VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior"

Transcriptie

1 NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen om volgend jaar tijdens de viering van oud en nieuw een groot vuurwerk te organiseren. Dit jaar werd er door het JAB op kleinere schaal op 1 januari om één uur s nacht al een kleiner vuurwerk ontstoken. Dit initiatief verdient navolging was de mening van de aanwezige bestuursleden van PB. Initiatieven zoals die door het JAB worden ontplooit dienen te worden gesteund is de mening van het plaatselijk belang. Het JAB is bijvoorbeeld enkele jaren geleden gestart met het organiseren van een tentfeest in de nacht van oud en nieuw en ook dit jaar is,ondanks enkele kleine brandjes, de viering van oud en nieuw in Jubbega en Hoornsterzwaag rustig verlopen. Sinds dat het JAB een oudejaarsfeest in de eigen tent organiseert is het elk jaar redelijk rustig in de Oosthoek van de gemeente. De brandweer diende nog wel een viertal keren uitrukken Wetterskip kapt er lustig op los Jubbega- Wetterskip Fryslân hanteert dit jaar de botte bijl bij het onderhoud van de Schoterlandse Compagnonsvaart. Vanaf de Knipe tot aan Jubbega wordt langs de vaartdrastisch gesnoeid en gekapt. Volgens Woud Bakker van Wetterskip Fryslân is dit een afspraak met de gemeente Heerenveen. In voorgaande jaren werd zowel door de gemeente als door het Wetterskip slecht mondjesmaat gesnoeid. Normaal zijn we niet zo rigoureus maar we wilden het dit jaar een keer goed aanpakken. Zowel de gemeente als voor het blussen van enkele kleine vreugdevuren. Onder andere op de Schoterlandseweg, hoek Gentiaansingel / Ericalaan en voor de Rabobank waar een caravan in vlammen opging. (foto) Grootschalige vernielingen, zoals er in het verleden wel eens plaats vonden, bleven, mede door het tentfeest, ook dit jaar uit. Het feest in de tent van het JAB was dan ook zeer geslaagd. Gemoedlik en gesellich en in protte folk, zoals één van de organisatoren het gebeuren omschreef. Dit soarte fan aktiviteiten bringt net allinnich mar in gesellige sfear mar soarget der ek foar dat de gemeente mar ek partikulieren gjin ekstra kosten hawwe. Dit feest is goed foar eltsenien. Wy moatte dit jier mar es by de gemeente oanklopje en sjen of wy hjir net in grutter barren fan meitsje kinne. Voor de Rabobank ging op nieuwjaarsmorgen een oude caravan in vlammen op. In de etalage van Blaauw Woonidee leek de brand vele malen groter dan hij in werkelijkheid was. Foto Janna Eijer Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior Jubbega- Het muziekkorps Excelsior uit Jubbega werd op oudejaarsavond verrast met een cheque van 500 Euro. De laatste jaren geeft de vereniging van Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag elk jaar op oudejaarsavond een waardecheque aan één van de vele verenigingen in de beide dorpen. Dit jaar was het korps, dat vorig jaar 65 jaar bestond, de gelukkige. In feriening dy t net sa rom sit yn it jild aldus Rob Broers voorzitter van Plaatselijk Belang. Elts doarp moat in korps ha en eltsenien yn Jobbegea en Hoarnstersweach draacht Excelsior in waarm hert ta.. Roel van der Zee, voorzitter en grote tromslager van het korps was erg ingenomen met deze geste. Excelsior bestond vorig jaar 65 jaar en is bezig met nieuw kostuums. Een investering van 7000 Euro. De cheque was dus zeer welkom. Wy ha tôch al net te kleien oer it oantal donateurs yn it doarp, aldus Van der Zee. Een punt van aandacht is echter wel de vergrijzing van het korps. Wy wolle graach nije jonge leden mar dat slagget de leste jierren net sa bot. ook aanwonenden hebben de afgelopen jaren problemen met de steeds groter wordende bomen.vallende takken en bladeren, maar de gemeente is ook bang dat bomen om zullen waaien en de taluds en erger nog de naastgelegen wegen zullen beschadigen. In overleg met de gemeente heeft Wetterskip Fryslân hierop vergunning aangevraagd voor het kappen van tientallen bomen. Een werk wat deze week wordt afgerond met het kappen van de laatste bomen aan de J. Alberdaweg. Foto Nelie van der Werf. Autohandelaar is bang voor gevaarlijke situaties na herinrichting weg Jubbega- Hendrik Bruggen van Bruggen Auto s uit Jubbega is bang voor levensgevaarlijke situaties na de herinrichting van de Schoterlandse weg. De provincie wil de weg verkeersluw maken. Onder meer door het instellen van een 60 km zone tussen de Aise Bruggen wei en de Nijerberkoperweg in Jubbega. Hiervoor wordt de weg niet alleen optisch maar ook reëel smaller gemaakt. De nu aanwezige klinkerstroken naast de weg zullen worden vervangen door bomen en heggen. Parkeren dient straks op eigen erf plaats te vinden. Zowel voor particulieren als voor ondernemers. Dit kin dochs net. Hendrik Bruggen voorziet Flexitax nieuwe vorm van taxivervoer nu ook in Jubbega Jubbega. Bezuinigingen door de overheid op het zitten ziekenvervoer leiden ertoe dat steeds meer mensen in hun mobiliteit beperkt worden. Wie niet de beschikking heeft over een auto of behulpzame familie of kennissen is aangewezen op het openbaar vervoer wat ook steeds verder wordt wegbezuinigd. Hierop hebben een aantal Friese VAKMANSCHAP elektro Jubbega - J. Damweg 21 - Tel Taxiondernemers de koppen bij elkaar gestoken en een nieuw systeem van zittend ziekenvervoer ontwikkelt. Flexitax. Een nieuw taxi vervoersysteem waarbij de taxi per zitplaats wordt verhuurd en waar in tegenstelling tot het WVG vervoer geen pas voor nodig is Flexitax verzorgt voor 4,00 per openbaarsvervoerzone van deur tot deur.verzekerden van De Friesland betalen 3,50 per zone. Aanmelden voor vervoer kan tot vier uur voor vertrek. Sinds kort is ook Taxi Koopmans Jubbega aangesloten bij dit project. Taxi Koopmans bestaat al sinds 1931 en verzorgt het ziekenvervoer en het WVG vervoer in de oosthoek van de gemeente Heerenveen. Daarnaast verzorgt Koopmans al jaren het vervoer van de deelnemers/bezoekers van het Dienstencentrum OWG in Jubbega. Informatie over Flexitax is verkrijgbaar op tel of bij Taxi Koopmans in Jubbega tel * BOUWMATERIALEN * ONDERHOUD * NIEUWBOUW * VERBOUW allerlei ongelukken wanneer zijn bezoekers maar ook het vrachtverkeer wat bij hem langs komt straks achteruit de weg op moet.. It ferkear fan ut Donkerbroek is troch de bocht net te sjen. Hjir mei aanst mar 60 riden wurde mar haald eltsenien sich der oan. Foardat jo it witte komme de auto s an.wer moatte die hinnen wanner der in frachtwein of auto krekt by my fan it hiem komt. No kin sy noch utwike mar aanst kin dat net mear. Dit wurdt libbensgefaarlik. Bruggen pleit er voor om alsnog extra klinkerstroken aan te leggen tussen de weg en het fietspad zodat er voldoende ruimte onstaat voor het vertrekkende bezoek om naast de weg in de juiste rijrichting te gaan staan. Op jaarbasis zijn er verkeersbewegingen naar het terrein van de autohandelaar. Dat besjut dat alle oeren hjir fjirtjin kear in auto fan it hiem ôfriid dy t efterút de Skoatterlânske dyk op moat. Frachtweinen kinne neffens de provinsje dan wol op de dyk bliuwe mar dat sjocht ien dy t mei gang fan Donkerbroek komt ek fiersten te let. Een eerste overleg met de provincie heeft tot op heden volgens Bruggen nog niets concreets opgeleverd. Binnenkort wordt er een tweede gesprek. Foppe de Haan in kerkje Schurega. Jubbega - Na een aantal maandelijkse muziekavonden, is de eerstvolgende activiteit in het kerkje van Schurega weer eens wat anders. Op vrijdag 11 februari a.s., 's avonds om uur, komt Foppe de Haan, de bekende oud - trainer van de s.c. Heerenveen, tegenwoordig verbonden aan de KNVB, een praatje houden in het kerkje van Schurega. De Haan zal uiteraard het een en ander vertellen uit zijn rijke ervaring in het voetballeven met trainers, spelers en andere betrokkenen in verschillende situaties. Het kerkje van Schurega is te vinden aan de Kerklaan naast Schoterlandseweg nr. 58 in Jubbega. I N J U B B E G A TIMMERBEDRIJF GOSSE DE JONG Gorredijksterweg KC Jubbega Tel G J

2 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 2 NIEUWBOUW ONDERHOUD BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE NIEUWBOUW ONDERHOUD VERBOUW BOUWMATERIAAL JUBBEGA TEL DE HAAN MOTORENIMPORT In en verkoop van auto's/bestelauto's en motorfietsen Reparatie en onderhoud van alle merken (tegen laag tarief) APK II keuringstation Kleine laswerkzaamheden/cilinderkopreparatie's Aanbouw van zijspannen aan alle motoren Import van Jawa motorfietsen Bij de Leyweg SJ Hoornsterzwaag Tel Fax I N J U B B E G A RENOVATIE VERBOUW Familiefeestje of buurtfeestje!!! Wij hebben een zaal voor 100 personen Stekker TS Jubbega tel. (0516) fax (0516) mobiel KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega DE VERFBOER VERFGROOTHANDEL B.V. de voordeligste in Friesland OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag uur zaterdag uur H. de Vosweg 6, 8411 KJ Jubbega, Tel , fax

3 Bedriuw yn Byld. Sinds het begin van dit jaar is installatiebedrijf Grupstra-Sikkema niet meer op het vertrouwde adres aan de Schoterlandse weg in Hoornsterzwaag gevestigd maar heeft het bedrijf haar intrek genomen in de voormalige panden van bijenstand H.T. van Dam aan de P.W. Jannsenweg in Jubbega. Dit is in enkele jaren de tweede grote verandering binnen het bedrijf. Sinds enkele jaren maakt Sieger Grupstra al geen onderdeel meer uit van het bedrijf en heeft Jaap Sikkema een éénmanszaak. Ondanks deze wijzigingen is er voor de klant toch niet veel verandert vindt de huidige eigenaar. Wy wurkje noch hieltiten op de selde wize. Wy bin dan wol ferhuze mar de namme bliuwt gelyk en ik it tillefoan nummer is it selde. Jaap is al helemaal niet een man van veranderingen. Hij houdt graag vast aan bestaande patronen en werk Dit houdt in werken voor zowel de particulieren als voor aannemers. Oannimmers bepale foar in grut part ús wurkterrein.wy ha mei ferskate oannimmers goede kontakten Wer sy wurk krije gean wy ek hinne. Der komt bei dat wy der foar soargje moatte dat wy de ôfspraken mei dizze oannimmers nei komme moatte. It kin net sa wêze dat in oannimmer op ús wachtsje moat. Dat dit soms ten koste gaat van het klantenwerk stuit Sikkema wel eens tegen de borst. Een klant moet soms wel eens langer wachten dan gewenst, maar dat is inherent aan de branche denkt hij. Een voordeel van het nieuwe pand is dat hij, samen met zijn personeel, het werk binnenkort wanneer alles te plek staat iets meer in de macht kan hebben. Ik ha hjir folle mear romte en dat wurket folle nofliker. Ondanks dat hij nu over veel meer ruimte beschikt en alles beter kan presenteren denkt Jaap niet dat hij ook meer direct aan particulieren zal verkopen. Wy ha bewust net in showroom makke. De direkte ferkeap krekt as yn it ferline is oer. Troch de grutte bouwmerken komt de klant net mear om materiaal by us mar giet nei dizze grutte winkels. Jaap is al sinds 1968 betrokken bij het bedrijf en werd in 1975, toen de vader van Sieger, de grondlegger van het bedrijf, terugtrad opgenomen in de firma. Sieger hie gjin papieren. Ik wol en derom bin wy tegearre fierder gien. Van 1975 tot 2002 als medevennoot en sinds dat jaar als zelfstandig ondernemer. Een ondernemer die nu de kans krijgt om zich op eigen terrein te profileren maar toch denkt dat er ook in de nabije toekomst weinig zal veranderen aan de bedrijfsvoering van Grupstra-Sikkema. Dominee Groeneveld wordt opvolger Marten Kooistra Jubbega- Naar alle waarschijnlijkheid wordt ds. G.S. Groeneveld de opvolger van Marten Kooistra als de vaste predikant van de SOW kerk in Jubbega Hoornterzwaag. Groeneveld is van oorsprong hervorm, 52 jaar en afkomstig uit St Nicolaasga. Op zondag 16 januari heeft hij een proefdienst verzorgd in de kerk in Jubbega waarop de roepingscommissie onder leiding van Mw. Stoker hem unamiem heeft gekozen tot opvolger van Kooistra. De zogenaamde beroepingsbrief is inmiddels verstuurd. Nadat hierop positief wordt gereageerd kan de heer Groeneveld binnen drie maanden als de predikant van Jubbega en Hoornterzwaag worden bevestigd. Kooistra is vorig jaar verhuisd naar Twenthe. DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 3 Bijna elke Kompenijster heeft een bijnaam Hemrik- De Kompanije is naast haar verleden van hutten en holen en het leven op de heide van uit vroeger tijden ook vooral bekend om haar bijnamen. Het Volk zonder Uren, zoals de bewoners in het boek van Evert Zandstra ook wel wordt genoemd, gaf bijna iedereen in het verleden een tweede naam. Ook in latere jaren was het gebruik van bijnamen in De Kompenije algemeen goed. Soms verbasteringen zoals Honke voor Johannes, Kekke voor Gerrit, Kinge voor Rinskje en Kanne voor Jantsje, maar natuurlijk ook bijnamen door de lichaamsbouw of kleur van haar van de personen. Lange Tamme, Reade Syb, Zwarte Dine. Bijnamen die soms zo ingeburgerd zijn dat velen de echte namen van sommige personen niet eens kennen. Ook nu nog. Iedereen in de Kompenije kent Luit Kool maar dat zijn echte achter naam Burg is weet bijna niemand Veel personen en families hebben in de loop der jaren ook bijnamen gekregen waar nu de oorzaak onbekend van is. Namen als Prop, Kikkert, Stokje, Poep, Wereldstap zijn in Jubbega en omgeving wel bekend maar KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega waar de oorsprong van die namen lig is veelal onduidelijk. Waarom werd Auke Jonker ook wel Kamstra genoemd, Aebe Jager Iebe Pad en heet Anton de Vries Sacco. Eén van de oorzaken van het gebruik van de bijnamen is waarschijnlijk dat veel families de zelfde achternamen hadden. In de Kompenije komen en kwamen in het verleden vooral Klijnstra s Stoelwinders, Van der Terps en Jonkers voor. Nu is de naam De Vries (Kealleboeren) een veel voorkomende naam. Om deze verschillende families uit elkaar te houden werd en wordt er volop gebruik gemaakt van de bijnamen. De Blessen, De Keizers, De Ninnen en de Ratten. Iemand die Klijnstra heet wordt in Jubbega krijgt in Jubbega al gauw de naam van Murk. Er zijn echter ook Klijnstras van een andere stambomen die Keuters of Protters worden genoemd. Een naam waar men veel meer dan in het verleden best op is gesteld. Was in het verleden een bijnaam vooral een soort van spotnaam nu zijn velen trots op hun bijnamen. Gosse van der Bosch uit Hemrik, zelf een zoon van de kompenijster Wieger van der Bosch oftewel Wieger Kiep, wil alle bijnamen van nu en het verleden van de Kompenije in kaart brengen. Zijn broer Arend heeft daartoe in het verleden al een eerste aanzet gegeven en heeft inmiddels honderden ( 470!) namen op papier. Gosse wil dit werk afmaken en roept de inwoners en oud inwoners van Jubbega zich bij hem te melden wanneer ze een iemand kennen met een bijnaam of eventueel een verklaring hebben voor een gebruikte of in onbruik geraakte naam. Wie waren bijvoorbeeld Gosse Ongeluk, Fokke Snip, Sietse Smor, Plantage en Kneut. Gosse wil van elke namen graag een verklaring en terzijnertijd alle namen publiceren. Voor informatie. Gosse van der Bosch tel O & O Jobbegea stipet Azië Jobbegea- Toanielferiening O & O út Jobbegea hat besletten de aksje foar Azië te stypjen. Sy wolle dit dwaan troch ien Euro per donateur te stoarten op giro 555. De spilers fan de feriening binne op it stuit al wer drok dwaande mei harren nije stik: Alde Jonges, Krintebôle in klucht yn 3 bedriuwen fan Carl Slotboom en oerset yn it Frysk troch Abele Krist. It stik spilet him ôf yn de filla fan dokter Fred Linnenkamp, dy t op it stuit op fakânsje is. Gerrit en John binne oan it ynbrekken yn de wenning en sille de klûs kreakje. Krekt op dat stuit komt in âlde stúdzjefreon fan Dokter Linnenkamp der yn en wit net better dat de man, dy t hy hjir treft syn maat is dy t hy yn 25 jier net sjoen hat. Út eangst dat de gast mei in persoansomskriuwing nei de plysje gean sil spilet Gerrit it spultsje mei. Fanôf dat momint is hy de man fan it hûs: Dokter Linnenkamp. Dat dit ta núvere situaasjes liede sil, is net frjemd. Hoe t Gerrit him hjir út rêdt kinne jim sjen op de útfierings op sneon 5 en 12 febrewaris o.s. yn Kafee De Alde Slûs te Jobbegea. De jûnen begjinne om oere.ynljochtings by Willy de Leeuw ( ) of Trienke Bron ( ). Derneist hat O en O de organisaasje fan de Kulturele Jûn fan Jobbegea en Hoarnstersweach fan 2005 yn hannen. Dizze jûn wurdt hâlden op freed 22 april 2005 yn Kafee De Alde Slûs te Jobbegea. Ferskeidene kulturele ferienings sille hjir oan meiwurkje. DVD SPELER 49,95 JUBBEGA - J. van Damweg 21 - tel elektro

4 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 4 Dames- en herenkleding nu voor de helft van de opruimingsprijs Bijvoorbeeld: Dames jasjes 76,95 49,00 nu 24,50 Heren bodywarmers 29,95 19,95 nu 10,00 BC Dames ribbroeken 73,95 49,95 nu 25,00 contant betalen geen zicht niet ruilen op = op Voorjaarsaanbieding SPARTA AMPHION Snackhal t Luifeltje Weekend aanbieding 7 versnellingen Rollerbraker voor en achter Verende voorvork Verende zadelpen Naaf dynamo Aluminium frame Dames- en Herenmodel NU De alles erop en eraan fiets 899,- 599,- op = op Zaterdag 29 januari en Zondag 30 januari 1 potie patat van 1,10 voor 0,55 en Slaatje van 1,60 voor 1,25 Eet smakelijk Openingstijden: Maandag uur Woensdag en Donderdag uur Vrijdag/zaterdag uur Zondag uur De Singel 15, 8411 JC Jubbega tel Geopend van uur en uur. Vrijdags koopavond Zaterdags van uur. Dinsdags gesloten

5 PLAYBACK SHOW in de STOATER Woensdag 16 februari vanaf uur, wordt er voor de tweede keer een playback show in de Stoater gehouden. Deze playback show is voor alle kinderen van de basisscholen en/of speciaal onderwijs. Er is deze middag een echte vakjury die de optredens zal beoordelen. Voor alle deelnemers is er natuurlijk een medaille en de winnaars krijgen een beker. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, nl. groep 1,2 en 3, groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8. De deelnemers doen natuurlijk gratis mee, voor de toeschouwers is de toegang Je kunt je opgeven voor 5 februari in de Stoater. Mocht je niet mee willen doen..alleen kijken en aanmoedigen mag natuurlijk ook! Vanzelfsprekend worden alle ouders en evt. grootouders ook verwacht. PEUTERSPEELZAAL t HEALTSJE zoekt vrijwilliger(ster). Peuterzaal t Healtsje zoekt voor de vrijdagochtend groep nog een vrijwilliger(ster). Lijkt het jouw leuk om met kinderen om te gaan en om zelf bezig te zijn, neem dan eens contact op met Hennie of Monique (tel ). Ook voor andere informatie over de peuterzaal kun je bij de leidsters terecht. KOFFIE-INLOOPOCHTEND. Heeft u een kindje tussen de 1 en 4 jaar en lijkt het u leuk om andere ouders en hun kinderen te ontmoeten? Dat kan! Bij voldoende aanmeldingen kunnen we weer op de dinsdagochtend van start gaan. Tussen half 10 en 11 uur kunt u onder het genot van een bakje koffie spelen en praten met de andere ouders. De ochtend wordt verzorgd door vrijwilligers en de kosten zijn dan ook slechts 1.00 per keer. Lijkt dit iets voor u, meldt u dan aan bij de Stoater (tel: ). Even langs komen kan natuurlijk ook. Zodra er vijf aanmeldingen zijn, gaat de koffie-ochtend weer beginnen. ROELOF DRENTH WINT STOATER DARTSTOER- NOOI. Op 24 december van vorig jaar was Roelof Drenth voor de tweede maal de sterkste darter op het goed bezochte Stoater dartstoernooi. Een goed aantal uitstekende darters, zowel dames als heren, had zich wederom ingeschreven en na diverse spannende en soms met verrassende uitslagen, voorrondes mochten Roelof Drenth en Gerke Vegelien aantreden voor de finale, die dus een prooi werd voor Roelof. De derde en vierde plaats gingen respectievelijk naar Wieger Klijnstra en Richard Wemer. Naast de geldprijs mocht Roelof ook de wisselbeker ontvangst nemen (zie foto). PITSTARTER METALFESTI- VAL in de STOATER. Welgelegen een vlekje op de kaart Hemrik- Gosse van der Bosch uit Hemrik, maar geboren in Hoornsterzwaag, heeft enkele jaren geleden het archief van zijn overleden broer Arend overgenomen. Arend heeft in de loop der jaren allerlei materiaal verzameld over Jubbega en Hoornsterzwaag, maar ook over de dorpen in de buurt. Gosse is op dit moment bezig met het actualiseren van dit archief. Onder andere honderden foto s, maar ook de verhalen over bijvoorbeeld het buurtschap Welgelegen tussen Jubbega/Hoornsterzwaag en Lippenhuizen/Hemrik. Dit gebied, een vlekje op de kaart, zoals Gosse het noemt, heeft, doordat het nooit duidelijk is geweest bij welke gemeente het behoort, een geheel eigen verhaal. De ontsluiting van het buurtschap gaat en ging altijd voornamelijk via de Derde Sluis.Wel Jubbega De muziekavonden in de Stoater krijgen zaterdag 5 februari een vervolg met het eerste live-concert van Om maar gelijk in 2005 goed van start te gaan is er gekozen voor een festival onder de noemer van PITSTARTER, dit houdt in dat er 4 verschillende bands een optreden zullen verzorgen. Namelijk Karbo,.Coremass, Grief en Zuzero. De leden van de verschillende bands hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke oefenruimte. Om aan meer optredens te komen hebben de bands zich verzamelt in een project met de naam Pitstarter. Een avondvullend programma wat door de vier metalbands wordt gevuld. Aan het project nemen de volgende bands deel Karbo een Groningse band, die al een aantal jaren bestaat met een van het begin duidelijke muziekstijl. Groovy drums- en basstukken moeten worden gecombineerd worden met metal gitaarwerk. Dit heeft al jammend geleid tot een uniek bandgeluid: adrenaline rock Coremass is een Fries-Groningse viermans formatie met als inspiratiebronnen Madball, Machine Head en Skinlab. Met deze inspiratiebronnen bleek de koers van de band onvermijdelijk richting metalcore te voeren. Coremass speelt logge, recht toe recht aan metalcore met een sound om tegen aan te leunen. De naam Grief staat voor verdriet, dit is ook af te leiden aan de teksten. Deze gaan over gevoelens als droefenis, agressie en haat. De dingen die je teveel ziet in deze wereld en die niet genegeerd mogen worden. De muziekstijl van Grief valt te omschrijven als Nu-Metal, maar omdat dit toch ook weer een breed begrip is, is het beter om zelf te oordelen. Zubzero tot slot staat voor een combinatie van metal en brute hardcore. Al in 2001 werd de debuut c.d Stolen Hand uitgebracht en deze werd zowel in de vakpers als bij het publiek goed ontvangen. Live staat Zubzero garant voor de volle mep aan enthousiasme, energie en agressie, een combinatie van solide metal en opgefokte hardcore, zoals Aardschok Magazine het omschrijft. Het Pitstarter festival begint omstreeks uur en de Stoater is vanaf uur geopend. De toegang is gratis. is er nu nog altijd een fietspad wat het gebied verbind met de Opsterlandse Compagnonsvaart. De bewoners van het buurtschap waren en zijn echter vooral aangewezen op het centrum van Jubbega gemeente Heerenveen. De meeste woningen, in totaal hebben er in het gebied bijna veertig woningen gestaan, staan en stonden echter op het grondgebied van Lippenhuizen en Hemrik in Opsterland. Dit is nooit voor iedereen echt duidelijk geweest. Reden ook dat aan de streek door de beide gemeenten in het verleden weinig aandacht is besteed. Gosse is nu op zoek naar mensen die hem iets vertellen kunnen over het verleden van het gebied. Hij bezoekt oud bewoners en wil uit de verhalen een documentatie maken DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 5 Jubbegaster pabo scholier gaat drie maanden voor stage naar Ethiopië Jubbega- Vorige week donderdag heeft Jubbegaster Jelle van Huizen samen met acht andere leerlingen van de PABO De Eekhorst in Assen voet aan de grond gezet in Addis Abeba in Ethiopië. Jelle gaat samen met twee medeleerlingen leerprojecten uitvoeren in het dorp Abbiye Addi. Een dorp op 2000 meter hoogte. moatte. Jelle gaat naar Ethiopië als stageproject van het derde leerjaar van zijn school in Assen. De school heeft al vier jaar een samenwerking met de ontwikkelingsorganisaties NOVIB en COS voor het steunen van leerprojecten in ontwikkelingsgebieden. Speciaal voor De Oosthoek houdt Jelle zijn ervaringen tijdens zijn stage bij. Deze maand deel 1 Abbiye Addi-Ethiopië-Afrika Jubbega-Nederland-Europa Vertrek 17 januari 2005 Terug 5 april 2005 Opleiding Ik had veel verwacht maar dat ik deze kans zou krijgen, nee dat niet. Gedurende vier jaar een bouwkunde opleiding in Drachten en geslaagd met een diploma. Dan kun je aan het werk in de bouwsector en dat heb ik twee jaar gedaan. Toen ik aan het werk was besefte ik mij zo langzamerhand wel door dat ik geen veertig jaar met bouwkunde bezig wilde zijn. Na twee jaar had ik het wel bekeken en ben om me heen gaan kijken of er nog een andere interessante opleiding was. Een open dag van de pabo in Assen, stond er in de krant geschreven. Leraar van een basisschool misschien was dat meer toekomst voor mij. Zo gingen de eerste paar jaren van de pabo al snel voorbij. Na twee jaar pabo kreeg ik de kans om in het derde jaar op buitenlandse stage te gaan. Een tijdje heb ik nagedacht en na wikken en wegen besloten om deze kans niet aan mij voorbij te laten gaan. Als voorwaarde moest ik eerst mijn propedeuse halen. Na het behalen van het betreffende tentamen was dit verhaal afgesloten. Maar het halen van mijn propedeuse was niet genoeg. Zo naar Ethiopië vliegen? Er volgt een stroom van afspraken en voorlichtingen. Bij de GGD in Assen heb ik een aantal prikken/tabletten gekregen: Dif.Tet. Polio, Hepatitis A en B (2x), Buiktyfus, B.C.G., malaria tabletten en zo nog een aantal beschermingsmiddelen. Een klamboe en een beetje zonnebrand zijn aangeraden anders I N J U B B E G A over het gebied. Onder andere door het afdrukken van fo-to s uit het verleden tegenover foto s van de huidige situatie. Gosse is vooral geïnteresseerd in de periode Dit in tegenstelling tot Aaltsje Eijer uit Jubbega, die ook on-derzoek doet naar Welgelegen. Zij wil ook de periode van voor 1900 in kaart brengen maar ook de stambomen van de verschillende families in haar onderzoek verwerken. Uit de voorlopig onderzoeken is al gebleken dat veel mensen slecht voor kort in de streek hebben gewoond maar ook dat ze in het gebied zelf regelmatig van woning zijn verandert.. Gosse van der Bosch woont in Hemrik op de Binnenweg nr 109 en is telefonisch bereikbaar op Het is nu markt, dus erg druk, het verblijf van Jelle zal veel rustiger en is volgens hem zelf meer het idee van een Een hutje op de hei. word je rood van de muggen en de zon. Drie dagen ben ik voor een Acculturatietraining in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg geweest. In deze dagen werd ik voorbereid op de reis die ik ga maken. De uren in Soesterberg verstreken en ik kom er achter dat ik met heel veel rekening moet houden in Ethiopië. Een aantal punten die naar voren komen zijn: voeding, geloof, tijdsbesef, hygiëne, infrastructuur, ongedierte, onderwijs, taal, ziektes, geld, bedelen, klimaat. Het is allemaal goed geregeld in Soesterberg. Je krijgt heel veel informatie, maar als ik er ben zal het altijd anders zijn dan er over word verteld of in een boekje staat beschreven. Wat gaan we doen? De opzet is om materiaal te ontwikkelen en te maken waar de mensen behoefte aan hebben. Verandering proberen aan te brengen in het klassikaal lesgeven. De situatie van nu is een docent voor de klas en zeventig kinderen die luisteren. Een verandering zou kunnen zijn om kinderen meer aan het woord te laten en meer zelfontdekkend gaan leren. Een briefwisseling met kinderen uit Nederland, een (laag niveau) computerles geven, powerpoint, workshops verzorgen en materiaal meenemen zoals: papier, knikkers, ansichtkaarten, foto s, en duizenden pennen. Maar ook kennis maken met de bevolking, deel nemen aan koffie ceremonies, markten bezoeken, en bezienswaardigheden in de omgeving bekijken. Maar we zullen de cultuur en de mensen moeten respecteren zoals ze zijn.als indringers, om alles te vertellen en aan te wijzen willen we ook niet en kan ook niet H istorisch De oosthoek bestaat in de huidige vorm inmiddels meer dan twintig jaar. In de rubriek historisch blikken we naar aanleiding van de actualiteit van vandaag terug naar twintig jaar geleden. Aan het openbaar vervoer wordt al jaren getornd. Sinds kort wordt er op initiatief van enkele taxibedrijven vervangend vervoer aangeboden. Twintig jaar geleden probeerde een werkgroep nog om een wijziging aan te brengen in een bestaande buslijn. Buslijn 30, nu 15, reed toen nog tot aan de 14e wijk in Hoornsterzwaag. De werkgroep heeft zonder resultaat pogingen ondernomen om deze lijn weer door te trekken naar Donkerbroek om zo een oude lijn in ere te herstellen. Lijn 15 rijdt nu zelfs niet meer tot de 14e wijk maar komt niet verder dan de Derde Sluis. Ook rijdt de lijn niet meer langs de vaart maar sluit vanaf de Gorredijksterweg aan op lijn 16. Oosterwolde- Heerenveen. Lijn 15 rijdt slechts op enkel uren. Een vast busverbinding van de Derde Sluis met Heerenveen of andere plaatsen is al jaren geleden opgeheven. Ook nu staat lijn 15 weer onder druk en overweegt Arriva om niet de lijn maar wel enkele ritten te laten vervallen. de bedoeling zijn. Verblijf Ik verblijf in een klein huisje met minder luxe voorzieningen, zoals wij gewend zijn in Nederland. Na een halve dag stroom kan het zo zijn dat de kaarsjes moeten branden om nog iets te willen zien. Veel shampoo hoeft niet mee, want aan een lekker warme douche kun je alleen maar denken. Ik geloof dat er een wc en een douche aanwezig zijn, maar als er geen druk op de leidingen staat en het bovendien nog koud water is houdt het niet over. Nog een paar recente gegevens over Ethiopië: Levensverwachting: 44,6 jaar mannen en 46,3 vrouwen Zwangerschapssterfte (per ) : 850 Ondervoeding: 42% van de bevolking Bevolking met toegang tot veilig drinkwater: 24% Munteenheid: Het betaalmiddel is met Birr. Veel geld in de broekzak met in verhouding weinig waarde. Begeleiding De stage wordt begeleid door docenten van de pabo en zonder ondersteuning, inlichting, voorbereiding van de ontwikkelingsorganisaties NOVIB en COS was het niet mogelijk geweest. Mede door een goede samenwerking kan een project/stage mogelijkheden bieden voor mensen in een ontwikkelingsland. Ik ga niet alleen zoals staat beschreven, maar met twee andere studenten van de pabo (Vera en Barend). Jelle van Huizen Pabo de Eekhorst

6 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004, PAGINA 6 Verras op Valentijnsdag met een bloemetje. Wij zijn maandag 14 februari geopend van uur P.W. Janssenweg 72e Jubbega telefoon Uw verkoopbodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in WIJ ZIJN VERHUISD Vanaf 1 januari 2005 in Jubbega P.W. Janssenweg XR JUBBEGA Loodgieters- en installatiebedrijf FA. GRUPSTRA-SIKKEMA GAS - WATER - SANITAIR EN CV LOOD - ZINK EN MASTIEKWERKEN Tel I N J U B B E G A Gratis af te halen Nieuwjaarskaarten Gentiaansingel 34 Jubbega Iede de Jong Pr. Janssenweg 27, 8411 XP Jubbega,tel

7 Sociale SPREEKUUR SOCIALE INSTELLINGEN Sociale zaken Spreekuur in de Expansiehal: maandag uur. Tel Buro Sociaal Raadslieden (voorheen Advies en informatiewinkel) Spreekuur: Woensdagmiddag in de Expansiehal, Ericalaan 24a, 8411 VK Jubbega van uur.tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op tel.nr Madi Maatschappelijk werk, Spreekuur in de Expansiehal op woensdag van uur. DIERENARTSEN- CENTRUM JUBBEGA Spreekuur maandags dinsdags woensdags vrijdags van uur van uur van uur van uur DIENSTENCENTRUM Ouderen-adviseur Ineke Bollema-Kluiter, maandags van uur dinsdags van uur donderdags van uur Telefoon Inloopochtenden: Elke 3e donderdag van de maand van uur in het centrum te Jubbega. Klussendienst De klussendienst doet naast haar gebruikelijke klussen ook de klusjes in de tuin of maakt de dakgoot schoon (e 4,- p. uur). Tel. dienstencentrum, Eettafelproject Heeft u zin om ook een keer bij de eettafel te komen eten. U bent van harte welkom.voor het bedrag van e 5,35 p. maaltijd kunt u iedere donderdag tussen en uur gezellig aanschuiven in het steunpunt, Gentiaansingel 1 te Jubbega. U kunt zich iedere dinsdag tussen en uur telefonisch aanmelden op tel.nr Bremsingel 18, Jubbega. Telefoon: Bank: Rabobank Jubbega, Oplage: Verspreidingsgebied: Het nieuws- en advertentieblad De Oosthoek vindt z n verspreidingsgebied in de gemeente Heerenveen en een aangrenzend deel van de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf, waar het blad in de dorpen, Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudeen Nieuwehorne, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Bontebok, Langezwaag, Gorredijk,Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik,Wijnjewoude en Donkerbroek wordt verspreid. Uitgeefster: H.N.I. Jubbega-Hoornsterzwaag. Redactie: Inleveren kopij een weeek voorafgaande aan de verschijning, zo mogelijk eerder. De volgende Oosthoek verschijnt op donderdag 24 februari Klachten over bezorging: Interlanden Spreigroep tel Advertenties: Inleveren of opgeven voor maandagmorgen 9.00 uur voorafgaande aan de verschijning bij: Ate Eijer, Bremsingel 18, Jubbega. Opmaak en druk: F.D. Hoekstra-Boom offset-rotatie bv, Emmeloord. Rubrieksadvertenties: Oosthoekjes: Eerste 15 woorden E 2,50. Vervolgens E 0,25 per woord. Uitsluitend gezet in kleine letters. Voor particulieren zijn (voor zover niet commercieel) Oosthoekjes gratis. Advertentieprijzen op aanvraag. Voor fouten in telefonische of onduidelijk geschreven advertenties aanvaardt de uitgeefster geen aansprakelijkheid. MAALTIJDSERVICE Voor de regio: Donkerbroek, Jubbega, Hoornsterzwaag en Gorredijk valt per 1 september 2002 de verzorging van de maaltijdservice onder: maaltijdservice de Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp, tel Regio s daar buiten en binnen het verspreidingsgebied de Oosthoek valt per 1 september 2002 de maaltijdverzorging onder maaltijdservice Fryslân, Kampstrjitte 10, 9036 MC Menaldum, tel SPREEKUUR POLITIE Elke donderdag van tot uur in de Expansiehal GASTOUDERBUREAU SKEP Spreekuur in de Expansiehal: dinsdags van tot uur. Tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer Op werkdagen zijn wij te bereiken op telefoonnummer THUISZORG Voor al hulpaanvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en dieëtvoorlichting en ouder- en kindzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: Kraamzorg: voor acute kraamzorgaanvragen belt u met Uitleen van uur aan de J. Eisingastraat 2 te Gorredijk. Uitleen J. Eizenga. STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG HEERENVEEN E.O 'De vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) biedt hulp aan zieken in hun laatste levensfase in Heerenveen en West Opsterland.Voor hulpvragen: tel , b.g.g Adres VTZ Heerenveen e.o.:weegbree 72, 8446 SC Heerenveen ORTHOPEDIE Praktijk de Groot steunzolen, comfortzolen en inlegzooltjes. Expansiehal, op afspraak tel WIJKTEAM 7 GEMEENTE HEERENVEEN Jubbega-Hoornsterzwaag Oude-Nieuwehorne tel WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Vrijdag 28 januari uur- maandag 31 januari 8.00 uur mw. v. d.wal Vrijdag 4 februari uurmaandag 7 februari 8.00 uur B. v.d.werf Vrijdag 11 februari uur- maandag 14 februari 8.00 uur J. Goris Vrijdag 18 februari uurmaandag 21 februari 8.00 uur A. Joustra WEEKENDDIENSTEN TANDARTSEN Informeer bij uw eigen tandarts. Die verwijst u door naar de dienstdoende tandarts. KERKDIENSTEN 30 januari Hoornsterzwaag 09.30u Ds. C.P. Meijer Nationale Bijbelzondag 6 februari Jubbega 09.30u Ds. G. Hoekstra Werelddiaconaatszondag, Heilig Avondmaal 13 februari Hoornsterzwaag 09.30u Ds. G. de Jong 1e zondag 40-dagentijd 20 februari Jubbega 09.30u Drs.Th. Dorrepaal DORPENTEAM telefoonnummer In deze rubriek bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van ingezonden stukjes/brieven op allerlei terrein. Aankondigen van activiteiten, het hebben van een eigen mening over een bepaald standpunt of een reactie op een bepaalde geberutenis. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst bij genoeg ruimte in de krant en als ze voorzien zijn van de naam van de inzender (persoon of instantie) in ieder geval dient de naam bekend te zijn bij de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of te verkleinen. Open dag bij Kinderopvang t Hummelhûs in Oudehorne op 29 januari 2005 Kinderopvang start op 1 februari op een unieke locatie: de boerderij Oudehorne- Het is eindelijk zover, kinderopvang t Hummelhûs opent zijn deuren op 1 februari Op het erf van de boerderij van de familie Tel, aan de Schoterlandseweg 135 is al geruime tijd geklust aan het gebouw waar de kinderopvang zich tijdelijk zal huisvesten. Eind 2005 verhuist de kinderopvang naar de boerderij die dan helemaal verbouwd is en waarin in de achterzijde van de boerderij een prachtig kinderdagverblijf is gebouwd. Kinderopvang t Hummelhûs heeft nu een mooi plekje op het erf bij de boerderij, aangrenzend aan het speelveld van de kinderen, en afgesloten van de bouwwerkzaamheden. Op 29 januari tussen uur en uur kunnen belangstellenden een kijkje nemen. Kinderopvang t Hummelhûs biedt de mogelijkheid om uw kinderen op een professionele wijze op te vangen op een unieke locatie, de boerderij, waar voor uw kinderen veel te beleven valt. Zo zijn er bijvoorbeeld dieren ( geiten, konijnen, kippen, etc.) die de kinderen kunnen verzorgen en vertroetelen. Ook is er een overdekte speelplaats. De overalletjes hangen al aan de kapstok dus vies worden is geen probleem. t Hummelhûs biedt zowel dagopvang, voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, als naschoolse opvang, voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Bent u niet in de gelegenheid om een kijkje te nemen, dan kunt u voor meer informatie bellen met Theresia Tel, , of u kunt kijken op onze website Sis t mar Aktie voor Azie Jasper Bron heeft met een grabbeldoos aktie 77,31 opgehaald en dit bedrag gestort op giro 555 Hij wil iedereen bedanken die hiervoor heeft gegrabbeld. Eettafelproject Zoals u eerder heeft kunnen lezen bestaat het eettafelproject dit jaar 10 jaar. In 2005 zijn er een aantal momenten waarop dit gevierd gaat worden. Een eerste moment zal zijn op donderdag 10 februari tijdens het eettafelproject. Deze middag zal het eten niet zoals gebruikelijk door vrijwilligers verzorgd worden, maar door een wethouder. Op 13 januari zijn we met de deelnemers van het eeftafelproject naar de Koppejan geweest om een pannenkoek te eten. Dit was een zeer geslaagd uitstapje. Wat ook leuk is om te vermelden dat er de laatste maanden drie nieuwe gezichten bijgekomen zijn tijdens het eettafelproject. Wij hopen u in de toekomst ook een keer te mogen ontvangen. Menu voor de komende periode: 3 februari: Hutspot Speklapje Supenbrei 10 februari Het menu voor vandaag is nog onbekend in verband met het bezoek van de wethouder. Cadeaubonnen Vanaf heden zijn er in het Dienstencentrum cadeaubonnen verkrijgbaar voor de activiteiten in het Diensteneentrum O.W.G. Weet u niet wat u iemand cadeau moet doen? Geeft u dan eens een cadeaubon voor bijvoorbeeld het eettafelproject of een kofficochtend. Voor de cadeaubonnen betaalt u de prijs die voor de activiteiten gewaagd worden. Nieuws van de stagiaire Ifijn stage in het Diensteneentrum O.W.G. in Jubbega zit er bijna op. Ik kan u meedelen dat ik het erg naar mijn zin heb gehad de afgelopen vijf maanden. Het 80+ onderzoek is uitgevoerd en ik ben bezig met het uitwerken van de gegevens. Ook de huisbezoeken bij de mensen van 85+ zijn afgerond. Winterprogramma Zondag 13 februari Vandaag is het weer tijd voor Bingo! Aanvang: uur Kosten: 6,50 inclusief maaltijd Donderdag 24 februari Vanochtend houden we ons bezig met 'Reis door de tijd'. Neemt u uw boek weer mee? Kosten: 2,50 Iedereen is van harte welkom! DONDERDAG 25 NOVEMBER, 2004, PAGINA 7 Koffieconcert in Hoornsterzwaag Hoornsterzwaag-. In het Kerkje 1621 te Hoornsterzwaag wordt zondag a.s. 30 januari om uur s morgens een koffieconcert gegeven voor de donateurs en verdere belangstellenden van het uit 1621 stammende kerkje. Dit koffieconcert wordt, zoals gebruikelijk, verzorgd door het plaatselijke fanfarekorps, Excelsior. Het korps treedt zondag op onder de leiding van de nieuwe dirigent Geertje Postma uit Hoornsterzwaag. De toegang tot het concert is gratis. Het oude kerkje is te vinden aan de Schoterlandse weg nr. 95. Griet Wiersma op 23 februari bij senioren op bezoek Jubbega In tegenstelling tot eerdere berichten is het optreden van Griet Wiersma voor de maandelijkse senioren soos volgende maand niet op 16 februari maar op 23 februari. Griet Wiersma zal op deze woensdagmiddag een optreden verzorgen voor de ouderen van Jubbega en omstreken Het programma in de Alde Slûs begint om uur. Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar bij Trienke de Haan op de Gentiaansingel in Jubbega Toneelvereniging O.D.I. te Jubbega Na drie avonden opvoeren van het toneelstuk Edelweis in café de Alde Slús kan ODI terugzien op geslaagde uitvoeringen. Voor het eerst werd de vrijdagavond er aan toegevoegd, voor ouderen en nietrokers, welke zeer goed werd bezocht. De twee zaterdagavonden brachten ook weer twee keer een volle bak op. Ook had de vereniging dit jaar weer een paar jubilarissen te weten Broer Meijer, 40 jaar, Iebeltje v.d. Bosch 35 jaar en Gerrit Zandstra en Eelkje Beetstra ieder 30 jaar. Broer Meijer kreeg van de vereniging een karaaf met twee glazen voorzien van inscriptie en een bos bloemen aangeboden. Met nog drie keer naar buiten op te treden kan ODI terug zien op een geslaagd seizoen. Januari 28 2e uitvoering t Heideblomke (rookvrij) uur Alde Slûs 29 3e uitvoering t Heideblomke uur Alde Slûs 30 Koffieconcert Excelsior uur Kerkje 1621 Februari 04 Coverband Lechery uur De Turf 05 1e uitvoering toneelvereniging O & O uur Alde Slûs Pitstarter Festival uur De Stoater 06 Korfbal WK- Zwart Wit uur Expansiehal 09 Themamorgen Tjidie Aardema uur Expansiehal 11 Lezing Foppe de Haan uur Kerkje Schurega Bingo uur t Pipegealtsje 12 2e uitvoering toneelvereniging O & O uur Alde Slûs 14 Workshop Hillie en Willy uur De Stoater 15 Workshop Hillie en Willy uur Syringa 16 Playback show uur De Stoater 17 Afdelingsavond Plattelandsvrouwen uur t Pipegealtsje 23 Griet Wiersma ( seniorensoos) uur Alde Slûs 24 Werkavond Bonsaivereniging uur De Stoater Activiteiten voor deze agenda kunnen worden doorgegeven via: De Stoater tel of via

8 DONDERDAG25 NOVEMBER, 2004, PAGINA 8 Prijzen Verloting Fugelwille Jubbega 1e prijs no 2254 J. Wouda, Bantamlaan 15 Maartensdijk DVD 2e prijs no 281 S. Schaap, Leidijk 13 Jubbega Waterkoker 3e prijs no 1946 P. v. Houten Welgelegen Lippenhuizen Radio 4e prijs no 2128 Tj. Veenstra Schoterlandsew. 64 Nieuwehorne Skilboormachine 5e prijs no 1781 F. v. Houten Welgelegen Lippenhuizen Senseo koffieapparaat vanaf 999,- 6e prijs no 443 De Turf Jubbega Koffiezetapparaat 7e prijs no 126 N. de Vries Buorsterwijk 15 Lippenhuizen Grill Uw verkoopbodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in Uw verkoopboodschap komt pas goed tot zijn recht met een advertentie in I N J U B B E G A 8e prijs no 2273 B. Kort W. E. straat 3 Gorredijk Citruspers 9e prijs no 2079 Geke Buisman Bruiningslaan 81 Wolvega Strijkijzer 10e prijs no 141 H. de Vries Omgang 11 Lippenhuizen Klokradio expansie 2007 Vraag nu de EXPANSIEZEGEL voor korting op de entreeprijzen

Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam

Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam Nieuws en advertentieblad van Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam Jubbega Het duikteam van de brandweer van het korps Jubbega dat vorig jaar november na reorganisaties binnen de brandweer

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

,,Iedere machine heeft een veer

,,Iedere machine heeft een veer Advertentieblad van de ondernemersvereniging St. Nicolaasga Verschijnt zaterdags om de veertien dagen 63e jaargang no. 6 zaterdag 21 maart 2015 Efficiënte verenfabriek DTV Springs wil productie in Sint

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Colofon Voorwoord Redactie Telefoon E-mail Sietse Kingma (opmaak MA) 06 43 41 74 18 kingmas@hotmail.com Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie