LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEI DRAAD. OPEN BEDRIJVENDAG zie p. 10 STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM. Leven en Welzijn"

Transcriptie

1 LEI DRAAD Leven en Welzjn jaargang 12 nr 9 oktober 2013 verschjnt maandeljks facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen STADSMAGAZINE VOOR MENEN, LAUWE EN REKKEM OPEN BEDRIJVENDAG ze p. 10 MET BUSLIJN 81 VLOT NAAR MENEN p. 4 QUEENS OF COMEDY IN CC DE STEIGER ZUIDDAG EN IN ONZE STAD p. 7 1

2 COLOFON Het Stadsbestuur van Menen bedt haar nwoners ut Menen, Lauwe en Rekkem maandeljks dt stadsmagazne aan. REDACTIE & VORMGEVING Stad Menen - Communcate Grote Markt Menen T FOTO S CC De Steger, Erc Vanthournout, Maro Dureu, Paulette Wydoodt. DRUKKER Goeknt Graphcs - Oostende VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Martne Fourner Burgemeester Grote Markt Menen MEDEWERKING E. Algoet, C. Chrstaens, L. Claeys, M. Decock, E. Demeyere, C. Develter, M. Pyncket, H. Zoetardt, OCMW, Sportdenst, Toersme en B. Grouwet. UIT IN MENEN PRAKTISCH Info en data voor onze UT n Menen agenda mal je naar De redacte verwacht de nfo wel tegen 5 oktober. Tp: voer je actvteten ook n op Zo staan de ook automatsch op want UT n Vlaanderen s de centrale cultuurdatabank voor gans Vlaanderen. Het stadsmagazne Le draad s op 100% gerecycleerd paper gedrukt. DEZE MAAND IN LEI DRAAD OVER DE STAD Wldgroe tabakswnkels aanpakken 3 Weltjesfeesten waren top 3 Is Menen slmste gemeente? Stel je kanddaat! 4 Neuw! Met ljn 81 vlot naar Menen 4 Preventedenst wordt stadsdenst 5 Laat Je fets grats labelen? 5 LEVEN EN WELZIJN Over LDC Allegro en LDC Dorpshus 6 Samen knderarmoede bannen 7 Zuddag: Stad Menen gaat ervoor! 7 Kook mee van woede met WONEN Woonloket op 10 oktober 8 Gemeenteljke preme n de kjker 8 LEEFOMGEVING Subsdes klene landschapselementen 8 Polte houdt extra toezcht! 9 Wjkonthaal poltezone Grenslee 9 ECONOMIE 15 open bedrjven op 6 oktober 10 VRIJE TIJD 10de keer Buren bj Kunstenaars 12 Bustocht WO I n egen rego 12 We knaagt er op mjn vragen? 13 Sport kort 14 OPEN BEDRIJVENDAG OP 6 OKTOBER ze p. 10 STARTPAGINA 2

3 WILDGROEI TABAKSWINKELS AANPAKKEN Om de wldgroe van nachtwnkels aan banden te leggen, voerde het stadsbestuur vorg jaar een gemeenteljk reglement n dat dergeljke handelszaken n een strak keursljf stak. We merken nu echter dat we n onze grensstad ook een overvloed aan tabakswnkels krjgen. Om ook op de evolute te antcperen, reglementeren we deze specfeke handelszaken snds 1 september strkter. Tabakswnkels zjn handelszaken waar de omzet voor meer dan de helft s gebaseerd op de verkoop van rookwaren en tabak. De voorbje jaren kunnen we van een exploseve groe van tabakswnkels op het grondgebed van Menen spreken, n het bjzonder n de grenswjk de Barakken waar we momenteel meer dan 25 zaken op 1 km² tellen. De hoge tabaksprjs n Frankrjk werkt deze evolute mee n de hand. Doe daar de zeer hoge bevolkngsdchthed en de scher natuurljke grensovergang van Hallun naar Menen bj en de overlast ten gevolge van dergeljke concentrate aan tabakszaken loert om de hoek (nachtlawaa, geludsoverlast, lawaa van doortrekkend verkeer en zoekverkeer, afval en slukstort, verstorng van de openbare orde ). Als stadsbestuur extra maatregelen opleggen Nu legt de Wet op de Openngsuren aan tabakswnkels geen slutngsuren op, zodat zj n prncpe 24u/24u kunnen open zjn. Bovenden zjn sommge tabakswnkels door hun mogeljkhed tot late openngsuren, ook vaak verkapte nachtwnkels, de toch buten de reglementerng voor nachtwnkels vallen. Om redenen van openbare orde en velghed s het ten zeerste aangewezen om dt te voorkomen en de gemeenteljke reglementerng voor deze bede types van handelszaken op elkaar af te stemmen. De Neuwe Gemeentewet bedt steden en gemeenten deze mogeljkhed, dus gaat de stad de benutten. De maatregelen zjn dreledg. Vergunnngensysteem Iedere neuwe vestgng zal een admnstratef onderzoek moeten ondergaan op het vlak van brandvelghed, stedenbouw en utbatng, waarbj nagegaan wordt of zj voldoen aan alle wetteljke voorschrften. Na grondg onderzoek zal het college van Burgemeester en Schepenen al dan net vergunnen. Ook bestaande tabakswnkels zullen aan dt admnstratef onderzoek worden onderworpen. Bnnen de 3 maanden, dus voor 1 december 2013, moeten zj bj de stad een aanvraagdosser tot vergunnng van een tabakswnkel ndenen. Belastng tabakswnkels Tabakswnkels de langer wensen open te bljven dan de normale openngstjden (tot 20u. op een weekdag, zaterdag en zondag of tot 21u. op vrjdag) zullen met het neuwe reglement enkel nog tot mddernacht open kunnen zjn mts het betalen van een jaarljkse belastng van euro, de zogenaamde belastng voor avondopenng. Neuwe tabakswnkels de zch n Menen wllen vestgen, betalen vanaf 1 september een eenmalge openngsbelastng van euro. Velghedsmaatregelen Net zoals n nachtwnkels wordt camerabewakng vanut velghedsoogpunt ook n tabakswnkels verplcht. In eenzelfde bewegng worden ook de openngstjden voor nachtwnkels gewjzgd naar 18u. tot 24u. Tot vandaag was dt tot 01u. tjdens weekdagen of tot 03u. op vrjdag- en zaterdagnacht. De meeste wjzgngen en verneuwngen gngen n op 1 september Per 1 januar 2014 voeren we de avondopenngstaks n. De cameraplcht geldt ook vanaf 1 januar 2014, zodat de handelszaken voldoende tjd krjgen het nodge te doen. Het stadsbestuur s ervan overtugd hermee de hudge wldgroe van tabakswnkels en de negateve mpact daarvan op de openbare orde te kunnen counteren, met welswaar respect voor de eerljke mededngng bnnen dt marktsegment. Net zoals dat eerder succesvol met de nachtwnkels s gelukt. Alle voorwaarden, het gemeenteljk reglement en het aanvraagformuler vnd je op WIELTJESFEESTEN WAREN TOP Zaterdag 7 september moest je n Menen zjn: de Weltjesfeesten waren een absolute voltreffer. Dankzj de nspannngen van vele handen ut vele verschllende hoeken (straatcomtés, verengngen...), was het geneten van een zeer geslaagd stadsfeest. Overdag was het op de koppen lopen met de vele actvteten en anmate n onze centrumstraten. In de loop van de namddag was het dan verzamelen geblazen op de Grote Markt, waar tradtegetrouw een handvol optredens op de feestagenda stonden. Ook de Weltjesworp lokte een massa volk naar het centrum. Het goede weer deed natuurljk ook zjn dut n het feestzakje. IN BEELD Genet nog eens na of voor zj de er net bj waren: snuf de sfeer op met de foto s op OVER DE STAD 3

4 IS MENEN SLIMSTE GEMEENTE? STEL JE KANDIDAAT! Volgend voorjaar produceert Woestjnvs voor de tweede maal de quz De Slmste Gemeente van Vlaanderen. Ook Menen neemt deel en wl natuurljk zo hoog mogeljk endgen. Daarom zjn we op zoek naar een leuk en enthousast quzduo: één man en één vrouw ut Menen de samen met onze burgemeester Menen wllen vertegenwoordgen. Alle Vlaamse gemeenten worden utgenodgd om één quzploeg af te vaardgen naar de preselecte n het laatste weekend van oktober. De 81 beste ploegen gaan door naar de opnames begn Vanaf dan worden de teams aangevoerd door hun burgemeester. Om edereen de kans te geven onze stad te mogen vertegenwoordgen, organseert de stad Menen een kennsquz op vrjdag 18 oktober 2013 om 19u n CC De Steger. Her zullen de Meense duo s een gevareerde vragenljst voorgeschoteld krjgen. Het beste duo mag Menen vertegenwoordgen op de provncale preselecte bj Woestjnvs. Ben jj een quzzer en heb je zn om Menen te vertegenwoordgen? Schrjf je n va vóór 10 oktober Er kan enkel ngeschreven worden als duo, zo kan je op zoek naar een complementare teamgenoot. Het duo bestaat ut één man en één vrouw, beden nwoners van Menen, Lauwe of Rekkem. NIEUW! MET LIJN 81 VLOT NAAR MENEN OVER DE STAD 4 De bestaande busljn 81 Kortrjk Marke Lauwe Rekkem werd op vraag van het stadsbestuur utgebred tot Menen. Goed neuws dus voor de nwoners van onze deelgemeenten de herdoor tjdens de weekdagen vlot van en naar Menen kunnen rezen. Op 2 september gng de neuwe denstregelng van start. Al jaren zjn de nwoners van de deelgemeenten Lauwe en Rekkem vragende partj naar een drecte busverbndng met Menen tjdens de weekdagen. Mensen de gaan werken en ook de schoolgaande jeugd kunnen opgelucht adem halen: 7 keer per dag s er nu van maandag tot en met vrjdag een drecte ljn naar Menen. De vroegste rt vanut Lauwe naar Menen, over Rekkem, vertrekt om 7.30 u. op Lauweplaats. Daarna zjn er nog 6 ljnen over hetzelfde traject. De laatste bus terug vertrekt aan het staton n Menen om u. en trekt rchtng Rekkem en Lauwe. Daarvoor s er dageljks nog 7 keer een denteke verbndng. De utgebrede busljn 81 zal ook langs de wjk het Paradjs n Rekkem rjden en zo meteen het verles aan frequente op ljn 84 compenseren. Ljn 84 werd vorg jaar door De Ljn ut besparngsoverwegngen met de helft gereduceerd. Op de maner vangen we dankzj deze neuwste ljnaanpassng dus 2 vlegen n 1 klap. De volledge denstregelng vnd je ook op: en op 81 Lauwe - Rekkem - Menen maandag - vrjdag Lauwe Plaats 7:30 9:02 11:02 12:55 15:02 16:55 17:55 Rekkem Plaats 7:33 9:05 11:05 12:58 15:05 16:58 17:58 Rekkem Paradjs 7:39 9:11 11:11 13:04 15:11 17:04 18:04 Rekkem Plaats 7:45 9:17 11:17 13:10 15:17 17:10 18:10 Menen Barakken 7:50 9:22 11:22 13:15 15:22 17:15 18:15 Menen Markt 7:56 9:28 11:28 13:21 15:28 17:21 18:21 Menen Staton 7:58 9:30 11:30 13:23 15:30 17:23 18:23 81 Menen - Rekkem - Lauwe maandag - vrjdag Menen Staton 6:15 7:10 10:43 12:15 14:43 16:15 17:15 18:15 Menen Markt 6:17 7:12 10:45 12:17 14:45 16:17 17:17 18:17 Menen Barakken 6:21 7:17 10:50 12:22 14:50 16:22 17:22 18:22 Rekkem Plaats 6:25 7:23 10:56 12:28 14:56 16:28 17:28 18:28 Rekkem Paradjs 6:31 7:29 11:02 12:34 15:02 16:34 17:34 18:34 Rekkem Plaats 6:37 7:35 11:08 12:40 15:08 16:40 17:40 18:40 Lauwe Plaats 6:40 7:38 11:11 12:43 15:11 16:43 17:43 18:43

5 PREVENTIEDIENST WORDT STADSDIENST In het bestuursakkoord zet het stadsbestuur resoluut n op velghed. In het werkveld zag het beled kansen om de bestaande Preventedenst daartoe performanter n te zetten. Daarom zal de denst voortaan onder de vleugels van de stad opereren n plaats van onder het CAW Stmulans. Een logsche ngreep egenljk, de de werkng meteen ook een stuk transparanter maakt. Punt 1 van het neuwe beledsplan van de neuwe bestuursploeg schrjft letterljk voor: Velge stad - Een velge stad, blauw meer op straat: er dent een gezonde mx te zjn van prevente, sensblserng en sanctonerng. De bestaande mddelen moeten maxmaal ngezet worden en de specfeke lokale stuate dent bj de hogere overheden te worden aangekaart. Na de ntellgente camera s, de gemengde poltepatroulles en de bjgestuurde grensoverschrjdende akkoorden tussen Belgë en Frankrjk (onder druk van o.a. de stad Menen) zet het stadsbestuur ook kansen n een herstructurerng van de Preventedenst. Net meer onder CAW Stmulans In onze stad Menen ressorteerde de Preventedenst tot nu toe onder het CAW Stmulans, wat n geen enkele andere stad het geval s. Door de Preventedenst onder te brengen bj de stedeljke werkng, kan deze denst beter, onafhankeljker, transparanter en vooral effcënter werken. Zo kunnen we de beschkbare fnancële mddelen deels van de federale overhed en deels van de stad voor de volle 100% n de werkng van de Preventedenst stoppen. Deze herschkkng bedt onze Preventedenst meteen meer slagkracht n de strjd tegen de crmnaltet de ze samen met de polte voert. De opgebouwde expertse van het CAW gedurende de laatste twee decenna, wordt herbj ten volle benut. Wat doet de Preventedenst? De voorbje jaren zette de Preventedenst n op 7 prorteten: nbraak, defstal van voertugen, gauwdefstallen, defstal d.m.v. een lst, fetsdefstal, druggerelateerde en socale overlast. Zo deed de denst een succesvolle nbraakpreventeronde n onze deelgemeente Rekkem. De grats fetslabelmomenten zjn door edereen gekend. Naar aanledng van de overvallen op enkele zelfstandge handelaars n het voorjaar organseerde de Preventedenst samen met de polte ook een nformatesesse rond overvalprevente. Deze denst s n het zog van de polte een zeer nuttge preventeve speler n de sector velghed en kreeg onlangs zelfs een utstekend rapport van Bnnenlandse Zaken. Samen met onze polte bepaalt de Preventedenst de prorteten bnnen het strategsch velgheds- en preventeplan. De prortet druggerelateerde en socale overlast wordt verder utgewerkt n samenspraak met CAW Stmulans. Dat plan formuleert dudeljke doestellngen en genereert nkomsten bj de federale overhed om de werkng van de Preventedenst mee te fnanceren. De mddelen gaan voortaan dus rechtstreeks naar de Preventedenst, nu we de n het organogram van onze stadswerkng opnemen. Zo kunnen we als stad vanut de nvalshoek een nog krachtger beled voor meer velghed voeren. LAAT JE FIETS GRATIS LABELEN? Het labelen van je fets gebeurt door mddel van een fraudebestendge stcker voorzen van jouw rjksregsternummer. Naast het label krjg je ook nog een grats fetspas voorzen van je persoonljke gegevens en de kenmerken van de fets. Dt s een denst aangeboden door de Preventedenst (ze artkel boven). Samen met je fets heb je een geldg legtmatebewjs nodg, waarop je rjksregsternummer vermeld staat zodat dt kan aangebracht worden op je fets. Dt nummer vnd je onder meer terug op je denttetskaart en je SIS-kaart. Ook fraudebestendge stckers Naar analoge met het labelen van fetsen s het nu ook mogeljk om waardevolle voorwerpen te merken door mddel van deze fraudebestendge stckers voorzen van je rjksregsternummer. Deze stckers kan je thus zelf kleven op je waardevolle zaken (tv, pc, dvd, hf, fototoestel, camera ). Aan de hand van deze stcker kan elke poltedenst n Belgë, bj het aantreffen van gestolen zaken, gemakkeljk achterhalen we de benadeelde s. Deze grats stckers kan je bekomen tjdens de labelmomenten voor de fetsen (ze kader). Zaterdag 5 oktober u. tot u.: Rekkem Gemeenteljke bassschool, Moeskroenstr. 525 Woensdag 16 oktober u. tot u.: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Zaterdag 26 oktober u. tot u.: Menen: Preventedenst, Bruggestraat 103 Stad Menen Preventedenst Bruggestraat Menen T F facebook.com/preventedenstmenen.be twtter.com/preventedenst OVER DE STAD 5

6 OVER LDC ALLEGRO EN LDC DORPSHUIS De lokale denstencentra zjn een ontmoetngsplaats voor buurtbewoners en andere nwoners, waar gezorgd wordt voor nformate, recreate, vormng en denstverlenng. De deuren staan voor edereen open ongeacht de leeftjd, de achtergrond, de nteresse en net te vergeten de mogeljkheden en beperkngen. Sprng eens bnnen n één van onze twee LDC s. Openngsuren LDC Allegro Menen: 11u. tot 17.30u. T LDC Dorpshus Rekkem: 9u. tot 12u. en 13.45u. tot 17u. (do. tot 18.30u.). T De lokale denstencentra brengen 4x per jaar een egen publcate ut. Daarn een overzcht met denstverlenng van de lokale denstencentra, de socale denst thus- en ouderenzorg en de geplande actvteten voor de komende dre maanden. Deze nformatebrochure kan je aan het onthaal van de lokale denstencentra krjgen. Ze ook en IN HET LDC ALLEGRO IN HET LDC DORPSHUIS VOOR BEIDE LDC S LEVEN EN WELZIJN 6 Dnsdag 8, 15, 22, 29 oktober en 5 november Van 9.30 u u. Dutse lessen, bass, vervolg. Door Myram Deneckere. Prjs: 5 euro voor de reeks. Woensdag 9, 16, 23, 30 oktober en 6 november Van 9.30 u u. Franse lessen, bass, vervolg. Door Anne Vandewalle. Op het programma: Chanson: Le barbu sans barbe (Adamo) : hoe vertel k een verhaal, een belevens n het verleden Je raconte mes vacances: au passé composé Demander & montrer le chemn Voyager en avon Chanson: Dmanche à Orly (Glbert Bécaud) Prjs: 5 euro voor de reeks. Maandag 21 oktober Van u u. Infonamddag Investeren n energe.s.m. de denst Husvestng van de Stad Menen. Zo lang mogeljk thus bljven wonen, dat s de droom van elke oudere. Maar zjn onze wonngen her wel voldoende op voorzen? Bezorg uzelf een warme, comfortabele en betaalbare oude dag door uw wonng energezung te maken. Uw energefactuur zal spectacular dalen, de waarde van uw wonng stjgt en u bewjst het mleu een denst. Bovenden zjn de nvesterng sneller terugverdend dankzj de premes en het belastngkredet van de overhed. In deze nfosesse komen de dre meest rendabele energebesparende nvesterngen, daksolate, hoog rendement glas en het plaatsen van een condensateketel, utvoerg aan bod en wordt stap voor stap utgelegd waar en hoe u de verschllende toelagen van de overhed kan bekomen. Grats nkom. Dnsdag 8 oktober Vanaf u. Voordracht Demente.s.m. KVLV, Geznsbond en Markant Rekkem. Door Leen Persjn. In Belgë leven rum mensen met demente. De zekte beïnvloedt net alleen de persoon met demente zelf maar ook zjn rume omgevng. Leen Persjn wl met haar getugens het taboe doorbreken dat de zekte van Alzhemer en demente de rust doorbreken. Ze vertelt over haar ervarngen met haar dementerende moeder, over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agresses en de vaak hlarsche anekdotes. Ze vertelt openhartg hoe ze, met vallen en opstaan, met demente leert omgaan. Tussendoor brengt ze enkele passende teksten en poëze, en zngt ze een paar lederen. Daarna s er ook rumte voor een vragenronde. Inkom: 4 euro. Vrjdag 25 oktober Van u u. Flm Intouchables De flm vertelt het verhaal van Phlppe, een vrjwel geheel verlamde arstocraat van mddelbare leeftjd, en Drss, een jonge ex-delnquent ut de banleue van Parjs, en de bjzondere vrendschap de ontstaat tussen deze twee. Deze Franse flm s met bjna twntg mljoen bezoekers n egen land één van de meest bezochte flms aller tjden. Het s net moeljk te zen waarom deze flm mensen aanspreekt, maar de enorme bezoekersaantallen kwamen toch als een verrassng. Beslst een aanrader om te komen kjken! Prjs: 3 euro. Woensdag 16 oktober Wandelng n het Rhodesgoed te Izegem. Met Jozef Bousse, herborst en natuurgds. Het 40 ha grote domenbos Rhodesgoed lgt n Kachtem, een deelgemeente van Izegem. Het Rhodesgoed s een jong bos van 40 hectare groot. Ondanks haar jonge leeftjd telt dt domen al een rjke verzamelng deren en planten. De afwsselng van bos, poelen, open en bloemrjke welanden trekken verschllende soorten vogels en amfbeën aan. De Rhodebeek, de meandert door het gebed, brengt extra leven n de brouwerj. Verzamelen aan het LDC Allegro te Menen om u., na een kop koffe vertrek naar Kachtem met carpoolng. We rekenen erop dat edereen 2 euro betaalt aan de chauffeur. Trek goede wandelschoenen aan! Prjs: 1,50 euro. Woensdag 23 oktober Bezoek aan het crematorum te Kortrjk. Met Gerard Watteyn. Stlaan komt Allerhelgen n zcht, dag waarop we onze gelefden herdenken op de begraafplaatsen. Gezen de trend n onze maatschappj, waarbj reeds veel overleden personen gecremeerd worden, s het msschen wel nuttg het crematorum te Kortrjk te bezoeken. Dt bezoek zullen we afleggen met Dhr. Vanacker, Stadsarchtect op rust. We verzamelen aan Allegro en Dorpshus om u. en vertrekken stpt om u. De verplaatsng naar Kortrjk zal gebeuren met carpoolng. We rekenen erop dat edereen de meerjdt 1 euro betaalt aan de autobestuurder. Inschrjven kan tot 16 oktober Prjs per persoon: 3 euro. Max. 25 personen.

7 SAMEN KINDERARMOEDE BANNEN Ieder jaar vndt op 17 oktober de Internatonale dag van de strjd tegen armoede en socale utslutng plaats. Heel wat steden en verengngen organseren dan een waaer van actvteten om bljvend aandacht te vragen voor dt nog groeend probleem. Sedert 2009 organseert de Koepel Armoedebestrjdng Menen (KAM), een netwerk van vrjwllgers, verengngen en organsates, de samenwerken n Menen rond dt thema jaarljks een acteweek herrond. In de week van 14 tot en met 18 oktober 2013 worden onderstaande actes utgewerkt. Mogen wj bj deze alle Menenaars oproepen om maxmaal aanwezg te zjn op onderstaand programma om zo hun soldartet te tonen? Acte 1: aan zoveel mogeljk gebouwen en densten n het centrum van Menen uthangen van geknoopte wtte lakens als nternatonaal symbool van de strjd tegen armoede en socale utslutng (ze ook Acte 2: een nleefwandelng op donderdagvoormddag 17 oktober voor leerlngen van de bassscholen van Menen langsheen zes organsates de werken rond (knder)armoede. Volg herrond de facebookpagna van KAM Menen. Acte 3: een nsprate- en reflectenamddag n CC De Steger op donderdagnamddag 17 oktober vanaf 13u met ZUIDDAG: STAD MENEN GAAT ERVOOR! Zuddag vzw moblseert scholeren om de schoolbanken een dag n te rulen voor 8 uren werkervarng. Hun verdende loon staan ze herna af aan een jongerenorgansate n het Zuden de door jongeren van her werd geselecteerd. Vorg jaar werd een project van vzw Bello Belgo tvv Venezolaanse jongeren n de sloppenwjken van Caracas gesteund. Dt jaar gaat de opbrengst naar Proef je Passe, vertonng reportage over Barakken-aanpak, academsche sprekers n debat met Meense werkers en publek, de Gouverneur daagt ons allen ut en een afslutende recepte met sobere maar heerljke hapjes. Inschrjven uterljk tegen vrjdag 11 oktober: Acte 4: nleefweek rond armoede met daloogtafels n de laatste week van november: Harteljk dank namens Koepel Armoedebestrjdng Menen.s.m. de stad Menen, OCMW Menen, Provnce West-Vlaanderen, Cureus West-Vlaanderen, CAW Stmulans Menen, de Jeugddenst en de jeugdbewegngen, t Veer, Kwans, Inloopteam Menen, ATD Verde Wereld Vlaanderen, Delta en Tamboer, Rode Krus opvangcentrum, Teledenst-televestare, Welzjnsschakels-Grenslcht, De Fguranten, Werkwnkel Menen, Veerkracht 4, Het Toemaatje, CC De Steger, ACV Menen,ABVV Menen, Begeled Wonen rego Kortrjk, Ons Dorp, Samenlevngsopbouw, Vormngplus, Famlezorg en de tentallen vrjwllgers. CAW Stmulans Patrck Masson M een nnoverend en mleubewust project van Vredeselanden voor en met jonge koffe- en cacaoboeren n Peru. De Stedeljke Raad voor Ontwkkelngssamenwerkng (SROS) Menen bedt 15 jobs aan n stadsdensten. Ben je wnkeler, bedrjfsleder, zelfstandge, of baat je een horecazaak ut, meld je dan ook aan als werkgever! Voor 40 euro word je een volledge werkdag (donderdag 17 oktober) door een jongere geholpen én steun je een verfrssend mondaal ntatef! Alle nfo: KOOK MEE VAN WOEDE MET Wereldwjd ljden 870 mljoen mensen honger. Dat s 1 op 8! 1 mljard mensen heeft geen toegang tot gezond voedsel. Toch wordt er genoeg kwaltetsvol voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden. De toestand s schandalg, maar ook hoopvol. Want er zjn wel degeljk haalbare oplossngen om het hongerprobleem aan te pakken! Twee jaar lang zet samen met een brede coalte van ngo s de voedselproblematek vooraan op de polteke agenda, want est polteke oplossngen! Kook mee van woede n Menen Draag jouw steentje bj en zet je n voor Neem contact op en we zoeken ut op welke maner dat kan. Als je een lekker soepje kunt koken, heb je dt jaar alvast een streepje voor! Lauwe: ANDERS TAFELEN! Beleef de campagne culnar op za. 12 oktober vanaf 19u. De avond start n het gemeentehus van Lauwe met een gezamenljk apertefje. Herna volgt een exotsche maaltjd n klene groepjes n huskamersfeer. Inschrjven kan tot 4 oktober: stort 30 euro op BE (Anders Tafelen). Info: Mchel Van Luchene, T Menen: WERELDS ONTBIJT Proef wereldwnkelproducten, laat uw knderen even vreemd kokkerellen en kook samen met mee van woede. Want er s genoeg voedsel voor edereen en toch s er honger Zondag 27 oktober vanaf 8u30 vooraan n CC De Steger, Waalvest 1, Menen Org.: Oxfam-Wereldwnkel, SROS Menen, Rode Krusopvangcentrum en CC De Steger. Kaartverkoop: n de Wereldwnkel (Bruggestraat 76) of aan het onthaal van CC De Steger. Dank aan de Bakkersbond voor de trouwe medewerkng met de broodzakkenacte! Info.v.m. de Noord-Zudwerkng n Menen of het aanbod voor scholen: Agnes Voet CC De Steger - T LEVEN EN WELZIJN 7

8 WOONLOKET OP 10 OKTOBER Wl je premes aanvragen na het verbouwen van een wonng? Of wl je jurdsch adves bj een huurproblematek? Vertoont jouw huurwonng ernstge gebreken? Dan kan je terecht n het Woonloket, donderdag 10 oktober 2013: u u.: LDC Dorpshus n Rekkem u u.: Gemeentehus n Lauwe Het Woonloket groepeert alle husvestngsmatere n één loket en staat garant voor kwaltateve en deskundge denstverlenng. Het Woonloket s er voor edereen de betaalbaar en kwaltatef wl wonen, met voldoende woonzekerhed n een goede woonomgevng. Dscrete en deskundghed gegarandeerd! Stad Menen Denst Husvestng - T GEMEENTELIJKE PREMIE IN DE KIJKER GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN REGENWATERRESERVOIR EN/OF IN- FILTRATIEVOORZIENING Welke werken komen n aanmerkng? het plaatsen van een regenwaterput; het voorzen van een nfltratevoorzenng. Hoeveel bedraagt de preme? De preme bedraagt maxmaal 500 euro. 50 % van het maxmaal bedrag voor een regenwaterput met aanslutng van mnstens 1 WC of de wasmachne; 100% van het maxmaal bedrag voor een regenwaterput met aanslutng van mnstens 1 WC, de wasmachne en 1 of meerdere bjkomende aftappunten. WONEN Aan welke voorwaarden moet je voldoen? De wonng wonng s gelegen n Menen en wordt gerenoveerd; neuwbouwwonngen met een dakoppervlakte van mnder dan 75 m² plaatsng moet opgenomen zjn n de bouwvergunnng. De aanvrager De aanvrager s een natuurljk persoon (egenaar). Aanvraag en utbetalng van de preme? De aanvraag gebeurt na het utvoeren van de werken va het aanvraagformuler. SUBSIDIES KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Stad Menen Denst Husvestng - T LEEFOMGEVING 8 Het college van burgemeester en schepenen verleent ook dt jaar een subsde voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde klene landschapselementen. De aanvraag voor aanleg- en onderhoudswerken dent te gebeuren vóór de aanvang der werken. Welke gebeden komen n aanmerkng? agrarsche gebeden bosgebeden natuurgebeden parkgebeden bufferzones ontgnnngsgebeden met nabestemmng landbouw (voor zover de ontgnnng gerealseerd s of geen ngrjpende relëfwjzgngen meer plaatsvnden) gebeden aangedud n het G.N.O.P.-acteplan (komt overeen met de Leevalle en enkele beekvalleen) akkers, welanden en landschappeljke waardevolle percelen net gelegen n hoger beschreven gebeden doch welke een agrarsche of ecologsche functe vervullen en deel utmaken van het landschap Welke klene landschapselementen? veedrnkpoelen of amfbeënpoelen: aanleg en onderhoud ljnvormge aanplantngen (hagen, houtkanten en knotbomen): aanplant en onderhoud hoogstammen (streekegen bomen en frutbomen): aanplant en onderhoud Er zjn dverse plantpakketten beschkbaar: soltare bomen, bomenrj, gesloten strukbeplantng, hakhout, knotbomen, gesloten beplantng van bomen en struken, geschoren haag, vrj utgroeende haag, frutbomen. Subsdebedrag Het bedrag van de subsde voor onderhoud s afhankeljk van het type landschapselement. De aanvraag moet tegen 1 december 2013 bnnen zjn. De subsde voor aanplant wordt gegeven n de vorm van plantpakketten aan gereduceerde prjs. Aanvragen tot 31 januar Het bedrag s beperkt tot 500 euro per jaar per gezn. Alle verdere detals op Stad Menen Groendenst T Stad Menen Mleudenst T

9 POLITIE HOUDT EXTRA TOEZICHT! RESPECTEER DE PARKEERVOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP Meer en meer worden de poltedensten geconfronteerd met het msbruk van de voorbehouden parkeerplaatsen en -kaarten voor mensen met een handcap. Neemt u mjn plaats, neem dan ook mjn handcap s een sensblsatebordje dat dkwjls extra wordt gehangen bj het verkeersbord dat deze plaatsen aandudt. Maar wat stellen we vast: het zjn net de plaatsen de msbrukt worden en vlug ngenomen worden om boodschappen te doen, mensen te bezoeken en dt zeker op drukke momenten waar de andere parkeerplaatsen bezet zjn. Of s het net omdat deze plaatsen beschkbaar zjn en we wat stappen kunnen utsparen? Net alleen net-kaarthouders nemen de voorbehouden plaatsen n, maar ook stellen we vast dat de kaarten worden vervalst of gekopeerd en dt vooral om de parkeerretrbutes te vermjden. Ook de kaarthouders zelf gaan soms n de fout door famleleden of vrenden onterecht hun persoonljke kaart te laten gebruken. Samen met de verschllende betrokken partjen zoals polte, Federale overhed Socale Zekerhed, het parket en belangenverengngen werd besloten heraan ets te doen. Naast de sensblsate ter voorkomng van msbruk werd aan de polte gevraagd extra aandacht te besteden aan dt asocaal parkeergedrag. Vanaf heden tot het ende van dt jaar engageert de poltezone Grenslee zch om heraan extra prortet te besteden. Er zal dus repressef opgetreden worden en n geval van zware nbreuken zal net geaarzeld worden om het voertug bestuurljk te takelen. Wanneer je zonder parkeerkaart op een voorbehouden plaats parkeert, kun je jou aan een boete van 110 euro verwachten en desgevallend kan je voertug getakeld worden. Bj het kopëren of namaken krjgt dt nog een gerechteljk staartje ut hoofde van schrftvervalsng en zal je jezelf voor de rechtbank moeten verantwoorden. Men s dus bj deze gewaarschuwd. Respect hebben voor elkaar als weggebruker s meer dan oot aan de orde. Samen zorgen voor meer verkeersvelghed! WIJKONTHAAL POLITIEZONE GRENSLEIE WIJKINSPECTEURS IN MENEN In Menen zjn 6 wjknspecteurs actef. Deze poltemensen hebben allemaal een wjk, waarn ze aanspreekbaar zjn. Je kunt ze herkennen door het fet dat ze zch n unform verplaatsen per fets of per bromfets. Voor specfeke buurtproblemen of vragen van uteenlopende aard kan je met jouw wjknspecteur contact opnemen. VLOT JOUW WIJKINSPECTEUR ZOEKEN? Op kun je makkeljk jouw wjknspecteur vnden, aan de hand van een keuzeljst per straatnaam. Zo kan je ook zjn/haar gsm-gegevens terugvnden. WIJKINSPECTEURS IN LAUWE EN REKKEM Wens je jouw wjknspecteur te spreken? Heb je nood aan een nformate? Je kan de wjknspecteur van Lauwe of Rekkem op verschllende maneren bereken. Vooreerst s er elke maandag en woensdag tussen 9.00 u. en u. een gegarandeerde aanwezghed van één van de wjknspecteurs te Lauwe (Lauweplaats 21, Lauwe). Elke dnsdag en donderdag kun je tussen 9.00 u. en u. n Rekkem terecht, waar je zeker één van bede wjknspecteurs kunt aanspreken (Plaats 30, Rekkem). Je kan eveneens telefonsch contact opnemen. Je kan ook steeds een bercht nspreken nden je net drect gehoor zou krjgen. Verder kan je ook malen naar jouw wjknspecteur va het adres Poltezone Grenslee Leopoldplen Menen T OKTOBER = GROTE INZAMELMAAND Van 1 t.e.m. 31 oktober 2013 organseert MIROM.s.m Interafval en Valorfrt de Grote Inzamelmaand. Dt s het moment om je gebrukte frtuurole of -vet naar het recyclagepark te brengen. We weet trakteer je daarmee je vrenden op een grats porte fret. Bovenden maak je kans op een gloedneuwe frteuse of één van de cnematckets. WEETJE: wst je dat alle correct ngezamelde frtuurolën en -vetten gerecycleerd worden? Het merendeel wordt verwerkt tot mleuvrendeljke bodesel. Laat jouw gebrukte frtuurole dus net verdwjnen n de gootsteen, het tolet, de tun of tussen het restafval. Zo wn net alleen jj erbj, maar ook het mleu! Alle nfo op LEEFOMGEVING 9

10 15 OPEN BEDRIJVEN OP 6 OKTOBER 12 BEDRIJVEN UIT MENEN EN 3 BEDRIJVEN UIT WERVIK SLAAN HANDEN IN ELKAAR Zondag 6 oktober s er Open Bedrjvendag. Voor het eerst slaan we de handen n elkaar met onze buren ut Wervk. Met vereende krachten wllen we de bezoekers aan de 15 deelnemende bedrjven verrassen met de dverstet, de veelzjdghed en met het nnovateve karakter van onze regonale bedrjven. De slogan OnderMenen s Straffen Toebak s dan ook op zjn plaats. Zondag 6 oktober kun je op bedrjfsontdekkngsres van u. tot u. Er s zelfs een fetsroute langs alle deelnemende bedrjven. De open bedrjven ontvangen je met open armen en met een attente. We zetten ze allemaal op een rj. MAATWERKBEDRIJF T VEER Industrelaan Menen - Aandacht voor mens & werk: werknemers tonen met trots hun ateler en producte Wl je weten wat er met je kapotte televse of koffezet gebeurt nadat je hem naar het contanerpark hebt gebracht? Kom dan zeker een kjkje nemen achter de schermen van onze recyclage-afdelng Veer4. Of breng je lever een bezoekje aan ons unek confecte-ateler Veer3 waar allerle hppe kussens, parkomranders, wndschermen, tapjten en matrashoezen maar ook hghtech textel worden gesneden en gestkt? GROUP DE KEYZER Industrelaan Menen - Tjd om jezelf te verwennen met een échte keuken en badkamer! De famle De Keyzer verzoent verneuwende ontwerpen en toptechnologe met artsanale producte en degeljke luxe. Al meer dan veertg jaar zoeken we oplossngen de u ulteme meerwaarde en comfort brengen. Met een neus voor duurzame kwaltet, en een passe voor nnovate en perfecte. Samen leden ze een modern en gezond bedrjf - met als doel: uw absolute tevredenhed en gemoedsrust. ECONOMIE 10 AZ DELTA Rjselstraat Menen - Wj zjn uw zekenhus Het H.-Hartzekenhus Roeselare-Menen vzw en het Stedeljk Zekenhus Roeselare vormen samen AZ Delta. Vanut een oprechte betrokkenhed garanderen we de zorg waarop elke patënt recht heeft. Daarom zjn we Uw zekenhus. AZ Delta heeft dre campussen n Roeselare (Bruggesteenweg, Wlgenstraat en Westlaan) en één campus n Menen de op 6 oktober zjn deuren voor u opent. NIEUWKUIS RUVI SHOP Ieperstraat Menen - Textel ecologsch rengen. Dàt s onze passe! Hebt u zch oot al eens afgevraagd wat er met uw kledj gebeurt als u de laat rengen? Bj Neuwkus Ruv Shop rengen we ecologsch! Het rengen van alle kledj, ook brud- en sutekledj, dam en leder, glas- en overgordjnen gebeurt n egen hus. Kom een kjkje nemen achter de schermen n onze werkplaats! We zjn er van overtugd dat u na uw bezoek een heel andere kjk op de textelrengng zal hebben. WOODSTOXX Hogeweg Menen - Woodstoxx verrassend verneuwend! Msschen heeft u zch al eens afgevraagd hoe een bedrjf als Woodstoxx werkt? Waarom dt bedrjf n 6 jaar zo sterk gegroed s? Op Open Bedrjvendag kan u ontdekken dat Woodstoxx verrassend verneuwend s! Daarnaast beden wj u de kans om verschllende vakmannen aan het werk te zen. Kortom, u zal ontdekken hoe Woodstoxx houten vloer- en wandbekledng produceert en nstalleert! Wees welkom. DE KRINGLOOPWINKEL MENEN Kortrjkstraat Menen - De Krngloopwnkel, uw spullen n goede handen! De Krngloopwnkel geeft herbrukbare goederen een tweede leven. Betaalbare spullen voor edereen, afval voorkomen en jobs creëren, daarvoor gaat de vzw. De Krngloopwnkel Menen vert feest op Open Bedrjvendag: een gloedneuwe krngloopwnkel vol meubelen, elektro, husraad en meer opent de deuren! Voor kledj kan je terecht n de verneuwde krngloopwnkel van Wevelgem (op mnder dan 2 km). BEMEPRO Krommebeekstraat Menen - Keharde kwaltet, staalharde servce Heb je al altjd wllen weten hoe prefab beton vervaardgd wordt? Hoe een productebedrjf van metalen trappen en leunngen erut zet? Of hoe alumnum ramen en deuren gemaakt worden? Dan s dt jouw utgelezen kans om dt te weten te komen! Tjdens een boeende en nteracteve rondgang nemen we je mee op ontdekkngstocht, en geven je een excluseve kjk achter de schermen van deze verschllende producteprocessen. OnderMenen s Straffen Toebak stad GRENZELOOS VERRASSEND BEDRIJVEN UIT MENEN

11 TAELMAN CONSTRUCTIE & CALUFLEX Dronckaertstraat Menen (Lauwe) Your problem, we care Taelman Constructe & Caluflex maakt machnes en metaalconstructes op maat. Wj zoeken de gepaste oplossng voor elke toepassng of het nu gaat om een machne voor een bakker of voor grondwerken. Wj herstellen ook oude machnes zelfs als de wsselstukken net meer te verkrjgen zjn. Kom langs en ver samen met ons ons 20-jarg bestaan. TRAPPEN VERSCHAEVE Schonekeerstraat Menen (Lauwe) One step hgher n stars! Dageljks stappen we met ons allen trappen op en af zonder ons daarbj veel vragen te stellen, maar s een goee, mooe trap wel zo vanzelfsprekend? Bj Trappen Verschaeve volgt u het traject van plank tot trap en kan u zch verdepen n de wereld van houten en metalen trappen. Recent werd geïnvesteerd n een up-to-date machnepark met als hoogtepunt een CNC-machne met automatsche tafel. Zeker een bezoekje waard! BEDRIJVEN UIT LAUWE A + E CONSULT Konng Boudewjnstraat Menen (Lauwe) - Voor elke verontrengde grond een praktsche en economsch haalbare oplossng! Wl je weten wanneer en hoe we een bodemonderzoek utvoeren? Of hoe we sanerngen begeleden? Wat met vervulde grond? Buten demonstreren we het boren en plaatsen van pelbuzen. We tonen hoe we een staal nemen van grond en grondwater. In de burelen ze je aan de hand van foto s en flmpjes hoe we saneren (ontgravng, njecte, onttrekkng...). Wj staan klaar voor elk bodemadves en pragmatsche sanerngsoplossng! BEDRIJVEN UIT REKKEM GARAGE DELBAR Gentstraat Menen (Rekkem) - Uw erkende Aud dealer en R8 center Oogverblndende wagens n een hypermoderne showroom en werkplaats? Wj tonen julle onze showroom met 26 auto s. Er zal een échte racewagen tentoongesteld worden. In onze werkplaats kunnen julle zen hoe een dagnose gesteld wordt, hoe een motor functoneert en op welke maner een computergestuurd magazjn werkt. Er zjn doorlopend demonstrates en actvteten voorzen. Het programma vnd je op AUTOHANDEL RUBBENS Grote Weg Menen (Rekkem) - Fnd New Roads wth Chevrolet Bj Chevrolet maken we auto s, om bj uw levensstjl te passen. Doorlopende demonstrates: banden- en arcoservce, autorengng, rem- en ophangngstest, zetel- en lakschade herstellng, testrt elektrsche auto (Chevrolet Volt). Wedstrjd: we zet de beste tjd neer voor een welwssel? Voor de klentjes s er een sprngkasteel en onze clown zorgt voor anmate. GRYSON Menensesteenweg Wervk - Een wereldspeler n Wervk In augustus 2012 nam Japan Tobacco Internatonal (JTI) de Gryson-fabrek n Wervk over. Sndsden s Gryson meer dan oot utgegroed tot een wereldwjde expert n rol- en maaktabak, fabrkant van wereldmerken zoals Camel en Wnston én Top -werkgever n de rego. Op 6 oktober zet de Grysonfabrek zeer utzonderljk haar deuren open voor het grote publek en kan je er het hele producteproces volgen. BEDRIJVEN UIT WERVIK CARROSSERIE LEYN Geluwestraat Wervk - Je carrosser, eerste hulp bj blkschade Maak kenns met de hedendaagse techneken van de carrosserewereld. Volg het volledg herstelproces van een wagen na ongeval en laat u verwonderen door alle technologe, professonele apparatuur en vakmanschap de wj hervoor aanwenden. Bezoek onze verneuwde werkplaats en maak kenns met ons team, meesters n precsewerk. Wj delen graag onze passe met u en edere bezoeker ontvangt een nuttge attente. TRIPORTEUR Vagevuurstraat Wervk - - Van lekkere, Vlaamse melk tot Flandren Kaas! Heeft u goestng n karaktervolle kaas van Vlaamse bodem? Dan bent u welkom om het hele kaasproducteproces van melk tot Flandren Kaas te ontdekken n onze nagelneuwe kaasmakerj. Denst Econome en Ondernemen Stad Menen - T Stad Wervk - T ECONOMIE 11

12 10 DE KEER BUREN BIJ KUNSTENAARS De Provnce West-Vlaanderen organseert dt jaar voor de 10de keer Buren bj Kunstenaars open-atelerdagen. Op vrjdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 zetten amateurs of professonelen 984 atelers open voor het grote publek. De toegang s overal grats. De deelnemende kunstenaars laten je kennsmaken met hun artsteke creates. Het aanbod s zeer gevareerd: beeldhouwkunst, desgn, fotografe, glas, grafek, grafsche vormgevng, juweel, keramek, kallgrafe, multmeda, schlderkunst, tekenkunst, textel In Menen, Lauwe en Rekkem nemen lefst 30 kunstenaars deel aan dt gebeuren: Marna Balloy, Marylène Bourgos, Ann Bousson, Carte Blanche, Ines Cossey, Natale Delbaere, Lnda Delchambre, Gret Delmote, Llane Demeester, Anne Depauw, Roland Depoorter, Seppe Durnez, Freze, HMX, Erwn Houssn, Tana Huyghe, Erc Ingels, Patrck Lepoutre, Daphné Luyckx, Chrstane Meersman, Frank Nottebaere, Rka Reynaert, Barbara Schoutteten, Sé, Valcolores, Brgtte Vandenbroucke, Patrck Vandenheede, Maranne Verhaeghe, Ma Vermote en Hed Waelkens. Voor alle detals betreffende de kunstwerken de worden tentoongesteld alsook de lggng van de atelers en de openngsuren verwjzen wj naar BUSTOCHT WO I IN EIGEN REGIO In het kader van de herdenkng van WO I organseren de West-Vlaamse Gdsenkrng Menen-Wevelgem en de denst Toersme van Menen op zondag 17 november 2013 opneuw een bustocht langsheen enkele mltare begraafplaatsen n onze egen grensrego. De gds Yves Dupont neemt je mee op verkennng langs de andere kant van het front en aan de andere kant van de grens. We brengen tjdens deze tocht een bezoek aan de Dutse begraafplaats van Bousbecque en Hallun n Frankrjk. Daarna bezoeken we de mltare begraafplaats Kezelberg Cemetry en Moorsele Cemetry n onze buurgemeente Moorsele. De dag wordt afgesloten op de Dutse begraafplaats Menen Wald. Deze tocht werd reeds georganseerd n jun van dt jaar en was n een mum van tjd utverkocht. Daarom hernemen we de bustocht nog eens op zondag 17 november 2013 om u. We starten aan de denst Toersme, Rjselstraat 77 te Menen. Prjs: 3 euro per persoon. Vooraf nschrjven s noodzakeljk (beperkt aantal plaatsen, max. 34). Denst Toersme Rjselstraat Menen - Halloween Bellewaerde Bellewaerde park wordt omgetoverd tot een echte hel! Zn om mee te gaan grezelen? Schrjf je dan nu n voor deze bangeljke utstap met Maksmum. Om 21u geneten we nog samen van een groots vuurwerk vooraleer we naar hus vertrekken. Als we ten mnste nog met de volledge groep kunnen terug keren VRIJE TIJD 12 HERFST VAKANTIE Wanneer? Donderdag 31 oktober 2013 Waar? Bellewaerde park Deelname? 20,00 Inschrjven? T.e.m. vrjdag 25 oktober 2013 Opgepast! Beperkt aantal deelnemers Uren? JC Petrol, Menen (10u tot 21u20) t Torreke, Dadzele (9u45 tot 21u35) Gemeentehus, Ledegem (9u30 tot 21u50) Menen: - 056/ Ledegem: - 056/ Moorslede: - 051/

13 v.u.: Isabel Van Dael, denst Cultuur, Konng Leopold III-laan 41, 8200 St-Andres _CAMP AFF HUISSTIJL PROV.ndd 3 23/12/10 11:15 WIE KNAAGT ER OP MIJN VRAGEN? De bblotheek weet en begrjpt dat burgers met vragen ztten en net altjd weten waar ze een antwoord kunnen vnden. Vanaf begn oktober start de Stel je vragen aan de bb -campagne. De bblotheek kan mmers helpen. De medewerkers staan voor je klaar om te lusteren naar je vragen en op zoek te gaan naar mogeljke antwoorden. Volg bblotheek Menen ook op Facebook: Bblotheek Menen Waalvest 1 T Bblotheek Lauwe Lauwbergstraat 121/001 T Bblotheek Rekkem Moeskroenstraat 521 T We knaagt er op mjn vragen? ERGENS EEN KRAS- KAART VAN DE BIB GEVONDEN? Kom je grats bbtas ophalen tjdens de verwendag op zaterdag 12 oktober (of later)! STEL JE VRAGEN AAN DE BIB Vul het vragenformuler n va de knop Stel je vragen aan de bb op: Stel je vragen aan de Bb. Samen gaan we op zoek naar antwoorden. Bj ons word je beestg goed geholpen. BIBLIOTHEEK MENEN KNAAGT OP AL JE VRAGEN zaterdag 12 oktober 9.00 u u. doorlopend stel je vragen aan een medewerker van de bb, laat je fotograferen met de neuwe draagtas, bekjk de themastands n het gezellge kader van de bb, met her en der materalen van Mulno u u. koffe u u. schatten op zolder: breng je spullen mee en vraag de prjs. Krs Houwen van antek kafee en shop Mulno maakt tjd vrj om je oude stukken te onderzoeken en naar waarde te schatten. Heb je antek, brocante of gewoon een schlderj, een vaas of een klen meubelstuk waarvan je net weet of het waardevol s? Breng het op 12 oktober 2013 tussen 9.30 u. en u. naar bblotheek Menen. Krs Houwen zorgt voor een vrjbljvende schattng u u. schmnkanmate u u. apertefconcert met E-Lese. E-Lese s een jonge groep rond muzkanten Les Vansteenkste (Roeselare) en Marno Van Ysacker (Staden). Ze brachten al twee mn-cd s op de markt: Curousty en Slence, met egen werk en enkele covers. E-Lese, n een bezettng met vool, gtaar en het frsse stemgelud van Les Vansteenkste brengt een mx van country, folk en pop. Hun grote voorbeelden zjn Ilse Delange en Dxe Chcks. maandag 14 oktober u. INFOMOMENT STEL JE VRAGEN AAN DE BIB We knagen op al je vragen, maar maken je eerst wegwjs n de catalogus en de neuwe ndelng van de nformateve werken. Bj een kopje koffe tonen bblotheekmedewerkers hoe je antwoorden kan vnden op allerle vragen. dnsdag 15 oktober u. Paul D Hoore bezweert de crss en helpt u geld verdenen Paul D Hoore knaagt op al je vragen over geld, aandelen, spaarcenten, economsche crss, pensoen Hoe zt het met jouw en onze centen? De specalst bj utstek komt het vertellen. Toegang grats. Reserveer je kaarten n bb Menen, Lauwe of Rekkem. BIBLIOTHEEK LAUWE KNAAGT OP AL JE VRAGEN za. 12 oktober 9.30 u u. Stel je vragen aan een medewerker van de bb. Genet van een koffe of een drankje! Voor jong en oud u u. apertefconcert met Homekck, vader en dochter Renald & Lotte Vandeputte (Lauwe). Homekck brengt covers van o.a. Amy Whnehouse, Brdy en Anouk tot Admral Freebee, Ozark Henry en Mumford en Sons én enkele egen nummers van Renald. Lotte s zangeres en Renald ondersteunt als snger-songwrter met gtaar en mondharmonca s. Muzek zt hen n het bloed! u u. schmnkanmate BIBLIOTHEEK REKKEM KNAAGT OP AL JE VRAGEN za. 12 oktober 9.30 u u. Stel je vragen aan een medewerker van de bb. In de verneuwde bblotheek proef je van een koffe of een drankje! Een verrassng voor jong en oud. VRIJE TIJD 13

14 SPORT KORT WANDELEN Op zaterdag 19 oktober 2013 organseert de wandelclub De 12 uren van Lauwe voor de 21ste keer de Open Grenstocht n Rekkem. Start: Paradjsschool, Paradjsstraat te Rekkem. Startuur: tussen 8 u. en 15 u. Afstanden: 7 14 of 21 km Deelnamegeld: 1,50 euro, 1,10 euro voor federateleden TENNIS TENNISSTAGE Tennsschool Wmbledon Menen organseert tjdens de herfstvakante opneuw een tennsstage van maandag 28 oktober tot en met vrjdag 1 november 2013 Er zjn zoals steeds verschllende formules: 1. tenns van 9 u. tot 12 u.: 100 euro 2. tenns van 13 u. tot 15 u.: 70 euro 3. tenns van 13 u. tot 16 u.: 100 euro We nog geen ldkaart 2013 heeft kan eveneens deelnemen maar moet 10 euro extra betalen (kostprjs van ldkaart 2013). MM Vane T M Inschrjvngen: va Lynn Catteeuw T of ter plaatse op woensdag 23 oktober van 13u tot 18u of op zaterdag 26 oktober tussen 9 u. en 12 u. Uterste datum van nschrjvng: 26/10/2013 VRIJE TIJD 14 TURNEN Op woensdag 9 oktober, zaterdag 12 oktober en woensdag 16 oktober 2013 van 13 u. tot 14 u. op woensdag en van 14 u. tot 15 u. op zaterdag, s er een grats turnuurtje voor jongens en mesjes van de geboortejaren 2006, 2007 en Sportgroep Vaste Vust Lauwe zou graag de kern gymnasten utbreden met neuwe jongens en mesjes de het n het 1ste leerjaar ztten. Is uw zoon/dochter vaardg en sterk of s hj/ zj heel bewegeljk, dan wllen wj hen graag testen. Inden ze goedgekeurd worden voor deelname dan kunnen zj aan 2 tranngen van 2 uren/week deelnemen en later bj de compettegroepen aansluten. Waar: Turnzaal SH Ter Lee, Hosptaalstraat te Lauwe Info en nschrjvngen: er dent vooraf ngeschreven te worden bj: Peter Becquart - M Vaste Vust Lauwe meldt dat zelfs na de start van het sportjaar nog steeds ngeschreven kan worden bj Joost Verrest, Wevelgemstraat 11 te Lauwe. Volgende sporten worden aangeboden: Kleutergym, turnen baby en moeder, recreatef turnen, competteturnen, acrogym, studenten LO, condtegym dames en heren, maxtrampolne, jazzdans, zumba, aerobc 50+, breakdance, streetdance-hphop, stjldansen, volleybal, mnvoetbal, yoga, ta-ch, wandelen, fetsen, balvaardghed, gymnastek voor jongeren met een beperkng, maxtrampolne en knderyoga. Volgende sporten worden voor de 1ste keer aangeboden: toestelturnen voor volwassenen en Bokwa. Vaste Vust Lauwe Dres Defossez M STIJLDANSEN Stjldansen s een uneke ervarng. De ervarng van de lesgeefsters zorgt ervoor dat men op een ontspannen en leuke maner alle actuele dansen n een mum van tjd onder de kne heeft. Tjdens edere les worden stap voor stap de bass en de dverse dansfguren aangeleerd, tot men zch utendeljk een ster op de dansvloer kan noemen. Voor begnners zjn er volgende lessen: 8/10 tot 5/11: Rumba 19/11 tot 17/12: Chachacha Iedere dnsdag van u. tot u. Voor gevorderden zjn er de volgende lessen: 7/10 tot 4/11: Quck Step en Tango 18/11 tot 16/12: Salsa Elke maandag van u. tot u. Plaats van gebeuren: danszaal sporthal Ter Lee Lauwe, Hosptaalstraat Iedereen kan zch nschrjven zowel ndvdueel als per paar Deelnemen kost 30 euro/lessenreeks Vaste Vust Lauwe Dres Defossez M

15 HULDIGING SPORTKAMPIOENEN UITREIKING MEENSE SPORTPRIJZEN 2013 Op vrjdagavond 8 november 2013 worden de Meense sportkampoenen van het sezoen gehuldgd. Naast de huldgng worden ook de Sportprjzen 2013 utgerekt. We huldgen atleten ut 6 categoreën: 1. Beloftevolle jongere 2. Sportbeoefenaar/ploeg voor personen met handcap 3. Sportploeg 4. Sportvrouw 5. Sportman 6. Sportverdenste De utrekng van de Sportprjzen stad Menen 2013 en huldgng van de sportkampoenen zal plaatsvnden op vrjdag 8 november 2013 n de aula van het stadhus, Grote Markt 1 te Menen. Alle offcële ttelhouders, zowel ndvduele als clubs, de zch kenbaar gemaakt hebben bj de Sportraad, worden persoonljk utgenodgd. Stad Menen Sportdenst T of T MOUNTAINBIKE Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 organseert WTC De Pedaalrdders ut Menen voor de 2de keer een mountanbketocht, de 2de Meense Leeoevertocht. De tochten worden georganseerd ten voordelen van het Knderkankerfonds Koester. De afstanden op bede dagen zjn 25, 35 of 55 km. De tochten lopen over een prachtge, gevareerde omloop, een mooe zandpassage; schtterende sngle-track (lntenparcours) met daarn een machtg stele hellng! Langs de Lee rjden we opneuw op een technsche sngle-track door een bos, aangevuld met wat pttge hellngen. De rest van de rt s een gevareerde aaneenschakelng van kerkwegels, sngle-tracks, grntpaadjes, bos, technsche afdalngen, pttge beklmmngen Kortom: het verveelt geen moment! Een verrassng voor elke deelnemer! Starten kan van 7.30 u. tot u. op zaterdag en van 7.30 u. tot u. op zondag. De startplaats s gelegen n het clubhus La Captanere, Premère Avenue du port Fluval 30 n Hallun France. Het clubhus s gemakkeljk met de fets te bereken va het pad over de oude sluzen aan de Sluzenkaa n Menen. Er zjn douches aanwezg en er s een afsputplaats voor de fetsen voorzen. Fetsen kunnen gestald worden n een bewaakte fetsenstallng. Mountanbkes kunnen gehuurd worden na afspraak met de verantwoordeljke. Deelnemen kost 3 euro of 4 euro. SPORT NA SCHOOL (SNS) Sporten s ook voor jongeren belangrjk. Door tjdsgebrek wegens het vele schoolwerk valt het sporten bj vele jongeren weg. Om daaraan tegemoet te komen kunnen de jongeren va een sportpas, de SNSpas, deelnemen aan verschllende sportactvteten n Menen, Lauwe, Rekkem, Wevelgem, Gullegem en Moorsele op tjdstppen de hen wel schkken. De SNS-pas wordt aangeboden voor een klene prjs van 30 euro voor 1 semester of 45 euro voor 2 semesters. Dt jaar s er een promoteweek: van 30 september t/m 4 oktober 2013 kan je grats SNS utproberen! De SNS-pas s te verkrjgen op het leerlngensecretaraat van jouw school of bj jouw sportleerkracht (pasfoto s nodg). Zo kun je geneten van de sportlessen en ben je verzekerd voor lchameljke ongevallen va een Sport+ verzekerng van BLOSO. Een SNS-pas s strkt persoonljk omwlle de verzekerng. Eenmaal je een pasje hebt, kan je zelf kezen welke sport(en) je wl beoefenen, en of je dat alleen of samen met vrenden doet. Inden de jongere recht heeft op een vrjetjdspas (of deze al heeft), dan moet de SNS-pas aangekocht worden op de Sportdenst van de stad Menen (stadhus, Grote Markt 1, 8930 Menen). Als je geen school loopt n Menen of Wevelgem, kan je de SNS-pas ook op Sportdenst aankopen. Daar krjg je een brochure mee met alle nfo omtrent Sport Na School (SNS), een project van brede school met sportaanbod. Stad Menen Sportdenst T of T OF Ann Callewaert (SNS) M VRIJE TIJD 15

16 WACHTDIENSTEN DOKTERS Menen en Rekkem: NIEUW! Wachtpost De Meander: Fabolalaan 1-3, Menen Oproepnummer - T Wachtpost s open op za., zo. en feestdagen van 8 u.-20 u. Lauwe: Centraal nummer: T APOTHEKERS Menen, Lauwe en Rekkem: Centraal nummer: T TANDARTSEN Centraal nummer: T Enkel op za. 16 u.-18 u. en op zo. 10 u.-12 u. en 16 u.-18 u. HOE BEREIK JE DE STADSDIENSTEN? STADHUIS MENEN Grote Markt 1 - T facebook.com/stadmenen twtter.com/stadmenen De stadsdensten zjn open op: Ma. 9 u.-12 u. & 14 u.-17 u. D./Wo. 9 u.-12 u. Do. 9 u.-12 u. & 16 u u. Vrj. 9 u u. Het onthaal s berekbaar op: Ma. 9 u.-12 u. & u.-17 u. D./Wo. 9 u.-12 u. & u u. Do. 9 u.-12 u. & u u. Vrj. 9 u u. GEMEENTEHUIS LAUWE Lauweplaats 21 - T Het Gemeentehus s open op: Ma. 9 u.-12 u. D. 9 u.-12 u. Woe. 9 u.-12 u. Do. 9 u.-12 u. & 14 u u. Vrj. 9 u.-12 u. Denst Pensoenen op 2 de en 4 de do. van de maand van 14 u. tot u. DORPSHUIS REKKEM Lokaal Densten- & Cultuurcentrum Plaats 30 - T Het Dorpshus s open op: Ma. 9 u.-12 u. & u.-17 u. D. 9 u.-12 u. & u.-17 u. Woe. 9 u.-12 u. & u.-17 u. Do. 9 u.-12 u. & u u. Vrj. 9 u.-12 u. & u u. Ruter Stephan Balkenhol (Bevrjdngsplen, Menen) GOED OM WETEN ZOEK EN VIND ALLE HANDELAARS, BEDRIJVEN & VRIJE BEROEPEN UIT MENEN ONTDEK DE ONLINE BEDRIJVENGIDS VAN DE STAD MENEN OP

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt

DeernsData. Inspelen op marktontwikkelingen. Project in beeld: Het Strijkijzer Haags Hoogtepunt DeernsData Project n beeld: Het Strjkjzer Haags Hoogtepunt Opdrachtgever aan het woord: Deerns partner bj bouw boegbeeld ASML n Tawan Inspelen op marktontwkkelngen Rondetafelgesprek: Uneke aanbestedngsprocedure

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 *

de Uitlaat personeelsorgaan van de n.v. Koninklijke Paketvaart Maatschappij 12de jaargang no. 11 November 1957 * de Utlaat personeelsorgaan van de n.v. Konnkljke Paketvaart Maatschappj 12de jaargang no. 11 November 1957 * Alle stukken,de Utlaat" betreffende te adresseren aan.: de Redacte van,de Utlaat" p/a n.v. K.P.M.

Nadere informatie

Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jaargang 11 nr 1 januari 2012 verschijnt maandelijks www.menen.be

Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jaargang 11 nr 1 januari 2012 verschijnt maandelijks www.menen.be LEI DRAAD Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jaargang 11 nr 1 januari 2012 verschijnt maandelijks www.menen.be Leven en Welzijn Kom naar de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari zie p. 10 De

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be

High Tech Platform. High Tech Specialists 2013-2014. Werkgroep High Tech. www.hightechplatform.nl www.hightechplatform.be Hgh Tech Platform Werkgroep Hgh Tech Hgh Tech Specalsts 2013-2014 www.hghtechplatform.nl www.hghtechplatform.be 3L Solutons 1 Tlburgseweg 164, 4817 BH Breda Contactpersoon: Dhr. L.J. van Drel T 076-5812916

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installatiehandleiding Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatehandledng Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatehandledng Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie