90 jaar. Van en voor de stad. Rabobank Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "90 jaar. Van en voor de stad. Rabobank Utrecht"

Transcriptie

1 jaar Van en voor de stad Rabobank Utrecht

2

3 Van en voor de stad

4 Van en voor de stad Rabobank Utrecht 90 jaar

5 Inhoud Inleiding 9 Voor boeren en tuinders 15 De bank naar de mensen brengen 23 Strijd om het bestaan 59 De nieuwe markt 106 De kracht van de Utrechtse relatie 139 Zichtbaar blijven 178 Archieven en Literatuur 190 Lijst van geïnterviewde personen

6 Voorwoord Van 11 tot 16 november 2002 hebben we als Rabobank Utrecht ons 90-jarig bestaan gevierd. Dit jubileum was de aanleiding om de geschiedenis van onze bank vast te leggen. Het coöperatieve banksysteem was komen overwaaien uit Duitsland, waar Friedrich Wilhelm Raiffeisen ( ) het systeem van de onderlinge kredietverlening voor boeren had bedacht. In Utrecht hebben we twee voorlopers: de Coöperatieve Boerenleenbank voor Utrecht & Achttienhoven uit 1901 en de Coöperatieve Boerenleenbank Utrecht uit In 1962 fuseerden beide Utrechtse banken tot de Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht. Na de naamswijziging van onze centrale organisatie in 1972 veranderde onze naam in Rabobank Utrecht. Onze eigen bankgeschiedenis kent twee belangrijke periodes. De eerste periode duurde van 1962 tot 1980 met J.A. Pot als algemeen directeur. Hij kreeg in 1962 van de toenmalige Centrale Bank de opdracht mee om van Raiffeisenbank Utrecht een echte stadsbank te maken; een bank die zich niet meer zozeer op boeren en tuinders richtte, maar veel meer op particuliere klanten en middenstanders. De tweede periode duurde van 1980 tot en met 2002 met B.W.M. Driessen als algemeen directeur. Onder zijn leiding maakte Rabobank Utrecht zowel in de particuliere alsook in de zakelijke markt een enorme groei door en werd de persoonlijke bank van en voor de stad Utrecht. Dankzij de inzet van beide algemeen directeuren en van alle huidige én oud-medewerkers heeft Rabobank Utrecht zich ontwikkeld tot een bank waar we als medewerkers trots op zijn. In dit boek onsluiten we onze geschiedenis. Want pas als je in het heden je verleden kent, weet je dat er toekomst is. Ik wens u veel leesplezier. Utrecht, 1 januari 2003 Ko van der Maas Algemeen directeur 6 7

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Pas als je in het heden je verleden kent, weet je dat er toekomst is. Zo begint het jaarverslag over 1998 van Rabobank Utrecht. Wat weten de medewerkers van Rabobank Utrecht eigenlijk van de geschiedenis van hun bank? Dat de bank in november 2002 haar 90-jarige bestaan vierde zal niemand zijn ontgaan. Evenmin zal iemand zich hebben afgevraagd of de bank inderdaad wel 90 jaar bestond. In de hal van het hoofdkantoor aan de Utrechtse Beneluxlaan hangt immers een glas-in-lood-kunstwerk met daarop de jaartallen Deze plaat werd ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan door het personeel aan de directie aangeboden. Dat 75-jarige jubileum is in 1987 uitgebreid gevierd en een aantal jaarverslagen vermeldt november 1912 als oprichtingsdatum van Rabobank Utrecht. Evengoed echter had de bank in 2002 haar 100-jarige bestaan kunnen vieren. In januari 1902 kwam namelijk het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank voor Utrecht en Achttienhoven voor het eerst bij elkaar. In augustus 1901 waren de statuten bij de notaris ondertekend. Deze bank voor Utrecht en Achttienhoven fuseerde op 1 januari 1962 met de Coöperatieve Boerenleenbank Utrecht die officieel in januari 1913 werd opgericht. Het jaartal 1912 lijkt misschien uit te lucht zijn komen te vallen. Misschien is het het jaar geweest waarin plannen werden gemaakt voor de Raffeisenbank Utrecht. Misschien is het jaartal van generatie op generatie doorverteld en zo waarheid geworden. Vanaf 1962 gingen de twee boerenleenbanken samen verder onder de naam Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht. Na de totstandkoming van Rabobank Nederland in 1972 veranderde deze 8 9

8 naam in Rabobank Utrecht had ook als oprichtingsdatum gekozen kunnen worden voor Rabobank Utrecht, vanaf dat moment was er pas sprake van één bank. Met dit jaartal als uitgangspunt was in 2002 het 40-jarige jubileum gevierd. Zelfs zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs als het kiezen van een datum waarop een jubileum gevierd moet worden, is niet eenduidig, maar afhankelijk van het gekozen uitgangspunt. Dat geldt ook voor het verhaal dat u hierna gaat lezen. Het is ten dele gebaseerd op schriftelijke bronnen uit de archieven van Rabobank Utrecht en Rabobank Nederland. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met (oud)-medewerkers en (oud)-bestuursleden en een lid van de Raad van Toezicht. Zij vertellen hoe het was, maar praten vooral over hoe zij hun jaren bij de bank hebben ervaren. Ervaringen zijn individueel en dikwijls niet voor iedereen geldend. Bovendien moesten zij voor hun herinneringen soms meer dan 30 jaar terug in hun geheugen. Het is vrijwel onmogelijk om gebeurtenissen die zo lang geleden hebben plaatsgevonden exact te reconstrueren. Dit neemt echter niet weg dat Rabobank Utrecht een geschiedenis heeft die de moeite van het vertellen waard is. En er is zeker een rode draad te ontdekken in die geschiedenis. Het is de bedoeling van de auteur geweest deze rode draad zichtbaar te maken. Als u na lezing van dit boek meer zicht heeft op waarom de bank is zoals ze is, dan is de opzet van dit boek geslaagd. Van en voor de stad Het opvallendst is dat Rabobank Utrecht altijd zichtbaar aanwezig heeft willen zijn. De bank heeft zich gedurende haar hele geschiede- 10

9 nis op verschillende manieren gepresenteerd als de bank van en voor de stad. De coöperatieve structuur eiste dit ook. In deze structuur zijn de banken zelfstandige ondernemers die zich in het bijzonder richten op kredietverlening aan leden. Die leden zijn afkomstig uit de lokale gemeenschap en kunnen in principe invloed uitoefenen op het beleid van de bank. Willen die leden invloed kunnen uitoefenen, dan moet de bank niet te ver van hen af staan. De geschiedenis van Rabobank Utrecht laat zich grofweg in twee periodes verdelen: en De eerste periode wordt begrensd door de komst en het vertrek van directeur J.A.Pot. Pot werd in 1980 opgevolgd door Boudewijn Driessen die eind 2002 de bank verliet. Beide directeuren en hun medewerkers gaven ieder op hun eigen manier, dikwijls beïnvloed door de maatschappelijke context, invulling aan het concept de bank van en voor de stad/die altijd aanwezig is. Pot kreeg in 1962 de opdracht om van de Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht een stadsbank te maken, een bank die zich niet meer zozeer op boeren en tuinders richtte, maar veel meer op de particuliere klant en de middenstander. Om deze klant te kunnen bereiken, moest het aantal kantoren drastisch toenemen en gemakkelijk toegankelijk zijn. Pot wilde de bank naar de mensen brengen. Binnen tien jaar telde de bank meer dan twintig kantoren. Een ander belangrijk initiatief in deze eerste periode was de stimulans van het girale geldverkeer en de introductie van de postcheque- en girokaart, waarmee Rabobank Utrecht een aanzienlijk deel van de markt veroverde. In het begin van de jaren zeventig was al duidelijk geworden dat het kantorennetwerk zich niet kon blijven uitbreiden. Het was tijd 12 13

10 Hoofdstuk 1 Voor boeren en tuinders voor een andere koers die echter pas daadwerkelijk werd ingeslagen met de komst van Driessen in Aangezien de directeursfunctie te omvangrijk was geworden om door één persoon te worden vervuld, stelde Driessen nog twee directeuren en een onderdirecteur aan. Dit team bleef gedurende twintig jaar vrijwel ongewijzigd. Dit viertal bewerkstelligde niet alleen een cultuuromslag, maar boorde ook op grote schaal de bedrijvenmarkt aan. Om die grote klanten optimaal van dienst te kunnen zijn werd het accountmanagement belangrijk. Door de manier waarop Rabobank Utrecht een persoonlijke relatie met de klant wist aan te gaan en in stand te houden, onderscheidde zij zich van andere banken. Haar betrokkenheid bij de Utrechtse samenleving ten slotte, via onder andere deelname aan Utrechtse netwerken en het ondersteunen van initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Utrechtse bedrijvigheid, maakte de bank steeds zichtbaarder. Meer en meer kon zij zich profileren als de bank van en voor de stad. Over wat de toekomst zou brengen werd in 2002 druk nagedacht gold als voorlopige horizon. Niet alleen omdat er in dat jaar een belangrijke directiewisseling in Utrecht zou plaatsvinden, maar vooral omdat de gehele Rabobank dan marktleider wilde zijn. Wat dit voor Rabobank Utrecht betekende was in 2002 nog niet helemaal duidelijk. Zou de bank een coöperatie blijven met twee of drie kantoren in de stad of zou het aantal vestigingen toenemen om de band met de klant niet te verliezen? Of zou de bank in 2005 een internationale bank zijn met een sterk centraal geleide organisatie. Het waren verhalen die de ronde deden. Alleen de tijd zou het leren. Het begon in augustus Advocaat De Wijkerslooth de Weerdesteyn stapte met de Utrechtse veehouders Oostveen en Vermeulen en de Achttienhovense landbouwer Van Batum naar de notaris. Zij vertegenwoordigden daar enkele veehouders, landbouwers en hoveniers woonachtig te Utrecht en het nabijgelegen Achttienhoven. Zij legden de notaris de notulen voor van de pas opgerichte Coöperatieve Boerenleenbank voor Utrecht en Achttienhoven. De bank had als doel het verbeteren van het landbouwbedrijf en wilde dit bereiken door belegd geld voor te schieten aan leden. Voor vijftig cent kon men lid worden. Vrijwillig uittreden was onwenselijk en kostte tien keer zo veel als het lid worden. Bij leden die buiten het werkgebied gingen wonen, failliet werden verklaard of gedwongen moesten worden om hun lening af te lossen, werd het lidmaatschap door het bestuur van de bank beëindigd. Bijna twaalf jaar later, in januari 1913, vond een soortgelijke gebeurtenis plaats. Twee bloemisten, drie groenten- en vruchtenkwekers, een landbouwer en een particulier verschenen voor de notaris om statuten vast te stellen van de Coöperatieve Boerenleenbank met Utrecht als standplaats. Deze bank wilde niet zozeer het landbouwwezen verbeteren, maar legde zich toe op het tuinbouwbedrijf. De manier waarop de bank haar doel wilde verwezenlijken was echter niet anders dan de werkwijze van de eerdergenoemde bank voor Utrecht en Achttienhoven. Een verschil was wel dat leden van deze boerenleenbank ook lid moesten zijn van de Bloemistenpatroonsvereniging in Utrecht of van de Vereeniging Groenten- en vruchtenveiling, gevestigd aan het Paardenveld in Utrecht. Sinds 1905 werd het groente en fruit van de 14 15

11 leden dagelijks op deze veiling te koop aangeboden. Het bestaan van de veiling zorgde ervoor dat er steeds meer kwekers in de omgeving van Utrecht kwamen wonen, hetgeen ongetwijfeld ook tot uitdrukking kwam in het aantal leden van de Boerenleenbank. De hoveniers daarentegen lieten nog wat op zich wachten; zij wilden in de eerste jaren niets van de veiling weten. Het ledenbestand van de bank bestond dan ook vooral uit kwekers en landbouwers. De coöperatie De gelijkenissen met het werk van de Duitse burgemeester van een plattelandsgemeente Friedrich Wilhelm Raiffeisen ( ) zijn evident. Om boeren bedrijfskredieten te kunnen verstrekken bedacht hij in de tweede helft van de negentiende eeuw het systeem van de onderlinge kredietverlening. Spaargelden van inwoners van het platteland werden verzameld om daaruit in de behoefte van krediet te voorzien. Directeur Pot ontvangt bij de opening van een kantoor een portret van F.W. Raiffeisen Hieruit ontstond in 1864 in Duitsland de eerste boerenleenbank. Idealisme lag aan dit initiatief ten grondslag.veel geld werd er in eerste instantie dan ook niet mee verdiend. Als er winst was, dan werd er een speciaal fonds opgericht waarin het geld werd ondergebracht. Het was niet de bedoeling dat de leden dit geld in handen kregen, het was bestemd voor de boeren die krediet nodig hadden. In Nederland sloeg deze manier van geld verstrekken snel aan. Door de grote veranderingen in de landbouw aan het einde van de negentiende eeuw moesten boeren meer geld in hun bedrijf steken. Van boeren werd allereerst verwacht dat ze minder autarkisch en meer marktgericht zouden gaan werken. Hiervoor was vooral een hogere productiviteit vereist. Bovendien verkeerde de agrarische sector in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw in een deplorabele toestand door de invoer van goedkoop Amerikaans graan. Om uit deze crisis te komen moesten boeren hun bedrijf moderniseren. Dit proces bracht de nodige bedrijfskosten met zich mee. In deze tijd konden boeren doorgaans alleen grote bedragen lenen van handelaren met bijvoorbeeld hun oogst als onderpand. Stedelijke geldverstrekkers waren niet happig op boeren die geld wilden lenen. Te weinig vertrouwd met het ondernemerschap van een agrariër, vonden zij de kredietverstrekking aan boeren een groot risico. De banken van Raiffeisen maakten een einde aan deze vaak dubieuze praktijken. Boeren waren niet meer afhankelijk van particuliere geldschieters. De Nederlandse landbouw floreerde tot aan de Eerste Wereldoorlog. De uitvoer van landbouwproducten nam toe en de productiviteit 16 17

12 werd vergroot door technologische en organisatorische verbeteringen. Voor boeren betekende dit meer inkomsten en dus ook meer mogelijkheden om geld opzij te leggen. Dit stimuleerde de oprichting van boerenleenbanken. In Nederland ontstond de eerste coöperatieve boerenleenbank die geheel volgens de principes van Raiffeisen werkte in In 1899 waren er 46 boerenleenbanken en in 1917 al meer dan duizend die zich aansloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht óf bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Deze twee Centrale organisaties waren in 1898 opgericht. Met name door verschil van mening over de juridische structuur van de op te richten Centrale bank was het toen onmogelijk tot één Centrale te komen. Hierdoor ontstonden de twee Centrales in Eindhoven en Utrecht. Vermoedelijk speelde ook de in die tijd onverenigbaarheid van interconfessionele organisaties een rol. Het naast elkaar bestaan van katholieke en protestantse organisaties met eenzelfde doelstelling was tot in de jaren zeventig van de twintigste eeuw eerder regel dan uitzondering. Niet alle lokale banken zochten onmiddellijk aansluiting bij de Centrale Banken. De beide Utrechtse Boerenleenbanken deden dit wel en sloten zich in 1911 en 1913 aan bij de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. Rabofielen in de dop Het coöperatieve systeem betekende dat de aangesloten banken zelfstandig opereerden. Ze kozen een eigen Bestuur en kassier. Ze hadden eigen financiële verantwoordelijkheden. In 1901 besliste het Bestuur van de zelfstandige bank over kredieten tot 100 gulden (ongeveer 46 euro), voor grotere leningen werd toestemming gevraagd aan de Centrale Bank. Van frequent en uitgebreid vergaderen was in het begin nog geen sprake. Dat hoefde ook niet volgens de statuten. Er moest worden vergaderd als het nodig was. Zo kwam de driekoppige Raad van Toezicht van de bank voor Utrecht en Achttienhoven voor het eerst op 1 januari 1902 bij elkaar. De controlerende taak van de raad nam destijds nog weinig tijd in beslag. Op de agenda stond alleen het controleren van de boeken van de kassier, een soort van penningmeester. Twee van de drie leden werden daartoe aangewezen (wezen zichzelf aan) en keurden de berekeningen van de kassier goed. Meer had de Raad van Toezicht niet te doen. Het verslag van de vergadering bedroeg niet meer dan tien regels. De eerstvolgende vergadering vond drie maanden later plaats. Ook tijdens die vergadering, en alle andere in de daaropvolgende jaren, werd alleen het kasboek gecontroleerd en als het nodig was, bekeek men de kredietaanvragen vanuit het bestuur. De werkwijze van de bestuursvergaderingen was vergelijkbaar met die van de Raad van Toezicht. Beide colleges vergaderden overigens regelmatig samen. Het bestuur besprak de aanvraag van kredieten. Soms waren dit er maar twee per vergadering. Zo besprak het Bestuur van de Utrechtse boerenleenbank in augustus 1913 een aanvraag voor een lening van vijfhonderd gulden en een van driehonderd gulden. De eerste werd niet gehonoreerd omdat de aanvrager geen kweker, bloemist of landbouwer was. De andere aanvraag was van een bloemist op de Abstederdijk die als onderpand drie kassen, 58 broeiramen en beplanting gaf. Twee maanden later kon de bank 18 19

13 deze bloemist positief berichten. Een enkele keer werd een hypotheek voor woonhuizen verstrekt, al was men daar wat voorzichtig mee. Spraakmakender waren de eerste Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van de bank voor Utrecht en Achttienhoven. Dertien van de veertien leden waren samen gekomen in het huis van de voorzitter, De Wijkerslooth. Mannelijke leden waren verplicht om deze vergaderingen bij te wonen. Vrouwen, die bij wet pas in 1957 handelingsbekwaam werden, moesten een afgevaardigde sturen. Op afwezigheid stond een boete van vijftig cent. Leden die meer dan een kwartier te laten kwamen, moesten vijfentwintig cent betalen. Op deze eerste ALV kwam de situatie van de bank acht maanden na oprichting ter sprake. Er was genoeg reden om tevreden te zijn: er was voor tienduizend gulden aan leningen verstrekt, waarvan er na acht maanden nog bijna achtduizend gulden open stond. En er was een winst geboekt van een kleine dertig gulden. Men mocht echter niet op zijn lauweren gaan rusten, hield de voorzitter zijn gehoor voor. Allereerst moesten de leden in hun omgeving zoveel mogelijk naamsbekendheid aan de bank geven en vrienden en bekenden overtuigen van het nut van de boerenleenbanken. Voorts spoorde de voorzitter aan tot financiële bijdragen om de uitgaven te kunnen dekken. Inspecteur niet tevreden Als ieder lid vierhonderd gulden gaf, was het doel bereikt. Hij zelf gaf het goede voorbeeld door duizend gulden te doneren en hoopte dat de rest zou volgen. Tijdens de tweede ALV, een half jaar later, kwam het inspectierapport van de Centrale Raiffeisenbank ter sprake. De lokale banken die zich aansloten bij de Centrale bank werden enerzijds financieel ondersteund door de Centrale Bank. Anderzijds betekende dit dat zij regelmatig de inspecteur van de Centrale Bank op bezoek kregen die de kas kwam controleren. Maar al te vaak constateerde de inspecteur dat er iets niet klopte. Zo ook in Utrecht. Waren Bestuur en leden van de bank voor Utrecht en Achttienhoven tevreden over het reilen en zeilen in het eerste bankjaar, de inspecteur had nogal wat commentaar. Zo vond hij allereerst dat de bank opgericht had moeten worden door een landbouwer en niet zoals nu het geval was door advocaat De Wijkerslooth. Eigenlijk was dit een vreemde opmerking. Niet alleen bij deze Utrechtse bank was er een notabele in het spel. Het was eerder gebruikelijk dat het initiatief werd genomen door een groep landbouwers en notabelen. In het zuiden van het land speelde de geestelijkheid een grote rol bij de oprichting van de boerenleenbanken. De ALV deelde de mening van de inspecteur echter niet. Zij was van mening dat de bank er nooit was gekomen als het aan landbouwers was overgelaten. Vervolgens was de inspecteur niet te spreken over het werk van de kassier, terwijl de Raad van Toezicht nooit een enkel probleem daarmee gehad leek te hebben. De kassier had volgens de inspecteur het grootboek beter moeten bijhouden, enkele posten, zoals de entreegelden ontbraken. Bovendien waren er notulen van enkele vergaderingen afwezig en bleken de wel aanwezige notulen niet allemaal ondertekend. De ALV moest de inspecteur op deze punten gelijk geven, maar voegde er onmiddellijk aan toe dat een aantal zaken opzettelijk minder nauwkeurig waren uitgevoerd, zonder dat 20 21

14 Hoofdstuk 2 De bank naar de mensen brengen de bank daar overigens onder had geleden. Dit was alleen maar in het belang van de bank geweest, lichtte het bestuur toe. Zou men teveel verlangen van de bestuursleden en kassier, dan zou er niemand voor die functies zijn te vinden. Probeer maar eens een kassier te vinden die al dit werk voor vijftig gulden doet, hield de ALV de inspecteur voor. Het lukte deze keer overigens nog wel om iemand te vinden die naast zijn reguliere werk tijd wilde investeren in de financiële administratie van de beginnende bank. Tijdens de ALV werd namelijk de journalist A. van Rooyen voor vier jaar als nieuwe kassier benoemd. Het is goed mogelijk dat de kassier kantoor aan huis hield. Hij was immers maar enkele uren per week bezig met de financiële administratie van de bank. Het loonde de moeite niet, en was bovendien te duur, om daarvoor een aparte ruimte te huren. Nadeel hiervan was dat met de wisseling van de kassier, meestal om de vier jaar, het kantoor verhuisde. Op 1 januari 1962 fuseerden de Coöperatieve Boerenleenbank voor Utrecht en Achttienhoven en de Coöperatieve Boerenleenbank Utrecht. Samen gingen ze verder onder de naam Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht. De keuze voor Raiffeisenbank en niet Boerenleenbank, wat eigenlijk logischer zou zijn geweest, vond waarschijnlijk plaats op aandringen van de Utrechtse Centrale Bank, waarbij beide banken waren aangesloten. Die drong daar in de jaren zestig op aan om zich te kunnen onderscheiden van de Centrale bank in Eindhoven. De Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht moest uitgroeien tot een stadsbank. De man die deze taak vanaf 1963 op zich nam was J.A. Pot. Tot die tijd was hij directiesecretaris geweest bij de Cultuurbank in Amsterdam, die actief was in Indonesië,. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië keerden steeds meer Nederlanders terug en zag de Cultuurbank haar werk afnemen. Voor Pot was dit een reden om uit te kijken naar een nieuwe functie. Hij had geen bijzondere voorkeur voor de Raiffeisenbank. Hij kende het coöperatieve bankwezen niet, al had hij door gesprekken in zijn ouderlijk huis de principes van een coöperatief systeem leren kennen. Zijn vader was directeur geweest van een coöperatieve veevoederfabriek in Friesland die op een vergelijkbare manier te werk ging en zijn oudere broers deden daar hun eerste werkervaring op. Hij solliciteerde bij de Centrale Bank en werd na enige maanden uitgenodigd voor een gesprek. Aanvankelijk was het niet bekend in welke plaats Pot zijn nieuwe functie zou aanvaarden. Zo behoorde Katwijk ook tot de mogelijkheden, maar Utrecht had Pots voorkeur. Hij voerde sollicitatiegesprekken met de directieleden van de 22 23

15 Centrale Bank en de waarnemend directeur van de Coöperatieve Raiffeisenbank Utrecht H.J. Kerkmeester, die de fusie had voorbereid. Ook maakte hij een taxatie van een pand aan de Maliebaan. Dankzij een opleiding makelaar onroerend goed en assurantieagent zat zijn taxatie nog geen twee procent naast die van de taxateur van de bank. Per 1 februari 1963 trad hij in dienst voor een startsalaris van gulden (5.682 euro) per jaar. Verbreding van dienstverlening De nieuwe bank omvormen tot een stadsbank was geen geringe opgave. Voorbeelden waren er nog nauwelijks. Utrecht zou dan ook de eerste grote stadsbank moeten worden waar de klant voor verschillende diensten terecht kon. Maar het idee kwam niet uit de lucht vallen. Het uitbreiden van de dienstverlening was al langer een punt van aandacht in de gehele Raiffeisen-organisatie. De twee Centrale Banken in Utrecht en Eindhoven waren regelmatig met elkaar in discussie over aan wie er krediet mocht worden verleend. Eindhoven gaf lange tijd nog sterk de voorkeur aan agrarische kredietverlening, maar zag in dat het strikt naleven van deze regel problemen zou opleveren. Daarom bepaalde de bank dat boerenzonen die buiten de landbouw werkzaam waren ook in aanmerking konden komen voor een lening. De Utrechtse Centrale Bank was iets milder, al had kredietverstrekking aan boeren nog enige tijd de prioriteit. Zo berekende zij soms een hogere rente op leningen buiten de agrarische sector. En de directeur van de Utrechtse Centrale Bank liet zich in 1950 nog ironisch uit over de toenemende kredietverlening buiten de land- bouw: Tot mijn grote verbazing heb ik nog geen aanvraag gezien om het Internationale Pretcentrum van de Partij van de Blijheid, onder Ollie B. Bommel te financieren. 1 De landbouwkredieten namen in de jaren vijftig en zestig toch nog toe, ondanks de afname van het aantal agrarische bedrijven. Voor de vele kleine bedrijven kwamen echter grote bedrijven terug. Kredietverlening aan agrariërs zou deel blijven uitmaken van de doelstelling, maar steeds meer zou de aandacht uitgaan naar andere groepen leners. Ontwikkeling stadsbank Het werd langzaam duidelijk dat de landbouw in Nederland door de industrialisatie minder belangrijk zou worden. Het verbreden van de doelgroep was dus noodzakelijk. Zouden de boerenleenbanken zich blijven concentreren op de agrarische sector, dan zouden zij onherroepelijk positie verliezen op het terrein van de traditionele spaarbanken. Daarbij vervaagden de grenzen tussen stad en platteland door de economische eenwording. Hierdoor konden de banken het onderscheid tussen agrarische en niet-agrarische kredietverlening minder goed blijven hanteren. Eind jaren vijftig bleek ook dat steeds minder spaargeld afkomstig was uit de agrarische sector. Daar stond tegenover dat er meer werd gespaard bij de stedelijke en semi-stedelijke banken en dat de spaargelden bij de plattelandsbanken vaker afkomstig waren van niet-agrarische ondernemers. Eind jaren zestig maakte de niet-agrarische kredietverlening, aan vooral particulieren en het midden- en kleinbedrijf al meer dan de helft uit van de totale kredietverlening. De Utrechtse Centrale Bank 1 Joh. de Vries, De Nederlandse economie tijdens de twintigste eeuw (Bussum 1978)

16 ging er in 1968 zelfs toe over om de prioriteit van de agrarische sector in de statuten te vervangen door een nevenschikking. De noodzaak van uitbreiding van dienstverlening is een verklaring voor het ontwikkelen van een stadsbank. Bovendien was er, eveneens op centraal niveau, halverwege de jaren vijftig twijfel ontstaan over de betekenis van de landbouwkredietbanken voor de financiering van de agrarische sector. Bankiers vermoedden dat boeren en tuinders bij het lenen van geld nogal terughoudend waren. Een belangrijke reden hiervoor was dat de agrariërs vreesden dat discretie niet gewaarborgd kon worden omdat de bestuurders van de bank mensen waren uit de plaatselijke gemeenschap en maar al te vaak bekenden van de geldleners. Gek genoeg werd hier in feite het fundament van de coöperatieve structuur, geworteld zijn in de lokale samenleving, ter discussie gesteld. Als gevolg van deze terughoudendheid in het geld lenen waren de leenbanken spaarbanken geworden en schoten daarmee hun doel voorbij. Deze constatering leidde tot een bezinning op de taken van de bank. Dit resulteerde in een zakelijkere en professionelere dienstverlening. Of de kredietaanvrager betrouwbaar was omdat hij de zoon van die en die was mocht geen rol meer spelen. De financiële positie en het toekomstperspectief van zijn bedrijf werden doorslaggevend. Aan de andere kant hoefde ook de kassier geen bekende meer te zijn van het bestuur. Door deze formelere benadering van bankieren kon ook de onbekende J.A. Pot uit Amsterdam als directeur worden aangesteld. Ook W.J. Bosboom, leraar boekhouden aan het Bonifatiuscollege te Utrecht was om die reden al rond 1945 bij de Raad van Toezicht binnengehaald, waarvan hij bij de fusie in 1962 voorzitter was. Vrij snel na de fusie stelde hij voor dat de Raad van Toezicht en het Bestuur voortaan apart zouden vergaderen. Dit betekende overigens niet dat de taken van beide colleges vanaf dat moment volledig gescheiden waren. Anton Bartels, bestuurslid van 1967 tot 2001 herinnert zich van zijn begintijd dat de Raad van Toezicht zich zowel met de kredietverlening als met de controle daarop bemoeide. Tot aan de jaren zestig waren de bestuurders de bankiers. Zij bepaalden aan wie er hoeveel geld werd uitgekeerd. Zij hadden ook de taak om aan het einde van het jaar de kas van de stadskantoren te controleren. Het vaststellen van de voorraad was een formele opdracht waaraan zij zich niet konden onttrekken. Voor de toenmalige kantoorbeheerders was dit een vreemde ervaring. Je lachte je rot, weten Thea Borghuis-van Santen en John Borghuis nog. Vreemde valuta kenden ze wel, maar de biljetten hadden ze nog nooit in handen gehad. Ook Jan-Willem Kwint, kantoorbeheerder van de Oranje Nassaulaan , herinnert zich dat je ze van alles wijs kon maken. Maar ze moesten dat geld tellen, zegt Borghuis-van Santen, hoe traag dat ook ging met die dikke vingers. Het was een eis, dus het gebeurde op die manier. Na de fusie werden de bestuurders meer en meer adviseurs van de directeur, al bleef de functie volgens de statuten hetzelfde. De kassiers werden vervangen door directeur Pot. Dit was niet alleen een naamsverandering, inhoudelijk kreeg de functie meer gewicht. De directeur werd de bankier

17 Geduld is een schone zaak Het was aan Pot om die ons-kent-ons-cultuur te doorbreken waarbij het gebakje bij de koffie, de dikke sigaar en de borrel minstens zo belangrijk waren als de resultaten van de vergadering. Hij zag zich voor een zware taak gesteld, want meer dan vijftig jaar hadden boeren en tuinders de bank bestuurd. Hen direct vragen om op te stappen zou niet de handigste manier zijn om een verandering teweeg te brengen, meende Pot. Hij heeft bij enkele bestuurders tussen de boerenkool en de spruitjes gestaan, zegt hij zelf, om hen heel voorzichtig te vragen of ze wilden aftreden. Hij moest ze zover zien te krijgen dat ze zelf inzagen dat de tijd rijp was om weg te gaan. Niemand had daar echter moeite mee. Betrokkenen zeiden echter niet tegen elkaar dat het beter was om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Van een natuurlijk verloop was nog niet echt sprake. Een leeftijdsgrens was er op dat moment nog niet gesteld aan bestuurders van de bij de Utrechtse Centrale Bank aangesloten plaatselijke banken. Bestuurders van banken aangesloten bij de Eindhovense Centrale Bank mochten niet ouder zijn dan zeventig jaar op het moment dat zij gekozen of herkozen werden. Die leeftijd werd in 1963 met vijf jaar verlaagd. Voor de bij Utrecht aangesloten banken golden minder strenge regels. De leeftijdsgrens stond wel ter discussie, maar de officiële regels waren er niet. Pas vanaf 1969 mochten bestuurders niet ouder zijn dan vijfenzestig. Werden zij op die leeftijd echter herkozen dan mochten ze aanblijven tot de eerste algemene vergadering na hun zeventigste verjaardag. Pot kan zich echter niet herinneren dat die regels in de praktijk werden nageleefd. Volgens hem waren sommige bestuursleden ouder dan officieel de bedoeling was. In 1998, bij de statutenwijziging, werd vijfenzestig de uiterste leeftijdsgrens. Bovendien mocht een bestuurder vanaf die tijd niet langer dan twaalf jaar dienst doen. Pot kon bij zijn aantreden zijn hoop dus niet vestigen op een snelle verjongingskuur, maar moest met geduld, tact en wijsheid opereren totdat de oude generatie geheel vervangen zou zijn door een nieuwe. De eerdergenoemde Bosboom behoorde eigenlijk al tot die nieuwe generatie. Niet zijn achtergrond, maar zijn expertise maakte hem een modern bestuurslid. Daarmee was een trend gezet, zij het dat die zeer langzaam werd voortgezet. Pas twintig jaar later deed Bartels, leraar scheikunde op dezelfde school als Bosboom zijn intrede. Bartels was begin dertig toen hij aantrad. De boerenleenbank was geen onbekend fenomeen voor hem omdat zijn vader jarenlang deel had uitgemaakt van een boerenleenbankbestuur. Hij was geïnteresseerd in besturen en niet in bankieren. Wat hem te wachten stond wist hij echter niet en de eerste jaren keek hij vooral de kat uit de boom. Al te veel kritiek werd hem niet in dank afgenomen. Stelde hij een vraag over het waarom dan kreeg hij steevast te horen dat er goed over was nagedacht, dat hij zich er met andere woorden niet mee moest bemoeien. Geduld was voor hem de eerste vijf jaar een schone zaak. Hij had daar niet al te veel moeite mee, omdat hij merkte dat er veranderingen op komst waren. Zo wist hij zijn achterbuurman Piet Jurg te interesseren om in 1971 tot het bestuur toe te treden. Jurg hield zich beroepsmatig bezig met administratieve automatisering. Zijn eventuele agrarische achtergrond was in het geheel niet meer van belang. Die had hij ook niet, hij was 28 29

18 Receptie opening Hoograven met G. Lodder, RvT, D. van Woudenberg, kassier en G. van der Lee, Bestuur. Kantoorinrichting Rijnlaan, 2x Overvecht Bij de reeds bestaande kantoren Willem van Noort en Sweder van Zuylenweg was toegankelijkheid ook al het achterliggende idee geweest. Woonkamers deden dienst als kantoor. Pot voerde zijn eerste gesprekken met kredietaanvragers in de keuken van Willem van Noort, een ruimte die niet groter was dan twee vierkante meter. De bank ging ook al langer naar de mensen toe. De kassier van Sweder van Zuylenweg hield wekelijks zitting op de Groente- en Fruitveiling en de Bloemenveilig in Utrecht. De bankzaken werden gedaan aan een cafétafel in het restaurant van de veiling. zelfs niet in het bezit van een volkstuin. Voor de oudere bestuursleden deed het er ook niet meer toe dat Jurgs achtergrond verschilde met die van hen. Hadden zij zich bij de komst van Bartels nog afgevraagd wat ze met een doctorandus moesten, Jurg kon vanaf zijn aantreden al rekenen op respect. Zichtbaar aanwezig Pot wilde de stadsbank vormgeven door letterlijk laagdrempelige kantoren in woonwijken te vestigen waar mensen gemakkelijk, niet via een stoep, naar binnen liepen. Hij hoopte hiermee de bank naar de mensen toe te brengen. In de praktijk betekende dit dat soms woonhuizen werden verbouwd tot kantoren. In afwachting op het gereedkomen van zo n pand, konden klanten terecht in een caravan, een ruimte in een stomerij of in een Groene Kruisgebouw. Hij volgde hiermee het concept dat Raiffeisen altijd al voor ogen had gehad. Pots voorganger had al een begin gemaakt met het uitbreiden van het kantorennetwerk. Kort voordat Pot met zijn werkzaamheden zou beginnen was het kantoor Oog in Al voor het publiek geopend. Door middel van drie verschillende folders werd het publiek op de hoogte gesteld van de vestiging van een nieuw kantoor. Kort voor de fusie op 1 januari 1962 was in overleg met de Centrale Bank een plan gemaakt voor het openen van een bank in de nieuwe stadswijk, Hoograven-Tolsteeg. Onder het gebouw van de Centrale Bank in het centrum, in een voormalig winkelpand in de Jacobsstraat, kwam een loket van de nieuwe bank waar spaarders vanuit de binnenstad en van buiten terecht konden. Het was Pot die vond dat het aantal kantoren flink moest worden uitgebreid. Voordat hij zijn plannen kon verwezenlijken moest hij eerst fatsoenlijke werkruimte hebben voor zichzelf en zijn staf. Het 30 31

19 duurde enige tijd voordat dit was geregeld. Allereerst nam Pot plaats in de ringzaal van de Centrale Bank. Ideaal was dit niet. De ringzaal werd regelmatig gebruikt als vergaderzaal. Als er een vergadering stond gepland, pakte Pot zijn spullen en verhuisde tijdelijk naar een andere kamer. Verbetering in deze situatie kwam toen hij en Balk twee spreekkamers in de Centrale Bank kregen toegewezen. In deze ruimtes, waar de tocht gemakkelijk vat kreeg op de papieren, ontvingen Pot en Balk hun aspirant-klanten die een hypotheek wilden afsluiten. Steeds vaker waren dit particulieren die een woonhuis of ondernemers die een winkelpand wilden financieren. In toenemende mate klopten ambtenaren, vertegenwoordigers, en kleine middenstanders bij de bank aan. Vishandelaar Vos, nog steeds gevestigd in de Damstraat 32, wilde bijvoorbeeld in gulden (8636 euro) lenen. Particulieren wisten de weg naar de bank echter ook steeds beter te vinden. Zo kocht de weduwe G.J. Dekker-Cremer in 1963 voor gulden ( euro) een woonhuis in de F.C. Donderstraat. Zij kreeg van de bank een lening van gulden (8.182 euro). Gunstig voor de hypotheekverstrekking aan particulieren was dat de overheid aan het einde van de jaren zestig besloot om particuliere woningbouw te helpen financieren door middel van gemeentegaranties. Met het sparen daarentegen ging het de eerste jaren langzamer dan de bank misschien wel had gehoopt. De forse loonsverhogingen halverwege de jaren zestig hadden landelijk gezien geen verhoogde spaaroverschotten tot resultaat gehad. Een toenemend aantal werknemers spaarde via pensioenfondsen. De mogelijkheid om te sparen uit het beschikbare netto inkomen bleef Voorgevel Jacobsstraat A 38 hierdoor beperkt. Gunstig voor de bank was wel dat er in deze periode sprake was van een grote investeringsdrang. Niet alleen de woningbouw, maar ook de autoverkoop haalde een record. In de twee spreekkamers van de Centrale Bank was er echter nauwelijks mogelijkheid om meer personeel aan te nemen. Pot ging daarom op zoek naar een grotere ruimte. Vanuit de ringzaal waar hij was begonnen, had hij uitgekeken op een leegstaand pand waar voorheen de Volkskredietbank was gevestigd. Op korte termijn was dit een ideaal kantoor voor zijn bank, vond Pot. Hij verhuisde er in 1963 naar toe en kon beginnen met het uitbreiden van zijn staf. Er kwamen een secretaresse en een typiste bij, die ook de telefoon bedienden. Was er telefoon voor Balk dan tikten zij twee keer op de muur, Pots code was een lange en een korte tik. Lang verbleef Pot er echter niet. Al na een aantal maanden verhuisden ze een paar deuren verder, een winkelruimte van de Centrale Bank. De administratie en de boekhouding zaten in het souterrain, treurig genoeg een ruimte zonder daglicht. Het overige personeel zat een verdieping hoger. De administratie bleef nog zo n twee jaar in de 32 33

20 Eerste paal in de grond, nieuwe hoofdkantoor Tiberdreef, augustus 1968 kelder gehuisvest. De huisvesting van het hoofdkantoor bleef echter zorgen baren. Pot was ondertussen alweer op zoek naar een groter hoofdkantoor. Wederom werd een voorlopig onderkomen gevonden. Ditmaal betrof het enkele kamers in een hotel aan de Biltstraat. In 1967 werd er een enigszins bevredigende oplossing gevonden met het huren van drie kantoorunits aan de Othellodreef in Overvecht. De units lagen echter zo n honderd meter uit elkaar, hetgeen het onderlinge contact bemoeilijkte. Pot wilde zich in Overvecht vestigen omdat hij toen al met het idee rondliep om daar een geheel nieuw pand te laten bouwen dat als hoofdkantoor dienst zou doen. Dit was voor het eerst dat een hoofdkantoor van een lokale bank zich buiten het centrum zou vestigen. Voor Pot zat er niets anders op. Een geschikt pand in het centrum was op dat moment onbetaalbaar. Daarbij was een hoofdkantoor in het centrum van de stad niet strikt noodzakelijk voor een bank die zich met de kantoren in woonwijken vooral richtte op de particuliere klant en de middenstander. Het nieuwe hoofdkantoor aan de Tiberdreef/Aïdadreef, dat vijf bouwlagen telde en vlak bij het eveneens nieuw te bouwen winkelcentrum lag, werd in december 1969 in gebruik genomen. Het aantal personeelsleden was in 1965 toegenomen tot ongeveer dertig van wie een kleine twintig een plaats in het hoofdkantoor nodig hadden. De overige werknemers waren werkzaam op de stadskantoren. Alleen een kantoorbeheerder had een vaste werkplek. Het overige personeel rouleerde en sprong in als de kantoorbeheerder assistentie nodig had. In 1967 werd het tiende kantoor geopend. Daarmee kon volgens het jaarverslag over dat jaar ongeveer vijfenzeventig procent van de stadsbevolking door de bank worden bereikt. 35

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten

Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Een andere directeur Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten Jos Moerkamp SBO, november 2005 Voorwoord Het aanstellen van (adjunct)directeuren zonder onderwijsbevoegdheid is mogelijk gemaakt

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant.

Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Portfolio masterscriptie. Burgercoöperaties in Noord-Brabant. Inge Jacobs Ingejacobs3@gmail.com Master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief Universiteit Utrecht 5 april 2015 Begeleiders:

Nadere informatie

ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN ONS SPAARGELD ONS SPAARGELD HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Een kleine geschiedenis van de Rabobank

Een kleine geschiedenis van de Rabobank Een kleine geschiedenis van de Rabobank 1 2 Een kleine geschiedenis van de Rabobank De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener in Nederland en heeft een groot aantal vestigingen in het

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

De Rode Draad Oktober 2008

De Rode Draad Oktober 2008 Een vergeten groep of Thaise vrouwen in (erotische) salons in Nederland De Rode Draad Oktober 2008 Spirit of Pattaya, schilderij van Ulf Malmberg Met dank aan de kunstenaar: www.malmbergpaintings.se 1

Nadere informatie

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66 Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66 66 Dienst aan de Molenwerfstraat 5. De Stichting verhuisde haar centrale kantoor naar Gouda, Westhaven 33. Voorheen was hier het rooms-katholieke

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO

Zes paar kousen jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO Zes paar kousen & een jas HISTORIE VAN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING IN DE PEELREGIO Stichting Rijtven 1958 1995 Aankoop hele complex L-huis, incl. school Beek en Donk Paviljoen

Nadere informatie

60 jaar. Hard gegaan.

60 jaar. Hard gegaan. 1954 2014 60 jaar. Hard gegaan. 1953 stroomversnelling De watersnood van 1953 is een van de grootste natuurrampen uit de vaderlandse geschiedenis, en kostte 1836 mensen en tienduizenden dieren het leven.

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

inleiding Van gastarbeiders tot immigranten

inleiding Van gastarbeiders tot immigranten inleiding Van gastarbeiders tot immigranten Het volk hier is echter zeer on-europees: vrouwen vrijwel verborgen in hoofddoeken, soms pikzwart, soms fel gekleurd, mannen met wijde broeken, baarden, platte

Nadere informatie

Een vak met een zeldzame dynamiek

Een vak met een zeldzame dynamiek Een vak met een zeldzame dynamiek Mensen in de documentaire informatievoorziening Inhoudsopgave Waarom een boek? 5 Respect voor het vak 9 Wilbert Hoffstädt Er zit een zeldzame dynamiek in dit vak. 17

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

DE KLEINE COOPERATIE PETER W. VOOGT

DE KLEINE COOPERATIE PETER W. VOOGT DE KLEINE COOPERATIE VERTROUWEN IN EIGEN KRACHT PETER W. VOOGT DE KLEINE COÖPERATIE De kleine coöperatie Vertrouwen in eigen kracht Peter W. Voogt Illustraties: Bas van der Schot Omslagontwerp: Roos de

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight >

Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015. Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > Jaargang 21 - nummer 2 - Zomer 2015 Maersk over pensioenregeling > Jaarverslag 2014 > Self-made man Hans Muis > Monique Vos in de spotlight > IEDEREEN KAPITALIST Brigitte Slot Iedereen kapitalist geeft

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie