NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961"

Transcriptie

1 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19 december 2002, aanvang 18.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W. van der Sluijs Griffier: de heer T.M. van Gorsel (interim-) Wethouders: de heer P.L. Barnhoorn de heer P. van Bockhove de heer G. van Duin de heer G.C. Duijndam De leden: mevrouw G.E. Admiraal (NT, afwezig op ) de heer A.R. Barnhoorn (NT) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) de heer J.A. Elvader (NT) de heer E. Hazenoot (NT) de heer J.H.J. Heus (NT) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) mevrouw T.J.M. Mornout - van Orsouw (CDA) de heer H. van Nes (NT, afwezig op ) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66, afwezig op ) de heer Th.B. Sweers (VVD) de heer G.A.R. Tummers (CDA) mevrouw C.M. Versteege - Wowijs (NT) mevrouw C.J.G. Vliet Vlieland - de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD, afwezig op ) de heer M. Wiersema (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) Afwezig: Verslag: de heer L.J. van Ast (NT) de heer D. van Rooijen (CDA) MatchWord Verslagbureau, Woerden

2 962 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Agenda: 01. Vragenuurtje 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 en 26 november 2002 alsmede een tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober Ingekomen stukken 04. Mededelingen 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking 06. Hamerstukken a. Jaarverslag Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 2001 (voorstelnr. 130) b. Benoeming van een lid en een plv. lid van de Programmaraad (voorstelnr. 131) c. Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (voorstelnr. 132) d. Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (voorstelnr. 133) e. Aanpak huiselijk geweld (voorstelnr. 134) f. Verhoging van de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ter ontwikkeling van het Wilhelminahofje (voorstelnr. 135) g. Herziening van het raadsbesluit dd. 24 september 2002 mbt de subsidiëring van sociale woningbouw aan de Van Leeuwenstraat e.o. (voorstelnr. 136) h. Grondaankopen aan de Zwarteweg tbv de realisatie van het Space Business Park (voorstelnr. 137) i. Eerste inventarisatie van bouwmogelijkheden in Noordwijk (voorstelnr. 138) j. Aanschaf van beheermodules voor de openbare verlichting en verkeersborden (voorstelnr. 139) k. Aanvullende voorstellen tbv het parkeerbeleid in Noordwijk aan Zee (voorstelnr. 140) 07. Instelling van een commissie, die het onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente voorbereidt (voorstelnr. 141) 08. Bestuurlijke verzelfstandiging van het Northgo College (voorstelnr. 142) 09. Spoedaanvraag voor tijdelijke huisvesting van het Northgo College (voorstelnr. 143)

3 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Vaststelling van de huurtarieven 2003 voor sportaccommodaties (voorstelnr. 144) 11. Zevende en achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening en herziening van het Reglement op de Welstandscommissie (voorstelnr. 145) 12. Grondaankopen in het Middengebied (voorstelnr. 146) 13. Grondaankopen bij t Laantje (voorstelnr. 147) 14. Fusielening aan de VVV Noordwijk (voorstelnr. 148) 15. Beschikbaarstelling van kredieten en exploitatie-uitgaven tbv het integrale parkeerbeleid Noordwijk aan Zee (voorstelnr. 149) 16. Badplaatsontwikkeling (voorstelnr. 150) 17. Wijziging van diverse belastingverordeningen (voorstelnr. 151) 18. Beleidsverslag 2001 en Beleidsplan 2003 Abw, Ioaw en Ioaz (voorstelnr. 153) 19. Comptabiliteitsbesluiten (voorstelnr. 152) 20. Rondvraag De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat mevrouw Admiraal en de heren Van Ast en Van Rooijen met kennisgeving afwezig zijn. Vervolgens wenst de heer Van Rijnberk (plv. Voorzitter) de Voorzitter geluk met diens komende benoeming tot burgemeester van Maarssen, waarna de Voorzitter hem daarvoor bedankt; hij geeft daarbij aan dat naast enige trots hem ook een weemoedig gevoel bekruipt. Daarna spreekt een drietal personen in. Als eerste spreekt mevrouw M. Lakeman (Stichting Vluchtelingenwerk Noordwijk) in; zij roept, nadat zij het volgende naar voren heeft gebracht, de raad op het lot van uitgeprocedeerde vluchtelingen ter harte te nemen, zijn verantwoordelijkheid te nemen, medemenselijkheid zwaarder te laten wegen dan papieren regelgeving, bestaande voorzieningen pas te beëindigen nadat een goede oplossing voor de problemen is gevonden, en zich hard te maken voor een specifiek algemeen pardon dan wel een zorgvuldig terugkeerproces te bepleiten: - velen maken zich zorgen over het lot van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die de komende tijd op straat dreigen te worden gezet; zo is afgelopen zaterdag in veel plaatsen in Nederland een nachtwake gehouden; verder heeft de VNG onlangs uitgesproken dat de toelating en uitzetting van vluchtelingen geen verantwoordelijkheid van de overheid is noch kan worden afgewenteld op individuele gemeenten of hulp- en andere

4 964 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd instellingen; - van de in Noordwijk woonachtige vluchtelingen leeft een beperkte groep in een uitzichtloze situatie; nadat zij lang aan het lijntje zijn gehouden, dreigen zij nu met terugwerkende kracht slachtoffer te worden van een verscherpt vreemdelingenbeleid; zoiets mag Noordwijk niet laten gebeuren; - de Stichting Vluchtelingenwerk bepleit al jaren een korte, heldere en rechtvaardige toelatingsprocedure; in de praktijk is daar echter bitter weinig van terechtgekomen; men leek te accepteren dat vluchtelingen in een martelende onzekerheid werden gehouden; - terugkeer is minder eenvoudig als het lijkt; soms weigert hun land van herkomst hen terug te nemen en soms is terugkeer voor hen onveilig; verder blijft het altijd de vraag of terugkeer hen nog enige toekomst biedt; hen een ongewisse toekomst in het vooruitzicht stellen, is dan een dubieuze oplossing; - in Noordwijk gaat het om zowel alleenstaanden als gezinnen; verder is hun algemene levenssituatie schrijnend; desondanks hebben velen zich staande weten te houden; daarnaast maakt het feit dat de overheid hen niet op eventuele terugkeer heeft voorbereid, het onaanvaardbaar de handen nu van de betreffende groep af te trekken. Verder roept zij in concreto de raad op een op dit punt ontwikkeld voorstel aandachtig te bestuderen en te agenderen voor de volgende raadsvergadering. Hierna licht mevrouw A. Alibegovic, een Servisch Bosnische analiste, gehuwd met een ingenieur, die bijna negen jaar geleden voormalig Joegoslavië is ontvlucht, op soms emotionele wijze haar huidige situatie toe; centraal daarin staat dat haar asielaanvraag verkeerd is behandeld en dat zij tussen twee verschillende wetten in valt. Verder heeft zij van het begin af aan geprobeerd om zoveel mogelijk te integreren; Nederlands is inmiddels hun tweede taal geworden. Een generaal pardon is voor haar van levensbelang. Zij roept de raad op als mens over haar situatie te oordelen. De Voorzitter wijst er vooruitlopend op de uiteindelijke instemming van de Tweede Kamer in een algemene reactie op dat de problematiek inmiddels lijkt te zijn ontdaan van haar scherpe kanten; het ziet er daarom naar uit dat mensen niet domweg aan hun lot moeten worden overgelaten. Als tweede plaatst de heer V.S.J.M. Salman de volgende kritische kanttekeningen bij voorstelnr. 146 (Grondaankopen in het Middengebied):

5 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd geen enkele politieke partij bepleit bebouwing van het Middengebied; sterker nog, een collegepartij wil de bollenteelt versterken om daardoor het gebied open te houden; verder is er nog een uitstekend initiatiefvoorstel van de fracties van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 en het CDA; - kan de gemeente straks bouwen wanneer zij bebouwing wil? Weliswaar valt straks het gebied binnen de rode contour, maar rust daarop een middengroene bestemming; het heeft dus niet een woonbestemming; bovendien is het nog maar de vraag of die rode contour er ook daadwerkelijk komt; - beschermende maatregelen zijn mooi, maar daartoe had ook gebruik kunnen worden gemaakt van de verbeterde Wet voorkeursrecht gemeenten; - het totale aankoopbedrag is financieel bezien onverantwoord, zeker wanneer burgers en bedrijven met aanzienlijk hogere belastingen worden geconfronteerd; - in feite bezondigt de gemeente zich aan speculatie; - alles overziende is de beste oplossing uit te spreken dat het mooie gebied nooit mag worden bebouwd en om het gebied een agrarische bestemming tbv de bollenteelt te geven. Als laatste spreekt de heer J. Deurman (omwonende van het Northgo College) in mbt voorstelnr. 143 (Plaatsing van noodlokalen); voortbordurend op in april 1990 uitgesproken woorden stelt hij, nadat hij herinnerd heeft aan het op 21 september 1991 genomen raadsbesluit het totaalaantal leerlingen te fixeren op , vast dat destijds een verkeerd besluit is genomen en dat al die jaren nooit naar de omwonenden is geluisterd; hij maakt daarom bezwaar tegen de voorgestelde uitbreiding. Verder vraagt hij waar het rapport is, dat uitgesproken zorgen over de veiligheid van de leerlingen deelt, en herinnert hij aan de uitspraak dat met een verdere uitbreiding, na plaatsing van vijf noodlokalen, prudent zou worden omgegaan; ook nu blijkt zo n toezegging niets waard te zijn. Daarnaast stelt hij dat de voorgestelde tijdelijke uitbreiding weggegooid geld is, en betwijfelt hij of op termijn niet toch geknabbeld zal worden aan het ooit vastgestelde maximumaantal leerlingen. 01. Vragenuurtje De fractie van de VVD stelt mbt in de Peterhof verblijvende huurders, die van het bouwrijp maken veel overlast hebben ondervonden, de volgende vragen:

6 966 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd voelt de gemeente zich als verhuurder verantwoordelijk om het betreffende pand zo goed mogelijk bewoonbaar te houden? - is na 1 april as. voorzien in vervangende woonruimte? Of zijn daar afspraken over gemaakt? Wethouder Duijndam beantwoordt de vragen als volgt: - als verhuurder is de gemeente verantwoordelijk voor aangerichte schade; de woning is alleen niet verhuurd, maar beschikbaar gesteld; - de geleden schade wordt verhaald op de aannemer; - de bewoners kunnen zich als starter inschrijven voor vervangende woonruimte, Zij krijgen geen voorkeursbehandeling; - de bewoners betalen slechts gas, water en elektriciteit (al wordt deze op dit moment blijkbaar niet geleverd); - het lijkt het beste dat de bewoners, waarvan er één werkt bij de gemeente, over een en ander direct contact opnemen met de gemeente. 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 en 26 november 2002 alsmede een tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober 2002 De Besluitenlijst van 12 november 2002 wordt met inachtneming van de volgende wijziging vastgesteld: - achter het woord omdat onder het vierde gedachtestreepje van de Algemene beschouwing van de fractie van Noordwijk Totaal wordt het woord ook ingevoegd. Nav de Besluitenlijst vraagt de fractie van Noordwijk Totaal aandacht voor de voorwaarden, waaronder een invalidenparkeerkaart wordt verstrekt; zij wijst er daarbij op dat in tegenstelling tot wat de fractie van het CDA dacht, die parkeerkaart niet duurder is geworden omdat gewezen wordt op de mogelijkheid van een inkomenstoets. Verder informeert de fractie van de VVD of in elk geval de insprekers zijn geïnformeerd over wat tijdens de Begrotingsraad is besloten wethouder Van Duijn antwoordt dat hierover een conceptbrief is opgesteld, die vooraf aan de fractievoorzitters ter inzage zal worden gegeven en vraagt zij alsnog een Afsprakenlijst toe te voegen en hoe het overleg met Katwijk verloopt; mbt dit laatste antwoordt de Voorzitter, zonder zich te binden aan enigerlei termijn, dat dit goed verloopt. De Besluitenlijst van 26 november 2002 wordt met inachtneming van de volgende wijziging vastgesteld: - achter het woord verstrekte in de samenvatting van de inbreng van de

7 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd fractie van Noordwijk Totaal onder agendapunt 6a wordt het woord subsidie ingevoegd. Nav de Besluitenlijst van 26 november 2002 antwoordt wethouder Barnhoorn de fractie van Noordwijk Totaal dat de treurwilg bij het Westeinde totaal vermolmd bleek te zijn en daarom niet kon worden behouden, maar door een nieuwe zal worden vervangen. Het tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober 2002 wordt conform vastgesteld. 03. Ingekomen stukken LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 17 december Brief van Camper Club Nederland d.d. 20 november 2002 betreffende Verzoek aandacht Campers ADVIES: Brief beantwoorden in de volgende trant: Noordwijk heeft veel campings. Er zijn voldoende mogelijkheden om met een camper te overnachten. In het verleden is nadrukkelijk besloten dat wildkamperen ongewenst is. Tegen wildkamperen moest in het verleden al vaak handhavend worden opgetreden. Indien dit op enige plek binnen de gemeente Noordwijk wordt toegestaan, kan dit weer leiden tot ongewenste wildgroei. 2. Brief van Bond tegen Vloeken d.d. 21 november 2002 Betreffende Waarden en Normen. ADVIES: Ter kennisname afdoen. Afdoening in handen stellen college. 3. Brief van Gemeente Bernheze d.d. 15 november 2002 betreffende Motie inzake vergoeding Tweede Kamerverkiezingen. ADVIES: De motie ondersteunen

8 968 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Brief van de MareGroep i.o. d.d. 20 november 2002 betreffende Fusieproces t Heem/Het Spektrum. ADVIES: De Raad heeft op 29 oktober besloten een brief van de gemeenteraadsfractie BV Katwijk inzake problemen rond het fusie proces van de MareGroep ter beantwoording voor te leggen aan de directie van de MareGroep. Bijgaande ingekomen brief is de beantwoording van de directie van de MareGroep op de gestelde vragen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van deze brief. De fractie van BV Katwijk en gemeenteraad van Katwijk zijn inmiddels op de hoogte van de inhoud van deze brief. 5. Brief van de Provincie Zuid-Holland d.d. 13 november 2002 betreffende Samenvatting Provinciaal Economisch Beleid. ADVIES: De brief komt met een korte notitie aan de orde in de commissie EZIM. 6. Brief van de Provincie Zuid-Holland d.d. 29 november 2002 betreffende vooraankondiging conferentie Integrale Veiligheid 23 januari ADVIES: In dit stadium ter kennisname, vertegenwoordiging uit college en gemeenteraad aanwijzen. Afdoening in handen stellen college. 7. Brief van het Ministerie van VROM d.d. 21 november 2002 betreffende Gemeentelijk Klimaatbeleid. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 1. Brief van Camperclub Nederland dd. 20 november 2002, waarin aandacht wordt gevraagd voor campers De fractie van de ChristenUnie stelt voor op basis van afspraken met campingbeheerders binnen Noordwijk enige passantenplaatsen te realiseren; de Voorzitter antwoordt dat bepaalde campings bereid zijn op basis van een voorafgaande reservering dergelijke plaatsen open te houden; het probleem is echter dat bepaalde camperbezitters hun wagens gewoon op de weg zetten en niet verder rijden. De fractie van de VVD vraagt aan een eventueel antwoord aan de Camperclub een lijst van Noordwijkse campings, waar camperbezitters terechtkunnen, toe te voegen; zij wil niet dat het opgeheven vingertje

9 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd wordt opgestoken; de Voorzitter wijst op informatie, die de VVV ongetwijfeld zal kunnen geven. 2. Brief van de Bond tegen het vloeken dd. 21 november 2002 inzake waarden en normen De fractie van de ChristenUnie betuigt steun aan de brief; niet alleen taalverruwing, maar ook vloeken kan veel mensen onnodig kwetsen. Vervolgens keurt zij af dat de gemeente op zondag brieven laat bezorgen; ook voor veel Noordwijkers heeft de zondag nog steeds een bijzondere betekenis. 3. Brief van de gemeente Bernheeze dd. 15 november 2002 betreffende een motie inzake het vergoeden van kosten, voortvloeiend uit de Tweede Kamerverkiezingen De fractie van het CDA spreekt zich tegen ondersteuning van de motie uit; het gaat haar te ver in een unieke situatie direct geld te claimen. De fractie van de ChristenUnie steunt daarentegen de motie. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de motie te steunen; de fractie van het CDA wordt geacht te hebben tegengestemd. De fractie van Noordwijk Totaal merkt op een tweetal ingekomen stukken op de lijst te hebben gemist; de Voorzitter zegt toe deze op de lijst voor de volgende raadsvergadering te zullen plaatsen. 04. Mededelingen De Voorzitter meldt de ontvangst van een ontslagbrief van het raadslid Barnhoorn; de geloofsbrieven van diens opvolger worden tijdens de volgende raadsvergadering onderzocht, waarna deze direct kan worden beëdigd. Er zijn geen mededelingen. 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking

10 970 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Er zijn geen ingekomen stukken. 06. Hamerstukken a. Jaarverslag Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 2001 (voorstelnr. 130) Bijgaande stukken: - het jaarverslag van de commissie bezwaar- en beroepschriften 2001 Ter inzage gelegde stukken: - geen Op grond van de verordening bezwaar- en beroepschriften biedt de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften u haar jaarverslag over 2001 aan. De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften constateert een lichte daling van het behandelde aantal bezwaarschriften in haar beide kamers. Daarnaast vraagt de commissie met name aandacht voor de volgende punten: De commissie constateert dat de afdoening van bezwaarschriften de wettelijke termijnen zeer regelmatig verre overschrijdt. Zij dringt aan op snellere besluitvorming bij besluiten op bezwaar. Op dit punt zijn binnen de Gemeente Noordwijk afspraken gemaakt over versnelling van de procedure. Zelf zal de commissie de voortgang van lopende zaken nauwkeuriger gaan volgen. Vergeleken met het jaar 2000 is het in 2001 niet meer voorgekomen dat het college verstek liet gaan bij hoorzittingen. Daar staat tegenover dat het voorkwam dat de verwerend ambtenaar nauwelijks op de hoogte was van de voorliggende zaak. De commissie is opgevallen dat met enige regelmaat onduidelijk is wat in een bezwaarzaak de aan het bestreden besluit ten grondslag liggende regelgeving of beleid (of bestemmingsplan) is. Op dit punt zijn de aangeleverde dossiers voor verbetering vatbaar. De commissie voor Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden kan zich met het voorstel verenigen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 980 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2002, nr. 130; besluit: dat zij heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2001 van de commissie bezwaaren beroepschriften De fractie van de ChristenUnie vraagt het Jaarverslag voortaan, net zoals vroeger gebeurde, te voorzien van een legenda van de doorlooptijden; de Voorzitter spreekt in een reactie uit dat daar in het Burgerjaarverslag aandacht aan wordt besteed. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. b. Benoeming van een lid en een plv. lid van de Programmaraad (voorstelnr. 131) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - geen In uw vergadering van 20 oktober 1998 hebt u besloten tot vaststelling van de Verordening Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek. Deze verordening regelt de instelling van een gezamenlijke Programmaraad ten behoeve van het gekoppelde kabelnet, zoals geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling CAI Bollenstreek. Bij de vaststelling van de verordening is afgesproken dat de zes deelnemende gemeenten ieder afzonderlijk de werving van de leden en de plaatsvervangende leden van de Programmaraad voor hun rekening zouden nemen. In verband met het behouden van opgebouwde deskundigheid stelt de Programmaraad voor de leden van de Programmaraad te herbenoemen. Volgens artikel 6, lid 1 van de verordening Programmaraad Bollenstreek is dit één keer mogelijk. De plaatsvervangende leden worden via een gezamenlijke advertentie geworven. Omdat op de advertentie die in april 2002 is geplaatst, geen reactie zijn ontvangen, is op 25 september opnieuw geworven. Hierop hebben zich twee kandidaten

21 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd aangemeld. Inmiddels hebben wij gesprekken gevoerd met de twee kandidaten en heeft afstemming plaatsgevonden met de Programmaraad teneinde de gewenste (regionale) pluriformiteit van de Programmaraad te waarborgen. Ten behoeve van de vervulling van de functie van lid van de Programmaraad namens de Gemeente Noordwijk, dragen wij voor mevrouw L.M. Kramer-Crama te (her)benoemen. Ten behoeve van de vervulling van de functie van plaatsvervangend lid van de Programmaraad namens de gemeente Noordwijk dragen wij voor de heer Th.A.L. van der Ploeg. Krachtens artikel 5, lid 2, van de Verordening Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek dienen het lid en het plaatsvervangend lid door uw raad te worden benoemd. Voorgesteld wordt om mevrouw L.M. Kramer-Crama en de heer Th.A.L. van der Ploeg respectievelijk te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van de Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek. De commissie voor Onderwijs, Seniorenbeleid en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2002, nr. 131; besluit: 1. mevrouw L.M. Kramer-Crama, woonachtig te Noordwijk, te benoemen tot lid namens de gemeente Noordwijk in de Programmaraad kabeltelevisie en -radio Bollenstreek; 2. de heer Th.A.L. van der Ploeg, woonachtig te Noordwijk, te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de Gemeente Noordwijk in de Programmaraad kabeltelevisie en -radio Bollenstreek. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. c. Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (voorstelnr. 132) Bijgaande stukken: - 2 bijlagen

22 982 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Ter inzage gelegde stukken: - Diverse aanvragen van de desbetreffende schoolbesturen Inleiding Per 1 januari 1997 is de Wet decentralisatie onderwijshuisvesting in werking getreden. Met deze wet is geregeld dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de adequate huisvesting van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voorgezet onderwijs in de gemeente. Hiertoe is de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO) door de raad vastgesteld. In deze plaatselijke verordening, gebaseerd op de modelverordening van de VNG, zijn door de gemeente Noordwijk de regelingen voor de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting vastgelegd, alsmede de procedure van de aanvragen ten behoeve van onderhoud, vervanging en nieuwbouw van schoolgebouwen. De VVHO is tot stand gekomen na op overeenstemming gericht overleg met de Noordwijkse schoolbesturen. De gemeente Noordwijk heeft de staat van onderhoud van de schoolgebouwen en de gemeentelijke gymnastieklokalen laten vastleggen in een meerjaren onderhoudsraming. Zowel van die onderdelen van de huisvesting, waarvan het onderhoud op basis van de regelgeving ten laste komt van het bevoegde gezag, als ook van die onderdelen die ten laste komen van de gemeente als lokale overheid. Voor het onderhoud van de schoolgebouwen wordt jaarlijks een bedrag geraamd ter hoogte van ,00, ten behoeve van het onderhoudsfonds onderwijshuisvesting. De gemeente heeft door PKB-Bouwadviseurs een meerjarenonderhoudsplanning laten opstellen, waarin de onderhoudswerkzaamheden en de daarvoor te verwachten kosten voor een periode tot en met 2026 in kaart zijn gebracht. Met de schoolbesturen is afgesproken dat alleen die extra werkzaamheden nog worden aangevraagd, die niet in de PKB-onderhoudsramingen voorkomen, maar die wel voor rekening van de gemeente zouden moeten komen. In de VVHO zijn termijnen vastgesteld voor de afhandeling van de huisvestingsaanvragen van de schoolbesturen. De uiterste behandelingstermijn van de huisvestingsaanvragen voor het jaar 2003 is 31 december De toe te kennen voorzieningen worden in het huisvestingsprogramma 2003 opgenomen. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden opgenomen in het huisvestingsoverzicht. Neemt de gemeenteraad voor die datum geen besluit, dan dienen alle aanvragen van rechtswege te worden gehonoreerd. De aanvragen In het kader van de VVHO hebben 5 scholen bij de gemeente huisvestingsaanvragen voor het jaar 2003 ingediend. Het betreft aanvragen van De Jutter, Wakersduin, De Schapendel, Hoffenne en Vierboet. Een aantal aanvragen is

23 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd echter al opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan, waarvan uitvoering reeds in voorbereiding is of in 2003 in uitvoering zal worden genomen. De Jutter De directie heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het verhelpen van daklekkage (Uitvaltij); 2. het aanbrengen van anti-klimvoorzieningen aan de hemelwaterafvoeren; 3. het repareren van houtrot in de kozijnen (Uitvaltij); 4. het sluitbaar maken van de toegangsdeur (Uitvaltij); 5. het repareren van de overkapping boven de voordeur (Uitvaltij); 6. het vernieuwen van de alarminstallatie. De voorzieningen onder 1, 3 en 5 zijn opgenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan. Voor een deel zijn de werkzaamheden reeds in uitvoering genomen. Andere onderhoudswerkzaamheden worden in het voorjaar van 2003 getroffen. Het aanbrengen van enkele anti-klimvoorzieningen (2), alsmede de aanschaf van een nieuwe alarminstallatie (6) vallen onder het regulier onderhoud van het bevoegd gezag. Het niet sluitbaar zijn van de voordeur (4) is aanwijsbaar veroorzaakt door achterstallig onderhoud van het schilderwerk. De deur is al enkele jaren geleden pas geschaafd, maar herstel van het schilderwerk is nooit uitgevoerd. De gevolgschade die hier uit voortgekomen is komt voor rekening van het bevoegd gezag. Deze verzoeken vindt u terug op het huisvestingsoverzicht. Wakersduin Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het repareren van houtrot in de voorgevel; 2. het dichten van gaten in de voorgevel; 3. vochtplekken in het plafond, wat wijst op daklekkages; 4. het vernieuwen van het keukenblok; 5. het schilderwerk van de voorgevel; 6. het dichten van gaten van de oude zonwering; 7. het opknappen van scheuren in de buitengevel nabij de brandtrap; 8. het repareren van een scheur in betonband nabij de fietsenstalling; 9. het repareren van de dakbedekking boven het nieuwbouwgedeelte; 10. het opknappen van de dakranden ter hoogte van de Marijkestraat; 11. boeidelen luifel boven de ingang Beatrixlaan vervangen; 12. boeidelen luifel boven de ingang Albert Verweystraat vervangen. De gevraagde voorzieningen onder 1, 2, 8, en 11 komen reeds voor in het meerjarenonderhoudsplan. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2003 worden uitgevoerd. Plaatselijke lekkages (3) worden gerekend tot het regulier onderhoud, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het vervangen van een keukenblok (4) en het buitenschilderwerk van de voorgevel (5) vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het dichten

24 984 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd van gaten van de oude zonwering (6) is dezelfde voorziening als verwoord onder (2) en komt derhalve te vervallen. De scheuren in de muur nabij de brandtrap (7) zijn reeds hersteld. Het repareren van de dakbedekking boven het nieuwbouwgedeelte (9) wordt gerekend tot het regulier onderhoud, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het opknappen van de dakranden ter hoogte van de Marijkestraat (10) berust op een misverstand. Bedoeld wordt de voorziening onder (9). Deze voorzieningen komen derhalve van gemeenteweg niet voor vervanging in aanmerking. De boeidelen boven de ingang aan de Albert Verweystraat (12) zijn nog in redelijke staat. Vervanging van deze delen wordt voor 2004 niet noodzakelijk geacht. Deze verzoeken vindt u terug op het huisvestingsoverzicht. De Schapendel 1. het herstellen van het voegwerk van de gevel aan de tuinzijde; 2. het plaatselijk ophalen van de bestrating nabij de fietsenstalling en op het speelterrein. Deze voorzieningen worden meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan Hoffenne Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het vervangen van diverse panelen naast kozijnen; 2. het vervangen van diverse panelen boven de dakbedekking; 3. het vervangen van diverse boeiboorden; 4. het vervangen van multiplex plaatswerk tussen de kozijnen; 5. het plegen van vervangend onderhoud aan de boeiboorden op dakniveau; De voorzieningen onder 1, 2, 3,4 en 5 worden meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan Vierboet Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het repareren van de dakbedekking boven de lerarenkamer. Aan de geconstateerde lekkages ligt een bouwtechnisch gebrek ten grondslag. Deze voorziening wordt meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan. Resumerend stellen wij u voor het programma en het overzicht onderwijshuisvesting 2003 vast te stellen, zoals hier aan u wordt voorgelegd. De aan het programma onderwijshuisvesting 2003 geraamde uitgaven voor een totaalbedrag van ,60 (zie bijlage) worden volledig gedekt uit de onderhoudsvoorziening onderwijsgebouwen. Het OLON heeft hierover op 20 november 2002 een op overeenstemming gericht overleg gevoerd. Het verslag van dit overleg ligt bij de achterliggende stukken ter

25 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd inzage. De commissie voor Onderwijs, Seniorenbeleid en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. Programma 2003 Onderwijshuisvesting De Jutter Wakersduin fietsenstalling; 1. het verhelpen van daklekkage (Uitvaltij) 3. het repareren van houtrot in de kozijnen (Uitvaltij); 5. het repareren van de overkapping boven de voordeur (Uitvaltij); 1. het repareren van houtrot in de voorgevel; 2. het dichten van gaten in de voorgevel; 8. het repareren van een scheur in betonband nabij de 11. boeidelen luifel boven de ingang Beatrixstraat vervangen De Schapendel 1. het herstellen van het voegwerk van de gevel aan de tuinzijde; 2. het plaatselijk ophalen van de bestrating nabij de fietsenstalling en op het speelterrein. Hoffenne Vierboet 1. het vervangen van diverse panelen naast kozijnen; 2. het vervangen van diverse panelen boven de dakbedekking; 3. het vervangen van diverse boeiboorden; 4. het vervangen van multiplex plaatswerk tussen de kozijnen; 5. het plegen van vervangend onderhoud aan de boeiboorden op dakniveau; repareren van de dakbedekking boven de lerarenkamer Overzicht 2003 onderwijshuisvesting Jutter Wakersduin brandtrap; 2. het aanbrengen van anti-klimvoorzieningen aan de hemelwaterafvoeren; 4. het sluitbaar maken van de toegangsdeur (Uitvaltij); 6. het vernieuwen van de alarminstallatie. 3. vochtplekken in het plafond, wat wijst op daklekkages; 4. Het vernieuwen van het keukenblok; 5. het schilderwerk van de voorgevel; 6. het dichten van gaten van de oude zonwering; 7. het opknappen van scheuren in de buitengevel nabij de

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening

Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Raadsvergadering : 15 december 2003. Agendapunt : 14. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud van en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET. De raad van de gemeente Leeuwarden; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE EX ARTIKEL 83 GEMEENTEWET De raad van de gemeente Leeuwarden; gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling

Nadere informatie

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12.

Raadsvergadering : 16 december 2002. Agendapunt : 12. Raadsvergadering : 16 december 2002 Agendapunt : 12. Voorstel : Beschikbaarstelling van kredieten voor onderhoud en uitbreiding aan scholen op basis van de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag. nr : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 1110366 Onderwerp Verordening op de werkgeverscommissie Status Besluitvormend Voorstel 1. Het raadsbesluit Mandaat griffier dd 23 september 2004 in te trekken; 2. Een werkgeverscommissie

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord

: Beleid artikel 19 WRO. : RWB / Ruimtelijke Inrichting Noord Nota PS-commissie Vergaderdatum : 2 februari 2006 Commissie voor : ROV Agendapunt nr. : 7 Commissienr. : Onderwerp : Beleid artikel 19 WRO Opsteller/telefoon/e-mail-adres : Afdeling/bureau : RWB / Ruimtelijke

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: DOCPROPERTY onderwerp1 \* MERGEFORMAT (Vaststelling Programma en Overzicht onderwijshuisvesting

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 18 maart 2013 Nummer: 17A Tubbergen, 8 maart 2013 Onderwerp: Onderhoud schoolgebouwen 2013. Samenvatting raadsvoorstel: Op basis van de onderwijswetgeving is de gemeente

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008

*RV08.0376* Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376. Roden, 11 december 2008 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.5/18122008 Documentnr.: RV08.0376 Roden, 11 december 2008 Onderwerp Bezwaarschrift van de heer D.F. Feenstra tegen de hoogte van een hem toegekende planschadevergoeding

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER

Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER Onderwerp: Aanpassing beleidsregel zendmasten voor telecommunicatie In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten B&W Nr: 01.0596/26-06-2001 Dienst

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS BOB10/003 VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS Aan de raad, 1. Wijziging modelverordening De Verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4

Registratienummer: GF Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 1 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20010 Datum: 20 december 2011 Agendapunt: 4 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer Jorritsma / mevrouw Bootsma Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7867 Vaststellingsovereenkomst brede school Ruishornlaan * Stem in met de Vaststellingsovereenkomst inzake medegebruik van de Brede school Ruishornlaan * Stem in

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Besluitenlijst Raadsvergadering 18 december 2014 Raadsgriffie Aanwezig mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout (CU), de heren H.M. Brons (GBS), G. van Deelen (SGP), H.A.M. Dekker (CDA),

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 18 december 2008 Onderwerp: Project 95. Kredietvoorstel ten behoeve van het oplossen van enkele tekortkomingen in de nieuwbouw van het Palet. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6

Gemeente Aalten. Bestemmingsplan. Buitengebied. Groot Deunkweg Aalten 6 Bestemmingsplan Gemeente Aalten Buitengebied Groenenveld Aalten 2007, in Groot Deunkweg Aalten 6 TOELICHTING 1. Aanleiding Op 16 juni 2010 (nr. 200806665/1/R2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge.

nabij de Stelhoeve in Wemeldinge. Besluitvormende raadsvergadering: 16 december 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/84 Datum : 26 november 2008 Onderwerp : Zienswijzen met betrekking tot de ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 165254 Registratiedatum: 18-12-2014 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 52-15-WV Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Wetswijziging onderwijshuisvesting Besluit: - Akkoord gaan

Nadere informatie

24.3.2005 verzoek Onderwijsstichting BOZL-Quintessence voor vergoeding glasschade ten gevolge van vandalisme sbode Boemerang.

24.3.2005 verzoek Onderwijsstichting BOZL-Quintessence voor vergoeding glasschade ten gevolge van vandalisme sbode Boemerang. Raadsvoorstel Brunssum, d.d. : 28.06.2005 Gemeenteblad : 2005 nr. 31 Afdeling : Welzijn en Onderwijs nr. 2005 / 7087 Onderwerp : Aanvraag spoedvoorziening (schadeverzekeringen) Aan de raad. Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518

Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr /127518 Raadsvoorstel 2016 Rockanje, 2 februari 2016 Nr. 126203/127518 Raadsvergadering van 15 maart 2016 Agendanummer 10 Onderwerp Vervolg aanpak Lodderlandsedijk Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit 1. In

Nadere informatie

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003

LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003 LIJST VAN BESLUITEN GEMEENTERAAD OEGSTGEEST genomen in de vergadering van de raad van 30 januari 2003 Agenda 4 -- Notulen van de vergadering van 19 december 2002. de notulen van de vergadering van 19 december

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11.

Gemeente Heerde. 1 3 MEI 2013 ([ cittamow. Raadsvoorstel. Raadsvergaderin. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Agendapunt 11. Gemeente Heerde Raadsvergaderin 1 3 MEI 2013 ([ cittamow Raadsvoorstel Raadsvergadering 13 mei 2013 Commissie Ruimte[/]Samenleving 23 april 2013 Agendapunt 11. Conform voorstel, 2 L-^U^-c, Afdeling en

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013

RAAD. BESLUITENLIJST 11 december 2013 RAAD BESLUITENLIJST 11 december 2013 Afwezig mkg.: de heer Boerma (CGB) en mevrouw Anninga (CGB) Ag.punt Onderwerp 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen De heer Albert Haar spreekt

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 0710756 Ag nr. : Datum : 17-02-09 Onderwerp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxtel / Procedure op overeenstemming gericht overleg. Voorstel De gewijzigde Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0032105 onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van het voormalig schoolgebouw De Ontdekking ten behoeve van de voorziening 'ingebruikneming'

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 1 december 2015. Secr. Vastgesteld. 2.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad

Onderwerp: Reg.nummer: 1. Inleiding 2. Voorstel aan de raad Raadsstuk Onderwerp: Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie