nummer 200 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 200 april 2013"

Transcriptie

1 nummer 200 april 2013

2 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] ga voor meer informatie naar of volg ons via

3 pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het allereerste voorwoord zoals dat werd gepubliceerd in het Wijkblad in januari Geschreven door de toenmalige burgemeester Letschert die ook het nut van een wijkblad wel inzag. Nu ruim 23 jaar later zijn we toe aan onze 200e editie. De technieken zijn inmiddels sterk veranderd. In dit nummer blikken we, naast de vele informatie voor de komende tijd, terug op die 199 nummers hiervoor. Of waren het er toch al meer. We vonden immers ook een nummerloos exemplaar en een extra editie. Bovendien schijnt er sprake te zijn van een 0-nummer.. Veel leesplezier Colofon 33 e jaargang nr. 200, april 2013 verschijnt elke twee maanden redactieadres: beilerstroom vraagb(l)aakjes: beilerstroom 12 advertenties: maja havenaar Volg ons nu ook op bezorging: internetredactie: secretariaat: redactie: marie-cecile bouwens john bouland klaas havenaar rené meesters oplage: 2500 stuks druk: drukkerij gianotten kopij voor het volgend nummer uiterlijk 20 mei 2013 inleveren. nummer 201 verschijnt in week Het vertrouwde adres bij u in de buurt voor: Zandeind AC Riel T:

4 Kijk voor de laatste informatie op onze website: Samenvatting jaarlijkse bewonersvergadering Stichting Wijkraad De Blaak op woensdag 20 februari 2013 belangstellenden uit de wijk: 35 personen Afwezig: namens de Wijkraad: Joost van Huijgevoort, Joep Koenen, Rein Valk en Steef Zoontjens Voorafgaande aan de vergadering zijn in samenwerking met de gemeente en de politie over het thema veiligheid inleidingen gehouden door Bas van Driel (wijkagent) en Adryo Toorimans (afdeling Veiligheid en Strategie van gemeente Tilburg). Rode draden door de inleidingen waren: wat doen politie en gemeente en hoe kunnen burgers daarbij behulpzaam zijn. De Wijkraad wordt gevraagd zich te bezinnen over de opzet van een project Buurt-SMS naar een voorbeeld van een wijk in Amsterdam. Dat onderdeel van de bijeenkomst is bijgewoond door 43 belangstellenden. De thematische bijeenkomst krijgt een vervolg op vrijdag 12 april 2013om uur in wijkcentrum De Back ( Babbeltrucs aan de deur ). Aanwezig: namens de Wijkraad: Inno Bischoff, Esther Griffin, Ko Schaaders, Otto Sterk, Guus Vinkesteijn, Ruud Zuer en Wim van Zijl. wijkambassadeurs: Henk Balsters en Hanny de Kort namens de gemeente: Claudia van Dongen 1. Mededelingen Afwezigen zijn verhinderd wegens: ziekenhuisopname echtgenote (Joost van Huijgevoort), vakantie (Rein Valk), griep (Joep Koenen en Steef Zoontjens). Vanwege de afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter zal Ruud Zuer de vergadering voorzitten. Stilgestaan wordt bij het feit, dat eind 2012 het lid van de Wijkraad Frans Clijssen is overleden. Frans was een betrokken bestuurslid, die met name voor de activiteiten Blaak-30 de grote kartrekker en animator was. 2. Samenstelling bestuur en verkiezing leden Wijkraad Wim van Zijl: aangezien Wim twee volle perioden van 3 jaar lid van de Wijkraad is geweest is hij niet herkiesbaar en moet node van hem afscheid worden genomen. Wim heeft zich echter bereid verklaard zich te blijven inzetten voor de Wijkraad bij de volgende activiteiten: organisatie wandel- en fietstochten, coördinatie contacten met Wijkblad, assistentie van Ko bij koffie-ochtenden, opslag en zorg voor geluidsapparatuur. Als blijk van waardering voor zijn inzet in de voorbije 6 pagina 4

5 pagina 5 jaren wordt Wim een dinerbon voor twee personen in de Hofstede aangeboden. Inno Bischoff: Inno is na een periode van drie jaar herkiesbaar als penningmeester. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming. Esther Griffin: Esther is al vanaf maart 2012 actief in de Wijkraad (o.m. organisatie barbecue en nieuwjaarsbijeenkomst, opzet Nieuwsbrief en betrekken 30/40 jarigen). De vergadering stemt in met haar benoeming. Joep Koenen: Joep is vanaf oktober 2012 al actief als secretaris van de Wijkraad. De vergadering stemt in met zijn benoeming. De voorafgaande (her)benoemingen worden bekrachtigd met een applaus. De (her)benoeming van de andere leden van de Wijkraad is volgens het schema dit jaar niet aan de orde. Zij blijven dus in functie. 3. Vaststelling verslag bewonersvergadering d.d. 22 februari 2012 Het verslag (dat is te raadplegen op de website van de Wijkraad en bovendien vóór de vergadering op papier is uitgereikt) wordt met dank aan de samensteller (Wim van Zijl) ongewijzigd vastgesteld. 4. Algemeen jaarverslag 2012 De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag, dat vóór de vergadering op papier is uitgereikt. De voorzitter geeft per onderdeel een korte toelichting. Gestelde vragen leiden tot de volgende opmerkingen/constateringen: Ad 2: Voor geluidsoverlast door A58 gemeten in tuinen gelden geen regels. Voor geluidsoverlast door snelwegen is Rijkswaterstaat verantwoordelijk en heeft gemeente geen bevoegdheden. Ad 3: Voor het onderwerp duurzame energie komen allerlei initiatieven van de grond o.m. in Haren, Oisterwijk, Reeshof en Blaak. Binnenkort vindt onder leiding van gemeentelijke coördinator (Paul van Dijk) bijeenkomst plaats om ervaringen uit te wisselen en om te bezien of bundeling mogelijk. Dat kan leiden tot een stappenplan. Ad 5: De nieuwe opzet van het Driekoningenzingen is zeer succesvol gebleken. De werkgroep (onder leiding van Hanny de Kort) heeft gemerkt, dat Facebook en Twitter heel goede hulpmiddelen zijn geweest bij het enthousiasmeren van de ouders. Die aanpak kan ook zijn vruchten afwerpen bij het vergroten van betrokkenheid van jarigen. Ad 6: Naar het zich laat aanzien zal het college van B&W akkoord gaan met het in de toekomst oormerken van bewonersgelden. Aanpassing van die regel zal vermoedelijk geen terugwerkende kracht krijgen. Dat laatste zou onze Wijkraad een nadeel opleveren van 1.800,-. Ad 7: Wet Maatschappelijk Ondersteuning - Adressen van 75+ers komen via Contour detwern van gemeente. - Enquêteurs hebben VOG (=Verklaring Omtrent het Gedrag). - Vragen die bij enquête worden gesteld hebben betrekking op: levensomstandigheden, maatschappelijke zorg, behoefte aan type woning, veiligheid, mantelzorg, contact met buren en familie etc. - Contour detwern rapporteert aan gemeente. Wijkraad gebruikt uitkomst om belangen van bewoners bij gemeente te behartigen. - Uit vergadering wordt pleidooi gehouden om bureaucratische werkwijze van Contour detwern te omzeilen door te onderzoeken of een wijkgerichte en kleinschalig opgezette vorm van thuiszorg voor 60+ers tot de mogelijkheden behoort. - Gezien de samenstelling van de bewonerspopulatie van de wijk blijkt het oplossend vermogen van de mensen zelf groter dan elders te zijn. - Club 92 (zelfstandige stichting voor onderen binnen de wijk) organiseert (naast andere sociaal-culturele activiteiten) op 18 maart in de Hofstede een lezing door een vertegenwoordiger van Kruisvereniging Midden-Brabant. - De Wijkraad organiseert in de Hofstede de wekelijkse koffie ochtenden, die naast een gezelligheidsaspect ook een sociale controlefunctie hebben. 5. Financieel jaarverslag 2012 De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag, dat vóór de vergadering op papier is uitgereikt. De penningmeester geeft een korte toelichting. Het agendapunt leidt tot de volgende opmerkingen/constateringen: De speeltuincommissie (onder voorzitterschap van Hanny de Kort) wordt nadrukkelijk gecomplimenteerd voor de voortvarende wijze waarop (ook in goed overleg met de gemeente in de persoon van Robert Hornikx) het aantal speeltoestellen voor met name de kleinsten is uitgebreid en enkele toestellen zijn herplaatst. Ook is een investering gedaan door de aanschaf van een nieuwe kerststal ( 1.500,-). Zoals ook blijkt uit de balans was de beginsaldo van de reserve ,- en het eindsaldo ,-. Het verschil is ingeteerd overeenkomstig het enkele jaren geleden gekozen beleid om bij het wegvallen van de voormalige VJWsubsidie een aantal activiteiten op een verlaagd niveau te kunnen voortzetten. Het rapport van de kascontrolecommissie (Ria Biessen en

6 Henk Maas) wordt voorgelezen. De commissie spreekt haar waardering uit voor de correcte en overzichtelijke wijze waarop de penningmeester de administratie voert. De commissie adviseert om een lijstje van handtekeningen aan te leggen waaruit voor de commissie blijkt wie bevoegd is bepaalde uitgaven te doen. De penningmeester zegt dit toe. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de commissie om de penningmeester decharge te verlenen en onderstreept de inzet van de penningmeester met een applaus. De samenstelling van de kascontrolecommissie zal in 2014 bestaan uit: Henk Maas, Mark van Stappershoef en Wim Hoogenboezem. 6. Rondvraag a. Naar aanleiding van een vraag over het in deze vergadering niet vertegenwoordigd zijn van het bestuur van de Stichting Wijkblad De Blaak wordt vastgesteld, dat het wijkblad wordt uitgegeven en gedistribueerd door een zelfstandige stichting. De Wijkraad heeft de mogelijkheid binnen beperkte marges publicaties in het blad te verzorgen en moet voor het meerdere betalen. De Wijkraad is voor het overige niet verantwoordelijk voor de inhoud van het blad. b. Naar aanleiding van publicaties in het Brabants Dagblad bevestigt de vertegenwoordigster van de gemeente (Claudia van Dongen) dat onder meer in De Blaak de aanrijtijden van de brandweer worden overschreden. Een werkgroep is aan het onderzoeken op welke wijze (rookmelders of anderszins) hier iets aan is te doen. Eind 2013 of begin 2014 zal de werkgroep zijn bevindingen aan het college van B&W aanbieden. De veiligheidsregio heeft voor het project in de gehele stad ,- vrijgemaakt voor een mogelijke oplossing. c. De Stichting AED beheert in de wijk een aantal AED s (= Elektrische Externe Defibrillators). Voor de bediening zijn circa 80 vrijwilligers beschikbaar, die worden opgeroepen indien sprake is van een hartprobleem. Daarnaast zijn er vrijwilligers, die de AED s jaarlijks voorzien van nieuwe batterijen en/of na gebruik controleren. Voor dat laatste doel zoekt de Stichting AED vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden bij het lid van de Wijkraad, tevens zijnde één van de 80 inzetbare vrijwilligers, Otto Sterk. d. Enige tijd geleden is door de zorg van Ko Schaaders en Ruud Zuer een zorg- en welzijnskaart gemaakt en gedistribueerd onder de 65+ers in de wijk. Op onderdelen (telefoonnummers etc.) is de kaart verouderd, reden waarom over enige tijd een nieuwe versie zal worden gemaakt. Blaak fietstochten seizoen 2013 weer van start Na de winterwandelingen in de omgeving van de Blaak gaan in april de fietstochten weer van start. De eerste fietstocht wordt gehouden op dinsdag 2 april a.s., de tweede op dinsdag 7 mei en zo vervolgens iedere eerste dinsdag van de maand t/m dinsdag 1 oktober Zoals van ouds wordt telkens om 09:30 uur gestart bij de Hofstede, thuiskomst omstreeks 13:15 uur, tempo 15 à 16 km/h, afstand steeds rond de 40 km met halverwege de dan welverdiende koffiepauze (al of niet met appelpunt). Hoewel de fietstochten een recreatief karakter dragen, verdient het wel aanbeveling om vooraf regelmatig gebruik te maken van de fiets, om zodoende niet geheel onvoorbereid aan de tocht deel te nemen. Mocht een tocht op de eerste dinsdag van de maand wegens te slechte weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, dan wordt deze eenmalig verzet naar de tweede dinsdag van die maand. N.B. Deelname geschiedt op eigen risico, d.w.z. onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (middels de eigen WA-verzekering). Informatie is in te winnen bij Wim van Zijl, tel, , of via pagina 6

7 pagina 7 Overige informatie Op 20 februari j.l. heeft de jaarlijkse bewonersvergadering van de wijkraad plaatsgevonden. Voorafgaande aan de vergadering heeft de gemeente en politie een inleiding gehouden over het thema veiligheid. Rode draad was de taak van de gemeente en de politie en hoe burgers daarbij behulpzaam kunnen zijn. De wijkraad wordt gevraagd medewerking te verlenen aan het project "buurt-sms" naar het voorbeeld van Amsterdam. In de reguliere vergadering worden vervolgens een aantal nieuwe leden voor de wijkraad benoemd (Ester Griffin en Joep Koenen, resp. lid en secretaris) en wordt de penningmeester (Inno Bischoff) herbenoemd. Vervolgens is er aandacht voor het financieel en inhoudelijk jaarverslag. Financieel lopen de zaken volgens planning en ook dit lopende jaar geeft geen problemen. Inhoudelijk worden veel activiteiten gememoreerd zoals de speeltuin bij de Hofstede, het driekoningenzingen, een nieuwe kerststal alsook de aandacht voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de geluidsoverlast, de jeugdoverlast en het buurtgericht werken van de gemeente. Veel staat in de steigers en zal de komende tijd nog veel aandacht vragen van de wijkraad. Denk hierbij aan het project "duurzame energie" en het project "levensfase bestendig bouwen". De wijkraad heeft Rein Valk naast Steef Zoontjes inmiddels aangewezen als wijkraadvertegenwoordiger in de stichting Hofstede de Blaak (SHB). Tenslotte wil de wijkraad de relatie met de stichtingen en verenigingen die actief zijn in de wijk verstevigen. Ook doet de wijkraad een beroep op de aanwezigen om zich voor de wijk in te zetten, omdat niet alles door de leden van de wijkraad gedaan kunnen worden. Via de website van de wijkraad zal hier eveneens aandacht voor gevraagd gaan worden. Op 26 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur van de wijkraad extra overleg gehad met de gemeente omtrent de overlast bij de Grebbe en hoe hier mee omgegaan kan worden. Verder zal Wim van Zijl, thans oud lid wijkraad, gevraagd gaan worden een aantal activiteiten te ondersteunen. Dit om de continuïteit van die activiteiten te kunnen waarborgen. Digitale Nieuwsbrief Wijkraad Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen ga dan naar: en vul uw gegevens in. WIJKRAAD BBQ met BORREL 2013 Voor het vierde jaar op rij organiseert de Wijkraad een Barbecue incl. borrel voor alle Blaakbewoners. Ook nu weer zal deze worden gehouden op het terras van Hofstede De Blaak. De gezellige middag wordt muzikaal omlijst door het veelzijdige duo Kel & Rob Grosveld. NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!! zondag 9 juni van 15:00 tot 19:00 uur. Neem uw kinderen gerust mee. Ook zij zijn welkom en we willen het ook voor hen aantrekkelijk maken. Hierover is nog overleg gaande; in een later stadium wordt meer informatie via publicatie op het stoepbord in het winkelcentrum kenbaar gemaakt. In tegenstelling tot de afgelopen 3 jaar, waarin wij de prijzen steeds hebben kunnen handhaven is er thans een kleine prijsaanpassing gedaan Kosten voor de BBQ: Volwassenen 10,50 incl. twee barmunten p.p. en voor kinderen t/m 12-jaar kost de BBQ 5,25 incl. één barmunt. Betaling van extra consumpties alleen via barmunten á 1,65 verkrijgbaar bij de speciale Wijkraadkassa. Koffie/thee, fris en tapbier: 1 barmunt. Wijn en speciaal bier 1½ barmunt. Overige dranken: contant afrekenen aan de bar. Kaartverkoop uitsluitend bij Primera in het winkelcentrum Vanaf maandag 29 april tot zaterdag 1 juni. Er kunnen maximaal 120 personen aan de BBQ incl. borrel deelnemen. Wacht daarom niet te lang met het kopen van kaarten. Op = op (Deelname is alleen mogelijk voor personen die in De Blaak wonen.) Aanvullende informatie bij: Steef Zoontjens ( ) ZONDAG 9 JUNI VAN 15:00 TOT 19:00 UUR

8 Sportvereniging De Blaak Dag Tijd Onderdeel Contactpersoon Tel.nr. Dinsdag uur mini-hike (gr. 7/8 basisschool) Rolf Touwen woensdag uur badminton jeugd Frank van der Heijden uur badminton volwassenen Frank van der Heijden uur keep-fit dames Marianne v.d. Bogaard uur zumba combi-les Marianne v.d. Bogaard uur volleybal volwassenen Gerard de Burger uur zaalvoetbal volw. Frans Heesters donderdag uur bewegen voor ouderen Marianne v.d. Bogaard uur volleybal 6 t/m 12 jr. Gerard de Burger uur badminton volwassenen Louis Verstappen uur badminton jeugd Frank van der Heijden Heeft u interesse in deelname aan een sport, bel dan even naar de contactpersoon of kom naar sporthal de Blaak voor deelname aan een gratis proefles! Uitgebreide informatie over onze sporten vindt u op onze vernieuwde website:: pagina 8 Jeugd badminton competitie Op zaterdag 9 maart speelden we (Stephan, Hidde, Joep en ik) om half tiens'ochtends hier in de sporthal van de Blaak tegen het team Goirle. Die weekdaarvoor op vrijdag 1 maart speelden we ook tegen deze badmintonverenigingmaar dan in Goirle. Daar hadden we met 5-3 gewonnen, maar op zaterdag 9maart hebben we helaas verloren. Er is altijd nog hoop, want hierna spelenwe nog 3 wedstrijden thuis en 3 wedstrijden uit. We moeten nu nog tegen:bever, Gilze en Bavel. Hopelijk kunnen we eerste of tweede worden in depoule, want dan mogen we nog tegen andere ploegen spelen die ook eerste oftweede zijn geworden. Luuk van der Steen Jeugd)badminton Op woensdag- en donderdagavond kan jong en oud op een recreatieve manier badminton beoefenen. Voor de jeugd zijn er trainers die de kinderen op een leuke manier kennis laten maken met badminton. Vaak kennen de kinderen alleen badminton van de camping en als ze in de hal komen zijn ze wel enigszins verbaasd wat het spelletje allemaal inhoudt. Toch zijn de meeste meisjes en jongens die een keer komen kijken en aan een proefles meedoen erg enthousiast en willen ze lid worden. We geven les vanaf de leeftijd van 8 jaar tot 18 jaar; daarna kunnen ze doorstromen naar badminton voor volwassenen. Ook hebben we elk jaar een minicompetitie waar de deelnemers met plezier naar uitzien. Na een jaar geoefend te hebben kunnen ze hier meestal al aan gaan meedoen. De laatste jaren hebben we 3 teams in de minicompetitie gehad. Maar ook bij de senioren is t een gezellige avond waar mensen variërend van 19 jaar tot boven de 65 nog aardig hun shuttle slaan. Gezelligheid staat erg hoog in het vaandel, daarom zou ik zeggen : KOM KIJKEN EN OVERTUIG JE- ZELF OF JE KIND. Frank v.d. Heijden Jeugdvolleybal Volleybal is een sport die in de Blaak al enige tijd fanatiek wordt beoefend. Iedere donderdagavond trainen er kinderen van 7 tot 14 jaar onder leiding van ervaren volleybaltrainers. De jongste groep, in de leeftijdscategorie tot 10 jaar, maakt op een speelse manier kennis met deze sport. Door gooien, vangen en andere gerichte oefeningen met een bal wordt de coördinatie geoefend. Hiernaast zijn spel en teambeleving zeer belangrijke aspecten bij het volleybal, ook op deze jonge leeftijd. In de groep met de oudere kinderen, tot ongeveer 14 jaar, wordt qua volleybal al meer gevraagd van de kinderen. Uiteraard blijven spelvreugde en teamsport belangrijke elementen, maar ook inzet en technische vaardigheden komen tijdens de training nadrukkelijk aan de orde. Naarmate het jaar vordert wordt er in beide groepen uiteraard steeds meer gewerkt richting het uiteindelijke volleybal. Ook wordt er gericht gewerkt op het niveau dat de kinderen aankunnen, Zo momentje een haiku van Will Meijer Immer dat zoeken naar de oevers van stilte in je armen.

9 pagina 9 wordt er op verschillende niveaus training gegeven en aandacht geschonken aan de vaardigheden van het individuele kind. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om wedstrijden tegen andere verenigingen te gaan spelen, dit doen ze dan via Triade VCT. Dit is een volleybalclub waarmee sportvereniging de Blaak een samenwerkingsverband heeft. Heb jij nou ook zin om te komen volleyballen in een gezellige groep en onder leiding van een professionele trainer/trainster? Kom dan eens een keertje meedoen op donderdagavond! De training begint om 17:30 uur en duurt tot 18:45 uur. Groetjes en hopelijk tot ziens! Gerard de Burger Mini Hike (voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool) Met de mini hike gaan we elke dinsdagmiddag van 3 tot 5 uur BUITEN leuke dingen doen. Zo hebben we al gegleden in de sneeuw, bomen geklommen en hebben we een schat gevonden in het moeras. We hebben zalf gemaakt in een echt buitenlaboratorium en we zijn ons clubhuis aan het bouwen. Dit is een grote hut met trap, bank en een kampvuurplaats. Verder doen we alle dingen die je in een gymzaal kunt doen, maar dan buiten...kijk maar naar de foto's. Met vriendelijke groet, Rolf Touwen en Laura van Gils DE HAAS DE JONG A D V O C A T E N E N M E D I A T O R S specialisten in: (echt)scheidingsbemiddeling (013) Wilhelminapark 122,Tilburg gratis spreekuur iedere maandag uur bel voor een afspraak

10 KVW W de Blaakl GROET DE TRUCKTO OUR Kom ( t) jij/u ons wederom vergezellen bij het passeren van de Trucktour op 21 april 2013? Zi ie voor meerinfo: w ww.kvwdeblaa k.nl In het kort: Wat: KVW de Blaak groet de Trucktour Wanne er: zondag 21 april 2013 van tot uur Waar: KVW de Blaak terrein op de hoek Beeklaan/Swalm Voor or wi e: alle kids, ou ders en vrijwillige ers van KVW de Blaak + aanhang + iedereen eigenlijk Niet ve rgeten (eventu eel): een stoel, e en statafel, wat te d rinken, te snacken, te snoepen! Nog meer info nodig g?: naar blaak.nl

11 pagina 11 Danceparty op bs de Borne Ja hoor, u leest het goed: Danceparty op basisschool de Borne. De kinderen van de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 genieten ieder jaar weer van dit super gezellige discofeest. DJ Kevin Grebbe 40, 5032 RT Tilburg - tel.: draait tijdens de Danceparty de favoriete muziek van onze leerlingen. Zij hebben de grootste lol en gaan helemaal los op de dansvloer. Al direct bij binnenkomst gaan de kinderen meteen de vloer op en dansen zich echt in het zweet en gaan door tot het einde. Gelukkig is er ook gelegenheid om even te genieten van een lekker glaasje drinken en een zakje chips. Het was ook dit jaar weer een geslaagd discofeest! Wordt uw kind in het schooljaar vier jaar en was u niet in de gelegenheid om onze school te bezoeken tijdens de informatieavond en/of open dag in maart dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen om een afspraak te maken om eens de komen kijken op onze school. Onze directeur, mw. Monique Aben zal u dan persoonlijk informeren en u rondleiden door onze school. Ons telefoonnummer is of stuur een berichtje naar: We hebben en wat wils!... even naar Primera L HÉRITIÈRE Laurent Miquel uit de Languedoc blanc rouge rose Tegen inlevering van deze bon 6 halen = 5 betalen prijs per fles 5.35 Heerlijke huiswijn van OUDE JONKER Gedistilleerd en Wijnhandel OUDE JONKER Johannes van Zantenstraat VZ Tilburg

12 Deemoedplassen Door Joep Voogt, HTC De Wolf Tilburg Het komt regelmatig voor dat een hond spontaan urine laat lopen wanneer hij zijn baas (of de visite) begroet. Meestal zijn hiervoor twee oorzaken aan te wijzen. Jonge honden hebben vaak nog onvoldoende controle over hun blaasspier. Wanneer deze honden erg opgewonden zijn, bijvoorbeeld omdat de baas thuiskomt en ze alle aandacht krijgen, kunnen ze in hun enthousiasme hun plas niet meer ophouden en laten dan spontaan urine lopen. Vergelijk dit met een kind dat in zijn broek plast wanneer het de slappe lach krijgt. Straffen heeft in zo n geval dus geen enkele zin. Sterker nog, het werkt averechts: Wanneer u de hond zou straffen, zou hij niet begrijpen waarom u op hem moppert. Hij zou hierdoor alleen maar onzekerder worden, waardoor hij nog minder opwinding/spanning ervaart bij een volgende begroeting. Gevolg: nog meer plassen! Wanneer jonge honden (nog) onvoldoende controle hebben over hun blaasspier, is dit meestal iets dat vanzelf over gaat wanneer de hond wat ouder wordt. In de tussentijd kan het helpen er voor te zorgen dat de hond niet te opgewonden raakt. Komt u thuis na te zijn weggeweest, negeer de hond dan wanneer u binnenkomt. Het enthousiasme van de hond zal hierdoor getemperd worden. Pas op het moment dat de hond wat rustiger is, begroet u hem. Maak hier dan ook geen uitbundige begroetingsceremonie van. Het wil ook wel eens helpen wanneer u de hond bij binnenkomst direct wat brokjes te eten geeft (zorg dat u ze in uw jaszak hebt zodat u ze kunt voeren zodra u binnenkomt). Een hond zal niet snel gelijktijdig eten en plassen! Tip: zorg dat de hond al uitgelaten is voordat er bezoek komt. Dot voorkomt in ieder geval het grootste waterballet. Een andere vorm van plassen bij het begroeten van de baas is het zgn. deemoedplassen. Dit komt zowel bij jonge honden als bij volwassen honden voor. Een hond die niet erg zeker van zichzelf is, heeft allerlei mogelijkheden om dit te laten blijken: op de rug gaan liggen, likken, oren naar achteren draaien, staart laten zakken, maar ook deemoedplassen. Deemoedplassen is vanuit de hond bezien een vriendelijk gebaar naar de eigenaar. Deemoedplassen mag u dan ook nooit bestraffen! Een hond zal absoluut niet begrijpen dat u boos wordt wanneer hij naar u een heel vriendelijk, onderdanig gebaar maakt. Door de hond te corrigeren laat u blijken zijn gedrag niet te respecteren en/of te begrijpen. Hierdoor krijgt de hond nog meer de neiging om u te tonen dat hij dat ook vindt en dus zal de hond alleen maar extra gaan plassen! Toch is er een aantal mogelijkheden om het deemoedplassen bij de hond te verminderen. De meeste zijn er op gebaseerd dat u geen (onbedoelde) dominante gebaren maakt naar de hond. 1. Kijk de hond niet recht aan wanneer u binnenkomt. Aankijken is voor een hond dominant, uitdagend gedrag. Hij kan hierop reageren door u zijn deemoed te tonen en dus te gaan plassen. 2. Maak geen gebaren van bovenaf: aai de hond niet over zijn kop en ga niet over hem heen hangen. Alle gebaren van bovenaf zijn voor een hond weer dominante gebaren, waarmee u hem uitnodigt om zich deemoedig te gedragen. 3. Negeer de hond bij binnenkomst. Wanneer u niet direct contact maakt met de hond, heeft hij geen reden om direct zijn deemoed te tonen. Begroet de hond pas wanneer u zit, of wanneer u door de knieën bent gegaan. U bent dan voor de hond fysiek minder groot (hoog) en daardoor straalt u minder dominantie uit. 4. Geef de hond iets te eten zodra u binnenkomt. Zoals reeds eerder gemeld: eten en plassen gaan bij een hond zelden samen. Zorg dat u wat brokjes in uw jaszak heeft en geef de hond een brokje zodra u binnenkomt. H Een hond die sterk de neiging heeft om middels deemoedplassen aan u zijn onderdanigheid te tonen, is in veel gevallen ook een hond die snel onzeker is. U kunt deze onzekerheid bij de hond verminderen door een super consequente baas te zijn. Uw consequente gedrag geeft de hond een stuk zekerheid waardoor zijn eigen onzekerheid vermindert. En wanneer de hond minder onzeker wordt, kan ook de neiging tot deemoedplassen verminderen. Ook het volgen van een goede cursus kan de onzekerheid bij de hond verminderen. Maar dan wel een cursus die gebaseerd is op belonen van gewenst gedrag, bijvoorbeeld clickertraining. Nb. Lees baas niet als hoger in rang, etc. maar als begeleider, handler. Dit laatste geeft de verhoudingen beter weer. Project "Afval" pagina 12 Dit jaar staat het project op onze school in het teken van "Afval". De aftrap wordt gehouden op dinsdag 2 april met een spectaculaire muzikale opening! De leerkrachten gaan muziek maken met vegers, blikken, prullenbakken, afwasteiltjes en borstels. Gedurende bijna drie weken gaan alle groepen aan de slag rondom dit thema. De afsluiting vindt plaats op donderdag 25 april met een ruilbeurs s middags en een tentoonstelling vroeg in de avond. Werkgroep Project

13 Het eten is klaar! Van Franse kazen en Spaanse worsten Fermentatie (Latijn: fermentum, zuurdeeg) is in de biochemie het omzetten van biologische materialen (substraat) met behulp van bacteriën, celculturen of schimmels in afwezigheid van zuurstof (anaeroob) of met zuurstof (aeroob). Voorbeelden voor ons voedsel zijn: - De productie van alcohol door gisting van suiker (suiker kan verkregen worden door hydrolyse van zetmeel zoals het geval is bij bier) - gisting van brood onder vorming van kooldioxide - fermentatie van vlees in salami - omzetting van melksuiker in melkzuur tijdens de productie van yoghurt - productie van zuurkool. Waarom ik hier over begin? ik houd er niet van om zakjes te gebruiken als ik kook. Liefst gebruik ik verse producten. Dus waarom niet helemaal bij het begin beginnen? Met het fermenteren van verse groenten, vlees of vis? Maar uiteindelijk ging me dat toch te ver. Waarom proberen zelf kaas te maken, worst te drogen of alcohol te stoken als anderen daar veel beter in zijn? En als anderen het zo lekker kunnen bereiden? Waarom zou ik ze dan niet gewoon allemaal op één plankje mikken? Tomaatje erbij, nootje erop en rucola voor het kleurtje. Mijn bescheiden mening is dat het gezien mag worden. Nu vind ik wel dat op zo'n plankje dan ook goede producten moeten liggen. Brie de meaux wordt ook wel de "koning der kazen" genoemd en wordt geproduceerd in het departement Seine-et-Marne, de streek ten oosten van Parijs. De productie vindt plaats in zes fabrieken en één boerderij. De rijping neemt vier weken in beslag. Het enige dat er aan toegevoegd wordt, is een beetje zout. Bleu d'auvergne is een relatief jonge blauwschimmelkaas, ontwikkeld in het midden van de 19e eeuw. De kaas komt uit, hoe kan het anders, de Auvergne en is afkomstig van de koeien die grazen in de streek in het zuiden van Puy-de-Dôme en het noorden van Cantal. Fuet is een Catalaanse lange, dunne, gefermenteerde en gedroogde worst. Deze heeft een licht zoete, licht gepeperde smaak. De worst valt op door zijn dunne vorm en het schimmellaagje dat tijdens het drogen ontstaat. Het desembrood bevat rogge, lijnzaad, maanzaad, sesam, zeezout en roggedesem. Alles bij elkaar geen straf om op een zaterdagmiddag met vrienden en familie zo'n gefermenteerd plankje voorgeschoteld te krijgen. Al zou het nog beter zijn dit te doen op het terras met een goed glas wijn of een heerlijk koel biertje. Helaas liet het weer dat niet toe. René Voor al uw tuinonderhoud Een mooie tuin is echt genieten maar vraagt wel aandacht en tijd. Komt u deze tekort of kunt u het niet meer alleen aan? Is uw tuin tè klein voor de grote hovenier? Binnen een paar uurtjes kan de tuin weer een plezier zijn om in te vertoeven. GEEF U OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE WIJKRAAD De Wijkraad heeft een nieuw en snel communicatiemiddel: de digitale nieuwsbrief welke u in uw mailbox kunt ontvangen. De inhoud van de nieuwsbrief bestaat o.a. uit: ontwikkelingen t.a.v. de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (W.M.O.); contacten met de Gemeente over de wijk; verslagen van bestuurs- en bewonersbijeenkomsten & activiteiten welke door de Wijkraad worden georganiseerd. Uw tuin in een handomdraai weer mooi en netjes de groene kuip BEL OF VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK! Tilburgsebaan 3a 5126 PH Gilze T E. Ga naar en vul daar de gevraagde gegevens in. pagina 13

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden

Voorwoord. René. Colofon 34 e jaargang nr. 208, september 2014 verschijnt elke twee maanden Wijkblad De Blaak nummer 208 september 2014 blz 2 Voorwoord Het zit er weer op. De zomer van 2014. En die hebben we helaas niet helemaal droog gehouden. Tijdens de mooiste vakantieweken zat ik zelf in

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november

CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november CARMINA BURANA ReünistenveReniging S a n c t u s % V i rg i l i u s ReünIe}2011 zaterdag 19 november CARMINA BURANA mei 2011 Officieel orgaan der Reünistenvereniging Sanctus Virgilius te Delft Colofon

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 Kangoeroe Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 bode Waardering voor vrijwilligers Foto s: Rob Janssen Foto s: Arnold Kunst Help mee tijdens de Kangoeroeloop Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie