Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat"

Transcriptie

1 Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

2 Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat wordt geleverd met de volgende gebruiksaanwijzingen: Deze bedieningsaanwijzingen bevatten informatie die u nodig heeft om het apparaat in gebruik te nemen en de meegeleverde software te installeren. Voorts bevatten deze bedieningsaanwijzingen alle gedetailleerde informatie over het gebruik van het apparaat als printer, scanner en kopieerapparaat, evenals informatie over het onderhoud en de oplossing van problemen met het apparaat. De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de hantering of het gebruik van het apparaat. Copyright Centronics is een handelsmerk van Centronics Data Computer Corporation. IBM en IBM PC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. TrueType is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.

3 Veiligheidsinformatie Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht. Veiligheid tijdens het gebruik In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd. OPGELET: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of minder ernstige verwondingen of materiële schade indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd. WAARSCHUWING: Steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact en gebruik nooit een verlengsnoer. Trek de netstekker eruit (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken) als het netsnoer of de stekker slijtage of beschadigingen vertoont. Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling te vermijden, mag u geen andere kleppen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding zijn vermeld. In de volgende gevallen dient u de stroom uit te schakelen en de netstekker eruit te trekken (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken): U heeft iets gemorst in het apparaat. U vermoedt dat het apparaat moet worden nagekeken of hersteld. De externe behuizing van het apparaat is beschadigd. Verbrand geen gemorste of gebruikte toner. Tonerstof kan ontbranden als het wordt blootgesteld aan een open vlam. U kunt gebruikte tonercassettes afgeven bij onze erkende dealers. Werp de fles met gebruikte toner weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Houd de machine uit de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen en spuitbussen. Er kan een brand of een elektrische schok optreden. ii

4 OPGELET: Bescherm het apparaat tegen vocht of nat weer, zoals regen en sneeuw. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Tijdens het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd onder het apparaat. Als u de netstekker uit het stopcontact wilt verwijderen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer. Let op dat paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen niet in het apparaat vallen. Bewaar (gebruikte of niet-gebruikte) toner en de tonerfles buiten het bereik van kinderen. Let op dat u zich niet snijdt aan scherpe randen als u een hand in het apparaat steekt om verkeerd ingevoerde vellen of originelen te verwijderen. Om milieuredenen mag u het apparaat of de gebruikte tonercassettes niet weggooien met het huisafval. U kunt deze afgeven bij een erkende dealer. De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak geen onderdelen aan die voorzien zijn van een etiket met de tekst 'heet oppervlak'. Doet u dit wel, dan kunt u verwondingen oplopen. Voeding Het stopcontact mag niet te ver van het apparaat verwijderd zijn en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Ozonveiligheid Dit apparaat genereert ozon tijdens gebruik. Normaal is de hoeveelheid ozon veilig voor de gebruiker. Ventileer de ruimte als u ozon ruikt. Voor fax of telefoon Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (bijv. vlakbij een badkuip, wasbekken of aanrecht, in een vochtige kelder of naast een zwembad). Gebruik geen telefoon tijdens een onweer. Er bestaat dan een klein risico op elektrische schokken als gevolg van bliksem. Gebruik geen telefoon in de buurt van een gaslek om het lek te melden. Laserveiligheid: Dit apparaat wordt beschouwd als een laserapparaat van klasse 1. Het bevat een AlGaAs-laserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Het volgende label bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Opgelet: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor Noord-Amerika Laserveiligheid: Deze apparatuur vervult de vereisten van 21 CFR subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse 1. Dit apparaat bevat een AlGaAs-laserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Opgelet: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. iii

5 Verklaring van overeenstemming Mededeling voor gebruikers in landen van de Europese Economische Ruimte Dit apparaat is in overeenstemming met de essentiële vereisten en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Mededeling voor gebruikers die toegang hebben tot een analoog openbaar telefoonnet in landen van de Europese Economische Ruimte Dit apparaat is zo ontworpen dat het een verbinding kan maken met analoge openbare telefoonnetten in alle landen van de Europese Economische Ruimte. De compatibiliteit met lokale openbare telefoonnetten is afhankelijk van software-instellingen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u dit apparaat naar een ander land verhuist. In geval van problemen neemt u in eerste instantie contact op met uw servicevertegenwoordiger. FAX2210L/LF215m: De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het internet op de volgende URL : IF3050: De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het internet op de volgende URL : waar u het betreffende product dient te selecteren. iv

6 Positie van labels met de tekst WAARSCHUWING en OPGELET Dit apparaat is voorzien van labels met de tekst WAARSCHUWING en OPGELET op de hieronder afgebeelde plaatsen. In het belang van de veiligheid dient u de aanwijzingen te volgen en het apparaat te hanteren zoals aangegeven. * * *Dit label is aangebracht op delen die heet kunnen worden. Let erop dat u deze delen niet aanraakt. In overeenstemming met IEC gebruikt dit apparaat de volgende symbolen voor de hoofdstroomschakelaar: betekent STROOM AAN. betekent STROOM UIT. v

7 MEDEDELING Mededeling voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Mededeling: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat er bij een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren via een of meer van de volgende stappen: Draai of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan deze waarop de ontvanger is aangesloten. Roep de hulp in van de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus. Opgelet Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken. Mededeling over de 'Telephone Consumer Protection Act' (alleen van kracht in de VS). De 'Telephone Consumer Protection Act' van 1991 maakt het onwettig om een bericht te verzenden via een computer of ander elektronisch apparaat, inclusief faxapparaten, tenzij in de bovenmarge of ondermarge van elke verzonden pagina of op de eerste pagina van het verzonden bericht duidelijk de volgende informatie vermeld is: de datum en het tijdstip van verzending, een identificatie van het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt, en het telefoonnummer van het apparaat, het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt. (Het opgegeven telefoonnummer mag geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvoor hogere communicatiekosten worden aangerekend dan voor lokale of interlokale gesprekken.) Om deze informatie te programmeren in uw faxapparaat, gaat u als volgt te werk: Volg de procedure voor het programmeren van de FAXKOP (zie het hoofdstuk Programmering in de bedieningsaanwijzingen) om de bedrijfsidentificatie en het telefoonnummer van het apparaat of het bedrijf in te voeren. Deze informatie wordt samen met uw document verzonden door de functie FAXKOP. Vergeet niet om naast deze informatie ook de datum en het uur te programmeren. vi

8 VS FCC-vereisten 1. Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 68 van de FCC-regels en -vereisten die werden aangenomen door de ACTA. Op dit apparaat bevindt zich een label dat naast andere informatie ook een product-id bevat in de indeling US:AAAEQ##TXXXXX. Dit nummer moet op verzoek worden meegedeeld aan de telefoonmaatschappij. 2. Dit apparaat gebruikt de RJ11C USOC-aansluiting. 3. De stekker en aansluiting waarmee dit apparaat wordt aangesloten op de lokale bedrading en het telefoonnet moeten in overeenstemming zijn met Deel 68 van de FCCregels en -vereisten die werden aangenomen door de ACTA. Dit product wordt geleverd met een conform telefoonsnoer en een modulaire stekker. Het apparaat is ontworpen om te worden aangesloten op een compatibele modulaire aansluiting die eveneens conform is. Zie de installatieaanwijzingen voor meer informatie. 4. Het REN (Ringer Equivalence Number) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten mogen worden aangesloten op een telefoonlijn. Als het aantal REN's op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet rinkelen wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste maar niet alle regio's mag het totale aantal REN's niet groter zijn dan vijf (5,0). Neem contact op met de lokale telefoonmaatschappij als u zeker wilt zijn van het aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een lijn, zoals bepaald door het totale aantal REN's. Het REN voor dit product is deel van de product-id met de notatie US:AAAEQ##TXXXXX. De cijfers die worden voorgesteld door ## vormen het REN zonder een decimaalteken (bijv. 03 is een REN van 0,3). 5. Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf waarschuwen dat het mogelijk nodig is om de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Indien een voorafgaande kennisgeving praktisch gezien niet haalbaar is, zal de telefoonmaatschappij de klant zo snel mogelijk waarschuwen. Men zal u ook meedelen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de FCC indien u van mening bent dat dit nodig is. 6. De telefoonmaatschappij kan haar faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures wijzigen, wat een invloed kan hebben op de werking van het apparaat. Als dit gebeurt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf informeren zodat u de nodige aanpassingen kunt uitvoeren om te vermijden dat de dienstverlening wordt onderbroken. 7. Als u problemen ondervindt met dit apparaat en u het wilt laten herstellen, of als u informatie wenst over de garantie, neemt u contact op met de afdeling Ondersteuning van Ricoh (in de VS te bereiken op het gratis nummer FASTFIX). Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, kan de telefoonmaatschappij u vragen om het apparaat los te koppelen tot het probleem verholpen is. 8. In geval van problemen met de werking van het apparaat (vastlopen van documenten en kopieën, communicatiefouten) raadpleegt u het deel Problemen oplossen in deze handleiding. 9. De aansluiting op een 'party line service' is onderworpen aan staatstarieven. Neem contact op met de 'State Public Utility Commission', 'Public Service Commission' of 'Corporation Commission' voor informatie. ALS U NOODNUMMERS PROGRAMMEERT EN/OF EEN NOODNUMMER KIEST OM TE TESTEN: 1. Blijf aan de lijn en leg kort uit waarom u belt voordat u ophangt. 2. Doe dit tijdens de daluren (bijv. 's morgens vroeg of 's avonds laat). CANADA Het Ringer Equivalence Number is een indicatie van het maximum aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een telefooninterface. U kunt een willekeurige combinatie van apparaten aansluiten op een telefooninterface mits de som van de REN's van alle apparaten niet groter is dan 5. Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada. Opmerking: Dit digitale apparaat van klasse B is in overeenstemming met 'Canadian ICES-003'. vii

9 WAARSCHUWING Demonteer het apparaat niet, anders zou u een elektrische schok kunnen krijgen. Als u een groot aantal exemplaren afdrukt, kan het oppervlak van de uitvoerlade heet worden. Wees dus voorzichtig, en let er vooral ook op dat kinderen het oppervlak niet aanraken. viii

10 INHOUD Hoofdstuk 1: AAN DE SLAG Het apparaat instellen Uitpakken Een geschikte plaats kiezen Plaats van de onderdelen Voorkant Achterkant Functies van het bedieningspaneel Accessoires bevestigen Documentuitvoersteun De tonercassette plaatsen Papier plaatsen Aansluitingen Aansluiten op uw computer Het apparaat inschakelen Software installeren Informatie over de software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Software installeren onder Windows Systeemvereisten Software installeren onder Windows Software herstellen De installatie van software ongedaan maken Het apparaat instellen De taal van het display wijzigen Apparaat-id instellen Tekens invoeren met de cijfertoetsen De datum en tijd instellen De kloknotatie instellen Het papiertype en -formaat instellen Geluid instellen Luidspreker, beltoon, toetstoon en waarschuwingstoon Luidsprekervolume Energiebesparende modus Energiebesparende modus ix

11 Hoofdstuk 2: PAPIER Afdrukmateriaal kiezen Formaat, invoer en capaciteit Richtlijnen voor papier en speciale materialen De uitvoerlocatie kiezen Afdrukken naar de uitvoerlade aan de voorkant (bedrukte zijde onder) Afdrukken naar de uitvoersleuf aan de achterkant (bedrukte zijde boven) Papier in de papierlade plaatsen Gebruik van de handmatige invoer Het papiertype en -formaat instellen voor de handmatige invoer Hoofdstuk 3: KOPIËREN Papier plaatsen om te kopiëren Een document voorbereiden Een kopie maken Kopieeropties instellen Tonersterkte Type origineel Aantal exemplaren Verkleinen/vergroten tijdens kopiëren De standaardinstellingen wijzigen Een time-out instellen Sorteren Hoofdstuk 4: FAXEN Een fax verzenden De faxopties instellen Beschikbare faxopties Een document plaatsen De documentresolutie aanpassen Een fax automatisch verzenden Een fax handmatig verzenden Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen Verzendbevestiging Automatisch opnieuw kiezen x

12 Een fax ontvangen Informatie over ontvangstmodi Papier plaatsen voor het ontvangen van faxen Automatisch ontvangen in de Fax-modus Automatisch ontvangen in de Antw/Fax-modus Handmatig ontvangen in de Tel-modus Handmatig ontvangen via een code voor ontvangst op afstand Faxen ontvangen met de DRPD-modus Faxen ontvangen in het geheugen Automatisch kiezen Directkiesnummers Een directkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een directkiesnummer Snelkiesnummers Een snelkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een snelkiesnummer Groepsnummers Een groepsnummer instellen Groepsnummers bewerken Een fax verzenden via een groepsnummer (verzending naar meerdere nummers) Een nummer in het geheugen zoeken Sequentieel zoeken in het geheugen Zoeken naar een bepaalde beginletter Een telefoonlijst afdrukken Geavanceerde faxfuncties Faxen rondzenden Een uitgestelde fax verzenden Een prioritaire fax verzenden Een fax opvragen (polling) van een ander faxapparaat Documenten toevoegen aan een uitgestelde fax Een uitgestelde fax annuleren Overige functies De veilige-ontvangstmodus gebruiken Rapporten afdrukken Geavanceerde faxinstellingen gebruiken Instellingen wijzigen Geavanceerde faxinstellingen Gebruik van het Extern bedieningspaneel xi

13 Hoofdstuk 5: AFDRUKKEN Een document afdrukken in Windows Een afdruktaak annuleren Een favoriete instelling gebruiken De Help-functie Papiereigenschappen instellen Grafische eigenschappen instellen Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier Een document verkleind of vergroot afdrukken Uw document aanpassen aan een geselecteerd papierformaat Posters afdrukken Gebruik van watermerken Een bestaand watermerk gebruiken Een watermerk maken Een watermerk bewerken Een watermerk verwijderen Overlays gebruiken Wat is een overlay? Een nieuwe paginaoverlay maken Een paginaoverlay gebruiken Een paginaoverlay verwijderen Een lokaal gedeelde printer instellen In Windows 9x/Me In Windows NT 4.0/2000/XP Hoofdstuk 6: SCANNEN Basisinformatie over scannen Scannen met software die voldoet aan de TWAIN-norm xii

14 Hoofdstuk 7: ONDERHOUD Het geheugen wissen Schaduw aanpassen Uw apparaat reinigen De buitenkant reinigen De binnenkant reinigen De scanner reinigen De tonercassette onderhouden Toner herverdelen De tonercassette vervangen De tonermelding instellen De trommel reinigen Het bericht 'Toner op' negeren Hoofdstuk 8: PROBLEMEN OPLOSSEN Vastgelopen documenten verwijderen Papierstoringen verhelpen In lade In lade In het papieruitvoergebied In het fixeergebied of rond de tonercassette In de handinvoer Tips om papierstoringen te vermijden Foutberichten oplossen Problemen oplossen Problemen met de invoer van papier Afdrukproblemen Problemen met de afdrukkwaliteit Kopieerproblemen Scanproblemen Faxproblemen xiii

15 Hoofdstuk A: BIJLAGE Een optionele lade installeren... A.2 Lade 2 instellen in de printereigenschappen... A.4 Het papiertype en -formaat instellen voor lade 2. A.4 Specificaties... A.5 Algemene specificaties... A.5 Specificaties van de scanner... A.6 Specificaties van het kopieerapparaat... A.6 Specificaties van de printer... A.7 Specificaties van de fax... A.8 Papierspecificaties... A.9 xiv

16 1 AAN DE SLAG Gefeliciteerd met de aankoop van dit multifunctionele apparaat. Met dit apparaat kunt u afdrukken, kopiëren, scannen en faxen! In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het apparaat instelt. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Het apparaat instellen Software installeren Het apparaat instellen

17 Het apparaat instellen Uitpakken Haal het apparaat en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende items aanwezig zijn. Als een item ontbreekt, neemt u contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht: Tonercassette Netsnoer * Telefoonsnoer * Cd-rom ** Beknopte installatiehandleiding Beknopte handleiding Documentuitvoersteun USB-kabel (alleen voor Amerika) 1.2 AAN DE SLAG

18 1 Typeplaatje *** (is in sommige regio's mogelijk al op het apparaat aangebracht ) Sticker met de indeling van de toetsen (alleen voor Europa/is in sommige regio's mogelijk al op het apparaat aangebracht) * Mogelijk zien het netsnoer en het telefoonsnoer er anders uit dan op de afbeelding, afhankelijk van het land waar u het apparaat heeft gekocht. ** De cd-rom bevat het Type 2200-stuurprogramma, de bedieningsaanwijzingen en het programma Acrobat Reader van Adobe. ***Verwijder de achterkant van het typeplaatje en kleef het plaatje in de linkerhoek van het bedieningspaneel. OPMERKINGEN: Gebruik het telefoonsnoer dat werd geleverd met uw apparaat. Als u toch een telefoonsnoer van een andere leverancier wilt gebruiken, moet de dikte van dit snoer minimaal AWG #26 bedragen. De netstekker mag alleen in een geaard stopcontact worden gestoken. De onderdelen kunnen verschillen van land tot land. AAN DE SLAG 1.3

19 Verwijder de verpakkingstape van de voorkant, achterkant en zijkanten van het apparaat. Tape 1.4 AAN DE SLAG

20 Een geschikte plaats kiezen Kies een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Laat extra ruimte voor het openen van de kleppen en laden. 1 Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte staan, weg van direct zonlicht en elke bron van warmte, koude en vocht. Plaats het apparaat niet te dicht bij de rand van een bureau of tafel. Vrije ruimte Voorkant: 482,6 mm (voldoende ruimte om de papierlade te kunnen verwijderen) Achterkant: 250 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) Rechts: 100 mm Links: 100 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) AAN DE SLAG 1.5

21 Plaats van de onderdelen De belangrijkste onderdelen van het apparaat zijn: Voorkant Documentinvoersteun Automatische documentinvoer (ADF) Bedieningspaneel (zie pagina 1.7) Documentgeleiders Documentuitvoerlade Uitvoerlade vooraan (bedrukte zijde onder) Papieruitvoersteun Voorklep Tonercassette Optioneel magazijnmagazijn 2 (Magazijn 2) Geleiders van de handmatige invoer Papierniveau-indicatie Handmatige invoer Papierlade(Magazijn 1) Achterkant Achterklep Uitvoersleuf aan de achterkant (bedrukte zijde boven) Parallelle aansluiting USB-aansluiting Aansluiting kabel magazijn 2 Line Jack EXT.Jack Aan-/uitschakelaar EXT-aansluiting* Netsnoeraansluiting Lijnaansluiting * Als in uw land een ander telefoonaansluitingssysteem wordt gebruikt, is deze aansluiting mogelijk geblokkeerd. 1.6 AAN DE SLAG

22 Functies van het bedieningspaneel 1 Hier kunt u veelgebruikte faxnummers opslaan, waarna u deze kunt kiezen door op de toetsen te drukken. 1 Biedt u de mogelijkheid om de directkiestoetsen te verplaatsen naar de nummers 21 tot en met 40. Hiermee kunt u door de beschikbare opties van het geselecteerde menu-item bladeren. 2 Hiermee bevestigt u het op het display geselecteerde item. Hiermee activeert u de menumodus en bladert u door de beschikbare menu s. Hiermee keert u terug naar het bovenliggende menu. 3 Geeft de huidige status en aanwijzingen tijdens het gebruik weer. AAN DE SLAG 1.7

23 Hiermee kunt u de faxontvangstmodus selecteren. 4 F A X E N Hiermee kunt u vaak gebruikte faxnummers opslaan onder een snelkiesnummer of groepsnummer bestaande uit 1 of 2 cijfers, zodat u deze faxnummers snel kunt kiezen. Hiermee kunt u ook de opgeslagen nummers bewerken. Hiermee kunt u een telefoonlijst afdrukken. Hiermee kunt u de resolutie van de documenten van de huidige faxtaak aanpassen. Hiermee kunt u een fax verzenden naar meerdere nummers (rondzenden). Opent de telefoonlijn. Hiermee kiest u het laatste nummer opnieuw in de stand-by-modus, of voegt u een pauze in een faxnummer in in de bewerkingsmodus. 5 Hiermee kiest u een nummer of voert u alfanumerieke tekens in. 6 K O P I Ë R E N Hiermee kunt u de helderheid van de documenten van de huidige kopieertaak aanpassen. *1 Deze toets wordt de toets 'Tonersterkte' genoemd in deze handleiding. Hiermee selecteert u het documenttype voor de huidige kopieertaak. *2 Deze toets wordt de toets 'Orgineeltype' genoemd in deze handleiding. Hiermee maakt u een kopie kleiner of groter dan het origineel. Hiermee kunt u het aantal kopieën selecteren. 7 Hiermee kunt u een bewerking op elk moment stoppen. In de stand-by-modus kunt u hiermee de kopieeropties (zoals de helderheid, het type document, het kopieerformaat en het aantal exemplaren) wissen/annuleren. Hiermee start u een taak. 1.8 AAN DE SLAG

24 Accessoires bevestigen 1 Documentuitvoersteun Steek de uiteinden van de meegeleverde documentuitvoersteun in de sleuven aan weerszijden van de papieruitvoerlade. Klap indien nodig het verlengstuk open. OPMERKING: Als u de documentuitvoerlade wilt losmaken, drukt u op het voorste gedeelte van deze lade zoals hiernaast afgebeeld. U hoort dan wel een dof geluid, maar er wordt op die manier niets beschadigd. AAN DE SLAG 1.9

25 De tonercassette plaatsen 1 Open de voorklep. 2 Haal de meegeleverde tonercassette uit de verpakking. Kantel de cassette 5 of 6 keer voorzichtig van links naar rechts om de toner evenredig te verdelen in de cassette. Als u dit grondig doet, haalt u het maximale aantal afdrukken uit de cassette. OPMERKINGEN: Om beschadiging te vermijden, mag u de tonercassette niet gedurende enkele minuten blootstellen aan licht. Bedek de cassette met een blad papier als u ze enkele minuten in het licht laat liggen. Als u toner op uw kleding krijgt, veegt u de toner af met een droge doek en wast u het kledingstuk in koud water. Was het niet in warm water, want dan zal de toner zich vastzetten in de stof AAN DE SLAG

26 3 Schuif de tonercassette in het apparaat tot hij volledig op zijn plaats klikt. 1 4 Sluit de voorklep. Controleer of de klep goed dicht is. AAN DE SLAG 1.11

27 Papier plaatsen U kunt ongeveer 250 vellen plaatsen. Om een stapel papier van Letter-formaat te plaatsen: 1 Trek de papierlade open en verwijder ze uit het apparaat. 2 Duw de aandrukplaat omlaag tot hij vastklikt. 3 Waaier de stapel papier uit om vellen die aan elkaar zitten los te maken. Tik de stapel op een vlak oppervlak om er een rechte stapel van te maken AAN DE SLAG

28 4 Plaats de stapel papier in de papierlade met de te bedrukken zijde boven. 1 OPMERKING: Als u een ander papierformaat wilt plaatsen, moet u de papiergeleiders aanpassen. Hoe u dit doet, leest u op pagina Controleer of het papier niet boven de papiergrensmarkering links in de lade uitkomt. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier vastlopen. 6 Schuif de papierlade weer in het apparaat. OPMERKING: Nadat u papier heeft geplaatst, moet u het apparaat instellen op het betreffende papiertype en -formaat. Zie pagina 1.32 voor kopiëren en faxen, of pagina 5.7 voor afdrukken vanuit een computer. AAN DE SLAG 1.13

29 Het papierformaat in de papierlade wijzigen Als u lang papier plaatst (bijv. papier van het formaat Legal), moet u de papiergeleiders aanpassen om de papierlade langer te maken. 1 Druk op de vergrendeling van de geleider en schuif de papierlengtegeleider volledig uit zodat de volledige lengte van de papierlade kan worden gebruikt. P 2 Nadat u papier in de lade heeft geplaatst, schuift u de geleider tot net tegen de rand van de stapel papier. Als u papier gebruikt dat kleiner is dan het formaat Letter, past u de voorste papierlengtegeleider aan AAN DE SLAG

30 3 Knijp de papierbreedtegeleider samen zoals hieronder afgebeeld en schuif hem tegen de stapel papier aan. De geleider mag het papier maar nipt raken. 1 OPMERKINGEN: Zorg ervoor dat de papierbreedtegeleider niet te hard tegen het papier drukt, anders gaat dit bol staan. Als u de breedtegeleider niet aanpast, kan het papier vastlopen. Aansluitingen Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de LINEaansluiting en steek het andere uiteinde in de telefooncontactdoos. Naar een contactdoos AAN DE SLAG 1.15

31 Als u het apparaat wilt gebruiken om zowel faxen als telefoongesprekken te ontvangen, moet u een telefoon en/ of een antwoordapparaat aansluiten AAN DE SLAG

32 OPMERKING: As u in het Verenigd Koninkrijk een driedraadse telefoon of een driedraads antwoordapparaat (shuntdraad, oudere apparatuur) aansluit op de EXT-aansluiting van het apparaat, zal de externe apparatuur niet rinkelen wanneer een oproep binnenkomt, omdat het apparaat is ontworpen om te werken met de nieuwste technologie. Om deze incompatibiliteit te vermijden, gebruikt u een tweedraadse telefoon of een tweedraads antwoordapparaat (nieuwere apparatuur). 1 Aansluiten op uw computer Steek de USB-printerkabel in de aansluiting aan de achterkant van de printer. Gebruik een USB 2.0 compatibele kabel van maximaal 3 meter. Als u een parallelle printerkabel wilt gebruiken, gebruik dan alleen een parallelle kabel die in overeenstemming is met de IEEE 1284-norm en sluit deze aan op de parallelle aansluiting van het apparaat. Duw de metalen clipjes omlaag zodat ze passen in de inkepingen van de kabelstekker. OPMERKINGEN: U hoeft maar één van de bovenvermelde kabels aan te sluiten. Gebruik de parallelle kabel en USB-kabel niet tegelijkertijd. Als u een USB-kabel gebruikt, moet u werken met Windows 98/ Me/2000/XP. Als u de USB-aansluiting gebruikt, zijn twee USB-modi mogelijk; Snel en Langzaam. De standaardmodus is Snel. Bij bepaalde pc's werkt de USB-aansluiting niet goed in de standaardmodus. In dat geval selecteert u de modus Langzaam om een beter resultaat te verkrijgen. Op pagina 8.14 vindt u meer informatie over het wijzigen van de USB-modus. AAN DE SLAG 1.17

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Over de handleiding Deze Laser MFP-gebruikershandleiding

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding 06-3130-DU-SETUP.book Page 1 Friday, May 23, 2003 4:55 PM INHOUD Stap 1: Uitpakken... 1 Een geschikte plaats voor de printer kiezen... 2 Stap 2: Kennismaken met uw printer... 3 Voorkant... 3 Achterkant...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 10. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 12. Transparanten zie pagina 15. Enveloppen zie pagina

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP2020-serie Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM1312 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u met de voorgestelde oplossing het probleem niet verhelpt. Taak is niet afgedrukt of de verkeerde tekens zijn afgedrukt. Controleer of Gereed wordt

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm De universeellader is geschikt voor papier van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, briefkaarten, memokaarten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Media plaatsen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Media plaatsen. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Media plaatsen Dit hoofdstuk omvat: Ondersteunde media op pagina 2-2 Media plaatsen in lade 1 op pagina 2-7 Media plaatsen in lade 2, 3 en 4 op pagina 2-13 Copyright 2005 Xerox Corporation. Alle rechten

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Papier plaatsen in lade 1 (MPT)' op pagina 2-12 'Papier plaatsen in de laden 2-5' op pagina 2-17 'De nietmachine gebruiken' op pagina

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Laser-MFP Naslagkaart Kopiëren Snel kopiëren documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats plaatst, moet u de papiergeleiders

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2050-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2050-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide

HP LaserJet P2030-serie-printer. Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Paper and Print Media Guide HP LaserJet P2030-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Richtlijnen voor media

Richtlijnen voor media U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Meer informatie over de kenmerken van de media vindt u in de Card Stock & Label Guideop

Nadere informatie

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Papier. Richtlijnen voor media 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Richtlijnen voor media 1 U voorkomt afdrukproblemen door aanbevolen media (papier, transparanten, enveloppen, karton en etiketten) te gebruiken. Raadpleeg de Card Stock & Label Guide op de cd met stuurprogramma's

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebieden waar het papier kan vastlopen

Gebieden waar het papier kan vastlopen De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig de afdrukmedia te kiezen en deze media op de juiste manier te laden. Mocht het papier toch vastlopen, voer dan de stappen uit die in dit gedeelte

Nadere informatie

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X Pagina van 5 Help afdrukmat. Papierformaten die door de printer worden ondersteund Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 0 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer

HP Color LaserJet CP1210-serie-printer HP Color LaserJet CP1210-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding

BP20N/BP20. Gebruikshandleiding BP20N/BP20 Gebruikshandleiding Neem deze handleiding zorgvuldig door voor u het toestel in gebruikneemt en houd het bij als referentiemateriaal. Gelieve de veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding

Nadere informatie

Adobe, Acrobat Reader, and PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Acrobat Reader, and PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Xerox Corporation is niet verantwoordelijk voor veranderingen

Nadere informatie

Handleiding met informatie

Handleiding met informatie Handleiding met informatie Pagina 1 van 1 Handleiding met informatie Er is een groot aantal handleidingen beschikbaar om u te helpen de MFP en de functies ervan te begrijpen. Met behulp van deze pagina

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips voor het voorkomen van papierstoringen.)

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603

Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie. Multifunctioneel model LP-2050-MF. Printermodel LP-2050. Snelle referentiegids U00123351603 Breedformaatprinter Teriostar LP-2050-serie Multifunctioneel model LP-2050-MF Printermodel LP-2050 Snelle referentiegids U00123351603 Inleiding Uw printer is een Teriostar LP-2050-serie breedformaatprinter.

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk

ABCDE ABCDE ABCDE. Handleiding voor afdrukkwaliteit. Problemen met afdrukkwaliteit opsporen. Onregelmatigheden in de afdruk Pagina 1 van 8 Handleiding voor afdrukkwaliteit U kunt veel problemen met de afdrukkwaliteit verhelpen door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Handleiding Papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande

Nadere informatie

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids

Graag voor gebruik lezen. Borduurwerk editing software. Installatiegids Graag voor gebruik lezen Borduurwerk editing software Installatiegids Lees eerst het volgende voordat u het cdrompakket opent Hartelijk dank voor de aanschaf van deze software. Lees de onderstaande Productovereenkomst

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Over deze printer. Printeroverzicht 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Over deze printer Bedieningspaneel Papierstop Voorklep Printeroverzicht 1 Optionele lade voor dubbelzijdig afdrukken Standaardlade voor 250 vel Uitvoerlade en bovenklep Ontgrendelingshendel Optionele invoerlade

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Diagnose stellen van afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 4-24 Steeds terugkerende defecten op pagina 4-29 Uw printer is ontworpen

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC

Uw gebruiksaanwijzing. HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP

Nadere informatie

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Aan de slag Juni 2002 www.lexmark.com Conformiteit met de richtlijnen van de FCC (Federal Communications Commission) Dit product voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING

AL-1633 AL-1644 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING MODEL AL-6 AL-6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM SOFTWARE INSTALLATIE HANDLEIDING INLEIDING SOFTWARE VOOR DE SHARP AL-6/6 VÓÓR DE INSTALLATIE DE SOFTWARE INSTALLEREN AANSLUITEN OP EEN COMPUTER CONFIGUREREN

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022

WorkCentre 3119. Gebruikershandleiding 705N00022 WorkCentre 3119 Gebruikershandleiding 705N00022 2006 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie hierin kan zonder voorafgaand bericht

Nadere informatie

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer In de volgende tabellen wordt beschreven welk afdrukmateriaal u kunt gebruiken en in welke hoeveelheden. Ook vindt u hier informatie over de wijze waarop u de media in de lade of lader moet plaatsen. Klik

Nadere informatie

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer

Kopiëren. WorkCentre C2424-kopieerapparaat-printer Kopiëren Dit hoofdstuk omvat: Eenvoudige kopieertaken op pagina 3-2 Kopieeropties aanpassen op pagina 3-3 Basisinstellingen op pagina 3-4 Afbeeldingsaanpassingen op pagina 3-9 Aanpassingen aan de positie

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

2003 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden.

2003 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is uitsluitend ter informatie bedoeld. Alle in deze handleiding opgenomen informatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Xerox Corporation is niet aansprakelijk voor directe of indirecte

Nadere informatie

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal

HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal HP Color LaserJet CP1510-serie-printer Handleiding voor papier en afdrukmateriaal Copyright en licentie 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P Dynamic balance www.develop.eu Snelgids ineo 3301P Inhoudsopgave 1 Omgaan met de printer... 2 Het bedieningspaneel van de printer gebruiken... 2 De kleuren van de slaapknop and het indicatorlampje begrijpen...

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Verwijder

Nadere informatie

Voor gebruikers van Windows XP

Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows XP De machine en de pc instellen om samen te werken Voordat u begint U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken van hoge kwaliteit te genereren. Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, gebruikt u de informatie op deze pagina's

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Klep van systeemkaart verwijderen

Klep van systeemkaart verwijderen Met de volgende procedure verwijdert u eenvoudig de geïnstalleerde geheugen- en interfaceopties: 1 Zet de printer uit. 2 Haal het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 1 3 Ontkoppel de parallelle

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 8150MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911881

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 8150MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911881 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Opmerking Als u vaak voorbedrukt papier gebruikt, dienen de papierinvoerrollers vaker te worden gereinigd.

Opmerking Als u vaak voorbedrukt papier gebruikt, dienen de papierinvoerrollers vaker te worden gereinigd. Ondersteund papier In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Richtlijnen" op pagina 2-2 "Papier dat de printer kan beschadigen" op pagina 2-2 "Lade instellen" op pagina 2-3 "Ondersteund papier en

Nadere informatie

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42

Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 Korte installatiehandleiding voor de datakabel CA-42 9234594 Nummer 2 Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rechten

Nadere informatie

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma. Pagina 1 van 13 Handleiding voor afdrukkwaliteit Neem contact op met onze klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen met deze suggesties. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of

Nadere informatie

Online Handleiding Start

Online Handleiding Start Online Handleiding Start Klik op "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfuncties van de e-studio6 multifunctionele digitale systemen. Voor informatie over de volgende onderwerpen raadpleeg

Nadere informatie

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Phaser 6200-kleurenlaserprinter Laden In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Papier in de laden 1 tot en met 3 plaatsen zie pagina 2. Papier in de multifunctionele lade plaatsen zie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N Installatiehandleiding Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door. U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren,

Nadere informatie

Papier, karton of etiketten laden Transparanten laden Enveloppen laden

Papier, karton of etiketten laden Transparanten laden Enveloppen laden Klik op een onderwerp om direct naar de laadinstructies te gaan. Papier, karton of etiketten laden Transparanten laden Enveloppen laden Media laden 1 De procedure voor het plaatsen van papier is voor beide

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Toshiba Viewer V2 installatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Toshiba Viewer V2 installatie MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Toshiba Viewer V2 installatie Versie: Augustus 2010 Toshiba Viewer V2 (v1.03) Met de Toshiba Viewer is het mogelijk te printen en scannen met de vermelde Toshiba apparaten.

Nadere informatie

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network)

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie