Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 15"

Transcriptie

1 Emanon informatika werkplaats B.V. (hierna: "Emanon") is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen ter zake van Levering van producten, gebruiksrechten en/of diensten door Emanon aan of ten behoeve van Opdrachtgever en ontwikkeling van programmatuur en Bijzondere Voorwaarden ten aanzien van Software as a Service Diensten in Bijlage 1 bij deze voorwaarden. 1.2 In geval specifieke bepalingen in de Overeenkomst of een van de Bijlagen bij deze voorwaarden strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bijzondere bepalingen, waarbij het bepaalde in de Overeenkomst zal prevaleren boven het bepaalde in de Bijlagen. 1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen hebben slechts betrekking op de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt. 1.4 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden welke de Opdrachtgever eventueel gebruikt zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Emanon en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Definities Tenzij uit de context anders blijkt, zal worden verstaan onder: Apparatuur de apparatuur, gespecificeerd in of bij de overeenkomst, waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur door Emanon dient te worden geïmplementeerd en dient te functioneren of de diensten of de producten door Emanon dienen te worden geleverd; Documentatie de beschrijvingen en handleidingen bij de Programmatuur; Installatie het op de overeengekomen wijze invoeren van Programmatuur in de Apparatuur op een zodanige wijze dat de Programmatuur conform de overeengekomen specificaties, Documentatie, garanties en toezeggingen functioneert; Pagina 1 van 15

2 Levering Opdrachtgever Materialen Overeenkomst Programmatuur Schriftelijk het feitelijk ter beschikking stellen van zaken en/of (de resultaten van) diensten door Emanon aan Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangewezen derde; de wederpartij van Emanon bij aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen; de voor het gebruik, Installatie en wijziging van de Programmatuur benodigde hulpmaterialen, zoals supplies, interfaces, compilers etc.; de overeenkomst tussen Emanon en Opdrachtgever waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van de door Emanon aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen Programmatuur c.q. door Emanon te leveren diensten en/of producten zijn neergelegd; de door Emanon aan Opdrachtgever online ter beschikking te stellen computerprogrammatuur alsmede Documentatie. Per reguliere post of per Totstandkoming overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen door Emanon gedaan zijn exclusief omzetbelasting, dertig dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 3.2 Indien bij aanvaarding wordt afgeweken van het door Emanon gedane aanbod, wordt deze aanvaarding door Emanon aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien zij daarop wil ingaan, doet Emanon een nieuw aanbod, waarop de artikelen 3.1 en 3.2 van toepassing zijn. 3.3 Tenzij Emanon haar aanbod herroept, komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Emanon. De inhoud van de Overeenkomst wordt vastgelegd in een door beide partijen te ondertekenen akte. 4. Termijnen 4.1 Overeengekomen termijnen gaan eerst in, nadat de eventuele bij opdracht verschuldigde aanbetalingssom door Emanon is ontvangen en bovendien de Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie aan Emanon heeft verstrekt. 4.2 Emanon is nimmer in verzuim door het enkele verstrijken van de overeengekomen termijnen. Daarvoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij aan Emanon een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen welke tenminste 30 dagen zal belopen. Pagina 2 van 15

3 5. Inspanningsverbintenis 5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rust op Emanon slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, garandeert Emanon nimmer de geschiktheid voor een bepaald doel. 6. Prijzen 6.1 Tenzij anders vermeld, zijn de door Emanon geoffreerde en/of tussen partijen overeengekomen prijzen en (licentie)vergoedingen steeds exclusief omzetbelasting, bekabeling, verbruiksgoederen, vervoers-, installatiekosten en operating systeem-, databaseen overige softwarelicenties benodigd om de Programmatuur te kunnen gebruiken. 6.2 Indien Emanon door welke oorzaak dan ook ter uitvoering van de Overeenkomst in plaats van de overeengekomen producten en/of materialen andere producten en/of materialen dient te gebruiken, zijn de eventueel daarmee gepaard gaande meerkosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Betaling 7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van aan Emanon verschuldigde bedragen uiterlijk op de veertiende (14e) kalenderdag na de dagtekening van de desbetreffende factuur plaats te vinden. Betaling zal geschieden in gangbare Nederlandse valuta. 7.2 Een betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op de bankrekening van Emanon is bijgeschreven. 7.3 Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan Emanon uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 7.4 Ingeval van niet-tijdige betaling is Emanon bevoegd (verdere) levering van zaken en/of diensten en het gebruik van of toegang tot Programmatuur, zaken en/of diensten op grond van enige overeenkomst met Opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 7.5 Ten laste van de Opdrachtgever komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Emanon als gevolg van niet nakoming door de Pagina 3 van 15

4 Opdrachtgever van diens verplichtingen jegens Emanon heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van EUR 500, Daarnaast is Emanon bij niet-tijdige betaling steeds gerechtigd de overeenkomst door enkele schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Emanon op volledige betaling van het verschuldigde vermeerderd met vergoeding van alle door haar geleden schade. 7.7 Emanon is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever een naar het oordeel van Emanon passende zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. Indien Emanon van dit recht gebruik maakt, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek een zodanige zekerheid te verschaffen. 7.8 Ieder beroep op verrekening van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij het beroep op verrekening een vordering op Emanon betreft welke Emanon onvoorwaardelijk heeft erkend. 8. Aansprakelijkheid 8.1 De totale aansprakelijkheid van Emanon wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Emanon in het specifieke geval wordt uitbetaald, doch zal in geen geval de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) overstijgen. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. 8.2 De totale aansprakelijkheid van Emanon voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan ,00 (één miljoen euro). 8.3 De aansprakelijkheid van Emanon voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met gebruik van door Opdrachtgever aan Emanon voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Emanon voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is Pagina 4 van 15

5 uitgesloten de aansprakelijkheid van Emanon verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 8.4 De in artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Emanon laten onverlet eventuele overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid welke elders in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zijn beschreven. 8.5 De in artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Emanon. 8.6 Tenzij nakoming door Emanon blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Emanon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Emanon onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Emanon ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Emanon in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Emanon meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Emanon vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 8.8 Opdrachtgever vrijwaart Emanon voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Programmatuur of de Diensten dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd of in gebruik is gegeven, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de Programmatuur of Diensten. 8.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij uitvoering van de overeenkomt bedient. 9. Overmacht 9.1 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming ("overmacht") door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals bijvoorbeeld brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking zowel bij Emanon als bij haar leveranciers, mobilisatie, inbeslagname Pagina 5 van 15

6 van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen, een algemeen gebruik van voorraden, uitval of (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van telecommunicatieverbindingen) welke het nakomen van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal de verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden. 9.2 Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder lid 1 bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan drie (3) maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 9.3 In het geval één van de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is Emanon nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden. 10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 10.1 Tenzij anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd Niettegenstaande het elders in of bij deze Overeenkomst bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden: - iedere partij, indien en zodra aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend en de (voorlopige) surseance van betaling langer dan zes maanden achtereen heeft geduurd; - iedere partij, indien en zodra de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; - iedere partij, indien en zodra de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt dan wel voor een substantieel onderdeel wordt vervreemd; - iedere partij, indien en zodra op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag een deugdelijke nakoming van deze Overeenkomst belemmert; of - iedere partij, indien en zodra de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst na te komen; of - Emanon indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling of een andere verplichting uit de Overeenkomst niet of niet stipt nakomt Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden. Pagina 6 van 15

7 11. Intellectuele eigendom 11.1 Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele eigendom op alle door Emanon aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Programmatuur alsmede op eventuele voorbereidende stukken zullen zowel tijdens als na afloop van de tussen Emanon en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst (blijven) berusten bij Emanon of bij de derde van wie Emanon het recht heeft verkregen om de betreffende Programmatuur aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel ook indien het Programmatuur betreft die speciaal voor Opdrachtgever is ontwikkeld en vervaardigd Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Programmatuur zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Emanon tevens al haar (intellectuele eigendoms)rechten op alle andere door haar verstrekte stukken zoals handleidingen, tekeningen, afbeeldingen, foto's, schetsen, modellen en offertes Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond of anders dan voor eigen gebruik gehanteerd. 12. Geheimhouding 12.1 Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij of personen, van wie zij zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, kennis nemen Emanon staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, zich onderwerpen aan door Emanon vastgestelde regelingen welke een zo groot mogelijke beveiliging van haar computersystemen/centra beogen Indien aanvullende bepalingen en voorwaarden met betrekking tot geheimhouding en/of beveiligingsmaatregelen dienen te worden overeengekomen, zullen deze in de betreffende Overeenkomst of een bijlage daarbij worden vastgelegd. 13. Volledige Overeenkomst, afwijkingen en deelbaarheid 13.1 De schriftelijke Overeenkomst tussen partijen met alle bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en Overeenkomsten tussen partijen. Pagina 7 van 15

8 13.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst(en) tussen partijen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze voorwaarden onverbindend of ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen. 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke tussen Emanon en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, gevestigd te 's-gravenhage. Tevens is van toepassing het Minitrial Reglement van deze Stichting Bij niet (tijdige) betaling van onbetwiste openstaande opeisbare facturen en geschillen die een belang van ,00 niet overstijgen zal niettemin de gewone (kanton)rechter onverminderd bevoegd blijven. Zo zal ook de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in geval van onverwijlde spoed bevoegd blijven. Pagina 8 van 15

9 BIJLAGE 1. BIJZONDERE VOORWAARDEN SOFTWARE AS A SERVICE ( SAAS- DIENSTEN ) Deze Bijzondere Voorwaarden SAAS-Diensten gelden aanvullend naast de Algemene Voorwaarden van Emanon B.V. 1. Definities Onder de volgende met een beginhoofdletter aangegeven begrippen zal in deze Bijlage het volgende worden verstaan: Diensten de door Emanon te verlenen diensten, zoals nader omschreven in of bij de Overeenkomst, op grond waarvan bepaalde toegang wordt verleend tot en rechten worden verstrekt ten aanzien van het online gebruik van Programmatuur en diensten met het oog op het beheer, be- en verwerken en verstrekken van online product- en klanteninformatie, klantenservice en productsupport ten behoeve van afnemers van Opdrachtgever; Gebruiker de op grond van de Overeenkomst persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Opdrachtgever in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Opdrachtgever werkzaam is; Hyperlinks digitale doorverwijzingen naar andere zogeheten URL s op Internet; Log-in procedure de procedure voorgeschreven door Emanon teneinde Gebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem; Systeem de voor de toegang tot de Diensten en/of het gebruik van de Programmatuur ingezette computer- en aanverwante apparatuur; 2. Diensten 2.1 Emanon verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot het Systeem ten behoeve van Gebruiker. Tevens verleent Emanon in verband daarmede aan Opdrachtgever ten behoeve van Gebruiker een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht tot het overeengekomen gebruik van de ter hand gestelde handleiding en de Programmatuur. 2.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de handleiding te (doen) kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal Opdrachtgever alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten. Pagina 9 van 15

10 3. Prijzen en betaling 3.1 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan Emanon een vergoeding voor de Diensten, berekend volgens de geldende tarieven van Emanon. 3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de overeengekomen periodieke vergoeding door Opdrachtgever bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het op de ingangsdatum van de betreffende termijn geldende periodieke tarief wordt in of bij de Overeenkomst vermeld. 3.3 Emanon is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging schriftelijk worden aangekondigd. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt, tenzij de wijziging het gevolg is van een vooraf contractueel overeengekomen indexatie. 3.4 De verplichting tot betaling van periodiek verschuldigde bedragen blijft ook tijdens een eventuele buitengebruikstelling of verwijdering als bedoeld in deze Voorwaarden bestaan. 4. Inspanningsverplichtingen Emanon 4.1 Emanon spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van het Systeem en de Diensten. 4.2 Emanon spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Diensten zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere al dan niet gevoelige - informatie. 4.3 In geen geval garandeert Emanon: - onbelemmerde, ongestoorde en ononderbroken toegang tot c.q. gebruik van de Diensten c.q. de Programmatuur; - correcte en onbeschadigde datatransmissie; - de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Systeem en/of de Diensten. 4.4 Emanon zal zich er voor inspannen om fouten in de Diensten/het systeem te herstellen binnen een redelijke termijn, welke worden overeengekomen in een nadere Service Level Agreement, mits de desbetreffende gebreken door de klant gedetailleerd omschreven en schriftelijk of per aan bij Emanon worden gemeld. 4.5 Emanon kan in een voorkomend geval het herstellen van de Diensten uitstellen totdat een nieuwe versie van de software in gebruik wordt genomen. 4.6 Emanon is gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Diensten aan te brengen. Pagina 10 van 15

11 4.7 Emanon zal zich onthouden van het inzien van gegevensverkeer en/of bestanden van Opdrachtgever, welke niet voor haar bestemd is of zijn, en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij zulks noodzakelijk voortvloeit uit de strekking van de Overeenkomst, Emanon hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval Opdrachtgever en/of Gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden. 4.8 Indien Emanon op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen allen daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 4.9 Emanon staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden diensten tijdig worden aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving Emanon is nimmer verplicht de Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur, tenzij zulks contractueel expliciet is overeengekomen. 5. Verplichtingen van Opdrachtgever en Gebruiker 5.1 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik dat namens hem wordt gemaakt van de Diensten en de aan hem of haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. 5.2 Gebruiker stelt Emanon zo spoedig mogelijk schriftelijk of per aan in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Gebruiker. 5.3 Gebruiker dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, welke door of namens Emanon worden verstrekt. 5.4 Gebruiker zal zich ervan onthouden Emanon, andere klanten van Emanon en overige Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is Gebruiker verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - op te starten waarvan Gebruiker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Programmatuur, Emanon, klanten van Emanon of andere Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. 5.5 Het is Gebruiker niet toegestaan het Systeem en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Pagina 11 van 15

12 5.6 Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar Gebruikersnaam en/of Password, de handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Emanon hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele gebruikersnaam en password. 5.7 Voor zover Emanon zulks niet verzorgt, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruik van de Diensten mogelijk te maken. Emanon is niet aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel niet-functioneren van deze hard- en software, randapparatuur en verbindingen waar Opdrachtgever zelf zorg voor dient te dragen. Opdrachtgever dient er zelf voor zorg te dragen dat voornoemde software in eigen beheer, voldoende geüpdate is. 5.8 Opdrachtgever zal op basis van door Emanon verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaSdienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Emanon verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door de Opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door Emanon te stellen (financiële) voorwaarden. Emanon is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. 5.9 Het voorgaande in artikelen geldt als aanvulling op hetgeen reeds (eventueel) contractueel is opgenomen ten aanzien van de verplichtingen van de Opdrachtgever. 6. Persoonsgegevens 6.1 Emanon is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Gebruiker op te nemen in de persoonsregistratie van Emanon welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken. 6.2 De genoemde persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Emanon en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Emanon hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt. 6.3 De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledige en Pagina 12 van 15

13 uitsluitend bij de Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Emanon ten aanzien van de werking van persoonsgegevens bewerker is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 6.4 Emanon zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 6.3. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Emanon begrepen en komen voor rekening van de Opdrachtgever. 7. Gevolgen strijd met recht c.q. inbreuk 7.1 Emanon heeft het recht de Diensten c.q. de gebruiksrechten ten aanzien van de Programmatuur en/of Diensten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker enige verplichting jegens Emanon niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Emanon zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Emanon kan worden verlangd. 7.2 Voor de gevolgen van het vorige lid zal Emanon nimmer aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever en/of derden. 8. Beheer 8.1 Emanon is gerechtigd de Diensten c.q. de gebruiksrechten te wijzigen. 8.2 Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Emanon aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en komen kosten van deze verandering voor rekening van de Opdrachtgever. 8.3 Emanon behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten c.q. (het gebruik van) de Diensten en/of de Programmatuur op te schorten dan wel te beëindigen, indien deze een storing c.q. vertraging van het netwerk van Emanon of van derden c.q. storing of vertraging van het Systeem veroorzaakt. Emanon beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever de toegang blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. 8.4 Emanon is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde preventief, correctief of adaptief onderhoud of voor de noodzakelijk door Emanon te verrichten aanpassingen of Pagina 13 van 15

14 verbeteringen van het Systeem en/of de Diensten, of andere vormen van service, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever of Gebruiker jegens Emanon ontstaat. Emanon zal deze buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden. 8.5 Emanon is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de Log-in Procedure zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of Gebruiker jegens Emanon ontstaat. Emanon zal in een dergelijk geval Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. 9. Vrijwaring 9.1 Opdrachtgever vrijwaart Emanon voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten of andere door Emanon geleverde diensten en/of zaken (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten, inbreuk op privacy, grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan Emanon alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden. 10. Duur en Beëindiging van de Overeenkomst 10.1 Behalve indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald in deze Voorwaarden Niettegenstaande het overigens bepaalde is Emanon gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden, indien het ter kennis komt van Emanon dat Opdrachtgever: 10.3 in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt; 10.4 oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten, gebruiksrechten, andere zaken en/of diensten van Emanon; 10.5 informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever aan Emanon alle in haar bezit zijnde documentatie betreffende de Overeenkomst, behalve de Overeenkomst zelf, aan Emanon retourneren en geen kopieën behouden. Voorts zal Opdrachtgever alsdan geen gebruik meer maken van de Diensten, de Programmatuur, Gebruikersnaam, Password en Pagina 14 van 15

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexify

Algemene voorwaarden Lexify Algemene voorwaarden Lexify Gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Art. 2 2 Art. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze

Nadere informatie

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST

HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST HOOFD ABONNEMENTSOVEREENKOMST Artikel 1 Definities In onderhavige overeenkomst en de daarbij horende bijlagen zal onder de navolgende begrippen tenzij specifiek anders overeengekomen, het volgende worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V. Algemene Voorwaarden UNO Automatiseringdiensten B.V. ALGEMEEN....... Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door UNO Automatiseringdiensten B.V.. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS

Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Algemene voorwaarden van Twenty-Five VPS Artikel 1 Definities en begrippen 1. Twenty-Five VPS: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van de besloten vennootschap Kumina bv, gevestigd op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 4. Duur en opzegging

Artikel 4. Duur en opzegging ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN Exxes B.V. Artikel 1. Definities Exxes B.V. Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exxes

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS, EN BETALINGSVOORWAARDEN JOED ICT Artikel 1. Definities Joed ICT Opdrachtgever Dienst Overeenkomst Systeem : de vennootschap onder firma Joed ICT, kantoorhoudende te Heerenveen

Nadere informatie