Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen & Veilighied, gehouden op 15 oktober 2009"

Transcriptie

1 Aanwezig : Voorzitter : mw. M. Tiggelaven Commissiegriffier : mw. A. Jhinkoe-Rai Portefeuillehouder(s) : mw. E.M. Sweet Commissieleden : mw. A. Arnhem, PvdA; H. Boldewijn, PvdA; L. Burgers, PvdA; mw. M.A. Dalgliesh, PvdA; E. Doest, PvdA; mw. A.A. Osei, PvdA; E. Meyer, VVD; S.B. Darsan, VVD; mw. A. Saranjam, SP; E. Hartog, SP; W. Mos, OZO; M. van de Wiel, OZO; H. Res, CDA; C.A.F. Leicher, CDA;H.Viel, GL; mw. E. Muller, GL; A.J.B. Kruik, CU; Ambtenaren : mw. O. Kuijper, MO; mw. A. Kalma, Publiekszaken Afwezig m.b. : Afwezig z.b. : E. Owusu-Sekyere, LOS; R.K.R. Stena, Groep Stena; mw. B.E. Koenen-Wilson PvdA; mw. Schaaf, Groep Schaaf; Verslag : mw. C.L. Hordijk/mw J. van t Ende EXTRA BIJEENKOMST over de schietincidenten in Zuidoost in aanwezigheid van: J. Cohen, Burgemeester Amsterdam, F. Ossel, Wethouder, F. van Stralen, plv. Hoofdofficier van Justitie, mw. Rutgers, Officier van Justitie A. Smit, Commissaris van Politie. De vragen (zie bijlage 1) die door raadsleden zijn gesteld worden als volgt beantwoord. J. Cohen, Burgemeester, de geschoktheid is ook nadrukkelijk in de gemeenteraad en de driehoek aan de orde gekomen. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen waarover ook de gemeenteraad is geïnformeerd. Het is ook goed daaraan toe te voegen dat niet alleen aan de repressieve kant wordt gewerkt maar ook aan de preventieve kant. Het gaat niet alleen om het opsporen van daders. Ook wordt geprobeerd de betrokkenen die blijkbaar in een levensstijl terecht zijn gekomen die hen tot dit soort daden aanzet op een ander spoor te brengen. In dit verband is in het College en in nauwe samenwerking met het stadsdeelbestuur besloten te kijken in hoeverre vanuit de portefeuilles van de wethouders Ossel en Asscher faciliterend ten opzichte van het stadsdeel kan worden bijgedragen. Voor wat betreft de schietincidenten gaat het in veel gevallen om kwesties waarin dader en slachtoffer elkaar kennen en om die reden ook niet willen getuigen. Dit is vanzelfsprekend een vervelende zaak en als daarbij de hulp van vrienden en bekenden behulpzaam kan zijn zal dat in ieder geval goed zijn. Een van de lastige dingen is dat de incidenten niet met elkaar samenhangen. Schietincidenten komen voort uit uit de hand gelopen ruzies waarbij slachtoffer en dader elkaar kennen. Wat de achtergrond van de ruzies ook mag zijn (drugsgerelateerde of anderszins) het is onacceptabel dat mensen ruzies met wapens kunnen beslechten. In veel gevallen gaat het om mensen die vaker in aanraking met de politie zijn gekomen. Het is moeilijk te zeggen of er samenhang is met jeugdcultuur. Wel zijn in Zuidoost een aantal jaren overlastgebieden ingesteld die het mogelijk maken om preventief te fouilleren omdat daar onevenredig veel wapens zijn. Het feit dat in de zomer rond Holendrecht een nieuw overlastgebied in werking is gesteld duidt op de aanwezigheid van wapens. Het gemak waarmee die wapens worden gehanteerd is schokkend en de aanleiding geweest tot het nemen van maatregelen om daar paal en perk aan te stellen. De uitbarsting van schietgeweld was niet te voorzien. Als dat wel zo was dan was geprobeerd tegen de uitbarsting op te treden. Over vuurwapenbezit of illegale wapenhandel zijn geen harde cijfers te geven. Wel zijn sinds kort de resultaten van een stadsbreed onderzoek naar jeugd en geweld bekend. Daarbij gaat het om jeugdgeweld, soort geweld en gebruik van wapens. Daaruit komt een beeld naar voren dat er sprake is van verjonging, verruwing en dat er wapens in het spel zijn. Dit is een zorgelijke ontwikkeling waarbij alles in het werk moet worden gesteld om het wapenbezit en gebruik daarvan terug te dringen. Deze gegevens wijzen er ook op dat wapenbezit en het gebruik daarvan zich niet beperkt tot Zuidoost. Pagina 1 van 12

2 Het gaat er om dat wij actie moeten ondernemen. Preventief fouilleren is het enige instrument dat specifiek voor het terugdringen van wapenbezit is ontwikkeld. Overigens is vandaag het gebied opnieuw aangepast waardoor de Politie onder andere in het Arenagebied kan fouilleren. Bovendien is besloten om naast vaker preventief ook gerichter te fouilleren in tijd en locatie. Daarmee is het ook mogelijk s avonds of s nachts te fouilleren of hotspots in de openbare ruimte zoals cafés, jeugdhonken, rond het ROC. Als in de verste verte de gedachte is dat er iets kan gebeuren dan wordt er opgetreden door de Politie. De Politie in Zuidoost is zoveel mogelijk op sterkte. Door de toename van het aantal agenten dat nu in opleiding is zal de sterkte ook in Zuidoost toenemen. Daarnaast zijn de afgelopen tijd extra agenten ingezet voor het dagelijks werk maar ook voor de recherche. Bovendien is besloten een aantal buurtveiligheidsteams in te zetten. Als het gaat om werving en selectie is er veel aan gelegen om er voor te zorgen dat het hele politiekorps een afspiegeling is van de samenleving en neemt Zuidoost niet een aparte positie in. De communicatie tussen driehoek en stadsdeelvoorzitter is goed geregeld. Voor de laatste vergadering van de driehoek is de stadsdeelvoorzitter uitgenodigd. Er is in uitstekende samenspraak besloten wat te gaan doen. Tenslotte zegt de burgemeester bereid te zijn over een aantal maanden verslag te komen doen van de ontwikkelingen en vorderingen van ingezette maatregelen. Een en ander hangt af van de voortgang in de ontwikkeling. Er is een pakket aan maatregelen ingezet die op termijn tot verbeteringen moeten leiden. Overigens waarschuwt hij er voor dat dat niet betekent dat de schietincidenten daarmee tot het verleden behoren. De heer Van Stralen, plv. hoofdofficier van Justitie, maakt van de zijde van het OM duidelijk dat het geweld en het wapenbezit buitengewoon serieus wordt genomen. Het leidt tot ernstige incidenten hetgeen betekent dat er extra inspanning moet worden geleverd. Ook mag het duidelijk zijn dat de inspanning niet alleen gericht kan zijn op repressie. Om succes te boeken zal samenwerking met elkaar en anderen nodig zijn. Daarvoor geeft hij het woord aan de officier van justitie mevrouw Rutgers die ervaring heeft opgedaan met een geïntegreerde aanpak in stadsdeel Centrum. Ook zal zij binnenkort verantwoordelijk zijn voor de ketenunit, de veiligheidshuizen in de stad en ook in Zuidoost. Mevrouw Rutgers, officier van justitie, repressieve maatregelen zoals het preventief fouilleren het houden van snelrechtzittingen, snelstraffen ten uitvoer brengen zijn niet afdoende om hier een goede aanpak op los te laten. Er is dan ook besloten maatregelen aan de voorkant te organiseren. Daarnaast willen ketenpartners en subdriehoek het gezag en gezicht op straat terug hebben. Om dat te bereiken is afgesproken dat de Politie een lijst gaat opstellen van de potentiële doelgroep. Daarbij gaat het om degenen die met name op de hotspots het meest overlast veroorzaken en het meest bij de Politie in beeld zijn. De lijst wordt door de Politie aan de ketenunit geleverd. De ketenunit is de plek waar de ketenpartners met elkaar samenwerken aan het vergroten en borgen van veiligheid. Op de ketenunit zal de informatie over de potentiële doelgroep met alle partners worden gedeeld. Partners in de ketenunit zijn Politie, OM, reclassering als het gaat om jeugdgroepen, raad voor de kinderbescherming, de jeugdreclassering maar ook gemeentelijke instellingen zoals zorgcoördinator (leerplichtinformatie), DWI en andere gemeentelijke instanties. Verder zal de ketenunit worden uitgebreid met b.v. woningcorporaties en sociale recherche om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de personen in de potentiële doelgroep en of deze verantwoordelijk zijn of kunnen worden voor incidenten in Zuidoost. Wanneer dat beeld duidelijk is is het mogelijk een aanpak met maatregelen en interventies te bedenken waar de doelgroep last van moet krijgen. Bijvoorbeeld jongeren die naar school moeten in de gaten houden dat zij ook naar school gaan. Jongeren met een uitkering worden gecheckt of die uitkering terecht is. Op veel manieren zal worden gekeken wat er met deze groep aan de hand is en hoe de groep in beeld kan worden gebracht en welke maatregelen nodig zijn om nieuwe incidenten te voorkomen. Het bestaande doelgroepenoverleg in de ketenunit zal niet de basis zijn voor de nieuw te inventariseren doelgroep. De overlastervaringen van Politie en mensen op straat en het delen van informatie zullen de basis vormen voor een integrale aanpak die er voor zal zorgen dat deze groep binnen de goede kaders blijft. De heer Smit, commissaris van politie, de feiten zijn 22 schietincidenten waarvan er inmiddels 14 zijn opgelost. Daarvan zitten de daders in de cel. Acht schietincidenten zijn nog niet opgelost waarvan er vier nooit worden opgelost. Er zijn wel meldingen binnengekomen van schieten en er zijn ook patronen gevonden maar geen dader, geen slachtoffer en geen sporen op de patronen. Verder zouden 4 incidenten wel oplosbaar zijn maar blijft het slachtoffer categorisch weigeren om mee te werken en doet ook geen aangifte. Pagina 2 van 12

3 Twee schietpartijen liggen in de relationele sfeer waarbij het bijzonder is dat het slachtoffer van het eerste schietincident de dader van die schietpartij heeft neergeschoten. De incidenten hebben naast relaties veelal te maken met ripdeals, ruzies om drugs, beledigingen. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de suggestie dat er twee bendes tegenover elkaar staan naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Het zijn vrijwel jongelui en mannen met een gemiddelde leeftijd onder de 30 jaar. De categorie die er het meest uitspringt, is tussen de 18 en 25 jaar. De slachtoffers en daders zijn vrijwel allemaal bekend bij de Politie. Een uitzondering is het trieste geval waarbij een 15 jarige jongen, die er niets mee te maken had, in de Wethouderbuurt om het leven is gekomen. Over een periode van 8 jaar vinden er jaarlijks gemiddeld 20 tot 25 schietincidenten plaats in Zuidoost. De afgelopen weken is er sprake van een wat verhoogde activiteit waarbij wapens zijn gevonden. Het resultaat van onderzoeken en preventief fouilleren is een in beslagname van drie machinepistolen en negen handvuurwapens. Tenslotte merkt hij op dat er sprake is van een toenemende bereidheid onder de bevolking om inlichtingen te verstrekken over de aanwezigheid van wapens. Extra en onbeantwoorde vragen raadscommissie De heer Mos/OZO de vraag over het sluiten van woningen is nog niet beantwoord. Verder is hij benieuwd naar de omvang van de potentiële doelgroep. De heer Smit het sluiten van woningen is een bevoegdheid van de burgemeester en kan niet op grond van vuurwapenbezit. Dit kan alleen op grond van het z.g. art. 13c wanneer er een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen wordt aangetroffen. De omvang van de groep wordt geschat op 70 tot 85 personen. De heer Cohen, mocht er reden zijn woningen te sluiten dan zullen wij dat niet nalaten. Overigens wordt voorafgaand aan het sluiten van woningen een procedure gevolgd van observeren, op het juiste moment ingrijpen en kunnen bewijzen dat er iets aan de hand is. Vervolgens wordt een voordracht aan de burgemeester voorgelegd om de woning te sluiten. Mevrouw Saranjam/SP vindt dat preventief fouilleren weinig effect heeft en de aanwezigheid van camera s het probleem verplaatst. Surveilleren heeft meer effect dan fouilleren. Geweld is een gevolg van een oorzaak. Het is belangrijk om naast repressie en opsporingswerk ook de sociaal maatschappelijke problemen aan te pakken. De fractie vindt bezuinigen op jeugdorganisaties dan ook een slechte zaak.. Verder is de fractie benieuwd naar de reden dat het besluit tot uitbreiding van overlastgebieden niet n overleg met de raad is gebeurd. Tenslotte verzoekt zij bij een volgende fouilleeractie aanwezig te mogen zijn om te zien hoe de Politie te werk gaat. Dit in verband met klachten die zij heeft ontvangen dat de Politie tijdens het fouilleren niet volgens spelregels zou handelen. De heer Cohen geeft aan dat de spelregels bij fouilleren volstrekt helder en duidelijk zijn. Klachten kunnen worden ingediend bij de commissie voor de politieklachten. Het afgelopen jaar zijn met alle kwesties van preventief fouilleren twee klachten binnengekomen. Tijdens een bewonersbijeenkomst heeft de burgemeester al aangegeven dat bewoners van harte welkom zijn bij het preventief fouilleren waar zij met eigen ogen kunnen zien dat er bij elke actie van preventief fouilleren wapens worden gevonden. Daarmee is de aanname dat preventief fouilleren geen effect heeft onjuist. Bovendien wijzen alle gegevens uit dat op die plaatsen waar preventief gefouilleerd wordt het wapenbezit terugloopt. Wat dat betreft zijn er krachtige argumenten om daarmee door te gaan. Daarnaast is het belangrijk om zowel preventief fouilleren als surveilleren in te zetten. Er is nog nooit een maatregel geweest die panacee is voor alles. Het gaat juist om de inzet van verschillende maatregelen waaronder ook het nemen van sociaal maatschappelijke maatregelen. Zelfs door de officier van justitie wordt naar dergelijke maatregelen gekeken. Alle verbeteringen laten ook een verplaatsing zien naar andere gebieden. Het z.g. waterbedeffect leidt er toe dat het op die plaatsen waar het heen gaat in verdunde vorm voorkomt. Het is niet duidelijk of dat ook voor Zuidoost geldt. In ieder geval moet er in Holendrecht West het nodige gebeuren en daar wordt hard aan gewerkt. Tenslotte geeft hij aan dat het instellen van veiligheidsrisicogebieden de bevoegdheid van de burgemeester is. In de huidige situatie is het buitengewoon verstandig om snel en alert te reageren en als het nodig is die gebieden anders in te richten. Pagina 3 van 12

4 De heer Burgers/PvdA vraagt zich af wat er in preventieve zijn kan worden gedaan aan het wapenbezit. Ook is hij benieuwd naar de verhouding wapenbezit en wapenhandel mogelijk afkomstig uit België. De heer Smit legt uit dat gemiddeld een tot twee keer per jaar op alle scholen in overleg met de schooldirecteuren, de kasten op wapens worden geïnspecteerd. Er worden onverwachte controles gehouden in gebieden waarvan wordt vermoed dat er mogelijk vuurwapens zijn. In het district wordt op alles wat binnenkomt van de z.g. criminele inlichtingeneenheid binnen 8 uur gereageerd. De wapenhandel uit België is marginaal omdat ook daar de wapenhandel redelijk aan banden wordt gelegd. Het vermoeden is dat veel wapens afkomstig zijn uit het voormalig Joegoslavië. Niet alleen in Amsterdam maar ook in het zuidelijk deel van Nederland is sprake van een behoorlijk wapenbezit. Het is buitengewoon complex om de wapenhandelaar te pakken omdat de levering net als bij heroïne niet man op man gebeurt. De koper blijft ver weg van de koper. De heer Res/CDA merkt op enorm te zijn geschrokken over het antwoord van Justitie dat de ketenunit in 2009 verder wordt opgebouwd terwijl daarover in 2005 al afspraken in de stadsdeelraad waren gemaakt. Juist ook omdat daar een deel van de oplossing ligt. Verder vraagt hij of voor de aanpak van de psychotische harde kern (1:4) een nadere oplossing is. Mevrouw Rutgers legt uit dat de ketenunit al jarenlang doelgroepenoverleggen heeft zoals 18- en 18+ veelpleegoverleggen om casuïstiek en personen te bespreken. Naast de mensen die bekend zijn wordt nu geprobeerd een beeld te krijgen van potentiële daders en jongeren die mogelijk nieuwe incidenten kunnen gaan plegen. Daarvoor wordt informatie van de Politie gebruikt over de hotspots. Het is een verbreding van de aanpak die al jarenlang tot tevredenheid van de ketenpartners wordt toegepast. De heer Res is van mening dat de aanpak niet leidt tot resultaten. Hij vindt dat de kennis die bij de familie van de jongens is ook moet worden meegenomen. Mevrouw Sweet stelt voor in een volgende commissievergadering iets meer te vertellen over het feit dat niet alleen wordt gekozen voor toepassing van het strafrecht maar juist voor de preventieve kant. Het is goed om voor de volgende commissievergadering af te spreken op de aanpak door de ketenunit uitgebreider in te gaan en aan te geven dat er zal worden ingegrepen in zowel de gezinnen als het volgen van de 50 jongeren. Mevrouw Rutgers merkt op dat er naast persoonsgericht werken gezins- en groepsaanpak interventiemethodes zijn die daarvoor zullen worden ingezet. Mevrouw Dalgliesh/PvdA is blij dat er meer tips binnenkomen. Ook de PvdA heeft de bewoners opgeroepen om te melden wanneer mensen bezig zijn met criminele activiteiten. Verder is zij het er niet mee eens dat Amerikaanse ex-gangsters in Zuidoost de boel op orde komen brengen. De PvdA wil met het pakket aan maatregelen dat is neergelegd en de steun van de bevolking en jongeren de problemen in Zuidoost oplossen. Tenslotte is zij benieuwd of het mogelijk is dat er een dag of week komt waarop mensen hun wapens kunnen inleveren. De heer Cohen, burgerparticipatie is in dit geval heel belangrijk. Hoe meer er vanuit de bewoners wordt bijgedragen aan het verbeteren van de situatie hoe krachtiger het is. Naast het werk van de Politie en de buurtveiligheidsteams is de hulp van bewoners essentieel. Bij de inzet van Amerikaanse ex-gangsters is het de vraag in hoeverre zij de situatie hier kennen. Aan de andere kanten kunnen deze mensen door schade en schande wijs geworden vertellen wat een ellende het criminele circuit is. Niettemin zal van het samendoen van bewoners, jongeren, stadsdeel, Politie en Justitie tot een krachtiger effect hebben. Tenslotte geeft hij aan dat in het verleden geen successen zijn geboekt met het inleveren van wapens gedurende een week. Een van de gevolgen daarvan is dat is overgestapt op preventief fouilleren. Als u zegt wij moeten dat nog een keer proberen juist ook om de burgerparticipatie aan te wakkeren dan zou ik er niet op tegen zijn om dat nog eens een keer te proberen. De heer Meyer/VVD vraagt zich af binnen welke termijnen zaken in werking kunnen treden. Ook is hij benieuwd hoe lang het duurt voordat er enig positief effect is te verwachten. Mevrouw Rutgers zegt voor deze nieuwe aanpak strakke termijnen te stellen. Binnen twee weken is de lijst compleet. Daarna zal de eerste casus worden besproken en is het een kwestie van weken voordat de eerste personen met interventieplannen op tafel liggen. Pagina 4 van 12

5 De heer Kruik/CU is benieuwd welke relatie de 50 jongeren met de zware criminaliteit hebben. Daarbij is hij van mening dat het efficiënter is om de zware criminaliteit aan te pakken zodat de jongeren kunnen worden gespaard. De heer Cohen zegt dat voor zover bekend is de zware criminaliteit los staat van de groep jongeren. Het spreekt voor zich dat de zware criminaliteit in de gaten wordt gehouden. Het afgelopen jaar heeft de aanpak daarvan tot een aantal successen geleid. De heer Smit zegt dat er twee gespecialiseerde rechercheteams zijn die alleen maar in Zuidoost bezig zijn met vormen van georganiseerde criminaliteit. Mevrouw Muller/GL zegt niet enthousiast te zijn over preventief fouilleren. Wel is zij erg geschrokken van de cijfers over de aantallen wapens die worden gevonden. Zij is een warm voorstander van de aanpak door de ketenunit met het opzoeken van doelgroepen en daar de interventies in doen. Verder refereert zij naar een brief van de burgemeester aan de raadscommissie in augustus jl. over een onderzoek naar de oorzaken en factoren die een rol speelden bij een dergelijk geweld. Zij isi benieuwd naar de stand van zaken in het onderzoek. De heer Smit legt uit dat met name onder jeugd en geweld recent onderzoek is afgerond. Opvallend is dat Zuidoost geen prominente plaats inneemt. Vooral de binnenstad scoort hoger. De cijfers van dit onderzoek zullen aan de commissie ter beschikking worden gesteld. Verder wordt er op dit moment onderzoek gedaan in hoeverre omgevingsfactoren zoals schoolverlaten, eenoudergezinnen, werkloos zijn, redenen zijn om in dit soort crimineel gedrag te vervallen. De gegevens van het onderzoek naar jeugd en geweld worden aan de commissieleden verzonden. De voorzitter bedankt de gasten voor de uitgebreide toelichting en sluit de bijeenkomst. ALGEMEEN A1. Opening en vaststelling agenda De Voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. A2. Mededelingen ICT- aanpassingen vergunningen Mevrouw Sweet deelt dat de WABO een wettelijke maatregel is waarbij de verschillende omgevingsvergunningen aan elkaar worden gekoppeld zodat via een loket alle vergunningen zijn aan te vragen. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de ICT-applicaties voor vergunningen. Zij stelt voor om in december/januari de commissie daarover uitgebreider te informeren. A3. Vragen halfuur commissieleden Geen vragen. A4a. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 12 maart 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4b. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 11 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4c. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 18 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4d. Conceptverslag van de openbare vergadering van de raadscommissie van 25 juni 2009 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. A4e. Actielijst Openstaande acties VEILIGHEID Cie Veiligheidsbeleid Pagina 5 van 12

6 Toegezegd stedelijke rapportage over re-integratie ex-gedetineerde vrouwen naar de commissie te sturen Cie Wordt commissie in december Cie Cie Motie nr. 24, integraal veiligheidsbeleid De PvdA wenst n.a.v. de uitvoering van deze motie over het Integraal Veiligheidsbeleid Zuidoost, nog een keer bij elkaar te komen met de leden van de raadswerkgroep. Gebruikersruimten Dolingadreef Op verzoek van de GroenLinks fractie wordt stand van zaken gebruikersruimten Dolingadreef aan de actielijst toegevoegd; Portefeuillehouder zal deze stand van zaken verzorgen na het zomerreces. 1 december a.s. wordt de ruimte definitief ontmanteld. Deel verslaafden wordt ondergebracht aan de Elsrijkdreef, een deel aan de Flierbosdreef en delen richting andere delen van de stad. BESTUURSZAKEN Cie Nieuw bestuurlijk stelsel De PvdA vraagt blijvende aandacht op de agenda van de commissie M&V aangaande het nieuw bestuurlijk stelsel. Het besluit van de Gemeenteraad om de veranderingen van het stelsel door te voeren heeft wel degelijk organisatorische gevolgen voor Zuidoost. Zo ook voor de raad, en commissies. Er volgt maandelijkse update van de stand van zaken bij de mededelingen door de portefeuillehouder. Voorgesteld wordt in het vierhoeksoverleg met de griffier en voorzitter raad daarvoor een format te bedenken Cie Motie nr. 4 Microplasmaonderzoek Bijlmerramp Op verzoek van OZO is door de portefeuillehouder toegezegd om een rappel te sturen naar het Ministerie. Op de in het motieoverzicht genoemde brief die door het DB is verstuurd over de publicaties van het microplasmaonderzoek i.k.v. het medisch onderzoek Bijlmerramp is nooit een antwoord gekomen. Zodra het antwoord binnen is zal de commissie worden geïnformeerd. Toegezegd is telefonisch aan te dringen op het antwoord. Heeft dat geen succes dan zal mogelijk een raadsbrede motie helpen. COMMUNICATIE Cie Motie nr. 102 Kwartaalrapportage Communicatie De PvdA mist de door het DB toegezegde kwartaalrapportage door de afdeling communicatie. Portefeuillehouder heeft toegezegd de rapportage op zeer korte termijn aan de raad te sturen. Rapportage kwartaal I is ontvangen. Rapportage kwartaal II wordt in oktober verwacht. De overige actielijst blijft ongewijzigd. A5, Raadsadressen Geen. B. BESPREEKPUNTEN Veiligheid V1. Zinvolle dagbesteding verslaafden Zuidoost Mevrouw Osei/PvdA concludeert dat het beleid dat gevoerd is de afgelopen tijd een succes is geweest. Zuidoost is koploper wat betreft het beleid. Desondanks zijn er toch een aantal vragen voor de portefeuillehouder. De landelijke trend geeft aan dat het aantal verslaafden afneemt, is deze trend ook in Zuidoost zichtbaar? Kan er een indicatie gegeven worden of het beleid in de toekomst zo succesvol blijft? Pagina 6 van 12

7 Is de 70% volgens het convenant gehaald? Bent u bekend met het aantal van 307 verslaafden die geen dagbesteding hebben. Hoe zit het met de UWV/DWI doelgroep? Waarom wordt er nu pas overleg gepleegd met DWI en UWV en wat is de stand van zaken van dit overleg? Hoe kan het dat de zelforganisaties deze doelgroep niet genoeg helpen? Is daar een indicatie van te geven? Er wordt een bepaald bedrag niet besteed, kunt u aangeven waarom dit niet besteed wordt? De heer Res/CDA vindt dat het stadsdeel het heel goed doet. Hij waarschuwt voor versnippering. Het is een specifiek probleem, er moeten niet te veel organisaties mee bezig zijn. De heer Meyer/VVD sluit zich aan bij de tevredenheid over het beleid. De VVD is benieuwd wanneer er een kentering komt en de cliënten voor dit traject gaan afnemen. Dan gaat het de goede kant op. Zorg gaat uit naar de financiering waar nog geen duidelijkheid over bestaat. Wat is het percentage cliënten die vanuit het UWV in dit traject zitten? De heer Hartog/SP vraagt of er zorgen zijn over de cliënten die hoogdrempelige activiteiten verrichten? Blijft de ambitie van 70% staan voor 2010 en is het mogelijk dat DWI zich daarbij aansluit? En waarom hebben zij geen ambitie gesteld? De heer Viel/GL vraagt wanneer er goede communicatie komt naar de bewoners toe. Dit is essentieel voor het veiligheidsgevoel van de bewoners. De heer Kruik/CU vraagt waarom de drugsdealers wanneer zij gepakt worden niet een deel van de kosten voor verslaving betalen. Dagbesteding dient zoveel mogelijk hoogdrempelig gemaakt te worden. Dagopvang is te vrijblijvend, waardoor een aantal projecten niet werkt. De heer Mos/OZO geeft aan dat er 1000 problematisch verslaafden zijn en 307 verslaafden zonder dagopvang zitten. Volgens de heer Mos is de 70% hierdoor gehaald, of liggen de zaken toch anders? Kan er geconcludeerd worden dat laagdrempelige activiteiten niet structureel zijn? In het verleden was er bij Streetcorner work meer aanbod aan verslaafden dan werk, is de situatie nog steeds zo? Mevrouw Sweet is het ermee eens dat Zuidoost de goede kant opgaat. Er zitten inmiddels een groot aantal verslaafden in trajecten, dit geeft een heel ander straatbeeld. De landelijke trend geeft een stabiele situatie weer. In dit stadsdeel is er voor gekozen om de voorzieningen hier te treffen. Met name als het gaat om begeleid wonen, maar ook om H.V.O. en Domus. Deze groep zal zich niet uitbreiden, maar ook niet snel afnemen. Het is een geruststellende gedachte dat op dit moment 58% van de verslaafden kiest voor werk, dit is in het verleden anders geweest. De leeftijdsgroep (50- jarigen) die het betreft kan niet veel aan, mensen zijn ook ziek geworden. Hoogdrempeligheid is hierdoor voor veel verslaafden niet haalbaar. Denk hierbij aan het maken van afspraken, minimaal 4 dagen werken etc. Volgens wet- en regelgeving mag een verslaafde vanuit een werkloze situatie niet in het UWV traject terecht komen. Veel verslaafden zijn ook afgekeurd. Voor het stadsdeel gaat het vooral om de signalerende functie. Het stadsdeel heeft te maken met een onderbesteding. In overleg is het uitdelen van eten op straat gestopt, daar dit te veel onrust veroorzaakte. Er moeten niet te veel zelforganisaties met dit onderwerp bezig zijn. Wel is het goed, als lokale organisaties een beroep doen op overheidsgeld, hier zorgvuldig mee om te gaan. Over een aantal maanden wordt een conferentie gehouden waar de resultaten van het drugsbeleid zichtbaar worden gemaakt. Er moet nog veel gedaan worden aan de dealeraanpak. Dit blijft een hardnekkig probleem. Hier wordt kritisch naar gekeken, ook met externe experts. In samenwerking met de wethouder van de Centrale Stad zal wat betreft de Dollingadreef een brief verstuurd worden naar bewoners wat de gemaakte afspraken zijn. Belangrijk is de verontrusting die uitgesproken is over de middelen. Op dit moment kan het stadsdeel gebruik maken van de GSB middelen. Dit zal in 2010 ook nog het geval zijn. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld. Een samenhangend drugsbeleid hangt niet alleen samen met repressie, maar ook met een welbestede dagopvang aanbieden aan verslaafden. Mevrouw Osei/PvdA heeft nog geen antwoord gekregen of het gevoerde beleid voortgezet kan worden. Het aantal verslaafden neemt niet toe is de verwachting. In 2005 waren 600 verslaafden en nu Hoe wordt deze toename verklaard? Pagina 7 van 12

8 Mw Sweet geeft aan dat er in 2005/2006 criteria zijn vastgesteld welke verslaafden tot Zuidoost behoren en welke tot de stad. Hierdoor is er een betere telling ontstaan. Mensen moesten aantoonbaar in dit stadsdeel wonen. Het getal van 1000 geeft een juiste weergave. Door middel van een conferentie zal er kritisch bekeken worden wat er wel en niet gelukt is en waarop volume ingezet moet worden. Het lijkt verstandig nu te richten op de harde dealeraanpak. Wanneer de GSB middelen zijn opgedroogd, zal er gezocht worden naar andere middelen want dit beleid dient voortgezet te worden. De conferentie zal 4 februari 2010 plaatsvinden, de betreffende brochure zal tijdig uitgedeeld worden aan de commissieleden. De heer Meyer/VVD vraagt hoe groot de groep is die te maken heeft met het gat dat ontstaat bij de UWV cliënten. Mw Sweet antwoordt dat de GG&GD dit aan het uitzoeken is. Deze vraag zal later beantwoord worden. De ambitie van 70% moet voor volgend jaar haalbaar zijn. De heer Mos/OZO geeft aan dat de Telegraaf heeft bericht dat 70% niet haalbaar is. En vraagt hoe de werkgelegenheid bij Streetcorner work nu is. Mw Sweet deelt mee dat de Telegraaf op basis van dit stuk deze conclusie heeft getrokken, maar vindt dat een stadsdeel ambitieus moet zijn. In die ambitie wordt er gestreefd naar 10% meer om op 70% uit te komen. Met betrekking tot het laagdrempelige werk, wordt dit bestempeld als eentonig. Tevens is het moeilijk om verslaafden aan het werk te krijgen. Bestuurszaken B1. Wet dwangsom en beroep tegen niet tijdig beslissen (wet Dwangsom) De heer Doest/PvdA kent de voorraad op dit moment niet en ook de termijn van de bezwaren niet. Alles hangt af van de logistieke verwerking. De griffier zou mandaat moeten krijgen voor het behandelen van de bezwaarschriften die geadresseerd zijn aan de raad. In dat geval zou de dwangsom ook ten laste moeten komen van het raadsbudget. De heer Meyer/VVD geeft aan dat met de inwerkingtreding van de wet Dwangsom de organisatie scherp gehouden wordt en zaken snel moet afhandelen. De VVD heeft 1 principieel bezwaar. In besluit III wordt voorgesteld om de bevoegdheid als stadsdeelraad te mandateren aan diverse sectorhoofden. Welke controle mogelijkheid heeft de stadsdeelraad dan nog en op welke manier kan er dan bijgestuurd worden. In deze constructie is het gevaar dat het onzichtbaar blijft binnen de ambtelijke organisatie. Het zal niet om veel gevallen gaan, maar het gaat om het principe. De heer Mos/OZO vraagt de heer Meyer of hij bezorgd is vanwege formele aspecten of vanwege inhoudelijke aspecten. De heer Meyer/VVD antwoordt dat het gaat om de formele aspecten. Er is een bevoegdheid. De heer Leicher/CDA is blij met het voorstel. De fractie zou dit graag uitgebreid willen zien zodat naast bezwaarschriften ook klachten van burgers hier onder vallen. Wordt er ook een log bijgehouden waar brieven naar toe gestuurd worden? Mevrouw Muller/GL vraagt of er richtlijnen komen voor de ingebrekestelling. De heer Burgers/PvdA stelt voor de mandatering bij de griffier neer te leggen. De heer Hartog/SP heeft dezelfde vraag als de VVD-fractie. Als sectorhoofden die besluiten kunnen nemen, wil de commissie daar toch periodiek over gerapporteerd worden. De heer Van de Wiel/OZO geeft aan dat alles valt en staat bij de interne logistiek. De fractie is niet voor mandatering. De raad wordt verantwoordelijk gehouden als het fout gaat. Het is een goed voorstel van de heer Burgers om het bij de griffier neer te leggen. Pagina 8 van 12

9 Mw Sweet verwacht dan een motie. Het is aan de raad om voor aanscherping te kiezen wat betreft deze kwestie. Dit is inderdaad een gemeente brede ambitie, waarbij gemeente Amsterdam in gezamenlijkheid een aantal afspraken heeft gemaakt. Op het gedeelte van stadsdeel kan geamendeerd worden. De interne logistieke organisatie is op orde. De heer Burgers/PvdA geeft aan dat het voor bezwaarcommissies lastig is om tijdig burgers te kunnen horen. Het is een wettelijke aangelegenheid, maar met betrekking tot bezwaarcommissies zullen veel overschrijdingen plaatsvinden. Mw Sweet stelt voor om dit proces in gang te zetten en na een half jaar te evalueren. Tevens is het een kwestie van registreren en de raad op de hoogte houden van de overschrijdingen. De voorzitter concludeert dat deze nota door kan naar de raad. Communicatie C1. Implementatie basispakket ANTWOORD stadsdeel Zuidoost De heer Burger/PvdA merkt op dat er niet terug te vinden is wanneer besloten is in te stemmen met implementatie van het basispakket ANTWOORD. Naar aanleiding van het onderzoek dat de Ombudsman heeft uitgevoerd, is men altijd huiverig geweest voor de implementatie van dit pakket. Terwijl de voorziening die in Zuidoost was opgezet redelijk verliep. Antwoord heeft financiële gevolgen. Er zijn investeringen gedaan voor het eigen systeem en er dient rekening gehouden te worden met afschrijvingen van het systeem. In de begroting is hiervoor wel een voorziening getroffen, maar in de raadsvoordracht is dit niet verwerkt. De heer Van de Wiel/OZO geeft aan dat de Ombudsman een vernietigend rapport heeft geschreven over ANTWOORD. Tevens haalt de heer Van de Wiel de financiële kant aan. Een call kost 3,50 euro. Dat gaat alleen maar meer kosten wanneer dit via internet gaat lopen. Tevens zijn er nog andere kosten. Het implementatieplan roept erg veel vragen op. Met name de vragen over de achterliggende werkprocessen. Er zijn geen duidelijke beschrijvingen wat er gebeurt met een melding op het moment dat deze binnenkomt. In feite heeft ANTWOORD vier doorverwijsopties naar het stadsdeel. De heer Van de Wiel maakt zich zorgen om hoe op dit moment het een en ander geregeld is. Hij geeft als voorbeeld dat er nu geen telefoonbeleid is. Tevens is het geen optie om te kiezen voor 2 afdelingen Vergunningen. Hij wijst op het doorverwijzen van telefoongesprekken naar de specialisten op de vakafdelingen. Hierdoor zou de situatie kunnen ontstaan dat deze specialisten de hele dag aan de telefoon zitten. Communicatie moet je overlaten aan mensen die hiervoor zijn opgeleid. Meldingen openbare ruimte worden handmatig door gerouteerd. Softwarematig moet dit anders op te lossen zijn, waardoor het niet handmatig gedaan wordt. Calamiteiten moet je niet in een callcenter systeem behandelen. Daar moet persoonlijk contact zijn met de persoon die de calamiteit moet oplossen. De heer Van de Wiel gaat ervan uit dat alle kosten met betrekking tot licenties en software zijn meegenomen in de berekening. Op dit moment zijn de personele consequenties nog niet bekend. Dit zal wel ingecalculeerd worden, alsook de afschrijvingskosten van de investeringen die tot nu toe zijn gedaan. Een oproep aan de portefeuillehouder om op de gebreken die er nu nog inzitten scherp te sturen. Dit is een grote interne opdracht, er moet een hoop gebeuren. Mw Saranjam/SP geeft aan dat de fractie destijds tegen het callcenter was. Na het lezen van dit stuk is de SP er nog steeds ongelukkig mee. Het callcenter is duurder dat wat er nu op lokaal niveau plaatsvindt. Wanneer het stadsdeel moet bezuinigen is deze aansluiting niet verstandig. De ervaring laat zien dat het callcenter buitengewoon slecht werkt. De fractie wil garantie op kwaliteit. Dienstverlening naar de burger moet niet op lange afstand plaatsvinden, men moet trachten dat dit dichter bij de burgers komt te staan. Bereikbaarheid is zeer belangrijk. De heer Meyer/VVD denkt dat er voldoende capaciteit binnen de organisatie aanwezig is om het callcenter juist op te zetten, eventueel met hulp van adviseurs. Waar het de fractie om gaat, is wanneer er besloten is dit systeem in te voeren. Nu zou de volgende stap genomen moeten worden. In de financiering is een open einde regeling. Er staat niet duidelijk één bedrag. Hierdoor is het niet bekend waar mee ingestemd wordt. De fractie stelt voor in het voorjaar 2010 een evaluatierapport te Pagina 9 van 12

10 ontvangen, zowel over kwaliteit als kosten. Dan pas kan er beoordeeld worden of de gefaseerde invoer doorgang kan vinden. De heer Kruik/CU geeft aan dat het hierbij gaat om het invoeren van het basispakket. Er staat al veel op internet en de indruk wordt gewekt dat er zaken dubbel gebeuren. Het lijkt of er iets opgelegd wordt van bovenaf. De effectiviteit en kosten van dit project moeten goed in de gaten worden gehouden. Er wordt gesproken over maatwerk. Afspraken hieromtrent zijn veranderd. Het project lijkt niet goed te lopen. De heer Leicher/CDA spreekt ook de zorgen uit ten aanzien van dit project. Zowel de kwaliteit als de kosten zijn zorgelijk. De kwaliteit is van groot belang. Er gaat in dit project veel doorverbonden worden, de fractie ziet liever dat de eerstelijn veel vragen beantwoordt. Tevens worden door het doorverbinden veel specialisten van het werk afgehouden. Een evaluatie lijkt inderdaad een goed punt. Mevrouw Muller/GL maakt zich ook zorgen om de kosten. Hoever stijgen deze kosten nog boven de begroting? Mevrouw Sweet geeft aan dat er vanaf 2006 een bedrag op de begroting gereserveerd is voor dit project en het geld is nog niet op. In december 2007 is een eerste stap gezet in dit project. Toen heeft de raad toestemming gegeven om rde kennisbank te vullen. Gaandeweg kwamen aarzelingen bij portefeuillehouders en andere stadsdelen over dit project. Dit omdat er onvoldoende perspectief was met betrekking tot de prijs- en kwaliteitsontwikkeling. Het stadsdeel wilde niet zondermeer de eigen telefoonlijnen opgeven. Vervolgens heeft er in het voorjaar van 2009 weer discussie met de raad hierover plaatsgevonden. Mensen van de centrale stad hebben toen de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Daarna zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Er zijn waarborgen geforceerd met betrekking tot het in stand houden van de eigen lijn. Een aantal stadsdelen hebben geen eigen lijnen meer. Er is steeds kritisch gekeken naar de mogelijkheden voor het stadsdeel. Daarnaast is er voorzichtig begonnen met het vullen van de kennisbank, ook hiervan is de raad op de hoogte gesteld. De 2 lijnen worden voorlopig vastgehouden. Op dit moment kan er ook naar de kennisbank gebeld worden. Met betrekking tot de prijsontwikkeling is het inverdien effect op dit moment marginaal. Daarom is ervoor gekozen om de 2 lijnen in de lucht te houden, het nummer en de 5000 nummers. Wat betreft internet is de discussie reeds gevoerd. In de praktijk blijkt dat burgers de telefoon makkelijker vinden en internetverbindingen vaak niet werken. Uiteraard is er wel een telefoniebeleid, dit is per afdeling geregeld. Discipline inzetten op dit punt is wel noodzakelijk. De dienstverlening aan de burgers dient verbeterd te worden, echter hier hangt wel een prijskaartje aan. Het budgetneutraal inzetten van ANTWOORD lukt niet. Medio 2011 zal er pas een redelijk beeld zijn van de kosten. Voor de personele kosten zijn voorzieningen getroffen voor beide lijnen. De meest ideale situatie zou zijn dat iedereen voor de eigen calls betaalt. De grootgebruikers zoals de Belastingdienst en Sociale Dienst krijgen de meeste calls, daar dient een goede verdeelsleutel te komen. De heer Van de Wiel/OZO geeft aan dat zonder de prioriteit die voor 2010 al is ingeboekt in de begroting het niet gaat lukken. Mevrouw Sweet bevestigt dit. Er is een switch gemaakt. Op aanbeveling van de raad is een terugval optie gecreëerd. Dat er nu geen sprake is van een inverdieneffect is hiervan een logische consequentie. Mevrouw Saranjam/SP vraagt of de portefeuillehouder op de hoogte is dat een paar stadsdelen hiervan af zijn gestapt. Wanneer een paar stadsdelen niet mee doen, hoe valt dan de verdeling van de kosten uit? Mevrouw Sweet antwoordt dat de kostenpost dan inderdaad groter wordt. De heer Kruik/CU vraagt met wat voor soort informatie de kennisbank is gevuld. Mevrouw Sweet geeft aan dat het gaat om informatie rond openingstijden en afdelingen. Pagina 10 van 12

11 De heer Van de Wiel/OZO vraagt hoe het waterloket per 1 januari geregeld is. Via internet moeten alle vragen over water in de stad gesteld kunnen worden. Mevrouw Sweet zegt dat Waternet dit aan het organiseren is. Dit maakt het ingewikkeld. Waternet is een aparte unit. Het is wel goed te kijken hoe verschillende stedelijke diensten dit soort zaken heeft geregeld. Zij stelt voor dat dit uitgezocht wordt. Invulling van de kostenstructuur zal nagezonden worden met de financiële consequenties. De heer Meyer/VVD is blij met de toezending van de financiële documenten. Zal de voordracht hierop dan aangepast worden? Graag zou de heer Meyer een evaluatie willen zien in het voorjaar. Mevrouw Sweet geeft aan dat dit de bedoeling is. De heer Burgers/PvdA constateert dat in december 2007 hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er is toen afgesproken dat terugval mogelijk moet blijven. De financiële documenten worden tegemoet gezien. Deze gegevens zullen in het besluit moeten terugkomen. De heer Van de Wiel/OZO vindt het niet erg om veel geld uit te geven als de dienstverlening daarmee beter wordt. Hij heeft twijfels bij het implementatieplan. Met name over verschillende werkprocessen. Mevrouw Sweet attendeert op de uitgebreide presentatie van juni. Daarin is uitgelegd hoe de verbindingen worden gemaakt. De heer Meyer/VVD vraagt in hoeverre er afgesproken kan worden dat bij de evaluatie een definitieve beslissing wordt genomen. De heer Van de Wiel/OZO geeft aan dat voorjaar 2010 een mooi moment is. Dan heeft het implementatieplan wat kans gehad. Dan kan het besluit genomen worden. Mevrouw Saranjam/SP beslist nu al negatiefover dit project. De heer Darsan/VVD vraagt of er kosten zijn verbonden aan een no-go in het voorjaar voor dit traject. Mevrouw Sweet reageert dat de financiële consequenties hieraan verbonden worden. In het voorjaar zal hierop terug gekomen worden. De heer Burgers/PvdA concludeert dat er een bijgestelde voordracht komt en dat zou naar de raad kunnen. C PUNTEN VOOR EEN VOLGENDE VERGADERING T1. Termijnagenda Mevrouw Muller/GL geeft aan dat in het besluit van het DB van september de voortgangsrapportage jaarplan Veiligheid 2009 wordt genoemd. Zij zou dat graag op de termijnagenda willen hebben. De heer Res/CDA geeft aan dat in de termijnagenda van Welzijn het onderwerp evenementennota naar deze commissie verschoven. Maar hier staat het niet op de termijnagenda. Dit zal waarschijnlijk januari worden in verband met de inspraakprocedure. D. RONDVRAAG De heer Burgers/PvdA geeft aan dat er een artikel in het Parool stond over het verstrekken van harddrugs aan verslaafden uit het Centrum. Dit is in tegenspraak met de afspraken die zijn gemaakt om de voorzieningen uit Zuidoost alleen te bestemmen voor verslaafden uit Zuidoost. De raad is hier ook niet over geïnformeerd. Pagina 11 van 12

12 Mevrouw Sweet wil met klem vragen om de stukken na te kijken. Er is in openbaarheid geïnformeerd dat het uiteindelijke een grootstedelijke voorziening is. Hierdoor kan er niet gezegd worden dat anderen hier geen gebruik van kunnen maken. Door de wethouder is de vraag gesteld of het stadsdeel ervoor wil zorgen dat deze mensen tijdelijk gebruik kunnen maken van de voorziening. Hierop is een krachtige brief gestuurd. Hierop is geantwoord door de wethouder dat er geen overlast zal plaatsvinden. Afgelopen dinsdag is hierover weer een brief gestuurd. De heer Burgers/PvdA excuseert zich hierover. E. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om uur. Pagina 12 van 12

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006

Rapportage straatinterviews. preventief fouilleren. in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving. op 17 februari 2006 Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506 CD Den Haag Tel: 070-3235292

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag

WBK Marktonderzoek Postbus CD Den Haag Tel: KvK Den Haag Rapportage straatinterviews preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor en omgeving op 17 februari 2006 RIS141287D_27-OKT-2006 21 februari 2006 WBK Marktonderzoek Postbus 64755 2506

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017

VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 24 oktober 2017 Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Lbr. 17/060 - Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Datum: dinsdag 24 oktober 2017 15:17:29 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser B VNG ledenbrief Gratis Verklaring Omtrent

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet

Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebreken in nieuw factureringssysteem van Waternet Gemeente Amsterdam Waternet 23 oktober 2008 RA0830570 Samenvatting In de maanden mei - augustus 2008 ontvangt de ombudsman

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207

Rapport. Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 Rapport Datum: 3 juni 1998 Rapportnummer: 1998/207 2 Klacht Op 26 maart 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Oldenzaal met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Vandaag Alert Morgen Veilig

Vandaag Alert Morgen Veilig Vandaag Alert Morgen Veilig Een plan ter vergroting van de veiligheid in Zwolle; met concrete acties en inzet van extra preventie, waakzaamheid en opsporing. Voorwoord De VVD Zwolle introduceert het plan

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

de heer D. Woudstra, kwartiermaker RID mevrouw W. van de Werken mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht 31 januari 2012 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar,

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar, De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus 20305 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Bolhaar, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften

Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften Plan van aanpak beslistermijn bezwaarschriften voor commissiebehandeling naam opsteller: P. Fuijk telefoonnummer: 377332 e-mail: p.fuijk@doetinchem.nl Voorstel: Kennisnemen van het plan van aanpak beslistermijn

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren

Datum 10 januari 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het rapport van Amnesty International over etnisch profileren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht

Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Opening Veiligheidshuis Regio Utrecht 21 maart 2013, Vinkenburgstraat 26 te Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Start van een nieuwe fase Op 1 januari jl. zijn de voormalige veiligheidshuizen in Amersfoort

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Klachtbehandeling over bejegening schiet weer tekort Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuidoost Dienstencentrum, Juridische Zaken 16 september 2009 RA0942396

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016 9 ingekomen verzoeken Stijging meeste verzoeken Q3 MaDi ombudsman verwijst terug naar de eerst lijn 1. Inleiding Dit is de 3e rapportage van 2016. Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken aan

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college,

gemeente Eindhoven Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, gemeente Eindhoven Inboeknummer 15bst00125 Beslisdatum B&W 3 februari 2015 Dossiernummer 15.06.103 (2.1.1) Raadsvragen van het raadslid Van den Broek (VVD) over patsercontroles Geacht college, Op straat,

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - DIGITAAL AFSCHRIFT 2013_BW_00203 OPSCHRIFT Vergadering van 2 april 2013 Bevoegde portefeuillehouder: Karin Lambrechts Onderwerp Beantwoording raadsvragen in zake:

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie