Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009"

Transcriptie

1 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A. Dalgliesh, PvdA; E. Doest, PvdA; mw. A.A. Osei, PvdA; E. Meyer, VVD; S.B. Darsan, VVD; mw. A. Saranjam, SP; E. Hartog, SP; W. Mos, OZO; M. van de Wiel, OZO; H. Res, CDA; C.A.F. Leicher, CDA;H.Viel, GL; mw. E. Muller, GL; A.J.B. Kruik, CU; Ambtenaren : mw. O. Kuijper, MO; mw. A. Kalma, Publiekszaken Afwezig m.b. : Afwezig z.b. : E. Owusu-Sekyere, LOS; R.K.R. Stena, Groep Stena; mw. B.E. Koenen-Wilson PvdA; mw. Schaaf, Groep Schaaf; Verslag : mw. C.L. Hordijk/mw J. van t Ende EXTRA BIJEENKOMST over de schietincidenten in Zuidoost in aanwezigheid van: J. Cohen, Burgemeester Amsterdam, F. Ossel, Wethouder, F. van Stralen, plv. Hoofdofficier van Justitie, mw. Rutgers, Officier van Justitie A. Smit, Commissaris van Politie. De vragen (zie bijlage 1) die door raadsleden zijn gesteld worden als volgt beantwoord. J. Cohen, Burgemeester, de geschoktheid is ook nadrukkelijk in de gemeenteraad en de driehoek aan de orde gekomen. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen waarover ook de gemeenteraad is geïnformeerd. Het is ook goed daaraan toe te voegen dat niet alleen aan de repressieve kant wordt gewerkt maar ook aan de preventieve kant. Het gaat niet alleen om het opsporen van daders. Ook wordt geprobeerd de betrokkenen die blijkbaar in een levensstijl terecht zijn gekomen die hen tot dit soort daden aanzet op een ander spoor te brengen. In dit verband is in het College en in nauwe samenwerking met het stadsdeelbestuur besloten te kijken in hoeverre vanuit de portefeuilles van de wethouders Ossel en Asscher faciliterend ten opzichte van het stadsdeel kan worden bijgedragen. Voor wat betreft de schietincidenten gaat het in veel gevallen om kwesties waarin dader en slachtoffer elkaar kennen en om die reden ook niet willen getuigen. Dit is vanzelfsprekend een vervelende zaak en als daarbij de hulp van vrienden en bekenden behulpzaam kan zijn zal dat in ieder geval goed zijn. Een van de lastige dingen is dat de incidenten niet met elkaar samenhangen. Schietincidenten komen voort uit uit de hand gelopen ruzies waarbij slachtoffer en dader elkaar kennen. Wat de achtergrond van de ruzies ook mag zijn (drugsgerelateerde of anderszins) het is onacceptabel dat mensen ruzies met wapens kunnen beslechten. In veel gevallen gaat het om mensen die vaker in aanraking met de politie zijn gekomen. Het is moeilijk te zeggen of er samenhang is met jeugdcultuur. Wel zijn in Zuidoost een aantal jaren overlastgebieden ingesteld die het mogelijk maken om preventief te fouilleren omdat daar onevenredig veel wapens zijn. Het feit dat in de zomer rond Holendrecht een nieuw overlastgebied in werking is gesteld duidt op de aanwezigheid van wapens. Het gemak waarmee die wapens worden gehanteerd is schokkend en de aanleiding geweest tot het nemen van maatregelen om daar paal en perk aan te stellen. De uitbarsting van schietgeweld was niet te voorzien. Als dat wel zo was dan was geprobeerd tegen de uitbarsting op te treden. Over vuurwapenbezit of illegale wapenhandel zijn geen harde cijfers te geven. Wel zijn sinds kort de resultaten van een stadsbreed onderzoek naar jeugd en geweld bekend. Daarbij gaat het om jeugdgeweld, soort geweld en gebruik van wapens. Daaruit komt een beeld naar voren dat er sprake is van verjonging, verruwing en dat er wapens in het spel zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling waarbij alles in het werk moet worden gesteld om het wapenbezit en gebruik daarvan terug te dringen. Deze gegevens wijzen er ook op dat wapenbezit en het gebruik daarvan zich niet beperkt tot Zuidoost. Pagina 1 van 12

2 Het gaat er om dat wij actie moeten ondernemen. Preventief fouilleren is het enige instrument dat specifiek voor het terugdringen van wapenbezit is ontwikkeld. Overigens is vandaag het gebied opnieuw aangepast waardoor de Politie onder andere in het Arenagebied kan fouilleren. Bovendien is besloten om naast vaker preventief ook gerichter te fouilleren in tijd en locatie. Daarmee is het ook mogelijk s avonds of s nachts te fouilleren of hotspots in de openbare ruimte zoals cafés, jeugdhonken, rond het ROC. Als in de verste verte de gedachte is dat er iets kan gebeuren dan wordt er opgetreden door de Politie. De Politie in Zuidoost is zoveel mogelijk op sterkte. Door de toename van het aantal agenten dat nu in opleiding is zal de sterkte ook in Zuidoost toenemen. Daarnaast zijn de afgelopen tijd extra agenten ingezet voor het dagelijks werk maar ook voor de recherche. Bovendien is besloten een aantal buurtveiligheidsteams in te zetten. Als het gaat om werving en selectie is er veel aan gelegen om er voor te zorgen dat het hele politiekorps een afspiegeling is van de samenleving en neemt Zuidoost niet een aparte positie in. De communicatie tussen driehoek en stadsdeelvoorzitter is goed geregeld. Voor de laatste vergadering van de driehoek is de stadsdeelvoorzitter uitgenodigd. Er is in uitstekende samenspraak besloten wat te gaan doen. Tenslotte zegt de burgemeester bereid te zijn over een aantal maanden verslag te komen doen van de ontwikkelingen en vorderingen van ingezette maatregelen. Een en ander hangt af van de voortgang in de ontwikkeling. Er is een pakket aan maatregelen ingezet die op termijn tot verbeteringen moeten leiden. Overigens waarschuwt hij er voor dat dat niet betekent dat de schietincidenten daarmee tot het verleden behoren. De heer Van Stralen, plv. hoofdofficier van Justitie, maakt van de zijde van het OM duidelijk dat het geweld en het wapenbezit buitengewoon serieus wordt genomen. Het leidt tot ernstige incidenten hetgeen betekent dat er extra inspanning moet worden geleverd. Ook mag het duidelijk zijn dat de inspanning niet alleen gericht kan zijn op repressie. Om succes te boeken zal samenwerking met elkaar en anderen nodig zijn. Daarvoor geeft hij het woord aan de officier van justitie mevrouw Rutgers die ervaring heeft opgedaan met een geïntegreerde aanpak in stadsdeel Centrum. Ook zal zij binnenkort verantwoordelijk zijn voor de ketenunit, de veiligheidshuizen in de stad en ook in Zuidoost. Mevrouw Rutgers, officier van justitie, repressieve maatregelen zoals het preventief fouilleren het houden van snelrechtzittingen, snelstraffen ten uitvoer brengen zijn niet afdoende om hier een goede aanpak op los te laten. Er is dan ook besloten maatregelen aan de voorkant te organiseren. Daarnaast willen ketenpartners en subdriehoek het gezag en gezicht op straat terug hebben. Om dat te bereiken is afgesproken dat de Politie een lijst gaat opstellen van de potentiële doelgroep. Daarbij gaat het om degenen die met name op de hotspots het meest overlast veroorzaken en het meest bij de Politie in beeld zijn. De lijst wordt door de Politie aan de ketenunit geleverd. De ketenunit is de plek waar de ketenpartners met elkaar samenwerken aan het vergroten en borgen van veiligheid. Op de ketenunit zal de informatie over de potentiële doelgroep met alle partners worden gedeeld. Partners in de ketenunit zijn Politie, OM, reclassering als het gaat om jeugdgroepen, raad voor de kinderbescherming, de jeugdreclassering maar ook gemeentelijke instellingen zoals zorgcoördinator (leerplichtinformatie), DWI en andere gemeentelijke instanties. Verder zal de ketenunit worden uitgebreid met b.v. woningcorporaties en sociale recherche om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de personen in de potentiële doelgroep en of deze verantwoordelijk zijn of kunnen worden voor incidenten in Zuidoost. Wanneer dat beeld duidelijk is is het mogelijk een aanpak met maatregelen en interventies te bedenken waar de doelgroep last van moet krijgen. Bijvoorbeeld jongeren die naar school moeten in de gaten houden dat zij ook naar school gaan. Jongeren met een uitkering worden gecheckt of die uitkering terecht is. Op veel manieren zal worden gekeken wat er met deze groep aan de hand is en hoe de groep in beeld kan worden gebracht en welke maatregelen nodig zijn om nieuwe incidenten te voorkomen. Het bestaande doelgroepenoverleg in de ketenunit zal niet de basis zijn voor de nieuw te inventariseren doelgroep. De overlastervaringen van Politie en mensen op straat en het delen van informatie zullen de basis vormen voor een integrale aanpak die er voor zal zorgen dat deze groep binnen de goede kaders blijft. De heer Smit, commissaris van politie, de feiten zijn 22 schietincidenten waarvan er inmiddels 14 zijn opgelost. Daarvan zitten de daders in de cel. Acht schietincidenten zijn nog niet opgelost waarvan er vier nooit worden opgelost. Er zijn wel meldingen binnengekomen van schieten en er zijn ook patronen gevonden maar geen dader, geen slachtoffer en geen sporen op de patronen. Verder zouden 4 incidenten wel oplosbaar zijn maar blijft het slachtoffer categorisch weigeren om mee te werken en doet ook geen aangifte. Pagina 2 van 12

3 Twee schietpartijen liggen in de relationele sfeer waarbij het bijzonder is dat het slachtoffer van het eerste schietincident de dader van die schietpartij heeft neergeschoten. De incidenten hebben naast relaties veelal te maken met ripdeals, ruzies om drugs, beledigingen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de suggestie dat er twee bendes tegenover elkaar staan naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Het zijn vrijwel jongelui en mannen met een gemiddelde leeftijd onder de 30 jaar. De categorie die er het meest uitspringt, is tussen de 18 en 25 jaar. De slachtoffers en daders zijn vrijwel allemaal bekend bij de Politie. Een uitzondering is het trieste geval waarbij een 15 jarige jongen, die er niets mee te maken had, in de Wethouderbuurt om het leven is gekomen. Over een periode van 8 jaar vinden er jaarlijks gemiddeld 20 tot 25 schietincidenten plaats in Zuidoost. De afgelopen weken is er sprake van een wat verhoogde activiteit waarbij wapens zijn gevonden. Het resultaat van onderzoeken en preventief fouilleren is een in beslagname van drie machinepistolen en negen handvuurwapens. Tenslotte merkt hij op dat er sprake is van een toenemende bereidheid onder de bevolking om inlichtingen te verstrekken over de aanwezigheid van wapens. Extra en onbeantwoorde vragen raadscommissie De heer Mos/OZO de vraag over het sluiten van woningen is nog niet beantwoord. Verder is hij benieuwd naar de omvang van de potentiële doelgroep. De heer Smit het sluiten van woningen is een bevoegdheid van de burgemeester en kan niet op grond van vuurwapenbezit. Dit kan alleen op grond van het z.g. art. 13c wanneer er een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen wordt aangetroffen. De omvang van de groep wordt geschat op 70 tot 85 personen. De heer Cohen, mocht er reden zijn woningen te sluiten dan zullen wij dat niet nalaten. Overigens wordt voorafgaand aan het sluiten van woningen een procedure gevolgd van observeren, op het juiste moment ingrijpen en kunnen bewijzen dat er iets aan de hand is. Vervolgens wordt een voordracht aan de burgemeester voorgelegd om de woning te sluiten. Mevrouw Saranjam/SP vindt dat preventief fouilleren weinig effect heeft en de aanwezigheid van camera s het probleem verplaatst. Surveilleren heeft meer effect dan fouilleren. Geweld is een gevolg van een oorzaak. Het is belangrijk om naast repressie en opsporingswerk ook de sociaal maatschappelijke problemen aan te pakken. De fractie vindt bezuinigen op jeugdorganisaties dan ook een slechte zaak.. Verder is de fractie benieuwd naar de reden dat het besluit tot uitbreiding van overlastgebieden niet n overleg met de raad is gebeurd. Tenslotte verzoekt zij bij een volgende fouilleeractie aanwezig te mogen zijn om te zien hoe de Politie te werk gaat. Dit in verband met klachten die zij heeft ontvangen dat de Politie tijdens het fouilleren niet volgens spelregels zou handelen. De heer Cohen geeft aan dat de spelregels bij fouilleren volstrekt helder en duidelijk zijn. Klachten kunnen worden ingediend bij de commissie voor de politieklachten. Het afgelopen jaar zijn met alle kwesties van preventief fouilleren twee klachten binnengekomen. Tijdens een bewonersbijeenkomst heeft de burgemeester al aangegeven dat bewoners van harte welkom zijn bij het preventief fouilleren waar zij met eigen ogen kunnen zien dat er bij elke actie van preventief fouilleren wapens worden gevonden. Daarmee is de aanname dat preventief fouilleren geen effect heeft onjuist. Bovendien wijzen alle gegevens uit dat op die plaatsen waar preventief gefouilleerd wordt het wapenbezit terugloopt. Wat dat betreft zijn er krachtige argumenten om daarmee door te gaan. Daarnaast is het belangrijk om zowel preventief fouilleren als surveilleren in te zetten. Er is nog nooit een maatregel geweest die panacee is voor alles. Het gaat juist om de inzet van verschillende maatregelen waaronder ook het nemen van sociaal maatschappelijke maatregelen. Zelfs door de officier van justitie wordt naar dergelijke maatregelen gekeken. Alle verbeteringen laten ook een verplaatsing zien naar andere gebieden. Het z.g. waterbedeffect leidt er toe dat het op die plaatsen waar het heen gaat in verdunde vorm voorkomt. Het is niet duidelijk of dat ook voor Zuidoost geldt. In ieder geval moet er in Holendrecht West het nodige gebeuren en daar wordt hard aan gewerkt. Tenslotte geeft hij aan dat het instellen van veiligheidsrisicogebieden de bevoegdheid van de burgemeester is. In de huidige situatie is het buitengewoon verstandig om snel en alert te reageren en als het nodig is die gebieden anders in te richten. Pagina 3 van 12

4 De heer Burgers/PvdA vraagt zich af wat er in preventieve zijn kan worden gedaan aan het wapenbezit. Ook is hij benieuwd naar de verhouding wapenbezit en wapenhandel mogelijk afkomstig uit België. De heer Smit legt uit dat gemiddeld een tot twee keer per jaar op alle scholen in overleg met de schooldirecteuren, de kasten op wapens worden geïnspecteerd. Er worden onverwachte controles gehouden in gebieden waarvan wordt vermoed dat er mogelijk vuurwapens zijn. In het district wordt op alles wat binnenkomt van de z.g. criminele inlichtingeneenheid binnen 8 uur gereageerd. De wapenhandel uit België is marginaal omdat ook daar de wapenhandel redelijk aan banden wordt gelegd. Het vermoeden is dat veel wapens afkomstig zijn uit het voormalig Joegoslavië. Niet alleen in Amsterdam maar ook in het zuidelijk deel van Nederland is sprake van een behoorlijk wapenbezit. Het is buitengewoon complex om de wapenhandelaar te pakken omdat de levering net als bij heroïne niet man op man gebeurt. De koper blijft ver weg van de koper. De heer Res/CDA merkt op enorm te zijn geschrokken over het antwoord van Justitie dat de ketenunit in 2009 verder wordt opgebouwd terwijl daarover in 2005 al afspraken in de stadsdeelraad waren gemaakt. Juist ook omdat daar een deel van de oplossing ligt. Verder vraagt hij of voor de aanpak van de psychotische harde kern (1:4) een nadere oplossing is. Mevrouw Rutgers legt uit dat de ketenunit al jarenlang doelgroepenoverleggen heeft zoals 18- en 18+ veelpleegoverleggen om casuïstiek en personen te bespreken. Naast de mensen die bekend zijn wordt nu geprobeerd een beeld te krijgen van potentiële daders en jongeren die mogelijk nieuwe incidenten kunnen gaan plegen. Daarvoor wordt informatie van de Politie gebruikt over de hotspots. Het is een verbreding van de aanpak die al jarenlang tot tevredenheid van de ketenpartners wordt toegepast. De heer Res is van mening dat de aanpak niet leidt tot resultaten. Hij vindt dat de kennis die bij de familie van de jongens is ook moet worden meegenomen. Mevrouw Sweet stelt voor in een volgende commissievergadering iets meer te vertellen over het feit dat niet alleen wordt gekozen voor toepassing van het strafrecht maar juist voor de preventieve kant. Het is goed om voor de volgende commissievergadering af te spreken op de aanpak door de ketenunit uitgebreider in te gaan en aan te geven dat er zal worden ingegrepen in zowel de gezinnen als het volgen van de 50 jongeren. Mevrouw Rutgers merkt op dat er naast persoonsgericht werken gezins- en groepsaanpak interventiemethodes zijn die daarvoor zullen worden ingezet. Mevrouw Dalgliesh/PvdA is blij dat er meer tips binnenkomen. Ook de PvdA heeft de bewoners opgeroepen om te melden wanneer mensen bezig zijn met criminele activiteiten. Verder is zij het er niet mee eens dat Amerikaanse ex-gangsters in Zuidoost de boel op orde komen brengen. De PvdA wil met het pakket aan maatregelen dat is neergelegd en de steun van de bevolking en jongeren de problemen in Zuidoost oplossen. Tenslotte is zij benieuwd of het mogelijk is dat er een dag of week komt waarop mensen hun wapens kunnen inleveren. De heer Cohen, burgerparticipatie is in dit geval heel belangrijk. Hoe meer er vanuit de bewoners wordt bijgedragen aan het verbeteren van de situatie hoe krachtiger het is. Naast het werk van de Politie en de buurtveiligheidsteams is de hulp van bewoners essentieel. Bij de inzet van Amerikaanse ex-gangsters is het de vraag in hoeverre zij de situatie hier kennen. Aan de andere kanten kunnen deze mensen door schade en schande wijs geworden vertellen wat een ellende het criminele circuit is. Niettemin zal van het samendoen van bewoners, jongeren, stadsdeel, Politie en Justitie tot een krachtiger effect hebben. Tenslotte geeft hij aan dat in het verleden geen successen zijn geboekt met het inleveren van wapens gedurende een week. Een van de gevolgen daarvan is dat is overgestapt op preventief fouilleren. Als u zegt wij moeten dat nog een keer proberen juist ook om de burgerparticipatie aan te wakkeren dan zou ik er niet op tegen zijn om dat nog eens een keer te proberen. De heer Meyer/VVD vraagt zich af binnen welke termijnen zaken in werking kunnen treden. Ook is hij benieuwd hoe lang het duurt voordat er enig positief effect is te verwachten. Mevrouw Rutgers zegt voor deze nieuwe aanpak strakke termijnen te stellen. Binnen twee weken is de lijst compleet. Daarna zal de eerste casus worden besproken en is het een kwestie van weken voordat de eerste personen met interventieplannen op tafel liggen. Pagina 4 van 12

5 De heer Kruik/CU is benieuwd welke relatie de 50 jongeren met de zware criminaliteit hebben. Daarbij is hij van mening dat het efficiënter is om de zware criminaliteit aan te pakken zodat de jongeren kunnen worden gespaard. De heer Cohen zegt dat voor zover bekend is de zware criminaliteit los staat van de groep jongeren. Het spreekt voor zich dat de zware criminaliteit in de gaten wordt gehouden. Het afgelopen jaar heeft de aanpak daarvan tot een aantal successen geleid. De heer Smit zegt dat er twee gespecialiseerde rechercheteams zijn die alleen maar in Zuidoost bezig zijn met vormen van georganiseerde criminaliteit. Mevrouw Muller/GL zegt niet enthousiast te zijn over preventief fouilleren. Wel is zij erg geschrokken van de cijfers over de aantallen wapens die worden gevonden. Zij is een warm voorstander van de aanpak door de ketenunit met het opzoeken van doelgroepen en daar de interventies in doen. Verder refereert zij naar een brief van de burgemeester aan de raadscommissie in augustus jl. over een onderzoek naar de oorzaken en factoren die een rol speelden bij een dergelijk geweld. Zij isi benieuwd naar de stand van zaken in het onderzoek. De heer Smit legt uit dat met name onder jeugd en geweld recent onderzoek is afgerond. Opvallend is dat Zuidoost geen prominente plaats inneemt. Vooral de binnenstad scoort hoger. De cijfers van dit onderzoek zullen aan de commissie ter beschikking worden gesteld. Verder wordt er op dit moment onderzoek gedaan in hoeverre omgevingsfactoren zoals schoolverlaten, eenoudergezinnen, werkloos zijn, redenen zijn om in dit soort crimineel gedrag te vervallen. De gegevens van het onderzoek naar jeugd en geweld worden aan de commissieleden verzonden. De voorzitter bedankt de gasten voor de uitgebreide toelichting en sluit de bijeenkomst. ALGEMEEN A1. Opening en vaststelling agenda De Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. A2. Mededelingen ICT- aanpassingen vergunningen Mevrouw Sweet deelt dat de WABO een wettelijke maatregel is waarbij de verschillende omgevingsvergunningen aan elkaar worden gekoppeld zodat via een loket alle vergunningen zijn aan te vragen. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de ICT-applicaties voor vergunningen. Zij stelt voor om in december/januari de commissie daarover uitgebreider te informeren. A3. Vragen halfuur commissieleden Geen vragen. A4a. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 12 maart 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4b. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 11 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4c. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 18 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4d. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 25 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4e. Actielijst Openstaande acties VEILIGHEID Cie Veiligheidsbeleid Pagina 5 van 12

6 Toegezegd stedelijke rapportage over re-integratie ex-gedetineerde vrouwen naar de commissie te sturen Cie Wordt commissie in december Cie Cie Motie nr. 24, integraal veiligheidsbeleid De PvdA wenst n.a.v. de uitvoering van deze motie over het Integraal Veiligheidsbeleid Zuidoost, nog een keer bij elkaar te komen met de leden van de raadswerkgroep. Gebruikersruimten Dolingadreef Op verzoek van de GroenLinks fractie wordt stand van zaken gebruikersruimten Dolingadreef aan de actielijst toegevoegd; Portefeuillehouder zal deze stand van zaken verzorgen na het zomerreces. 1 december a.s. wordt de ruimte definitief ontmanteld. Deel verslaafden wordt ondergebracht aan de Elsrijkdreef, een deel aan de Flierbosdreef en delen richting andere delen van de stad. BESTUURSZAKEN Cie Nieuw bestuurlijk stelsel De PvdA vraagt blijvende aandacht op de agenda van de commissie M&V aangaande het nieuw bestuurlijk stelsel. Het besluit van de Gemeenteraad om de veranderingen van het stelsel door te voeren heeft wel degelijk organisatorische gevolgen voor Zuidoost. Zo ook voor de raad, en commissies. Er volgt maandelijkse update van de stand van zaken bij de mededelingen door de portefeuillehouder. Voorgesteld wordt in het vierhoeksoverleg met de griffier en voorzitter raad daarvoor een format te bedenken Cie Motie nr. 4 Microplasmaonderzoek Bijlmerramp Op verzoek van OZO is door de portefeuillehouder toegezegd om een rappel te sturen naar het Ministerie. Op de in het motieoverzicht genoemde brief die door het DB is verstuurd over de publicaties van het microplasmaonderzoek i.k.v. het medisch onderzoek Bijlmerramp is nooit een antwoord gekomen. Zodra het antwoord binnen is zal de commissie worden geïnformeerd. Toegezegd is telefonisch aan te dringen op het antwoord. Heeft dat geen succes dan zal mogelijk een raadsbrede motie helpen. COMMUNICATIE Cie Motie nr. 102 Kwartaalrapportage Communicatie De PvdA mist de door het DB toegezegde kwartaalrapportage door de afdeling communicatie. Portefeuillehouder heeft toegezegd de rapportage op zeer korte termijn aan de raad te sturen. Rapportage kwartaal I is ontvangen. Rapportage kwartaal II wordt in oktober verwacht. De overige actielijst blijft ongewijzigd. A5, Raadsadressen Geen. B. BESPREEKPUNTEN Veiligheid V1. Zinvolle dagbesteding verslaafden Zuidoost Mevrouw Osei/PvdA concludeert dat het beleid dat gevoerd is de afgelopen tijd een succes is geweest. Zuidoost is koploper wat betreft het beleid. Desondanks zijn er toch een aantal vragen voor de portefeuillehouder. De landelijke trend geeft aan dat het aantal verslaafden afneemt, is deze trend ook in Zuidoost zichtbaar? Kan er een indicatie gegeven worden of het beleid in de toekomst zo succesvol blijft? Pagina 6 van 12

7 Is de 70% volgens het convenant gehaald? Bent u bekend met het aantal van 307 verslaafden die geen dagbesteding hebben. Hoe zit het met de UWV/DWI doelgroep? Waarom wordt er nu pas overleg gepleegd met DWI en UWV en wat is de stand van zaken van dit overleg? Hoe kan het dat de zelforganisaties deze doelgroep niet genoeg helpen? Is daar een indicatie van te geven? Er wordt een bepaald bedrag niet besteed, kunt u aangeven waarom dit niet besteed wordt? De heer Res/CDA vindt dat het stadsdeel het heel goed doet. Hij waarschuwt voor versnippering. Het is een specifiek probleem, er moeten niet te veel organisaties mee bezig zijn. De heer Meyer/VVD sluit zich aan bij de tevredenheid over het beleid. De VVD is benieuwd wanneer er een kentering komt en de cliënten voor dit traject gaan afnemen. Dan gaat het de goede kant op. Zorg gaat uit naar de financiering waar nog geen duidelijkheid over bestaat. Wat is het percentage cliënten die vanuit het UWV in dit traject zitten? De heer Hartog/SP vraagt of er zorgen zijn over de cliënten die hoogdrempelige activiteiten verrichten? Blijft de ambitie van 70% staan voor 2010 en is het mogelijk dat DWI zich daarbij aansluit? En waarom hebben zij geen ambitie gesteld? De heer Viel/GL vraagt wanneer er goede communicatie komt naar de bewoners toe. Dit is essentieel voor het veiligheidsgevoel van de bewoners. De heer Kruik/CU vraagt waarom de drugsdealers wanneer zij gepakt worden niet een deel van de kosten voor verslaving betalen. Dagbesteding dient zoveel mogelijk hoogdrempelig gemaakt te worden. Dagopvang is te vrijblijvend, waardoor een aantal projecten niet werkt. De heer Mos/OZO geeft aan dat er 1000 problematisch verslaafden zijn en 307 verslaafden zonder dagopvang zitten. Volgens de heer Mos is de 70% hierdoor gehaald, of liggen de zaken toch anders? Kan er geconcludeerd worden dat laagdrempelige activiteiten niet structureel zijn? In het verleden was er bij Streetcorner work meer aanbod aan verslaafden dan werk, is de situatie nog steeds zo? Mevrouw Sweet is het ermee eens dat Zuidoost de goede kant opgaat. Er zitten inmiddels een groot aantal verslaafden in trajecten, dit geeft een heel ander straatbeeld. De landelijke trend geeft een stabiele situatie weer. In dit stadsdeel is er voor gekozen om de voorzieningen hier te treffen. Met name als het gaat om begeleid wonen, maar ook om H.V.O. en Domus. Deze groep zal zich niet uitbreiden, maar ook niet snel afnemen. Het is een geruststellende gedachte dat op dit moment 58% van de verslaafden kiest voor werk, dit is in het verleden anders geweest. De leeftijdsgroep (50- jarigen) die het betreft kan niet veel aan, mensen zijn ook ziek geworden. Hoogdrempeligheid is hierdoor voor veel verslaafden niet haalbaar. Denk hierbij aan het maken van afspraken, minimaal 4 dagen werken etc. Volgens wet- en regelgeving mag een verslaafde vanuit een werkloze situatie niet in het UWV traject terecht komen. Veel verslaafden zijn ook afgekeurd. Voor het stadsdeel gaat het vooral om de signalerende functie. Het stadsdeel heeft te maken met een onderbesteding. In overleg is het uitdelen van eten op straat gestopt, daar dit te veel onrust veroorzaakte. Er moeten niet te veel zelforganisaties met dit onderwerp bezig zijn. Wel is het goed, als lokale organisaties een beroep doen op overheidsgeld, hier zorgvuldig mee om te gaan. Over een aantal maanden wordt een conferentie gehouden waar de resultaten van het drugsbeleid zichtbaar worden gemaakt. Er moet nog veel gedaan worden aan de dealeraanpak. Dit blijft een hardnekkig probleem. Hier wordt kritisch naar gekeken, ook met externe experts. In samenwerking met de wethouder van de Centrale Stad zal wat betreft de Dollingadreef een brief verstuurd worden naar bewoners wat de gemaakte afspraken zijn. Belangrijk is de verontrusting die uitgesproken is over de middelen. Op dit moment kan het stadsdeel gebruik maken van de GSB middelen. Dit zal in 2010 ook nog het geval zijn. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld. Een samenhangend drugsbeleid hangt niet alleen samen met repressie, maar ook met een welbestede dagopvang aanbieden aan verslaafden. Mevrouw Osei/PvdA heeft nog geen antwoord gekregen of het gevoerde beleid voortgezet kan worden. Het aantal verslaafden neemt niet toe is de verwachting. In 2005 waren 600 verslaafden en nu Hoe wordt deze toename verklaard? Pagina 7 van 12

8 Mw Sweet geeft aan dat er in 2005/2006 criteria zijn vastgesteld welke verslaafden tot Zuidoost behoren en welke tot de stad. Hierdoor is er een betere telling ontstaan. Mensen moesten aantoonbaar in dit stadsdeel wonen. Het getal van 1000 geeft een juiste weergave. Door middel van een conferentie zal er kritisch bekeken worden wat er wel en niet gelukt is en waarop volume ingezet moet worden. Het lijkt verstandig nu te richten op de harde dealeraanpak. Wanneer de GSB middelen zijn opgedroogd, zal er gezocht worden naar andere middelen want dit beleid dient voortgezet te worden. De conferentie zal 4 februari 2010 plaatsvinden, de betreffende brochure zal tijdig uitgedeeld worden aan de commissieleden. De heer Meyer/VVD vraagt hoe groot de groep is die te maken heeft met het gat dat ontstaat bij de UWV cliënten. Mw Sweet antwoordt dat de GG&GD dit aan het uitzoeken is. Deze vraag zal later beantwoord worden. De ambitie van 70% moet voor volgend jaar haalbaar zijn. De heer Mos/OZO geeft aan dat de Telegraaf heeft bericht dat 70% niet haalbaar is. En vraagt hoe de werkgelegenheid bij Streetcorner work nu is. Mw Sweet deelt mee dat de Telegraaf op basis van dit stuk deze conclusie heeft getrokken, maar vindt dat een stadsdeel ambitieus moet zijn. In die ambitie wordt er gestreefd naar 10% meer om op 70% uit te komen. Met betrekking tot het laagdrempelige werk, wordt dit bestempeld als eentonig. Tevens is het moeilijk om verslaafden aan het werk te krijgen. Bestuurszaken B1. Wet dwangsom en beroep tegen niet tijdig beslissen (wet Dwangsom) De heer Doest/PvdA kent de voorraad op dit moment niet en ook de termijn van de bezwaren niet. Alles hangt af van de logistieke verwerking. De griffier zou mandaat moeten krijgen voor het behandelen van de bezwaarschriften die geadresseerd zijn aan de raad. In dat geval zou de dwangsom ook ten laste moeten komen van het raadsbudget. De heer Meyer/VVD geeft aan dat met de inwerkingtreding van de wet Dwangsom de organisatie scherp gehouden wordt en zaken snel moet afhandelen. De VVD heeft 1 principieel bezwaar. In besluit III wordt voorgesteld om de bevoegdheid als stadsdeelraad te mandateren aan diverse sectorhoofden. Welke controle mogelijkheid heeft de stadsdeelraad dan nog en op welke manier kan er dan bijgestuurd worden. In deze constructie is het gevaar dat het onzichtbaar blijft binnen de ambtelijke organisatie. Het zal niet om veel gevallen gaan, maar het gaat om het principe. De heer Mos/OZO vraagt de heer Meyer of hij bezorgd is vanwege formele aspecten of vanwege inhoudelijke aspecten. De heer Meyer/VVD antwoordt dat het gaat om de formele aspecten. Er is een bevoegdheid. De heer Leicher/CDA is blij met het voorstel. De fractie zou dit graag uitgebreid willen zien zodat naast bezwaarschriften ook klachten van burgers hier onder vallen. Wordt er ook een log bijgehouden waar brieven naar toe gestuurd worden? Mevrouw Muller/GL vraagt of er richtlijnen komen voor de ingebrekestelling. De heer Burgers/PvdA stelt voor de mandatering bij de griffier neer te leggen. De heer Hartog/SP heeft dezelfde vraag als de VVD-fractie. Als sectorhoofden die besluiten kunnen nemen, wil de commissie daar toch periodiek over gerapporteerd worden. De heer Van de Wiel/OZO geeft aan dat alles valt en staat bij de interne logistiek. De fractie is niet voor mandatering. De raad wordt verantwoordelijk gehouden als het fout gaat. Het is een goed voorstel van de heer Burgers om het bij de griffier neer te leggen. Pagina 8 van 12

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 24 juni 2008 (vastgesteld in de vergadering d.d. 30 september 2008) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie