notulen algemene vergadering van aandeelhouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "notulen algemene vergadering van aandeelhouders"

Transcriptie

1 notulen algemene vergadering van aandeelhouders Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van United Services Group N.V., gehouden op woensdag 6 mei 2004, om uur ten kantore van de vennootschap te Almere-Stad Conform artikel 22, lid 1, van de statuten treedt de heer C.J. Brakel op als voorzitter van de vergadering. 1. Opening De heer Brakel opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Achter de spreektafel heeft een afvaardiging van de Raad van Commissarissen en Group Executive Committee plaatsgenomen. Uit praktische overwegingen zitten de heren Battaille, De Vries, Nanninga en Molenaar van de Raad van Commissarissen en de heren Dierckxsens, Coffeng en Van Iersel van de Group Executive Committee in de zaal. De oproep voor deze vergadering heeft, conform artikelen 20 en 21 van de statuten, plaatsgevonden. Dit betekent dat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. De oproep voor de vergadering werd op dinsdag 19 april 2004 in de Officiële Prijscourant, het Financieel Dagblad en het NRC Handelsblad geplaatst. Vanaf 19 april hebben tevens het jaarverslag 2003, de agenda van de AVA en toelichting daarop, ter inzage gelegen bij het kantoor van Kempen & Co aan de Beethovenstraat in Amsterdam en ten kantore van de vennootschap. De heer Brakel stelt vast dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 23 aandeelhouders, die 36,3% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, rechthebbende op stemmen. De heer Brakel verzoekt ingevolge artikel 22 van de statuten mevrouw S.L. Kleijn de vergadering te notuleren. De vergadering zal ter volledigheid worden opgenomen op band. De heer Brakel verzoekt eventuele sprekers gebruik te maken van de aanwezige microfoons en (voor men het woord voert) de naam te noemen. 2. Verslag van de Executive Board De heer Brakel stelt de Executive Board in de gelegenheid een toelichting te geven op de algemene en cijfermatige ontwikkeling in het verslagjaar 2003, alsmede over het lopende jaar Normaal gesproken zou de heer A.D. Mulder, CEO van de organisatie, een deel van deze presentatie voor zijn rekening nemen. De heer Mulder is echter niet aanwezig, gezien zijn recent ingegane sabbatical, waarover een aantal weken geleden een persbericht is verzonden. De heer Brakel citeert uit het persbericht: Na ruim dertig jaar actieve en intensieve betrokkenheid bij United Services Group N.V., tevens als oprichter, neemt de heer Mulder voor een periode van circa zes maanden een sabbatical. Hij zal deze periode gebruiken om zich los van de dynamiek van alle dag verder te verdiepen in met name onderwerpen als internationalisatie en strategische beleidsvorming voor de organisatie. Daarnaast zal hij de benodigde rust krijgen ter verbetering van zijn algemene lichamelijke conditie. De werkzaamheden van de heer Mulder zullen worden overgedragen aan de leden van het Executive Committee. De heer Icke zal de rol van de heer Mulder tijdelijk overnemen in de rol van plaatsvervangend CEO en voorzitter van het Executive Committee. 1

2 De Raad van Commissarissen is ervan overtuigd dat de taken van de heer Mulder adequaat zullen worden over genomen door de overige leden van het Executive Committee. Na deze toelichting geeft hij het woord aan de heer Icke. De heer Icke geeft een nadere toelichting op 2003 en het eerste kwartaal Kijkend naar het eerste kwartaal 2004 is te zien dat het bedrijfsresultaat geslonken is tot 1,2 miljoen euro, ten opzichte van vorig jaar is dat een teruggang van 10 miljoen euro. De omzetdaling bedraagt 8,7%. Daarnaast is ook sprake van een margedaling van bij met name Nederlandse activiteiten. Wel zijn de kosten teruggebracht, echter dat is onvoldoende geweest om de daling van de omzet en de daling van de bruto marge/winst te compenseren. De daling van omzet en resultaat is voornamelijk veroorzaakt door de Nederlandse activiteiten. De Nederlandse markt is overall in het eerste kwartaal 9% terug gegaan. In de vier sectoren zijn belangrijke verschillen te zien: administratief 12% en medisch 34%. Bij industrieel en technisch is enige afvlakking van de daling, dan wel herstel te zien. België heeft een heel sterke groei van de omzet meegemaakt, wat het laatste kwartaal 2003 reeds is ingezet. De activiteiten van Start zijn in het eerste kwartaal negatief. De maanden januari en februari zijn slecht geweest, terwijl maart in Nederland een duidelijk herstel van omzet laat zien. Duidelijk is dat de omzet nog zeer volatiel is. Kijkend naar de segmentatie is te zien dat de divisie Office in Nederland een resultaat van 2,9 à 3 miljoen euro realiseert ten opzichte van 6,6 miljoen euro het jaar daarvoor. Hierin zijn onder meer Secretary Plus en Unique opgenomen. Met name Unique is nog bezig met het verwerken van de integratie van Short Track, wat overigens heel goed gaat, maar wel op de groeicijfers en de resultaten drukt. Per saldo wordt verwacht dat, ondanks de druk op de markt, de combinatie Unique-Short Track in 2004 in staat moet zijn hetzelfde resultaat te halen als vorig jaar. De omzet is teruggegaan met 18%, waarbij Unique marktconform presteert, maar met name Short Track meer omzet verloren heeft dan van te voren was gedacht. In België is sprake van een groei van 30%, hetgeen zich bijna vertaalt in 30% groei in Ebitda (bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill). 30% is een forse groei, waaraan in belangrijke mate is bijgedragen door een grote industriële klant (een omzetvolume van 20 miljoen euro). De bruto marge is wel lager dan voorgaande jaren, maar dat vertaalt zich niet terug in de Ebitda. Unique Spanje is vorig jaar vanuit een aantal labels geïntegreerd. Toen was reeds toename van de commerciële activiteiten zichtbaar, nu komt dat in het eerste kwartaal 2004 terug. Duitsland blijft een lastige markt met het profiel van United Services Group. Secretary Plus en Unique Personal zijn voornamelijk actief in het officesegment, het segment wat een klein deel van de Duitse markt vertegenwoordigt. Start Nederland heeft een verlies van 6 miljoen euro geleden in het eerste kwartaal 2004, ten opzichte 2,5 miljoen euro winst vorig jaar. Hierbij is een aantal belangrijke zaken aan te geven. Onderdeel van Start is Medi Interim, marktleider in de medische flexsector, dat zich niet heeft kunnen onttrekken aan de marktomstandigheden, waar een forse daling van de vraag is opgetreden. Dit heeft ertoe geleid dat Medi Interim in tegenstelling tot voorgaande jaren een verlies heeft geleden en niet heeft bijgedragen aan het resultaat. Dit geldt ook voor United Restart, dat vorig jaar is samengevoegd uit de labels Start Livrei en Stichting Start Kans. Daar is te zien dat in het eerste kwartaal de orderinstroom enigszins terugloopt, die overigens in het tweede kwartaal weer toeneemt. Vraagstuk bij United Restart is met name de capaciteitskosten ten opzichte van de vraag. Start Uitzendbureau heeft per saldo geen slecht resultaat. Hoewel geen sprake is van bijdrage aan het resultaat, is wel te zien dat Start zich herstelt richting een markttrend. Ook is te zien dat Start zich beter dan voorgaande jaren teweer weet te stellen in de grote tenders ten opzichte van de andere grote concurrenten in Nederland. De organisaties in Spanje kennen een slechte start in januari. Inmiddels is te zien dat dat in maart al drastisch aan het teruglopen is. 2

3 De Italiaanse activiteiten ontwikkelen zich overeenkomstig de verwachtingen, te weten een groei van 33%. Per saldo is dat nog niet voldoende om 2004 breakeven af te sluiten, maar voor een deel van volgend jaar wordt dat wel verwacht. United Technical Services in Nederland, met de labels United Technical Solutions, Technicum en United Technical Solutions Energy, maakt qua omzet geen grote sprongen, maar wel zijn voorzichtige tekenen van herstel te zien. Ook is sprake van verbetering van de bruto marges, door lagere leeglooppercentages. Ook in België is herstel te zien. In de overige activiteiten zijn de callcenters, het Luzac College en voor één kwartaal Fa-med nog opgenomen. De callcenters zijn allemaal winstgevend. Ook Call-IT begint na een reorganisatie vorig jaar weer bij te dragen. De kernpunten voor 2003: United Services Group heeft in maart 2003 het resterend belang van Start gekocht van 49%, door het uitoefenen van de calloptie van 100 miljoen euro. Daar tegenover is een achtergestelde lening ontstaan, die is ondergebracht bij Stichting Start, de oud-aandeelhouder van Start Holding B.V. Er is een forse kostenreductie doorgevoerd in 2003, van 54 miljoen euro. Ook belangrijk is de CAO voor Start die vorig jaar opnieuw is afgesloten. Start was de enige onderneming die als uitzendorganisatie een eigen CAO had en niet de ABU-CAO volgde, hetgeen behoorlijke gevolgen had voor de loonkosten. De nieuwe CAO is afgesloten met de mogelijkheid dat Start ook de ABU-CAO zal gaan volgen. In de maand december 2003 is de integratie Short Track Unique uitgevoerd. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht voor de panden die zijn afgestoten. Ook van belang is de keuze voor één automatiseringssysteem. Op het moment van overname bezaten zowel Start- als oud-usg-bedrijven in Nederland verschillende automatiseringssystemen die niet compatible waren. Om grotere efficiency en kostenbesparing te kunnen realiseren is een keuze gemaakt voor één automatiseringsysteem, waardoor verwacht wordt een behoorlijke kostenbesparing te kunnen realiseren. Ook is te zien dat de laatcyclische segmenten office en medisch onder druk staan, waarbij medisch in 2004 slechter is geworden dan office. Vorig jaar diende zich reeds enig herstel aan in de vroegcyclische industriële en technische segmenten, waarin vooral Start Uitzendbureau goed vertegenwoordigd is. Bij Unique Interim en Secretary Plus in België is sprake van een sterke groei in omzet en resultaat. De buitenlandse resultaten zijn vorig jaar verbeterd met 7 miljoen euro, in met name Italië en Spanje. De nettowinst per aandeel bedraagt over ,65 euro. Normaal gesproken keerde United Services Group 1/3 van de nettowinst uit als dividend. Nu heeft United Services Group gemeend om de dividenduitkering naar 0,40 euro te brengen, zijnde 61,7% van de nettowinst per aandeel. Reden hiertoe is onder meer de verkoop van Famed, waardoor een sterke cashflow-situatie is ontstaan. Ook vorig jaar was sprake van een omzetdaling. De omzet daalde met 11% naar circa 1,3 miljard euro (circa 160 miljoen euro lager). In deze vergelijk is Start over 2002 voor het gehele jaar mee geconsolideerd. Het verlies aan omzet en brutowinst kon in 2003 voor een belangrijk deel worden opgevangen door kostenbesparingen. Hierdoor daalde het operationele resultaat beperkt van 61 miljoen euro naar 51 miljoen euro. Het vierde kwartaal 2003 was een slecht kwartaal. United Services Group dacht de markt daar voldoende voor te hebben gewaarschuwd, echter dit bleek niet het geval te zijn toen United Services Group de cijfers over het vierde kwartaal publiceerde. Er is een sterke cashflowtoename en de bankschulden zijn verder verlaagd. Wat te zien is de margedruk in Nederland. Voor United Services Group was die in 2003 nog gering: 30,6 versus 29,5. 3

4 In de gepresenteerde gegevens per land is te zien dat de ontwikkeling in Nederland in 2003 een krimp liet zien. De flexmarkt laat sinds 1999 in de penetratiegraad een rode lijn zien van 4,5% naar 3,1%. Daar wordt wel weer een belangrijke upside verwacht op het moment dat de economie weer zal aantrekken. De ontwikkeling van de flexmarkt in het afgelopen jaar resulteerde in een afnemende groei van 10% in omzet en 10% in uren. Voorgaande jaren kon nog een belangrijk deel van de daling in uren gecompenseerd worden met prijsstijgingen, in 2003 is daar geen sprake meer van geweest. In de verdeling per sector t/m maart is te zien dat industrieel iets oploopt, maar met name technisch een verbetering geeft. Als belangrijke verklaring van de sterke daling van de medische sector in het eerste kwartaal kan gezien worden dat de budgetten fors teruggebracht worden, zowel bij overheid- als bij zorginstellingen. De heer Icke toont een overzicht met de ontwikkeling van de labels onder United Office Services. In het vierde kwartaal was het resultaat bij Office lager door de voorziening voor de 22 gesloten vestigingen van Short Track. De omzetontwikkeling was beter dan de markt. Wel was druk op de bruto marge zichtbaar, waarbij gesteld kan worden dat Secretary Plus daarbuiten blijft. Start realiseerde een laag resultaat in het vierde kwartaal, door de zeer lage omzet in december. Sterker dan voorgaande jaren was het terugvallen van overheidsomzet. De trend bij het uitzendbureau verbeterde. De achterstand tot de markt was in het eerste kwartaal zeer groot, geleidelijk aan is dat verminderd door verhoogde commerciële activiteiten. Vorig jaar is een aantal grote contracten gerealiseerd, hetgeen nu versterkt zichtbaar is. Ook is vorig jaar begonnen met het re-labelen van een aantal Start-onderdelen en wordt nu Medi Interim apart vermarkt. Voorheen was Start monolitisch georganiseerd, waardoor de herkenbaarheid laag was en de stuurbaarheid van labels onvoldoende was. Reden dat vorig jaar besloten is Medi Interim, Start Livrei (loopbaaninterventie en integratie) en Start Kans apart van het grote label te brengen. Vorig jaar is Proflex gelanceerd, om de concurrentie aan te gaan bij grotere inhouse-opdrachten, veelal bij industriële ondernemingen. Start Uitzendbureau is terug naar de corebusiness. Bij de divisie United Technical Services is een langzame verbetering in de omzetontwikkeling te zien. Technicum heeft het afgelopen jaar nog wel een verlies geleden van 1,5 miljoen euro. De leegloop is onder controle en is sterk verminderd. United Technical Solutions Energy houdt zich met name bezig met offshore personeel en ontwikkelt zich redelijk stabiel. De callcenters in de divisie United Communications, Telecom Direct en Call-IT, kennen een bescheiden resultaat in het afgelopen jaar. Call-IT Nederland was sterk verliesgevend en inmiddels zijn alle onderdelen goed winstgevend. Fa-med en United College zijn zeer winstgevend. Luzac komt na de invoering van het tweede fase onderwijs weer terug naar de trendmatige groei van 6% à 8%. De resultaten in België ontwikkelen zich beter dan in Nederland en de flexmarkt in België herstelt zich sterk. Belangrijk is dat de Belgische markt een belangrijke indicator is voor Nederland wat betreft de ontwikkelingen in de flexmarkt. Unique en Secretary Plus hebben de hoogste bijdrage in de Belgische markt. United Technical Solutions heeft in 2003 nog een verlies geleden. Met de integratie van United ICT Solutions in United Technical Solutions is dat verlies opgehouden. Unique Interim groeide 19% in het vierde kwartaal en heeft onder meer een grote industriële klant, 20 miljoen euro omzet, volgens het Proflex-concept gerealiseerd. Bij Secretary Plus was sprake van een sterke winstverbetering. De activiteiten in België zullen zich verder uitbreiden met specialistische sublabels van Unique, zoals Unique Finance, Unique Medicum en bijvoorbeeld ook voor de overheidssector, die sinds kort in België is vrijgegeven. In Spanje was de groei van de flexmarkt teruggevallen, maar neemt weer enigszins toe. Unique heeft vorig jaar de twee labels Ecatemp en TempÍber geïntegreerd. De commerciële activiteiten zijn sterk toegenomen en de marge is verbeterd. In 2003 heeft ook de integratie van de Spaanse backoffices in 2003 plaatsgevonden. In

5 worden de synergie-effecten hiervan verwacht, temeer de kosten van de samenvoeging achter de rug zijn. Ook in Spanje zijn inmiddels specialisaties gestart: Unique Finance en Unique Callteam. Bij Start People is het aantal debiteurendagen teruggebracht. Het klantenbestand is opgeschoond, er wordt op margeverbetering gefocust en verwacht wordt het klantenbestand te kunnen uitbreiden. Er is sprake van een sterke resultaatverbetering; 1,8 miljoen euro verlies in 2002 en 0,6 miljoen euro in De Duitse markt blijft een lastige markt. De uitzendmarkt kende in 2003 een krimp van 15% en dit jaar wordt door externe partijen een groei verwacht van 15%. De flexmarkt in Duitsland wordt beheerst door technisch en industrieel flexwerk. Unique en Secretary Plus in Duitsland laten in het derde kwartaal verbetering zien, echter ook hier heeft het vierde kwartaal 2003 zich slecht ontwikkeld. Wel is er sprake van een sterke verbetering van de bruto marge, maar onvoldoende qua volume. Per 1 januari 2004 is een bedrijfstak CAO van kracht geworden in Duitsland. Italië kende een heel hoge groei en het volume groeit nog steeds. Voor 2004 wordt een verdere groei in de flexmarkt verwacht. De groei bedroeg in Italië bijna 50%, het resultaat ontwikkelde van 7 miljoen euro naar 2,6 miljoen euro, hetgeen een verbetering is van 4,4 miljoen euro. Het management in Italië is versterkt vanuit Unique Interim België, voornamelijk op commercieel en financieel vlak. Het breakeven-niveau voor deze activiteiten ligt rond 40 miljoen euro. Met de huidige infrastructuur, 35 vestigingen, kan de organisatie ruim 50 miljoen euro omzet aan zonder dat de vaste kosten zullen stijgen. De winstgevendheid wordt dan ook haalbaar geacht. De resultaten van Italië en Duitsland zijn ten opzichte van vorig jaar wel sterk verbeterd. In Nederland wordt echter nog steeds 70% van de omzet gerealiseerd, qua bedrijfsresultaat 45 van de 51 miljoen euro, hetgeen de afhankelijkheid van Nederland weergeeft. In 2004 is sprake van 1,2 miljoen euro bedrijfsresultaat, waarbij Start, Medi Interim en United Restart verliesgevend waren. Verwacht wordt dat het office- en medisch segment in 2004 nog onder druk zal blijven staan. Dit geldt ook voor de margedruk bij grote klanten. Ook in 2004 zullen de kosten van de capaciteit verder in balans worden gebracht met de vraag. De keuze voor één IT-systeem, die gemaakt is, zal per 2005 een belangrijke besparing geven in de automatiseringskosten. In 2004 ten opzichte van 2003 is te zien dat Short Track inmiddels geïntegreerd is in Unique, Call-IT inmiddels winstgevend is, Technicum betere resultaten neerzet en dit jaar winstgevend zal zijn. United MarketPlace, een tool ontwikkeld door United Services Group voor met name bij grotere klanten die veel gebruik maken van flexwerkers, om de stroom van flexwerkers inzichtelijk te maken. Daarbij verzorgt United Services Group de urenregistratie, de facturatie en de managementinformatie. Deze tool is samen met Siemens ontwikkeld, functioneert naar tevredenheid en wordt nu ook bij andere grote klanten ondergebracht. Er zijn op dit moment geen andere uitzendorganisaties in Nederland met deze tool. De heer Icke vat samen dat met betrekking tot de overige landen voor België in 2004 voortgaande groei van omzet en winst wordt verwacht en nieuwe sublabels (Public, Medicum) zullen worden gelanceerd. In Spanje en Italië zal sprake zijn van verdere resultaatverbetering en Duitsland zal net als Italië strakker worden ondersteund vanuit de Unique-labels, om versneld te penetreren in het officesegment, dat stabieler is dan het technisch segment in Duitsland. In het algemeen wordt verwacht dat de buitenlanden, behoudens Duitsland, in 2004 beter zullen presteren dan in United Services Group verwacht voor 2004 voor amortisatie een bedrijfsresultaat van tenminste 39 miljoen euro, waarin begrepen de boekwinst op de verkoop van Fa-med. De heer Icke beëindigt zijn presentatie. De heer Brakel informeert wie hij het woord kan geven over deze toelichting en het directieverslag en geeft het woord aan de heer W.F. Burgers. 1. In het jaarverslag wordt op pagina 20 over United Office Services gezegd dat eventueel in lijn brengen van de capaciteit met de nieuwe marktverhoudingen uitsluitend rationeel zou zijn indien de verwachting bestaat dat de capaciteit structureel verminderd moet worden, waar naar mening van 5

6 United Services Group geen sprake van is. Houdt deze visie nog steeds aan of moet rekening worden gehouden met scherpe ingrepen? De heer Icke licht toe dat de organisatie niet denkt dat er sprake is van een structurele vermindering van vraag. Reductie van frontoffice-kosten is eenvoudiger bij een label als Start, met grote vestigingen van dertig à veertig medewerkers, zonder dat de verkoopcapaciteit ernstig wordt aangetast. Beperking van het aantal medewerkers bij labels als Unique en Secretary Plus, met vestigingen van circa drie medewerkers, betekent meteen beperking van de verkoopcapaciteit. Op het moment dat je een dergelijk besluit neemt, moet er dus duidelijkheid zijn dat de afname van de vraag structureel is. Met de plaatsgevonden teruggang van de penetratiegraad van 4,5 naar 3,1 penetratiegraad en met een CAO per 1 april 2004 die flexibeler is dan de Wet Flexibiliteit en Zekerheid per 1 januari 1999, ziet United Services Group geen aanleiding. 2. Fa-med is verkocht. De ZZP-formule, United Independent Solutions, oogt als een zeer kansrijk concept. Wat is nu de toekomst van dit concept? Fa-med was gekocht om de administratieve handelingen voor de ZZP ers te organiseren. Voor de verkoop van Fa-med zijn die activiteiten benodigd voor United Independent Solutions eruit gehaald. Het concept is er nog, gewacht wordt op betere economische omstandigheden om het concept te lanceren. 3. Wat is de positie die United Services Group nu in de Italiaanse markt inneemt? De heer Icke geeft aan dat United Services Group geen dominante positie in Italië inneemt. Wel wil United Services Group groter groeien in Italië, maar wil daar eerst goed winstgevend zijn. 4. Is er nog een positief effect te verwachten van de EK-activiteiten in Portugal? De heer Dierckxsens licht toe dat de positie van United Services Group in Portugal nog zeer beperkt is met twee vestigingen, te weten één in Porto en één in Lissabon. De omzet zal in 2004 wel mogelijk met 20 à 30% verhogen, echter dit zal weinig invloed hebben op het totaalresultaat van United Services Group. 5. In het bericht van de Raad van Commissarissen wordt vermeld dat in de vergaderingen werd stilgestaan bij het vraagstuk wanneer de organisatie in staat is een volgende acquisitie te verwerken. Wat is het antwoord daarop? De heer Brakel licht toe dat dit onderwerp van de vergaderingen is geweest, gezien de zojuist plaatsgevonden integratie tussen Start en oud-usg en de Raad van Commissarissen waakzaam moet zijn bij dergelijke complexe transacties. Daarnaast moet, gezien de kapitaalmarkt van het afgelopen jaar, overwogen worden of de timing al goed is in verband met de dan benodigde versterking van het eigen vermogen. De toekomst van United Services Group zal in belangrijke mate worden bepaald door verdere uitbouw buiten Nederland en dat zal moeten gebeuren door voorzichtige acquisitie stappen te plegen in de toekomst. De heer Brakel geeft het woord aan de heer P.T. Lakeman. 1. Op pagina 35 van het jaarverslag is er sprake van dat bij Start een deel van het bedrijfsresultaat na afschrijving van goodwill is. Is dat ook bij andere onderdelen zo berekend, met name bij Fa-med? De heer Icke licht toe dat het verschil tussen het bedrijfsresultaat en het operationeel resultaat de afschrijving van de goodwill is. De toelichting op het operationeel resultaat op pagina 35 betreft dan het bedrijfsresultaat voor afschrijving van de goodwill. Dit geldt op de toelichtingen bij alle labels; daar de goodwillafschrijvingen niet in de deelnemingen zijn genomen. 2. In het jaarverslag, pagina 21, wordt gesproken over een operationeel resultaat van Fa-med. Wat wordt daarmee bedoeld? De heer Icke vervolgt dat het operationeel resultaat het resultaat van Fa-med voor afschrijving van de goodwill betreft. 3. Op pagina 36 van het jaarverslag staat dat bij Fa-med slechts de provisie-inkomsten zijn genomen. Wat waren de andere inkomsten, zoals rente en incasso? Temeer daar Fa-med voor een belangrijk deel van het bedrijfsresultaat zorgt. De heer Icke licht toe dat het besluit om Fa-med af te stoten ook te maken heeft met de positionering van Famed. In de gezondheidszorg is een drietal partijen te onderscheiden die een rol daarin spelen, te weten de arts, de verzekeraar en de patiënt. Fa-med is gepositioneerd tussen arts en patiënt. Een positie waar Fa-med de facturatie, incasso etc. verzorgt. Op de markt is te zien dat er steeds meer sprake is van automatische clearing tussen zorgverleners en verzekeraars. Voor de lange termijn is Fa-med wat dat betreft niet goed gepositioneerd. Voorts is Fa-med met name winstgevend op de dienstverlening aan tandartsen. In Nederland 6

7 is er een beperkt aantal tandartsen, waarvan Fa-med reeds een belangrijk deel van de markt heeft. Het perspectief voor Fa-med was dat de groei sterk zou afvlakken, met wel een sterke kostenstijging. Argumenten waarom United Services Group besloten heeft Fa-med te verkopen. In antwoord op de vraag van de heer Lakeman, geeft de heer Icke aan dat de omzet van Fa-med, ad 15 miljoen euro, de fee is die per saldo bij tandartsen, huisartsenposten enz. wordt berekend. De feitelijke handling van de omzet is vele malen groter, aangezien Fa-med het incassorisico overneemt. In de balans van United Services Group staat wel de volledige debiteurenpost van ruim 50 miljoen euro en in de winst-enverliesrekening staat 15 miljoen euro aan omzet. De rente-opbrengsten en die van de incasso weet de heer Icke niet uit zijn hoofd en hij geeft aan dat dat informatie is die normaal gesproken ook niet beschikbaar wordt gesteld. De heer Brakel geeft het woord aan de heer A.R. Volz, die spreekt namens de Vereniging van Effectenbezitters. 1. In het jaarverslag is te zien dat er twee grote aandeelhouders zijn: een 5%-aandeelhouder en de N.V. Hovu Beheer die 34% van de aandelen bezit. Ook heeft de directie een portie van de aandelen dat 34% van de aandelen representeert. Dekt dat elkaar af? De heer Icke antwoordt dat Hovu Beheer de N.V. is van de heer Mulder, CEO van de organisatie, en dat dat elkaar dus afdekt. Dat belang is ontstaan in september 1997 bij de fusie tussen Goudsmit N.V. en Unique International B.V., waarbij uitgifte is geweest van 11 miljoen aandelen, 4 miljoen is herplaatst en 7 miljoen is behouden bij de heer Mulder. Vervolgens is dat belang verwaterd door de uitgifte van aandelen USG bij acquisities. De vraag of dit betekent dat de heer Mulder de vergadering controleert, wordt bevestigend beantwoord. 2. United Services Group spreekt in wat vage bewoordingen over de doelstellingen, c.q. geeft geen doelstellingen en geen kwantiteiten. Wat is de gewenste schaalgrootte en hoe internationaal wilt u zijn? De heer Icke beantwoordt deze vraag dat 70% van de omzet wordt gerealiseerd in Nederland, waar sprake is van onzekerheid van de markt. Ook het CBS kan hierover geen echt betrouwbare voorspellingen doen. De markt is zo onzeker dat United Services Group bij het schrijven van het jaarverslag geen uitspraken kon doen over de verwachtingen in Nu een paar maanden verder, zijn in het persbericht de vooruitzichten voor 2004 opgenomen. Zodra meer aarde onder de voeten wordt verkregen, worden verwachtingen uitgesproken. Dit geldt eveneens ten aanzien van de doelstellingen. 3. Duitsland heeft heel lang tegen het uitzendwezen geageerd. Is United Services Group met haar activiteiten voldoende aanwezig of zou er meer gelobbyd moeten worden ten behoeve van bewustmaking? De heer Houwen geeft aan dat United Services Group Duitsland beschouwt als een groeimarkt. Er is inderdaad veel weerstand geweest tegen uitzendarbeid, met name vanuit de vakbeweging. Op zich is dat ook niet zo heel gek, aangezien uitzendkrachten over het algemeen minder verdienden dan mensen in een vast dienstverband. Daarom is het goed dat er een nieuwe CAO is, per 1 januari 2004, waarin de beloning van uitzendkrachten naar het niveau wordt opgetrokken van mensen die hetzelfde werk doen in vast dienstverband. Op korte termijn heeft dat vooralsnog geen positief effect, omdat dit leidt tot tariefsverhogingen. Voor de sociaal maatschappelijke acceptatie verwacht United Services Group er wel positieve effecten van. Dat is ook de reden dat Unique in Duitsland zich steeds meer zal richten op de minder gevoelige kantoorsector. 4. United Services Group schijnt nieuwe producten te willen bieden. Hoe divers wil United Services Group worden? De heer Houwen vervolgt dat met innovatie de conjuncturele daling niet kan worden opgevangen. De behoefte van werkzoekenden en werkgevers verandert snel, daar moet een organisatie op inspelen. United MarketPlace is daar een goed voorbeeld van. Een instrument dat in samenwerking met een klant is ontwikkeld en waarin veel interesse is. De organisatie gaat daarmee meer naar de consultancy toe. Het vervullen van vacatures zal de corebusiness blijven, maar de upgrading zal van strategisch belang zijn, zeker bij grotere bedrijven. Zo zijn er meer innovatieve ideeën, reden dat ook het innovatieplatform in het leven is geroepen, met de heer Hans de Boer als voorzitter. 5. Ten tijde van de overname van Start, verkeerde de organisatie in vrij grote problemen. Het jaarverslag wekt de indruk dat alles inmiddels in orde is, echter vandaag lijkt dat toch niet geval te zijn. Kan dit worden toegelicht? 7

8 In de afgelopen twee jaar is er veel bereikt bij Start Uitzendbureau. Dat er daarentegen bij United Restart en Medi Interim enige problemen worden ervaren is vervelend, maar mede gevolg van de marktomstandigheden. In belangrijke mate is er veel bereikt ten aanzien van de herstructurering, implementatie van commerciële systemen en management informatie systemen bij Start. De heer Brakel geeft nogmaals het woord aan de heer P.T. Lakeman: 1. Kan de heer Icke iets concreter zijn met betrekking tot het antwoord dat hij gaf op het behouden van bepaalde onderdelen met betrekking tot het ZZP-concept? De heer Icke antwoordt dat een en ander met name een aantal softwarepakketten betreft. Onder meer de community waar de specialisten met elkaar kunnen communiceren. De nieuwe eigenaar gebruikt deze software niet en is daarin niet geïnteresseerd. Hiertoe zijn afspraken gemaakt. Er zijn geen verdere vragen over dit onderwerp, waarmee de heer Brakel het agendapunt Verslag van de Executive Board afsluit. Hij dankt de heer Icke voor zijn toelichting en gaat over naar agendapunt 3 van de agenda. 3. Goedkeuring van de jaarrekening 2003 De heer Brakel geeft aan dat, ingevolge de statuten artikel 20, de Raad van Commissarissen de jaarrekening vaststelt en deze ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorlegt. De jaarrekening is van een goedkeurende verklaring van de accountant voorzien, zoals bedoeld in artikel 26 van de statuten, en opgenomen op pagina 98 van het jaarverslag. De heer Brakel stelt graag de vaststelling van de jaarrekening aan de orde en vraagt of er nog opmerkingen zijn. De heer Brakel geeft het woord aan de heer P.T. Lakeman. 1. In het jaarverslag is op pagina 86 sprake van een total net debt to ebitda. Wat is hier de definitie van total net debt? De heer Icke licht toe dat dat de definitie is van alle bancaire schulden, langlopend en kortlopend, maar ook banktegoeden. De achtergestelde lening wordt hier niet in meegewogen. De heer Brakel geeft het woord aan de heer W.F. Burgers: 1. Op pagina 85 wordt gesproken over de kosten voortvloeiende uit de reorganisatie bij Start en Short Track en een belangrijk deel van de voorzieningen heeft betrekking op de leegstand van panden. Kunt u ons bijpraten over de actuele situatie en de verwachtingen hieromtrent? De heer Icke licht toe dat Start in 1999 een verplichting is aangegaan voor de ontwikkeling van vijf nieuwe kantoorpanden in Gouda, met elk m2, met als achtergrond alle kantoren verspreid over Gouda daar onder te brengen. De markt is vervolgens fors teruggelopen en bij Start heeft een reorganisatie plaatsgevonden, met als gevolg dat niet alle m2 bezet zouden worden. De Start backoffice maakt nu gebruik van twee van die panden. Eén van de resterende drie panden is inmiddels voor een belangrijk deel onderverhuurd en er lopen gesprekken voor de onderverhuur van de overige vierkante meters. De voorzieningen zijn bepaald op de verplichtingen voor gemiddeld vier à vijf jaar, maar het zijn langlopende contracten. Voorts zijn er huurverplichtingen voor Start als gevolg van het indikken van het vestigingennetwerk, wat in 1999 bijvoorbeeld nog ruim 600 was en nu ongeveer 275 vestigingen. Deze zijn ook opgenomen in de voorziening. 2. De overname van Start is destijds gedaan om de mix in activiteiten evenwichtig te krijgen. Nu is de situatie dat de markt in Nederland zich moeizaam ontwikkelt. Voldoet de overname aan de operationele doelstelling, aangezien de organisatie nog wel ver verwijderd is van een succesvolle marge? De heer Icke antwoordt dat bij de overname in mei 2002 United Services Group een aantal criteria heeft gesteld. Eén van die criteria was uit hoofde van kostensynergie 10 miljoen euro te besparen, hetgeen ruimschoots is gerealiseerd. Start heeft vorig jaar en het jaar daarvoor bijgedragen, dit jaar is echter minder goed. In de presentatie van destijds is een uitspraak gedaan over het bedrijfsresultaat op middellange termijn 8

9 voor Start van circa 6%. Als op redelijke termijn die 6% wordt bereikt, met in het achterhoofd dat de besparing een aantal keren groter is en dat Start wel al goed heeft bijgedragen, kan worden vastgesteld of de overname wel of niet succesvol is geweest. De heer Brakel geeft het woord aan de heer A.R. Volz, die optreedt namens de Vereniging van Effectenbezitters. 1. De rentedragende schuld van United Services Group is met circa 53 miljoen euro toegenomen tot 192 miljoen euro en de goodwill met 30 miljoen euro, waarbij ongeveer 42 miljoen euro betaalde goodwill, tot 185 miljoen euro toegenomen. Dit komt door de overname van Start, maar heeft tot gevolg dat immateriële activa op de balans zeer groot is geworden. De verhouding tussen goodwill en eigen vermogen bedraagt daarmee 95%, waarmee veel lucht in de balans zit. Kunt u dit toelichten? De heer Icke licht met betrekking tot de verhouding schulden goodwill toe dat in de langlopende schulden voor 100 miljoen euro achtergestelde lening is opgenomen, die aflosbaar is over een periode van tien jaar, te starten in 2006 in tranches van 12,5 miljoen euro, met een rentepercentage van 4%. Dit hing samen met de acquisitie van Start. De goodwillstijging heeft derhalve in belangrijke mate te maken met de overname van Start. De stijging van de goodwill is heel balancet qua investering en qua actieve post. In de convenanten is de achtergestelde lening ook uitgesloten voor de berekening van de net debt to ebitda-calculatie. 2. Door agressief over te nemen stijgt het bedrijfsresultaat, echter zonder dat het beter hoeft te gaan met een onderneming. Niet alleen de WPA van United Services Group laat een daling zien, maar ook het dividend per aandeel. Dat afgezet tegen een variabele beloning van 2 pro mille van het bedrijfsresultaat, hoewel het resultaat juist in dat jaar met 20 miljoen euro is gedaald, betekent dat de bestuurders meer beloning hebben ontvangen terwijl het resultaat van het jaar daarvoor beter was. Een dergelijke vorm van belonen leidt niet tot gelijkschakeling van het dividend per aandeel met de beloning van de bestuurders, dus niet tot een gelijkschakeling van de verschaffers van het risicodragend kapitaal: de aandeelhouders. De heer Brakel geeft aan dat op pagina 90 van het jaarverslag de variabele beloning over de laatste twee jaar is opgenomen en dat de Raad van Commissarissen vindt dat de beloning in enig jaar niet alleen afhankelijk mag zijn van het cijferwerk, maar ook van de inspanning, die de Executive Board zeker in moeilijke omstandigheden heeft geleverd. De inspanning die wordt geëist van het management wordt in moeilijke tijden veeleer vergroot, met wellicht een wat tegenvallende financiële uitslag dan in makkelijker tijden. De Raad van Commissarissen laat dit nadrukkelijk meewegen. Daarnaast zijn aandeelhouders als percentage van de uitgekeerde winst door United Services Group fair bejegend, gezien het pay-out-percentage. De heer Volz geeft aan dat voor hem meer het resultaat dan de inspanning telt en merkt op dat het meer zijn persoonlijke opvatting in de richting van gelijkschakeling van de aandeelhouders is. Wat betreft de beloning van de Executive Board, die toegenomen is ondanks de relatieve teruggang van het resultaat, geeft de heer Volz dat toch een cadeautje van de Raad van Commissarissen te vinden, die dat kennelijk heeft toegestaan en waar hij geen begrip voor kan opbrengen. Daarbij spreekt hij ook namens het VEB. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen op de jaarrekening, waarmee de heer Brakel de aandeelhouders om goedkeuring van de jaarrekening vraagt. De heer Brakel geeft het woord aan de P.M. Mollema die spreekt namens één van zijn investeerders die zich wenst te onthouden van stemming met 135 stuks. Met deze aantekening stelt de heer Brakel vast dat de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is goedgekeurd. 4. Bepaling van de winstbestemming over 2003 Conform artikel 20, lid 2 van de statuten stelt de heer Brakel het dividendvoorstel aan de orde. In tegenstelling tot het normale dividendbeleid van de organisatie stelt United Services Group voor over 2003 een dividend in contanten uit te keren van 0,40 euro per gewoon aandeel, overeenkomend met een pay-out van 61,7% van de nettowinst. 9

10 Het reguliere dividendbeleid van United Services Group is gericht op een dividenduitkering van circa 1/3 van de nettowinst, waarbij jaarlijks wordt bepaald of het dividend naar keuze in contanten dan wel geheel in gewone aandelen ten laste van het agio of ten laste van de overige reserves kan worden opgenomen. De financiële redenen voor de hogere dividenduitkering zijn tweeërlei: in de eerste plaats de sterke kasstroom over 2003 en de verkoop van Fa-med, hetgeen tevens meer kas opleverde. Graag stelt de heer Brakel de vaststelling van de dividenduitkering aan de orde. Er zijn geen vragen of opmerkingen waarmee vastgesteld wordt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders akkoord gaat met het dividendvoorstel. 5. Goedkeuring voor gevoerd beleid en verlening decharge Executive Board De heer Brakel stelt de goedkeuring voor het gevoerde beleid en verlening van de decharge van de Executive Board aan de orde. Volgens de statuten strekt goedkeuring zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering de Executive Board tot decharge voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 en 149 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee de heer Brakel vaststelt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem met dit voorstel instemt en dat decharge wordt verleend. 6. Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge Raad van Commissarissen De heer Brakel stelt de goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening van de decharge van de Raad van Commissarissen aan de orde. Volgens de statuten strekt goedkeuring zonder voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering de Raad van Commissarissen tot decharge voor hun uitgeoefend toezicht het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 en 149 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee de heer Brakel vaststelt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem met dit voorstel instemt en dat decharge wordt verleend. 7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen De heer Brakel licht toe dat United Services Group zich in het kader van de corporate governance code opnieuw heeft gebogen over het gewenste profiel van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunten waren hierbij dat de Raad het toezicht op het beleid van de Executive Board naar behoren kan uitvoeren en anderzijds dat in de Raad voldoende brede ervaring en deskundigheid aanwezig is om de Executive Board zinvol te kunnen adviseren. Rekening houdende met de omvang van United Services Group en het gewenste profiel van de Raad van Commissarissen is naar de mening van de Raad het aantal leden van vier of maximaal vijf voldoende. Reden dat besloten is de dit jaar eindigende zittingsperiode van de heer Prof.dr. C.N.A. Molenaar niet te verlengen. Sinds het aantreden van de heer Molenaar in april in het jaar 2000 zijn er bij de organisatie United Services Group veel zaken veranderd en diverse belangrijke besluiten genomen, waaronder in 2001 de herstructurering van de vele kleinere specialistische merken naar een beperkter aantal grotere merken, de naamsverandering naar United Services Group en in 2002 de overname van Start. Mede namens de Raad van Commissarissen en de Executive Board, is de organisatie de heer Molenaar veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage, expertise, integriteit en vriendschappelijke wijze waarop hij heeft gesproken en dankt hem daar zeer voor. 8. Corporate governance code De heer Brakel geeft aan dat United Services Group het afgelopen jaar met veel interesse heeft kennisgenomen van de verschillende wijzen waarop in een aantal landen invulling is gegeven aan het begrip corporate governance. Dit geldt in het bijzonder voor de Nederlandse code op het terrein van corporate governance van de Commissie Tabaksblat. 10

11 United Services Group onderschrijft de onderliggende principes van de code volledig, te weten goed ondernemerschap, alsmede het toezicht daarop, maar ook het hoger daarmee te dienen doel, namelijk het herstel van het vertrouwen van zowel de beleggers als het grote publiek in met name het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het jaarverslag over het jaar 2003 beveelt de commissie-tabaksblat aan om in een apart hoofdstuk de code te behandelen en daarbij aan te geven welke eventuele afwijkingen van de best practice-bepalingen worden verwacht. United Services Group handelt reeds voor het overgrote deel in overeenstemming met de code. De navolgende bepalingen van de code zijn echter nog onderdeel van een discussie tussen de Executive Board en de Raad van Commissarissen, alsook binnen de Raad van Commissarissen: - Benoemingsperiode van maximaal vier jaar voor bestuurders - Beperking privé-beleggingen voor bestuurders - Maximale ontslaguitkering voor bestuurders - Beperking privé-beleggingen voor de Raad van Commissarissen - Aankondiging vooraf van alle IR-bijeenkomsten en de mogelijkheid voor alle aandeelhouders deze tegelijkertijd te volgen. Een korte toelichting op voornoemde punten: In de eerste plaats de benoemingsperiode van maximaal vier jaar voor bestuurders: Vooral de continuïteitsgedachte kan volgens United Services Group strijdig zijn met deze bepaling uit de code. Juist in de situatie van United Services Group wordt de voorgestane continuïteit gewaarborgd door de individuele leden van het bestuur die praktisch allen uit de eigen gelederen zijn voortgekomen; kortom: een zogenaamd beleid van internal recruitment. Het past daarin niet dat juist zij die de normen en waarden en de andere ins en outs van de onderneming als geen ander kennen, slechts voor vier jaar benoemd kunnen worden. Verder heeft de voorgestelde benoeming voor vier jaar het risico in zich dat de bestuurder zich meer gaat richten op korte termijn belangen, waarbij eveneens het risico kan ontstaan dat het gezonde tegenspel met de Raad van Commissarissen komt te ontbreken. Het tweede punt betreft beperking privé-beleggingen voor bestuurders: Het betreft hier naar mening van United Services Group een zeer moeilijk uit te voeren regeling, welke bovendien een schending kan inhouden van de privacy van de betrokkenen. Door de onuitvoerbaarheid is de kans op ongelukken ook erg groot. United Services Group overweegt deze regeling slechts van toepassing te laten zijn binnen de eigen wereldwijde zogenaamde peergroup. Daarmee wordt recht gedaan aan het voorkomen van het gevaar van tegenstrijdige belangen en voorkennis. Bovendien wordt onderzocht de bedoelde registratie van de privé-beleggingen toe te vertrouwen aan een externe partij. Met betrekking tot de maximale ontslaguitkering voor bestuurders: Bestuurders hebben bij United Services Group in vrijwel alle gevallen langjarige dienstverbanden, hetgeen wordt bevorderd met het oog op de continuïteitsgedachte. Het zou naar de mening van United Services Group in strijd zijn met de integriteit die de onderneming jegens haar bestuurders in acht moet nemen, als een vertrekkend bestuurder genoegen zou moeten nemen met één jaarsalaris, terwijl hij volgens het reguliere arbeidsrecht aanspraak zou kunnen maken op een hogere vergoeding. Dit geldt vooral in een situatie waarin een bestuurder buiten zijn schuld gedwongen zou moeten vertrekken, bijvoorbeeld vanwege een change of control-situatie. Wel wordt momenteel gedacht aan een toekomstige maximering van de ontslagvergoeding. Met betrekking tot beperking van de privé-beleggingen voor de Raad van Commissarissen: Hierbij streeft de organisaties hetzelfde na als bij de beleggingen voor de bestuurders; met name de outsourcing van het toezicht daarop. Tot slot geeft de heer Brakel een toelichting op de opmerking van voorafgaande aankondiging van alle IRbijeenkomsten met de mogelijkheid voor alle aandeelhouders deze tegelijkertijd te volgen: 11

12 Dit is op dit moment technisch, financieel en organisatorisch nog niet goed mogelijk. United Services Group zal met belangstelling volgen hoe zich dat bij het Nederlandse bedrijfsleven gaat ontwikkelen, bij met name grotere bedrijven, maar ook bij bedrijven waarmee United Services Group zich kan vergelijken. Ook in volgende jaren zal United Services Group een apart hoofdstuk wijden aan de nieuwe code en zal hier graag jaarlijkse in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over spreken. De heer Brakel informeert wie hij het woord mag geven naar aanleiding van het geschrevene in het jaarverslag en de toelichting hierop. Hij geeft het woord aan de heer A.R. Volz, die namens het VEB optreedt. 1. De heer Volz begrijpt dat de zittende bestuurders met bestaande vaste contracten het moeilijk zullen vinden daar afscheid van te nemen ten gunste van contracten op vastgestelde termijnen en vervolgt dat deze ook aantrekkelijke kanten hebben. Het houdt je wakker en houdt je bij de les. Dit betekent tegelijkertijd dat elke vier jaar opnieuw wordt onderhandeld. De heer Volz vindt het eigenaardig dat een uitzendonderneming wars is van contracten voor bepaalde termijnen en hij kan zich ook voorstellen dat gegeven rechten niet worden aangetast, maar voor nieuwe bestuurder zou het dan wel kunnen worden toegepast. De heer Brakel stelt voor dit onderwerp aan de orde te stellen als het zover is. 2. Wat zijn de termijnen voor de Raad van Commissarissen? Vier jaar. 3. Wie zitten er in de peergroup? De heer Icke antwoordt dat dit alle grotere beursgenoteerde uitzendorganisaties zijn. 4. Ten aanzien van de gelijktijdige informatieverstrekking aan alle aandeelhouders geeft United Services Group aan dat dat op dit moment technisch moeilijk te verwezenlijken is. Dit verwondert de heer Volz gezien de technische mogelijkheden. De heer Brakel geeft aan dat dit zal verbeteren naarmate de techniek voortschrijdt. De heer Icke licht toe dat veel roadshows worden gehouden, om met name de belangstelling van het aandeel gaande te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er gesprekken zijn met een klein aantal aandeelhouders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. De vraag is hoe het te organiseren is dat alle aandeelhouders dit gesprek kunnen volgen. Ondanks de voortschrijdende techniek betwijfelt de heer Icke of dat niet zijn doel voorbij streeft. De heer Volz stelt dat het plaatsen van een handout van de presentatie op internet al zou voldoen. 5. Deelt de Raad van Commissarissen de mening van de opmerkingen gemaakt in het interview vanaf pagina 45 in het jaarverslag. De heer Brakel geeft aan dat hem dat niet relevant lijkt, mede gezien de doelstelling de meningen van individuen in de artikelen op te nemen. De heer Volz geeft aan dergelijke opmerkingen sonant te vinden en ze niet van een commissaris te verwachten. Hij stelt voor hier in de Raad van Commissarissen over te spreken. Er zijn verdere vragen of opmerkingen, waarmee de heer Brakel dit punt besluit dat United Services Group hoopt op de ingeslagen weg door te gaan, zodat de kwaliteit van de berichtgeving van het bestuur en van het toezicht op het bestuur mag toenemen. 9. Aanwijzing van de Executive Board als bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen De heer Brakel stelt de aanwijzing van het bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van aandelen aan de orde. De verlenging van de duur waarvoor de Executive Board is aangewezen om als bevoegd orgaan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in de statuten en wettelijke bepalingen, besluiten te nemen tot uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het wettelijk voorkeursrecht, voor een periode van 18 maanden vanaf heden. Het verzoek om verlenging van de duur, waarvoor de Executive Board is aangewezen als bevoegd orgaan zoals bedoeld, betreft een door de Wet uitdrukkelijk geboden en in de statuten verankerde mogelijkheid. De Executive Board zal van deze bevoegdheid alleen gebruik kunnen maken na goedkeuring van de Raad van Commissarissen en zal deze bevoegdheid slechts gebruiken in die gevallen dat het belang van de vennootschap daarmee is 12

13 gediend. Deze bevoegdheid zal maximaal 10% van alle aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap betreffen, zoals deze ten tijde van de uitgifte luidt. De heer Brakel informeert of er vragen of opmerkingen zijn en geeft het woord aan de heer A.R. Volz. 1. Achttien maanden is akkoord, echter 10% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt ruim 40% van het geplaatste kapitaal, hetgeen een veel te hoog percentage is. Het is veel meer dan de 10% die de VEB als maximum stelt en die door nagenoeg alle Nederlandse ondernemingen als werkbaar wordt gezien en als norm voor de buitenlandse investeerders geldt. Mede daardoor is het best practice geworden, waar bij die ondernemingen, waar het nog in afwijkende vorm op de agenda staat, het punt wordt ingetrokken. De heer Volz vraagt United Services Group dat ook hier te doen. Een grotere macht dan die 10% komt volgens de heer Volz niet toe aan de Executive Board, ook niet aan de Raad van Commissarissen, maar komt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe. Indien tot stemming wordt overgegaan en toch worden voorgestemd is duidelijk hoeveel macht bij de Executive Board is geconcentreerd. Het is niet in overeenstemming met een onderneming die flexibiliteit in het vaandel heeft staan, het is ook niet in overeenstemming met de Code Tabaksblat, voor goede investor relations die een organisatie behoort te hebben met de Nederlandse en buitenlandse aandeelhouders. Naar mening van de heer Volz dient de N.V. Hovu zich van stemming te onthouden als het gaat om stemming om dit punt. Als dat zo is, is de heer Volz zeer benieuwd naar de uitkomst van de stemming. Indien dit niet voor mogelijk wordt gehouden, verzoekt de heer Volz het agendapunt terug te trekken. De heer Brakel geeft aan een en ander beluisterd te hebben en zal de suggestie daar nog eens op terug te komen meenemen, maar meent dit op dit moment niet te moeten veranderen. Hij kan zich inderdaad herinneren dat bij een aantal ondernemingen een opmerking is gemaakt dit agendapunt dit jaar terug te nemen. Echter niet elke onderneming is vergelijkbaar met een andere onderneming, kijkend naar acquisitiekansen en -mogelijkheden. De opmerkingen zullen in alle ernst worden meegenomen. Naar aanleiding van het verzoek om stemming over dit punt blijken drie personen tegen de machtiging te zijn. Er zijn 135 aandelen die zich onthouden van stemming. Zowel in aantal aandelen als in aanwezigen is het aantal stemmen dat haar goedkeuring geeft aan het voorstel in de grote meerderheid, waarmee dit punt wordt aanvaard. 10. Machtiging aan de Executive Board om aandelen United Services Group N.V. in te kopen De heer Brakel gaat over tot het agendapunt machtiging aan de Executive Board voor een periode van 18 maanden, met ingang van heden, om na goedkeuring van de Raad van Commissarissen- aandelen United Services Group N.V. in te kopen. De verkrijging van aandelen United Services Group N.V. mag geschieden door middel van alle overeenkomsten, daaronder begrepen ter beurze en onderhandse transacties. De voorwaarden voor inkoop eigen aandelen zijn: maximaal 10% van het uitstaande aandelenkapitaal en tegen een prijs die niet boven 110% van de beurswaarde ligt. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders gaat unaniem akkoord met het voorstel. 11. Rondvraag De heer Brakel informeert wie hij het woord mag geven voor de rondvraag. De heer Brakel geeft het woord aan de heer W.F. Burgers. 1. De heer Mulder is deze vergadering niet aanwezig. De heer Burger wenst hem een goede sabbatical toe en dat hij weer verfrist en met vol energie zal terugkeren. In het woord vooraf van het jaarverslag, dat wel nog door de heer Mulder is ondertekend, wordt op pagina 6 kort stilgestaan bij het verliezen van de midkap-status en vervolgens wordt daar een bespiegeling aan gewijd. Er staat letterlijk misschien er echter juist sprake van het tegenovergestelde. We bevinden ons in de bijzondere situatie dat we veel aandeelhouders hebben, die kennelijk zoveel vertrouwen in het bedrijf hebben, dat ze liever op hun stukken blijven zitten. Gevolg is dat het aantal verhandelbare aandelen te laag is om te kunnen voldoen aan de handelsvolumes, benodigd voor een midkap-notering. Vervolgens wordt verder in het 13

14 jaarverslag gesproken over de investor relations, waar ook vorig jaar over werd gesproken. Er is een prognose gegeven die doet vermoeden dat voor het derde achtereenvolgende jaar rekening moet worden gehouden met een lager resultaat. En de heer Burgers maakt zich enige zorgen over de positionering van de groep in zijn totaliteit. Inmiddels zijn daar verschillende ideeën voor ontwikkeld, waarin de kracht van de groep en de naambekendheid van de individuele merken op een goede manier met elkaar worden gecombineerd. Het naar buiten brengen van een nieuwe naam en een andere positionering zijn over het algemeen kostbare exercities. De heer Burgers vraagt zich af of de lancering of de uitkomsten van de processen in een aparte sessie aan de aandeelhouders gepresenteerd kunnen worden. De heer Burgers begint zich wat zorgen te maken of United Services Group nog wel voldoende dominantie heeft om de rendementsdoelstelling op termijn echt te kunnen realiseren. Kan daar nog iets over worden gezegd? De heer Icke geeft aan dat dat terechte vragen zijn, die ook United Services Group bezig houden. Ook schaalgrootte, met name ten aanzien van het buitenland, en de afhankelijkheid van Nederland is te groot. United Services Group zal zeker in de toekomst naar acquisitiemogelijkheden in het buitenland kijken om daar de positie te verstevigen, omdat de huidige schaal op langere niet voldoende spreiding geeft. Belangrijk daarbij is hoe omgegaan wordt met de merkenstrategie. United Services Group is geen organisatie die vele miljoenen besteedt om naamveranderingen van onderdelen van de groep te brengen. Wel is het een belangrijk issue, zeker kijkend naar de ontwikkelingen in de markt, en wordt de labelstrategie overwogen. Op het moment dat er meer duidelijk is, zal dat zeker naar buiten gebracht worden en zal United Services Group daar zeker met de aandeelhouders over communiceren. De heer Brakel stelt dat er geen verdere vragen zijn voor de rondvraag, waarna hij de vergadering sluit en de aanwezigen uitnodigt om een hapje en een drankje met de Executive Committee en Raad van Commissarissen te gebruiken. 14

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V.

persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten eerste kwartaal 2004 United Services Group N.V. Kernpunten eerste kwartaal 2004: Bedrijfsresultaat voor amortisatie: 1,2 miljoen euro Omzet: 291,8 miljoen euro Brutomarge staat onder

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V.

Resultaten derde kwartaal 2004 United Services Group N.V. persbericht Resultaten derde kwartaal United Services Group N.V. in 3 e kwartaal 30% hoger dan in 2 e kwartaal Kernpunten eerste negen maanden : Omzet: 949,4 miljoen euro vóór bijzondere lasten: 23,6 miljoen

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen

persbericht Ontwikkelingen per land in hoofdlijnen persbericht United Services Group: Bevredigend resultaat in eerste kwartaal 2003 - Ruim 11 miljoen euro bedrijfsresultaat - Vrije cashflow gestegen naar 20 miljoen euro Almere, 7 mei 2003. United Services

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 17 maart 2017 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.951.583 (65 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

notulen algemene vergadering van aandeelhouders

notulen algemene vergadering van aandeelhouders notulen algemene vergadering van aandeelhouders Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van United Services Group N.V., gehouden op woensdag 7 mei 2003, om 15.00 uur ten

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SNOWWORLD N.V. 11 maart 2016 1. Opening Welkom Registratie: aantal geregistreerde aandelen 1.967.542 (67 %) Aanwezig: aantal vertegenwoordigde aandelen Aanwezigen

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Aanschafwaarde 214.305 38.984 961 254.250 Cumulatieve afschrijving -27.639-15.692-790 -44.121 Waardeverminderingen -1.643

Aanschafwaarde 214.305 38.984 961 254.250 Cumulatieve afschrijving -27.639-15.692-790 -44.121 Waardeverminderingen -1.643 Jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Tenzij anders vermeld bedragen in duizenden euro s Toelichting op noot 1 Immateriële vaste activa Overige immateriële Goodwill Software vaste activa

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie