1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing:"

Transcriptie

1 Servicevoorwaarden: eindgebruikersovereenkomst Laatst bijgewerkt op 1 maart 2014 BELANGRIJK LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN DE ENTITEIT CITRIX ZOALS AANGEGEVEN IN SECTIE 9 HIERONDER. DOOR DE TOEGANG TOT EN/OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE GAAT DE KLANT ERMEE AKKOORD DAT HIJ ALS NATUURLIJKE PERSOON OF RECHTSPERSOON GEBONDEN IS AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 1. Definities. In de zin van deze overeenkomst zijn de volgende gedefinieerde termen van toepassing: 1.1. Overeenkomst verwijst naar de eindgebruikersovereenkomst en de servicebeschrijvingen of andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen Citrix verwijst naar de toepasselijke entiteit(en) van Citrix zoals aangegeven in Sectie 9 van deze overeenkomst Klant verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een uitgevoerde order een service heeft besteld bij Citrix of een bevoegde reseller van Citrix en die gerechtigd is om de services te gebruiken conform de voorwaarden in deze overeenkomst Klantinhoud verwijst naar de gegevens die de klant of diens gebruikers doorgaans in de vorm van bestanden en documenten voor opslag en/of overdracht naar derden, uploaden naar het serviceaccount van de klant Ingangsdatum verwijst naar de datum waarop de services van Citrix worden geactiveerd Inbreukvordering verwijst naar elke vordering, rechtszaak of procedure tegen een klant op grond van een aantijging dat de services, die in overeenstemming met deze overeenkomst door Citrix worden geleverd en door de klant worden gebruikt, inbreuk maken op een octrooi of copyright of een handelsgeheim van derden schenden Order verwijst naar een inkooporder of een ander bestelformulier dat bij Citrix of een bevoegde reseller van Citrix wordt ingediend om services te bestellen onder de gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst Privacybeleid verwijst naar het toepasselijke privacybeleid voor de service dat kan worden bekeken door in de toepasselijke servicebeschrijving te klikken op de koppeling "Privacybeleid" Services verwijst naar de algemeen beschikbare services die Citrix aan de klanten verstrekt overeenkomstig de beschrijving in de toepasselijke servicebeschrijving, inclusief de software voor eindgebruikers die met de service wordt geleverd. Citrix kan de services te allen tijde naar eigen goeddunken bijwerken en mogelijk zijn niet alle services die in de servicebeschrijvingen worden vermeld, beschikbaar voor alle klanten Servicebeschrijving verwijst naar de specifieke servicevoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de services die de klant op de order heeft geselecteerd, zoals aangegeven in en hierin ter referentie opgenomen Abonnementskosten of servicekosten verwijst naar de kosten die de klant gedurende de abonnementsperiode moet betalen voor het gebruik van en de toegang tot de services Abonnementsperiode verwijst naar de in de order aangegeven periode gedurende welke

2 de klant op de services is geabonneerd. 2. Rechten en beperkingen voor de klant Toegang voor de klant. Na betaling van alle toepasselijke abonnementskosten mag de klant gedurende de abonnementsperiode van deze overeenkomst overeenkomstig de daarin vastgelegde bepalingen, toegang hebben tot en gebruik maken van de geboden services. Als de klant in verband met deze services, software van Citrix moet downloaden en installeren, zal Citrix de klant in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst, een beperkte, persoonlijke niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare gebruikslicentie voor deze software geven. De klant kan (technische) ondersteuning voor de services krijgen via de ondersteuningswebsite, die bereikbaar is via de bijbehorende koppeling in de toepasselijke servicebeschrijving Reverse-engineering. Behalve in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan, mag de klant de geleverde software voor de services en/of andere onderdelen van de technologie van Citrix niet aanpassen, verspreiden, gebruiken om afgeleide producten voor te bereiden, onderwerpen aan reverse-engineering of reverse-assembling, noch demonteren, decompileren of anderszins proberen te ontcijferen Gebruik door de klant. De klant zal de services niet benaderen en/of gebruiken (i) op een wijze die leidt tot misbruik of materiële storingen van de netwerken, beveiligingssystemen, services en/of websites van Citrix, (ii) voor het overbrengen van mededelingen of materialen waarvan de inhoud onjuist, intimiderend, bedreigend, onbetamelijk, obsceen, lasterlijk of anderszins onwettig is, (iii) op een wijze die in strijd is met privacyrechten, (iv) op een wijze die een inbreuk vormt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten, (v) voor frauduleuze of onwettige doelen, en/of (v) op een wijze die anderszins in strijd is met het beleid van Citrix of de toepasselijke wetten, verordeningen en regelgevingen. Verder mag de klant de services niet gebruiken voor het opnemen van telefoongesprekken zonder dat de betrokken personen en deelnemers hiervan in kennis zijn gesteld. Concurrerende klanten mogen de services niet direct of indirect gebruiken voor competitieve benchmarking of andere concurrentieanalyses. Citrix heeft geen verplichting tot het monitoren van de services of het gebruik ervan door de klant, noch tot het bewaren van de inhoud van gebruikerssessies. De klant zelf is verantwoordelijk voor het gebruik van de services door zijn gebruikers en voor alle activiteiten van welke aard dan ook die plaatsvinden via diens account. Met uitzondering van inbreukvorderingen gaat de klant ermee akkoord dat Citrix gevrijwaard blijft van elke aansprakelijkheid en/of vordering van derden als gevolg van het gebruik van de services door de klant. De klant zal de services gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid en het antispambeleid van Citrix Wederverkoop. De klant zal de services of de software die in verband met de services wordt geleverd, niet verhandelen, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins doorverkopen aan derden Geen vertegenwoordiging door klant. De klant noch diens medewerkers, vertegenwoordigers en bevoegde gebruikers van de services via diens account, mogen enige toezegging doen in verband met Citrix, de services of deze overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat Citrix fungeert als garantiegever of medeverkoper van de producten en/of services van de klant) Beperkte verlening van rechten. Er worden hieronder geen andere rechten aan de klant verleend dan de rechten die uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden vermeld. 3. Duur en beëindiging Duur. De gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst gaan van kracht op de ingangsdatum en blijven dat verder gedurende de abonnementsperiode.

3 3.2. Beëindiging met reden. Elke partij kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen via een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij (i) als de andere partij niet voldoet aan een van de wezenlijke verplichtingen uit deze overeenkomst en deze schending niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de niet-schendende partij heeft hersteld, of (ii) als de andere partij insolvabel wordt of failliet gaat, wordt geliquideerd of ontbonden, of vrijwel al zijn activiteiten beëindigt. Wanneer de klant een van de bepalingen in Sectie 2 ( Rechten en beperkingen voor de klant ) schendt, kan Citrix deze overeenkomst bovendien direct beëindigen door de klant hiervan schriftelijk in kennis te stellen Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de klant direct over gaan tot het beëindigen van (i) elke toegang tot en elk gebruik van de services en de software die in verband daarmee is geleverd, en (ii) elke representatie van hem als gebruiker van de services. Citrix zal het account van de klant bij beëindiging direct uitschakelen. Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor enig verlies voortvloeiend uit de beëindiging van deze overeenkomst in overeenstemming met deze Sectie 3, op voorwaarde evenwel dat de beëindiging van deze overeenkomst geen invloed heeft op eventuele bestaande vorderingen voorafgaand aan de beëindiging. De toepasselijke definities, gebruiksbeperkingen, intellectuele-eigendomsrechten, uitsluiting van garantie, beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstsluitende partijen en toepasselijke aanvullende voorwaarden die worden vermeld in Sectie 10, blijven voortbestaan nadat deze overeenkomst is beëindigd of komen te vervallen. 4. Klantinhoud. De klant behoudt alle rechten op alle klantinhoud. Citrix zal geen gegevens, inhoud, informatie of materiaal behorend tot de klantinhoud in eigendom nemen of licentiëren. Citrix zal geen klantinhoud weergeven, openen of verwerken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van services aan de klant en diens gebruikers, op aanwijzen of instructie van de klant en diens gebruikers (bijvoorbeeld in de context van ondersteuningsverzoeken) en voor zover vereist volgens deze overeenkomst, het beleid van Citrix, en/of de toepasselijke wetgeving. Citrix en de klant zullen redelijke technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen treffen om de klantinhoud te beveiligen conform de industriestandaarden. De klant is als enige verantwoordelijk voor de configuratie van zijn serviceaccount en voor de configuratie, werking, prestatie en beveiliging van zijn apparatuur, netwerken en overige computerbronnen, waaronder de gateways en andere apparaten en netwerken die worden gebruikt om verbinding te maken met de services. De klant dient een actuele kopie van de klantinhoud te bewaren buiten de services om. De klant zal voldoen aan alle wetgeving inzake het intellectueel eigendom van de klantinhoud en aan de geldende wettelijke verplichtingen die de klant heeft als zijnde verantwoordelijk voor de verzending of opslag van klantinhoud via de services. Meer in het bijzonder zal de klant de relevante personen en/of deelnemers conform de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten voorzien van alle vereiste informatie en kennisgevingen, en indien nodig de betrokken personen en/of deelnemers overeenkomstig deze wetten om toestemming vragen of in dat verband keuzes bieden. De klant zal geen beschermde gezondheidsinformatie (protected health information, PHI) toevoegen aan of opslaan in de services, tenzij de klant Citrix daar minimaal (30) dagen van tevoren over heeft geïnformeerd via en de toepasselijke PHI Service heeft aangeschaft, indien dit product niet behoort tot de bestaande service van de klant, en in welk geval het gebruik van de beschermde gezondheidsinformatie wordt geregeld door de gepubliceerde Business Associate Agreement (BAA) op die hierin ter referentie is opgenomen. Mogelijk zijn er aanvullende kosten van toepassing op het product PHI Service. Citrix kan de BAA naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds bijwerken, waarna de bijgewerkte versie (voorzien van de datum 'laatst bijgewerkt') op de website kan worden bekeken. In deze sectie worden de exclusieve verplichtingen van Citrix met betrekking tot klantinhoud vermeld. 5. Eigendomsrechten. Met uitzondering van de beperkte abonnementsrechten die hierin worden verleend, wordt aan de klant geen recht, aanspraak of belang overgedragen voor de services, noch voor de systeemgegevens die nodig zijn voor levering van de services, noch voor andere software die in dit verband wordt geleverd, met inbegrip van de intellectuele-eigendomsrechten ter zake. De klant erkent dat Citrix of haar licentiegevers eigenaar blijven van alle rechten, aanspraken en

4 belangen inzake de services en de daarmee verbonden systeemgegevens en software, inclusief, maar niet beperkt tot, alle daarmee verband houdende aanpassingen, uitbreidingen, afgeleide werken, configuraties, vertalingen, upgrades en interfaces. 6. GARANTIE. CITRIX GARANDEERT DAT ALLE VIA DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SERVICES OP EEN PROFESSIONELE MANIER WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE INDUSTRIESTANDAARDEN. CITRIX GARANDEERT DAT ALLE VIA DEZE OVEREENKOMST GELEVERDE SOFTWARE IN GROTE LIJNEN FUNCTIONEERT IN OVEREENSTEMMING MET DE DOCUMENTATIE DIE DOOR CITRIX IS GEPUBLICEERD EN BIJ DE SOFTWARE OF SERVICES WORDT GELEVERD. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CITRIX EN DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT ONDER DEZE GARANTIE, IS HET NAAR EIGEN INZICHT VAN CITRIX EN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING HERSTELLEN VAN DE SERVICE EN/OF VERVANGEN VAN DE SOFTWARE IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN IN DEZE GARANTIE, DAN WEL DE SERVICE(S) EN DEZE OVEREENKOMST TE BEËINDIGEN EN DAARBIJ EEN EVENREDIGE RESTITUTIE TE VERLENEN VAN EVENTUEEL VOORAF BETAALDE ABONNEMENTSKOSTEN VANAF DE PERIODE VAN NIET-NALEVING TOT HET EINDE VAN DE ABONNEMENTSPERIODE. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, WIJST CITRIX HIERBIJ ALLE ANDERE, AL DAN NIET EXPLICIETE, IMPLICIETE, WETTELIJKE OF OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, INCLUSIEF DIE BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, KWALITEITSVOLDOENING, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-SCHENDING. CITRIX BIEDT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICES (INCLUSIEF SOFTWARE) VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF DAT DE SERVICES ONONDERBROKEN, ACTUEEL EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN MOGEN BEPAALDE GARANTIES EN VOORWAARDEN NIET WORDEN UITGESLOTEN. DERHALVE ZIJN BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN IN SOMMIGE GEVALLEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. 7. Vrijwaring Verweer of schikking bij vorderingen. Conform Sectie 7.2 en 7.3 hieronder zal Citrix de klant vrijwaren en verdedigen tegen elke inbreukvordering tegen de klant, op voorwaarde dat de klant Citrix tijdig op de hoogte stelt van de inbreukvordering zodat Citrix geen nadelige gevolgen van een verlate kennisgeving ondervindt. Citrix zal een redelijke vergoeding geven voor de advocaatkosten, gerechtskosten en schade die uiteindelijk voortvloeien uit die inbreukvordering, alsmede voor de redelijke kosten inzake de schikking die Citrix treft bij inbreukvorderingen. Citrix heeft de volledige zeggenschap over de verdediging of schikking van een inbreukvordering en vraagt de klant redelijke medewerking te verlenen bij de verdediging ervan. Citrix betaalt de klant een redelijke vergoeding voor de kosten die hij voor deze medewerking moet maken Herstel van inbreuk. Wanneer Citrix een kennisgeving van een inbreukvordering ontvangt en een verbodsactie op het gebruik van de in deze overeenkomst bedoelde services wordt aangevraagd of verkregen of naar het oordeel van Citrix waarschijnlijk zal worden aangevraagd of verkregen, zal Citrix naar keuze en op eigen kosten (i) de klant het recht geven de services te blijven gebruiken, dan wel (ii) de services vervangen of aanpassen zodat het gebruik ervan geen inbreuk meer maakt, evenwel met behoud van de functionaliteit die wordt beschreven in de toepasselijke servicebeschrijving. Mochten de bovengenoemde mogelijkheden in Subsectie (i) en (ii) niet redelijkerwijs haalbaar zijn, dan kan Citrix naar eigen goeddunken en na schriftelijke kennisgeving aan de klant, deze overeenkomst beëindigen, de toegang tot de services annuleren en de klant eventueel vooraf betaalde, niet-gebruikte abonnementskosten voor de betrokken service terugbetalen Beperking. Citrix aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor inbreukvorderingen die verband houden met (i) de toegang tot en het gebruik van de services door de klant nadat hem te kennen is gegeven het gebruik van die services te stoppen vanwege een inbreukvordering, (ii) enige aanpassing van de services die door de klant zelf of op diens

5 aanwijzing is uitgevoerd, (iii) het gebruik van de services door de klant in combinatie met services, programma's, gegevens, hardware of andere materialen van derden, of (iv) elke inbreuk op een handelsmerk als gevolg van een merknaam of huisstijl die niet door Citrix is toegepast of op verzoek van de klant is toegepast EX CLUSIEV E VERHAALSMOGELIJKHEID. DEZE SECTIE 7 BESCHRIJFT DE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT EEN INBREUKVORDERING. 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. MET UITZONDERING VAN DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN CITRIX ONDER SECTIE 7 EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, KAN CITRIX, NOCH HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, MEERVOUDIGE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN INKOMEN, VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN, WINSTDERVING, INVORDERINGSKOSTEN OF ANDERE SCHADE), HOE DEZE OOK IS VEROORZAAKT, OP BASIS VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND D AN OOK, EN ONGEACHT OF DEZE AL DAN NIET HET GEVOLG IS VAN CONTRACTBREUK, NALATIGHEID OF WELKE ANDERE REDEN DAN OOK, EN ONGEACHT OF CITRIX, HAAR LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN KRACHT, ONGEACHT HET EVENTUELE FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIG HIERIN VERMELD BEPERKT RECHTSMIDDEL. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN CITRIX, HAAR LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF EVENTUELE AANVULLENDE VOORWAARDEN DIE HIERIN TER VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN, EN MET INBEGRIP VAN BAA'S, IS BEPERKT TOT EEN BEDRAG TER HOOGTE VAN DE BETAALDE OF VERSCHULDIGDE BEDRAGEN VOOR DE RELEVANTE SERVICE OVER DE LAATSTE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET INCIDENT WAARDOOR DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN. HET VOORGAANDE BETEKENT GEEN BEPERKING INZAKE DE VERPLICHTING VAN DE KLANT OM DE HIERIN VERMELDE VERSCHULDIGDE KOSTEN EN/OF ANDERE BEDRAGEN TE BETALEN. 9. Overeenkomstsluitende partij, Rechtskeuze en Locatie voor oplossen van geschillen. De overeenkomstsluitende entiteit van Citrix voor deze overeenkomst, het toepasselijke adres voor kennisgevingen, het toepasselijke recht en rechtsgebied voor het oplossen van geschillen (inclusief niet-contractuele geschillen en vorderingen) is afhankelijk van de woonplaats van de klant en het kanaal waarlangs de aankoop is verricht. De onderstaande lijst toont welke overeenkomstsluitende entiteit van Citrix van toepassing is als de klant de services aanschaft via Citrix of haar kanaal (bv. Citrix Solution Advisor of een andere bevoegde Citrix-kanaalpartner): Als de klant woonachti g is in: Sluit de klant een overeenkomst met: Adres voor kennisgevingen*: Het toepasselijke recht is: De rechtbanken met exclusieve bevoegdhei d zijn: Een land in Noord-, Zuid- of Centraal- Amerika of het Caribisch Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida, Florida, zonder verwijzing naar strijdigheden in de wet en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop, en Broward County, Florida, VS

6 gebied Met een kopie naar: Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS toepasselijke Amerikaanse wetgeving federale Een land in Europa, het Midden-O osten of Afrika* Citrix Systems International, GmbH, Rheinweg 9, CH-8200 Schaffhausen, Zwitserland Citrix Systems International, GmbH, Rheinweg 9, CH-8200 Schaffhausen, Zwitserland Met een kopie naar: Zwitserland zonder verwijzing naar strijdigheden in de wet en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop Kanton Zurich Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Een land in Azië of in het gebied van de Stille Oceaan Citrix Systems Asia Pacific Pty Ltd., Level 3, 1 Julius Ave., Riverside Corporate Park, North Ryde NSW 2113, Sydney, Australië Citrix Systems Asia Pacific Pty Ltd., Level 3, 1 Julius Ave., Riverside Corporate Park, North Ryde NSW 2113, Sydney, Australië New South Wales, Australië en exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop New South Wales Met een kopie naar: Legal Department, 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS De onderstaande lijst toont welke overeenkomstsluitende entiteit van Citrix van toepassing is als de klant de services aanschaft via Citrix Online of haar kanaal: Als de klant woonachtig is in: Sluit de klant een overeenkomst met: Adres voor kennisgevingen*: Het toepasselijke recht is: De rechtbanken met exclusieve bevoegdheid zijn: Een land in Noord-, Citrix Online LLC 7414 Hollister Global Support Customer Californië en toepasselijke Amerikaanse federale Santa County, Clara

7 Zuid- of Avenue Centraal-Am erika of het Goleta, CA 93117, Caribisch VS gebied 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Met een kopie naar: wetgeving Californië, VS Legal Department 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Citrix Online UK Limited geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer: Een land in Europa, het Geregistreerd adres: Midden-Oos ten of Chalfont Park House, Afrika* Chalfont Park, Gerrards Cross, Buck SL9 0DZ, Verenigd Koninkrijk Global Support Customer Chalfont Park House, Chalfont Park, Gerrards Cross, Buck SL9 0DZ, Verenigd Koninkrijk Met een kopie naar: Legal Department Engeland en Wales Engeland Wales en Btw-nummer: GB Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS Een land in Azië of het gebied van de Stille Oceaan Citrix Online Aus Pty Ltd Level 3, 1 Julius Avenue, North Ryde, NSW 2113, Australië ABN# Global Support Customer Level 3, 1 Julius Avenue, North Ryde, NSW 2113, Australië Met een kopie naar: Legal Department New South Wales New Wales South 7414 Hollister Avenue Goleta, CA 93117, VS *Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk geldt dat wanneer Citrix een klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen, de klant een klacht kan indienen bij een onafhankelijk alternatief systeem voor geschillenbeslechting waarvan Citrix Online UK Limited een geregistreerd lid is. Otelo zal de casus in dat geval diepgaand beoordelen en als onafhankelijke derde een beslissing nemen of aanbeveling doen. *Voor klanten in Frankrijk geldt dat alle aangevraagde gegevens van de klant verplicht moeten worden geleverd en nodig zijn voor de verwerking van het dossier van de klant. De klant wordt erop gewezen dat zijn persoonlijke gegevens ten behoeve van de afhandeling van zijn dossier,

8 automatisch zullen worden verwerkt door Citrix Online UK Limited. De klant kan een aanvraag indienen om zijn persoonlijke gegevens in te zien en te rectificeren. *Voor klanten in Duitsland stemt de klant ermee in dat de services uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke of professionele doeleinden en derhalve alleen met dat oogmerk een juridische transactie met Citrix zal aangaan. Als de klant mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenoplossing in gang wil zetten conform de bepalingen van de telecommunicatiewet en de uitvoerende regelingen ervan, kan de klant een aanvraag indienen bij de Bundesnetzagentur in Bonn, Duitsland. 10. Aanvullende voorwaarden Relatie van de partijen. De klant en Citrix zijn onafhankelijke contractanten. Met deze overeenkomst ontstaat geen partnerschap, franchiserelatie, joint venture, agentschapsrelatie, fiduciaire relatie of arbeidsrelatie tussen de partijen Risicovol gebruik. De klant erkent dat de services niet ontworpen of bedoeld zijn voor inzet en/of gebruik bij risicovolle activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, medische procedures; de online besturing van vliegtuigen, vliegverkeer, vliegtuignavigatie of luchtvaartcommunicatie; of het ontwerp, de bouw, de werking en het onderhoud van een nucleaire faciliteit. Citrix wijst uitdrukkelijke elke impliciete garantie of geschiktheid voor dergelijke doelen van de hand Gespreks- en datatarieven. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en tarieven die aan de klant worden opgelegd door telecombedrijven, aanbieders van draadloze diensten en andere aanbieders van spraak- en/of datatransmissies via welke de klant de services benadert en gebruikt Overdracht. De klant kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke toestemming van Citrix (die zijn toestemming niet op onredelijke gronden zal onthouden), zij het dat de klant deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan overdragen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie, consolidatie, fusie of verkoop van alle of vrijwel alle activa. Elke poging tot overdracht of delegatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming wordt als ongeldig beschouwd. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de rechtsopvolgers en toegestane rechtsverkrijgenden van beide partijen Overmacht. Geen van de partijen is verantwoordelijk voor een vertraagde, onderbroken of andere niet-nakoming van deze overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, maar alleen zolang als die omstandigheden voortduren. Onder overmacht vallen gebeurtenissen zoals, maar niet beperkt tot: natuurrampen (bv. blikseminslag, aardbevingen, orkanen, overstromingen); oorlogen, ongeregeldheden, terrorisme en oproer; activiteiten van lokale telefooncentrales, telecombedrijven, aanbieders van draadloze diensten, Internet Service Providers en andere derden; explosies en brand; embargo's, stakingen en arbeidsconflicten; overheidsbesluiten; en andere oorzaken waarover een partij redelijkerwijs geen controle heeft Kennisgevingen. Alle kennisgevingen, verzoeken en mededelingen aan de partijen in verband met de services moeten schriftelijk worden gedaan en persoonlijk of per aangetekende post worden afgegeven, en zullen als verstrekt worden beschouwd (i) bij persoonlijke bezorging; (ii) bij bevestiging van ontvangst in geval van bezorging door een luchtkoerier. De kennisgevingen aan Citrix moeten worden bezorgd op de toepasselijke adressen die worden vermeld in Sectie 9 hierboven. Kennisgevingen aan de klant zullen worden bezorgd op het adres dat op de order staat vermeld Naleving van wetten. Beide partijen stemmen ermee in dat ze zich zullen houden aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming, privacy, antispam en export- en importactiviteiten, voor zover deze verband houden met de uitvoering van, de toegang tot en/of het gebruik van de services

9 binnen deze overeenkomst. Niettegenstaande de voorgaande zin geeft Citrix geen garantie dat de services geschikt en/of beschikbaar zijn voor gebruik in een bepaalde omgeving of locatie en is het de verantwoordelijkheid van de klant dat de lokale wetgeving, voor zover van toepassing, wordt nageleefd. Citrix behoudt zich het recht voor om de services om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens de klant of eindgebruikers, te wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande de overige bepalingen in deze overeenkomst, behoudt Citrix zich het recht voor om deze overeenkomst direct te beëindigen wanneer Citrix vaststelt dat de klant niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving Geen verklaring van afstand. Het feit dat de klant of Citrix in een of meer gevallen niet heeft aangedrongen op een strikte uitvoering van de bepalingen in deze overeenkomst, mag niet worden beschouwd als een afstandsverklaring of afwijzing van het recht om in voorkomende gevallen in de toekomst weer een beroep op een van die bepalingen te kunnen doen Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt die bepaling afgescheiden uit deze overeenkomst en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht, en stemmen de partijen ermee in dat ze de resterende bepalingen in deze overeenkomst conform de oorspronkelijke intentie zullen naleven Geen derde partij-begunstigden. Geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen partij vormt in deze overeenkomst, wordt beschouwd als begunstigde derde van deze overeenkomst en de hierin opgenomen bepalingen Volgorde van voorrang. In het geval van tegenstrijdigheden tussen een order of een opgenomen BAA en deze overeenkomst, zal deze overeenkomst voorrang hebben. De inhoud van een order of van andere documenten die door de klant worden verzonden, kan op geen enkele manier worden beschouwd als een aanvulling of wijziging van deze overeenkomst of van de licentievoorwaarden van Citrix waaronder de order was ingediend. Citrix kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds bijwerken, waarna de bijgewerkte versie (voorzien van de datum 'laatst bijgewerkt') kan worden bekeken op De klant kan de toegang tot en het gebruik van de service vervolgens voortzetten indien hij instemt met de dan geldende voorwaarden van deze overeenkomst Titels en kopteksten. De gebruikte titels en kopteksten worden alleen gemakshalve gebruikt en vormen geen onderdeel van deze overeenkomst, en mogen derhalve niet worden gebruikt bij de interpretatie of uitleg van deze overeenkomst Proef/Evaluatie. De klant kan toestemming krijgen om bepaalde services op proef en/of voor evaluatiedoeleinden te gebruiken conform de gebruiksvoorwaarden in deze overeenkomst. Services die op proef en/of voor evaluatiedoeleinden worden gebruikt, worden geleverd "as is" en Citrix biedt voor dergelijke services geen enkele garantie of schadeloosstelling Bevoegde resellers van Citrix. Bevoegde resellers en distributeurs van Citrix hebben geen recht om deze overeenkomst aan te passen of om extra vertegenwoordigingen, toezeggingen of garanties te doen die bindend zijn voor Citrix Opschorting van service. Wanneer de veiligheid van de service in het geding zou komen als gevolg van, maar niet beperkt tot, pogingen tot hacking, denial of service-aanvallen, mail bombs of andere kwaadwillende activiteiten, stemt de klant ermee in dat Citrix de service tijdelijk mag opschorten. Citrix zal de klant in dat geval direct op de hoogte stellen en alles in het werk stellen om het probleem op te lossen en de service weer zo snel mogelijk beschikbaar te maken Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en

10 CTX_code: EUSA 3/01/14 afspraak tussen de partijen met betrekking tot de hierin beschreven onderwerpen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en afspraken in dit kader. Geen enkele verklaring van afstand of wijziging van enige voorwaarde of bepaling in deze overeenkomst is geldig of bindend, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de partij die afstand wil doen.

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE

SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE 1. VERLENING VAN LICENTIE SONOS EUROPE B.V. LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST EN BEPERKTE GARANTIE ("OVEREENKOMST") ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEPALEN HOE DE SOFTWARE

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath

Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Gebruiksvoorwaarden van XtraMath Lees de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Als u zich registreert voor een XtraMath account, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden heeft gelezen en

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van Simplintho

Servicevoorwaarden van Simplintho Servicevoorwaarden van Simplintho Laatst aangepast: 28 februari 2016 Welkom bij Simplintho! Hartelijk dank dat u onze producten en services ( Services ) gebruikt. De Services worden geleverd door Simplintho

Nadere informatie

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de iphone/ipad licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (INCLUSIEF HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN 'AMAZON' OF 'WIJ' GENOEMD).

Nadere informatie

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware

Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware Licentievoorwaarden NuVinci Harmony Firmware HET IS BELANGRIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN (DEZE VOORWAARDEN ), DIE EEN OVEREENKOMST VORMEN (DEZE OVEREENKOMST ), GOED LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP IK GA AKKOORD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten.

Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google geeft zichzelf vrijbrief op publiek maken van ieders email en documenten. Google heeft in haar eigen service voorwaarden regels opgenomen die het haar mogelijk maken ieders data (die gebruik maakt

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ELECTRONIC ARTS SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Licentie") is een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc. en haar zuster- en dochterondernemingen

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe:

Beperkingen U weerhoudt zich van en staat dit anderen ook niet toe: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") Embroidery Plus Upgrade voor de B880 en de B790 Laatst bijgewerkt: 5 juli 2017 Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (de "Overeenkomst")

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden

Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden Kindle voor de Mac - licentieovereenkomst en gebruiksvoorwaarden DIT IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (MET HAAR FILIALEN, GEZAMENLIJK AMAZON OF WIJ ). GELIEVE DEZE LICENTIEOVEREENKOMST

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de demo-versie van de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. 1.1. 1.2. Algemeen Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan niet in een andere schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk

Nadere informatie

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd

U mag Jaguar InControl Apps niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: U mag Jaguar InControl Apps niet vermenigvuldigen of verd Jaguar Land Rover Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en Privacybeleid van Jaguar InControl Apps Versie: 4.0 Laatst gewijzigd: 12 december 2016 Door de Applauncher voor InControl Apps te downloaden,

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie

Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Gebruiksvoorwaarden voor de Nat Traversal-functie Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot uw toegang en het gebruik van deze functie. Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH WORLD CLUB BV De onderhavige overeenkomst (hierna "Overeenkomst" genoemd) wordt afgesloten tussen Health World Club BV een in Amstelveen gevestigde onderneming (hierna het "Bedrijf",

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online

Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online Gebruiksvoorwaarden voor Visma Online Land: Nederland Versie: 2015:10 Laatst gewijzigd: 16-10-2015 Welkom bij Visma Online! Op Visma Online treft u diensten van diverse aard aan die beschikbaar zijn voor

Nadere informatie

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN

WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN WHAPPBOOK GEBRUIKSVOORWAARDEN 1 - Inleiding 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst

Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst Aanvullende voorwaarden Silent Circle dienst INHOUDSOPGAVE 1. VOORWAARDEN SILENT CIRCLE DIENST... 3 1.1 UW DIENST SILENT CIRCLE... 3 2. RECHTEN, BEPERKINGEN EN BEVEILIGINGSMAATREGELEN... 4 2.1 SILENT CIRCLE

Nadere informatie

Gebruik van Slim laden

Gebruik van Slim laden Gebruik van Slim laden Laatste aangepast: 26 september 2017 Vandebron is een energieleverancier met een missie: de transitie naar een duurzame energiemarkt. Zo leveren wij onder andere duurzame energie,

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN EVALU - 2014 / 2015 1. TOEPASSELIJKHEID EN GEHELE OVEREENKOMST a) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen tussen Gebruiker van de applicatie Evalu en uitgever van de applicatie, handelsmerk

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding

BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding BlackBerry News App for PlayBook Gebruikershandleiding Versie: 1.2 SWD-1909281-1129093354-006 Inhoudsopgave BlackBerry News... 2 Aan de slag met de BlackBerry News-app... 2 De BlackBerry News-app aanpassen...

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014

Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE Deze versie geldt vanaf 2 juli 2014 Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS

ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS ALGEMENE VOORWAARDEN IRIS DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST (DE OVEREENKOMST ) TUSSEN U EN TENNANT DIE HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, DE SOFTWARE, SERVICES, EN WEBSITES VAN IRIS

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO GEBRUIKERSVOORWAARDEN WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie