[Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA /6, pp ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA 2009-5/6, pp. 143-151]"

Transcriptie

1 [Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, TMA /6, pp ] De Franse Kalimijnen revisited: aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. De Rechtbank Rotterdam zet de klok terug bij grensoverschrijdende watervervuiling (Deel II) Een beschouwing naar aanleiding van Rechtbank Rotterdam 17 december 2008, Gemeente Rotterdam - Mines de Potasse d Alsace. J.M. van Dunné 7. Inleiding tot het tweede deel van het artikel De procedure voor de Rechtbank Rotterdam inzake Gemeente Rotterdam - Mines de Potasse d Alsace die in het eerste deel van dit artikel besproken werd (TMA /2, p.15), was zoals wij zagen niet alleen van belang voor de milieuaansprakelijkheid, met name bij vervuiling van oppervlaktewater, maar ook voor aansprakelijkheidsvragen bij complexe causaliteit en vaststelling van schadeomvang in het algemeen. Het gaat hierbij om de werking van kansberekening op dat gebied en de betekenis ervan voor de aansprakelijkheid. In dit vervolgartikel wordt op die materie door mij nader ingegaan (par. 8), evenals op de figuur van inbreuk op eigendom als afzonderlijke categorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad van de laatste decennia (par. 9). Op het gebied van het opruimen van wrakken in openbaar vaarwater heeft het arrest August de Meijer van 1994 in 2002 een interessant vervolg gekregen in een zaak waarbij een container met giftige inhoud overboord geslagen was, Staat Kuwait Marine Transport en ABN-Amro (par. 10). Ten slotte wordt nog de figuur van afdracht van voordeel verkregen door onrechtmatig handelen besproken, zoals in art. 6:104 BW neergelegd (par. 11). Dergelijke thema s zijn in de Rotterdamse procedure tegen de Kalimijnen wel aan de orde gesteld, maar al bij het tussenvonnis van 15 april 1999 naar de achtergrond gedrongen, c.q. door de rechtbank terzijde gesteld. Dat was toen vanwege de door de rechter gevolgde koers van onrechtmatige hinder als grondslag voor aansprakelijkheid ook wel begrijpelijk. Met de afwijzing daarvan bij het eindvonnis van 17 december 2008 komt die materie echter weer vol op het tableau te staan. Wij beginnen met de kansberekeningsproblematiek, na een samenvatting van hetgeen in Deel I van dit artikel daarover al aan de orde is gekomen. 8. De vaststelling van het slibbezwaar afkomstig van MDPA op grond van kansberekening. De betekenis van kansberekening voor de vaststelling van het causaal verband bij complexe aansprakelijkheidsvragen 8.1 Samenvatting van het voorafgaande Aan het slot van het eerste deel van dit artikel (par. 5) heb ik beschreven hoe de rechtbank in het eindvonnis de conclusie uit het tweede deskundigenbericht ten aanzien van de omvang van het MDPA-slib in de havens tot uitgangspunt genomen heeft, door haar omschreven als: het gemiddelde van ton per jaar voor de gehele periode 1961 tot en met 2004 (ov ). Eerder had de rechtbank nog gesproken van de mediaan van de kansverdeling (zijnde

2 ton), en van de verwachtingswaarde die ton heeft bedragen (ov. 2.3). Waneer de onrechtmatigheidsvraag beantwoord moet worden is duidelijk dat de rechtbank van mening is dat het hier om een gemiddelde gaat zoals dat in de spreektaal gehanteerd wordt (ov e.v.). Het is opvallend dat in 1999 Rotterdam tegenover de rechtbank gesproken had van een statistisch gemiddelde ; het lijkt dan ook geen toeval dat de rechtbank in haar tussenvonnis van dat jaar het woord gemiddelde tussen aanhalingstekens gezet heeft. Door de rechtbank werd toen gezegd, bij de samenvatting van het eerste deskundigenbericht, dat de aanslibbing een Gaussische verdeling vertoont rond de verwachtingswaarde. Omdat het om een meting in de natuur gaat, moet de berekende slibvracht als best guess worden opgevat, met een zekere marge van onzekerheid, zo haalde de rechtbank het eerste deskundigenbericht aan (ov ). Bij het eindvonnis van 2008 is echter weinig meer te merken van die visie op de berekeningen van de deskundigen. De juiste visie. Zoals door mij uiteengezet hadden de deskundigen met de term: gemiddelde iets anders op het oog dan bijvoorbeeld een gemiddelde dagtemperatuur. Bij kansberekening wordt met een gemiddelde iets heel anders bedoeld, namelijk een verwachtingswaarde niet te verwarren met de weersverwachting het is de mediaan van de kanswaarde. Daarmee wordt een bepaalde onzekerheid aangegeven. In het tweede deskundigenbericht uit 2006/2007 was de conclusie van de kansberekening dat het slibbezwaar van de Kalimijnen een mediaan van ton had, dat wil zeggen een kans van 50% dat dit groter was dan Dat is een aanzienlijk grote kans, naar elke maatstaf. 1 Ik heb betoogd dat de rechtbank dit uit het oog verloren heeft; een statistisch gemiddelde (het getal van ton stof per jaar) geeft geen gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid slibsediment aan, zoals de rechtbank meende. Ik constateerde verder dat de rechtbank bij het verkeerd opvatten van de uitkomsten van het deskundigenbericht (het uitgegaan van een gemiddelde van de weerman, in ons voorbeeld) op het verkeerde been gezet werd door MDPA, waarbij Rotterdam te weinig weerwerk geleverd had. Overigens, een tweede aantekening die ik eerder gemaakt heb, het is hoogst waarschijnlijk dat bij een correcte toepassing van de kansberekening bij de schadeberekening de absolute schadecijfers (die immers afgezet werden tegen de relatieve cijfers, de lage percentages) aanmerkelijk hoger zullen uitvallen dan de 4,6 miljoen die Rotterdam berekend had en waarvan de rechtbank is uitgegaan. Met inbegrip van de te vorderen rente, waarbij behalve aan moratoire, ook aan compensatoire rente gedacht kan worden over de periode zou naar mijn mening de schade met een factor 5 hoger komen te liggen. Nu moet elk bedrijf, ook een wereldhavenbedrijf, op de kleintjes letten, maar bij dat laatste bedrag van ca. 20 miljoen gaat het niet langer om een relatief gering bedrag dat een grote speler voor lief heeft te nemen, zoals de Rechtbank Rotterdam van oordeel was. Het belang van het bovenstaande heb ik eerder geschetst, zowel voor de aansprakelijkheidsvraag als de vaststelling van de schade. Ik stelde toen dat de kans op schade een relevante toerekeningsfactor is, zowel voor aansprakelijkheid als voor de schadebepaling en dat het recht inzake verkeersaansprakelijkheid, en gevaarssituaties in het algemeen, de productenaansprakelijkheid en medisch aansprakelijkheid talloze voorbeelden hiervan geven. Op beide terreinen: de aansprakelijkheidsfase en de schadefase, wordt de onzekerheid over de 1 In het deskundigenbericht van 1993 was de conclusie dat het slibbezwaar van de Kalimijnen een mediaan van ton had, dat wil zeggen een kans van 50% dat dit groter was dan In het tweede deskundigenbericht uit 2006/2007 was de opdracht om met behulp van nieuwe wetenschappelijke gegevens (met name ten aanzien van slibtransport in het algemeen, en op de Rijn in het bijzonder) de analyse uit 1993 aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. De mediaan werd toen bijgesteld tot ton.

3 3 hoegrootheid van de kans de dader toegerekend, als liggend in diens risicosfeer. Een benadering die men bij de causaliteit ook buiten de specifieke gebieden van risicoaansprakelijkheid tegenkomt. Dan is het nu zaak om deze materie hier nader uit te werken. 8.2 Onzekerheid omtrent de schadeomvang. De hantering van het begrip waarschijnlijkheid in het bewijs Allereerst een paar opmerkingen ter inleiding. In het algemeen kan gesteld worden dat de waarschijnlijkheid tegenwoordig een grote rol speelt bij het bewijs van aansprakelijkheid. Zo wijst Giesen in zijn dissertatie uit 2001 erop: Als in een proces het bestaan van een bepaald feit (in bepaalde mate) waarschijnlijk is, kan de rechter dat gegeven na zijn eerste bewijswaardering verdisconteren bij de verdeling van de bewijsvoeringslast en de wederpartij opdragen het tegenbewijs te leveren. Als die wederpartij er niet in slaagt die waarschijnlijkheid in twijfel te trekken, wordt op die basis, dus op basis van de bewijswaardering, beslist. De regels over de verdeling van het bewijsrisico, die pas na een mislukte bewijswaardering aan bod kunnen komen, blijven dan onaangeroerd. 2 Dit onderwerp wordt hieronder nog verder uitgewerkt aan de hand van de literatuur. Ook zou ik willen wijzen op ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht waarbij de kans op schade gewogen wordt, en tekortkomingen bij de nauwkeurige vaststelling van de schade voor rekening van de dader gebracht worden. Zo heeft de Hoge Raad al in 1982 in een bodemvervuilingszaak vastgesteld met betrekking tot schade als gevolg van vuil dat gestort werd op een aangrenzend terrein, dat de omvang van de hinder niet precies hoeft vast te staan voor de beoordeling van de onrechtmatigheid: Het feit dat niet alle door de eiser aan zijn vordering ten grondslag gelegde feiten zijn komen vast te staan, staat niet in de weg aan toewijzing van die vordering, indien deze gedragen kan worden door de door de eiser gestelde feiten die wel zijn komen vast te staan. 3 Verder kan erop gewezen worden dat er onderdelen van het aansprakelijkheidsrecht zijn waarbij kansberekening al vele decennia aanvaard is, zoals bij de vaststelling van gederfd inkomen van een slachtoffer of gederfde winst van een bedrijf. Een jonge briljante student die door een ongeval arbeidsongeschikt wordt kan op basis van kansberekening aanspraak maken op het vermogen dat hij verdiend zou hebben na zijn afstuderen en een carrière in de praktijk. Dat levert in Angelsaksische landen overigens meer op dan in ons land, waar de rechter altijd wat zuinig is met letselschadevergoeding. In het Amerikaanse milieurecht valt er een ontwikkeling te noemen, geïnitieerd door Richard Stewart van NYU, waarin schadeberekeningsmodellen gehanteerd worden waarbij de risk of environmental harm centraal staat, gegeven de soort en hoeveelheid geloosde stof. Daarbij werd inspiratie gevonden bij het U. S. Worker s compensation system. 4 In dat systeem krijgen werknemers die gewond of arbeidsongeschikt raken op het werk een schadevergoeding die gebaseerd is op gefixeerde bedragen voor het verlies van bepaalde ledematen of organen. Het aantal geschillen wordt daarmee geminimaliseerd, een goedkoop en voorspelbaar systeem, dat 2 I. Giessen, Bewijs en aansprakelijkheid, diss. Tilburg 2001, p Zie over kansberekening ook zijn boek: Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid, Deventer, 1999, p.72 e.v. In het Franse en Duitse recht zijn er interessante ontwikkelingen op dit gebied, waarover hieronder meer. 3 HR 17 sept. 1982, NJ 1983, 278, nt MS, Zegwaard Konijnenburg. Zie ook mijn Verbintenissenrecht 2, p Zie: E.H.P. Brans, Liability for damage to public natural resources. Standing, damage and damage assessment, diss. Rotterdam, Kluwer Law International, 2001, p.173. Stewart heeft zijn systeem bepleit in Analyzing Super Fund. Economics, Science and Law, R.L. Revesz en R.B. Stewart, Ed. s., Wash. D.C., 1995.

4 4 doet denken aan de praktijk in ons land bij de verkeersaansprakelijkheid. Daarbij vormt een lijst periodiek opgesteld aan de hand van de jurisprudentie van de voorgaande jaren de basis voor betaling van schade. 5 Het Amerikaanse systeem wordt zoals bekend al geruime tijd toegepast bij grote olierampen, zoals indertijd in Alaska met de Exxon Valdez, waarover in dit blad bericht werd. De milieuschade wordt bepaald aan de hand van de in de directe omgeving gevonden dode dieren, waarbij aan elk soort dier (zeehonden, meeuwen, etc.) een prijskaartje gehangen wordt. 6 Daardoor hoeft men niet toe te komen aan ingewikkelde beschouwingen over schade aan het ecologische systeem ter plaatse, waarbij in de biologie, ecologie, economie en statistiek de grenzen opgezocht worden. Deze voorbeelden leren dat men bij de vaststelling van het causale verband tussen handeling en schade niet aan een strenge vorm gebonden is maar van een uiterst flexibele toepassing sprake is. Dit zou de jurist die nog gevangen zit in het krampachtige conditio sine qua nondenken bij de vaststelling van schade, het onwrikbare natuurwetenschappelijke verband dat gezocht wordt, tot nadenken moeten stemmen. Het geeft in een casus als die van de onderhavige Kalimijnen-zaak derhalve grote vrijheid bij het hanteren van de causale maatstaf bij schadebepaling. Het gebruik van kansberekening ten aanzien van de toegebrachte schade komt daarmee in een gunstig daglicht te staan. Bij dit alles dient men in het oog te houden dat de vraag welke eisen aan het vaststellen van causaal verband gesteld moeten worden in complexe gevallen van schadeveroorzaking, allereerst aan de orde moet komen wat wij eigenlijk onder bewijzen verstaan. Hier dreigt namelijk uit het oog verloren te worden dat volgens algemeen aanvaarde opvatting met bewijzen bedoeld wordt het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Sommige schrijvers spreken van een redelijke mate van waarschijnlijkheid of een zekere mate daarvan, terwijl ook de term meer waarschijnlijk dan niet gehanteerd wordt door een aantal auteurs. Dat doet denken aan de in het Engelse recht gebruikelijk term van more probable than not waaraan de naam van Lord Denning verbonden is ( the civil standard of proof ). Ik verwijs hiervoor naar hetgeen ik elders hierover geschreven heb. 7 Wanneer men dit in gedachten houdt, wordt een kansberekening waarbij gesproken wordt van een kans van 50% dat de schade hoger is dan getal X, zoals in de Kalimijnen-zaak het geval is, een vaststelling die spoort met het criterium van een redelijke mate van waarschijnlijkheid. Ik verwijs hierbij ook naar het artikel van Hulst in dit nummer, waarin onder meer een uitspraak over medische aansprakelijkheid aan de orde komt waarbij de rechter oordeelde dat een kans op letsel van 50% voldoende is voor het aannemen van aansprakelijkheid van de behandelende arts. 8 5 Dat stond vroeger bekend als de Lijst Van Veen, naar de Delftse advocaat die daartoe het initiatief nam. Bij schade aan bomen kennen wij de methode-de Raadt, waarbij aan de hand van een formule de waarde van een beschadigde boom vastgesteld wordt. In Duitsland kent men al jaar en dag een forfaitaire waardebepaling van bomen, die in boekvorm in de winkel te verkrijgen is. Aldus ook de praktijk in België. 6 Dat dit systeem indertijd al zo n bekendheid had, zo hoorde ik eens van iemand die bij Exxon Valdez betrokken was, bleek uit het volgende. Men vond enige tijd na de ramp in koelcellen van het schip duizenden dode dieren die de bemanning daar opgeslagen had, in een poging om de schade te beperken. Vgl. ook het voorbeeld dat Carette in haar proefschrift geeft, het vaststellen van schade aan visgronden aan de hand van tabellen van de Amerikaanse Fisheries Society gebaseerd op visprijzen van kwekerijen. Deze tabellen zijn in veel staten wettelijk voorgeschreven als maatstaf voor de schadevaststelling. Zie: A. Carette, Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeëigende milieubestanddelen, diss. Antwerpen 1997, p.180 e.v. Zie i.h.a. nog Brans, t.a.p., p.94 e.v. over schadeberekeningsmethoden bij schade aan natuurgebieden. 7 Zie TMA 1999, p.145 v., verwerkt in mijn Verbintenissenrecht 2, p.495 v., met verwijzing naar de handboeken en dissertaties over bewijsrecht. Voor res ipsa loquitur en omkering van de bewijslast, zie men p.485 e.v. 8 Zie in dit nummer, p..

5 5 De ontwikkelingen in het bewijsrecht van de laatste decennia geven aan deze visie nog meer steun. Ik heb daarover eerder geschreven, ook in dit blad, en volsta hier met een korte schets; voor een uitvoeriger betoog en vindplaatsen zie men mijn eerdere verwijzing. De rechter kan aan feiten een vermoeden over de toedracht bij de schadeveroorzaking ontlenen, de eerder genoemde bewijswaardering op grond van waarschijnlijkheid (met het citaat van Giessen). Hieraan heeft Veegens de angel-saksische term res ipsa loquitur verbonden in een noot uit 1946 (Naaldwijkse gasontploffing), door hem vertaald als: sprekende feiten. In Duitsland spreekt men hier van Prima facie-beweis of Anscheinsbeweis. Dit kan leiden tot het aannemen van schuld van de dader indien dat vermoeden niet door hem weerlegd wordt, of tot een omkering van de bewijslast wanneer de regels van bewijslastverdeling gevolgd worden. Bij toepassing van art. 150 Rv bij dat laatste, waarbij aan de redelijkheid en billijkheid ruimte geboden wordt bij toewijzing van de bewijslast, is de werking van de bijzondere regels van bewijs minstens zo belangrijk. Haardt heeft in 1988 al op het belang daarvan gewezen in zijn noot onder het heupoperatie-arrest; die bijzondere regels ontlenen hun inhoud aan het rechtsgebied in kwestie, medische aansprakelijkheid, arbeidsrecht, milieuaansprakelijkheidsrecht, etc. Hierbij is steeds gewezen op het belang van het nakomen van de stelplicht van de aansprakelijk gestelde partij, evenals diens verplichting tot het verlenen van medewerking aan de bewijslast van de wederpartij, de schadelijdende partij. Dat laatste is intussen in de wet opgenomen (art. 111 lid 3 Rv), maar was reeds decennia lang rechtersrecht, al bleef de advocatuur vaak hardleers. Afgezien hiervan werden in de jurisprudentie de schending veiligheidsnormen en het scheppen van risico ( gevaarzetting ) de grondslag voor de bewijstoedeling, met als bakens arresten als Dorpshuis Kamerik (alias natronloog) (1982) en ziekenhuis De Heel (1995). Het schenden van een ongeschreven veiligheidsnorm kan op zich al een grond zijn voor omkering van de bewijslast. In mijn TMA-artikel uit 1999 leidde jurisprudentie-onderzoek tot het aannemen van vier categoriëen op het terrein van causaliteitsbewijs: 1. informatie- of kennis-voorsprong; 2. gevaarzetting; 3. schending van veiligheidsnormen; 4. omstandigheden van het geval. De laatste categorie, de meest algemene, is ontleend aan het arrest Stad Rotterdam Verzekeringen Zonneveld (1997). Voor de onderhavige Kalimijnen-casus is deze categorie interessant, gezien de uitzonderlijke omstandigheden: zowel de kleilozingen en de natuurlijke aanwezigheid van klei in het rivierwater, als de wijze van bezinking in de Rotterdamse haven. 8.3 Kansberekening en bewijs nader bezien Het lag in mijn bedoeling om aandacht te besteden aan de wijze waarop in onze doctrine en rechtspraak de laatste tijd omgegaan wordt met de figuur van kansberekening in het aansprakelijkheidsrecht. Medio jaren 90 werd door A. Van en A.J. Akkermans hiervoor de aandacht gevraagd in hun proefschriften. 9 De meeste aandacht aan statistische vraagstukken, zoals het probabilisme, werd gegeven door Van in zijn Rotterdamse proefschrift. Sindsdien is er echter weinig meer met dit onderwerp gebeurd in ons land. Bij nader inzien heb ik ervan afgezien om dat laatste werk bij mijn beschouwingen te betrekken, omdat de door Van behandelde problematiek, hoe interessant ook, niet goed vergelijkbaar is met de Kalimijnencasus. Ze is namelijk van het archetype: patiënt heeft longkanker gekregen, maar is zowel een 9 Zie voor onderwerpen als statistische bewijswaardering en kansberekening o.m.: A. Van, Onzekerheid over daderschap en causaliteit, diss. Rotterdam 1995, Gouda Quint, pp.84 e.v.; 261 e,v,; A.J. Akkermans, Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband, diss. Tilburg, 1997, Kluwer, p.107 e.v.

6 6 notoire roker als een werknemer bij een asbestbedrijf geweest, of zelfs verschillende bedrijven, over een lange periode. Onduidelijk is hierbij de bijdrage tot de ziekte van iedere individuele causale factor: het inademen van nicotine, respectievelijk asbestvezels, terwijl de werking van elk van die factoren ook nog hoogst problematisch is. Hetzelfde geldt voor het andere archetype in het boek: chirurg maakt een fout, maar patiënt was er fysiek zo slecht aan toe dat zijn overlevingskans toch al heel klein was. Of de situatie dat het door een derde voorgeschreven medicijn contraproductief was voor het genezingsproces. In ons geval van aanslibbing in de Rotterdamse haven gaat het enkel om stromen kleideeltjes en hoeveelheden bezinking, als gevolg van een aantal lozingen van klei, met op de achtergrond Moeder Natuur die met de getijdenwerking zeeklei aan het rivierwater toevoegt. De bijdrage tot de schade (extra baggerwerkzaamheden) wordt slechts bepaald door de omvang van de slibbijdrage in het havengebied die te herleiden zijn tot bovenstroomse kleilozingen. De eerder genoemde alternatieve aansprakelijkheid (art. 6:99 BW) biedt meer aanknopingspunten, met name de ontwikkelingen in het Duitse recht. Ik heb daar eerder over geschreven, vooral op grond van hetgeen in het toonaangevende handboek verbintenissenrecht van Larenz-Canaris uit 1994 gesteld werd. De kern hiervan is, dat het Duitse artikel over alternatieve causaliteit, 830 I lid 2 BGB, niet alleen van toepassing is bij onzekerheid van daderschap (wie van de drie heeft het gedaan?) maar ook bij onzekerheid omtrent het aandeel in de schade van elke mogelijke dader. Hetgeen de Duitsers zo treffend Anteilszweifel noemen. 10 Aldus de vaste jurisprudentie en doctrine, die vooral bij milieuschade een grote vlucht genomen heeft. Een bevestiging van die heersende leer is te vinden bij Ramin Löscher in zijn aan productenaansprakelijkheid gewijde dissertatie Mehrere Produkthaftpflichtige und Mitverschulden des Geschädigten. 11 Die analoge toepassing van de alternatieve causaliteitsregel van 830 I lid 2 BGB vindt men uitgewerkt in het proefschrift van Luidger Röckrath getiteld: Kausalität, Wahrscheinlichkeit und Haftung. Rechtliche und ökonomische Analyse. 12 Daarin geeft hij het interessante voorbeeld van drie dieven die ieder, onafhankelijk van elkaar, een auto gestolen hebben van het terrein van een autohandelaar, met uiteenlopende waarde. De autohandelaar kan iedere dief aanspreken tot schadevergoeding, maar hij kan niet bewijzen wèlke auto de dief in kwestie gestolen had en daarmee de omvang van zijn schade. De dieven gaan dan niet vrijuit: aangezien ieder in elk geval de auto met de geringste waarde gestolen kan hebben, kan iedere dief voor die schade aansprakelijk gesteld worden. 13 Een hoofdstuk is gewijd aan de Übergreifende Prinzipien der Haftung ohne nachgewiesene Kausalität. 14 De auteur komt tot drie beginselen voor aansprakelijkheid zonder vastgesteld oorzakelijk verband, ontleend aan het recht op het gebied van milieuschade, aansprakelijkheid van artsen, producenten en pharmaceutische bedrijven. Ik geef die beginselen in het Duits weer: I. die statistische Verursachungshaftung; II. Die qualifizierte Pflichtverletzung; III. Die echte Wahrscheinlichkeitshaftung bei erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnisdefiziten. Leuk en toch leerzaam dus. 10 Zie: Larenz/Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, II/2, Besonderer Teil, 13e dr., München: C.H. Beck, 1994, nr. II 82, onder e (p.575 e.v.). Vgl. ook: Esser/Weyers, Schuldrecht, II, Besonderer Teil, Heidelberg: C.F. Müller, 6e dr., 1984; 8e dr. 2000, 60 I, 1. Vgl. ook mijn Verbintenissenrecht 2, p. 348 e.v. 11 Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft VVW, 2004, met als ondertitel: Eine Untersuchung nach deutschem und US-amerikanischem Produkthaftungsrecht, p München: C.H. Beck, 2004, Band 187 Münchener Universitätsgeschriften. Reihe der Juristischen Fakultät. 13 T.a.p., p.167 e.v. Zie ook p. 159 e.v., met literatuur en rechtspraak. Er is ook de mogelijkheid om o.g.v. 287 ZPO (Wetboek Rv.) een schatting te maken van de geringste schade, de Mindestschadens, zie t.a.p , p.211 e.v.

7 7 In het boek is ook een hoofdstuk gewijd aan het begrip waarschijnlijkheid in de wetenschapstheorie en het belang daarvan voor het recht. 15 Daarbij komen de objectieve tegenover de subjectieve waarschijnlijkheidstheoriëen aan de orde, die door een derde stroming als probabilistisch reductionisme beschouwd wordt. In die laatste stroming zijn begrippen als propensity (van Popper) en kans (van Stegemüller) ontwikkeld. Ik verwijs de geïnteresseerde lezer naar de beschouwingen van Röckrath hierover. Het boek verdient ruime aandacht in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. 9. Een oude rechtsfiguur herleefd: inbreuk op eigendomsrecht als aansprakelijkheidsgrond toegepast buiten het burenrecht 1. Inbreuk op een subjectief recht bij onrechtmatig daad Indien men een ander aansprakelijk stelt op grond van onrechtmatige daad dient onder meer voldaan te zijn aan het vereiste van schuld, in de zin van een verwijtbare gedraging volgens normen van maatschappelijke betamelijkheid. 16 Het vereiste van art oud-bw is in het huidige BW in gewijzigde vorm teruggekomen, namelijk naast de veel algemenere norm van toerekening van het handelen krachtens de verkeersopvatting. Art. 6:162 lid 3 bepaalt immers dat een handeling de dader kan worden toegerekend indien deze te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Op het gebied van inbreuk op een subjectief recht met zaaksbeschadiging tot gevolg is echter van oudsher in de jurisprudentie een regime van toepassing waarbij voor schuld in de zin van verwijtbaarheid vrijwel geen plaats is. Dit gebeurt veelal door aan de voorzienbaarheid van de schade die toegebracht werd lichte eisen te stellen: dat is met name het geval indien sprake is van een handeling die in het algemeen gevaarlijk was, ook al was de in concreto ingetreden schade slechts in geringe mate te voorzien. Een sprekend voorbeeld is schade die door heiwerkzaamheden toegebracht wordt. Er is echter ook rechtspraak waarbij in wezen van een risicoleer uitgegaan wordt, waarop door Meijers, Suijling, Scholten en Beekhuis de aandacht gevestigd is. Beekhuis verwoordt het als volgt: Intussen kent de jurisprudentie gevallen, waarin de eis van verwijtbaarheid tot een minimum is teruggebracht. Zo wordt bijv. degeen, die werken op zijn erf laat aanleggen, gewoonlijk aansprakelijk geacht voor de schade, die hierdoor voor buren ontstaat, zodra hij voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen waardoor de schade voorkomen had kunnen worden. Onverschillig is hierbij het bedrag van de kosten, die nodig zouden zijn geweest om de schade te voorkomen. Zie Meijers, WPNR 3445 (1939) en de in noot 45 vermelde jurisprudentie; Verz. Privaatr. Opst. III, blz In deze gevallen zal men dikwijls niet kunnen zeggen, dat de betrokken eigenaar anders gehandeld heeft, dan redelijkerwijs van hem te verwachten geweest zou zijn. Dat desniettemin aansprakelijkheid wordt aangenomen is een gevolg van de invloed van de z.g. risicoleer, volgens welke in bepaalde gevallen ook zonder schuld aansprakelijkheid kan bestaan (daarop volgt een verwijzing naar: Asser-Rutten, Hoffmann, Suijling, Langemeijer, Asser-Scholten, Telders, A. van Oven en Tromp). 17 Meijers en Scholten verwezen in dit verband naar het standaard-arrest van de Hoge Raad uit 1881, een opvatting die niet meer uit de rechtspraak verdwenen is en op aansprakelijkheid buiten schuld is gaan lijken (Meijers); een risicoaansprakelijkheid in het kleed van een 15 Zie 12, p.219 e.v. 16 De hier volgende passage is een bewerking van een gedeelte uit mijn Verbintenissenrecht 2, p.701 e.v. Uitvoeriger verwijzingen naar literatuur en rechtspraak dan hier gebeurt, zijn mijn boek te vinden. 17. Asser-Beekhuis II, 9e dr. (1963), p. 29; gehandhaafd tot en met de 11e druk; na de dood van Beekhuis in 1988, is deze passage in de 12e druk door de bewerker Davids aan het slot aangepast: de vermelding van de risicoleer is vervangen door objectivering van het schuldbegrip, met verwijzing naar Schut, zie 12e dr., nr 35. Voor een bespreking van de risicoleer, na de oorlog ten onrechte onder het stof geraakt in de literatuur, verwijs ik naar mijn debat met Vranken in het WPNR van 1990 (nr ).

8 8 aansprakelijkheid voor onrechtmatig, aan schuld te wijten handelen (Scholten). 18 Het betreft hier een geval van wat ik eens pseudo-risicoaansprakelijkheid genoemd heb. 19 Deze jurisprudentie geniet naar mijn indruk weinig bekendheid, hetgeen mede veroorzaakt kan zijn doordat Rutten, aanhanger van de schuldleer, er vrijwel geen aandacht aan besteed heeft in zijn Asser-bewerking van Verbintenissenrecht, een traditie die voortgezet is door latere bewerkers: A.S. Hartkamp, tegenwoordig bijgestaan door C.H. Sieburgh. Toch is er ook recente rechtspraak van de Hoge Raad waarin hij lijkt voort te bouwen op de geschetste oudere jurisprudentie inzake burengeschillen. In het arrest van 4 nov. 1988, NJ 1989, 854, nt CJHB, Schols - Heijnen, is sprake van een aardverschuiving bij een talud dat twee erven (in het Limburgse) scheidt, waarbij een grote hoeveelheid grond, takken en stukken steen van de hoger gelegen tuin van Schols terechtkomen in de lager gelegen tuin van Heijnen, die verwijdering vordert van het materiaal. De Hoge Raad neemt hier, op dezelfde wijze als in een arrest van 1982 inzake een omgevallen boom, aan dat de eigenaar van de zaak die op het perceel van een ander terecht gekomen is verplicht is die te verwijderen, ongeacht of hem enig verwijt treft. 20 Zelfs enig toedoen of nalaten is niet vereist; in casu was onduidelijk wat de oorzaak van de verzakking was, Heijnen beweert dat het kaalslag van het talud door Schols was, maar kan dat niet bewijzen. Het gaat hier om inbreuk op het eigendomsrecht van Heijnen; de Hoge Raad overweegt daaromtrent: In het bijzonder is denkbaar dat bij het terecht komen van de desbetreffende zaak op het perceel van die ander ook andere zaken op zodanige wijze op dat perceel zijn terecht gekomen dat de daardoor ontstane situatie inbreuk op diens eigendomsrecht insluit, immers afbreuk doet aan diens hem als eigenaar van het perceel toekomende genotsrechten. Voormelde zorgvuldigheid kan dan meebrengen dat degene wiens zaak tot deze - verdere - inbreuk heeft geleid, óók is gehouden tot verwijdering van die andere zaken, onverschillig aan wie deze toebehoren. Of voor degene wiens zaak op eens anders perceel in voege als voormeld is terecht gekomen, dientengevolge mede een dergelijke verwijderingsplicht ontstaat, hangt af van de bijzonderheden van het gegeven geval. Men ziet dat de cassatierechter zeer ver gaat in het aansprakelijk stellen van de laedens, ook al is de oorzaak van de schade niet komen vast te staan. Ook de opgelegde verplichting tot verwijdering is ruim gesteld: degene die inbreuk pleegt moet ook zaken die hem niet toebehoren verwijderen. In casu was door de verzakking materiaal meegesleept waarvan niet vastgesteld kon worden van welk perceel het afkomstig was geweest. Het arrest is een fraai voorbeeld van aansprakelijkheid zonder schuld. In zijn noot wijst Brunner op de overeenkomstige regeling van 1004 BGB in het Duitse recht; in de Duitse rechtspraak wordt volgens Brunner wel het vereiste van een causaal verband gesteld: vastgesteld moet worden dat de stoornis door de eigenaar van de zaak veroorzaakt is. Overigens kent het Duitse recht ook een vorm van aansprakelijkheid zonder schuld in het burenrecht, 906 BGB. 21 Het bovenstaande zal de Belgische lezer overigens sterk aan zijn figuur van burenhinder, troubles de voisinage doen denken. 18. HR 8 april 1881, W 4663, en in revisie 24 juni 1882, W Vgl. Meijers, Verz. Privaatr. Opst. III, p. 244, met vermelding van rechtspraak uit 1902 en 1918; Asser-Scholten II, Zakenrecht, 8e dr. (1945), p. 123 v., met verwijzing naar HR 27 jan. 1939, NJ 1939, 874, nt PS, Rotterdam - Staatsspoorwegen. 19. Op het gebied van het burenrecht is overigens een bekend voorbeeld van aansprakelijkheid zonder schuld het zgn. ladderrecht van art. 699 oud-bw, thans art. 5:56 BW, inzake schade toegebracht bij werkzaamheden op een anders grond. 20. Vgl. HR 7 mei 1982, NJ 1983, 478, Trechsel - Laméris. 21. Indien bij hinder door buren geen sprake is van inbreuk op eigendom, gaat de Hoge Raad veel klassieker te werk, vgl. HR 29 okt. 1993, NJ 1994, 107, kraaiende hanen, waarover Van Maanen, NTBR 1997, p. 43 (met een interessante causaliteitsvraag: arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt zou zijn door het burengerucht).

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering

De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen op aansprakelijkheid. D.H. Nauta De Aansprakelijkheidsfactor Verzekering Een onderzoek naar de invloed van verzekeringen

Nadere informatie

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten

Bulletin 1. Causaliteit en bewijs. Inhoud. De evolutie van de omkeringsregel. Mr. Chr. H. van Dijk, Kennedy Van Der Laan Advocaten PIV Bulletin 1 Inhoud Pagina 1 Causaliteit en bewijs Pagina 6 Beroep op verjaring bij asbestclaim in stijd met de redelijkheid en billijkheid Pagina 8 Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen Pagina

Nadere informatie

Verhaal van schade door de overheid

Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid Verhaal van schade door de overheid 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 I Verhaal van schade op basis van art. 6:162 BW 6 De basis voor verhaal [Door mr. J.J. Jacobse en mr.

Nadere informatie

Relativiteit en medebezit

Relativiteit en medebezit piv Bulletin 8 Inhoud Pagina 1 Hangmatarrest a) Relativiteit en medebezit b) Naschrift Pagina 13 Uitbreiding verzekeringsplicht ex 7:611 Pagina 18 Voordeelverrekening en sommenverzekering Pagina 21 Opleidingshuis

Nadere informatie

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet?

Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? Schadevaststelling bij zaaksbeschadiging: volledig abstract of soms toch (een beetje) concreet? HR 26 oktober 2012, LJN BX0357 (Reaal/Athlon) M r. M. O u d e n a a r d e n * Inleiding Aanleiding voor deze

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad.

Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad. Scriptie Nederlands recht (R23.313) van: naam : Mevr. J.E. Teeling straat en huisnummer :

Nadere informatie

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW

De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW De veiligheid in het theater ingevolge artikel 7:658 BW Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Joris Ruyters Amsterdam, 6

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van

Nadere informatie

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk 1 Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken 17 Het arrest Fortis/Bourgonje

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

«JA» Risicoaansprakelijkheid

«JA» Risicoaansprakelijkheid te tegen de vonnissen van de rechtbank slagen ten dele. De vonnissen van de rechtbank van november 2004 (uitlating benoeming deskundige), 28 september 2005 (benoeming deskundige) en het eindarrest van

Nadere informatie

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten

Schade aan het lichaam als bron van inkomsten ARTIKEL S I E W E R T L I N D E N B E R G H Universitair hoofddocent Departement civielrechtelijke vakken, Universiteit Leiden Onderscheid naar geslacht bij schadebegroting? Schade aan het lichaam als

Nadere informatie

Verjaring mesothelioomclaims doorbroken

Verjaring mesothelioomclaims doorbroken Verjaring mesothelioomclaims doorbroken Op 28 april j.l. wees de Hoge Raad twee belangrijke arresten inzake verjaarde mesothelioomclaims. De Hoge Raad heeft thans de mogelijkheid erkend om met een beroep

Nadere informatie

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh

Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series. Smartengeld. Tien jaar later. S.D. Lindenbergh Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Smartengeld Tien jaar later S.D. Lindenbergh 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van gebruikte afkortingen 1. Inleiding 1.1 Het onderwerp 1.2 De

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel

Aansprakelijkheid bij psychisch letsel Lexlumen Studiemiddag Aansprakelijkheid bij psychisch letsel 25 november 2014, van 13.00 tot 17.30 uur Wyndham Apollo Hotel Amsterdam Abstract Verslag van de door Lexlumen georganiseerde studiemiddag met

Nadere informatie

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering

benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden, gelden, dan zou dit meebrengen dat de rechtsvordering Hoge Raad, 8 april 2000 (Van Hese/De Schelde); De Hoge Raad geeft zeven gezichtspunten waarmee de rechter rekening dient te houden wanneer een beroep op verjaring wordt gedaan. Samenvatting Ht gaat in

Nadere informatie

Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel

Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel VAN VERPLAATSTE SCHADE EN OPGEOFFERDE VRIJE TIJD Enige opmerkingen, naar aanleiding van HR 28 mei 1999, NJ 1999, 564 nt. ARB over vergoeding en berekening van verplaatste schade bij letsel Eerder verschenen

Nadere informatie

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering

44/45 GASWINNING IN GRONINGEN NEDERLANDS JURISTENBLAD. Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering NEDERLANDS JURISTENBLAD GASWINNING IN GRONINGEN Bescherming van de verdachte van terrorisme: VN en EU Meer over herziening strafvordering Jim Polak P. 3121-3194 JAARGANG 89 19 DECEMBER 2014 44/45 10304697

Nadere informatie

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis?

Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? Schending van verzekeringsplicht werkgever gedekt onder AVB-polis? M r. H. L e b b i n g e n m r. N. d e B o e r * 1. Inleiding Zoals A-G Spier in zijn conclusie voor het hierna te bespreken arrest 1 met

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie

Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Aansprakelijkheid voor overheidsinformatie Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en K.U. Brabant 29 augustus 2001 Het onderzoek is uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Pels Rijcken & Droogleever

Nadere informatie

Schadevergoeding en ontslagvergoeding

Schadevergoeding en ontslagvergoeding Schadevergoeding en ontslagvergoeding HR 11 oktober 2002, JAR 2002/261 Karakter ontslagvergoeding; schadevergoeding; dringende reden; wanprestatie; Deuss-arrest; samenloop; rechtsvergelijking; kantonrechtersformule

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 17 541 Invoeringswet Boeken 3-6 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (vijfde gedeelte) (wijziging van titel 11 van Boek 3 en van de Boeken 5 en 6) Nr.

Nadere informatie

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade Een verkennend onderzoek september 2012 Samenvatting Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een fout van een ander (denk aan verkeersongevallen,

Nadere informatie

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door

DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door DE VERZWIJGING BIJ VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN NAAR NEDERLANDS RECHT* door Mr. R.A. SALOMONS J uridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Mr. J.H. WANSINK Wetenschappelijk hoofdmedewerker Verzekeringsinstituut

Nadere informatie

Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld

Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld blad or nsrecht Beperking schade - vergoedingsplicht beteugeld Inleiding In de uitoefening van de paardensport lopen jaarlijks naar schatting 75.000 mensen meer of minder ernstige vormen van letsel op.

Nadere informatie