Bestuursrapportage 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2013"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage gemeente Goes

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING SAMENVATTING DEEL I PROGRAMMAPLAN DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING DEEL III PARAGRAFEN

3 Inleiding De bestuursrapportage is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting (programmabegroting is op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in november Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september ) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen vaststellen peildatum verwachting begroting begroting bestuursrap. jaarrekening juni-sept 2012 november 2012 september maart 2014 De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen

4 Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage is de begroting het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting Financiële uitkomst bestuursrapportage Het financiële resultaat van de bestuursrapportage bedraagt voordelig. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: programma lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Totaal 0 bestuur N Totaal 1 openbare orde en veiligheid V Totaal 2 verkeer en openbare ruimte N Totaal 3 economische zaken en toerisme V Totaal 4 onderwijs N Totaal 5 welzijn V Totaal 6 werk, inkomen en zorg V Totaal 7 milieu N Totaal 8 bouwen aan ruimte N Totaal algemene dekkingsmiddelen V Totaal kostenplaatsen N Subtotaal bestuursrappportage V T otaal septembercirculaire V T otaal bestuursrapportage incl. sept circ V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage

5 Deel I Programmaplan - 5 -

6 Programma Bestuur Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Optimalisering dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Nieuwe software is geïnstalleerd voor het callcenter, waardoor snellere en grotere afhandeling mogelijk is. Voorbereiding getroffen voor werken op afspraak. 2 Verbetering beeldvorming gemeente 1.2 Uitbouwen E-service inclusief de doorontwikkeling van de gemeentelijke Persoonlijke Internet Inmiddels zijn een groot aantal formulieren gereedgemaakt, welke in oktober online kunnen. Pagina Mijn Goes (PIP). 1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel is actief. 1.4 Uitbreiding samenwerking in de De Gemeenschappelijke Regeling De regio (samenwerking met Bevelanden is formeel opgericht. Naar Bevelandse gemeenten). verwachting zullen medewerkers in 2014 in dienst treden. 2.1 Invoering nieuw advertentiebeleid, Er is een vastgesteld stagebeleid met promotie bij jongeren en aandacht daarin nieuwe beleidsregels met geven aan stages (o.a. betrekking tot stagiaires, gastcolleges samenwerking met scholen). e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires in huis en 4 keer ontvangsten van schoolklassen/ contacten met scholen. 3 Versterking zichtbaarheid en aanspreekbaarheid college 4 Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten 2.2 Inrichting van een digitaal burgerpanel. 3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben een eigen wethouder als aanspreekpunt (bestuurders zijn aanwezig op wijken dorpsavonden). 3.2 Wethoudersspreekuur voor ondernemers en inwoners. 3.3 Vroegtijdige communicatie over grote projecten Indieningvereisten voor evenementen aanvragen vereenvoudigen en terug dringen. - Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen; - Aanvraagformulieren digitaliseren zodat ze via de website kunnen worden ingediend; 1 keer raadpleging van het panel in 3 wijkwethouders met 4 wijken per persoon Er hebben tot september 27 spreekuren per wethouder plaatsgevonden Voor 7 grote projecten heeft er vroegtijdige communicatie plaatsgevonden. - Er is gestart met het digitaliseren van de aanvraagformulieren voor evenementen. Door digitale formulieren wordt het aanvragen eenvoudiger en worden minder gegevens worden opgevraagd. - Middels een proefopstelling is het digitaal behandelen van aanvragen - 6 -

7 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) van een omgevingsvergunning getest. Een advies over digitaal werken en aanschaf van benodigde soft- en hardware is in voorbereiding. Ook is een formulierengenerator (SIMform) aangeschaft. Met deze generator zullen 34 formulieren, waaronder die voor evenementen, worden gedigitaliseerd. De eerste formulieren worden in oktober ontsloten via de website. - APV screenen op; regelgeving, vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen worden in algemene regels. - De APV is gescreend. Een aantal vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 N.t.b. Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 N.t.b. Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 16 minuten * 95% 92,3% Score op landelijke website ranglijst * 40% N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers website * 7 N.t.b. Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als +20% N.t.b. frontoffice Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal klantcontacten Balie (vanaf ook RNI kantoor) Telefoon ***

8 Streefwaarden Realisatie omschrijving Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart Rijbewijzen Uittreksels Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk aart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing. Dagdeelkaarten *** *** Aantal producten dat via de website wordt aangeboden +10% + 25% Bezoekersaantallen website + 10% + 23% Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als + 20% + 55% frontoffice Aantal stagiaires/stageplaatsen Aantal contacten met scholen 6 4 Aantal informatieavonden Aantal projectnieuwsbrieven Aantal wethoudersspreekuren Aantal taakvelden waarop regionaal of provinciaal wordt samengewerkt >5 6 * Als bron werd de website Waarstaatjegemeente.nl gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend ** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website *** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor, die al eind 2012 zijn verstrekt. **** RNI-kantoor start pas op 1 december - 8 -

9 Budgetmutaties programma bestuur programma 0 bestuur lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Afname huwelijksvoltrekkingen, afname N salarissen Babsen Minder afname rijbewijzen N Minder paspoortafname N Huisnummerwijziging, GBA audit en N rijksvergoeding Latere start registratie niet ingezetene N Promotionele activiteiten (project DNA, grotere N inforubriek) Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d N T otaal 0 bestuur N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Straatnaamgeving en nummering Nadeel (per saldo) Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met te worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt bij een geslaagde audit. Per saldo een nadeel op deze post van Communicatie Nadeel Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatiemateriaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een incidentele bijraming noodzakelijk van Representatie Nadeel Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst, boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van Baten af: Registratie niet ingezetenen Nadeel (per saldo) Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op ) en de baten (geraamd op ) worden daarom aangepast / Huwelijksvoltrekking Nadeel (per saldo) Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de Babsen met kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de opbrengsten lager, Per saldo levert dit een nadeel op van Rijbewijzen Nadeel Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld Reisdocumenten Nadeel (per saldo) Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met Hier staat tegenover dat de lasten met verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van

10 Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid , Goes Veilig uitvoeren. 1.2 Plan opstellen Integrale aanpak fietsdiefstal Plan opstellen Integrale aanpak woninginbraken en overvallen Politiekeurmerk Veilig Wonen beter borgen binnen de gemeentelijke organisatie. 1.5 Vergroten aantal deelnemers Burgernet. 1.6 Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met Connexxion). Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - 2 voorlichtingsavonden woninginbraken en overvallen in Goese Polder en in s-heer Hendrikskinderen - 1 infomarkt inbraak- en brandveilig wonen Grote Markt gehouden - 1 infomarkt verkeersveiligheid + fietsgraveren, anti- diefstal gehouden - Preventieartikelen website en gemeentepagina in de Bevelandse Bode - Workshop: Hoe herken ik een gestolen fiets? - Opruimacties weesfietsen en wrakken samen met Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) - Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB) ingeschakeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen Goes, schouw uitgevoerd en enquête uitgezet Plan van aanpak gereed Plan van aanpak gereed Besluit college subsidieregeling nieuwbouw particulieren, september raad In is via Samenspel weer een oproep gedaan om zich aan te melden voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben zich nu aangemeld. Er is in verder uitvoering gegeven aan het project. Er zijn nu 44 AED s en 286 vrijwilligers actief

11 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 2 Optimale fysieke veiligheid in bebouwde omgeving, in gebouwen en bij evenementen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.7 Kleinschalige Veiligheidsmonitor uitvoeren in de wijk Goese Polder en de kern s Heer Hendrikskinderen. 1.8 Aanscherping softdrugsbeleid (ingezetenen, clubpas en afstand tot scholen). 1.9 Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) en aanbieden werkervaringplekken. 2.1 Optimaal vormgeven van brandveiligheidscontroles Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten verwerkt in rapportage en ingebracht in projecten voor verdere uitwerking. Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in Aanpak harddrugs. Hiervoor is een plan van aanpak met concrete uitvoeringsacties geschreven. Alle beoogde boa s zijn opgeleid. Werkervaringplekken zijn ingevolge wetswijzigingen niet meer beschikbaar. Brandveiligheidscontroles zijn optimaal vormgegeven op basis van het handhavingsbeleid en in samenwerking met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130 objecten gecontroleerd. Verbeteren doelmatigheid Vorming één brandweer Zeeland is door de vorming van één gerealiseerd. brandweer Zeeland. 2.2 Het opzetten en participeren In is verder ingezet op het uitwerken in Bevolkingszorg van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1. (operationele rol gemeente in rampenbestrijding). Aanpak overlast ten 3.1 Aanpak gebruik van alcohol - Project Gezonde school en 3 gevolge van alcohol en door jongeren onder de 16 genotmiddelen drugs jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.2 Aanpak risicovol - Project Gezonde school en alcoholgebruik door genotmiddelen jongeren van 16 en 17 jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.3 Aanpak softdrugsgebruik Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma Aanpak door jongeren onder de 18 alcohol en drugs. jaar

12 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 4 In staat zijn om rampen te bestrijden volgens het nieuwe crisisplan van de Veiligheidsregio Zeeland. 5 Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd inperken Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.4 Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners uit de Bevelanden. 3.5 In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3 gram cannabis worden verstrekt. 3.6 Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4.1 Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigheidspools op het gebied van crisisbeheersing conform het regionaal crisisplan. 5.1 Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en implementeren en uitvoeren van de nieuwe Drank- en horecawet (treedt inwerking op Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Door invoering van het I-criterium zijn de coffeeshops toegankelijk voor eenieder woonachtig in Nederland met een geldig ID. Gerealiseerd. Zie Goese medewerkers participeren in Bevolkingszorg. Deze groep medewerkers geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken binnen de crisisbeheersing Na inspraakrondes ligt de verordening inz. drank- en horecawet op dit moment ter inzage. In het najaar wordt deze vastgesteld en zal begonnen worden met controles bij hotspots. Indicatoren Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* > 7,3 *N.t.b. Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt * < 24% *N.t.b. Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt * < 1% *N.t.b. Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving* >15% 16% Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig(dekkingspercentage) 75% 80%

13 Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt 0-10% 10% (binge drinken) Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van 0-15% 15% alcohol Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt 0-10% 10% Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs 0-15% 15% Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast 0-10% 10% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal misdrijven ** Aantal geweld- en seksuele misdrijven** Aantal woninginbraken ** Aantal auto-inbraken ** Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** Aantal brandveiligheidscontroles Aantal uitrukken brandweer Goes Aantal inzetten hartveilig wonen Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1 Aantal opleidingen bevolkingszorg Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is. 9 6 Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de barcode 5 8 * Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor zijn in het voorjaar 2014 bekend. ** Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011 *** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres

14 Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid programma 1 openba re orde en veiligheid lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename evenementen aanvragen/reclames V Minder huisuitzettingen, opslagboedels N T otaal 1 openba re orde en veiligheid V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Baten bij: Openbare Orde en Veiligheid Voordeel Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen waardoor de baten hoger zijn. Baten af: Opslag van boedels Nadeel (per saldo) De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in, zodat er minder boedels worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van op

15 Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul (vermijdbare verkeersslachtoffers)) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) 1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). De WijkVerkeersPlannen zijn onderdeel geworden van de dorps- of wijkplannen. Het wijkverkeersplan als onderdeel van dorpsplan s-heer Arendskerke is vastgesteld door de dorpsraad. 1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots: - Oversteek Middelburgsestraat, - Oversteek Middelburgsestraat is voorzien voor het najaar - M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat - De verbeteringen greyspot Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn gereed. 2 Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarh eid 2.1 Goes Beter Bereikbaar - De voorbereiding van de aanleg extra aansluiting op de A58; - De voorbereiding van de aanleg zuidelijk Verbindingsweg; - De voorbereiding van de opwaardering Poelplein; - Zoveel mogelijk opheffen spoorse doorsnijdingen/ verbeteren overgangen; - Verbetering van doorstroming op de Ringbaan-West (Tiendenplein- Houtkade). - de uitwerking van de West B variant vindt momenteel plaats. - zuidelijke verbindingsweg: tracé is bepaald. - Poelplein: studie is in voorbereiding - Spoorwerken zijn in voorbereiding - In februari heeft de gemeenteraad een krediet gegeven voor daadwerkelijke renovatie van de Ringbrug, naar aanleiding van uitgevoerd nader onderzoek. Overige kruisingen/ aansluitingen Ringbaan-West zijn in studie

16 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 3 Verbeteren (verkeers- )leefbaarheid en een beter parkeerklimaat Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.1 Uitvoering parkeerbeleidsplan: - Evenwichtige spreiding parkeervoorzieningen Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Dit is een van de onderdelen die meegenomen wordt in het parkeeronderzoek dat dit najaar plaatsvindt. - Concurrerende parkeertarieven - Goese parkeertarieven zijn concurrerend: Prijspeil : Vlissingen: 1,90/uur Middelburg:1,20 1,70/uur Bergen op Z:1,20/uur Roosendaal: 1,80/uur Terneuzen: 1,20/uur Breda: 2,00 2,40-3,00/uur Goes: 1,40-1,60/uur - Vervangen oude ticketautomaten. - De oude parkeerautomaten zijn vervangen. - Optimaliseren parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de binnenstad - We streven een optimalisatie na in najaar /voorjaar Inkorten wachtlijst vergunningen - Door invoering van de nieuwe vergunningzones per 1 januari bestaat er geen wachtlijst meer voor vergunningen. Eind evalueren we deze wijzigingen. 4 Verbeteren fietsklimaat 4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort (hoofd)fietsnetwerk. Optimaliseren is een vast onderdeel en een continue proces bij o.a. onderhoudswerk 4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Verbeteren fietsparkeren Grote Markt is in voorbereiding

17 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 5 Het duurzaam versterken en in stand houden van stedelijk en landschappelijk groen 6. Verbetering van de stedelijke entrees en rotondes 7 Voldoen aan de landelijk gestelde eisen m.b.t. gebruik chemische bestrijdingsmiddelen voor verhardingen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan: - Fietsstraat Wilhelminastraat - Verbreden fietspad Ringbaan West - Communicatie over fietsprojecten - Integrale fietsbewegwijzering 5.1. Opstellen van Groenstructuurplan met daarin o.a. de actuele thema s - Natuur in de stad / ecologisch beheer - Vergroening van wijken en kernen - Het opstellen van een bomenbeleidsplan. - Bij de te maken stedenbouw-kundige visies wordt een bijpassend groenplan opgesteld. 5.2 Het realiseren van groene verbindingen in de stad en de koppeling maken met het buitengebied. 5.3 Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan: - Ontwikkelen van het Poelbos in combinatie met bedrijventerrein De Poel V. - Realisatie van het Schenge-project. 6.1 Uitvoeringsplannen maken voor entrees en rotondes. 7.1 Opstellen van een plan van aanpak om te komen tot de gestelde doelen. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Fietsstraat Wilhelminastraat is in september gereed. - Verbreden fietspad Ringbaan West is gereed. - Communicatie over fietsprojecten is een continu proces. - Integrale fietsbewegwijzering is in voorbereiding. In juni heeft u mee kunnen fietsen door het groen van Goes. Hierna is gestart met het opstellen van het Groenstructuurplan Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld.. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. De plannen zijn in voorbereiding De landelijke eisen met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn voorlopig uitgesteld naar 2018, het plan van aanpak is om die reden ook uitgesteld

18 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 8 Een veilig en duurzaam bomenbestand 9 Verbeteren van gebruikscomfort van het wegenareaal in samenhang met planmatig onderhoud. 10 IBORG: kwaliteitsambitie binnenstad waarborgen 11 Verbeteren van bereikbaarheid/leefbaarheid aan en rondom het spoor Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 8.1 VTA controle van de solitaire bomen en deze gebruiken als input voor de onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment. 9.1 Elementenverharding op fietsroutes en doorgaande routes omvormen tot gesloten verharding (asfalt). 9.2 Funderingsverbetering van intensief bereden wegen met overlast Extra onderhoudsinspanningen verrichten om het Goes plus niveau duurzaam op niveau te houden In samenwerking met ProRail verder uitwerken en uitvoeringsgereed maken van: - Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de geluidshinder voor omwonenden. - Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg. - Het uitvoeren van een vervolg op de reeds uitgevoerde planstudie voor het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh of op een alternatieve locatie bij de Bergweg- Rembrandtlaan. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) VTA-controles zijn in uitvoering Fietsroutes worden aan de hand van de onderhoudsplanning omgevormd. Omvorming is afhankelijk van de middelen en mogelijkheden. Gerealiseerd in Patijnweg + route Oude kade-lepelstraat. Funderingsverbeteringen worden aan de hand van de onderhoudsplanning voorzien van funderingsverbetering. Met de extra ontvangen middelen is dit jaar met name aan de verharding een extra inspanning verricht om het verhardingsniveau duurzaam te kunnen blijven onderhouden. De plannen zijn in voorbereiding

19 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 12 Schone, hele en veilige woonomgeving Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 12.1 Tweemaal per jaar schouwen van wijken en kernen (één keer in de zomer samen met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter) Uitvoeren door college vastgestelde jaarprogramma s wegen, (monumentale) kunstwerken, haven, kanaal, sluis en groen Groot onderhoud aan de ringbrug uitvoeren, en de verkeerskundig de rijstroken optimaliseren 12.4 Besteksgereed maken van de herinrichting/renovatie het kruispunt Patijnweg Buys Ballotstraat Achterstand in onderhoud aan de openbare verlichting terugdringen als gevolg van een in VZG verband uitgevoerde aanbesteding van het onderhoud. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) De zomerschouw heeft plaatsgevonden. De jaarprogramma s zijn vastgesteld en volop in uitvoering Het groot onderhoud is in de aanbestedingsfase, de rijstroken optimalisatie is onderdeel van het ontwerp. Het ontwerp van de kruispuntrenovatie is in voorbereiding. Een verbreding van de overweg met de Buys Ballotstraat is hier een essentieel onderdeel van. De kruispuntrenovatie volgt op een overwegverbreding door Prorail uit te voeren. De overwegverbreding is onderdeel van het spoorproject. Een inhaalslag is in uitvoering. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effectindicatoren Oordeel bezoeker bereikbaarheid * 8,3 N.t.b. Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten N.t.b. Positie Goes in ranglijst fietssteden ** top 3 N.t.b. Aantal bewoners op wachtlijst parkeervergunning < 50 N.t.b. Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad < 10% N.t.b

20 Streefwaarden Realisatie omschrijving Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers binnenstad op gemiddelde zaterdag/ < 85% N.t.b. dinsdag Bezettingsgraad vergunninghouders ( s nachts) < 95% N.t.b. Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving * 2 N.t.b. Percentage calamiteitenmeldingen openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur 100% 100% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal bewoners op wachtlijst bewonersvergunningen (parkeren) < 50 N.t.b. Groenstructuurplan 1 0 Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes 2 0 Onderhoud wegen op CROW standaardniveau (Goes standaard) 92% 90% Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en registratiesysteem MRS) * Bron: website Waarstaatjegemeente.nl die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ** Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan

21 Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte programma 2 verkeer en openba re ruimte lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden V Gladheidbestrijding, strooibeurten N Energiekosten VRI's V Mutaties parkeren T otaal 2 verkeer en openbare ruimte N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Gladheidbestrijding Nadeel Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen. Lasten af Energiekosten VRI s Voordeel De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n. stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan worden afgeraamd. Baten bij: Parkeervoorziening Invaliden Voordeel Er is in een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen. Neutraal: Parkeren, baten parkeren en parkeergarage 0 Neutraal (per saldo) In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in. Ook worden er minder naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met ). Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen lager uit dan geraamd. Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeergarage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van zien we een zodanige terugloop dat we de baten moeten aframen met Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten ( ) leidt dit tot onderstaande verrekening van met reserves: - Reserve infrastructurele werken: De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de reserve van Reserve parkeergarage Westwal: De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking van nodig is uit deze reserve. Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in het parkeerbeleid voorgesteld

Bestuursrapportage 2014

Bestuursrapportage 2014 2014 gemeente Goes Periode januari tot september Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE - 2 - INLEIDING - 3 - SAMENVATTING - 4 - DEEL I PROGRAMMAPLAN - 5 - Programma Bestuur - 5 - Programma Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting

Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Haalbaarheid speerpunten en indicatoren begroting Op 8 en 11 oktober jl. heeft de werkgroep Begroting de speerpunten en indicatoren geëvalueerd. We hebben hierbij afgesproken om de voorgestelde wijzigingen

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal.

1. Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de (publieks)dienstverlening van de gemeente Roosendaal. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN Maatschappelijke effecten kunnen worden gedefinieerd als de beoogde gevolgen van het gemeentelijk beleid voor de samenleving en geven daarmee antwoord op de vraag: Wat willen

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017.

De2e begrotingswijziging 2017 wordt besluitvormend geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2017. Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : 0113-249370 Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : 170428 PKat/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 28 april 2017 Onderwerp : r begrotingswijziging 2017

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouders Wethouder T. Van Hulsel Wethouder M. Kuijken Wethouder S. Luijten Volksgezondheid en milieu Taakveld 7 Volksgezondheid en milieu Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente

Nadere informatie

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren

12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Programma 12 Milieu 12.1 Wat hebben we bereikt? 12.1.1 Kwaliteit van de leefomgeving behouden en op punten verbeteren Ruimtelijke ontwikkeling o Milieu aspecten worden vroegtijdig betrokken bij projecten/gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

gemeente Goes Jaarstukken 2013 foto Dik van Ree www.goes.nl

gemeente Goes Jaarstukken 2013 foto Dik van Ree www.goes.nl gemeente Goes Jaarstukken 2013 foto Dik van Ree www.goes.nl 3 Inhoud 1. Algemeen 5 Voorwoord 7 Inleiding 9 2. Programmaverantwoording 15 Programma 0 Bestuur 17 Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Begroting Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016

Begroting Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016 Begroting 2017 Aanbieding gemeenteraad, 22 september 2016 Programmabegroting 2017-2020 Uitgangspunten en kaders in Voorjaarsnota Strategische agenda Nieuwe ontwikkelingen structureel en incidenteel Investeringen

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Programmabegroting/Jaarrekening

Programmabegroting/Jaarrekening Programmabegroting/Jaarrekening RBL Oosterschelderegio Bijlage 4 Inhoudsopgave Programmabegroting 2014-2017 Begrotingswijziging 2013 Jaarverslag 2012 - programmaverantwoording - jaarrekening Begroting

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerp-besluit Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 17-03-2003 belast met Nr: FEZ-732 behandeling: Bruinooge, D.J.P. Agenda nr: Vergadering GS: 04-02-2003 Nr: STA030513/27 Onderwerp: 4e wijziging begroting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp:

De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering bijeen dd. 1 september 2016 Onderwerp: aangenomen / verworpen / ingetrokken In te vullen door de griffier AMENDEMENT NR Voor het amendement stemmen. Tegen het amendement stemmen. AMENDEMENT De raad van de gemeente IJsselstein in vergadering

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum

Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Onderwerp Locatie asielzoekerscentrum Portefeuillehouder Van der Zwan Datum collegebesluit 20 november 2015 Opsteller H. Jorritsma, J. van Leeuwestijn Registratie GF15.20102 Agendapunt 3 Voorstel 1. Instemmen

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar:

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: gemeente Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/13 13 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z64103.RD14-00791 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail behandelend

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO

RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO RAADSLEDEN OOSTERSCHELDE REGIO In gesprek met GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 18 mei 2016 REGIONALE INFORMATIEVE RAADSBIJEENKOMST GGD ZEELAND DORPSHUIS MEERWAARDE (WAARDE), 18 MEI 2016

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

gemeente Goes Programmabegroting %

gemeente Goes Programmabegroting % gemeente Goes Programmabegroting 2014 100% www.goes.nl Inhoud 2 1. Algemeen 3 Aanbieding programmabegroting 2014 5 Inleiding (enkele onderwerpen nader toegelicht) 7 Samenvatting financieel 11 Uitwerking

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Doorkiesnummer : 0113-249456 Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : 160418 NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Adviesnota aan de Raad

Adviesnota aan de Raad VOORBLAD Adviesnota aan de Raad Registratienummer: Datum: 27 mei 2014 Z-9782-ws / Raad-01839-ws Soort Voorstel: Onderwerp: Portefeuillehouder: Programma: Kernboodschap: Bijlagen: Stukken ter inzage: Beslispunten:

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie