GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE"

Transcriptie

1 Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland Postbus BA te Monnickendam Watergang, 10 maart 2012 Betreffende bezwaar uitbreiding "woningbouwlocatie Het Schouw" Geacht College, BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Onderstaande bewoners van de Kanaaldgk 751 t/m AC te Watergang dienen een inspraakreactie in op het "voorontwerp wijziging bestemmingplan woningbouwlocatie Het Schouw" (hierna te noemen het vowbptschouw). De bezwaren/zienswijze van de bewoners luiden als volgt Vooropgesteld, wij zijn in principe niet tegen nieuwbouw en zijn ons er van bewust dat er behoefte mag zijn aan enige nieuwbouw in het dorp. Ook beseffen wij dat het vrij staat om geld te verdienen door zowel de Gemeente als de projectontwikkelaars, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de waarde van bestaande woningen en het woongenot van ons als huidige bewoners van de Kanaaldijk. Wij hebben niet de intentie om dit plan te bezien uitsluitend vanuit negatief perspectief want de wil is er om ook de positieve aspecten te onderkennen. Zo vinden wij het erg positief als op het terrein van het transport bedrijf van Van Riessen de bodem gesaneerd kan worden en de activiteit van het transportbedrijf zal verdwijnen. Dit zal voor ons als bewoners meer rust geven, vooral in de nachtelijke en vroege ochtend uren. Helaas dreigt er echter door de uitbreiding van het industrie terrein De Dollard voor ons qua geluidsoverlast niets te veranderen aangezien ditzelfde transportbedrijf zich hier dan weer wil gaan vestigen. Zo hebben wij begrepen. Ook zal het verdwijnen, zo nemen wij aan, van de autohandel van Van der Meiden, met de daarbij behorende overlast van snelrijdendeauto's op de ventweg, een verlossing zijn. Helaas hangt dit dan samen met de beoogde bebouwing in het verlengde van onze tuinen. Wij zijn dus niet per definitie tegen woningbouw in ruil voor een transportbedrijf, maar wel tegen woningbouw ten koste van een weilandje met agrarische bestemming. Daarom vragen wij om een splitsing van het woningbouw plan t Schouw. En wel in het plan Mommers<-> HSB <-> AWM Bezwaren/zienswijze tegen het voorgenomen wijziging bestemmingsplan Voor de goede orde delen wij U mede dat: de mening van de bewoners van de huidige 11 woningen aan de Kanaaldijk verdeeld is. Dit is inherent aan het feit dat de bewoners van 4 van deze 11 woningen direct betrokken partij zijn bij deze bouwvoornemens en er ook financieel voordeel bij hebben. wij de volledige invulling van de Moties (128/3 en 128/4) die door de gemeenteraad zijn aangenomen op 4 november 2010 missen. Dit is al eerder aangegeven in onze zienswijze op het SPvE. Voor de goede orde volgt er op de volgende twee bladzijden en samenvatting van de belangrijkste punten uk ons bezwaar. Daarna volgt ons uitgebreide bezwaar.

2 2 Grote lijnen uit ons bezwaar tegen de uitbreiding "woningbouwlocatie Het Schouw" 1. Aansprakelijkheid en de daarover door de Raad aangenomen moties (bladzijden 4 en 5) Wij willen één aanspreekpunt, en wel de gemeente Waterland. Dit i.v.m. aansprakelijkheid op de lange termijn, dit is ook zo vastgelegd in de door de Raad aangenomen motie van 4 november 2010 (het betreft hier de motie van D66). Wij wijzen u hier nogmaals op de problemen die zijn ontstaan in Purmerend waar sinds november 2010 tot heden een 'kastje naar de muur" situatie bestaat. In het rapport staat dat het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. Maar er zijn juist middels de moties, nadere regels en eisen gesteld. Het voorontwerp negeert dus hier de moties. 2. Fouten in de procedures (met voorbeelden op bladzijden 6 en 7) De informatie op de website van de Gemeente m.b.t. de bouwplannen van o.a. Het Schouw is niet consistent met de werkelijke gevolgde tijdlijnen en hebben de betrokken bewoners telkens onaangenaam verrast De informatie website bleek tot twee keer toe misleidend. 3. Bouwhoogtes en bouwintensiteit (bladzijde 7 en 8) Er wordt een goothoogte voorgesteld van 4 t/m 6,5 meter terwijl dit bij de bestaande huizen 3 meter is. De totale bouwhoogte wordt voorgesteld op maximaal 12 m. Dit is bij de bestaande bebouwing maximaal 9 m hoog. Maar de bestaande bouwhoogte is toch maatgevend? In het eerste plan was er sprake van 55 woningen, dit aantal moest volgens de moties teruggebracht worden met 10%, naar maximaal 50. Maar in het huidige voorontwerp is er sprake van 54 woningen. Hoe kan dit? Het lijkt er op dat men het aantal, buiten het Raadsbesluit om, gewoon weer heeft teruggebracht op het oude aantal. 4. Geluidsbelasting (o.m. pagina 9 en 10) De grenswaarden voor geluid en luchtverontreiniging zijn bereikt. Waarom dan nog meer bouwen en wat zijn die eindwaarden dan? Ook zijn er nieuwe normen te verwachten voor nieuwbouw, niet alleen t.a.v. binnenatmosfeer, maar ook het buitenklimaat (geluid/fijnstof) moet volgens nieuwe normen worden gemeten. 5. Fijnstof (o.m. bladzijde 5) Uit recente berichtgeving in de kranten blijkt dat gemeenten nog wel eens de hand lichten met fijnstof onderzoeken. Wij zeggen niet dat de gemeente Waterland zich daar aan schuldig maakt, maar wij zijn dermate ongerust over deze berichten dat wij er zeker van willen zijn dat het onderzoek door een onafhankelijk instituut gebeurd. 6. Milieu en natuurbescherming (bladzijde 10,11 en 12) Er is nog geen afdoend onderzoek gedaan naar de gevolgen die de realisering van het bouwproject heeft voor het aangrenzende Natura 2000 gebied 'Het Varkensland'. Hierover hebben wij contact met de Stichting Behoud Waterland. Zij steunen ons in het feit dat als de huidige bufferzone verdwijnt de flora/fauna in het Varkensland op zal gaan schuiven en dus minder ruimte gaat krijgen. In het voorontwerp wordt gesproken over bepalingen tijdens de bouwperiode (geen bouwlampen, trillingsvrij heien, buiten de broedperiode, etc.) Wat het effect is op de natuur als de woningen er eenmaal staan wordt niet onderzocht. Zo wordt bv niet bepaald dat de nieuwe woningen geen vér schijnende buitenverlichting mogen hebben aan de gevel. Dan hebben we het nog niet over het autoverkeer op het achter weggetje. Hoe dan ook als er woningen komen heeft de natuur er hindergjke gevolgen van.

3 3 7. Bodemsanering (pagina 12) Het hele verhaal over het saneren is moeilijk te begrijpen. Wat wordt er nu gesaneerd en afgegraven en hoe zit het met de door de bedrijven veroorzaakte vervuiling in onze tuinen? 8. Gemaakte afspraken (pagina 12) Tijdens de bijeenkomst in Volendam op kantoor HSB is besproken dat alle aan te leggen sloten in open verbinding komen met doorgaand vaarwater. Dit staat in het voorontwerp niet zo genoemd! De sloot bij ons achter is zelfs de enige sloot die niet verbonden zal worden met open vaarwater. Is dit een vergissing of is het bewust? 9. Rijksbeleid (pagina 13) In het voorontwerp staat: Gezien de kleinschaligheid van het voornemen is Rijksbeleid hierbij niet van belang. Hoe groot moet iets dan zijn om aan het Rijksbeleid te raken. Op Het Schouw wordt een uitbreiding gerealiseerd van 500 %. 50/54 woningen op een bestaand aantal van elf. 10. Veiligheid en afstemming met de Provincie (pagina 13) Er zal onderzocht moeten worden wat de effecten van de gezamenlijke uitbreidingsplannen 'Uitbreiding bedrijventerrein de Dollard' en "woningbouw het Schouw' op de verkeerscirculatie zullen hebben. Tijdens de avondspits is er momenteel al te weinig opstellingsruimte bij het stoplicht. Dit moet goed worden afgestemd met de provincie. Wij hebben dit ook duidelijk aangegeven in eerdere bezwaren en ook nog bij het overleg over het mogelijk verplaatsen van de pont en doorbekken van de busbaan. De Provincie wist tot vorig jaar november nog niets van de plannen van de gemeente Waterland om extra woningen op Het Schouw te bouwen en het industriegebied uit te breiden. Dus overleg is daar blijkbaar niet geweest. Hoogachtend, de bewoners van de Kanaaldijk te Watergang P. de Groot, H. Goercharn, H. Brandjes. H. Balsing. R. Nagessersing Correspondentieadressen: Mevrouw R. Brandjes Kanaaldijk 75 T 1454 AC Watergang en De heer H. Goercharn Kanaaldijk AC Watergang

4 4 1. Juridisch: 1.1. AANSPRAKELIJKHEID: Over de aansprakelijkheid bij schade wordt niet gerept. Wij willen één aanspreekpunt, en wel de gemeente Waterland. Dit i.v.m. aansprakelijkheid op de lange termijn, dit is ook zo vastgelegd in de door de Raad aangenomen motie van 4 november 2010 (het betreft hier de motie van D66) De gemeente moet een retentiegarantie hiervoor afgeven In het rapport staat "tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn overeenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten is onder andere vastgelegd dat de exploitatiekosten, waaronder de kosten van voorbereiding, planvomting, bouwrijp maken en uitgifte van het gebied voor rekening van de initiatiefnemers zijn. Omdat met deze overeenkomsten het kostenaspect anderszins verzekerd is en het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is, beslist de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan dat er geen exploitatieplan wordt vastgesteld." Maar er zijn juist, middels de moties, nadere regels en eisen gesteld. Het vowbptschouw negeert dus hier de moties Wij eisen dat er opnames worden gemaakt voor en na de eventuele woningbouw. Op dezelfde wijze als dit is gebeurd bij de aanleg van de busbaan. Toen zijn er ook metingen verricht en zijn er vooropnames gemaakt. Te deponeren bij de notaris, alles op kosten van de gemeente ofwel de ontwikkelaar. Metingen te verrichten door verschillende onafhankelijke bureaus. Dit alles in overleg met de bewoners. Dan nog dit: momenteel liggen er al resultaten van metingen door de Provincie (gemaakt bij de aanleg van de busbaan) in de kluis van de notaris. Dus straks liggen er misschien de resultaten van metingen van twee verschillende projecten (busbaan en bouwproject Het Schouw) en ook nog eens van twee verschillende organisaties in, misschien zelfs twee verschillende kluizen. Hoe voorkomt de gemeente dan dat de een naar de ander verwijst en de bewoners van de Kanaaldijk de dupe worden Er ontbreekt een concrete juridische afdekking voor schadeclaims op de lange termijn. Een waarin onder meer de projectontwikkelaar verplicht wordt om zorg te dragen voor afdoende compensatiemaatregelen voor mogelijke schades. Tijdens maar ook na de uitvoeringsfase Wij willen ook concrete afspraken over de vraag hoe de ontwikkelaar schade aan belendende percelen en derden, ook na de uitvoeringsfase dus op langere termijn gaat compenseren, ook bij het eventueel plaatsen van een damwand CAR verzekering: Een van de belangrijkste zorgen van de huidige bewoners aan de Kanaaldijk is het risico van schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden (heien e.d.). Immers, onze woningen/opstallen staan op kwetsbare veengrond op kleefpalen. Erg gevoelig voor trillingen en (grond)waterhuishouding. Meerdere malen is dit aan de Gemeente gemeld en met betrekking van dit gegevens zijn er uiteindelijk zelfs moties voor aangenomen. De gemeente lijkt nu het probleem afgewenteld te hebben door simpelweg te opperen dat dit door een CAR verzekering wordt afgedekt. Graag willen wij heldere garanties dat de huidige bewoners aanspraak kunnen maken op schadevergoedingen Alle vier de bouwprojecten in Watergang worden los gepresenteerd. Er moet een koppeling gemaakt worden van alle bouw en uitbreidingsplannen en de plannen van de Provincie met hun project "bereikbaar Waterland". Immers, de optelsom der delen is meer dan wanneer elk initiatief apart wordt beoordeeld!

5 Waarom komt er een apart bestemmingsplan voor Het Schouw. Het oude uit 1995 betrof geheel Watergang. En dat is inclusief Het Schouw. In 1995 werd dit aangeduid als het zuidelijke deel buitengebied van Landsmeer. 1.2 Plangebied Het plangebied omvat de kern Watergang waar per 1 janaart inwoners woonden. Watergang is bij de gemeentelijke berindeling toegevoegd aan de gemeente Waterland. De tem was daarvoor onderdeel van de gemeente Landsmeer. Voor het gebied geldt het Uitbreidingsplan in onderdelen 'Watergang', vastgesteld door de Raad van de gemeente Landsmeer op S februari Voor het zuidelijk deel van het plangebied geldt het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Landsmeer fd.d. 14 novemhar De stelling van de Gemeente is: de kosten voor het herstel van schade zijn te allentijdevoor de ontwikkelaar. Het overdragen van de risico's aan een andere partij moet met toestemming van de gemeente en de Dorpsgemeenschap Watergang. Op basis van welke criteria geeft de Gemeente toestemming? Wat als de ontwikkelaar na de oplevering failliet gaat en er is alsnog schade bij de bestaande bewoners als gevolg van de bouw: bij wie kunnen wij dan terecht voor verhaal? Wij wijzen u hier nogmaals op de problemen die zijn ontstaan in Purmerend waar sinds november 2010 tot heden een 'kastje naar de muur" situatie bestaat. Zie ook recente publicaties in het Noord Hollands Dagblad. De opstelling van de gemeente is hier niet transparant en komt voor ons ook niet geruststellend over, in de zin dat we denken dat we er op kunnen vertrouwen Planschade en schadeclaims. Het plan heeft een onevenredig zware impact op de waarde van de bestaande huizen op de Kanaaldijk: De huidige woningen zullen onverkoopbaar blijken of aanmerkelijk in prijs verminderen. De bewoners zitten straks klem tussen enerzijds de hele drukke weg met heel veel herrie (N235) aan de voorkant. Aan de achterkant, dat nu als rustpunt fungeert, zijn hogere nieuwe woningen gepland. Vervolgens komt er ook nog eens een tweerichtings rondweg parallel aan de N235 om de woonblokken. Kortom, voor de nieuwbouw komt een 30 km/u zone en aan onze voorkant overweegt de Provincie nadrukkelijk een 80 km zone met zwaar verkeer, busbaan, spitsverkeer etc. en ook nog eens een rondweg parallel aan deze weg. Dit is echt te zot voor woorden! De bestaande huizen zullen als geluidswal gaan fungeren voor de nieuw te bouwen woningen. Dagelijks motorvoertuigen en overdag iedere 30 seconde een bus. Het is niet voor niets dat er op dit weggedeelte een snelheidslimiet geldt van 50 km per uur. Deze 50 km zone is overigens door de bewoners bevochten ten tijde van de aanleg van de busbaan. Hoewel misschien niet zo bedoeld zit er, ten opzichte van de huidige bewoners, iets denigrerends in de wijze waarop er in de stukken staat dat de nieuwe woningen van geluid worden afgeschermd door de bestaande woningen. Laat die zin maar eens op u inwerken. De nieuwbouw zal op verhoogde grond (1 meter) plaatsvinden. Met een erfafscheidingshoogte van 2 meter komt dit neer op 3 meter. Dit betekent dat de huidige bewoners alle perspectief op enig uitzicht dat er nu volop is, kwijtraken. Daarnaast wordt een goothoogte voorgesteld van 4 t/m 6,5 meter terwijl dit bij de bestaande huizen 3 meter is de totale bouwhoogte wordt aldus voorgesteld op maximaal 12 m. Dit is bij de bestaande bebouwing maximaal 9 m hoog. De bestaande bouwhoogte is toch maatgevend? Tevens is er een grote verhoging van het fijn stof niveau te verwachten als de snelheid op de Jaagweg wordt verhoogd en het Dollard bedrijventerrein wordt uitgebreid, (verhoging van de verkeersintensiteit met alle daarbij behorende gezondheidsrisico's.)

6 6 2. Communicatie en procedure: In de moties staat ook dat er op goede wijze gecommuniceerd dient te worden met de bewoners: hier is volgens ons nagenoeg geen invulling aan gegeven De informatie op de website van de Gemeente m.b.t. de bouwplannen o.a. van Het Schouw is niet consistent met de werkelijke gevolgde tijdlijnen en hebben de betrokken bewoners telkens onaangenaam verrast (onzorgvuldigheid of desinteresse?): Voorbeeld: Op de website staat:' ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 2e kwartaal 2012'. Volgens dezelfde website is er geen ontwerp wijziging bestemmingsplan. Dit terwijl wij al wel een voorontwerp hebben ontvangen en wij vóór 14 maart onze zienswijze moeten indienen. De planning van het project het Schouw ziet er in grote lijnen als volgt uit volgens op dezelfde website: Wanneer Omschrijving Tot april 2012 Opstellen voorontwerp bestemmingsplan, vooroverleg en verwerken reacties, behandeling ontwerp door gemeenteraad Mei - juni 2012 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan en verwerken zienswijzen Juli 2012 Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad Verlening omgevingsvergunning September - oktober 2012 Beroepstermijn bestemmingsplan Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat de gemeente ver vóór loopt op haar eigen planning, gezien de in onze ogen foutieve informatie voorziening op haar website. Hoe moet een burger die geen uitnodiging krijgt van de gemeente hier op kunnen anticiperen? En dan ook nog eens op tijd kunnen reageren? Volgens ons is de Gemeente ernstig in gebreke gebleven ta.v. de gevolgde procedure in termen van transparantie, communicatie en vaststelling en navolgen van de tijdlijnen De klankbordgroep is op 20 januari 2010 en 21 april 2010 op initiatief van de gemeente bij elkaar geweest. Daarna nooit meer bijeen geroepen. Naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep onder leiding van dhr. v/d Heijden zijn er zeer veel vragen opengebleven die tot nutoeniet zijn beantwoord. Wij hebben geen gelegenheid gekregen op de notulen te reageren. 2.2 Inspraakbijeenkomsten: er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met onze inspraak en klankbordgroep uitkomsten, voor wat betreft: verkeersintensiteit/verkeersveiligheid en parkeren, aantal woningen, natuur/varkensland, geluid en fijnstof Bijeenkomst bij HSB Op de bijeenkomst van 29 april 2011 van HSB met de omwonenden hebben wij van gedachten gewisseld over het voorgenomen plan. De bewonersvereniging van de woonarken is buiten beschouwing gelaten door HSB. Er zijn vervolgens verschillende aanpassingen gedaan in de tekeningen zonder hun medeweten.

7 Met regelmaat verstrekken van verkeerde documenten/ informatie, onderstaand een aantal voorbeelden: eerst krijgen we een mail waarin ons wordt gevraagd om te reageren voor 5 maart. Kort daarna ontvangen wij een corrigerende mail met de volgende tekst: 'Ik verzoek u vriendelijk om de eerder toegezonden documenten te vernietigen, als u dit bestand hebt gedownload. Uw adviesa/ooroveriegreactie zien wij graag uiterlijk 14 maart a.s. tegemoet. Met vriendelijke groet, Linda van Etten Gemeente Waterland Projectmedewerker" Dan slaagt de gemeente er tot twee keer toe niet in de juiste tekeningen en maquettes op de website te krijgen: Verzonden: 13 oktober :05 Aan: Roerdinkveldboom, Gerald Geachte meneer Roerinkveldboom, Dank voor uw geruststellende woorden maar als ik op uw website kijk onder "projecten en plannen" dan staat daar een heel andere tekening voor Het Schouw dan dat wij eerder van de gemeente Waterland ontvingen. Ik kan zo weinig anders dan wederom twijfelen aan de zorgvuldigheid van de procedures. Graag uw reactie. Met vriendelijke groet, Pieter de Groot To: Circumlocution Office Sent: Friday, October 14, :03 AM Geachte heer De Groot, Dank u voor uw opmerkzaamheid. Wij checken de website nog even goed (die is net gelanceerd) en zetten een recentere tekening erop. Met vriendelijke groet, Gerald Roerdinkveldboom, Projectmanager Verzonden: 12 november :25 Aan: Roerdinkveldboom, Gerald Geachte heer Roerdinkveldboom, Dank u voor uw compliment over mijn opmerkzaamheid. Ik zie dat de plattegrond inderdaad is aangepast. Nu nog graag de maquette want twee verschillende opstellingen werkt verwarrend. Met vriendelijke groet, Pieter de Groot Uit gemeentelijke stukken blijkt dat het voorontwerp wijziging bestemmingsplan voor Het Schouw al op 3 januari 2012 door de portefeuillehouder Hr. Kools is aangeboden aan de Raad. Hierin stelt men, dat er géén inspraak meer hoeft te worden gehouden met de klankbordgroep omdat de zienswijzen op het SPvE ruimschoots zouden zijn gehoord. Wel wordt de Dorpsgemeenschap bij het vooroverleg betrokken. Na overleg met hen hebben wij vernomen dat de hen in deze kwesties geen mening is toegedaan en dat ze alleen een adviserende functie wil hebben. Inhoudelijk moet u dus zeker wel bij de klankbordgroep zijn (deze is samengesteld op verzoek van de gemeente). De vooroverleg partners krijgen dan ook 6 weken de tijd om een vooroverlegreactie in te dienen. Het blijkt echter dat dit dan vóór 14 februari had moeten zijn. - Op 6 februari kregen wij op ons verzoek via , een papieren versie van het voorontwerp toegestuurd. Op 2 februari verzond mw. Etten een mail met de volgende tekst" Ik verzoek u om binnen 6 weken na verzending van deze schriftelijk advies uit te brengen over het voorontwerp." Later meldde zij dat de bezwaartermijn dan dus pas op 14 maart sluit. Uit dit alles blijkt verwarring, desinteresse en onzorgvuldigheid/slordigheid. Dit alles leidt bij ons tot grote zorgen voor de toekomst! 3. Bouwhoogtes/Bouwintensiteit 3.1. In het SPvE was sprake van 55 woningen, dit moest volgens de moties teruggebracht worden met 10%, naar maximaal 50. Maar in het huidige vowbptschouw is er sprake van 54 woningen. Hoe kan dit? Het lijkt er op dat men het aantal, buiten het Raadsbesluit om, gewoon weer heeft teruggebracht op het oude aantal Een realisatie van 54 woningen op een oppervlak van 1,5 hectare en met een maximale goothoogte van 4 t/m 6,5 plus bouwhoogte van 12 meter brengt een in de directe omgeving ongekende bouwdichtheid met zich mee, waardoor het landelijke karakter ernstig wordt aangetast. Volgens ons is de maatvoering van de huidige woningbouw maatgevend (goot max. 3 m bouwhoogte max. 9m). Daarnaast zal de grond worden verhoogd met 1 meter wat dus effectief 5 plus 9 meter wordt! 3.3. Over een aantal starters /senioren woningen (verplicht volgens het woningbouw programma van de gemeente) wordt niet gesproken.

8 Natuur: Website Nationale landschappen t.a.v. Nieuwbouw, zegt het volgende: 'Ja, er mogen nog wel nieuwe huizen worden gebouwd in een Nationaal Landschap. Maar nee, geen grote hoeveelheden, want grote nieuwbouwwijken tasten het aanzicht en de sfeer van een dorp aan. Wat nog wel nieuw mag worden gebouwd, is bedoeld om de eigen bevolkingsgroei te kunnen opvangen. Voor nieuwe inwoners van buiten de gemeente mogen geen extra woningen worden gebouwd. Omdat voor elke gemeente binnen een Nationaal Landschap is uitgerekend hoe groot de groei van de bevolking zal zijn, is bekend hoeveel woningen er mogen worden gebouwd. Hoe gaat de gemeente om met een dergelijke stelling. Trekt de gemeente er conclusies en / of consequenties uit? En hoe verhoudt zich dit tot de voorgenomen plannen niet alleen bij Het Schouw maar ook bv Stierenveld en andere woningbouwprojecten Goothoogte en hoogte erf afscheiding: Er wordt een goothoogte voorgesteld van 4 t/m 6,5 meter terwijl dit bij de bestaande huizen 3 meter is de totale bouwhoogte wordt aldus voorgesteld op maximaal 12 m. Dit is bij de bestaande bebouwing maximaal 9 m hoog. De bestaande bouwhoogte is toch maatgevend? Dan de erf afscheidingen. Het nieuwe plan komt met zijn peil hoogte ver boven onze tuinhoogtes te liggen. Dit houdt in dat als men aan de achterzijde van het erf een schutting van 2 meter plaatst, wij tegen een muur van 3 meter hoogte aankijken Landelijk Karakter: Om de woningbouw inpasbaar te maken in de omgeving en het woongenot van de nieuwe bewoners en omgeving te behouden dient de woningbouw volgens het zelfde landelijke karakter gebouwd te worden als de woningen in het dorp Watergang'. Dit houdt in dat de woningen op royale kavels, vergelijkbaar met de kavels in Watergang geplaatst dienen te worden. Verder zijn appartementen en grote aaneengesloten parkeervakken niet passend in de landelijke omgeving. Ook is hoogbouw niet passend in de omgeving. Passend zou zijn om de hoogte van de lintbebouwing te volgen, dit zou resulteren in puntdaken met een maximale hoogte van 9 meter. Gezien de oppervlakte van het totale kavel zou het reëler zijn hier ten hoogste in totaliteit niet meer dan 20 woningen te bouwen Geluid en fijnstof In de normen voor de nieuwbouw staat dat de locatie voor nieuwbouw voldoet aan de geluidsnormen. (Is dit met de norm als binnenstedelijk 63 LDen in dba als bovengrens? Of als buitenstedelijk 53 dba als bovengrens. Denk hierbij aan het nieuwe wetsvoorstel swung1-2.) Dit is te danken aan de huidige bebouwing. Deze woningen vormen als het ware een geluidswal voor de nieuwbouw. U lijkt te vergeten, dat er niet alleen oude woningen staan langs de Kanaaldijk maar daar ook nog mensen in wonen, die door de hoge geluidsbelasting aan de voorgevel hun rust zoeken achter in de tuin. Deze tuinen grenzen nu aan een weiland met agrarische bestemming. Hier in zitten vogels, hazen, padden, ransuilen etc. indien dit weiland verdwijnt en hier woningen komen zal ook vanaf de oostzijde extra geluid komen. Uit recente berichtgeving in de kranten blijkt dat gemeenten nog wel eens de hand lichten met fijnstof onderzoeken. Wij zeggen niet dat de gemeente Waterland zich daar aan schuldig maakt, maar wij zijn dermate ongerust over deze berichten dat wij er zeker van willen zijn dat het onderzoek door een onafhankelijk instituut gebeurd De autoweg en busbaan zorgen nu al voor veel geluidsoverlast. Er wordt simpel gesteld dat de huidige woningen een geluidswal zal vormen voor de nieuw te bouwen woningen. Dat de Gemeente dit voorstelt en zo denkt over de bestaande bewoners is ronduit schokkend. De huidige bewoners hebben al veel last van de enorme verkeersintensiteit (geluid, fijnstof) busbaan en autoweg te samen. Om dan ook "onze rustige kant" te belasten met geluid van nieuwe bebouwing, met daarbij wellicht de kans dat het weggeluid reflecteert in de nieuwe bebouwing terug naar ons, geeft geen blijk van voldoende inlevingsvermogen voor ons als huidige bewoners. Het is onacceptabel!

9 9 Is dit dan binnenstedelijk/buitenstedelijk gemeten (max. 63 binnen/53 Db buitenstedelijk lawaai, (zie wet op geluidshinder) Dit is bij een snelheidslimiet van 50 km/u. Dit wil de w werkgroep beter bereikbaar Waterland verhogen naar 80 KM/ul infomil.nl/publish/pages/66914/brief_tweede_kamer_14_december_2009_kenmerk_lok jwetsvoorstelmodemiseringinstmmentariumgeluidbeleidgeluidproductieplafonds_1.doc Is hier ook rekening gehouden met wetsvoorstel "Swung-1" en 2: introductie geluidproductieplafonds Woningbouw bij industrieterreinen: Voor industrielawaai komt een vergelijkbaar normstelsel: ondergrens 50 db; bovengrens 55 db. Voor woningbouw langsrijkswegengeldt een ondergrens van 50 db, daaronder zijn er geen verplichtingen. Daarboven is woningbouw toegestaan tot 55 db (bovengrens). Deze algemene regel geldt niet op een aantal uitzonderingslocaties, waar woningbouw wettelijk wordt toegestaan tot 60 db mits de gemeente een geluidbeleid voert en een zorgvuldige afweging betreffende locaties en geluidbeperkende maatregelen maakt. Deze locaties worden op een kaart aangegeven. Over de nadere uitwerking vindt nog overleg plaats tussen betrokken partijen. Volgens website geluidsbelasting per postcode: I 1454öO EQ33Q93U I 77 PQQQOQOQCk postcode: 1 mm huisnummer < SeS indicatie geluidkw akteï Lden in dba indicatie geluidkwaliteit in de leefomgeving >65 zeer slecht 4. Woningbouw voor Waterlanders 4.1 Dit suggereert dat de woningbouw er alleen is voor de eigen bevolkingsgroei! (3.5). Hoe wordt dit na oplevering volgehouden? Is het niet zo dat als de woningen opgeleverd zijn, dat dan een ieder het recht heeft, waar dan ook vandaan, om deze huizen te kopen. Ook hier lijkt de Gemeente een verwachting te wekken die zij niet kan waarmaken.

10 In de stedenbouwkundige visie wordt gesproken over "woningbouw voor Waterlanders en Watergangers". Maat tot op heden is op geen enkele manier hard gemaakt dat Waterlanders en Watergangers voorrang gaan krijgen op de sociale woningbouw, noch bij voorrang krijgen bij het aanschaffen van een koopwoning. Het vrijwel verdubbelen van het aantal woningen in Watergang, in een relatief kort tijdsbestek, maakt het zeer onwaarschijnlijk dat de gerealiseerde woningen door huidige bewoners van Waterland betrokken zullen worden. Het ligt eerder voor de hand, dat kopers uit andere gebieden worden aangetrokken die geen binding met Watergang /Waterland hebben. Het is dan ook onjuist om te suggereren dat na oplevering in de huizen alleen Waterlanders komen te wonen. 5. Aantasting van het woongenot van de bewoners en het landelijk karakter 5.1 Van de elf woningen aan de Kanaaldijk hebben de bewoners van vier woningen direct belang bij de bouw. Een woning op de Kanaaldijk is een huurwoning en de eigenaar kan na goedkeuring van het bestemmingsplan, de huidige woning slopen en vier nieuwe bouwen (een 400% uitbreiding) De bewoners van de overige zes woningen aan de Kanaaldijk te Watergang hechten zeer aan het wonen in een groene, landelijke omgeving die voor ons eigenlijk alleen nog aan de achterzijde van onze woningen van toepassing is. De huidige plannen voor het ontwikkelen van woningbouw tasten het landelijke karakter van het gebied en dus het gekozen woongenot aan. En zijn zeer bedreigend voor het Europees natuurgebied "het varkensland". 5.3 De grote toename van het aantal bewoners in de onmiddellijke nabijheid van de huidige woningen en het voornemen om de achterweg als een ringweg ontsluiting te geven op de Kanaaldijk zal zeker leiden tot toename van gebruik van de parallelweg langs de Kanaaldijk. Daar de parallelweg tevens doorgaand fietspad is, maar op dit moment doodlopend is voor autoverkeer is de verkeersintensiteit op dit moment redelijk veilig te noemen. Indien er een ontsluiting van de nieuwe wijk komt langs Kanaaldijk 75R, dan is de huidige doodlopende weg niet meer doodlopend en zal ook sluipverkeer een uitweg zoeken door de nieuwbouw. Daarbij komt dat de sociale controle weg zal vallen, indien er als maar auto's heen en weer rijden. De parallelweg langs de Kanaaldijk is niet berekend op tweerichtingsverkeer. 6. Milieu /natuurbescherming 6.1. Er wordt uit het vowbptschouw duidelijk dat er nog geen afdoend onderzoek gedaan is naar de gevolgen die de realisering van het bouwproject heeft voor het aangrenzende Natura 2000 gebied 'Het Varkensland'. Hierover hebben wij contact met de stichting Behoud Waterland en zij steunen ons in het feit dat als de huidige bufferzone verdwijnt de flora/fauna (met name vogels) in het Varkensland op zal gaan schuiven en dus minder ruimte gaat krijgen De verkeersdrukte zal als gevolg van de bouw van woningen op het Schouw toenemen. Deze verkeersdrukte zal extra geluidsoverlast met zich meebrengen, die het genot van "wonen in het groen aan de achterkant' zal ondermijnen, bovendien zal het verkeer extra fijnstof produceren. Van de volgende zaken dient onderzocht te worden of ze volledig binnen de geldende normen zullen blijven bij realisatie van de uitbreiding: verkeersveiligheid, fijnstof concentraties / geluidsbelasting 6.3. Richtlijn Natura Indien de mogelijke vrijstelling op grond van de voorgenomen verandering van het bestemmingsplan niet al afgewezen wordt op grond van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet, dient een gedegen onderzoek te worden gedaan naar significante gevolgen die het project kan hebben op de vogelsoorten die voorkomen in "Het Varkensland". Over padden (beschermde diersoort) wordt niet meer gesproken. Toch leven deze dieren achter onze woningen. Ook nemen we vleermuizen waar binnen het plangebied.

11 "Het Varkensland", een natuurgebied dat aan de oostzijde grenst aan het plangebied, is bij besluit van 24 maart 2000 door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 betreffende het behoud van de vogelstand (verder te noemen: de Vogelrichtlijn). Dit is dus in Europees verband, hoe wordt dit afgehandeld? Moet dit niet worden aangemeld bij de Europese Commissie? 6.5. Artikel 7 van de Richtlijn betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitat en wilde flora en fauna van 21 mei 1992, 92/43/EEG (verder te noemen: de Habitatrichtlijn) bepaalt dat artikel 6 van dezerichtlijnvan toepassing is op speciale beschermingszones die in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen. In artikel 6 van de Habitatrichtlijn is bepaald dat passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de leefgebieden niet verslechtert Ook mogen geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de speciale beschermingszones zijn aangewezen, voor zover die factoren - gelet op de doelstelling van de Vogelrichtlijn - een significant effect zouden kunnen hebben. Hoe gaat men dit opvangen nu de bufferzone wordt volgebouwd? 6.6. In het geval dat plannen of projecten worden ontwikkeld die mogelijk significante gevolgen hebben voor de soorten die voorkomen in speciale beschermingszones moeten bepaalde procedureregels in acht worden genomen, zo bepalen artikel 6 derde en vierde lid, van de Habitatrichtlijn. In deze bepaling is een afwegingsformule neergelegd, die dient door te werken in de besluitvorming over plannen en projecten. Pas wanneer zekerheid bestaat dat een bepaald project de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten mogen de bevoegde nationale instanties toestemming geven voor dat plan of project. Is dit gebeurd en kunnen wij hier inzage in krijgen? 6.7. Tot op heden is niet gebleken dat de gemeente voldoende onderzoek heeft ingesteld naar de gevolgen van de uitbreiding van "Het Schouw" voor de soorten die beschermd worden door de instelling van Het Varkensland als speciale beschermingszone. De leden van de Vereniging zijn van oordeel dat de gemeente een onderzoek moet instellen naar de mogelijk significante gevolgen die het project zou kunnen hebben voor de soorten waarvoor de speciale beschermingszone in Het Varkensland is aangewezen. Nu Het Varkensland grenst aan het te ontwikkelen gebied zijn dergelijke significante gevolgen niet op voorhand uit te sluiten, en zijn deze zelfs zeer aannemelijk In het vowbptschouw wordt gesproken over bepalingen tijdens de bouwperiode (geen bouwlampen, trillingsvnj heien, buiten de broedperiode etc.) Wat het effect is op de natuur als de woningen er eenmaal staan wordt niet onderzocht Zo wordt bv niet bepaald dat de nieuwe woningen geen vér schijnende buitenverlichting mogen hebben aan de gevel, dit valt natuurlijk nooit te voorkomen als ook auto verkeer op het achter weggetje wordt toegestaan. Hoe dan ook als er woningen komen heeft de natuur er hinderlijke gevolgen van. De vogels zullen voor ons als bewoners van de kanaaldijk verder van onze huizen gaan broeden Het terrein van HSB, waar een agrarische bestemming op zit fungeert al jaren als buffergebied tussen Natura 2000 gebied. Varkensland is Europees beschermd gebied. Ook zullen de uilen die tot nu toe jaarlijks in onze boom nestelen dan nooit meer terugkeren

12 Ecologisch rapport: Mag er gebouwd worden aan de rand van een Natura2000 gebied, en wat is de beschermde status van een Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De groenstrook tussen de nieuwe wijk en het arkenpad is EHS, gezien de krappe parkeernormen in het bouwplan voorzien wij misbruik van de EHS als alternatieve parkeerstroken Natuurpad. In het plangebied tussen nr. 83 en nr. 85 staan op de Kanaaldijk 4 woningen ingetekend. In het kader van Natura 2000 is dit stuk op perceel kanaaldijk een natuurpad. ' 'evens is in dit stuk het aanwezige gehalte aan zink aanleiding voor nader onderzoek Over de plannen om de gehele Jaagweg 80 km te maken wordt niet gesproken. Kijkend ook naar het totaalplan (vier bouwprojecten en de Dollard) heeft dit een enorme impact op alle meetwaarden (fijnstof, geluidsoverlast, milieu, etc., etc.). De grenswaarden voor geluid en luchtverontreiniging zijn bereikt. Waarom dan nog meer bouwen en wat zijn die eindwaarden dan? Ook zijn er nieuwe normen te verwachten voor nieuwbouw, niet alleen t.a.v. binnenatmosfeer, maar ook het buitenklimaat (geluid/fijnstof) moet volgens nieuwe nonnen worden gemeten. 7. Bodemsanering Het hele verhaal over het saneren is moeilijk te begrijpen. Wat wordt er nu gesaneerd en afgegraven en hoe zit het met de vervuiling in onze tuinen? Verandering van grondwaterstromingen tgv plaatsen van damwanden tb.v. nieuwbouw, kan ook oude vervuilingen naar boven doen stromen. Veroorzaakt door transportbedrijf Van Riessen en autobedrijf Van der Meijden. Er is in het verleden minimaal 2000ltr dieselolie gelekt waarna alleen de tanks zijn gesaneerd. Het betreft minerale oliën die zich middels de grondwaterstromen kunnen verspreiden. Op basis van deze stelling kan ook onze grond vervuild zijn, moeten worden gesaneerd op kosten van Van Riessen / Van der Meijden, of wie er dan ook verantwoordelijk voor is. Wij willen dan ook zo spoedig mogelijk een onafhankelijk grondonderzoek, op kosten van de gemeente of ontwikkelaar. 8. Kanttekeningen bij de plattegrond van het voorontwerp Het is momenteel in de tuinen van de huidige bewoners al extreem drassig/moerassig. Als de bouwgrond met 1 meter wordt opgehoogd dan kan er sprake zijn van toenemende wateroverlast. Hoe gaat men dit voorkomen? 8.2. Tevens is er tijdens de bijeenkomst in Volendam op kantoor HSB besproken dat de aan te leggen sloot in open verbinding komt met doorgaand vaarwater. Dit staat in het voorontwerp niet zo genoemd! Het is juist de enige sloot die niet venbonden zal worden met open vaarwater. Is dit een vergissing of is het bewust? 8.3. Er wordt niet gesproken over voldoende ruimte voor de grote bomen in de tuinen van huidige bewoners. Zo kan de nieuwe sloot nooit recht achter de tuinen aangelegd worden en zal er een natuurlijke kromming in moeten komen om de worteling van deze hoge bomen te waarborgen. Hier willen wij ook graag advies van een door ons aan te wijzen expert op kosten van de ontwikkelaar. Deze verlegging van de sloot zal ten koste moeten komen van de ontwikkelaar en dus van het erf oppervlak van de daar gedachte woningen.

13 Ook was er beloofd een hoogte doorsnede te maken. Wij hebben toestemming gegeven voor metingen. De hoogte doorsnede hebben wij tot nu toe nog niet gezien. Zonder dit te visualiseren kunnen wij ons geen voorstelling maken van bouwhoogtes t.o.v. bestaande bebouwing en de mogelijke gevolgen daarvan De nieuwe woningen in het plangebied zijn bestemd als Wonen'. De woningen moeten binnen de bouwvlakken worden gebouwd. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd. Zowel hoofdgebouwen als aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen één meter uit de perceelsgrens worden gebouwd. Hiermee wordt verrommeling?? voorkomen. Met andere woorden. De randvoorwaarden die in het vowbptschouw geformuleerd worden zijn zo ruim dat het woongenot van de bewoners van de huidige woningen aan de Kanaaldijk te Watergang ernstig aangetast zal worden bij benutting van de in het vowbptschouw gegeven speelruimte. Betekent dit dat men er maar op los kan bouwen zolang het maar de naam bijgebouw heeft? Waar mag men schuurtjes plaatsen in de tuinen, hoe groot mag het maximaal te bebouwen oppervlak zijn? Zo te zien wordt het te bebouwen oppervlak van de huizen al 4x zo groot als de bestaande woningen Herziening bestemmingplannen kleine kemen waterland Volgens de nota van uitgangspunten loopt de Gemeente achter met herziening van bestemmingsplannen. Het betreft locaties grenzend aan waar het nu over gaat. Hoe wordt dit ingebed in het geheel en wat gaat dit voor ons betekenen? En hoe verhoudt zich dit tot de rode contouren? 8.7. Wordt er wel gebouwd binnen het Rijksbeleid gezien de relatieve omvang van de bouwprojecten, totaal meer dan 500% toename op het Schouw. In het rapport staat: Gezien de kleinschaligheid van het voornemen is Rijksbeleid hierbij niet van belang. Hoe groot moet iets dan zijn om aan het Rijksbeleid te raken. We praten hier in Watergang wel over vier bouwprojecten. Het totaal van de vier projecten met alle infrastructurele impact (zoals verplaatsen van het pontje, en de voorgenomen verhoging van de snelheidslimiet op de Jaagweg). De norm die hier op het Schouw wordt gehanteerd is een uitbreiding met 50/54 woningen op een bestaand aantal van elf. Dit is een uitbreiding met 500%!! 8.8. Twaalf parkeerplaatsen. Waar komen die geplande twaalf parkeerplaatsen aan de Kanaaldijk en wie is eigenaar van de grond waar ze moeten gaan komen? Alle geplande parkeerplaatsen t.b.v. de nieuwe woningen zullen binnen het plan moeten komen en niet langs de parallelweg, in een onoverzichtelijke bocht waar nu de bushalte is Kleinschalige bedrijfsvoering aan de woningen, dit "kan" ook weer extra verkeer aan de achterkant veroorzaken. Tevens vragen we ons af of hier normen aan gesteld worden m.b.t. geluidsoverlast en vervuiling. 9. Veiligheid 9.1. Verkeersveiligheid. Er zal onderzocht moeten worden wat de effecten van de gezamenlijke uitbreidingsplannen 'Uitbreiding bedrijventerrein de Dollard' en 'woningbouw het Schouw* op de verkeerscirculatie zullen hebben. Tijdens de avondspits is er momenteel alteweinig opstellingsruimte bij het stoplicht. Zonder afdoende maatregelen zal er bij toenemende verkeersdruk een chaos ontstaan. Aangezien de afslag van de provinciale weg de enige ontsluiting is van de beoogde uitbreiding, de Dollard, de woonarken en de achtergelegen agrarische bedrijven wordt in geval van een calamiteit (denk bv aan de jaarlijkse vuurwerkopslag/verkoop) de veiligheid van de bewoners op het spel gezet.

14 Verder lijkt ons dat voor de uitbreiding van De Dollard en Het Schouw ook de normale ontsluiting moet worden aangepast, gezien het gebrek aan opstelmogelijkheden bij het stoplicht om de N235 op terijden.dit moet goed worden afgestemd met de provincie. Wij hebben dit ook duidelijk aangegeven in eerdere bezwaren en ook nog bij het overleg over het verplaatsen van de pont en doortrekken van de busbaan. Dit is in ontwikkeling bij de Provincie op dit moment, zij wisten tot vorig jaar november nog niets van de plannen van de gemeente Waterland om extra woningen op Het Schouw te bouwen en het industriegebied uit te breiden. Dus overleg is daar blijkbaar niet geweest Het mag niet zo zijn voor het woningbouwplan er een weg langs de woningen wordt doorgetrokken zodat er een soortringwegontstaat, i.p.v. gewoon het stuk doodlopend te laten. Hierdoor zou ook voor het huidige intensieve fietsverkeer een extra risicovolle situatie ontstaan, zowel op ons "draaipleintje" als bij het stoplicht om de N235 op te kunnen gaan. Door het creëren van een rondweg: is de inrit aan de Kanaaldijk niet meer doodlopend en zullen er vrachtwagens inrijden die dan vervolgens hun uitweg zullen zoeken via de nieuwe wijk. Ons voorstel is dan ook om het achterweggetje doodlopend te laten. Dit komt de rust zeer ten goede 9.4. Risico en vluchtwegen bij calamiteiten (externe veiligheid) De huidige verkeerssituatie op de parallelweg bij Het Schouw is niet toereikend. Er zijn geen opstelmogelijkheden bij het stoplicht voor intensiever verkeer om de N235 op te komen, dit heeft de gemeente nog steeds niet gecommuniceerd met de eigenaren van de weg Waterschap en provincie. Ook is hier planologisch gezien geen ruimte meer voor. Er wordt geen rekening gehouden met de mate van de uitbreiding en de aard van de bedrijven op de Dollard. Het aantal bedrijven neemt fors toe t.o.v. nu, en de aard van de bedrijven brengt een veel hoger risico (rampen etc.) met zich mee. Er is geen brandweer meer in Watergang. Als er iets gebeurt, zijn we afhankelijk van de brandweer uit Purmerend of Amsterdam Noord. Is dat wel verantwoord bij een woonwijk? Wat kunt u ons melden over de aanrij tijden van de nooddiensten. Hetrisicoanalyse rapport is gebaseerd op sterk verouderde gegevens uit We moeten niet uit het oog verliezen dat de toegangsweg naar de arken uitermate smal is en er weinig mogelijkheden zijn om deze weg te verbreden. In het rapport van de risico analyse wordt aanleg van vluchtwegen naar het oosten en zuiden genoemd. Hier doet men blijkbaar niets mee. Bij calamiteiten is de weg veel te smal en kunnen ook de ark bewoners geen kant op! 1 * f 10. Conclusie Ik verzoek uw College, namens de bewoners van de Kanaaldijk bij het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan woningbouw Het Schouw, rekening te houden met de hier naar voren gebrachte bezwaren/zienswijze/vooroverleg reactie. Voorts verzoek ik u ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze zaak.

15 Handtekeningenlijst bij 11 maart 2012 Hoogachtend, de bewoners R. Nagessersing Kanaaldijk AC Watergang V. P. de Groot, Kanaaldijk AC Watergang 7 H. Goercharn, Kanaaldijk AC Watergang U-trj-loil. H. Balsing. Kanaaldijk AC Watergang H. Brandjes. Kanaaldijk 75 T 1454AC Watergang

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening

Goedereede. Kerk Preekhillaan. bestemmingsplan. adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan adviseurs ruimtelijke ordening Goedereede Kerk Preekhillaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0511.GDRKerk10-BP30

Nadere informatie

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam

Behandeling zienswijzen Zocherstraat 23-25 te Amsterdam Bezoekadres Bos en Lommerplein 250 1055 EK Amsterdam Postbus 57239 1040 BC Amsterdam Telefoon 14020 Fax 020 253 0727 www.west.amsterdam.nl info@west.amsterdam.nl Directie Vergunningen en dienstverlening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid).

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid). Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten Secretariaat: Prinses Margrietlaan 32 2252 GL Voorschoten Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Beroepschrift

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie