ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS"

Transcriptie

1 VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat Bornem Ondernemingsnummer: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Besteknummer: vzw KSGB 2013/002 VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 1 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

2 INHOUDSTAFEL: Inzage en verkrijgen bestek...4 Inlichtingen...4 Toepasselijke reglementering...4 Afwijkingen + eventuele Motivering (Kb van 26 september artikel 3)...5 Eerste deel...6 Reglementaire en verordenende bepalingen...6 Algemeen...6 Aanbestedende overheid...6 Voorwerp van de opdracht...6 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december artikel 13)...7 Wijze van prijsbepaling (KB van 08 januari artikel 86)...7 Berichten en terechtwijzingen...7 Opmaak van de offerte (KB van 08 januari artikel 89)...7 Volmacht...7 Vergissingen + leemten in het bestek...8 Vergissingen en leemten in de offerte...8 Percelen...8 Gebruik van de talen...8 Wijziging hoeveelheden (KB van 08 januari artikel 97)...8 Indiening van de offerte (KB van 08 januari artikel 104)...8 Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106)...8 Varianten (KB van 08 januari artikel 113)...8 Vrije varianten (KB van 08 januari artikel 115)...8 Selectiecriteria (KB van 08 januari 1996 artikel 42 t.e.m. 47)...9 Gunningscriteria (KB van 08 januari artikel 115) Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari artikel 116) Tweede deel Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Artikel 1 - Leidend ambtenaar Artikel 5 - Borgtocht Artikel 9 - Vrijgave borgtocht Artikel 13 - Prijsherziening Artikel 15 - Betalingsmodaliteiten Artikel 19 - Opleveringskosten Artikel 20 - Middelen van optreden Artikel 49 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen Artikel 52 - Wijze van uitvoering Artikel Plaats van de levering Artikel Nazicht van de levering Artikel 56 - Verpakkingen Artikel 57 Volledige voorlopige oplevering op de plaats van de levering Artikel 64 - Definitieve oplevering Artikel 66 Strafbepalingen en boetes Bij te voegen documenten (KB van 08 januari artikel 90) Derde deel Bijzondere contractuele bepalingen, eigen aan de opdracht Duur van de huurovereenkomst Verbreking van de huurovereenkomst Weghalen van het materiaal Flexibiliteit van de huurovereenkomst Onderhoud van het materiaal Verlies en beschadiging Afval VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 2 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

3 Vierde Deel Technische bepalingen Algemeen : Technische omschrijving van de opdracht Schematisch overzicht van de belangrijkste eisen voor de verschillende types: Type 1: digitale kleur en zwart/wit multifunctional van 50 ppm 5 stuks Type 2: digitale zwart/wit multifunctional van ongeveer 30 ppm 1 stuk Type 3: compacte kleur en zwart/wit multifunctional van 25 ppm 1 stuk Inschrijvingsbiljet: levering, huur en onderhoud multifunctionals...1 Bijlage B: Vragenlijst i.v.m. functionaliteit van de toestellen...1 Bijlage C: Vragenlijst i.v.m. onderhoud...1 VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 3 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

4 INZAGE EN VERKRIJGEN BESTEK Het bestek ligt ter inzage op het hierna vermelde adres, enkel op telefonische afspraak. Adres : q Naam: VZW Katholieke Scholen Groot Bornem q adres: Driesstraat 10, 2880 Bornem q telefoon: of Een digitale versie van het bestek kan gratis aangevraagd worden, telefonisch op het nummer: ; via op het mailadres: INLICHTINGEN Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: q naam: Dries Op de Beeck, facilitair medewerker q adres: Driesstraat 10 q telefoon: q TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 1. Wet van 24 december 1993 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden (AAV). 4. Codex voor het algemeen welzijn op het werk; 5. Het Algemeen Reglement over de Elektrische Installatie (AREI); 6. Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB); 7. Het onderhavig bijzonder bestek nummer vzw KSGB 2013/002 De berichten en terechtwijzende berichten gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en/of in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in verband met deze opdracht maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 4 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

5 AFWIJKINGEN + EVENTUELE MOTIVERING (KB VAN 26 SEPTEMBER ARTIKEL 3) Hierna volgt de lijst van de bepalingen waarvan voor onderhavige aanneming wordt afgeweken van de bovenvermelde toepasselijke reglementering. Artikel 81 bis van het KB 1 : Het elektronisch indienen van offertes via het internet ( , ftp) of andere is niet toegestaan gezien momenteel niet kan voldaan worden aan de technische specificaties die vereist zijn. Artikel 116, 1ste lid KB van 08 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 5. AAV : Er worden specifieke voorwaarden opgelegd in verband met de vrijgave van de borgtocht. Artikel 20 AAV: Er worden specifieke strafbepalingen opgenomen in artikel 66: Strafbepalingen en boetes (p. 14). Artikel 61, 1, AAV: Volledige voorlopige oplevering op de plaats van levering. Artikel 66 AAV: Boetes Er worden afwijkende boetes voorzien in het onderdeel Strafbepalingen en boetes (p. 14). VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 5 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

6 EERSTE DEEL Reglementaire en verordenende bepalingen Algemeen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht totdat de kandidaat is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. Aanbestedende overheid q Naam aanbestedende overheid: VZW KATHOLIEKE SCHOLEN GROOT BORNEM q Adres: Driesstraat 10, 2880 Bornem Voorwerp van de opdracht 1. Aard van de opdracht Het betreft een opdracht voor aanneming van leveringen en in ondergeschikte orde van diensten. De opdracht wordt gegund bij algemene offerteaanvraag. Het voorwerp van deze opdracht is de levering, de huur en het onderhoud gedurende 31 maanden van 7 multifunctionele afdrukapparaten voor de scholen die deel uitmaken van de VZW Katholieke Scholen Groot Bornem (verder kortweg vzw KSGB genoemd). De toestellen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor gebruik in de leraarskamers en secretariaten van de scholen. Toestellen in de leraarskamers dienen een zeer hoge en snelle afdrukcapaciteit te hebben, zowel in zwart-wit als in kleur. De toestellen voor de secretariaten hebben eerder een ondersteunende functie waarbij zowel kopiëren, printen als scannen vaak gebruikt worden, gecombineerd met sporadisch gebruik van de faxfunctie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types: a. Multifunctional type 1: zie technische beschrijving op pagina 21. b. Multifunctional type 2: zie technische beschrijving op pagina 23. c. Multifunctional type 3: zie technische beschrijving op pagina Duur van de opdracht (termijnen + aanvang) De termijn voor de uitvoering van de opdracht bedraagt 31 maanden. De termijn gaat in op 1 september Op 1 september 2013 moeten de nieuwe toestellen eveneens volledig operationeel zijn. De einddatum van de opdracht is 31 maart 2016, zonder mogelijke stilzwijgende verlengingen. De VZW Katholieke Scholen Groot Bornem houdt zich, conform artikel 17, 2, 3, b van de wet van , uitdrukkelijk het recht om bijkomende bestellingen te plaatsen aan dezelfde voorwaarden. Dit kan gegund worden in verschillende fasen waarbij één of meerdere types voorwerp van de gunning zijn. De bijkomende bestellingen kunnen gebeuren gedurende de volledige duurtijd (31 maanden) van de overeenkomst om een zelfde dienstverlening binnen de organisatie met wijzigende behoeften te garanderen. Als er tijdens de duur van het contract bijkomende kopieertoestellen in huur genomen worden, dan is de einddatum van het contract voor die bijkomende toestellen dezelfde als deze van het initiële contract. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 6 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

7 Wijze van gunnen van de opdracht (wet van 24 december artikel 13) De overeenkomst voor onderhavige opdracht wordt gesloten ingevolge een algemene offerteaanvraag. Wijze van prijsbepaling (KB van 08 januari artikel 86) Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige overeenkomst beschouwd als een gemengde opdracht. De verhuurder moet de vaste maandelijkse huurprijs per type toestel vermelden en de eenheidsprijs per click (afdruk). Scannen is steeds gratis. De opgegeven eenheidsprijs moet gelden voor alle te produceren formaten, maar mag verschillen per type van toestel. Waar vermeld in de inventaris wordt een prijs per optie gevraagd. Berichten en terechtwijzingen De berichten en terechtwijzingen, bekendgemaakt in het Bulletin van de Aanbestedingen en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er mee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Opmaak van de offerte (KB van 08 januari artikel 89) De offerte en de inventaris worden in één exemplaar en één kopie (artikel 103 KB van 08 januari 1996) opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek volgens het model bedoeld in artikel 90 van het KB van 08 januari 1996 (zie offerteformulier als bijlage A). Elke offerte die op een ander document is opgemaakt valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op ieder document dient te verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. Een dergelijk document dient volgende formule te vermelden : Ik, ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de opdrachtgever verstrekte offerteformulier en inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgestelde model moet als niet geschreven beschouwd worden. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De bepalingen van dit lid zijn niet van toepassing indien de offerte en de bijlagen met een elektronische handtekening worden ondertekend. De bescheiden, modellen, monsters en alle andere inlichtingen die door dit bestek worden vereist, moeten bij de offerte worden gevoegd, tenzij in het bestek anders is bepaald. Volmacht (KB van 08 januari 1996 artikel 94) De offertes die door de gemachtigden worden ingediend vermelden duidelijk de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 7 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

8 Vergissingen + leemten in het bestek (KB van 08 januari artikel 98) Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste TIEN dagen vóór de dag van de opening van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Vergissingen en leemten in de offerte (KB van 08 januari 1996 artikel 99) De inschrijver kan zich niet beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in zijn offerte. Percelen (KB van 08 januari 1996 artikel 101) De opdracht is niet verdeeld in percelen. Gebruik van de talen (KB van 08 januari 1996 artikel 102) De offerte en de aanvullende documenten moeten in het Nederlands opgesteld zijn. Hetzelfde geldt voor alle schriftelijke stukken met betrekking tot de uitvoering van de opdracht. Wijziging hoeveelheden (KB van 08 januari artikel 97) De inschrijver kan de aangeduide hoeveelheden van de inventaris NIET wijzigen, ongeacht of het om forfaitaire dan wel om vermoedelijke hoeveelheden gaat. Indiening van de offerte (KB van 08 januari artikel 104) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld : de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de verwijzing naar het bestek. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van het bestuur en met de vermelding: offerte + het besteknummer: vzw KSGB 2013/002. De offerte wordt gestuurd aan: VZW Katholieke Scholen Groot Bornem t.a.v. Tony De keersmaecker Driesstraat Bornem Plaats, dag en uur van de opening van de offertes (KB van 8 januari artikel 106) De opening van de offertes heeft plaats op maandag 13 mei 2013 om 14u00 in het Gildenhuis, Kardinaal Cardijnplein 8, 2880 Bornem uur ten overstaan van dhr. Tony De keersmaecker of zijn afgevaardigde in de vergaderzaal van het Gildenhuis, eerste verdieping achteraan. Varianten (KB van 08 januari artikel 113) Er zijn geen verplichte en/of facultatieve varianten Vrije varianten (KB van 08 januari artikel 115) Het is verboden om vrije varianten in te dienen. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 8 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

9 Selectiecriteria (KB van 08 januari 1996 artikel 42 t.e.m. 47) De inschrijvers zijn op straffe van uitsluiting gebonden te beantwoorden aan volgende selectiecriteria: a. De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen zoals voorzien in het KB van Die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een rechterlijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. 3. Die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. 4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. 5. Die niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. 6. Die niet in orde is met de betaling van belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. 7. Die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. Dit wordt aangetoond aan de hand van volgende documenten: 1. een origineel niet-falingsattest van de Rechtbank van Koophandel; 2. een uittreksel uit het strafregister voor de natuurlijke personen die deze offerte ondertekenen; 3. een uittreksel uit het strafregister voor de rechtspersoon die deze offerte indient; 4. een origineel (gedroogstempeld) RSZ attest dat betrekking heeft op de bijdragen welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes; 5. een recent attest van de directe belastingen; 6. een afschrift van de laatste afrekening of van een verklaring die door het bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten verstrekt is. b. De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient aangetoond door middel van de voorlegging van: 1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de dienst waarover de opdracht gaat (m.b.t. de openbare sector), over de laatste drie boekjaren of sinds het bestaan van de onderneming (indien ze nog geen 3 boekjaren bestaat). 2. een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s voor de betreffende leveringen. c. Teneinde de technische bekwaamheid van de leverancier te kunnen nagaan dienen volgende bescheiden bij de offerte gevoegd: 1. een lijst met 10 referenties voor gelijklopende opdrachten gedurende de afgelopen 3 jaar met aanduiding van het aantal machines, het type, het volume kopieën en afdrukken, het bedrag, de datum, de naam van de firma of instantie en zijn/haar contactpersoon. Hiermee wordt aangetoond dat de levering en onderhoud van multifunctionals behoort tot de kernactiviteit van het bedrijf. 2. het aantonen van relevante ervaring (gelijkaardige opdrachten) om te werken met overheidsinstanties.(minimum 5 overheidsreferenties) 3. een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver Nederlandstalige telefonische ondersteuning en/of call-dispatching aanbiedt binnen België. 4. een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver over een postadres, een dienst na verkoop en over een herstellingsplaats beschikt die gelegen is in België 5. een afzonderlijke nota met gedetailleerde vermelding van de aangeboden service (o.a. wachtduur voor herstelling, wachtduur voor onderhoud, kwaliteitsgaranties, ) 6. een document dat aantoont dat de inschrijver beschikt over een eigen technische dienst van minstens 20 loontrekkende technici die aan het bedrijf gebonden zijn. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 9 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

10 Gunningscriteria (KB van 08 januari artikel 115) Het bestuur kiest bij toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt met inachtneming van de volgende gunningscriteria: Kostprijs 40% huurprijs per maand 20% eenheidsprijs per click (afdruk) (x vermoedelijke hoeveelheid per maand) 20% Technische waarde en gebruiksvriendelijkheid 20% bedieningseenvoud 5% kopiekwaliteit 5% aantal kopieën per minuut zwart-wit 5% aantal kopieën per minuut kleur 5% Dienstverlening, onderhoud, interventie, nazorg 30% werking technische dienst 15% interventietijd voor onderhoud en herstellingen 10% uptimegarantie 5% Aangeboden flexibiliteit 10% upgrade of downgrade apparaten in functie van afdrukvolumes 5% bijkomende functionaliteiten in functie van evoluerende behoeften 5% De verschillen tussen de kandidaten binnen elk criterium worden procentueel uitgedrukt. De beste score wordt op 100 gezet. Het opdracht gevend bestuur dient een demonstratie van de voorgestelde toestellen te kunnen bijwonen. Deze demonstratie dient kosteloos te gebeuren en op eenvoudig verzoek van de opdrachtgever. Het opdracht gevend bestuur is echter niet verplicht een dergelijke demonstratie te vragen. Gestanddoeningstermijn (KB van 08 januari artikel 116) De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, wordt voor onderhavige levering(en) op 120 kalenderdagen gebracht. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 10 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

11 TWEEDE DEEL Administratieve contractuele bepalingen Algemeen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ), zoals gewijzigd bij KB van 29 april 1999 (B.S. van ) en KB van 20 juli 2000 (BS van ), tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit Koninklijk besluit. De indeling hierna in artikels is overgenomen van de bijlage bij het bovenvermelde Koninklijk besluit. Artikel 1 - Leidend ambtenaar De leiding en het toezicht op de uitvoering zal geschieden door Dries Op de Beeck, facilitair medewerker. Beperkingen mandaat: geen handtekenbevoegdheid voor beslissingen van de Raad van Bestuur van de vzw Katholieke Scholen Groot Bornem. De handtekenbevoegdheid ligt steeds bij één van de leden van de Raad van Bestuur. Artikel 5 - Borgtocht Voor onderhavige opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% (vijf) van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (zijnde de totale huurprijs voor 31 maanden) (excl. BTW). De borgstelling dient te gebeuren conform artikel 5 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel van de algemene aannemingsvoorwaarden (verbreking van overeenkomst, andere maatregelen van ambtswege, toepassing van een straf van 0.02 % van de oorspronkelijke aannemingssom per kalenderdag vertraging met een maximum van 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom). Artikel 9 - Vrijgave borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige levering wordt ineens vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). In elk geval stuurt de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. Artikel 13 - Prijsherziening Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 11 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

12 Artikel 15 - Betalingsmodaliteiten De facturatie gebeurt 4 maandelijks in euro, op basis van de module voor automatische rapportering van de tellerstanden ter beschikking van zowel de verhuurder als van de systeembeheerder en na de volledige voorlopige oplevering. Bij de factuur worden de bewijzen gevoegd die de productie voor elk toestel weergeven, met vermelding van de periode waarover de kosten lopen. Voor de facturatie mag geen minimum volume per toestel of globaal vooropgesteld worden. De facturatie dient steeds te gebeuren aan: VZW Katholieke Scholen Groot Bornem Driesstraat 10, 2880 Bornem Bij de facturatie dient steeds een opsplitsing gemaakt volgens de scholen/locatie, waar de toestellen zich bevinden. Deze vermelding dient samen met het besteknummer te worden opgenomen op elke factuur. De betaling gebeurt in euro binnen de 50 kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de factuur, door overschrijving van de verschuldigde som op rekening van de verhuurder. Er worden geen voorschotten betaald. Artikel 19 - Opleveringskosten De opleveringskosten vallen ten laste van de leverancier. Artikel 20 - Middelen van optreden De leverancier wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : 1. wanneer de prestaties niet geheel voltooid zijn binnen de contractuele bedongen leveringstermijn of op de verschillende voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; 2. ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid; 3. wanneer de geldig gegeven schriftelijke bevelen van het bestuur niet worden nageleefd; 4. wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften bepaald in de opdracht. Artikel 49 - Elementen die in de prijzen zijn begrepen De prijzen dienen in euro opgegeven te worden. De prijzen mogen tot vier cijfers na de komma gepreciseerd worden. Het betreft een gemengde opdracht. De verhuurder moet de vaste maandelijkse huurprijs per type toestel vermelden en de eenheidsprijs per click (afdruk). Scannen van documenten is steeds gratis. De opgegeven eenheidsprijs moet gelden voor alle te produceren formaten, maar mag verschillen per type van toestel. Waar vermeld in de inventaris wordt een prijs per optie gevraagd. Er mag per toestel of voor alle kopieertoestellen samen geen minimumvolume opgelegd worden voor de facturatie. De verhuurder wordt geacht alle volgende prestaties, leveringen en onkosten die voortvloeien uit de uitvoering van het bestek in zijn prijs te hebben opgenomen : het leveren, plaatsen en inwerkingstellen van de toestellen; de plaatsing en verplaatsingen binnen de tien werkdagen, op eenvoudige vraag van de vzw KSGB, op de verschillende verdiepingen van het gebouw; het ophalen van de toestellen aan het eind van de huurovereenkomst; de opleiding van het personeel door de verhuurder gedurende de ganse duur van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij installatie achteraf van opties, bij aanwerven van nieuw personeel); de tol-, invoer- en accijnsrechten; alle rechten en heffingen, inclusief vaste Reprobelbijdrage, Recupelbijdrage,...; de keurings- en opleveringskosten; VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 12 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

13 de herstellingen, het onderhoud en het regelmatig nazicht van de kopieertoestellen met inbegrip van de wisselstukken, het uurloon en de verplaatsing van de technici; alle verbruiksgoederen (ook nietjes en toner) met uitzondering van het papier; alle prestaties nodig om de toestellen te verbinden met het aanwezige netwerk; de software; installatie van alle vereiste en bijgeleverde softwarepakketten op de computers aangeduid door de opdrachtgever; installatie van de printerdrivers op de printserver; installatie van de faxmogelijkheden bij de betreffende toestellen; alle updates en upgrades van softwareversies gedurende de ganse duur van de overeenkomst; de kosten van de documentatie; Nederlandstalige handleidingen; de verzekering van alle toestellen; afvoer van afvalmateriaal. Het betreft totaalvolumes aan afdrukken, de inschrijver mag geen minimum- of maximumaantallen voor bepaalde machines opleggen. De BTW wordt in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld en bij de prijs van de offerte gevoegd. Alle overige heffingen, retributies en accijnzen zijn begrepen in de prijs. Artikel 52 - Wijze van uitvoering De initiële leveringen zullen gebeuren overeenkomstig een precieze planning die in overleg met de vzw Katholieke Scholen Groot Bornem opgesteld wordt. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de beperkte beschikbaarheid van personeel op de scholen tijdens de zomervakantie. In de offerte dienen alle vereisten die betrekking hebben op de omgeving waarin de apparatuur komt te staan, duidelijk opgesomd te worden. Ook alle gegevens met betrekking tot de installatie zoals de elektrische aansluitingen enzovoort moeten vermeld worden. De vzw KSGB zorgt ervoor dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen vóór de afleveringsdatum gereed zijn. De levering gebeurt franco (dit wil zeggen vrij van kosten, port, vracht, verpakking, installatie, douaneformaliteiten). De toestellen worden geleverd en gemonteerd op de door de opdrachtgever gewenste verdieping zonder bijkomende kosten. De verhuurder kan hiervoor de aanwezige trappen gebruiken voorzover hij de nodige voorzorgen neemt om beschadigingen te vermijden. Het is de leverancier verboden gebruik te maken van goederen en/of personeel van het bestuur als hulp bij de levering. Ingeval van laattijdige levering zal de vzw KSGB, zonder ingebrekestelling, door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn, een forfaitaire boete van 37,75 EUR per dag per toestel wegens laattijdige levering opleggen. Bij eventuele latere, bijkomende leveringen van extra toestellen (zie p. 6 en p. 16) mag de leveringstermijn maximaal 30 kalenderdagen bedragen. De leveringstermijn vangt aan vanaf de dag volgend op het verzenden van de bestelling door de vzw KSGB. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 13 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

14 Artikel Plaats van de levering De levering dient plaats te vinden op volgende locaties: OLVP Kleuterschool, Driesstraat 12, 2880 Bornem: o 1 toestel van type 1 op gelijkvloerse verdieping; OLVP Kleuterschool, Houtenmolenstraat 31, 2880 Bornem: o 1 toestel van type 2 op gelijkvloerse verdieping; OLVP Lagere School, Rijkenhoek 2, 2880 Bornem: o 2 toestellen van type 1 op verdieping -1 (half ondergronds - leraarskamer); Huveneersschool Hingene, Frans Van Haelenstraat 28, 2880 Bornem: o 1 toestel van type 1 op gelijkvloerse verdieping - leraarskamer; Huveneersschool Wintam, Victor Kegelsstraat 1, 2880 Bornem: o 1 toestel van type 1 op gelijkvloerse verdieping - leraarskamer. De goederen dienen op de gevraagde verdieping en plaats geleverd te worden op kosten van de leverancier. Artikel Nazicht van de levering De gebroken en/of geschonden goederen zullen op kosten van de leverancier vervangen worden. Artikel 56 - Verpakkingen De leverancier is verplicht iedere verpakking terug te nemen. Onder "verpakking" wordt verstaan : alle producten, vervaardigd van gelijk welk materiaal, die gebruikt worden voor het insluiten, beschermen en aanbieden van goederen aan de aanbestedende overheid. Artikel 57 Volledige voorlopige oplevering op de plaats van de levering De oplevering gebeurt nadat aan alle leverings- en installatievoorwaarden is voldaan. De vzw Katholieke Scholen Groot Bornem beschikt over 30 kalenderdagen om de levering te onderzoeken, te beproeven en de beslissing van aanvaarding of verwerping ervan mee te delen. De termijn start de dag, volgend op de levering. (Artikel 61 AAV) Ingeval deze testen aantonen dat de apparatuur of een gedeelte ervan niet voldoet heeft de vzw KSGB het recht : 1. van de leverancier te eisen dat deze, zonder bijkomende kosten, de bijkomende of vervangende apparatuur beschikbaar stelt; 2. slechts het gedeelte te aanvaarden welk voldoet, tegen de overeengekomen prijs; 3. de apparatuur te weigeren. Zodra de apparatuur de testen voor aanvaarding heeft doorstaan, zal de vzw KSGB de opdrachtnemer een bewijs van aanvaarding verstrekken, in voorkomend geval met vermelding van de nog te verhelpen gebreken. Artikel 64 - Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Deze termijn bedraagt 1 jaar vanaf de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende de waarborgtermijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Artikel 66 Strafbepalingen en boetes In afwijking van artikel 66 van de AAV zal een boete aangerekend worden van 50,00 euro per toestel per kalenderdag vertraging met een maximumbedrag van 10 % van de totale opdracht. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 14 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

15 Indien de interventietijd wordt overschreden heeft de vzw KSGB het recht om per begonnen uur vertraging een schadevergoeding van 50,00 euro te vragen. Indien uit controlerapport op kwartaalbasis blijkt dat de opgegeven beschikbaarheidsgraad niet bereikt wordt zal de leverancier per negatief percent 2% van het te factureren bedrag voor het betreffende toestel in mindering brengen van de factuur van het betreffende kwartaal. Indien uit het controlerapport blijkt dat de onbeschikbaarheid groter is dan 15% gedurende 3 maanden, dient de verhuurder het toestel te vervangen door een gelijkwaardig vervangtoestel. Ingeval van laattijdige levering zal de vzw KSGB, zonder ingebrekestelling, door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn, een forfaitaire boete van 37,75 euro per dag per toestel wegens laattijdige levering opleggen. Bij te voegen documenten (KB van 08 januari artikel 90) Alle bescheiden en nota's die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden". Bij de offerte te voegen documenten: 1. Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen. 2. Documenten i.v.m. uitsluitingscriteria (zie p. 9): a. Niet-falingsattest rechtbank van koophandel; b. Uittreksels strafregister: voor natuurlijk persoon die ondertekend en rechtspersoon; c. Origineel RSZ attest; d. Attest directe belastingen; e. Afschrift BTW ontvangsten. 3. Documenten i.v.m. financiële en economische draagkracht (zie p. 9): a. Omzetverklaring over laatste 3 boekjaren; b. Bewijs verzekering tegen beroepsrisico s. 4. Documenten i.v.m. technische bekwaamheid (zie p. 9): a. Lijst referenties voor gelijklopende opdrachten; b. Relevante ervaring met overheidsinstanties; c. Verklaring i.v.m. Nederlandstalige telefonische ondersteuning of dispatching; d. Verklaring van adres, dienst na verkoop en herstellingsplaats in België; e. Nota met gedetailleerde vermelding aangeboden service; f. Verklaring i.v.m. minimum aantal technici binnen eigen technische dienst. 5. Specifieke documenten voor de offerte: a. Nota i.v.m. vereisten inzake omgeving, installatie en elektrische aansluitingen van te plaatsen apparatuur; b. Uitgebreide technische informatie van de aangeboden toestellen, ingevuld in bijlage B; c. Beschrijving van de werking van de eigen technische dienst, in bijlage C. d. Uitgebreide nota i.v.m. aangeboden flexibiliteit. (zie p. 16) VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 15 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

16 DERDE DEEL Bijzondere contractuele bepalingen, eigen aan de opdracht Duur van de huurovereenkomst De huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 31 maanden. Zij dient onverminderd aan te vangen op 1 september Op deze datum dient ook voldaan te zijn aan alle installatie- en leveringsvoorwaarden. De huurovereenkomst is niet stilzwijgend verlengbaar. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen vóór de afleveringsdatum gereed zijn. Verbreking van de huurovereenkomst Onverminderd de toepassing van de in de wetgeving op overheidsopdrachten bepaalde dwangmaatregelen, kan, indien de verhuurder in gebreke blijft de voorgeschreven verplichtingen na te leven, de opdracht worden ontbonden of de uitvoering ervan door alle rechtsmiddelen worden doorgevoerd. Bij in gebreke blijven van de verhuurder geldt de borg als forfaitaire vergoeding voor de geleden schade. Installatie van het materiaal Bij de installatie van de toestellen is de verhuurder verantwoordelijk voor: (zie ook artikel 49 op p. 12) het leveren, plaatsen en inwerkingstellen van de toestellen; de plaatsing en verplaatsingen binnen de tien werkdagen, op eenvoudige vraag van de vzw KSGB, op de verschillende verdiepingen van het gebouw; de opleiding van het personeel door de verhuurder gedurende de ganse duur van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij installatie achteraf van opties, bij aanwerven van nieuw personeel); alle prestaties nodig om de toestellen te verbinden met het aanwezige netwerk; installatie van alle vereiste en bijgeleverde softwarepakketten op de computers aangeduid door de opdrachtgever; installatie van de printerdrivers op de printserver; installatie van de faxmogelijkheden bij de betreffende toestellen; afvoer van afvalmateriaal. Weghalen van het materiaal Bij het verstrijken van de huurovereenkomst is de verhuurder verplicht het materiaal weg te halen in de eerste werkweek volgend op de datum waarop de huur eindigt. Ingeval de verhuurder het materiaal niet heeft weggehaald bij het verstrijken van deze termijn, kan de vzw Katholieke Scholen Groot Bornem, na aanmaning, overgaan of door een derde laten overgaan tot het weghalen van het materiaal. Alle kosten en uitgaven die voortvloeien of zullen voortvloeien uit het weghalen, alsmede uit het eventueel opslaan van het materiaal, zijn aan te rekenen aan de verhuurder. De vzw KSGB of door de vzw aangewezen derden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen die het materiaal heeft ondergaan ingevolge het weghalen of ingevolge de opslag. Flexibiliteit van de huurovereenkomst De vzw Katholieke Scholen Groot Bornem wil tijdens de looptijd van de overeenkomst de mogelijkheid behouden om te upgraden of downsizen. Hieronder wordt verstaan de eventuele aanpassing van kopieer- en printcapaciteit in meer of min. Tijdens de voornoemde overeenkomstduur kunnen de kopieer- of printbehoeften van de huurder immers evolueren. De verhuurder garandeert contractueel dat: VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 16 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

17 de huurder het initieel gekozen type te allen tijde kan laten aanpassen naar of vervangen door een ander type uit dit bestek, dat op dat moment aansluit met de geëvolueerde behoeften van de huurder; de huurder te allen tijde een uitbreiding of inkrimping van het aantal toestellen kan vragen. De verhuurder dient in zijn offerte concreet te beschrijven volgens welke formule eventuele prijsaanpassingen ten gevolge hiervan zullen worden berekend, zodat hiermee kan worden rekening gehouden bij de beoordeling van de offerte (documenteren). Onderhoud van het materiaal De kandidaat-verhuurder voegt bij zijn inschrijving de ingevulde bijlage C met beschrijving van de werking van zijn eigen technische dienst : welke is de gegarandeerde interventietijd? (maximum 6 uur) welke is de gegarandeerde uptime in procenten? (minimum 95% tussen 9u en 17u op kwartaal basis) hoe wordt de uptime berekend? de maandelijkse printvolumes waarbinnen het toestel optimaal werkt; per aangeboden type het aantal technici die kunnen instaan voor herstelling en onderhoud van de machines; het aantal geïnstalleerde machines per aangeboden type op de Belgische markt, waarvoor de technische dienst het onderhoud voorziet; een overzicht van de organisatie van de technische dienst (callcenter, totaal aantal technici, totaal aantal field-engineers, enzovoort); een beschrijving van de manier waarop het onderhoud van de toestellen zal verzekerd worden, verspreid over het gehele Vlaamse Gewest; de beschrijving van de geboden gebruikersopleiding, inbegrepen in de prijs; de werkwijze om toner te bestellen. Volgende elementen zijn daarbij minimumvoorwaarden voor een geldige offerte; bijkomende garanties zullen verrekend worden bij de beoordeling van de gunningscriteria. 1. De verhuurder staat in voor: a. alle onderhouds- en herstellingsbeurten. Dit bestaat uit de binnenreiniging, het op punt stellen, smeren en vervangen van onderdelen die door normaal dagelijks gebruik aan slijtage onderhevig zijn, met inbegrip van wisselstukken, werkuren en verplaatsingskosten; b. levering en installatie van alle onderdelen en/of het doorvoeren van veranderingen die de betrouwbaarheid van het toestel verbeteren; c. levering van alle verbruiksproducten met uitzondering van papier. Een tonervoorraad voor ongeveer drie maanden moet ten allen tijde aanwezig zijn bij elk toestel; d. het respecteren, bij melding van storingen, van de opgegeven interventietijd. Dit is de tijd vanaf het telefonisch contacteren van de inschrijver door de opdrachtgever tot het arriveren van een technieker van de inschrijver in de gebouwen van de opdrachtgever, rekening houdend met kantooruren van 9u tot 17u. Indien deze interventietijd wordt overschreden heeft de vzw KSGB het recht om per begonnen uur vertraging een schadevergoeding van 50 euro te vragen; e. het garanderen, op kwartaalbasis, van de opgegeven beschikbaarheidsgraad, zoals opgegeven bij de inschrijving. Indien uit controlerapport op kwartaalbasis blijkt dat de opgegeven beschikbaarheidsgraad niet bereikt wordt zal de leverancier per negatief percent 2% van het het te factureren bedrag voor het betreffende toestel in mindering brengen van de factuur van het betreffende kwartaal. Indien uit het controlerapport blijkt dat de onbeschikbaarheid groter is dan 15% gedurende 3 maanden, dient de verhuurder het toestel te vervangen door een gelijkwaardig vervangtoestel. 2. De manipulaties die vereist zijn ten gevolge van een normaal gebruik van het toestel, zoals het reinigen van de glasplaat en het neutraliseren van papierstoringen op bereikbare plaatsen, zullen door medewerkers van de vzw KSGB zelf gebeuren en vallen buiten het door de verhuurder uit te voeren onderhoud. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 17 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

18 3. Enkel en alleen de verbruiksproducten (toner, papier, nietjes) worden door de end-users zelf vervangen. Alle andere onderdelen en wisselstukken worden vervangen/geplaatst door de serviceorganisatie van de leverancier. 4. De onderhoud- en herstellingswerkzaamheden die verricht worden door de verhuurder zullen gebeuren tussen 8.00u en 17.00u (exclusief zater-, zon- en feestdagen). 5. De afdrukken die door technici van de verhuurder worden gemaakt tijdens onderhoud of herstellingen zijn ten laste van de verhuurder en worden gecrediteerd. 6. Het volledige onderhoud of de vervangingen moeten gebeuren op de plaats van opstelling van het kopieertoestel. Wanneer de herstelling elders zou moeten gebeuren, dan moet de verhuurder zorgen voor de kosteloze vervanging van het defecte apparaat voor de duur van de herstelling. 7. In geval van een defect dat niet kan hersteld worden, zal de verhuurder een nieuw en gelijkwaardig vervangtoestel plaatsen. Dit heeft geen invloed op de duur van de overeenkomst noch op de prijs. 8. Indien de herstelling van een toestel langer dan één werkdag in beslag neemt, stelt de verhuurder eveneens een soortgelijk toestel ter beschikking van de vzw KSGB of biedt de verhuurder een vergelijkbare kopieercapaciteit aan bij zichzelf of een derde partij. Alle kosten die aan deze vervangingsoperatie verbonden zijn, inclusief het transport van te kopiëren/printen documenten, vallen ten laste van de verhuurder. Verlies en beschadiging Tijdens het vervoer, de installatie, de verplaatsing en het weghalen van het materiaal en tijdens de periode dat dit materiaal ter beschikking is van de vzw KSGB, ontheft de verhuurder de vzw van alle verantwoordelijkheid voor risico's van verlies of beschadiging van de toestellen, behalve wanneer de verliezen of beschadigingen veroorzaakt zijn door een slecht gebruik van de toestellen of door de aanwending van benodigdheden die niet overeenstemmen met de door de verhuurder verstrekte specificaties. De verhuurder verbindt er zich toe het gebrekkig bevonden materiaal terug in zijn oorspronkelijke staat te brengen of het op zijn kosten te vervangen. Afval Alle materialen en verbruiksgoederen die ten gevolge van revisies of herconditionering niet meer bruikbaar zijn, worden door het personeel van de verhuurder meegenomen. Alle verpakkingen bij het afleveren dienen terug worden meegenomen door de verhuurder. De lege verpakkingen van de toners en eventueel andere verbruiksgoederen worden gratis teruggenomen door de verhuurder. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 18 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

19 VIERDE DEEL Technische bepalingen Algemeen : Alle toestellen moeten: - nieuw, niet eerder gebruikt en van de meest recente technologie zijn; - RoHS compliant zijn; - volgens een digitaal procedé werken; - vrij zijn van gebreken of constructiefouten; - overeenstemmen met de toepasselijke wetsbepalingen en reglementeringen; - beantwoorden aan de richtlijn laagspanning (K.B. d.d. 5 mei 1995): toestellen zijn voorzien van een wettelijk voorzien CE-keurmerk. - voorzien zijn van een conformiteitsverklaring voor de Europese markt (toevoegen bij levering). - de bestelde toestellen en/of vervangstukken moeten in hun geheel of in hun onderdelen voldoen aan de Belgische vigerende voorschriften, wetten en reglementeringen inzake veiligheid en hygiene, het A.R.A.B./CODEX en aan de van toepassing zijnde E.G.-richtlijnen - als netwerkprinter op een bekabeld en/of draadloos netwerk kunnen gekoppeld worden - geschikt zijn voor de huidige operatingsystems Windows Vista, Windows 7 en latere versies - minimaal een afdrukresolutie van 600 x 600 dpi met 256 grijswaarden hebben - geschikt zijn voor probleemloos recto-verso printen, kopiëren en scannen - probleemloos kunnen printen vanuit de aanwezige toepassingen. - probleemloos geïntegreerd kunnen worden in een beveiligd netwerk. - beschikken over beheersoftware die toelaat om machine-informatie (tellerstanden, niveau van de lades, status van het apparaat, ) over het netwerk te kunnen opvragen. De mogelijkheden van de aangeboden software moeten duidelijk worden beschreven. - beschikken over uniforme printerdrivers. - beschikken over gangbare afwerksystemen voor de vermelde types (bijvoorbeeld nieten, sorteren, ) De bedieningspanelen moeten volledig in het Nederlands opgesteld zijn en bij elk toestel moet een Nederlandstalige handleiding en een Nederlandstalige conformiteitsverklaring meegeleverd worden. Bovendien dienen de printerdrivers Nederlandstalig te zijn. Alle multifunctionele toestellen dienen te beschikken over de courante hedendaagse functionaliteiten, zoals verkleinen en vergroten, zowel via vaste stappen of stapsgewijze automatische papierselectie situering van papierstoringen en dergelijke meer. Er moet een standaard beheerssysteem voorzien worden dat op een eenvoudige wijze het verbruik van zowel de bestaande netwerkprinters als copiërs kan meten. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen A4, A3, kleur en zwart/wit. Mailboxen en ID-codes moeten op eenvoudige wijze kunnen aangemaakt en beheerd worden. Op alle multifunctionele toestellen moet een systeem van gebruikers kunnen worden ingesteld dat enerzijds toelaat om de tellerstanden per gebruiker of gebruikersgroep te monitoren. Anderzijds moeten bepaalde eigenschappen van de toestellen (bijvoorbeeld afdrukken in kleur, afdrukken in zeer grote oplages, ) geblokkeerd kunnen worden volgens de noden van de afzonderlijke scholen. Een duidelijke omschrijving van het hiervoor toe te passen systeem wordt toegevoegd aan de offerte. Voor alle machines geldt dat er beheersoftware om machine-informatie (tellerstanden, niveau van de lades, status van het apparaat, ) over het netwerk te kunnen opvragen, aanwezig dient te zijn. Deze software mag geen onnodige/overbodige resources in beslag nemen in het netwerk. De mogelijkheden van de aangeboden software moeten duidelijk worden beschreven. VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 19 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

20 Technische omschrijving van de opdracht De algemene bepalingen worden aangevuld met specifieke technische eisen per type multifunctional in de omschrijving hieronder. De verschillende scholen gebruiken op dit moment vooral hun toestellen in de leraarslokalen en in of nabij het secretariaat. Voor de toestellen in de leraarskamers betekent dit dat deze vaak zeer intensief gebruikt worden op bepaalde piekmomenten (speeltijden, middagpauze, voor en na de schooluren). De toestellen die in en nabij het secretariaat staan, worden minder intensief gebruikt maar zullen wel gedurende de volledige dag in werking zijn. Op basis van een analyse van het bestaande aanbod op de verschillende scholen kunnen we besluiten dat voor de scholen een onderscheid kan gemaakt worden in drie types van toestellen: 1. Type 1: digitale kleuren en zwart/wit multifunctional met een capaciteit van afdrukken per maand, vermoedelijke gemiddelde hoeveelheid van clicks per maand. 2. Type 2: digitale zwart/wit multifunctional met een capaciteit van afdrukken per maand, vermoedelijke gemiddelde hoeveelheid van clicks per maand. 3. Type 3: digitale kleuren en zwart/wit multifunctional (bureaumodel) met een capaciteit van 5000 afdrukken per maand, vermoedelijke gemiddelde hoeveelheid van 3000 clicks per maand. Schematisch overzicht van de belangrijkste eisen voor de verschillende types: Type 1 Type 2 Type 3 gemiddeld kopievolume per maand printsnelheid A4 per minuut minimum 50 ppm ± 30 ppm minimum 25 ppm (zwart/wit 1:1) procedé digitaal kleur + zwart/wit digitaal zwart/wit digitaal kleur + zwart/wit afmetingen originelen A5 tot A3 A5 tot A3 A5 tot A4 Recto/verso automatisch op alle functies automatisch op alle functies automatisch op alle functies minimum aantal lades (excl handinvoer) minimale capaciteit lades in basisvoorstel printfunctie scanfunctie 1 x 1000 vel A4 1 x 500 vel A4 1 x 500 vel A3 inbegrepen in prijs basisconfiguratie inbegrepen in prijs basisconfiguratie 1 x 500 vel A4 1 x 500 vel A3 inbegrepen in prijs basisconfiguratie inbegrepen in prijs basisconfiguratie faxfunctie neen neen afwerkeenheid te vermelden als optie (prijs per mogelijkheid) te vermelden als optie (prijs per mogelijkheid) 1 x 500 vel A4 inbegrepen in prijs basisconfiguratie inbegrepen in prijs basisconfiguratie inbegrepen in prijs basisconfiguratie te vermelden als optie (prijs per mogelijkheid) VZW Katholieke Scholen Groot Bornem 20 / 26 administratieve bepalingen multifunctionals

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS

VZW ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID-ANTWERPEN Ref.: 2015/026 BIJLAGE C: INVENTARIS BIJLAGE C: INVENTARIS OFFERTEAANVRAAG VOOR HUUR EN ONDERHOUD VAN KOPIEERTOESTELLEN Inventaris: algemene technische bepalingen Kruis aan wat van toepassing is en voeg het document bij de offerte. Ja Neen

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Levering, huur en onderhoud van multifunctionals

Levering, huur en onderhoud van multifunctionals Levering, huur en onderhoud van multifunctionals Bestek Bestek 2007-IS-3 Bestek: Levering, huur en onderhoud van multifunctionals Opmaak Datum Bestek Versie Pagina( s) Bijlage(n) Danny Vrijsen 7 mei 2007

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS

VERKOOPSVOORWAARDEN WONING VINKENLAAN 13, 9100 SINT-NIKLAAS Bestek verkoop dienst patrimonium en landbouw contactpersoon: Ellen Heyrman, deskundige patrimonium. e-mail: ellen.heyrman@sint-niklaas.be tel. 03 778 32 63, fax 03 766 08 82 STAD SINT-NIKLAAS VERKOOPSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Levering, huur en onderhoud van 8 grootformaat kleurenplotters RC1600324 1. Algemene verbintenis Optie 1: in geval

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie