Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York."

Transcriptie

1 Profiel ABN AMRO stelt zich ten doel waarde te creëren voor haar klanten. In het relatiebeheer gaan wij steeds uit van de behoeften aan financiële diensten van de door ons geselecteerde klantengroepen. Het zijn onze medewerkers wereldwijd, die door hun professionaliteit en motivatie deze waarde realiseren. Door ons aan strikte financiële doelstellingen te houden, resulteren deze inspanningen in een maximale economische waarde voor onze aandeelhouders. De ABN AMRO Values en Business Principles vormen het vanzelfsprekende kader waarbinnen wij onze activiteiten uitvoeren. Wij onderscheiden op hoofdlijnen drie klantsegmenten, namelijk Consumer & Commercial Clients, Wholesale Clients en Private Clients & Asset Management, en streven naar maximalisatie zowel van de waarde van ieder segment afzonderlijk als van hun onderlinge synergie. Een uitstekende dienstverlening aan klanten en een leidende positie in de geselecteerde markten zijn van essentieel belang voor het succes van onze bank op lange termijn. ABN AMRO is een prominente internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot Gemeten naar kernvermogen is ABN AMRO de achtste Europese bank en staat zij op een zeventiende positie op de wereldranglijst. De bank heeft ruim vestigingen in meer dan 60 landen en telt medewerkers (FTE s). Ultimo 2001 bedroeg het balanstotaal EUR 597,4 miljard; staat genoteerd aan de beurs van onder meer Amsterdam, Londen en New York. Drie wereldwijd opererende Strategische Business Units (SBU s) Consumer & Commercial Clients (C&CC) voor de dagelijkse bankzaken van onze ongeveer 15 miljoen particuliere klanten en relaties in het midden- en kleinbedrijf. Onze thuismarkten zijn het Midden-Westen van de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië. De Business Unit New Growth Markets breidt deze activiteiten verder uit in geselecteerde landen. Wholesale Clients (WCS) voor grote internationale ondernemingen en instellingen. Met ongeveer klanten, medewerkers en activiteiten in meer dan 45 landen behoort WCS tot de grootste Europese wholesale banken. Private Clients & Asset Management (PCAM) voor vermogende particulieren en institutionele beleggers. PCAM is een snelgroeiend onderdeel van ons concern en is in diverse markten sterk gepositioneerd. Het beheerd vermogen en het vermogen onder administratie bedragen respectievelijk EUR 172 miljard en EUR 105 miljard.

2 Jaarverslag 2001 ABN AMRO Holding N.V.

3 Inhoud Bericht van de Voorzitter 5 ABN AMRO in een oogopslag 6 Raad van Commissarissen 8 Strategische koers 13 Corporate citizenship 14 Leiderschap in ontwikkeling 18 Kernactiviteiten 21 Consumer & Commercial Clients 22 Wholesale Clients 26 Private Clients & Asset Management 30 Overige activiteiten 34 Corporate Centre 35 Toetsingsvermogen 36 Risicobeheer 37 Informatie aandeelhouders 47 ABN AMRO vanaf Het aandeel ABN AMRO 50 Corporate governance 55 Peer group ABN AMRO 55 2

4 Jaarrekening Grondslagen 60 Geconsolideerde jaarrekening 64 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 68 Vennootschappelijke jaarrekening 110 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 111 Belangrijke deelnemingen 113 Overige gegevens 115 Accountantsverklaring 116 ABN AMRO Holding N.V. 121 Organisatie ABN AMRO Bank N.V. 122 Commissie van Aandeelhouders 124 Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Holding 125 Centrale Ondernemingsraad 126 Curriculum vitae A.C. Martinez 128 Verklarende woordenlijst 129 3

5 4

6 Bericht van de Voorzitter Geachte aandeelhouder, Zonder twijfel was 2001 voor de bank een van de moeilijkere jaren in lange tijd. Door de wereldwijde economische vertraging, in combinatie met de tragische gebeurtenissen van 11 september en de financiële problemen bij een aantal grote ondernemingen, waren de marktomstandigheden ongunstig. Daarbij kwam dan nog de verdere implementatie van ons herstructureringsprogramma. Tegen deze achtergrond doet het mij genoegen u te kunnen melden dat uw bank het relatief goed heeft gedaan. De baten over 2001 stegen met 2% naar EUR miljoen en het bedrijfsresultaat daalde slechts licht met 3,9% naar EUR miljoen. Het dividend over heel 2001 is gehandhaafd op EUR 0,90. Onze veerkracht in 2001 was voor een groot deel te danken aan de goede mix van klanten en producten, de ruime geografische spreiding van onze activiteiten en bovenal de professionaliteit en inzet van onze medewerkers. Bovendien doen de cijfers geen recht aan de aanzienlijke vooruitgang die in andere opzichten is geboekt, namelijk de herstructurering van onze onderneming en de kostenverlaging. De belangrijkste twee projecten in de BU Nederland en in de SBU Wholesale Clients verlopen volgens schema. En ook zijn wij inmiddels een heel eind op de goede weg met de afstemming van de drie Strategische Business Units op de verdere versterking van onze retail banking en asset gathering activiteiten, die een centrale plaats innemen in onze strategie. Rijkman Groenink Met de implementatie van het in 2000 aangekondigde Managing for Value concept zijn wij ver gevorderd. Sterker dan ooit is uw bank gericht op het creëren van waarde. Wij zijn van mening dat waardecreatie een duurzaam karakter moet hebben, bijvoorbeeld in het effect op de maatschappij en het milieu. Om deze reden hebben wij in 2001 onze Business Principles geïntroduceerd. Zij vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons streven naar waardecreatie op lange termijn. Voorts is de beloningsstructuur nauwer gekoppeld aan het economische resultaat van de bank, terwijl de maatregelen die zijn genomen om de efficiency te verbeteren en de kosten te beheersen, vruchten beginnen af te werpen. Het was een veeleisend jaar. De maatregelen die noodzakelijk waren om onze concurrentiepositie te behouden en om onze ambitieuze doelstellingen ten opzichte van onze peer group waar te maken, veroorzaakten onrust bij veel van onze medewerkers. Zij verdienen alle lof voor hun toewijding bij de invoering van de nieuwe strategie en de manier waarop zij zich hebben aangepast aan de veranderende omstandigheden. Het is voor een groot deel aan hen te danken dat uw bank thans fundamenteel sterker is dan een jaar geleden. Ik heb dan ook alle reden om aan te nemen dat, wanneer de economische omstandigheden verbeteren, ABN AMRO beter gepositioneerd is dan ooit tevoren om daarvan te profiteren. Hoogachtend, Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur 5

7 ABN AMRO in een oogopslag Kerncijfers resultaten (in miljoenen) Consumer & Commercial Clients Wholesale Clients Private Clients & Asset Management Corporate Centre ABN AMRO Lease Holding Bedrijfsresultaat voor belastingen Nettowinst, exclusief verkoop EAB en herstructureringsvoorziening Nettowinst* (in miljoenen euro s) Rendement op eigen vermogen* (in %) ,7 16,9 23,7 26,5 20,5 0 '97 '98 '99 '00 '01 0 '97 '98 '99 '00 '01 Winst per aandeel* (in euro s) Marktkapitalisatie (in miljarden euro s) 2,5 2,0 1,5 1, ,20 1,23 1,72 2, ,3 26,8 37,4 37,2 0, , ,6 0 '97 '98 '99 '00 '01 0 '97 '98 '99 '00 '01 * Exclusief buitengewone baten en lasten. 6

8 ABN AMRO in een oogopslag Baten in 2001 per SBU (in miljoenen) in % in % C&CC WCS PCAM AALH CC '97 '98 '99 '00 '01 Bedrijfsresultaat in 2001 per SBU (in miljoenen) in % C&CC WCS PCAM AALH CC in % '97 '98 '99 '00 '01 Voorzieningen als percentage van naar risico gewogen activa RGA (in miljarden) 128,1 130,5 136,9 149,6 176,7 208,7 215,8 246,4 263,9 273,4 Voorzieningen (in miljoenen) Voorzieningen als % van RGA 0,50 0,52 0,50 0,43 0,36 0,35 0,39 0,26 0,22 0,52 RGA (in miljarden) 300 0,60 Voorzieningen als % van RGA 250 0, , , , ,10 0 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 0 7

9 Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen 8 Het jaar 2001 was in menig opzicht geen gemakkelijk jaar. De ingrijpende organisatorische veranderingen als uitvloeisel van de in 2000 aangekondigde nieuwe strategie waren voor iedereen binnen de bank een uitdaging. In de loop van het jaar verslechterden de economische en marktomstandigheden en nam de onzekerheid toe, vooral na de tragische gebeurtenissen van 11 september. Ondanks deze moeilijke omstandigheden boekte ABN AMRO goede vooruitgang met de uitvoering van de strategie. Het behaalde resultaat illustreert de professionaliteit en de grote inzet waarmee het management en de medewerkers de uitdaging hebben aanvaard. In vergelijking met een jaar geleden is ABN AMRO in essentie veel sterker geworden. Wij zijn van mening dat de in 2001 genomen maatregelen de komende jaren hun vruchten zullen afwerpen. Jaarrekening en dividendvoorstel Dit jaarverslag bevat onder meer de jaarrekening, die wij na controle door Ernst & Young Accountants hebben vastgesteld. Wij stellen aandeelhouders voor de jaarrekening 2001 goed te keuren en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde beleid respectievelijk het uitgeoefende toezicht. Bij goedkeuring van de jaarrekening en de daarin opgenomen winstverdeling zullen houders van gewone aandelen een keuzedividend van EUR 0,90 per gewoon aandeel van EUR 0,56 ontvangen. Na aftrek van het interimdividend van EUR 0,45 resteert een slotdividend van EUR 0,45 per gewoon aandeel. Houders van de overige soorten aandelen ontvangen het statutaire dividend zoals vermeld op pagina 116. Benoemingen Raad van Commissarissen Prof. ir. W. Dik, drs. C.H. van der Hoeven en ir. M.C. van Veen werden per 10 mei 2001 herbenoemd voor een nieuwe termijn van vier jaar. De heer S. Keehn werd herbenoemd voor een periode van één jaar. Per 2 mei 2002 zullen mr. H.B. van Liemt en S. Keehn aftreden. De heer Van Liemt is 11 jaar lid van onze Raad geweest, waarvan twee jaar als vice-voorzitter. De maximale zittingstermijn is 12 jaar, maar hij heeft besloten zich niet voor een periode van één jaar herbenoembaar te stellen. Met veel wijsheid en op innemende wijze heeft de heer Van Liemt een uiterst waardevolle bijdrage geleverd aan de werkzaamheden van onze Raad. De heer Keehn, die 6 jaar lid van onze Raad is geweest, bereikte in 2001 al de leeftijdsgrens van 70 jaar. Om ons in de gelegenheid te stellen een geschikte Amerikaanse opvolger te vinden, aanvaardde hij op ons verzoek een herbenoeming voor één jaar. De heer Keehn was een zeer actief lid van onze Raad en werd vooral gewaardeerd om zijn specifieke deskundigheid en grote ervaring. Jhr. mr. A.A. Loudon en A. Burgmans treden per 2 mei 2002 periodiek af. De Raad heeft hen bij besluit van de vergadering van 22 maart 2002 opnieuw benoemd. In diezelfde vergadering werd besloten de heer Van Veen te benoemen tot opvolger van de heer Van Liemt als vice-voorzitter van onze Raad en werd de heer A.C. Martinez als nieuw lid van de Raad benoemd per 2 mei De heer Martinez is oud-voorzitter en CEO van Sears, Roebuck & Co., Inc. en oud-voorzitter van de Board of Directors van de Federal Reserve Bank of Chicago (het curriculum vitae van de heer Martinez is opgenomen op pagina 128). Wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn ruime ervaring als CEO in de Verenigde Staten en zijn grote kennis van de Amerikaanse financiële markten een waardevolle bijdrage aan het werk van onze Raad zal leveren. De benoemingen vonden plaats in overeenstemming met de profielschets die het laatst op 31 maart 1998 is geactualiseerd en bij de vennootschap ter inzage ligt. De Commissie van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad hebben wij in kennis gesteld van de vacatures en de voorgenomen benoemingen. Beide gremia hebben hiertegen geen bezwaar aangetekend.

10 Raad van Commissarissen Door de bovengenoemde mutaties is het aantal leden van onze Raad verminderd van twaalf tot elf. Twee leden hebben niet de Nederlandse nationaliteit. In het kader van de herstructurering en de bijstelling van de concernstrategie en door uittreding is het aantal Senior Executive Vice Presidents teruggebracht van 29 tot 21. Mutaties in ABN AMRO topkader In mei 2000 werd aangekondigd dat de Raad van Bestuur tijdelijk zou worden uitgebreid van zeven tot tien leden. Deze uitbreiding hield direct verband met de implementatie van de nieuwe strategie. Gezien de voortgang van de herstructurering en de veranderingen in de groepsstrategie stemde onze Raad in met het besluit van de Raad van Bestuur het aantal leden met ingang van verslagjaar 2002 terug te brengen naar zeven. Jhr. drs. R.W.F. van Tets, drs. J.M. de Jong en dr. R.G.C. van den Brink gingen er vervolgens mee akkoord om per 31 december 2001 terug te treden als lid van de Raad van Bestuur. Zij blijven evenwel in verschillende hoedanigheden in dienst van de bank. De heer Van Tets zal de bank vertegenwoordigen in diverse besturen en commissies, terwijl de heer De Jong tot speciale adviseur van de voorzitter is benoemd voor de belangen van de bank in Italië. De heer Van den Brink wordt de belangrijkste economisch adviseur van de Raad van Bestuur en zal tevens de bank vertegenwoordigen in belangrijke internationale fora. De heren Van Tets, De Jong en Van den Brink hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw van de bank in haar huidige vorm: de grootste bank in Nederland en een internationale bank van wereldformaat. Nog belangrijker is hun bijdrage aan de vorming van de bedrijfscultuur en het verhoogde bewustzijn binnen de bank van haar twee belangrijkste activa: de klanten en de medewerkers. Wij zijn hen erkentelijk voor hun vele waardevolle inspanningen tijdens hun lange carrière. De Raad van Bestuur heeft overleg met onze Raad gevoerd over de benoeming van N.Turner en R.C. van Paridon tot Senior Executive vice President (SEVP) binnen de strategische business unit Wholesale Clients (WCS). Overige activiteiten De Raad van Commissarissen heeft in de verslagperiode zesmaal vergaderd, steeds plenair met de Raad van Bestuur. In overeenstemming met het huidige corporate governance beleid heeft onze Raad besloten tenminste één keer per jaar afzonderlijk bijeen te komen zonder de Raad van Bestuur. Bij die gelegenheid zal worden gesproken over het functioneren van zowel onze Raad als de Raad van Bestuur. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorbereid door de voorzitter en vice-voorzitter van onze Raad en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vaste onderwerpen op de agenda waren de financiële resultaten, het sociaal beleid, krediet- en andere risico s en belangrijke transacties. Aan de implementatie van de nieuwe strategie van de bank en de bijstelling daarvan in de loop van het jaar werd uitvoerig aandacht besteed. Hierbij wisselde de Raad met name van gedachten over het nieuwe bedieningsconcept in Nederland en de daarmee samenhangende reorganisatie van het Nederlandse retail bedrijf ( Zonder Omwegen ). Tijdens één of meer vergaderingen is gesproken over voorgenomen acquisities en desinvesteringen, het accountantsrapport met inbegrip van de management-letter, budgetten, benoemingen, de organisatiestructuur van de bank en de samenstelling van de Raad. Voorts hebben wij aandacht besteed aan het communicatiebeleid van de bank, de formulering van de Business Principles, het SER advies inzake de aanpassing van het structuurregime, het voorgestelde New Capital Accord ofwel Bazel II en de invloed daarvan op de bank, de wijziging van de statuten en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook is gesproken over de financiering van de 9

11 Raad van Commissarissen 10 activiteiten van de bank, marktaandelen, het jaarverslag, de bezoldiging en de samenstelling van de Raad van Bestuur. Bij toerbeurt bezochten een of meer leden van onze Raad de vergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad. De uitwisseling van standpunten was nuttig en wij stellen dit contact dan ook op prijs. Selectie- en Honoreringscommissie De voorzitter, vice-voorzitter en één ander lid van onze Raad vormen de Selectie- en Honoreringscommissie. De commissie vergaderde zesmaal en heeft samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de samenstelling en de bezoldiging van de Raad van Bestuur besproken, alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen, en heeft voorstellen aan de Raad van Commissarissen voorbereid. De voorstellen waren in overeenstemming met het nieuwe beloningsbeleid dat begin 2001 van kracht werd. Uitgangspunt bij de herziening van de honorering van de Raad van Bestuur was een internationaal concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden samen te stellen. Met het oog op de consistentie en cohesie heeft de Raad van Bestuur voor het overige topkader van de bank een soortgelijke beloningsstructuur vastgesteld. Dit geldt voor alle Senior Executive Vice Presidents, Executive Vice Presidents en Managing Directors. De Raad van Bestuur heeft besloten dat het topkader van de bank in 2002 niet de gebruikelijke jaarlijkse salarisverhoging zal krijgen. Beloningsbeleid In ons vorige jaarverslag informeerden wij u over de veranderingen in de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur en het overige topkader van ABN AMRO, die per 1 januari 2001 van kracht werden. Wij willen nu wat dieper ingaan op de overwegingen die hierbij een rol speelden en het effect daarvan op de honorering van de leden van de Raad van Bestuur. Aan de ontwikkeling van de nieuwe beloningsstructuur lagen twee basisprincipes ten grondslag. In de eerste plaats moest de bank in vergelijking met toonaangevende Europese banken een concurrerende honorering bieden. Dit heeft geresulteerd in een pakket (basissalaris, jaarlijkse bonus, opties en prestatiegebonden aandelen) dat de bank weliswaar in het bovenste kwartiel van grote Nederlandse multinationals plaatst, maar ruim achterblijft bij wat verschillende grote Amerikaanse (investment) banken betalen. Ten tweede moest de nadruk veel meer op prestatie komen te liggen. Zo moest de jaarlijkse bonus sterker worden gekoppeld aan de behaalde resultaten en moest er een collectieve incentive voor de hele Raad van Bestuur komen, uit te keren als ABN AMRO de zeer ambitieuze doelstelling voor totaal rendement voor aandeelhouders bereikt. Alle leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de voorzitter, ontvangen hetzelfde basissalaris. De Selectie- en Honoreringscommissie heeft ingestemd met een 40% hoger basissalaris voor de voorzitter. Dit verschil sluit aan bij wat in de markt gebruikelijk is en geeft uitdrukking aan het relatieve gewicht van de functie van voorzitter. De twee leden van de Raad van Bestuur die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, ontvangen naast het basissalaris nog een extra toelage als compensatie voor de aanzienlijk hogere salarissen die betaald worden in de markten waar zij tot hun benoeming werkzaam waren. Elk jaar wordt getoetst of deze toelage nog relevant is en wordt de hoogte daarvan opnieuw vastgesteld. Gezien de verslechterende marktomstandigheden heeft de Raad van Bestuur voorgesteld aan de Raad van Commissarissen om de leden van de Raad van Bestuur en het overige topkader in 2002 geen algemene verhoging van het basissalaris toe te kennen. Dit voorstel is door de Raad van Commissarissen overgenomen. De jaarlijkse bonus is thans gebaseerd op een combinatie van indicatoren van waardecreatie, zoals economische winst en efficiencyratio, en

12 Raad van Commissarissen een aantal belangrijke strategische doelstellingen die aan het begin van elk jaar op concernniveau worden bepaald. De bonus van de voorzitter en de Chief Financial Officer is gerelateerd aan de financiële resultaten van de ABN AMRO groep en hun persoonlijke prestatie. De bonus van leden van de Raad van Bestuur die voor een SBU verantwoordelijk zijn, is afhankelijk van de financiële resultaten van zowel de ABN AMRO groep als hun SBU en van hun persoonlijke prestatie. De bonus is standaard gemaximeerd op 100% van het basissalaris en bedraagt naar verwachting 60% tot 75% als de geformuleerde doelstellingen worden gehaald. De Selectieen Honoreringscommissie kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten een bonus tot maximaal 125% van het basissalaris toe te kennen. Door de lagere financiële resultaten over 2001 is de jaarlijkse bonus van alle leden van de Raad van Bestuur fors verlaagd ten opzichte van Voor het eerst zijn er onderlinge verschillen tussen de leden van de Raad van Bestuur. Dit is in lijn met de financiële resultaten van de verschillende SBU s. De totale beloning over 2001 is dan ook aanzienlijk lager dan het bedrag over De toekenning van aandelenopties zal op min of meer dezelfde wijze als in het verleden geschieden, namelijk tot een nominale waarde gelijk aan twee tot tweeëneenhalf maal het basissalaris. Met ingang van 2001 ontvangen de leden van de Raad van Bestuur voorwaardelijke opties en de voorzitter voorwaardelijke opties. De opties hebben een looptijd van tien jaar. Zij kunnen niet eerder dan drie jaar na de datum van toekenning worden uitgeoefend, mits in de tussenliggende periode de economische winst in reële termen is gegroeid (dus bijvoorbeeld in 2004 hoger is dan in 2001) en het rendement op eigen vermogen in het derde jaar minimaal 12,5% bedraagt. Als in het derde jaar na toekenning van de opties niet aan beide criteria wordt voldaan, kan de toetsing in de drie daaropvolgende jaren steeds worden herhaald. De opties komen echter te vervallen indien de doelstellingen in het zesde jaar na de datum van toekenning nog steeds niet zijn gehaald. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opties die vanaf dit jaar worden toegekend. Een nieuw beloningselement betreft prestatiegebonden aandelen. In januari 2001 werd voor het eerst aan de leden van de Raad van Bestuur onder voorwaarden een aantal aandelen toegewezen. Afhankelijk van de resultaten van de bank gedurende een periode van vier jaar komen de aandelen geheel, gedeeltelijk of helemaal niet in hun bezit, mits zij uiteraard aan het einde van die periode nog steeds in dienst van de bank zijn. Aan de leden van de Raad van Bestuur werden aandelen voorwaardelijk toegekend en aan de voorzitter aandelen. De indicator die als maatstaf wordt gehanteerd, is het totaal rendement voor aandeelhouders dat door de bank wordt gerealiseerd in verhouding tot onze peer group. Het aantal aandelen dat de leden van de Raad van Bestuur uiteindelijk ontvangen, hangt af van de positie in deze peer group na vier jaar. Hiertoe is een glijdende schaal opgesteld, waarbij een vijfde plaats in de peer group als norm geldt en recht geeft op 100% van de aandelen. Bij een elfde of lagere positie krijgen de leden geen aandelen, terwijl de eerste plaats recht geeft op 150% van de norm. Voor de beeldvorming: de bank heeft in de afgelopen tien jaar qua totaal rendement voor aandeelhouders slechts sporadisch in de top 5 van de peer group gestaan. Het plan is dan ook opgezet om het top management te prikkelen om de aandeelhouders het resultaat te bieden, waarnaar wij gezegd hebben te zullen streven. Prestatiegebonden aandelen kunnen ook in de komende jaren worden toegekend maar dit is geen vaststaand gegeven. De Selectie- en Honoreringscommissie heeft besloten in 2002 aan de leden van de Raad van Bestuur hetzelfde aantal prestatiegebonden aandelen toe te kennen, waarbij het resultaat over de periode als maatstaf zal dienen. Alle veranderingen zijn bedoeld om het resultaatgerichte karakter van de belonings- 11

13 Raad van Commissarissen structuur van de bank te versterken, de implementatie van MfV te ondersteunen en de financiële belangen van het topkader van de bank en de aandeelhouders op elkaar af te stemmen. Overige beloningselementen van de leden van de Raad van Bestuur omvatten: een premievrij pensioen dat een uitkering genereert van maximaal 70% van het pensioendragend salaris bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd van 62 jaar, mits minimaal 30 dienstjaren bij ABN AMRO zijn opgebouwd. Het pensioendragend salaris voor leden van de Raad van Bestuur is afgetopt op 90% van hun feitelijke basissalaris; gebruik van leaseauto van de bank met chauffeur; belastingvrije representatievergoeding van EUR voor de leden van de Raad van Bestuur en EUR voor de voorzitter als compensatie voor niet-declarabele kosten; vergoeding van de kosten voor adequate beveiliging van hun hoofdwoning; doorlopende persoonlijke ongevallenverzekering met een vast verzekerd bedrag van EUR 1,8 miljoen voor leden van de Raad van Bestuur en EUR 2,5 miljoen voor de voorzitter; korting op bankproducten zoals hypotheek en leningen en bijdrage in de ziektekostenverzekering, conform de regeling voor alle ABN AMRO medewerkers in Nederland. en het Audit Charter aan de orde. Ten slotte werd de nieuwe Regeling Organisatie en Beheersing van de Nederlandsche Bank besproken. Na toetsing van de eisen kwam de bank tot de conclusie dat reeds grotendeels aan de regeling werd voldaan. In de loop van 2002 zal de bank aan alle eisen voldoen. De voltallige Raad ontvangt en bespreekt de notulen van de vergaderingen. De externe en interne accountant woonden de vergaderingen bij waarin de jaarrekening, het accountantsrapport, het Audit Charter en de management-letter aan de orde kwamen. De uiterst instabiele financiële en economische omstandigheden maken het bijzonder lastig om de toekomstige ontwikkelingen in te schatten. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat de vooruitgang die ABN AMRO in 2001 heeft geboekt en de onverminderde inzet van de medewerkers van de bank de komende jaren in de resultaten tot uitdrukking zullen komen. Amsterdam, 22 maart 2002 Raad van Commissarissen 12 Audit Commissie De Audit Commissie, die wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter en vier steeds voor twee jaar benoemde leden van onze Raad, vergaderde vijf keer met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Financial Officer en één of meer andere leden van de Raad van Bestuur. De commissie bereidt de behandeling in de voltallige Raad voor van de kwartaalcijfers en de jaarcijfers, het budget, grote kredieten, debiteurenvoorzieningen en de managementletter. In het verslagjaar zijn door de commissie ook behandeld het risicobeleid, de juridische procedures waarbij de bank is betrokken en de performance reviews van recente acquisities. Tevens kwamen revisies van het Risk Charter

14 Strategische koers Strategische koers Het nieuwe bedrijfsmodel dat is opgebouwd rond drie wereldwijd opererende, klantgerichte SBU s kreeg in 2001 verder gestalte. Ondanks het feit dat de nieuwe structuur pas een jaar geleden is ingevoerd, zijn de voordelen reeds zichtbaar. ABN AMRO is thans beter gepositioneerd om vlug in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de snel veranderende wereld van de financiële dienstverlening. De opkomst van het open architectuur concept scheiding van de functies productie, verwerking en distributie in Europa en ook daarbuiten is een goed voorbeeld. ABN AMRO vervult een voortrekkersrol in deze ontwikkeling. aanwending van de WCS-kennis van beleggingsproducten voor retail en private banking klanten en gebruik van de distributiecapaciteit in de zakelijke en institutionele markt voor asset gathering doeleinden. Als wij waarde voor onze aandeelhouders willen creëren, moeten wij eerst waarde voor onze klanten creëren. En dat kan alleen met gemotiveerde medewerkers. Asset gathering activiteiten vormen de strategische kern van onze groep. In 2001 droegen C&CC en PCAM samen 78% bij aan de netto groepswinst (exclusief buitengewone resultaten), terwijl zij 60% van de naar risico gewogen activa van de groep vertegenwoordigden. Wij streven ernaar onze asset gathering activiteiten de komende jaren verder te versterken. In 2001 zijn hiertoe diverse initiatieven opgestart, waaronder de herstructurering van ons Nederlandse retail bedrijf. Naast kostenbesparingen zal het nieuwe bedieningsconcept ons aanbod aan klanten aanzienlijk verbeteren, zowel voor wat betreft de manier en tijd waarop zij hun bankzaken kunnen regelen als qua professioneel advies. Voorts is het private banking bedrijfsmodel herzien om het aanbod aan de diverse klantsegmenten verder te verbeteren. WCS vormt strategisch een integraal onderdeel van de groep. In 2001 zijn diverse initiatieven genomen om de activiteiten van WCS beter af te stemmen op de strategische koers van de groep. Hierdoor kunnen de drie SBU s elkaar effectief ondersteunen. WCS heeft inmiddels haar klant-relatiemodel geïmplementeerd. Het bestaande, winstgevende bestand van zakelijke en institutionele relaties in Europa vormde een sterke basis. Daarnaast zijn maatregelen genomen om verdere synergievoordelen tussen de SBU s te realiseren, zoals Rijkman Groenink, Voorzitter van de Raad van Bestuur. Op de korte tot middellange termijn zal de strategische focus van de groep vooral op Europa gericht zijn. De invoering van de euro heeft de convergentie van de Europese financiële markten versneld. Naast de voortgaande consolidatietrend in de Europese financiële sector tekent zich ook steeds duidelijker een convergentieproces af tussen sectoren. Deze branchevervaging speelt onder meer tussen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Wij willen in deze dynamische omgeving onze positie als een van de toonaangevende financiële instellingen in Europa verder versterken. Wij zullen ook de komende tijd profiteren van onze strategische posities in de Verenigde Staten en Brazilië. Ook in 2001 leverden onze activiteiten in deze landen, die daar in hun marktsegmenten een leidende positie bekleden, een uiterst waardevolle bijdrage aan het groepsresultaat. Dit onderstreept het voordeel van een evenwichtig samengestelde portefeuille van bedrijfsonderdelen. De bedrijven van C&CC in deze regio s profiteren in toenemende mate van het feit dat zij als onderdeel van een groot concern een beroep kunnen doen op onze ruime en gevarieerde expertise op het gebied van retail banking. 13

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK INHOUD HOOFDPUNTEN 2001...3 TIEN JAAR KERNCIJFERS...4 BERICHT VAN DE VOORZITTER...6 PROFIEL...8 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK...9 ORGANISATIESTRUCTUUR

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

De essentie van 2003. het jaarverslag

De essentie van 2003. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 4 2 Kerncijfers 6 3 Profiel Essent 9 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 5 Ondernemingsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Jaaroverzicht Fortis 1999

Jaaroverzicht Fortis 1999 Jaaroverzicht Fortis 1999 Mijlpalen Met kleine en grote stappen hebben we in de loop der jaren dichtbij huis en wereldwijd vele mijlpalen bereikt. Door bundeling van kennis en uitwisseling van succesvolle

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie