Jaarverslag Vernieuwen is vooruitgaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan"

Transcriptie

1 Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan

2 Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways Stas VARIES Blparts

3 Editoriaal Gsprk mt algmn dirctur Jos Pint Ht blang van vrniuwing... 4 Hoogtpuntn Sirris Aangnam knnismaking... 9 Wi kan bij ons trcht? Ho kunnn w u hlpn? Onz vir tchnologidominn Matrials...18 Mchatronics...20 Advancd manufacturing ICT...30 Togang tot btaalbar innovati...35 Cass Lapauw Intrnational VCST...26 Amplidata Flandrs PlasticVision...40 Blwind...44 I-movix...49 Spac Applications Srvics...50 Psychomd...51 Provan Laborx Physiol Flxiways Stas VARIES Blparts...62 Jaarrapport 2012 Fitn & cijfrs...66 Statutair...68

4 Ht blang van vrniuwing door Jos Pint, Algmn Dirctur Nt als onz lidbdrijvn, is Sirris n voortdurnd vrandrnd organisati. Tussn 2000 n 2010 ralisrdn w n strk vrbrding van d klantnbasis waarm w samnwrkn. Na dz succsvoll groidynamik willn w onz lidbdrijvn mr maatwrk bidn. Om dz ambiti t ralisrn, was ht nodig onz tonmalig structuur bij t sturn. Enkl vrrgaand intrn vrandringn wrdn grondig voorbrid in Binnn d niuw structuur is Sirris nit langr in dri rgio s gorganisrd, maar volgns vir tchnologidominn. Matrials buigt zich ovr d moglijkhdn di niuw matrialn t bidn hbbn in productn n procssn. Mchatronica wrkt aan d machins van d niuw gnrati. Advancd Manufacturing zokt samn mt bdrijvn naar innovatimoglijkhdn in ht productiapparaat. En ICT gaat na ho softwar kan wordn ingzt als hfboom naar innovati. 4

5 Mt dz intrn vrniuwing willn w bdrijvn nog grichtr hlpn om d ovrstap t makn van tchnologisch knowhow naar vrmarktbar innovati. D aanpak van Sirris t middn van d groind complxitit n d snlvrandrnd omgving is dan ook zr pragmatisch n praktisch. W innovrn samn mt d bdrijvn. W vrtrkkn vanuit hun dolstllingn n focussn op hun markt n hun tchnologi. En jaar van bwustwording Ondrtussn hft Sirris d Blgisch bdrijvn gholpn om optimaal in t spln op d globalisring. 70 procnt van d groi van d wrldconomi wordt gralisrd buitn d wstrs landn. D snlhid waarm bdrijvn innovrn, wordt n ondrschidnd factor. Ht blijkt ook uit d cijfrs: ht grootst dl van d omzt di tchnologisch bdrijvn vandaag ralisrn, is afkomstig uit niuw productn. Bdrijvn uit d maakindustri zijn dan ook vrplicht om andrs t gaan dnkn n wrkn. D voorbij jarn ging d aandacht hir voornamlijk naar productinnovati n t winig naar d vrniuwing van ht productiapparaat. Als racti daarop lancrdn Sirris, Agoria n FMTC in 2012 Mad Diffrnt. Mt dit programma willn w in d komnd vijf jaar 50 bdrijvn transformrn tot Factoris of th Futur, n 500 andr splrs op d rails zttn naar d tokomst. En n-nvrhaal, waarin n stat-of-th-art productiapparaat hand in hand gaat mt innovativ productn. W zijn r mt dit programma alvast in gslaagd d aandacht t vstign op d grot uitdagingn waar onz sctor voor staat. Op dz manir wil Sirris ook n maatschapplijk rol vrvulln, namlijk rvoor zorgn dat d maakindustri in ons land kan n wil blijvn. In di zin was 2012 ook n jaar van bwustwording. Naar aanliding van dz n andr initiativn groid bij politici n bij ht brd publik ht bwustzijn dat d maakindustri n crucial rol splt in onz conomi n wlvaart. Vrdr groin Dat is mtn ook d rdn waarom w dit jaar 2,5 miljon uro hbbn gïnvstrd in infrastructuur. Sirris bundlt comptntis n bouwt vaak mt ovrhidsstun stat-of-th-art infrastructuur, waarvoor d bdrijvn nkl ht gbruik btaln. Zo bidn w hn n btaalbaar tickt naar opn innovati, vrtrkknd vanuit gzamnlijk knnis n infrastructuur. In 2012 zttn w naast d dri bstaand n niuw Application Lab op in d groisctor van offshor windnrgi. D opning rvan was voor Sirris n van d mijlpaln van ht voorbij jaar. Vandaag zt Sirris mt 165 gdrvn mdwrkrs n xprts in vrschillnd dominn zijn schoudrs ondr d Blgisch tchnologisch industri. W willn bovndin onz impact vrdr latn tonmn. Daarto zulln w ondr mr dankzij onz niuw structuur onz prformanti opdrijvn. En tglijk zulln w d komnd jarn vrdr inzttn op samnwrkingn mt andr organisatis, univrsititn n knniscntra. Dat d Blgisch bdrijvn onz inspanningn in 2012 op prijs stldn, bwijzn d cijfrs: w vordn in 2012 mr dan projctn uit. Jos Pint Algmn Dirctur 5

6 Hoogtpuntn 2012 Opning Compositn Lab Ht niuw ingricht Sirris Luvn Gnt Composits Application Lab in Hvrl is uitgrust mt glodniuw apparatuur om compositmatrialn t procssn n prototyps aan t makn. April 2012 Maart 2012 Juni 2012 Mad Diffrnt launch Sirris, Agoria n FMTC lancrn mt succs ht Mad Diffrnt -programma voor d maakindustri, om Vlaams bdrijvn t transformrn tot Fabrikn van d Tokomst. Niuw infrastructuur voor additiv manufacturing In d niuw kantorn n labo s van Sirris in Gosslis kunnn d bdrijvn trcht om vrschillnd additiv productitchnikn uit t tstn. 6

7 Inhuldiging klimaatkamr Ht Offshor Wind Infrastructur Application Lab (OWI-Lab) huldigt in d Havn van Antwrpn zijn hightch tstfacilitit in, mt d grootst klimaatkamr van Europa. Sptmbr 2012 Oktobr 2012 Opn Bdrijvndag in ht tkn van d Fabrik van d Tokomst D succsvoll Opn Bdrijvndag 2012 vindt plaats ondr d vlag van d Fabrik van d Tokomst. Tin innovativ bdrijvn nmn dl ondr ht labl Mad Diffrnt. 7

8 sirris, aangnam knnismaking wi kan bij ons trcht? ho kunnn w u hlpn? onz vir tchnologidominn togang tot btaalbar innovati

9 Sirris, aangnam knnismaking Sirris strft rnaar d comptitivitit van d Blgisch tchnologisch industri duurzaam t vrstrkn. Daarto hlpn w bdrijvn bij ht ontwikkln n implmntrn van tchnologisch innovatis. W zorgn rvoor dat z btr producrn, dat z slimmr productn makn, dat z fficiëntr bdrijfsprocssn uitwrkn. W bidn hn zowl n brd xprtis, stat-of-th-art infrastructuur, als n uitgbrid ntwrk. Krncijfrs 2012 Sirris is als collctif cntrum van n voor d industri n non-profitorganisati. Ht rsultaat d innovativ topassing of oplossing blijft igndom van ht btrffnd bdrijf. Maar d gnrisch knnis di in d loop van ht procs wrd opgdaan, blijft binnn ht collctif cntrum bschikbaar voor andr klantn. Zo kan Sirris andr bdrijvn op hun burt vrsnld vooruithlpn industriël intrvntis % vrschillnd ondrnmingn kmo s btalnd projctn n dinstn voor klantn gratis advizn aan klantn dankzij publik projctfinanciring 2,5 mio invstring in hightch infrastructuur 9

10 Onz missi, vrtaald naar d bdrijfswrld Sirris wil bdrijvn hlpn bij ht invorn van tchnologisch innovati. Ho w dat don? Vanuit onz brd xprtis opgbouwd ovr 60 jaar, in vrschillnd sctorn n tchnologiën hlpn w hn om d juist tchnologisch kuzs t makn, di n duurzam conomisch groi ondrstunn. Niuw tchnologiën passn w to in concrt productn n dinstn, gricht op d markt. Altijd vrtrkkn w daarbij vanuit d businss- n tchnologistratgi van ht bdrijf. Onz xprts n hightch infrastructuur zijn vrsprid ovr zvn vstigingn in ht hl land, vrankrd in ht industriël wfsl van Brussl, Wallonië n Vlaandrn. Antwrpn Luvn Gnt Hasslt Brussls Charlroi Lièg 10

11 Gpassionrd mdwrkrs, ingbd in n ruim ntwrk 130 ingniurs, wtnschapprs n tchnici, gpassionrd door marktgricht innovati, dnkn r mt d bdrijvn m ovr hun dolstllingn n uitdagingn. Hun vragn zttn z om in gricht n indin nodig multidisciplinair ondrzok. Zij wrkn op hun burt samn mt n wijd ntwrk van univrsititn, ondrzokscntra, bdrijvn, vrnigingn n instllingn in hl Blgië én in Europa. Mt di partnrs wissln w mdwrkrs, knnis n mthods uit. Zo blijvn w d tchnologisch volutis stds n stapj voor. onz partnrs W dln ons ruim ntwrk ook mt d bdrijvn waarm w samnwrkn. Ht blijkt immrs uit intrnationaal ondrzok: dit is n kritisch succsfactor voor d tokomst. En dubbl hfboom: tchnologisch n financil Tglijk slaan w n brug naar industriël partnrs n ondrstunnd ovrhidsdinstn, gwstlijk, nationaal n intrnationaal. Voor vl van onz tussnkomstn ontvangn bdrijvn n financiël tgmotkoming: ondrstuning voor ondrzoksprogramma s, projctsubsidis, advis- n oplidingschqus. Zo slaagt Sirris rin om bdrijvn n hfboom t bidn, zowl op tchnologisch als op financil vlak. 11

12 Wi kan bij ons trcht? Zowl klin ondrnmingn als grot industriël gropn, uit all sctorn van d industri, kunnn trcht bij Sirris. Onz organisati richt zich spcifik op Blgisch bdrijvn di hun concurrntn n stap voor willn blijvn door t invstrn in tchnologisch innovati. Sirris houdt bijna klantn in portfuill. Mr dan bdrijvn zijn lid. Ruim 85% van hn zijn kmo s mt mindr dan 250 mdwrkrs. Ldn gnitn bovndin van n korting op d dinstn van Sirris. 10 sctorn, god voor arbidsplaatsn n Transport systms & solutions n Contracting n Production tchnology & mchatronics n Subcontracting n Building tchnology n Enrgy systms & solutions n Aronautics, spac, scurity dfnc tchnology n Matrials tchnology n Environmnt systms & solutions n ICT Tchnologimanagmnt wordt noodzaklijk Door d norm knnisontwikkling in tchnologi, wtnschap n producti ontstaat n xplosi aan inzichtn ovr vrniuwing van productn, dinstn, topassingsdominn n businssmodlln. Er is n ovraanbod aan niuw moglijkhdn om zich hruit t vindn n t innovrn. Tchnologimanagmnt dringt zich op: ht hrlidn van d tchnologikuzs binnn d draagkracht van d ondrnming. Ook hirbij bidt Sirris hulp: w bidn bdrijvn inzicht in hun ign draag- n daadkracht in tchnologisch innovati. 12

13 Ho kunnn w u hlpn? Tchnologisch advis op maat, dat is wat Sirris bidt aan bdrijvn. Van gricht advis ovr n spcifik problmstlling gdurnd n halv dag, tot collctiv ondrzoksprojctn di mrdr jarn bstrijkn. W bidn hn advis op all nivaus: van bij ht ontwikkln van n tchnologistratgi tot d ontwikkling n implmntati van innovatis. D xprtis van onz mdwrkrs vormt, naast onz hightch infrastructuur, n cruciaal ondrdl van ons aanbod aan d bdrijvn. Ht zijn onz 165 mdwrkrs n vooral onz 130 ingniurs di samn mt d bdrijvn d innovatis van d tokomst ondrzokn, tstn n implmntrn. Individul ondrstuning Bdrijvn krijgn bij Sirris praktisch antwoordn op hun concrt tchnisch, tchnologisch of oprationl vragn. Of z wordn op maat bglid doorhn n innovatiprojct: van id ovr prototyp n piloottsts tot finaal product. 13

14 Risico s dln Innovrn is risico s nmn. Sirris dlt d financiël n matriël risico s mt bdrijvn. Onz stat-of-th-art apparatuur n infrastructuur laat bdrijvn to innovatis t ontwikkln n t tstn zondr grot invstringn. Daarnaast zokn w, rond doorbraaktchnologiën, naar oplossingn voor gzamnlijk tchnologisch uitdagingn via collctiv ondrzoksprojctn. In dat gval wordn d risico s gdld door n consortium van complmntair partnrs. D zoktocht naar gschikt partnrs hovn bdrijvn nit alln t makn. Sirris knt ht Blgisch bdrijfslandschap n brngt complmntair splrs samn. Bovndin gaan w na voor wlk subsidis of voordln bdrijvn in aanmrking komn, n bglidn w hn bij hun subsidiaanvraag. Inspirati opdon Bdrijvn kunnn bij Sirris inspirati opdon, zr gricht n gspcialisrd. Z wordn gïnformrd ovr d tchnologisch trnds, niuw tchnologiën, ontwikklingn n normn in hun sctor. Via nwslttrs, tchnologisch roadmaps, tchnology watch, oplidingn n thmatisch workshops komn z t wtn op wlk trrinn ondrzok wordt gvord n vooruitgang wordt gbokt. En in onz uitgbrid onlin bibliothk Tchnilin kunnn z gricht informati opzokn. D wbsit van Sirris wordt dan ook volop graadplgd unik bzokrs tldn w in 2012, waarvan 48% rglmatig trugkrt. Tchnilin, d onlin bibliothk van Sirris, gldt als rfrnti voor d industriël tchnologiwacht in Blgië. Bijna lzrs pr maand gaan r op zok naar informati ovr niuw ontwikklingn, trnds n bst practics. Bovndin krijgn bdrijvn ook informati via gprsonalisrd niuwsbrivn, op maat van hun sctor n activititn. 14

15 Via ruim 30 vnts n workshops kunnn bdrijvn ntwrkn n hun knnis gricht vrbrdn. Sirris ontwrpt ITM Awards in ht tkn van Kuifj Elk jaar zt Sirris nkl baanbrknd tchnologiën in bij ht ontwrp van dz awards. Voor d 2012-diti van d ITM Industri awards vil d kuz op snsorcoatings, mchatronisch lmntn n d additiv manufacturing-tchnik Connx. D uitriking vond plaats in ht Musé Hrgé. Daarom koos Sirris voor n Kuifj-grlatrd thma, dat aansluit bij d zvn kristalln bolln. Aan dz trof wrkt ht ontwrptam samn mt d afdlingn Additiv Manufacturing, Mchatronics n ht Smart Coating Application Lab. Zo n 400 dlnmrs uit vrschillnd industritakkn zaktn af naar Louvain-La- Nuv. ICT in Brussls Ht vnt rond ICT in Brussl wrd gorganisrd door Agoria n Sirris. Hirbij ondrstrpt Bnoît Crxh, Brussls miinstr van Economi n Ondrzok, ht blang van wat Sirris aan Brussls bdrijvn t bidn hft in ht domin van tchnologisch innovati n softwar nginring. Brussls Agoria n Sirris bracht ht Massachustts Institut of Tchnology op 3 n 4 oktobr naar Brussl voor n vnt rond ht thma Manufacturing: Smart, Sustainabl and Inclusiv Growth. Dz Europs confrnti, di acadmisch n industriël producti-xprts van ovr d hl wrld bij lkaar bracht, kadrd in ht Mad Diffrnt -projct, dat als dol hft d maakindustri n tokomst t gvn in ons land. 15

16 Lssons larnd van CEO s op Innovat 2012 Wat don succsvoll innovativ bdrijvn andrs dan andr? En waarom gldn z als bst practic in hun domin? Op Innovat 2012 lichtt Sirris n tip van d sluir: ht lit d CEO s van 3E, Conwd Plastics, Stria n Pharma Tchnology, vir voorloprs in innovati, hun vrhaal brngn. D aanwzign gingn mt hn in discussi ovr d rol van tchnologi n innovati voor ht succs van hun ondrnming. Mastrclass in lan product dvlopmnt n concurrnt nginring Tijdns d mastrclass ovr lan product dvlopmnt n concurrnt nginring lgd Don Rinrtsn, n van s wrlds mst visionair dnkrs rond productontwikkling, uit ho ht productontwikklingsprocs lan kan wordn n btr kan aansluitn op d producti. Mt praktisch stratgiën gaf hij aan ho d lanprincips ook op productontwikkling kunnn wordn togpast. Dlnmrs gingn naar huis mt d nodig inzichtn om d kwalitit, doorlooptijd n fficiënti van hun productontwikklingsprocs t kunnn vrbtrn. Dpositi van functionl matrialn tijdns µprinting Day Ht Sirris Microfabrication AppLication Lab (SMALL) is actif in microdpositi n gprint lktronica via arosol jt printing (AJP). Dz niuw tchnologi bidt potntil voor d dpositi van matriaal op vrschillnd substraattyps. Om d aanwzig bdrijvn nog btr t hlpn warn AJP-xprts van Optomc, lidr in additiv manufacturing, aanwzig tijdns d workshop. 16

17 Onz vir tchnologidominn In 2012 bundld Sirris haar aanbod in vir tchnologidominn. Matrials buigt zich ovr d moglijkhdn di niuw matrialn t bidn hbbn in productn n procssn. Mchatronica wrkt aan d machins van d niuw gnrati. Advancd Manufacturing zokt samn mt bdrijvn naar innovatimoglijkhdn in ht ghl productiapparaat om z klaar t stomn voor d tokomst. En binnn ICT gaan w na ho softwar optimaal kan wordn ingzt als hfboom naar innovati. ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Tlkns wr bidt Sirris op vraag van bdrijvn gricht advizn n togpast ondrzok. Tglijk dln w mt hn d risico s. Andr splrs bidn w inspirati via ht vrspridn van tchnologitrnds n thmatisch workshops. In onz vir dominn wrkn w nkl aan niuwighdn di d markt vrrijkn n di complmntair zijn aan wat al bstaat. Zodra tchnologiën matuur wordn, bhorn z nit langr tot Sirris wrkvld. Dan wordn z via n spin-off of ovrnam gvalorisrd. Thma s zoals duurzaamhid of smart ovrschrijdn d grnzn van d tchnologidominn. Voor drglijk ovrkoplnd thma s zokn w gpast cross-domain -oplossingn. ICT Advancd Manufacturing ICT 17 Ad Man

18 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Matrials: innovati in productn n procssn door matrialn Sirris knnis n xprtis ovr mtaln, compositn, kunststoffn n hybrid matrialn is gbundld in ht ruim tchnologidomin Matrials. W spitsn ons to op ht gbruik van matrialn, vlr dan op d ontwikkling rvan. Ho kunnn bdrijvn innovrn in hun productn of procssn door d kuz voor bpaald matrialn, door ht tovogn van coatings of door t miniaturisrn? Op dz vragn krijgn bdrijvn n antwoord, waarvoor multidisciplinair tams d krachtn n comptntis bundln. Do mor with lss is n drijvnd kracht achtr matriaalinnovati. Vl bdrijvn zijn op zok naar manirn om mindr nrgi, tijd of grondstoffn t vrbruikn n tglijk dzlfd of mr voordln bhoudn. Z ondrzokn d moglijkhdn van lichtr, cologisch of godkopr matrialn, al dan nit mt n hogr prformanti. Door d bundling van divrs matriaalcomptntis n uitnlopnd matriaalondrzok in één tchnologidomin, kan Sirris dz splrs brd antwoordn bidn. W kunnn hn hlpn bij ht ondrzok naar n potntiël ovrstap van ht n naar ht andr matriaal én bij ht transformrn van hun producti. Sirris hft zich gspcialisrd in knnis rond n topassingmoglijkhdn mt volgnd matrialn: mtaln, compositmatrialn, kunststoffn n hybridn. Daarnaast zijn w gspcialisrd in d ontwikkling van multifunctionl coatings. Mtals Ht aantal mtaallgringn dat in d tchnologisch industri wordt ingzt, is haast onbprkt. D slcti is n crucial factor bij innovati, want dz draagt bij tot n btr kwalitit n langr lvnsduur van indproductn. Vrdr kan god inzicht in mtaln n hun vrwrkingsmoglijkhdn d doorlooptijd van productontwikkling bprkn. Sirris ontvangt n groot aantal vragn rond d ignschappn n bwrkbaarhid van mtaln. Via ondrstunnd dinstn n slutlcomptntis gaat Sirris samn mt d bdrijvn uitdagingn in productn n procssn mt mtaln aan, n dit op tw manirn. Rchtstrks via haar unik capacitit in gitrijtchnikn n frro- n nonfrro-lgringn, onrchtstrks via n strk partnrschap in ht kadr van ht Matrials Rsarch Clustr Gnt dat d krachtn van d voornaamst Blgisch xprtiscntra in mtaal bundlt. Composits Compositmatriaal maakt productn di voldon aan d isn van d tokomst moglijk door hun lichtr matriaalgwicht, btr nrgi-fficiënti, btr prstatis, mr vormvrijhid of zlfs n unik combinati van vrschillnd ignschappn. Dit is d rdn waarom 18

19 Sirris, KU Luvn n UGnt d krachtn hbbn gbundld om bdrijvn bij d intgrati van dit matriaal van d tokomst t ondrstunn n stimulrn. Plastics & hybrids Mt polymrn zijn stds mr ignschappn ralisrbaar. Dz matrialn dinn zich al nig tijd aan als conomisch n tchnisch altrnativn voor d klassik bouwmatrialn. Z zijn vandaag ht antwoord bij uitstk op stds strngr oprationl bprkingn in sctorn als automobil, transport, vrpakking, lktronica, lktrotchnik, tlcommunicati, gnskund, farmacutica,... Sirris stlt haar xprtis tn dinst van ondrnmingn n bglidt hn doorhn lk ontwikklingsstadium van niuw productn op basis van kunststoffn. D comptntis omvattn vandaag ook mulitmatrialn: ht binnn nzlfd product samnbrngn van n polymr, composit of mtaal, om d optimal functis als mchanisch wrstand of ingbdd intllignti (lktronisch printn) t garandrn. Nanomatrialn Ht gbruik van nanopartikls, vrwrkt in of aan ht opprvlak van matrialn, laat n gvolig tonam van bstaand ignschappn to of voorzit dz matrialn van niuw ignschappn. Sirris is ook in dit domin actif: w stlln productimthodn mt nanopartikls op punt, karaktrisrn dz partikls, ontwikkln mthodn om z t intgrrn in vrschillnd matrialn n zttn procdurs voor bhandling, gbruik n transport in all vilighid. Coatings Coatings wordn stds blangrijkr. Z bidn d moglijkhid om bpaald functionalititn to t vogn aan productn, zoals n vrbtrd grip of n vrhoogd intllignti. Daarnaast hlpn z problmn, zoals corrosi of d impact van zurn, bactriën of wrijving voorkomn. Sirris ontwikklt samn mt bdrijvn slimm oplossingn di vrschillnd ignschappn of functionalititn combinrn, op maat van hun spcifik topassingn. Sirris zt hirvoor stat-of-th-art coatingtchnologiën in, zoals HiPIMS, n wrkt samn mt vrschillnd partnrs. Dz vrschillnd spcialisatis zijn gn ilandn op zich, maar intragrn mt lkaar n mt d andr tchnologidominn, om zo tot d bst moglijk oplossingn n innovatis t komn. 19

20 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics ICT Matrials Advancd Manufacturing Mchatronics: Cross Domains machins van d volgnd gnrati Mchatronics Samn mt machinbouwrs wrkt Sirris aan d machins van d volgnd gnrati. In dri dominn zttn w projctn op touw: ht vrbtrn van d nrgifficiënti, ht intgrrn van smart snsors n ht btr documntrn van ht ontwikklprocs van complx machins. In mchatronica slaat Sirris d handn in lkaar mt zustrorganisati FMTC, di ondrzok vrricht in nauw samnwrking mt univrsititn n Europs tgnhangrs. Waar FMTC gricht is op basisondrzok voor bdrijvn mt grot R&D-tams, focust Sirris op vrtaalondrzok n tchnologisch advis van opgdan knnis naar all typs van bdrijvn. Ecomchatronics EcoMchatronics ovrkoplt concrt ondrzoksprojctn in d drihok hogr nrgi-fficiënti hogr productivitit mr gbruikscomfort. Op vraag van bdrijvn gaat Sirris na ho machins dzlfd of btr prstatis kunnn lvrn mt mindr nrgi, mt mindr lawaai n/of mt mindr trilling. In 2012 hbbn w aangtoond dat n Futur vrlaging van ht Snsorizd nrgigbruik mt 20 procnt moglijk is bij divrs cass (o.a. droogstrijkmachins, hakslaars, bprovingsmachins, ). Voor d klantn van dz machinbouwrs kan d gbokt nrgibsparing algauw oplopn tot nkl uro pr jaar, pr machin. Snsorizd Futur Voor machinbouwrs is ht cruciaal om niuw tchnologiën t intgrrn op ht juist momnt: nadat d kindrzikts zijn ovrwonnn n vooralr d concurrnti r voorsprong m nmt. Zkr in micro-lktronica waarin d n ontwikkling d andr opvolgt is dit juist tijdsfram moilijk t bpaln. Sirris scout niuw tchnologi in dit domin n bouwt r in n collctif mt gïntrssrd industriël partnrs d nodig rvaring m op in n industriël omgving. Zo bouwdn w in 2012 n dmonstrator voor dklagn mt gïntgrrd snsorn. Op dz manir kunnn w bdrijvn advisrn wannr d tijd rijp is om niuw tchnologi t intgrrn, n mt d gnrik opgdan knnis ovr d tchnologi kunnn w ook andr splrs via artikls of via gricht advizn inspirrn om t innovrn. 20

21 Modlgbasrd productontwikkling Machins ontstaan vaak organisch: n klin tam van ingniurs ontwikklt n prototyp, dat in d loop dr jarn wordt vrbtrd of uitgbrid. Informati ovr d machin raakt - gdurnd opnvolgnd lvnsfass - vrsprid ovr vrschillnd bronnn n is bijgvolg nit langr brikbaar of samnhangnd voor dignn di r blang bij hbbn. Bij ht doorvorn van aanpassingn of wijzigingn rijzn vooral vragn ovr ht kruispunt van vrschillnd disciplins, zoals mchanica, lktronica n softwar. Daarom ontwikklt Sirris samn mt ht Duits ondrzokscntrum Fraunhofr op vraag van n 25-tal gïntrssrd bdrijvn n mthod, ondrstund door softwartools, di bdrijvn tolaat hun ontwikklprocs btr t documntrn. Dz systmatisch aanpak maakt ht moglijk hun machins mt mindr kans op foutn t ontwrpn of aan t passn. 21

22 Lapauw Intrnational vrhoogt nrgifficiënti van industriël strijkmachins Lapauw Intrnational is Europs fabrikant van industriël miliuvrindlijk wassrijmachins n lvrancir van totaaloplossingn voor wasgod op industriël schaal, voor wassrijn, hotls, ziknhuizn, wassalons, txtilfabrikantn,... D machinbouwr uit Hul bidt n uitgbrid assortimnt wasmachins,, droogkastn n tunnlfinishrs, naast zijn wrldwijd bknd aanbod aan gas- n stoomvrwarmd strijkrolln n vouwmachins. Ht bdrijf krg in 2011, ondr impuls van d niuw ignaar Philipp D hygr, ondr mr n bstlling van bouwgigant Saudi Binladin Group voor 60 industriël wasmachins, d grootst ordr ooit in dz sctor. Ht gasvrbruik van Lapauws niuwst droogstrijkmachins ligt aanzinlijk lagr dan bij andr modrn machins. Toch wil d machinbouwr op dit vlak n trndsttr blijvn. Drglijk machins vrbruikn jaarlijks hl wat nrgi - zo n 1,3 MWh aardgas voor urn producti (vrglijk: ht jaarlijks gasvrbruik van n gmiddld gzin is kwh), daarom wild Lapauw wtn ho d nrgi-fficiënti nog vrbtrd kan wordn zondr vrlis van prformanti. Johan Vandrmuln, productivrantwoordlijk bij Lapauw: W wildn in d rst plaats mr inzicht krijgn in d invlod van d nrgi-fficiënti van d machin op d productivitit. Daarnaast wildn w ook n btr kijk krijgn op ht droogprocs in onz industriël strijkmachins, om zo ht ontwrp n d sturing van d machins t kunnn optimalisrn. En btr inzicht in ht vochttransport zou tolatn ht ontwrp bij t sturn n zo n ffctivr vochtvacuati t ralisrn. Bovndin kan op di manir ook d rgling aan d vrandrlijk vocht- n warmtstromn aangpast wordn. Nit lk lading wasgod is immrs vn groot of vn vochtig, dus is n constant tmpratuur van d machin nit altijd nodig. Op basis van n btr inzicht in d vrschillnd dlprocssn zou Lapauw dus n nog nrgi-fficiëntr droogstrijkmachin kunnn ralisrn. Lapauw is lid van d stuurgrop van Eco- Mchatronica-projct. Ht lit in dit kadr n EcoMcatronics Audit uitvorn, waarbij mtmthodn wordn ingzt om ht vochtghalt van ht wasgod t kunnn mtn. Pitr Byl, xprt mchatronica bij Sirris: Op d strijkmachin van n klant van d machinbouwr vordn w mtingn uit in vir fasn, volgns d mthodologi van d EcoMchatronics Audit. Dit is n op mtingn gbasrd analys van d co-impact van n machin, in dit gval van d nrgi-fficiënti n d prformanti. Audit in vir stappn In n rst fas wrdn d dolstllingn van d audit gdfinird n d bwust strijkmachin ganalysrd als voorbriding van ht mtplan. 22

23 D twd fas vrtrok vanuit d massa- n nrgibalans, om d t bpaln nrgtisch groothdn op t lijstn n dz naar mtbar groothdn t vrtaln. Pitr: W lgdn vrschillnd mtscnario s vast op basis van d rprsntativ input- n outputparamtrs n d procsparamtrs di mostn kunnn variërn. In d mtcampagn wrdn ht nrgivrbruik van machin n van rlvant subsystmn n d productivitit gmtn. D mtingn wrdn uitgvord bij vrschillnd wrkingsmodi, strijkrolsnlhdn n vntilatidbitn. Hirvoor bouwdn w n spcifik mtopstlling op n strijkmachin op n brachtn d nodig snsorn n mtinstrumntati aan. In n drd stap wrdn d ruw mtdata vrwrkt tot bruikbar informati ovr ht nrgivrbruik n d productivitit. Op basis van d mtrsultatn kondn tn slott aanbvlingn om nrgi t bsparn n rcuprrn wordn gformulrd. Hogr fficiënti D rsultatn van d audit tonn n bhoorlijk potntil aan: via n combinati van maatrgln is n vrbtring van d nrgi-fficiënti in d groottord van procnt ralisrbaar. Johan Vandrmuln: D aanbvlingn n rfrntimtwaardn warn n concrt vrtrkbasis voor ons om onz strijkmachins t vrbtrn. Dankzij d stapsgwijz aanpak krgn w d nodig inzichtn om n glijkaardig wrkwijz to t passn op vrglijkbar machins of op niuw ontwrpn van dzlfd machins. Enkl van d aanbvlingn zal Lapauw al in d volgnd gnrati machins implmntrn. Ht blang van comchatronica D laatst jarn is ht blang van d co-impact n d total cost of ownrship van n machin of mchatronisch systm strk tognomn. Tr ondrstuning van d Vlaams machinbouwrs bij ht (hr)ontwrp van hun machins, mt oog voor nrgizuinighid, prformanti n gbruikscomfort, starttn Sirris n FMTC in 2011 ht VIS-trajct EcoMchatronics op. D global aanpak van dit trajct is gricht op concrt implmntatis bij bdrijvn. Anj Van Vlirbrgh, programmalidr mchatronica bij Sirris: Ht blang van d co-impact van n machin bracht d vraag naar mthods om di impact t mtn mt zich m. Om d bdrijvn t hlpn d co-impact van hun machins t vrlagn, hbbn Sirris n FMTC d EcoMchatronics Audit ontwikkld, op basis van ondrzok aan d KU Luvn n Howst. Di brngt d cologisch impact van n machin in kaart n dot aanbvlingn voor n mr cologisch machinontwrp.. 23

24 ICT Matrials Cross Domains Advancd Manufacturing Mchatronics Advancd manufacturing: n tokomstgricht productiapparaat Samn mt bdrijvn wrkt Sirris aan n roadmap naar n tokomstgricht productiapparaat. Voor bdrijvn di willn transformrn naar Factoris of th Futur brngn w xprts samn di nrzijds ht stratgisch dnkwrk lvrn n andrzijds zorgn voor d stapsgwijz implmntati. ICT Advancd Manufacturing Bdrijvn di willn wrkn aan d productn van Domains d tokomst, motn ook wrk Cross makn van d Fabrik van d Tokomst. Vl Matrials bdrijvn Mchatronics invstrdn d voorbij jarn in productinnovati, maar vrwaarloosdn ht productiapparaat. Nochtans gaan bid hand in hand. In 2012 wrd ht voorbridnd studiwrk voor ht ambitiuz Factoris of th Futur afgrond n nrgschrvn (ls mr op pagina 28). Sirris n Agoria vrtaaldn d rsultatn van dz studi naar ht Mad Diffrnt -programma, rop gricht d maakindustri t bglidn naar n duurzam n succsvoll tokomst in Vlaandrn. In d voorbridnd studi wrdn zvn transformatis gïdntificrd, di d maakindustri mot doorlopn. Sirris gft advis, tknt roadmaps uit, bidt coaching n bnchmarkt bdrijvn mt andr splrs. W focussn ons vooral op d transformatis Smart Production, World Class Production Tchnologis n Digital Factory. Daarnaast bglidn w ook bdrijvn in d ovrgang naar Eco Production n Simultanous Product and Procss Dvlopmnt. Onz partnrs Agoria n FMTC concntrrn zich op d transformati naar Ntworkd Factory n Human Cntrd Production. Smart Production Voor ht producrn van klin sris van complx productn, rijst d vraag ho d producti snllr, flxiblr n wndbaardr kan. D antwoordn liggn bij automatisring, btr mtn n wtn, ht inschakln van robots. Op vraag van bdrijvn gaan w na ho z kunnn omschakln naar Smart Production. Zo invstrd Sirris zlf in n Blgisch bladingsrobot. World Class Tchnologis Inzak tokomstgricht tchnologi wrkt Sirris rond tw focusdominn: 1/ Prcisi Machins di producrn mt n hogr prcisi, vrlngn d duurzaamhid van d gproducrd matrialn: z zorgn voor n nauwkurigr afwrking n voor ondrdln di langr mgaan. In 2012 starttn w n projct rond prcisiproducti voor d maakindustri. In d nabij tokomst zal prcisi stds blangrijkr wordn voor d maakindustri, maar zondr dat d productikostn hirbij mogn stijgn. Op kort trmijn zal n vrhoogd procsbhrsing volstaan, maar op langr trmijn kan n ggarandrd concurrntiël positi nkl brikt wordn door niuw productitchnologiën. Daarom zijn w samn mt KU Lu- 24

25 vn, VUB, ht Fraunhofr Instituut, RWTH Aachn n Agoria ht initiatif Prcision Manufacturing for nw and bttr products gstart. Binnn ht projct gaan w zvn tchnologisch uitdagingn aan in ht prcisidomin. Daarnaast zijn r ook dri businssuitdagingn: (intrnational) ntwrking, tchnologivrknning n collctiv marktvrknning. In ht kadr van dit projct tsttn w bijvoorbld vrschillnd altrnativ tchnologiën voor d producti van prcisi tandwilprototyps mt oog op vrkorting van d doorlooptijd voor VCST n ontwikkldn w n niuw procdé voor ht prcis klmmn van 3D-gprint stukkn voor assmblag voor Matrialis. 2/Additiv manufacturing Mt mr dan 25 jaar rvaring mag Sirris zich rknn tot d Europs R&D-top n pionirs in additiv manufacturing (AM), waarvan 3D-printing mst gknd is. Vandaag bvindt d tchnologi zich op ht kantlpunt waarop ht vanuit ht xprimntl doorbrkt naar d klassik industri. Vrogr vooral bknd van rapid prototyping, vindn 3D-tchnikn stds mr hun wg naar indproductn. Trovn zijn hun fficiënt grondstoffngbruik, hun compact strkt, d uitnlopnd matrialn waarm gwrkt kan wordn, d poruz structuur van d gproducrd matrialn In d biomdisch sfr bouwd Sirris al hl wat rvaring op. Zo producrdn d AM-xprts tussnwrvlschijfjs voor n Frans biomdisch splr. Nu d tchnologi op punt staat, zal dz in ht komnd jaar wordn gtransfrrd naar ht bdrijf in kwsti. In 2012 wrd ook Human Wavs opgricht: n biomdisch bdrijf dat zich dls op dz tchnologi zal tolggn. En n drd bdrijf n producnt van titaan boormachins, spcifik voor ruimtvaart is in d maak. Digital Factory In d fabrik van d tokomst zal ht ontwrp van productn n procssn volldig digitaal vrlopn. In n drglijk digital fabrik is r gn nood mr aan dur fysik prototyps n wordt d tim-tomarkt tot ht minimum hrlid. Naast ht ontwrp van niuw productn n procssn zulln ook d oprationl procssn vrdr gdigitalisrd wordn n zal d impact van vrschillnd moglijk bslissingn op voorhand via doorgdrvn simulatis n analyss kunnn wordn ingschat. Om dit moglijk t makn motn d mst bdrijvn nog hl wat stappn zttn. Sirris draagt zijn stntj bij door bdrijvn t snsibilisrn ovr d rcntst moglijkhdn van d digital fabrik. 25

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie

Parochie H. Antonius Abt Malden

Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: 3580476 Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4,

Nadere informatie