Krijgt het LIV een vierde partner?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krijgt het LIV een vierde partner?"

Transcriptie

1 Het aantal voertuigdiefstallen blijft stabiel, maar meer auto s blijven weg. Krijgt het LIV een vierde partner? Interview Erik Kwintenberg Handhavingsregisseur bij de Belastingdienst Hoe toeval leidt tot een grote vangst

2 VOORWOORD L I V J a a r v e r s l a g Op de voorzijde Opslagplaats motoren bij inval Redactie Kirsten Pebesma Ontwerp Henk Kuipers Voor u ligt het jaarverslag Een jaar waarin goede stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het LIV. Het accent lag daarbij op een sterkere informatiepositie en inhoud geven aan de rol van informatiecoördinator. Een andere belangrijke stap die in 2012 zijn beslag zal krijgen, is de uitbreiding met een vierde partner, de Belastingdienst. Daarnaast moet de bestaande dienstverlening op niveau gehouden worden terwijl de middelen schaars zullen blijven. Effectief samenwerken is daarom het motto. En juist daar ligt de kracht van het LIV. Het LIV brengt steeds beter en sneller trends en ontwikkelingen in kaart. En ook met die informatie wil het LIV zijn relaties ondersteunen en adviseren. Het LIV is blij met het vertrouwen van de partners en relaties en zal zijn best doen dit te blijven verdienen. Hendrik Steller Hoofd LIV Productie Coördinatie RDW Communicatie 2 Kijk ook op

3 INHOUD 2 Voorwoord 3 Inhoud 4 Profiel en Partners 5 Diensten en producten 6 Governance 8 Raad van Toezicht 9 Gestolen 10 Managementteam 12 LPTV 13 Autodiefstal na woninginbraak 14 Binnenste Buiten 16 resultaten operationele activiteiten 20 Criminele bende opgerold 21 Belastingdienst Interview Erik Kwintenberg 22 Resultaten strategische activiteiten 24 Grote vangst bij toeval 27 event 27 Vooruitzichten 28 Jaarrekening 29 Betrouwbaarheidsverklaring 3

4 L I V J a a r v e r s l a g PROFIEL EN PARTNERS Profiel Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een samenwerkingsverband tussen de RDW, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Missie LIV Het LIV wil vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een effectieve bijdrage leveren aan de ondersteuning bij opsporing en bestrijding van criminaliteit in de mobiliteitsketen. Hierbij fungeert het LIV als het informatie- en kenniscentrum. Het LIV realiseert dit door nauwe samenwerking tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties.door deze samenwerking ontstaat een betere informatieuitwisseling waardoor voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door enerzijds informatieuitwisseling binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en anderzijds het ter beschikking stellen van elkaars informatiesystemen. Het LIV werkt voortdurend aan het bevorderen van naamsbekendheid en klantenbinding door optimale dienstverlening. Taken LIV Het LIV, dat is gehuisvest bij de RDW in Veendam en de KLPD in Driebergen, adviseert en ondersteunt de drie betrokken organisaties bij criminaliteitsvraagstukken en projecten. Zo verschaft het LIV informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken en analyseert het statistieken, zoals diefstalcijfers. Door gegevens van deze drie organisaties te koppelen, verkrijgt het LIV een meer volledig en accuraat beeld van voertuigcriminaliteit. Het LIV wisselt daarnaast ook informatie uit met de RDW-keuringsstations, de afzonderlijke politiekorpsen en andere publieke opsporingsdiensten, individuele verzekeringsmaatschappijen en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Partners De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De 25 korpsen leveren een bijdrage aan veiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit in hun eigen stukje Nederland. Het KLPD organiseert de landelijke politietaken. De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de Nederlandse politie als geheel. De RDW bewaakt de veiligheid- en milieuaspecten van het (Nederlandse) voertuigpark. Van alle voertuigen beoordeelt de RDW of voldaan is aan wet- en regelgeving. Ook registreert de RDW de gegevens van ruim zeven miljoen voertuigen, hun eigenaren en bijbehorende documenten. De registers zijn een belangrijke informatiebron voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zo vormt de RDW een verbindende schakel tussen overheid en markt. De Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners. Het VbV behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse verzekeraars, de voertuigbranche, de leasemaatschappijen, verhuurbedrijven en andere partijen die door voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit worden benadeeld. Het VbV doet dit middels voorkomen, bestrijden, verhalen en analyse. 4

5 DIENSTEN EN PRODUCTEN Het LIV is het centrale meldpunt voertuigcriminaliteit voor de partners (de politie, VbV en de RDW) en andere publieke opsporingsdiensten, individuele verzekeringsmaatschappijen en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Vanuit deze rol levert het LIV de volgende diensten en producten: Analyse Het leveren van informatie aan de hand van opgeslagen gegevens (voornamelijk cijfers). Door deze gegevens te analyseren en interpreteren wordt er gevraagd en ongevraagd advies gegeven. De nadruk ligt op analyse van de diefstalcijfers, herijking (opsporings)procedures en wetgeving. Doel is om vroegtijdig criminaliteitstrends te signaleren. VoertuigIDentificatie Het ondersteunen van de partners, opsporingsinstanties en de keuringstations door identificatiegegevens te verstrekken, waarmee de echtheid van een voertuig (het origineel) kan worden gecontroleerd en vastgesteld. Indien noodzakelijk wordt een voertuig door de forensisch voertuigidentificatieonderzoekers onderzocht om de identiteit vast te stellen. Opsporingsondersteuning Het ondersteunen van de partners en opsporingsinstanties bij onderzoeken naar voertuigcriminaliteit. In concrete cases wordt opgetreden als verlengstuk van de recherche. De assistentie wordt verleend door het verstrekken van informatie uit onder andere het kentekenregister. Falsificaten Het onderzoeken van allerlei documenten zoals rijbewijzen en kentekenbewijzen (zowel nationale als internationale) zodra er bij de controlerende autoriteit twijfel over de echtheid -ervan bestaat. 5

6 GOVERNANCE Het LIV is een privaat-publiek samenwerkingsverband tussen het Korps Landelijke Politiediensten, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en de RDW. Het LIV is het expertisecentrum voor Landelijk Parket Team Verkeer - is juridisch toezichthouder in het kader van de buitengewone opsporingsambtenaren; - wordt pro-actief en structureel geïnformeerd door het managementteam LIV; - in ieder geval vier keer per jaar is er overleg tussen het LIV en het LPTV van het OM; - is intermediair in het kader van uit te zetten onderzoeken. L I V J a a r v e r s l a g voertuigcriminaliteit en zware criminaliteit waarbij voertuigen zijn betrokken. De minister van Justitie heeft het LIV bij afzonderlijke categoriale beschikking aangewezen als organisatie die voor de bestrijding van voertuigcriminaliteit onderzoek doet en rechercheert in informatiesystemen. Alle medewerkers van het LIV zijn buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij zijn beëdigd door de korpschef van de Regiopolitie Groningen. In de Wet Politieregisters is vastgelegd dat tussen politie- en LIV-medewerkers een vrije uitwisseling van informatie mag plaatsvinden. Naast deze wettelijke regeling geldt voor het VbV de instellingsbeschikking van het ministerie van Justitie, de minister van Infrastructuur en Milieu en het privacyreglement van de RDW, waarin de informatieuitwisseling met derden is geregeld. Daarnaast is het systeem waarin alle medewerkers van het LIV werken aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Als laatste worden de processen van het LIV jaarlijks gecontroleerd door PwC. Raad van Toezicht LIV - bestaat uit drie leden - één vertegenwoordiger van elk van de deelnemende partijen, - ziet toe op de werkzaamheden van het managementteam en staat dat met raad en daad terzijde; - geeft goedkeuring aan onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, organisatiewijzigingen en investeringen; - benoemt de leden van het managementteam; - is bestuurlijk verantwoordelijk voor het LIV. Managementteam LIV - bestaat uit drie leden, elk van de deelnemende partijen is met één lid in het managementteam vertegenwoordigd; - is belast met de dagelijkse leiding van het LIV; - is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen taken; - ziet toe op correcte naleving van het reglement voor het financiële beheer en van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; - legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. Hieronder volgt een overzicht van de taken en bevoegdheden van de diverse partijen: Korps Landelijke Politie Diensten - buitengewoon opsporingsambtenaren worden beëdigd door de korpschef van het KLPD te Driebergen of een namens hem gemandateerde commissaris van politie van het KLPD; - de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen is direct toezichthouder van het LIV. Overige belanghebbenden Om als centraal meldpunt en adviesorgaan te kunnen fungeren, onderhoudt het LIV op gestructureerde wijze relaties met diverse andere politiediensten en verzekeraars en verschillende brancheorganisaties. Werkoverleg AVc Het management van het LIV neemt deel aan het projecten- en werkoverleg van de Stichting AVc. 6

7 Hierin wordt de voortgang van de diverse strategische projecten besproken. Het AVc is een belangrijk platform in de strijd tegen voertuigcriminaliteit, waarin de volgende partijen deelnemen: Ministerie van Veiligheid en Justitie, RDW, Raad van Hoofdcommissarissen, OM, Verbond van Verzekeraars, ANWB, RAI, BOVAG, TLN en ARN. De focus ligt op strategische afstemming en vrijwillige coördinatie tussen de diverse betrokken partijen. In dit werkoverleg stemmen AVc, VbV en het LIV hun werkzaamheden af. Stuurgroep Voertuigcriminaliteit RDW (SVR) Een kwartaaloverleg tussen de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, het LIV en de RDW. In dit overleg worden allerlei processen en procedures, voornamelijk bij de RDW, tegen het licht gehouden om vast te stellen of ze verder kunnen worden verbeterd in verband met fraudebestrijding. Vanuit dit overleg worden projectvoorstellen gedaan. PAT-overleg Tweemaandelijks overleg tussen de Permanente Auto Teams, het VbV en het LIV over de laatste ontwikkelingen om de identiteit van voertuigen vast te kunnen stellen. Werkgroep Identificatie Voertuig (WIV) Een werkgroep binnen de RDW die problemen op het gebied van het vaststellen van de identiteit van voertuigen oplost. BRUIS (Bovenregionale Uitwisseling van Informatie en Services) Landelijk overleg tussen LIV en politievertegenwoordigers om de laatste stand van zaken op operationeel gebied te bespreken in het kader van voertuigcriminaliteit. Preventiecommissie (overleg voertuigbranche- Politie) Een tweemaandelijks overleg over veiligheid tussen de voertuigbranche, VbV en politie. Wat kan de voertuigbranche doen om te voorkomen dat voertuigen worden ontvreemd? Uit dit overleg komen oplossingen als betonnen pilaren voor showrooms, maar ook beveiligingssystemen. Meest gestolen auto boven 200 PK: Mercedes Benz S65 AMG met 611 PK Zie ook pagina 9 7

8 RAAD VAN TOEZICHT Het aantal voertuigdiefstallen is de laatste jaren stabiel. Afgelopen jaar hebben we wel een stijging gezien van het aantal auto s dat De kracht van het LIV is dat informatie vanuit verschillende partijen wordt gecombineerd en uitgewisseld binnen de wettelijke mogelijkheden die er zijn. Verkerk: Maar die uitwisseling gaat nooit gelijk op. Afhankelijk van een onderwerp vraagt dat voor de één soms wat meer inspanning dan voor de ander. Van den Boom vult aan: We opereren altijd op het scherpst van de snede. Je hebt te maken met drie verschillende partners, met elk hun eigen rol en hun eigen belangen. Ondanks dat moet de lijn worden vastgehouden, en dat vraagt permanent investeren door alle partijen. wegblijft, aldus Wouter Verkerk, die het VbV in de Raad van Toezicht L I V J a a r v e r s l a g vertegenwoordigt. We hebben elkaar dus nog steeds heel hard nodig. Dat is ook de conclusie die bij de politie wordt getrokken. Koos van den Boom, namens de KLPD in de Raad van Toezicht: Bij de vorming van de Nationale politie die op dit moment plaatsvindt, is het kader dat we meekrijgen: zoek samenwerking op. We hebben veel andere partijen nodig om antwoord te vinden op sommige vormen van criminaliteit. Het realiseren van publiek-private samenwerkingen wordt gepromoot binnen de Nationale politie. Het publiekprivate samenwerkingsverband LIV dat in 2012 tien jaar bestaat, vormt daarvan een goed voorbeeld. Vanuit schaarste aan middelen moet je de capaciteit zo goed mogelijk inzetten, vervolgt Van den Boom, door gebruik te maken van expertise van andere partijen kan de politie de beschikbare capaciteit inzetten op opsporing. Zo n samenwerking vraagt wel de nodige inspanning van alle partijen. 8

9 GESTOLEN Terugkijkend op 2011 constateert Zeger Baelde (RDW) dat het een enerverend jaar is geweest. Er zijn weer duidelijk puntjes op de i gezet. Het LIV heeft absoluut toegevoegde waarde en is rijp voor een nieuwe fase. Die nieuwe fase dient zich aan in de vorm van de Belastingdienst. In 2011 heeft de Belastingdienst de intentie uitgesproken om vierde partner te worden bij het LIV. In 2012 moet dit zijn beslag krijgen. Verkerk: De uitdaging voor komend jaar wordt dus om een samenwerking op te zetten met vier partners. Een goede samenwerking die voor alle partijen rendeert. We zullen opnieuw de kaders moeten vaststellen: onze samenwerking wordt nog effectiever als de informatie ook gebruikt kan worden om crimineel vermogen te ontnemen en de schade te verhalen." "We opereren altijd op het scherpst van de snede" De nieuwe partner die bij het LIV komt, maakt ook een nieuwe overeenkomst noodzakelijk op basis waarvan de partijen samenwerken. Baelde: Een goed moment om deze ook te actualiseren naar deze tijd. Dan kan het LIV weer een aantal jaren vooruit. Bovendien kun je dan heroverwegen of het LIV moet worden ingebed in de regelgeving via de moederorganisaties. Nieuwe taken die eventueel naar het LIV komen, vragen daar in ieder geval wel om. Zo is er sprake van dat het LIV een rol krijgt in Tanken zonder betalen en Online Kilometer Registratie. Daarvoor heeft het LIV echter wel een wettelijke basis nodig die er nu niet is. Hoe dan ook, één ding staat bij dit alles voor Baelde voorop: Ik geloof in voorspelbare dienstverlening. Als mensen weten wat ze aan je hebben en je doet het goed, dan kom je een heel eind. Als je beide landkaarten bekijkt zijn ze zo goed als gelijk aan elkaar op één uitzondering na: in Midden- en West- Brabant worden duidelijk meer auto s van 200 pk en meer gestolen. De hittekaart hieronder geeft aan dat er in die regio iets aan de hand is. Daarop ingezoomd zien we dat veel van die sterke, snelle voertuigen gestolen worden om daarna bij het plegen van andere criminele activiteiten te worden ingezet. 9

10 MANAGEMENTTEAM L I V J a a r v e r s l a g Rob Smitskamp Paul Wiggemansen Hendrik Steller LIV krijgt steeds meer coördinerende rol In het MT heeft een wisseling plaatsgevonden. Paul Wiggemansen van de KLPD heeft het stokje overgenomen van Gijs Klein. De andere twee leden zijn gebleven. Het VbV wordt vertegenwoordigd door Rob Smitskamp, de dagelijkse leiding van het LIV is in handen van Hendrik Steller. 10

11 Het LIV heeft in 2011 een belangrijke verdiepingsslag gemaakt. Smitskamp: Het LIV heeft een slag gemaakt van plat informatie leveren naar het leveren van informatie met hoge toegevoegde waarde." Dat is niet de enige verandering die het LIV heeft ondergaan. Het LIV krijgt ook steeds meer een coördinerende rol. De politie is anders tegen het LIV aan gaan kijken. Niet meer alleen informatie halen, maar het LIV de coördinatie binnen onderzoeken geven omdat het LIV overzicht heeft en verbanden kan leggen. En de RDW wil nieuwe taken en de daarbij behorende bevoegdheden bij het LIV neerleggen, zoals tanken zonder betalen en kilometerregistratie. Daarvoor ontbeert het LIV nu echter nog een juridische basis, aldus Steller. Een andere verbreding is de Wet Verstrekking Politiegegevens die het mogelijk maakt om informatie van de politie aan andere partijen te verstrekken. Iets dat het LIV tot op heden nog niet mag. Ook hiervoor is een juridische basis nodig. Er komt enige spanning op het verstrekkingenbeleid te staan, aldus Steller. Hierin is vastgelegd welke informatie we aan wie mogen verstrekken. Nu het LIV zo n ontwikkeling doormaakt, lijkt het een goed moment om dat beleid te herijken. Er blijft altijd een spanningsveld tussen de individuele belangen van de partijen. Maar je deelt ook een gezamenlijk belang en dat is het uitgangspunt van deze samenwerking. "Via de moederorganisaties willen we het LIV in de wet verankeren" De komst van de Belastingdienst als vierde partner en het daarmee gepaard gaande nieuwe convenant, biedt ook meteen kansen om het LIV een nieuw decennium in te trekken. Steller: We zullen goed kijken welke taken en bevoegdheden bij de moederorganisaties thuis horen en welke bij het LIV. Via de moederorganisaties willen we het LIV in de wet verankeren zodat er wel een juridische basis is voor nieuwe werkzaamheden die horen bij het LIV. Samenwerking Diverse ontwikkelingen binnen de politie geven ook ruimte voor het LIV. Wiggemansen: Vroeger was de insteek dat de politie alles zelf moest doen. Dat is gewoon niet haalbaar meer, daarvoor ontbreekt het aan capaciteit. Bij de vorming van de Nationale politie zoekt de politie dan ook nadrukkelijk naar meer samenwerking met andere publieke en private partijen. Het LIV is natuurlijk een mooi voorbeeld van een inmiddels al tien jaar goed functionerend publiek-privaat samenwerkingsverband. Toetreding Belastingdienst In 2012 staat een nieuwe grote stap op het programma: de toetreding van de Belastingdienst. Een partij die ook heel veel informatie heeft over voertuigen en fraude. Dat wordt een nieuwe zoektocht, aldus Smitskamp hierover. Wij als MT zullen samen met alle betrokken partijen opnieuw door het proces moeten en kijken waar het gezamenlijk belang zit. 11

12 LPTV PRIJST INTEGRALE AANPAK L I V J a a r v e r s l a g Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) is pleitbezorger van een integrale aanpak van voertuigcriminaliteit. Willebrord Freijsen, hoofd van het LPTV ziet een spilfunctie voor het LIV weggelegd: In 2011 is de rol prima verder opgepakt, een goede opmaat voor het tienjarig bestaan van het LIV in Freijsen hecht veel waarde aan het delen van informatie: Het LIV maakt de informatievergaring en veredeling waar. Dat geldt voor diverse vervoermiddelen, van fiets tot en met vrachtwagencombinatie. De unieke publiek-private samenwerkingsconstructie met gespecialiseerd personeel vanuit het verzekeringswezen, politie en RDW maakt het voor opsporingsinstanties aantrekkelijk het LIV te bevragen bij de aanpak van voertuigcriminaliteit. Programmatische aanpak De samenwerking tussen de publieke en private partners is leidend (geweest) in diverse initiatieven rond, bijvoorbeeld, de aanpak van kloonauto s, valse rijbewijzen en kentekenplaten, en rondtrekkende dadergroepen. Maar het helpt ook bij het intensiever uitwisselen van (voertuig-)informatie bij de aanpak van een specifiek postcodegebied of bedrijventerrein waar illegaliteit in de autohandel wordt vermoed. Barricades opwerpen Het OM is in het kader van de programmatische aanpak in samenspraak met het LIV en de andere partners ook nauw betrokken bij het opstellen en de uitwerking van een zogenoemd barrièremodel. Het model definieert (werk-)processen in de automotivebranche waarin barricades worden opgeworpen om het criminelen lastig(er) te maken hun slag te slaan. Landelijke Eenheid Het Landelijk Parket zal in het te verschijnen Nationaal Dreigingsbeeld 2012 bijzondere aandacht voor voertuigcriminaliteit vragen. Freijsen: De toekomstige Landelijke Eenheid (nu KLPD) zal zich nog nadrukkelijk(er) bezighouden met de aanpak van verkeers-, transport- en vervoerscriminaliteit rond de grote verkeer- en vervoerassen in Nederland. Die zijn voor ons land essentieel vanuit economisch oogpunt. Het zijn ook de plekken om de criminaliteit rond persoons- en vervoerstromen aan te pakken. Denk daarbij aan mensenhandel, mensensmokkel, high speed crime tot en met grove verkeersovertredingen. Het Landelijk Parket is nauw betrokken bij die infrastructurele benadering van de toekomstige Landelijke Eenheid en is er voorstander van dat de verbinding tussen die Eenheid en de nieuw te vormen (tien) geografische eenheden tot stand wordt gebracht. Zowel op terreinen als informatieuitwisseling als (gezamenlijke) interventies. Het Landelijk Parket kan een verbindende rol spelen. 12 Toekomst Freijsen ziet ook in de toekomst het LIV als scharnierpunt in de integrale aanpak van voertuigcriminaliteit: Het jubileum in mei 2012 zal ongetwijfeld in het teken staan van die nieuwe kansen om met de vele publieke en private partners in de voertuigwereld een flinke impuls te kunnen geven aan de focus op het onderwerp voertuigcriminaliteit in den brede. Het LPTV blijft graag meedenken om ook de bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid in dat bredere perspectief een goede plaats te geven.

13 AUTODIEFSTAL NA WONINGINBRAAK Een tweegesprek met twee analisten. Harry Oerlemans is analist van politie Midden-West Brabant. Fred Blaauw is analist bij het LIV. In 2011 hadden de heren veelvuldig contact met elkaar over woninginbraken met autodiefstal. Oerlemans: Al geruime tijd bemerkten we dat er in onze regio veel auto s werden ontvreemd na een woninginbraak. Voornamelijk dure leaseauto s. Deze constatering hebben we besproken in het bovenregionaal overleg woninginbraak. Daar bleek dat onze regio op dit onderwerp significant hoger scoorde dan veel andere regio s. Landelijk gezien staat de regio Midden-West Brabant in de top 5, naast regio s als Amsterdam. Dat is behoorlijk hoog. Dan ga je je dus afvragen wat er aan de hand is en kom je al snel uit bij het LIV. Blaauw: Daarnaast heeft een autodiefstal na woninginbraak uiteraard meer impact dan een gewone autodiefstal. Een reden te meer waarom we een positieve uitkomst hadden verwacht. Oerlemans: Helaas bleken er op dat moment toch andere prioriteiten te zijn waardoor er geen vervolgonderzoek is gedaan. Jammer. Maar na 19 jaar bij de politie weet ik dat dit kan gebeuren. Ik kijk in ieder geval terug op een goede samenwerking met het LIV! Blaauw: Harry Oerlemans kwam bij mij met het verzoek om een nadere analyse. Samen met Jur Nieland van het LIV heb ik vervolgens een analyse gemaakt van woninginbraken met autodiefstal in de regio Midden- West Brabant. Hieruit bleek dat er met name in de omgeving van Tilburg erg veel voertuigen werden gestolen met een vermogen van 200 pk of meer. En dat soort voertuigen wordt vaak gebruikt voor andere criminele activiteiten. Dat betekende overigens ook dat het niet alleen de regio Midden-West Brabant aanging, want Tilburg ligt ook op het snijvlak van de regio s Noord- en Zuid-Brabant. Oerlemans: Deze analyse hadden we nodig om bij het Korps Management Team de handen op elkaar te krijgen voor vervolgonderzoek. Ik heb precies gekregen waar ik om vroeg. Fred Blaauw is ook hier geweest om de analyse te presenteren aan mijn collega Tim Millenaar van Herwijnen, informatieregisseur woninginbraken, en mij. Samen hebben we gekeken hoe we dit onderwerp het beste bij het Korps Management Team konden brengen. De presentatie voor het Korps Management Team heb ik daarna zelf gedaan. In de voorbespreking hebben we het er ook over gehad dat er mogelijk niets mee gedaan zou worden. Er kunnen altijd andere zaken zijn die meer prioriteit hebben. Maar toch hadden we goede hoop. Vooral omdat dit soort voertuigen wordt gestolen om andere criminele activiteiten mee te verrichten. Blaauw: Het is ook wel te begrijpen. Midden-West Brabant is een provincie waar nu eenmaal meer gebeurt. En je moet nu eenmaal prioriteiten stellen. Natuurlijk is het ook jammer, vooral omdat het vaak in relatie staat tot andere vormen van criminaliteit. Maar de analyse ligt er nu en we houden dagelijks de resultaten bij. Het kan dus zo weer worden opgepakt. En ook ik kijk terug op een prettige samenwerking met Midden-West Brabant. Het is een regio die heel actief is, ook naar ons toe. De wisselwerking is goed. 13

14 BINNENSTE L I V J a a r v e r s l a g Het is nu ruim drie jaar geleden dat Hendrik Steller (HS) manager van het LIV werd en Harry Blaauw (HB) de overstap maakte naar relatiemanagement. Drie jaar later blijkt dit een goede keuze te zijn geweest. Het LIV heeft duidelijk profijt van een relatiemanager en ook intern zijn de zaken goed op orde. HS: De wisselwerking tussen ons is goed. We zijn op elkaar ingespeeld en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. En we staan allebei voor precies hetzelfde doel. HB: Door mijn verleden ken ik de organisatie goed. Ik weet wat Hendrik kan invoeren. Ik kom met iets nieuws omdat het extern gevraagd wordt en dat wordt intern opgepakt. En wat we buiten roepen, maken we binnen waar. HS: De relatiemanager is bij voortduring in gesprek en in contact met externen. Vroeger gebeurde dat op incidentele basis, nu is het structureel. Daardoor verslapt de aandacht van buiten voor het LIV niet. De effecten daarvan worden steeds duidelijker. Rondom voertuigcriminaliteit denkt men als eerste aan het LIV. HB: Dat ik sinds vorig jaar bij de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) ben gedetacheerd, komt het LIV ook ten goede. Want waar het LIV beschikt over operationele informatie, opereert AVc vooral op beleidsniveau. Je hebt dan het beste van beide partijen bij elkaar. Er is synergie tussen beleid en uitvoering. HS: Richting de politie fungeren we meer en meer als informatiecoördinator. Een voorbeeld hiervan is BRUIS (bovenregionale uitwisseling informatie en services). 14

15 BUITEN Deze rol levert veel op en is één van de katalysatoren voor de goede contacten met de politie. De toegevoegde waarde van het LIV is overzicht, het LIV legt verbanden tussen verschillende onderzoeken bij de politieregio s waarvan ze zelf niet op de hoogte zijn. De invoering van de Wet PolitieGegevens (WPG) verruimt bovendien de mogelijkheden om informatie te verkrijgen én te verstrekken. HB: Dat het LIV goed bekend staat, merken we aan de hoeveelheid nieuwe taken die op ons afkomt. Zoals online kilometerregistratie en tanken zonder betalen, je kunt er bijna zeker van zijn dat je in deze informatie personen gaat tegenkomen die ook al elders in dossiers voorkomen. En digitale aangifte bij diefstal van voertuigen wat we samen met politie en VbV gaan vormgeven. De tijd die er ligt tussen het moment van diefstal en het plaatsen van de signalering varieert. Maar juist de informatie over de omstandigheden waaronder een voertuig is ontvreemd, is heel waardevol. Het LIV speelt sinds enige tijd ook een rol in Europa rondom mobiel banditisme. HS: En ook de interne verdiepingsslag waar het LIV mee bezig is, levert nieuwe zaken op. Met name op analysegebied, daar werken we steeds meer pro-actief door het leveren van verrijkte data aan de partners en klanten. De uitdaging voor het LIV ligt er de komende tijd in om de basis op orde te houden en nieuwe dingen goed te doen, en niet naast onze schoenen gaan lopen. HB: Die basis is voertuigcriminaliteit. Regelmatig is er dan ook een gezonde discussie over wat tot voertuigcriminaliteit behoort en wat niet. HS: Het LIV ziet steeds meer, weet patronen en tendensen in kaart te brengen. De uitdaging is om met die bevindingen partijen in beweging te krijgen en aanpassingen te doen. Stilstand is achteruitgang dus wij gaan met gepaste snelheid vooruit. Mijn droom op korte termijn is het succesvol invoeren van voornoemde nieuwe projecten. Mijn droom op de lange termijn is dat we over tien jaar de meest aansprekende publiek-private samenwerking in Nederland zijn. 15

16 RESULTATEN OPERATIONELE Productieaantallen Productgroepen PRODUCTIEAANTALLEN 2011 L I V J a a r v e r s l a g

17 ACTIVITEITEN Gestolen personenvoertuigen 2011 ten opzichte van tot en met 3 jaar jaar en ouder Verklaring geen Bezwaar Opmerkelijk is de stijging in aanvragen van het aantal Verklaringen geen Bezwaar, dat is in het verslagjaar namelijk bijna verviervoudigd. Een dergelijke verklaring kan worden aangevraagd door mensen die een voertuig komend uit een EU-land bij de RDW willen laten registreren maar niet beschikken over de voorgeschreven papieren bij dat voertuig. De regeling is in het verslagjaar versoepeld. Nu is het zo dat wanneer mensen kunnen aantonen dat ze hebben geprobeerd aan papieren te komen en afkomstig zijn uit een EU-land zij tegen betaling van 45,- via het keuringsstation bij het LIV een Verklaring van geen Bezwaar kunnen aanvragen. Bij goedkeuring van het land van herkomst kan dan toch een Nederlands kenteken worden verstrekt. Het aantal aanvragen dat in voorgaande jaren ongeveer 40 à 50 aanvragen per maand bedroeg, steeg vorig jaar tot 150 à 160 aanvragen per maand. Forensisch voertuigonderzoekers De voertuigonderzoekers van het LIV hebben in april 2011 allemaal het examen forensisch voertuigonderzoeker met goed gevolg afgelegd. Het examen is afgelegd conform de voorwaarde van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De forensisch voertuigonderzoekers worden steeds vaker gevraagd om assistentie te verlenen bij diverse acties van de politie, bijvoorbeeld voertuigcontrole bij verkeerscontroles. 17

18 RESULTATEN OPERATIONELE Gestolen voertuigen 2011 ten opzichte van 2010 Aantal diefstallen vrijwel gelijk L I V J a a r v e r s l a g Personenvoertuigen Motorrijwiel In 2011 werden personenauto s gestolen. Dat is vergelijkbaar met 2010, toen werden er gestolen. Wel vindt er een verschuiving plaats. Er worden steeds meer jonge auto s gestolen, terwijl de diefstal van oudere auto s afneemt. In 2011 werden namelijk 199 meer auto s van nul en één jaar oud gestolen Brom- en snorfiets 18

19 ACTIVITEITEN Fraude met schadevoertuigen onverminderd hoog De schadevoertuigen zijn nog steeds een actueel onderwerp. Twee jaar geleden begon het met een opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Milieu) aan het LIV om de problematiek rondom de schadevoertuigen te analyseren. Sinds de RDW zich alleen beperkt tot het schouwen van een voertuig om de juiste identiteit vast te stellen bij import uit een EU-land, steeg het aantal geïmporteerde schade voertuigen. De verplichte technische keuring bij import is in 2006 namelijk komen te vervallen. In 2009 heeft het LIV op verzoek van het Ministerie de wrakkenstroom en de fraudemomenten in de wrakkenstroom in kaart gebracht door middel van een analyse. In deze analyse zijn de fraudemomenten en de verbeterpunten opgenomen. Met regelmatige tussenrapportages houdt het LIV het onderwerp op de kaart. In februari 2010 heeft dit vanuit het ministerie geleid tot het verzoek om een uitvoeringstoets. In november 2011 werden er wederom vanuit de Tweede Kamer vragen aan de minister gesteld over het onderwerp schadevoertuig. Aan de beantwoording van deze vragen wordt nog gewerkt. Daarnaast is het LIV nog dagelijks bezig om met de betrokken partijen (VbV, Belastingdienst, AVc en RDW) te zoeken naar oplossingen om de schadevoertuigen beter in beeld te krijgen. In samenwerking met de Belastingdienst is het LIV inmiddels gestart met een onderzoek naar de export van nietgemelde schadevoertuigen waarvoor ten onrechte miljoeneneuro s aan BPM zijn terugbetaald. Verzekeraars hebben de fraudestroom met schadevoertuigen goed onder controle. Ook is met het VbV een start gemaakt om te kijken waar in de procedure s bij de verzekeraars kwaliteitsverbeteringen kunnen worden aangebracht. Samen met de RDW is het LIV nauw betrokken bij het beantwoorden van de vragen van de minister. Bovenregionale Uitwisseling van Informatie en Services (BRUIS) Tien keer per jaar vindt dit overleg plaats. In het verslagjaar is de Koninklijke Marechaussee ook aangesloten. Daarnaast is het contact met collega s van aangrenzende plaatsen in België en Duitsland sterk verbeterd. BRUIS brengt een omvangrijk netwerk met zich mee wat ook het LIV ten goede komt. 19

20 CRIMINELE BENDE OPGEROLD L I V J a a r v e r s l a g Het is een vroege woensdagochtend in oktober ergens in Brabant. Op verschillende plekken zijn medewerkers van de politie, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het Permanent Autoteam (PAT) van de politie en van het LIV verzameld. Op het startsein worden bij diverse woningen en bedrijven tegelijk invallen gedaan. Deze actiedag is het resultaat van een onderzoek naar seriematige autodiefstallen. In totaal waren er 150 opsporingsambtenaren van diverse diensten aanwezig op deze actiedag. Ellen Som-van der Smitte, namens het VbV werkzaam bij het LIV: Op de actiedag was ik erbij, met de laptop om meteen alles op te kunnen zoeken. Helaas werkte de verbinding niet die dag. En dus moest ik alles telefonisch opvragen bij de collega s in Veendam. Dat ging ook prima. Het afgelopen jaar hebben we er systemen bij gekregen. We kunnen nu in flink wat databanken kijken, zoals bijvoorbeeld die van verzekeraars, dus voorafgaand aan en tijdens zo n actie kunnen we al heel veel te weten komen over voertuigen of personen Ik spreek ook altijd af dat ik alle informatie die ik vind ongefilterd doorgeef. De opbrengst? Op de actiedag worden elf voertuigen in beslag genomen die ofwel gestolen zijn, of zijn opgebouwd uit gestolen onderdelen. Ook andere in beslag genomen goederen blijken vaak van diefstal afkomstig en te herleiden naar een gestolen voertuig. Nader onderzoek naar de identiteit van de in beslag genomen voertuigen en onderdelen door leden van het PAT zal volgen. Theo van de Loo, senior tactisch rechercheur bij de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland: De samenwerking met de verschillende disciplines heeft in ieder geval tot resultaat gehad dat er een vruchtbare samenwerking is gecontinueerd en dat er persoonlijke contacten zijn hernieuwd hetgeen een betere samenwerking in de toekomst verzekert. Het merendeel van de teruggevonden gestolen voertuigen betreft het merk Volkswagen, een populair merk in de diefstal top vijf. deze auto is al gejat AFBLIJVEN! Naast voertuigen en onderdelen werden onder meer ook stroomstootwapens, gereedschappen en valse autosleutels in beslag genomen. Er werden ook enkele aanhoudingen verricht. De meesten werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Ook werd een man op heterdaad aangehouden wegens heling omdat hij in een loods aan een gestolen personenauto stond te sleutelen. De organisatie zou zich bezig houden met diefstal van personenauto s en de handel in drugs. H. van Herwaarden, chef opsporing van het opsporingsteam van deze zaak is lovend over de bijdrage van het LIV: De medewerkster van het LIV die bij de actie aanwezig was, is al enige jaren een enthousiast en betrouwbaar contact tussen de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland en uw dienst. Haar aanwezigheid op de genoemde actie, waaraan ook vele leden van het Permanent Auto Team deelnamen, is door het onderzoeksteam als zeer waardevol ervaren en had een grote toegevoegde waarde. Tegen de hoofdverdachte is een strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld. Een dergelijk onderzoek kan worden ingezet als het vermoeden bestaat dat de verdachte zijn vermogen illegaal heeft verkregen. Dit onderzoek is erop gericht uit te vinden welke winsten een verdachte met zijn criminele handelingen heeft geboekt, teneinde deze terug te kunnen vorderen. Eind 2011 zijn elf verdachten in deze zaak veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van 67 dagen tot vijf jaar. De hoofdverdachte, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als de spin in het web, hoorde vijf jaar eisen. Tegen zijn rechterhand werd vier jaar geëist. De twee worden vooral verdacht van het organiseren van stelen, demonteren en doorverkopen van kostbare auto s in 2009 en Het Openbaar Ministerie is tegen verschillende verdachten, waaronder de hoofdverdachten, in beroep gegaan bij het Gerechtshof op basis van de strafuitspraak. De zaak is nog niet voor geweest. Doordat de gegevens niet zijn vrijgegeven is er geen beslag gelegd op het crimineel verkregen vermogen en heeft er geen verhaal van de schade plaatsgevonden. 20

VOORWOORD. 2012: een mooi jaar voor het LIV. Wellicht denkt u 2012? Nu nog, in december 2013? Klopt.

VOORWOORD. 2012: een mooi jaar voor het LIV. Wellicht denkt u 2012? Nu nog, in december 2013? Klopt. 1 VOORWOORD 2012: een mooi jaar voor het LIV. Wellicht denkt u 2012? Nu nog, in december 2013? Klopt. Nadat de belastingdienst tot het LIV was toegetreden hadden we het streven ons nieuwe convenant in

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 3 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.1 26 oktober 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven

Datum 25 maart 2013 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over drugssmokkel via de Antwerpse Haven 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN

GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN GEORGANISEERDE MISDAAD EN STRAFRECHTELIJKE SAMENWERKING IN DE NEDERLANDSE GRENSGEBIEDEN TOINE SPAPENS intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD VOORWOORD LIJST VAN AFKORTINGEN xv xvii HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16050 12 juni 2014 Convenant versneld plaatsen diefstalsignaal De partijen 1. De Minister van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2016 Henk van Vliet Jaarverslag 2016 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016

Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016 Rapportage Transportcriminaliteit 1 e kwartaal 2016 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief 19 april 2016 Voorwoord Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister

Privacybescherming en het kentekenregister. Organisaties die gegevens krijgen uit het kentekenregister De beheert het kentekenregister. In dit register staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en van personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. De verstrekt in een aantal gevallen gegevens uit

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015

Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015 Rapportage Transportcriminaliteit 2 e kwartaal 2015 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie / Dienst Infra Status: Definitief Versie 1.2 4 augustus 2015 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 64 SECONDANT #3/4 Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit CONFRONTATIE MET DE GEORGANISEERDE AUTODIEFSTAL door Joyce van der Mark De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Wat moet ik doen als ik nog geen toegang heb? Welke producten

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016

Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016 Rapportage Transportcriminaliteit 2e kwartaal 2016 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief juli 2016 Voorwoord Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit

Rapportage Transportcriminaliteit ... Rapportage Transportcriminaliteit 1e kwartaal 2017 Politie Landelijke Eenheid Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief Versie: 1.0 Versie datum 24 april 2017 Rubricering:

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 22 mei 2017; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder

Datum 21 juni 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over (transport)criminaliteit, en gestolen mobiele telefoons in het bijzonder 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Visie RIEC Midden Nederland

Visie RIEC Midden Nederland Visie RIEC Midden Nederland 2014-2017 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Midden Nederland -1- Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Context 6 3. RIEC Midden Nederland 8-2- Voorwoord Het onzichtbare

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justi tie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justi tie; De Staatssecretaris van Veiligheid en Justi tie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 22 mel 2017; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 14 februari 2014; Gelet op artikel 142

Nadere informatie

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT

Pers. nr Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie AFSCHRIFT De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; AFSCHRIFT Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 05 november 2015; Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justis Ministerie van Veiligheid en Justitie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; Gezien het verzoek van RDW Bureau handhaving te Veendam, d.d. 04 februari 2013; Gelet op artikel 142

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239

ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 ECLI:NL:RBAMS:2016:9239 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 16/4106 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Rekestprocedure Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW Digitalisering rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten Zeger Baelde Divisiemanager Registratie & Informatie RDW AGENDA 1. Inleiding Zeger Baelde Divisiemanager Gert Maneschijn Security manager 2. RDW

Nadere informatie

AVc bestuurders aan het stuur

AVc bestuurders aan het stuur Uitgave Stichting AVc, www.stavc.nl, secretariaat@stavc.nl AVc Nieuws oktober 2011 AVc bestuurders aan het stuur AVc heeft een nieuw beleidsplan voor de komende drie jaren. Dat plan is opgesteld in bijeenkomsten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:234

ECLI:NL:RBOVE:2017:234 ECLI:NL:RBOVE:2017:234 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-01-2017 Datum publicatie 23-01-2017 Zaaknummer 17/39 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer Klaagschrift.

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie.

Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. speech nieuwjaarsbijeenkomst CCV 13-01-2015 Veiligheid maken we samen. Geachte heer Ruijgrok, Beste Wim dank voor deze introductie. Dames en heren, ook van mijn kant van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2003 (16.09) (OR. fr) 12154/03 ENFOPOL 79 ENFOCUSTOM 32 NOTA van: de Belgische delegatie aan: de Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: 12629/02 ENFOPOL

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT

JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT JAARVERSLAG 2006 LIV LANDELIJK INFORMATIECENTRUM VOERTUIGCRIMINALITEIT PROFIEL PROFIEL PARTNERS De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012

Perspresentatie Regiopolitie Groningen december 2012 Perspresentatie Regiopolitie Groningen 2012 Veel inzet op aantal grote gebeurtenissen Aantal gebeurtenissen en incidenten vroeg in 2012 veel capaciteit: Wateroverlast Moorden Groningen/Marum Branden Winschoten

Nadere informatie

Politie & Bodem. Doelstelling presentatie: Hoe blijven we in verbinding in de bestrijding van bodemcriminaliteit

Politie & Bodem. Doelstelling presentatie: Hoe blijven we in verbinding in de bestrijding van bodemcriminaliteit Doelstelling presentatie: Hoe blijven we in verbinding in de bestrijding van bodemcriminaliteit Platform toezicht bodem Driebergen 22 maart 2011 Milieu in Ontwikkeling Politiemilieuplan 2011 Henk Salomons

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 462 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 Januari 2004 5216/04 ENFOPOL 4 NOTA van: Nederlandse delegatie aan: Groep politiële samenwerking nr. vorig doc.: SN 1024/04 Betreft: Toelichting op het besluit betreffende

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Stichting RDC. Informatieverplichting

Stichting RDC. Informatieverplichting POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting RDC DATUM 8 september 2004 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën

19 december Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onde ijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën 19 december 2013 kenmerk H4224817 De ondergetekenden: Namens de Minister

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012

TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 TECHNISCH JAARVERSLAG 2011 en 2012 Henk van Vliet Jaarverslag 2011 en 2012 Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Insurance Europe Service

Insurance Europe Service Insurance Europe Service 02 Inleiding Insurance Europe Service is een erkend bedrijf dat deel uitmaakt van Internationaal Bergingsbedrijf Johan van der Zand BV. Dit bedrijf verzorgt o.a. de repatriëring

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1250 Te

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151

Rapport. Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151 Rapport Datum: 3 mei 2004 Rapportnummer: 2004/151 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de beheerder van het Korps landelijke politiediensten in de aan verzoeker gerichte afdoeningsbrief van 19 juli 2002

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r

R e g i s t r a t i e k a m e r R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 15 oktober 1998.. Onderwerp gegevensverstrekking door internet providers aan politie Op 28 augustus 1998 heeft er bij de Registratiekamer een bijeenkomst

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zelfrijdende voertuigen in aantocht. Aanpak van dieselfraude. Foto s voorkant en binnenkant

Zelfrijdende voertuigen in aantocht. Aanpak van dieselfraude. Foto s voorkant en binnenkant 20 16 2016: klaar zijn voor de toekomst De omgeving van de RDW verandert razendsnel. Er is steeds minder tijd om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. Daarom steekt de RDW veel energie in het in lijn brengen

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Rapportage Transportcriminaliteit 3e kwartaal 2016

Rapportage Transportcriminaliteit 3e kwartaal 2016 Rapportage Transportcriminaliteit 3e kwartaal 2016 Politie Landelijke Eenheid Auteur: Dienst Informatieorganisatie Informatieknooppunt Infra Status: Definitief 17 november 2016 Voorwoord Voor u ligt de

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie