Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 v1.1 (definitief) 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Foto s voorzijde en binnenwerk: Jacqueline Sluis Jaarverslag v1.1 (definitief) 2

3 I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 5 Leeswijzer 7 Inleiding 9 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 11 Programma Inkomen 13 - Inkomen 15 - Schuldhulpverlening 18 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 20 Programma Participatie 21 - Werk 23 - Inburgering 26 Programma Welzijn & Zorg 29 - Kinderopvang 31 Overig 33 - Dienstverlening 35 - Bezwaar en beroep 36 - Apparaatskosten 37 Cijfers naar gemeenten 41 - Inkomen 43 - Schuldhulpverlening 48 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 49 - Werk 52 - Inburgering 56 - Kinderopvang 57 - Apparaatskosten 59 Overzicht naar programma per gemeente 63 Jaarverslag v1.1 (definitief) 3

4 Jaarverslag v1.1 (definitief) 4

5 S AM E N V A T T I N G Dit jaarverslag is de verantwoording over, en laat daarmee zien in welke mate we er in zijn geslaagd de opdrachten en voornemens uit het Jaarplan te realiseren. Een stijging van het aantal aanvragen voor levensonderhoud werd verwacht, met een fors tekort op het I-deel als gevolg. In de werd een tekort van 1,5 miljoen euro geraamd. Bij de voorjaarsnota werd het tekort al op ruim 3 miljoen euro geschat. Dankzij een gunstige bijstelling van het budget (het I-deel), een zich stabiliserend aantal uitkeringen en aantrekkende resultaten op terugvordering, kon bij de najaarsnota het geprognosticeerde tekort naar ruim euro worden bijgesteld. Uiteindelijk is het tekort op het I-deel gelukkig beperkt gebleven tot ruim euro. Het re-integratiebudget voor is ten opzichte van gereduceerd van 6,2 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro. Ondanks de slechte economische situatie en deze reductie van reintegratiemiddelen is de beoogde re-integratie uitstroom gehaald. De reductie van middelen is voornamelijk ten koste gegaan van de ondersteuning van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral met kansrijke cliënten behalen we uitstroomresultaten. Na een succesvolle inspanning om de wachtduur voor cliënten te verkorten, is door een onverwacht forse toename van het beroep op schuldhulpverlening de wachttijd weer opgelopen. Ook hier doet de slechte economische situaties zich gelden: steeds meer mensen kunnen niet langer aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Inburgering ligt op koers. In 2013 en 2014 zal Inburgering verder worden afgebouwd. De investering in de uitstroom naar werk van deze groep cliënten heeft ook na nog meer tijd nodig om te renderen. Kinderopvang is geen belemmering voor re-integratie of inburgering geweest. De dienstverlening is op peil gebleven. Het aantal klachten is enigszins toegenomen, maar dit komt waarschijnlijk omdat het makkelijker is geworden om een klacht in te dienen, omdat dit nu ook digitaal kan. Het aantal gegronde klachten en bezwaarschriften is gedaald. Dat betekent dat de kwaliteit van de dienstverlening ondanks de toegenomen werkdruk op peil is gebleven. De exploitatie van de RSD heeft over een positief resultaat van ruim euro opgeleverd. In zijn de Gemeenschappelijke Regelingen RSD en SWZ samengevoegd tot de Gemeenschappelijk Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 5

6 Jaarverslag v1.1 (definitief) 6

7 L E E S W I J Z E R Deze nota bestaat uit twee onderdelen: 1 Prestatieafspraken Kengetallen en financiën 3 Cijfers naar gemeente Het eerste deel vormt de kern van de nota en beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma s. De beschrijving van onderdelen van programma s kent telkens drie of vier van de volgende paragrafen: 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? In de eerste paragraaf afspraken en resultaten staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RSD die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor, en bevat een overzicht van wat we in de onderhavige periode, 1 januari tot en met 31 augustus, hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. In de tweede paragraaf staat informatie over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. In de derde paragraaf staat het financiële plaatje voor de hele RSD. Cijfers per gemeente staan in deel twee van de nota. In de vierde paragraaf worden ontwikkelingen geschetst. Waar het eerste deel gaat over behaalde resultaten op terreinen waar de RSD invloed op uit kan oefenen, gaat dit tweede deel over ontwikkelingen die een meer autonoom karakter hebben. Ontwikkelingen met een autonoom karakter, maar wel van belang voor de bedrijfsvoering van de RSD. Met opzet staat geschreven: drie of vier van de volgende paragrafen. Alleen als paragrafen relevant zijn voor het betreffende onderdeel, worden ze geschreven. De paragraaf Ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld alleen geschreven als er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Het tweede deel bevat de realisatie per gemeente. Jaarverslag v1.1 (definitief) 7

8 Jaarverslag v1.1 (definitief) 8

9 I N L E I D I N G Ook dit jaar ontstaat een tekort op de zogenaamde gebundelde uitkering. Hoewel onze dagelijkse uitvoering natuurlijk draait om de burger, stond dit jaar een deel van onze inspanningen ook in het teken van het zo laag mogelijk houden van het tekort (als saldo van uitgaven en inkomsten). De uitgaven worden voor het grootste deel bepaald door het aantal uitkeringen: hoe hoger het aantal uitkeringen, hoe hoger deze uitgaven. Op het aantal uitkeringen hebben we, hoewel autonome factoren (waarover later meer) een zeer belangrijke rol spelen, een zeker mate van invloed. Factoren die mede het aantal uitkeringen bepalen, en waarop wij die zekere mate van invloed hebben, zijn: - instroom (door middel van re-integratie, handhaving en voorlichting); - uitstroom (door of in verband met re-integratie en handhaving). Uitstroom is een combinatie van autonome uitstroom (verhuizing, overlijden etc.), uitstroom door of in verband met re-integratie, uitstroom naar voorliggende voorziening (m.n. Wajong) en uitstroom door handhaving. Daarnaast worden de uitgaven bepaald door het aantal cliënten dat parttime werkt en de omvang van dat parttime werk. Immers, de inkomsten van deze personen worden grotendeels op de uitkering gekort, en dat drukt de uitgaven. De inkomsten bestaan voor het leeuwendeel uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Het budget wordt vastgesteld door het rijk; hierop hebben we geen invloed. Op de inkomsten uit terugvordering en verhaal hebben we wel een zekere mate van invloed. Het zijn deze factoren over welke we in de programma s en onderdelen die volgen verslag zullen doen. Dit doen we aan de hand van prestatie-indicatoren en kengetallen zoals die met gemeenten voor zijn afgesproken. Daarnaast doen we vanzelfsprekend verslag van Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Inburgering en Kinderopvang. Ook zal worden gerapporteerd over onze dienstverlening, de samenwerking in de keten, risicobeheersing, bezwaar, beroep en klachten en apparaatskosten. Dwars door programma s en onderdelen heen zal in deze nota ook verslag worden gedaan van (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten. Jaarverslag v1.1 (definitief) 9

10 Jaarverslag v1.1 (definitief) 10

11 Programma Inkomen Prestatie-afspraken Kengetallen en financiën Jaarverslag v1.1 (definitief) 11

12 Jaarverslag v1.1 (definitief) 12

13 Programma Inkomen Jaarverslag v1.1 (definitief) 13

14 Jaarverslag v1.1 (definitief) 14

15 I N K O M E N in het onderdeel Inkomen van het programma Inkomen worden voor het belangrijkste deel bepaald door het aantal uitkeringen: de stand aan het begin van het jaar, vermeerderd met instroom en verminderd met uitstroom. Het gaat daarmee om het voorkomen van aanvragen en het rechtmatig afwijzen en buiten behandeling stellen ervan, door handhaving en re-integratie; bij uitstroom gaat het om autonome uitstroom (bijvoorbeeld verhuizing), uitstroom door handhaving en uitstroom door re-integratie. Over het laatste meer in het onderdeel Werk van het programma Participatie. Ook het aantal cliënten dat parttime werkt speelt een rol: inkomsten van deze cliënten, op de uitkering in mindering gebracht, drukken de uitgaven. Ook hierover in het onderdeel Werk. in het onderdeel Inkomen bestaan uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Hierop behalve het budget van het rijk hebben we een zekere mate van invloed. Het samenspel van alle factoren staat onder sterke invloed van een autonome factor als de ontwikkeling van de economie. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Inkomen Procentpunt waarmee de daling of stijging van het aantal uitkeringen mag afwijken van de landelijke daling of stijging Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering Nvt 0,5%-punt Nvt Nvt 73% 64% 51% 64% Percentage uitstroom door handhaving 3,2% 4% 2,9% 2.6% Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering 23% 19% 11,5% 19% Percentage binnengehaald uit verhaal 9% 8% 7,2% 8% Na een sterke stijging in de eerste vier maanden van (van 2005 naar 2066 uitkeringen) is het bestand over de tweede vier maanden (2068) stabiel gebleven en over de laatste vier maanden weer sterk gestegen (2106). Het percentage uitstroom door handhaving blijft achter bij de afspraak. Zoals al vermeld in de najaarsnota is het accent bij handhaving verlegd, van onderzoeken naar personen die al in de uitkering zitten naar onderzoek bij de aanvraag van een uitkering: iemand die de uitkering niet ten Jaarverslag v1.1 (definitief) 15

16 onrechte in komt hoeft er ook niet meer uit. Een onterechte aanvraag tegenhouden is makkelijker dan een onterechte uitkering beëindigen. Voor de gemeenten is dit ook goedkoper: er hoeft geen uitkering te worden betaald. Een ten onrechte betaalde uitkering kan vaak slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit omdat het meestal geen zeer vermogende personen betreft, die het ontvangen geld inmiddels al lang hebben uitgegeven. Daarnaast is ook dit jaar de totale capaciteit van het project hoogwaardig handhaven iets afgenomen en worden in het 3 e kalenderjaar van dit project de scoringskansen lager. Ook zijn wij dit jaar, als onderdeel van het voornemen om hoogwaardig handhaven te borgen in onze organisatie, met themacontroles gestart door inkomensconsulenten en handhavers. De resultaten zijn nog niet in bovenstaande cijfers opgenomen. Er zijn 41 uitkeringsaanvragen door handhaving aan de poort tegengehouden. 2. Kengetallen Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Aantal uitkeringen levensonderhoud Instroom totaal Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door cliënt en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt Saldo openstaande vorderingen per Saldo openstaand verhaal op derden per % 20% 35% 23% 25% 28% 22% 15% Het percentage afgewezen, ingetrokken en buiten behandeling gestelde aanvragen is verbeterd, en is lager dan geprognosticeerd. Dit komt mede doordat de kwaliteit van de eerste cliëntcontacten via het callcenter sterk is verbeterd. Hierdoor worden er minder onnodige aanvragen gedaan. Aanvragen die anders wellicht zouden zijn afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gesteld, zijn nu niet ingediend. Het aantal openstaande vorderingen is ten opzichte van gedaald. Het saldo van de openstaande vorderingen is echter hoger dan aan het begin van het jaar, ondanks het feit dat de ontvangsten uit terugvordering meer dan een miljoen euro bedroegen. De reden hiervan is dat er in een toename is van terugvorderingen BBZ en terugvorderingen in verband met fraude. Het saldo ten aanzien van verhaal is dit jaar gedaald, evenals het aantal verhaalszaken. Jaarverslag v1.1 (definitief) 16

17 3. Financiën Realisatie Inkomen Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Het jaar was economisch een zwaar jaar; meer mensen deden een beroep op bijstand of een uitkering. Dat betekent dat de instroom ondanks goede resultaten aan de poort hoog blijft. In het kader van o.a. de Wet Eenmalige Uitkeringsuitvraag zijn werkprocessen aangepast met als gevolg minder administratieve lasten voor de cliënt en versnelling van de afhandeling. Onze doorlooptijden van aanvragen bedragen in de regel 50% (4 weken) van de wettelijke termijnen (8 weken). Bestaande kengetallen zijn opnieuw tegen het licht gehouden vanwege vervuiling door dubbeltellingen en om de betrouwbaarheid te vergroten. De eerste cliëntcontacten via het callcenter voordat een aanvraag wordt gedaan, zorgen ook voor minder onnodige (afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling gestelde) aanvragen. Onze voorlichting via DVD en Internet is geactualiseerd en verbeterd. Tevens maken wij in onze (snellere) communicatie met cliënten meer gebruik van . Bij verhaal gaat het in de meeste gevallen om onderhoudsplichtigen tegenover hun kinderen en/of ex partner. Invordering bij deze groep kan een langdurend proces worden. Indien de onderhoudsplichtige weigert aan de betalingsverplichting te voldoen dan zal er via een verzoekschrift een executoriale titel moeten worden verkregen. Het behalen van de titel is vaak een langdurig proces. Jaarverslag v1.1 (definitief) 17

18 S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 3 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 15 sep Resultaat 31 dec Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen Percentage succesvolle bemiddelingen % 75% 77% 79% Bij het uitbrengen van de voorjaarsnota bedroeg de wachttijd nog 64 kalenderdagen. Een zeer succesvolle inspanning leidde tot een daling van deze wachtduur tot 38 dagen medio september. Door een onverwacht sterke groei van het aantal aanvragen in het laatste kwartaal van, komt de gemiddelde wachttijd alsnog boven de prestatieafspraak uit. Deels is dit te wijten aan een toenemend aantal verzoeken in verband met dreigende energieafsluiting. Het lijkt er op dat steeds meer burgers hun energienota niet kunnen betalen. De sterke stijging juist nu wordt mede verklaard door het feit dat bij een beroep op schuldhulpverlening in de winterperiode, energieafsluiting opgeschort moet worden. Het percentage succesvolle bemiddelingen blijft hoog. 2. Kengetallen Tabel 4 Kengetallen Schuldhulpverlening Item Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Aantal aanvragen Het aantal aanvragen laat een verdere stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Met de voorjaarsnota 2013 zal duidelijk worden in hoeverre deze trend zal doorzetten. Jaarverslag v1.1 (definitief) 18

19 3. Financiën Realisatie Schuldhulpverlening Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Schuldhulpverlening Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werd per 1 juli van kracht; de implementatie is voortvarend verlopen en het verplichte beleidsplan Schuldhulpverlening met daarin opgenomen de beleidsregels betreffende de toelating, werd medio vastgesteld. De aanpak van de schuldhulpverlening vanuit de RSD voldoet aan wat daarover in de wet is opgenomen. Het efficiencyonderzoek bij de afdeling Schuldregeling is eind afgerond en heeft veel tijd gevergd van de consulenten. Behalve meer efficiency heeft het onderzoek vooral ook verdere kwaliteitsverbetering gebracht. De korte termijn-verbeterpunten zijn geïmplementeerd en de lange termijn-verbeterpunten worden in 2013 geïmplementeerd, zoals de doorvoering van de functiescheiding inkomenbeheer. Het inkomensbeheer wordt ondergebracht bij een aparte unit en maakt geen onderdeel meer uit van het takenpakket van de consulent Schuldhulpverlening. Ook zijn suggesties van gemeenten onderzocht. In dit kader resulteerde de samenwerking met enkele lokale ketenpartners in werkafspraken. Voorbeelden hiervan zijn Schuldhulpmaatje en de pilot met kerken in de Utrechtse Heuvelrug. Ook is gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om regiobreed dezelfde diensten/producten vanuit de ketenpartners structureel te kunnen aanbieden. Daarvan is het nog niet gekomen door de lokale verscheidenheid. In 2013 staat dit bovenaan de agenda, samen met het verbeteren van de intake. Benchmarking leert dat de afdeling Schuldhulpverlening goed presteert. Jaarverslag v1.1 (definitief) 19

20 B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D Voor zijn voor het onderdeel Bijzondere bijstand en minimabeleid geen prestatieafspraken gemaakt. Bijzondere bijstand is in tijden van beperkte(re) budgetten een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk cliënten die het nodig hebben willen bereiken, en anderzijds de uitgaven willen beperken. Bijzondere bijstand is een open einde-regeling, die zich niet of nauwelijks laat sturen. Dit maakt het voor gemeenten een onderdeel met een hoog financieel risico. Het spanningsveld maakt het, samen met het feit dat het een nauwelijks te sturen open einderegeling is, zeer lastig goede, eenduidige prestatieafspraken te maken. 1. Kengetallen Tabel 5 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidstoeslag Realisatie 2. Financiën Bijzondere bijstand en minima Prognose 31 aug 31 dec Bijzondere bijstand en minima Apparaatskosten Prognoses realisatie * Voordeel/ Nadeel Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Jaarverslag v1.1 (definitief) 20

21 Programma Participatie Jaarverslag v1.1 (definitief) 21

22 Jaarverslag v1.1 (definitief) 22

23 W E R K 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt Tabel 6 Afspraken en resultaten Werk Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* * uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening De uitstroom door of in verband met re-integratie is hoger uitgevallen dan aanvankelijk verwacht. Dit is mede door een aantal projecten dat op basis van de vraag vanuit de markt is gerealiseerd in nauwe samenwerking met het WGSP. De keuze om vooral cliënten te begeleiden die groeipotentie naar arbeid hebben, heeft daar ook aan bijgedragen. 2. Kengetallen Tabel 7 Kengetallen Werk Item Uitstroom door of ivm re-integratie.waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Realisatie Prognose Resultaat 31 aug indicatief Resultaat 31 dec Parttime uitstroom naar werk Aantal personen in traject/project Aantal cliënten op trede 6 (betaald werk)* Aantal cliënten op trede 5 (begeleid werk met ondersteuning)* Aantal cliënten op trede 4 (onbetaald werk)* Aantal cliënten op trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten)* Aantal cliënten op trede 2 (sociale contacten buiten de deur)* Aantal cliënten op trede 1 (geïsoleerd)* % cliënten met potentie tot arb-marktparticipatie 21% 21% 29% 28% % cliënten met potentie tot maatsch participatie 79% 79% 71% 72% Aantal cliënten met tegenprestatie * Achter één uitkering voor gehuwden gaan twee cliënten schuil. Omdat alle cliënten ingedeeld zijn op de participatieladder, is dit totaal hoger dan het aantal uitkeringen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 23

24 Tabel 8 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Item WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD) Realisatie Prognose 31 aug 31 dec Het resultaat voor blijft achter bij de oorspronkelijke verwachting doordat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van alleen maar verder is verslechterd. Doordat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor onze cliënten groot is, moeten meer inspanningen per plaatsing worden verricht. Het WGSP heeft de markt steeds actiever benaderd, waardoor het werkgeversnetwerk verder uitgebreid is. Het aantal werkgeversbezoeken nam in met 60% toe. Door deze contacten kon in de sterk verslechterende markt het resultaat van toch worden geëvenaard. Het WGSP richt zich bij haar activiteiten steeds meer op de lokale situatie binnen de vijf gemeenten die de regio Kromme Rijn Heuvelrug vormen. Met behulp van deze gemeenten en andere lokale partijen komt het WGSP makkelijker serieus in gesprek bij de lokale werkgevers. In de regio en ook bovenregionaal wordt intensief samengewerkt met het UWV en andere gemeenten en SW-bedrijven om de dienstverlening voor grotere werkgevers af te stemmen. De lokale aanpak en het actief participeren in lokale initiatieven zorgen er voor dat het WGSP zichtbaar is. Daarnaast wordt het WGSP, in samenwerking met BIGA, actiever in het organiseren van evenementen. Via social media wordt het mogelijk om continue te laten zien welke activiteiten worden ontplooid en welke successen worden behaald. Hiermee gaat het WGSP volop aan de slag. Voor de gemeente Zeist en De Bilt geeft het WGSP uitvoering aan het Bureau Social Return. Dit betekent dat we werkgevers adviseren, ondersteunen en ook controleren bij het invullen van social return bij aanbestedingen van de gemeente. We zijn of gaan in gesprek met de andere gemeenten om ook voor hen een goede invulling te geven aan de mogelijkheden die social return biedt. De basis van het werk van het WGSP blijft altijd de persoonlijke dienstverlening. Daarmee blijft de vanzelfsprekende eerste focus van het WGSP: het bezoeken en ondersteunen van werkgevers. Jaarverslag v1.1 (definitief) 24

25 3. Financiën Realisatie Re-integratie Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling / overheveling baten Uitgaven uitkeringen Meeneemregeling / overheveling lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De re-integratiebudgetten zijn per 1 januari drastisch verminderd: van 6,2 miljoen euro in naar 2,9 miljoen euro in. Het gevolg is dat keuzes noodzakelijk zijn. Door de blijvende recessie is het de afgelopen maanden nóg moeilijker geworden cliënten op de arbeidsmarkt te plaatsen. Om toch uitstroom naar werk te blijven realiseren en op die manier de uitgaven in het Inkomensdeel te laten dalen, is ervoor gekozen vooral die cliënten te ondersteunen die het minst ver van de arbeidsmarkt af staan, het snelst zijn toe te leiden naar betaald werk, maar dit (net) niet op eigen kracht kunnen. Er wordt nauwer samengewerkt tussen individuele trajectbegeleiders/ jobcoaches en het WGSP zodat er nog beter gematcht kan worden. Daarnaast werken we met BIGA samen om onze cliënten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Begin september is gestart met de pilot bestandsanalyse Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met Matchcare. Met het vastleggen van cliëntprofielen krijgen we inzicht in de kwaliteit van reeds vastgelegde cliëntgegevens, een frauderisicoprofiel, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loonwaarde-indicatie. Daarnaast levert het een totaalbeeld op waarop beleids- en bestuurlijke keuzen gebaseerd kunnen worden. Inmiddels wordt gekeken of en hoe de analyse verder kan worden uitgerold, mede met het oog op de voorbereiding van de implementatie van de Participatiewet. Jaarverslag v1.1 (definitief) 25

26 I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 9 Afspraken en resultaten Inburgering Item Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec Aantal gestarte trajecten Percentage geslaagden 60% 80% 80% Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 80% 40% 65% Het aantal volgens de prestatieafspraak te starten trajecten bij Empower Team, Ttif-company en BigaGroep is behaald. Daarnaast werden er nog 52 inburgeraars aangemeld bij het ROC voor alfabetisering als voortraject voor een inburgeringsvoorziening. Hiervoor konden educatiemiddelen (WEB-gelden) worden ingezet. Het percentage geslaagden uit de prestatieafspraak behalen we ruimschoots, mede omdat de taalaanbieders in principe doorgaan totdat men geslaagd is. Het afgesproken percentage uitstroom naar werk wordt door de economische recessie en de op zich moeilijke doelgroep niet behaald, maar is met 65% gezien de omstandigheden toch zeker redelijk te noemen. In het percentage is ook gedeeltelijke uitstroom meegenomen. Jaarverslag v1.1 (definitief) 26

27 2. Financiën Realisatie Inburgering Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling baten Uitgaven inburgeringstrajecten Overige uitgaven Toevoeging overlopende passiva lasten generaal generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De doelgroep voor een gratis inburgeringsvoorziening werd medio verder ingeperkt tot alleen nog de inburgeringsplichtige asielgerechtigden en anderen met WWB-uitkering. Eerder was al besloten vrijwillige inburgeraars en gezinsvormers niet langer een aanbod te doen. Begin was het oorspronkelijke BPI (Bestand potentieel inburgeringsplichtigen) leeg, waarmee voldaan is aan de (rijks-)ambitie dit binnen 5 jaar te realiseren. Iedere inburgeringsplichtige inwoner van de regiogemeenten is in de afgelopen jaren persoonlijk aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid van een gratis inburgeringsvoorziening. We hebben in de afgelopen jaren in totaal 1283 voorzieningen aangeboden. Medio is een begin gemaakt met het verplicht handhaven van de eerste inburgeraars die niet binnen de inburgeringstermijn het diploma hebben gehaald. De komende tijd zullen er meer inburgeraars komen die niet binnen de termijn hun diploma hebben gehaald, en zal er meer worden gehandhaafd. Jaarverslag v1.1 (definitief) 27

28 Samen met de gemeenten werd eind een oplossing gevonden voor de bij het ROC lopende trajecten van inburgeringsplichtige analfabeten die in 2013 niet meer vanuit de WEB-middelen gefinancierd mogen worden. Met de uitvoerders zijn voor deze groep afspraken gemaakt voor het realiseren van nieuwe gecombineerde trajecten alfabetisering/inburgering/ re-integratie. In 2013 en 2014 zal inburgering verder worden afgebouwd. Jaarverslag v1.1 (definitief) 28

29 Programma Welzijn & Zorg Jaarverslag v1.1 (definitief) 29

30 Jaarverslag v1.1 (definitief) 30

31 K I N D E R O P V AN G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 10 Afspraken en resultaten Kinderopvang Item Percentage plaatsingen kinderen van cliënten in re-integratie Percentage plaatsingen kinderen van inburgeraars Realisatie Afspraak Resultaat 31 aug Resultaat 31 dec 90% 95% 100% 88% 47% 95% 89% 100% Het percentage plaatsingen van kinderen van cliënten in re-integratie lijkt met 88% behoorlijk laag. Feitelijk gaat het maar om drie gevallen waarin niet is geplaatst. Navraag leert dat in alle gevallen begin 2013 alsnog plaatsing heeft plaatsgevonden. 2. Financiën Realisatie Kinderopvang Voordeel/ Nadeel Apparaatskosten Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal Er is sprake van een toename van de kosten van kinderopvang ten opzichte van. Deze stijging zit voornamelijk in de tegemoetkoming. Er is aan meer cliënten een tegemoetkoming verstrekt en de kosten van kinderopvang zijn gestegen. In het algemeen geldt dat kinderopvanginstellingen steeds vaker hele dagen opvang aanbieden in plaats van dagdelen. Soms is een dagdeel opvang wel mogelijk maar geldt daar een veel hogere uurprijs voor. Door Jaarverslag v1.1 (definitief) 31

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013-2016

Meerjarenbegroting 2013-2016 Meerjarenbegroting 2013-2016 INHOUD 4. Investeringsplanning... 8 Pagina 2 van 27 1. Inleiding Bijgaand treft u de eerste begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 aan voor de nieuwe organisatie Baanbrekers.

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1

Jaarstukken 2014. ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Jaarstukken 2014 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord jaarstukken 2014 1 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Ten opzichte van de begroting is er over het boekjaar 2014

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde

Businesscase. Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen. Iedereen is van waarde en heeft waarde Businesscase Werkmaatschappij Werk & Re-integratie & Inkomen Iedereen is van waarde en heeft waarde Versie 1: 8 oktober 2013 Stuurgroep Nieuwe Uitvoeringsorganisatie Werk & Re-integratie & Inkomen Notitie

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 1. Bedrijfsvoering...2 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 5 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten...6 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie