Jaarverslag Vernieuwen is vooruitgaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan"

Transcriptie

1 Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan

2 Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways Stas VARIES Blparts

3 Editoriaal Gsprk mt algmn dirctur Jos Pint Ht blang van vrniuwing... 4 Hoogtpuntn Sirris Aangnam knnismaking... 9 Wi kan bij ons trcht? Ho kunnn w u hlpn? Onz vir tchnologidominn Matrials...18 Mchatronics...20 Advancd manufacturing ICT...30 Togang tot btaalbar innovati...35 Cass Lapauw Intrnational VCST...26 Amplidata Flandrs PlasticVision...40 Blwind...44 I-movix...49 Spac Applications Srvics...50 Psychomd...51 Provan Laborx Physiol Flxiways Stas VARIES Blparts...62 Jaarrapport 2012 Fitn & cijfrs...66 Statutair...68

4 Ht blang van vrniuwing door Jos Pint, Algmn Dirctur Nt als onz lidbdrijvn, is Sirris n voortdurnd vrandrnd organisati. Tussn 2000 n 2010 ralisrdn w n strk vrbrding van d klantnbasis waarm w samnwrkn. Na dz succsvoll groidynamik willn w onz lidbdrijvn mr maatwrk bidn. Om dz ambiti t ralisrn, was ht nodig onz tonmalig structuur bij t sturn. Enkl vrrgaand intrn vrandringn wrdn grondig voorbrid in Binnn d niuw structuur is Sirris nit langr in dri rgio s gorganisrd, maar volgns vir tchnologidominn. Matrials buigt zich ovr d moglijkhdn di niuw matrialn t bidn hbbn in productn n procssn. Mchatronica wrkt aan d machins van d niuw gnrati. Advancd Manufacturing zokt samn mt bdrijvn naar innovatimoglijkhdn in ht productiapparaat. En ICT gaat na ho softwar kan wordn ingzt als hfboom naar innovati. 4

5 Mt dz intrn vrniuwing willn w bdrijvn nog grichtr hlpn om d ovrstap t makn van tchnologisch knowhow naar vrmarktbar innovati. D aanpak van Sirris t middn van d groind complxitit n d snlvrandrnd omgving is dan ook zr pragmatisch n praktisch. W innovrn samn mt d bdrijvn. W vrtrkkn vanuit hun dolstllingn n focussn op hun markt n hun tchnologi. En jaar van bwustwording Ondrtussn hft Sirris d Blgisch bdrijvn gholpn om optimaal in t spln op d globalisring. 70 procnt van d groi van d wrldconomi wordt gralisrd buitn d wstrs landn. D snlhid waarm bdrijvn innovrn, wordt n ondrschidnd factor. Ht blijkt ook uit d cijfrs: ht grootst dl van d omzt di tchnologisch bdrijvn vandaag ralisrn, is afkomstig uit niuw productn. Bdrijvn uit d maakindustri zijn dan ook vrplicht om andrs t gaan dnkn n wrkn. D voorbij jarn ging d aandacht hir voornamlijk naar productinnovati n t winig naar d vrniuwing van ht productiapparaat. Als racti daarop lancrdn Sirris, Agoria n FMTC in 2012 Mad Diffrnt. Mt dit programma willn w in d komnd vijf jaar 50 bdrijvn transformrn tot Factoris of th Futur, n 500 andr splrs op d rails zttn naar d tokomst. En n-nvrhaal, waarin n stat-of-th-art productiapparaat hand in hand gaat mt innovativ productn. W zijn r mt dit programma alvast in gslaagd d aandacht t vstign op d grot uitdagingn waar onz sctor voor staat. Op dz manir wil Sirris ook n maatschapplijk rol vrvulln, namlijk rvoor zorgn dat d maakindustri in ons land kan n wil blijvn. In di zin was 2012 ook n jaar van bwustwording. Naar aanliding van dz n andr initiativn groid bij politici n bij ht brd publik ht bwustzijn dat d maakindustri n crucial rol splt in onz conomi n wlvaart. Vrdr groin Dat is mtn ook d rdn waarom w dit jaar 2,5 miljon uro hbbn gïnvstrd in infrastructuur. Sirris bundlt comptntis n bouwt vaak mt ovrhidsstun stat-of-th-art infrastructuur, waarvoor d bdrijvn nkl ht gbruik btaln. Zo bidn w hn n btaalbaar tickt naar opn innovati, vrtrkknd vanuit gzamnlijk knnis n infrastructuur. In 2012 zttn w naast d dri bstaand n niuw Application Lab op in d groisctor van offshor windnrgi. D opning rvan was voor Sirris n van d mijlpaln van ht voorbij jaar. Vandaag zt Sirris mt 165 gdrvn mdwrkrs n xprts in vrschillnd dominn zijn schoudrs ondr d Blgisch tchnologisch industri. W willn bovndin onz impact vrdr latn tonmn. Daarto zulln w ondr mr dankzij onz niuw structuur onz prformanti opdrijvn. En tglijk zulln w d komnd jarn vrdr inzttn op samnwrkingn mt andr organisatis, univrsititn n knniscntra. Dat d Blgisch bdrijvn onz inspanningn in 2012 op prijs stldn, bwijzn d cijfrs: w vordn in 2012 mr dan projctn uit. Jos Pint Algmn Dirctur 5

6 Hoogtpuntn 2012 Opning Compositn Lab Ht niuw ingricht Sirris Luvn Gnt Composits Application Lab in Hvrl is uitgrust mt glodniuw apparatuur om compositmatrialn t procssn n prototyps aan t makn. April 2012 Maart 2012 Juni 2012 Mad Diffrnt launch Sirris, Agoria n FMTC lancrn mt succs ht Mad Diffrnt -programma voor d maakindustri, om Vlaams bdrijvn t transformrn tot Fabrikn van d Tokomst. Niuw infrastructuur voor additiv manufacturing In d niuw kantorn n labo s van Sirris in Gosslis kunnn d bdrijvn trcht om vrschillnd additiv productitchnikn uit t tstn. 6

7 Inhuldiging klimaatkamr Ht Offshor Wind Infrastructur Application Lab (OWI-Lab) huldigt in d Havn van Antwrpn zijn hightch tstfacilitit in, mt d grootst klimaatkamr van Europa. Sptmbr 2012 Oktobr 2012 Opn Bdrijvndag in ht tkn van d Fabrik van d Tokomst D succsvoll Opn Bdrijvndag 2012 vindt plaats ondr d vlag van d Fabrik van d Tokomst. Tin innovativ bdrijvn nmn dl ondr ht labl Mad Diffrnt. 7

8 sirris, aangnam knnismaking wi kan bij ons trcht? ho kunnn w u hlpn? onz vir tchnologidominn togang tot btaalbar innovati

9 Sirris, aangnam knnismaking Sirris strft rnaar d comptitivitit van d Blgisch tchnologisch industri duurzaam t vrstrkn. Daarto hlpn w bdrijvn bij ht ontwikkln n implmntrn van tchnologisch innovatis. W zorgn rvoor dat z btr producrn, dat z slimmr productn makn, dat z fficiëntr bdrijfsprocssn uitwrkn. W bidn hn zowl n brd xprtis, stat-of-th-art infrastructuur, als n uitgbrid ntwrk. Krncijfrs 2012 Sirris is als collctif cntrum van n voor d industri n non-profitorganisati. Ht rsultaat d innovativ topassing of oplossing blijft igndom van ht btrffnd bdrijf. Maar d gnrisch knnis di in d loop van ht procs wrd opgdaan, blijft binnn ht collctif cntrum bschikbaar voor andr klantn. Zo kan Sirris andr bdrijvn op hun burt vrsnld vooruithlpn industriël intrvntis % vrschillnd ondrnmingn kmo s btalnd projctn n dinstn voor klantn gratis advizn aan klantn dankzij publik projctfinanciring 2,5 mio invstring in hightch infrastructuur 9

10 Onz missi, vrtaald naar d bdrijfswrld Sirris wil bdrijvn hlpn bij ht invorn van tchnologisch innovati. Ho w dat don? Vanuit onz brd xprtis opgbouwd ovr 60 jaar, in vrschillnd sctorn n tchnologiën hlpn w hn om d juist tchnologisch kuzs t makn, di n duurzam conomisch groi ondrstunn. Niuw tchnologiën passn w to in concrt productn n dinstn, gricht op d markt. Altijd vrtrkkn w daarbij vanuit d businss- n tchnologistratgi van ht bdrijf. Onz xprts n hightch infrastructuur zijn vrsprid ovr zvn vstigingn in ht hl land, vrankrd in ht industriël wfsl van Brussl, Wallonië n Vlaandrn. Antwrpn Luvn Gnt Hasslt Brussls Charlroi Lièg 10

11 Gpassionrd mdwrkrs, ingbd in n ruim ntwrk 130 ingniurs, wtnschapprs n tchnici, gpassionrd door marktgricht innovati, dnkn r mt d bdrijvn m ovr hun dolstllingn n uitdagingn. Hun vragn zttn z om in gricht n indin nodig multidisciplinair ondrzok. Zij wrkn op hun burt samn mt n wijd ntwrk van univrsititn, ondrzokscntra, bdrijvn, vrnigingn n instllingn in hl Blgië én in Europa. Mt di partnrs wissln w mdwrkrs, knnis n mthods uit. Zo blijvn w d tchnologisch volutis stds n stapj voor. onz partnrs W dln ons ruim ntwrk ook mt d bdrijvn waarm w samnwrkn. Ht blijkt immrs uit intrnationaal ondrzok: dit is n kritisch succsfactor voor d tokomst. En dubbl hfboom: tchnologisch n financil Tglijk slaan w n brug naar industriël partnrs n ondrstunnd ovrhidsdinstn, gwstlijk, nationaal n intrnationaal. Voor vl van onz tussnkomstn ontvangn bdrijvn n financiël tgmotkoming: ondrstuning voor ondrzoksprogramma s, projctsubsidis, advis- n oplidingschqus. Zo slaagt Sirris rin om bdrijvn n hfboom t bidn, zowl op tchnologisch als op financil vlak. 11

12 Wi kan bij ons trcht? Zowl klin ondrnmingn als grot industriël gropn, uit all sctorn van d industri, kunnn trcht bij Sirris. Onz organisati richt zich spcifik op Blgisch bdrijvn di hun concurrntn n stap voor willn blijvn door t invstrn in tchnologisch innovati. Sirris houdt bijna klantn in portfuill. Mr dan bdrijvn zijn lid. Ruim 85% van hn zijn kmo s mt mindr dan 250 mdwrkrs. Ldn gnitn bovndin van n korting op d dinstn van Sirris. 10 sctorn, god voor arbidsplaatsn n Transport systms & solutions n Contracting n Production tchnology & mchatronics n Subcontracting n Building tchnology n Enrgy systms & solutions n Aronautics, spac, scurity dfnc tchnology n Matrials tchnology n Environmnt systms & solutions n ICT Tchnologimanagmnt wordt noodzaklijk Door d norm knnisontwikkling in tchnologi, wtnschap n producti ontstaat n xplosi aan inzichtn ovr vrniuwing van productn, dinstn, topassingsdominn n businssmodlln. Er is n ovraanbod aan niuw moglijkhdn om zich hruit t vindn n t innovrn. Tchnologimanagmnt dringt zich op: ht hrlidn van d tchnologikuzs binnn d draagkracht van d ondrnming. Ook hirbij bidt Sirris hulp: w bidn bdrijvn inzicht in hun ign draag- n daadkracht in tchnologisch innovati. 12

13 Ho kunnn w u hlpn? Tchnologisch advis op maat, dat is wat Sirris bidt aan bdrijvn. Van gricht advis ovr n spcifik problmstlling gdurnd n halv dag, tot collctiv ondrzoksprojctn di mrdr jarn bstrijkn. W bidn hn advis op all nivaus: van bij ht ontwikkln van n tchnologistratgi tot d ontwikkling n implmntati van innovatis. D xprtis van onz mdwrkrs vormt, naast onz hightch infrastructuur, n cruciaal ondrdl van ons aanbod aan d bdrijvn. Ht zijn onz 165 mdwrkrs n vooral onz 130 ingniurs di samn mt d bdrijvn d innovatis van d tokomst ondrzokn, tstn n implmntrn. Individul ondrstuning Bdrijvn krijgn bij Sirris praktisch antwoordn op hun concrt tchnisch, tchnologisch of oprationl vragn. Of z wordn op maat bglid doorhn n innovatiprojct: van id ovr prototyp n piloottsts tot finaal product. 13

14 Risico s dln Innovrn is risico s nmn. Sirris dlt d financiël n matriël risico s mt bdrijvn. Onz stat-of-th-art apparatuur n infrastructuur laat bdrijvn to innovatis t ontwikkln n t tstn zondr grot invstringn. Daarnaast zokn w, rond doorbraaktchnologiën, naar oplossingn voor gzamnlijk tchnologisch uitdagingn via collctiv ondrzoksprojctn. In dat gval wordn d risico s gdld door n consortium van complmntair partnrs. D zoktocht naar gschikt partnrs hovn bdrijvn nit alln t makn. Sirris knt ht Blgisch bdrijfslandschap n brngt complmntair splrs samn. Bovndin gaan w na voor wlk subsidis of voordln bdrijvn in aanmrking komn, n bglidn w hn bij hun subsidiaanvraag. Inspirati opdon Bdrijvn kunnn bij Sirris inspirati opdon, zr gricht n gspcialisrd. Z wordn gïnformrd ovr d tchnologisch trnds, niuw tchnologiën, ontwikklingn n normn in hun sctor. Via nwslttrs, tchnologisch roadmaps, tchnology watch, oplidingn n thmatisch workshops komn z t wtn op wlk trrinn ondrzok wordt gvord n vooruitgang wordt gbokt. En in onz uitgbrid onlin bibliothk Tchnilin kunnn z gricht informati opzokn. D wbsit van Sirris wordt dan ook volop graadplgd unik bzokrs tldn w in 2012, waarvan 48% rglmatig trugkrt. Tchnilin, d onlin bibliothk van Sirris, gldt als rfrnti voor d industriël tchnologiwacht in Blgië. Bijna lzrs pr maand gaan r op zok naar informati ovr niuw ontwikklingn, trnds n bst practics. Bovndin krijgn bdrijvn ook informati via gprsonalisrd niuwsbrivn, op maat van hun sctor n activititn. 14

15 Via ruim 30 vnts n workshops kunnn bdrijvn ntwrkn n hun knnis gricht vrbrdn. Sirris ontwrpt ITM Awards in ht tkn van Kuifj Elk jaar zt Sirris nkl baanbrknd tchnologiën in bij ht ontwrp van dz awards. Voor d 2012-diti van d ITM Industri awards vil d kuz op snsorcoatings, mchatronisch lmntn n d additiv manufacturing-tchnik Connx. D uitriking vond plaats in ht Musé Hrgé. Daarom koos Sirris voor n Kuifj-grlatrd thma, dat aansluit bij d zvn kristalln bolln. Aan dz trof wrkt ht ontwrptam samn mt d afdlingn Additiv Manufacturing, Mchatronics n ht Smart Coating Application Lab. Zo n 400 dlnmrs uit vrschillnd industritakkn zaktn af naar Louvain-La- Nuv. ICT in Brussls Ht vnt rond ICT in Brussl wrd gorganisrd door Agoria n Sirris. Hirbij ondrstrpt Bnoît Crxh, Brussls miinstr van Economi n Ondrzok, ht blang van wat Sirris aan Brussls bdrijvn t bidn hft in ht domin van tchnologisch innovati n softwar nginring. Brussls Agoria n Sirris bracht ht Massachustts Institut of Tchnology op 3 n 4 oktobr naar Brussl voor n vnt rond ht thma Manufacturing: Smart, Sustainabl and Inclusiv Growth. Dz Europs confrnti, di acadmisch n industriël producti-xprts van ovr d hl wrld bij lkaar bracht, kadrd in ht Mad Diffrnt -projct, dat als dol hft d maakindustri n tokomst t gvn in ons land. 15

16 Lssons larnd van CEO s op Innovat 2012 Wat don succsvoll innovativ bdrijvn andrs dan andr? En waarom gldn z als bst practic in hun domin? Op Innovat 2012 lichtt Sirris n tip van d sluir: ht lit d CEO s van 3E, Conwd Plastics, Stria n Pharma Tchnology, vir voorloprs in innovati, hun vrhaal brngn. D aanwzign gingn mt hn in discussi ovr d rol van tchnologi n innovati voor ht succs van hun ondrnming. Mastrclass in lan product dvlopmnt n concurrnt nginring Tijdns d mastrclass ovr lan product dvlopmnt n concurrnt nginring lgd Don Rinrtsn, n van s wrlds mst visionair dnkrs rond productontwikkling, uit ho ht productontwikklingsprocs lan kan wordn n btr kan aansluitn op d producti. Mt praktisch stratgiën gaf hij aan ho d lanprincips ook op productontwikkling kunnn wordn togpast. Dlnmrs gingn naar huis mt d nodig inzichtn om d kwalitit, doorlooptijd n fficiënti van hun productontwikklingsprocs t kunnn vrbtrn. Dpositi van functionl matrialn tijdns µprinting Day Ht Sirris Microfabrication AppLication Lab (SMALL) is actif in microdpositi n gprint lktronica via arosol jt printing (AJP). Dz niuw tchnologi bidt potntil voor d dpositi van matriaal op vrschillnd substraattyps. Om d aanwzig bdrijvn nog btr t hlpn warn AJP-xprts van Optomc, lidr in additiv manufacturing, aanwzig tijdns d workshop. 16

17 Onz vir tchnologidominn In 2012 bundld Sirris haar aanbod in vir tchnologidominn. Matrials buigt zich ovr d moglijkhdn di niuw matrialn t bidn hbbn in productn n procssn. Mchatronica wrkt aan d machins van d niuw gnrati. Advancd Manufacturing zokt samn mt bdrijvn naar innovatimoglijkhdn in ht ghl productiapparaat om z klaar t stomn voor d tokomst. En binnn ICT gaan w na ho softwar optimaal kan wordn ingzt als hfboom naar innovati. ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Tlkns wr bidt Sirris op vraag van bdrijvn gricht advizn n togpast ondrzok. Tglijk dln w mt hn d risico s. Andr splrs bidn w inspirati via ht vrspridn van tchnologitrnds n thmatisch workshops. In onz vir dominn wrkn w nkl aan niuwighdn di d markt vrrijkn n di complmntair zijn aan wat al bstaat. Zodra tchnologiën matuur wordn, bhorn z nit langr tot Sirris wrkvld. Dan wordn z via n spin-off of ovrnam gvalorisrd. Thma s zoals duurzaamhid of smart ovrschrijdn d grnzn van d tchnologidominn. Voor drglijk ovrkoplnd thma s zokn w gpast cross-domain -oplossingn. ICT Advancd Manufacturing ICT 17 Ad Man

18 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Matrials: innovati in productn n procssn door matrialn Sirris knnis n xprtis ovr mtaln, compositn, kunststoffn n hybrid matrialn is gbundld in ht ruim tchnologidomin Matrials. W spitsn ons to op ht gbruik van matrialn, vlr dan op d ontwikkling rvan. Ho kunnn bdrijvn innovrn in hun productn of procssn door d kuz voor bpaald matrialn, door ht tovogn van coatings of door t miniaturisrn? Op dz vragn krijgn bdrijvn n antwoord, waarvoor multidisciplinair tams d krachtn n comptntis bundln. Do mor with lss is n drijvnd kracht achtr matriaalinnovati. Vl bdrijvn zijn op zok naar manirn om mindr nrgi, tijd of grondstoffn t vrbruikn n tglijk dzlfd of mr voordln bhoudn. Z ondrzokn d moglijkhdn van lichtr, cologisch of godkopr matrialn, al dan nit mt n hogr prformanti. Door d bundling van divrs matriaalcomptntis n uitnlopnd matriaalondrzok in één tchnologidomin, kan Sirris dz splrs brd antwoordn bidn. W kunnn hn hlpn bij ht ondrzok naar n potntiël ovrstap van ht n naar ht andr matriaal én bij ht transformrn van hun producti. Sirris hft zich gspcialisrd in knnis rond n topassingmoglijkhdn mt volgnd matrialn: mtaln, compositmatrialn, kunststoffn n hybridn. Daarnaast zijn w gspcialisrd in d ontwikkling van multifunctionl coatings. Mtals Ht aantal mtaallgringn dat in d tchnologisch industri wordt ingzt, is haast onbprkt. D slcti is n crucial factor bij innovati, want dz draagt bij tot n btr kwalitit n langr lvnsduur van indproductn. Vrdr kan god inzicht in mtaln n hun vrwrkingsmoglijkhdn d doorlooptijd van productontwikkling bprkn. Sirris ontvangt n groot aantal vragn rond d ignschappn n bwrkbaarhid van mtaln. Via ondrstunnd dinstn n slutlcomptntis gaat Sirris samn mt d bdrijvn uitdagingn in productn n procssn mt mtaln aan, n dit op tw manirn. Rchtstrks via haar unik capacitit in gitrijtchnikn n frro- n nonfrro-lgringn, onrchtstrks via n strk partnrschap in ht kadr van ht Matrials Rsarch Clustr Gnt dat d krachtn van d voornaamst Blgisch xprtiscntra in mtaal bundlt. Composits Compositmatriaal maakt productn di voldon aan d isn van d tokomst moglijk door hun lichtr matriaalgwicht, btr nrgi-fficiënti, btr prstatis, mr vormvrijhid of zlfs n unik combinati van vrschillnd ignschappn. Dit is d rdn waarom 18

19 Sirris, KU Luvn n UGnt d krachtn hbbn gbundld om bdrijvn bij d intgrati van dit matriaal van d tokomst t ondrstunn n stimulrn. Plastics & hybrids Mt polymrn zijn stds mr ignschappn ralisrbaar. Dz matrialn dinn zich al nig tijd aan als conomisch n tchnisch altrnativn voor d klassik bouwmatrialn. Z zijn vandaag ht antwoord bij uitstk op stds strngr oprationl bprkingn in sctorn als automobil, transport, vrpakking, lktronica, lktrotchnik, tlcommunicati, gnskund, farmacutica,... Sirris stlt haar xprtis tn dinst van ondrnmingn n bglidt hn doorhn lk ontwikklingsstadium van niuw productn op basis van kunststoffn. D comptntis omvattn vandaag ook mulitmatrialn: ht binnn nzlfd product samnbrngn van n polymr, composit of mtaal, om d optimal functis als mchanisch wrstand of ingbdd intllignti (lktronisch printn) t garandrn. Nanomatrialn Ht gbruik van nanopartikls, vrwrkt in of aan ht opprvlak van matrialn, laat n gvolig tonam van bstaand ignschappn to of voorzit dz matrialn van niuw ignschappn. Sirris is ook in dit domin actif: w stlln productimthodn mt nanopartikls op punt, karaktrisrn dz partikls, ontwikkln mthodn om z t intgrrn in vrschillnd matrialn n zttn procdurs voor bhandling, gbruik n transport in all vilighid. Coatings Coatings wordn stds blangrijkr. Z bidn d moglijkhid om bpaald functionalititn to t vogn aan productn, zoals n vrbtrd grip of n vrhoogd intllignti. Daarnaast hlpn z problmn, zoals corrosi of d impact van zurn, bactriën of wrijving voorkomn. Sirris ontwikklt samn mt bdrijvn slimm oplossingn di vrschillnd ignschappn of functionalititn combinrn, op maat van hun spcifik topassingn. Sirris zt hirvoor stat-of-th-art coatingtchnologiën in, zoals HiPIMS, n wrkt samn mt vrschillnd partnrs. Dz vrschillnd spcialisatis zijn gn ilandn op zich, maar intragrn mt lkaar n mt d andr tchnologidominn, om zo tot d bst moglijk oplossingn n innovatis t komn. 19

20 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics ICT Matrials Advancd Manufacturing Mchatronics: Cross Domains machins van d volgnd gnrati Mchatronics Samn mt machinbouwrs wrkt Sirris aan d machins van d volgnd gnrati. In dri dominn zttn w projctn op touw: ht vrbtrn van d nrgifficiënti, ht intgrrn van smart snsors n ht btr documntrn van ht ontwikklprocs van complx machins. In mchatronica slaat Sirris d handn in lkaar mt zustrorganisati FMTC, di ondrzok vrricht in nauw samnwrking mt univrsititn n Europs tgnhangrs. Waar FMTC gricht is op basisondrzok voor bdrijvn mt grot R&D-tams, focust Sirris op vrtaalondrzok n tchnologisch advis van opgdan knnis naar all typs van bdrijvn. Ecomchatronics EcoMchatronics ovrkoplt concrt ondrzoksprojctn in d drihok hogr nrgi-fficiënti hogr productivitit mr gbruikscomfort. Op vraag van bdrijvn gaat Sirris na ho machins dzlfd of btr prstatis kunnn lvrn mt mindr nrgi, mt mindr lawaai n/of mt mindr trilling. In 2012 hbbn w aangtoond dat n Futur vrlaging van ht Snsorizd nrgigbruik mt 20 procnt moglijk is bij divrs cass (o.a. droogstrijkmachins, hakslaars, bprovingsmachins, ). Voor d klantn van dz machinbouwrs kan d gbokt nrgibsparing algauw oplopn tot nkl uro pr jaar, pr machin. Snsorizd Futur Voor machinbouwrs is ht cruciaal om niuw tchnologiën t intgrrn op ht juist momnt: nadat d kindrzikts zijn ovrwonnn n vooralr d concurrnti r voorsprong m nmt. Zkr in micro-lktronica waarin d n ontwikkling d andr opvolgt is dit juist tijdsfram moilijk t bpaln. Sirris scout niuw tchnologi in dit domin n bouwt r in n collctif mt gïntrssrd industriël partnrs d nodig rvaring m op in n industriël omgving. Zo bouwdn w in 2012 n dmonstrator voor dklagn mt gïntgrrd snsorn. Op dz manir kunnn w bdrijvn advisrn wannr d tijd rijp is om niuw tchnologi t intgrrn, n mt d gnrik opgdan knnis ovr d tchnologi kunnn w ook andr splrs via artikls of via gricht advizn inspirrn om t innovrn. 20

21 Modlgbasrd productontwikkling Machins ontstaan vaak organisch: n klin tam van ingniurs ontwikklt n prototyp, dat in d loop dr jarn wordt vrbtrd of uitgbrid. Informati ovr d machin raakt - gdurnd opnvolgnd lvnsfass - vrsprid ovr vrschillnd bronnn n is bijgvolg nit langr brikbaar of samnhangnd voor dignn di r blang bij hbbn. Bij ht doorvorn van aanpassingn of wijzigingn rijzn vooral vragn ovr ht kruispunt van vrschillnd disciplins, zoals mchanica, lktronica n softwar. Daarom ontwikklt Sirris samn mt ht Duits ondrzokscntrum Fraunhofr op vraag van n 25-tal gïntrssrd bdrijvn n mthod, ondrstund door softwartools, di bdrijvn tolaat hun ontwikklprocs btr t documntrn. Dz systmatisch aanpak maakt ht moglijk hun machins mt mindr kans op foutn t ontwrpn of aan t passn. 21

22 Lapauw Intrnational vrhoogt nrgifficiënti van industriël strijkmachins Lapauw Intrnational is Europs fabrikant van industriël miliuvrindlijk wassrijmachins n lvrancir van totaaloplossingn voor wasgod op industriël schaal, voor wassrijn, hotls, ziknhuizn, wassalons, txtilfabrikantn,... D machinbouwr uit Hul bidt n uitgbrid assortimnt wasmachins,, droogkastn n tunnlfinishrs, naast zijn wrldwijd bknd aanbod aan gas- n stoomvrwarmd strijkrolln n vouwmachins. Ht bdrijf krg in 2011, ondr impuls van d niuw ignaar Philipp D hygr, ondr mr n bstlling van bouwgigant Saudi Binladin Group voor 60 industriël wasmachins, d grootst ordr ooit in dz sctor. Ht gasvrbruik van Lapauws niuwst droogstrijkmachins ligt aanzinlijk lagr dan bij andr modrn machins. Toch wil d machinbouwr op dit vlak n trndsttr blijvn. Drglijk machins vrbruikn jaarlijks hl wat nrgi - zo n 1,3 MWh aardgas voor urn producti (vrglijk: ht jaarlijks gasvrbruik van n gmiddld gzin is kwh), daarom wild Lapauw wtn ho d nrgi-fficiënti nog vrbtrd kan wordn zondr vrlis van prformanti. Johan Vandrmuln, productivrantwoordlijk bij Lapauw: W wildn in d rst plaats mr inzicht krijgn in d invlod van d nrgi-fficiënti van d machin op d productivitit. Daarnaast wildn w ook n btr kijk krijgn op ht droogprocs in onz industriël strijkmachins, om zo ht ontwrp n d sturing van d machins t kunnn optimalisrn. En btr inzicht in ht vochttransport zou tolatn ht ontwrp bij t sturn n zo n ffctivr vochtvacuati t ralisrn. Bovndin kan op di manir ook d rgling aan d vrandrlijk vocht- n warmtstromn aangpast wordn. Nit lk lading wasgod is immrs vn groot of vn vochtig, dus is n constant tmpratuur van d machin nit altijd nodig. Op basis van n btr inzicht in d vrschillnd dlprocssn zou Lapauw dus n nog nrgi-fficiëntr droogstrijkmachin kunnn ralisrn. Lapauw is lid van d stuurgrop van Eco- Mchatronica-projct. Ht lit in dit kadr n EcoMcatronics Audit uitvorn, waarbij mtmthodn wordn ingzt om ht vochtghalt van ht wasgod t kunnn mtn. Pitr Byl, xprt mchatronica bij Sirris: Op d strijkmachin van n klant van d machinbouwr vordn w mtingn uit in vir fasn, volgns d mthodologi van d EcoMchatronics Audit. Dit is n op mtingn gbasrd analys van d co-impact van n machin, in dit gval van d nrgi-fficiënti n d prformanti. Audit in vir stappn In n rst fas wrdn d dolstllingn van d audit gdfinird n d bwust strijkmachin ganalysrd als voorbriding van ht mtplan. 22

23 D twd fas vrtrok vanuit d massa- n nrgibalans, om d t bpaln nrgtisch groothdn op t lijstn n dz naar mtbar groothdn t vrtaln. Pitr: W lgdn vrschillnd mtscnario s vast op basis van d rprsntativ input- n outputparamtrs n d procsparamtrs di mostn kunnn variërn. In d mtcampagn wrdn ht nrgivrbruik van machin n van rlvant subsystmn n d productivitit gmtn. D mtingn wrdn uitgvord bij vrschillnd wrkingsmodi, strijkrolsnlhdn n vntilatidbitn. Hirvoor bouwdn w n spcifik mtopstlling op n strijkmachin op n brachtn d nodig snsorn n mtinstrumntati aan. In n drd stap wrdn d ruw mtdata vrwrkt tot bruikbar informati ovr ht nrgivrbruik n d productivitit. Op basis van d mtrsultatn kondn tn slott aanbvlingn om nrgi t bsparn n rcuprrn wordn gformulrd. Hogr fficiënti D rsultatn van d audit tonn n bhoorlijk potntil aan: via n combinati van maatrgln is n vrbtring van d nrgi-fficiënti in d groottord van procnt ralisrbaar. Johan Vandrmuln: D aanbvlingn n rfrntimtwaardn warn n concrt vrtrkbasis voor ons om onz strijkmachins t vrbtrn. Dankzij d stapsgwijz aanpak krgn w d nodig inzichtn om n glijkaardig wrkwijz to t passn op vrglijkbar machins of op niuw ontwrpn van dzlfd machins. Enkl van d aanbvlingn zal Lapauw al in d volgnd gnrati machins implmntrn. Ht blang van comchatronica D laatst jarn is ht blang van d co-impact n d total cost of ownrship van n machin of mchatronisch systm strk tognomn. Tr ondrstuning van d Vlaams machinbouwrs bij ht (hr)ontwrp van hun machins, mt oog voor nrgizuinighid, prformanti n gbruikscomfort, starttn Sirris n FMTC in 2011 ht VIS-trajct EcoMchatronics op. D global aanpak van dit trajct is gricht op concrt implmntatis bij bdrijvn. Anj Van Vlirbrgh, programmalidr mchatronica bij Sirris: Ht blang van d co-impact van n machin bracht d vraag naar mthods om di impact t mtn mt zich m. Om d bdrijvn t hlpn d co-impact van hun machins t vrlagn, hbbn Sirris n FMTC d EcoMchatronics Audit ontwikkld, op basis van ondrzok aan d KU Luvn n Howst. Di brngt d cologisch impact van n machin in kaart n dot aanbvlingn voor n mr cologisch machinontwrp.. 23

24 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Advancd manufacturing: n tokomstgricht productiapparaat Samn mt bdrijvn wrkt Sirris aan n roadmap naar n tokomstgricht productiapparaat. Voor bdrijvn di willn transformrn naar Factoris of th Futur brngn w xprts samn di nrzijds ht stratgisch dnkwrk lvrn n andrzijds zorgn voor d stapsgwijz implmntati. ICT Advancd Manufacturing Bdrijvn di willn wrkn aan d productn van Domains d tokomst, motn ook wrk Cross makn van d Fabrik van d Tokomst. Vl Matrials bdrijvn Mchatronics invstrdn d voorbij jarn in productinnovati, maar vrwaarloosdn ht productiapparaat. Nochtans gaan bid hand in hand. In 2012 wrd ht voorbridnd studiwrk voor ht ambitiuz Factoris of th Futur afgrond n nrgschrvn (ls mr op pagina 28). Sirris n Agoria vrtaaldn d rsultatn van dz studi naar ht Mad Diffrnt -programma, rop gricht d maakindustri t bglidn naar n duurzam n succsvoll tokomst in Vlaandrn. In d voorbridnd studi wrdn zvn transformatis gïdntificrd, di d maakindustri mot doorlopn. Sirris gft advis, tknt roadmaps uit, bidt coaching n bnchmarkt bdrijvn mt andr splrs. W focussn ons vooral op d transformatis Smart Production, World Class Production Tchnologis n Digital Factory. Daarnaast bglidn w ook bdrijvn in d ovrgang naar Eco Production n Simultanous Product and Procss Dvlopmnt. Onz partnrs Agoria n FMTC concntrrn zich op d transformati naar Ntworkd Factory n Human Cntrd Production. Smart Production Voor ht producrn van klin sris van complx productn, rijst d vraag ho d producti snllr, flxiblr n wndbaardr kan. D antwoordn liggn bij automatisring, btr mtn n wtn, ht inschakln van robots. Op vraag van bdrijvn gaan w na ho z kunnn omschakln naar Smart Production. Zo invstrd Sirris zlf in n Blgisch bladingsrobot. World Class Tchnologis Inzak tokomstgricht tchnologi wrkt Sirris rond tw focusdominn: 1/ Prcisi Machins di producrn mt n hogr prcisi, vrlngn d duurzaamhid van d gproducrd matrialn: z zorgn voor n nauwkurigr afwrking n voor ondrdln di langr mgaan. In 2012 starttn w n projct rond prcisiproducti voor d maakindustri. In d nabij tokomst zal prcisi stds blangrijkr wordn voor d maakindustri, maar zondr dat d productikostn hirbij mogn stijgn. Op kort trmijn zal n vrhoogd procsbhrsing volstaan, maar op langr trmijn kan n ggarandrd concurrntiël positi nkl brikt wordn door niuw productitchnologiën. Daarom zijn w samn mt KU Lu- 24

25 vn, VUB, ht Fraunhofr Instituut, RWTH Aachn n Agoria ht initiatif Prcision Manufacturing for nw and bttr products gstart. Binnn ht projct gaan w zvn tchnologisch uitdagingn aan in ht prcisidomin. Daarnaast zijn r ook dri businssuitdagingn: (intrnational) ntwrking, tchnologivrknning n collctiv marktvrknning. In ht kadr van dit projct tsttn w bijvoorbld vrschillnd altrnativ tchnologiën voor d producti van prcisi tandwilprototyps mt oog op vrkorting van d doorlooptijd voor VCST n ontwikkldn w n niuw procdé voor ht prcis klmmn van 3D-gprint stukkn voor assmblag voor Matrialis. 2/Additiv manufacturing Mt mr dan 25 jaar rvaring mag Sirris zich rknn tot d Europs R&D-top n pionirs in additiv manufacturing (AM), waarvan 3D-printing mst gknd is. Vandaag bvindt d tchnologi zich op ht kantlpunt waarop ht vanuit ht xprimntl doorbrkt naar d klassik industri. Vrogr vooral bknd van rapid prototyping, vindn 3D-tchnikn stds mr hun wg naar indproductn. Trovn zijn hun fficiënt grondstoffngbruik, hun compact strkt, d uitnlopnd matrialn waarm gwrkt kan wordn, d poruz structuur van d gproducrd matrialn In d biomdisch sfr bouwd Sirris al hl wat rvaring op. Zo producrdn d AM-xprts tussnwrvlschijfjs voor n Frans biomdisch splr. Nu d tchnologi op punt staat, zal dz in ht komnd jaar wordn gtransfrrd naar ht bdrijf in kwsti. In 2012 wrd ook Human Wavs opgricht: n biomdisch bdrijf dat zich dls op dz tchnologi zal tolggn. En n drd bdrijf n producnt van titaan boormachins, spcifik voor ruimtvaart is in d maak. Digital Factory In d fabrik van d tokomst zal ht ontwrp van productn n procssn volldig digitaal vrlopn. In n drglijk digital fabrik is r gn nood mr aan dur fysik prototyps n wordt d tim-tomarkt tot ht minimum hrlid. Naast ht ontwrp van niuw productn n procssn zulln ook d oprationl procssn vrdr gdigitalisrd wordn n zal d impact van vrschillnd moglijk bslissingn op voorhand via doorgdrvn simulatis n analyss kunnn wordn ingschat. Om dit moglijk t makn motn d mst bdrijvn nog hl wat stappn zttn. Sirris draagt zijn stntj bij door bdrijvn t snsibilisrn ovr d rcntst moglijkhdn van d digital fabrik. 25

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Etektrische autofiets

Etektrische autofiets Etktrisch autofits Soms vroorzaakt niuw tchnologi n rvolutionair vrbtring van oud productn. Wat t dnkn van d Twik? D Twik lijkt op n ovrdkt ligf its voor tw prsonn. Ook al hft d Twik fitspdaln, ht is gn

Nadere informatie

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe

Duco geeft op een natuurlijke manier. zuurstof aan ieder gebouw. Verse. lucht rechtstreeks via de gevel. binnenbrengen, zonder complexe DUO at HOME nl HOME OF OXYGEN Duco gft op n natuurlijk manir zuurstof aan idr gbouw. Vrs lucht rchtstrks via d gvl binnnbrngn, zondr complx tovorkanaln, is d ultim garanti voor n gzond binnnklimaat. D

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Keten- en sectorinitiatieven

Keten- en sectorinitiatieven K t n- ns c t or i ni t i at i v n Ktn- n sctorinitiativn Documnt vrsion control Dat Author Vrsion Changs Commnt 05-12-11 Jolanda Crtir 1.0 - Initial vrsion 20-04-12 Jolanda Crtir 2.0 Yarly rviw 06-08-12

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG

Museum van de Twintigste Eeuw - Hoorn JAARVERSLAG Musum van d Twintigst Euw - Hoorn JAARVERSLAG 2013 1 Gwldig, hlmaal supr, n fst dr hrknning Hrknbaar. J jugd komt hlmaal trug. Mooi tntoonstllingn! Wat is ht luk hir, voor oudrn vl hrinnringn n voor jongrn

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

aanpak van leiderschap

aanpak van leiderschap 66 visi Actul tndnsn in lidrschap (11) Naar n gïntgrrd aanpak van lidrschap tkst kon marichal & jss sgrs (th futur ladrship initiativ) Tot slot van dz rks ovr d tndnsn in lidrschap n lidrschapsontwikkling

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving

Duurzaam gebouwd, Anneke Augustinus 21 september Samenwerking versterken noodzakelijk voor een zorgvriendelijke samenleving Duurzaam gbouwd, Annk Augustinus 21 sptmbr 2017 Samnwrking vrstrkn noodzaklijk voor n zorgvrindlijk samnlving Hrvormingn in d zorg Visi op zorg Langr thuis blijvn Mr zorg thuis Mr zlfrdzaamhid n ign rgi

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie