Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P8 Tender. #5, May 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P8 Tender. #5, May 2015"

Transcriptie

1 Newsletter #5, May 2015 Project no.: LLP SI-ERASMUS-EKA Grant Agreement no.: / Programme: Lifelong Learning Programme,Erasmus Joining academia and business for new opportunities in creating ERGOnomic WORK places Een voorwoord van de redacteur P8 Tender Beste lezers, welkom bij de 5e nieuwsbrief van ERGO WORK! Sinds onze vierde nieuwsbrief is er heel veel activiteit geweest in het ERGO WORK-project. Dankzij het waardevolle werk van de partners in het project ERGO WORK krijgt de cultuur en kennis rond ergonomie meer en meer impact en een grotere verspreiding. De proefactiviteiten, met name de proefprojecten in de bedrijven, draaien momenteel op volle toeren in Polen en Slovenië. Hiermee wordt de impact van de leersessies geverifieerd die in bedrijven werden georganiseerd met werkgroepen bestaande uit studenten, professoren, bedrijfspersoneel en personen met een beperking. Tegelijk dienen ze ook om feedback van tussen- en eindgebruikers in te zamelen. Hun standpunten en commentaar zijn zeer nuttig om de inhoud, methoden, technieken en hulpmiddelen voor leren en aanleren te verbeteren. Zelfs de zichtbaarheid en de relaties groeien en hebben een niveau bereikt dat we in het begin van het project niet hadden verwacht: contacten, uitwisselingen en professionele samenwerking met niet- Europese bedrijven helpen ons om op nieuwe manieren te denken. Er zijn sindsdien ook veel verspreidingsactiviteiten geweest door middel van conferenties in de partnerlanden zoals u hierna kunt lezen en de groep heeft ook de ERGO WORK-website bijgewerkt. Er liggen ook enkele interessante conferenties in het verschiet waar het ERGO WORK-project vertegenwoordigd zal zijn. We kijken ook uit naar onze volgende partnervergadering en de internationale slotconferentie in Polen op 16 en 17 september waar we de proefresultaten, onze vooruitgang en de volgende stappen in het project zullen presenteren, analyseren en bespreken om ergonomische werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. We wensen u veel leesplezier! Dr Claudio Sdogati Senior onderzoeker Tender, IT

2 EU-prioriteiten: Gelijke tewerkstellingskansen voor mensen met een beperking De EU stimuleert de actieve inclusie en volledige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij, overeenkomstig de EU-benadering voor de rechten van mensen met een beperking. Beperkingen zijn een kwestie van rechten en niet van discretie. Deze benadering vormt ook de kern van de UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) van december 2006, die door de EU werd ondertekend. De Europese strategie ten behoeve van personen met een beperking van de Europese Commissie, die in 2010 werd aangenomen, is gebaseerd op de UNCRPD en houdt rekening met de ervaringen van het Actieplan voor mensen met een beperking ( ). De doelstellingen hiervan worden nagestreefd met acties in acht prioriteitsgebieden: 1. Toegankelijkheid: goederen en diensten toegankelijk maken voor mensen met een beperking en de markt voor hulpvoorzieningen bevorderen. 2. Participatie: verzekeren dat mensen met een beperking genieten van alle voordelen van het EU-burgerschap, hindernissen voor gelijkwaardige participatie aan het openbare leven en vrijetijdsactiviteiten slechten, het aanbieden van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte diensten stimuleren. 3. Gelijkheid: discriminatie op basis van beperking bestrijden en gelijke kansen stimuleren. 4. Tewerkstelling: het aandeel van mensen met een beperking dat op de open arbeidsmarkt werkt, sterk verhogen. Ze zijn goed voor een zesde van de totale Europese bevolking van arbeidsgeschikte leeftijd, maar hun tewerkstellingsfactor is relatief laag. 5. Opleiding en training: inclusief onderwijs en levenslang leren stimuleren voor studenten en leerlingen met een beperking. Gelijke toegang tot kwaliteitsopleiding en levenslang leren, zodat mensen met een beperking volop kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun levenskwaliteit kunnen verbeteren. De Europese Commissie heeft verschillende educatieve initiatieven voor mensen met een beperking gelanceerd. Denken we maar aan het Europees agentschap ontwikkeling van onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften alsook een speciale studiegroep over beperking en levenslang leren. 6. Sociale bescherming: degelijke leefomstandigheden stimuleren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden. 7. Gezondheid: gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en aanverwante voorzieningen stimuleren. 8. Externe actie: de rechten van mensen met een beperking stimuleren in de uitbreidings- en internationale ontwikkelingsprogramma's van de EU. De Commissie ondersteunt ook specialisten van het Academic Network of European Disability (ANED), dat analyses van nationale situaties, beleidslijnen en gegevens aan de Commissie aanreikt. ANED beheert ook de Online Tool, die een overzicht geeft van de belangrijkste instrumenten in de lidstaten en de EU die vereist zijn voor de implementatie van de UNCRPD. De creatie van de tool is een van de acties die voorzien zijn in de Actielijst ( ) bij de Europese strategie ten behoeve van personen met een beperking. In november 2010 publiceerde de Europese Commissie in navolging van de "Europese strategie ten behoeve van mensen met een beperking " een "Actielijst voor de periode ", die onder de stakeholders moet worden verspreid. We willen onze aandacht richten op een van deze acht prioriteitsgebieden, namelijk het vierde prioriteitsgebied, Tewerkstelling: 2

3 Tabel 1: Prioriteitsgebied 4: Tewerkstelling Specifiek doel De tewerkstellingssituatie verbeteren van mannen en vrouwen met een beperking door hun recht op werk te erkennen, inclusief het recht op de mogelijkheid de kost te verdienen met werk dat vrij gekozen of aanvaard is in een arbeidsmarkt en werkomgeving die open, inclusief en toegankelijk is. Belangrijkste acties Wanneer Kennis vergroten over de tewerkstellingssituatie van mensen met een beperking, uitdagingen identificeren, oplossingen voorstellen Gebruik van 2011 LFS ad hocmodule over de tewerkstelling van mensen met een beperking, om informatiemateriaal te produceren over de arbeidsmarktsituatie van mensen met een beperking in Europa De samenwerking bevorderen met relevante externe organisaties (bijv. IAB, OESO, Lopend EUROFOUND) De mogelijkheid onderzoeken om meer klemtoon te leggen op mannen en vrouwen met een Lopend beperking in tewerkstellingsrelevante publicaties van de Commissie Het gebruik optimaliseren van de nieuwe strategie voor banen en groei, "Europa 2020" ten behoeve van mensen met een beperking Verzekeren dat de jaarlijkse Europa 2020-evaluatie degelijk rekening houdt met de situatie van mensen met een beperking Voorbereiden van een beperkingsspecifieke indicator in de EMCO-indicatorsubgroep 2011 Gebruik maken van de ESF, in overeenstemming met Richtlijn 7, om de integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen te bevorderen. Klemtoon op hetgeen mensen kunnen en potentiële werkgevers overreden met overtuigende argumenten en ondersteuning om mensen met een beperking tewerk te stellen De sociale partners op EU-niveau erbij betrekken, met volledige betrokkenheid van KMOvertegenwoordigers, om: Modellen van "good practice" over redelijke accomodatie en kwaliteitsvolle banen te ontwikkelen Werkgevers en beleidsmakers informatie aan te reiken over positieve maatregelen Tijdens de controle van de relevante Europese tewerkstellingswetgeving de naleving van de UNCRPD verzekeren (werkomstandigheden en arbeidsbescherming, werkuren, veiligheid enz.) Werkgevers aanmoedigen om zich op de werkplek te engageren voor mensen met een beperking, met name door het ondertekenen van diversiteitcharters De actiemogelijkheden beklemtonen die de lidstaten hebben om de tewerkstelling en rekrutering te stimuleren van mensen met een beperking door middel van de algemene groepsvrijstellingsverordening en het pakket over diensten van algemeen economisch belang Sociaal ondernemerschap aanmoedigen met concrete acties in het kader van een "Initiatief voor sociaal ondernemerschap", om de ontwikkeling van sociaal innovatieve bedrijfsprojecten op de eengemaakte markt te ondersteunen en te begeleiden 3

4 Speciale aandacht schenken aan de moeilijkheden van jonge mensen met een beperking bij de overgang van opleiding naar tewerkstelling en de mobiliteit binnen de job aanpakken, ook voor mensen die in een beschermde werkplaats werken (toegang tot en behoud van tewerkstelling) Betrokkenheid van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA) op EU-niveau Bijv. door toegankelijkheid van acties en materiaal, dialoog met interimkantoren en speciale agentschappen Specifiek op beperkingen gericht seminarie in de ODA-peer-controle. Doeltreffende ondersteuningsstructuren identificeren en promoten Screening van nationale/regionale maatregelen (bijv. quota, sociale partnerships, coöperatieven, ondersteunde tewerkstelling, transport) Analyse van de tewerkstellingseffecten van informele en gezinszorg, met speciale aandacht voor genderkwesties De kwaliteit van banen aanpakken, zoals salarissen, werkuren en carrièremogelijkheden van mensen met een beperking Arbeidsmarkt-relevante training bevorderen van mensen met een beperking door voorstellen te vragen in het kader van het programma voor levenslang leren Mogelijkheden aanmoedigen voor niet in loondienst verrichte arbeid van mensen met een beperking in de context van Europese instrumenten (bijv. microfinancieringsfaciliteit, Europees sociaal fonds). Bestaande uitkeringsculturen voor mensen met een beperking bestrijden en personen met gedeeltelijke werkcapaciteit helpen integreren in de arbeidsmarkt, actieve beleidslijnen voor de arbeidsmarkt ontwikkelen en uitkeringsvallen aanpakken Nationaal actief arbeidsmarktbeleid AAMB onderzoeken en compendium van "good practices" publiceren. Lopend Lopend Lopend De UN-conventie is in haar totaliteit bindend voor de Europese instellingen. Samen met de andere instellingen zal de Commissie de conventie doorlichten om vereiste acties te identificeren, zoals de aanwerving van mensen met een beperking in de Europese instellingen en meer toegankelijke gebouwen, websites, ICT-hulpmiddelen en documenten. 4

5 UN-conventie over personen met een beperking Ten slotte stellen we voor de UN-conventie over personen met een beperking te bekijken. Uit de 50 artikels bekijken we het artikel dat zich specifiek bezighoudt met werk en tewerkstelling. Artikel 27 - Werk en tewerkstelling 1. De staatspartijen erkennen het recht van personen met een beperking om op gelijke basis met anderen te werken; dit omvat het recht op de mogelijkheid een inkomen te verwerven door werk dat vrij gekozen of aanvaard is in een arbeidsmarkt en werkomgeving die open, inclusief en toegankelijk is voor personen met een beperking. De staatspartijen zullen de realisatie van het recht op werk vrijwaren en bevorderen, ook voor mensen die in de loop van hun tewerkstelling een beperking krijgen, door de nodige maatregelen te nemen, ook via wetgeving, om inter alia: a. Discriminatie op basis van een beperking te verbieden met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met alle vormen van tewerkstelling, inclusief voorwaarden voor rekrutering, aanwerving en tewerkstelling, behoud van tewerkstelling, carrièrebevordering en veilige en gezonde werkomstandigheden; b. De rechten beschermen van personen met een beperking, op een gelijke basis met anderen, voor correcte en gunstige werkomstandigheden, inclusief gelijke kansen en gelijke verloning voor werk van gelijke waarde, veilige en gezonde werkomstandigheden, inclusief bescherming tegen pesterijen, en vergoeding van klachten; c. Verzekeren dat personen met een beperking hun arbeids- en vakbondsrechten op gelijke basis met anderen kunnen waarnemen; d. Personen met een beperking de mogelijkheid bieden om effectieve toegang te krijgen tot algemene technische en beroepsmatige begeleidingsprogramma's, plaatsingsdiensten en beroeps- en continue opleiding; e. Tewerkstellingsmogelijkheden en carrièrebevordering stimuleren voor personen met een beperking op de arbeidsmarkt, alsook hulp bij het vinden, verkrijgen en behouden van de tewerkstelling en de terugkeer naar het werk; f. Mogelijkheden stimuleren voor niet in loondienst verrichte arbeid, ondernemerschap, de ontwikkeling van coöperatieven en het opstarten van een eigen bedrijf; g. Mensen met een beperking tewerkstellen in de openbare sector; h. De tewerkstelling van mensen met een beperking in de privésector stimuleren door middel van geschikte beleidslijnen en maatregelen, die positieve actieprogramma's, aanmoedigingspremies en andere maatregelen kunnen omvatten; i. Verzekeren dat op de werkplek een redelijke accomodatie wordt aangeboden aan personen met een beperking; j. Het opdoen van werkervaring op de open arbeidsmarkt stimuleren voor mensen met een beperking; k. Beroepsmatige en professionele programma's stimuleren voor herintegratie, jobbehoud en terugkeer naar de werkplek voor mensen met een beperking. 2. De staatspartijen zullen verzekeren dat mensen met een beperking niet in slavernij of onderworpenheid worden gehouden en op een gelijke basis met anderen beschermd zijn tegen dwangarbeid. 5

6 Ergonomie voor personen met een handicap in een reële werkomgeving implementatie van proefprojecten in Slovenië In Slovenië waren twee proefprojecten gepland, Proefproject 1 in samenwerking met twee partnerbedrijven, OZARA d.o.o. en Kovinarstvo Bučar s.p., en Proefproject 2 in samenwerking met OZARA d.o.o. en een partnerbedrijf Bodočnost Maribor d.o.o., een bedrijf dat mensen met een beperking tewerkstelt. Proefproject 1 werd eind maart 2015 gefinaliseerd, maar Proefproject 2 loopt nog. We kunnen hierbij de eerste resultaten presenteren van een analyse die in de periode november 2014 maart 2015 door negen studenten werd uitgevoerd SEMINARIEWERK 1: Ergonomisch ontwerp van de werkplek - standaardisering en verbetering van werk De hier samen te vatten analyse werd uitgevoerd door twee studenten, namelijk Saša Stojko en Niko Rojko, twee nietgegradueerde studenten van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. De analyse bestond uit: a) Analyse van parameters van de werkomgeving, zoals licht, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroom en b) Analyse van het productieproces aan de hand van tijdparameters. De belangrijkste methoden waren observatiemetingen met speciale apparatuur van de universiteit, berekeningen, gesprekken met betrokken werknemers en projectpersoneel, schetsen tekenen, presentatie enz Analyse van de parameters van de werkomgeving Tabel 2: Basisparameters werkomgeving (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Parameter Waarde Geschiktheid 1. Temperatuur 13,5 C (winter) Te laag 2. Luchtvochtigheid 52% OK 3. Luchtstroom laag OK 4. Licht 170 / 248 / 470 Voldoende Analyse van het productieproces aan de hand van tijdparameters Het werkproces werd opgesplitst in verschillende fasen (zagen van verschillende soorten houten planken en 10 montagefasen). Voor elke fase werd een tijdsberekening uitgevoerd, waarbij de inspanning van de arbeider werd gelijkgesteld met 100%. In Tabel 3 is een samenvatting van de tijdsberekeningen opgenomen. 6

7 Afbeelding 1: Piloot project 1in OZARA d.o.o. Productie avn een 6-meter houten pallet (Bron: OZARA d.o.o.) Afbeelding 2: Piloot project 1 at OZARA d.o.o. Productie of a 6- meter houten pallet (Bron: OZARA d.o.o.) Tabel 3: Tijdmetingen werkproces (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Tiempo total de aserrado Totale tijd voor montage ts= tn (1+Kn Ko)= 215,85 (1+0,20 1,45) = 278,45 s ts=ti = 278,45 s t1= ti (1+Kd) = 278,45 (1+0,13) = 314,65 s Σt= 64,72 min =3883,20 s ts= tn (1+Kn Ko)= 3883,20 (1+0,20 1,45) = 5009,33 s ts=ti = 5009,33 s t1= ti (1+Kd) = 5009,33 (1+0,13) = 5660,54 s = 94,3 min Bevindingen en voorgestelde verbeteringen De twee studenten die aan het seminariewerk werkten, kwamen tot verschillende bevindingen en stelden de volgende verbeteringen voor: Tabel 4: Ergonomisch ontwerp van de werkplek samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Bevindingen Voorgestelde verbeteringen 1. Temperatuur in de omgeving is zeer laag (ca. 13,5 C Betere verwarming. gemeten tijdens de winter). 2. De afvalberging ligt te ver van de zaagpost. Container voor afval naast de zaagpost. 3. De houten planken liggen op de grond en de werknemer moet zich telkens buigen om een plank op te nemen. Houten planken die reeds gezaagd zijn, worden op de grond gelegd, wat alweer tot buigen leidt wanneer ze worden neergelegd en nogmaals wanneer ze worden opgenomen voor de volgende fase. Een staander voor houten planken naast de zaagpost. Staander voor reeds gezaagde planken. Andere positie van de zaag/machine om gemakkelijker met het materiaal te manoeuvreren. 7

8 4. Werken op de grond is niet geschikt voor een lange tijd. Draaitafel voor montagewerk (zie Afbeelding 3). Een verplaatsbare stoel naast de draaitafel met regelbare hoogte. 5. Het boren van gaten en het bevestigen van kleine draagplanken gebeurt manueel zonder enige ondersteuning, enkel met de hulp van markeringen die op het hout getekend zijn. 6. Werkplekken zijn niet aangepast aan mensen met een beperking. Wagentje voor gereedschappen en hulpstukken voor de montage. Houder voor een boor en boormal om de hand te geleiden tijdens het boren. Zie voorstellen hierboven. 7. Het werkproces moet sterk worden verbeterd. Zie voorstellen hierboven. Afbeelding 3: Productie van een houten pallet voorgestelde verbeteringen; S. Stojko, N. Rojko, 2015, Project rapport (PP1) 8

9 1.2. SEMINARIEWERK 2: Ergonomisch ontwerp van de werkplek - OWAS-analyse De ergonomische werkplekanalyse in Proefproject 1 werd ook uitgevoerd op basis van een OWAS-analyse door Ema Komar, een niet-gegradueerde student van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. Zij bekeek de lichaamshouding tijdens het werkproces waarin een 6 meter lange houten pallet wordt gemaakt. Haar belangrijkste stellingen zijn: Elke houding/lichaamspositie groeit na verloop van tijd uit tot een geforceerde positie. Een persoon voelt zich prettig op het werk wanneer hij of zijn niet verkrampt is, zich kan ontspannen en van lichaamshouding kan veranderen. Geforceerde houdingen zijn meestal te wijten aan constructieve gebreken van machines, uitrusting, tafels, stoelen en slechte werktoegangen. Alle geforceerde houdingen leiden op lange termijn tot letsels, ziektes of andere ongewenste gevolgen zoals: o o o Buigen in één richting: vorming van aangroei op de rug wat leidt tot druk op de zenuwen, rugpijn enz. Langdurig staan: hoge druk in de benen, spataderen, rugpijn enz. Langdurig zitten: indigestie, problemen met de bloedsomloop, rugpijn enz. De belangrijkste methoden die werden gebruikt, waren observatie van het werkproces, video-opnamen, analyseren van gegevens aan de hand van de OWAS-methodologie (Ovako Working Analysing System) en verbeteringen en noodzakelijke maatregelen voorstellen. Met de OWAS-analyse werden verschillende houdingen en bewegingen geobserveerd, gevolgd door een berekening van het percentage en de tijd voor elke beweging. Ten slotte werden de resultaten overgezet op een schaal die informatie geeft over de noodzaak van maatregelen zoals: Maatregelen zijn niet vereist. Maatregelen zijn binnen een redelijke tijd vereist. Maatregelen zijn onmiddellijk vereist. Bijkomend onderzoek is vereist. De analyse bestond uit drie fasen: a) Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het dragen van houten planken naar de zaag b) Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het boren van gaten in houten planken c) Analyse van bewegingen en houdingen bij het monteren van houten planken tot een pallet De metingen werden uitgevoerd in intervallen van 3 seconden. Bij de analyse werd uitgegaan van een werkproces dat 4 uur (240 minuten) duurt. 9

10 Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het dragen van houten planken naar de zaag Afbeelding 4:Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 5:Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 6: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 10

11 Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het boren in houten planken Afbeelding 7: Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 8: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 9: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 11

12 Analyse van bewegingen en houdingen bij het monteren van houten planken tot een pallet Afbeelding 10: Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 11: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot afmetingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 12: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot afmetingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 12

13 Bevindingen en voorgestelde verbeteringen Tabel 5: Ergonomisch ontwerp van de werkplek samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens E. Komar, 2015, projectrapport (PP1)) Bevindingen Voorgestelde verbeteringen 1. Kwantiteit en frequentie van buigingen om houten planken, gereedschappen enz. op te nemen en neer te leggen bij de productie van een 6 meter lange pallet. 2. Het werkoppervlak voor het boren van gaten is uiterst laag. Hoewel de werknemer zit, moet ze zich buigen om gaten te boren. De stoel staat vast en veroorzaakt frequente rotatieen buighoudingen. Hoge transportwagen om houten planken te deponeren en transporteren. Hoge rekken voor planken en andere gereedschappen, zodat de werknemer zich niet telkens moet buigen om een plank of een gereedschap op te nemen. Hogere, bij voorkeur in de hoogte regelbare tafel voor het zitproces tijdens het boren van gaten. Een draaistoel, zodat de medewerker naar alle kanten kan draaien, de houten plank kan opnemen, gaten kan boren en de plank weer kan neerleggen. 3. De activiteiten voor het monteren van houten planken worden in feite uitgevoerd op de grond, wat leidt tot frequente en langdurende buigposities. Tafelboor of hangende boor om gaten te boren aan een tafel. Hoger, bij voorkeur in de hoogte regelbaar werkoppervlak voor de montageactiviteiten. Transportwagentje voor gereedschappen. Afvalbak naast de werkzone voor afval van houten planken SEMINARIEWERK 3: Ergonomisch ontwerp van het product numerieke analyse van een houten pallet De ergonomische analyse van het product dat in Proefproject 1 werd geobserveerd, werd uitgevoerd door Aleš Horvat en Martin Postružnik, niet-gegradueerde studenten van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. Hun analyse werd met zeer veel detail uitgevoerd, waarbij rekening werd gehouden met verschillende constructieopties van de 6 meter lange pallet. Hier bespreken we alleen de basisbevindingen. Hun taak bestond erin een numerieke conversie van de pallet uit te voeren, om te bepalen of de pallet goed ontworpen is en sterk genoeg is voor de belasting. Om te kunnen besluiten of de pallet degelijk ontworpen is, moeten we een berekening maken van de verplaatsingen en de resulterende spanning. Deze spanning moet kleiner zijn dan de drempelspanning waar het materiaal tegen bestand is. Om geschikte resultaten te verkrijgen, richtte de studie zich op 4 analyses: a) De pallet wordt op de grond gelegd en wordt enkel belast door zijn eigen gewichtproducten (1.200 kg) b) Het gedrag van pallets tijdens het transport van producten (1.200 kg) met vorkheftruck c) Het stapelen van twee pallets op elkaar voor opslagdoeleinden d) Het stapelen van drie pallets op elkaar voor opslagdoeleinden Gebruikte methode: De numerieke analyse werd uitgevoerd met behulp van de FEM-methode (Finite Element Method). De 13

14 volledige methode is gebaseerd op een model dat de geometrie van het voor analyse voorbereide object voorstelt. De procedure omvatte de volgende stappen: Een model maken (de software CATIA werd gebruikt) Netwerking en uitvoeren van simulaties Materiaalparameters bepalen (vochtigheid / droogte, onregelmatige groeimerktekens, vezel enz.) Analyse en berekeningen van verplaatsingen en de resulterende spanning voor 4 versies van het basismodel in 4 verschillende situaties. De berekeningsprocedure is complex en het valt buiten het bereik van dit artikel om alle specifieke zaken en resultaten te presenteren; daarom worden de resultaten alleen ter illustratie gepresenteerd in afbeelding 13. Afbeelding 13: Vergelijking tussen resultaten van numerieke analyses van 4 verschillende variaties van een 6-meter pallet in 4 verschillende situaties (volgens A. Horvat, M. Postružnik, 2015, Project Rapport (PP1)) 1.4. SEMINARIEWERK 4: Mobiliteitsanalyse in de werkomgeving De mobiliteitsanalyse van de werkomgeving bij OZARA, Service and Disability Company Ltd., waar alle betrokken werknemers met een beperking werken, werd uitgevoerd door een groep gegradueerde studenten van de Faculteit voor Burgerlijke Bouwkunde, namelijk Gregor Salobir, Aleš Petek, Aleksander Pagon en Rok Dolinšek. Er werden twee locaties geanalyseerd: a) Hoofdzetel van OZARA d.o.o. met productie en professionele diensten (locatie 1: MELJE) b) Timmermansatelier van OZARA d.o.o. waar de productie van een 6 m lange pallet werd getest (locatie 2: STUDENCI). Omdat de gebouwen op beide locaties tientallen jaren geleden werden gebouwd, is de toegankelijkheid voor personen met een beperking niet ideaal. Omdat OZARA d.o.o. een bedrijf is voor beroepsrehabilitatie, tewerkstelling, sociale inclusie en opleiding van personen met een beperking, neemt het bedrijf constant maatregelen om de bestaande situatie overeenkomstig de behoeften te verbeteren. 14

15 De bevindingen van de groep studenten met een lijst met voorgestelde verbeteringen zijn te vinden in Tabel 6. Bevindingen 1. Locatie 1 - MELJE: Gebouw van twee verdiepingen Het gebouw is oud en werd niet ontworpen volgens de nieuwe bouwwetgeving. De productiediensten bevinden zich op het gelijkvloers, toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een hellend vlak en een stoellift. De vloer verkeert in slechte staat met onregelmatigheden en kleine niveauverschillen Deurdrempels zijn iets te hoog, met name op de eerste verdieping. Doorgangen zijn gevuld met transportpallets en dozen met scherpe randen De noodzone is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en anderen met een zware fysieke beperking. De trap in de noodzone is te smal. Op de eerste verdieping zijn er geen toiletten voor mensen met een beperking. 2. Locatie 2 - STUDENCI: Gelijkvloers gebouw Het gebouw is oud en werd niet ontworpen volgens de nieuwe bouwwetgeving. Ongeschikte parking De ingang tot het gebouw is smal en heeft een hoge deurdrempel. De drempels zijn niet goed genoeg gemarkeerd. De vloer verkeert in slechte staat. Op sommige plaatsen zijn de gangen zeer smal. Er zijn geen verticale of horizontale borden voor blinden en slechtzienden of mensen met een intellectuele of geestelijke beperking. Voorgestelde verbeteringen Locatie 1 - MELJE: Renovatie van de vloer wegens onregelmatigheden en niveauverschillen. Minimale doorgangsmaat van de gangen in de zone voor productiediensten definiëren Beschermkussens voor scherpe randen van pallets en dozen. Geïdentificeerde discrepanties aan de nooduitgang verbeteren. Toiletten voor mensen met een beperking op de eerste verdieping. Contrasterende kleuren in alle zones en in alle borden, infopanelen enz. Contrasterende kleuren om traptreden te markeren. Optimalisering van productieproces met reorganisatie van bepaalde neerlegzones en werkplekken. Locatie 2 - STUDENCI: Parking moet worden aangepast. Renovatie van de vloer en deurdrempels wegens onregelmatigheden en niveauverschillen. Toiletten voor mensen met een beperking moeten worden voorzien. Contrasterende kleuren in alle zones en contrasterende borden moeten worden toegevoegd enz. Tabel 6: Mobiliteit op het werk samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens A. Pagon et. all., 2015, projectrapport (PP1)) 15

16 Proefprojecten in Polen Sinds de vorige nieuwsbrief nr. 4 heeft de implementatie van projecten in Polen zich verder gezet in twee partnerbedrijven: Łuksja Sp. z o. o. en Medical and Diagnostic Center Ltd. en in twee verwante bedrijven: Asaj Sp. z o. o. en de Urząd Dozoru Technicznego (UDT). De voorbije 3 maanden vonden verschillende werksessies van beide multidisciplinaire groepen plaats en kwam de groep dichterbij het uitwerken van de eindresultaten, namelijk concepten voor de reorganisatie van vijf werkplekken om de werkplekken aan te passen aan de behoeften van mensen met een beperking. Bovendien werd op maart 2015 een evaluatie van het proefproject uitgevoerd door een externe evaluator van Slovenië. Op te merken valt dat de implementatie van de proefprojecten met enkele problemen te kampen had: terugtrekking van de studenten van het werk in MG 1 en MG2 wegens verschillende privé-omstandigheden, vertragingen in PP5 ten gevolge van een aantal organisatorische problemen, ontslag van een van de managementleden van het project die ook de onderzoeker was (werknemer van de universiteit van Siedlce) en het aanwerven en implementeren van een nieuwe persoon in zijn plaats. Proefproject 3 (PP3) MG1 In PP3 werd onderzoek gedaan naar de werkplek met spreid- en snijmachines voor multiplex en de werkplek voor de IT-specialist. Tegen eind april vonden 17 van de 24 geplande sessies voor PP3 plaats. 12 sessies vonden plaats op de universiteit en 5 sessies in Łuksja (P5). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: Analyses van het werkproces in Łuksja, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, juridische basis voor ergonomie en beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen, de mobiliteit van mensen met een beperking. In de volgende sessies worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Beheer en organisatie van ergonomie, ergonomisch ontwerp van de werkplek, sociale insluiting van mensen met een beperking in de werkplek, integratie van mensen met een beperking in de werkplek, "best practices" voor ergonomie. Proefproject 4 (PP4) MG2 In PP4 werd onderzoek gedaan naar de werkplek van een operator in een callcenter. Tegen eind april vonden 17 van de 26 geplande sessies voor PP4 plaats. 12 sessies vonden plaats op de universiteit en 5 sessies in het callcenter van het Medical and Diagnostic Center (P6). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: analyses van het werkproces in het callcenter, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen. In de volgende sessies worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Beheer en organisatie van ergonomie, ergonomisch ontwerp van de werkplek, mobiliteit van mensen met een beperking, begrijpen van toegankelijkheid en logistiek, factoren die de toegankelijkheid beïnvloeden, ergonomie van voertuigen, "best practices" voor ergonomie. Proefproject 5 (PP5) MG1 In PP5 werd onderzoek gedaan naar de werkplek van een verkoopmanager. Tegen eind april vonden 7 van de 14 geplande sessies voor PP5 plaats. 5 sessies vonden plaats op de universiteit en 2 sessies in Asaj (geassocieerde partner). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: analyses van het werkproces in Asaj, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen. 16

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid

bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid bij Orange zien we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als een reis Verantwoordelijkheid Orange NL 2003 dit rapport legt de nadruk op een aantal reeds behaalde mijlpalen Inleiding 3 verklaring van

Nadere informatie

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN.

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN. Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN Inhoudsopgave AFKORTINGEN 3 INLEIDING 5 1 FINLAND 7 1.1 Demografische context

Nadere informatie

VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING. Kunst en Handicap

VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING. Kunst en Handicap Maak een gelijkwaardige toegang mogelijk tot het kunstonderwijs en de openbare markt van kunst en cultuur voor mensen met een verstandelijke of psychische handicap VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker. Beleidsvoorstellen om de werkhervatting na kanker of een andere ernstige ziekte te bevorderen

Vlaamse Liga tegen Kanker. Beleidsvoorstellen om de werkhervatting na kanker of een andere ernstige ziekte te bevorderen Vlaamse Liga tegen Kanker Beleidsvoorstellen om de werkhervatting na kanker of een andere ernstige ziekte te bevorderen Mei 2013 1 COLOFON Tekst: Ward Rommel (ward.rommel@tegenkanker.be) Redactieraad:

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants

Social Return in de Praktijk. Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid. Scholten&VanderMeij en Social Profit Consultants Social Return in de Praktijk Van Sociale Wenselijkheden naar Sociaal Beleid Social Return wint in Nederland aan terrein, maar in de praktijk zijn er nogal wat vragen bij de uitvoering van het beleid. In

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management Training Modules voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel geschreven door deskundigen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT INHOUD VOORWOORD 2 INLEIDING 4 DEELNEMENDE ORGANISATIES 6 COMITÉ EN VERGADERINGEN 7 DEELNEMERS 8 EUSE-VISIETEKSTEN 9 WAARDEN, NORMEN EN PRINCIPES VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie