NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961"

Transcriptie

1 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19 december 2002, aanvang 18.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W. van der Sluijs Griffier: de heer T.M. van Gorsel (interim-) Wethouders: de heer P.L. Barnhoorn de heer P. van Bockhove de heer G. van Duin de heer G.C. Duijndam De leden: mevrouw G.E. Admiraal (NT, afwezig op ) de heer A.R. Barnhoorn (NT) de heer A.W.M. Eijs (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) de heer J.A. Elvader (NT) de heer E. Hazenoot (NT) de heer J.H.J. Heus (NT) de heer A. Houwaart (ChristenUnie) de heer P.J.H. Koster (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) mevrouw T.J.M. Mornout - van Orsouw (CDA) de heer H. van Nes (NT, afwezig op ) de heer A.Th. van Rijnberk (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66, afwezig op ) de heer Th.B. Sweers (VVD) de heer G.A.R. Tummers (CDA) mevrouw C.M. Versteege - Wowijs (NT) mevrouw C.J.G. Vliet Vlieland - de Wit (CDA) mevrouw M.A. van der Vlugt (VVD, afwezig op ) de heer M. Wiersema (De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66) Afwezig: Verslag: de heer L.J. van Ast (NT) de heer D. van Rooijen (CDA) MatchWord Verslagbureau, Woerden

2 962 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Agenda: 01. Vragenuurtje 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 en 26 november 2002 alsmede een tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober Ingekomen stukken 04. Mededelingen 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking 06. Hamerstukken a. Jaarverslag Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 2001 (voorstelnr. 130) b. Benoeming van een lid en een plv. lid van de Programmaraad (voorstelnr. 131) c. Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (voorstelnr. 132) d. Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (voorstelnr. 133) e. Aanpak huiselijk geweld (voorstelnr. 134) f. Verhoging van de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ter ontwikkeling van het Wilhelminahofje (voorstelnr. 135) g. Herziening van het raadsbesluit dd. 24 september 2002 mbt de subsidiëring van sociale woningbouw aan de Van Leeuwenstraat e.o. (voorstelnr. 136) h. Grondaankopen aan de Zwarteweg tbv de realisatie van het Space Business Park (voorstelnr. 137) i. Eerste inventarisatie van bouwmogelijkheden in Noordwijk (voorstelnr. 138) j. Aanschaf van beheermodules voor de openbare verlichting en verkeersborden (voorstelnr. 139) k. Aanvullende voorstellen tbv het parkeerbeleid in Noordwijk aan Zee (voorstelnr. 140) 07. Instelling van een commissie, die het onderzoek naar de financiële situatie van de gemeente voorbereidt (voorstelnr. 141) 08. Bestuurlijke verzelfstandiging van het Northgo College (voorstelnr. 142) 09. Spoedaanvraag voor tijdelijke huisvesting van het Northgo College (voorstelnr. 143)

3 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Vaststelling van de huurtarieven 2003 voor sportaccommodaties (voorstelnr. 144) 11. Zevende en achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening en herziening van het Reglement op de Welstandscommissie (voorstelnr. 145) 12. Grondaankopen in het Middengebied (voorstelnr. 146) 13. Grondaankopen bij t Laantje (voorstelnr. 147) 14. Fusielening aan de VVV Noordwijk (voorstelnr. 148) 15. Beschikbaarstelling van kredieten en exploitatie-uitgaven tbv het integrale parkeerbeleid Noordwijk aan Zee (voorstelnr. 149) 16. Badplaatsontwikkeling (voorstelnr. 150) 17. Wijziging van diverse belastingverordeningen (voorstelnr. 151) 18. Beleidsverslag 2001 en Beleidsplan 2003 Abw, Ioaw en Ioaz (voorstelnr. 153) 19. Comptabiliteitsbesluiten (voorstelnr. 152) 20. Rondvraag De Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat mevrouw Admiraal en de heren Van Ast en Van Rooijen met kennisgeving afwezig zijn. Vervolgens wenst de heer Van Rijnberk (plv. Voorzitter) de Voorzitter geluk met diens komende benoeming tot burgemeester van Maarssen, waarna de Voorzitter hem daarvoor bedankt; hij geeft daarbij aan dat naast enige trots hem ook een weemoedig gevoel bekruipt. Daarna spreekt een drietal personen in. Als eerste spreekt mevrouw M. Lakeman (Stichting Vluchtelingenwerk Noordwijk) in; zij roept, nadat zij het volgende naar voren heeft gebracht, de raad op het lot van uitgeprocedeerde vluchtelingen ter harte te nemen, zijn verantwoordelijkheid te nemen, medemenselijkheid zwaarder te laten wegen dan papieren regelgeving, bestaande voorzieningen pas te beëindigen nadat een goede oplossing voor de problemen is gevonden, en zich hard te maken voor een specifiek algemeen pardon dan wel een zorgvuldig terugkeerproces te bepleiten: - velen maken zich zorgen over het lot van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die de komende tijd op straat dreigen te worden gezet; zo is afgelopen zaterdag in veel plaatsen in Nederland een nachtwake gehouden; verder heeft de VNG onlangs uitgesproken dat de toelating en uitzetting van vluchtelingen geen verantwoordelijkheid van de overheid is noch kan worden afgewenteld op individuele gemeenten of hulp- en andere

4 964 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd instellingen; - van de in Noordwijk woonachtige vluchtelingen leeft een beperkte groep in een uitzichtloze situatie; nadat zij lang aan het lijntje zijn gehouden, dreigen zij nu met terugwerkende kracht slachtoffer te worden van een verscherpt vreemdelingenbeleid; zoiets mag Noordwijk niet laten gebeuren; - de Stichting Vluchtelingenwerk bepleit al jaren een korte, heldere en rechtvaardige toelatingsprocedure; in de praktijk is daar echter bitter weinig van terechtgekomen; men leek te accepteren dat vluchtelingen in een martelende onzekerheid werden gehouden; - terugkeer is minder eenvoudig als het lijkt; soms weigert hun land van herkomst hen terug te nemen en soms is terugkeer voor hen onveilig; verder blijft het altijd de vraag of terugkeer hen nog enige toekomst biedt; hen een ongewisse toekomst in het vooruitzicht stellen, is dan een dubieuze oplossing; - in Noordwijk gaat het om zowel alleenstaanden als gezinnen; verder is hun algemene levenssituatie schrijnend; desondanks hebben velen zich staande weten te houden; daarnaast maakt het feit dat de overheid hen niet op eventuele terugkeer heeft voorbereid, het onaanvaardbaar de handen nu van de betreffende groep af te trekken. Verder roept zij in concreto de raad op een op dit punt ontwikkeld voorstel aandachtig te bestuderen en te agenderen voor de volgende raadsvergadering. Hierna licht mevrouw A. Alibegovic, een Servisch Bosnische analiste, gehuwd met een ingenieur, die bijna negen jaar geleden voormalig Joegoslavië is ontvlucht, op soms emotionele wijze haar huidige situatie toe; centraal daarin staat dat haar asielaanvraag verkeerd is behandeld en dat zij tussen twee verschillende wetten in valt. Verder heeft zij van het begin af aan geprobeerd om zoveel mogelijk te integreren; Nederlands is inmiddels hun tweede taal geworden. Een generaal pardon is voor haar van levensbelang. Zij roept de raad op als mens over haar situatie te oordelen. De Voorzitter wijst er vooruitlopend op de uiteindelijke instemming van de Tweede Kamer in een algemene reactie op dat de problematiek inmiddels lijkt te zijn ontdaan van haar scherpe kanten; het ziet er daarom naar uit dat mensen niet domweg aan hun lot moeten worden overgelaten. Als tweede plaatst de heer V.S.J.M. Salman de volgende kritische kanttekeningen bij voorstelnr. 146 (Grondaankopen in het Middengebied):

5 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd geen enkele politieke partij bepleit bebouwing van het Middengebied; sterker nog, een collegepartij wil de bollenteelt versterken om daardoor het gebied open te houden; verder is er nog een uitstekend initiatiefvoorstel van de fracties van De Progressieve Combinatie PvdA/GL/D66 en het CDA; - kan de gemeente straks bouwen wanneer zij bebouwing wil? Weliswaar valt straks het gebied binnen de rode contour, maar rust daarop een middengroene bestemming; het heeft dus niet een woonbestemming; bovendien is het nog maar de vraag of die rode contour er ook daadwerkelijk komt; - beschermende maatregelen zijn mooi, maar daartoe had ook gebruik kunnen worden gemaakt van de verbeterde Wet voorkeursrecht gemeenten; - het totale aankoopbedrag is financieel bezien onverantwoord, zeker wanneer burgers en bedrijven met aanzienlijk hogere belastingen worden geconfronteerd; - in feite bezondigt de gemeente zich aan speculatie; - alles overziende is de beste oplossing uit te spreken dat het mooie gebied nooit mag worden bebouwd en om het gebied een agrarische bestemming tbv de bollenteelt te geven. Als laatste spreekt de heer J. Deurman (omwonende van het Northgo College) in mbt voorstelnr. 143 (Plaatsing van noodlokalen); voortbordurend op in april 1990 uitgesproken woorden stelt hij, nadat hij herinnerd heeft aan het op 21 september 1991 genomen raadsbesluit het totaalaantal leerlingen te fixeren op , vast dat destijds een verkeerd besluit is genomen en dat al die jaren nooit naar de omwonenden is geluisterd; hij maakt daarom bezwaar tegen de voorgestelde uitbreiding. Verder vraagt hij waar het rapport is, dat uitgesproken zorgen over de veiligheid van de leerlingen deelt, en herinnert hij aan de uitspraak dat met een verdere uitbreiding, na plaatsing van vijf noodlokalen, prudent zou worden omgegaan; ook nu blijkt zo n toezegging niets waard te zijn. Daarnaast stelt hij dat de voorgestelde tijdelijke uitbreiding weggegooid geld is, en betwijfelt hij of op termijn niet toch geknabbeld zal worden aan het ooit vastgestelde maximumaantal leerlingen. 01. Vragenuurtje De fractie van de VVD stelt mbt in de Peterhof verblijvende huurders, die van het bouwrijp maken veel overlast hebben ondervonden, de volgende vragen:

6 966 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd voelt de gemeente zich als verhuurder verantwoordelijk om het betreffende pand zo goed mogelijk bewoonbaar te houden? - is na 1 april as. voorzien in vervangende woonruimte? Of zijn daar afspraken over gemaakt? Wethouder Duijndam beantwoordt de vragen als volgt: - als verhuurder is de gemeente verantwoordelijk voor aangerichte schade; de woning is alleen niet verhuurd, maar beschikbaar gesteld; - de geleden schade wordt verhaald op de aannemer; - de bewoners kunnen zich als starter inschrijven voor vervangende woonruimte, Zij krijgen geen voorkeursbehandeling; - de bewoners betalen slechts gas, water en elektriciteit (al wordt deze op dit moment blijkbaar niet geleverd); - het lijkt het beste dat de bewoners, waarvan er één werkt bij de gemeente, over een en ander direct contact opnemen met de gemeente. 02. Besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 en 26 november 2002 alsmede een tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober 2002 De Besluitenlijst van 12 november 2002 wordt met inachtneming van de volgende wijziging vastgesteld: - achter het woord omdat onder het vierde gedachtestreepje van de Algemene beschouwing van de fractie van Noordwijk Totaal wordt het woord ook ingevoegd. Nav de Besluitenlijst vraagt de fractie van Noordwijk Totaal aandacht voor de voorwaarden, waaronder een invalidenparkeerkaart wordt verstrekt; zij wijst er daarbij op dat in tegenstelling tot wat de fractie van het CDA dacht, die parkeerkaart niet duurder is geworden omdat gewezen wordt op de mogelijkheid van een inkomenstoets. Verder informeert de fractie van de VVD of in elk geval de insprekers zijn geïnformeerd over wat tijdens de Begrotingsraad is besloten wethouder Van Duijn antwoordt dat hierover een conceptbrief is opgesteld, die vooraf aan de fractievoorzitters ter inzage zal worden gegeven en vraagt zij alsnog een Afsprakenlijst toe te voegen en hoe het overleg met Katwijk verloopt; mbt dit laatste antwoordt de Voorzitter, zonder zich te binden aan enigerlei termijn, dat dit goed verloopt. De Besluitenlijst van 26 november 2002 wordt met inachtneming van de volgende wijziging vastgesteld: - achter het woord verstrekte in de samenvatting van de inbreng van de

7 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd fractie van Noordwijk Totaal onder agendapunt 6a wordt het woord subsidie ingevoegd. Nav de Besluitenlijst van 26 november 2002 antwoordt wethouder Barnhoorn de fractie van Noordwijk Totaal dat de treurwilg bij het Westeinde totaal vermolmd bleek te zijn en daarom niet kon worden behouden, maar door een nieuwe zal worden vervangen. Het tekstvoorstel voor de Besluitenlijst van 24 oktober 2002 wordt conform vastgesteld. 03. Ingekomen stukken LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN VOOR DE VERGADERING VAN DE RAAD OP 17 december Brief van Camper Club Nederland d.d. 20 november 2002 betreffende Verzoek aandacht Campers ADVIES: Brief beantwoorden in de volgende trant: Noordwijk heeft veel campings. Er zijn voldoende mogelijkheden om met een camper te overnachten. In het verleden is nadrukkelijk besloten dat wildkamperen ongewenst is. Tegen wildkamperen moest in het verleden al vaak handhavend worden opgetreden. Indien dit op enige plek binnen de gemeente Noordwijk wordt toegestaan, kan dit weer leiden tot ongewenste wildgroei. 2. Brief van Bond tegen Vloeken d.d. 21 november 2002 Betreffende Waarden en Normen. ADVIES: Ter kennisname afdoen. Afdoening in handen stellen college. 3. Brief van Gemeente Bernheze d.d. 15 november 2002 betreffende Motie inzake vergoeding Tweede Kamerverkiezingen. ADVIES: De motie ondersteunen

8 968 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Brief van de MareGroep i.o. d.d. 20 november 2002 betreffende Fusieproces t Heem/Het Spektrum. ADVIES: De Raad heeft op 29 oktober besloten een brief van de gemeenteraadsfractie BV Katwijk inzake problemen rond het fusie proces van de MareGroep ter beantwoording voor te leggen aan de directie van de MareGroep. Bijgaande ingekomen brief is de beantwoording van de directie van de MareGroep op de gestelde vragen. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de inhoud van deze brief. De fractie van BV Katwijk en gemeenteraad van Katwijk zijn inmiddels op de hoogte van de inhoud van deze brief. 5. Brief van de Provincie Zuid-Holland d.d. 13 november 2002 betreffende Samenvatting Provinciaal Economisch Beleid. ADVIES: De brief komt met een korte notitie aan de orde in de commissie EZIM. 6. Brief van de Provincie Zuid-Holland d.d. 29 november 2002 betreffende vooraankondiging conferentie Integrale Veiligheid 23 januari ADVIES: In dit stadium ter kennisname, vertegenwoordiging uit college en gemeenteraad aanwijzen. Afdoening in handen stellen college. 7. Brief van het Ministerie van VROM d.d. 21 november 2002 betreffende Gemeentelijk Klimaatbeleid. ADVIES: Voor kennisgeving aannemen. 1. Brief van Camperclub Nederland dd. 20 november 2002, waarin aandacht wordt gevraagd voor campers De fractie van de ChristenUnie stelt voor op basis van afspraken met campingbeheerders binnen Noordwijk enige passantenplaatsen te realiseren; de Voorzitter antwoordt dat bepaalde campings bereid zijn op basis van een voorafgaande reservering dergelijke plaatsen open te houden; het probleem is echter dat bepaalde camperbezitters hun wagens gewoon op de weg zetten en niet verder rijden. De fractie van de VVD vraagt aan een eventueel antwoord aan de Camperclub een lijst van Noordwijkse campings, waar camperbezitters terechtkunnen, toe te voegen; zij wil niet dat het opgeheven vingertje

9 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd wordt opgestoken; de Voorzitter wijst op informatie, die de VVV ongetwijfeld zal kunnen geven. 2. Brief van de Bond tegen het vloeken dd. 21 november 2002 inzake waarden en normen De fractie van de ChristenUnie betuigt steun aan de brief; niet alleen taalverruwing, maar ook vloeken kan veel mensen onnodig kwetsen. Vervolgens keurt zij af dat de gemeente op zondag brieven laat bezorgen; ook voor veel Noordwijkers heeft de zondag nog steeds een bijzondere betekenis. 3. Brief van de gemeente Bernheeze dd. 15 november 2002 betreffende een motie inzake het vergoeden van kosten, voortvloeiend uit de Tweede Kamerverkiezingen De fractie van het CDA spreekt zich tegen ondersteuning van de motie uit; het gaat haar te ver in een unieke situatie direct geld te claimen. De fractie van de ChristenUnie steunt daarentegen de motie. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de motie te steunen; de fractie van het CDA wordt geacht te hebben tegengestemd. De fractie van Noordwijk Totaal merkt op een tweetal ingekomen stukken op de lijst te hebben gemist; de Voorzitter zegt toe deze op de lijst voor de volgende raadsvergadering te zullen plaatsen. 04. Mededelingen De Voorzitter meldt de ontvangst van een ontslagbrief van het raadslid Barnhoorn; de geloofsbrieven van diens opvolger worden tijdens de volgende raadsvergadering onderzocht, waarna deze direct kan worden beëdigd. Er zijn geen mededelingen. 05. Intergemeentelijke samenwerking a. Actuele ontwikkelingen op het gebied van de intergemeentelijke samenwerking b. Lijst van ingekomen stukken mbt de intergemeentelijke samenwerking

10 970 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Er zijn geen ingekomen stukken. 06. Hamerstukken a. Jaarverslag Commissie Bezwaar- en Beroepschriften 2001 (voorstelnr. 130) Bijgaande stukken: - het jaarverslag van de commissie bezwaar- en beroepschriften 2001 Ter inzage gelegde stukken: - geen Op grond van de verordening bezwaar- en beroepschriften biedt de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften u haar jaarverslag over 2001 aan. De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften constateert een lichte daling van het behandelde aantal bezwaarschriften in haar beide kamers. Daarnaast vraagt de commissie met name aandacht voor de volgende punten: De commissie constateert dat de afdoening van bezwaarschriften de wettelijke termijnen zeer regelmatig verre overschrijdt. Zij dringt aan op snellere besluitvorming bij besluiten op bezwaar. Op dit punt zijn binnen de Gemeente Noordwijk afspraken gemaakt over versnelling van de procedure. Zelf zal de commissie de voortgang van lopende zaken nauwkeuriger gaan volgen. Vergeleken met het jaar 2000 is het in 2001 niet meer voorgekomen dat het college verstek liet gaan bij hoorzittingen. Daar staat tegenover dat het voorkwam dat de verwerend ambtenaar nauwelijks op de hoogte was van de voorliggende zaak. De commissie is opgevallen dat met enige regelmaat onduidelijk is wat in een bezwaarzaak de aan het bestreden besluit ten grondslag liggende regelgeving of beleid (of bestemmingsplan) is. Op dit punt zijn de aangeleverde dossiers voor verbetering vatbaar. De commissie voor Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden kan zich met het voorstel verenigen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 980 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2002, nr. 130; besluit: dat zij heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2001 van de commissie bezwaaren beroepschriften De fractie van de ChristenUnie vraagt het Jaarverslag voortaan, net zoals vroeger gebeurde, te voorzien van een legenda van de doorlooptijden; de Voorzitter spreekt in een reactie uit dat daar in het Burgerjaarverslag aandacht aan wordt besteed. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. b. Benoeming van een lid en een plv. lid van de Programmaraad (voorstelnr. 131) Bijgaande stukken: - geen Ter inzage gelegde stukken: - geen In uw vergadering van 20 oktober 1998 hebt u besloten tot vaststelling van de Verordening Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek. Deze verordening regelt de instelling van een gezamenlijke Programmaraad ten behoeve van het gekoppelde kabelnet, zoals geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling CAI Bollenstreek. Bij de vaststelling van de verordening is afgesproken dat de zes deelnemende gemeenten ieder afzonderlijk de werving van de leden en de plaatsvervangende leden van de Programmaraad voor hun rekening zouden nemen. In verband met het behouden van opgebouwde deskundigheid stelt de Programmaraad voor de leden van de Programmaraad te herbenoemen. Volgens artikel 6, lid 1 van de verordening Programmaraad Bollenstreek is dit één keer mogelijk. De plaatsvervangende leden worden via een gezamenlijke advertentie geworven. Omdat op de advertentie die in april 2002 is geplaatst, geen reactie zijn ontvangen, is op 25 september opnieuw geworven. Hierop hebben zich twee kandidaten

21 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd aangemeld. Inmiddels hebben wij gesprekken gevoerd met de twee kandidaten en heeft afstemming plaatsgevonden met de Programmaraad teneinde de gewenste (regionale) pluriformiteit van de Programmaraad te waarborgen. Ten behoeve van de vervulling van de functie van lid van de Programmaraad namens de Gemeente Noordwijk, dragen wij voor mevrouw L.M. Kramer-Crama te (her)benoemen. Ten behoeve van de vervulling van de functie van plaatsvervangend lid van de Programmaraad namens de gemeente Noordwijk dragen wij voor de heer Th.A.L. van der Ploeg. Krachtens artikel 5, lid 2, van de Verordening Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek dienen het lid en het plaatsvervangend lid door uw raad te worden benoemd. Voorgesteld wordt om mevrouw L.M. Kramer-Crama en de heer Th.A.L. van der Ploeg respectievelijk te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van de Programmaraad kabeltelevisie en radio Bollenstreek. De commissie voor Onderwijs, Seniorenbeleid en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2002, nr. 131; besluit: 1. mevrouw L.M. Kramer-Crama, woonachtig te Noordwijk, te benoemen tot lid namens de gemeente Noordwijk in de Programmaraad kabeltelevisie en -radio Bollenstreek; 2. de heer Th.A.L. van der Ploeg, woonachtig te Noordwijk, te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de Gemeente Noordwijk in de Programmaraad kabeltelevisie en -radio Bollenstreek. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel beslist. c. Onderwijshuisvestingsprogramma 2003 (voorstelnr. 132) Bijgaande stukken: - 2 bijlagen

22 982 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd Ter inzage gelegde stukken: - Diverse aanvragen van de desbetreffende schoolbesturen Inleiding Per 1 januari 1997 is de Wet decentralisatie onderwijshuisvesting in werking getreden. Met deze wet is geregeld dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de adequate huisvesting van het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voorgezet onderwijs in de gemeente. Hiertoe is de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs (VVHO) door de raad vastgesteld. In deze plaatselijke verordening, gebaseerd op de modelverordening van de VNG, zijn door de gemeente Noordwijk de regelingen voor de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting vastgelegd, alsmede de procedure van de aanvragen ten behoeve van onderhoud, vervanging en nieuwbouw van schoolgebouwen. De VVHO is tot stand gekomen na op overeenstemming gericht overleg met de Noordwijkse schoolbesturen. De gemeente Noordwijk heeft de staat van onderhoud van de schoolgebouwen en de gemeentelijke gymnastieklokalen laten vastleggen in een meerjaren onderhoudsraming. Zowel van die onderdelen van de huisvesting, waarvan het onderhoud op basis van de regelgeving ten laste komt van het bevoegde gezag, als ook van die onderdelen die ten laste komen van de gemeente als lokale overheid. Voor het onderhoud van de schoolgebouwen wordt jaarlijks een bedrag geraamd ter hoogte van ,00, ten behoeve van het onderhoudsfonds onderwijshuisvesting. De gemeente heeft door PKB-Bouwadviseurs een meerjarenonderhoudsplanning laten opstellen, waarin de onderhoudswerkzaamheden en de daarvoor te verwachten kosten voor een periode tot en met 2026 in kaart zijn gebracht. Met de schoolbesturen is afgesproken dat alleen die extra werkzaamheden nog worden aangevraagd, die niet in de PKB-onderhoudsramingen voorkomen, maar die wel voor rekening van de gemeente zouden moeten komen. In de VVHO zijn termijnen vastgesteld voor de afhandeling van de huisvestingsaanvragen van de schoolbesturen. De uiterste behandelingstermijn van de huisvestingsaanvragen voor het jaar 2003 is 31 december De toe te kennen voorzieningen worden in het huisvestingsprogramma 2003 opgenomen. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden opgenomen in het huisvestingsoverzicht. Neemt de gemeenteraad voor die datum geen besluit, dan dienen alle aanvragen van rechtswege te worden gehonoreerd. De aanvragen In het kader van de VVHO hebben 5 scholen bij de gemeente huisvestingsaanvragen voor het jaar 2003 ingediend. Het betreft aanvragen van De Jutter, Wakersduin, De Schapendel, Hoffenne en Vierboet. Een aantal aanvragen is

23 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd echter al opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan, waarvan uitvoering reeds in voorbereiding is of in 2003 in uitvoering zal worden genomen. De Jutter De directie heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het verhelpen van daklekkage (Uitvaltij); 2. het aanbrengen van anti-klimvoorzieningen aan de hemelwaterafvoeren; 3. het repareren van houtrot in de kozijnen (Uitvaltij); 4. het sluitbaar maken van de toegangsdeur (Uitvaltij); 5. het repareren van de overkapping boven de voordeur (Uitvaltij); 6. het vernieuwen van de alarminstallatie. De voorzieningen onder 1, 3 en 5 zijn opgenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan. Voor een deel zijn de werkzaamheden reeds in uitvoering genomen. Andere onderhoudswerkzaamheden worden in het voorjaar van 2003 getroffen. Het aanbrengen van enkele anti-klimvoorzieningen (2), alsmede de aanschaf van een nieuwe alarminstallatie (6) vallen onder het regulier onderhoud van het bevoegd gezag. Het niet sluitbaar zijn van de voordeur (4) is aanwijsbaar veroorzaakt door achterstallig onderhoud van het schilderwerk. De deur is al enkele jaren geleden pas geschaafd, maar herstel van het schilderwerk is nooit uitgevoerd. De gevolgschade die hier uit voortgekomen is komt voor rekening van het bevoegd gezag. Deze verzoeken vindt u terug op het huisvestingsoverzicht. Wakersduin Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het repareren van houtrot in de voorgevel; 2. het dichten van gaten in de voorgevel; 3. vochtplekken in het plafond, wat wijst op daklekkages; 4. het vernieuwen van het keukenblok; 5. het schilderwerk van de voorgevel; 6. het dichten van gaten van de oude zonwering; 7. het opknappen van scheuren in de buitengevel nabij de brandtrap; 8. het repareren van een scheur in betonband nabij de fietsenstalling; 9. het repareren van de dakbedekking boven het nieuwbouwgedeelte; 10. het opknappen van de dakranden ter hoogte van de Marijkestraat; 11. boeidelen luifel boven de ingang Beatrixlaan vervangen; 12. boeidelen luifel boven de ingang Albert Verweystraat vervangen. De gevraagde voorzieningen onder 1, 2, 8, en 11 komen reeds voor in het meerjarenonderhoudsplan. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2003 worden uitgevoerd. Plaatselijke lekkages (3) worden gerekend tot het regulier onderhoud, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het vervangen van een keukenblok (4) en het buitenschilderwerk van de voorgevel (5) vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het dichten

24 984 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd van gaten van de oude zonwering (6) is dezelfde voorziening als verwoord onder (2) en komt derhalve te vervallen. De scheuren in de muur nabij de brandtrap (7) zijn reeds hersteld. Het repareren van de dakbedekking boven het nieuwbouwgedeelte (9) wordt gerekend tot het regulier onderhoud, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het opknappen van de dakranden ter hoogte van de Marijkestraat (10) berust op een misverstand. Bedoeld wordt de voorziening onder (9). Deze voorzieningen komen derhalve van gemeenteweg niet voor vervanging in aanmerking. De boeidelen boven de ingang aan de Albert Verweystraat (12) zijn nog in redelijke staat. Vervanging van deze delen wordt voor 2004 niet noodzakelijk geacht. Deze verzoeken vindt u terug op het huisvestingsoverzicht. De Schapendel 1. het herstellen van het voegwerk van de gevel aan de tuinzijde; 2. het plaatselijk ophalen van de bestrating nabij de fietsenstalling en op het speelterrein. Deze voorzieningen worden meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan Hoffenne Het schoolbestuur heeft een aanvraag ingediend voor de volgende onderdelen: 1. het vervangen van diverse panelen naast kozijnen; 2. het vervangen van diverse panelen boven de dakbedekking; 3. het vervangen van diverse boeiboorden; 4. het vervangen van multiplex plaatswerk tussen de kozijnen; 5. het plegen van vervangend onderhoud aan de boeiboorden op dakniveau; De voorzieningen onder 1, 2, 3,4 en 5 worden meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan Vierboet Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het repareren van de dakbedekking boven de lerarenkamer. Aan de geconstateerde lekkages ligt een bouwtechnisch gebrek ten grondslag. Deze voorziening wordt meegenomen in het gemeentelijk onderhoudsplan. Resumerend stellen wij u voor het programma en het overzicht onderwijshuisvesting 2003 vast te stellen, zoals hier aan u wordt voorgelegd. De aan het programma onderwijshuisvesting 2003 geraamde uitgaven voor een totaalbedrag van ,60 (zie bijlage) worden volledig gedekt uit de onderhoudsvoorziening onderwijsgebouwen. Het OLON heeft hierover op 20 november 2002 een op overeenstemming gericht overleg gevoerd. Het verslag van dit overleg ligt bij de achterliggende stukken ter

25 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd inzage. De commissie voor Onderwijs, Seniorenbeleid en Welzijn kan zich met het voorstel verenigen. Programma 2003 Onderwijshuisvesting De Jutter Wakersduin fietsenstalling; 1. het verhelpen van daklekkage (Uitvaltij) 3. het repareren van houtrot in de kozijnen (Uitvaltij); 5. het repareren van de overkapping boven de voordeur (Uitvaltij); 1. het repareren van houtrot in de voorgevel; 2. het dichten van gaten in de voorgevel; 8. het repareren van een scheur in betonband nabij de 11. boeidelen luifel boven de ingang Beatrixstraat vervangen De Schapendel 1. het herstellen van het voegwerk van de gevel aan de tuinzijde; 2. het plaatselijk ophalen van de bestrating nabij de fietsenstalling en op het speelterrein. Hoffenne Vierboet 1. het vervangen van diverse panelen naast kozijnen; 2. het vervangen van diverse panelen boven de dakbedekking; 3. het vervangen van diverse boeiboorden; 4. het vervangen van multiplex plaatswerk tussen de kozijnen; 5. het plegen van vervangend onderhoud aan de boeiboorden op dakniveau; repareren van de dakbedekking boven de lerarenkamer Overzicht 2003 onderwijshuisvesting Jutter Wakersduin brandtrap; 2. het aanbrengen van anti-klimvoorzieningen aan de hemelwaterafvoeren; 4. het sluitbaar maken van de toegangsdeur (Uitvaltij); 6. het vernieuwen van de alarminstallatie. 3. vochtplekken in het plafond, wat wijst op daklekkages; 4. Het vernieuwen van het keukenblok; 5. het schilderwerk van de voorgevel; 6. het dichten van gaten van de oude zonwering; 7. het opknappen van scheuren in de buitengevel nabij de

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 260302 229 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 26 maart 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: de heer J.W.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie