1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:"

Transcriptie

1 Servicevoorwaarden: eindgebruikersovereenkomst Laatst bijgewerkt op 1 maart 2014 BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN DE ENTITEIT CITRIX ZOALS AANGEGEVEN IN SECTIE 9 HIERONDER. DOOR DE TOEGANG TOT EN/OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD DAT HIJ ALS NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON GEBONDEN IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing: 1.1. Overeenkomst verwijst naar de eindgebruikersovereenkomst en de servicebeschrijvingen of andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen Citrix verwijst naar de toepasselijke entiteit(en) van Citrix zoals aangegeven in Sectie 9 van deze overeenkomst Klant verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een uitgevoerde order een service heeft besteld bij Citrix of een bevoegde reseller van Citrix en die gerechtigd is om de services te gebruiken conform de voorwaarden in deze overeenkomst Klantinhoud verwijst naar de gegevens die de klant of diens gebruikers doorgaans in de vorm van bestanden en documenten voor opslag en/of overdracht naar derden, uploaden naar het serviceaccount van de klant Ingangsdatum verwijst naar de datum waarop de services van Citrix worden geactiveerd Inbreukvordering verwijst naar elke vordering, rechtszaak of procedure tegen een klant op grond van een aantijging dat de services, die in overeenstemming met deze overeenkomst door Citrix worden geleverd en door de klant worden gebruikt, inbreuk maken op een octrooi of copyright of een handelsgeheim van derden schenden Order verwijst naar een inkooporder of een ander bestelformulier dat bij Citrix of een bevoegde reseller van Citrix wordt ingediend om services te bestellen onder de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst Privacybeleid verwijst naar het toepasselijke privacybeleid voor de service dat kan worden bekeken door in de toepasselijke servicebeschrijving te klikken op de koppeling "Privacybeleid" Services verwijst naar de algemeen beschikbare services die Citrix aan de klanten verstrekt overeenkomstig de beschrijving in de toepasselijke servicebeschrijving, inclusief de software voor eindgebruikers die met de service wordt geleverd. Citrix kan de services te allen tijde naar eigen goeddunken bijwerken en mogelijk zijn niet alle services die in de servicebeschrijvingen worden vermeld, beschikbaar voor alle klanten Servicebeschrijving verwijst naar de specifieke servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de services die de klant op de order heeft geselecteerd, zoals aangegeven in en hierin ter referentie opgenomen Abonnementskosten of servicekosten verwijst naar de kosten die de klant gedurende de abonnementsperiode moet betalen voor het gebruik van en de toegang tot de services Abonnementsperiode verwijst naar de in de order aangegeven periode gedurende welke

2 de klant op de services is geabonneerd. 2. Rechten en beperkingen voor de klant Toegang voor de klant. Na betaling van alle toepasselijke abonnementskosten mag de klant gedurende de abonnementsperiode van deze overeenkomst overeenkomstig de daarin vastgelegde bepalingen, toegang hebben tot en gebruik maken van de geboden services. Als de klant in verband met deze services, software van Citrix moet downloaden en installeren, zal Citrix de klant in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, een beperkte, persoonlijke niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare gebruikslicentie voor deze software geven. De klant kan (technische) ondersteuning voor de services krijgen via de ondersteuningswebsite, die bereikbaar is via de bijbehorende koppeling in de toepasselijke servicebeschrijving Reverse-engineering. Behalve in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, mag de klant de geleverde software voor de services en/of andere onderdelen van de technologie van Citrix niet aanpassen, verspreiden, gebruiken om afgeleide producten voor te bereiden, onderwerpen aan reverse-engineering of reverse-assembling, noch demonteren, decompileren of anderszins proberen te ontcijferen Gebruik door de klant. De klant zal de services niet benaderen en/of gebruiken (i) op een wijze die leidt tot misbruik of materiële storingen van de netwerken, beveiligingssystemen, services en/of websites van Citrix, (ii) voor het overbrengen van mededelingen of materialen waarvan de inhoud onjuist, intimiderend, bedreigend, onbetamelijk, obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig is, (iii) op een wijze die in strijd is met privacyrechten, (iv) op een wijze die een inbreuk vormt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten, (v) voor frauduleuze of onwettige doelen, en/of (v) op een wijze die anderszins in strijd is met het beleid van Citrix of de toepasselijke wetten, verordeningen en regelgevingen. Verder mag de klant de services niet gebruiken voor het opnemen van telefoongesprekken zonder dat de betrokken personen en deelnemers hiervan in kennis zijn gesteld. Concurrerende klanten mogen de services niet direct of indirect gebruiken voor competitieve benchmarking of andere concurrentieanalyses. Citrix heeft geen verplichting tot het monitoren van de services of het gebruik ervan door de klant, noch tot het bewaren van de inhoud van gebruikerssessies. De klant zelf is verantwoordelijk voor het gebruik van de services door zijn gebruikers en voor alle activiteiten van welke aard dan ook die plaatsvinden via diens account. Met uitzondering van inbreukvorderingen gaat de klant ermee akkoord dat Citrix gevrijwaard blijft van elke aansprakelijkheid en/of vordering van derden als gevolg van het gebruik van de services door de klant. De klant zal de services gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid en het antispambeleid van Citrix Wederverkoop. De klant zal de services of de software die in verband met de services wordt geleverd, niet verhandelen, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins doorverkopen aan derden Geen vertegenwoordiging door klant. De klant noch diens medewerkers, vertegenwoordigers en bevoegde gebruikers van de services via diens account, mogen enige toezegging doen in verband met Citrix, de services of deze overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat Citrix fungeert als garantiegever of medeverkoper van de producten en/of services van de klant) Beperkte verlening van rechten. Er worden hieronder geen andere rechten aan de klant verleend dan de rechten die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld. 3. Duur en beëindiging Duur. De gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst gaan van kracht op de ingangsdatum en blijven dat verder gedurende de abonnementsperiode.

3 3.2. Beëindiging met reden. Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen via een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (i) als de andere partij niet voldoet aan een van de wezenlijke verplichtingen uit deze overeenkomst en deze schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de niet-schendende partij heeft hersteld, of (ii) als de andere partij insolvabel wordt of failliet gaat, wordt geliquideerd of ontbonden, of vrijwel al zijn activiteiten beëindigt. Wanneer de klant een van de bepalingen in Sectie 2 ( Rechten en beperkingen voor de klant ) schendt, kan Citrix deze overeenkomst bovendien direct beëindigen door de klant hiervan schriftelijk in kennis te stellen Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de klant direct over gaan tot het beëindigen van (i) elke toegang tot en elk gebruik van de services en de software die in verband daarmee is geleverd, en (ii) elke representatie van hem als gebruiker van de services. Citrix zal het account van de klant bij beëindiging direct uitschakelen. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enig verlies voortvloeiend uit de beëindiging van deze overeenkomst in overeenstemming met deze Sectie 3, op voorwaarde evenwel dat de beëindiging van deze overeenkomst geen invloed heeft op eventuele bestaande vorderingen voorafgaand aan de beëindiging. De toepasselijke definities, gebruiksbeperkingen, intellectuele-eigendomsrechten, uitsluiting van garantie, beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstsluitende partijen en toepasselijke aanvullende voorwaarden die worden vermeld in Sectie 10, blijven voortbestaan nadat deze overeenkomst is beëindigd of komen te vervallen. 4. Klantinhoud. De klant behoudt alle rechten op alle klantinhoud. Citrix zal geen gegevens, inhoud, informatie of materiaal behorend tot de klantinhoud in eigendom nemen of licentiëren. Citrix zal geen klantinhoud weergeven, openen of verwerken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van services aan de klant en diens gebruikers, op aanwijzen of instructie van de klant en diens gebruikers (bijvoorbeeld in de context van ondersteuningsverzoeken) en voor zover vereist volgens deze overeenkomst, het beleid van Citrix, en/of de toepasselijke wetgeving. Citrix en de klant zullen redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen treffen om de klantinhoud te beveiligen conform de industriestandaarden. De klant is als enige verantwoordelijk voor de configuratie van zijn serviceaccount en voor de configuratie, werking, prestatie en beveiliging van zijn apparatuur, netwerken en overige computerbronnen, waaronder de gateways en andere apparaten en netwerken die worden gebruikt om verbinding te maken met de services. De klant dient een actuele kopie van de klantinhoud te bewaren buiten de services om. De klant zal voldoen aan alle wetgeving inzake het intellectueel eigendom van de klantinhoud en aan de geldende wettelijke verplichtingen die de klant heeft als zijnde verantwoordelijk voor de verzending of opslag van klantinhoud via de services. Meer in het bijzonder zal de klant de relevante personen en/of deelnemers conform de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten voorzien van alle vereiste informatie en kennisgevingen, en indien nodig de betrokken personen en/of deelnemers overeenkomstig deze wetten om toestemming vragen of in dat verband keuzes bieden. De klant zal geen beschermde gezondheidsinformatie (protected health information, PHI) toevoegen aan of opslaan in de services, tenzij de klant Citrix daar minimaal (30) dagen van tevoren over heeft geïnformeerd via en de toepasselijke PHI Service heeft aangeschaft, indien dit product niet behoort tot de bestaande service van de klant, en in welk geval het gebruik van de beschermde gezondheidsinformatie wordt geregeld door de gepubliceerde Business Associate Agreement (BAA) op die hierin ter referentie is opgenomen. Mogelijk zijn er aanvullende kosten van toepassing op het product PHI Service. Citrix kan de BAA naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds bijwerken, waarna de bijgewerkte versie (voorzien van de datum 'laatst bijgewerkt') op de website kan worden bekeken. In deze sectie worden de exclusieve verplichtingen van Citrix met betrekking tot klantinhoud vermeld. 5. Eigendomsrechten. Met uitzondering van de beperkte abonnementsrechten die hierin worden verleend, wordt aan de klant geen recht, aanspraak of belang overgedragen voor de services, noch voor de systeemgegevens die nodig zijn voor levering van de services, noch voor andere software die in dit verband wordt geleverd, met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten ter zake. De klant erkent dat Citrix of haar licentiegevers eigenaar blijven van alle rechten, aanspraken en

4 belangen inzake de services en de daarmee verbonden systeemgegevens en software, inclusief, maar niet beperkt tot, alle daarmee verband houdende aanpassingen, uitbreidingen, afgeleide werken, configuraties, vertalingen, upgrades en interfaces. 6. GARANTIE. CITRIX GARANDEERT DAT ALLE VIA DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SERVICES OP EEN PROFESSIONELE MANIER WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INDUSTRIESTANDAARDEN. CITRIX GARANDEERT DAT ALLE VIA DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SOFTWARE IN GROTE LIJNEN FUNCTIONEERT IN OVEREENSTEMMING MET DE DOCUMENTATIE DIE DOOR CITRIX IS GEPUBLICEERD EN BIJ DE SOFTWARE OF SERVICES WORDT GELEVERD. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CITRIX EN DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT ONDER DEZE GARANTIE, IS HET NAAR EIGEN INZICHT VAN CITRIX EN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HERSTELLEN VAN DE SERVICE EN/OF VERVANGEN VAN DE SOFTWARE IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN IN DEZE GARANTIE, DAN WEL DE SERVICE(S) EN DEZE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN EN DAARBIJ EEN EVENREDIGE RESTITUTIE TE VERLENEN VAN EVENTUEEL VOORAF BETAALDE ABONNEMENTSKOSTEN VANAF DE PERIODE VAN NIET-NALEVING TOT HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, WIJST CITRIX HIERBIJ ALLE ANDERE, AL DAN NIET EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, INCLUSIEF DIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, KWALITEITSVOLDOENING, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. CITRIX BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES (INCLUSIEF SOFTWARE) VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, ACTUEEL EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN MOGEN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET WORDEN UITGESLOTEN. DERHALVE ZIJN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN IN SOMMIGE GEVALLEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. 7. Vrijwaring Verweer of schikking bij vorderingen. Conform Sectie 7.2 en 7.3 hieronder zal Citrix de klant vrijwaren en verdedigen tegen elke inbreukvordering tegen de klant, op voorwaarde dat de klant Citrix tijdig op de hoogte stelt van de inbreukvordering zodat Citrix geen nadelige gevolgen van een verlate kennisgeving ondervindt. Citrix zal een redelijke vergoeding geven voor de advocaatkosten, gerechtskosten en schade die uiteindelijk voortvloeien uit die inbreukvordering, alsmede voor de redelijke kosten inzake de schikking die Citrix treft bij inbreukvorderingen. Citrix heeft de volledige zeggenschap over de verdediging of schikking van een inbreukvordering en vraagt de klant redelijke medewerking te verlenen bij de verdediging ervan. Citrix betaalt de klant een redelijke vergoeding voor de kosten die hij voor deze medewerking moet maken Herstel van inbreuk. Wanneer Citrix een kennisgeving van een inbreukvordering ontvangt en een verbodsactie op het gebruik van de in deze overeenkomst bedoelde services wordt aangevraagd of verkregen of naar het oordeel van Citrix waarschijnlijk zal worden aangevraagd of verkregen, zal Citrix naar keuze en op eigen kosten (i) de klant het recht geven de services te blijven gebruiken, dan wel (ii) de services vervangen of aanpassen zodat het gebruik ervan geen inbreuk meer maakt, evenwel met behoud van de functionaliteit die wordt beschreven in de toepasselijke servicebeschrijving. Mochten de bovengenoemde mogelijkheden in Subsectie (i) en (ii) niet redelijkerwijs haalbaar zijn, dan kan Citrix naar eigen goeddunken en na schriftelijke kennisgeving aan de klant, deze overeenkomst beëindigen, de toegang tot de services annuleren en de klant eventueel vooraf betaalde, niet-gebruikte abonnementskosten voor de betrokken service terugbetalen Beperking. Citrix aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor inbreukvorderingen die verband houden met (i) de toegang tot en het gebruik van de services door de klant nadat hem te kennen is gegeven het gebruik van die services te stoppen vanwege een inbreukvordering, (ii) enige aanpassing van de services die door de klant zelf of op diens

5 aanwijzing is uitgevoerd, (iii) het gebruik van de services door de klant in combinatie met services, programma's, gegevens, hardware of andere materialen van derden, of (iv) elke inbreuk op een handelsmerk als gevolg van een merknaam of huisstijl die niet door Citrix is toegepast of op verzoek van de klant is toegepast EX CLUSIEV E VERHAALSMOGELIJKHEID. DEZE SECTIE 7 BESCHRIJFT DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT EEN INBREUKVORDERING. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN CITRIX ONDER SECTIE 7 EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, KAN CITRIX, NOCH HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, MEERVOUDIGE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN INKOMEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, WINSTDERVING, INVORDERINGSKOSTEN OF ANDERE SCHADE), HOE DEZE OOK IS VEROORZAAKT, OP BASIS VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND D AN OOK, EN ONGEACHT OF DEZE AL DAN NIET HET GEVOLG IS VAN CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF WELKE ANDERE REDEN DAN OOK, EN ONGEACHT OF CITRIX, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN KRACHT, ONGEACHT HET EVENTUELE FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIG HIERIN VERMELD BEPERKT RECHTSMIDDEL. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN CITRIX, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE HIERIN TER VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN, EN MET INBEGRIP VAN BAA'S, IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG TER HOOGTE VAN DE BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VOOR DE RELEVANTE SERVICE OVER DE LAATSTE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT WAARDOOR DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN. HET VOORGAANDE BETEKENT GEEN BEPERKING INZAKE DE VERPLICHTING VAN DE KLANT OM DE HIERIN VERMELDE VERSCHULDIGDE KOSTEN EN/OF ANDERE BEDRAGEN TE BETALEN. 9. Overeenkomstsluitende partij, Rechtskeuze en Locatie voor oplossen van geschillen. De overeenkomstsluitende entiteit van Citrix voor deze overeenkomst, het toepasselijke adres voor kennisgevingen, het toepasselijke recht en rechtsgebied voor het oplossen van geschillen (inclusief niet-contractuele geschillen en vorderingen) is afhankelijk van de woonplaats van de klant en het kanaal waarlangs de aankoop is verricht. De onderstaande lijst toont welke overeenkomstsluitende entiteit van Citrix van toepassing is als de klant de services aanschaft via Citrix of haar kanaal (bv. Citrix Solution Advisor of een andere bevoegde Citrix-kanaalpartner): Als de klant woonachti g is in: Sluit de klant een overeenkomst met: Adres voor kennisgevingen*: Het toepasselijke recht is: De rechtbanken met exclusieve bevoegdhei d zijn: Een land in Noord-, Zuid- of Centraal- Amerika of het Caribisch Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, Florida, zonder verwijzing naar strijdigheden in de wet en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop, en Broward County, Florida, VS

6 gebied Met een kopie naar: Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS toepasselijke Amerikaanse wetgeving federale Een land in Europa, het Midden-O osten of Afrika* Citrix Systems International, GmbH, Rheinweg 9, CH-8200 Schaffhausen, Zwitserland Citrix Systems International, GmbH, Rheinweg 9, CH-8200 Schaffhausen, Zwitserland Met een kopie naar: Zwitserland zonder verwijzing naar strijdigheden in de wet en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop Kanton Zurich Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Een land in Azië of in het gebied van de Stille Oceaan Citrix Systems Asia Pacific Pty Ltd., Level 3, 1 Julius Ave., Riverside Corporate Park, North Ryde NSW 2113, Sydney, Australië Citrix Systems Asia Pacific Pty Ltd., Level 3, 1 Julius Ave., Riverside Corporate Park, North Ryde NSW 2113, Sydney, Australië New South Wales, Australië en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop New South Wales Met een kopie naar: Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS De onderstaande lijst toont welke overeenkomstsluitende entiteit van Citrix van toepassing is als de klant de services aanschaft via Citrix Online of haar kanaal: Als de klant woonachtig is in: Sluit de klant een overeenkomst met: Adres voor kennisgevingen*: Het toepasselijke recht is: De rechtbanken met exclusieve bevoegdheid zijn: Een land in Noord-, Citrix Online LLC 7414 Hollister Global Support Customer Californië en toepasselijke Amerikaanse federale Santa County, Clara

7 Zuid- of Avenue Centraal-Am erika of het Goleta, CA 93117, Caribisch VS gebied 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Met een kopie naar: wetgeving Californië, VS Legal Department 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Citrix Online UK Limited geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer: Een land in Europa, het Geregistreerd adres: Midden-Oos ten of Chalfont Park House, Afrika* Chalfont Park, Gerrards Cross, Buck SL9 0DZ, Verenigd Koninkrijk Global Support Customer Chalfont Park House, Chalfont Park, Gerrards Cross, Buck SL9 0DZ, Verenigd Koninkrijk Met een kopie naar: Legal Department Engeland en Wales Engeland Wales en Btw-nummer: GB Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Een land in Azië of het gebied van de Stille Oceaan Citrix Online Aus Pty Ltd Level 3, 1 Julius Avenue, North Ryde, NSW 2113, Australië ABN# Global Support Customer Level 3, 1 Julius Avenue, North Ryde, NSW 2113, Australië Met een kopie naar: Legal Department New South Wales New Wales South 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS *Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk geldt dat wanneer Citrix een klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen, de klant een klacht kan indienen bij een onafhankelijk alternatief systeem voor geschillenbeslechting waarvan Citrix Online UK Limited een geregistreerd lid is. Otelo zal de casus in dat geval diepgaand beoordelen en als onafhankelijke derde een beslissing nemen of aanbeveling doen. *Voor klanten in Frankrijk geldt dat alle aangevraagde gegevens van de klant verplicht moeten worden geleverd en nodig zijn voor de verwerking van het dossier van de klant. De klant wordt erop gewezen dat zijn persoonlijke gegevens ten behoeve van de afhandeling van zijn dossier,

8 automatisch zullen worden verwerkt door Citrix Online UK Limited. De klant kan een aanvraag indienen om zijn persoonlijke gegevens in te zien en te rectificeren. *Voor klanten in Duitsland stemt de klant ermee in dat de services uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke of professionele doeleinden en derhalve alleen met dat oogmerk een juridische transactie met Citrix zal aangaan. Als de klant mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenoplossing in gang wil zetten conform de bepalingen van de telecommunicatiewet en de uitvoerende regelingen ervan, kan de klant een aanvraag indienen bij de Bundesnetzagentur in Bonn, Duitsland. 10. Aanvullende voorwaarden Relatie van de partijen. De klant en Citrix zijn onafhankelijke contractanten. Met deze overeenkomst ontstaat geen partnerschap, franchiserelatie, joint venture, agentschapsrelatie, fiduciaire relatie of arbeidsrelatie tussen de partijen Risicovol gebruik. De klant erkent dat de services niet ontworpen of bedoeld zijn voor inzet en/of gebruik bij risicovolle activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, medische procedures; de online besturing van vliegtuigen, vliegverkeer, vliegtuignavigatie of luchtvaartcommunicatie; of het ontwerp, de bouw, de werking en het onderhoud van een nucleaire faciliteit. Citrix wijst uitdrukkelijke elke impliciete garantie of geschiktheid voor dergelijke doelen van de hand Gespreks- en datatarieven. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en tarieven die aan de klant worden opgelegd door telecombedrijven, aanbieders van draadloze diensten en andere aanbieders van spraak- en/of datatransmissies via welke de klant de services benadert en gebruikt Overdracht. De klant kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke toestemming van Citrix (die zijn toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden), zij het dat de klant deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan overdragen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie of verkoop van alle of vrijwel alle activa. Elke poging tot overdracht of delegatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming wordt als ongeldig beschouwd. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de rechtsopvolgers en toegestane rechtsverkrijgenden van beide partijen Overmacht. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor een vertraagde, onderbroken of andere niet-nakoming van deze overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, maar alleen zolang als die omstandigheden voortduren. Onder overmacht vallen gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot: natuurrampen (bv. blikseminslag, aardbevingen, orkanen, overstromingen); oorlogen, ongeregeldheden, terrorisme en oproer; activiteiten van lokale telefooncentrales, telecombedrijven, aanbieders van draadloze diensten, Internet Service Providers en andere derden; explosies en brand; embargo's, stakingen en arbeidsconflicten; overheidsbesluiten; en andere oorzaken waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft Kennisgevingen. Alle kennisgevingen, verzoeken en mededelingen aan de partijen in verband met de services moeten schriftelijk worden gedaan en persoonlijk of per aangetekende post worden afgegeven, en zullen als verstrekt worden beschouwd (i) bij persoonlijke bezorging; (ii) bij bevestiging van ontvangst in geval van bezorging door een luchtkoerier. De kennisgevingen aan Citrix moeten worden bezorgd op de toepasselijke adressen die worden vermeld in Sectie 9 hierboven. Kennisgevingen aan de klant zullen worden bezorgd op het adres dat op de order staat vermeld Naleving van wetten. Beide partijen stemmen ermee in dat ze zich zullen houden aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, privacy, antispam en export- en importactiviteiten, voor zover deze verband houden met de uitvoering van, de toegang tot en/of het gebruik van de services

9 binnen deze overeenkomst. Niettegenstaande de voorgaande zin geeft Citrix geen garantie dat de services geschikt en/of beschikbaar zijn voor gebruik in een bepaalde omgeving of locatie en is het de verantwoordelijkheid van de klant dat de lokale wetgeving, voor zover van toepassing, wordt nageleefd. Citrix behoudt zich het recht voor om de services om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de klant of eindgebruikers, te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande de overige bepalingen in deze overeenkomst, behoudt Citrix zich het recht voor om deze overeenkomst direct te beëindigen wanneer Citrix vaststelt dat de klant niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving Geen verklaring van afstand. Het feit dat de klant of Citrix in een of meer gevallen niet heeft aangedrongen op een strikte uitvoering van de bepalingen in deze overeenkomst, mag niet worden beschouwd als een afstandsverklaring of afwijzing van het recht om in voorkomende gevallen in de toekomst weer een beroep op een van die bepalingen te kunnen doen Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt die bepaling afgescheiden uit deze overeenkomst en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, en stemmen de partijen ermee in dat ze de resterende bepalingen in deze overeenkomst conform de oorspronkelijke intentie zullen naleven Geen derde partij-begunstigden. Geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen partij vormt in deze overeenkomst, wordt beschouwd als begunstigde derde van deze overeenkomst en de hierin opgenomen bepalingen Volgorde van voorrang. In het geval van tegenstrijdigheden tussen een order of een opgenomen BAA en deze overeenkomst, zal deze overeenkomst voorrang hebben. De inhoud van een order of van andere documenten die door de klant worden verzonden, kan op geen enkele manier worden beschouwd als een aanvulling of wijziging van deze overeenkomst of van de licentievoorwaarden van Citrix waaronder de order was ingediend. Citrix kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds bijwerken, waarna de bijgewerkte versie (voorzien van de datum 'laatst bijgewerkt') kan worden bekeken op De klant kan de toegang tot en het gebruik van de service vervolgens voortzetten indien hij instemt met de dan geldende voorwaarden van deze overeenkomst Titels en kopteksten. De gebruikte titels en kopteksten worden alleen gemakshalve gebruikt en vormen geen onderdeel van deze overeenkomst, en mogen derhalve niet worden gebruikt bij de interpretatie of uitleg van deze overeenkomst Proef/Evaluatie. De klant kan toestemming krijgen om bepaalde services op proef en/of voor evaluatiedoeleinden te gebruiken conform de gebruiksvoorwaarden in deze overeenkomst. Services die op proef en/of voor evaluatiedoeleinden worden gebruikt, worden geleverd "as is" en Citrix biedt voor dergelijke services geen enkele garantie of schadeloosstelling Bevoegde resellers van Citrix. Bevoegde resellers en distributeurs van Citrix hebben geen recht om deze overeenkomst aan te passen of om extra vertegenwoordigingen, toezeggingen of garanties te doen die bindend zijn voor Citrix Opschorting van service. Wanneer de veiligheid van de service in het geding zou komen als gevolg van, maar niet beperkt tot, pogingen tot hacking, denial of service-aanvallen, mail bombs of andere kwaadwillende activiteiten, stemt de klant ermee in dat Citrix de service tijdelijk mag opschorten. Citrix zal de klant in dat geval direct op de hoogte stellen en alles in het werk stellen om het probleem op te lossen en de service weer zo snel mogelijk beschikbaar te maken Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en

10 CTX_code: EUSA 3/01/14 afspraak tussen de partijen met betrekking tot de hierin beschreven onderwerpen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken in dit kader. Geen enkele verklaring van afstand of wijziging van enige voorwaarde of bepaling in deze overeenkomst is geldig of bindend, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de partij die afstand wil doen.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING

HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING HEARSAY SOCIAL, INC. MONITORING KENNISGEVING BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u uw social media account(s) "koppelt" aan de Hearsay Social Service, zal uw gekoppelde account activiteit door onze Service

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010

NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton Internet Security 2010 BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER

Nadere informatie

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers Enfocus licentieovereenkomst voor eindgebruikers LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DE SOFTWAREVERPAKKING OPENT EN/OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, KOPIEERT OF GEBRUIKT. HET OPENEN

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente

U mag geen apparaten, programma's, algoritmes of methodes of soortgelijke of equivalente Intro Deze website, inclusief eventuele onderliggende websites die via deze homepage toegankelijk zijn, wordt geëxploiteerd door UTC Building & Industrial Systems ("BIS"), zijn dochterondernemingen, aan

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES GV2011 V1.2 pagina 1 van 5 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ADMINU ONLINE SOFTWARE APPLICATIES EN SERVICES Door de Overeenkomst Adminu online software applicaties en services te ondertekenen stemt u in met de hieronder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie

Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de S-Risk web-applicatie Deze gebruikersovereenkomst is afgesloten tussen: Gebruiker (gelieve aan te vullen):... en VITO NV (Vlaamse Instelling voor Technologisch

Nadere informatie

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN.

4. GEEN COMMERCIEEL, ONRECHTMATIG OF SCHADELIJK GEBRUIK VAN DE K2B-MEDIA PRODUCTEN. Gebruiksvoorwaarden en kennisgevingen van K2B-Media. Laatste keer bijgewerkt: augustus 2005. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17178637 en zullen door

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010

LICENTIEOVEREENKOMST. Geldig vanaf oktober 2010 LICENTIEOVEREENKOMST ResearchManager v2010.10 Geldig vanaf oktober 2010 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RESEARCHMANAGER: Door tijdens de bestelprocedure op "ja, ik ga akkoord" te klikken, stemt u in met de volgende

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk. Internet - Bellen - Televisie - Netwerk 2 Algemene Voorwaarden Groot Zakelijk Ingangsdatum 13 april 2015 Algemene Voorwaarden. Ingangsdatum 1 maart 2015 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk

Algemene Voorwaarden. Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Internet - Telefonie - Televisie - Netwerk Algemene Voorwaarden Ingangsdatum 1 maart 2010 Versie NL_maart_2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Het Service Contract 9 4

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN.

1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. ADOBE Softwarelicentieovereenkomst voor personal computers 1. AFWIJZING VAN GARANTIE, BINDENDE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN. 1.1 AFWIJZING VAN GARANTIE. DE SOFTWARE EN DE OVERIGE

Nadere informatie

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2

L i c e n t i e - ov e re e n ko m s t t u s s e n C re a t iv e e n d e e i n d g e b r u i k e r Ve r s i e 2. 5. 3, O k t o b e r 2 0 0 2 Licentie-overeenkomst tussen Creative en de eindgebruiker Versie 2.5.3, Oktober 2002 LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT. ALS U DE SOFTWARE INSTALLEERT EN GEBRUIKT, STEMT

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BLACKBERRY SOLUTION LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. Deze Licentieovereenkomst voor de BlackBerry Solution (de "Overeenkomst"),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie