P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 OOM N.V. J AARVERSLAG 2002 Hoofdvestiging Satellietvestiging Zwolle Satellietvestiging Deventer bezoekadres: bezoekadres: bezoekadres: Ondernemingshuis Twente Ondernemingshuis Zwolle IJsseldelta Hengelosestraat 585 Govert Flinckstraat 1 Keulenstraat 11 a 7521 AG Enschede 8021 ET Zwolle 7418 ET Deventer S S S T T T U v Postadres: Postbus GM Enschede P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

2 I NHOUD De OOM Organisatie Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de directie - De Overijsselse economie in perspectief - De OOM in Activiteiten en resultaten 2 P ERSPECTIEF Perspectief, geen woord is zozeer met economisch handelen verbonden. Ooit is iemand met ondernemen begonnen in de verwachting zo een beter leven te krijgen. De eerste klant liet zich leiden door dezelfde gedachte. Al zijn we vele eeuwen verder in de tijd, alles draait nog steeds om dat woord. En om een ander, daarmee nauw verbonden begrip: toekomst. Zij het ook dat de economie wereldomvattend is geworden en schommelingen in het ene land elders worden gevoeld. Perspectief is daarom het passende opschrift voor dit laatste jaarverslag dat de OOM publiceert. Globalisering vraagt om bundeling van krachten, kennis, kunde en expertise. Daarom fuseert de OOM in het jaar waarin dit verslag verschijnt met de zusterinstellingen GOM en ESKAN tot één nieuwe ontwikkelingsmaatschappij voor Oost- Nederland. Om zo krachtig bij te dragen aan de economische ontwikkeling van dit landsdeel. En nog beter de vele kansen te benutten. Kansen benutten op de manier waarop de OOM de afgelopen jaren haar positie heeft opgebouwd; in een goede balans tussen decentrale aanwezigheid en centrale sturing; met kennis van en dichtbij de bedrijven. Met als doel om naar de toekomst toe perspectief te bieden Vooruitblik Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening over Toelichting behorende bij de jaarrekening Toelichting op de balans - Toelichting op de winst- en verliesrekening - Kasstroomoverzicht Overige gegevens - Accountantsverklaring - Statutaire regeling omtrent bestemming van de winst - Voorstel bestemming winst Gebeurtenissen na balansdatum Bijlage 3 - Resultaten per taakveld Ontwikkeling Verklaring van gebruikte afkortingen

3 D E OOM O RGANISATIE 4 Versterking van de economie van Overijssel. Dat is, kort samengevat, de missie van de Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij voor Overijssel, OOM N.V. De OOM doet dit door het economisch leven van de provincie nieuwe impulsen te geven, aan de hand van de kernbegrippen: kennis; technologie; clusters; versterking van vestigingsklimaat en bedrijfsomgeving; werving van nieuwe bedrijven; ondersteuning en verankering van bestaande bedrijven; deelneming in bedrijven. De OOM geeft de uitvoering van het beleid van het Rijk, de Provincie Overijssel en de gemeenten mede vorm en werkt nauw samen met het bedrijfsleven, regio s, kennisinstituten en intermediairs. In deze rol is de OOM de brug tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Om haar taken te kunnen uitvoeren, beschikt de OOM over drie instrumenten: ontwikkeling, investeringsbevordering en participatie. Dit zijn tevens de business units van de OOM. De activiteiten van de business units staan niet op zichzelf, maar hangen nauw met elkaar samen en versterken elkaar. In het geval van participatie sluit de OOM allianties met andere partijen, om zo het financiële draagvlak te verbreden en risico s te spreiden. De instrumenten kunnen als volgt worden omschreven: Ontwikkeling Het nemen van initiatieven en ondersteunen van activiteiten die leiden tot een beter economisch klimaat in de regio en daardoor tot bevordering van duurzame werkgelegenheid. Investeringsbevordering Het aantrekken van nieuwe bedrijven en/of bedrijvigheid van buiten Overijssel, het ondersteunen van reeds gevestigde bedrijven bij (grotere) uitbreidingen en het ontwikkelen van activiteiten die leiden tot behoud van bedrijven en bedrijvigheid in Overijssel. Participatie Financiering - zelf of via afzonderlijke participatiemaatschappijen - van bedrijven, instellingen of projecten door de verschaffing van R AAD VAN C OMMISSARISSEN PER 31 DECEMBER 2002 H.J. Hazewinkel RA, voorzitter (53) Benoemd op 1 oktober Zittingstermijn eindigt op 1 Nationaliteit: Nederlandse. oktober Functie: voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. drs. F.A. van Kesteren (53) Benoemd uit een bindende voordracht, opgemaakt door de Nationaliteit: Nederlandse. commissarissen die zijn benoemd uit een bindende voordracht van de Minister van Economische Zaken en het Andere functies: lid van Raad van Commissarissen Functie: directeur Advisie Holding B.V. College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Het Glazen Huis B.V., Provision B.V. Overijssel. Benoemd op 1 september 1998, Andere functies: commissaris Raab Karcher Nederland B.V., zittingstermijn eindigde op 1 september 2002 (statutair lid Raad van Toezicht Saxion Hogeschool, lid Raad van Advies verlengd tot de vergadering van Aandeelhouders op Rabobank en een aantal bestuurs- en adviesfuncties. 16 mei 2003). risicodragend kapitaal. In de gevormde participatiemaatschappijen nemen ook andere partijen deel. 7 juli Zittingstermijn eindigt op 14 juni drs. J.H.H. Mans (62) Voor het eerst benoemd op 14 juni 1996 en herbenoemd op 5 Nationaliteit: Nederlandse. T. Bennink (64) Functie: burgemeester van de Gemeente Enschede. Nationaliteit: Nederlandse. Andere functies: lid van Raad van Commissarissen Vitens en Functie: gedeputeerde Werk en Bereikbaarheid van de N.V. Luchthaven Twente en een aantal bestuursfuncties. Provincie Overijssel. Voor het eerst benoemd op 1 februari 1995 en Benoemd uit een bindende voordracht, opgemaakt door het herbenoemd op 25 juni College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zittingstermijn eindigde op 1 februari 2003 (statutair Overijssel. verlengd tot de vergadering van Aandeelhouders op Andere functies: lid van Raad van Commissarissen N.V. 16 mei 2003). Luchthaven Twente, ROC Kampen Vastgoed B.V., CTH Vastgoed B.V., lid Raad van Toezicht Rabobank Enschede. J.Waterlander (67) Voor het eerst benoemd op 1 januari Nationaliteit: Nederlandse. Zittingstermijn eindigt op 1 januari Functie: directeur Komec B.V. Andere functies: lid van Raad van Commissarissen Brada drs. D.G. Brinkman (43) Beheermaatschappij B.V. Nationaliteit: Nederlandse. Voor het eerst benoemd op 1 januari 1992 en voor het Functie: zelfstandig organisatie-adviseur. laatst benoemd op 7 juli Zittingstermijn eindigt op Andere functies: lid medezeggenschapsraad OBS De Bonte 1 januari Stegge te Dalfsen.

4 OOM-MEDEWERKERS PER 1 APRIL 2003 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 6 Directie ir. G. van Houweninge (60), directeur J.H. Ligtenberg (51), adjunct-directeur mw. G. Edelenbos, directiesecretaresse Algemene zaken R.G.B. Steggink (42), hoofd Algemene Zaken, Financieel Controller en Personeelszaken H. Cornelisse, manager Informatievoorziening Mw. M. van Pelt-Vahrmeijer, telefoniste/receptioniste (p) mw. I.Wiering, telefoniste/receptioniste (p) mw. J.T.M. Satink, administratie Ontwikkeling drs. A.H. Beune (48), hoofd business unit mw. G. Edelenbos, hoofd secretariaat mw. K. Steenhagen, secretaresse Ontwikkeling mw. H. van Wijngaarden, secretaresse Ontwikkeling (p) mw. A.Wullink, projectassistente Innovatiebeleid drs.w.a. Been, regiomanager Twente drs. P. Dillingh, adviseur Technologie F.J. Geerlings, regiomanager IJssel-Vecht en projectleider Vestigingsklimaat ir. R.P.F. t Hart, adviseur Innovatiebevordering MKB ir. J. Hoekman, adviseur clustervorming MKB ing. J. Kleiberg, adviseur ICT Stedendriehoek mw. ir. M. Luizink, adviseur Technologie drs. G. Monninkhof, regiomanager Zuidwest Overijssel mw. ir. L. van Schoonhoven, adviseur Vestigingsklimaat drs. J.P.K.M. van der Stappen, adviseur Technologische Samenwerking en Innovatie mw.y.tiellemans, medewerkster VIT (p) Investeringsbevordering J.H. Ligtenberg (51), hoofd business unit mw. A.Verdonk, management assistente mw. M. Euverink-Köhlenberg, medewerkster Informatievoorziening en Public Relations (p) ing.w.c. den Hertog, regiomanager Zuidwest Overijssel en IJssel-Vecht en adviseur Internationale Acquisitie mw. A.B. Hoemakers, manager Public Relations A. Hoogeveen, regiomanager Twente en adviseur Internationale Acquisitie mw. drs. M.A.M. Middendorp, adviseur Investeringsbevordering (p) drs. E.M. Naafs, adviseur Investeringsbevordering drs. B. Riesewijk, medewerker Investeringsbevordering Participatie Ontwikkelingsfonds (OOM belang 100%) ir. G. van Houweninge, directeur R.G.B. Steggink, Financieel Controller Innofonds Twente B.V. (OOM belang 36,6 %) ir.w.h. van den Berg (41), directeur mw. H. van Wijngaarden, management assistente (p) M.A.S.M. van Liempd RA, investment manager drs.t.j. Markus, investment manager Een aantal medewerk(st)ers heeft een parttime dienstverband (p). Het aantal full time arbeidsplaatsen (fte s) bedraagt 28,6. Aan de aandeelhouders, De directie van de OOM heeft ons het jaarverslag 2002 voorgelegd met daarin opgenomen het verslag van de directie, de jaarrekening en de overige gegevens. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte & Touche Accountants. De accountantsverklaring is onder de overige gegevens opgenomen op pagina 44 in dit verslag. Wij hebben de jaarrekening in onze vergadering van 4 april 2003 goedgekeurd. Wij adviseren de aandeelhouders de jaarrekening 2002 inclusief het voorstel tot winstbestemming vast te stellen.tevens stellen wij u voor de directie te dechargeren voor haar bestuur en ons college voor het gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen kwam gedurende de verslagperiode vijf keer formeel in vergadering bijeen. Tijdens die vergaderingen werd met de directie intensief overleg gevoerd over de gang van zaken binnen de OOM en de in de toekomst te voeren strategie. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals werkplannen, begroting, financiële rapportage en jaarverslag, zijn onderwerpen besproken als de fusieplannen met de Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (N.V. GOM) en de Stichting Economisch Samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem Nijmegen (ESKAN). Wij spreken graag onze waardering uit aan de directie en medewerkers van de OOM voor hun inspanningen, waardoor ook weer in 2002 vele goede initiatieven ten dienste van de verbreding van de economische structuur in de provincie Overijssel tot stand zijn gekomen. De OOM behaalde een positief resultaat van , waarvan betrekking heeft op incidentele baten uit het participatiebedrijf. Enschede, 4 april 2002 Raad van Commissarissen H.J. Hazewinkel RA (voorzitter) T. Bennink drs. D.G. Brinkman drs. F.A. van Kesteren drs. J.H.H. Mans J.Waterlander 7 JAARVERSLAG Naar een breder perspectief... -

5 8 JAARVERSLAG Naar een breder perspectief... - VERSLAG VAN DE DIRECTIE In tegenstelling tot veel andere regio s heeft Overijssel naast de eerder genoemde troeven namelijk nog een sterk punt. Dat is haar vermogen om voor elk wat wils te bieden. D E O VERIJSSELSE ECONOMIE IN PERSPECTIEF Vanuit economisch perspectief bezien heeft Overijssel op het eerste gezicht geen gemakkelijk jaar achter de rug. Helaas is de wereldwijde economische malaise ook aan de provincie niet ongemerkt voorbijgegaan. Veel ondernemers besloten belangrijke investeringen nog even uit te stellen, sommige bedrijven moesten noodgedwongen snijden in hun personeelsbestand en een enkele onderneming was zelfs genoodzaakt faillissement aan te vragen. Het banenverlies in de provincie trof vooral de industrie, met als in het oog springende voorbeelden de sluiting van vestigingen van de multinationals Wärtsilä in Zwolle en Ericsson in Enschede. De werkloosheid is in Overijssel weliswaar lager dan in Nederland, maar neemt wel sneller toe. Toch is dit maar een deel van de balans van de Overijsselse economie over het jaar Want wanneer we de economische ontwikkeling van de provincie in een breder perspectief plaatsen ontstaat een genuanceerder beeld. Om te beginnen waren de economische prestaties niet slechter dan het Nederlands gemiddelde. Het alom gewaardeerde provinciale vestigings- en innovatieklimaat heeft in de afgelopen jaren tot nieuwe bedrijvigheid en technologische ontwikkeling geleid. Er is sprake van een trend: steeds meer bedrijven en hun werknemers ontvluchten de drukte in de Randstad en vestigen zich in de IJsselsteden of Twente waar relatief meer ruimte beschikbaar is. Bovendien zijn deze gebieden in vergelijking met de Randstad beter bereikbaar. Nog een Overijsselse troef is de grote netwerkdichtheid. Deze netwerken fungeren als podia waar ondernemers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, kennis uitwisselen en gezamenlijk tot innovaties komen. Ten slotte blijkt de enigszins behoudende en no-nonsens mentaliteit in Overijssel een pluspunt. Onder de motto s zuinig zijn op wat er is en trend door traditie hebben Overijsselse bedrijven, overheden en kennisinstellingen volop geïnvesteerd in de verankering van bestaande bedrijvigheid. Daarbij gaat het niet alleen om sectoren waarin de provincie van oudsher uitblinkt, zoals de maakindustrie. Ook aan de verdere integratie van high-tech bedrijven uit het buitenland in de regionale economie is het afgelopen jaar hard gewerkt. Ondanks afslankingsoperaties en sluitingen van enkele van die multinationals draait het merendeel van deze bedrijven in Overijssel goed: ze groeien snel, zijn innovatief en zorgen er bovendien voor dat de provincie de aansluiting met Europa behoudt. Europese integratie Juist dat internationale perspectief is van groot belang voor de toekomst van Overijssel. In 2002 kwam de Europese integratie in een stroomversnelling. Door de definitieve introductie van de euro hebben de deelnemende landen hun wisselkoersbeleid als concurrentiemiddel moeten opgeven. Binnen Europa zijn de lidstaten volledig afhankelijk geworden van de specifieke kenmerken van hun economische structuur en daarmee van de regio s waar het economisch leven van een land zich op concreet niveau afspeelt. Of de euro nog niet genoeg was, was 2002 ook het jaar waarin de historische beslissing genomen werd om de Europese Unie uit te breiden met een groot aantal landen uit Midden- en Oost- Europa. Enerzijds kunnen regio s en hun bedrijven van deze ontwikkeling profiteren: er ontstaan nieuwe afzetmarkten en investeringsmogelijkheden in het buitenland. Anderzijds zal de internationale concurrentie toenemen, al was het maar omdat de arbeidskosten in de toetredende landen een stuk lager liggen. In het oog springende gevolgen zijn er dan ook waarschijnlijk voor de toeleveringsindustrie en de transport en distributie branche. In dit laatste geval gaat het om kansen maar ook om bedreigingen van de arbeidsmarkt door migratie. De verdieping en uitbreiding van de Europese Unie betekenen dus nogal wat. Het regionale concurrentie- en innovatievermogen in Europa wordt ingrijpend op de proef gesteld; het Europa van de regio s lijkt nu echt een feit. De inzet van die wedloop tussen Europese regio s is de gunst van bewoners, bedrijven en bezoekers. Burgers, ondernemers en toeristen zijn mobiel en kunnen met de euro overal terecht, maar uiteindelijk kiezen ze voor de aantrekkelijkste regio. Om hun aantrekkelijkheid voor deze verschillende doelgroepen te behouden en te vergroten, moeten regio s meer dan ooit over een duidelijke strategie beschikken. In de concurrentiestrijd met andere Europese regio s zal ook Overijssel alles uit de kast moeten halen om het onderscheid te kunnen maken. Europese concurrentiestrijd Welke perspectieven heeft Overijssel in deze Europese concurrentiestrijd? Ondanks de voorzichtigheid waartoe het afgelopen jaar noopt, is er alle reden om aan te nemen dat de provincie relatief goed voorbereid is op deelname aan die wedloop. In de richting van het bedrijfsleven profileert ze zich als een high-tech regio. Aan de andere kant positioneert ze zich in het toeristische segment als de Tuin van Nederland met als trefwoorden traditie, rust en ruimte. In de buitenwereld creëert deze strategie soms onduidelijkheid. Het is niet meteen helder dat Overijssel een regio is waarin goed werken, wonen en recreëren elkaar niet uitsluiten, maar juist goed samengaan. De provincie is een eldorado van dergelijke nieuwe combinaties. En daarmee van échte innovatie. Kansrijke activiteiten in Overijssel waarin trend en traditie alsmede stedelijkheid én landelijkheid elkaar versterken zijn bijvoorbeeld agritoerisme (vrije tijd en landbouw), mode (high tech-design en (eco)textiel) en biomedische technologie (vergrijzing en zorg). De komst van de nieuwe opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente versterkt dit beeld. Nieuwe combinaties Dit zijn originele nieuwe combinaties die voor Overijssel een belangrijk wapen kunnen vormen in de concurrentiestrijd met andere Europese regio s die veelal louter inzetten op informatie- of biotechnologie sec. De fusie tussen de OOM, GOM en ESKAN betekent een versterking van de bestaande diversiteit en is mogelijk een opmaat voor de vorming van een landsdeel Oost. Samen bieden Overijssel en Gelderland immers een compleet aanbod van economische, educatieve en culturele faciliteiten - denk aan de netwerksteden, de Stedendriehoek en het complementaire aanbod van de universiteiten van Twente, Nijmegen en Wageningen en de drie samenwerkende hogescholen. Daar komt nog eens bij dat zeker in een uitgebreid Europa een gebied als Oost-Nederland voor Brussel een stuk zichtbaarder zal zijn dan de huidige afzonderlijke provincies die te klein zijn om volledig aandacht te trekken. Natuurlijk, ook andere Europese regio s doen hun best om zich te positioneren in de Europese Unie. Het is dan ook zeker niet zo dat Oost-Nederland met een strategie van nieuwe combinaties en een bijbehorend merk (bijvoorbeeld de proeftuin van Europa ) de Europese concurrentieslag om bewoners, bedrijven en bezoekers probleemloos aan kan. Maar het zoeken naar nieuwe combinaties sluit wél naadloos aan bij het unieke karakter van Oost-Nederland als een gebied waarin traditie én trend alsmede stad én land elkaar kunnen versterken. Met een beetje geluk schoppen Overijssel en Gelderland het gezamenlijk nog eens tot een best practice in Europa: een gebied waarvan andere Europese regio s willen leren kortom, een wenkend perspectief. S TRATEGIE Veranderende perspectieven De terugloop in de economie van de laatste twee jaren heeft ook Overijssel niet ongemoeid gelaten. Deze vindt niet alleen zijn weerslag in de krimpende werkgelegenheid in de maak- en toeleverings-industrie, maar ook in de ICT-branche. Hiervan getuigd bijvoorbeeld de sluiting van Ericsson in Enschede. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het risico bestaat dat de ICTsector in Twente beneden de kritische massa geraakt. Dit kan als gevolg hebben dat de kwaliteit van het vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en -personeel ernstig achteruit gaat. Deze situatie heeft binnen de OOM geleid tot het verleggen van accenten: Ontwikkeling richt zich sterker dan voorheen op clusters en verankering van bedrijven. De benodigde extra capaciteit hiervoor werd gevonden door de aandacht voor de callcenter-sector af te bouwen. Dat geldt ook voor het accent op de textielsector in relatie tot Expertex en voor het EFRO-programmamanagement; dat door de Provincie Overijssel in haar eigen organisatie is ondergebracht. Vooral de vermindering van aandacht voor dit laatste levert aanzienlijke capaciteitswinst op. Investeringsbevordering richt zich naast het aantrekken van nieuwe bedrijven, in toenemende mate op het bestaande bedrijfsleven. Het gaat daarbij met name om verankering, behoud, uitbreiding en after sales-activiteiten. De laatste jaren is er sprake van een intensieve samenwerking met de vakbonden. Zij signaleren richting de OOM en dit maakt anticiperen beter mogelijk. Het één doen en het ander niet laten Op korte termijn is het bestaande bedrijfsleven dominerend. Op middellange termijn is vernieuwing van de productiestructuur door (kennisintensieve) bedrijven een absolute noodzaak. Daarbij gaat het zowel om bedrijven die hun wortels in de regio hebben als om bedrijven die van elders komen. De business unit Ontwikkeling heeft in 2002 veel aandacht geschonken aan het taakveld Kennis en Technologie. Dit heeft onder meer geresulteerd in het project NEW Triangle, waarin de drie Oost-Nederlandse universiteiten (Nijmegen, Enschede, Wageningen) samenwerken. Dit is een voorbeeld van de eerdergenoemde nieuwe combinaties. Het in kaart brengen van kennisintensieve clusters in Overijssel voor de informatievoorziening aan alle business units is en blijft een accent in het takenpakket. 9

6 10 Voor de business unit Investeringsbevordering blijft werving van buitenlandse bedrijven belangrijk. Deze bedrijven hebben in de zeer open Nederlandse economie een cruciale functie voor het handhaven en het uitbouwen van de welvaart. Uit vele onderzoeken blijkt dat buitenlandse bedrijven gemiddeld innovatiever zijn en die eigenschap eerder en meer delen met toeleveranciers en kennisinstituten. Bovendien groeien ze, in vergelijking met Nederlandse bedrijven in hun sector, sneller in tijden van hoogconjunctuur en verloopt hun terugval minder snel tijdens een laagconjunctuur. Kortom: wil Overijssel haar concurrentiepositie versterken, dan zullen er meer innovatieve buitenlandse bedrijven moeten worden aangetrokken. Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit, verbetert de concurrentiepositie en kan de noodzakelijke groei gerealiseerd worden. Herijking De in het voorgaande geschetste situatie heeft geleid tot een nadere bezinning van de Provincie Overijssel op haar economisch beleid. Het rapport Met beide benen op de grond van Ecorys-NEI brengt hiervan verslag uit. Zo gaat het in op de veranderingen in de economie en doet het aanbevelingen voor acties om hierop in te spelen. Op de pagina hiernaast wordt een relatie gelegd tussen deze aanbevelingen en de OOM-activiteiten en plannen. F USIE OOM GOM/ESKAN Het jaar 2002 heeft om begrijpelijke reden deels in het teken gestaan van de mogelijke fusie van OOM en GOM. De verkenningen daarvoor, gestart in 2001, zijn tot in 2002 doorgelopen. Begin november 2002 kregen de aandeelhouders van OOM en GOM een analyse van de mogelijkheden en een voorstel voor vormgeving en exploitatie gepresenteerd. Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel hebben in het voorjaar van 2003 ingestemd met de fusie. Deze behelst ook de gelijktijdige overname van de werkzaamheden en het personeel van de stichting Economisch Samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem Nijmegen (ESKAN). De voorbereidingen om te komen tot één ontwikkelingsmaatschappij boeken goede voortgang. Naar verwachting zal de nieuwe ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland voor de zomer van 2003 een feit zijn. De participatieactiviteiten worden in een afzonderlijk vennootschap ondergebracht. Dit is dan ook het laatste jaarverslag van de OOM in haar huidige vorm.vanwege de gezamenlijke toekomst is de vooruitblik in dit jaarverslag samen met de GOM geschreven. R ELATIE TUSSEN AANBEVELINGEN RAPPORT MET BEIDE BENEN OP DE GROND EN DE OOM-A CTIVITEITEN Kennisinfrastructuur en ICT-ontwikkelingen Versterking van de (kennis)infrastructuur ten behoeve van de industrie krijgt gestalte in projecten als het Industrial Design Centre, Mechatronica Valley, TreNT en de NDIX. De ICT-ontwikkeling concentreert zich op specifieke gebieden als virtual reality, wireless, multimedia en nanotechnologie. In alle projecten is er een sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven. Versterking toeleveranciers door clustervorming De Oostelijke T&U-Agenda (waarbij T&U staat voor toeleveren en uitbesteden) speelt hierop in. Kwalitatieve verbetering van de toeleveranciers en versterking van de relatie met de uitbesteders vormen de basiselementen van deze samen met het bedrijfsleven vastgestelde agenda. Verankering Behoud en verankering van bedrijven raken elkaar. Het project Picture, dat verderop in dit jaarverslag wordt besproken, richt zich hierop. Productiviteitsverbetering door innovaties stimuleren Bij de uitvoering van de Innovatiestrategie, de Innovatiestimuleringsregeling en het door de Europese Unie goedgekeurde Innovative Actions Programme krijgen innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan productiviteitsverbetering bij het MKB extra aandacht. Diversificatie Het werven van bedrijven leidt tot diversificatie. De OOM blijft zich hierop richten. Het belang is in het voorgaande onderstreept. Ruimte voor bedrijvigheid De business unit Ontwikkeling ondersteunt overheden hierin. Het Regionaal Bedrijventerrein Twente bij Almelo, het Kennispark rond de Universiteit Twente in Enschede, de containerterminal in Hengelo en een aantal revitaliseringsprojecten in Zwolle zijn hiervan voorbeelden. Zorg voor bereikbaarheid Dit is voor de OOM zeer belangrijk in verband met de kwaliteit van het vestigingsklimaat. Bereikbaarheid behoort echter niet tot het takenpakket van de OOM. 11 JAARVERSLAG Naar een breder perspectief... -

7 DE OOM IN IN VOGELVLUCHT A CTIVITEITEN R ESULTATEN EN De OOM in 2002 OOM-ONTWIKKELING 12 JAARVERSLAG Naar een breder perspectief in vogelvlucht Het PLATO-project in de regio s Salland/Stedendriehoek en IJssel-Vecht werd in 2002 met succes gecontinueerd. Meer dan vijftig bedrijven delen in het kader van dit project kennis en ervaringen met elkaar, onder leiding van een coach van een grote regionale onderneming. De OOM coördineert het project, dat een goed voorbeeld geeft van de vraaggestuurde aanpak die haar voor ogen staat. De Europese Commissie in Brussel heeft het door de OOM en de Provincie Overijssel ontwikkelde Innovative Actions Programme Overijssel (IAO) goedgekeurd en van financiering voorzien. Dit programma biedt een extra impuls aan het in 2001 gestarte uitvoeringsprogramma voor de provinciale innovatiestrategie; dat in goede samenwerking met Syntens wordt uitgevoerd en succesvol verloopt. De OOM ontwikkelde samen met het MESA+ instituut van de Universiteit Twente het Nano Impuls Programma. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dit programma eind 2002 goedgekeurd. En daarbij een bedrag van 23 mln. beschikbaar gesteld. Dit betekent een sterke stimulans voor het kennisspeerpunt nanotechnologie in Twente. Nanotechnologie richt zich op onderzoek naar individuele structuren van minder dan honderd nanometer tot moleculair niveau; met de bedoeling om complexe structuren te bouwen met geheel nieuw fysische, chemische en biologische eigenschappen. In januari 2002 ging het NITEL instituut van start. Dit Nederlands Instituut voor Telemedicine houdt zich bezig met het bevorderen van innovaties in de gezondheidszorg. De business units Ontwikkeling en Investeringsbevordering waren betrokken bij de opstart en vestiging van dit instituut. De business unit Investeringsbevordering realiseerde 21 projecten met op termijn ruim 250 nieuwe arbeidsplaatsen en een bedrag aan directe investeringen van circa 67 mln. Interessante projecten zijn de vestiging van het financiële adviesbedrijf DPA en de uitbreiding van Abbott Laboratories in Zwolle. Voor 83 bedrijven werd een informatiepakket op maat, oftewel een bidbook, samengesteld. De OOM besteedde daarnaast veel aandacht aan behoud van bedrijven.voorbeelden hiervan zijn de doorstart van activiteiten van Wärtsilä in Zwolle en Ericsson in Enschede. De business unit Ontwikkeling besteedde in 2002 veel aandacht aan het verbeteren van de meetbaarheid van de resultaten. De resultaten van de andere twee business units, Investeringsbevordering en Participatie, zijn door de aard van de activiteiten van oudsher goed meetbaar. De gemeten resultaten van de business unit Ontwikkeling zijn in een aparte bijlage weergegeven. Innofonds Twente B.V. besteedde in 2002 veel aandacht aan de bestaande participatieportefeuille. Met name in de ICT-sector vielen ook bij het Innofonds klappen. In één nieuw bedrijf werd deelgenomen. Het belang in één bedrijf werd verkocht. Eind 2002 omvatte de totale portefeuille 23 bedrijven. Het belang van de OOM in de Overijsselse Participatie Maatschappij B.V. werd in het voorjaar van 2002 aan de Friesland Bank verkocht. Naast een éénmalige winst leverde dit een aanzienlijke versterking van de liquiditeitspositie op. De fusie met de GOM en ESKAM heeft in 2002 veel aandacht gevergd. De voorbereiding voor de besluitvorming voor aandeelhouders werd afgerond. Eind januari en begin februari 2003 hebben de Provinciale Staten van beide provincies met de fusie ingestemd. Het Ministerie van Economische Zaken is in 2002 reeds met de fusie akkoord gegaan. De verwachting is dat de gefuseerde ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland voor de zomer van 2003 tot stand komt. De OOM behaalde in 2002 een positief resultaat van , waarvan betrekking heeft op incidentele nettobaten uit het participatiebedrijf. Algemeen De OOM definieert haar ontwikkelingstaak als het nemen van initiatieven en ondersteunen van activiteiten die leiden tot een beter economisch klimaat in de regio en daarmee tot bevordering van de werkgelegenheid. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de verbetering van de productiestructuur en het productiemilieu, de versterking van de concurrentiekracht en het stimuleren van innovatie en (nieuw) ondernemerschap. Hierbij geldt het additionaliteitsprincipe als uitgangspunt: de OOM treedt daar op waar ze met andere relevante factoren een duidelijke meerwaarde kan creëren. Ze heeft dan de rol van procesmanager die belangen samenbrengt, als katalysator werkt en mede richting en uitvoering geeft aan processen die kunnen leiden tot versterking van de economische activiteiten in de regio. Doelgroepen zijn kennisintensieve starters en doorstarters, het technologiegedreven midden- en kleinbedrijf (MKB) en grote industriële ondernemingen. Speerpunten en accenten in 2002 In 2002 hebben vergroting van de herkenbaarheid van de activiteiten en de meetbaarheid van de resultaten veel aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot een duidelijke positionering van de OOM-rol binnen projecten of programma s en een scherpe keuze voor een beperkt aantal sectoren en/of thema s. Met andere woorden: sterker dan voorheen heeft de OOM in haar ontwikkelingsactiviteiten gekozen voor een herkenbare, marktgerichte benadering. De laatste blijkt uit de inhoudelijke en financiële participatie van ondernemingen bij bedrijfsgerichte projecten. Bij technologiegeoriënteerde en voorwaardenscheppende projecten is het belang van het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de resultaten een belangrijk ijkpunt geweest. De werkwijze van Ontwikkeling wordt gekenmerkt door: een actieve opstelling bij het speuren naar nieuwe mogelijkheden; het signaleren van relevante ontwikkelingen en kansrijke ideeën; het onderzoeken van de financiële en inhoudelijke haalbaarheid; het ontwikkelen van concept tot project; waar noodzakelijk, het (mede) trekken van het project in de realisatiefase. 13

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 2012 Mei 2013. Jaarverslag 2012. N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Jaarverslag 2 0 1 2 N.V. 2012 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 1. Verslag van de directie 1.1 Uitdagen en versnellen 1.2 Profiel van de onderneming 1.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013 Visie in ontwikkeling van Drenthe, Fryslân en Groningen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Strategische agenda voor Noord-Nederland 2007-2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013

Jaarverslag 2008. Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Jaarverslag 2008 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Doelstelling 2 Regionale concurrentiekracht Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Colofon / Identificatie Jaarlijks verslag

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel

Oost-Nederland aan de slag. Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Oost-Nederland aan de slag Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel Colleges van Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel datum kenmerk onderwerp 16 december 2009 138/BvM/DM/715.1

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie