Huisvestingsconcept Gemeente Maastricht This PDF has been modified using a demo version of ARTS PDF software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.artspdf.com Huisvestingsconcept Gemeente Maastricht This PDF has been modified using a demo version of ARTS PDF software"

Transcriptie

1 Huisvestingsconcept Gemeente Maastricht Projectteam HIMM Gemeente Maastricht 18 november 2004 Concept rapport 9P3859.A1 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 1 of 61

2 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MANAGEMENT & ADVIES Documenttitel Status Huisvestingsconcept Gemeente Maastricht Concept rapport Datum 18 november 2004 Projectnaam Projectnummer Opdrachtgever Referentie Definitieve huisvesting gemeente Maastricht 9P3859.A1 Projectteam HIMM Gemeente Maastricht 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Heer Bokelweg 145 Postbus AS Rotterdam +31 (0) Telefoon Fax Internet Arnhem KvK Auteur(s) Ellis ten Dam, Monique van Liebergen en Tony Maas Collegiale toets en vrijgegeven Ellis ten Dam Datum/paraaf.. Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 2 of 61

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Doel rapport Aanpak Status rapport 2 2 CONTEXT Ontwikkelingen en ambities Ervaringen tijdelijke huisvesting Analyse Werkprocessen 4 3 UITGANGSPUNTEN HUISVESTING Hoofduitgangspunten Beoogde resultaten 7 4 HUISVESTINGSCONCEPT Kern huisvestingsconcept Activiteitgerelateerde werkplekken voor concentratiewerk, communicatiewerk en overleg Niet-persoonsgebonden werkplekken Gemiddeld 7 werkplekken voor 10 medewerkers Fysiek clusteren van afdelingen in zones (thuisbasis) Loskoppelen werkarchieven van de werkplek en beperken opslagruimte Plaatsongebonden ICT-voorzieningen Organisatiebrede toepassing 14 5 AANDACHTSPUNTEN VOOR VERVOLG 15 BIJLAGE 1 Referentielijst BIJLAGE 2 Basisgegevens afdelingen BIJLAGE 3 Activiteiten per hoofdproces BIJLAGE 4 Definities BIJLAGE 5 Toelichting bouwstenen BIJLAGE 6 Werkplekkenstaat BIJLAGE 7 Berekening aantal werkplekken en ruimte Blz. - i - 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport 18 november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 3 of 61

4 1 INLEIDING In december 2000 heeft de gemeenteraad besloten om in 2006 ca. 700 medewerkers te huisvesten in Markt-Maas (Mosae Forum), middels een modern huisvestingsconcept. Uitgangspunt voor de periode van tijdelijke huisvesting was, dat deze medewerkers cq. bewoners van de oude Stadskantoren I en II zouden worden ondergebracht in een nieuw te bouwen pand in Randwyck. Onder andere als gevolg van ontwikkelingen met betrekking tot de publieksbalies en toename aantal fte s door decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten zijn uiteindelijk in het najaar van 2002 ca medewerkers voorheen gehuisvest op negen locaties, ondergebracht in SKM I, SKM II, Brusselsestraat 84 en Jekerstraat 49. Meteen na ingebruikname van de tijdelijke huisvesting zijn de voorbereidingen voor de definitieve huisvesting gestart. Een werkgroep met daarin ambtelijke vertegenwoordigers en externe deskundigen heeft onderzoek verricht naar een integrale aanpak van de gemeentelijke huisvesting exclusief de culturele instellingen, de Brandweer en het Bedrijfsgebouw in Limmel. Op grond van hun eindrapport heeft het college in juli 2003 gekozen voor definitieve huisvesting in SKM I en Mosae Forum. SKM I zal primair worden ingezet als Bedrijfsverzamelgebouw voor de dienst SEZ inclusief potentiële partners (CWI, UWV etc.). Dit besluit impliceert dat de voorbereidingen voor de definitieve huisvesting in 2006 zijn gericht op ca medewerkers, die nu gehuisvest zijn in SKM I, SKM II, Calvariestraat, Brusselsestraat 84 en Limmel (deels). In 2004 is het huisvestingsconcept uitgewerkt voor de betrokken diensten en afdelingen. Het resultaat daarvan is vastgelegd in deze rapportage. 1.1 Doel rapport Deze rapportage heeft de volgende doelen: - beschrijving van het toekomstige huisvestingsconcept; - basis voor programma s van eisen (ruimtelijk, functioneel en technisch), inclusief financiële ramingen voor Mosae Forum en SKM I. 1.2 Aanpak Om te komen tot het nieuwe huisvestingsconcept zijn de volgende stappen doorlopen: 1. Uitvoeren bezettingsgraadmetingen (voorjaar 2003); 2. Interviewen 71 afdelingen en bepalen generieke hoofdprocessen (najaar 2003); 3. Inventarisatie van verbeterpunten van de tijdelijke huisvesting (2003); 4. Presenteren en bespreken nota Uitgangspunten werkomgeving en bouwstenen in de organisatie (mei 2004); 5. Vaststellen formatieomvang te herhuisvesten medewerkers (juli 2004); 6. Vaststellen verhouding van generieke hoofdprocessen per afdeling (juli 2004); 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 4 of 61

5 7. Vaststellen activiteitenpatronen per generiek hoofdproces (juli 2004); 8. Verkenning toekomstige werkprocessen middels een workshop (september 2004); 9. Uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken benodigde kwaliteitsimpuls m.b.t. ICT en documentenbeheer (mei oktober 2004); 10. Vaststellen soorten werk- en overlegplekken en ondersteunende voorzieningen (bouwstenen) (september 2004); 11. Presenteren en vaststellen ruimteberekeningen (oktober 2004); 12. Onderzoeken ruimtelijke haalbaarheid van huisvestingsconcept in het casco van Mosae Forum en SKM I (september 2004). 1.3 Status rapport Het huisvestingsconcept is tot stand gekomen in overleg met de organisatie. Tussentijds zijn uitkomsten van diverse onderzoeken gepresenteerd aan en besproken in onder andere de Stuurgroep gemeentelijke huisvesting, het Gemeentelijke Managementteam, de Klankbordgroep gemeentelijke huisvesting, het lijnmanagement en de Ondernemingsraad. Adviezen en opmerkingen uit deze gremia zijn verwerkt in het huisvestingsconcept. Definitieve vaststelling door betrokken gemeentelijke besluitvormingsgremia vindt plaats in de periode januari - februari P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 5 of 61

6 2 CONTEXT In dit hoofdstuk worden beknopt de organisatieontwikkeling en de uitkomsten van de belangrijkste onderzoeken weergegeven. Deze vormen de basis waarop het huisvestingsconcept is ontwikkeld. 2.1 Ontwikkelingen en ambities De gemeente Maastricht heeft een hoog ambitieniveau met betrekking tot de ontwikkeling van de stad en dienstverlening aan de burgers. Dit is verwoord in visies, beleidsnota s en uitvoeringsprogramma s. De gemeente staat daarmee voor grote opgaven, waarbij voortdurend geanticipeerd moet worden op de eisen van de tijd. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - (Eu)regionale samenwerking; - Stijgend kennisniveau en toename mondigheid burger; - Invoering van Wet maatschappelijke ondersteuning ; - Gekozen burgemeester vanaf 2006; - Nieuwe bezuinigingsronde met als gevolg kerntakendiscussie over omvang takenpakket en efficiency en effectiviteit van de organisatie; - Toename communicatie en transparantie door toepassing nieuwe technologieën. In 2002 is gestart met een systematisch gestuurde kwaliteitsverbetering van de organisatie in aanvulling op de reeds in gang gezette doorontwikkeling met als belangrijkste doelen: vraaggericht, resultaatgericht en integraal werken. Hierbij is gekozen voor het organiserend principe waarbij een externe oriëntatie op de relatieniveaus stad, wijk en burger dominant is. Dit is nog steeds richtsnoer en toetssteen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, die plaatsvindt als een on going proces. Eén van de randvoorwaarden ter ondersteuning van dit in gang gezette traject wordt gevormd door de nieuwe huisvesting voor de organisatie. 2.2 Ervaringen tijdelijke huisvesting De tijdelijke huisvesting is mede opgezet om ervaring op te doen met moderne huisvestingsconcepten. Daartoe is gekozen voor huisvesting via een overgangsmodel van traditioneel naar modern. Kenmerken hiervan zijn toepassing van teamoffices, gedeelde éénpersoonskamers, gedeelde overlegvoorzieningen en huisvesting op grond van activiteitenpatronen en samenwerkingsrelaties. Tevens is in SKM I één vleugel innovatief ingericht voor ca. 100 medewerkers van de afdelingen Bouwtoezicht en Milieu en Bedrijf met onder andere verstelbaar meubilair en specifieke ICT voorzieningen. Ook wordt geëxperimenteerd met flexibele werkplekken door ca. 50 medewerkers. Belangrijkste leerpunten uit de tijdelijke huisvesting zijn: - Grotere diversiteit van typen werkplekken; - Meer concentratiewerkplekken; - Kleinere teamoffices; - Adequate akoestiek en binnenklimaat; - Adequate ICT-performance; - Extra aandacht voor naleving gedragsregels. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 6 of 61

7 2.3 Analyse Werkprocessen Afdelingen en formatie Het aantal te herhuisvesten afdelingen (81) en medewerkers (ca.1.350) is gebaseerd op de situatie oktober Het aantal medewerkers is inclusief vacatures en personen in een ander dan een vast dienstverband (bijv. MTB' ers) die structureel bij afdelingen werkzaam zijn. Daarnaast is de fictieve afdeling "frictieruimte" met 40 medewerkers toegevoegd om te kunnen voorzien in de behoefte aan tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld accountants en stagiaires. Een totaaloverzicht met onder andere de betrokken afdelingen en aantallen medewerkers is als bijlage 2 bijgevoegd Hoofdprocessen Binnen de gemeente zijn tal van functies en processen te onderscheiden. Deze zijn op basis van interviews met de afdelingen herleid tot zes generieke hoofdprocessen. In elk hoofdproces zijn medewerkers c.q. processen geclusterd met een vergelijkbaar activiteitenpatroon. In de onderstaande tabel worden de zes hoofdprocessen kort getypeerd. Processen Kenmerken Functies (voorbeelden) Publieksproces (front office) Bestuursproces Beleidsproces Adviesproces Technisch proces - gezicht van de gemeente - snel en goed de klant bedienen (fysiek, digitaal, telefonisch en post) - besturen organisatie / afdeling - eindverantwoordelijk voor middelen (Planning & Control cyclus) - voorbereiden, opstellen, evalueren en bijstellen beleid - intensief overleg intern en extern - adviseren interne klant (ondersteunend aan primair proces) - inhoudelijke uitvoering binnen vakgebied - ontwerpen en uitvoeren technisch beleid / visie - extern toezicht, controle en handhaving - baliemedewerkers, medewerkers callcentre - directeuren, afdelingshoofden - beleidsmedewerkers, projectmanagers, projectleiders - medewerkers P&O, Financiën, Informatiemanagement - inspecteurs, ontwerpers. Productie-/ uitvoeringsproces - geüniformeerde werkstroom - vaak wettelijk verplicht - veel interactie (onderling) op de werkplek - secretariaten, administratieve medewerkers Tabel 2-1 Kenmerken hoofdprocessen Door de afdelingen is aangegeven in welke verhouding de hoofdprocessen binnen hun afdelingen voorkomen. Deze zijn weergegeven in bijlage 2. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 7 of 61

8 2.3.3 Activiteitenpatronen Via een enquête onder ca. 400 medewerkers verdeeld over de zes hoofdprocessen zijn de gemiddelde activiteitenpatronen per hoofdproces in kaart gebracht. In Figuur 2-1 zijn de activiteitenpatronen op hoofdlijnen weergegeven. In bijlage 3 zijn meer gedetailleerde activiteitenpatronen opgenomen. Publieksproces (BO) 17% Bestuurs proces 9% 34% 19% 36% 14% 8% 14% 12% 6% 15% 8% Adviesproces 7% Productieproces 13% 25% 33% 50% 44% 14% 14% 13% 8% 27% 8% 9% Beleidsproces 8% Technisch proces 8% 23% 56% Totaal geconcentreerd werk Totaal routinematig werk 48% Totaal formeel overleg Totaal informeel overleg Telefoneren Publieksproces (FO) Baliewerk 5% 5% 10% 42% 10% Baliewerk-telefoneren Overig telefoneren Routinematig werk Concentratie werk 28% Overleg Figuur 2-1 Activiteitenpatronen per hoofdproces 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 8 of 61

9 2.3.4 Aanwezigheidspercentages De activiteitenpatronen zoals beschreven in de vorige paragraaf zijn de patronen zoals deze plaatsvinden wanneer medewerkers op kantoor zijn. In 2003 zijn bezettingsgraadmetingen verricht in SKM I en SKM II 1. De resultaten van deze feitelijke aanwezigheidspercentages zijn herleid naar gemiddelden en piekpercentages per hoofdproces (zie Tabel 2-2). Bestuursproces Beleidsproces Adviesproces Productieproces Technisch proces Gemiddelde bezetting 48% 36% 48% 47% 45% Piekbezetting 74% 51% 74% 70% 67% Tabel 2-2 Aanwezigheidspercentages per hoofdproces Het aanwezigheidspercentage van het publieksproces is niet specifiek gemeten. Dit is in samenspraak met het hoofd Gemeenteloket vastgesteld op 74%. Ook de activiteiten die medewerkers extern (buiten kantoor) verrichten zijn geïnventariseerd. Deze bepalen mede de aanwezigheidspercentages van de betrokken afdelingen. In bijlage 2 is het percentage aangegeven dat medewerkers extern zijn. 1 De resultaten van deze bezettingsgraadmeting zijn vastgelegd in het rapport Bezettingsgraden Stadskantoor I en II, d.d. juni P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 9 of 61

10 3 UITGANGSPUNTEN HUISVESTING Op basis van de organisatieontwikkelingen, de ambities, de leerpunten uit de tijdelijke huisvesting en de analyse van de werkprocessen zijn uitgangspunten opgesteld voor de definitieve huisvesting. 3.1 Hoofduitgangspunten Aan de nieuwe huisvesting wordt de volgende doelstelling gesteld: Een passende (definitieve), doelmatige, professionele en toekomstgerichte huisvesting voor de 21 e eeuw, die aansluit op de organisatiedoelen, werkprocessen, democratische processen en de cultuur van de gemeente Maastricht 2. Kernwoorden hierbij zijn samenwerking, transparantie, flexibiliteit en efficiency. De doelstelling is vertaald in de volgende uitgangspunten voor de huisvesting: - Diversiteit werkplektypen die aansluit op activiteitenpatronen (werkplekken voor concentratiewerk, communicatiewerk en overleg); - Ruimten en voorzieningen bevorderen de interactie en samenwerking tussen medewerkers; - Realiseren van een transparante, meer open werkomgeving; - In staat zijn de dynamiek van de organisatie op te kunnen vangen zonder ingrijpende verbouwingen, uitbreidingen c.q. uitplaatsingen (toekomstbestendigheid concept); - Efficiënt gebruik van ruimte (vermindering leegstand); - Verdere professionalisering van ICT-voorzieningen en documentbeheer; - Voldoen aan vigerende bouw-, Arbo- en NEN-voorschriften en normen. 3.2 Beoogde resultaten Toepassing van het huisvestingsconcept leidt bij ingebruikname tot: - Passende mix van werkplektypen: 50% concentratiewerk, 29% communicatiewerk, 21% decentraal overleg en ondersteunende ruimten; - Vermindering fysieke barrières tussen afdelingen en medewerkers (iedereen kan en mag overal werken); - Vergroten van (in)formele contacten door delen van voorzieningen, transparante inrichting en indelingsconcept; - Snellere en goedkopere interne verhuizingen vanwege uniforme toepassing bouwstenen; - Reductie van het aantal effectieve werkplekken voor ca medewerkers van (huidig aantal werkplekken) naar 920. Hiermee wordt een verhoging van de bezettingsgraad bereikt, van nu gemiddeld 50% naar ca. 70%; - Vermindering van het benodigde aantal m 2 bruto vloeroppervlak voor werkplekken en centrale voorzieningen van m 2 (huidig) naar m 2 ; - Vermindering logistieke verplaatsingen en fysieke afstand van personen door huisvesting in twee in plaats van de huidige vier gebouwen; 2 Vastgesteld door GMT d.d. juni P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 10 of 61

11 - Vermindering van ziekteverzuim door Arbo-conforme inrichting; - Minder gemelde en geregistreerde storingen door kwaliteitsimpuls in de ICTvoorzieningen en het documentenbeheer; - Vergroten bereikbaarheid medewerkers door toepassen draadloze telefonie; - Beheersing van exploitatielasten. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 11 of 61

12 4 HUISVESTINGSCONCEPT In dit hoofdstuk is het voor de gemeente Maastricht ontwikkelde huisvestingsconcept beknopt beschreven. 4.1 Kern huisvestingsconcept Een huisvestingsconcept is het geheel van het gebruik, inrichting en indeling van de werkomgeving. De kernelementen zijn: 1. Activiteitgerelateerde werkplekken voor concentratiewerk, communicatiewerk en overleg; 2. Niet-persoonsgebonden werkplekken; 3. Gemiddeld 7 werkplekken voor 10 medewerkers; 4. Fysiek clusteren van afdelingen in zones (thuisbasis); 5. Loskoppelen werkarchieven van de werkplek en beperken opbergruimte; 6. Plaatsongebonden ICT-voorzieningen; 7. Organisatiebrede toepassing. 4.2 Activiteitgerelateerde werkplekken voor concentratiewerk, communicatiewerk en overleg Voor de kantoorwerkzaamheden zijn werkplekken cq. ruimten (bouwstenen) beschikbaar. Daarbij is een hoofdverdeling gemaakt naar concentratiewerk, communicatiewerk en overleg. Afhankelijk van te verrichten activiteiten kiezen medewerkers een passende werkplek c.q. ruimte. Daarbij kan binnen de verschillende hoofdcategorieën gekozen worden uit meerdere varianten (zie Figuur 4-1). In bijlage 5 zijn de bouwstenen nader toegelicht en omschreven. CONCENTRATIE WERK COMMUNICATIE WERK DECENTRAAL OVERLEG (formeel en informeel) ONDERSTEUNENDE RUIMTE Stiltewerkplek 1 persoon Open teamwerkplek Gesloten overlegruimte Ontmoetingsplek Werkplek in gesloten ruimte met 1 bureau. Ca. 8,5 m 2 FNO per werkplek Een open zone met 4-6 werkplekken. Ca. 7 m 2 FNO per werkplek Vergaderruimte voor ca. 6 personen in gesloten ruimte. Ook geschikt als werkplek. Ca. 27 m² FNO Leestafel in open ruimte geïntegreerd met pantry. Ca. 20 m 2 FNO 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 12 of 61

13 Stiltewerkplek 2 personen Informatiewerkplek Brainstormruimte Serviceruimte Werkplek in gesloten ruimte met 2 bureaus. Ca. 8,5 m 2 FNO per werkplek Werkplek voor kortstondig gebruik. Ca. 5,5 m 2 FNO per werkplek Brainstormruimte voor (in) formeel overleg in een niet standaard vergadersetting. Ca. 26 m² FNO Geluidsdichte gesloten ruimte voor printen, kopiëren en opslag papier Ca. 15 m² FNO Stiltezone Gesloten teamwerkplek Semi-open overlegplek Werkarchief Werkplekken in grotere stille ruimte, bijvoorbeeld bibliotheekachtige setting. Ca. 7 m 2 FNO per werkplek Werkplek in gesloten ruimte voor 4 bureaus. Ca. 7 m 2 FNO per werkplek Overlegplek voor 2-4 personen met een gedeeltelijke afscheiding. Ook geschikt als werkplek. Ca. 14 m² FNO Open overlegplek Open overlegplek voor 2-4 personen voor informeel overleg. Ook geschikt als werkplek. Ca. 14 m² FNO Kasten voor werkarchief (onderhanden werk), nabij de werkplekken. Richtlijn 1 m 1 per medewerker Lockerruimte Ruimte voor garderobe, lockers, post en telefoon. Ca. 15 m² FNO Rookruimte Gesloten ruimte met statafel en goede afzuiging. Ca. 15 m² FNO Figuur 4-1. Bouwstenen voor het concept Ook specifieke werkzaamheden zoals het maken en lezen van bouwtekeningen en archiefwerk worden binnen dezelfde bouwstenen verricht. Specifieke inrichtingeisen voor deze werkzaamheden worden met de gebruikers nader afgestemd. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 13 of 61

14 Activiteiten zoals printen, kopiëren, opbergen van persoonlijke spullen, raadplegen van tijdschriften en koffiedrinken vinden plaats in daarvoor speciaal geoutilleerde ondersteunende ruimten. Voor de centrale algemene voorzieningen, zoals repro, postkamer en frontoffice (balies) worden specifiek op deze processen afgestemde ruimten ontwikkeld met daarin werkplekken voor medewerkers die deze processen uitvoeren. In de onderstaande tabel is de mix van bouwstenen voor de organisatie als geheel weergeven. Type werkplekken Variant Percentage Concentratiewerk Stiltewerkplek 1 persoon 25% Stiltewerkplek 2 personen 15% Stiltezone 10% Communicatiewerk Open team werkplek 23% Informatiewerkplek 3% Gesloten teamwerkplek 3% Decentraal overleg Gesloten overlegruimte 9% Tabel 4-1 Mix van bouwstenen 4.3 Niet-persoonsgebonden werkplekken Brainstormruimte 2% Semi-open overlegplek 3% Open overlegplek 7% Het principe van niet-persoonsgebonden werkplekken houdt in dat niemand een eigen werkplek heeft. Iedereen kan en mag overal werken. Dit vereist invoering en naleving van gebruiksregels. Hieronder volgen de basisregels: 1. Medewerkers kiezen in principe werkplekken in de eigen zone (zie paragraaf 4.5), maar kunnen ook in andere zones werken; 2. Alle werkplekken worden na gebruik schoon achtergelaten (clean deskbeleid); 3. Bij afwezigheid langer dan 1 uur worden werkplekken leeggeruimd; 4. Medewerkers met specifieke ARBO-behoeften krijgen een werkplek op maat ; 5. Medewerkers die gebruik maken van hard- en software die niet overal beschikbaar kan worden gesteld, krijgen een werkplek op maat. Medewerkers met hetzelfde werkproces delen deze werkplekken; 6. De onder 4 en 5 vermelde medewerkers hebben het 1 e gebruikrecht op de maatwerkplekken. Bij hun afwezigheid kunnen anderen ook gebruik maken van deze plekken. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 14 of 61

15 In het vervolgtraject worden deze basisregels en afspraken over naleving in overleg met de organisatie verder uitgewerkt. 4.4 Gemiddeld 7 werkplekken voor 10 medewerkers Het richtinggevende principe voor de definitieve huisvesting is dat gemiddeld 8 werkplekken voor 10 medewerkers worden gerealiseerd. Het resultaat van de uitgevoerde onderzoeken naar de formatie, werkprocessen, activiteitenpatronen en bezettingsgraden van de kantoren is, dat toepassing van 7 werkplekken voor 10 medewerkers kan volstaan. Extra ruimte voor piekmomenten is ingecalculeerd. Dit alles leidt thans tot 920 effectieve werk- en overlegplekken. Een gedetailleerd overzicht met soorten en aantallen werkplekken is opgenomen in bijlage 6. De ruimteberekeningen zijn gebaseerd op de formatie status oktober Omdat daarna de formatie middels de operatie Bezuinigen = Kiezen is gekrompen, wordt hierdoor enige extra ruimte ingebouwd. Er is bewust gekozen voor deze extra marge om niet te voorziene groei op (middellange) termijn te kunnen opvangen. In bijlage 7 is een uitgebreide uitleg opgenomen over de toegepaste rekenmethodiek. 4.5 Fysiek clusteren van afdelingen in zones (thuisbasis) Het indelingsconcept wordt gevormd door zones met werkplekken voor circa 50 medewerkers. Deze schaalgrootte is vereist voor het succesvol delen van werkplekken. Hierdoor is het nodig kleinere afdelingen fysiek te clusteren. De zone fungeert als thuisbasis voor de afdelingen. Medewerkers kiezen primair een werkplek binnen de eigen zone, maar kunnen ook buiten de zone werken. De kern van de zone wordt gevormd door (geclusterde) secretariaten en eventuele afdelingsarchieven. Rondom deze basis worden de werkplekken, overlegplekken, archieven voor onderhanden werk en serviceruimten voor printen en kopiëren gesitueerd. Aan de randen van de zones en op knooppunten van de kantoorvloeren bevinden zich de ondersteunende voorzieningen zoals, ontmoetingsruimten met geïntegreerde pantry en garderobes en lockers. Afdelingen delen ondersteunende voorzieningen binnen de zone en ontmoetingsplekken en overlegplekken op de randen van de zone. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 15 of 61

16 Zone Afdeling A Afdeling B Afdeling C diverse typen werkplekken voor concentratie / communicatie / overleg; cluster van secretariaten (centraal in zone); werkarchief verdeeld over vloer; serviceruimte. ontmoetingsplek / koffiecorner; tijdschriften / documenten; informatiewerkplekken; overlegplekken en brainstormruimte; garderobe / lockers. Afdeling D Zone Figuur 4-2 Indelingsconcept diverse typen werkplekken voor concentratie / communicatie / overleg. secretariaat (centraal in zone); werkarchief verdeeld over vloer; serviceruimte. Binnen de zones is een evenwichtige verdeling van open en gesloten bouwstenen gewenst. Belangrijk voor de transparantie van de zones is dat er voldoende zichtlijnen over de kantoorverdieping ontstaan. 4.6 Loskoppelen werkarchieven van de werkplek en beperken opslagruimte Het indelings- en inrichtingsprincipe vereisen implementatie van nieuwe gebruiksregels en serviceverlening voor het documentenbeheer. Hieronder volgen de basisregels en basisvoorzieningen: - Werkarchieven worden losgekoppeld van de werkplek en beperkt tot gemiddeld 1m 1 per medewerker; - Elk gebouw heeft een centraal dynamisch archief (niet ouder dan 5 jaar), waaruit op verzoek stukken worden geleverd; - Indien noodzakelijk worden afdelingsarchieven in de zone geplaatst; - Statische en semi-statische archieven worden op afstand geplaatst, waaruit documenten (ouder dan 5 jaar) worden geleverd; - Post wordt verspreid in centraal gesitueerde persoonlijke postvakken; - Persoonlijke spullen worden in lockers opgeborgen; - Afdelingsgebonden literatuur wordt in de ontmoetingsplekken geplaatst. In het vervolgtraject worden deze basisregels en concrete afspraken over bijvoorbeeld de noodzaak en omvang van afdelingsarchieven en dienstverlening uit de centrale archieven in overleg met de organisatie verder uitgewerkt. 4.7 Plaatsongebonden ICT-voorzieningen Het indelings- en inrichtingsprincipe vereisen een kwaliteitsimpuls voor de huidige ICTvoorzieningen. Hieronder volgen de benodigde basisvoorzieningen: 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 16 of 61

17 - ICT-hulpmiddelen zijn plaatsongebonden; - Medewerkers hebben vanaf elke werkplek toegang tot hun bestanden en software met uitzondering van enkele zeer specifieke toepassingen, zoals CAD-systemen; - Concentratie- en communicatiewerkplekken zijn ingericht met vaste PC; - Laptops zijn beschikbaar voor gebruik op werk- en overlegplekken waar geen vaste PC beschikbaar is; - Draadloos netwerk is minimaal beschikbaar in het restaurant en grote centrale en decentrale vergadervoorzieningen; - Draadloze telefoons zodat medewerkers overal bereikbaar kunnen zijn; - Inlogtijd: maximaal 2 minuten; - TFT-schermen vanwege ruimtebesparing, energiebesparing en beperking van de interne warmtelast; - Serviceruimten voor printen, faxen en kopiëren, waarbij printen op elk apparaat binnen het gebouw mogelijk is, zonder voorafgaande printerinstellingen. In het vervolgtraject worden deze voorzieningen nader gespecificeerd en geïmplementeerd. 4.8 Organisatiebrede toepassing Het huisvestingsconcept wordt organisatiebreed toegepast. Doordat iedereen meedoet kan het optimaal functioneren. Daarnaast is uniformiteit van het inrichtings- en gebruiksconcept noodzakelijk om organisatiegroei en -krimp op te vangen. Daarmee wordt een grotere flexibiliteit en toekomstbestendigheid bereikt. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 17 of 61

18 5 AANDACHTSPUNTEN VOOR VERVOLG Het vastgestelde huisvestingsconcept is het basisdocument en het kader voor alle betrokkenen tijdens de vervolgfasen van voorbereiding tot en met ingebruikname van de definitieve huisvesting in Mosae Forum en SKM I. Belangrijk voor het vervolg van het huisvestingsproject is een integrale aanpak van huisvesting, facilitair dienstenpakket, organisatieontwikkeling en communicatie. Vooral dit laatste is nodig om snel bekendheid te geven aan de nieuwe werkomgeving. Enerzijds om met de organisatie het nieuwe concept te bespreken. Anderzijds om via een dialoog het concept verder uit te werken. Denk hierbij aan: o toedeling naar gebouwen (wie komt waar?); o opstellen vlekkenplannen (welke afdelingen vormen clusters); o verder uitwerken van de gebruiksregels; o bepalen dienstverlening voor bijvoorbeeld documentenbeheer; o uitwerken bijzonder inrichting voor specifieke werkprocessen (bijv. CAD-CAM). Voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe werkomgeving is het belangrijk in de oude situatie nieuwe principes in te voeren, zoals clean deskbeleid en beperken van werkarchieven. Om dit alles in goede banen te leiden is een gefaseerde aanpak noodzakelijk. Een helder stappenplan (wie, wat, waar, wanneer, waarom) dient hier onderdeel van te zijn en organisatiebreed aandacht te krijgen. 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 18 of 61

19 A COMPANY OF Bijlage 1 Referentielijst Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 19 of 61

20 De volgende documenten zijn gebruikt als referentie voor deze rapportage: Documentnaam: Auteur Datum: Afdeling typerende werkprocessen en additionele ruimte Bezettingsgraden Stadskantoor I en II Projectteam HIMM 28 september 2004 Servicecenter Onderzoek en Informatie, Gemeente Maastricht juni 2003 Uitgangspunten werkomgeving en bouwstenen Royal Haskoning / HIMM 26 mei 2004 Inpassingstudie Royal Haskoning 28 oktober 2004 Programma van Eisen Inrichting Mosae Forum Royal Haskoning 28 oktober 2004 Programma van Eisen Inrichting SKM I Royal Haskoning 28 oktober 2004 Programma van Eisen Gebouwgebonden Huygen 1 november 2004 Technische Installaties behorende bij de inrichting van Mosae Forum Programma van Eisen Gebouwgebonden Technische Installaties behorende bij de inrichting van SKM I Huygen 1 november P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 20 of 61

21 Bijlage 2 Basisgegevens afdelingen 9P3859.A1/R /MVLI/Rott2a Concept rapport november 2004 Volgnummer 4; Stuk-ID: HC Huisvestingsconcept gemeente Maastricht Page 21 of 61

www.artspdf.com This PDF has been modified using a demo version of ARTS PDF software

www.artspdf.com This PDF has been modified using a demo version of ARTS PDF software TTDGH: Inhoudsopgave van inhoudsopgaven 00. Technische Transparantie Dossier Gemeentelijke huisvesting.... Inhoudsopgave.... Transparantie in Maastricht: TTDGH?.... Conclusies.... Transparantie?... Wat

Nadere informatie

Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink

Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink Bouwstenen voor Organisatiegerichte Huisvesting van de Belastingdienst Sandra Brunia Evi De Bruyne Marion Beijer Anca Gosselink Inhoudsopgave 0 Inleiding 1 0.1 Waarom dit boekje? 1 0.2 Totstandkoming 1

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch

!pet projectinrichters. binnenkomer. enexis den bosch !pet projectinrichters binnenkomer enexis den bosch Het Nieuwe Werken... Het centrale kantoor van Enexis staat aan het Paleis Kwartier in Den Bosch. In het nieuwe onderkomen werkt Enexis volgens het principe

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair

Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair Losse inrichting gebouw flux Perceel 1: Kantoor gerelateerd meubilair Programma van Eisen Functionele beschrijving inrichting ruimten Alle getoonde sfeerbeelden zijn indicatief. A. 1 persoon Werk/vergaderkamer

Nadere informatie

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de

Minder verhuisbewegingen wordt ook gewenst door de directeuren en medewerkers, maar de Renovatie en innovatie? Een onderzoek naar het gebruik en de beleving van twee Haagse locaties van het ministerie van LNV Auteurs: M. Maarleveld, D.J.M. van der Voordt Center for People and Buildings Samenvatting

Nadere informatie

Organisatiegericht huisvesten

Organisatiegericht huisvesten Organisatiegericht huisvesten Ervaringen van de Belastingdienst Hans Pieter Stekelenburg Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening 19 september 2006 Onderwerpen Inleiding Organisatiegericht

Nadere informatie

Volgno. : 31-2005 Dienst : SBF Datum : 22 februari 2005 Raadscie : Middelen Korr.no. : 2005-4394 Steller : Maas/3504119 Mans/3505128

Volgno. : 31-2005 Dienst : SBF Datum : 22 februari 2005 Raadscie : Middelen Korr.no. : 2005-4394 Steller : Maas/3504119 Mans/3505128 Volgno. : 31-2005 Dienst : SBF Datum : 22 februari 2005 Raadscie : Middelen Korr.no. : 2005-4394 Steller : Maas/3504119 Mans/3505128 Gemeentelijke huisvesting AAN DE GEMEENTERAAD Inleiding, samenvatting,

Nadere informatie

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten

Samenvatting Doel en werkwijze Respondenten Sporen naar de nieuwe huisvesting Een onderzoek naar het gebruik en beleving van drie locaties van de belastingdienst-oost. Auteurs: L. Groot, A.M. Hartjes, M. Maarleveld Center for People and Buildings,

Nadere informatie

Over de informatie en participatie tijdens de voorbereiding en implementatie van het concept is de meerderheid tevreden. Tweederde is goed bekend met

Over de informatie en participatie tijdens de voorbereiding en implementatie van het concept is de meerderheid tevreden. Tweederde is goed bekend met Flexen in Forum Flex Een onderzoek naar de beleving van een innovatief kantoorconcept voor het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingsdienst in Utrecht Auteurs: L. Volker, D.J.M. van

Nadere informatie

Rust en ruimte op de werkplek

Rust en ruimte op de werkplek Rust en ruimte op de werkplek Regiobijeenkomst over Rust en Ruimte Iris de Been 7 december 2011 2 Drie centrale vragen 1. Hoe belangrijk zijn Rust en Ruimte op de werkvloer? 2. Hoe verhouden Rust en Ruimte

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Opbouw van onderzoek & analyse

Opbouw van onderzoek & analyse Opbouw van onderzoek & analyse Aanpak De aanpak is pragmatisch en gericht op het analyseren en inventariseren van de kenmerken van de organisatie van werken, zonder dat de dagelijkse gang van zaken verstoord

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15

VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN. Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken 02-04-15 VEILIGHEIDSREGIO > HNW > HUISVESTINGSLASTEN Besparingen op huisvestingslasten ten gevolge van het nieuwe werken AGENDA Inleiding Bezuiniging Huisvesting VR Het Nieuwe Werken Huisvestingslasten Besparing

Nadere informatie

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001

De HIPP Calculator Bedrijf: Lokatie: Datum: 2011 Versie : 001 Vragenlijst De HIPP Calculator Versie : 001 1. Inleiding U bent binnen uw organisatie aan het nadenken over huisvesting. U komt wellicht werkplekken te kort, uw medewerkers zitten al met 3 personen op

Nadere informatie

Het nieuwe werken en flexibiliteit

Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken en flexibiliteit Het nieuwe werken, flexibiliteit en voorzieningen Anneke Mezger (Royal HaskoningDHV), Claudine van Vlimmeren (Philips) Theo van der Voordt (TU Delft) Programma Het nieuwe

Nadere informatie

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013 Datum 3 januari 2013 Auteurs drs. Fieke Horsten Eur.Erg. drs. Peter van Scheijndel Eur.Erg. Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012 Gemeentehuis Bloemendaal Arbo gerelateerde zaken en veiligheid

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting

Inhoud. Locatieonderzoek tijdelijke huisvesting Locatieonderzoek Tijdelijke huisvesting Hollands Kroon Aanvulling Centraal vs. decentraal 0 januari 0 Inhoud De regiegroep van fusiegemeente Hollands Kroon heeft naar aanleiding van een locatie advies

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel

Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Haalbaarheidsonderzoek Cultureel en ontmoetingscentrum De Kei te Reusel Raadscommissie gemeente Reusel - De Mierden 8 september 2015 Laride Vastgoedstrategie Procesmanagement Projectmanagement Beheer en

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd

Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd Van B tot Z De beleving van de huisvesting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geëvalueerd L. Groot, ir. L.E.M. Mascini & ir. L. Volker Center for People and Buildings, Delft - februari

Nadere informatie

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk

Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Werken in de Fysieke Werkomgeving Rijk Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR) Vanaf 2020 werken alle rijksmedewerkers in een rijkskantoor dat volledig of gedeeltelijk volgens de FWR-kaders is ingericht. Kantoren

Nadere informatie

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam

Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Interieur gemeentekantoren De Rotterdam Het ontwerp voorziet in een interieur dat een vertikale stad reflecteert die verbindingen legt tussen stedelijke knooppunten

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten

Renovatie huisvesting Nikhef. Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten Renovatie huisvesting Nikhef Corporate story Hoofditems kosten Visualisaties Pilot projecten 27 Activiteiten afgelopen periode In achtergrond is afgelopen periode veel gebeurd workshops, (technische) inventarisaties,

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!!

1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 1STE DAGGIDS HEE KLOJO DIT IS ONZE FLEXIBELE WERKPLEK!! 02 Stoor elkaar niet met bellen/ praten. Zoek bij langer durende gesprekken een geschikte ruimte. 05 De bureaustoelen voldoen aan de ARBO-norm en

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

PACT Plekken & ACTiviteiten

PACT Plekken & ACTiviteiten PACT Plekken & ACTiviteiten Anca Gosselink Evi De Bruyne Sandra Brunia Marion Beijer Karel Dekker 15 juni 2010 Programma van vandaag 15:00 uur Welkom 15:10 uur Wat is PACT? 15:30 uur Toepassing van PACT

Nadere informatie

Huisvesting gemeente Boxtel

Huisvesting gemeente Boxtel Agenda 1) Inleiding 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies Agenda 1) Inleiding De Twee Snoeken Gemeentehuizen 2) Aanleiding 3) Begrippen en demarcatie 4) Scenario s 5) Advies

Nadere informatie

Een dag. XONAR Expertisecentrum Parkstad. Heerlerbaan 142, 6218 CJ Heerlen t. 043-604 55 55 www.xonar.nl. XONAR Expertisecentrum Parkstad

Een dag. XONAR Expertisecentrum Parkstad. Heerlerbaan 142, 6218 CJ Heerlen t. 043-604 55 55 www.xonar.nl. XONAR Expertisecentrum Parkstad XONAR Expertisecentrum Parkstad Heerlerbaan 12, 6218 CJ Heerlen t. 03-60 55 55 www.xonar.nl Een dag Anders Werken XONAR Expertisecentrum Parkstad Een dag Anders Werken XONAR Expertisecentrum Parkstad als

Nadere informatie

verbouwing RvB KPN, Den Haag

verbouwing RvB KPN, Den Haag verbouwing RvB KPN, Den Haag situatie voor verbouwing Reorganisatie In april 011 is Eelco Blok benoemd tot nieuwe topman van KPN. Direct bij de start als CEO kondigde hij een grote reorganisatie van KPN

Nadere informatie

Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel

Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel Kadernota Nieuwe Werkstijl Tiel " Je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen" Doel kadernota nieuwe werkstijl Deze kadernota hoort bij de businesscase Tielse Nieuwe Werkstijl

Nadere informatie

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.

méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3. méét Project méét Werkplekbezetting Hoogheemraadschap van Delfland Opdrachtgever Dhr. B. van der Maden Samengesteld Juli 2014 Versie 3.0 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 1 1.1 Project 1 1.2 Methodiek 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda

Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Ruimte voor de Rechterlijke Organisatie Breda Naar een passende en geschikte werkomgeving; een onderzoek over specificaties voor diversiteit en functionaliteit van ruimten Evi De Bruyne, Sandra Brunia

Nadere informatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie

De servicedesk binnen de facilitaire organisatie De servicedesk binnen de facilitaire organisatie Uitgangspunten en dilemma s L.P. de Rouw Uitgangspunten servicedesk Servicedesk als sturing op mijn backoffice. Centrale ondersteuning voor de klant (borgen,

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Ruimtenormen voor vergaderen

Ruimtenormen voor vergaderen Ruimtenormen voor vergaderen Onderzoek naar de bepaling van normen voor vergaderplekken en vergadercentra voor de FWR Evi De Bruyne Center for People and Buildings mei 2013 colofon Onderzoeker CfPB Evi

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT. versie 2.0-26 juni 2009

Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT. versie 2.0-26 juni 2009 Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT 3. Vlekkenplan ruimtelijk De Mediq Apotheek is een open, transparante apotheek, waarin de relatie tussen klant en apotheker centraal staat. De apotheek kan

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven

LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven LOCATIEMATRIX Integraal Kind Centrum te Eindhoven Opdrachtgever Aloysius Stichting Kerkstraat 3 6085 AX HORN Deelnemende organisaties Gemeente Eindhoven Aloysius Stichting Projectmanagement BSU UW VASTGOEDPARTNER

Nadere informatie

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren

Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Ontmoeten Concentreren Communiceren Faciliteren Waterschap Rivierenland heeft niet zomaar een nieuw kantoorgebouw. Naast de fraaie architectuur en de duurzame bouw is het interieur precies toegesneden

Nadere informatie

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving sstrategie Delfland 2020 Bouwen aan een gezonde werkomgeving 20-11-2012 Hoogheemraadschap van Delfland Huisvesting Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Nadere informatie

De verbinding gelegd

De verbinding gelegd De verbinding gelegd Evaluatieonderzoek naar de activiteitgerelateerde werkomgeving van de Staforganisatie Dienstverlening BelastingTelefoon Sandra Brunia MSc Iris de Been MSc Center for People and Buildings

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008. Renovatie stadhuis

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008. Renovatie stadhuis Aan de raad AGENDAPUNT 7l ALDUS VASTGESTELD 10 JULI 2008 Renovatie stadhuis Voorstel: een voorbereidingskrediet van 500.000 voor de renovatie van het stadhuis beschikbaar te stellen. 1. Inleiding 1.1 Huidige

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek

Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek Een nieuwe thuisbasis voor CiTG UD - Onderwijs en onderzoek Een samenvatting van het Concept Programma van Eisen Renovatie Complex Stevinweg 1 Waarom renovatie? Waarom Het complex Stevinweg is functioneel

Nadere informatie

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS

WORLD WIDE IN CONTROL MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS WORLD WIDE IN CONTROL c MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR MELD- EN CONTROLEKAMERS OVER BRAND Brand control rooms is een innoverende, technische en dynamische dienstverlener voor de realisatie van compleet op maat

Nadere informatie

Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World

Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World Op ontdekking in een duurzame wereld: Eneco World... Desiree Dongelmans en Marcel Boltjes 23 mei 2013 De wereld van Eneco: kengetallen Eneco Groep... 2,2 miljoen klanten in Nederland en België 7.000 vakkundige

Nadere informatie

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje

Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Huis-, Tuin- & Keuken- Boekje Erger u niet, verwonder u slechts. Beste collega s, Na het Inspiratieboekje dat wij jullie in September uitreikten, bieden we jullie graag dit Huis, Tuin en Keukenboekje aan.

Nadere informatie

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen

Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen Een nieuwe manier van werken, wat levert dat werkelijk op? Anje Meijer, Frederik van Steenbergen FACTO CONGRES 2012 www.factomagazine.nl/congres Principes van het World Café Creatieve input van elke deelnemer

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam tot Rijkskantoor

Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam tot Rijkskantoor Herinrichting Laan op Zuid 45 te Rotterdam tot Rijkskantoor Voorlichtingsbijeenkomst start aanbestedingsfase 16 februari 2017 Welkom Doel presentatie: - Informeren geïnteresseerde partijen - Relevante

Nadere informatie

EVALUATIE FLEXWERKEN ds+v

EVALUATIE FLEXWERKEN ds+v . EVALUATIE FLEXWERKEN ds+v G.H. van der Wilt en J.M. Reijnen Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 In opdracht van de directie van de ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs:

Nadere informatie

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT

SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT SOCIAAL WIJKTEAM INRICHTING KANTOREN MOZAIEK EN NOORDERLICHT De Sociale Wijkteams zijn dé toegangspoort voor ondersteuning en zorg in Wijchen. Op dit moment heeft het Sociaal Wijkteam een aantal ruimtes

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Receptie balie in ontmoetingsgebied Atrium met bibliotheek Nieuw huis voor gerenommeerd advocaten- en notariskantoor Het gebouw stamt uit 1950 en heeft een vloeroppervlak

Nadere informatie

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK

Onderwerp Raadsgerelateerde functies wel/niet in HNK Programma's en Projecten Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 30-05-2016 Ons kenmerk 2790543 Opsteller S. Groeneweg Bijlage Onderwerp Raadsgerelateerde functies

Nadere informatie

project emmen www.drentea.nl Project Opdrachtgever Architect Adviseur Realisatie

project emmen www.drentea.nl Project Opdrachtgever Architect Adviseur Realisatie focusonprojects Project Opdrachtgever Architect Adviseur Realisatie Producten Gemeentehuis - Emmen Gemeente - Emmen De Zwarte Hond - Groningen BBN adviseurs voor gebouwen en gebieden - Houten 2008 Drentea

Nadere informatie

Nieuw: Moar! members

Nieuw: Moar! members Nieuw: Moar! members Vanuit het succesvolle Moar! concept presenteren wij Moar! members. Moar! members geeft flexibel toegang tot het netwerk, de faciliteiten en partner locaties. Ontdek de meerwaarde

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d

WELKOM. Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde. B L O S S O M c o n s u l t a n c y D e s i g n & B u i l d Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde WELKOM Gemeentehuis Brummen: creatie van duurzame toekomstwaarde Maartje van den Berg Royal Haskoning Blossom consultancy Design & Build Haalbaarheid,

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Kenmerken kantoorruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken Regeling telewerken Nummer: 09.0003271 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 10 februari 2011 Instemming COR d.d. 20 januari 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BIJLAGE 5 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rapportage niet gebouwgebonden inrichtingskosten UWV Hoofdkantoor 31 oktober 2003 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 467

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183)

Projectinformatie. Kantoorruimte + magazijn. Avelingen-West 47. Gorinchem. Avelingen West 36 (0183) Kantoorruimte + magazijn Avelingen-West 47 Gorinchem Projectinformatie Avelingen West 36 (0183) 30 40 50 Postbus 373 info@bmak.nl 4200 AJ Gorinchem Postbank 26 66 67 KvK 23079378 Bank 37.25.21.630 Omschrijving

Nadere informatie

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool

Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool wonderful day design architectuur met de focus op interieurontwerp Bèta Sciences & Technology Zuyd Hogeschool Het nieuwe werken en het nieuwe onderwijs Het onderwijs verandert, de huisvesting verandert

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Van buiten naar binnen denken

Van buiten naar binnen denken Van buiten naar binnen denken Even voorstellen Naam: Ilse Rutten Functie: Afdelingsmanager Middelen Leeftijd: 35 jaar Werkervaring: 10 jaar Facilitair manager Werkgevers: Waterschap Rivierenland, Gemeente

Nadere informatie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie

Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie Uitnodiging marktontmoeting FUMO-gebouw vol energie De opgave De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in de komende jaren haar gemeentelijke vastgoedvoorraad gefaseerd te gaan verduurzamen. Het verduurzamen

Nadere informatie

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING

TOPLOCATIE LUXE KANTOORUNITS OP TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING LUXE KANTOORUNITS OP TOPLOCATIE TURN KEY KANTOORUNITS IN BRUISENDE KANTOOROMGEVING Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven www.igluu.nl info@igluu.nl +31 (0)85 773 7703 Foto: Marcel Briaire Nieuwe

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Organisatie. Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting.

Organisatie. Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting. Organisatie Wilhelm Arijjansen, van advies tot complete inrichting. In de maatschappij hebben snelle ontwikkelingen zoals mobiele telefoons, telewerken, internet en intranet, e-mail en e-commerce grote

Nadere informatie

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B

Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B BIJLAGE 2 Rapportage Uitwerking huisvestingskosten UWV gebouw B UWV La Guardiaweg 68 Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Telefoon 020 687 51 51 Datum: 30 oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt ALGEMENE INFORMATIE Ik ben een man / vrouw Mijn leeftijd is tussen 20 30 jr / 30 40 jr

Nadere informatie

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop

Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop Checklist beeldschermwerk: ontwerp en aankoop 1. Werkruimte Volgens het KB Werken met beeldschermapparatuur (1993) moet de ruimte, wat afmetingen en inrichting betreft, voldoende plaats bieden om veranderingen

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis.

Bij de (fysieke) ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis dient ook de bedrijfsvoering te staan als een huis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 176.005,00 voor de concentratie van de dienstverlening aan de burger - de publieksbalie - op de vestiging Bakelgeertstraat,

Nadere informatie

A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l

A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l A r n h e m i n t e r n at i o n a l s c h o o l Interieur Voorlopig Ontwerp oktober 2015 Zoveel landen, zoveel gebruiken. Op de gevels van de Arnhem International School zijn de kleuren en patronen van

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C

wilmersdorf Vindt u de match? te apeldoorn unit 44C PROUDLY PRESENTING... wilmersdorf unit 44C te apeldoorn Vindt u de match? Op een centrale locatie goed gelegen nabij de rijksweg A1 en A50 staat op bedrijventerrein Kuipersveld een bedrijfsverzamelgebouw

Nadere informatie