NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING"

Transcriptie

1

2 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990 wijkt nogal af van het beeld, dat nen heden ten dage krijgt wanneer men het Kerkplein van Ootmarsum bezoekt. De afwijkingen zijn een gevolg van verbouwingen, restauraties en afbraken die in de loop der eeuwen plaatsvonden. De meest ingrijpende verandering was die van 1839, waarbij de markante toren uit de 12e en 13e eeuw werd afgebroken, z.g. wegens bouwvalligheid, maar meer waarschijnlijk was men beducht voor instorting. De toren van Rijssen, die ongeveer gelijk was aan deze, was namelijk in 1826 ingestort. De scheidingsmuur tussen kerk en toren bleef bestaan, er werd eenvoudig een front van Bentheimer zandsteen voorgemetseld en men plaatste een houten torentje op het dak van het schip. Eerdere wijzigingen in het uiterlijk waren het gevolg van het dichtmetselen van de linker spitsbogige ingang en het doortrekken van het er boven geplaatste driedelige raam naar beneden toe. Het verlagen van het dak van de zijbeuk, waardoor de kerk het uiterlijk van een.pseudo-basiliek verkreeg, vond weer bij een andere restauratie plaats. Het schip van de kerk en het rechter transept dateren uit ongeveer de 13e eeuw. Het linker transept is van ongeveer De tekening geeft de toestand van omstreeks 1737 weer en is gemaakt naar een gewassen pentekening uit dat jaar van een onbekende tekenaar. Acht jaar later werd mijn eerste in Nederland bekende voorvader in deze toen sedert 1633 "Gereformeerde" kerk gedoopt. Het gebouw kwam rond 1809 weer in handen van de Rooms-Katholieken door een besluit van koning Lodewijk Napoleon. De Hervormden kregen geld om een nieuwe kerk te bouwen, de later zo genoemde "Waterstaatskerk". U zult zich wellicht afvragen, waarom wij de laatste jaren tekeningen van kerken op de omslag afbeelden. Dat heeft twee redenen. De ene is dat, vóór 1811, het jaar waarin de burgerlijke stand werd ingevoerd, de kerk, naast een geestelijke ook een administratieve functie had en wel het inschrijven van de dopen, aannemingen, huwelijken en in sommige streken ook begravingen. Daarvan profiteren wij als genealogen nu nog bij het zoeken naar onze voorouders en hun verwanten. Vandaar een hommage aan de vaak indrukwekkende gebouwen. 1

3 De andere reden is een persoonlijke en wel deze dat ik bezig ben mijn familiegeschiedenis te verluchten met op één formaat gemaakte potloodtekeningen van die kerken, waarin de leden van mijn geslacht (en dus zeker ook van anderen uit onze genealogische kring) gedoopt, dan wel gehuwd zijn. Van de beoogde serie van meer dan 80 kerken, zowel uit Twente alsook uit andere delen van Nederland en het Duitse greasgebied zijn er inmiddels ruim 20 gereed. Als de leden van onze afdeling er mee instemmen kunnen we nog vele jaren voort met telkens ons blad een nieuw "gezicht" te geven. Henk Prowijn. D e G e s l a c h t s n a a m s a a n n e m i n g Het voeren van een geslachtsnaam was in vroeger tijden geen algemene gewoonte, noch een op de wet steunend gebruik. Hanneer men zich wat concreter wilde aanduiden, bv. bij het laten dopen van een kind, bediende men zich veelal van een patronjm (naam van de vader) zoals Hendriksen, Klaassen enz. Verder kwamen beroepsaanduidingen voor en uiterlijke of feitelijke kenmerken (de Rode, de Jonge, de Korte enz.). Zeker in Twente, waar de bevolking voor het overgrote deel op het platteland woonde, kwamen de geslachtsnamen vaak overeen met de naam van de boerderij die men bewoonde of een stuk grond waarop men woonde (Broekhuis, ter Brake). De nadelen zullen duidelijk zijn. Een persoon kon in zijn leven misschien wel tien verschillende "geslachtsnamen" voeren die allemaal goed verklaarbaar konden zijn. De hoofdfunctie van een gelachtsnaam, het individualiserend vermogen, valt hierin natuurlijk niet terug te vinden. Familieverbanden zijn niet altijd gemakkelijk te ontdekken. Wie tegenwoordig wel eens een oud RK doopboek nakijkt weet dat het vaak problematisch is de familieleden in spé genealogisch te plaatsen. In een meer gecompliceerde maatschappij is het belangrijk dat personen concreet kunnen worden aangeduid. De Fransen, die ons land in de zomer van 1810 officieel inlijfden, waren van de noodzaak van een vaste geslachtsnaam doordrongen. Bij Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 werden de Nederlandse burgers verplicht om binnen een jaar een vaste geslachtsnaam te kiezen en te doen registreren. Aangezien de uitvoering van de maatregel niet behoorlijk in acht werd genomen, werd de termijn van één jaar bij nieuw decreet van 17 mei 1813 verlengd tot 1 januari Ondertussen werden bij de diverse gemeentes registers van geslachtsnaamsaaneming aangelegd. De methodes verschillen echter nogal. Bij sommige gemeentes moesten de burgers in persoon verschijnen. Velen zullen uit protest tegen de Pranse overheersing en, vanwege het gebrek aan daadwerkelijke sancties ook uit onverschilligheid, thuis zijn gebleven. Degene die wel verschenen waren niet altijd van de ernst van de maatregel doordrongen. Overtuigd dat de regeling na het verdwijnen van de Pransen zou worden afgeschaft lieten de burgers een lachwekkende, onvolledige of zeer voor de hand liggende naam noteren. 2

4 Andere gemeentes hebben, als ware het een volkstelling, personen op pad gestuurd die de huizen en boerderijen bezochten on aldaar een overzicht te maken van de bewoners. Zo werden de verschillende geslachtsnamen vast gelegd. Slechts weinig personen zullen op deze manier aan de aandacht ontsnapt zijn. Een aantal gemeentes reageerden pas zeer laat (in sommige gevallen pas na 1820) op de verplichting tot het aanleggen van het register. De fixatie van geslachtsnamen bleef daar nog jaren uit. Na het herwinnen van onze onafhankelijkheid in november 1813 nam de Ne~ derlandse wetgever het idee van vastleggen van geslachtsnamen over. Bij Koninklijk Besluit van 8 november 1825 moest het bevel nog eens onder strafbedreiging worden herhaald. Bij de invoering van het Burgerlijk Hetboek in 1838 is tenslotte de verplichting van het voeren van een vaste geslachtsnaam in de wet vastgelegd. Hanneer een burger zijn geslachtsnaam had laten vastleggen dan kon er in de practijk nog heel wat misgaan. In het bijzonder samengestelde geslachtsnamen, al dan niet in overleg met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand va6tgesteld, waren vaak ongebruikelijk of historisch gezien onjuist. Een voorbeeld van een ongebruikelijke naam. Een directe voorouder van mij was gedoopt en getrouwd als Oude Hannink. Deze heeft waarschijnlijk de naam Rorink aangenomen - het register van de gemeente Heerselo is verloren gegaan. Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Rorink Oude Hannink, welluidend mischien maar gekunsteld. Een voorbeeld van een historisch gezien onjuiste naam. Een persoon was gedoopt als Oude Hennink. Hij gebruikte als geslachtsnaam "ter Brake", de naam van zijn vader en grootvader. Bij zijn trouwen werd als naam Oude Hennink op Brake gevoerd. Historisch gezien onjuist, het had andersom moeten zijn. In beide voorbeelden heeft men geprobeerd de tijd voor en na de fixatie van de geslachtsnaam zo goed mogelijk te verbinden. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke naam niet vaak zal zijn doorgegeven. Hel was dit het geval bij de volgende categorie! fouten gemaakt bij het aangeven van een kind. In een groot aantal gevallen zullen deze "foute" geslachtsnamen tegenwoordig nog bestaan. Door het analfabetisme dat op grote schaal voorkwam en het vooreerst nog ontbreken van een trouwbrief of trouwboekje kwamen ondanks de goede bedoelingen voortdurend variaties binnen die geslachtsnamen voor; Leussink of Leusink, Klieverik of Klievik etc. Veel ernstiger zijn de gevallen waarin de vader al dan niet per ongeluk een andere geslachtsnaam heeft gebruikt. Destijds meende ik heel wat ontdekt te hebben toen "Rorink" een broer "Groot Roord" bleek te hebben. Later vond ik in de gemeente Denekamp twee volle broers, die Ter Duis en Luft heetten. Vader had bij het tweede kind zijn bijnaam Lölf opgegeven die de ambtenaar als Luft had ingeschreven. Elke genealoog zal wel zijn eigen voorbeelden kennen. De meeste mensen accepteren hun geslachtsnaam, al dan niet met historische fouten, zonder problemen. Ieder jaar zijn er echter een aantal mensen die terecht of 3

5 onterecht menen dat hun geslachtsnaam een wijziging dient te ondergaan. De mogelijkheden daartoe zal ik een volgende keer bespreken. R.F.A. Rorink. D e A f w e z i g e n Op 13 januari 1812 werd door de Prefect van het Departement der Honden van de Yssel te Zwolle de oproep gedaan voor de lichting militairen voor het jaar 1810, dus geboren in Het arrondissement Almelo, met een bevolking van personen, moest voor het landleger 85 en voor de marine 42 jonge mannen leveren. De Onder-prefeet moest de aantallen voor de verschillende Kantons naar evenredigheid vaststellen. De Raad van Recrutering hield in het Arrondissement Almelo te Almelo zitting op 15 februari voor de kantons Goor, Oldenzaal en Enschede en op 16 februari voor Ootmarsum, Delden en Almelo. Om te voorkomen dat jongelingen die ingeschreven stonden in de doopboeken van Almelo zich aan de oproep zouden onttrekken, werd op 18 januari 1812 door de Raad van Almelo besloten en afgekondigd dat alle mannen geboren in 1790 in Almelo, doch die waren overleden of om een andere reden afwezig, moesten worden aangegeven op het gemeentehuis. Deze aangifte moest gebeuren door een der naaste familieleden die enige getuigen moest meebrengen. Door dit besluit ontstond een register met inschrijvingen zoals de volgende.' In het jaar Ben Duizend Acht Honderd en Twaalf de twintigste der maand Januari zijn ten gevolge van ons besluit van den achttiende der lopende maand voor ons Maire van Almelo gecompareerd Gerrit Bruins, Adolf Scholten en Hermen ten Bruggencate respective te Almelo woonachtigh, verklarende, op deselvs personeele verantwoordelijkheid, waar en waarachtigh te zijn, dat des eerstgem. zoon Lukus genaamd en den 13 Mei j 1790 alhier gedoopt reeds voor 6 è 7 jaaren alhier overleden is en hebben de comparanten deeze beneevens ons geteekend Gt Bruins A. Scholten H. ten Bruggen Kate De Maire J. van Riemsdijk. De aangiften werden gedaan op 20, 21, en 25 januari en werden alle ondertekend door burgemeester J. van Riemsdijk. De inschrijvingen overledenen betreffend waren allen ongeveer gelijk en betroffen: 4

6 Altena, Hendrik Beunk, Gradus Bokhoeve, Jannes Boon, Bgbert Brugge, ter, Hendrik Bruins, Luku6 Dull, Pieter Pienenan, Gerrit Fikkert, Jannes GraBdorp, Frederik Grobben, Jannes Haar, ter, Antonius Hannink, Jannes Hendricus Reint Hinnen, Hendrik Hinnen, Hermannus Hondebrink, Gerrit Kamphuis, van 't, Jannes Rnoef, Gerrit Jan Leushuis, Gerardus Meulenbeld, van 't, Abraham Hieghoop, van den, Abram Nieuwkanp, Karei Ortel, Louis Robbenhaar, Kleine, Henricu6 Joannes Schotveld, Bverwijn Wonde, van de, Gerrit Jan Gerrit A. Jan Hendrik B., Blsche Dragonjer. Gerrit B., Hendrina Aalderink* Lambert B., Hermina v.'t Blaauwehuis. Bgbert t.b.+, Swenne Aarjans Gerrit B. Elias D., Catharina Maria Dekkers. Hendrik F., Jenne van Boonshuis* Lambert F., Hendrika Oonk. Hendrik Jan G., Margretha Tijink Albert G. +, Janna Brout»er+ Joannes t.h.+, Catharina Stevens. Jannes Henricus H. +, Carolina Bootsveld. Hannes H. +, Hendrika Hekenkamp. Hendrik Jan H., Blse Boom. Lambert H., Janna Hondebrink+ Harm v.'t K., Aaltje v.d. Bosch. Jannes K. +, Berendina van 't Hinnenveld. Bernardus L. +, Haria Spieker. Prederikus v.'t H., Hendrina van Wevershuis. Gerfit v.d.h., Janna Heijer. Arend N., Swaantje Swierse. Gerrit 0., Hargaretha Bolks. Joannes K.R. Hendrik S., Geertruid Schotveld. Gerrit v.d.h., Aaltje Weidekamp. Johanna de Lange, weduwe van Pieter Smit, Adolf Scholten en Jannes ten Bruggenkate meldden: Wilhelmus Smit, zoon van Pieter S., overleden, eo Johanna de Lange, gedoopt 12 september 1790, "is voor ongeveer drie jaren als arm-kind in dienst gesteld door Gandarmes van hier vervoerd geworden". Jacobus Honnik, Bgbert ter Brugge en Gerrit Jan Lulof kwamen melden dat Harkus Goedman, zijn vrouw Carolina Sophia Honnik en hun zoon Johan Hen drik Harkus Goedman, geboren of gedoopt 6 juni 1790 niet meer in Almelo melo woonden. Zij wisten niet waar het gezin zich ophield, omdat zij "des nachts in stilte van hier vertrokken zijn". Het register bevindt zich in het Archief van de gemeente Almelo. A.P. de Jongeburcht.

7 G e n e a l o g i s c h a l l e r l e i. MORMONEN EN GENEALOGIE In dagblad "Tubantia" van 9 september 1989 werd door de heer Dick Hörst onder de titel: "Bestaat er misschien toch een rijke tak van onze familie...? uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijkheden die de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (kortweg aangeduid al6 " de Mormonen") biedt voor onderzoek op genealogisch gebied. Zoals Hellicht bekend, is een van de opdrachten van de lidmaten van deze kerk het samenstellen van een eigen kwartierstaat met het doel te komen tot meer zicht op een verbondenheid met de voorouders, mede met het oog op een "vriendelijke hereniging" in een hiernamaals. Inherent aan deze opdracht is het streven om wereldwijd zoveel mogelijk persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren. Vooral in de naoorlogse jaren richten vertegenwoordigers van deze kerk zich tot gemeentebesturen, rijksarchieven en andere archiefvormende instellingen met het verzoek de onder hen berustende persoonsgegevens te mogen verfilmen op microfilm. Een groot aantal registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, DTB's, notariële archieven etc. zijn inderdaad verfilmd. Het is geen geheim, dat b.v. de rijksarchieven in de provincie van dit filmmateriaal van de Mormonen gebruikgemaakt hebben voor de opbouw van hun filmbestand op de studiezalen (helaas is ook heel goed te merken dat het kopieën van kopieën betreft: de leesbaarheid, vooral van de oudere registers, is vaak erg slecht!). Het hoofdkantoor, waar deze enorme voorraad microfilms bewaard wordt, is in Salt Lake City, met een bijkantoor in Frankfurt en een filiaal, sinds november 1988, in Apeldoorn. De heer Tjoonk en ik bezochten onlangs het centrum in Apeldoorn, gevestigd in een zaaltje naast het kerkgebouw Boerhavestraat 62, hoek Edisonlaan en spraken daar met de heer Peters. Het beste laat zich dit gesprek samenvatten met erop te wijzen dat in Apeldoorn in eerste aanleg een aantal catalogi aanwezig is waarin kan worden nagezien wat er voorhanden is aan microfilms, waarna men deze films hetzij in Frankfurt, hetzij in Salt Lake Citj kan aanvragen. Dat kost voor de toezending per film ƒ 11,50, en ƒ 5,- meer als men de film in Apeldoorn wil houden. Daarnaast beschikt het centrum in Apeldoorn over een microfichesbestand op persoonsnaam van de namen voorkomende in de bovengenoemde kwartierstaten van de lidmaten. Het is dus persé niet juist dat er van iedereen gegevens ontleend aan verfilmde geboorteacten enz. zouden zijn. Hat ons erg tegenviel was de geringe hoeveelheid films die in Apeldoorn aanwezig was. Hij hadden vooraf even het idee gekregen, mede naar aanleiding van gesprekken met cursisten, dat in Apeldoorn vrijwel heel Nederland ter inzage lag, maar u zult reeds uit het voorgaande begrepen hebben dat dat een waanidee was. 6

8 Net is, zeker voor de beginnende onderzoeker, nauwelijks interessant on Apeldoorn te bezoeken. Het zij hier nog eens uitdrukkelijk gezegd! Apeldoorn heeft hetzelfde als het Rijksarchief in Zwolle en daar staat het onmiddellijk gratis te uwer beschikking, in Apeldoorn noet het eerst worden opgevraagd in Frankfurt of Salt Lake City, dat kost een paar een* ten en het materiaal biedt niets meer! Het wordt natuurlijk anders als u gegevens zoekt over de grens, b.v. van voorouders diep in Duitsland, in Amerika, Australië of noem maar op. Dan verdient het aanbeveling na te gaan wat de Hormonen daar hebben verfilmd, zodat u die films naar Apeldoorn kunt laten komen. Het centrum beschikt voorts over een op microfiches opgenomen catalogus van publicaties op genealogisch gebied, maar ook hier is weer een waarschuwing op zijn plaats! een onderzoek via het bekende Repertorium van Van Beresteyn en het kaartsysteem van het CBG lijkt veel interessanter. Hellicht is de namenklapper interessant voor de gevorderde onderzoeker, die reeds over veel gegevens beschikt en dan mogelijk verbindingen kan leggen tussen hetgeen in het microfichesbestand staat en zijn eigen gegevens. In dit verband sprak ik met on6 mede-lid, de heer Ter Brugge, die ook in Apeldoorn was geweest en daar o.m. kopieën had gemaakt van alle in het fichebestand voorkonende namen Ter Brugge. Na grondig onderzoek van deze gegevens is de heer Ter Brugge gaarne bereid t.z.t. in deze rubriek verslag te doen van zijn bevindingen. Ik ben zeer benieuwd of het hem nieuwe gegevens zal hebben opgeleverd. Voor diegenen, die na het lezen van het voorgaande nog staan te trappelen van ongeduld om naar Apeldoorn af te reizen! het centrum is geopend op dinsdag en vrijdag van uur, alleen na afspraak met de heer Heijdemann, tel 055* Het centrum beschikt over 5 leesapparaten. Fotokopieën kosten f 1,25 per stuk. Wim Kooiman. B o e k b e s p r e k i n g e n e n a a n k o n d i g i n g e n. Hella S. Haasse. Schaduwbeeld of het Geheim van Appeltern, Kroniek van een leven. 472 blz. De levensbeschrijving van Joan Derk van de Capellen. Het boek geeft een goede indruk van het functionneren van de Staten van Overijssel in de 18e eeuw. He komen de Drost van Twente tegen die zich verzet tegen het afschaffen van de drostendiensten. Zeer boeiend geschreven. Onder auspiciën van de "Historische Kring Losser" verscheen in 1986 een eerste boekwerk over grondstukken en bewoners in het dorp Losser omstreeks het jaar Bind 1989 volgden twee nieuwe uitgaven op dit terrein, handelende over grondstukken en bewoners in de marke Losser omstreeks Het geheel is aangevuld met een schat aan detailkaarten, ontleend aan de oude kadastrale archieven.

9 Hat deze boeken bijzonder interessant naakt is dat ook de gegevens van de volkstelling 1795, het vuurstedenregister en enkele schattingsregisters zijn opgenomen. Hierdoor is een zeer konpleet overzicht van de geneente Losser ontstaan. Ik raad een ieder, die in dat gebied "op zoek" is, het raadplegen van deze boeken sterk aan. H.G.H. Tjoonk. BURGERBOEREN , , , Van commentaar voorziene uitgave van de Stichting Oudheidkamer Riessen blz. De Stichting Oudheidkamer Riessen zond ons bovengenoemde uitgave toe. De redactie is altijd dankbaar wanneer zij zulke uitgaven mag ontvangen. Plaatselijke initiatieven als deze waardoor de aandacht gevestigd wordt op bronnen die zonder zulk een gemakkelijk leesbare heruitgave, voorzien van een personenregister, gemakkelijk in het vergeetboek terecht konen, zijn altijd zeer welkom. Het is een aardige uitgave geworden verzorgd door Mevrouw H.M.J. Scholten (voorwoord en coordinatie), de heren D. Poortman (inleiding en bewerking), J.H. Hissink (technische uitvoering), M. Paetzel (verzorging omslagfoto waarop het oude stadhuis staat afgebeeld) en mevrouw G.H. Paetzel-Veenstra (redactie). Het eenvoudig verzorgde boekje bevat een vijftal afbeeldingen die de tekst en de sfeer verlevendigen. De inleiding is informatief. De trans literaties in modern nederlands doen wel eens de vraag rijzen waar de commentator spreekt en waar het handschrift. De individuele notities geven hier en daar een heel persoonlijk beeld van de betrokken ingeschrevene en zijn/ haar omstandigheden. Onder de inschrijvingen vond ik er ook een, die ik gaarne nader toegelicht had gezien. Zo zal nienand zonder raadpleging van een woordenboek Latijn goed weten wat het woord "caveeren" betekent in de tekst op p. 25 ter zake van de inschrijving van 29 maart Maar overigens gaarne alle lof. Het boekje is te verkrijgen bij Mevrouw H.M.J. Scholten, Rijssense straat 118, 7441 AK Nijverdal. Prijs ƒ 7,50. G.A. Hamel. Op verzoek van de Culturele Raad Overijssel plaatsen wij hierbij, enigszins bekort, de volgende mededeling. OVERIJSSELS CONTACTBERICHT. Het Overijssels Contactbericht is het kwartaalblad van de Sector Geschiedenis en Cultuurbeheer van de Culturele Raad Overijssel. Het blad is onmisbaar voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Overijssel. 8

10 U vindt er een grote hoeveelheid informatie in over museale en geschied' kundige ontwikkelingen in en buiten Overijssel. Het blad heeft onder meer de volgende rubrieken! Historie, Musea, Monumesten en Boekennieuws. Afzonderlijke aandacht verdient de rubriek Vraag en Antwoord, waarin de consulenten van de sector geschiedenis en cultuurbeheer vragen zullen beantwoorden. Abonnees van het Overijssels Contactbericht ontvangen gratis het "Overijssels Tijdschriftenoverzicht" én het jaarlijks "Cursu6overzicht Geschiedbeoefening en musea". De abonnementsprijs van het Overijssels Contactbericht bedraagt ƒ 19,50 per jaar. Voor meer informatie, een abonnement of een gratis proefnummer kunt u zich wenden tot de Culturele Raad Overijssel, Jacob Catsstraat 25, 8023 AE Zwolle. Telefoon K w a r t i e r s t a t e n. Ingezonden kwartierstaten worden eerst in het persoonsbestand Twente opgenomen. Daarna wordt de kwartierstaat "uitgedraaid" en vergeleken net de ingezondene. Desondanks, of misschien daardoor, worden er fouten gemaakt. Door deze werkwijze worden er mogelijk contacten gevonden met reeds eerder ingevoerde personen en bestaat de mogelijkheid dat de computerkwartierstaat verder gaat dan de ingediende. Over de computer-kwartierstaat nog het volgende: * betekent geboren of gedoopt De opgegeven plaatsnamen zijn soms die waar de kerk staat, soms ook is er een marke of zelfs een buurtschap gegeven. Bij alias vermelden wij iedere mogelijke andere naam waarmee betrokkene wel aangeduid werd. Dat was dus zeer vaak de naam van de boerderij. De namen in een kwartierstaat worden voorafgegaan door een "persoonsnummer", dat is het nummer waarmee die persoon in de computer bekend is. Indien U van een persoon meer weet of denkt dat hij dezelfde is die in Uw kwartierstaat voorkomt, gaarne bericht met vermelding van dat nummer. Opname van kwartierstaten in dit orgaan geldt altijd als een zoekoproep aan medeleden en dus niet als een publicatie van iets dat zijn uiteindelijke vorm gekregen heeft. Evenmin staan alle kwartieren onomstotelijk vast. Voordat u gegevens in uw eigen kwartiestaat overneemt dient u alles te controleren bij de bron! In sommige gevallen is ter wille van de overzichtelijkheid de proband wat jonger gekozen dan gebruikelijk. Hat betreft kwartierstaat (Wilmink): meer waarschijnlijk lijkt: JAN WILMINK, * Hengelo , Hengelo Hever. Tr. Hengelo iet AALTJEN UARHTINK, alias UERHTINK, * Hengelo , Hengelo , dochter van C O R N E U S UERMTINCK en ENGELKEN 00LDERINCK.

11 UILLEM W I L M I N K, t Hengelo , * Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: GEESKEN WILMINK, * Hengelo , Hengelo JAN UILMINK, * vóór ANNA TER REEF, «vóór ADOLPH GERRITSEN UILHINK, alias UILHINCK, * Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: HENDRINA ALBERTSEN REEFF, * Hengelo vóór 1705, * Hengelo vóór K w a r t i e r s t a a t W i l m i n k (90-1) J0HANNA WILMINK, * Hengelo , + Hengelo Tr. Hengelo met FREDERIK HAAN, * Hengelo , t Hengelo , zoon van KAREL JAC08US HAAN en FREOERIKA BRUINS GERHARDUS WILMINK, * Hengelo , t Hengelo Tr. Hengelo iet: JENNEKEN UILMINK, * Hengelo , Hengelo GERRIT UILMINK, * Hengelo , * Hengelo Tr. 2e Hengelo net: JANNA UILMINK, * Hengelo , t Hengelo GERRIT UILMINK, * Hengelo , t Hengelo Tr. Hengelo iet: HERMINA PEEZE, * Hengelo , * Hengelo HENDRIK UILMINK, * Hengelo vóór Tr. Hengelo net: JENNEKEN UEVERS, alias P LA AI, * Lonneker GERHARDUS UILMINK, alias WILMINCK, * Hengelo Tr. Hengelo «et: CATRINE (ANNA) TER WEELE, alias UELE, * Hengelo JANNES UILMINK, * Hengelo , Hengelo Tr. Hengelo met: EVA KEUZENKAMP, * Hengelo vóór 1755, + Hengelo GRADUS PEEZE, alias PESE, * Borne , Hengelo Tr. Hengelo net: ANNEKEN HÖFTINK, alias HÖFTEN, * Twekkelo vóór 1760, t Hengelo

12 HENRIC «EVERS, * VÓÓT HERHKEN JANSSEN, * vóór JAN UILMINCK, * Hengelo vóór LISABETH POST, * Hengelo vóór EVERT TER UELE, alias UEELE, * Hengelo vóór NARGRETE TEN VOORDE, * Hengelo vóór JAN UILHINK, * Hengelo vóór 1730, + Hengelo vóór Tr. Hengelo iet: GERTRUDIS TER HAAR, * Borne , + Hengelo vóór GERRIT KEUZENKAHP, * Vóór 1735, t Hengelo vóór JENNEKEN KLUHPERS, * vóór 1740, t Hengelo vóór GERRIT PEEZE, alias PESE, * Hengelo vóór Tr. Borne «et: GREETJEN HESSELINK, * Borne vóór HARNEN HÖFTEN, * vóór JENNEKE LEUSSINK, alias LUESSINK, * vóór STEPH TER HAAR, * vóór UILHELHINA HANNINCK,» vóór A.B. van 't Wel-Nieman. K w a r t i e r s t a a t P I e g t (90_2) HENDRIKUS PLEGT, * Ueerselo , t langeveen Tiaaeraan/ Landbouwer. Tr. Ueerselo aet HENRICA GOSSELT VORSPOEL, * Saasveld , Langeveen , dochter van HENDRIKUS GOSSELT VORSPOEL en GEERTRUID DETERD JANNES PLEGT, * Ueerselo , t Ueerselo Landbouwer. Tr. Ueerselo aet: MARIA JOHANNA VELTHUIS, * Denekanp , Ueerselo i HERMANNES JOANNES PLEGT, * Deurningen , t Ueerselo Landbouwer. Tr. Ueerselo net: MARIA RUTGERINK, * Deurningen , + Ueerselo HERMEN VELTHUIS, * Ootaarsua vóór 1790, + Groot Agelo Landbouwer. Tr. Ueerselo aet: JANNA HEIJERS, * Ootiarsui , t Denekaap

13 HENDRIK P LE 6T, alias TINSELBOER, BOERS, * Duider vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: NN HEUVER (HU1JS), alias OVERHEUVINK, * Agelo vóór WILHELMUS ROTGERINK, * Oulder vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: JULIAHA VOLHERINCK, * Deurningen LUCAS OTHAN, * Denekaap Landbouwer. Tr. Ootaarsua «et: JANNA VELDHUIS, * Ootaarsua JANNES HEIJERS, * Ootaarsua , t Groot Agelo Landbouwer. Tr. Ootaarsua «et: ALEIDA GETKOTTE, * Ootaarsua , + Groot Agelo GERRIT EGBERTSEN OVERESSE, alias BOERSHUIS,TINSELBOER, * Weerselo vóór Landbouwer. Tr. Deurningen «et: MARIA HENDRIKSEN BOERS, alias TINSEL, * Duider vóór HERHEN JAN HEUVER, * Klein Agelo vóór Landbouwer. Tr. Ootaarsua aet: ALE SCHOLTEN, alias VERWIJCK, * Tilligte vóór JAN ROTGERINK, alias ROTTGERINGK, * Duider Landbouwer. Tr. Deurningen aet: SUENNE HANNINK, alias HANNINGK, * Oulder Ó GERRIT VOLMERINK. alias VOLMER, * Rossua Landbouwer. T r. Deurningen «et: FENNE GERRITSEN UALKOTTE, * Rossu« SANDER OTTINK, * vóór Tr. Denekaip «et: GESE UOLBERINK, alias BAALHUIJS, * vóór ROELF VELTHUIJS,» vóór Tr. Ootaarsua «et: LIJSEBETH KUIJPERS, * Nijstadt vóór LUCAS HEUPINK, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua aet: HERMINE SMEIJERS, * Agelo vóór JAN GETKATE, * Ootaarsua Tr. Ootaarsua aet: HINDRICA UINKELINK, * Ootaarsua JAN HEUFFER, * vóór Tr. Ootaarsua aet: EEFKEN VINCKEN, * Klein Agelo vóór

14 LAMBERT 0L0E SCHOLTE, alias VERWIJK, * vóór JAN ROTGERINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal iet: AERNE JANZEN TEN 5TR00THUIJS, * Nijstadt vóór WILLEH HANNINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal iet: FENNEKEN MEILING, * Duider vóór SERENT VOLMERINK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal 25.06^.1699 «et: GEESKEN MEILING, s Duider vóór GERRIT TEN WALKOTTE, * Duider vóór Tr. Oldenzaal net: GEESIEN SEVERINKS, * Duider vóór LUCAS OTTINK, * Denekaap vóór Tr. Denekaap aet: HEILE SANDERS, * Denekaip vóór ADOLPH ROLOFZEN TEN VELTHUIS, * Nijstadt vóór Tr. Haaksbergen aet: HENDRIKJEN ROELOF TEN KINKELER, alias KORTEN, * Boekelo Haaks vóór JAN HEUPINCK, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua 28.04,1715 aet: AELKEN UICHERINK, * Tilligte vóór BERENT TE GETKATE, * Groot Agelo Tr. Ootaarsua aet: AELTJEN ABRAHAHINCK, * Ootaarsua JAN WINKELINCK, * Ootaarsua Tr. Ootaarsua aet: GEESIEN SCHOLTEN, * vóór AEL8ERT TEN SCHOLTE, * Tilligte vóór Tr. Ootaarsua aet: AELE TEN MASELAND, * Tilligte vóór WILLEM HANNINCK, t Duider vóór Tr. Oldenzaal aet: HILLE TEN COGGENSCHOT, * Duider vóór WERNER MEILINCK, * Duider vóór Tr. Oldenzaal «et: JENNEKEN WAASSINCK, * Duider vóór GEERT GETKATE, * vóór SWENNE NN, * vóór JAN ABRAHAHINCK, * Klein Agelo vóór Tr. Ootaarsua aet: AELTJEN FRANSZ, * vóór

15 JAN WINCKELINCK, * Agelo vóór ALE N N. * vóór H.G.J. Borgers. K w a r t i e r s t a a t V e l d h u i s (90-3) i I JOHANNA GESINA VELDHUIS, * Oldenzaal , Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet ALBERTUS SCH0LTE (N), * Oldenzaal ( HERMAN VELDHUIS, * Oldenzaal , Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: CATHARINA VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal BERNHARD VELDHUIS, * Oldenzaal , t Oldenzaal vóór Tr. Oldenzaal iet: JOHANNA FRANSEN, * Oldenzaal , Oldenzaal BERNHARD VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal , vóór Tr. Oldenzaal iet: GEZINA TEN VELDHUIS, * Oldenzaal , vóór HENRICUS TEN VELDHUIS, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: CHRISTINA BERÉNSEN, * Losser vóór HERNANNUS FRANSEN, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: II GEZINA THEODORA TER ELLEN, alias UOLBERS, * Oldenzaal ( JAN VAN ZUTPHEN, * Oldenzaal ANNA CATHARINA SLEEBOSCH, alias ACHTERBOSCH, * Oldenzaal JAN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: EUPHEHIA TEN POLL, * Oldenzaal HARHEN STEVEN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * vóór Tr. 2e Oldenzaal iet: ALEIDA LAHMERS, * Nienborg vóór

16 % ARNOLDUS FRANSEN, * Oldenzaal Tr. Oldenzaal iet: ANNA CATHARINA REGTERS, * Oldenzaal JOHANNES TER ELLEN, alias WOLBERS, * vóór HARGARETHA NACKE, * vóór HERMAN VAN ZUTPHEN, * vóór Tr. Oldenzaal iet: GEERTRUIOA (EUPHEMIA) VAN LUIKENHUIS, * Denekaap vóór JACOBUS SLEEBOSCH, al ia* ACHTERBOSCH, * vóór CATHARINA SMITKAMP, * vóór JAN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, * Oldenzaal Sch oemaker. Tr. Oldenzaal iet: GEZINA TER LINDEN, * vóór HERMEN TEN POLL, alias POLHUIS, VAN HET, * vóór Tr. 2e Oldenzaal iet: JOHANNA WILMINK, * Epe (Munster) vóór ADOLPHUS FRANSEN, * vóór CATHARINA NIENHUIS, alias VOS, * vóór HERMANNUS REGTERS, alias RECHTERS, * vóór MARIA ALBERTSEN, alias LAMBERTS, * vóór STEVEN TEN VELDHUIS, alias VELTHUIS, *. vóór Tr. Oldenzaal iet: ANNA MARIA HETTERMAN, alias HESTERMAN, * Metelen vóór M. Muller'Scholten. ( ' r a g e n r u b r i e k Leden van onze vereniging hebben de mogelijkheid in deze rubriek vragen te stellen. Het is niet de taak van redactie of bestuur om die vragen te behandelen. De adressen van de vragers vindt u op de laatste blz. van dit nummer. De vragen dienen schriftelijk ingediend te worden. De redactie is natuurlijk wel benieuwd naar de resultaten en zal een berichtje daarover, voor publicatie in dit tijdschrift, bijzonder op prijs stellen. Vraag 90-1 Zelfs de vaklui op het Rijksarchief in Zwolle konden mij niet helpen met onderstaande vraag! 15

17 Huwelijksacte uit 1796: "... en ieder kint een koe en één bedde zoo het moet bespreid worden en ieder een kist en de beide meisjes ieder een zwart kleed en zullen de kinderen onderhouden in kost en kleere zoe lange zij het zelfs verdienen kunnen en zullen de kinderen in voerdoek onderhouden zoe lange zij ongetrouwd zijn..." Testament uit 1832: aan mijne beide zoons Harmen en Jannes ieder respectievelijk tot aan hun dertigste jaar, twee nederlandsche ellen voordoek jaarlijks". Vraag: wat is dit voer- of voordoek??? B e s t u u r s M e d e d e l i n g e n 1 Ton Boswerger. ( J a a r v e r s l a g (concept) 1. Ledenstand. Aantal leden per 1 januari 1989 : 208 per 31 december 1989 : Bestuurssamenstelling. Het afdelingsbestuur was per 1 januari 1989 als volgt samengesteld: voorzitter: Ir. H.C. Zorn. secretaris: G.J. ten Hoeve. Penningmeester! Ing. H.G. Prowijn. lid: Mr. G.A. Hamel. Tijdens de jaarvergadering te Hengelo op 18 februari werd de heer G.J. ten Hoeve, volgens rooster aftredend, als secretaris herkozen. In de vacature van het vijfde lid werd niet voorzien. Tot afgevaardigde en plv. afgevaardigde voor de Algemene Vergadering werden Ten Hoeve, resp. Zorn herkozen. I 3. Bijeenkomsten Lezing door F. Rensen, Afd. Groningen, over de genealogische en kunsthistorische betekenis van grafmonumenten en rouwborden. 33 aanwezigen Jaarlijkse afdelingsledenvergadering, gevolgd door enkele korte voordrachten van leden. 43 aanwezigen. 16

18 16.3 Avondbijeenkomst net een voordracht van ons nedelid J. Koekenberg uit Oldenzaal over de nanualen van de ontvangsten van de kerkneester der Plechelnuskerk van 1712 tot 1780, net speciale aandacht voor de verluidensboeken. 19 aanwezigen Lezing H. Ijzerman over het fotograferen bij de genealogie en over Alva's Raad van Beroerten. 45 aanwezigen. 9.9 Lezing door H. Engelbertink uit Rossun over de kroniek Engelber* tink, een door en door Twents geslacht. 29 aanwezigen Contactniddag te Hengelo. 50 aanwezigen Lezing door H. Kooiman, lid van de afdeling over zijn ervaringen bij het genealogisch onderzoek. 30 aanwezigen. 4. Vergaderingen van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur kwan 6 naai in vergadering bijeen en wel op 6.2, 30.5, 9.8, 16.10, en Bovendien had het afdelingsbestuur een regionaal overleg net het bestuur van de afd. West-Overijssel op 11.9 te Nieuwleusen. 5. Mededelingenblad. "Twente Genealogisch" verscheen ook weer in dit jaar elk kwartaal net een totaal van 64 blz. tekst in een oplage van 325. Het aantal abonnees is 25. In de jaargang 1989 werden o.n. 17, neest korte kwartierstaten gepubliceerd. Het is verheugend dat daarop door de leden van binnen, naar ook van buiten de afdeling flink gereageerd wordt. Aan door leden ingezonden kopij was geen gebrek. 6. Overige activiteiten. Het Persoonsbestand Twente vóór 1812 groeide tot boven de Dit jaar werd een "ledencontact" project gestart, waar tot nu toe slechts 45 leden aan deelnenen. Voor actief nedewerken in een contact- of werkgroep bleek helaas nog te weinig belangstelling. Aldus vastgesteld in de afdejlingsledenvergadering van De Voorzitter: De Secretaris: O p r o e p Zoals bekend is het bestuur nog steeds onderbenand. Daardoor zijn de bestuursleden vrij zwaar belast. In het vorige nunner van TG deden we een oproep voor twee functies. Met 501 succes: Mevrouw A.B. van 't Hel-Nienan zal de postale verzorging van TG op zich nenen: dat is heel fijn. Nu dus nog de tweede functie!

19 Wij zoeken! Ben of twee personen die bij lezingen of vergaderingen zorgen dat al het nodige aanwezig is. He denken aan een projektor, een glaasje water enz. Nadere inlichtingen bij de secretaris. A f d e 1 i n g s l e d e n v e r g a d e r i n g Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering op woensdag 28 februari 1990 in Avion, Deurningerstr 27 Enschede, aanvang uur. I Namens het afdelingsbestuur: H.G. Zorn, Voorzitter. A G E N D A i I. Opening en mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Verslag afdelingsledenvergadering van zaterdag 18 februari Het concept-verslag is afgedrukt in TG 89-2 blz. 29 en Jaarverslag Financieel verslag Begroting Verslag gecombineerde vergadering 27 januari Bestuursverkiezing. Volgens rooster zijn aftredend de heren H.G. Frowijn en G.A. Hamel. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beide heren te herkiezen resp. als penningmeester en als lid. Er is er nog steeds een vacature, waarin het bestuur niet kon voorzien. Kandidaten daarvoor en eventuele tegencandidaten voor de herkiesbaren kunnen worden gesteld door ten minste vijf leden, uiterlijk een week voor de vergadering, schrifteliijk en ondertekend, bij de afdelingssecretaris. 9. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor de heren Ten Hoeve en Zorn opnieuw als zodanig te benoemen. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Voorstellen met toelichting, ter behandeling in de afdelingsledenvergadering, kunnen tot uiterlijk een maand voor d«vergadering ingediend worden bij de secretaris. Het financieel verslag en de begroting 1990 zullen ter inzage liggen. Na de ledenvergadering zal er gelegenheid zijn om met het bestuur van gedachten te wisselen over de toekomst van de afdeling. Ook hopen wij dat enkele leden iets willen vertellen over hun ervaringen en vondsten. 18

20 B e d a n k j e. Mevrouw G.J. ten Have-de Leeuw kwam tijdens de pauze van onze bijeenkomst in het Parkhotel ongelukkig te vallen en brak daarbij haar bovenarm. Zij dankt allen voor de getoonde belangstelling en voor de bloemen die het bestuur namens de afdeling zond. Het gaat haar weer aardig goed. A g e n d a Zaterdag 13 januari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Lezing door de heer Ir. R.A.J. Dix uit Zevenaar. "Se inrich- ^ ting van het familiearchief". Degenen die de heer Dix eerder hoorden zullen zeker weer komen. N.B. Parkeren kan men achter het gebouw, in de Raiffeisenstraat. Dinsdag 6 februari, uur. Bezoek aan de bibliotheek van het Provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2. Nadere informatie bij de Afdeling West Overijssel van de NGV. Zaterdag 10 februari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Voordracht met dia's door Vf. Ahlers: Willem Vleertman, postmeester van diverse staatshoofden in de 17e eeuw: een interessante 01- deozaler. De heer Ahlers publiceerde op het gebied van de geschiedenis van het postwezen. Woensdag 28 februari 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te Enschede. Jaarvergadering. Zie onder Bestuursmededelingen. Na de vergadering napraten en wellicht hebben enkelen van ons iets te melden over nieuwe ervaringen. Zaterdag 10 maart 1990, uur in Avion, Deurningerstraat 27 te ( Enschede. Lezing door de heer J.H.R. Wiefker uit Losser: Het familieboekje van Franciscus Davina De heer Wiefker heeft veel gestudeerd op de geschiedenis van Twente en daarover heel wat gepubliceerd. Onder andere over Espelo, zie ook Jaarboek Twente Zaterdag 21 april uur. Contactmiddag, samen met West Overijssel. Gebouw "Het Visnet", Grotestraat 70, Nijverdal. V E R Z O E K Wilt U adreswijzigingen, verzoeken tot overschrijving naar een andere afdeling of andere mutaties doorgeven aan het secretariaat van de afdeling (zie hieronder), en aan: N.G.V. Postbus AZ Amsterdam. 19

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

Een studie van Albert Metselaar

Een studie van Albert Metselaar 1 DE KRUISGEMEENTE VAN HET HOLLANDSCHE VELD EEN SCHARNIERPUNT TUSSEN AFGESCHEIDENEN (CHRISTELIJKE GEREFORMEERDEN) EN HERVORMDEN ----------------------------------------------------- KERKGESCHIEDENIS VAN

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

Info. bulletin Winshem. Oktober 2012 zeventiende jaargang nummer 1

Info. bulletin Winshem. Oktober 2012 zeventiende jaargang nummer 1 winsum 2012 omslag_winsum 2012 omslag.qxd 10-10-2012 10:01 Pagina 4 Info bulletin Winshem H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G W I N S U M - O B E R G U M Oktober 2012 zeventiende jaargang nummer

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden.

EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE. Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. EEN NIEUWE LENTE, NIEUWE GEZICHTEN? VAN DE REDACTIE Een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. In het najaar als de weelde van de zomer zich heeft teruggetrokken in het ondergrondse, of bovengronds

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Copyright 1973. Archiefraad / Ministerie van CRM. DE ONTSLUITING VAN DE NOTARIELE ARCHIEVEN 1842-1895 Verslag Tan commissie IV.

Copyright 1973. Archiefraad / Ministerie van CRM. DE ONTSLUITING VAN DE NOTARIELE ARCHIEVEN 1842-1895 Verslag Tan commissie IV. DE ONTSLUITING VAN DE NOTARIELE ARCHIEVEN 1842-1895 Verslag Tan commissie IV Tan de Archiefraad 10 december 1973 MINISTERIE VAN CULTUUR RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK RIJSWIJK (ZH) 1 INHOUD blz. I Taak,

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie