Wijkagenda Soesterkwartier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkagenda Soesterkwartier"

Transcriptie

1 Wijkagenda Soesterkwartier 3 juli 2012

2 2 Wijkagenda Soesterkwartier

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Leeswijzer De Vraagstukken De wijkavond Agenda Karakteristiek van de wijk Buurt en wijkindeling Wijkbeschrijving Laatste ontwikkelingen Soesterkwartier anno Kracht van de wijk Samenleven Wonen Werken en inkomen Onderwijs Leefbaarheid en veiligheid Voorzieningen Gezondheid Het proces Aanleiding Kader Gebruikte gegevens De gesprekken met de wijk Het vervolg Bijlage 1 Verslag wijkavond Soesterkwartier voor de Wijkagenda... 21

4 0. Leeswijzer Voor u ligt de wijkagenda van de wijk Soesterkwartier. De wijkagenda benoemt de vraagstukken die gezamenlijk worden gevoeld in de wijk door bewoners, ondernemers, organisaties van vrijwilligers die actief zijn in de wijk, zoals sportverenigingen, hobbyclubs en kerken en door organisaties waarmee de gemeente werkafspraken heeft zoals SWA, Beweging3.0, SRO, ABC etc. Het gaat om de vraagstukken waarvan iedereen het belangrijk vindt dat ze worden aangepakt. Het is de bedoeling dat de wijkagenda richting geeft aan iedereen die werkzaam of actief is in de wijk, zodat de inspanningen elkaar versterken en aanvullen. Ieder pakt datgene op waar hij/zij zich verantwoordelijk voor voelt en waar hij/zij goed in is. Met de wijkagenda als vertrekpunt verbinden gemeente, bewoners en organisaties zich aan gezamenlijke doelen en zijn complementair, ondersteunend en faciliterend naar elkaar toe. De statistische gegevens in deze wijkagenda zijn afkomstig uit Wijkatlas Soesterkwartier (zie bijlage, en kijk onder het kopje Blik op de wijk ). Hoofdstuk 1 is de kern van de wijkagenda. Hierin staan de vraagstukken beschreven waarom het allemaal draait in het Soesterkwartier. In hoofdstuk 2 komt de (ruimtelijke) karakteristiek van de wijk aan bod en de laatste ontwikkelingen In hoofdstuk 3 is beschreven hoe het er op dit moment voor staat in het Soesterkwartier. Dit hoofdstuk is de onderbouwing van de vraagstukken zoals opgenomen in hoofdstuk 1. In het laatste hoofdstuk wordt de aanleiding voor het opstellen van een wijkagenda beschreven en de gevolgde werkwijze en het vervolg. 4 Wijkagenda Soesterkwartier

5 1. De Vraagstukken 1.1 De wijkavond Wijktafel Behalve de wijkavond die werd georganiseerd door de gemeente, SWA en ABC Soesterkwartier werd er in maart 2012 een zogenoemde Wijktafel georganiseerd door het Wijk Bewoners Team (WBT). Op deze avond discussieerden bewoners onderling en met enkele werkers uit de wijk over uiteenlopende thema s. De aanwezige bewoners, ongeveer 50, hebben daarna kunnen aangeven welk onderwerp, thema of initiatief zij het meest van belang achtten. Voor het WBT is dit voeding en bepalend waar zij zich komende tijd op gaat richten. De top 3 van deze avond was: 1. Toekomst van een nieuw winkel- en wijkhart; 2. Groen in de wijk en 3. Duurzaamheid. Daarmee kozen de bewoners voor 3 initiatieven die vrijwel geheel door wijkbewoners en ondernemers zelf worden gedragen. Drie initiatieven die voorwaardenscheppend zijn voor ontmoeten, ondernemen en daarmee het goed functioneren van de wijk en de bewoners. Los van de vorm, de haalbaarheid en het feit dat de gemeente geen investeringen zal doen in vastgoed, zijn dit onderwerpen die een plek moet krijgen in deze wijkagenda. Wijkavond Er kwamen 45 mensen af op de wijkavond over deze agenda. Een mengeling van werkers en bewoners uit de wijk. Geen afspiegeling van de wijk. Wel veel betrokkenheid en deskundigheid. De analyse en keuze voor de thema s werd herkend en in 4 deelgesprekken besproken. Opgroeien en Leren Werkloosheid/inkomen en wijkeconomie Sociale Samenhang of naar elkaar omkijken Leefbaarheid en veiligheid Deze thema s komen terug in de wijkagenda. Speciaal in deze wijk kan daar het thema Duurzaamheid aan worden toegevoegd. Niet (alleen) als doel op zich, maar juist duurzaamheid (ver)bindt mensen op meerdere thema s. De opbrengst van deze gesprekken is tweeledig. Allereerst een verdieping van hoe de thema s in de wijk leven. En ook verbonden met kracht en initiatief uit de wijk, waaruit concrete afspraken om samen de schouders eronder te zetten volgden. In de agenda staan deze initiatieven vermeld. Er is op de wijkavond geen stemming gehouden over wat het belangrijkste thema of initiatief is. Niet alle vraagstukken hebben al een concreet initiatief of eigenaar. Dat zal nog verder moeten worden uitgewerkt en afgesproken. Al met al was de stemming aan het einde van die avond positief. Tevredenheid over de goede gesprekken en de bereidheid van deelnemers om er samen mee aan de slag te gaan.

6 1.2 Agenda Opgroeien en Leren Er is zorg over het opvoedingsklimaat in de wijk. Er is bekend dat het schoolverzuim en percentage voortijdig schoolverlaten hoog is. In sommige buurten lijkt het traditie om kinderen niet te stimuleren om goed te presteren op school. Gedrag op straat baart zorgen. Daarbij komt dat de instroom naar Jeugdzorg groot is in het Soesterkwartier. Vraagstuk: Hoe is dit patroon te doorbreken met een buurt- of wijkgerichte aanpak? Kinderwerk van SWA heeft aangeboden het onderwerp aanspreken van ouders op te pakken. Zij nemen initiatief om hier met bewoners in de buurten waar dit aan de orde is aan de slag te gaan. Het komen tot een gemeenschappelijk pedagogisch klimaat vraagt om een verdere verkenning door samenwerkende partners in ABC Soesterkwartier. Vanuit het basisonderwijs wordt in het kader van passend onderwijs hier al een start meegemaakt. Verbreding naar de wijk is wenselijk. Kracht van de wijk zit m hier in samenwerking. Instellingen en bewoners hebben zich op de wijkavond uitgesproken om actief naar elkaar te signaleren en af te spreken wie er op die signalen af kan gaan. Werkloosheid/inkomen In Bomen- en Bloemenbuurt is werkloosheid en gebruik bijstand groot. Er lijkt samenhang met laag opleidingsniveau en het hoge percentage voortijdig schoolverlaters. Vraagstuk: Hoe kan in deze buurten het patroon van laag inkomen, laag opgeleid, vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid/gebruik van bijstand, worden doorbroken? Het idee om in de wijk een opleiding gecombineerd met werkervaring te starten. Bijvoorbeeld bij het isoleren van woningen verdient nadere uitwerking samen met de gemeente. Hier is een link met het thema duurzaamheid. Door op een andere manier in de wijk samen te werken ontstaat een duurzame meerwaarde (de wijk CO2 neutraler, binding aan buurt, meer aanzien voor laag opgeleiden, werk, etc.) Sociale Samenhang of naar elkaar omkijken Er zijn in de wijk veel signalen van vereenzaming, bewoners die geen sociaal netwerk hebben. Deels zijn het kwetsbare bewoners bijvoorbeeld die vanuit de psychiatrie in de wijk zijn gehuisvest. Door de komende sluiting van wijkcentrum de Sleutel is er zorg over een geschikte locatie waar activiteiten kunnen worden voortgezet. Maar belangrijker is dat werkers en bewoners met elkaar oog hebben voor deze mensen en hen betrekken bij allerlei activiteiten. Op dit thema gebeurt al veel door bewoners zelf. In buurten worden straatfeesten georganiseerd, rond de kerst en grote voetbaltoernooien versieren veel bewoners gezamenlijk de straat. Kerken zijn actief en bieden aan meer betrokken te zijn om aan dit onderwerp een bijdrage te leveren. Het vraagstuk en de omvang moeten echter nog goed in kaart worden gebracht. Dat pakt SWA op. Leefbaarheid en veiligheid De fysieke kwaliteit in de wijk wordt negatief beoordeeld. Dat heeft zowel betrekking op verloedering (troep op straat en vandalisme) als op verkeersveiligheid. Het onderhoudsniveau van de wijk is als gevolg van de bezuinigingen verlaagd. Het beeld zal daardoor nog meer kunnen verslechteren. 6 Wijkagenda Soesterkwartier

7 Vraagstuk is hoe bewoners, scholen en ondernemers in de wijk samen de leefbaarheid en veiligheid kunnen verbeteren. Het WBT en het Prisma College en Portaal hebben afgesproken om samen een plan te maken voor schoonmaakacties en dit ook uit te voeren. ABC Soesterkwartier wil hier aan meewerken. Andere wijkbewoners zijn actief in het onderhouden, bedenken en aanleggen van (nieuwe) groene plekken in de wijk. Voorbeelden zijn: het Groene Spoor en de Heemtuin. Ontmoeten / wijkeconomie Winkeliers willen het toekomstperspectief van hun onderneming in de wijk verbeteren en zich gezamenlijk richten op een nieuw winkelhart door clustering van winkels. Winkeliers verderop uit de straat verhuizen in dit scenario naar het hart. Zo wordt het lint van winkels op de Noordewierweg compacter en ontstaat er ook een kern wat zowel de voorzieningen als de sociale contacten kan verbinden. Het WijkBeheerTeam zet zich in het algemeen belang van de wijk in voor een centrale plek waar bewoners elkaar (kunnen) ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien. De Emmauskerk wil in de wijk blijven en zoekt naar een betaalbare manier om de functie van de kerk op deze plek in het gebouw te behouden en wil een partner zijn (blijven) in sociale ondersteuning van wijkbewoners. Bovenstaande 3 initiatiefnemers willen gezamenlijk met de Alliantie een plan maken voor een nieuw hart in de wijk. ABC Soesterkwartier wil hier graag bij aansluiten om een centrale plek in de wijk voor ontmoeten, educatie, informatie en advies te realiseren. Er worden eventueel woningen/appartementen toegevoegd. De gesprekken hierover zijn al langere tijd gaande en er zijn ook schetsontwerpen gemaakt om het gesprek te ondersteunen en de verschillende wensen en belangen te ventileren. De gemeente maakte onderdeel uit van die gesprekken omdat er mogelijk wijkgerichte activiteiten kunnen plaatsvinden. Onlangs heeft de gemeente besloten zich terug te trekken omdat de mogelijkheid van financiering van een zgn. ABCunit niet meer aanwezig is. Vraagstuk: (Hoe) Zijn de gezamenlijke initiatieven en belangen te verenigen in een haalbaar plan? Kracht van de wijk: Nu duidelijk is dat er geen financiering van de gemeente meer beschikbaar is gaan winkeliers, kerk, ABC Soesterkwartier en bewoners samen verder. Ook de jeugd in het Soesterkwartier ontmoet elkaar graag. Op straat kan dat wel eens leiden tot overlast. Dit is geen groot probleem of vraagstuk in het Soesterkwartier, maar wel een aandachtspunt voor jongerenwerk en politie.

8 2. Karakteristiek van de wijk 2.1 Buurt en wijkindeling De wijk Soesterkwartier telt 8 buurten: 030 Rivierenbuurt-Oost; 031 Rivierenbuurt-West; 032 Gerrit van Stellingwerfstraat; 033 Bloemenbuurt-Oost; 034 Bloemenbuurt-West; 035 Bomenbuurt; 036 Puntenburg; 037 Piet Mondriaanlaan. 2.2 Wijkbeschrijving De wijk Soesterkwartier is ontstaan vanaf ongeveer de jaren 20 uit de vorige eeuw als gevolg van de vestiging van de wagenwerkplaats in Amersfoort. Voor arbeiders van de spoorwegen werden hier woningen gebouwd in kleinschalige buurten. De wijk staat nog steeds bekend als volkswijk terwijl er al veel veranderd is en meer variatie te ontdekken is. Gedurende de hele levensloop van de wijk zijn er kleinere en grotere veranderingen in aangebracht. Zo is in de jaren 80 het huidige verzorgingshuis de Puntenburg gebouwd en na de sanering van bedrijven en woningen aan de kop van het Soesterkwartier verrijzen daar nu stedelijke voorzieningen zoals winkels, een hotel en nieuwe woningen. de relatie met het spoor is veranderd. De wagenwerkplaats is als zodanig niet meer in gebruik maar vervult voor wijk en stad een functie als vestigingsplaats van bedrijven, theater en verenigingen. Het is een broedplaats waar voor en door wijkbewoners activiteiten worden georganiseerd. Door de opening van de noord ingang van het station is Soesterkwartier niet langer de wijk achter het spoor, maar een letterlijke toegangspoort van en naar het station. Al deze 8 Wijkagenda Soesterkwartier

9 ontwikkelingen maken dat de wijk aantrekkelijk is voor nieuwe inwoners. Mensen die zich thuisvoelen in de sfeer van arbeiderswijk waar oog is voor het alledaagse en elkaar. En tegelijkertijd zich oriënterend op de dynamiek van de stad en het gemak van het nabije station. Sterke punt van het Soesterkwartier: Sociale kwaliteit scoort hoog en is vergelijkbaar met de dorpen Hooglanderveen en Hoogland. 2.3 Laatste ontwikkelingen Het Soesterkwartier is een prioriteitswijk in Amersfoort. Anders dan de andere prioriteitswijken is er geen specifiek programma (zoals Amersfoort Vernieuwt) opgesteld voor deze wijk. Op een onderdeel uitgezonderd: In delen van de Bloemenbuurt en Bomenbuurt is in 2011 en 2012 een zogenaamd AVteam actief geweest dat hulp moest bieden bij problemen achter de voordeur. Ondanks dat er geen specifiek programma is gebeurt er van alles in en rond het Soesterkwartier. De Wagenwerkplaats is als onderdeel van het stadshart de plek waar nieuwe bedrijven zich vestigen met een stedelijke en regionale functie. voor wijkbewoners is er ruimte. Zij ontplooien tal van activiteiten rondom de wagenspeelplaats en de verkeerstuin. De Doorbraak - een korte langzaamverkeersverbinding tussen station en de wijk - is gerealiseerd. De activiteiten uit centrum de Tandem zijn overgeplaatst naar andere locaties. En dit buurtcentrum is gesloten. Vanaf eind 2010 heeft de wijkwethouder spreekuur in de wijk. De Groene Zoom heeft een inrichting en beheerplan, waarover door wijkbewoners is meegedacht. In de buurt Puntenburg zijn nieuwe woningen en winkels opgeleverd. In het Wijk Interventie Team (WIT) is in 2011 en 2012 samengewerkt met veel instanties om fraude op het gebied van bedrijven, uitkeringen en wonen op te sporen en tegen te gaan.

10 3. Soesterkwartier anno Kracht van de wijk Kracht van bewoners in het Soesterkwartier is de verbondenheid in tal van verenigingen, op buurten familieniveau. In die verbanden zijn Soesterkwartierders in staat om veel samen voor elkaar te krijgen. Het is diezelfde verbondenheid, samen met ondernemingszin, die winkeliers aanzet om zich in te zetten voor een toekomst in de wijk. Ondanks de grote bedreiging van concurrentie door de grootwinkelbedrijven in Puntenburg en Eemplein. Duurzaamheid, groen en leefbaarheid zijn onderwerpen die bewoners aanspreken en waarvoor Soesterkwartierders zich willen inzetten. Krachtig is dat een aantal wijkbewoners zich ongebonden inzet voor het algemeen belang. Anderen doen dat in georganiseerd verband in het Wijk Bewoners Team. 3.2 Samenleven Het Soesterkwartier is een wijk waar de sociale samenhang vooral op buurtniveau erg groot is. Er zijn veel subculturen van buurtbewoners en families die al jaren met dezelfde onderlinge band samenleven. Men is in hoge mate in staat om eigen problemen op te lossen. Dat gaat dan soms wel op z n Soesterkwartiers, licht ontvlambaar. Kracht van de wijk is deze buurtgebonden verbondenheid, die het wel eens ingewikkeld maakt voor werkers, nieuwe bewoners en andere wijkbewoners om samen te werken of contact te krijgen. Tussen buurten onderling is er veel minder binding. De wijk kent tal van verenigingen, die met de eigen leden en achterban actief zijn en het leven in de wijk kleur geven. Andere kracht in de wijk is een groeiend aantal wijkbewoners dat zich inzet voor en verbindt aan initiatieven in het algemeen belang van de wijk. Naast het wijkbewonersteam is bijvoorbeeld de vereniging duurzaam Soesterkwartier daar een goed voorbeeld van. Cijfers uit de stadspeiling bevestigen de verbondenheid. Er is een positieve trend waar te nemen als het gaat om de vraag of mensen zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. 10 Wijkagenda Soesterkwartier

11 Amersfoort totaal Soesterkwartier Rivierenbuurt-Oost Rivierenbuurt-West Gerrit van Stellingwerfstraat Bloemenbuurt-Oost Bloemenbuurt-West Bomenbuurt Puntenburg kengetal sociale samenhang ,8 6,1 x kengetal sociale samenhang ,9 6,2 x kengetal sociale samenhang ,3 6,5 toe-/afname ,5 0,4 gehecht aan buurt ,7 2,8 x gehecht aan buurt ,8 2,9 x gehecht aan buurt ,9 2,9 toe-/afname ,2 0,1 % medeverantwoordelijk buurt x % medeverantwoordelijk buurt x x x x x x % medeverantwoordelijk buurt x x x x x x x toe-/afname in % 0 1 Bron: Stadspeiling 2005/2007, 2009, 2011 Significant lager dan het gemiddelde van Amersfoort Weinig afwijkend van het gemiddelde van Amersfoort Significant hoger dan het gemiddelde Amersfoort Tijdens de wijkavond over de sociale agenda is dit herkend. Bewoners zijn bereid en aanspreekbaar op hun eigen inzet om vraagstukken in de wijk op te pakken. Die verbondenheid beperkt zich niet tot het thema Samenleven, maar is in dwarsverbanden in andere thema s terug te vinden. 3.3 Wonen Er is een kleine kentering in de samenstelling van de woningvoorraad waarneembaar. Enkele buurten die vrijwel geheel uit sociale huurwoningen bestaan verkleuren een beetje naar meer koopwoningen. Dat is het gevolg van het verkoopbeleid van de woningcorporaties. Op wijkniveau is er een grotere verschuiving te zien door de toevoeging van koopwoningen in de buurt Puntenburg. Helaas blijft het rapportcijfer voor de woning in de wijk nog wat achter bij het Amersfoorts gemiddelde (7,2 vs 7,8). Wonen op zichzelf is niet een thema waar op de wijkavond over gesproken is. Wel is wonen een kans voor de bewoners die zich inspannen voor duurzaamheid. Er bestaat een initiatief om een duurzaam woningbouwproject te realiseren op de wagenwerkplaats van, voor en door Soesterkwartierders. In relatie tot leefbaarheid en veiligheid is wonen een belangrijk thema. Er zijn relatief veel klachten bekend van overlast als gevolg van overbewoning door kamerverhuur. Door het Wijk Interventie Team is een gezamenlijke handhavingsaanpak opgestart. 3.4 Werken en inkomen Werkloosheid en bijstand zijn in het Soesterkwartier traditioneel hoog. Hoewel er een afname is van werkloosheid blijft dit in de Bloemenbuurt, Bomenbuurt en een deel van de Rivierenbuurt zichtbaar

12 Amersfoort totaal Soesterkwartier Rivierenbuurt-Oost Rivierenbuurt-West Gerrit van Stellingwerfstraat Bloemenbuurt-Oost Bloemenbuurt-West Bomenbuurt Puntenburg hoog. de huishoudeninkomens zijn in deze buurten lager. Een logische verklaring is te vinden is in de historie van deze arbeiderswijk, de concentratie van sociale huurwoningen en laag opgeleide bewoners in deze buurten. Het is een belangrijk aandachtspunt voor de wijk. Tijdens de wijkavond is over dit onderwerp een deelgesprek geweest. Er is een relatie met het volgende thema: onderwijs. De vraag is of een gebiedsgerichte aanpak het patroon, van laag inkomen, laag opgeleid, vroegtijdig schoolverlaten en gebruik van bijstand, kan doorbreken. Wijkbewoners zijn actief in het bedenken van collectieve oplossingen voor problemen die te maken hebben met inkomen. Tijdens de wijktafel in maart presenteerde de vereniging duurzaam Soesterkwartier een idee om dmv onder andere isolatie van woningen en het opwekken van energie geld te genereren dat ten goede kan komen aan de buurt. Dit zou gekoppeld kunnen zijn aan een opleidings- en werktraject voor wijkbewoners die nu een uitkering hebben. Dat levert dubbel voordeel op: lagere woonlasten en meer inkomen. % werkloos ,5 6,5 3,4 6,2 4,1 8,8 7,2 9,1 2,3 % werkloos ,5 4,5 1,8 5,0 4,3 6,0 4,8 5,4 1,7 % werkloos ,5 4,2 2,9 5,2 3,1 4,7 4,4 6,0 2,3 toe-/afname ,0-2,3-0,5-1,0-1,0-4,1-2,8-3,1 0,0 % in bijstand ,9 4,3 1,7 3,6 2,8 6,8 4,8 5,7 1,4 % in bijstand ,2 3,1 1,0 2,9 1,8 4,4 4,2 4,1 1,5 % in bijstand ,6 4,0 1,9 4,3 2,6 5,5 4,7 5,6 1,4 toe-/afname ,3-0,3 0,2 0,7-0,2-1,3-0,1-0,1 0,0 huishoudeninkomen huishoudeninkomen toe-/afname % lage inkomens ,0 8,6 x x x 8,3 12,1 14,3 % lage inkomens ,1 8,0 4,8 5,5 4,0 10,9 11,6 11,3 7,1 toe-/afname ,1-0,6 2,6-0,5-3,0 % inkomen uit werk x % inkomen uit werk x x x x x x x toe-/afname % laag opgeleid x % laag opgeleid x x x x x x x toe-/afname Bron: UWV/CWI, WSO/SZ 1 januari 2007,2009 en 2011 en Stadspeiling 2005/2007, 2009 en 2011 Veel negatiever dan het gemiddelde van Amersfoort Negatiever dan het gemiddelde van Amersfoort Weinig afwijkend van het gemiddelde van Amersfoort Positiever dan het gemiddelde van Amersfoort Veel positiever dan het gemiddelde Amersfoort 12 Wijkagenda Soesterkwartier

13 3.5 Onderwijs De volwassen bevolking in het Soesterkwartier is vaker laag opgeleid dan gemiddeld in Amersfoort. Het aandeel dat geen opleiding heeft gevolgd (of alleen lager onderwijs) is zelfs twee maal zo groot als gemiddeld. Uit de wijkatlas van 2009 blijkt dat het schoolverzuim in Soesterkwartier met 2% hoog is. Er zijn relatief veel schoolverlaters zonder startkwalificatie (25%). Dit speelt vooral in de Bomen en Bloemenbuurt. Op de wijkavond werd dit gegeven verbonden met het feit dat in dezelfde buurten de werkloosheid hoog is en inkomens laag zijn. Amersfoort Soesterkwartier Aantal jeugdigen 0-24 jaar 31,9 % 28,4 % Schooluitval 118 In zorg jeugd en opvoedhulp Een-ouder gezinnen 6,9% 7,8% Overgewicht jeugd 13,7 14,4 Bijstand 2,6% 4% Laag opgeleid 29% 44% Werkloosheid 3,5 4,2 Tevredenheid voorzieningen voor kinderen/jeugd (score 1 t/m 5) 3,5 3,6 Het vraagstuk dat zich aandient is: hoe het patroon van niet afmaken van opleiding, minder kans op werk, werkloosheid, laag inkomen, schulden of armoede kan worden doorbroken? Een onderwerp dat hiermee te maken heeft is opvoeding. Er zijn signalen dat het opvoedingsklimaat in de wijk niet goed is. De instroom naar jeugdzorg is hoog. Op de wijkavond is dit (h)erkend en in een deelgesprek hierover geconstateerd dat er zorgen over zijn. Het brede thema opgroeien en leren lijkt een onderwerp dat niet (alleen) met de eigen kracht van mensen kan worden opgelost. 3.6 Leefbaarheid en veiligheid Soesterkwartierders zijn negatief over de fysieke kwaliteit van de wijk. Het rapportcijfer van de buurt is vrijwel in de hele wijk lager dan gemiddeld in Amersfoort. Het oordeel over verkeersveiligheid, onderhoud en ervaren overlast is niet positief. In de wijk is het verkeersgedrag op de Noordewierweg vaak onderwerp van gesprek en debet aan deze cijfers. Het onderhoudsniveau van de wijk is net als in de rest van de stad verminderd als gevolg van bezuinigingen. De verwachting is dat fysieke kwaliteit daardoor verder omlaag gaat. Vraagstuk op dit onderwerp is hoe de betrokkenheid van bewoners daaraan te verbinden is. Kracht van de wijk: Tijdens de wijkavond ontstond ter plekke een initiatief op dit onderwerp. Wijkbewoners, ABC Soesterkwartier, Prisma College en Portaal willen graag samenwerken om verloedering (rommel op straat, vernielingen) tegen te gaan.

14 Amersfoort totaal Soesterkwartier Rivierenbuurt-Oost Rivierenbuurt-West Gerrit van Stellingwerfstraat Bloemenbuurt-Oost Bloemenbuurt-West Bomenbuurt Puntenburg rapportcijfer buurt ,2 6,9 x rapportcijfer buurt ,3 7 x rapportcijfer buurt ,3 7 toe-/afname ,1 0,1 verwachte ontwikkeling buurt x verwachte ontwikkeling buurt x x x x x x x verwachte ontwikkeling buurt x x x x x % weinig aandacht gemeente x % weinig aandacht gemeente x x x x x x x % weinig aandacht gemeente x x x x x x x toe-/afname in % -4-9 rapportcijfer verkeersveiligh ,6 6,1 x rapportcijfer verkeersveiligheid ,6 6,4 x rapportcijfer verkeersveiligheid ,5 6,1 x x toe-/afname ,1 0 fysieke kwaliteit ,6 3,5 x fysieke kwaliteit ,6 3,7 x fysieke kwaliteit ,8 4,2 x x toe-/afname ,2 0,7 algemeen onderhoud wijk ,8 2,6 x algemeen onderhoud wijk ,9 2,8 x algemeen onderhoud wijk ,9 2,7 x x toe-/afname ,1 0,1 % onveilig gevoel in buurt ,3 32 x % onveilig gevoel in buurt ,3 27 x x x x x x x % onveilig gevoel in buurt ,6 29 x x x x x x x toe-/afname in % -0,7-3 ervaren overlast ,8 2,7 x ervaren overlast ,7 2,4 x ervaren overlast ,8 2,1 x x toe-/afname ,6 Bron: Stadspeiling 2005/2007, 2009, 2011 Significant lager (negatiever) dan het gemiddelde van Amersfoort Weinig afwijkend van het gemiddelde van Amersfoort Significant hoger (positiever) dan het gemiddelde Amersfoort Feitelijke criminaliteitscijfers wijken niet af van het gemiddelde in de stad. Ervaren overlast is verminderd maar nog steeds hoger dan het Amersfoorts gemiddelde. Overlast kan in deze wijk diverse oorzaken hebben. Van burengerucht tot vandalisme en last van hangende jeugd. 14 Wijkagenda Soesterkwartier

15 Amersfoort totaal Soesterkwartier Wat betreft hangjeugd is er overigens niet een heel groot probleem in deze wijk. Er zijn weliswaar klachten, maar met behulp en in overleg met jeugd, de buurt, politie en jongerenwerk goed in de hand te houden. Overlast is in de buurt Puntenburg en v Stellingwerfstraat vaak een onderwerp. Dat is niet zozeer in de cijfers terug te zien maar wel op basis van contacten en meldingen bij de politie. Er wordt dan gewezen op de aanwezigheid van de coffeeshop en kamer verhuur aan onder andere studenten en Oost-Europeanen. Over de toekomst is men positief in de twee buurten waar nu nog veel nieuwe (bouw) ontwikkelingen gaande zijn. 3.7 Voorzieningen Soesterkwartierders zijn minder tevreden over winkelvoorziening in hun wijk dan voorheen en dit onderwerp scoort onder het stedelijk gemiddelde. De tevredenheid over parkeervoorzieningen in de wijk is minder dan in de rest van de stad. In veel buurten is echter geen ruimte voor de toename van autobezit en in sommige buurten ervaart men parkeeroverlast van niet-bewoners. Over speelmogelijkheden voor kinderen en voorzieningen voor jongeren is men in het Soesterkwartier ongeveer net zo tevreden als de gemiddelde Amersfoorter. tevredenheid winkels ,0 4,0 tevredenheid winkels ,1 3,8 tevredenheid winkels ,1 3,9 toe-/afname ,1-0,1 tevredenheid parkeergelegenheid ,2 2,9 tevredenheid parkeergelegenheid ,3 3,1 tevredenheid parkeergelegenheid ,4 3,1 toe-/afname ,2 0,2 tevredenheid speelmogelijkh. kinderen ,3 3,4 tevredenheid speelmogelijkheden kinderen ,4 3,6 tevredenheid speelmogelijkheden kinderen ,5 3,6 toe-/afname ,2 0,2 tevredenheid voorzieningen jongeren ,6 2,6 tevredenheid voorzieningen jongeren ,8 2,9 tevredenheid voorzieningen jongeren ,8 2,7 toe-/afname ,2 0,1 Bron: Stadspeiling 2005/2007, 2009, 2011 Significant minder tevreden dan gemiddeld in Amersfoort Weinig afwijkend van het gemiddelde van Amersfoort Significant vaker tevreden dan gemiddeld in Amersfoort

16 Tijdens de wijktafel in maart 2012 hebben winkeliers hun zorg uitgesproken over de toekomst van de winkels aan de Noordewierweg. Bedreiging komt van grootschalige ontwikkeling van winkels op en rondom het Eemplein. Winkeliers willen hun onderneming graag voortzetten in het Soesterkwartier en werken aan een plan om binnen de wijk te gaan clusteren. Samen met de Emmauskerk is een idee gepresenteerd voor een hart van de wijk. Bewoners op deze avond hebben dit idee massaal gesteund door veel stemmen daarop uit te brengen. 16 Wijkagenda Soesterkwartier

17 Amersfoort totaal Soesterkwartier 3.8 Gezondheid Overgewicht bij kinderen neemt toe in het Soesterkwartier. De meest opvallende stijging van 5% is te zien bij kinderen uit groep 7 van het basisonderwijs. In deze wijk scoort de gezondheid van senioren slecht. Het percentage minder gezonde senioren bedraagt 38%. % overgewicht groep 2 BO % overgewicht groep 2 BO % overgewicht groep 7 BO % overgewicht groep 7 BO % overgewicht klas 2 VO % overgewicht klas 2 VO % overgewicht alle kinderen ,4% 13,2% % overgewicht alle kinderen ,7% 14,4% toe- of afname ,3% 1,2% % minder gezonde senioren 27% 38% % vrijwilligers 33% 28% Bron: GGD 2007 en 2011, Stadspeiling Veel negatiever dan het gemiddelde van Amersfoort Weinig afwijkend van het gemiddelde van Amersfoort Veel positiever dan het gemiddelde Amersfoort Tijdens de wijkavond is gezondheid vooral in relatie tot eenzaamheid besproken. Er werd bekrachtigd dat het aantal senioren, dat kampt met sociaal isolement groot is en de noodzaak om gezamenlijk activiteiten te organiseren en dus de krachten te bundelen steeds hoger wordt.

18 4. Het proces 4.1 Aanleiding Voor de gemeente zijn er drie aanleidingen om met de andere partijen die actief zijn in de wijken gezamenlijk wijkagenda s op te stellen. In de eerste plaats wil de gemeente het wijkgerichte werken een sterker accent geven en vertrouwen op de kracht van de stad (coalitieakkoord ). Daarnaast is de gemeente er van overtuigd dat het anders, slimmer, beter kan door samen te werken in de wijk met alle soorten partijen (bewoners, informele en formele aanbieders) die activiteiten, voorzieningen en functies aanbieden op de gebieden van welzijn, jeugd, sport, cultuur, zorg en onderwijs (nota Welzijn in Amersfoort ). Derde aanleiding zijn de bezuinigingen die de gemeente dwingt efficiënter te werken en keuzes te maken bij de inzet van de beperktere menskracht en middelen. Door samen met de wijk wijkagenda s op te stellen, met daarin de vraagstukken die om prioriteit vragen binnen de wijk, wil de gemeente inhoud geven aan het wijkgerichte werken. De wijk zijn de bewoners, ondernemers en organisaties die een belangrijke rol spelen in het welzijn in de wijk, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, muziekverenigingen, scoutingclubs en andere vrijetijdsverenigingen, hobby- en activiteitenclubs, kerken en geloofsgemeenschappen, etc.. en die organisaties waarmee de gemeente werkafspraken heeft, zoals bijvoorbeeld SWA, Kamerbreed, Beweging 3.0, SRO, Onderwijs, etc.. Het oppakken van die vraagstukken ziet de gemeente als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de verschillende partijen in de wijk. Met het samen opstellen van de wijkagenda s brengt de gemeente het gesprek op gang over een andere manier van werken. Een manier van werken waarbij niet automatisch naar de gemeente of professionals in de wijk wordt gekeken bij het oppakken van de vraagstukken in de wijk. Dit doet de gemeente vanuit de overtuiging dat (groepen van) bewoners zelf de regie willen over hun eigen leven en hun leefomgeving en daartoe heel goed in staat zijn. Daarom is samen gekeken naar wat de buurt of wijk zelf kan. De gemeente wil een beweging op gang brengen zodat het weer vanzelfsprekend wordt om jezelf bij ieder vraagstuk eerst af te vragen wat je zelf kunt of wat je familie of kennissenkring kan. Dit proces, waarbij zowel bewoners, als gemeente en professionals moeten wennen aan een andere rol, vraagt om wederzijds vertrouwen en een lange adem. 4.2 Kader De wijkagenda s hebben, naast een functie als meetinstrument om (periodiek) de staat van de wijk in beeld te brengen zoals de wijkatlas, vooral een agenderende functie. De wijkagenda s geven richting aan iedereen die werkzaam of actief is in de wijk. Niet alle vraagstukken die op de wijkagenda staan behoren, vanuit een stedelijke afweging van de gemeente, tot de prioriteiten van de gemeente. Er staan vraagstukken op de wijkagenda die alleen vanuit het perspectief van de wijk prioriteit hebben. In dat geval staat het vraagstuk wel op de 18 Wijkagenda Soesterkwartier

19 wijkagenda, maar ligt het initiatief om dit op te pakken in de eerste plaats bij de bewoners/ondernemers en/of informele aanbieders. De gemeente is aan zet om een dergelijk initiatief mogelijk te maken door obstakels die de initiatiefnemers op hun weg tegen komen te helpen slechten zodat hun eigen kracht tot zijn recht kan komen. Er zijn gemeentelijke prioriteiten die niet op de wijkagenda s staan, het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken die om een stedelijke aanpak vragen. Wanneer een vraagstuk in de wijk vanuit de stedelijke afweging prioriteit krijgt, wordt deze vraag vertaald naar de gemeentelijke inzet en de inzet van de door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De wijkagenda s leveren input voor de gemeentelijke jaarplannen / prestatieafspraken voor De gemeente daagt de formele aanbieders uit om voor 2013 te komen met een gebiedsgericht aanbod dat aansluit bij de vraag en behoefte uit de wijken en waarbij samenwerking is gezocht met de eigen kracht uit de wijk en met andere gesubsidieerde instellingen. Het benutten van de eigen kracht van (groepen van) bewoners en de verdere ontwikkeling hiervan zijn uitgangspunt voor de prestatieafspraken voor De wijkagenda s zijn niet het eindpunt van het proces, maar eerder het beginpunt om samen in de wijk te blijven optrekken bij het aanpakken van de vraagstukken van de wijk en ruimte te bieden voor eigen kracht en maatwerk. 4.3 Gebruikte gegevens Om de stand van zaken in de wijk te kunnen meten is gebruik gemaakt van diverse gegevens: Ten eerste zijn er verschillende onderzoeken benut die bijdragen om een scherp beeld te krijgen. Het belangrijkste onderzoek is de Stadspeiling leefbaarheid en veiligheid. Het gaat hierbij om ervaringen van bewoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Met de gegevens hieruit kunnen op sommige vlakken zelfs uitspraken op buurtniveau worden gedaan. Daarnaast zijn diverse statistische gegevens gebruikt die de gemeente verzamelt ten behoeve van gemeentelijke beleid (afkomstig van CBS, UWV, CWI, GGD, GBA en OZB). Met deze gegevens zijn als eerste stap wijkatlassen opgesteld. Hierin zijn alle harde gegevens op gebied van bevolking, wonen, werk en inkomen, samenleven, leefbaarheid en veiligheid, voorzieningen en gezondheid op wijk- en zo mogelijk op buurtniveau op een rijtje gezet en vergeleken met de gemiddelde situatie in Amersfoort. Deze gegevens zijn deels objectief, dan wel representatief in die zin dat ze gebaseerd zijn op een grote steekproef binnen een wijk (div. stadspeilingen). Aanvullend zijn onderzoeken van derden betrokken bij het analyseren van de staat van de wijk anno Voorbeelden hiervan zijn de Schuldenmonitor van Stadsring 51, de JGZ-monitor van de GGD, Hoe gezond is onze jeugd van de GGD en Spanningen in buurten van Verweij- Jonker zijn gebruikt als input. Ten tweede is gebruik gemaakt van de input van de diverse beleidsadviseurs van de gemeente. Hoe ziet het beleid er op stedelijk niveau uit? Welke ontwikkelingen zie je op wijkniveau? Waar raken wijk en stad elkaar etc. Met deze gegevens in de hand is de gemeente het gesprek met de wijk aangegaan.

20 4.4 De gesprekken met de wijk In alle wijken zijn agendateams geformeerd bestaande uit een wijkmanager en beleidsadviseur uitgebreid met één of meer bewoners en/of informele en/of formele aanbieders op de gesprekken in de wijk voor te bereiden. De samenstelling van het agendateam verschilt per wijk. De primaire taak van de agendateams is zorgen voor een goed proces in de wijk: de goede spelers betrekken bij de wijkgesprekken, alle onderwerpen ter tafel laten komen en zorgen dat alles wat is ingebracht de juiste plek krijgt in de uiteindelijke wijkagenda. Voor de wijkgesprekken zijn bewoners/ondernemers (sleutelfiguren uit de wijk), informele en formele aanbieders, die al op een of andere manier actief zijn in de wijk, persoonlijk uitgenodigd. Zij werden uitgedaagd niet alleen na te denken over de vraagstukken van de wijk, maar over hoe deze vraagstukken het beste opgepakt kunnen worden en wat zij zelf te bieden hebben. Hen is gevraagd anderen uit hun netwerk in de wijk mee te nemen naar het wijkgesprek. Via de stadsberichten en is aangegeven dat iedereen die wil meepraten welkom is en is uitgenodigd om zelf iets voor de buurt of wijk te betekenen. De wijkwethouder was gastheer tijdens het wijkgesprek. Het agendateam in het Soesterkwartier bestond uit vertegenwoordigers namens SWA en ABC- Soesterkwartier. Met WBT is in het voortraject overleg geweest over doel en inhoud. Drie maanden eerder vond op initiatief van het Wijk Bewoners Team een wijktafel plaats. daar was de vraag aan de orde wat bewoners belangrijk vinden voor de toekomst van de wijk. De prioriteiten die toen zijn gesteld worden meegenomen in het opstellen van deze wijkagenda. Deelnemers aan het gesprek was een mengeling van werkers en bewoners uit de wijk. 45 in getal. 4.5 Het vervolg De wijkagenda s zijn niet het eindpunt, maar eerder het beginpunt om samen in de wijk op te trekken bij het aanpakken van de vraagstukken van de wijk en ruimte te bieden voor eigen kracht en maatwerk. Ieder pakt datgene op waar hij/zij zich verantwoordelijk voor voelt en waar hij/zij goed in is. Met de wijkagenda als vertrekpunt verbinden gemeente, bewoners en organisaties zich aan gezamenlijke doelen en zijn complementair, ondersteunend en faciliterend naar elkaar toe. Er zijn op de wijkavond enkele afspraken gemaakt over vervolgacties. Daarover is afgesproken dat initiatiefnemers daar zelf mee verder gaan. Waar nodig en toegezegd ondersteund door welzijnsorganisaties. In het Soesterkwartier is afgesproken dat met het agendateam en het WBT volgt nog een bespreking over de betekenis van deze avond voor de activiteiten en rollen van diverse organisaties. Over precies een jaar (na de wijkavond) op 6 juni 2013 komen de deelnemers weer bijeen om met elkaar na te gaan en vast te stellen wat er terecht is gekomen van de gemaakte afspraken en wat er verder te doen staat. De wijkgesprekken zijn een stap in een veranderproces dat de komende jaren met de stad wordt aangegaan. Een veranderde rol van de overheid en professionals en daarmee gepaard gaande, een andere rol voor bewoners en organisaties in de wijk zelf. Door stelselmatig de vraag te blijven stellen wat bewoners en organisaties in de wijk zelf kunnen en willen doen ontstaat er een andere manier van samenwerken. Tegelijkertijd moet daarbij steeds kritisch worden gevraagd wat de gemeente of de professionals moeten doen of juist laten om de eigen kracht uit de buurt / wijk productief te laten zijn. 20 Wijkagenda Soesterkwartier

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-20 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4021934 Aan : Gemeenteraad Datum : 28 februari 2012 Portefeuillehouders Wethouders G. Boeve en M. Tigelaar Programma 4. Zorg, welzijn

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Empel in Cijfers Januari 2007

Empel in Cijfers Januari 2007 Empel in Cijfers Januari 2007 bron gem. Den Bosch Minder/kleiner/lager Bekladding Vernieling Tevreden winkels Tevreden openbaar vervoer Rapportcijfer voorzieningen buurt Meldingen parkeerproblemen Tevreden

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Welzijn in Amersfoort 2010-2015. Visie op welzijnswerk in Amersfoort. Stad met een hart

Welzijn in Amersfoort 2010-2015. Visie op welzijnswerk in Amersfoort. Stad met een hart Welzijn in Amersfoort 2010-2015 Visie op welzijnswerk in Amersfoort Stad met een hart Voorwoord 2 Inleiding 4 Op een nieuwe manier werken aan welzijn 6 Welzijn in Amersfoort: 6 veel gaat goed - visie

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Inspiratie-paper Wijkteams en sport

Inspiratie-paper Wijkteams en sport Inspiratie-paper Wijkteams en sport In samenwerking met K2 Next Generation, specialist op het gebied van sociale wijkteams, organiseren NOC*NSF en NISB interactieve sessies over de verbinding tussen sport

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Het opstellen van een Dorps- en wijkagenda

Het opstellen van een Dorps- en wijkagenda Het opstellen van een Dorps- en wijkagenda Aanleiding Voor de gemeente zijn er drie aanleidingen geweest om gezamenlijk de dorps- en wijkagenda s op te stellen. In de eerste plaats wil de gemeente het

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Inspiratie-paper Wijkteams en sport

Inspiratie-paper Wijkteams en sport Inspiratie-paper Wijkteams en sport In samenwerking met K2 Next Generation, specialist op het gebied van sociale wijkteams, organiseren NOC*NSF en NISB interactieve sessies over de verbinding tussen sport

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK

Blaarthem. Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie. Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Thema: EEN SCHONE EN HELE WIJK Activiteit/project Wat gaan we doen Wat willen we bereiken Wanneer Wie Opschoondag Offenbachlaan Inzet buurtconciërges bij beheer openbare ruimte Verbeteren van de beeldkwaliteit

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1

SOP. Selissenwal Ontwikkelings Plan. SOP, juli 2013 Pagina 1 SOP Selissenwal Ontwikkelings Plan SOP, juli 2013 Pagina 1 Centraal staat de vraag: wat is er nodig om de leefbaarheid van Selissenwal nu en in de komende tien jaar te verbeteren? Bijbehorende stuk: leefbaarheid

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Opzet burgergesprek Open Data NEXT

Opzet burgergesprek Open Data NEXT Opzet burgergesprek Open Data NEXT Datum: 26 02 2013 Inleiding De overheid heeft veel informatie, informatie die verzameld wordt om de taak van de overheid goed uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid.

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren Schriftelijke vragen van het CDA over de aanpak van eenzaamheid. GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen CDA over aanpak eenzaamheid. Portefeuillehouder: College Kenmerk: 224932 / 224934 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullende beleidsdocumenten. Rijksbeleid Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullende beleidsdocumenten Onderstaande teksten zijn een aanvulling op Hoofdstuk 3 uit de Toelichting van het bestemmingsplan. Het zijn samenvattende teksten die betrekking hebben op beleidsdocumenten

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Nulmeting ouderbetrokkenheid. Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid

Nulmeting ouderbetrokkenheid. Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid Nulmeting ouderbetrokkenheid Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid 1 Ouderbetrokkenheid in beeld Met behulp van deze vragenlijst ouderbetrokkenheid kunnen Rotterdamse scholen voor basis- en

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND'

SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND' SAMENVATTING KLANT- EN PARTNERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 'OUDER & KIND' In het najaar van 2012 heeft Tandem klant- én partnertevredenheidsonderzoek gedaan binnen het programma 'ouder & kind'. Hieronder vindt

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger)

Er gebeurt hartstikke veel. En de ontmoetingen tijdens deze bijeenkomst vind ik heel waardevol! Lisette (bewoner / vrijwilliger) Op 23 juni organiseerde Vooruit een bijeenkomst in Fort Luna, waarbij bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk elkaar konden ontmoeten. Het doel van deze ochtend was het bedenken van activiteiten

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie