Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Foto s voorzijde en binnenwerk: Jacqueline Sluis Jaarverslag v1.1 (definitief) 2

3 I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 5 Leeswijzer 7 Inleiding 9 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 11 Programma Inkomen 13 - Inkomen 15 - Schuldhulpverlening 18 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 20 Programma Participatie 21 - Werk 23 - Inburgering 26 Programma Welzijn & Zorg 29 - Kinderopvang 31 Overig 33 - Dienstverlening 35 - Bezwaar en beroep 36 - Apparaatskosten 37 Cijfers naar gemeenten 41 - Inkomen 43 - Schuldhulpverlening 48 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 49 - Werk 52 - Inburgering 56 - Kinderopvang 57 - Apparaatskosten 59 Overzicht naar programma per gemeente 63 Jaarverslag v1.1 (definitief) 3

4 Jaarverslag v1.1 (definitief) 4

5 S AM E N V A T T I N G Dit jaarverslag is de verantwoording over, en laat daarmee zien in welke mate we er in zijn geslaagd de opdrachten en voornemens uit het Jaarplan te realiseren. Een stijging van het aantal aanvragen voor levensonderhoud werd verwacht, met een fors tekort op het I-deel als gevolg. In de werd een tekort van 1,5 miljoen euro geraamd. Bij de voorjaarsnota werd het tekort al op ruim 3 miljoen euro geschat. Dankzij een gunstige bijstelling van het budget (het I-deel), een zich stabiliserend aantal uitkeringen en aantrekkende resultaten op terugvordering, kon bij de najaarsnota het geprognosticeerde tekort naar ruim euro worden bijgesteld. Uiteindelijk is het tekort op het I-deel gelukkig beperkt gebleven tot ruim euro. Het re-integratiebudget voor is ten opzichte van gereduceerd van 6,2 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro. Ondanks de slechte economische situatie en deze reductie van reintegratiemiddelen is de beoogde re-integratie uitstroom gehaald. De reductie van middelen is voornamelijk ten koste gegaan van de ondersteuning van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral met kansrijke cliënten behalen we uitstroomresultaten. Na een succesvolle inspanning om de wachtduur voor cliënten te verkorten, is door een onverwacht forse toename van het beroep op schuldhulpverlening de wachttijd weer opgelopen. Ook hier doet de slechte economische situaties zich gelden: steeds meer mensen kunnen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Inburgering ligt op koers. In 2013 en 2014 zal Inburgering verder worden afgebouwd. De investering in de uitstroom naar werk van deze groep cliënten heeft ook na nog meer tijd nodig om te renderen. Kinderopvang is geen belemmering voor re-integratie of inburgering geweest. De dienstverlening is op peil gebleven. Het aantal klachten is enigszins toegenomen, maar dit komt waarschijnlijk omdat het makkelijker is geworden om een klacht in te dienen, omdat dit nu ook digitaal kan. Het aantal gegronde klachten en bezwaarschriften is gedaald. Dat betekent dat de kwaliteit van de dienstverlening ondanks de toegenomen werkdruk op peil is gebleven. De exploitatie van de RSD heeft over een positief resultaat van ruim euro opgeleverd. In zijn de Gemeenschappelijke Regelingen RSD en SWZ samengevoegd tot de Gemeenschappelijk Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 5

6 Jaarverslag v1.1 (definitief) 6

7 L E E S W I J Z E R Deze nota bestaat uit twee onderdelen: 1 Prestatieafspraken Kengetallen en financiën 3 Cijfers naar gemeente Het eerste deel vormt de kern van de nota en beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma s. De beschrijving van onderdelen van programma s kent telkens drie of vier van de volgende paragrafen: 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? In de eerste paragraaf afspraken en resultaten staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RSD die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor, en bevat een overzicht van wat we in de onderhavige periode, 1 januari tot en met 31 augustus, hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. In de tweede paragraaf staat informatie over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. In de derde paragraaf staat het financiële plaatje voor de hele RSD. Cijfers per gemeente staan in deel twee van de nota. In de vierde paragraaf worden ontwikkelingen geschetst. Waar het eerste deel gaat over behaalde resultaten op terreinen waar de RSD invloed op uit kan oefenen, gaat dit tweede deel over ontwikkelingen die een meer autonoom karakter hebben. Ontwikkelingen met een autonoom karakter, maar wel van belang voor de bedrijfsvoering van de RSD. Met opzet staat geschreven: drie of vier van de volgende paragrafen. Alleen als paragrafen relevant zijn voor het betreffende onderdeel, worden ze geschreven. De paragraaf Ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld alleen geschreven als er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Het tweede deel bevat de realisatie per gemeente. Jaarverslag v1.1 (definitief) 7

8 Jaarverslag v1.1 (definitief) 8

9 I N L E I D I N G Ook dit jaar ontstaat een tekort op de zogenaamde gebundelde uitkering. Hoewel onze dagelijkse uitvoering natuurlijk draait om de burger, stond dit jaar een deel van onze inspanningen ook in het teken van het zo laag mogelijk houden van het tekort (als saldo van uitgaven en inkomsten). De uitgaven worden voor het grootste deel bepaald door het aantal uitkeringen: hoe hoger het aantal uitkeringen, hoe hoger deze uitgaven. Op het aantal uitkeringen hebben we, hoewel autonome factoren (waarover later meer) een zeer belangrijke rol spelen, een zeker mate van invloed. Factoren die mede het aantal uitkeringen bepalen, en waarop wij die zekere mate van invloed hebben, zijn: - instroom (door middel van re-integratie, handhaving en voorlichting); - uitstroom (door of in verband met re-integratie en handhaving). Uitstroom is een combinatie van autonome uitstroom (verhuizing, overlijden etc.), uitstroom door of in verband met re-integratie, uitstroom naar voorliggende voorziening (m.n. Wajong) en uitstroom door handhaving. Daarnaast worden de uitgaven bepaald door het aantal cliënten dat parttime werkt en de omvang van dat parttime werk. Immers, de inkomsten van deze personen worden grotendeels op de uitkering gekort, en dat drukt de uitgaven. De inkomsten bestaan voor het leeuwendeel uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Het budget wordt vastgesteld door het rijk; hierop hebben we geen invloed. Op de inkomsten uit terugvordering en verhaal hebben we wel een zekere mate van invloed. Het zijn deze factoren over welke we in de programma s en onderdelen die volgen verslag zullen doen. Dit doen we aan de hand van prestatie-indicatoren en kengetallen zoals die met gemeenten voor zijn afgesproken. Daarnaast doen we vanzelfsprekend verslag van Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Inburgering en Kinderopvang. Ook zal worden gerapporteerd over onze dienstverlening, de samenwerking in de keten, risicobeheersing, bezwaar, beroep en klachten en apparaatskosten. Dwars door programma s en onderdelen heen zal in deze nota ook verslag worden gedaan van (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten. Jaarverslag v1.1 (definitief) 9

10 Jaarverslag v1.1 (definitief) 10

11 Programma Inkomen Prestatie-afspraken Kengetallen en financiën Jaarverslag v1.1 (definitief) 11

12 Jaarverslag v1.1 (definitief) 12

13 Programma Inkomen Jaarverslag v1.1 (definitief) 13

14 Jaarverslag v1.1 (definitief) 14

15 I N K O M E N in het onderdeel Inkomen van het programma Inkomen worden voor het belangrijkste deel bepaald door het aantal uitkeringen: de stand aan het begin van het jaar, vermeerderd met instroom en verminderd met uitstroom. Het gaat daarmee om het voorkomen van aanvragen en het rechtmatig afwijzen en buiten behandeling stellen ervan, door handhaving en re-integratie; bij uitstroom gaat het om autonome uitstroom (bijvoorbeeld verhuizing), uitstroom door handhaving en uitstroom door re-integratie. Over het laatste meer in het onderdeel Werk van het programma Participatie. Ook het aantal cliënten dat parttime werkt speelt een rol: inkomsten van deze cliënten, op de uitkering in mindering gebracht, drukken de uitgaven. Ook hierover in het onderdeel Werk. in het onderdeel Inkomen bestaan uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Hierop behalve het budget van het rijk hebben we een zekere mate van invloed. Het samenspel van alle factoren staat onder sterke invloed van een autonome factor als de ontwikkeling van de economie. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Inkomen Procentpunt waarmee de daling of stijging van het aantal uitkeringen mag afwijken van de landelijke daling of stijging Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering Nvt 0,5%-punt Nvt Nvt 73% 64% 51% 64% Percentage uitstroom door handhaving 3,2% 4% 2,9% 2.6% Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering 23% 19% 11,5% 19% Percentage binnengehaald uit verhaal 9% 8% 7,2% 8% Na een sterke stijging in de eerste vier maanden van (van 2005 naar 2066 uitkeringen) is het bestand over de tweede vier maanden (2068) stabiel gebleven en over de laatste vier maanden weer sterk gestegen (2106). Het percentage uitstroom door handhaving blijft achter bij de afspraak. Zoals al vermeld in de najaarsnota is het accent bij handhaving verlegd, van onderzoeken naar personen die al in de uitkering zitten naar onderzoek bij de aanvraag van een uitkering: iemand die de uitkering niet ten Jaarverslag v1.1 (definitief) 15

16 onrechte in komt hoeft er ook niet meer uit. Een onterechte aanvraag tegenhouden is makkelijker dan een onterechte uitkering beëindigen. Voor de gemeenten is dit ook goedkoper: er hoeft geen uitkering te worden betaald. Een ten onrechte betaalde uitkering kan vaak slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit omdat het meestal geen zeer vermogende personen betreft, die het ontvangen geld inmiddels al lang hebben uitgegeven. Daarnaast is ook dit jaar de totale capaciteit van het project hoogwaardig handhaven iets afgenomen en worden in het 3 e kalenderjaar van dit project de scoringskansen lager. Ook zijn wij dit jaar, als onderdeel van het voornemen om hoogwaardig handhaven te borgen in onze organisatie, met themacontroles gestart door inkomensconsulenten en handhavers. De resultaten zijn nog niet in bovenstaande cijfers opgenomen. Er zijn 41 uitkeringsaanvragen door handhaving aan de poort tegengehouden. 2. Kengetallen Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Aantal uitkeringen levensonderhoud Instroom totaal Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door cliënt en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt Saldo openstaande vorderingen per Saldo openstaand verhaal op derden per % 20% 35% 23% 25% 28% 22% 15% Het percentage afgewezen, ingetrokken en buiten behandeling gestelde aanvragen is verbeterd, en is lager dan geprognosticeerd. Dit komt mede doordat de kwaliteit van de eerste cliëntcontacten via het callcenter sterk is verbeterd. Hierdoor worden er minder onnodige aanvragen gedaan. Aanvragen die anders wellicht zouden zijn afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gesteld, zijn nu niet ingediend. Het aantal openstaande vorderingen is ten opzichte van gedaald. Het saldo van de openstaande vorderingen is echter hoger dan aan het begin van het jaar, ondanks het feit dat de ontvangsten uit terugvordering meer dan een miljoen euro bedroegen. De reden hiervan is dat er in een toename is van terugvorderingen BBZ en terugvorderingen in verband met fraude. Het saldo ten aanzien van verhaal is dit jaar gedaald, evenals het aantal verhaalszaken. Jaarverslag v1.1 (definitief) 16

17 3. Financiën Realisatie Inkomen Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Het jaar was economisch een zwaar jaar; meer mensen deden een beroep op bijstand of een uitkering. Dat betekent dat de instroom ondanks goede resultaten aan de poort hoog blijft. In het kader van o.a. de Wet Eenmalige Uitkeringsuitvraag zijn werkprocessen aangepast met als gevolg minder administratieve lasten voor de cliënt en versnelling van de afhandeling. Onze doorlooptijden van aanvragen bedragen in de regel 50% (4 weken) van de wettelijke termijnen (8 weken). Bestaande kengetallen zijn opnieuw tegen het licht gehouden vanwege vervuiling door dubbeltellingen en om de betrouwbaarheid te vergroten. De eerste cliëntcontacten via het callcenter voordat een aanvraag wordt gedaan, zorgen ook voor minder onnodige (afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gestelde) aanvragen. Onze voorlichting via DVD en Internet is geactualiseerd en verbeterd. Tevens maken wij in onze (snellere) communicatie met cliënten meer gebruik van . Bij verhaal gaat het in de meeste gevallen om onderhoudsplichtigen tegenover hun kinderen en/of ex partner. Invordering bij deze groep kan een langdurend proces worden. Indien de onderhoudsplichtige weigert aan de betalingsverplichting te voldoen dan zal er via een verzoekschrift een executoriale titel moeten worden verkregen. Het behalen van de titel is vaak een langdurig proces. Jaarverslag v1.1 (definitief) 17

18 S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 3 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 15 sep Resultaat 31 dec Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen Percentage succesvolle bemiddelingen % 75% 77% 79% Bij het uitbrengen van de voorjaarsnota bedroeg de wachttijd nog 64 kalenderdagen. Een zeer succesvolle inspanning leidde tot een daling van deze wachtduur tot 38 dagen medio september. Door een onverwacht sterke groei van het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van, komt de gemiddelde wachttijd alsnog boven de prestatieafspraak uit. Deels is dit te wijten aan een toenemend aantal verzoeken in verband met dreigende energieafsluiting. Het lijkt er op dat steeds meer burgers hun energienota niet kunnen betalen. De sterke stijging juist nu wordt mede verklaard door het feit dat bij een beroep op schuldhulpverlening in de winterperiode, energieafsluiting opgeschort moet worden. Het percentage succesvolle bemiddelingen blijft hoog. 2. Kengetallen Tabel 4 Kengetallen Schuldhulpverlening Item Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Aantal aanvragen Het aantal aanvragen laat een verdere stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Met de voorjaarsnota 2013 zal duidelijk worden in hoeverre deze trend zal doorzetten. Jaarverslag v1.1 (definitief) 18

19 3. Financiën Realisatie Schuldhulpverlening Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Schuldhulpverlening Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werd per 1 juli van kracht; de implementatie is voortvarend verlopen en het verplichte beleidsplan Schuldhulpverlening met daarin opgenomen de beleidsregels betreffende de toelating, werd medio vastgesteld. De aanpak van de schuldhulpverlening vanuit de RSD voldoet aan wat daarover in de wet is opgenomen. Het efficiencyonderzoek bij de afdeling Schuldregeling is eind afgerond en heeft veel tijd gevergd van de consulenten. Behalve meer efficiency heeft het onderzoek vooral ook verdere kwaliteitsverbetering gebracht. De korte termijn-verbeterpunten zijn geïmplementeerd en de lange termijn-verbeterpunten worden in 2013 geïmplementeerd, zoals de doorvoering van de functiescheiding inkomenbeheer. Het inkomensbeheer wordt ondergebracht bij een aparte unit en maakt geen onderdeel meer uit van het takenpakket van de consulent Schuldhulpverlening. Ook zijn suggesties van gemeenten onderzocht. In dit kader resulteerde de samenwerking met enkele lokale ketenpartners in werkafspraken. Voorbeelden hiervan zijn Schuldhulpmaatje en de pilot met kerken in de Utrechtse Heuvelrug. Ook is gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om regiobreed dezelfde diensten/producten vanuit de ketenpartners structureel te kunnen aanbieden. Daarvan is het nog niet gekomen door de lokale verscheidenheid. In 2013 staat dit bovenaan de agenda, samen met het verbeteren van de intake. Benchmarking leert dat de afdeling Schuldhulpverlening goed presteert. Jaarverslag v1.1 (definitief) 19

20 B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D Voor zijn voor het onderdeel Bijzondere bijstand en minimabeleid geen prestatieafspraken gemaakt. Bijzondere bijstand is in tijden van beperkte(re) budgetten een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk cliënten die het nodig hebben willen bereiken, en anderzijds de uitgaven willen beperken. Bijzondere bijstand is een open einde-regeling, die zich niet of nauwelijks laat sturen. Dit maakt het voor gemeenten een onderdeel met een hoog financieel risico. Het spanningsveld maakt het, samen met het feit dat het een nauwelijks te sturen open einderegeling is, zeer lastig goede, eenduidige prestatieafspraken te maken. 1. Kengetallen Tabel 5 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidstoeslag Realisatie 2. Financiën Bijzondere bijstand en minima Prognose 31 aug 31 dec Bijzondere bijstand en minima Apparaatskosten Prognoses realisatie * Voordeel/ Nadeel Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Jaarverslag v1.1 (definitief) 20

21 Programma Participatie Jaarverslag v1.1 (definitief) 21

22 Jaarverslag v1.1 (definitief) 22

23 W E R K 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt Tabel 6 Afspraken en resultaten Werk Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* * uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening De uitstroom door of in verband met re-integratie is hoger uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Dit is mede door een aantal projecten dat op basis van de vraag vanuit de markt is gerealiseerd in nauwe samenwerking met het WGSP. De keuze om vooral cliënten te begeleiden die groeipotentie naar arbeid hebben, heeft daar ook aan bijgedragen. 2. Kengetallen Tabel 7 Kengetallen Werk Item Uitstroom door of ivm re-integratie.waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Realisatie Prognose Resultaat 31 aug indicatief Resultaat 31 dec Parttime uitstroom naar werk Aantal personen in traject/project Aantal cliënten op trede 6 (betaald werk)* Aantal cliënten op trede 5 (begeleid werk met ondersteuning)* Aantal cliënten op trede 4 (onbetaald werk)* Aantal cliënten op trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten)* Aantal cliënten op trede 2 (sociale contacten buiten de deur)* Aantal cliënten op trede 1 (geïsoleerd)* % cliënten met potentie tot arb-marktparticipatie 21% 21% 29% 28% % cliënten met potentie tot maatsch participatie 79% 79% 71% 72% Aantal cliënten met tegenprestatie * Achter één uitkering voor gehuwden gaan twee cliënten schuil. Omdat alle cliënten ingedeeld zijn op de participatieladder, is dit totaal hoger dan het aantal uitkeringen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 23

24 Tabel 8 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Item WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD) Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Het resultaat voor blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting doordat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van alleen maar verder is verslechterd. Doordat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor onze cliënten groot is, moeten meer inspanningen per plaatsing worden verricht. Het WGSP heeft de markt steeds actiever benaderd, waardoor het werkgeversnetwerk verder uitgebreid is. Het aantal werkgeversbezoeken nam in met 60% toe. Door deze contacten kon in de sterk verslechterende markt het resultaat van toch worden geëvenaard. Het WGSP richt zich bij haar activiteiten steeds meer op de lokale situatie binnen de vijf gemeenten die de regio Kromme Rijn Heuvelrug vormen. Met behulp van deze gemeenten en andere lokale partijen komt het WGSP makkelijker serieus in gesprek bij de lokale werkgevers. In de regio en ook bovenregionaal wordt intensief samengewerkt met het UWV en andere gemeenten en SW-bedrijven om de dienstverlening voor grotere werkgevers af te stemmen. De lokale aanpak en het actief participeren in lokale initiatieven zorgen er voor dat het WGSP zichtbaar is. Daarnaast wordt het WGSP, in samenwerking met BIGA, actiever in het organiseren van evenementen. Via social media wordt het mogelijk om continue te laten zien welke activiteiten worden ontplooid en welke successen worden behaald. Hiermee gaat het WGSP volop aan de slag. Voor de gemeente Zeist en De Bilt geeft het WGSP uitvoering aan het Bureau Social Return. Dit betekent dat we werkgevers adviseren, ondersteunen en ook controleren bij het invullen van social return bij aanbestedingen van de gemeente. We zijn of gaan in gesprek met de andere gemeenten om ook voor hen een goede invulling te geven aan de mogelijkheden die social return biedt. De basis van het werk van het WGSP blijft altijd de persoonlijke dienstverlening. Daarmee blijft de vanzelfsprekende eerste focus van het WGSP: het bezoeken en ondersteunen van werkgevers. Jaarverslag v1.1 (definitief) 24

25 3. Financiën Realisatie Re-integratie Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling / overheveling baten Uitgaven uitkeringen Meeneemregeling / overheveling lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De re-integratiebudgetten zijn per 1 januari drastisch verminderd: van 6,2 miljoen euro in naar 2,9 miljoen euro in. Het gevolg is dat keuzes noodzakelijk zijn. Door de blijvende recessie is het de afgelopen maanden nóg moeilijker geworden cliënten op de arbeidsmarkt te plaatsen. Om toch uitstroom naar werk te blijven realiseren en op die manier de uitgaven in het Inkomensdeel te laten dalen, is ervoor gekozen vooral die cliënten te ondersteunen die het minst ver van de arbeidsmarkt af staan, het snelst zijn toe te leiden naar betaald werk, maar dit (net) niet op eigen kracht kunnen. Er wordt nauwer samengewerkt tussen individuele trajectbegeleiders/ jobcoaches en het WGSP zodat er nog beter gematcht kan worden. Daarnaast werken we met BIGA samen om onze cliënten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Begin september is gestart met de pilot bestandsanalyse Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met Matchcare. Met het vastleggen van cliëntprofielen krijgen we inzicht in de kwaliteit van reeds vastgelegde cliëntgegevens, een frauderisicoprofiel, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loonwaarde-indicatie. Daarnaast levert het een totaalbeeld op waarop beleids- en bestuurlijke keuzen gebaseerd kunnen worden. Inmiddels wordt gekeken of en hoe de analyse verder kan worden uitgerold, mede met het oog op de voorbereiding van de implementatie van de Participatiewet. Jaarverslag v1.1 (definitief) 25

26 I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 9 Afspraken en resultaten Inburgering Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Aantal gestarte trajecten Percentage geslaagden 60% 80% 80% Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 80% 40% 65% Het aantal volgens de prestatieafspraak te starten trajecten bij Empower Team, Ttif-company en BigaGroep is behaald. Daarnaast werden er nog 52 inburgeraars aangemeld bij het ROC voor alfabetisering als voortraject voor een inburgeringsvoorziening. Hiervoor konden educatiemiddelen (WEB-gelden) worden ingezet. Het percentage geslaagden uit de prestatieafspraak behalen we ruimschoots, mede omdat de taalaanbieders in principe doorgaan totdat men geslaagd is. Het afgesproken percentage uitstroom naar werk wordt door de economische recessie en de op zich moeilijke doelgroep niet behaald, maar is met 65% gezien de omstandigheden toch zeker redelijk te noemen. In het percentage is ook gedeeltelijke uitstroom meegenomen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 26

27 2. Financiën Realisatie Inburgering Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling baten Uitgaven inburgeringstrajecten Overige uitgaven Toevoeging overlopende passiva lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De doelgroep voor een gratis inburgeringsvoorziening werd medio verder ingeperkt tot alleen nog de inburgeringsplichtige asielgerechtigden en anderen met WWB-uitkering. Eerder was al besloten vrijwillige inburgeraars en gezinsvormers niet langer een aanbod te doen. Begin was het oorspronkelijke BPI (Bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg, waarmee voldaan is aan de (rijks-)ambitie dit binnen 5 jaar te realiseren. Iedere inburgeringsplichtige inwoner van de regiogemeenten is in de afgelopen jaren persoonlijk aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid van een gratis inburgeringsvoorziening. We hebben in de afgelopen jaren in totaal 1283 voorzieningen aangeboden. Medio is een begin gemaakt met het verplicht handhaven van de eerste inburgeraars die niet binnen de inburgeringstermijn het diploma hebben gehaald. De komende tijd zullen er meer inburgeraars komen die niet binnen de termijn hun diploma hebben gehaald, en zal er meer worden gehandhaafd. Jaarverslag v1.1 (definitief) 27

28 Samen met de gemeenten werd eind een oplossing gevonden voor de bij het ROC lopende trajecten van inburgeringsplichtige analfabeten die in 2013 niet meer vanuit de WEB-middelen gefinancierd mogen worden. Met de uitvoerders zijn voor deze groep afspraken gemaakt voor het realiseren van nieuwe gecombineerde trajecten alfabetisering/inburgering/ re-integratie. In 2013 en 2014 zal inburgering verder worden afgebouwd. Jaarverslag v1.1 (definitief) 28

29 Programma Welzijn & Zorg Jaarverslag v1.1 (definitief) 29

30 Jaarverslag v1.1 (definitief) 30

31 K I N D E R O P V AN G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 10 Afspraken en resultaten Kinderopvang Item Percentage plaatsingen kinderen van cliënten in re-integratie Percentage plaatsingen kinderen van inburgeraars Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec 90% 95% 100% 88% 47% 95% 89% 100% Het percentage plaatsingen van kinderen van cliënten in re-integratie lijkt met 88% behoorlijk laag. Feitelijk gaat het maar om drie gevallen waarin niet is geplaatst. Navraag leert dat in alle gevallen begin 2013 alsnog plaatsing heeft plaatsgevonden. 2. Financiën Realisatie Kinderopvang Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Er is sprake van een toename van de kosten van kinderopvang ten opzichte van. Deze stijging zit voornamelijk in de tegemoetkoming. Er is aan meer cliënten een tegemoetkoming verstrekt en de kosten van kinderopvang zijn gestegen. In het algemeen geldt dat kinderopvanginstellingen steeds vaker hele dagen opvang aanbieden in plaats van dagdelen. Soms is een dagdeel opvang wel mogelijk maar geldt daar een veel hogere uurprijs voor. Door Jaarverslag v1.1 (definitief) 31

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Najaarsnota Regionale Sociale Dienst

Najaarsnota Regionale Sociale Dienst Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeenteraad van Zeist Postbus 513 3700AM Zeist Ontvangen 30-01-2013

Nadere informatie

Najaarsnota 2015 RDWI, Bijlage 1: Afspraken, resultaten en kengetallen

Najaarsnota 2015 RDWI, Bijlage 1: Afspraken, resultaten en kengetallen Najaarsnota RDWI, Bijlage 1: Afspraken, resultaten en kengetallen 31-12- 31-08- Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering 60% 60% 65% Percentage uitstroom door handhaving 2,6% 1.0%

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Geacht college,

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Geacht college, Aan het college van Burgemeester en Wethouders 0234471 ONS KENMERK : DATUM : 12 juli 2017 UW KENMERK : BEHANDELD DOOR : H. Schutte BIJLAGEN : AFDELING/TEAM secretariaat ONDERWERP : Aanbieding Jaarrekening

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Klik om het opmaakprofiel te bewerken

Klik om het opmaakprofiel te bewerken Klik om het opmaakprofiel te bewerken Hoe transformeert de RDWI? Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Bijpraten over Van bolwerk

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Toelichting bij cijfers 2 e kwartaal 2013 Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2013 is het aantal WWB uitkeringen in het

Nadere informatie

Klik om het opmaakprofiel te bewerken

Klik om het opmaakprofiel te bewerken Klik om het opmaakprofiel te bewerken Hoe transformeert de RDWI? Klik om de opmaakprofielen van de modeltekst te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Bijpraten over Van bolwerk

Nadere informatie

MEMO. Aan. : Raad Van. : S.C. Corjanus Toestel : 983 Betreft : Factsheet Wwb/Participatiewet Kopie aan : Datum : Vrijdag 17 april 2015

MEMO. Aan. : Raad Van. : S.C. Corjanus Toestel : 983 Betreft : Factsheet Wwb/Participatiewet Kopie aan : Datum : Vrijdag 17 april 2015 MEMO Aan : Raad Van : S.C. Corjanus Toestel : 983 Betreft : Factsheet Wwb/Participatiewet Kopie aan : Datum : Vrijdag 17 april 2015 Naar aanleiding van de raadscommissie van 12 maart zijn in deze factsheet

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0774 B.15.0774 Landgraaf, 21 april 2015 ONDERWERP: 1e berap 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 28 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN

MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 1 MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 19 juni 2014

Datum raadsvergadering donderdag 19 juni 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 april 2014 Datum raadsvergadering donderdag 19 juni 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-023 Bijbehorend veld van de programmabegroting WMO, Sociale

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

1.0 Wet werk en bijstand (WWB)

1.0 Wet werk en bijstand (WWB) 1. Wet werk en bijstand (WWB) 1.1 Intakes In het derde kwartaal van 11 hebben 139 personen een intake gesprek voor een uitkering gehad. Dat zijn er 11 minder dan in het voorgaande kwartaal. Onderstaande

Nadere informatie

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 1 e kwartaal 2008

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 1 e kwartaal 2008 rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 1 e kwartaal 28 StatusrapportWetwerkenbijstand-1e kwartaal 28.doc3doc.doc inhoudsopgave Inleiding Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning

Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Jaarcijfers Wet Werk & Bijstand Wet Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensondersteuning Omvang WWB-bestand WWB per begin v.d. maand Instroom Uitstroom WWB eind v.d. maand WWB-bestand incl. IOAW, IOAZ

Nadere informatie

rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal

rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 2 e kwartaal 2008 StatusrapportWetwerkenbijstand-2e kwartaal 2008..doc inhoudsopgave Inleiding Samenvatting en conclusies Ontwikkelingen

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas

Bestuursrapportage. 1 e halfjaar 2014. Kompas Bestuursrapportage 1 e halfjaar 2014 Kompas INHOUDSOPGAVE 1 BELEIDS SAMENVATTING 2 2 FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 2 2.1 Financieel overzicht Programma Sociale Zaken... 4 3 KLANTONTWIKKELING BINNEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 3 de kwartaal 2015

Toelichting bij de kwartaalstatistiek Werk & Inkomen Leiderdorp 3 de kwartaal 2015 1. Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 2 de kwartaal 2015 is het aantal Participatiewet uitkeringen in het met 7 toegenomen ( 333 in het 2 de kwartaal 340 in het 3 de ). De toename

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Geadviseerd wordt om de begroting op de producten gelijk te houden.

Geadviseerd wordt om de begroting op de producten gelijk te houden. Memo bij de 1 e kwartaal rapportage IASZ PHO 22 mei Agendapunt 9 Onderwerp: Toelichting op de cijfers 1 e kwartaal Aanpassingen rapportage ten opzichte van : De regeling WKO maakt geen deel meer uit van

Nadere informatie

KADERNOTA RDWI

KADERNOTA RDWI KADERNOTA RDWI 2017-2020 Kadernota 2017-2020 def v 1.0 20-01- 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN 5 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF 6 Kadernota 2017-2020 def v 1.0 20-01- 2 1 Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Gebundelde uitkering (BUIG)

Gebundelde uitkering (BUIG) 2 e kwartaal 2015 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Gemeente Groesbeek 2 e Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ 2 e Kenmerk: Z-15-28447 Versiedatum: 11-9-215 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Gemeente Groesbeek 2 e Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2007

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2007 rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2007 StatusrapportWetwerkenbijstand-4e kwartaal 2007.def.1.doc. def. inhoudsopgave Inleiding Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem

Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem Rapport module WWB/Participatie - December 2013 - Anoniem 2013 Periode: December, 2013 Vergelijkingsgroepen (zie voor specificatie einde rapport) Gekozen groep 1: alle organisaties waarbij: Grootteklasse

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht

Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Robert Capel Tom de Haas Martin Heekelaar Implementatiedag 12 december, Utrecht Inhoudsopgave 1. Welkom 2. De opdracht: de optimale weg 3. Het analysemodel en uitvoeringsvarianten 4. Verdieping naar diverse

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

Najaarsnota 2014 v1.0 (definitief) 15 december

Najaarsnota 2014 v1.0 (definitief) 15 december Najaarsnota Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 2 I N H O U D S O P G A V E Samenvatting 5 Leeswijzer 7 Overzicht van tabellen 9 Inleiding 11 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 13 Programma

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5 Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen. Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer:

Nadere informatie

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2008

Statusrapport WWB. rapport. Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2008 rapport Statusrapport WWB Statusrapport Wet werk en bijstand, gemeente Gouda, 4 e kwartaal 2008 Statusrapport Wet werk en bijstand 4e kwartaal 2008.doc inhoudsopgave Inleiding Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

10 doorgaan in de Re-integratieladder 120 Entreeprogramma + ondersteuning re-integratie 10 Duurzame arbeidsrelatie

10 doorgaan in de Re-integratieladder 120 Entreeprogramma + ondersteuning re-integratie 10 Duurzame arbeidsrelatie BEGROTING 2011 IN EEN OOGOPSLAG De Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Bestuursrapportage. 2 e kwartaal. Kompas

Bestuursrapportage. 2 e kwartaal. Kompas Bestuursrapportage 2 e kwartaal Kompas INHOUDSOPGAVE 1 BELEIDS SAMENVATTING 2 1.1 Inkomen...2 1.2 Participatie...2 1.3 Zorg...2 1.4 Bedrijfsvoering...2 2 FINANCIEEL PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 3 2.1 Financieel

Nadere informatie

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Bijlage bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de nota 'Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug'. Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige

Nadere informatie

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012

Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 Werkplan uitvoering Wet inburgering 2012 René Koldenhoven Def. versie - februari 2012 Status: bespreekstuk College 1 In onderstaand document kunt u de planning en uitvoering van de Wet inburgering voor

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 30 oktober 2014

Datum raadsvergadering 30 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 september 2014 Datum raadsvergadering 30 oktober 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-068 Bijbehorend veld van de programmabegroting Wmo, Sociale

Nadere informatie

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) Actualiteitencollege Bbz Jannie van den Berg Programma Uitleg over het ZLF Bbz 2004/ondersteuning ZZP-ers Prestart WWB/Marginaal ondernemen Wat levert het op? Resultaten

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Verantwoordingsverslag

Verantwoordingsverslag Verantwoordingsverslag Werk & Inkomen Asten 2e kwartaal 211 2 INHOUDSOPGAVE 1. ONTWIKKELING BIJSTANDSVOLUME - Algemene kenmerken van het klantenbestand (WWB/WIJ/IOAW/IOAZ) 6 - Team nieuwe klanten 7 - Team

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 De begroting 2014 die nu voorligt ter goedkeuring en vaststelling is opgesteld op het moment dat Divosa financieel gezien terug kijkt op een moeilijke periode. Het eigen vermogen

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 Ito Égeneeaitte Winterswijk nr(s) geregistreerde stuk(ken): 110836 blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1011 - Bedrijfsvoering SDOA onderwerp:

Nadere informatie

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2 Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t ge meente Moerdijk 2 3 NOv 2017 Van Aan Onderwero Nummer griffie Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de oemeenteraad 2" Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Zaaknummer TT?,

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Hoving Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

I N H O U D S O P G AV E

I N H O U D S O P G AV E Najaarsnota I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 3 Leeswijzer 5 Overzicht van tabellen 7 Inleiding 9 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 11 Programma Inkomen 13 - Inkomen 15 - Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden.

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden. Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van Aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/021738

Nadere informatie