NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING"

Transcriptie

1

2 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990 wijkt nogal af van het beeld, dat nen heden ten dage krijgt wanneer men het Kerkplein van Ootmarsum bezoekt. De afwijkingen zijn een gevolg van verbouwingen, restauraties en afbraken die in de loop der eeuwen plaatsvonden. De meest ingrijpende verandering was die van 1839, waarbij de markante toren uit de 12e en 13e eeuw werd afgebroken, z.g. wegens bouwvalligheid, maar meer waarschijnlijk was men beducht voor instorting. De toren van Rijssen, die ongeveer gelijk was aan deze, was namelijk in 1826 ingestort. De scheidingsmuur tussen kerk en toren bleef bestaan, er werd eenvoudig een front van Bentheimer zandsteen voorgemetseld en men plaatste een houten torentje op het dak van het schip. Eerdere wijzigingen in het uiterlijk waren het gevolg van het dichtmetselen van de linker spitsbogige ingang en het doortrekken van het er boven geplaatste driedelige raam naar beneden toe. Het verlagen van het dak van de zijbeuk, waardoor de kerk het uiterlijk van een.pseudo-basiliek verkreeg, vond weer bij een andere restauratie plaats. Het schip van de kerk en het rechter transept dateren uit ongeveer de 13e eeuw. Het linker transept is van ongeveer De tekening geeft de toestand van omstreeks 1737 weer en is gemaakt naar een gewassen pentekening uit dat jaar van een onbekende tekenaar. Acht jaar later werd mijn eerste in Nederland bekende voorvader in deze toen sedert 1633 "Gereformeerde" kerk gedoopt. Het gebouw kwam rond 1809 weer in handen van de Rooms-Katholieken door een besluit van koning Lodewijk Napoleon. De Hervormden kregen geld om een nieuwe kerk te bouwen, de later zo genoemde "Waterstaatskerk". U zult zich wellicht afvragen, waarom wij de laatste jaren tekeningen van kerken op de omslag afbeelden. Dat heeft twee redenen. De ene is dat, vóór 1811, het jaar waarin de burgerlijke stand werd ingevoerd, de kerk, naast een geestelijke ook een administratieve functie had en wel het inschrijven van de dopen, aannemingen, huwelijken en in sommige streken ook begravingen. Daarvan profiteren wij als genealogen nu nog bij het zoeken naar onze voorouders en hun verwanten. Vandaar een hommage aan de vaak indrukwekkende gebouwen. 1

3 De andere reden is een persoonlijke en wel deze dat ik bezig ben mijn familiegeschiedenis te verluchten met op één formaat gemaakte potloodtekeningen van die kerken, waarin de leden van mijn geslacht (en dus zeker ook van anderen uit onze genealogische kring) gedoopt, dan wel gehuwd zijn. Van de beoogde serie van meer dan 80 kerken, zowel uit Twente alsook uit andere delen van Nederland en het Duitse greasgebied zijn er inmiddels ruim 20 gereed. Als de leden van onze afdeling er mee instemmen kunnen we nog vele jaren voort met telkens ons blad een nieuw "gezicht" te geven. Henk Prowijn. D e G e s l a c h t s n a a m s a a n n e m i n g Het voeren van een geslachtsnaam was in vroeger tijden geen algemene gewoonte, noch een op de wet steunend gebruik. Hanneer men zich wat concreter wilde aanduiden, bv. bij het laten dopen van een kind, bediende men zich veelal van een patronjm (naam van de vader) zoals Hendriksen, Klaassen enz. Verder kwamen beroepsaanduidingen voor en uiterlijke of feitelijke kenmerken (de Rode, de Jonge, de Korte enz.). Zeker in Twente, waar de bevolking voor het overgrote deel op het platteland woonde, kwamen de geslachtsnamen vaak overeen met de naam van de boerderij die men bewoonde of een stuk grond waarop men woonde (Broekhuis, ter Brake). De nadelen zullen duidelijk zijn. Een persoon kon in zijn leven misschien wel tien verschillende "geslachtsnamen" voeren die allemaal goed verklaarbaar konden zijn. De hoofdfunctie van een gelachtsnaam, het individualiserend vermogen, valt hierin natuurlijk niet terug te vinden. Familieverbanden zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken. Wie tegenwoordig wel eens een oud RK doopboek nakijkt weet dat het vaak problematisch is de familieleden in spé genealogisch te plaatsen. In een meer gecompliceerde maatschappij is het belangrijk dat personen concreet kunnen worden aangeduid. De Fransen, die ons land in de zomer van 1810 officieel inlijfden, waren van de noodzaak van een vaste geslachtsnaam doordrongen. Bij Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 werden de Nederlandse burgers verplicht om binnen een jaar een vaste geslachtsnaam te kiezen en te doen registreren. Aangezien de uitvoering van de maatregel niet behoorlijk in acht werd genomen, werd de termijn van één jaar bij nieuw decreet van 17 mei 1813 verlengd tot 1 januari Ondertussen werden bij de diverse gemeentes registers van geslachtsnaamsaaneming aangelegd. De methodes verschillen echter nogal. Bij sommige gemeentes moesten de burgers in persoon verschijnen. Velen zullen uit protest tegen de Pranse overheersing en, vanwege het gebrek aan daadwerkelijke sancties ook uit onverschilligheid, thuis zijn gebleven. Degene die wel verschenen waren niet altijd van de ernst van de maatregel doordrongen. Overtuigd dat de regeling na het verdwijnen van de Pransen zou worden afgeschaft lieten de burgers een lachwekkende, onvolledige of zeer voor de hand liggende naam noteren. 2

4 Andere gemeentes hebben, als ware het een volkstelling, personen op pad gestuurd die de huizen en boerderijen bezochten on aldaar een overzicht te maken van de bewoners. Zo werden de verschillende geslachtsnamen vast gelegd. Slechts weinig personen zullen op deze manier aan de aandacht ontsnapt zijn. Een aantal gemeentes reageerden pas zeer laat (in sommige gevallen pas na 1820) op de verplichting tot het aanleggen van het register. De fixatie van geslachtsnamen bleef daar nog jaren uit. Na het herwinnen van onze onafhankelijkheid in november 1813 nam de Ne~ derlandse wetgever het idee van vastleggen van geslachtsnamen over. Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1825 moest het bevel nog eens onder strafbedreiging worden herhaald. Bij de invoering van het Burgerlijk Hetboek in 1838 is tenslotte de verplichting van het voeren van een vaste geslachtsnaam in de wet vastgelegd. Hanneer een burger zijn geslachtsnaam had laten vastleggen dan kon er in de practijk nog heel wat misgaan. In het bijzonder samengestelde geslachtsnamen, al dan niet in overleg met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand va6tgesteld, waren vaak ongebruikelijk of historisch gezien onjuist. Een voorbeeld van een ongebruikelijke naam. Een directe voorouder van mij was gedoopt en getrouwd als Oude Hannink. Deze heeft waarschijnlijk de naam Rorink aangenomen - het register van de gemeente Heerselo is verloren gegaan. Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Rorink Oude Hannink, welluidend mischien maar gekunsteld. Een voorbeeld van een historisch gezien onjuiste naam. Een persoon was gedoopt als Oude Hennink. Hij gebruikte als geslachtsnaam "ter Brake", de naam van zijn vader en grootvader. Bij zijn trouwen werd als naam Oude Hennink op Brake gevoerd. Historisch gezien onjuist, het had andersom moeten zijn. In beide voorbeelden heeft men geprobeerd de tijd voor en na de fixatie van de geslachtsnaam zo goed mogelijk te verbinden. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke naam niet vaak zal zijn doorgegeven. Hel was dit het geval bij de volgende categorie! fouten gemaakt bij het aangeven van een kind. In een groot aantal gevallen zullen deze "foute" geslachtsnamen tegenwoordig nog bestaan. Door het analfabetisme dat op grote schaal voorkwam en het vooreerst nog ontbreken van een trouwbrief of trouwboekje kwamen ondanks de goede bedoelingen voortdurend variaties binnen die geslachtsnamen voor; Leussink of Leusink, Klieverik of Klievik etc. Veel ernstiger zijn de gevallen waarin de vader al dan niet per ongeluk een andere geslachtsnaam heeft gebruikt. Destijds meende ik heel wat ontdekt te hebben toen "Rorink" een broer "Groot Roord" bleek te hebben. Later vond ik in de gemeente Denekamp twee volle broers, die Ter Duis en Luft heetten. Vader had bij het tweede kind zijn bijnaam Lölf opgegeven die de ambtenaar als Luft had ingeschreven. Elke genealoog zal wel zijn eigen voorbeelden kennen. De meeste mensen accepteren hun geslachtsnaam, al dan niet met historische fouten, zonder problemen. Ieder jaar zijn er echter een aantal mensen die terecht of 3

5 onterecht menen dat hun geslachtsnaam een wijziging dient te ondergaan. De mogelijkheden daartoe zal ik een volgende keer bespreken. R.F.A. Rorink. D e A f w e z i g e n Op 13 januari 1812 werd door de Prefect van het Departement der Honden van de Yssel te Zwolle de oproep gedaan voor de lichting militairen voor het jaar 1810, dus geboren in Het arrondissement Almelo, met een bevolking van personen, moest voor het landleger 85 en voor de marine 42 jonge mannen leveren. De Onder-prefeet moest de aantallen voor de verschillende Kantons naar evenredigheid vaststellen. De Raad van Recrutering hield in het Arrondissement Almelo te Almelo zitting op 15 februari voor de kantons Goor, Oldenzaal en Enschede en op 16 februari voor Ootmarsum, Delden en Almelo. Om te voorkomen dat jongelingen die ingeschreven stonden in de doopboeken van Almelo zich aan de oproep zouden onttrekken, werd op 18 januari 1812 door de Raad van Almelo besloten en afgekondigd dat alle mannen geboren in 1790 in Almelo, doch die waren overleden of om een andere reden afwezig, moesten worden aangegeven op het gemeentehuis. Deze aangifte moest gebeuren door een der naaste familieleden die enige getuigen moest meebrengen. Door dit besluit ontstond een register met inschrijvingen zoals de volgende.' In het jaar Ben Duizend Acht Honderd en Twaalf de twintigste der maand Januari zijn ten gevolge van ons besluit van den achttiende der lopende maand voor ons Maire van Almelo gecompareerd Gerrit Bruins, Adolf Scholten en Hermen ten Bruggencate respective te Almelo woonachtigh, verklarende, op deselvs personeele verantwoordelijkheid, waar en waarachtigh te zijn, dat des eerstgem. zoon Lukus genaamd en den 13 Mei j 1790 alhier gedoopt reeds voor 6 è 7 jaaren alhier overleden is en hebben de comparanten deeze beneevens ons geteekend Gt Bruins A. Scholten H. ten Bruggen Kate De Maire J. van Riemsdijk. De aangiften werden gedaan op 20, 21, en 25 januari en werden alle ondertekend door burgemeester J. van Riemsdijk. De inschrijvingen overledenen betreffend waren allen ongeveer gelijk en betroffen: 4

6 Altena, Hendrik Beunk, Gradus Bokhoeve, Jannes Boon, Bgbert Brugge, ter, Hendrik Bruins, Luku6 Dull, Pieter Pienenan, Gerrit Fikkert, Jannes GraBdorp, Frederik Grobben, Jannes Haar, ter, Antonius Hannink, Jannes Hendricus Reint Hinnen, Hendrik Hinnen, Hermannus Hondebrink, Gerrit Kamphuis, van 't, Jannes Rnoef, Gerrit Jan Leushuis, Gerardus Meulenbeld, van 't, Abraham Hieghoop, van den, Abram Nieuwkanp, Karei Ortel, Louis Robbenhaar, Kleine, Henricu6 Joannes Schotveld, Bverwijn Wonde, van de, Gerrit Jan Gerrit A. Jan Hendrik B., Blsche Dragonjer. Gerrit B., Hendrina Aalderink* Lambert B., Hermina v.'t Blaauwehuis. Bgbert t.b.+, Swenne Aarjans Gerrit B. Elias D., Catharina Maria Dekkers. Hendrik F., Jenne van Boonshuis* Lambert F., Hendrika Oonk. Hendrik Jan G., Margretha Tijink Albert G. +, Janna Brout»er+ Joannes t.h.+, Catharina Stevens. Jannes Henricus H. +, Carolina Bootsveld. Hannes H. +, Hendrika Hekenkamp. Hendrik Jan H., Blse Boom. Lambert H., Janna Hondebrink+ Harm v.'t K., Aaltje v.d. Bosch. Jannes K. +, Berendina van 't Hinnenveld. Bernardus L. +, Haria Spieker. Prederikus v.'t H., Hendrina van Wevershuis. Gerfit v.d.h., Janna Heijer. Arend N., Swaantje Swierse. Gerrit 0., Hargaretha Bolks. Joannes K.R. Hendrik S., Geertruid Schotveld. Gerrit v.d.h., Aaltje Weidekamp. Johanna de Lange, weduwe van Pieter Smit, Adolf Scholten en Jannes ten Bruggenkate meldden: Wilhelmus Smit, zoon van Pieter S., overleden, eo Johanna de Lange, gedoopt 12 september 1790, "is voor ongeveer drie jaren als arm-kind in dienst gesteld door Gandarmes van hier vervoerd geworden". Jacobus Honnik, Bgbert ter Brugge en Gerrit Jan Lulof kwamen melden dat Harkus Goedman, zijn vrouw Carolina Sophia Honnik en hun zoon Johan Hen drik Harkus Goedman, geboren of gedoopt 6 juni 1790 niet meer in Almelo melo woonden. Zij wisten niet waar het gezin zich ophield, omdat zij "des nachts in stilte van hier vertrokken zijn". Het register bevindt zich in het Archief van de gemeente Almelo. A.P. de Jongeburcht.

7 G e n e a l o g i s c h a l l e r l e i. MORMONEN EN GENEALOGIE In dagblad "Tubantia" van 9 september 1989 werd door de heer Dick Hörst onder de titel: "Bestaat er misschien toch een rijke tak van onze familie...? uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijkheden die de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (kortweg aangeduid al6 " de Mormonen") biedt voor onderzoek op genealogisch gebied. Zoals Hellicht bekend, is een van de opdrachten van de lidmaten van deze kerk het samenstellen van een eigen kwartierstaat met het doel te komen tot meer zicht op een verbondenheid met de voorouders, mede met het oog op een "vriendelijke hereniging" in een hiernamaals. Inherent aan deze opdracht is het streven om wereldwijd zoveel mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren. Vooral in de naoorlogse jaren richten vertegenwoordigers van deze kerk zich tot gemeentebesturen, rijksarchieven en andere archiefvormende instellingen met het verzoek de onder hen berustende persoonsgegevens te mogen verfilmen op microfilm. Een groot aantal registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, DTB's, notariële archieven etc. zijn inderdaad verfilmd. Het is geen geheim, dat b.v. de rijksarchieven in de provincie van dit filmmateriaal van de Mormonen gebruikgemaakt hebben voor de opbouw van hun filmbestand op de studiezalen (helaas is ook heel goed te merken dat het kopieën van kopieën betreft: de leesbaarheid, vooral van de oudere registers, is vaak erg slecht!). Het hoofdkantoor, waar deze enorme voorraad microfilms bewaard wordt, is in Salt Lake City, met een bijkantoor in Frankfurt en een filiaal, sinds november 1988, in Apeldoorn. De heer Tjoonk en ik bezochten onlangs het centrum in Apeldoorn, gevestigd in een zaaltje naast het kerkgebouw Boerhavestraat 62, hoek Edisonlaan en spraken daar met de heer Peters. Het beste laat zich dit gesprek samenvatten met erop te wijzen dat in Apeldoorn in eerste aanleg een aantal catalogi aanwezig is waarin kan worden nagezien wat er voorhanden is aan microfilms, waarna men deze films hetzij in Frankfurt, hetzij in Salt Lake Citj kan aanvragen. Dat kost voor de toezending per film ƒ 11,50, en ƒ 5,- meer als men de film in Apeldoorn wil houden. Daarnaast beschikt het centrum in Apeldoorn over een microfichesbestand op persoonsnaam van de namen voorkomende in de bovengenoemde kwartierstaten van de lidmaten. Het is dus persé niet juist dat er van iedereen gegevens ontleend aan verfilmde geboorteacten enz. zouden zijn. Hat ons erg tegenviel was de geringe hoeveelheid films die in Apeldoorn aanwezig was. Hij hadden vooraf even het idee gekregen, mede naar aanleiding van gesprekken met cursisten, dat in Apeldoorn vrijwel heel Nederland ter inzage lag, maar u zult reeds uit het voorgaande begrepen hebben dat dat een waanidee was. 6

8 Net is, zeker voor de beginnende onderzoeker, nauwelijks interessant on Apeldoorn te bezoeken. Het zij hier nog eens uitdrukkelijk gezegd! Apeldoorn heeft hetzelfde als het Rijksarchief in Zwolle en daar staat het onmiddellijk gratis te uwer beschikking, in Apeldoorn noet het eerst worden opgevraagd in Frankfurt of Salt Lake City, dat kost een paar een* ten en het materiaal biedt niets meer! Het wordt natuurlijk anders als u gegevens zoekt over de grens, b.v. van voorouders diep in Duitsland, in Amerika, Australië of noem maar op. Dan verdient het aanbeveling na te gaan wat de Hormonen daar hebben verfilmd, zodat u die films naar Apeldoorn kunt laten komen. Het centrum beschikt voorts over een op microfiches opgenomen catalogus van publicaties op genealogisch gebied, maar ook hier is weer een waarschuwing op zijn plaats! een onderzoek via het bekende Repertorium van Van Beresteyn en het kaartsysteem van het CBG lijkt veel interessanter. Hellicht is de namenklapper interessant voor de gevorderde onderzoeker, die reeds over veel gegevens beschikt en dan mogelijk verbindingen kan leggen tussen hetgeen in het microfichesbestand staat en zijn eigen gegevens. In dit verband sprak ik met on6 mede-lid, de heer Ter Brugge, die ook in Apeldoorn was geweest en daar o.m. kopieën had gemaakt van alle in het fichebestand voorkonende namen Ter Brugge. Na grondig onderzoek van deze gegevens is de heer Ter Brugge gaarne bereid t.z.t. in deze rubriek verslag te doen van zijn bevindingen. Ik ben zeer benieuwd of het hem nieuwe gegevens zal hebben opgeleverd. Voor diegenen, die na het lezen van het voorgaande nog staan te trappelen van ongeduld om naar Apeldoorn af te reizen! het centrum is geopend op dinsdag en vrijdag van uur, alleen na afspraak met de heer Heijdemann, tel 055* Het centrum beschikt over 5 leesapparaten. Fotokopieën kosten f 1,25 per stuk. Wim Kooiman. B o e k b e s p r e k i n g e n e n a a n k o n d i g i n g e n. Hella S. Haasse. Schaduwbeeld of het Geheim van Appeltern, Kroniek van een leven. 472 blz. De levensbeschrijving van Joan Derk van de Capellen. Het boek geeft een goede indruk van het functionneren van de Staten van Overijssel in de 18e eeuw. He komen de Drost van Twente tegen die zich verzet tegen het afschaffen van de drostendiensten. Zeer boeiend geschreven. Onder auspiciën van de "Historische Kring Losser" verscheen in 1986 een eerste boekwerk over grondstukken en bewoners in het dorp Losser omstreeks het jaar Bind 1989 volgden twee nieuwe uitgaven op dit terrein, handelende over grondstukken en bewoners in de marke Losser omstreeks Het geheel is aangevuld met een schat aan detailkaarten, ontleend aan de oude kadastrale archieven.

9 Hat deze boeken bijzonder interessant naakt is dat ook de gegevens van de volkstelling 1795, het vuurstedenregister en enkele schattingsregisters zijn opgenomen. Hierdoor is een zeer konpleet overzicht van de geneente Losser ontstaan. Ik raad een ieder, die in dat gebied "op zoek" is, het raadplegen van deze boeken sterk aan. H.G.H. Tjoonk. BURGERBOEREN , , , Van commentaar voorziene uitgave van de Stichting Oudheidkamer Riessen blz. De Stichting Oudheidkamer Riessen zond ons bovengenoemde uitgave toe. De redactie is altijd dankbaar wanneer zij zulke uitgaven mag ontvangen. Plaatselijke initiatieven als deze waardoor de aandacht gevestigd wordt op bronnen die zonder zulk een gemakkelijk leesbare heruitgave, voorzien van een personenregister, gemakkelijk in het vergeetboek terecht konen, zijn altijd zeer welkom. Het is een aardige uitgave geworden verzorgd door Mevrouw H.M.J. Scholten (voorwoord en coordinatie), de heren D. Poortman (inleiding en bewerking), J.H. Hissink (technische uitvoering), M. Paetzel (verzorging omslagfoto waarop het oude stadhuis staat afgebeeld) en mevrouw G.H. Paetzel-Veenstra (redactie). Het eenvoudig verzorgde boekje bevat een vijftal afbeeldingen die de tekst en de sfeer verlevendigen. De inleiding is informatief. De trans literaties in modern nederlands doen wel eens de vraag rijzen waar de commentator spreekt en waar het handschrift. De individuele notities geven hier en daar een heel persoonlijk beeld van de betrokken ingeschrevene en zijn/ haar omstandigheden. Onder de inschrijvingen vond ik er ook een, die ik gaarne nader toegelicht had gezien. Zo zal nienand zonder raadpleging van een woordenboek Latijn goed weten wat het woord "caveeren" betekent in de tekst op p. 25 ter zake van de inschrijving van 29 maart Maar overigens gaarne alle lof. Het boekje is te verkrijgen bij Mevrouw H.M.J. Scholten, Rijssense straat 118, 7441 AK Nijverdal. Prijs ƒ 7,50. G.A. Hamel. Op verzoek van de Culturele Raad Overijssel plaatsen wij hierbij, enigszins bekort, de volgende mededeling. OVERIJSSELS CONTACTBERICHT. Het Overijssels Contactbericht is het kwartaalblad van de Sector Geschiedenis en Cultuurbeheer van de Culturele Raad Overijssel. Het blad is onmisbaar voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Overijssel. 8

10 U vindt er een grote hoeveelheid informatie in over museale en geschied' kundige ontwikkelingen in en buiten Overijssel. Het blad heeft onder meer de volgende rubrieken! Historie, Musea, Monumesten en Boekennieuws. Afzonderlijke aandacht verdient de rubriek Vraag en Antwoord, waarin de consulenten van de sector geschiedenis en cultuurbeheer vragen zullen beantwoorden. Abonnees van het Overijssels Contactbericht ontvangen gratis het "Overijssels Tijdschriftenoverzicht" én het jaarlijks "Cursu6overzicht Geschiedbeoefening en musea". De abonnementsprijs van het Overijssels Contactbericht bedraagt ƒ 19,50 per jaar. Voor meer informatie, een abonnement of een gratis proefnummer kunt u zich wenden tot de Culturele Raad Overijssel, Jacob Catsstraat 25, 8023 AE Zwolle. Telefoon K w a r t i e r s t a t e n. Ingezonden kwartierstaten worden eerst in het persoonsbestand Twente opgenomen. Daarna wordt de kwartierstaat "uitgedraaid" en vergeleken net de ingezondene. Desondanks, of misschien daardoor, worden er fouten gemaakt. Door deze werkwijze worden er mogelijk contacten gevonden met reeds eerder ingevoerde personen en bestaat de mogelijkheid dat de computerkwartierstaat verder gaat dan de ingediende. Over de computer-kwartierstaat nog het volgende: * betekent geboren of gedoopt De opgegeven plaatsnamen zijn soms die waar de kerk staat, soms ook is er een marke of zelfs een buurtschap gegeven. Bij alias vermelden wij iedere mogelijke andere naam waarmee betrokkene wel aangeduid werd. Dat was dus zeer vaak de naam van de boerderij. De namen in een kwartierstaat worden voorafgegaan door een "persoonsnummer", dat is het nummer waarmee die persoon in de computer bekend is. Indien U van een persoon meer weet of denkt dat hij dezelfde is die in Uw kwartierstaat voorkomt, gaarne bericht met vermelding van dat nummer. Opname van kwartierstaten in dit orgaan geldt altijd als een zoekoproep aan medeleden en dus niet als een publicatie van iets dat zijn uiteindelijke vorm gekregen heeft. Evenmin staan alle kwartieren onomstotelijk vast. Voordat u gegevens in uw eigen kwartiestaat overneemt dient u alles te controleren bij de bron! In sommige gevallen is ter wille van de overzichtelijkheid de proband wat jonger gekozen dan gebruikelijk. Hat betreft kwartierstaat (Wilmink): meer waarschijnlijk lijkt: JAN WILMINK, * Hengelo , Hengelo Hever. Tr. Hengelo iet AALTJEN UARHTINK, alias UERHTINK, * Hengelo , Hengelo , dochter van C O R N E U S UERMTINCK en ENGELKEN 00LDERINCK.

11 UILLEM W I L M I N K, t Hengelo , * Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: GEESKEN WILMINK, * Hengelo , Hengelo JAN UILMINK, * vóór ANNA TER REEF, «vóór ADOLPH GERRITSEN UILHINK, alias UILHINCK, * Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: HENDRINA ALBERTSEN REEFF, * Hengelo vóór 1705, * Hengelo vóór K w a r t i e r s t a a t W i l m i n k (90-1) J0HANNA WILMINK, * Hengelo , + Hengelo Tr. Hengelo met FREDERIK HAAN, * Hengelo , t Hengelo , zoon van KAREL JAC08US HAAN en FREOERIKA BRUINS GERHARDUS WILMINK, * Hengelo , t Hengelo Tr. Hengelo iet: JENNEKEN UILMINK, * Hengelo , Hengelo GERRIT UILMINK, * Hengelo , * Hengelo Tr. 2e Hengelo net: JANNA UILMINK, * Hengelo , t Hengelo GERRIT UILMINK, * Hengelo , t Hengelo Tr. Hengelo iet: HERMINA PEEZE, * Hengelo , * Hengelo HENDRIK UILMINK, * Hengelo vóór Tr. Hengelo net: JENNEKEN UEVERS, alias P LA AI, * Lonneker GERHARDUS UILMINK, alias WILMINCK, * Hengelo Tr. Hengelo «et: CATRINE (ANNA) TER WEELE, alias UELE, * Hengelo JANNES UILMINK, * Hengelo , Hengelo Tr. Hengelo met: EVA KEUZENKAMP, * Hengelo vóór 1755, + Hengelo GRADUS PEEZE, alias PESE, * Borne , Hengelo Tr. Hengelo net: ANNEKEN HÖFTINK, alias HÖFTEN, * Twekkelo vóór 1760, t Hengelo

12 HENRIC «EVERS, * VÓÓT HERHKEN JANSSEN, * vóór JAN UILMINCK, * Hengelo vóór LISABETH POST, * Hengelo vóór EVERT TER UELE, alias UEELE, * Hengelo vóór NARGRETE TEN VOORDE, * Hengelo vóór JAN UILHINK, * Hengelo vóór 1730, + Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: GERTRUDIS TER HAAR, * Borne , + Hengelo vóór GERRIT KEUZENKAHP, * Vóór 1735, t Hengelo vóór JENNEKEN KLUHPERS, * vóór 1740, t Hengelo vóór GERRIT PEEZE, alias PESE, * Hengelo vóór Tr. Borne «et: GREETJEN HESSELINK, * Borne vóór HARNEN HÖFTEN, * vóór JENNEKE LEUSSINK, alias LUESSINK, * vóór STEPH TER HAAR, * vóór UILHELHINA HANNINCK,» vóór A.B. van 't Wel-Nieman. K w a r t i e r s t a a t P I e g t (90_2) HENDRIKUS PLEGT, * Ueerselo , t langeveen Tiaaeraan/ Landbouwer. Tr. Ueerselo aet HENRICA GOSSELT VORSPOEL, * Saasveld , Langeveen , dochter van HENDRIKUS GOSSELT VORSPOEL en GEERTRUID DETERD JANNES PLEGT, * Ueerselo , t Ueerselo Landbouwer. Tr. Ueerselo aet: MARIA JOHANNA VELTHUIS, * Denekanp , Ueerselo i HERMANNES JOANNES PLEGT, * Deurningen , t Ueerselo Landbouwer. Tr. Ueerselo net: MARIA RUTGERINK, * Deurningen , + Ueerselo HERMEN VELTHUIS, * Ootaarsua vóór 1790, + Groot Agelo Landbouwer. Tr. Ueerselo aet: JANNA HEIJERS, * Ootiarsui , t Denekaap

13 HENDRIK P LE 6T, alias TINSELBOER, BOERS, * Duider vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: NN HEUVER (HU1JS), alias OVERHEUVINK, * Agelo vóór WILHELMUS ROTGERINK, * Oulder vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: JULIAHA VOLHERINCK, * Deurningen LUCAS OTHAN, * Denekaap Landbouwer. Tr. Ootaarsua «et: JANNA VELDHUIS, * Ootaarsua JANNES HEIJERS, * Ootaarsua , t Groot Agelo Landbouwer. Tr. Ootaarsua «et: ALEIDA GETKOTTE, * Ootaarsua , + Groot Agelo GERRIT EGBERTSEN OVERESSE, alias BOERSHUIS,TINSELBOER, * Weerselo vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: MARIA HENDRIKSEN BOERS, alias TINSEL, * Duider vóór HERHEN JAN HEUVER, * Klein Agelo vóór Landbouwer. Tr. Ootaarsua aet: ALE SCHOLTEN, alias VERWIJCK, * Tilligte vóór JAN ROTGERINK, alias ROTTGERINGK, * Duider Landbouwer. Tr. Deurningen aet: SUENNE HANNINK, alias HANNINGK, * Oulder Ó GERRIT VOLMERINK. alias VOLMER, * Rossua Landbouwer. T r. Deurningen «et: FENNE GERRITSEN UALKOTTE, * Rossu« SANDER OTTINK, * vóór Tr. Denekaip «et: GESE UOLBERINK, alias BAALHUIJS, * vóór ROELF VELTHUIJS,» vóór Tr. Ootaarsua «et: LIJSEBETH KUIJPERS, * Nijstadt vóór LUCAS HEUPINK, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua aet: HERMINE SMEIJERS, * Agelo vóór JAN GETKATE, * Ootaarsua Tr. Ootaarsua aet: HINDRICA UINKELINK, * Ootaarsua JAN HEUFFER, * vóór Tr. Ootaarsua aet: EEFKEN VINCKEN, * Klein Agelo vóór

14 LAMBERT 0L0E SCHOLTE, alias VERWIJK, * vóór JAN ROTGERINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal iet: AERNE JANZEN TEN 5TR00THUIJS, * Nijstadt vóór WILLEH HANNINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal iet: FENNEKEN MEILING, * Duider vóór SERENT VOLMERINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal 25.06^.1699 «et: GEESKEN MEILING, s Duider vóór GERRIT TEN WALKOTTE, * Duider vóór Tr. Oldenzaal net: GEESIEN SEVERINKS, * Duider vóór LUCAS OTTINK, * Denekaap vóór Tr. Denekaap aet: HEILE SANDERS, * Denekaip vóór ADOLPH ROLOFZEN TEN VELTHUIS, * Nijstadt vóór Tr. Haaksbergen aet: HENDRIKJEN ROELOF TEN KINKELER, alias KORTEN, * Boekelo Haaks vóór JAN HEUPINCK, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua 28.04,1715 aet: AELKEN UICHERINK, * Tilligte vóór BERENT TE GETKATE, * Groot Agelo Tr. Ootaarsua aet: AELTJEN ABRAHAHINCK, * Ootaarsua JAN WINKELINCK, * Ootaarsua Tr. Ootaarsua aet: GEESIEN SCHOLTEN, * vóór AEL8ERT TEN SCHOLTE, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua aet: AELE TEN MASELAND, * Tilligte vóór WILLEM HANNINCK, t Duider vóór Tr. Oldenzaal aet: HILLE TEN COGGENSCHOT, * Duider vóór WERNER MEILINCK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal «et: JENNEKEN WAASSINCK, * Duider vóór GEERT GETKATE, * vóór SWENNE NN, * vóór JAN ABRAHAHINCK, * Klein Agelo vóór Tr. Ootaarsua aet: AELTJEN FRANSZ, * vóór

15 JAN WINCKELINCK, * Agelo vóór ALE N N. * vóór H.G.J. Borgers. K w a r t i e r s t a a t V e l d h u i s (90-3) i I JOHANNA GESINA VELDHUIS, * Oldenzaal , Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet ALBERTUS SCH0LTE (N), * Oldenzaal ( HERMAN VELDHUIS, * Oldenzaal , Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: CATHARINA VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal BERNHARD VELDHUIS, * Oldenzaal , t Oldenzaal vóór Tr. Oldenzaal iet: JOHANNA FRANSEN, * Oldenzaal , Oldenzaal BERNHARD VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal , vóór Tr. Oldenzaal iet: GEZINA TEN VELDHUIS, * Oldenzaal , vóór HENRICUS TEN VELDHUIS, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: CHRISTINA BERÉNSEN, * Losser vóór HERNANNUS FRANSEN, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: II GEZINA THEODORA TER ELLEN, alias UOLBERS, * Oldenzaal ( JAN VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal ANNA CATHARINA SLEEBOSCH, alias ACHTERBOSCH, * Oldenzaal JAN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: EUPHEHIA TEN POLL, * Oldenzaal HARHEN STEVEN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * vóór Tr. 2e Oldenzaal iet: ALEIDA LAHMERS, * Nienborg vóór

16 % ARNOLDUS FRANSEN, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: ANNA CATHARINA REGTERS, * Oldenzaal JOHANNES TER ELLEN, alias WOLBERS, * vóór HARGARETHA NACKE, * vóór HERMAN VAN ZUTPHEN, * vóór Tr. Oldenzaal iet: GEERTRUIOA (EUPHEMIA) VAN LUIKENHUIS, * Denekaap vóór JACOBUS SLEEBOSCH, al ia* ACHTERBOSCH, * vóór CATHARINA SMITKAMP, * vóór JAN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * Oldenzaal Sch oemaker. Tr. Oldenzaal iet: GEZINA TER LINDEN, * vóór HERMEN TEN POLL, alias POLHUIS, VAN HET, * vóór Tr. 2e Oldenzaal iet: JOHANNA WILMINK, * Epe (Munster) vóór ADOLPHUS FRANSEN, * vóór CATHARINA NIENHUIS, alias VOS, * vóór HERMANNUS REGTERS, alias RECHTERS, * vóór MARIA ALBERTSEN, alias LAMBERTS, * vóór STEVEN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, *. vóór Tr. Oldenzaal iet: ANNA MARIA HETTERMAN, alias HESTERMAN, * Metelen vóór M. Muller'Scholten. ( ' r a g e n r u b r i e k Leden van onze vereniging hebben de mogelijkheid in deze rubriek vragen te stellen. Het is niet de taak van redactie of bestuur om die vragen te behandelen. De adressen van de vragers vindt u op de laatste blz. van dit nummer. De vragen dienen schriftelijk ingediend te worden. De redactie is natuurlijk wel benieuwd naar de resultaten en zal een berichtje daarover, voor publicatie in dit tijdschrift, bijzonder op prijs stellen. Vraag 90-1 Zelfs de vaklui op het Rijksarchief in Zwolle konden mij niet helpen met onderstaande vraag! 15

17 Huwelijksacte uit 1796: "... en ieder kint een koe en één bedde zoo het moet bespreid worden en ieder een kist en de beide meisjes ieder een zwart kleed en zullen de kinderen onderhouden in kost en kleere zoe lange zij het zelfs verdienen kunnen en zullen de kinderen in voerdoek onderhouden zoe lange zij ongetrouwd zijn..." Testament uit 1832: aan mijne beide zoons Harmen en Jannes ieder respectievelijk tot aan hun dertigste jaar, twee nederlandsche ellen voordoek jaarlijks". Vraag: wat is dit voer- of voordoek??? B e s t u u r s M e d e d e l i n g e n 1 Ton Boswerger. ( J a a r v e r s l a g (concept) 1. Ledenstand. Aantal leden per 1 januari 1989 : 208 per 31 december 1989 : Bestuurssamenstelling. Het afdelingsbestuur was per 1 januari 1989 als volgt samengesteld: voorzitter: Ir. H.C. Zorn. secretaris: G.J. ten Hoeve. Penningmeester! Ing. H.G. Prowijn. lid: Mr. G.A. Hamel. Tijdens de jaarvergadering te Hengelo op 18 februari werd de heer G.J. ten Hoeve, volgens rooster aftredend, als secretaris herkozen. In de vacature van het vijfde lid werd niet voorzien. Tot afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de Algemene Vergadering werden Ten Hoeve, resp. Zorn herkozen. I 3. Bijeenkomsten Lezing door F. Rensen, Afd. Groningen, over de genealogische en kunsthistorische betekenis van grafmonumenten en rouwborden. 33 aanwezigen Jaarlijkse afdelingsledenvergadering, gevolgd door enkele korte voordrachten van leden. 43 aanwezigen. 16

18 16.3 Avondbijeenkomst net een voordracht van ons nedelid J. Koekenberg uit Oldenzaal over de nanualen van de ontvangsten van de kerkneester der Plechelnuskerk van 1712 tot 1780, net speciale aandacht voor de verluidensboeken. 19 aanwezigen Lezing H. Ijzerman over het fotograferen bij de genealogie en over Alva's Raad van Beroerten. 45 aanwezigen. 9.9 Lezing door H. Engelbertink uit Rossun over de kroniek Engelber* tink, een door en door Twents geslacht. 29 aanwezigen Contactniddag te Hengelo. 50 aanwezigen Lezing door H. Kooiman, lid van de afdeling over zijn ervaringen bij het genealogisch onderzoek. 30 aanwezigen. 4. Vergaderingen van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kwan 6 naai in vergadering bijeen en wel op 6.2, 30.5, 9.8, 16.10, en Bovendien had het afdelingsbestuur een regionaal overleg net het bestuur van de afd. West-Overijssel op 11.9 te Nieuwleusen. 5. Mededelingenblad. "Twente Genealogisch" verscheen ook weer in dit jaar elk kwartaal net een totaal van 64 blz. tekst in een oplage van 325. Het aantal abonnees is 25. In de jaargang 1989 werden o.n. 17, neest korte kwartierstaten gepubliceerd. Het is verheugend dat daarop door de leden van binnen, naar ook van buiten de afdeling flink gereageerd wordt. Aan door leden ingezonden kopij was geen gebrek. 6. Overige activiteiten. Het Persoonsbestand Twente vóór 1812 groeide tot boven de Dit jaar werd een "ledencontact" project gestart, waar tot nu toe slechts 45 leden aan deelnenen. Voor actief nedewerken in een contact- of werkgroep bleek helaas nog te weinig belangstelling. Aldus vastgesteld in de afdejlingsledenvergadering van De Voorzitter: De Secretaris: O p r o e p Zoals bekend is het bestuur nog steeds onderbenand. Daardoor zijn de bestuursleden vrij zwaar belast. In het vorige nunner van TG deden we een oproep voor twee functies. Met 501 succes: Mevrouw A.B. van 't Hel-Nienan zal de postale verzorging van TG op zich nenen: dat is heel fijn. Nu dus nog de tweede functie!

19 Wij zoeken! Ben of twee personen die bij lezingen of vergaderingen zorgen dat al het nodige aanwezig is. He denken aan een projektor, een glaasje water enz. Nadere inlichtingen bij de secretaris. A f d e 1 i n g s l e d e n v e r g a d e r i n g Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering op woensdag 28 februari 1990 in Avion, Deurningerstr 27 Enschede, aanvang uur. I Namens het afdelingsbestuur: H.G. Zorn, Voorzitter. A G E N D A i I. Opening en mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Verslag afdelingsledenvergadering van zaterdag 18 februari Het concept-verslag is afgedrukt in TG 89-2 blz. 29 en Jaarverslag Financieel verslag Begroting Verslag gecombineerde vergadering 27 januari Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend de heren H.G. Frowijn en G.A. Hamel. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beide heren te herkiezen resp. als penningmeester en als lid. Er is er nog steeds een vacature, waarin het bestuur niet kon voorzien. Kandidaten daarvoor en eventuele tegencandidaten voor de herkiesbaren kunnen worden gesteld door ten minste vijf leden, uiterlijk een week voor de vergadering, schrifteliijk en ondertekend, bij de afdelingssecretaris. 9. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor de heren Ten Hoeve en Zorn opnieuw als zodanig te benoemen. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Voorstellen met toelichting, ter behandeling in de afdelingsledenvergadering, kunnen tot uiterlijk een maand voor d«vergadering ingediend worden bij de secretaris. Het financieel verslag en de begroting 1990 zullen ter inzage liggen. Na de ledenvergadering zal er gelegenheid zijn om met het bestuur van gedachten te wisselen over de toekomst van de afdeling. Ook hopen wij dat enkele leden iets willen vertellen over hun ervaringen en vondsten. 18

20 B e d a n k j e. Mevrouw G.J. ten Have-de Leeuw kwam tijdens de pauze van onze bijeenkomst in het Parkhotel ongelukkig te vallen en brak daarbij haar bovenarm. Zij dankt allen voor de getoonde belangstelling en voor de bloemen die het bestuur namens de afdeling zond. Het gaat haar weer aardig goed. A g e n d a Zaterdag 13 januari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Lezing door de heer Ir. R.A.J. Dix uit Zevenaar. "Se inrich- ^ ting van het familiearchief". Degenen die de heer Dix eerder hoorden zullen zeker weer komen. N.B. Parkeren kan men achter het gebouw, in de Raiffeisenstraat. Dinsdag 6 februari, uur. Bezoek aan de bibliotheek van het Provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Nadere informatie bij de Afdeling West Overijssel van de NGV. Zaterdag 10 februari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Voordracht met dia's door Vf. Ahlers: Willem Vleertman, postmeester van diverse staatshoofden in de 17e eeuw: een interessante 01- deozaler. De heer Ahlers publiceerde op het gebied van de geschiedenis van het postwezen. Woensdag 28 februari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Jaarvergadering. Zie onder Bestuursmededelingen. Na de vergadering napraten en wellicht hebben enkelen van ons iets te melden over nieuwe ervaringen. Zaterdag 10 maart 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te ( Enschede. Lezing door de heer J.H.R. Wiefker uit Losser: Het familieboekje van Franciscus Davina De heer Wiefker heeft veel gestudeerd op de geschiedenis van Twente en daarover heel wat gepubliceerd. Onder andere over Espelo, zie ook Jaarboek Twente Zaterdag 21 april uur. Contactmiddag, samen met West Overijssel. Gebouw "Het Visnet", Grotestraat 70, Nijverdal. V E R Z O E K Wilt U adreswijzigingen, verzoeken tot overschrijving naar een andere afdeling of andere mutaties doorgeven aan het secretariaat van de afdeling (zie hieronder), en aan: N.G.V. Postbus AZ Amsterdam. 19

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Bloemen

De nakomelingen van Jan Bloemen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Bloemen door 30 april 2016 De nakomelingen van Jan Bloemen Generatie 1 1. Jan Bloemen. Hij is getrouwd rond 1710 met Aleida. Zij kregen 2 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Hendrik Splinterink

Parenteel van Hendrik Splinterink Parenteel van Hendrik Splinterink I Hendrik Splinterink. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde met Aleida Lutke Veldeman. Aleida is overleden. Kind van Hendrik en Aleida: 1 Jan Splinterink, geboren omstreeks

Nadere informatie

De nakomelingen van Derk Kerkdijk

De nakomelingen van Derk Kerkdijk een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Derk Kerkdijk door 11 november 2016 De nakomelingen van Derk Kerkdijk Generatie 1 1. Derk Kerkdijk, is geboren in 1785 te Vriezenveen. Hij/Zij is getrouwd

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom

De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom door 14 september 2017 De kwartierstaat van Hendrikus Lambertus Blom Generatie 1 1. Hendrikus Lambertus Blom, zoon van Albertus

Nadere informatie

De nakomelingen van Harmen Kucken

De nakomelingen van Harmen Kucken een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Harmen Kucken door 3 maart 2017 De nakomelingen van Harmen Kucken Generatie 1 1. Harmen Kucken, is geboren in 1620. Hij is getrouwd in 1645 met Reijntjen

Nadere informatie

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bernardus Kampschreur door 8 maart 2017 De nakomelingen van Bernardus Kampschreur Generatie 1 1. Bernardus Kampschreur, is geboren voor 1689 te Groessen

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077

ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 ECLI:NL:RBOVE:2014:1077 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 03-03-2014 Datum publicatie 06-03-2014 Zaaknummer C/08/142520 / FA RK 13-1576 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385.

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. MEENDERINK Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. Thans is het een groot paarden- en ruitersportcentrum. Er zijn heden nauwelijks

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

Datum ondertekening. Bron bekendmaking A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter

Nadere informatie

Bewoners van de Hulsmaat vanaf 1732

Bewoners van de Hulsmaat vanaf 1732 De Hulsmaat _ archieffoto 1943 Bewoners van de Hulsmaat vanaf 1732 Lucas MEIJERS, geb. ca 1700, bijzitter te Klumpershoek-Eschmarke. 1 e huwelijk voor 1727 met Fenne HANENBERG, overl. Eschmarke (Lonneker)

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

SENKELDAM. Generatie I. Generatie II

SENKELDAM. Generatie I. Generatie II SENKELDAM Alle personen in Nederland met de naam Senkeldam stammen af van deze nog bestaande boerderij gelegen aan de Deldensestraat te Goor heden bewoond door de fam. Kamp. De naam duikt voor het eerst

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Rijssen, index ref. dopen

Rijssen, index ref. dopen Rijssen, index ref. dopen 1811-1812 - gemaakt door Hein de Vries - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle Archief: DTB Overijssel Inventarisnummer: 363 (Rijssen)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN.

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN. Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813 Gelders Archief: toegangsnummer: 2501 inv.nrs 186, 187 DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Stamvader familie Joosten

Stamvader familie Joosten een genealogieonline publicatie Stamvader familie Joosten door 13 november 2016 Stamvader familie Joosten Generatie 1 1. Joost Jansen. Hij is getrouwd op 28 maart 1766 te Beekbergen, Gelderland, Nederland

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo.

9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis zoon van burgem[eester] Hendrik Appelo en Caatjen Baltus getuige Aaltjen Appeloo. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 9 d[it]o [maart 1760] is gedoopt Kornelis

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael)

De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) door 12 november 2016 De nakomelingen van Jacob de Graaf (Ponael) Generatie 1 1. Jacob de Graaf (Ponael). Hij is getrouwd op

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136

Rapport. Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 Rapport Datum: 28 juni 2007 Rapportnummer: 2007/136 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffier van de rechtbank te Amsterdam Sector kanton, locatie Hilversum op 3 augustus 2000 heeft nagelaten

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268

ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 ECLI:NL:RBALK:2009:BH5268 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 25-02-2009 Datum publicatie 09-03-2009 Zaaknummer 103747 / FA RK 08-654 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

de hier genoemde werkgroepen aan te Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool!

de hier genoemde werkgroepen aan te Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool! de hier genoemde werkgroepen aan te sluiten! Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool! Een onjuiste correctie Naar aanleiding van het artikel 'Zegel/wapen gemeente Eemnes' in de derde aflevering van de

Nadere informatie

Stamboom Paul Jansen

Stamboom Paul Jansen een genealogieonline publicatie Stamboom Paul Jansen door 6 augustus 2017 Stamboom Paul Jansen Generatie 1 1. Paul Jansen, zoon van Jan Hermsen (Ruijter) en Geertjen Borger, is gedoopt op 12 juli 1685

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN

ARCHIEFNUMMER PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN ARCHIEFNUMMER 1.076 PLAATSINGSLIJST VAN HET BEVOLKINGSREGISTER VAN LAREN TOELICHTING De Gelderse gemeente Laren is in 1852 begonnen met het aanleggen van een bevolkingsregister. Van de periode daarvoor

Nadere informatie

DANKBAAR. NIEUWSBRIEF 2010 Jaargang 18. nr. 1

DANKBAAR. NIEUWSBRIEF 2010 Jaargang 18. nr. 1 DANKBAAR NIEUWSBRIEF 2010 Jaargang 18. nr. 1 EVEN VOORSTELLEN INHOUD NIEUWSBRIEF Mijn Naam is Huibert Jan Dankbaar, geboren te Amsterdam 29-05-1955 en behoor tot de zo genoemde Amsterdamse tak, onder boeknr.

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg

De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg door 8 maart 2017 De nakomelingen van Willem Jans Vosseberg Generatie 1 1. Willem Jans Vosseberg, zoon van Jan Derks Vosseberg

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever Samenvatting 02073 Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontvangt eerst een salarisstrook met vermelding van

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 2000 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. We hadden al enige materiaal verzameld,

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

E95 Koks (kleine) Moezebrinkweg 4

E95 Koks (kleine) Moezebrinkweg 4 E95 Koks (kleine) Moezebrinkweg 4 Genealogische gegevens: (van microfiches Bibliotheek Winterswijk) Aantekeningen dokter Das rondom de Liberale Gifte van 1748 Koks, Ratum 57 Liberale Gifte 3 e Rot, no.

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak.

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 1999 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. Na veel speurwerk en alles wat we verzamelt

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK

OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK OVER WAPENBORDEN EN WAPENS OP HET VROEGERE ORGEL IN DE CUNERAKERK Dr. A.J. de Jong f Op de lezingavond van onze historische vereniging in september gaf de heer J.P.C. Hoogendijk een interessante lezing

Nadere informatie

Naam Geboorte Overlijden

Naam Geboorte Overlijden Namen van alle personen met de naam Vollenbroek in de periode 1811-1960 op de website wie was wie (overlijdensregister) Naam Geboorte Overlijden Partner Vader Moeder Jaar Plaats Leeftijd 1 Francis 1809

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf

WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN ( ) door. Dr. P.W. de Lange. Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf WAARD OM TE WETEN CORNELIS BOEKSCHOTEN (1906-1978) Een laat in memoriam en nog wat door Dr. P.W. de Lange Als dit stukje verschijnt zal het bijna vijf jaar geleden zijn dat Cornelis Boekschoten na een

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie