Krijgt het LIV een vierde partner?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krijgt het LIV een vierde partner?"

Transcriptie

1 Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot een grote vangst

2 VOORWOORD L I V J a a r v e r s l a g Op de voorzijde Opslagplaats motoren bij inval Redactie Kirsten Pebesma Ontwerp Henk Kuipers Voor u ligt het jaarverslag Een jaar waarin goede stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het LIV. Het accent lag daarbij op een sterkere informatiepositie en inhoud geven aan de rol van informatiecoördinator. Een andere belangrijke stap die in 2012 zijn beslag zal krijgen, is de uitbreiding met een vierde partner, de Belastingdienst. Daarnaast moet de bestaande dienstverlening op niveau gehouden worden terwijl de middelen schaars zullen blijven. Effectief samenwerken is daarom het motto. En juist daar ligt de kracht van het LIV. Het LIV brengt steeds beter en sneller trends en ontwikkelingen in kaart. En ook met die informatie wil het LIV zijn relaties ondersteunen en adviseren. Het LIV is blij met het vertrouwen van de partners en relaties en zal zijn best doen dit te blijven verdienen. Hendrik Steller Hoofd LIV Productie Coördinatie RDW Communicatie 2 Kijk ook op

3 INHOUD 2 Voorwoord 3 Inhoud 4 Profiel en Partners 5 Diensten en producten 6 Governance 8 Raad van Toezicht 9 Gestolen 10 Managementteam 12 LPTV 13 Autodiefstal na woninginbraak 14 Binnenste Buiten 16 resultaten operationele activiteiten 20 Criminele bende opgerold 21 Belastingdienst Interview Erik Kwintenberg 22 Resultaten strategische activiteiten 24 Grote vangst bij toeval 27 event 27 Vooruitzichten 28 Jaarrekening 29 Betrouwbaarheidsverklaring 3

4 L I V J a a r v e r s l a g PROFIEL EN PARTNERS Profiel Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband tussen de RDW, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Missie LIV Het LIV wil vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een effectieve bijdrage leveren aan de ondersteuning bij opsporing en bestrijding van criminaliteit in de mobiliteitsketen. Hierbij fungeert het LIV als het informatie- en kenniscentrum. Het LIV realiseert dit door nauwe samenwerking tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties.door deze samenwerking ontstaat een betere informatieuitwisseling waardoor voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door enerzijds informatieuitwisseling binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en anderzijds het ter beschikking stellen van elkaars informatiesystemen. Het LIV werkt voortdurend aan het bevorderen van naamsbekendheid en klantenbinding door optimale dienstverlening. Taken LIV Het LIV, dat is gehuisvest bij de RDW in Veendam en de KLPD in Driebergen, adviseert en ondersteunt de drie betrokken organisaties bij criminaliteitsvraagstukken en projecten. Zo verschaft het LIV informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken en analyseert het statistieken, zoals diefstalcijfers. Door gegevens van deze drie organisaties te koppelen, verkrijgt het LIV een meer volledig en accuraat beeld van voertuigcriminaliteit. Het LIV wisselt daarnaast ook informatie uit met de RDW-keuringsstations, de afzonderlijke politiekorpsen en andere publieke opsporingsdiensten, individuele verzekeringsmaatschappijen en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Partners De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De 25 korpsen leveren een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit in hun eigen stukje Nederland. Het KLPD organiseert de landelijke politietaken. De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de Nederlandse politie als geheel. De RDW bewaakt de veiligheid- en milieuaspecten van het (Nederlandse) voertuigpark. Van alle voertuigen beoordeelt de RDW of voldaan is aan wet- en regelgeving. Ook registreert de RDW de gegevens van ruim zeven miljoen voertuigen, hun eigenaren en bijbehorende documenten. De registers zijn een belangrijke informatiebron voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo vormt de RDW een verbindende schakel tussen overheid en markt. De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. Het VbV behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse verzekeraars, de voertuigbranche, de leasemaatschappijen, verhuurbedrijven en andere partijen die door voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit worden benadeeld. Het VbV doet dit middels voorkomen, bestrijden, verhalen en analyse. 4

5 DIENSTEN EN PRODUCTEN Het LIV is het centrale meldpunt voertuigcriminaliteit voor de partners (de politie, VbV en de RDW) en andere publieke opsporingsdiensten, individuele verzekeringsmaatschappijen en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Vanuit deze rol levert het LIV de volgende diensten en producten: Analyse Het leveren van informatie aan de hand van opgeslagen gegevens (voornamelijk cijfers). Door deze gegevens te analyseren en interpreteren wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven. De nadruk ligt op analyse van de diefstalcijfers, herijking (opsporings)procedures en wetgeving. Doel is om vroegtijdig criminaliteitstrends te signaleren. VoertuigIDentificatie Het ondersteunen van de partners, opsporingsinstanties en de keuringstations door identificatiegegevens te verstrekken, waarmee de echtheid van een voertuig (het origineel) kan worden gecontroleerd en vastgesteld. Indien noodzakelijk wordt een voertuig door de forensisch voertuigidentificatieonderzoekers onderzocht om de identiteit vast te stellen. Opsporingsondersteuning Het ondersteunen van de partners en opsporingsinstanties bij onderzoeken naar voertuigcriminaliteit. In concrete cases wordt opgetreden als verlengstuk van de recherche. De assistentie wordt verleend door het verstrekken van informatie uit onder andere het kentekenregister. Falsificaten Het onderzoeken van allerlei documenten zoals rijbewijzen en kentekenbewijzen (zowel nationale als internationale) zodra er bij de controlerende autoriteit twijfel over de echtheid -ervan bestaat. 5

6 GOVERNANCE Het LIV is een privaat-publiek samenwerkingsverband tussen het Korps Landelijke Politiediensten, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de RDW. Het LIV is het expertisecentrum voor Landelijk Parket Team Verkeer - is juridisch toezichthouder in het kader van de buitengewone opsporingsambtenaren; - wordt pro-actief en structureel geïnformeerd door het managementteam LIV; - in ieder geval vier keer per jaar is er overleg tussen het LIV en het LPTV van het OM; - is intermediair in het kader van uit te zetten onderzoeken. L I V J a a r v e r s l a g voertuigcriminaliteit en zware criminaliteit waarbij voertuigen zijn betrokken. De minister van Justitie heeft het LIV bij afzonderlijke categoriale beschikking aangewezen als organisatie die voor de bestrijding van voertuigcriminaliteit onderzoek doet en rechercheert in informatiesystemen. Alle medewerkers van het LIV zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn beëdigd door de korpschef van de Regiopolitie Groningen. In de Wet Politieregisters is vastgelegd dat tussen politie- en LIV-medewerkers een vrije uitwisseling van informatie mag plaatsvinden. Naast deze wettelijke regeling geldt voor het VbV de instellingsbeschikking van het ministerie van Justitie, de minister van Infrastructuur en Milieu en het privacyreglement van de RDW, waarin de informatieuitwisseling met derden is geregeld. Daarnaast is het systeem waarin alle medewerkers van het LIV werken aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als laatste worden de processen van het LIV jaarlijks gecontroleerd door PwC. Raad van Toezicht LIV - bestaat uit drie leden - één vertegenwoordiger van elk van de deelnemende partijen, - ziet toe op de werkzaamheden van het managementteam en staat dat met raad en daad terzijde; - geeft goedkeuring aan onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, organisatiewijzigingen en investeringen; - benoemt de leden van het managementteam; - is bestuurlijk verantwoordelijk voor het LIV. Managementteam LIV - bestaat uit drie leden, elk van de deelnemende partijen is met één lid in het managementteam vertegenwoordigd; - is belast met de dagelijkse leiding van het LIV; - is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen taken; - ziet toe op correcte naleving van het reglement voor het financiële beheer en van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Hieronder volgt een overzicht van de taken en bevoegdheden van de diverse partijen: Korps Landelijke Politie Diensten - buitengewoon opsporingsambtenaren worden beëdigd door de korpschef van het KLPD te Driebergen of een namens hem gemandateerde commissaris van politie van het KLPD; - de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen is direct toezichthouder van het LIV. Overige belanghebbenden Om als centraal meldpunt en adviesorgaan te kunnen fungeren, onderhoudt het LIV op gestructureerde wijze relaties met diverse andere politiediensten en verzekeraars en verschillende brancheorganisaties. Werkoverleg AVc Het management van het LIV neemt deel aan het projecten- en werkoverleg van de Stichting AVc. 6

7 Hierin wordt de voortgang van de diverse strategische projecten besproken. Het AVc is een belangrijk platform in de strijd tegen voertuigcriminaliteit, waarin de volgende partijen deelnemen: Ministerie van Veiligheid en Justitie, RDW, Raad van Hoofdcommissarissen, OM, Verbond van Verzekeraars, ANWB, RAI, BOVAG, TLN en ARN. De focus ligt op strategische afstemming en vrijwillige coördinatie tussen de diverse betrokken partijen. In dit werkoverleg stemmen AVc, VbV en het LIV hun werkzaamheden af. Stuurgroep Voertuigcriminaliteit RDW (SVR) Een kwartaaloverleg tussen de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, het LIV en de RDW. In dit overleg worden allerlei processen en procedures, voornamelijk bij de RDW, tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze verder kunnen worden verbeterd in verband met fraudebestrijding. Vanuit dit overleg worden projectvoorstellen gedaan. PAT-overleg Tweemaandelijks overleg tussen de Permanente Auto Teams, het VbV en het LIV over de laatste ontwikkelingen om de identiteit van voertuigen vast te kunnen stellen. Werkgroep Identificatie Voertuig (WIV) Een werkgroep binnen de RDW die problemen op het gebied van het vaststellen van de identiteit van voertuigen oplost. BRUIS (Bovenregionale Uitwisseling van Informatie en Services) Landelijk overleg tussen LIV en politievertegenwoordigers om de laatste stand van zaken op operationeel gebied te bespreken in het kader van voertuigcriminaliteit. Preventiecommissie (overleg voertuigbranche- Politie) Een tweemaandelijks overleg over veiligheid tussen de voertuigbranche, VbV en politie. Wat kan de voertuigbranche doen om te voorkomen dat voertuigen worden ontvreemd? Uit dit overleg komen oplossingen als betonnen pilaren voor showrooms, maar ook beveiligingssystemen. Meest gestolen auto boven 200 PK: Mercedes Benz S65 AMG met 611 PK Zie ook pagina 9 7

8 RAAD VAN TOEZICHT Het aantal voertuigdiefstallen is de laatste jaren stabiel. Afgelopen jaar hebben we wel een stijging gezien van het aantal auto s dat De kracht van het LIV is dat informatie vanuit verschillende partijen wordt gecombineerd en uitgewisseld binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn. Verkerk: Maar die uitwisseling gaat nooit gelijk op. Afhankelijk van een onderwerp vraagt dat voor de één soms wat meer inspanning dan voor de ander. Van den Boom vult aan: We opereren altijd op het scherpst van de snede. Je hebt te maken met drie verschillende partners, met elk hun eigen rol en hun eigen belangen. Ondanks dat moet de lijn worden vastgehouden, en dat vraagt permanent investeren door alle partijen. wegblijft, aldus Wouter Verkerk, die het VbV in de Raad van Toezicht L I V J a a r v e r s l a g vertegenwoordigt. We hebben elkaar dus nog steeds heel hard nodig. Dat is ook de conclusie die bij de politie wordt getrokken. Koos van den Boom, namens de KLPD in de Raad van Toezicht: Bij de vorming van de Nationale politie die op dit moment plaatsvindt, is het kader dat we meekrijgen: zoek samenwerking op. We hebben veel andere partijen nodig om antwoord te vinden op sommige vormen van criminaliteit. Het realiseren van publiek-private samenwerkingen wordt gepromoot binnen de Nationale politie. Het publiekprivate samenwerkingsverband LIV dat in 2012 tien jaar bestaat, vormt daarvan een goed voorbeeld. Vanuit schaarste aan middelen moet je de capaciteit zo goed mogelijk inzetten, vervolgt Van den Boom, door gebruik te maken van expertise van andere partijen kan de politie de beschikbare capaciteit inzetten op opsporing. Zo n samenwerking vraagt wel de nodige inspanning van alle partijen. 8

9 GESTOLEN Terugkijkend op 2011 constateert Zeger Baelde (RDW) dat het een enerverend jaar is geweest. Er zijn weer duidelijk puntjes op de i gezet. Het LIV heeft absoluut toegevoegde waarde en is rijp voor een nieuwe fase. Die nieuwe fase dient zich aan in de vorm van de Belastingdienst. In 2011 heeft de Belastingdienst de intentie uitgesproken om vierde partner te worden bij het LIV. In 2012 moet dit zijn beslag krijgen. Verkerk: De uitdaging voor komend jaar wordt dus om een samenwerking op te zetten met vier partners. Een goede samenwerking die voor alle partijen rendeert. We zullen opnieuw de kaders moeten vaststellen: onze samenwerking wordt nog effectiever als de informatie ook gebruikt kan worden om crimineel vermogen te ontnemen en de schade te verhalen." "We opereren altijd op het scherpst van de snede" De nieuwe partner die bij het LIV komt, maakt ook een nieuwe overeenkomst noodzakelijk op basis waarvan de partijen samenwerken. Baelde: Een goed moment om deze ook te actualiseren naar deze tijd. Dan kan het LIV weer een aantal jaren vooruit. Bovendien kun je dan heroverwegen of het LIV moet worden ingebed in de regelgeving via de moederorganisaties. Nieuwe taken die eventueel naar het LIV komen, vragen daar in ieder geval wel om. Zo is er sprake van dat het LIV een rol krijgt in Tanken zonder betalen en Online Kilometer Registratie. Daarvoor heeft het LIV echter wel een wettelijke basis nodig die er nu niet is. Hoe dan ook, één ding staat bij dit alles voor Baelde voorop: Ik geloof in voorspelbare dienstverlening. Als mensen weten wat ze aan je hebben en je doet het goed, dan kom je een heel eind. Als je beide landkaarten bekijkt zijn ze zo goed als gelijk aan elkaar op één uitzondering na: in Midden- en West- Brabant worden duidelijk meer auto s van 200 pk en meer gestolen. De hittekaart hieronder geeft aan dat er in die regio iets aan de hand is. Daarop ingezoomd zien we dat veel van die sterke, snelle voertuigen gestolen worden om daarna bij het plegen van andere criminele activiteiten te worden ingezet. 9

10 MANAGEMENTTEAM L I V J a a r v e r s l a g Rob Smitskamp Paul Wiggemansen Hendrik Steller LIV krijgt steeds meer coördinerende rol In het MT heeft een wisseling plaatsgevonden. Paul Wiggemansen van de KLPD heeft het stokje overgenomen van Gijs Klein. De andere twee leden zijn gebleven. Het VbV wordt vertegenwoordigd door Rob Smitskamp, de dagelijkse leiding van het LIV is in handen van Hendrik Steller. 10

11 Het LIV heeft in 2011 een belangrijke verdiepingsslag gemaakt. Smitskamp: Het LIV heeft een slag gemaakt van plat informatie leveren naar het leveren van informatie met hoge toegevoegde waarde." Dat is niet de enige verandering die het LIV heeft ondergaan. Het LIV krijgt ook steeds meer een coördinerende rol. De politie is anders tegen het LIV aan gaan kijken. Niet meer alleen informatie halen, maar het LIV de coördinatie binnen onderzoeken geven omdat het LIV overzicht heeft en verbanden kan leggen. En de RDW wil nieuwe taken en de daarbij behorende bevoegdheden bij het LIV neerleggen, zoals tanken zonder betalen en kilometerregistratie. Daarvoor ontbeert het LIV nu echter nog een juridische basis, aldus Steller. Een andere verbreding is de Wet Verstrekking Politiegegevens die het mogelijk maakt om informatie van de politie aan andere partijen te verstrekken. Iets dat het LIV tot op heden nog niet mag. Ook hiervoor is een juridische basis nodig. Er komt enige spanning op het verstrekkingenbeleid te staan, aldus Steller. Hierin is vastgelegd welke informatie we aan wie mogen verstrekken. Nu het LIV zo n ontwikkeling doormaakt, lijkt het een goed moment om dat beleid te herijken. Er blijft altijd een spanningsveld tussen de individuele belangen van de partijen. Maar je deelt ook een gezamenlijk belang en dat is het uitgangspunt van deze samenwerking. "Via de moederorganisaties willen we het LIV in de wet verankeren" De komst van de Belastingdienst als vierde partner en het daarmee gepaard gaande nieuwe convenant, biedt ook meteen kansen om het LIV een nieuw decennium in te trekken. Steller: We zullen goed kijken welke taken en bevoegdheden bij de moederorganisaties thuis horen en welke bij het LIV. Via de moederorganisaties willen we het LIV in de wet verankeren zodat er wel een juridische basis is voor nieuwe werkzaamheden die horen bij het LIV. Samenwerking Diverse ontwikkelingen binnen de politie geven ook ruimte voor het LIV. Wiggemansen: Vroeger was de insteek dat de politie alles zelf moest doen. Dat is gewoon niet haalbaar meer, daarvoor ontbreekt het aan capaciteit. Bij de vorming van de Nationale politie zoekt de politie dan ook nadrukkelijk naar meer samenwerking met andere publieke en private partijen. Het LIV is natuurlijk een mooi voorbeeld van een inmiddels al tien jaar goed functionerend publiek-privaat samenwerkingsverband. Toetreding Belastingdienst In 2012 staat een nieuwe grote stap op het programma: de toetreding van de Belastingdienst. Een partij die ook heel veel informatie heeft over voertuigen en fraude. Dat wordt een nieuwe zoektocht, aldus Smitskamp hierover. Wij als MT zullen samen met alle betrokken partijen opnieuw door het proces moeten en kijken waar het gezamenlijk belang zit. 11

12 LPTV PRIJST INTEGRALE AANPAK L I V J a a r v e r s l a g Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) is pleitbezorger van een integrale aanpak van voertuigcriminaliteit. Willebrord Freijsen, hoofd van het LPTV ziet een spilfunctie voor het LIV weggelegd: In 2011 is de rol prima verder opgepakt, een goede opmaat voor het tienjarig bestaan van het LIV in Freijsen hecht veel waarde aan het delen van informatie: Het LIV maakt de informatievergaring en veredeling waar. Dat geldt voor diverse vervoermiddelen, van fiets tot en met vrachtwagencombinatie. De unieke publiek-private samenwerkingsconstructie met gespecialiseerd personeel vanuit het verzekeringswezen, politie en RDW maakt het voor opsporingsinstanties aantrekkelijk het LIV te bevragen bij de aanpak van voertuigcriminaliteit. Programmatische aanpak De samenwerking tussen de publieke en private partners is leidend (geweest) in diverse initiatieven rond, bijvoorbeeld, de aanpak van kloonauto s, valse rijbewijzen en kentekenplaten, en rondtrekkende dadergroepen. Maar het helpt ook bij het intensiever uitwisselen van (voertuig-)informatie bij de aanpak van een specifiek postcodegebied of bedrijventerrein waar illegaliteit in de autohandel wordt vermoed. Barricades opwerpen Het OM is in het kader van de programmatische aanpak in samenspraak met het LIV en de andere partners ook nauw betrokken bij het opstellen en de uitwerking van een zogenoemd barrièremodel. Het model definieert (werk-)processen in de automotivebranche waarin barricades worden opgeworpen om het criminelen lastig(er) te maken hun slag te slaan. Landelijke Eenheid Het Landelijk Parket zal in het te verschijnen Nationaal Dreigingsbeeld 2012 bijzondere aandacht voor voertuigcriminaliteit vragen. Freijsen: De toekomstige Landelijke Eenheid (nu KLPD) zal zich nog nadrukkelijk(er) bezighouden met de aanpak van verkeers-, transport- en vervoerscriminaliteit rond de grote verkeer- en vervoerassen in Nederland. Die zijn voor ons land essentieel vanuit economisch oogpunt. Het zijn ook de plekken om de criminaliteit rond persoons- en vervoerstromen aan te pakken. Denk daarbij aan mensenhandel, mensensmokkel, high speed crime tot en met grove verkeersovertredingen. Het Landelijk Parket is nauw betrokken bij die infrastructurele benadering van de toekomstige Landelijke Eenheid en is er voorstander van dat de verbinding tussen die Eenheid en de nieuw te vormen (tien) geografische eenheden tot stand wordt gebracht. Zowel op terreinen als informatieuitwisseling als (gezamenlijke) interventies. Het Landelijk Parket kan een verbindende rol spelen. 12 Toekomst Freijsen ziet ook in de toekomst het LIV als scharnierpunt in de integrale aanpak van voertuigcriminaliteit: Het jubileum in mei 2012 zal ongetwijfeld in het teken staan van die nieuwe kansen om met de vele publieke en private partners in de voertuigwereld een flinke impuls te kunnen geven aan de focus op het onderwerp voertuigcriminaliteit in den brede. Het LPTV blijft graag meedenken om ook de bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid in dat bredere perspectief een goede plaats te geven.

13 AUTODIEFSTAL NA WONINGINBRAAK Een tweegesprek met twee analisten. Harry Oerlemans is analist van politie Midden-West Brabant. Fred Blaauw is analist bij het LIV. In 2011 hadden de heren veelvuldig contact met elkaar over woninginbraken met autodiefstal. Oerlemans: Al geruime tijd bemerkten we dat er in onze regio veel auto s werden ontvreemd na een woninginbraak. Voornamelijk dure leaseauto s. Deze constatering hebben we besproken in het bovenregionaal overleg woninginbraak. Daar bleek dat onze regio op dit onderwerp significant hoger scoorde dan veel andere regio s. Landelijk gezien staat de regio Midden-West Brabant in de top 5, naast regio s als Amsterdam. Dat is behoorlijk hoog. Dan ga je je dus afvragen wat er aan de hand is en kom je al snel uit bij het LIV. Blaauw: Daarnaast heeft een autodiefstal na woninginbraak uiteraard meer impact dan een gewone autodiefstal. Een reden te meer waarom we een positieve uitkomst hadden verwacht. Oerlemans: Helaas bleken er op dat moment toch andere prioriteiten te zijn waardoor er geen vervolgonderzoek is gedaan. Jammer. Maar na 19 jaar bij de politie weet ik dat dit kan gebeuren. Ik kijk in ieder geval terug op een goede samenwerking met het LIV! Blaauw: Harry Oerlemans kwam bij mij met het verzoek om een nadere analyse. Samen met Jur Nieland van het LIV heb ik vervolgens een analyse gemaakt van woninginbraken met autodiefstal in de regio Midden- West Brabant. Hieruit bleek dat er met name in de omgeving van Tilburg erg veel voertuigen werden gestolen met een vermogen van 200 pk of meer. En dat soort voertuigen wordt vaak gebruikt voor andere criminele activiteiten. Dat betekende overigens ook dat het niet alleen de regio Midden-West Brabant aanging, want Tilburg ligt ook op het snijvlak van de regio s Noord- en Zuid-Brabant. Oerlemans: Deze analyse hadden we nodig om bij het Korps Management Team de handen op elkaar te krijgen voor vervolgonderzoek. Ik heb precies gekregen waar ik om vroeg. Fred Blaauw is ook hier geweest om de analyse te presenteren aan mijn collega Tim Millenaar van Herwijnen, informatieregisseur woninginbraken, en mij. Samen hebben we gekeken hoe we dit onderwerp het beste bij het Korps Management Team konden brengen. De presentatie voor het Korps Management Team heb ik daarna zelf gedaan. In de voorbespreking hebben we het er ook over gehad dat er mogelijk niets mee gedaan zou worden. Er kunnen altijd andere zaken zijn die meer prioriteit hebben. Maar toch hadden we goede hoop. Vooral omdat dit soort voertuigen wordt gestolen om andere criminele activiteiten mee te verrichten. Blaauw: Het is ook wel te begrijpen. Midden-West Brabant is een provincie waar nu eenmaal meer gebeurt. En je moet nu eenmaal prioriteiten stellen. Natuurlijk is het ook jammer, vooral omdat het vaak in relatie staat tot andere vormen van criminaliteit. Maar de analyse ligt er nu en we houden dagelijks de resultaten bij. Het kan dus zo weer worden opgepakt. En ook ik kijk terug op een prettige samenwerking met Midden-West Brabant. Het is een regio die heel actief is, ook naar ons toe. De wisselwerking is goed. 13

14 BINNENSTE L I V J a a r v e r s l a g Het is nu ruim drie jaar geleden dat Hendrik Steller (HS) manager van het LIV werd en Harry Blaauw (HB) de overstap maakte naar relatiemanagement. Drie jaar later blijkt dit een goede keuze te zijn geweest. Het LIV heeft duidelijk profijt van een relatiemanager en ook intern zijn de zaken goed op orde. HS: De wisselwerking tussen ons is goed. We zijn op elkaar ingespeeld en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. En we staan allebei voor precies hetzelfde doel. HB: Door mijn verleden ken ik de organisatie goed. Ik weet wat Hendrik kan invoeren. Ik kom met iets nieuws omdat het extern gevraagd wordt en dat wordt intern opgepakt. En wat we buiten roepen, maken we binnen waar. HS: De relatiemanager is bij voortduring in gesprek en in contact met externen. Vroeger gebeurde dat op incidentele basis, nu is het structureel. Daardoor verslapt de aandacht van buiten voor het LIV niet. De effecten daarvan worden steeds duidelijker. Rondom voertuigcriminaliteit denkt men als eerste aan het LIV. HB: Dat ik sinds vorig jaar bij de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) ben gedetacheerd, komt het LIV ook ten goede. Want waar het LIV beschikt over operationele informatie, opereert AVc vooral op beleidsniveau. Je hebt dan het beste van beide partijen bij elkaar. Er is synergie tussen beleid en uitvoering. HS: Richting de politie fungeren we meer en meer als informatiecoördinator. Een voorbeeld hiervan is BRUIS (bovenregionale uitwisseling informatie en services). 14

15 BUITEN Deze rol levert veel op en is één van de katalysatoren voor de goede contacten met de politie. De toegevoegde waarde van het LIV is overzicht, het LIV legt verbanden tussen verschillende onderzoeken bij de politieregio s waarvan ze zelf niet op de hoogte zijn. De invoering van de Wet PolitieGegevens (WPG) verruimt bovendien de mogelijkheden om informatie te verkrijgen én te verstrekken. HB: Dat het LIV goed bekend staat, merken we aan de hoeveelheid nieuwe taken die op ons afkomt. Zoals online kilometerregistratie en tanken zonder betalen, je kunt er bijna zeker van zijn dat je in deze informatie personen gaat tegenkomen die ook al elders in dossiers voorkomen. En digitale aangifte bij diefstal van voertuigen wat we samen met politie en VbV gaan vormgeven. De tijd die er ligt tussen het moment van diefstal en het plaatsen van de signalering varieert. Maar juist de informatie over de omstandigheden waaronder een voertuig is ontvreemd, is heel waardevol. Het LIV speelt sinds enige tijd ook een rol in Europa rondom mobiel banditisme. HS: En ook de interne verdiepingsslag waar het LIV mee bezig is, levert nieuwe zaken op. Met name op analysegebied, daar werken we steeds meer pro-actief door het leveren van verrijkte data aan de partners en klanten. De uitdaging voor het LIV ligt er de komende tijd in om de basis op orde te houden en nieuwe dingen goed te doen, en niet naast onze schoenen gaan lopen. HB: Die basis is voertuigcriminaliteit. Regelmatig is er dan ook een gezonde discussie over wat tot voertuigcriminaliteit behoort en wat niet. HS: Het LIV ziet steeds meer, weet patronen en tendensen in kaart te brengen. De uitdaging is om met die bevindingen partijen in beweging te krijgen en aanpassingen te doen. Stilstand is achteruitgang dus wij gaan met gepaste snelheid vooruit. Mijn droom op korte termijn is het succesvol invoeren van voornoemde nieuwe projecten. Mijn droom op de lange termijn is dat we over tien jaar de meest aansprekende publiek-private samenwerking in Nederland zijn. 15

16 RESULTATEN OPERATIONELE Productieaantallen Productgroepen PRODUCTIEAANTALLEN 2011 L I V J a a r v e r s l a g

17 ACTIVITEITEN Gestolen personenvoertuigen 2011 ten opzichte van tot en met 3 jaar jaar en ouder Verklaring geen Bezwaar Opmerkelijk is de stijging in aanvragen van het aantal Verklaringen geen Bezwaar, dat is in het verslagjaar namelijk bijna verviervoudigd. Een dergelijke verklaring kan worden aangevraagd door mensen die een voertuig komend uit een EU-land bij de RDW willen laten registreren maar niet beschikken over de voorgeschreven papieren bij dat voertuig. De regeling is in het verslagjaar versoepeld. Nu is het zo dat wanneer mensen kunnen aantonen dat ze hebben geprobeerd aan papieren te komen en afkomstig zijn uit een EU-land zij tegen betaling van 45,- via het keuringsstation bij het LIV een Verklaring van geen Bezwaar kunnen aanvragen. Bij goedkeuring van het land van herkomst kan dan toch een Nederlands kenteken worden verstrekt. Het aantal aanvragen dat in voorgaande jaren ongeveer 40 à 50 aanvragen per maand bedroeg, steeg vorig jaar tot 150 à 160 aanvragen per maand. Forensisch voertuigonderzoekers De voertuigonderzoekers van het LIV hebben in april 2011 allemaal het examen forensisch voertuigonderzoeker met goed gevolg afgelegd. Het examen is afgelegd conform de voorwaarde van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De forensisch voertuigonderzoekers worden steeds vaker gevraagd om assistentie te verlenen bij diverse acties van de politie, bijvoorbeeld voertuigcontrole bij verkeerscontroles. 17

18 RESULTATEN OPERATIONELE Gestolen voertuigen 2011 ten opzichte van 2010 Aantal diefstallen vrijwel gelijk L I V J a a r v e r s l a g Personenvoertuigen Motorrijwiel In 2011 werden personenauto s gestolen. Dat is vergelijkbaar met 2010, toen werden er gestolen. Wel vindt er een verschuiving plaats. Er worden steeds meer jonge auto s gestolen, terwijl de diefstal van oudere auto s afneemt. In 2011 werden namelijk 199 meer auto s van nul en één jaar oud gestolen Brom- en snorfiets 18

19 ACTIVITEITEN Fraude met schadevoertuigen onverminderd hoog De schadevoertuigen zijn nog steeds een actueel onderwerp. Twee jaar geleden begon het met een opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu) aan het LIV om de problematiek rondom de schadevoertuigen te analyseren. Sinds de RDW zich alleen beperkt tot het schouwen van een voertuig om de juiste identiteit vast te stellen bij import uit een EU-land, steeg het aantal geïmporteerde schade voertuigen. De verplichte technische keuring bij import is in 2006 namelijk komen te vervallen. In 2009 heeft het LIV op verzoek van het Ministerie de wrakkenstroom en de fraudemomenten in de wrakkenstroom in kaart gebracht door middel van een analyse. In deze analyse zijn de fraudemomenten en de verbeterpunten opgenomen. Met regelmatige tussenrapportages houdt het LIV het onderwerp op de kaart. In februari 2010 heeft dit vanuit het ministerie geleid tot het verzoek om een uitvoeringstoets. In november 2011 werden er wederom vanuit de Tweede Kamer vragen aan de minister gesteld over het onderwerp schadevoertuig. Aan de beantwoording van deze vragen wordt nog gewerkt. Daarnaast is het LIV nog dagelijks bezig om met de betrokken partijen (VbV, Belastingdienst, AVc en RDW) te zoeken naar oplossingen om de schadevoertuigen beter in beeld te krijgen. In samenwerking met de Belastingdienst is het LIV inmiddels gestart met een onderzoek naar de export van nietgemelde schadevoertuigen waarvoor ten onrechte miljoeneneuro s aan BPM zijn terugbetaald. Verzekeraars hebben de fraudestroom met schadevoertuigen goed onder controle. Ook is met het VbV een start gemaakt om te kijken waar in de procedure s bij de verzekeraars kwaliteitsverbeteringen kunnen worden aangebracht. Samen met de RDW is het LIV nauw betrokken bij het beantwoorden van de vragen van de minister. Bovenregionale Uitwisseling van Informatie en Services (BRUIS) Tien keer per jaar vindt dit overleg plaats. In het verslagjaar is de Koninklijke Marechaussee ook aangesloten. Daarnaast is het contact met collega s van aangrenzende plaatsen in België en Duitsland sterk verbeterd. BRUIS brengt een omvangrijk netwerk met zich mee wat ook het LIV ten goede komt. 19

20 CRIMINELE BENDE OPGEROLD L I V J a a r v e r s l a g Het is een vroege woensdagochtend in oktober ergens in Brabant. Op verschillende plekken zijn medewerkers van de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het Permanent Autoteam (PAT) van de politie en van het LIV verzameld. Op het startsein worden bij diverse woningen en bedrijven tegelijk invallen gedaan. Deze actiedag is het resultaat van een onderzoek naar seriematige autodiefstallen. In totaal waren er 150 opsporingsambtenaren van diverse diensten aanwezig op deze actiedag. Ellen Som-van der Smitte, namens het VbV werkzaam bij het LIV: Op de actiedag was ik erbij, met de laptop om meteen alles op te kunnen zoeken. Helaas werkte de verbinding niet die dag. En dus moest ik alles telefonisch opvragen bij de collega s in Veendam. Dat ging ook prima. Het afgelopen jaar hebben we er systemen bij gekregen. We kunnen nu in flink wat databanken kijken, zoals bijvoorbeeld die van verzekeraars, dus voorafgaand aan en tijdens zo n actie kunnen we al heel veel te weten komen over voertuigen of personen Ik spreek ook altijd af dat ik alle informatie die ik vind ongefilterd doorgeef. De opbrengst? Op de actiedag worden elf voertuigen in beslag genomen die ofwel gestolen zijn, of zijn opgebouwd uit gestolen onderdelen. Ook andere in beslag genomen goederen blijken vaak van diefstal afkomstig en te herleiden naar een gestolen voertuig. Nader onderzoek naar de identiteit van de in beslag genomen voertuigen en onderdelen door leden van het PAT zal volgen. Theo van de Loo, senior tactisch rechercheur bij de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland: De samenwerking met de verschillende disciplines heeft in ieder geval tot resultaat gehad dat er een vruchtbare samenwerking is gecontinueerd en dat er persoonlijke contacten zijn hernieuwd hetgeen een betere samenwerking in de toekomst verzekert. Het merendeel van de teruggevonden gestolen voertuigen betreft het merk Volkswagen, een populair merk in de diefstal top vijf. deze auto is al gejat AFBLIJVEN! Naast voertuigen en onderdelen werden onder meer ook stroomstootwapens, gereedschappen en valse autosleutels in beslag genomen. Er werden ook enkele aanhoudingen verricht. De meesten werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ook werd een man op heterdaad aangehouden wegens heling omdat hij in een loods aan een gestolen personenauto stond te sleutelen. De organisatie zou zich bezig houden met diefstal van personenauto s en de handel in drugs. H. van Herwaarden, chef opsporing van het opsporingsteam van deze zaak is lovend over de bijdrage van het LIV: De medewerkster van het LIV die bij de actie aanwezig was, is al enige jaren een enthousiast en betrouwbaar contact tussen de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland en uw dienst. Haar aanwezigheid op de genoemde actie, waaraan ook vele leden van het Permanent Auto Team deelnamen, is door het onderzoeksteam als zeer waardevol ervaren en had een grote toegevoegde waarde. Tegen de hoofdverdachte is een strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld. Een dergelijk onderzoek kan worden ingezet als het vermoeden bestaat dat de verdachte zijn vermogen illegaal heeft verkregen. Dit onderzoek is erop gericht uit te vinden welke winsten een verdachte met zijn criminele handelingen heeft geboekt, teneinde deze terug te kunnen vorderen. Eind 2011 zijn elf verdachten in deze zaak veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van 67 dagen tot vijf jaar. De hoofdverdachte, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de spin in het web, hoorde vijf jaar eisen. Tegen zijn rechterhand werd vier jaar geëist. De twee worden vooral verdacht van het organiseren van stelen, demonteren en doorverkopen van kostbare auto s in 2009 en Het Openbaar Ministerie is tegen verschillende verdachten, waaronder de hoofdverdachten, in beroep gegaan bij het Gerechtshof op basis van de strafuitspraak. De zaak is nog niet voor geweest. Doordat de gegevens niet zijn vrijgegeven is er geen beslag gelegd op het crimineel verkregen vermogen en heeft er geen verhaal van de schade plaatsgevonden. 20

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit

VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit VbV, betrouwbare partner in de strijd tegen voertuigcriminaliteit Jaarverslag Stichting VbV Verzekeraars bestrijden voertuigcriminaliteit 2013 Het Vermiste Auto Register (nu VbV-VAR) is één van de eerste

Nadere informatie

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen en aanpak anno 2013 Henk Ferwerda Tom van Ham Bo Bremmers Georganiseerde voertuigcriminaliteit in Nederland

Nadere informatie

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen

> Bijzondere kentekens voor bijzondere mensen. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2012. > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > Tussen regels en rijden nummer 1/2012 > Controleletter helpt in strijd tegen klonen > LIV 10 jaar: krachtenbundeling tegen voertuigcriminaliteit > Registreren deelbare aanhangwagens nu mogelijk > Bijzondere

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 >

Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Pakkend Nieuws Actie Oss OM, politie en andere partijen werken succesvol samen bij een actie in Oss. p.6 > Belastingdienst maakt vuist tegen misdaad en misbruik Peter Veld probeert de mazen in het systeem

Nadere informatie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie

mobiliteit Partner in doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst rijbewijzen registratie Partner in mobiliteit doeltreffend oppakken met grote klantgerichtheid rijbewijzen registratie door de RDW daf Trucks Samenwerken aan de truck van de toekomst Algemeen RDW-magazine 1 De RDW is graag partner

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Maatschappelijke resultaten. Productie, HRM en bedrijfsvoering Kerncijfers

Jaarbericht 2012. Maatschappelijke resultaten. Productie, HRM en bedrijfsvoering Kerncijfers Jaarbericht 2012 Maatschappelijke resultaten - Slachtoffers - Ondermijning en afpakken - High Impact Crime - Lokale criminaliteit/zsm Productie, HRM en bedrijfsvoering Kerncijfers 2 Voorwoord 3 Samenvatting

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties

Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties Lijst met afkortingen AFM AIVD BFER BFT BLOM BOD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p.

Voorwoord. De speurders van de Rijksrecherche Financieel rechercheurs van de Rijksrecherche: patners in opsporing van fraude en witwassen. p. Pakkend Nieuws Financieel rechercheren doe je zo Luisteren, logisch nadenken en goed kijken. Financieel rechercheur Ferdinand van den Eerenbeemt vertelt over zijn vak. p.5 > Samen beslag leggen Deze zomer

Nadere informatie

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013 Terugblik & Vooruitblik Terugblik2012&vooruitblik2013 ArondisementsparketRoterdam 23.01.2013 Meer met minder Terugblik 2012/Vooruitblik 2013 Een strafzaak begint voor ons vaak met een aangifte. Dat kan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg

Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Limburg Resultaten op gemeenschappelijke veiligheidsthema's Definitieve versie Voorwoord Dit is de eerste keer dat de politie Limburg in een jaarverslag verantwoording

Nadere informatie

2014 Jaarverslag politie

2014 Jaarverslag politie Jaarverslag politie 2014 4 5 Inhoud 1 Voorwoord 6 2014 in cijfers 8 Eerbetoon aan MH17 10 Realisatie nationale politie 20 Realisatie nationale politie 22 Operationeel uniform: Het nieuwe blauw op straat

Nadere informatie

Verbeterprogramma Kinderporno

Verbeterprogramma Kinderporno Landelijk Project Kinderporno Verbeterprogramma Kinderporno op beeld vastgelegd seksueel misbruik van kinderen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5 1.2 VOORGESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Georganiseerde autodiefstal

Georganiseerde autodiefstal Georganiseerde autodiefstal Kenmerken en achtergronden van een illegale branche in beeld gebracht Henk Ferwerda Nicole Arts Edgar de Bie Ilse van Leiden crimi reeks Georganiseerde autodiefstal Georganiseerde

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud

Jaarverslag 2014. 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijk Hof van Justitie < Inhoud Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 1. Visie, strategie en reflectie 10 2. Realisatie bedrijfsplan 14 2.1 Oplevering projecten

Nadere informatie

'Ah. «waakzaain en dienstldaar» Bureau Juridische Zaken. Postbus 2287,1000 GG Amsterdam. mw. mr. drs. B.A. Vredendaal 020-

'Ah. «waakzaain en dienstldaar» Bureau Juridische Zaken. Postbus 2287,1000 GG Amsterdam. mw. mr. drs. B.A. Vredendaal 020- 'Ah Bureau Juridische Zaken postadres Postbus 2287,1000 GG Amsterdam Bezoekadres Èlandsgrachl 117 Behandeld door: Telefoon Fax E-niall uv/ kenmerk ons kenmqrk Ondëiv/erp t- Datum Bijlagen mw. mr. drs.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker

> Oude liefde roest wél. > Tussen regels en rijden. nummer 1/2014. > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015. > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Tussen regels en rijden nummer 1/2014 > T-rijbewijs komt op 1 januari 2015 > Te naam stellen wordt steeds makkelijker > Spannend: nieuwe kentekens > Oude liefde roest wél 14> 8 > 14> 17 > 4 > Proef:

Nadere informatie

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013

Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2013 OPENBAAR MINISTERIE & POLITIE Status: Definitief Datum: 30 juni 2014 Inleiding In deze rapportage maken het College van procureurs-generaal en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie