Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat"

Transcriptie

1 Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

2 Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat wordt geleverd met de volgende gebruiksaanwijzingen: Deze bedieningsaanwijzingen bevatten informatie die u nodig heeft om het apparaat in gebruik te nemen en de meegeleverde software te installeren. Voorts bevatten deze bedieningsaanwijzingen alle gedetailleerde informatie over het gebruik van het apparaat als printer, scanner en kopieerapparaat, evenals informatie over het onderhoud en de oplossing van problemen met het apparaat. De inhoud van deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de hantering of het gebruik van het apparaat. Copyright Centronics is een handelsmerk van Centronics Data Computer Corporation. IBM en IBM PC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. TrueType is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.

3 Veiligheidsinformatie Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht. Veiligheid tijdens het gebruik In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd. OPGELET: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of minder ernstige verwondingen of materiële schade indien de aanwijzingen niet worden opgevolgd. WAARSCHUWING: Steek het netsnoer rechtstreeks in een stopcontact en gebruik nooit een verlengsnoer. Trek de netstekker eruit (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken) als het netsnoer of de stekker slijtage of beschadigingen vertoont. Om gevaarlijke elektrische schokken of blootstelling aan laserstraling te vermijden, mag u geen andere kleppen of schroeven verwijderen dan deze die in de handleiding zijn vermeld. In de volgende gevallen dient u de stroom uit te schakelen en de netstekker eruit te trekken (door aan de stekker en niet aan het snoer te trekken): U heeft iets gemorst in het apparaat. U vermoedt dat het apparaat moet worden nagekeken of hersteld. De externe behuizing van het apparaat is beschadigd. Verbrand geen gemorste of gebruikte toner. Tonerstof kan ontbranden als het wordt blootgesteld aan een open vlam. U kunt gebruikte tonercassettes afgeven bij onze erkende dealers. Werp de fles met gebruikte toner weg in overeenstemming met de lokale voorschriften. Houd de machine uit de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen en spuitbussen. Er kan een brand of een elektrische schok optreden. ii

4 OPGELET: Bescherm het apparaat tegen vocht of nat weer, zoals regen en sneeuw. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Tijdens het verplaatsen van het apparaat moet u erop letten dat het netsnoer niet wordt beschadigd onder het apparaat. Als u de netstekker uit het stopcontact wilt verwijderen, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer. Let op dat paperclips, nietjes of andere kleine metalen voorwerpen niet in het apparaat vallen. Bewaar (gebruikte of niet-gebruikte) toner en de tonerfles buiten het bereik van kinderen. Let op dat u zich niet snijdt aan scherpe randen als u een hand in het apparaat steekt om verkeerd ingevoerde vellen of originelen te verwijderen. Om milieuredenen mag u het apparaat of de gebruikte tonercassettes niet weggooien met het huisafval. U kunt deze afgeven bij een erkende dealer. De binnenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Raak geen onderdelen aan die voorzien zijn van een etiket met de tekst 'heet oppervlak'. Doet u dit wel, dan kunt u verwondingen oplopen. Voeding Het stopcontact mag niet te ver van het apparaat verwijderd zijn en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Ozonveiligheid Dit apparaat genereert ozon tijdens gebruik. Normaal is de hoeveelheid ozon veilig voor de gebruiker. Ventileer de ruimte als u ozon ruikt. Voor fax of telefoon Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (bijv. vlakbij een badkuip, wasbekken of aanrecht, in een vochtige kelder of naast een zwembad). Gebruik geen telefoon tijdens een onweer. Er bestaat dan een klein risico op elektrische schokken als gevolg van bliksem. Gebruik geen telefoon in de buurt van een gaslek om het lek te melden. Laserveiligheid: Dit apparaat wordt beschouwd als een laserapparaat van klasse 1. Het bevat een AlGaAs-laserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Het volgende label bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Opgelet: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor Noord-Amerika Laserveiligheid: Deze apparatuur vervult de vereisten van 21 CFR subhoofdstuk J voor laserproducten van klasse 1. Dit apparaat bevat een AlGaAs-laserdiode met een vermogen van 5 milliwatt en een golflengte van nanometer. Opgelet: Als u het apparaat niet bedient zoals beschreven in deze handleiding of als u wijzigingen aanbrengt aan het apparaat, kan dit leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. iii

5 Verklaring van overeenstemming Mededeling voor gebruikers in landen van de Europese Economische Ruimte Dit apparaat is in overeenstemming met de essentiële vereisten en bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 inzake radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. Mededeling voor gebruikers die toegang hebben tot een analoog openbaar telefoonnet in landen van de Europese Economische Ruimte Dit apparaat is zo ontworpen dat het een verbinding kan maken met analoge openbare telefoonnetten in alle landen van de Europese Economische Ruimte. De compatibiliteit met lokale openbare telefoonnetten is afhankelijk van software-instellingen. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u dit apparaat naar een ander land verhuist. In geval van problemen neemt u in eerste instantie contact op met uw servicevertegenwoordiger. FAX2210L/LF215m: De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het internet op de volgende URL : IF3050: De CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het internet op de volgende URL : waar u het betreffende product dient te selecteren. iv

6 Positie van labels met de tekst WAARSCHUWING en OPGELET Dit apparaat is voorzien van labels met de tekst WAARSCHUWING en OPGELET op de hieronder afgebeelde plaatsen. In het belang van de veiligheid dient u de aanwijzingen te volgen en het apparaat te hanteren zoals aangegeven. * * *Dit label is aangebracht op delen die heet kunnen worden. Let erop dat u deze delen niet aanraakt. In overeenstemming met IEC gebruikt dit apparaat de volgende symbolen voor de hoofdstroomschakelaar: betekent STROOM AAN. betekent STROOM UIT. v

7 MEDEDELING Mededeling voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika Mededeling: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat er bij een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de interferentie trachten te elimineren via een of meer van de volgende stappen: Draai of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan deze waarop de ontvanger is aangesloten. Roep de hulp in van de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus. Opgelet Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke voorschriften kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft om het apparaat te gebruiken. Mededeling over de 'Telephone Consumer Protection Act' (alleen van kracht in de VS). De 'Telephone Consumer Protection Act' van 1991 maakt het onwettig om een bericht te verzenden via een computer of ander elektronisch apparaat, inclusief faxapparaten, tenzij in de bovenmarge of ondermarge van elke verzonden pagina of op de eerste pagina van het verzonden bericht duidelijk de volgende informatie vermeld is: de datum en het tijdstip van verzending, een identificatie van het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt, en het telefoonnummer van het apparaat, het bedrijf, de entiteit of het individu dat/die het bericht verzendt. (Het opgegeven telefoonnummer mag geen 900-nummer zijn of een ander nummer waarvoor hogere communicatiekosten worden aangerekend dan voor lokale of interlokale gesprekken.) Om deze informatie te programmeren in uw faxapparaat, gaat u als volgt te werk: Volg de procedure voor het programmeren van de FAXKOP (zie het hoofdstuk Programmering in de bedieningsaanwijzingen) om de bedrijfsidentificatie en het telefoonnummer van het apparaat of het bedrijf in te voeren. Deze informatie wordt samen met uw document verzonden door de functie FAXKOP. Vergeet niet om naast deze informatie ook de datum en het uur te programmeren. vi

8 VS FCC-vereisten 1. Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 68 van de FCC-regels en -vereisten die werden aangenomen door de ACTA. Op dit apparaat bevindt zich een label dat naast andere informatie ook een product-id bevat in de indeling US:AAAEQ##TXXXXX. Dit nummer moet op verzoek worden meegedeeld aan de telefoonmaatschappij. 2. Dit apparaat gebruikt de RJ11C USOC-aansluiting. 3. De stekker en aansluiting waarmee dit apparaat wordt aangesloten op de lokale bedrading en het telefoonnet moeten in overeenstemming zijn met Deel 68 van de FCCregels en -vereisten die werden aangenomen door de ACTA. Dit product wordt geleverd met een conform telefoonsnoer en een modulaire stekker. Het apparaat is ontworpen om te worden aangesloten op een compatibele modulaire aansluiting die eveneens conform is. Zie de installatieaanwijzingen voor meer informatie. 4. Het REN (Ringer Equivalence Number) wordt gebruikt om te bepalen hoeveel apparaten mogen worden aangesloten op een telefoonlijn. Als het aantal REN's op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet rinkelen wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste maar niet alle regio's mag het totale aantal REN's niet groter zijn dan vijf (5,0). Neem contact op met de lokale telefoonmaatschappij als u zeker wilt zijn van het aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een lijn, zoals bepaald door het totale aantal REN's. Het REN voor dit product is deel van de product-id met de notatie US:AAAEQ##TXXXXX. De cijfers die worden voorgesteld door ## vormen het REN zonder een decimaalteken (bijv. 03 is een REN van 0,3). 5. Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf waarschuwen dat het mogelijk nodig is om de dienstverlening tijdelijk stop te zetten. Indien een voorafgaande kennisgeving praktisch gezien niet haalbaar is, zal de telefoonmaatschappij de klant zo snel mogelijk waarschuwen. Men zal u ook meedelen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de FCC indien u van mening bent dat dit nodig is. 6. De telefoonmaatschappij kan haar faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures wijzigen, wat een invloed kan hebben op de werking van het apparaat. Als dit gebeurt, zal de telefoonmaatschappij u vooraf informeren zodat u de nodige aanpassingen kunt uitvoeren om te vermijden dat de dienstverlening wordt onderbroken. 7. Als u problemen ondervindt met dit apparaat en u het wilt laten herstellen, of als u informatie wenst over de garantie, neemt u contact op met de afdeling Ondersteuning van Ricoh (in de VS te bereiken op het gratis nummer FASTFIX). Als het apparaat schade aan het telefoonnet veroorzaakt, kan de telefoonmaatschappij u vragen om het apparaat los te koppelen tot het probleem verholpen is. 8. In geval van problemen met de werking van het apparaat (vastlopen van documenten en kopieën, communicatiefouten) raadpleegt u het deel Problemen oplossen in deze handleiding. 9. De aansluiting op een 'party line service' is onderworpen aan staatstarieven. Neem contact op met de 'State Public Utility Commission', 'Public Service Commission' of 'Corporation Commission' voor informatie. ALS U NOODNUMMERS PROGRAMMEERT EN/OF EEN NOODNUMMER KIEST OM TE TESTEN: 1. Blijf aan de lijn en leg kort uit waarom u belt voordat u ophangt. 2. Doe dit tijdens de daluren (bijv. 's morgens vroeg of 's avonds laat). CANADA Het Ringer Equivalence Number is een indicatie van het maximum aantal apparaten dat mag worden aangesloten op een telefooninterface. U kunt een willekeurige combinatie van apparaten aansluiten op een telefooninterface mits de som van de REN's van alle apparaten niet groter is dan 5. Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke technische specificaties van Industry Canada. Opmerking: Dit digitale apparaat van klasse B is in overeenstemming met 'Canadian ICES-003'. vii

9 WAARSCHUWING Demonteer het apparaat niet, anders zou u een elektrische schok kunnen krijgen. Als u een groot aantal exemplaren afdrukt, kan het oppervlak van de uitvoerlade heet worden. Wees dus voorzichtig, en let er vooral ook op dat kinderen het oppervlak niet aanraken. viii

10 INHOUD Hoofdstuk 1: AAN DE SLAG Het apparaat instellen Uitpakken Een geschikte plaats kiezen Plaats van de onderdelen Voorkant Achterkant Functies van het bedieningspaneel Accessoires bevestigen Documentuitvoersteun De tonercassette plaatsen Papier plaatsen Aansluitingen Aansluiten op uw computer Het apparaat inschakelen Software installeren Informatie over de software Eigenschappen van het printerstuurprogramma Software installeren onder Windows Systeemvereisten Software installeren onder Windows Software herstellen De installatie van software ongedaan maken Het apparaat instellen De taal van het display wijzigen Apparaat-id instellen Tekens invoeren met de cijfertoetsen De datum en tijd instellen De kloknotatie instellen Het papiertype en -formaat instellen Geluid instellen Luidspreker, beltoon, toetstoon en waarschuwingstoon Luidsprekervolume Energiebesparende modus Energiebesparende modus ix

11 Hoofdstuk 2: PAPIER Afdrukmateriaal kiezen Formaat, invoer en capaciteit Richtlijnen voor papier en speciale materialen De uitvoerlocatie kiezen Afdrukken naar de uitvoerlade aan de voorkant (bedrukte zijde onder) Afdrukken naar de uitvoersleuf aan de achterkant (bedrukte zijde boven) Papier in de papierlade plaatsen Gebruik van de handmatige invoer Het papiertype en -formaat instellen voor de handmatige invoer Hoofdstuk 3: KOPIËREN Papier plaatsen om te kopiëren Een document voorbereiden Een kopie maken Kopieeropties instellen Tonersterkte Type origineel Aantal exemplaren Verkleinen/vergroten tijdens kopiëren De standaardinstellingen wijzigen Een time-out instellen Sorteren Hoofdstuk 4: FAXEN Een fax verzenden De faxopties instellen Beschikbare faxopties Een document plaatsen De documentresolutie aanpassen Een fax automatisch verzenden Een fax handmatig verzenden Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen Verzendbevestiging Automatisch opnieuw kiezen x

12 Een fax ontvangen Informatie over ontvangstmodi Papier plaatsen voor het ontvangen van faxen Automatisch ontvangen in de Fax-modus Automatisch ontvangen in de Antw/Fax-modus Handmatig ontvangen in de Tel-modus Handmatig ontvangen via een code voor ontvangst op afstand Faxen ontvangen met de DRPD-modus Faxen ontvangen in het geheugen Automatisch kiezen Directkiesnummers Een directkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een directkiesnummer Snelkiesnummers Een snelkiesnummer opslaan Een fax verzenden via een snelkiesnummer Groepsnummers Een groepsnummer instellen Groepsnummers bewerken Een fax verzenden via een groepsnummer (verzending naar meerdere nummers) Een nummer in het geheugen zoeken Sequentieel zoeken in het geheugen Zoeken naar een bepaalde beginletter Een telefoonlijst afdrukken Geavanceerde faxfuncties Faxen rondzenden Een uitgestelde fax verzenden Een prioritaire fax verzenden Een fax opvragen (polling) van een ander faxapparaat Documenten toevoegen aan een uitgestelde fax Een uitgestelde fax annuleren Overige functies De veilige-ontvangstmodus gebruiken Rapporten afdrukken Geavanceerde faxinstellingen gebruiken Instellingen wijzigen Geavanceerde faxinstellingen Gebruik van het Extern bedieningspaneel xi

13 Hoofdstuk 5: AFDRUKKEN Een document afdrukken in Windows Een afdruktaak annuleren Een favoriete instelling gebruiken De Help-functie Papiereigenschappen instellen Grafische eigenschappen instellen Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier Een document verkleind of vergroot afdrukken Uw document aanpassen aan een geselecteerd papierformaat Posters afdrukken Gebruik van watermerken Een bestaand watermerk gebruiken Een watermerk maken Een watermerk bewerken Een watermerk verwijderen Overlays gebruiken Wat is een overlay? Een nieuwe paginaoverlay maken Een paginaoverlay gebruiken Een paginaoverlay verwijderen Een lokaal gedeelde printer instellen In Windows 9x/Me In Windows NT 4.0/2000/XP Hoofdstuk 6: SCANNEN Basisinformatie over scannen Scannen met software die voldoet aan de TWAIN-norm xii

14 Hoofdstuk 7: ONDERHOUD Het geheugen wissen Schaduw aanpassen Uw apparaat reinigen De buitenkant reinigen De binnenkant reinigen De scanner reinigen De tonercassette onderhouden Toner herverdelen De tonercassette vervangen De tonermelding instellen De trommel reinigen Het bericht 'Toner op' negeren Hoofdstuk 8: PROBLEMEN OPLOSSEN Vastgelopen documenten verwijderen Papierstoringen verhelpen In lade In lade In het papieruitvoergebied In het fixeergebied of rond de tonercassette In de handinvoer Tips om papierstoringen te vermijden Foutberichten oplossen Problemen oplossen Problemen met de invoer van papier Afdrukproblemen Problemen met de afdrukkwaliteit Kopieerproblemen Scanproblemen Faxproblemen xiii

15 Hoofdstuk A: BIJLAGE Een optionele lade installeren... A.2 Lade 2 instellen in de printereigenschappen... A.4 Het papiertype en -formaat instellen voor lade 2. A.4 Specificaties... A.5 Algemene specificaties... A.5 Specificaties van de scanner... A.6 Specificaties van het kopieerapparaat... A.6 Specificaties van de printer... A.7 Specificaties van de fax... A.8 Papierspecificaties... A.9 xiv

16 1 AAN DE SLAG Gefeliciteerd met de aankoop van dit multifunctionele apparaat. Met dit apparaat kunt u afdrukken, kopiëren, scannen en faxen! In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het apparaat instelt. In dit hoofdstuk vindt u de volgende onderwerpen: Het apparaat instellen Software installeren Het apparaat instellen

17 Het apparaat instellen Uitpakken Haal het apparaat en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende items aanwezig zijn. Als een item ontbreekt, neemt u contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht: Tonercassette Netsnoer * Telefoonsnoer * Cd-rom ** Beknopte installatiehandleiding Beknopte handleiding Documentuitvoersteun USB-kabel (alleen voor Amerika) 1.2 AAN DE SLAG

18 1 Typeplaatje *** (is in sommige regio's mogelijk al op het apparaat aangebracht ) Sticker met de indeling van de toetsen (alleen voor Europa/is in sommige regio's mogelijk al op het apparaat aangebracht) * Mogelijk zien het netsnoer en het telefoonsnoer er anders uit dan op de afbeelding, afhankelijk van het land waar u het apparaat heeft gekocht. ** De cd-rom bevat het Type 2200-stuurprogramma, de bedieningsaanwijzingen en het programma Acrobat Reader van Adobe. ***Verwijder de achterkant van het typeplaatje en kleef het plaatje in de linkerhoek van het bedieningspaneel. OPMERKINGEN: Gebruik het telefoonsnoer dat werd geleverd met uw apparaat. Als u toch een telefoonsnoer van een andere leverancier wilt gebruiken, moet de dikte van dit snoer minimaal AWG #26 bedragen. De netstekker mag alleen in een geaard stopcontact worden gestoken. De onderdelen kunnen verschillen van land tot land. AAN DE SLAG 1.3

19 Verwijder de verpakkingstape van de voorkant, achterkant en zijkanten van het apparaat. Tape 1.4 AAN DE SLAG

20 Een geschikte plaats kiezen Kies een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor luchtcirculatie. Laat extra ruimte voor het openen van de kleppen en laden. 1 Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte staan, weg van direct zonlicht en elke bron van warmte, koude en vocht. Plaats het apparaat niet te dicht bij de rand van een bureau of tafel. Vrije ruimte Voorkant: 482,6 mm (voldoende ruimte om de papierlade te kunnen verwijderen) Achterkant: 250 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) Rechts: 100 mm Links: 100 mm (voldoende ruimte voor ventilatie) AAN DE SLAG 1.5

21 Plaats van de onderdelen De belangrijkste onderdelen van het apparaat zijn: Voorkant Documentinvoersteun Automatische documentinvoer (ADF) Bedieningspaneel (zie pagina 1.7) Documentgeleiders Documentuitvoerlade Uitvoerlade vooraan (bedrukte zijde onder) Papieruitvoersteun Voorklep Tonercassette Optioneel magazijnmagazijn 2 (Magazijn 2) Geleiders van de handmatige invoer Papierniveau-indicatie Handmatige invoer Papierlade(Magazijn 1) Achterkant Achterklep Uitvoersleuf aan de achterkant (bedrukte zijde boven) Parallelle aansluiting USB-aansluiting Aansluiting kabel magazijn 2 Line Jack EXT.Jack Aan-/uitschakelaar EXT-aansluiting* Netsnoeraansluiting Lijnaansluiting * Als in uw land een ander telefoonaansluitingssysteem wordt gebruikt, is deze aansluiting mogelijk geblokkeerd. 1.6 AAN DE SLAG

22 Functies van het bedieningspaneel 1 Hier kunt u veelgebruikte faxnummers opslaan, waarna u deze kunt kiezen door op de toetsen te drukken. 1 Biedt u de mogelijkheid om de directkiestoetsen te verplaatsen naar de nummers 21 tot en met 40. Hiermee kunt u door de beschikbare opties van het geselecteerde menu-item bladeren. 2 Hiermee bevestigt u het op het display geselecteerde item. Hiermee activeert u de menumodus en bladert u door de beschikbare menu s. Hiermee keert u terug naar het bovenliggende menu. 3 Geeft de huidige status en aanwijzingen tijdens het gebruik weer. AAN DE SLAG 1.7

23 Hiermee kunt u de faxontvangstmodus selecteren. 4 F A X E N Hiermee kunt u vaak gebruikte faxnummers opslaan onder een snelkiesnummer of groepsnummer bestaande uit 1 of 2 cijfers, zodat u deze faxnummers snel kunt kiezen. Hiermee kunt u ook de opgeslagen nummers bewerken. Hiermee kunt u een telefoonlijst afdrukken. Hiermee kunt u de resolutie van de documenten van de huidige faxtaak aanpassen. Hiermee kunt u een fax verzenden naar meerdere nummers (rondzenden). Opent de telefoonlijn. Hiermee kiest u het laatste nummer opnieuw in de stand-by-modus, of voegt u een pauze in een faxnummer in in de bewerkingsmodus. 5 Hiermee kiest u een nummer of voert u alfanumerieke tekens in. 6 K O P I Ë R E N Hiermee kunt u de helderheid van de documenten van de huidige kopieertaak aanpassen. *1 Deze toets wordt de toets 'Tonersterkte' genoemd in deze handleiding. Hiermee selecteert u het documenttype voor de huidige kopieertaak. *2 Deze toets wordt de toets 'Orgineeltype' genoemd in deze handleiding. Hiermee maakt u een kopie kleiner of groter dan het origineel. Hiermee kunt u het aantal kopieën selecteren. 7 Hiermee kunt u een bewerking op elk moment stoppen. In de stand-by-modus kunt u hiermee de kopieeropties (zoals de helderheid, het type document, het kopieerformaat en het aantal exemplaren) wissen/annuleren. Hiermee start u een taak. 1.8 AAN DE SLAG

24 Accessoires bevestigen 1 Documentuitvoersteun Steek de uiteinden van de meegeleverde documentuitvoersteun in de sleuven aan weerszijden van de papieruitvoerlade. Klap indien nodig het verlengstuk open. OPMERKING: Als u de documentuitvoerlade wilt losmaken, drukt u op het voorste gedeelte van deze lade zoals hiernaast afgebeeld. U hoort dan wel een dof geluid, maar er wordt op die manier niets beschadigd. AAN DE SLAG 1.9

25 De tonercassette plaatsen 1 Open de voorklep. 2 Haal de meegeleverde tonercassette uit de verpakking. Kantel de cassette 5 of 6 keer voorzichtig van links naar rechts om de toner evenredig te verdelen in de cassette. Als u dit grondig doet, haalt u het maximale aantal afdrukken uit de cassette. OPMERKINGEN: Om beschadiging te vermijden, mag u de tonercassette niet gedurende enkele minuten blootstellen aan licht. Bedek de cassette met een blad papier als u ze enkele minuten in het licht laat liggen. Als u toner op uw kleding krijgt, veegt u de toner af met een droge doek en wast u het kledingstuk in koud water. Was het niet in warm water, want dan zal de toner zich vastzetten in de stof AAN DE SLAG

26 3 Schuif de tonercassette in het apparaat tot hij volledig op zijn plaats klikt. 1 4 Sluit de voorklep. Controleer of de klep goed dicht is. AAN DE SLAG 1.11

27 Papier plaatsen U kunt ongeveer 250 vellen plaatsen. Om een stapel papier van Letter-formaat te plaatsen: 1 Trek de papierlade open en verwijder ze uit het apparaat. 2 Duw de aandrukplaat omlaag tot hij vastklikt. 3 Waaier de stapel papier uit om vellen die aan elkaar zitten los te maken. Tik de stapel op een vlak oppervlak om er een rechte stapel van te maken AAN DE SLAG

28 4 Plaats de stapel papier in de papierlade met de te bedrukken zijde boven. 1 OPMERKING: Als u een ander papierformaat wilt plaatsen, moet u de papiergeleiders aanpassen. Hoe u dit doet, leest u op pagina Controleer of het papier niet boven de papiergrensmarkering links in de lade uitkomt. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier vastlopen. 6 Schuif de papierlade weer in het apparaat. OPMERKING: Nadat u papier heeft geplaatst, moet u het apparaat instellen op het betreffende papiertype en -formaat. Zie pagina 1.32 voor kopiëren en faxen, of pagina 5.7 voor afdrukken vanuit een computer. AAN DE SLAG 1.13

29 Het papierformaat in de papierlade wijzigen Als u lang papier plaatst (bijv. papier van het formaat Legal), moet u de papiergeleiders aanpassen om de papierlade langer te maken. 1 Druk op de vergrendeling van de geleider en schuif de papierlengtegeleider volledig uit zodat de volledige lengte van de papierlade kan worden gebruikt. P 2 Nadat u papier in de lade heeft geplaatst, schuift u de geleider tot net tegen de rand van de stapel papier. Als u papier gebruikt dat kleiner is dan het formaat Letter, past u de voorste papierlengtegeleider aan AAN DE SLAG

30 3 Knijp de papierbreedtegeleider samen zoals hieronder afgebeeld en schuif hem tegen de stapel papier aan. De geleider mag het papier maar nipt raken. 1 OPMERKINGEN: Zorg ervoor dat de papierbreedtegeleider niet te hard tegen het papier drukt, anders gaat dit bol staan. Als u de breedtegeleider niet aanpast, kan het papier vastlopen. Aansluitingen Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de LINEaansluiting en steek het andere uiteinde in de telefooncontactdoos. Naar een contactdoos AAN DE SLAG 1.15

31 Als u het apparaat wilt gebruiken om zowel faxen als telefoongesprekken te ontvangen, moet u een telefoon en/ of een antwoordapparaat aansluiten AAN DE SLAG

32 OPMERKING: As u in het Verenigd Koninkrijk een driedraadse telefoon of een driedraads antwoordapparaat (shuntdraad, oudere apparatuur) aansluit op de EXT-aansluiting van het apparaat, zal de externe apparatuur niet rinkelen wanneer een oproep binnenkomt, omdat het apparaat is ontworpen om te werken met de nieuwste technologie. Om deze incompatibiliteit te vermijden, gebruikt u een tweedraadse telefoon of een tweedraads antwoordapparaat (nieuwere apparatuur). 1 Aansluiten op uw computer Steek de USB-printerkabel in de aansluiting aan de achterkant van de printer. Gebruik een USB 2.0 compatibele kabel van maximaal 3 meter. Als u een parallelle printerkabel wilt gebruiken, gebruik dan alleen een parallelle kabel die in overeenstemming is met de IEEE 1284-norm en sluit deze aan op de parallelle aansluiting van het apparaat. Duw de metalen clipjes omlaag zodat ze passen in de inkepingen van de kabelstekker. OPMERKINGEN: U hoeft maar één van de bovenvermelde kabels aan te sluiten. Gebruik de parallelle kabel en USB-kabel niet tegelijkertijd. Als u een USB-kabel gebruikt, moet u werken met Windows 98/ Me/2000/XP. Als u de USB-aansluiting gebruikt, zijn twee USB-modi mogelijk; Snel en Langzaam. De standaardmodus is Snel. Bij bepaalde pc's werkt de USB-aansluiting niet goed in de standaardmodus. In dat geval selecteert u de modus Langzaam om een beter resultaat te verkrijgen. Op pagina 8.14 vindt u meer informatie over het wijzigen van de USB-modus. AAN DE SLAG 1.17

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding

FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding FAX 1195L Beknopte gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG CLP-320 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3976590 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u dit product gebruikt en houd deze bij de hand voor toekomstige referentie. Voor een veilig en correct gebruik, zorg ervoor dat u de Belangrijke

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4670-00 NL NPD4670-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5057-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4708-00 NL NPD4708-00 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 BEL-DUT Brother-telefoonnummers BELANGRIJK Voor technische ondersteuning en hulp bij

Nadere informatie

Dell V725w Gebruikershandleiding

Dell V725w Gebruikershandleiding Dell V725w Gebruikershandleiding Januari 2012 www.dell.com support.dell.com Machinetype(n): 4449 Model(len): 7d1, 7dE Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...6 Over de printer...7 Bedankt

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4893-03 NL NPD4893-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

hp LaserJet 3300mfp gebruik

hp LaserJet 3300mfp gebruik hp LaserJet 3300mfp gebruik hp LaserJet 3300mfp gebruikershandleiding Copyright-informatie Copyright 2002 Hewlett-Packard Company Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, bewerking of vertaling zonder

Nadere informatie

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 CS310 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie