INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER"

Transcriptie

1 INSPIRATIEWAAIER VRAAGGERICHT OPENBAAR VERVOER EEN OVERZICHT VAN KANSRIJKE IDEEËN EN CONCEPTEN ALS MAATWERKVERVOEROPLOSSING FORSETI PROVINCIE NOORD-BRABANT SRE 1

2 2

3 Voorwoord Deze inspiratiewaaier biedt een overzicht van mogelijke mobiliteitsoplossingen die een bijdrage kunnen leveren bij het aanpakken van vervoerlacunes als gevolg van het meer vraaggericht inrichten van het openbaar vervoer, maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een noodzaak om op zoek te gaan naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. Deze lijst is zeker niet uitputtend, maar geeft wel een gevarieerd overzicht van mogelijkheden en voorbeelden uit Brabant en daarbuiten. Niet ieder voorbeeld of idee is per definitie succesvol of overal toe te passen. Er zijn tevens ongetwijfeld allerlei mitsen en maren bij ieder voorbeeld te bedenken. Hier is in de overzichten echter nadrukkelijk niet bij stil gestaan. De inspiratiewaaier heeft namelijk als doel om te inspireren en te laten zien wat er allemaal mogelijk is om knelpunten in mobiliteit aan te pakken zonder direct stil te staan bij de barrières die bij de implementatie geslecht moeten worden. De concepten zijn hierna ingedeeld in een aantal categorieën: Aanpassingen op bestaande OV- en doelgroepenconcepten Door aanpassingen in de manier waarop het bestaande OV- en doelgroepenvervoer is georganiseerd en wordt aangeboden, kan een vervoerproduct worden geboden dat beter aansluit op de specifieke wensen of problemen die ergens kunnen ontstaan. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Scandinavisch model De Zweedse Flexlinjen Servicebus Ketenmobiliteit Maatwerk indicatie Wmo-vervoer Vormen van besloten vervoer Met besloten (niet voor iedereen toegankelijke) vormen van vervoer kan voor specifieke doelgroepen een oplossing geboden worden voor specifieke vervoerknelpunten in gebieden, op tijdstippen of specifieke motieven. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Boodschappenbus Dorpsbus De Witte Raaf Vervoer bedrijventerreinen 3

4 Vormen van individueel vervoer Een oplossing voor knelpunten in collectief vervoer hoeft niet altijd ook in collectief vervoer gevonden te worden. Personen kunnen ook geholpen worden in het vinden en/of creëren van een oplossing op individueel niveau. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Deelauto Haltevoorzieningen voor fiets en scootmobiel OV-Fiets ICT-oplossingen In sommige gevallen kan een oplossing gevonden worden in mogelijkheden om een lastig te organiseren verplaatsing overbodig te maken. ICT toepassingen vormen hierin in toenemende mate kansen voor. Voorbeelden en ideeën opgenomen in deze inspiratiewaaier: Diensten op afstand Marktplaats Onderwijs op afstand Informeren en leren over het openbaar vervoer Soms ontstaat een knelpunt niet omdat er geen vervoeraanbod is maar omdat mensen niet in staat zijn zelfstandig de weg te vinden. Om te voorkomen dat dure en onnodige alternatieven opgezet worden kan uitleg over het huidige een reeds aanwezige openbaar vervoer de oplossing vormen. Voorbeelden en ideeën hiervoor opgenomen in deze inspiratiewaaier: MEE op weg OV-advies OV-ambassadeurs OV-educatie We hopen dat de voorbeelden uit deze waaier personen en partijen inspiratie geven en een stapje verder brengen in de uitdaging om samen met overheden zoals de provincie en gemeenten maar ook met andere belanghebbende organisaties de mobiliteit van alle Brabanders te blijven waarborgen. Namens Provincie Noord-Brabant, SRE en Forseti. 4

5 Aanpassen OV-product: Scandinavisch model doelgroepenvervoer Ook in Scandinavië bestaan verschillende taxivervoersystemen voor specifieke doelgroepen (zoals ouderen en leerlingen), omdat zij geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer. In Scandinavië is dit vervoer anders georganiseerd dan in Nederland. De belangrijkste kenmerken: - De regiefunctie van het vervoer is gescheiden van het rijden en is in handen van de overheid of een door hen gecontracteerde partij. - Meerdere vormen van vervoer zijn gebundeld in één plansysteem. - Er vindt continue optimalisatie plaats van de planning op basis van een zo efficiënt mogelijke inzet van voertuigen en laag mogelijke totale kosten. - Veel meer vervoerders zijn gecontracteerd in het systeem tegen een vergoeding per uur. Financieel Dit model biedt de overheid meer grip op de kwaliteit en kosten van het vervoer. Dit vereist een investering in het opzetten en ontwikkelen van de regiefunctie en een duidelijke keuze om meer zelf te sturen. Door een betere combinatie van taxivervoer ontstaat een efficiëntere inzet van taxi s en lagere totale kosten. Reizigers hoeven niet veel te merken van deze wijzigingen in de organisatie. Dit concept beïnvloedt niet de reizigersbijdragen. - alle gebruiken van het doelgroepenvervoer - effectievere inzet van financiële middelen - betere integratie tussen verschillende vervoeroplossingen In Zweden en Denemarken is sprake van een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende overheidsorganen. De regio s zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer en faciliteren een centrale functie voor gemeenten. De beginselen zijn echter prima toepasbaar in Nederland. In Brabant zouden de regionale regiotaxiorganisaties de regiefunctie naar zich toe kunnen trekken. De centrale functie kan ook extern worden georganiseerd. De overheid is zelf volledig verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en kan continu bijsturen. 5

6 Aanpassen OV-product: De Zweedse Flexlinjen De buurtbus is in Brabant een succesvol concept en biedt lokaal vervoer gereden door vrijwilligers op verbindingen waar regulier openbaar vervoer niet haalbaar is. Een buurtbus is routegebonden en daardoor is het niet mogelijk te voorzien in alle verplaatsingsbehoeften in een gebied met één vervoerconcept. In Zweden (Göteborg) is op deze beperking ingespeeld met Flexlinjen. Dit is een vervoerconcept met een vaste dienstregeling maar met een flexibele route. Het combineert hiermee voordelen van de buurtbus met voordelen van de regiotaxi. Globaal rijdt dit concept een vaste route maar kan van deze route afwijken wanneer nodig. Op verschillende opstapplaatsen kan men zich aanmelden waarna het voertuig deze halte aandoet. Hiermee is het vervoer dus flexibeler en kunnen loopafstanden (max 200 meter) korter zijn. - ouderen - Wmo ers die nu van de regiotaxi gebruik maken - inwoners van kleine kernen - vervoeralternatief voor de regiotaxi voor ouderen en Wmo ers - verbeteren van mobiliteit in het landelijk gebied en buitenwijken Financieel De kosten voor het uitvoeren van een Flexlinjen concept zullen wat hoger zijn dan de uitvoer van een buurtbus in verband met een groter aantal haltes en de toepassing van een systeem waarin mensen zich kunnen aanmelden en de chauffeur weet welke haltes aangedaan moeten worden. Op het moment dat met dit vervoerconcept een deel van de regiotaxi ritten niet meer nodig is kan juist weer een besparing optreden. De rollen en verantwoordelijkheden hoeven niet anders te zijn dan nu het geval is bij de huidige buurtbussen. De provincie / SRE is als vervoerautoriteit opdrachtgever en buurtbusorganisaties voeren het vervoer uit. Omdat het Flexlinjen concept dichter bij het huidige regiotaxi vervoer staat is het ook denkbaar dat regiotaxi organisaties (gemeenten als opdrachtgever) voor een deel van de Wmo ers / volgens het Flexlinjen concept vervoer organiseren. Het concept wijkt af van bestaande concepten in Nederland, zoals de Opstapper in Friesland, die volledig vraagafhankelijk is. 6

7 Aanpassen OV-product: Servicebus Een servicebus is een vorm van openbaar vervoer dat optimaal is afgestemd op de behoeften en beperkingen van specifieke doelgroepen. Laagdrempeligheid is (letterlijk en figuurlijk) het sleutelwoord. De servicebus biedt een op maat gemaakt vervoerconcept waarbij optimaal wordt geluisterd naar de wensen van de gebruikers en de gebruikers ook zelf het concept in overleg kunnen vormgeven en verbeteren. De bus rijdt langs concentraties van woonvoorzieningen en diverse populaire bestemmingen zoals ziekenhuizen en winkelcentra. De servicebus rijdt in enkele middelgrote steden zoals Middelburg, Assen en Delfzijl. In Eindhoven heeft in 2011 buslijn 100 (Rondje Woensel) op proef gereden. Deze bus bood extra comfort speciaal voor reizigers met een fysieke beperking. De proef is gestopt vanwege gebrek aan geld, maar was volgens de gemeente wel geslaagd. - ouderen - mensen met een mobiliteitsbeperking - alle reizigers voor lokale verplaatsingen De inzet van een servicebus verhoogt de mobiliteit, ontsluit specifieke ouderenbestemmingen en kan leiden tot een verlaging van het regiotaxigebruik. Financiering De kosten van een servicebus liggen hoger dan een reguliere bus. Er dient duidelijk voldoende vervoerwaarde aanwezig te zijn. Voor de opzet kan gekeken worden naar cofinanciering met de gemeente vanuit Wmomiddelen. Wellicht zijn bestaande buslijnen om te vormen tot servicelijn en/of kunnen lijnen worden gestrekt, waarbij de servicebus de bediening tot de deur overneemt. De reizigerstarieven kunnen verschillen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om het vervoer gratis aan te bieden. Doorgaans betaalt de reiziger het reguliere OV-tarief. De bestaande servicebussen vallen onder de OVconcessie en zijn dus de verantwoordelijkheid van de OV-autoriteit. Voor de organisatie van een servicebus ligt een samenwerking tussen gemeente en provincie voor de hand, gezien de doelgroep en het lokale karakter van de bus. Startpunt is een stad of regio met een duidelijke vervoerbehoefte en/of het gebrek aan vervoeraanbod. Dit inzicht kan worden verkregen door een analyse van de rijpatronen binnen regiotaxi. 7

8 Aanpassen OV-product: ketenmobiliteit door aansluiting Regiotaxi op OV ketenmobiliteit Regiotaxi wordt veelal gebruik door Wmo-pashouders, maar heeft ook een ontsluitende OV-functie (OV-reizigers). Binnen de huidige regiotaxisystemen staan de spelregels zowel deur-deur als deur-halte vervoer toe. Hierdoor ontstaat deels parallelliteit op verbindingen waar ook lijngebonden openbaar vervoer aanwezig is. - - OV-reiziger later ook Wmo-doelgroep als gemeenten meer op maat gaan indiceren Dit kan opgelost worden door regiotaxi vooral als feederfunctie in te zetten. Dat betekent dat OV-reizigers de verplaatsing niet langer volledig met de taxi maken, maar vanuit de taxi overstappen op een nader te bepalen OVknooppunt. Voor korte verplaatsingen kan een uitzondering worden gemaakt, omdat de overstap alleen tot nadelen (zoals een veel langere reistijd) leidt voor reizigers. Dit vereist duidelijke spelregels. - minder uitgaven OV-functie Regiotaxi - meer reizigers in reguliere OV Financieel Het wijzigen van het regiotaxiconcept voor OV-reizigers tot een feedersysteem leidt tot lagere vervoerkosten voor de provincie. Dit voordeel moet niet worden overschat, gezien het beperkte aantal OV-ritten binnen regiotaxi. Ook is een harde aankomstgarantie nodig om de overstap te garanderen wat tot extra kosten voor de uitvoering van het vervoer kan leiden. Voor de reiziger betekent dit ook een financieel voordeel omdat de reizigerstarieven van lijngebonden OV lager zijn. Het is wel de vraag of die reizigers de overstap gaat maken als hij de keuze heeft voor meer comfort en een direct rit. De provincie en SRE zijn verantwoordelijk voor de OV-functie binnen de regiotaxisystemen. Zij bepalen de spelregels voor de OV-reizigers en hebben de vrijheid deze aan te passen. De gemeente is verantwoordelijk voor de spelregels voor de Wmo-reizigers. Binnen dit concept heeft het callcenter van regiotaxi de rol regiotaxivervoer aan te laten sluiten op het lijngebonden OV. Dit vereist aanpassingen in de planningssoftware van het callcenter en een goede communicatie richting reizigers. Dit concept biedt ook kansen voor de Wmo-doelgroep, al is het van belang goed te kijken naar de (on)mogelijkheden van reizigers. 8

9 Aanpassen OV-product: maatwerk bij indicatie Wmo-vervoer Het huidige indicatiebeleid voor Wmo-vervoer sluit nog onvoldoende aan op de verbeterde toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Daarnaast doet de Wmo ook in hogere mate een beroep op de zelfredzaamheid van cliënten. Er ligt een uitdaging te komen tot meer maatwerk in de Wmo vervoeroplossingen, waarbij meer rekening wordt gehouden met wat een cliënt wel kan, zodat een groter beroep wordt gedaan op voorliggende voorzieningen. Dat vereist een omslag in denken en een herijking van de indicatiecriteria. De consultent kijkt kritischer naar de werkelijke mobiliteitsbehoefte van de cliënt en kijkt per verplaatsing of het OV geschikt is, of dat een andere oplossing nodig is. Deze rol kan de vervoercentrale op zich nemen door bij een ritboeking een OV advies te geven. - Wmo ers - minder druk op Wmovervoer - vrijkomend budget voor andere mob. oplossingen - meer reizigers in reguliere OV Financiering Deze differentiatie in Wmovervoervoorzieningen vraagt om investering door gemeenten, vooral voor training van de Wmo-consulenten., zodat zij meer kennis hebben over het OV en de toegankelijkheid ervan. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van slimme tools die meer inzicht geven in de beschikbaarheid van het OV-aanbod en die een match zoekt met de mobiliteitsbehoefte van cliënten. Daarnaast zijn aanpassingen nodig in bestaande datasystemen. De gemeente is verantwoordelijk voor het compenseren van haar burgers met een mobiliteitsbeperking. Daar ligt voor haar de uitdaging te streven naar zo veel mogelijk inzet van voorliggende voorzieningen. De OV-autoriteiten kunnen bijdragen door het trainen van Wmo-consulenten en het bieden van inzicht in het aanbod van toegankelijk openbaar vervoer. De investeringen leiden op termijn tot lagere kosten voor het Wmo-vervoer. 9

10 Besloten vervoer: Eitje voor karweitje - BoodschappenPlusBus Tilburg en Klusdiensten Mensen zijn soms niet in staat om bepaalde werkzaamheden zelf te verrichten. Dat kan gaan om het doen van boodschappen of het doen van kleine karweitjes. - - mensen met mobiliteitsbeperking ouderen In Tilburg rijdt de Boodschappenplusbus nu voor alle 55- plussers in Tilburg die minder mobiel zijn en/of een beperking hebben. Met de hulp van veel vrijwilligers wordt deze doelgroep de mogelijkheid geboden om zelf boodschappen te (blijven) doen en hiermee te blijven participeren. Vrijwilligers halen deelnemers thuis op en begeleiden hen bij het boodschappen doen of bij een uitstapje. Dit versterkt ook de sociale contacten - bereikbaarheid voorzieningen - onderhouden sociale contacten In Reusel-De Mierden bestaat de klussen- en vervoerdienst waarbij vrijwilligers mensen helpen bij het doen van boodschappen of kleine klussen in huis. Financiering: De gemeente draagt zorg voor de financiering van de BoodschappenPlusBus. Daarnaast kunnen sponsoren bijdragen. Deelnemers betalen een beperkte bijdrage per rit. Een kwetsbaar punt is de structurele behoefte aan financiële bijdragen van derden. Zo zoekt de BoodschappenPlusBus in Tilburg nieuwe sponsoren, omdat door het wegvallen van gemeentelijke subsidies het voortbestaan onder druk komt te staan. De tarieven voor deze diensten zijn beperkt. Reizigers betalen een vast bedrag per rit, gebaseerd op kostprijs van de rit. Of een kleine vergoeding voor het uitvoeren van klussen. De BoodschappenPlusBus is in Tilburg een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Twern, een organisatie voor maatschappelijke diensten, in samenwerking met Citroën Bertens, het Oranjefonds en het CZ-fonds. De Twern coördineert de bus. De taken van de vrijwilligers bij deze diensten zijn erg divers. Een vrijwilliger is niet alleen 'maar' chauffeur of begeleider, maar heeft ook een signalerende functie ten opzichte van het welzijn van de deelnemers. Meer informatie: www. 10

11 Besloten vervoer: De dorpsbus Het komt nu en in de toekomst voor dat het niet mogelijk is om in kleine kernen regulier openbaar vervoer tegen een acceptabele kostendekking aan te bieden. Om toch in de aanwezig mobiliteitsvraag te voorzien kan een dorpsbus worden ingezet. In het Zeeuwse Ellewoutsdijk laat de Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk een busje rijden om scholieren naar de dichtstbijzijnde basisschool te brengen. Directe aanleiding is de sluiting van een school in het dorp. Het busje wordt ook ingezet voor vervoer naar de wekelijkse markt. - scholieren - ouderen - overige inwoners - oplossing voor vervoerprobleem kleine kernen - bevorderen participatie - leefbaarheid platteland In Burdaard rijdt de vrijwilligerscentrale Welzijn Middelsee met vrijwilligers met een 8-persoons busje. Zij vervoert scholieren van/naar een centrale bushalte en vervoert cliënten van/naar zorginstelling Interzorg. Tussendoor is het voertuig beschikbaar voor andere reizigers. Financiering De provincie of gemeente kan de kosten dragen van een aan te schaffen voertuig. Door de inzet van eigen inwoners als vrijwilliger, kunnen de kosten voor de uitvoering (onderhoud en coördinatie) worden beperkt. De kosten kunnen worden opgevangen door een kleine reizigersbijdrage en een financiële bijdrage vanuit het dorp, bijvoorbeeld via sponsoring. Vanuit de gemeenschap dient een duidelijke gebundelde vervoervraag aanwezig te zijn. Het initiatief moet van de bewoners zelf komen. Dus niet ik heb een probleem, maar wij zetten ons in voor een gezamenlijke oplossing. De rol van de provincie of gemeente kan beperkt zijn/blijven tot een bijdrage aan het voertuig. Het beheer van het voertuig kan liggen bij een op te zetten stichting (Ellewoutsdijk) of een bestaande vrijwilligerscentrale (Burdaard). 11

12 Besloten vervoer: De Witte Raaf Besloten vervoer met de inzet van vrijwilligers biedt in veel gebieden een goede mobiliteitsoplossing en zorgt voor sociale verbondenheid. In Noord-Brabant bestaan vergelijkbare initiatieven, zoals De Vereniging Vervoerdienst voor Ouderen De Witte Raaf. Dit is een besloten vervoersysteem dat alleen toegankelijk is voor leden en wordt gerund door vrijwilligers een deur-tot-deur vervoersysteem voor ouderen in Eindhoven. vervoer. Om lid te kunnen worden moet men minimaal 55 jaar oud zijn en niet in staat zijn om met het reguliere openbaar vervoer te reizen. De Witte Raaf biedt de mogelijkheid voor deze groep om op comfortabele en betaalbare wijze aan de samenleving te blijven deelnemen. Men rijdt alleen op werkdagen. - ouderen mensen met een mobiliteitsbeperking - oplossen van mobiliteitsproblemen in het landelijk gebied, - ontlasten Regiotaxi - kan als voorliggende voorziening gelden Financiering: De Witte Raaf ontvangt subsidie van de gemeente Eindhoven, waardoor het vervoer tegen lage kosten kan worden aangeboden. De Witte Raaf is een vereniging zonder winstoogmerk. Het lidmaatschap van de vereniging De Witte Raaf bedraagt 15,-- per kalenderjaar. Eenmalig betaalt men 2,50 inschrijfgeld. Voor betaling van deze bedragen ontvangt men een acceptgiro. De stichting is in 1987 opgericht en wordt in stand gehouden door een grote groep vrijwilligers. De stichting draagt volledige verantwoordelijkheid voor het besloten vervoer voor haar leden. De gemeente zorgt voor een financiële bijdrage. Meer informatie: 12

13 Besloten vervoer: Vervoer naar bedrijventerreinen Veel bedrijventerreinen aan de randen van steden kennen een matige bereikbaarheid per OV. In de ochtend en de middag is een sterke piek wat de exploitatie van OV kostbaar maakt. Een specifieke oplossing in de vorm van bedrijventerrein vervoer met kleinere busjes kan een alternatief vormen. In Utrecht rijdt bijvoorbeeld de Papendorp Express. Deze gratis shuttle bus rijdt tijdens de ochtend en middag avond tussen de bedrijven en de tramhalte. De shuttle bus wordt uitgevoerd door Shuttle2. In Waalwijk rijdt sinds kort als proef tot het einde van 2012 de Havenbus op werkdagen van Vredesplein Waalwijk naar de bedrijventerreinen Haven 1 t/m 7. Men kan men gratis instappen en wordt afgezet bij het bedrijf waar men afgezet wil worden. - werknemers / stagiaires bij bedrijven met slechte OV bereikbaarheid - werknemers die via een Wsw-instelling gedetacheerd zijn Voor doelgroepen die minder mobiel zijn en sterk afhankelijk zijn van openbaar vervoer ontstaat goed alternatief om toch bij het betreffende bedrijf te kunnen komen. Financieel De kosten voor een vervoeroplossing hangen af van de wijze waarop dit georganiseerd wordt. In het genoemde Utrechtse voorbeeld is sprake van een compleet georganiseerd vervoerconcept inclusief voertuigen, chauffeurs en planning en organisatie. Tot zomer 2013 financiert de overheid de Papendorp Express. Bij voldoende belangstelling blijft de shuttle ook daarna rijden. De financiering komt dan bij de bedrijven vandaan. Indien bedrijfsvervoer door bedrijven zelf wordt georganiseerd door zelf voertuigen te huren, te rijden en te organiseren kunnen de kosten aanzienlijk lager zijn. Voor de organisatie van vervoer naar bedrijventerreinen ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid bij bedrijven zelf. Op het moment dat op een locatie knelpunten voordoen zullen bedrijven zelf een vervoeroplossing moeten initiëren. Voor lokale overheden ligt er een rol om bedrijven hierin te ondersteunen en in contact te brengen met belangrijke partijen maar ook om te bekijken of meerdere bedrijven in het gebied met dezelfde knelpunten kampen. Meer informatie: 13

14 Individueel vervoer: Auto delen stimuleren De deelauto biedt een flexibele oplossing voor mensen zonder eigen vervoer. Deelauto s worden al jaren vooral in stedelijke gebieden aangeboden door organisaties als Greenwheels en Wheels4all. Nieuw is dat tegenwoordig ook particuliere auto-eigenaren hun eigen auto kunnen verhuren. Efficiënter autogebruik is dus mogelijk. Het delen van auto s kan interessant zijn voor Noord-Brabant als systeem aan de onderkant van de vervoermarkt. In Nederland bestaan organisaties als WeGo, SnappCar en MyWheels. In Vught is MyWheels een deelautoproject gestart in Dit project loopt, maar blijft achter in ontwikkeling. In Zeeuws-Vlaanderen heeft MyWheels een proef gestart onder de naam auto delen = kosten delen, dat na een startsubsidie nu op eigen kracht draait. project. - inwoners die niet beschikken over een (tweede) auto )zonder eigen auto en met rijbewijs - mensen met beperkte mobiliteit zonder eigen auto - bereikbaarheid platteland - delen kosten mobiliteit - versterkt sociale verbondenheid - bevordering leefbaarheid door minder auto s Financiering: De financiering vindt plaats tussen huurder en verhuurder op basis van een afgesproken tarief per kilometer. De zorg voor deze afhandeling faciliteren de verschillende organisaties. Gemeenten en provincie kunnen een rol spelen bij het promoten van het concept en het (financieel) ondersteunen bij het opstarten van lokale initiatieven. In Nederland bestaan verschillende organisaties die zorgen voor een goed boekingssysteem, goede verzekering, administratie etc. De benodigde infrastructuur is al aanwezig. Er ontbreekt nog een structuur/netwerk voor lokale facilitering en ondersteuning. De deelnemers (vrijwilligers) helpen op lokaal niveau het systeem op te zetten. Er een uitdaging te komen tot een netwerk van beschikbare auto s en het vergroten van de bekendheid van het concept. Meer informatie: 14

15 Individueel vervoer: Haltevoorzieningen voor fiets en scootmobiel Voor een hele grote groep mensen (studenten, forenzen, gezonde ouderen en bezitters van een scootmobiel) is het goed mogelijk om vanaf de woning een langere afstand naar een OV halte te overbruggen met individuele vervoermiddelen zoals de fiets en de scootmobiel. Het is dan echter wel belangrijk dat er goede stallingsmogelijkheden zijn waar de fiets of scootmobiel makkelijk en veilig achtergelaten kan worden. Voor fietsen betekent dit voldoende overdekte fietsenrekken en fietskluizen. Voor scootmobielen zijn ook stallingskluizen denkbaar maar eventueel ook een combinatie met beveiligde fietsenstallingen in dorpskernen of winkelcentra. Naast stalingsvoorzieningen is het uiteraard ook belangrijk dat de wachttijd op de halte zo comfortabel mogelijk is. Hiervoor is overdekte zitgelegenheid erg belangrijk. - iedereen die kan fietsen naar een halte - scootmobiel bezitters - oplossing voor een langere afstand tot de halte van de woning - maakt regulier OV beter beschikbaar voor groepen die niet op loopafstand van halte wonen Financieel De kosten voor het uitvoeren van haltevoorzieningen hangen sterk af van de voorzieningen en de kwaliteitskeuze. Op het moment dat investeringen het voor meer inwoners mogelijk/makkelijker maken om naar een reguliere OV halte te komen zullen deze kosten echter altijd lager zijn dan de kosten voor de inzet van vervoer. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de halte-infrastructuur op straat. Aangezien verreweg het grootste gedeelte van bushaltes binnen de bebouwde kom liggen, ligt de grootste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Juist hiermee kunnen gemeenten de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de reguliere OV voorzieningen verbeteren. Voor haltes aan een provinciale weg is de provincie als wegbeheerder verantwoordelijk. 15

16 Individueel vervoer: Doorontwikkeling OV-fiets De OV-Fiets is een bestaand en steeds bekender concept dat wordt gebruik als voor- of natransport van/naar het station. Dit leenconcept biedt mogelijkheden voor doorontwikkeling. Ten eerste door de OV-fiets ook aan te bieden op grote busknooppunten en transferia. Door het nieuwe OV-beleid kunnen bestaande bushaltes/busstations zich tot belangrijke knooppunten in de vervoerketen ontwikkelen. Hiermee geeft de OV-fiets een oplossing voor een anders lastig in te passen natransport verplaatsing. - vitale inwoners - forenzen / zakelijke reizigers - recreatieve / incidentele bezoekers - verbetering voor- en natransport Tevens kan in de toekomst de dienstverlening worden uitgebreid door het inleveren van fietsen op andere locaties en het verhuren van elektrische fietsen en elektrische scooters. Financiering Voor OV-Fiets is voldoende kritische massa nodig om verhuurfaciliteiten aan te bieden. De provincie of gemeente kunnen subsidie beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van extra faciliteiten op stations en knooppunten. OV-Fiets is onderdeel van het Ketenbedrijf binnen NS. Het Ketenbedrijf is onderdeel van NS-stations en richt zich op bestaande ketendiensten, zoals OV-fiets, NS-fiets en parkeren. De werkzaamheden bestaan uit herontwikkeling, exploitatie en uitvoering van deze diensten. De rol van de provincie Noord-Brabant en SRE kunnen zijn: het ontwikkelen van beleid en visie op dit terrein en het ontwikkelingen/fungeren als wegwijzer voor gemeenten op dit terrein, omdat zij veelal onbekend zijn met de materie rondom stationvoorzieningen. Een aandachtspunt is de eigendomskwestie van OV-knooppunten/stations. 16

17 ICT: Diensten op afstand in Brabant Diensten op afstand vormt een onderdeel van de programma s Slimme zorg / Slimmer leven Doel is om mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen door hen eigen keuzes en regie te geven en de zelfredzaamheid te vergroten middels technologische en innovatieve concepten. Door op deze wijze diensten aan huis of in de buurt aan te bieden kunnen soms ook lastig te organiseren verplaatsingen voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen met familie, vrienden of zorgverleners, boodschappenservice, medicijnservice of klusjes aan huis. In Noord-Brabant zijn in pilotprojecten meerdere initiatieven op dit vlak gestart met name in de regio Eindhoven. Een voorbeeld is Thuisservice Brabant als van Zorggroep VDA uit Veghel. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op de website. - ouderen die beperkt mobiel zijn inwoners van landelijk gebied die het makkelijk vinden om diensten op afstand te ontvangen - oplossing voor lastig te maken verplaatsingen - ouderen zelfstandiger maatschappelijk participeren - leefbaarheid platteland Financiering De kosten voor de toepassing van diensten op afstand zijn feitelijk beperkt tot de kosten voor ICT-systemen voor mensen die niet in staat zijn om van een eigen computer gebruik te maken. De netwerken en software zijn namelijk beschikbaar. Diverse actoren (gebruiker, lokale overheden, belangenorganisaties en leveranciers) hebben belang bij deze diensten. Het is daarom goed denkbaar dat zij noodzakelijke kosten (ICTsystemen en eventuele trainingen) zullen delen. Er zijn inmiddels op meerdere plekken ervaringen opgedaan en organisaties opgeschaald. Via deze organisaties (zorgaanbieders of coöperatieve verenigingen) is het mogelijk om op lokale schaal aan te sluiten. Aan de ene kant is een groep gebruikers nodig en aan de andere kant aanbieders van diensten die meewerken. Het is de rol van de coördinerende organisatie om op basis van wensen een dienstenpakket mogelijk te maken. Lokale overheden of andere lokale organisaties hebben een rol in het initiëren van de vraag en gebruikers te organiseren. Meer informatie: 17

18 ICT: Zorgvoorelkaar biedt marktplaats voor mobiliteit Er is altijd sprake van een groep die graag van A naar B wil, maar geen vervoer kan organiseren en mensen die toch bepaalde ritten maken en iemand kan meenemen of graag andere met mobiliteit helpt. Om deze doelgroepen met elkaar in contact te brengen is een soort marktplaats voor mobiliteit nodig. Ruim 10 jaar geleden is er in diverse kernen in Noordoost Brabant een proef geweest met Ho & Go. Vrijwilligers vervoerden met de eigen auto mensen die bij een centrale een verzoek hadden ingediend. Met de toegenomen mogelijkheden van internet biedt dit concept nieuwe kansen. Op de website is deze functie beschikbaar voor diverse mantelzorgactiviteiten, waaronder ook hulp met vervoer. In Brabant is dit al actief in Breda, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Vught, Eindhoven en Den Bosch. - ouderen - inwoners van kleine kernen - in potentie iedereen - oplossen van mobiliteitsproblemen bij lastig te maken verplaatsingen, - gebruik maken van de mogelijkheden om met anderen mee te rijden Financieel Omdat het bij zorgvoorelkaar gaat om een bestaand platform en er geen investeringen nodig zijn in hardware of andere ICT voorzieningen, zullen de kosten beperkt zijn. Het initiatief is gratis voor gebruikers en vrijwillige mantelzorgers. Het is echter wel denkbaar dat voor een succesvolle toepassing van dit concept uitleg en begeleiding nodig is. Zorgvoorelkaar is een initiatief dat nu in enkele gemeenten beschikbaar is. Er ligt een rol voor lokale overheden en belangenorganisaties om ook op andere plekken zorgvoorelkaar of een ander vergelijkbaar platform beschikbaar te maken. Daarnaast is communicatie nodig om het concept bij meer mensen bekend te maken. Meer informatie: 18

Particuliere initiatieven in het personenvervoer. Eindrapportage

Particuliere initiatieven in het personenvervoer. Eindrapportage Particuliere initiatieven in het personenvervoer Eindrapportage Maart 2013 Particuliere initiatieven in het personenvervoer Eindrapportage Maart 2013 A1 Particuliere initiatieven in het personenvervoer

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Eindrapportage Januari 2012 Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer Eindrapportage Januari 2012 A1 Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud

Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud FARO Advies Innovaties in Zorg en Wonen in Het Groene Woud Eindrapport Mei 2014 1 Inhoudsopgave Leeswijzer...3 1 Inleiding en achtergrond project...4 2 Projectvoorstel...6 3 De Business cases 3.1 Inleiding...9

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

VMZ. Meet de inspraak in doelgroepenvervoer. De Compensatieplicht. WMO-vervoer. Standaardisatie kan kwaliteit verbeteren

VMZ. Meet de inspraak in doelgroepenvervoer. De Compensatieplicht. WMO-vervoer. Standaardisatie kan kwaliteit verbeteren VMZ v e r v o e r m e t z o r g Vakblad voor contractvervoer en doelgroepenvervoer nummer 1 jaargang 1 maart 2009 Meet de inspraak in doelgroepenvervoer De Compensatieplicht in het WMO-vervoer Standaardisatie

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Iedereen op weg Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014 Colofon Enter vzw, 2015 Redactie: Enter vzw, Vlaams

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement Projectenboek 2003 en 2004 in opdracht van abcdefgh 2 3.1 Voorwoord Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de speerpunten van de Nota Mobiliteit. Decentrale overheden, bedrijven en rijk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares)

Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld (DMO) Laurens Waling, Krijn Pons en Gerco Buijk (Alares) 28 mei 2012 Opdrachtgever Gemeente Amsterdam - Programmateam Om Het kind! - Hervormingen Zorg voor de Jeugd Judith Suurmond Projectgroep Judith Suurmond, Renske Emmelkamp, Marc van Gemert en Sybe Bijleveld

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie