Bestuursrapportage 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2013"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage gemeente Goes

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING SAMENVATTING DEEL I PROGRAMMAPLAN DEEL II RESERVES, COLLEGEPROGRAMMA EN ALGEMENE UITKERING DEEL III PARAGRAFEN

3 Inleiding De bestuursrapportage is de tussentijdse voortgangsrapportage over de uitvoering van de programma's zoals opgenomen in de programmabegroting (programmabegroting is op het moment van rapporteren nog niet vastgesteld). Met de rapportage over de speerpunten leggen wij inhoudelijk verantwoording af over de realisatie van het beleid. De budgetmutaties op programmaniveau vormen de financiële verantwoording. De programmabegroting is samengesteld in de periode juni-september 2012 en is vastgesteld in november Aan de budgethouders van de gemeente Goes is gevraagd om te beoordelen of er tussen dat moment en de peildatum van deze bestuursrapportage (1 september ) relevante ontwikkelingen aan de orde zijn geweest waarover moet worden gerapporteerd en/of waar bijsturing noodzakelijk is. De scope van de bestuursrapportage is als volgt samen te vatten: samenstellen vaststellen peildatum verwachting begroting begroting bestuursrap. jaarrekening juni-sept 2012 november 2012 september maart 2014 De inventarisatie door de budgethouders heeft geresulteerd in een groot aantal budgetaanpassingen. Op de volgende pagina treft u daarvan de samenvatting aan. Vervolgens worden per programma de budgetmutaties en de voortgang over de speerpunten toegelicht. In het hoofdstuk financiële ontwikkelingen wordt de stand van de reserves, de reserve collegeprogramma, de budgettaire ruimte (post onvoorzien), het overzicht taakstellingen en de ontwikkelingen in de algemene uitkering (o.b.v. septembercirculaire) van het gemeentefonds opgenomen. Als laatste zijn de paragrafen uit de begroting beoordeeld op ontwikkelingen, wat heeft geleid tot een rapportage over de paragrafen weerstandsvermogen, verbonden partijen, bedrijfsvoering, lokale heffingen, grondbeleid en onderhoud kapitaalgoederen

4 Samenvatting De rapportage over de speerpunten van de begroting geeft een beeld over de voortgang van de uitvoering van deze speerpunten. Gerapporteerd wordt over de stand van zaken en gerealiseerde indicatoren, belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen in de planning. Voor de bestuursrapportage is de begroting het uitgangspunt. Dit betekent dat in deze bestuurrapportage nog gerapporteerd wordt op een wijze die nog niet volledig aansluit bij de verbeterde begroting Financiële uitkomst bestuursrapportage Het financiële resultaat van de bestuursrapportage bedraagt voordelig. De financiële mutaties per programma zien er als volgt uit: programma lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Totaal 0 bestuur N Totaal 1 openbare orde en veiligheid V Totaal 2 verkeer en openbare ruimte N Totaal 3 economische zaken en toerisme V Totaal 4 onderwijs N Totaal 5 welzijn V Totaal 6 werk, inkomen en zorg V Totaal 7 milieu N Totaal 8 bouwen aan ruimte N Totaal algemene dekkingsmiddelen V Totaal kostenplaatsen N Subtotaal bestuursrappportage V T otaal septembercirculaire V T otaal bestuursrapportage incl. sept circ V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Naast de mutaties die het resultaat van bestuursrapportage beïnvloeden, wordt een aantal mutaties verrekend met een reserve. Deze mutaties hebben geen invloed op het resultaat van de bestuursrapportage. De gevolgen voor de reserves staan weergegeven in de paragraaf Reserves (pagina 58). Per saldo wordt door de mutaties van de bestuursrapportage ongeveer aan de reserves onttrokken. In deze bestuursrapportage zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken verwerkt voor het jaar. De gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2014 en 2017 en verder worden in een separate begrotingswijziging voorgelegd. De meerjaren effecten van de andere onderdelen zijn meegenomen in het begrotingstraject 2014 en vormen geen onderdeel van de bestuursrapportage

5 Deel I Programmaplan - 5 -

6 Programma Bestuur Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Optimalisering dienstverlening Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Doorontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlening naar Klant Contact Centrum (KCC) in Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Nieuwe software is geïnstalleerd voor het callcenter, waardoor snellere en grotere afhandeling mogelijk is. Voorbereiding getroffen voor werken op afspraak. 2 Verbetering beeldvorming gemeente 1.2 Uitbouwen E-service inclusief de doorontwikkeling van de gemeentelijke Persoonlijke Internet Inmiddels zijn een groot aantal formulieren gereedgemaakt, welke in oktober online kunnen. Pagina Mijn Goes (PIP). 1.3 Invoering van een klantenpanel. Het klantenpanel is actief. 1.4 Uitbreiding samenwerking in de De Gemeenschappelijke Regeling De regio (samenwerking met Bevelanden is formeel opgericht. Naar Bevelandse gemeenten). verwachting zullen medewerkers in 2014 in dienst treden. 2.1 Invoering nieuw advertentiebeleid, Er is een vastgesteld stagebeleid met promotie bij jongeren en aandacht daarin nieuwe beleidsregels met geven aan stages (o.a. betrekking tot stagiaires, gastcolleges samenwerking met scholen). e.d. We hebben tot nu toe 17 stagiaires in huis en 4 keer ontvangsten van schoolklassen/ contacten met scholen. 3 Versterking zichtbaarheid en aanspreekbaarheid college 4 Verminderen van administratieve en bestuurlijke lasten 2.2 Inrichting van een digitaal burgerpanel. 3.1 Iedere wijk en elk dorp hebben een eigen wethouder als aanspreekpunt (bestuurders zijn aanwezig op wijken dorpsavonden). 3.2 Wethoudersspreekuur voor ondernemers en inwoners. 3.3 Vroegtijdige communicatie over grote projecten Indieningvereisten voor evenementen aanvragen vereenvoudigen en terug dringen. - Digitaal afhandelen van omgevingsvergunningen; - Aanvraagformulieren digitaliseren zodat ze via de website kunnen worden ingediend; 1 keer raadpleging van het panel in 3 wijkwethouders met 4 wijken per persoon Er hebben tot september 27 spreekuren per wethouder plaatsgevonden Voor 7 grote projecten heeft er vroegtijdige communicatie plaatsgevonden. - Er is gestart met het digitaliseren van de aanvraagformulieren voor evenementen. Door digitale formulieren wordt het aanvragen eenvoudiger en worden minder gegevens worden opgevraagd. - Middels een proefopstelling is het digitaal behandelen van aanvragen - 6 -

7 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) van een omgevingsvergunning getest. Een advies over digitaal werken en aanschaf van benodigde soft- en hardware is in voorbereiding. Ook is een formulierengenerator (SIMform) aangeschaft. Met deze generator zullen 34 formulieren, waaronder die voor evenementen, worden gedigitaliseerd. De eerste formulieren worden in oktober ontsloten via de website. - APV screenen op; regelgeving, vergunningen voor onbepaalde tijd en of vergunningen omgezet kunnen worden in algemene regels. - De APV is gescreend. Een aantal vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effect-indicatoren Oordeel bezoekers over wachttijd * 8,4 N.t.b. Rapportcijfer baliedienstverlening * 7,8 N.t.b. Wachttijd binnen de servicenorm wachttijd van 16 minuten * 95% 92,3% Score op landelijke website ranglijst * 40% N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bellers ** 7,5 N.t.b. Tevredenheidcijfer bezoekers website * 7 N.t.b. Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als +20% N.t.b. frontoffice Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal klantcontacten Balie (vanaf ook RNI kantoor) Telefoon ***

8 Streefwaarden Realisatie omschrijving Aantal documentenverstrekkingen: Paspoort + Id kaart Rijbewijzen Uittreksels Parkeervergunning/abonnement/dagdeelk aart/gehandicaptenparkeerkaart/ontheffing. Dagdeelkaarten *** *** Aantal producten dat via de website wordt aangeboden +10% + 25% Bezoekersaantallen website + 10% + 23% Afhandelpercentage telefonische dienstverlening door call-center als + 20% + 55% frontoffice Aantal stagiaires/stageplaatsen Aantal contacten met scholen 6 4 Aantal informatieavonden Aantal projectnieuwsbrieven Aantal wethoudersspreekuren Aantal taakvelden waarop regionaal of provinciaal wordt samengewerkt >5 6 * Als bron werd de website Waarstaatjegemeente.nl gebruikt, een website die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Omdat deze niet meer wordt bijgehouden, is deze indicator niet bekend ** Bron: onderzoek/enquête onder bezoekers, bellers en gebruikers website *** Exclusief jaarlijkse verlenging parkeervergunningen voor, die al eind 2012 zijn verstrekt. **** RNI-kantoor start pas op 1 december - 8 -

9 Budgetmutaties programma bestuur programma 0 bestuur lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Afname huwelijksvoltrekkingen, afname N salarissen Babsen Minder afname rijbewijzen N Minder paspoortafname N Huisnummerwijziging, GBA audit en N rijksvergoeding Latere start registratie niet ingezetene N Promotionele activiteiten (project DNA, grotere N inforubriek) Representatiekosten koningspaar, ZLM tour e.d N T otaal 0 bestuur N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Straatnaamgeving en nummering Nadeel (per saldo) Wegens schadevergoeding in verband met verplichte huisnummerwijziging en aanschaf van controle apparatuur voor de audit Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) dient de raming met te worden verhoogd. De vergoeding van het rijk voor de audit bedraagt bij een geslaagde audit. Per saldo een nadeel op deze post van Communicatie Nadeel Vanwege gestegen kosten van onder andere de voorlichtingspagina (inforubriek), Samenspel, informatiemateriaal en extra promotionele activiteiten zoals het project DNA (gedeeltelijk gesubsidieerd) is een incidentele bijraming noodzakelijk van Representatie Nadeel Door extra activiteiten zoals het bezoek van het koningspaar en de ZLM-tour zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd. Samen met de kosten voor de Koninklijke onderscheidingen, kosten nieuwjaarsbijeenkomst, boekje Goes Bekeken en overige representatie kosten leidt dit in totaal tot een bijraming van Baten af: Registratie niet ingezetenen Nadeel (per saldo) Doordat de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op zich laat wachten, is de Registratie Niet Ingezetene (RNI) uitgesteld. De registratie van niet ingezetenen start op 1 december van dit jaar in plaats van 1 februari. De ramingen onder de lasten (geraamd op ) en de baten (geraamd op ) worden daarom aangepast / Huwelijksvoltrekking Nadeel (per saldo) Er vinden minder betaalde huwelijksvoltrekkingen plaats. Dit betekent dat de post salarislasten voor de Babsen met kan worden verlaagd. Maar doordat er minder huwelijksvoltrekkingen zijn, zijn ook de opbrengsten lager, Per saldo levert dit een nadeel op van Rijbewijzen Nadeel Er worden naar verwachting over geheel 280 minder rijbewijzen en 250 minder eigen verklaringen afgegeven dan geraamd. Dit betekent dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld Reisdocumenten Nadeel (per saldo) Er zijn minder paspoortaanvragen en er worden minder jeugd identiteitskaarten verstrekt. Derhalve dient de raming naar beneden te worden bijgesteld met Hier staat tegenover dat de lasten met verlaagd kunnen worden. Per saldo levert dit een nadeel op van

10 Programma Openbare orde en veiligheid Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.1 Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid , Goes Veilig uitvoeren. 1.2 Plan opstellen Integrale aanpak fietsdiefstal Plan opstellen Integrale aanpak woninginbraken en overvallen Politiekeurmerk Veilig Wonen beter borgen binnen de gemeentelijke organisatie. 1.5 Vergroten aantal deelnemers Burgernet. 1.6 Uitvoeren project hartveilig wonen (samen met Connexxion). Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - 2 voorlichtingsavonden woninginbraken en overvallen in Goese Polder en in s-heer Hendrikskinderen - 1 infomarkt inbraak- en brandveilig wonen Grote Markt gehouden - 1 infomarkt verkeersveiligheid + fietsgraveren, anti- diefstal gehouden - Preventieartikelen website en gemeentepagina in de Bevelandse Bode - Workshop: Hoe herken ik een gestolen fiets? - Opruimacties weesfietsen en wrakken samen met Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) - Midden- en Kleinbedrijf Nederland (MKB) ingeschakeld voor Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven-terreinen Goes, schouw uitgevoerd en enquête uitgezet Plan van aanpak gereed Plan van aanpak gereed Besluit college subsidieregeling nieuwbouw particulieren, september raad In is via Samenspel weer een oproep gedaan om zich aan te melden voor Burgernet. 942 Goesenaren hebben zich nu aangemeld. Er is in verder uitvoering gegeven aan het project. Er zijn nu 44 AED s en 286 vrijwilligers actief

11 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 2 Optimale fysieke veiligheid in bebouwde omgeving, in gebouwen en bij evenementen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 1.7 Kleinschalige Veiligheidsmonitor uitvoeren in de wijk Goese Polder en de kern s Heer Hendrikskinderen. 1.8 Aanscherping softdrugsbeleid (ingezetenen, clubpas en afstand tot scholen). 1.9 Opleiden buitengewone opsporingsambtenaren (BOA s) en aanbieden werkervaringplekken. 2.1 Optimaal vormgeven van brandveiligheidscontroles Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Veiligheidsmonitor uitgevoerd. Resultaten verwerkt in rapportage en ingebracht in projecten voor verdere uitwerking. Het coffeeshopbeleid is geïntegreerd in Aanpak harddrugs. Hiervoor is een plan van aanpak met concrete uitvoeringsacties geschreven. Alle beoogde boa s zijn opgeleid. Werkervaringplekken zijn ingevolge wetswijzigingen niet meer beschikbaar. Brandveiligheidscontroles zijn optimaal vormgegeven op basis van het handhavingsbeleid en in samenwerking met de VRZ. Tot nu toe zijn er 130 objecten gecontroleerd. Verbeteren doelmatigheid Vorming één brandweer Zeeland is door de vorming van één gerealiseerd. brandweer Zeeland. 2.2 Het opzetten en participeren In is verder ingezet op het uitwerken in Bevolkingszorg van Bevolkingszorg. Zie ook 4.1. (operationele rol gemeente in rampenbestrijding). Aanpak overlast ten 3.1 Aanpak gebruik van alcohol - Project Gezonde school en 3 gevolge van alcohol en door jongeren onder de 16 genotmiddelen drugs jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.2 Aanpak risicovol - Project Gezonde school en alcoholgebruik door genotmiddelen jongeren van 16 en 17 jaar. - Gastlessen op scholen - Drugsinformatiebus - Inzet tijdens dancetour en kermis - Eindexamenactie Verzuip je kennis niet 3.3 Aanpak softdrugsgebruik Zie 1.8 en uitvoeringsprogramma Aanpak door jongeren onder de 18 alcohol en drugs. jaar

12 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 4 In staat zijn om rampen te bestrijden volgens het nieuwe crisisplan van de Veiligheidsregio Zeeland. 5 Alcoholgebruik / misbruik onder jeugd inperken Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.4 Goese coffeeshops zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners uit de Bevelanden. 3.5 In de coffeeshops mag per persoon maximaal 3 gram cannabis worden verstrekt. 3.6 Aanpak van de niet gedoogde markt (illegale handel)/harddrugs. 4.1 Het opzetten en participeren in de Zeeuwse deskundigheidspools op het gebied van crisisbeheersing conform het regionaal crisisplan. 5.1 Deelname aan het project Jeugd en Alcohol en implementeren en uitvoeren van de nieuwe Drank- en horecawet (treedt inwerking op Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) Door invoering van het I-criterium zijn de coffeeshops toegankelijk voor eenieder woonachtig in Nederland met een geldig ID. Gerealiseerd. Zie Goese medewerkers participeren in Bevolkingszorg. Deze groep medewerkers geeft uitvoering aan de gemeentelijke taken binnen de crisisbeheersing Na inspraakrondes ligt de verordening inz. drank- en horecawet op dit moment ter inzage. In het najaar wordt deze vastgesteld en zal begonnen worden met controles bij hotspots. Indicatoren Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Rapportcijfer bewoners veiligheid woonomgeving* > 7,3 *N.t.b. Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt * < 24% *N.t.b. Percentage bewoners dat zich vaak onveilig voelt * < 1% *N.t.b. Percentage bewoners dat actief betrokken is bij de ontwikkeling woonomgeving* >15% 16% Aantal burgers dat deelneemt aan Burgernet*** Aantal burgers dat zich als vrijwilliger aangemeld heeft voor project hartveilig wonen % binnen de gestelde normtijden aanwezig(dekkingspercentage) 75% 80%

13 Omschrijving Streefwaarden Realisatie Effect-indicatoren Aantal medewerkers dat deelneemt aan bevolkingszorg Daling van het percentage jongeren < 16 jaar dat geen alcohol gebruikt 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren > 16 jaar dat grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt 0-10% 10% (binge drinken) Daling van het percentage meldingen bij de politie dat gerelateerd is aan het gebruik van 0-15% 15% alcohol Daling van het percentage dat rijdt onder invloed van alcohol 0-15% 15% Daling van het percentage jongeren < 18 jaar dat softdrugs gebruikt 0-10% 10% Daling van het percentage aangiftes/meldingen bij de politie van de handel in drugs 0-15% 15% Daling van het percentage meldingen bij de politie van drugsoverlast 0-10% 10% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal misdrijven ** Aantal geweld- en seksuele misdrijven** Aantal woninginbraken ** Aantal auto-inbraken ** Aantal brom-, snor- en fietsdiefstallen ** Aantal brandveiligheidscontroles Aantal uitrukken brandweer Goes Aantal inzetten hartveilig wonen Aantal rampenoefeningen bevolkingszorg: 1 1 Aantal opleidingen bevolkingszorg Aantal alcoholvrije scholen (VO en SO) Aantal jongeren dat een Halt-afdoening alcohol/softdrugs opgelegd heeft gekregen Aantal ouderavonden en stapavonden dat georganiseerd is. 9 6 Aantal horecagelegenheden dat heeft deelgenomen aan de barcode 5 8 * Bron: veiligheidsmonitor gemeente Goes, de cijfers van de veiligheidsmonitor zijn in het voorjaar 2014 bekend. ** Bron: Politie Zeeland, Wijkscan - Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld, gemeente Goes, 2011 *** Geldt voor heel Zeeland. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden op hun woon en/of werkadres

14 Budgetmutaties programma openbare orde en veiligheid programma 1 openba re orde en veiligheid lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename evenementen aanvragen/reclames V Minder huisuitzettingen, opslagboedels N T otaal 1 openba re orde en veiligheid V ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Baten bij: Openbare Orde en Veiligheid Voordeel Er is een toename van evenementenaanvragen waardoor ook de aanvragen voor reclames toenemen waardoor de baten hoger zijn. Baten af: Opslag van boedels Nadeel (per saldo) De lasten en baten zijn verlaagd in verband met minder huiszettingen in, zodat er minder boedels worden opgeslagen. Per saldo levert dit een nadeel van op

15 Programma Verkeer en openbare ruimte Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 1 Verbeteren verkeersveiligheid (Op weg naar nul (vermijdbare verkeersslachtoffers)) Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) 1.1 Opstellen WijkVerkeersPlannen (WVP). De WijkVerkeersPlannen zijn onderdeel geworden van de dorps- of wijkplannen. Het wijkverkeersplan als onderdeel van dorpsplan s-heer Arendskerke is vastgesteld door de dorpsraad. 1.2 Uitvoer van de aanpak van 2 grey spots: - Oversteek Middelburgsestraat, - Oversteek Middelburgsestraat is voorzien voor het najaar - M.A. de Ruijterlaan/Barentszstraat - De verbeteringen greyspot Ruijterlaan/ Barentszstraat zijn gereed. 2 Verbeteren bereikbaarheid/leefbaarh eid 2.1 Goes Beter Bereikbaar - De voorbereiding van de aanleg extra aansluiting op de A58; - De voorbereiding van de aanleg zuidelijk Verbindingsweg; - De voorbereiding van de opwaardering Poelplein; - Zoveel mogelijk opheffen spoorse doorsnijdingen/ verbeteren overgangen; - Verbetering van doorstroming op de Ringbaan-West (Tiendenplein- Houtkade). - de uitwerking van de West B variant vindt momenteel plaats. - zuidelijke verbindingsweg: tracé is bepaald. - Poelplein: studie is in voorbereiding - Spoorwerken zijn in voorbereiding - In februari heeft de gemeenteraad een krediet gegeven voor daadwerkelijke renovatie van de Ringbrug, naar aanleiding van uitgevoerd nader onderzoek. Overige kruisingen/ aansluitingen Ringbaan-West zijn in studie

16 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 3 Verbeteren (verkeers- )leefbaarheid en een beter parkeerklimaat Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 3.1 Uitvoering parkeerbeleidsplan: - Evenwichtige spreiding parkeervoorzieningen Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Dit is een van de onderdelen die meegenomen wordt in het parkeeronderzoek dat dit najaar plaatsvindt. - Concurrerende parkeertarieven - Goese parkeertarieven zijn concurrerend: Prijspeil : Vlissingen: 1,90/uur Middelburg:1,20 1,70/uur Bergen op Z:1,20/uur Roosendaal: 1,80/uur Terneuzen: 1,20/uur Breda: 2,00 2,40-3,00/uur Goes: 1,40-1,60/uur - Vervangen oude ticketautomaten. - De oude parkeerautomaten zijn vervangen. - Optimaliseren parkeerverwijssysteem voor bezoekers van de binnenstad - We streven een optimalisatie na in najaar /voorjaar Inkorten wachtlijst vergunningen - Door invoering van de nieuwe vergunningzones per 1 januari bestaat er geen wachtlijst meer voor vergunningen. Eind evalueren we deze wijzigingen. 4 Verbeteren fietsklimaat 4.1 Optimaliseren veiligheid en comfort (hoofd)fietsnetwerk. Optimaliseren is een vast onderdeel en een continue proces bij o.a. onderhoudswerk 4.2 Kwaliteitsverbetering fietsparkeren. Verbeteren fietsparkeren Grote Markt is in voorbereiding

17 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 5 Het duurzaam versterken en in stand houden van stedelijk en landschappelijk groen 6. Verbetering van de stedelijke entrees en rotondes 7 Voldoen aan de landelijk gestelde eisen m.b.t. gebruik chemische bestrijdingsmiddelen voor verhardingen Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 4.3 Realiseren uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan: - Fietsstraat Wilhelminastraat - Verbreden fietspad Ringbaan West - Communicatie over fietsprojecten - Integrale fietsbewegwijzering 5.1. Opstellen van Groenstructuurplan met daarin o.a. de actuele thema s - Natuur in de stad / ecologisch beheer - Vergroening van wijken en kernen - Het opstellen van een bomenbeleidsplan. - Bij de te maken stedenbouw-kundige visies wordt een bijpassend groenplan opgesteld. 5.2 Het realiseren van groene verbindingen in de stad en de koppeling maken met het buitengebied. 5.3 Uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan: - Ontwikkelen van het Poelbos in combinatie met bedrijventerrein De Poel V. - Realisatie van het Schenge-project. 6.1 Uitvoeringsplannen maken voor entrees en rotondes. 7.1 Opstellen van een plan van aanpak om te komen tot de gestelde doelen. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) - Fietsstraat Wilhelminastraat is in september gereed. - Verbreden fietspad Ringbaan West is gereed. - Communicatie over fietsprojecten is een continu proces. - Integrale fietsbewegwijzering is in voorbereiding. In juni heeft u mee kunnen fietsen door het groen van Goes. Hierna is gestart met het opstellen van het Groenstructuurplan Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. Dit onderwerp wordt meegenomen in het Groenstructuurplan wat momenteel wordt opgesteld.. Naar verwachting zal dit eind gereed zijn. De plannen zijn in voorbereiding De landelijke eisen met betrekking tot het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zijn voorlopig uitgesteld naar 2018, het plan van aanpak is om die reden ook uitgesteld

18 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 8 Een veilig en duurzaam bomenbestand 9 Verbeteren van gebruikscomfort van het wegenareaal in samenhang met planmatig onderhoud. 10 IBORG: kwaliteitsambitie binnenstad waarborgen 11 Verbeteren van bereikbaarheid/leefbaarheid aan en rondom het spoor Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 8.1 VTA controle van de solitaire bomen en deze gebruiken als input voor de onderhoudsmaatregelen. VTA staat voor Visual Tree Assessment. 9.1 Elementenverharding op fietsroutes en doorgaande routes omvormen tot gesloten verharding (asfalt). 9.2 Funderingsverbetering van intensief bereden wegen met overlast Extra onderhoudsinspanningen verrichten om het Goes plus niveau duurzaam op niveau te houden In samenwerking met ProRail verder uitwerken en uitvoeringsgereed maken van: - Het treffen van maatregelen op verschillende locaties aan de spoorbaan door Goes ter beperking van de geluidshinder voor omwonenden. - Het nader uitwerken en aanbestedingsgereed maken van het plan voor de verkeerstunnel onderdoor de spoorbaan nabij de Van Hertumweg. - Het uitvoeren van een vervolg op de reeds uitgevoerde planstudie voor het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers in de Kloetingseweg nabij Ockenburgh of op een alternatieve locatie bij de Bergweg- Rembrandtlaan. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) VTA-controles zijn in uitvoering Fietsroutes worden aan de hand van de onderhoudsplanning omgevormd. Omvorming is afhankelijk van de middelen en mogelijkheden. Gerealiseerd in Patijnweg + route Oude kade-lepelstraat. Funderingsverbeteringen worden aan de hand van de onderhoudsplanning voorzien van funderingsverbetering. Met de extra ontvangen middelen is dit jaar met name aan de verharding een extra inspanning verricht om het verhardingsniveau duurzaam te kunnen blijven onderhouden. De plannen zijn in voorbereiding

19 Wat willen we bereiken? (effectdoelstelling) 12 Schone, hele en veilige woonomgeving Wat gaan we daarvoor doen? (prestatie) 12.1 Tweemaal per jaar schouwen van wijken en kernen (één keer in de zomer samen met de wijk- of dorpsvereniging en één keer in de winter) Uitvoeren door college vastgestelde jaarprogramma s wegen, (monumentale) kunstwerken, haven, kanaal, sluis en groen Groot onderhoud aan de ringbrug uitvoeren, en de verkeerskundig de rijstroken optimaliseren 12.4 Besteksgereed maken van de herinrichting/renovatie het kruispunt Patijnweg Buys Ballotstraat Achterstand in onderhoud aan de openbare verlichting terugdringen als gevolg van een in VZG verband uitgevoerde aanbesteding van het onderhoud. Wat hebben we in reeds bereikt (prestaties) De zomerschouw heeft plaatsgevonden. De jaarprogramma s zijn vastgesteld en volop in uitvoering Het groot onderhoud is in de aanbestedingsfase, de rijstroken optimalisatie is onderdeel van het ontwerp. Het ontwerp van de kruispuntrenovatie is in voorbereiding. Een verbreding van de overweg met de Buys Ballotstraat is hier een essentieel onderdeel van. De kruispuntrenovatie volgt op een overwegverbreding door Prorail uit te voeren. De overwegverbreding is onderdeel van het spoorproject. Een inhaalslag is in uitvoering. Indicatoren Streefwaarden Realisatie omschrijving Effectindicatoren Oordeel bezoeker bereikbaarheid * 8,3 N.t.b. Gemiddelde wachttijd per knelpunt < 2 minuten N.t.b. Positie Goes in ranglijst fietssteden ** top 3 N.t.b. Aantal bewoners op wachtlijst parkeervergunning < 50 N.t.b. Variatie bezettingsgraad (parkeerterreinen binnenstad) t.o.v. gemiddelde bezettingsgraad < 10% N.t.b

20 Streefwaarden Realisatie omschrijving Bezettingsgraad parkeerareaal bezoekers binnenstad op gemiddelde zaterdag/ < 85% N.t.b. dinsdag Bezettingsgraad vergunninghouders ( s nachts) < 95% N.t.b. Oordeel burger totaalbeeld woonomgeving * 2 N.t.b. Percentage calamiteitenmeldingen openbare ruimte afgedaan binnen 48 uur 100% 100% Prestatie-indicatoren indicatoren Aantal bewoners op wachtlijst bewonersvergunningen (parkeren) < 50 N.t.b. Groenstructuurplan 1 0 Aantal uitvoeringsplannen entrees en rotondes 2 0 Onderhoud wegen op CROW standaardniveau (Goes standaard) 92% 90% Aantal meldingen en klachten over openbare ruimte (meldingen- en registratiesysteem MRS) * Bron: website Waarstaatjegemeente.nl die wordt beheerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) ** Op basis van een beoordeling door de Fietsersbond van gemeenten die zich hebben opgegeven, opgave Goes gedaan

21 Budgetmutaties programma verkeer en openbare ruimte programma 2 verkeer en openba re ruimte lasten bij lasten af baten bij baten af resultaat Toename aanvraag parkeervoorziening invaliden V Gladheidbestrijding, strooibeurten N Energiekosten VRI's V Mutaties parkeren T otaal 2 verkeer en openbare ruimte N ( N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie ) Lasten bij: Gladheidbestrijding Nadeel Vanwege de lange en strenge winter zijn er 40 strooibeurten (preventief/curatief) uitgevoerd, terwijl de raming gebaseerd is op een gemiddeld aantal strooibeurten van 10 voor de eerste helft van het jaar. Dit betekent dat de externe kosten van het produkt gladheidbestrijding fors hoger uitvallen. Lasten af Energiekosten VRI s Voordeel De kosten van de Delta voor het inwerking houden van de Verkeersregeling Installatie (VRI), m.n. stoplichten, lopen terug. Dit heeft ook te maken met het feit dat we bij de herinrichting van de openbare ruimte ook voor andere oplossingen kiezen, een rotonde in plaats van een VRI bijvoorbeeld. Daarom kan worden afgeraamd. Baten bij: Parkeervoorziening Invaliden Voordeel Er is in een toename in het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en plaatsen. Neutraal: Parkeren, baten parkeren en parkeergarage 0 Neutraal (per saldo) In het algemeen zien we dat er minder betalende parkeerders zijn in. Ook worden er minder naheffingen uitgeschreven voor parkeerboetes (afname van de baten met ). Op basis van de gegevens van het 1e half jaar van zien we dat er minder parkeerinkomsten zijn van het parkeren op de reguliere betaald parkeerplaatsen en pleinen. De baten komen lager uit dan geraamd. Bij de ingebruikname van de parkeergarage is er uitgegaan van een bepaalde bezetting van de parkeergarage Centrum. In de bezetting voor de 1e helft van zien we een zodanige terugloop dat we de baten moeten aframen met Samen met diverse kleinere mutaties in de kosten ( ) leidt dit tot onderstaande verrekening van met reserves: - Reserve infrastructurele werken: De geraamde toevoeging kan door de lagere baten niet gehaald worden. Dit leidt tot een lagere toevoeging aan de reserve van Reserve parkeergarage Westwal: De mutaties in de kosten en de lagere baten van de parkeergarage leidt er toe dat er een onttrekking van nodig is uit deze reserve. Door de mutatie op de reserves is het resultaat van parkeren op de exploitatie neutraal. Op dit moment wordt er een parkeeronderzoek uitgevoerd waarmee beter inzicht in het huidige parkeergedrag en de bezettingsgraden moet worden verkregen. Afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek en in combinatie met een analyse van de teruglopende parkeeropbrengsten, worden mogelijk aanpassingen in het parkeerbeleid voorgesteld

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Light versie: 24-09-2014 Voorwoord begroting 2015 Hierbij biedt het nieuwe college zijn eerste begroting 2015 (en de meerjarenbegroting 2016-2018) aan. Om de leesbaarheid en toegankelijkheid

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost

Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Rekening 2011 Colofon Dit is een uitgave van stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: E. van Eis en stadsdeel Zuidoost April 2012 Besluiten stadsdeelraad

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE Z O M E R N O T A 2 0 1 5 GEMEENTE VLAGTWEDDE Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13 programma 3 Ruimte 15 programma

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s

Inleiding Inrichting begroting Algemeen beeld Risico s Inleiding En garde! Het collegewerkprogramma laat duidelijk zien dat we voortvarend onze ambities oppakken. Op veel gebieden investeren wij in Rijswijk, op straat, in de economie, in de samenleving, in

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 19 juni 2014 Pagina 2 van 104 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie