Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15"

Transcriptie

1 Emanon informatika werkplaats B.V. (hierna: "Emanon") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van Levering van producten, gebruiksrechten en/of diensten door Emanon aan of ten behoeve van Opdrachtgever en ontwikkeling van programmatuur en Bijzondere Voorwaarden ten aanzien van Software as a Service Diensten in Bijlage 1 bij deze voorwaarden. 1.2 In geval specifieke bepalingen in de Overeenkomst of een van de Bijlagen bij deze voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen, waarbij het bepaalde in de Overeenkomst zal prevaleren boven het bepaalde in de Bijlagen. 1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt. 1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden welke de Opdrachtgever eventueel gebruikt zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Emanon en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Definities Tenzij uit de context anders blijkt, zal worden verstaan onder: Apparatuur de apparatuur, gespecificeerd in of bij de overeenkomst, waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door Emanon dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren of de diensten of de producten door Emanon dienen te worden geleverd; Documentatie de beschrijvingen en handleidingen bij de Programmatuur; Installatie het op de overeengekomen wijze invoeren van Programmatuur in de Apparatuur op een zodanige wijze dat de Programmatuur conform de overeengekomen specificaties, Documentatie, garanties en toezeggingen functioneert; Pagina 1 van 15

2 Levering Opdrachtgever Materialen Overeenkomst Programmatuur Schriftelijk het feitelijk ter beschikking stellen van zaken en/of (de resultaten van) diensten door Emanon aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangewezen derde; de wederpartij van Emanon bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen; de voor het gebruik, Installatie en wijziging van de Programmatuur benodigde hulpmaterialen, zoals supplies, interfaces, compilers etc.; de overeenkomst tussen Emanon en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door Emanon aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen Programmatuur c.q. door Emanon te leveren diensten en/of producten zijn neergelegd; de door Emanon aan Opdrachtgever online ter beschikking te stellen computerprogrammatuur alsmede Documentatie. Per reguliere post of per Totstandkoming overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen door Emanon gedaan zijn exclusief omzetbelasting, dertig dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Emanon gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Emanon aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Emanon een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 van toepassing zijn. 3.3 Tenzij Emanon haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Emanon. De inhoud van de Overeenkomst wordt vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen akte. 4. Termijnen 4.1 Overeengekomen termijnen gaan eerst in, nadat de eventuele bij opdracht verschuldigde aanbetalingssom door Emanon is ontvangen en bovendien de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie aan Emanon heeft verstrekt. 4.2 Emanon is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Emanon een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen welke tenminste 30 dagen zal belopen. Pagina 2 van 15

3 5. Inspanningsverbintenis 5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rust op Emanon slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Emanon nimmer de geschiktheid voor een bepaald doel. 6. Prijzen 6.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Emanon geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen en (licentie)vergoedingen steeds exclusief omzetbelasting, bekabeling, verbruiksgoederen, vervoers-, installatiekosten en operating systeem-, databaseen overige softwarelicenties benodigd om de Programmatuur te kunnen gebruiken. 6.2 Indien Emanon door welke oorzaak dan ook ter uitvoering van de Overeenkomst in plaats van de overeengekomen producten en/of materialen andere producten en/of materialen dient te gebruiken, zijn de eventueel daarmee gepaard gaande meerkosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Betaling 7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van aan Emanon verschuldigde bedragen uiterlijk op de veertiende (14e) kalenderdag na de dagtekening van de desbetreffende factuur plaats te vinden. Betaling zal geschieden in gangbare Nederlandse valuta. 7.2 Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van Emanon is bijgeschreven. 7.3 Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan Emanon uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 7.4 Ingeval van niet-tijdige betaling is Emanon bevoegd (verdere) levering van zaken en/of diensten en het gebruik van of toegang tot Programmatuur, zaken en/of diensten op grond van enige overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 7.5 Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Emanon als gevolg van niet nakoming door de Pagina 3 van 15

4 Opdrachtgever van diens verplichtingen jegens Emanon heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 500, Daarnaast is Emanon bij niet-tijdige betaling steeds gerechtigd de overeenkomst door enkele schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Emanon op volledige betaling van het verschuldigde vermeerderd met vergoeding van alle door haar geleden schade. 7.7 Emanon is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever een naar het oordeel van Emanon passende zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. Indien Emanon van dit recht gebruik maakt, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek een zodanige zekerheid te verschaffen. 7.8 Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op Emanon betreft welke Emanon onvoorwaardelijk heeft erkend. 8. Aansprakelijkheid 8.1 De totale aansprakelijkheid van Emanon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Emanon in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal in geen geval de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) overstijgen. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. 8.2 De totale aansprakelijkheid van Emanon voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan ,00 (één miljoen euro). 8.3 De aansprakelijkheid van Emanon voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met gebruik van door Opdrachtgever aan Emanon voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Emanon voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is Pagina 4 van 15

5 uitgesloten de aansprakelijkheid van Emanon verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 8.4 De in artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Emanon laten onverlet eventuele overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid welke elders in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zijn beschreven. 8.5 De in artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Emanon. 8.6 Tenzij nakoming door Emanon blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Emanon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Emanon onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Emanon ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Emanon in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Emanon meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Emanon vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 8.8 Opdrachtgever vrijwaart Emanon voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Programmatuur of de Diensten dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd of in gebruik is gegeven, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Programmatuur of Diensten. 8.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij uitvoering van de overeenkomt bedient. 9. Overmacht 9.1 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals bijvoorbeeld brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking zowel bij Emanon als bij haar leveranciers, mobilisatie, inbeslagname Pagina 5 van 15

6 van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen, een algemeen gebruik van voorraden, uitval of (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen) welke het nakomen van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal de verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden. 9.2 Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder lid 1 bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan drie (3) maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 9.3 In het geval één van de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is Emanon nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden. 10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 10.1 Tenzij anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd Niettegenstaande het elders in of bij deze Overeenkomst bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden: - iedere partij, indien en zodra aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan zes maanden achtereen heeft geduurd; - iedere partij, indien en zodra de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; - iedere partij, indien en zodra de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt dan wel voor een substantieel onderdeel wordt vervreemd; - iedere partij, indien en zodra op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag een deugdelijke nakoming van deze Overeenkomst belemmert; of - iedere partij, indien en zodra de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen; of - Emanon indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden. Pagina 6 van 15

7 11. Intellectuele eigendom 11.1 Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Emanon aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur alsmede op eventuele voorbereidende stukken zullen zowel tijdens als na afloop van de tussen Emanon en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst (blijven) berusten bij Emanon of bij de derde van wie Emanon het recht heeft verkregen om de betreffende Programmatuur aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel ook indien het Programmatuur betreft die speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld en vervaardigd Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Programmatuur zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Emanon tevens al haar (intellectuele eigendoms)rechten op alle andere door haar verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, schetsen, modellen en offertes Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond of anders dan voor eigen gebruik gehanteerd. 12. Geheimhouding 12.1 Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen, van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis nemen Emanon staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan door Emanon vastgestelde regelingen welke een zo groot mogelijke beveiliging van haar computersystemen/centra beogen Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot geheimhouding en/of beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in de betreffende Overeenkomst of een bijlage daarbij worden vastgelegd. 13. Volledige Overeenkomst, afwijkingen en deelbaarheid 13.1 De schriftelijke Overeenkomst tussen partijen met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en Overeenkomsten tussen partijen. Pagina 7 van 15

8 13.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst(en) tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke tussen Emanon en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te 's-gravenhage. Tevens is van toepassing het Minitrial Reglement van deze Stichting Bij niet (tijdige) betaling van onbetwiste openstaande opeisbare facturen en geschillen die een belang van ,00 niet overstijgen zal niettemin de gewone (kanton)rechter onverminderd bevoegd blijven. Zo zal ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in geval van onverwijlde spoed bevoegd blijven. Pagina 8 van 15

9 BIJLAGE 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN SOFTWARE AS A SERVICE ( SAAS- DIENSTEN ) Deze Bijzondere Voorwaarden SAAS-Diensten gelden aanvullend naast de Algemene Voorwaarden van Emanon B.V. 1. Definities Onder de volgende met een beginhoofdletter aangegeven begrippen zal in deze Bijlage het volgende worden verstaan: Diensten de door Emanon te verlenen diensten, zoals nader omschreven in of bij de Overeenkomst, op grond waarvan bepaalde toegang wordt verleend tot en rechten worden verstrekt ten aanzien van het online gebruik van Programmatuur en diensten met het oog op het beheer, be- en verwerken en verstrekken van online product- en klanteninformatie, klantenservice en productsupport ten behoeve van afnemers van Opdrachtgever; Gebruiker de op grond van de Overeenkomst persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Opdrachtgever in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Opdrachtgever werkzaam is; Hyperlinks digitale doorverwijzingen naar andere zogeheten URL s op Internet; Log-in procedure de procedure voorgeschreven door Emanon teneinde Gebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem; Systeem de voor de toegang tot de Diensten en/of het gebruik van de Programmatuur ingezette computer- en aanverwante apparatuur; 2. Diensten 2.1 Emanon verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot het Systeem ten behoeve van Gebruiker. Tevens verleent Emanon in verband daarmede aan Opdrachtgever ten behoeve van Gebruiker een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht tot het overeengekomen gebruik van de ter hand gestelde handleiding en de Programmatuur. 2.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de handleiding te (doen) kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal Opdrachtgever alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten. Pagina 9 van 15

10 3. Prijzen en betaling 3.1 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan Emanon een vergoeding voor de Diensten, berekend volgens de geldende tarieven van Emanon. 3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Opdrachtgever bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende periodieke tarief wordt in of bij de Overeenkomst vermeld. 3.3 Emanon is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt, tenzij de wijziging het gevolg is van een vooraf contractueel overeengekomen indexatie. 3.4 De verplichting tot betaling van periodiek verschuldigde bedragen blijft ook tijdens een eventuele buitengebruikstelling of verwijdering als bedoeld in deze Voorwaarden bestaan. 4. Inspanningsverplichtingen Emanon 4.1 Emanon spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Systeem en de Diensten. 4.2 Emanon spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Diensten zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere al dan niet gevoelige - informatie. 4.3 In geen geval garandeert Emanon: - onbelemmerde, ongestoorde en ononderbroken toegang tot c.q. gebruik van de Diensten c.q. de Programmatuur; - correcte en onbeschadigde datatransmissie; - de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Systeem en/of de Diensten. 4.4 Emanon zal zich er voor inspannen om fouten in de Diensten/het systeem te herstellen binnen een redelijke termijn, welke worden overeengekomen in een nadere Service Level Agreement, mits de desbetreffende gebreken door de klant gedetailleerd omschreven en schriftelijk of per aan bij Emanon worden gemeld. 4.5 Emanon kan in een voorkomend geval het herstellen van de Diensten uitstellen totdat een nieuwe versie van de software in gebruik wordt genomen. 4.6 Emanon is gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Diensten aan te brengen. Pagina 10 van 15

11 4.7 Emanon zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij zulks noodzakelijk voortvloeit uit de strekking van de Overeenkomst, Emanon hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever en/of Gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden. 4.8 Indien Emanon op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen allen daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4.9 Emanon staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden diensten tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving Emanon is nimmer verplicht de Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, tenzij zulks contractueel expliciet is overeengekomen. 5. Verplichtingen van Opdrachtgever en Gebruiker 5.1 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik dat namens hem wordt gemaakt van de Diensten en de aan hem of haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. 5.2 Gebruiker stelt Emanon zo spoedig mogelijk schriftelijk of per aan in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Gebruiker. 5.3 Gebruiker dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Emanon worden verstrekt. 5.4 Gebruiker zal zich ervan onthouden Emanon, andere klanten van Emanon en overige Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Programmatuur, Emanon, klanten van Emanon of andere Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. 5.5 Het is Gebruiker niet toegestaan het Systeem en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Pagina 11 van 15

12 5.6 Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar Gebruikersnaam en/of Password, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Emanon hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele gebruikersnaam en password. 5.7 Voor zover Emanon zulks niet verzorgt, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruik van de Diensten mogelijk te maken. Emanon is niet aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet-functioneren van deze hard- en software, randapparatuur en verbindingen waar Opdrachtgever zelf zorg voor dient te dragen. Opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat voornoemde software in eigen beheer, voldoende geüpdate is. 5.8 Opdrachtgever zal op basis van door Emanon verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaSdienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Emanon verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door Emanon te stellen (financiële) voorwaarden. Emanon is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 5.9 Het voorgaande in artikelen geldt als aanvulling op hetgeen reeds (eventueel) contractueel is opgenomen ten aanzien van de verplichtingen van de Opdrachtgever. 6. Persoonsgegevens 6.1 Emanon is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Gebruiker op te nemen in de persoonsregistratie van Emanon welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken. 6.2 De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Emanon en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Emanon hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt. 6.3 De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledige en Pagina 12 van 15

13 uitsluitend bij de Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Emanon ten aanzien van de werking van persoonsgegevens bewerker is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6.4 Emanon zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 6.3. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Emanon begrepen en komen voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk 7.1 Emanon heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten ten aanzien van de Programmatuur en/of Diensten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens Emanon niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Emanon zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Emanon kan worden verlangd. 7.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal Emanon nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden. 8. Beheer 8.1 Emanon is gerechtigd de Diensten c.q. de gebruiksrechten te wijzigen. 8.2 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Emanon aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en komen kosten van deze verandering voor rekening van de Opdrachtgever. 8.3 Emanon behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten c.q. (het gebruik van) de Diensten en/of de Programmatuur op te schorten dan wel te beëindigen, indien deze een storing c.q. vertraging van het netwerk van Emanon of van derden c.q. storing of vertraging van het Systeem veroorzaakt. Emanon beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever de toegang blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. 8.4 Emanon is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde preventief, correctief of adaptief onderhoud of voor de noodzakelijk door Emanon te verrichten aanpassingen of Pagina 13 van 15

14 verbeteringen van het Systeem en/of de Diensten, of andere vormen van service, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens Emanon ontstaat. Emanon zal deze buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden. 8.5 Emanon is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Log-in Procedure zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of Gebruiker jegens Emanon ontstaat. Emanon zal in een dergelijk geval Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 9. Vrijwaring 9.1 Opdrachtgever vrijwaart Emanon voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten of andere door Emanon geleverde diensten en/of zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan Emanon alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden. 10. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 10.1 Behalve indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Voorwaarden Niettegenstaande het overigens bepaalde is Emanon gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden, indien het ter kennis komt van Emanon dat Opdrachtgever: 10.3 in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt; 10.4 oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten, gebruiksrechten, andere zaken en/of diensten van Emanon; 10.5 informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan Emanon alle in haar bezit zijnde documentatie betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan Emanon retourneren en geen kopieën behouden. Voorts zal Opdrachtgever alsdan geen gebruik meer maken van de Diensten, de Programmatuur, Gebruikersnaam, Password en Pagina 14 van 15

15 andere zaken en/of resultaten van de Diensten tenzij de (intellectuele eigendoms) rechten bij Opdrachtgever berusten. Deze Algemene Voorwaarden inclusief de Bijzondere Voorwaarden Programmatuur, Onderhoud en SaaS Diensten van Emanon B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem op onder nummer Pagina 15 van 15

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

URENTOOL Algemene Voorwaarden

URENTOOL Algemene Voorwaarden URENTOOL Algemene Voorwaarden Versie: 2.0 Datum: 24 mei 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN URENTOOL B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Urentool B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Maombi IT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 57122288, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DE VALCK DEALMAKERS B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte De Valck dealmakers B.V. statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe

Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe Bijlage: Algemene Voorwaarden ColorMe 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ColorMe goederen en of diensten

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv

Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Algemene Voorwaarden CRAFT Lean Management bv Art. 1 Begripsbepalingen 1. ALGEMENE VOORWAARDEN: onder algemene voorwaarden wordt verstaan; deze algemene voorwaarden; 2. CRAFT: CRAFT Lean Management B.V.;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie