Consumentenethiek: Op zoek naar een verklaring voor dubbele standaarden en neutralisatietechnieken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenethiek: Op zoek naar een verklaring voor dubbele standaarden en neutralisatietechnieken."

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Consumentenethiek: Op zoek naar een verklaring voor dubbele standaarden en neutralisatietechnieken. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Benedicte Descheemacker onder leiding van Promotor: Prof. Dr. Patrick Van Kenhove Begeleider: Lic. Tine De Bock

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Consumentenethiek: Op zoek naar een verklaring voor dubbele standaarden en neutralisatietechnieken. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Benedicte Descheemacker onder leiding van Promotor: Prof. Dr. Patrick Van Kenhove Begeleider: Lic. Tine De Bock

4 Wat nooit is betwijfeld, is nooit bewezen. Denis Diderot , Frans radicaal Verlichting filosoof

5 Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Benedicte Descheemacker

6 Woord vooraf De voltooiing van deze masterproef zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun en hulp van enkele mensen. Graag zou ik dan ook van de gelegenheid gebruik willen maken om hen van harte te bedanken. Vooreerst zou ik Prof. Dr. Patrick Van Kenhove willen bedanken voor het aanvaarden van het promotorschap alsook om mij de kans te bieden om aan deze masterproef te werken. Vervolgens wil ik Lic. Tine De Bock, mijn begeleidster en tevens commissaris, willen bedanken voor haar continue steun. Dankzij haar bereidheid en expertise was het mogelijk om op een diepgaande manier aan deze masterproef te werken. Daarnaast wil ik Dr. Ilse Cornelis en Dr. Arne Roets danken voor hun hulp. De herziene versie van de Need for Closure Scale heb ik dankzij hen in handen gekregen. Daarnaast waren ze bereid om mijn vragen te beantwoorden. Graag wil ik ook alle studenten danken die vrijwillig hebben meegewerkt aan dit empirisch onderzoek. Zij maakten het mogelijk dat ik mijn onderzoek en resultaten kan staven. Tenslotte zou ik graag mijn ouders, familie en vrienden willen danken. Mijn ouders hebben mij de kans gegeven om mijn Master in de klinische psychologie te mogen aanvullen met deze bijkomende Masterstudie. Daarnaast hebben mijn ouders samen met mijn familie en vrienden mij te allen tijde gesteund en geholpen om mijn studies in schoonheid te kunnen afsluiten. Benedicte Descheemacker, studente Bedrijfseconomie I

7 INHOUDSOPGAVE TOESTEMMING WOORD VOORAF... I INHOUDSOPGAVE... II LIJST VAN FIGUREN.. III AFKORTINGEN.. IV VERTALINGEN.. IV INLEIDING.. 1 LITERATUURSTUDIE Consumenten- en Bedrijfsethiek... 4 Dubbele standaarden... 5 Attitude toward business en consumer sentiment... 7 Neutralisatietechnieken... 8 Nood aan afsluiting METHODE Studie Steekproef Design Data-analyse RESULTATEN.. 22 ALGEMEEN BESLUIT Interpretatie van de bevindingen, beperkingen en implicaties voor toekomstig onderzoek REFERENTIES V II

8 BIJLAGE 1.1 LIJST VAN FIGUREN Fig. I Interactie-effect tussen geslacht en invalshoek bij dubbele standaarden (gemeten via ethiek over alle scenario s heen ) 24 Fig. II Interactie-effect tussen geslacht en invalshoek bij dubbele standaarden 25 Fig. III Interactie-effect van geslacht*invalshoek op neutralisatietechnieken (gemeten via ethiek bij actief profiteren van een twijfelachtige actie ) 29 Fig. IV Interactie-effect van BEI_totaalMS met invalshoek op dubbele standaarden 32 III

9 AFKORTINGEN ATB: Attitude Toward Business BEI: Business Ethics Index CES: Consumer Ethics Scale NFC: Need For Closure VERTALINGEN Attitude Toward Business : De houding van de consument naar ondernemingen toe Consumerethics : Consumentenethiek Corporate ethics, Business ethics : Bedrijfsethiek consumer sentiment : Gevoelens/percepties van de consument (over ondernemingen) Double standards : Dubbele standaarden, waarbij men het gedrag van een bedrijf meer als onethisch gaat beoordelen dan exact hetzelfde gedrag dat gesteld wordt door een consument. Techniques of neutralisation : Neutralisatietechnieken, technieken die gebruikt worden om onethisch gedrag goed te praten. Need for Closure : Een nood aan afsluiting waarbij mensen snel tot een duidelijke en zekere beslissing willen komen om ambiguïteit weg te werken. Need for order : nood aan orde en structuur Need for predictability : nood aan voorspelbaarheid Ambiguity : ambiguïteit, onduidelijkheid Closed-mindedness : kortzichtigheid Decisiveness : vastberadenheid IV

10 INLEIDING Een uur lang kledij passen in een winkel en uiteindelijk niets kopen, een CD kopiëren van een vriend, een vervallen kortingsbon gebruiken, Mensen en meer bepaald consumenten stellen dit gedrag in het dagdagelijkse leven vooral met situaties waarbij de ethiek van hun gedrag of dat van anderen in vraag kan gesteld worden. Onethisch consumentengedrag wordt in het merendeel van de gevallen echter niet gesteld door criminelen, maar vooral door mensen zoals u en ik (Nettler, 1989). Hoe komt het dan dat deze mensen, die de normen en regels kennen en aanvaarden, zich toch af en toe laten verleiden tot dergelijk onethisch consumentengedrag? De Techniques of Neutralization ( neutralisatietechnieken ) (Sykes & Matza, 1957) kunnen hierbij een interessant perspectief aanbieden waaruit deze kwestie kan benaderd worden (Vitell, 2003). Deze technieken, die toegepast worden om onethisch gedrag goed te praten, kunnen ons veel bijleren over ethisch of onethisch gedrag van consumenten (consumentenethiek). Voorheen is hier amper onderzoek naar gedaan. Binnen het domein van crimineel gedrag werd voor het eerst onderzoek gedaan naar het gebruik van neutralisatietechnieken. Ook binnen de consumentenethiek werden de neutralisatietechnieken onderzocht. Er is echter meer onderzoek nodig om dit construct beter te begrijpen. Zo is er bijvoorbeeld nog niet geweten welke situationele- en persoonlijkheidskenmerken een invloed kunnen hebben op neutralisatietechnieken. Pas nadat we deze kenmerken kennen, kunnen we zoeken naar een oplossing voor onethisch gedrag van ondernemingen en consumenten. We proberen na te gaan in hoeverre een persoonlijkheidsvariabele zoals need for closure een invloed heeft op het gebruik van neutralisatietechnieken. Need for closure ( Nood aan afsluiting ) werd door Kruglanski & Webster (1996, p 264) gedefinieerd als: Het verlangen van een individu naar een duidelijk antwoord voor een vraag en een aversie voor ambiguïteit. Dit construct is een situationeel- en persoonlijkheidskenmerk die de nood aan afsluiting weergeeft (Webster & Kruglanski, 1994). Mensen met een hoge nood aan afsluiting zijn geneigd om in eerste instantie snel tot een beslissing over te gaan. In een tweede fase gaan deze mensen vasthouden aan de genomen beslissing (Van Hiel, 2001; Webster & Kruglanski, 1994). Dit zou inhouden dat mensen met een hoge nood aan afsluiting blijven volhouden aan het gestelde gedrag eenmaal ze gehandeld hebben. Zouden ze dan ook meer neutralisatietechnieken toepassen om de structuur van hun gedrag te blijven volgen? Gaan mensen met een verschillende nood aan afsluiting ook in een andere mate neutraliseren? Gebruiken mensen die snel tot een beslissing willen komen (hoge nood aan afsluiting ) wel degelijk meer neutralisatietechnieken dan mensen met een lagere nood aan afsluiting? 1

11 Onethisch gedrag wordt zowel gesteld door consumenten als ondernemingen. Een vergelijking van beiden houden double standards ( dubbele standaarden ) in. Dubbele standaarden betekent dat men hetzelfde onethische gedrag anders evalueert naargelang de handelaar (Singer, 1996). Binnen de consumentenethiek en de bedrijfsethiek heeft voorgaand onderzoek gesuggereerd en aangetoond dat ondernemingen voor exact hetzelfde onethische gedrag strenger beoordeeld worden dan consumenten (Davis 1979; De Paulo, 1985, 1987; Vermeir & Van Kenhove, 2008). De laatste jaren is er alsmaar meer onderzoek gebeurd binnen het domein van de consumentenethiek en de bedrijfsethiek. Specifiek onderzoek naar dubbele standaarden vanuit consumentenperspectief is daarentegen enorm beperkt. Tot nu toe hebben enkel Davis (1979), DePaulo (1985, 1987) en Vermeir & Van Kenhove (2008) dit concept onderzocht. Binnen de ethische literatuur worden dubbele standaarden wel beschouwd als een belangrijke onderzoeksstroming. Het belang van dubbele standaarden wordt ook aangetoond door de grote mate waarin het geciteerd wordt in andere onderzoeken. Een grotere kennis over dubbele standaarden zou interessant zijn voor het beleid van ondernemingen, voor hun marketing en voor de consument zelf (Chan, Wong & Leung, 1998). Wanneer de ondernemingen het bestaan van dubbele standaarden niet erkennen, kan dit gevolgen hebben voor de verkoop van goederen en diensten. Met andere woorden kunnen bedrijven soms onterecht gaan denken dat als consumenten een bepaalde actie onethisch vinden dat ze die altijd onethisch vinden, door wie of wat die ook gesteld worden. Dit kan dan leiden tot onder meer minder efficiënte communicatiecampagnes. Het is belangrijk voor ondernemingen om de percepties te kennen die consumenten hebben over het gedrag van de onderneming. Wanneer het gedrag als onethisch wordt beschouwd door de consument, heeft dit immers implicaties op het gedrag van de consument. Ondernemingen kunnen door een betere kennis hun beleid aanpassen. Vervolgens zouden ze hun marketing kunnen richten naar het creëren van nieuwe percepties over het handelen van de onderneming. Daarnaast kunnen ondernemingen hun consumenten ook sensibiliseren om het gedrag van de consument aan te passen. Denk bijvoorbeeld maar aan de reclamecampagnes van Ifpi en Kinepolis, waarbij de consument verwittigd wordt voor de negatieve gevolgen van onrechtmatig downloaden of kopiëren van muziek- en filmbestanden (Bart Brusseleers in campagne tegen downloaden, De Standaard, 25 april 2003; Kinepolis neemt piraten in het vizier, De Standaard, 27 mei 2008). Zonder een juiste kennis van de percepties van consumenten, kan dit dus een gevolg hebben op de groei en het voortbestaan van ondernemingen (Muziekomzet in tien jaar gehalveerd, De Standaard, 23 april 2009). Uit de literatuurstudies is geweten dat mensen wel dubbele standaarden gebruiken maar we weten nog altijd niet goed hoe dit komt. In vorige studies werd het gebruik van neutralisatietechnieken als suggestie naar voor gebracht. (Vermeir & Van Kenhove, 2008) 2

12 Het doel van deze masterproef is dus om na te gaan waarom mensen dubbele standaarden hanteren in hun oordeel over onethisch consumenten- en bedrijfsgedrag. In deze empirische studie gaan we na of consumenten meer neutraliseren bij het onethisch gedrag van een consument dan bij hetzelfde onethische gedrag van een bedrijf. In dat geval kunnen we aantonen dat neutralisatietechnieken één mogelijke verklaring bieden voor dubbele standaarden. Tot slot gaan we ook nagaan in hoeverre attitude toward business (ATB) en Business Ethics Index (BEI) een andere mogelijke verklaring kunnen bieden voor dubbele standaarden. Deze twee aspecten staan respectievelijk voor de mate waarin mensen een positieve houding hebben naar bedrijven toe enerzijds en een positief gevoel/positieve perceptie hebben naar bedrijven toe anderzijds. Zorgt een positieve houding en/of positief gevoel over bedrijven voor minder gebruik van dubbele standaarden? LITERATUURSTUDIE Aan de hand van sociale interacties kan onethisch consumentengedrag worden aangeleerd (Ferrell & Gresham, 1985). Het is geweten dat mensen de normen van consumentengedrag soms durven te schenden (Kraut, 1976; Strutton, Pelton en Ferrell, 1997). Zo werd in een onderzoek van de Belgische Anti-piracy Federation (BAF), de Business Software Alliance (BSA) en SABAM aangetoond dat 80% van de filmbestanden, 64% van de muziekbestanden en 62% van de gamesbestanden door studenten op illegale manier verkregen zijn (De Standaard, Studenten downloaden massaal illegaal, 24 april 2009). Vervolgens werden in een onderzoek van de Motion Picture Association of America mensen uit acht verschillende landen bevraagd over illegaal downloaden van films. De resultaten toonden aan dat een op de vier surfers al eens een illegale kopie van een film heeft gedownload. Vervolgens wordt er een verband gelegd tussen downloaden en de impact op de inkomsten van de filmindustrie. Bijkomend beschouwen respondenten dat illegaal downloaden van films niet zo erg is. (Illegaal downloaden van film goed ingeburgerd: Twee derden heeft geen probleem met filmpiraterij, ZDNet België, 9 juli 2004). Naast de problematiek van illegaal downloaden blijkt dat winkeldiefstal ook een zwaar onderschat probleem is bij zelfstandigen. Globaal kost winkeldiefstal 770 miljoen euro per jaar aan de Belgische handelaars (De Morgen, Winkeldiefstal groot probleem voor zelfstandigen, 30 december 2008; De Standaard, Winkeldiefstal in België de op een na hoogste in West-Europa, 13 november 2008). 3

13 Ondernemingen vertonen net zoals consumenten soms onethisch gedrag. Gedurende de laatste jaren is het vertrouwen in ondernemingen gedaald. Ontdekkingen van onethische praktijken bij een aantal belangrijke instellingen veroorzaakten hierbij een vertrouwensdaling (Smyth and Davis, 2004). De financiële en economische crisis van eind 2008 heeft zeker ook bijgedragen tot een daling in het vertrouwen van zowel de consumenten als de ondernemingen. Verschillende organisaties zoals de Economische Inspectie van de Federale overheidsdienst, vzw Netwerk Vlaanderen en Test-Aankoop controleren ondernemingen op eventueel onethisch en/of ontoelaatbaar gedrag (Onderzoek naar reclame voor ING-spaarrekening, De Standaard, 11 april 2009; Deutsche Bank en BNP Paribas doen aan onethisch investeren, De Standaard, 5 maart 2009). De laatste jaren wordt dus meer en meer onderzoek gedaan binnen het domein van consumentenethiek enerzijds en bedrijfsethiek anderzijds. Consumenten- en Bedrijfsethiek Consumentenethiek werd door Muncy en Vitell (1992, p 297) gedefinieerd als de morele regels, principes en standaarden, die gedrag van een individu of groep leiden in de selectie, de aankoop, het gebruik, de verkoop of van de hand doen van een goed of een dienst. Het onderzoek naar bedrijfsethiek daarentegen bestaat erin na te gaan in hoeverre ondernemingen ethisch of onethisch gedrag stellen aan de hand van het oordeel van consumenten. In tegenstelling tot vroeger is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met het naleven van opgelegde en wettelijke regels. Hedendaags dient men ook rekening te houden met de percepties van consumenten. De aandacht voor ethiek is enorm toegenomen. Tot voor 20 jaar geleden, bleek dat het overgrote deel binnen marketingethiek besteed werd aan marketing- en bedrijfsgerichte situaties. De relatie tussen de koper en de verkoper ( buyer/seller ) heeft dan ook heel wat potentieel wat betreft onethische kwesties. Binnen deze studies werd het meeste onderzoek gevoerd vanuit het perspectief van de seller (bv. een bedrijf) en kwam het perspectief van de buyer (een consument) bijna niet aan bod. Slechts een miniem percentage onderzoek werd besteed aan ethiek in consumentensituaties. Nochtans werd en wordt nog steeds meer aandacht besteed aan de seller side, terwijl consumenten toch ook een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces vormen. Sinds 1992 (met de pionierstudies van Muncy & Vitell, 1992) is daar verandering in gekomen, hoewel er toch nog steeds nood besteed is aan verder onderzoek vanuit het consumentenperspectief (Vitell, 2003). Wij gaan in deze studie vervolgens onderzoek voeren naar het perspectief van de consument. 4

14 Dubbele standaarden Double standards ( dubbele standaarden ) worden door Princeton University gedefinieerd als: een ethische of morele code die strikter in de ene groep wordt toegepast dan in de andere (Wordnet 3.0, Princeton University, ). Mensen gaan dus een bepaalde groep meer vrijheid geven dan een andere groep. Een dubbele standaard hanteren houdt bijvoorbeeld in dat een consument het downloaden van software ethischer en aanvaardbaarder vindt als dit ondernomen wordt door een consument dan door een bedrijf. De perceptie van een consument over het onethisch gedrag van een consument vergelijkt men vervolgens met de perceptie van de consument over het onethisch gedrag van een bedrijf. Wanneer consumenten onethisch gedrag moeten beoordelen, vinden de consumenten dit vaak onethischer wanneer het ondernomen wordt door de business dan door consumenten zelf (DePaulo,1987, Vermeir & Van Kenhove,2008). Dit verschijnsel, wordt dubbele standaarden genoemd (Davis, 1979, DePaulo, 1985, 1987). Het onderzoek van Wilkes (1978) toonde aan dat het meeste gedrag van ondernemingen door de consument als fout wordt beoordeeld. Consumenten gaan hun beoordeling verdedigen met het idee dat bedrijven de consumenten oplichten en vervolgens de veroordeling dan ook verdienen. Binnen de literatuur over ondernemingen wordt gesuggereerd dat het gedrag van een consument minder zwaar beoordeeld wordt dan hetzelfde gedrag van een bedrijfsvertegenwoordiger (Drucker, 1981). Zo brachten Davis (1979) en DePaulo (1987) dubbele standaarden voor het eerst als term naar voren in de consumentenethiek. Consumenten hebben volgens het onderzoek van Davis (1979) meer moeite om hun verantwoordelijkheden als consument te aanvaarden dan om hun rechten op te eisen. DePaulo maakte bij het eerste onderzoek (1985) gebruik van telefonische interviews om zijn respondenten te bevragen. Hieruit werd vastgesteld dat slechts een miniem percentage openlijk een dubbele standaard durft toe te geven waarbij een verkoper volgens de respondent fout handelt en de consument niet. DePaulo stelde deze resultaten in vraag. Misschien durven de respondenten hun dubbele standaard niet openlijk uiten. Daarnaast werd in deze eerste studie ook geen rekening gehouden met de graad van onethisch gedrag. DePaulo (1987) voerde daarom een nieuw onderzoek uit. In dit onderzoek werden conceptueel gelijkaardige situaties opgesteld die enkel verschillend zijn in termen van de persoon die het gedrag stelt (een consument of een verkoper). Resultaten toonden aan dat consumenten het gedrag van een verkoper( seller side) als onethischer beoordeelden dan hetzelfde gedrag dat door een consument ( buyer ) wordt gesteld. Tot slot voerden Vermeir & Van Kenhove (2008) onderzoek naar dubbele standaarden. Vermeir en Van Kenhove (2008) toonden aan dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van dubbele standaarden en het type van onethisch en ethisch gedrag. 5

15 Wanneer men een gedrag als onethisch gaat percipiëren, gaat men minder dubbele standaarden hanteren. Het gebruik van dubbele standaarden was voornamelijk op te merken bij moderaat onethisch gedrag. Vermeir & Van Kenhove (2008) toonden aan dat mensen daadwerkelijk dubbele standaarden gebruiken en dat mannen en vrouwen hierin verschillen. Vrouwen waren consequent om situaties als minder ethisch te gaan scoren voor zowel consument als bedrijf (Vermeir & Van Kenhove, 2008; Rawwas, 1996). Uit de resultaten kon men dan ook opmaken dat de mate van dubbele standaarden groter is voor mannen dan voor vrouwen. (Vermeir & Van Kenhove, 2008) In eerste instantie gaan we in deze studie onderzoeken en veronderstellen dat dubbele standaarden optreden. We proberen dan ook de resultaten van Vermeir & Van Kenhove (2008) te repliceren. Hypothese 1: Het onethische gedrag van een consument wordt als ethischer en meer toelaatbaar beschouwd dan hetzelfde onethische gedrag van een bedrijf. In tweede instantie proberen we het geslachtsverschil in het gebruik van dubbele standaarden ook te repliceren. Hypothese 2: Mannen gaan het onethische gedrag als ethischer beschouwen dan dat vrouwen dit doen. We veronderstellen daarnaast dat consumenten bij het gebruik van dubbele standaarden de schade niet erkennen die ze toebrengen aan ondernemingen. Zo ontkennen consumenten dat er schade zou optreden aan een onderneming als een consument onethisch handelt (Vermeir & Van Kenhove, 2008). De schade van ondernemingen aan de consument daarentegen is veel groter. In het onderzoek van Vermeir & Van Kenhove (2008) wordt dan ook gesuggereerd dat de ernst van het scenario (de schade) een reden kan zijn om dubbele standaarden te gebruiken. Hypothese 3: De aangerichte schade van het onethische gedrag wordt veel hoger ingeschat als het gedrag gesteld is door een bedrijf dan door een consument. In dit onderzoek gaan we het onderzoek van Vermeir & Van Kenhove (2008) verder zetten. We gaan namelijk onderzoeken wat een mogelijke verklaring is voor het hanteren van dubbele standaarden. Meer bepaald zullen we één mogelijke reden voor het gebruik van dubbele standaarden onderzoeken, zijnde het gebruik van neutralisatietechnieken. 6

16 Kan de suggestie die Vermeir & Van Kenhove (2008) hebben aangebracht ook bevestigd worden? Vermeir & Van Kenhove (2008) suggereerden dat minder onethische gedragingen gemakkelijker te neutraliseren zijn en daardoor aanzetten tot meer gebruik van dubbele standaarden. Dit is echter een pure veronderstelling en werd tot op heden nog niet bewezen. Hypothese 4: Er worden meer neutralisatietechnieken gehanteerd bij onethisch consumentengedrag dan bij hetzelfde onethische gedrag gesteld door een bedrijf. Het onderzoek van Vermeir & Van Kenhove (2008) toonde verder aan dat vrouwen in mindere mate dubbele standaarden gebruiken en dat dubbele standaarden misschien meer zullen gebruikt worden naarmate er meer geneutraliseerd wordt. Er wordt verder ook verondersteld dat vrouwen mogelijks meer moeite ondervinden om hun gedrag goed te praten en daarom minder neutralisatietechnieken gebruiken. Vermeir & Van Kenhove (2008) suggereren dan ook dat mannen meer gebruik zullen maken van neutralisatietechnieken bij dubbele standaarden. Dit is slechts een veronderstelling en wordt hier vervolgens gebruikt als aangrijppunt om verder onderzoek uit te voeren. Hypothese 5: Mannen maken bij dubbele standaarden meer gebruik van neutralisatietechnieken dan vrouwen. Attitude toward business en consumer sentiment Attitude toward business is de manier hoe consumenten ondernemingen aanschouwen. Anderson, Engledow en Becker (1979) toonden in hun onderzoek aan dat ATB van groot belang is in consumentengedrag. De resultaten van hun onderzoek geven een positieve correlatie weer tussen ATB en de aankoop van een product. ATB (Muncy & Vitell, 1992; Vitell, 2003) is significant gerelateerd met consumentenethiek en hoe consumenten denken over twijfelachtige consumentensituaties. Wanneer consumenten meer negatief staan ten aanzien van business, dan gaan ze twijfelachtig ethische gedragen van consumenten minder als onethisch gaan beoordelen (Vitell & Muncy, 1992). Hoe positiever iemand staat ten aanzien van instellingen en ondernemingen, hoe groter de kans is dat twijfelachtig gedrag van een consument als fout aanzien wordt. We kunnen dan ook verwachten dat dubbele standaarden optreden bij mensen die een negatieve attitude hebben ten aanzien van de ondernemingen en in mindere mate bij mensen met een positieve attitude. Dit kan ervoor zorgen dat ATB een verklaring bieden voor dubbele standaarden. 7

17 Hypothese 6: Hoe negatiever een consument staat ten aanzien van een onderneming, hoe groter het gebruik van dubbele standaarden. Hoe negatiever de consument staat ten aanzien van ondernemingen, zou ook kunnen leiden tot een grotere toepassing van neutralisatietechnieken bij onethisch gedrag van een bedrijf. Consumenten gaan bijvoorbeeld meer neutraliseren omdat bedrijven het meer zouden verdienen. Hypothese 7: Een positieve houding over ondernemingen zorgt voor een lager gebruik van neutralisatietechnieken dan bij een negatieve houding. Naast ATB gaan we ook Business Ethics Index (BEI) opnemen als een mogelijke verklaring van deze studie. De gemeten consumer sentiment gaat in dit geval meer specifiek over de gevoelens van consumenten betreffende het ethische gedrag van ondernemingen. Positieve gevoelens kunnen ervoor zorgen dat mensen ondernemingen als ethischer beschouwen waardoor er geen significante dubbele standaarden meer zullen optreden. Hypothese 8: Dubbele standaarden treden op bij negatieve gevoelens van de consument over ondernemingen maar niet bij positieve gevoelens over de ondernemingen. Neutralisatietechnieken Onethisch gedrag wordt niet alleen gesteld door criminelen of delinquenten, maar tevens door gewone burgers (Netler, 1989). Zo blijkt dat een vijfde van de Belgen in het zwart werkt (30 mei 2006, België is topper in het zwart werken, Altermedia Info). Eén op de zes betrapte verkeersovertreders ( personen) betaalt zijn verkeersboete niet en maar liefst reizigers werden in 2006 betrapt op zwartrijden (15 januari 2009, Een op de zes betaalt verkeersboete niet, De Morgen; 5 juli 2007, Recordaantal zwartrijders betrapt op trein, De Standaard). Daarnaast hebben een kwart van de Belgische pc s illegale software (12 mei 2009 Kwart Belgische pc s heeft illegale software, De Standaard). Deze mensen kennen en volgen de regels en normen die in hun omgeving van belang zijn. Wij dienen ons dan ook de vraag te stellen waarom mensen de normen van hun maatschappij schenden, terwijl ze in diezelfde normen geloven en ze aanvaarden? Het gebruik van Techniques of Neutralization (neutralisatietechnieken) is dan ook een interessant perspectief van waaruit deze kwestie kan benaderd worden. 8

18 Wanneer mensen onethisch gedrag stellen dat ingaat tegen hun normen en waarden, kan er een cognitieve dissonantie ontstaan (Oshikawa, 1968). Hierbij ervaren mensen een onaangename spanning tussen hun gedrag en de normen die ze hanteren. Men wenst dan ook de spanning te verlagen. Om aan de onaangename gevoelens te ontsnappen, die gepaard gaan met onethisch gedrag, kunnen consumenten proberen hun gedrag goed te praten. Hiervoor kan de consument gebruik maken van neutralisatietechnieken. Stel dat een consument bij het winkelen bijvoorbeeld teveel wisselgeld van de kassierster ontvangt. De consument merkt dit en reageert er vervolgens niet op. Om zichzelf goed te praten, gebruikt men neutralisatietechnieken zoals: De kassierster had maar beter moeten opletten of Zo n grote keten voelt dit toch niet in zijn portemonnee. Neutralisatietechnieken is een term die ontwikkeld werd door Sykes & Matza (1957). Deze term werd binnen de sociologie voor het eerst gebruikt binnen het onderzoek naar delinquent gedrag. Hier was algemeen geweten dat sociaal gedrag (inclusief delinquent gedrag) geleerd wordt aan de hand van sociale interacties. Er was echter nog niet geweten wat dan juist geleerd werd. Voorgaand onderzoek wou aantonen dat delinquent gedrag het gevolg is van een subcultuur waar de normen en waarden tegengesteld zijn aan de gerespecteerde waarden van de maatschappij. Dergelijk onderzoek om dit centrale idee te bevestigen, vertoonde echter duidelijke tekortkomingen. Sykes & Matza (1957) toonden vervolgens aan dat niet alle delinquenten een set van deviante waarden en normen hanteert die ze als moreel rechtvaardig bestempelen. In dat geval zou niemand van de delinquenten namelijk een schuldgevoel of schaamte ervaren. Een groot deel van de delinquenten ervaart wel een gevoel van schuld en schaamte. Veel van de jonge criminelen toonden ook bewondering en respect voor mensen die wel trouw zijn aan de wet. Tot slot is het twijfelachtig dat jonge delinquenten volledig immuun zijn voor de conforme normen en waarden die in de maatschappij gebruikt worden. Sykes & Matza (1957) stellen dat jeugddelinquentie minstens voor een deel verbonden is aan de dominante sociale normen en waarden van de maatschappij. Mensen begaan overtredingen ondanks hun geloof in waarden en normen, doordat de toepassing van de normen beperkt wordt. Zo is het vermoorden van een mens ontoelaatbaar, maar wordt het wel aanvaard wanneer iemand uit wettige zelfbescherming een persoon doodt. Op die manier gaan delinquenten proberen om hun onethisch gedrag te neutraliseren door hun daden te rechtvaardigen. Door hun onethisch gedrag te rechtvaardigen beschermt men zijn/haar zelfbeeld. De normen moeten dus niet vervangen worden, maar worden gerechtvaardigd naargelang de uitzonderlijke omstandigheden (Grove, Vitell and Strutton, 1989; Vitell and Grove, 1987). De neutralisatietechnieken werden later ook toegepast in het consumer ethics - & marketingveld (Strutton,Vitell & Pelton, 1994; Vitell & Grove, 1987). De technieken bieden 9

19 een kader voor het neutraliseren van schuldgevoelens bij het stellen van gedrag met een sociaal aangeleerde, maar publiek ongesproken, set van motieven. Het gebruik van de neutralisatietechnieken kan gebeuren aan de hand van een pre- of post- beslissing. Enerzijds kunnen personen hun gedrag eerst goedspreken en nadien het onethische gedrag stellen (pre-beslissing). De pre-beslissing maakt het dus mogelijk om met minder moeite het onethische gedrag te stellen. Anderzijds kunnen mensen eerst het onethische gedrag stellen en vervolgens hun gevoel neutraliseren aan de hand van een neutralisatietechniek (post-beslissing)(strutton, Vitell & Pelton, 1994). Sykes & Matza (1957) stellen vijf technieken voor die het hanteren van onethisch gedrag rechtvaardigen of verzachten. Een eerste techniek die mensen kunnen gebruiken om hun gedrag te neutraliseren bestaat erin om hun verantwoordelijkheid over het gedrag te ontkennen ( Denial Of Responsibility ). De acties van de handelende persoon wordt hier toegewezen aan krachten buiten het individu om, buiten zijn/haar verantwoordelijkheid. De handelende persoon beweert dat er geen andere mogelijkheid was dan het gedrag te stellen en dat hij/zij eerder een slachtoffer is van wat er gebeurt in zijn/haar omgeving. Bv. Het is niet mijn fout, ik had geen andere keuze. (Vitell & Grove, 1987) Ontkenning van schade ( Denial of Injury ) is een tweede techniek die de handelende persoon kan toepassen. Hierbij is de mate van schade of kwaad aanrichten aan een ander van groter belang dan de illegaliteit van zijn/haar daden. De persoon ondervindt dan ook moeite om schade te erkennen bij de partij waartegen gehandeld is. Volgens de persoon ondervindt niemand enige hinder. Bv. Het is helemaal niet erg, want niemand had er last van. Bij de derde neutralisatietechniek gaan mensen het bestaan van een slachtoffer ontkennen ( Denial of Victim ). De persoon beweert dat de geleden schade door de tegenpartij terecht is. De ander verdient het om kwaad aangedaan te worden. Bv. Het is hun fout, als zij eerlijk waren geweest, zou ik het niet gedaan hebben. De vierde techniek die mogelijks kan toegepast worden, veroordeelt de beoordelers ( Condemning The Condemners ). Hier gaat men de beoordelers veroordelen doordat ze op een gelijkaardige manier onethisch handelen. Door anderen aan te vallen, wordt hun eigen gedrag minder in de verf gezet en beschermen ze hun zelfbeeld. Bv. Zij moeten mij niet veroordelen, nadat zij mij zo hebben bedrogen. Tot slot bestaat de vijfde techniek erin beroep te doen op het handelen voor belangrijkere waarden dan de wet ( Appeal To Higher Loyalties ). De persoon twijfelt tussen correct handelen voor de wet of handelen voor de kleinere sociale groep, waartoe hij/zij behoort. Onder speciale omstandigheden voelt de persoon een grotere getrouwheid naar de sociale subgroep dan naar de algemene normen en waarden van de maatschappij. 10

20 Bv. Wat ik deed, lijkt fout, maar ik deed het voor mijn gezin. Neutralisatietechnieken bestuderen, is een belangrijke onderzoeksstroom gebleken. Er blijkt echter dat er nog niet veel geweten is over deze technieken. Steenhaut (2006) stelt dan ook voor dat verder onderzoek naar het fenomeen van neutralisatietechnieken nodig is om aan te tonen welke consumenten meer geneigd zijn om neutralisatietechnieken te gebruiken? Vermoedelijk kan Need for closure hiervoor dienen als een interessante invalshoek. Nood aan afsluiting Need for closure ( Nood aan aflsuiting ) is een construct dat bijna 20 jaar bestaat. Binnen de termen van onderzoek beschouwt men het bestaan van dit construct daarentegen als relatief nieuw. Daarnaast is het meeste onderzoek gevoerd binnen de psychologie (o.a. De Dreu, Koole & Oldersma, 1999; Shah, Kruglanski & Thompson, 1998; Tetlock, 1998). Dit onderzoek kreeg slechts een beperkte aandacht binnen consumenten- en marketingonderzoek (Houghton & Grewal, 2000; Kardes, 1996). Nood aan afsluiting werd geïntroduceerd door Kruglanski (1990). Nood aan afsluiting weerspiegelt het verlangen van een individu naar een duidelijke, zekere en ondubbelzinnige kennis, tegenover een ongewenste ambiguïteit. (Kruglanski, 1990, Webster & Kruglanski, 1994; Webster, Richter & Kruglanski, 1996; Kruglanski & Webster, 1996). Een nood aan afsluiting kan variëren naargelang de situatie, maar er bestaat ook een nood aan afsluiting die deel uitmaakt van iemands persoonlijkheid. In dit onderzoek gaan we gebruik maken van nood aan afsluiting als persoonlijkheidsvariabele. Nood aan afsluiting kan gezien worden als een continuüm. Aan de ene pool van het continuüm is er een sterk verlangen om afsluiting te bekomen, aan de andere pool is er daarentegen een sterk verlangen om afsluiting te vermijden. Mensen met een lage nood aan afsluiting zijn voor rede vatbaar, daarentegen gaan mensen met een hoge nood aan afsluiting eerder zo snel mogelijk een oordeel vormen. Bij een hoge nood aan afsluiting staan mensen enkel open voor heldere en duidelijke situaties, in tegenstelling tot mensen met een lage waarde voor nood aan afsluiting. Deze laatste groep staat open voor allerhande situaties. Mensen met een hoge nood aan afsluiting verkiezen een vaste structuur ( Need for Structure ), meer zekerheid ( Need for Predictability ), kortzichtigheid ( Closed- Mindedness ) boven onzekerheden en plotse veranderingen. Zo is er een lage verdraagzaamheid voor ambiguïteit ( Intolerance of Ambiguïty ). Uitstel van een beslissing wordt door mensen met een hoge nood aan afsluiting als irritant en ergerlijk ervaren. 11

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Recente trends in cause-related marketing

Recente trends in cause-related marketing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Recente trends in cause-related marketing Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de

Nadere informatie

Onderzoek naar de invloed van seksuele discriminatie op need for affiliation en consumentengedrag

Onderzoek naar de invloed van seksuele discriminatie op need for affiliation en consumentengedrag UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Onderzoek naar de invloed van seksuele discriminatie op need for affiliation en consumentengedrag Masterproef voorgedragen tot

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2007-2008 Eerste Examenperiode DE VALIDATIE VAN EEN INSTRUMENT VOOR HET METEN VAN TRAINING IN LEIDERSCHAP. Masterproef neergelegd tot het

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten.

Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Het optreden van vermoeidheid in vragenlijsten. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 De invloed van individueel-verschil variabelen op customer experience Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Person-Organisation fit:

Person-Organisation fit: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Person-Organisation fit: Het effect van feedback op de aantrekkelijkheid van een werkgever in het rekruteringsproces. Masterproef

Nadere informatie

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s.

Masterproef. Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef Hoeveel weegt Vlaanderen? Het wegen van well-being binnen de capability approach door middel van diverse gewichtenschema s. Lynn De Wandele

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

Maximizers en hun spijtervaringen.

Maximizers en hun spijtervaringen. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Maximizers en hun spijtervaringen. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Alcoholvoorlichting aan jongeren

Alcoholvoorlichting aan jongeren Alcoholvoorlichting aan jongeren Een kwalitatieve kijk op alcoholvoorlichting op middelbare scholen in de gemeente Veenendaal Cynthia Claasen 0482153 Bachelorproject 2009-2010 Versnelde versie Begeleidster:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2012-2013 1 E EXAMENPERIODE. Masterproef:

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2012-2013 1 E EXAMENPERIODE. Masterproef: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 2012-2013 1 E EXAMENPERIODE Masterproef: Accuraatheid van de persoonlijkheidsbeoordeling tijdens cv-screening: Het video-cv

Nadere informatie

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀

De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De rol van Job Crafting in de relatie tussen Employee Performance Management en HR Outcomes 䌀 Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

Wiskundeleerkrachten met een economisch masterdiploma

Wiskundeleerkrachten met een economisch masterdiploma Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Wiskundeleerkrachten met een economisch

Nadere informatie

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2012-2013 KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek

wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek wie houdt wie voor de gek? een onderzoek naar impressie management op de werkplek Onderzoeksrapport door OPP November 2007 Heel de wereld is natuurlijk geen schouwtoneel, maar het is niet gemakkelijk aan

Nadere informatie

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel De kiezende burger.indd 1 12-10-2007 10:44:38 De kiezende burger.indd 2 12-10-2007 10:44:38 Eugène Loos Enid Mante-Meijer de kiezende burger en het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie