Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P8 Tender. #5, May 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P8 Tender. #5, May 2015"

Transcriptie

1 Newsletter #5, May 2015 Project no.: LLP SI-ERASMUS-EKA Grant Agreement no.: / Programme: Lifelong Learning Programme,Erasmus Joining academia and business for new opportunities in creating ERGOnomic WORK places Een voorwoord van de redacteur P8 Tender Beste lezers, welkom bij de 5e nieuwsbrief van ERGO WORK! Sinds onze vierde nieuwsbrief is er heel veel activiteit geweest in het ERGO WORK-project. Dankzij het waardevolle werk van de partners in het project ERGO WORK krijgt de cultuur en kennis rond ergonomie meer en meer impact en een grotere verspreiding. De proefactiviteiten, met name de proefprojecten in de bedrijven, draaien momenteel op volle toeren in Polen en Slovenië. Hiermee wordt de impact van de leersessies geverifieerd die in bedrijven werden georganiseerd met werkgroepen bestaande uit studenten, professoren, bedrijfspersoneel en personen met een beperking. Tegelijk dienen ze ook om feedback van tussen- en eindgebruikers in te zamelen. Hun standpunten en commentaar zijn zeer nuttig om de inhoud, methoden, technieken en hulpmiddelen voor leren en aanleren te verbeteren. Zelfs de zichtbaarheid en de relaties groeien en hebben een niveau bereikt dat we in het begin van het project niet hadden verwacht: contacten, uitwisselingen en professionele samenwerking met niet- Europese bedrijven helpen ons om op nieuwe manieren te denken. Er zijn sindsdien ook veel verspreidingsactiviteiten geweest door middel van conferenties in de partnerlanden zoals u hierna kunt lezen en de groep heeft ook de ERGO WORK-website bijgewerkt. Er liggen ook enkele interessante conferenties in het verschiet waar het ERGO WORK-project vertegenwoordigd zal zijn. We kijken ook uit naar onze volgende partnervergadering en de internationale slotconferentie in Polen op 16 en 17 september waar we de proefresultaten, onze vooruitgang en de volgende stappen in het project zullen presenteren, analyseren en bespreken om ergonomische werkplekken te creëren voor mensen met een beperking. We wensen u veel leesplezier! Dr Claudio Sdogati Senior onderzoeker Tender, IT

2 EU-prioriteiten: Gelijke tewerkstellingskansen voor mensen met een beperking De EU stimuleert de actieve inclusie en volledige participatie van mensen met een beperking in de maatschappij, overeenkomstig de EU-benadering voor de rechten van mensen met een beperking. Beperkingen zijn een kwestie van rechten en niet van discretie. Deze benadering vormt ook de kern van de UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) van december 2006, die door de EU werd ondertekend. De Europese strategie ten behoeve van personen met een beperking van de Europese Commissie, die in 2010 werd aangenomen, is gebaseerd op de UNCRPD en houdt rekening met de ervaringen van het Actieplan voor mensen met een beperking ( ). De doelstellingen hiervan worden nagestreefd met acties in acht prioriteitsgebieden: 1. Toegankelijkheid: goederen en diensten toegankelijk maken voor mensen met een beperking en de markt voor hulpvoorzieningen bevorderen. 2. Participatie: verzekeren dat mensen met een beperking genieten van alle voordelen van het EU-burgerschap, hindernissen voor gelijkwaardige participatie aan het openbare leven en vrijetijdsactiviteiten slechten, het aanbieden van kwaliteitsvolle, gemeenschapsgerichte diensten stimuleren. 3. Gelijkheid: discriminatie op basis van beperking bestrijden en gelijke kansen stimuleren. 4. Tewerkstelling: het aandeel van mensen met een beperking dat op de open arbeidsmarkt werkt, sterk verhogen. Ze zijn goed voor een zesde van de totale Europese bevolking van arbeidsgeschikte leeftijd, maar hun tewerkstellingsfactor is relatief laag. 5. Opleiding en training: inclusief onderwijs en levenslang leren stimuleren voor studenten en leerlingen met een beperking. Gelijke toegang tot kwaliteitsopleiding en levenslang leren, zodat mensen met een beperking volop kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun levenskwaliteit kunnen verbeteren. De Europese Commissie heeft verschillende educatieve initiatieven voor mensen met een beperking gelanceerd. Denken we maar aan het Europees agentschap ontwikkeling van onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften alsook een speciale studiegroep over beperking en levenslang leren. 6. Sociale bescherming: degelijke leefomstandigheden stimuleren, armoede en sociale uitsluiting bestrijden. 7. Gezondheid: gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en aanverwante voorzieningen stimuleren. 8. Externe actie: de rechten van mensen met een beperking stimuleren in de uitbreidings- en internationale ontwikkelingsprogramma's van de EU. De Commissie ondersteunt ook specialisten van het Academic Network of European Disability (ANED), dat analyses van nationale situaties, beleidslijnen en gegevens aan de Commissie aanreikt. ANED beheert ook de Online Tool, die een overzicht geeft van de belangrijkste instrumenten in de lidstaten en de EU die vereist zijn voor de implementatie van de UNCRPD. De creatie van de tool is een van de acties die voorzien zijn in de Actielijst ( ) bij de Europese strategie ten behoeve van personen met een beperking. In november 2010 publiceerde de Europese Commissie in navolging van de "Europese strategie ten behoeve van mensen met een beperking " een "Actielijst voor de periode ", die onder de stakeholders moet worden verspreid. We willen onze aandacht richten op een van deze acht prioriteitsgebieden, namelijk het vierde prioriteitsgebied, Tewerkstelling: 2

3 Tabel 1: Prioriteitsgebied 4: Tewerkstelling Specifiek doel De tewerkstellingssituatie verbeteren van mannen en vrouwen met een beperking door hun recht op werk te erkennen, inclusief het recht op de mogelijkheid de kost te verdienen met werk dat vrij gekozen of aanvaard is in een arbeidsmarkt en werkomgeving die open, inclusief en toegankelijk is. Belangrijkste acties Wanneer Kennis vergroten over de tewerkstellingssituatie van mensen met een beperking, uitdagingen identificeren, oplossingen voorstellen Gebruik van 2011 LFS ad hocmodule over de tewerkstelling van mensen met een beperking, om informatiemateriaal te produceren over de arbeidsmarktsituatie van mensen met een beperking in Europa De samenwerking bevorderen met relevante externe organisaties (bijv. IAB, OESO, Lopend EUROFOUND) De mogelijkheid onderzoeken om meer klemtoon te leggen op mannen en vrouwen met een Lopend beperking in tewerkstellingsrelevante publicaties van de Commissie Het gebruik optimaliseren van de nieuwe strategie voor banen en groei, "Europa 2020" ten behoeve van mensen met een beperking Verzekeren dat de jaarlijkse Europa 2020-evaluatie degelijk rekening houdt met de situatie van mensen met een beperking Voorbereiden van een beperkingsspecifieke indicator in de EMCO-indicatorsubgroep 2011 Gebruik maken van de ESF, in overeenstemming met Richtlijn 7, om de integratie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen te bevorderen. Klemtoon op hetgeen mensen kunnen en potentiële werkgevers overreden met overtuigende argumenten en ondersteuning om mensen met een beperking tewerk te stellen De sociale partners op EU-niveau erbij betrekken, met volledige betrokkenheid van KMOvertegenwoordigers, om: Modellen van "good practice" over redelijke accomodatie en kwaliteitsvolle banen te ontwikkelen Werkgevers en beleidsmakers informatie aan te reiken over positieve maatregelen Tijdens de controle van de relevante Europese tewerkstellingswetgeving de naleving van de UNCRPD verzekeren (werkomstandigheden en arbeidsbescherming, werkuren, veiligheid enz.) Werkgevers aanmoedigen om zich op de werkplek te engageren voor mensen met een beperking, met name door het ondertekenen van diversiteitcharters De actiemogelijkheden beklemtonen die de lidstaten hebben om de tewerkstelling en rekrutering te stimuleren van mensen met een beperking door middel van de algemene groepsvrijstellingsverordening en het pakket over diensten van algemeen economisch belang Sociaal ondernemerschap aanmoedigen met concrete acties in het kader van een "Initiatief voor sociaal ondernemerschap", om de ontwikkeling van sociaal innovatieve bedrijfsprojecten op de eengemaakte markt te ondersteunen en te begeleiden 3

4 Speciale aandacht schenken aan de moeilijkheden van jonge mensen met een beperking bij de overgang van opleiding naar tewerkstelling en de mobiliteit binnen de job aanpakken, ook voor mensen die in een beschermde werkplaats werken (toegang tot en behoud van tewerkstelling) Betrokkenheid van openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA) op EU-niveau Bijv. door toegankelijkheid van acties en materiaal, dialoog met interimkantoren en speciale agentschappen Specifiek op beperkingen gericht seminarie in de ODA-peer-controle. Doeltreffende ondersteuningsstructuren identificeren en promoten Screening van nationale/regionale maatregelen (bijv. quota, sociale partnerships, coöperatieven, ondersteunde tewerkstelling, transport) Analyse van de tewerkstellingseffecten van informele en gezinszorg, met speciale aandacht voor genderkwesties De kwaliteit van banen aanpakken, zoals salarissen, werkuren en carrièremogelijkheden van mensen met een beperking Arbeidsmarkt-relevante training bevorderen van mensen met een beperking door voorstellen te vragen in het kader van het programma voor levenslang leren Mogelijkheden aanmoedigen voor niet in loondienst verrichte arbeid van mensen met een beperking in de context van Europese instrumenten (bijv. microfinancieringsfaciliteit, Europees sociaal fonds). Bestaande uitkeringsculturen voor mensen met een beperking bestrijden en personen met gedeeltelijke werkcapaciteit helpen integreren in de arbeidsmarkt, actieve beleidslijnen voor de arbeidsmarkt ontwikkelen en uitkeringsvallen aanpakken Nationaal actief arbeidsmarktbeleid AAMB onderzoeken en compendium van "good practices" publiceren. Lopend Lopend Lopend De UN-conventie is in haar totaliteit bindend voor de Europese instellingen. Samen met de andere instellingen zal de Commissie de conventie doorlichten om vereiste acties te identificeren, zoals de aanwerving van mensen met een beperking in de Europese instellingen en meer toegankelijke gebouwen, websites, ICT-hulpmiddelen en documenten. 4

5 UN-conventie over personen met een beperking Ten slotte stellen we voor de UN-conventie over personen met een beperking te bekijken. Uit de 50 artikels bekijken we het artikel dat zich specifiek bezighoudt met werk en tewerkstelling. Artikel 27 - Werk en tewerkstelling 1. De staatspartijen erkennen het recht van personen met een beperking om op gelijke basis met anderen te werken; dit omvat het recht op de mogelijkheid een inkomen te verwerven door werk dat vrij gekozen of aanvaard is in een arbeidsmarkt en werkomgeving die open, inclusief en toegankelijk is voor personen met een beperking. De staatspartijen zullen de realisatie van het recht op werk vrijwaren en bevorderen, ook voor mensen die in de loop van hun tewerkstelling een beperking krijgen, door de nodige maatregelen te nemen, ook via wetgeving, om inter alia: a. Discriminatie op basis van een beperking te verbieden met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met alle vormen van tewerkstelling, inclusief voorwaarden voor rekrutering, aanwerving en tewerkstelling, behoud van tewerkstelling, carrièrebevordering en veilige en gezonde werkomstandigheden; b. De rechten beschermen van personen met een beperking, op een gelijke basis met anderen, voor correcte en gunstige werkomstandigheden, inclusief gelijke kansen en gelijke verloning voor werk van gelijke waarde, veilige en gezonde werkomstandigheden, inclusief bescherming tegen pesterijen, en vergoeding van klachten; c. Verzekeren dat personen met een beperking hun arbeids- en vakbondsrechten op gelijke basis met anderen kunnen waarnemen; d. Personen met een beperking de mogelijkheid bieden om effectieve toegang te krijgen tot algemene technische en beroepsmatige begeleidingsprogramma's, plaatsingsdiensten en beroeps- en continue opleiding; e. Tewerkstellingsmogelijkheden en carrièrebevordering stimuleren voor personen met een beperking op de arbeidsmarkt, alsook hulp bij het vinden, verkrijgen en behouden van de tewerkstelling en de terugkeer naar het werk; f. Mogelijkheden stimuleren voor niet in loondienst verrichte arbeid, ondernemerschap, de ontwikkeling van coöperatieven en het opstarten van een eigen bedrijf; g. Mensen met een beperking tewerkstellen in de openbare sector; h. De tewerkstelling van mensen met een beperking in de privésector stimuleren door middel van geschikte beleidslijnen en maatregelen, die positieve actieprogramma's, aanmoedigingspremies en andere maatregelen kunnen omvatten; i. Verzekeren dat op de werkplek een redelijke accomodatie wordt aangeboden aan personen met een beperking; j. Het opdoen van werkervaring op de open arbeidsmarkt stimuleren voor mensen met een beperking; k. Beroepsmatige en professionele programma's stimuleren voor herintegratie, jobbehoud en terugkeer naar de werkplek voor mensen met een beperking. 2. De staatspartijen zullen verzekeren dat mensen met een beperking niet in slavernij of onderworpenheid worden gehouden en op een gelijke basis met anderen beschermd zijn tegen dwangarbeid. 5

6 Ergonomie voor personen met een handicap in een reële werkomgeving implementatie van proefprojecten in Slovenië In Slovenië waren twee proefprojecten gepland, Proefproject 1 in samenwerking met twee partnerbedrijven, OZARA d.o.o. en Kovinarstvo Bučar s.p., en Proefproject 2 in samenwerking met OZARA d.o.o. en een partnerbedrijf Bodočnost Maribor d.o.o., een bedrijf dat mensen met een beperking tewerkstelt. Proefproject 1 werd eind maart 2015 gefinaliseerd, maar Proefproject 2 loopt nog. We kunnen hierbij de eerste resultaten presenteren van een analyse die in de periode november 2014 maart 2015 door negen studenten werd uitgevoerd SEMINARIEWERK 1: Ergonomisch ontwerp van de werkplek - standaardisering en verbetering van werk De hier samen te vatten analyse werd uitgevoerd door twee studenten, namelijk Saša Stojko en Niko Rojko, twee nietgegradueerde studenten van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. De analyse bestond uit: a) Analyse van parameters van de werkomgeving, zoals licht, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtstroom en b) Analyse van het productieproces aan de hand van tijdparameters. De belangrijkste methoden waren observatiemetingen met speciale apparatuur van de universiteit, berekeningen, gesprekken met betrokken werknemers en projectpersoneel, schetsen tekenen, presentatie enz Analyse van de parameters van de werkomgeving Tabel 2: Basisparameters werkomgeving (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Parameter Waarde Geschiktheid 1. Temperatuur 13,5 C (winter) Te laag 2. Luchtvochtigheid 52% OK 3. Luchtstroom laag OK 4. Licht 170 / 248 / 470 Voldoende Analyse van het productieproces aan de hand van tijdparameters Het werkproces werd opgesplitst in verschillende fasen (zagen van verschillende soorten houten planken en 10 montagefasen). Voor elke fase werd een tijdsberekening uitgevoerd, waarbij de inspanning van de arbeider werd gelijkgesteld met 100%. In Tabel 3 is een samenvatting van de tijdsberekeningen opgenomen. 6

7 Afbeelding 1: Piloot project 1in OZARA d.o.o. Productie avn een 6-meter houten pallet (Bron: OZARA d.o.o.) Afbeelding 2: Piloot project 1 at OZARA d.o.o. Productie of a 6- meter houten pallet (Bron: OZARA d.o.o.) Tabel 3: Tijdmetingen werkproces (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Tiempo total de aserrado Totale tijd voor montage ts= tn (1+Kn Ko)= 215,85 (1+0,20 1,45) = 278,45 s ts=ti = 278,45 s t1= ti (1+Kd) = 278,45 (1+0,13) = 314,65 s Σt= 64,72 min =3883,20 s ts= tn (1+Kn Ko)= 3883,20 (1+0,20 1,45) = 5009,33 s ts=ti = 5009,33 s t1= ti (1+Kd) = 5009,33 (1+0,13) = 5660,54 s = 94,3 min Bevindingen en voorgestelde verbeteringen De twee studenten die aan het seminariewerk werkten, kwamen tot verschillende bevindingen en stelden de volgende verbeteringen voor: Tabel 4: Ergonomisch ontwerp van de werkplek samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens S. Stojko, N. Rojko, 2015, projectrapport (PP1)) Bevindingen Voorgestelde verbeteringen 1. Temperatuur in de omgeving is zeer laag (ca. 13,5 C Betere verwarming. gemeten tijdens de winter). 2. De afvalberging ligt te ver van de zaagpost. Container voor afval naast de zaagpost. 3. De houten planken liggen op de grond en de werknemer moet zich telkens buigen om een plank op te nemen. Houten planken die reeds gezaagd zijn, worden op de grond gelegd, wat alweer tot buigen leidt wanneer ze worden neergelegd en nogmaals wanneer ze worden opgenomen voor de volgende fase. Een staander voor houten planken naast de zaagpost. Staander voor reeds gezaagde planken. Andere positie van de zaag/machine om gemakkelijker met het materiaal te manoeuvreren. 7

8 4. Werken op de grond is niet geschikt voor een lange tijd. Draaitafel voor montagewerk (zie Afbeelding 3). Een verplaatsbare stoel naast de draaitafel met regelbare hoogte. 5. Het boren van gaten en het bevestigen van kleine draagplanken gebeurt manueel zonder enige ondersteuning, enkel met de hulp van markeringen die op het hout getekend zijn. 6. Werkplekken zijn niet aangepast aan mensen met een beperking. Wagentje voor gereedschappen en hulpstukken voor de montage. Houder voor een boor en boormal om de hand te geleiden tijdens het boren. Zie voorstellen hierboven. 7. Het werkproces moet sterk worden verbeterd. Zie voorstellen hierboven. Afbeelding 3: Productie van een houten pallet voorgestelde verbeteringen; S. Stojko, N. Rojko, 2015, Project rapport (PP1) 8

9 1.2. SEMINARIEWERK 2: Ergonomisch ontwerp van de werkplek - OWAS-analyse De ergonomische werkplekanalyse in Proefproject 1 werd ook uitgevoerd op basis van een OWAS-analyse door Ema Komar, een niet-gegradueerde student van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. Zij bekeek de lichaamshouding tijdens het werkproces waarin een 6 meter lange houten pallet wordt gemaakt. Haar belangrijkste stellingen zijn: Elke houding/lichaamspositie groeit na verloop van tijd uit tot een geforceerde positie. Een persoon voelt zich prettig op het werk wanneer hij of zijn niet verkrampt is, zich kan ontspannen en van lichaamshouding kan veranderen. Geforceerde houdingen zijn meestal te wijten aan constructieve gebreken van machines, uitrusting, tafels, stoelen en slechte werktoegangen. Alle geforceerde houdingen leiden op lange termijn tot letsels, ziektes of andere ongewenste gevolgen zoals: o o o Buigen in één richting: vorming van aangroei op de rug wat leidt tot druk op de zenuwen, rugpijn enz. Langdurig staan: hoge druk in de benen, spataderen, rugpijn enz. Langdurig zitten: indigestie, problemen met de bloedsomloop, rugpijn enz. De belangrijkste methoden die werden gebruikt, waren observatie van het werkproces, video-opnamen, analyseren van gegevens aan de hand van de OWAS-methodologie (Ovako Working Analysing System) en verbeteringen en noodzakelijke maatregelen voorstellen. Met de OWAS-analyse werden verschillende houdingen en bewegingen geobserveerd, gevolgd door een berekening van het percentage en de tijd voor elke beweging. Ten slotte werden de resultaten overgezet op een schaal die informatie geeft over de noodzaak van maatregelen zoals: Maatregelen zijn niet vereist. Maatregelen zijn binnen een redelijke tijd vereist. Maatregelen zijn onmiddellijk vereist. Bijkomend onderzoek is vereist. De analyse bestond uit drie fasen: a) Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het dragen van houten planken naar de zaag b) Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het boren van gaten in houten planken c) Analyse van bewegingen en houdingen bij het monteren van houten planken tot een pallet De metingen werden uitgevoerd in intervallen van 3 seconden. Bij de analyse werd uitgegaan van een werkproces dat 4 uur (240 minuten) duurt. 9

10 Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het dragen van houten planken naar de zaag Afbeelding 4:Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 5:Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 6: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 10

11 Analyse van bewegingen en houdingen tijdens het boren in houten planken Afbeelding 7: Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 8: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 9: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot metingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 11

12 Analyse van bewegingen en houdingen bij het monteren van houten planken tot een pallet Afbeelding 10: Lichaamshoudingen en hun duur in % van geobserveerde uitvoeringstijd (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 11: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot afmetingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) Afbeelding 12: Lichaamshoudingen, hun hoeveelheid, duurte en noodzaak tot afmetingen (volgens E. Komar, 2015, Project Rapport (PP1)) 12

13 Bevindingen en voorgestelde verbeteringen Tabel 5: Ergonomisch ontwerp van de werkplek samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens E. Komar, 2015, projectrapport (PP1)) Bevindingen Voorgestelde verbeteringen 1. Kwantiteit en frequentie van buigingen om houten planken, gereedschappen enz. op te nemen en neer te leggen bij de productie van een 6 meter lange pallet. 2. Het werkoppervlak voor het boren van gaten is uiterst laag. Hoewel de werknemer zit, moet ze zich buigen om gaten te boren. De stoel staat vast en veroorzaakt frequente rotatieen buighoudingen. Hoge transportwagen om houten planken te deponeren en transporteren. Hoge rekken voor planken en andere gereedschappen, zodat de werknemer zich niet telkens moet buigen om een plank of een gereedschap op te nemen. Hogere, bij voorkeur in de hoogte regelbare tafel voor het zitproces tijdens het boren van gaten. Een draaistoel, zodat de medewerker naar alle kanten kan draaien, de houten plank kan opnemen, gaten kan boren en de plank weer kan neerleggen. 3. De activiteiten voor het monteren van houten planken worden in feite uitgevoerd op de grond, wat leidt tot frequente en langdurende buigposities. Tafelboor of hangende boor om gaten te boren aan een tafel. Hoger, bij voorkeur in de hoogte regelbaar werkoppervlak voor de montageactiviteiten. Transportwagentje voor gereedschappen. Afvalbak naast de werkzone voor afval van houten planken SEMINARIEWERK 3: Ergonomisch ontwerp van het product numerieke analyse van een houten pallet De ergonomische analyse van het product dat in Proefproject 1 werd geobserveerd, werd uitgevoerd door Aleš Horvat en Martin Postružnik, niet-gegradueerde studenten van de Faculteit voor Mechanica van de Universiteit van Maribor. Hun analyse werd met zeer veel detail uitgevoerd, waarbij rekening werd gehouden met verschillende constructieopties van de 6 meter lange pallet. Hier bespreken we alleen de basisbevindingen. Hun taak bestond erin een numerieke conversie van de pallet uit te voeren, om te bepalen of de pallet goed ontworpen is en sterk genoeg is voor de belasting. Om te kunnen besluiten of de pallet degelijk ontworpen is, moeten we een berekening maken van de verplaatsingen en de resulterende spanning. Deze spanning moet kleiner zijn dan de drempelspanning waar het materiaal tegen bestand is. Om geschikte resultaten te verkrijgen, richtte de studie zich op 4 analyses: a) De pallet wordt op de grond gelegd en wordt enkel belast door zijn eigen gewichtproducten (1.200 kg) b) Het gedrag van pallets tijdens het transport van producten (1.200 kg) met vorkheftruck c) Het stapelen van twee pallets op elkaar voor opslagdoeleinden d) Het stapelen van drie pallets op elkaar voor opslagdoeleinden Gebruikte methode: De numerieke analyse werd uitgevoerd met behulp van de FEM-methode (Finite Element Method). De 13

14 volledige methode is gebaseerd op een model dat de geometrie van het voor analyse voorbereide object voorstelt. De procedure omvatte de volgende stappen: Een model maken (de software CATIA werd gebruikt) Netwerking en uitvoeren van simulaties Materiaalparameters bepalen (vochtigheid / droogte, onregelmatige groeimerktekens, vezel enz.) Analyse en berekeningen van verplaatsingen en de resulterende spanning voor 4 versies van het basismodel in 4 verschillende situaties. De berekeningsprocedure is complex en het valt buiten het bereik van dit artikel om alle specifieke zaken en resultaten te presenteren; daarom worden de resultaten alleen ter illustratie gepresenteerd in afbeelding 13. Afbeelding 13: Vergelijking tussen resultaten van numerieke analyses van 4 verschillende variaties van een 6-meter pallet in 4 verschillende situaties (volgens A. Horvat, M. Postružnik, 2015, Project Rapport (PP1)) 1.4. SEMINARIEWERK 4: Mobiliteitsanalyse in de werkomgeving De mobiliteitsanalyse van de werkomgeving bij OZARA, Service and Disability Company Ltd., waar alle betrokken werknemers met een beperking werken, werd uitgevoerd door een groep gegradueerde studenten van de Faculteit voor Burgerlijke Bouwkunde, namelijk Gregor Salobir, Aleš Petek, Aleksander Pagon en Rok Dolinšek. Er werden twee locaties geanalyseerd: a) Hoofdzetel van OZARA d.o.o. met productie en professionele diensten (locatie 1: MELJE) b) Timmermansatelier van OZARA d.o.o. waar de productie van een 6 m lange pallet werd getest (locatie 2: STUDENCI). Omdat de gebouwen op beide locaties tientallen jaren geleden werden gebouwd, is de toegankelijkheid voor personen met een beperking niet ideaal. Omdat OZARA d.o.o. een bedrijf is voor beroepsrehabilitatie, tewerkstelling, sociale inclusie en opleiding van personen met een beperking, neemt het bedrijf constant maatregelen om de bestaande situatie overeenkomstig de behoeften te verbeteren. 14

15 De bevindingen van de groep studenten met een lijst met voorgestelde verbeteringen zijn te vinden in Tabel 6. Bevindingen 1. Locatie 1 - MELJE: Gebouw van twee verdiepingen Het gebouw is oud en werd niet ontworpen volgens de nieuwe bouwwetgeving. De productiediensten bevinden zich op het gelijkvloers, toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een hellend vlak en een stoellift. De vloer verkeert in slechte staat met onregelmatigheden en kleine niveauverschillen Deurdrempels zijn iets te hoog, met name op de eerste verdieping. Doorgangen zijn gevuld met transportpallets en dozen met scherpe randen De noodzone is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en anderen met een zware fysieke beperking. De trap in de noodzone is te smal. Op de eerste verdieping zijn er geen toiletten voor mensen met een beperking. 2. Locatie 2 - STUDENCI: Gelijkvloers gebouw Het gebouw is oud en werd niet ontworpen volgens de nieuwe bouwwetgeving. Ongeschikte parking De ingang tot het gebouw is smal en heeft een hoge deurdrempel. De drempels zijn niet goed genoeg gemarkeerd. De vloer verkeert in slechte staat. Op sommige plaatsen zijn de gangen zeer smal. Er zijn geen verticale of horizontale borden voor blinden en slechtzienden of mensen met een intellectuele of geestelijke beperking. Voorgestelde verbeteringen Locatie 1 - MELJE: Renovatie van de vloer wegens onregelmatigheden en niveauverschillen. Minimale doorgangsmaat van de gangen in de zone voor productiediensten definiëren Beschermkussens voor scherpe randen van pallets en dozen. Geïdentificeerde discrepanties aan de nooduitgang verbeteren. Toiletten voor mensen met een beperking op de eerste verdieping. Contrasterende kleuren in alle zones en in alle borden, infopanelen enz. Contrasterende kleuren om traptreden te markeren. Optimalisering van productieproces met reorganisatie van bepaalde neerlegzones en werkplekken. Locatie 2 - STUDENCI: Parking moet worden aangepast. Renovatie van de vloer en deurdrempels wegens onregelmatigheden en niveauverschillen. Toiletten voor mensen met een beperking moeten worden voorzien. Contrasterende kleuren in alle zones en contrasterende borden moeten worden toegevoegd enz. Tabel 6: Mobiliteit op het werk samenvatting van bevindingen en voorgestelde verbeteringen (volgens A. Pagon et. all., 2015, projectrapport (PP1)) 15

16 Proefprojecten in Polen Sinds de vorige nieuwsbrief nr. 4 heeft de implementatie van projecten in Polen zich verder gezet in twee partnerbedrijven: Łuksja Sp. z o. o. en Medical and Diagnostic Center Ltd. en in twee verwante bedrijven: Asaj Sp. z o. o. en de Urząd Dozoru Technicznego (UDT). De voorbije 3 maanden vonden verschillende werksessies van beide multidisciplinaire groepen plaats en kwam de groep dichterbij het uitwerken van de eindresultaten, namelijk concepten voor de reorganisatie van vijf werkplekken om de werkplekken aan te passen aan de behoeften van mensen met een beperking. Bovendien werd op maart 2015 een evaluatie van het proefproject uitgevoerd door een externe evaluator van Slovenië. Op te merken valt dat de implementatie van de proefprojecten met enkele problemen te kampen had: terugtrekking van de studenten van het werk in MG 1 en MG2 wegens verschillende privé-omstandigheden, vertragingen in PP5 ten gevolge van een aantal organisatorische problemen, ontslag van een van de managementleden van het project die ook de onderzoeker was (werknemer van de universiteit van Siedlce) en het aanwerven en implementeren van een nieuwe persoon in zijn plaats. Proefproject 3 (PP3) MG1 In PP3 werd onderzoek gedaan naar de werkplek met spreid- en snijmachines voor multiplex en de werkplek voor de IT-specialist. Tegen eind april vonden 17 van de 24 geplande sessies voor PP3 plaats. 12 sessies vonden plaats op de universiteit en 5 sessies in Łuksja (P5). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: Analyses van het werkproces in Łuksja, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, juridische basis voor ergonomie en beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen, de mobiliteit van mensen met een beperking. In de volgende sessies worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Beheer en organisatie van ergonomie, ergonomisch ontwerp van de werkplek, sociale insluiting van mensen met een beperking in de werkplek, integratie van mensen met een beperking in de werkplek, "best practices" voor ergonomie. Proefproject 4 (PP4) MG2 In PP4 werd onderzoek gedaan naar de werkplek van een operator in een callcenter. Tegen eind april vonden 17 van de 26 geplande sessies voor PP4 plaats. 12 sessies vonden plaats op de universiteit en 5 sessies in het callcenter van het Medical and Diagnostic Center (P6). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: analyses van het werkproces in het callcenter, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen. In de volgende sessies worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: Beheer en organisatie van ergonomie, ergonomisch ontwerp van de werkplek, mobiliteit van mensen met een beperking, begrijpen van toegankelijkheid en logistiek, factoren die de toegankelijkheid beïnvloeden, ergonomie van voertuigen, "best practices" voor ergonomie. Proefproject 5 (PP5) MG1 In PP5 werd onderzoek gedaan naar de werkplek van een verkoopmanager. Tegen eind april vonden 7 van de 14 geplande sessies voor PP5 plaats. 5 sessies vonden plaats op de universiteit en 2 sessies in Asaj (geassocieerde partner). De tijdens de sessies behandelde onderwerpen zijn o.a.: analyses van het werkproces in Asaj, ergonomische principes voor het ontwerp van de werkplek, werkplekergonomie, ergonomie testen en evalueren, antropometrie, beroepsveiligheid, ergonomie op het kantoor, kenmerken van mensen met een beperking in de werkomgeving, individuele werknemers en hun behoeften begrijpen. 16

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK

ILO-VERKLARING BETREFFENDE DE FUNDAMENTELE PRINCIPES EN RECHTEN OP HET WERK Toelichting In het onderstaande zijn de afzonderlijke elementen van het normatieve kader integraal opgenomen en worden ze nader toegelicht en beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de volgende

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten

Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten Participatie en integratie: leeftijdsvriendelijke gemeenten Cijfers en feiten 1.924.472 65 plussers in België (17,4 % v.d. totale bevolking) In Vlaanderen: 1.100.194 65 plussers Aantal 100 plussers in

Nadere informatie

MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN

MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN MANUEEL BEHANDELEN VAN LASTEN - Identificatiefiche van risicofactoren bij manuele behandeling April 2008 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Gebruiksaanwijzing De Identificatiefiche van risicofactoren

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011

De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa. Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap in Europa Barbara Vandeweghe IDEA Consult 12 december 2011 IDEA Consult 1. Inleiding Studie naar de arbeidsmarktsituatie van personen met een handicap

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Europees Beleidsnetwerk met betrekking tot Sleutelcompetenties in het onderwijs http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Over het KeyCoNet project KeyCoNet (2012-14) is een

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije.

ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion ALGEMEEN MARKTONDERZOEK In Spain, Nederland, Engeland, Tsjechië en Bulgarije. Dit project werd gefinancierd met steun van

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN

HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN Het hebben van toegang tot informatie is een fundamenteel recht van iedere leerling, met of zonder beperkingen en/of specifieke onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten

Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten Het Fonds voor de Beroepsziekten financiert ergonomische interventies voor medewerkers met rugklachten Problematiek MSA en rugklachten Belangrijke oorzaak van verzuim en daarmee gepaard gaande kosten Bijna

Nadere informatie

Lokaal, Europa en Internationaal

Lokaal, Europa en Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche SWISSLEG (ZWITSERLAND) Opgericht in 2012 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handicaps/artificiële

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Proloog Assessment binnen de context van inclusief onderwijs is een aanpak van assessment binnen het reguliere onderwijs waarbij

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Incompany Workshop Arbeidsparticipatie: Welke invloed heeft het VN-verdrag op arbeid

Incompany Workshop Arbeidsparticipatie: Welke invloed heeft het VN-verdrag op arbeid 16 februari 2017 Incompany Workshop Arbeidsparticipatie: Welke invloed heeft het VN-verdrag op arbeid Programma: 15:00 15.05 uur Opening door Bernadette Linssen. 15.05 15.35 uur Annejet Swarte, Stafjurist

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00)

AMENDEMENTEN 1-26. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2272(INI) 18.5.2011. Ontwerpadvies Giles Chichester (PE462.744v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 2010/2272(INI) 18.5.2011 AMENDEMENTEN 1-26 Giles Chichester (PE462.744v02-00) over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME

Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Verzuimoplossingen voor uw bedrijf ABSENTEISME Mensura s oplossingen om het verzuim in uw bedrijf aan te pakken 3 Inhoud 01 Absenteïsme Een geschikte remedie voor elke diagnose Multicausaal Meten is weten

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING

PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING PARTICIPATIE VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN EN/OF BEPERKINGEN AAN HET BEROEPSONDERWIJS BELEIDSSAMENVATTING Beleidscontext Internationale gegevens tonen aan dat personen met een beperking

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk

Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Gezond werk is werk zonder stress! De aanpak van stress en psychosociale risico s op het werk Veilig en gezond aan t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak.. Inleiding tot de campagne

Nadere informatie

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC.

Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: aanbevelingen van EUMUSC. Hoe kan worden gegarandeerd dat mensen met osteoartritis en reumatoïde artritis overal in Europa optimale zorg krijgen: van EUMUSC.NET In partnerverband met EULAR en 22 centra in Europa - Met steun van

Nadere informatie

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015

Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 Niewsbrief nr. 3 / November 2014 Januari 2015 1. Inleiding De laatste maanden is er hard gewerkt aan enkele SEFIRA werkpakketten. Onder de leiding van de universiteit van Urbino werd een theoretisch en

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Customer Value Management bij Congressen

Customer Value Management bij Congressen Customer Value Management bij Congressen Welkom bij Event 13 Welkom bij de CLC-VECTA workshop Ed Peelen Karoline Wiegerink 27 maart 2013 De waarde zit niet in het product of de dienst Maar in het individu

Nadere informatie

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens

Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens Fase 1.3. Lichamelijke en psychische effecten van kortcyclische arbeid op de mens 1 Doel Doel van dit instrument is inzicht bieden in de prevalentie (mate van voorkomen) en de effecten van kortcylische

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie

West4work 31/10/17. Astrid Van Severen Team Ergonomie West4work 31/10/17 Astrid Van Severen Team Ergonomie Rondvraag Wat is ergonomie Aanpak: Hoe ergonomie ondersteunen in een zorginstelling Risicoanalyse in de ergonomie Is er nood aan ergonomie Strategie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FIT en GEZOND op het WERK

FIT en GEZOND op het WERK FIT en GEZOND op het WERK Katrien Bruyninx Prevent Lummen 18 september 2013 Prevent Prevent-Factory A solutions provider Tailor made support of companies and organisations Prevent-Academy Training centre

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Gebruikersovereenkomst Het Olympus e-learning platform (https://elearning.olympus-europa.com) is een webgebaseerde leeromgeving die speciaal bedoeld is om in training te voorzien gerelateerd aan Olympus

Nadere informatie

Seminarie «The NEETs need us»

Seminarie «The NEETs need us» Seminarie «The NEETs need us» Donderdag, 23 april 2015 Workshop 1 : Naar een efficiënte overgang tussen het schoolsysteem en de arbeidsmarkt Spreker: Dhr. Massimiliano MASCHERINI, belast met onderzoek

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Tussen instrumentalisering en ontspanning: de rol van sport in de zorgsector. Marc Theeboom Jasper Truyens Tessa Commers

Tussen instrumentalisering en ontspanning: de rol van sport in de zorgsector. Marc Theeboom Jasper Truyens Tessa Commers Tussen instrumentalisering en ontspanning: de rol van sport in de zorgsector Marc Theeboom Jasper Truyens Tessa Commers 2 vragen 1. wat wordt er van sport verwacht? 2. wat kan sport voor de zorgsector

Nadere informatie

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek

Multidisciplinaire Leidraad. Participatieve Aanpak op de Werkplek Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek Cliënt versie voor werkgevers en werkenden Versie maart 2016 Auteurs: Joyce Becker Msc, Dr. Maaike Huysmans, Dr. Frederieke Schaafsma, Drs.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk

S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK. Raamovereenkomst over stress op het werk S O C I A L E D I A L O O G STRESS OP HET WERK Raamovereenkomst over stress op het werk This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Inleiding Werkstress wordt op

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 april 2014 (OR. en) 9026/14 JEUN 65 SOC 299 NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) / de Raad nr.

Nadere informatie

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Stap 6: Implementati e Knelpunten Oplossingen Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Huub Pennock Eur. Erg., drs. Margriet Formanoy dr. Maaike Huysmans Trainers Huub Pennock:

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.11.2007 COM(2007) 686 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT tot toezending van de Europese kaderovereenkomst

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

MVO in het beroepsonderwijs

MVO in het beroepsonderwijs MVO in het beroepsonderwijs 13 december 2007 's-hertogenbosch Timo Cochius CSR Academy Timo Cochius MVO-advies Ambitie Markten Producten/diensten 1 Agenda 1. Gaming in het onderwijs CruiSeR 2. Basisboek

Nadere informatie

Korte jobs: springplank naar een duurzame baan?

Korte jobs: springplank naar een duurzame baan? Korte jobs: springplank naar een duurzame baan? Universiteit Gent Arbeidsmarktcongres Steunpunt Werk en Sociale Economie Leuven 17 December 2008 1. Inleiding Jeugdwerkloosheidsgraad (15-24 jaar) is bijzonder

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire. Marjan Gorgievski 1. Patty Peeters.

Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire. Marjan Gorgievski 1. Patty Peeters. Nederlandse vertaling van de WDQ 1 Betrouwbaarheid en Validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire Marjan Gorgievski 1 Patty Peeters Eric Rietzschel Tanja Bipp 1 Gegevens auteurs

Nadere informatie

Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P7 Universiteit van Coventry. #2, May 2014

Newsletter. Een voorwoord van de redacteur P7 Universiteit van Coventry. #2, May 2014 Newsletter #2, May 2014 Project no.: 539892-LLP-1-2013-1-SI-ERASMUS-EKA Grant Agreement no.: 2013-3750/001-001 Programme: Lifelong Learning Programme,Erasmus Joining academia and business for new opportunities

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze?

Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze? 1 Arbeidsgehandicapten : wie zijn ze? Erik Samoy (PhD) Studiecel VFSIPH -okt 2001 2 1. Omschrijving van het begrip arbeidsgehandicapten Theoretisch kunnen arbeidsgehandicapten worden omschreven als : personen

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN (niet officiële Nederlandse vertaling). (VP = Voorafgaande paragraaf) VP 1

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie!

Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! POSITION PAPER 1 Meer transparantie in de wereldwijde kledingindustrie! Zou Rana Plaza vandaag zijn ingestort, zouden we weer tussen het puin op zoek moeten naar labels No. 1 Juni 2017 2 Inleiding. De

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt. 31 maart 2009 Slotbijeenkomst

TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt. 31 maart 2009 Slotbijeenkomst TNO MKB technologie cluster Logistiek en ergonomie in de bollenteelt 31 maart 2009 Slotbijeenkomst TNO MKB Programma Kennisoverdracht logistiek en ergonomie en helpen toepassen Doel: Efficiënter logistiek

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen

Drug Prevention and Information Programme DPIP Financieel Perspectief Doelstellingen Drug Prevention and Information Programme DPIP 2007-2013 Financieel Perspectief 2007-2013 DPIP wetgeving :Decision No 1150/2007/EC Uitgevoerd door: Directoraat Generaal Justitie Totaal budget: 21 M EUR

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Waarden. Projectteam Cultuur en Waarden

Waarden. Projectteam Cultuur en Waarden Waarden Projectteam Cultuur en Waarden Beullens Katrien; Chevalier Jean-Pol; De Smedt Griet; Jacobs Ronny; Mennens Kato; Mulkers Esther; Van Wambeke Saartje; Vanderstappen Tomas; Vincke Elke; Waelbers

Nadere informatie

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT

THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT THEMATISCH NETWERK VAN AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEIT GESPONSORD EN ERKEND DOOR DE EUROPESE COMMISSIE IN HET KADER VAN SOCRATES PROGRAMMA S MENSEN MET EEN HANDICAP DOOR FYSIEKE ACTIVITEIT INTEGREREN IN

Nadere informatie

Raad van Europa. Actieplan

Raad van Europa. Actieplan Raad van Europa Participatie in het politieke en publieke leven Informatie en Communicatie Leven in de lokale samenleving Onderwijs Actieplan Personen met een handicap 2006-2015 Participatie in het Culturele

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie