeds hebben kunnen handhaven is er thans een kleine prijsaanpassing gedaan Kosten voor de BBQ: Volwassenen 10,50 incl. twee barmunten p.p. en voor kinderen t/m 12-jaar kost de BBQ 5,25 incl. één barmunt. Betaling van extra consumpties alleen via barmunten á 1,65 verkrijgbaar bij de speciale Wijkraadkassa. Koffie/thee, fris en tapbier: 1 barmunt. Wijn en speciaal bier 1½ barmunt. Overige dranken: contant afrekenen aan de bar. Kaartverkoop uitsluitend bij Primera in het winkelcentrum Vanaf maandag 29 april tot zaterdag 1 juni. Er kunnen maximaal 120 personen aan de BBQ incl. borrel deelnemen. Wacht daarom niet te lang met het kopen van kaarten. Op = op (Deelname is alleen mogelijk voor personen die in De Blaak wonen.) Aanvullende informatie bij: Steef Zoontjens ( ) ZONDAG 9 JUNI VAN 15:00 TOT 19:00 UUR

8 Sportvereniging De Blaak Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr. Dinsdag uur mini-hike (gr. 7/8 basisschool) Rolf Touwen woensdag uur badminton jeugd Frank van der Heijden uur badminton volwassenen Frank van der Heijden uur keep-fit dames Marianne v.d. Bogaard uur zumba combi-les Marianne v.d. Bogaard uur volleybal volwassenen Gerard de Burger uur zaalvoetbal volw. Frans Heesters donderdag uur bewegen voor ouderen Marianne v.d. Bogaard uur volleybal 6 t/m 12 jr. Gerard de Burger uur badminton volwassenen Louis Verstappen uur badminton jeugd Frank van der Heijden Heeft u interesse in deelname aan een sport, bel dan even naar de contactpersoon of kom naar sporthal de Blaak voor deelname aan een gratis proefles! Uitgebreide informatie over onze sporten vindt u op onze vernieuwde website:: pagina 8 Jeugd badminton competitie Op zaterdag 9 maart speelden we (Stephan, Hidde, Joep en ik) om half tiens'ochtends hier in de sporthal van de Blaak tegen het team Goirle. Die weekdaarvoor op vrijdag 1 maart speelden we ook tegen deze badmintonverenigingmaar dan in Goirle. Daar hadden we met 5-3 gewonnen, maar op zaterdag 9maart hebben we helaas verloren. Er is altijd nog hoop, want hierna spelenwe nog 3 wedstrijden thuis en 3 wedstrijden uit. We moeten nu nog tegen:bever, Gilze en Bavel. Hopelijk kunnen we eerste of tweede worden in depoule, want dan mogen we nog tegen andere ploegen spelen die ook eerste oftweede zijn geworden. Luuk van der Steen Jeugd)badminton Op woensdag- en donderdagavond kan jong en oud op een recreatieve manier badminton beoefenen. Voor de jeugd zijn er trainers die de kinderen op een leuke manier kennis laten maken met badminton. Vaak kennen de kinderen alleen badminton van de camping en als ze in de hal komen zijn ze wel enigszins verbaasd wat het spelletje allemaal inhoudt. Toch zijn de meeste meisjes en jongens die een keer komen kijken en aan een proefles meedoen erg enthousiast en willen ze lid worden. We geven les vanaf de leeftijd van 8 jaar tot 18 jaar; daarna kunnen ze doorstromen naar badminton voor volwassenen. Ook hebben we elk jaar een minicompetitie waar de deelnemers met plezier naar uitzien. Na een jaar geoefend te hebben kunnen ze hier meestal al aan gaan meedoen. De laatste jaren hebben we 3 teams in de minicompetitie gehad. Maar ook bij de senioren is t een gezellige avond waar mensen variërend van 19 jaar tot boven de 65 nog aardig hun shuttle slaan. Gezelligheid staat erg hoog in het vaandel, daarom zou ik zeggen : KOM KIJKEN EN OVERTUIG JE- ZELF OF JE KIND. Frank v.d. Heijden Jeugdvolleybal Volleybal is een sport die in de Blaak al enige tijd fanatiek wordt beoefend. Iedere donderdagavond trainen er kinderen van 7 tot 14 jaar onder leiding van ervaren volleybaltrainers. De jongste groep, in de leeftijdscategorie tot 10 jaar, maakt op een speelse manier kennis met deze sport. Door gooien, vangen en andere gerichte oefeningen met een bal wordt de coördinatie geoefend. Hiernaast zijn spel en teambeleving zeer belangrijke aspecten bij het volleybal, ook op deze jonge leeftijd. In de groep met de oudere kinderen, tot ongeveer 14 jaar, wordt qua volleybal al meer gevraagd van de kinderen. Uiteraard blijven spelvreugde en teamsport belangrijke elementen, maar ook inzet en technische vaardigheden komen tijdens de training nadrukkelijk aan de orde. Naarmate het jaar vordert wordt er in beide groepen uiteraard steeds meer gewerkt richting het uiteindelijke volleybal. Ook wordt er gericht gewerkt op het niveau dat de kinderen aankunnen, Zo momentje een haiku van Will Meijer Immer dat zoeken naar de oevers van stilte in je armen.

9 pagina 9 wordt er op verschillende niveaus training gegeven en aandacht geschonken aan de vaardigheden van het individuele kind. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om wedstrijden tegen andere verenigingen te gaan spelen, dit doen ze dan via Triade VCT. Dit is een volleybalclub waarmee sportvereniging de Blaak een samenwerkingsverband heeft. Heb jij nou ook zin om te komen volleyballen in een gezellige groep en onder leiding van een professionele trainer/trainster? Kom dan eens een keertje meedoen op donderdagavond! De training begint om 17:30 uur en duurt tot 18:45 uur. Groetjes en hopelijk tot ziens! Gerard de Burger Mini Hike (voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool) Met de mini hike gaan we elke dinsdagmiddag van 3 tot 5 uur BUITEN leuke dingen doen. Zo hebben we al gegleden in de sneeuw, bomen geklommen en hebben we een schat gevonden in het moeras. We hebben zalf gemaakt in een echt buitenlaboratorium en we zijn ons clubhuis aan het bouwen. Dit is een grote hut met trap, bank en een kampvuurplaats. Verder doen we alle dingen die je in een gymzaal kunt doen, maar dan buiten...kijk maar naar de foto's. Met vriendelijke groet, Rolf Touwen en Laura van Gils DE HAAS DE JONG A D V O C A T E N E N M E D I A T O R S specialisten in: (echt)scheidingsbemiddeling (013) Wilhelminapark 122,Tilburg gratis spreekuur iedere maandag uur bel voor een afspraak

10 KVW W de Blaakl GROET DE TRUCKTO OUR Kom ( t) jij/u ons wederom vergezellen bij het passeren van de Trucktour op 21 april 2013? Zi ie voor meerinfo: w ww.kvwdeblaa k.nl In het kort: Wat: KVW de Blaak groet de Trucktour Wanne er: zondag 21 april 2013 van tot uur Waar: KVW de Blaak terrein op de hoek Beeklaan/Swalm Voor or wi e: alle kids, ou ders en vrijwillige ers van KVW de Blaak + aanhang + iedereen eigenlijk Niet ve rgeten (eventu eel): een stoel, e en statafel, wat te d rinken, te snacken, te snoepen! Nog meer info nodig g?: naar blaak.nl

11 pagina 11 Danceparty op bs de Borne Ja hoor, u leest het goed: Danceparty op basisschool de Borne. De kinderen van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 genieten ieder jaar weer van dit super gezellige discofeest. DJ Kevin Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: draait tijdens de Danceparty de favoriete muziek van onze leerlingen. Zij hebben de grootste lol en gaan helemaal los op de dansvloer. Al direct bij binnenkomst gaan de kinderen meteen de vloer op en dansen zich echt in het zweet en gaan door tot het einde. Gelukkig is er ook gelegenheid om even te genieten van een lekker glaasje drinken en een zakje chips. Het was ook dit jaar weer een geslaagd discofeest! Wordt uw kind in het schooljaar vier jaar en was u niet in de gelegenheid om onze school te bezoeken tijdens de informatieavond en/of open dag in maart dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen om een afspraak te maken om eens de komen kijken op onze school. Onze directeur, mw. Monique Aben zal u dan persoonlijk informeren en u rondleiden door onze school. Ons telefoonnummer is of stuur een berichtje naar: We hebben en wat wils!... even naar Primera L HÉRITIÈRE Laurent Miquel uit de Languedoc blanc rouge rose Tegen inlevering van deze bon 6 halen = 5 betalen prijs per fles 5.35 Heerlijke huiswijn van OUDE JONKER Gedistilleerd en Wijnhandel OUDE JONKER Johannes van Zantenstraat VZ Tilburg

12 Deemoedplassen Door Joep Voogt, HTC De Wolf Tilburg Het komt regelmatig voor dat een hond spontaan urine laat lopen wanneer hij zijn baas (of de visite) begroet. Meestal zijn hiervoor twee oorzaken aan te wijzen. Jonge honden hebben vaak nog onvoldoende controle over hun blaasspier. Wanneer deze honden erg opgewonden zijn, bijvoorbeeld omdat de baas thuiskomt en ze alle aandacht krijgen, kunnen ze in hun enthousiasme hun plas niet meer ophouden en laten dan spontaan urine lopen. Vergelijk dit met een kind dat in zijn broek plast wanneer het de slappe lach krijgt. Straffen heeft in zo n geval dus geen enkele zin. Sterker nog, het werkt averechts: Wanneer u de hond zou straffen, zou hij niet begrijpen waarom u op hem moppert. Hij zou hierdoor alleen maar onzekerder worden, waardoor hij nog minder opwinding/spanning ervaart bij een volgende begroeting. Gevolg: nog meer plassen! Wanneer jonge honden (nog) onvoldoende controle hebben over hun blaasspier, is dit meestal iets dat vanzelf over gaat wanneer de hond wat ouder wordt. In de tussentijd kan het helpen er voor te zorgen dat de hond niet te opgewonden raakt. Komt u thuis na te zijn weggeweest, negeer de hond dan wanneer u binnenkomt. Het enthousiasme van de hond zal hierdoor getemperd worden. Pas op het moment dat de hond wat rustiger is, begroet u hem. Maak hier dan ook geen uitbundige begroetingsceremonie van. Het wil ook wel eens helpen wanneer u de hond bij binnenkomst direct wat brokjes te eten geeft (zorg dat u ze in uw jaszak hebt zodat u ze kunt voeren zodra u binnenkomt). Een hond zal niet snel gelijktijdig eten en plassen! Tip: zorg dat de hond al uitgelaten is voordat er bezoek komt. Dot voorkomt in ieder geval het grootste waterballet. Een andere vorm van plassen bij het begroeten van de baas is het zgn. deemoedplassen. Dit komt zowel bij jonge honden als bij volwassen honden voor. Een hond die niet erg zeker van zichzelf is, heeft allerlei mogelijkheden om dit te laten blijken: op de rug gaan liggen, likken, oren naar achteren draaien, staart laten zakken, maar ook deemoedplassen. Deemoedplassen is vanuit de hond bezien een vriendelijk gebaar naar de eigenaar. Deemoedplassen mag u dan ook nooit bestraffen! Een hond zal absoluut niet begrijpen dat u boos wordt wanneer hij naar u een heel vriendelijk, onderdanig gebaar maakt. Door de hond te corrigeren laat u blijken zijn gedrag niet te respecteren en/of te begrijpen. Hierdoor krijgt de hond nog meer de neiging om u te tonen dat hij dat ook vindt en dus zal de hond alleen maar extra gaan plassen! Toch is er een aantal mogelijkheden om het deemoedplassen bij de hond te verminderen. De meeste zijn er op gebaseerd dat u geen (onbedoelde) dominante gebaren maakt naar de hond. 1. Kijk de hond niet recht aan wanneer u binnenkomt. Aankijken is voor een hond dominant, uitdagend gedrag. Hij kan hierop reageren door u zijn deemoed te tonen en dus te gaan plassen. 2. Maak geen gebaren van bovenaf: aai de hond niet over zijn kop en ga niet over hem heen hangen. Alle gebaren van bovenaf zijn voor een hond weer dominante gebaren, waarmee u hem uitnodigt om zich deemoedig te gedragen. 3. Negeer de hond bij binnenkomst. Wanneer u niet direct contact maakt met de hond, heeft hij geen reden om direct zijn deemoed te tonen. Begroet de hond pas wanneer u zit, of wanneer u door de knieën bent gegaan. U bent dan voor de hond fysiek minder groot (hoog) en daardoor straalt u minder dominantie uit. 4. Geef de hond iets te eten zodra u binnenkomt. Zoals reeds eerder gemeld: eten en plassen gaan bij een hond zelden samen. Zorg dat u wat brokjes in uw jaszak heeft en geef de hond een brokje zodra u binnenkomt. H Een hond die sterk de neiging heeft om middels deemoedplassen aan u zijn onderdanigheid te tonen, is in veel gevallen ook een hond die snel onzeker is. U kunt deze onzekerheid bij de hond verminderen door een super consequente baas te zijn. Uw consequente gedrag geeft de hond een stuk zekerheid waardoor zijn eigen onzekerheid vermindert. En wanneer de hond minder onzeker wordt, kan ook de neiging tot deemoedplassen verminderen. Ook het volgen van een goede cursus kan de onzekerheid bij de hond verminderen. Maar dan wel een cursus die gebaseerd is op belonen van gewenst gedrag, bijvoorbeeld clickertraining. Nb. Lees baas niet als hoger in rang, etc. maar als begeleider, handler. Dit laatste geeft de verhoudingen beter weer. Project "Afval" pagina 12 Dit jaar staat het project op onze school in het teken van "Afval". De aftrap wordt gehouden op dinsdag 2 april met een spectaculaire muzikale opening! De leerkrachten gaan muziek maken met vegers, blikken, prullenbakken, afwasteiltjes en borstels. Gedurende bijna drie weken gaan alle groepen aan de slag rondom dit thema. De afsluiting vindt plaats op donderdag 25 april met een ruilbeurs s middags en een tentoonstelling vroeg in de avond. Werkgroep Project

13 Het eten is klaar! Van Franse kazen en Spaanse worsten Fermentatie (Latijn: fermentum, zuurdeeg) is in de biochemie het omzetten van biologische materialen (substraat) met behulp van bacteriën, celculturen of schimmels in afwezigheid van zuurstof (anaeroob) of met zuurstof (aeroob). Voorbeelden voor ons voedsel zijn: - De productie van alcohol door gisting van suiker (suiker kan verkregen worden door hydrolyse van zetmeel zoals het geval is bij bier) - gisting van brood onder vorming van kooldioxide - fermentatie van vlees in salami - omzetting van melksuiker in melkzuur tijdens de productie van yoghurt - productie van zuurkool. Waarom ik hier over begin? ik houd er niet van om zakjes te gebruiken als ik kook. Liefst gebruik ik verse producten. Dus waarom niet helemaal bij het begin beginnen? Met het fermenteren van verse groenten, vlees of vis? Maar uiteindelijk ging me dat toch te ver. Waarom proberen zelf kaas te maken, worst te drogen of alcohol te stoken als anderen daar veel beter in zijn? En als anderen het zo lekker kunnen bereiden? Waarom zou ik ze dan niet gewoon allemaal op één plankje mikken? Tomaatje erbij, nootje erop en rucola voor het kleurtje. Mijn bescheiden mening is dat het gezien mag worden. Nu vind ik wel dat op zo'n plankje dan ook goede producten moeten liggen. Brie de meaux wordt ook wel de "koning der kazen" genoemd en wordt geproduceerd in het departement Seine-et-Marne, de streek ten oosten van Parijs. De productie vindt plaats in zes fabrieken en één boerderij. De rijping neemt vier weken in beslag. Het enige dat er aan toegevoegd wordt, is een beetje zout. Bleu d'auvergne is een relatief jonge blauwschimmelkaas, ontwikkeld in het midden van de 19e eeuw. De kaas komt uit, hoe kan het anders, de Auvergne en is afkomstig van de koeien die grazen in de streek in het zuiden van Puy-de-Dôme en het noorden van Cantal. Fuet is een Catalaanse lange, dunne, gefermenteerde en gedroogde worst. Deze heeft een licht zoete, licht gepeperde smaak. De worst valt op door zijn dunne vorm en het schimmellaagje dat tijdens het drogen ontstaat. Het desembrood bevat rogge, lijnzaad, maanzaad, sesam, zeezout en roggedesem. Alles bij elkaar geen straf om op een zaterdagmiddag met vrienden en familie zo'n gefermenteerd plankje voorgeschoteld te krijgen. Al zou het nog beter zijn dit te doen op het terras met een goed glas wijn of een heerlijk koel biertje. Helaas liet het weer dat niet toe. René Voor al uw tuinonderhoud Een mooie tuin is echt genieten maar vraagt wel aandacht en tijd. Komt u deze tekort of kunt u het niet meer alleen aan? Is uw tuin tè klein voor de grote hovenier? Binnen een paar uurtjes kan de tuin weer een plezier zijn om in te vertoeven. GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit: ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (W.M.O.); contacten met de Gemeente over de wijk; verslagen van bestuurs- en bewonersbijeenkomsten & activiteiten welke door de Wijkraad worden georganiseerd. Uw tuin in een handomdraai weer mooi en netjes de groene kuip BEL OF VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK! Tilburgsebaan 3a 5126 PH Gilze T E. Ga naar en vul daar de gevraagde gegevens in. pagina 13

14

15 pagina 15 Tweehonderd keer wijkblad. Ja, ook ik kom er niet onderuit om er toch aandacht aan te besteden. Twee keer koninklijk en dus moeten er eigenlijk twee kroontjes op de voorpagina staan. Waarom? Als waardering voor alle vrijwilligers die iedere keer er onbezoldigd voor zorgen dat dit blad bij u op de mat ligt. Voor sommigen tegen wil en dank, voor anderen toch een informatief iets uit de wijk. Namens de columnisten feliciteren wij de huidige redactie met het behalen van de dubbele Centurion. Zo narcistisch als we zijn, feliciteren we ons zelf daarmee natuurlijk ook. Afzeikers van de wijk worden we wel eens genoemd. Men begrijpt ons dan niet en dat laten we ook zo. De knipoog naar de wijk wordt wel eens verkeerd uitgelegd. Soms haal je daar het Brabants Dagblad mee en een enkele keer zelfs Omroep Brabant. Het is en blijft een wijk die de naam heeft rijk te zijn. Rijk aan onderwerpen om over te schrijven, dat is zeker. Sociaal is het soms armoe troef en schoppen aas mee. Hoognodige vervanging van het plaveisel in de Dieze resulteert in gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers. Columnisten troef. In de Heuvelstraat heeft de goot tenminste nog facetrandjes, in de Dieze is het randje scherp en daarop kun je flink onderuit gaan. Als het gesneeuwd heeft glij je er zelfs met de fiets op uit, omdat je plotseling van het randje afglijdt. Simpel een keer natrillen dat de middengoot geleidelijk aan overgaat in de straat en er is geen gevaarlijke situatie meer. Kan een stratenmaker dat nou niet zelf verzinnen? Zelfs op gewoon horizontaal gelegd wegdek kun je onderuit gaan, omdat je plotseling moet remmen of moet uitwijken voor een automobiliste die haar auto midden op de straat zet. Moet je als fietser maar iets rustiger rijden. Maar zelfs dan kan het nog gebeuren. Maar om dan als bestuurder te gaan zitten lachen en je duim opsteken hoe mooi dat iemand onderuitgaat; dat komt alleen in de Blaak voor. Mijn buurvrouw was in dit geval de ongelukkige die onderuit gleed; alles is gelukkig heel gebleven. Zo komen we ook aan bepaalde informatie om eens over te schrijven. Overigens, loopt u ook wel eens door de wijk te wandelen? Vindt u dat er op bepaalde plaatsen ook eens, net als in Door Cees Johansons de vijvers, een voorjaarsschoonmaak kan plaatsvinden? Vooral een voorjaars snoei van alle heggen die over het trottoir hangen! Ik krijg er langzamerhand genoeg van om iedere keer met de kinderwagen de straat op te moeten, omdat men het verrekt om maar iets daaraan te doen. Daar moet je dan ook nog oppassen dat niet een of andere malloot je de knopen van je jas af rijdt. Laat die BOA, die de hondenbezitters in de speeltuin loopt te bekeuren, daar eens aandacht aan besteden. Hij is dan natuurlijk wel overal in de wijk zijn eigen schuilplaats kwijt, maar daar kan hij toch wel eens met een centimeter naar kijken. Er zullen best wel regeltjes zijn die hij met liefde en plezier kan toepassen. Daarvoor ben je tenslotte ambtenaar geworden. De komende tweehonderd wijkbladen zullen wij ons op een of andere manier weer van ons laten horen, hetzij op papier, of misschien ooit alleen nog digitaal. Dit heeft echter niet onze voorkeur, want dan kunnen we ook een blog op gaan zetten. Daar hebben we geen zin in. Een kopijdatum, een deadline, dat geeft inspiratie. We hopen dat het nog lang zo door mag gaan.

16 200 x Wijkblad De Blaak Wist je dat... - Burgemeester Letschert de opening schreef op 21 januari 1980 voor het allereerste wijkblad? - Er aan het begin van 1980 in de wijk ongeveer 1000 bewoners waren? - De laatste bewoners van de blaakboerderij, de familie Koks in mei 1980 verhuisden naar een woning aan de Weteringlaan, genaamd de droeve stap? - Stuurgroep de Blaak op 30 oktober 1980 in het leven geroepen werd, waarbij de werkgroep wijkblad de Blaak gevormd werd en waaruit later zich de stichting Wijkblad de Blaak zich afsplitste tot de huidige, zelfstandig functionerende stichting? - Het eerste wijkblad in een kroningsjaar vervaardigd werd en dat het 200e wijkblad wederom in een kroningsjaar vervaardigd wordt. Dubbel feest dus! - In 1980 het voornemen was om in augustus van dat jaar jeugdvakantiewerk te organiseren; we weten allemaal hoe zich dit voornemen heeft ontwikkeld tot het huidige KVW! - In de wijk al sinds 1980 op de dinsdagochtend de koffie-ochtenden zijn. Destijds alleen voor de vrouwen, nu voor iedereen. - Het wijkblad gedrukt werd op een zelf aangeschafte offsett drukpers. - Het wijkblad al 10 verschillende voorzijdes heeft gekregen. - Elk jaar het wijkblad een nieuwe kleur voor- en achterzijde kreeg, totdat we overstapten naar een foto op de voorzijde. - Het bedrag à fl. 10,000,- besteed kon worden aan toestellen op de speelweide bij de Hofstede. - Op 31 oktober 1981 het eerste blaakfeest een feit was. En dat daar de aanzet tot het oprichten van het zogenaamde Blaakfonds werd gedaan. Wat is daarmee gebeurd? - Dat in september van 1981 de eerste spade in de grond gezet werd van de huidige sporthal. - Dat in het ontwerp rekening was gehouden met een mogelijke uitbreiding voor een sociaal-cultureel centrum. - Dat dit centrum nooit gerealiseerd is, maar dat vanaf 1982 de Hofstede de Blaak als doeleind functioneerde. - Er in 1982 door groei van de wijk - gezocht werd naar nieuwe bezorgers en de redactie dit probeerde te realiseren door een ludieke actie. - Je had prijs als je in bepaalde gebieden van de wijk woonde. - Deze ludieke actie heel wat extra bezorgers opleverde, getuige uitgave 15 - juni In april 1982 de stichting Beheer Blaakboerderij in het leven geroepen is. - Dat de Hofstede de Blaak sindsdien voor sociale, culturele en multi-functionele doeleinden gebruikt kon worden. - Op 23 juni 1983 het winkelcentrum de Blaak geopend werd met daarin gevestigd: bloemsierkunst Aspasia, Centra super markt van Baest, slagerij Aug. De Jong, de verenigde spaarbank, bakkerij Schellens, snackbar/koffieshop Pedico en schrijfwaren M.M. printing. - Het wijkblad de Blaak sinds december 1983 een zelfstandig opererende stichting is. - De 25e editie van het wijkblad in januari 1984 uitgebracht is? - Er vanaf eind 1984 de BBA een 15 min. dienst reed, in plaats van een half uur dienst. Hierdoor moest de busroute wijzigen naar Vierwindenlaan Stroomlaan Beeklaan Weteringlaan en moest de bus keren bij de blaakboerderij. - In het weekend van 7, 8 en 9 september 1984 het eerste lustrum van de wijk groots gevierd werd. pagina 16

17 Zij ma(a)k(t)en het Wijkblad door de jaren heen Het wijkblad de Blaak zou het wijkblad niet zijn geworden zonder de redactionele medewerkers: Ineke van de Aa Emmie Elias Dick van de Hof Harry Prinssen Jack Vinkx Theo Hoedjes Piet Mouton Theo Swinkels Wim van Overbeek Henri van Houtum Cor Vis Ymke Logghe Wil Oerlemans Rob Beemer Ton Evers Peter Trommelen Tom Mols Rob Adema Anneke Biemans René Hietbrink Martin Sanders Huib Kalkman Frimme Böttger Bert Biemans Kitty Beek Klaas Havenaar Marco Laurijssen René Meesters John Bouland Marie-Cecile Bouwens Maja Havenaar En niet te vergeten de vergaardersclub van weleer en natuurlijk de lijst trouwe bezorgers en adverteerders. Kosten Dat een wijkblad maken geld kost moge duidelijk zijn. Gelukkig kennen we een grote groep (vaste) adverteerders die het steeds weer mogelijk maakt zonder subsidie en dus geheel onafhankelijk het wijkblad te produceren. Om de kosten te drukken zijn het uitsluitend vrijwilligers die geheel belangeloos meehelpen aan het wijkblad. Een vaste groep redactieleden en een zeer trouwe groep van bezorgers. En zoals de afbeelding hierboven laat zien waren er meer initiatieven om aan de nodige financiële middelen te komen. In tijden van recessie is het ook voor een wijkblad soms moeilijk. Gelukkig hoeven wij niet langs de deur om het envelopje op te halen. Er zijn moderner middelen. En ook al verkeren we, dankzij het zuinige en verantwoorde beleid van onze penningmeester niet in financiële problemen, de economische crisis raakt ons wel. Mocht u het wijkblad een warm hart toedragen en heeft u, uiteraard geheel vrijwillig, wel wat over voor uw bron van informatie dan kunt u ons steunen door een bedrag over te maken op rekeningnummer bij de INGbank, ten name van Stichting Wijkblad de Blaak, Tilburg onder vermelding van Donatie. FLEUR HAIRSTYLING OPENINGSTIJDEN: MA. u -. u DI/WOE. u -. u DO. u -. u VRIJ. u -. u ZAT. u -. u U BENT WELKOM MET EN ZONDER AFSPRAAK EEN NIEUWE LOOK, EEN MOOIE KLEUR, EEN GOED ADVIES Kijk voor acties op onze website pagina 17

18 Eventuele bijzonderheden: (denk aan allergieën, medicijnen, etc.) Handtekening ouders / verzorgers: Inleveren inclusief 12,50 / 35,00 / 45,00 op 15 mei 2013 tussen uur en uur

19 pagina 19 Parochie De Goede Herder Locatie Petrus en Pauluskerk Diaken Bart Overman Secretariaat locatie Petrus en Pauluskerk Vierwindenlaan MN Tilburg (013) Open: ma t/m vr uur, m.u.v. de schoolvakanties. Vaste vieringen Za uur (vespers, avondgebed) Zo uur (eucharistie) Vr uur (eucharistie, eerste vrijdag van de maand) Meditatieve wandeling Op zaterdag 25 mei is er weer een meditatieve wandeling. Wilt u circa 2 uur in stilte wandelen in een (bos)rijke omgeving? Zorg dan dat u die dag om 9.00 uur op ons kerkplein bent. Tijdens de voetttocht wordt religieus getint proza en/of een kernachtig gebed gebracht. De bedoeling is om dit in stilte te overwegen, hierover te mediteren. eucharistie bij in de St. Jan en brengen een hulde aan Onze Lieve Vrouw. Na afloop van de viering volgt de vanzelfsprekende Bossche bol. Als voetganger moet u zelf het vervoer terug naar Tilburg regelen (bijvoorbeeld per trein). Lopers adviseren wij wandelschoenen en sokken aan te trekken en regenkleding en drinken mee te nemen. Lopers vertrekken om 6.00 uur precies vanaf ons kerkplein, fietsers om 9.30 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Wij wensen u bij voorbaat een prettige tocht. Tot ziens! Bijna steeds slagen we erin een koffieadres te vinden. U bent voor uur terug op het kerkplein. Aan de tocht zijn geen kosten verbonden. Vorige keer waren we met acht personen. Wilt u even uit de tredmolen van alledag, een beetje op verhaal komen, dan ontmoeten wij u graag op deze zaterdag! Na deze wandeling zijn er nog tochten gepland op 24 augustus en 23 november. Noteer ze vast in uw agenda! 5 mei: pelgrimage St. Jan Al enkele jaren hebben wij de gewoonte om op een zondag in de meimaand te pelgrimeren naar Den Bosch, te voet of op de fiets. Dit is een fijne gelegenheid om een uur of vijf te lopen (of anderhalf uur te fietsen), te ontspannen en vooral elkaar te ontmoeten en wat beter te leren kennen. Uw betrouwbare partner bij huur en verhuur van tijdelijke woonruimte. Voor de zakelijke & particuliere markt. Bij aankomst in Den Bosch drinken we een kop koffie op een van de vele terrassen. De meesten wonen om de EHR Tilburg T E

20 C1000 van Baest Slim bezig! pagina 20

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Beide methodes komen uitgebreid aan bod in de komende pagina s.

Beide methodes komen uitgebreid aan bod in de komende pagina s. Voorwoord Zindelijkheidstraining is erop gericht om uw hond zo snel mogelijk te leren om buiten het huis zijn behoefte doen, of eventueel in een geschikte plek binnenshuis. We bespreken twee methodes voor

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Herderscheenieuwsbrief

Herderscheenieuwsbrief Herderscheenieuwsbrief Woordje van de directeur. Geachte ouders/verzorgers, Jaargang 15 De laatste, en zeker ook wel leuke, loodjes zijn aangebroken.! Intussen is bekend naar welke groepen of scholen onze

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Tine Marcusschool. Vanuit het team

Tine Marcusschool. Vanuit het team Pagina 1 van 7 Tine Marcusschool Donderdag 31 maart 2016 Agenda 7 april Oudergespreksochtend 8 en 19 april Schoolfotograaf 22 april Koningsspelen op school 27 april Koningsdag leerlingen zijn vrij 2 t/m

Nadere informatie

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12

Gefeliciteerd! 3. Laatste loodjes 6. Tot zover 12 Gefeliciteerd! 3 Waarom dit boek? 3 Hoe gaat dit boek jou helpen? 3 Is er nog iets dat je moet weten voordat je verder leest? 4 Laatste loodjes 6 De agenda 6 Nu jij 9 Tot zover 12 Gefeliciteerd! Als je

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359

MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 MAANDBLAD VAN BUURTVERENIGING DE GAGEL MEI 2012 NR. 359 IN DIT NUMMER: 2 INHOUD 3 GAGELLOOP 2012 4 MEDEDELINGEN UITNODIGING 5 VERJAARDAGEN 6 PAASMIDDAG 7 SPEELTUIN 8 ADRESSEN AGENDA MEI 2012 nr. 359 COLOFON

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

22 april 2016 Nummer 15

22 april 2016 Nummer 15 22 april 2016 Nummer 15 Inhoud: Fruitsubsidie loopt af De ouderraad zoekt nieuwe leden Kako vakantiewerk Sportdag Workshop tapdance Drie berichten van de Verkeerscommissie Schoolfoto s Programma Muzelinck

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Nieuwsbrief Nummer 21 Datum: 3 maart 2013 Volleybal vereniging Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Volley vereniging Hierbij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 29 4 JULI

Nieuwsbrief 29 4 JULI Nieuwsbrief 29 4 JULI 2017 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2017! In deze editie nog een paar laatste weetjes van dit seizoen. De vakantie staat ook weer voor de deur

Nadere informatie

Kijk ook op onze website Nr. 12 / 17 maart Lorentz Nieuwsbrief

Kijk ook op onze website  Nr. 12 / 17 maart Lorentz Nieuwsbrief Kijk ook op onze website www.lorentzschool.nl Nr. 12 / 17 maart 2017 Lorentz Nieuwsbrief De Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en is een informatiebulletin van school aan ouders. Agenda - Agenda - Agenda

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl.

Heeft u algemene tips voor KVW Hulsberg?! Wij waarderen het als u deze aan ons, als bestuur, kenbaar maakt via mail@kvwhulsberg.nl. Wat leuk dat uw zoon/dochter vakantie komt vieren bij KVW Hulsberg! Dit jaar zijn er weer geweldig veel aanmeldingen en we zorgen ervoor dat alle deelnemers een geweldige week tegemoet gaan; daar werken

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Nieuws uit groep 5/6 Toeten en Blazen Schoolreis t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 19 12 juni 2014 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep.

Wat fijn dat nu (bijna) iedereen op tijd komt! Op deze manier kunnen we op tijd met alle kinderen de ochtend starten en houden we de rust in de groep. Jaargang 33, nummer 12 Volgend Kolfje verschijnt op 26 maart 2015. Maandag 9 maart t/m donderdag 19 maart Kunstproject met afsluitend een tentoonstelling Vrijdag 27 maart Palmpasen, info volgt. Op 29 april

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR

Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) Agenda 19 januari Juf Els jarig. 25 januari voorleesontbijt Juf Julia jarig. 11 maart NL Doet GELUKKIG NIEUWJAAR Nieuwsbrief Nr. 5 (januari 2017) GELUKKIG NIEUWJAAR Namens het team van de Gerardus Majella wensen wij u en uw gezin een gelukkig en gezond 2017. Wij hebben er weer veel zin in! Na een leuke start op het

Nadere informatie

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers:

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: CONTACTGEGEVENS Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: Zeola Smeets Voorzitter 06-23559361 Bas Hakkenberg Vicevoorzitter 06-43419507 Annelijn Hakkenberg

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Texel 24 september t/m 28 september

Texel 24 september t/m 28 september Texel 24 september t/m 28 september Groepsaccommodatie De Stolp Stolpweg 35 1797 AW Den Hoorn, Texel www.destolp-texel.nl Telefoon: Wij zijn altijd bereikbaar onder het nummer: 06-29006504 (Niké) en 06-24566674

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes:

NIEUWSBRIEF!! Zomer: Nieuwe kindjes en stagiaire/vrijwilliger en vertrekkende kindjes: NIEUWSBRIEF!! Zomer: Wat hebben we een heerlijke zomer gehad met veel speelplezier, de kinderen hebben genoten. Lekker buiten spelen en ijsjes eten, af en toe wat verkoeling met water en meer hadden we

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 29 Donderdag 9 april 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

Talismanbulletin 15 mei 2014

Talismanbulletin 15 mei 2014 Talismanbulletin 15 mei 2014 Beste ouders en verzorgers, Belangrijke data: Donderdag 15 mei Open podium 14:00 uur 8m, 6ml, 3m, 4d, 1-2c Vrijdag 16 mei Open podium 14.00 uur 7m,6c,4n,3s,1-2n,1-2mm Maandag

Nadere informatie