Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2012 Datum:11 november 2013

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, welke afkomstig zijn van TNO en het CBS. 2

3 Versiegeschiedenis Versie NEA 2012V1 De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do s & don ts: Uitsluitend de combinatie van RINPEROON met RINPERSOONS R of S identificeert een persoon. De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script \ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Bij de presentatie van resultaten op nationaal niveau dient gebruik gemaakt te worden van de weegvariabelen. Voor verschillen met NEA 2011 wordt verwezen naar NEA 2012 Methodologie en globale resultaten. De SBI 2008 zoals door TNO gedefinieerd wijkt iets af van de officiële CBS SBIindeling. Zie de omschrijvingen van de variabelen SBI2008_13 (TNO-indeling) en sbi13_cbs (CBS-indeling). De variabelen CBS_VOLGNR, CONSENT en PRIJS zijn niet in dit bestand opgenomen. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van het bestanden... 8 Populatieafbakening... 8 Kwaliteit... 8 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting... 9 Bestandsopbouw van het microdatabestand... 9 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON GEMCODE V04A, SBI5DIGITS, SBI2008_5DIGITS Voorkomende waarden van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het microdatabestand: NEA 2012V1. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Bij dit rapport is een bijlage beschikbaar NEA 2012 Methodologie en globale resultaten beschikbaar. 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van het bestanden Een record in het microdatabestand bevat informatie over een werknemer tussen de 15 en 64 jaar die geënquêteerd is in de periode oktober/december Een persoon kan dus slechts één record in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Populatieafbakening De doelpopulatie van de NEA 2012 is de werkzame Nederlandse beroepsbevolking, exclusief zelfstandigen. Feitelijk gaat het om alle personen van 15 tot en met 64 jaar die, op het moment van uitvoering van de NEA 2012 (in oktober en december 2012), betaald werk verrichtten in loondienst. Tot de doelpopulatie behoren echter ook personen die in oktober en december 2012 een dienstverband hadden, maar op dat moment geen arbeidsprestaties leverden, wegens ziekte, zwangerschapsverlof, zorgverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Raadpleeg ook de korte onderzoeksbeschrijving: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Zie verder NEA 2012 Methodologie en globale resultaten. Kwaliteit Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de variabelen die wel door het CBS zijn bekeken, zijn op grond van de beschikbare informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand overgenomen. Voor de kwaliteit van de NEA 2012 wordt verder verwezen naar NEA 2012 Methodologie en globale resultaten. Gegevens op Statline De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Arbeidsomstandigheden van werknemers; geslacht en leeftijd. 8

9 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Nr Variabele Omschrijving Formaat 1 rinpersoons Soort rinpersoon A1 2 rinpersoon Samen met rinpersoons is dit de persoon A9 3 weegpop Wegingsfactor van respondenten naar populatie (bron: CBS) 4 weeg Differentiële weging met behoud van steekproef- N (bron: CBS) F8.2 F8.2 5 METHODE Methode 6 provinci Provincie (bron: CBS-registratie) F2 7 stedelij Stedelijkheid (bron: CBS-registratie) 8 GemCode Gemeentecode (bron: CBS-registratie) F4 9 Corop COROP-code (bron: CBS-registratie) F2 10 herkomst Herkomstgroep (bron: CBS-registratie) 11 allochto Herkomstgroep (bron: CBS-registratie) 12 generati Generatie (bron: CBS-registratie) 13 burgstaa Burgerlijke staat (bron: CBS-registratie) 14 V01A Geslacht 15 V01B Zelfgerapporteerde geboortejaar F4 16 Leeftijd Leeftijd. F2 17 Leefcat3 Leeftijd 18 Leefcat5 Leeftijd 19 V01C 1c. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? 20 v01cn 1c. Hoogst voltooide opleiding 21 V01D 1d. Hoe is uw huishouden samengesteld? 22 V01E 1e. Hoeveel uur per dag besteedt u gemiddeld aan huishoudelijke taken en zorgtaken? F2 23 V01F 1f. Heeft u momenteel een betaalde baan? 24 V01 1f. Wat is de belangrijkste reden dat u meerdere banen heeft? [WEB] 25 V01F2_A a. Nee, geen inkomen uit andere bronnen 26 V01F2_B b. Ja, uit eigen onderneming 9

10 Nr Variabele Omschrijving Formaat 27 V01F2_C c. Ja, (pre)pensioen 28 V01F2_D d. Ja, uitkering (anders dan (pre)pensioen) 29 V01F2_E e. Ja, anders 30 V01G_A a. Ik heb geen partner 31 V01G_B b. Nee, mijn partner heeft geen inkomen 32 V01G_C c. Ja, uit baan als werknemer 33 V01G_D d. Ja, uit eigen onderneming 34 V01G_E e. Ja, (pre)pensioen 35 V01G_F f. Ja, uitkering (anders dan (pre)pensioen) 36 V01G_G g. Ja, uit andere bron 37 V02A 2a. Wat is de aard van uw dienstverband? 38 V02B 2b. Wat is de omvang van uw dienstverband? F2 39 V02C 2c. Hoeveel uur per week zou u willen werken? F2 40 V02D 2d. Op hoeveel dagen per week werkt u doorgaans? 41 V02E_A 2e. Werkt u in ploegendienst? 42 V02E_B 2f. Heeft u het afgelopen jaar s avonds of s nachts gewerkt? 43 V02E_C 2g. Heeft u het afgelopen jaar in het weekend gewerkt? 44 V02F 2h. Werkt u over, dat wil zeggen meer uren dan contractueel is vastgelegd? 45 V02G 2i. Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week? (Zowel betaald als onbetaald overwerk; Werkt nooit over = 0 uur) 46 v02gg 2i. Gecorrigeerd voor extreme waardes: Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week? (Zowel betaald als onbetaald overwerk; Werkt nooit over = 0 uur) F2 F2 47 V02GN 2j. Worden uw overuren uitbetaald? 48 V02I 2k. Hoeveel tijd besteedt u op een gemiddelde werkdag aan woon-werkverkeer? (Minuten, s.v.p. heen- en terugreis optellen 49 V02J 2l. Hoeveel van uw normale betaalde arbeid verricht u gemiddeld thuis? (Uur\week, overwerk niet meetellen) 50 V02K_J 2m.j. Hoe lang bent u werkzaam bij uw huidige werkgever (jaar+maanden/12)? 51 V02L_J 2n.j Hoe lang bent u werkzaam in uw huidige functie (jaar+maanden/12)? F3 F2 F5.2 F5.2 10

11 Nr Variabele Omschrijving Formaat 52 V02M 2o. Hoeveel personen werken er ongeveer in uw bedrijf of instelling? (Van de vestiging waar u werkt) 53 V02N 2p. Geeft u in uw huidige functie leiding? (Personeel waaraan u via anderen leidinggeeft ook meetellen) 54 V02O_A a. Een grote reorganisatie 55 V02O_B b. Overname door een andere organisatie 56 V02O_C c. Overname van een andere organisatie 57 V02O_D d. Inkrimping zonder gedwongen ontslagen 58 V02O_E e. Inkrimping met gedwongen ontslagen 59 V02O_F f. Fusie met een ander bedrijf 60 V02O_G g. Uitbesteding van ondersteunende diensten 61 V02O_H h. Verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland 62 V02O_I i. Automatisering van bedrijfsactiviteiten 63 V02O_J j. Geen van bovenstaande veranderingen 64 V03 3b. Kunt u aangeven in welke categorie uw beroep of functie het beste past? F2 65 v03n 3b. Beroep of functie (ingedikt) F2 66 v04a08 4a. SBI2008 codes: Bij wat voor soort bedrijf/instelling bent u werkzaam 67 V04B 4b Kunt u aangeven in welke van onderstaande categorieën uw bedrijf of instelling het beste past? F5 F2 68 v04bn 4b. Bedrijfstak (zelfgerapporteerd; ingedikt) F2 69 SBI2008_5digits SBI2008 (bron: CBS-registratie - gecorrigeerd met zelfrapportage) 70 SBI2008_5digits_string SBI2008 (bron: CBS-registratie - gecorrigeerd met zelfrapportage) F5 A5 71 sbi13_cbs Bedrijfssector CBS F2 72 sbi8_cbs Bedrijfssector CBS F2 73 sbi3_cbs Bedrijfssector CBS F2 74 SBI2008_41 SBI2008 (bron: CBS-registratie - gecorrigeerd met zelfrapportage) 75 SBI2008_13 SBI2008 TNO-indeling (bron: CBS-registratie - gecorrigeerd met zelfrapportage) F2 F2 76 V05A 5a. Moet u gevaarlijk werk doen? 77 V05B_A a. Vallen van hoogte 11

12 Nr Variabele Omschrijving Formaat 78 V05B_B b. Struikelen, uitglijden 79 V05B_C c. Bekneld raken 80 V05B_D d. Snijden, steken 81 V05B_E e. Botsen, aanrijdingen 82 V05B_F f. Ongeluk met gevaarlijke stoffen 83 V05B_G g. Confrontatie met geweld 84 V05B_H h. Verbranden 85 V05B_I i. Verstikking 86 V05B_J j. Anders 87 V05C 5c. Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten? 88 V05D_A 5d1. Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt? 89 V05D_B 5d2. Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding? 90 V05D_C 5d3. Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken? 91 V05E 5e. Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken? 92 V05F 5f. Wanneer u werkt in lawaai, gebruikt u dan gehoorbeschermers, zoals oorkappen of oordopjes? 93 V05G_A 5g1. Werkt u met water of waterige oplossingen? 94 V05G_B 5g2. Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (Zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen) 95 V05G_C 5g3. Ademt u tijdens het werk stoffen in? (Zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof, stof van steen en beton) 96 V05G_D 5g4. Komt u in contact met mogelijk besmettelijke personen, dieren of materiaal? 97 Autonomi 5h. Zelfstandigheid/autonomie (schaal: 1=nee - 3=ja, regelmatig; 5 items) 98 Autonomi6 5h. Zelfstandigheid/autonomie (schaal: 1=nee - 3=ja, regelmatig; 6 items; incl. 'zelf tijden bepalen') F4.2 F V05H_A 5h1. Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk 12

13 Nr Variabele Omschrijving Formaat uitvoert? 100 V05H_B 5h2. Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden? 101 V05H_C 5h3. Kunt u zelf uw werktempo regelen? 102 V05H_D 5h4. Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen? 103 V05H_E 5h5. Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? 104 V05H_F 5h6. Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt? 105 Tijdsdruk 5i. Tijdsdruk: hoog tempo, hoge tijdsdruk (schaal: 1=nee - 3=ja, regelmatig; 2 items) F V05I_A 5i1. Moet u in een hoog tempo werken? 107 V05I_B 5i2. Moet u onder hoge tijdsdruk werken? 108 Taakeisen 5j. Taakeisen (schaal: 1=nooit - 4=altijd; 4 items) F V05J_A 5j1. Moet u erg snel werken? 110 V05J_B 5j2. Moet u heel veel werk doen? 111 V05J_C 5j3. Moet u extra hard werken? 112 V05J_D 5j4. Is uw werk hectisch? 113 Emotie 5k. Emotioneel zwaar werk (schaal: 1=nooit - 4=altijd; 3 items) 114 V05K_A 5k1. Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties? F V05K_B 5k2. Is uw werk emotioneel veeleisend? 116 V05K_C 5k3. Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk? 117 Moeilijkheidsgraad 5l. Moeilijkheidsgraad (schaal: 1=nooit - 4=altijd; 3 items) F V05L_A 5l1. Vereist uw werk intensief nadenken? 119 V05L_B 5l2. Vergt uw werk dat u er uw gedachten bij houdt? 120 V05L_C 5l3. Vergt uw werk veel aandacht van u? 121 GevarieerdWerk 5m. Gevarieerd werk (schaal: 1=nooit - 4=altijd; 3 items) F V05M_A 5m1. Is uw werk gevarieerd? 123 V05M_B 5m2. Vereist uw baan dat u nieuwe dingen leert? 124 V05M_C 5m3. Vereist uw baan creativiteit? 13

14 Nr Variabele Omschrijving Formaat 125 SocSteunLeiding 6a. Sociale steun leidinggevende (schaal: F4.2 1=weinig - 4=veel steun; 4 items) 126 V06B_A 6a.a. Mijn leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers 127 V06B_B 6a.b. Mijn leidinggevende besteedt aandacht aan wat ik zeg 128 V06B_C 6a.c. Mijn leidinggevende helpt het werk gedaan te krijgen 129 V06B_D 6a.d. Mijn leidinggevende kan mensen goed laten samenwerken 130 SocSteunColl 6b. Sociale steun collega s (schaal: 1=weinig - 4=veel steun; 4 items) 131 V06C_A 6b.a. Mijn collega s helpen om het werk gedaan te krijgen 132 V06C_B 6b.b. Mijn collega s hebben persoonlijke belangstelling voor me F V06C_C 6b.c. Mijn collega s zijn vriendelijk 134 V06C_D 6b.d. Mijn collega s zijn goed in hun werk 135 V06D_A 6c.a. Afgelopen 12 maanden conflict gehad met één of meer directe collega s? 136 V06D_B 6c.b. Afgelopen 12 maanden conflict gehad met uw direct leidinggevende? 137 V06D_C 6c.c. Afgelopen 12 maanden conflict gehad met uw werkgever? 138 ooint_2 6d.b/d/f/h. Intern ongewenst gedrag (incl. pesten) 139 ooext_2 6d.a/c/e/g. Extern ongewenst gedrag (incl. pesten) 140 V06E_A 6d.a. Ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)? 141 V06E_B 6d.b. Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega s? 142 V06E_C 6d.c. Intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)? 143 V06E_D 6d.d. Intimidatie door leidinggevenden of collega s? 144 V06E_E 6d.e. Lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)? 145 V06E_F 6d.f. Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega s? 14

15 Nr Variabele Omschrijving Formaat 146 V06E_G 6d.g. Pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)? 147 V06E_H 6d.h. Pesten door leidinggevenden of collega s? 148 V07A 7a. Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Uur\dag, inclusief laptop, notebook en thuiswerk) F2 149 V07B 7b. Bent u telewerker? 150 V08A 8a. Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen? 151 V08AN 8a. Aantal ongevallen tijdens het werk in de afgelopen 12 maanden F2 152 V08B 8b. Welk soort letsel heeft u hierbij opgelopen? 153 V08C 8c. Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval\voorval? 154 V08D 8d. Hoe lang heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval\voorval? (Tel alle dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en weekenddagen) 155 Ongeval_totaal Totaal arbeidsongevallen met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade [exclusief woonwerkverkeer] 156 Ongeval_zonderverzuim Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade zonder verzuim [exclusief woon-werkverkeer] 157 Ongeval_metverzuim Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade met =>0 dagen verzuim [exclusief woon-werkverkeer] 158 ongeval_lichamelijk Totaal arbeidsongevallen met uitsluitend lichamelijk letsel [exclusief woon-werkverkeer] 159 ongeval_geestelijk Totaal arbeidsongevallen met uitsluitend geestelijk letsel [exclusief woon-werkverkeer] 160 ongeval_beiden Totaal arbeidsongevallen met zowel lichamelijk als geestelijk letsel [exclusief woon-werkverkeer] 161 Ongeval_MA_Incl_WW 8. Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade met verzuim (definitie monitor arbeidsongevallen) [Inclusief woon-werkverkeer] 162 Ongeval_MA 8. Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade met verzuim (definitie monitor arbeidsongevallen) [Exclusief woonwerkverkeer] 15

16 Nr Variabele Omschrijving Formaat 163 Ongeval_ES_Incl_WW 8. Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade, én minimaal 4 dagen verzuim (definitie Eurostat) [Inclusief woonwerkverkeer] 164 Ongeval_ES 8. Arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade, én minimaal 4 dagen verzuim (definitie Eurostat) [Exclusief woonwerkverkeer] 165 V08E_A a. Niet behandeld 166 V08E_B b. Bedrijfshulpverlener, EHBO'er op het werk 167 V08E_C c. Bedrijfsarts 168 V08E_D d. Huisarts/huisartsenpost 169 V08E_E e. Op de (spoedeisende) eerstehulpafdeling van een ziekenhuis 170 V08E_F f. In een ziekenhuis opgenomen 171 V08E_G g. Specialist, verbonden aan een ziekenhuis (afspraak op de polikliniek) 172 V08E_H h. Anders 173 V08F 8f. Hoe ontstond het letsel? F2 174 V09BZ 9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een beroepsziekte opgelopen? 175 V09A 10a. Werkdruk, werkstress 176 V09B 10b. Emotioneel zwaar werk 177 V09C 10c. RSI 178 V09D 10d. Lichamelijk zwaar werk 179 V09E 10e. Geluid 180 V09F 10f. Roken door collega s of klanten 181 V09G 10g. Intimidatie, agressie of geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.) 182 V09H 10h. Intimidatie, agressie of geweld door leidinggevende(n) of collega s 183 V09I 10i. Gevaarlijke stoffen 184 V09J 10j. Veiligheid, bedrijfsongevallen 185 V09K 10k. Virussen, bacteriën, schimmels 186 V09MN 10l. Is er in uw branche een arbocatalogus opgesteld? 187 V09P 10m. Is er in uw bedrijf of instelling een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opgesteld? 188 V09L 10n. Is er in uw bedrijf of instelling een preventiemedewerker of arbo-coördinator? 16

17 Nr Variabele Omschrijving Formaat 189 V11A 11a. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 190 Burnout 11b. Burnout (schaal: 1=nooit - 7=elke dag; 5 items) F Burnout320 11b. Burnout (twee categorieën) 192 V11C_A 11b.a. Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk 193 V11C_B 11b.b. Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg 194 V11C_C 11b.c. Ik voel me moe als ik s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk 195 V11C_D 11b.d. Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken 196 V11C_E 11b.e. Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk 197 V11D_A 11c.l. Wat is uw lengte? (cm) F3 198 V11D_B 11c.g. Wat is uw gewicht? (kg) F3 199 BMI 11c. Body Mass Index (kg/m2) F BMI_Cat 11c. Body Mass Index (kg/m2) 201 V11E 11d. Heeft u de mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen? 202 V11F 11e. Heeft u ooit vanwege uw gezondheid contact gehad met een bedrijfsarts? 203 V13A 12a. Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens verzuimd? 204 V13B 12b. Hoe vaak heeft u gedurende de afgelopen 12 maanden verzuimd? (Niet verzuimd is 0 keer.) 205 V13C 12c. Hoeveel werkdagen heeft u de afgelopen 12 maanden verzuimd (Alleen dagen waarop u normaal gesproken zou werken) (Niet verzuimd is 0 dagen.) 206 TeWerkenDagen Aantal te werken dagen in kalenderjaar (deeltijdgecorrigeerd; fulltime = 215 dagen) 207 VerzuimPerc_DT Individueel ziekteverzuimpercentage (deeltijdgecorrigeerd) 208 V14A 13a. Met wat voor soort klachten heeft u de laatste keer verzuimd? 209 V14B 13b. Hoeveel werkdagen heeft u deze laatste keer verzuimd? 210 V14C 13c. Heeft u de indruk dat deze klachten het gevolg waren van het werk dat u deed? F2 F3 F3 F8.2 F2 F3 17

18 Nr Variabele Omschrijving Formaat 211 V14D 13d. Zo ja, wat was naar uw mening de belangrijkste reden in het werk die (geheel of voor een deel) leidde tot het ontstaan van deze klachten? F2 212 V14E 13e. Heeft er, de laatste keer dat u verzuimde, verzuimcontrole plaatsgevonden door uw werkgever, arbodienst of andere organisatie? 213 V14F 13f. Heeft u, tijdens uw laatste verzuim, contact gehad met uw huisarts of een specialist? 214 V14G 13g. Zo ja, vroeg de huisarts of specialist of uw verzuim misschien te maken had met uw werk? 215 arbgeh2 14. Arbeidsgehandicapt [langdurige ziekte, aandoening of handicap en daardoor licht of sterk belemmerd in zijn werk] 216 V15A_A a. Geen chronische ziekte/aandoening 217 V15A_B b. Problemen met armen of handen (ook artritis, reuma, RSI) 218 V15A_C c. Problemen met benen of voeten (ook artritis, reuma) 219 V15A_D d. Problemen met rug en nek (ook artritis, reuma, RSI) 220 V15A_E e. Migraine of ernstige hoofdpijn 221 V15A_F f. Hart- of vaatziekten 222 V15A_G g. Astma, bronchitis, emfyseem 223 V15A_H h. Maag- of darmstoornissen 224 V15A_I i. Suikerziekte 225 V15A_J j. Ernstige huidziekten 226 V15A_K k. Psychische klachten/aandoeningen 227 V15A_L l. Gehoorproblemen 228 V15A_M m. Epilepsie 229 V15A_N n. Levensbedreigende ziekten (bijv. kanker, aids) 230 V15A_O o. Problemen met zien 231 V15A_P p. Anders 232 V15B 14b. Wordt u door uw ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het uitvoeren van uw werk? 233 V15CN 14c. Is uw ziekte, aandoening of handicap het gevolg van het werk dat u deed? 234 V15D_A a. Nee 18

19 Nr Variabele Omschrijving Formaat 235 V15D_B b. Ja, in hulpmiddelen of meubilair 236 V15D_C c. Ja, in werktijden 237 V15D_D d. Ja, in hoeveelheid werk 238 V15D_E e. Ja, in functie of takenpakket 239 V15D_F f. Ja, in opleiding of omscholing 240 V15D_G g. Ja, in toegankelijkheid tot het gebouw 241 V15D_H h. Ja, andere aanpassingen 242 V15E_A a. Nee 243 V15E_B b. Ja, in hulpmiddelen of meubilair 244 V15E_C c. Ja, in werktijden 245 V15E_D d. Ja, in hoeveelheid werk 246 V15E_E e. Ja, in functie of takenpakket 247 V15E_F f. Ja, in opleiding of omscholing 248 V15E_G g. Ja, in toegankelijkheid tot het gebouw 249 V15E_H h. Ja, andere aanpassingen 250 InRolePerformance 15a. In-role performance / functioneren (schaal: 1=minimaal - 5=optimaal; 3 items) 251 V16A_A 15a.a. Ik behaal alle doelen (werkopdrachten) die bij mijn werk horen 252 V16A_B 15a.b. De taken die bij mijn werk horen, gaan me goed af F V16A_C 15a.c. Ik presteer goed in mijn werk 254 Belemmeringen 15b. Ervaren belemmeringen (files, storingen, overleg, administratie etc.) (schaal: 1=nooit/zelden - 4=ongeveer dagelijks; 10 items) 255 V16C_A 15b.a. Files, vertraging in het openbaar vervoer of andere vervoersproblemen F V16C_B 15b.b. Storing in apparatuur 257 V16C_C 15b.c. Onnodig overleg\vergaderen 258 V16C_D 15b.d. Onnodige administratie 259 V16C_E 15b.e. Collega die slecht functioneert 260 V16C_F 15b.f. Leidinggevende die slecht functioneert 261 V16C_G 15b.g. Beperkte motivatie voor uw huidige baan 262 V16C_H 15b.h. Uw leefstijl\gedrag in uw vrije tijd 263 V16C_I 15b.i. Beperkingen in uw gezondheid 264 V16C_J 15b.j. Zorg voor een familielid of andere naaste 19

20 Nr Variabele Omschrijving Formaat 265 Employability 15c. Employability (schaal: 1=minimaal - 4=optimaal; 4 items) F V16D_A 15c.a. Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt 267 V16D_B 15c.b. Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt 268 V16D_C 15c.c. Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan\functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever 269 V16D_D 15c.d. Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan\functie kunnen krijgen bij een andere werkgever 270 Bevlogenheid 15d. Bevlogenheid (schaal: 1=nooit - 7=elke dag; 3 items) F V16E_A 15d.a. Als ik werk voel ik me fit en sterk 272 V16E_B 15d.b. Ik ben enthousiast over mijn baan 273 V16E_C 15d.c. Ik ga helemaal op in mijn werk 274 V17A_A 16a.a. Interessant werk 275 V17A_B 16a.b. Mogelijkheid om te leren 276 V17A_C 16a.c. Prettige sfeer op het werk 277 V17A_D 16a.d. Goede leidinggevenden 278 V17A_E 16a.e. Goed salaris 279 V17A_F 16a.f. Goede werkzekerheid 280 V17A_G 16a.g. Mogelijkheid om in deeltijd te werken 281 V17A_H 16a.h. Mogelijkheid om zelf uw werktijden te bepalen 282 V17A_I 16a.i. Mogelijkheid om thuis te werken 283 V17A_J 16a.j. Reistijd\afstand naar het werk 284 V17A_K 16a.k. Gezond werk (kleine kans op ziek worden door het werk) 285 V17B_A 16b.a. Interessant werk 286 V17B_B 16b.b. Mogelijkheid om te leren 287 V17B_C 16b.c. Prettige sfeer op het werk 288 V17B_D 16b.d. Goede leidinggevenden 289 V17B_E 16b.e. Goed salaris 290 V17B_F 16b.f. Goede werkzekerheid 291 V17B_G 16b.g. Mogelijkheid om in deeltijd te werken 292 V17B_H 16b.h. Mogelijkheid om zelf uw werktijden te bepalen 20

21 Nr Variabele Omschrijving Formaat 293 V17B_I 16b.i. Mogelijkheid om thuis te werken 294 V17B_J 16b.j. Reistijd\afstand naar het werk 295 V17B_K 16b.k. Gezond werk (kleine kans op ziek worden door het werk) 296 V17G 16c. Heeft uw bedrijf een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)? 297 V17F_A 16d. Heeft uw bedrijf een OR (ondernemingsraad), MR (medezeggenschapsraad), of andere personeelsvertegenwoordiging? 298 V17F_B 16e. Is deze OR, MR, of andere personeelsvertegenwoordiging actief op het gebied van arbeidsomstandigheden? 299 V18_C 17a. Bent u in uw bedrijf de laatste 2 jaar van functie veranderd? 300 V18_D 17b. Is uw functie de laatste 2 jaar uitgebreid? 301 V18_E 17c. Heeft u in uw bedrijf de laatste 2 jaar promotie gemaakt? 302 V18_G 17d. Bent u in de laatste twee jaar teruggegaan van een hogere functie naar een lagere? 303 V18_F 17e. Hoe sluiten uw kennis en vaardigheden aan bij uw huidige werk? 304 V18_H 17f. Stimuleert uw leidinggevende de ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden? 305 V18_I 17g. Heeft u in de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd voor uw werk? 306 V18_J 17h. Wanneer volgde u deze opleiding of cursus? 307 V18_K 17i. Hoeveel dagen heeft u aan deze opleiding of cursus besteed? 308 V18_L 17j. Wie nam het initiatief voor de opleiding of cursus? 309 V18_M 17k. Wie heeft de kosten van de opleiding of cursus betaald? 310 V18_N 17l. Wat was het belangrijkste doel van deze opleiding of cursus? 311 V18_O_A a. Nee, geen behoefte aan een opleiding of cursus 312 V18_O_B b. Ja, om mijn huidige werk beter te kunnen doen 313 V18_O_C c. Ja, om toekomstige veranderingen in mijn huidige baan aan te kunnen F3 21

22 Nr Variabele Omschrijving Formaat 314 V18_O_D d. Ja, om mijn kansen op werk in de toekomst te vergroten 315 V19_A 18a. Mist of verwaarloost u familie- of gezinsactiviteiten door uw werk? 316 V19_B 18b. Mist of verwaarloost u uw werkzaamheden door familie- en gezinsverantwoordelijkheden? 317 V19_C 18c. Hoe is op dit moment de financiële situatie van uw huishouden? 318 V20A_A 19a. Loopt u het risico om uw baan te verliezen? 319 V20A_B 19b. Maakt u zich zorgen over het behoud van uw baan? 320 V20A_C 19c. Heeft u er in het afgelopen jaar over nagedacht om ander werk te zoeken dan het werk bij uw huidige werkgever? 321 V20A_D 19d. Heeft u in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk iets ondernomen om ander werk te vinden? 322 V20A_E 19e. Zou u, als het aan u lag, over 5 jaar nog bij dit bedrijf werken? 323 V20BN_A 19f.a. Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? 324 V20BN_A_WN 19f.b. Weet niet 'Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?' 325 V20BN_B 19g.a. Tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk - in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten? 326 V20BN_B_WN 19g.b. Weet niet 'Tot welke leeftijd bent u in staat om uw huidige werk voort te zetten?' F2 F2 327 V20C_A a. Lichter werk (fysiek en/of psychisch) 328 V20C_B b. Minder uren of minder dagen per week werken 329 V20C_C c. Omscholing/bijscholing 330 V20C_D d. Meer uitdaging of voldoening in het werk 331 V20C_E e. Als stoppen financieel onaantrekkelijker wordt 332 V20C_F f. Werkgever/collega s die ondersteunen dat ik langer doorwerk 333 V20C_G g. Familie/vrienden die ondersteunen dat ik langer doorwerk 334 V20C_H h. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten 335 V20C_I i. Betere gezondheid 22

23 Nr Variabele Omschrijving Formaat 336 V20C_J j. Andere omstandigheden 337 V20C_K k. Weet niet 338 V20C_L l. Niet van toepassing: Ik wil hoe dan ook niet langer doorwerken 339 V20D_A a. Lichter werk (fysiek en/of psychisch) 340 V20D_B b. Minder uren of minder dagen per week werken 341 V20D_C c. Omscholing/bijscholing 342 V20D_D d. Werkgever/collega s die ondersteunen dat ik langer doorwerk 343 V20D_E e. Minder zorgtaken voor familie of andere naasten 344 V20D_F f. Betere gezondheid 345 V20D_G g. Andere omstandigheden 346 V20D_H h. Weet niet 347 V20D_I i. Niet van toepassing: Ik ben hoe dan ook niet in staat tot langer doorwerken 348 V21A 20a. In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden? 349 V21B 20b. In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk? 23

24 Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer. Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde R op RINPERSOONS gekregen. De overige records bevatten een burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde F of S op RINPERSOONS gekregen. Indien het burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets, dan wordt het burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld RINPERSOON en krijgt RINPERSOONS de waarde F. Vooral de waarden 0 en komen vaak voor als ongeldig burgerservicenummer. Indien het burgerservicenummer geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het burgerservicenummer versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde S. De combinatie van RINPERSOONS R en RINPERSOON identificeert een persoon. Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS S een unieke waarde op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo n persoon wel een geldig burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records met RINPERSOONS F duiden op een ongeldig burgerservicenummer; met deze records zijn geen personen te identificeren. Records met RINPERSOONS F zijn daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau. Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor RINPERSOONS R en RINPERSOONS S worden aangenomen dat records met eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen probleem om records met RINPERSOONS R of S te aggregeren op persoonsniveau. Records met RINPERSOONS R of S kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde waarden op RINPERSOONS en RIN: deze records hebben betrekking op dezelfde persoon. Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde R op RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde S, en vice versa. Deze situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA 24

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Zelfstandigen Enquête Arbeid

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012 Zelfstandigen Enquête Arbeid Methodologie en beschrijvende resultaten Jan Fekke Ybema Wouter van der Torre Ernest de Vroome Seth van den Bossche Hendrika Lautenbach Reinder Banning Henk-Jan Dirven

Nadere informatie

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Amsterdam, februari 2014 In opdracht van Arbeidsmarktresearch BV Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Toelichting bij geactualiseerd rekenmodel Siemen van der Werff Arjan Heyma SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Nadere informatie

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND

DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND DE KOSTEN VAN ZIEKTEVERZUIM VOOR WERK GEVERS IN NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 3 2. Methode 4 3. Resultaten 5 3.1 De kosten van wel en niet werkgerelateerd verzuim 5 3.2 De kosten van verzuim door psychosociale

Nadere informatie

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN

RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN RISICO HOROSCOOP VOORSPELLING AANTALLEN ONGEVALLEN VOOR SECTOREN EN BEROEPEN Gebaseerd op meldingsplichtige ongevallen en blootstelling aan gevaren Inhoud 1. Inleiding...1 1.1. Toelichting op de gebruikte

Nadere informatie

Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Vragenlijst Studentenmonitor 2014 Vragenlijst Studentenmonitor 2014 1 Opleiding... 2 2 Studievoortgang... 4 3 Voorafgaand aan je opleiding... 6 4 Na je opleiding... 8 5 Master... 10 6 Achtergrondkenmerken... 11 7 Ouders... 12 8 Functiebeperking...

Nadere informatie

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek

Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Eindrapport haalbaarheidsonderzoek naar arbeidsgerelateerd verzuim in de Nationale VerzuimStatistiek Annelies Boerdam, Caroline Bloemendal, Kathleen Geertjes Met medewerking van: Judy Moester, Gwen Krul,

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe

Ouderenmonitor 2010. Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Ouderenmonitor 2010 Resultaten van de regio Noord-Veluwe Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum GGD Gelre-IJssel Postbus 51 7300 AB Apeldoorn

Nadere informatie

Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen

Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen Saxion Kenniscentrum Design en Technologie Veiligheid op de werkvloer; risicoanalyse en pakket van eisen Kom verder. Saxion. saxion.nl/veiligheid 1 Samenvatting Veiligheid op de werkvloer is een initiatief

Nadere informatie

S P E C I M E N. vragenlijst beleving en beoordeling WILT U GEBRUIKMAKEN VERTROUWELIJK. van de arbeid

S P E C I M E N. vragenlijst beleving en beoordeling WILT U GEBRUIKMAKEN VERTROUWELIJK. van de arbeid VERTROUWELIJK vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid WILT U GEBRUIKMAKEN van de VBBA (met de unieke benchmarkmogelijkheden) of van één van onze andere onderzoeksinstrumenten op het gebied van

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Bijlage Boek eindmeting arboconvenant provincies

Bijlage Boek eindmeting arboconvenant provincies TNO-rapport 22923/10382 Bijlage Boek eindmeting arboconvenant provincies Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 info-arbeid@tno.nl Datum 1 december

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 - Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 Datum: 3 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Dossier Het Nieuwe Werken

Dossier Het Nieuwe Werken Dossier Het Nieuwe Werken Opgesteld door: Marion van den Wittenboer Diny van Faassen Joost Kam Janine Molier Reviewer: Drs. Merle Blok (onderzoeker en projectleider op het gebied van HNW bij TNO) 7 december

Nadere informatie

TARIEFSTELLING ZZP ERS

TARIEFSTELLING ZZP ERS TARIEFSTELLING ZZP ERS Inhoudsopgave 1 Tarieven van zelfstandig ondernemers zonder personeel...... 1 2 Loonwijzer...... 7 3 Vragenlijst loonwijzer zelfstandigen...... 23 4 Notitie tarieven zzp ers...

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen

Meldingsplichtige en dodelijke arbeidsongevallen Kantoor Den Haag Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Meldingsplichtige en dodelijke arbeids Cijfers over het jaar 2002 NOVEMBER 2003 H. Leertouwer H. F.H. Lommers INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING 1

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie