BTG. Op je Bedrijfsnummer gezet. december implementatievarianten. werkgroep Marktverkenning & Tarifering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BTG. Op je Bedrijfsnummer gezet. december 2004. 088-implementatievarianten. werkgroep Marktverkenning & Tarifering"

Transcriptie

1 BTG Op je Bedrijfsnummer gezet 088-implementatievarianten december 2004 werkgroep Marktverkenning & Tarifering

2

3 Op je Bedrijfsnummer gezet 088-implementatievarianten december 2004 BTG, werkgroep Marktverkenning & Tarifering Aan dit onderzoek is meegewerkt door: Aad van der Stal, Compuware Albert Wiggers, Capgemini Cees Tromp, BTG Cor Struyk, StrICT Hajo Stoel, Belastingdienst Harold Beumer, M&I/PARTNERS Sander van Kleef, M&I/OptiTel Trinka Olof, BTG Walter Willebois, ING

4 Colofon Inhoudsopgave 2 Deze publicatie is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfs- Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Deze vereniging stelt zich ten doel de uitwisseling van de algemene kennis en ervaring, het bevorderen van de onderlinge contacten en samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en instellingen, alsmede het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van bedrijfstelecommunicatiefaciliteiten. Bestuur BTG J. Smeding, voorzitter W.M.C. van der Klauw, secretaris R. van den Oever, penningmeester T. van der Plaat Th.J. van der Meulen H.J. Rutgers T.M. Nieuwenhuizen J.H. Kulicki Raad van advies J.D. Blaauw J. Scheltus Bezoekadres Heidestein ND DRIEBERGEN Telefoon: Fax: Grafische verzorging Pre Press Buro Booij, Huis ter Heide Voorwoord Inleiding Leeswijzer Voorbehoud De aanbieders Vaste operators Mobiele operators Serviceproviders dienstverlening Techniek Beheer Tarieven Request for information BT Netherlands N.V Priority Telecom Netherlands B.V Versatel Nederland BV RFI-casus Tariefsverschillen met bestaande situatie Aandachtspunten implementatie Centraal of decentraal aan- en afleveren Centraal aan- en afleveren Decentraal aan- en afleveren Geleidelijke migratie of big bang? Zelf doen of uitbesteden Voor- en nadelen van implementatievarianten Conclusies Bijlagen I. RFI-vragenlijst II. RFI-casus III. Uitwerking van casus IV. Reacties van leveranciers op de publicatie... 31

5 Voorwoord Deze jaarlijkse publicatie van de werkgroep Marktverkenning & Tarifering staat geheel in het teken van 088/Bedrijfsnummers. Een eerdere publicatie over dit onderwerp is in september 2004 verschenen. Met deze uitgave gaat de werkgroep in op de verschillende implementatievarianten van Bedrijfsnummers. Deze kunnen namelijk virtueel of hard worden geïmplementeerd. Een mix van beide is eveneens denkbaar, evenals een geleidelijke transitie van virtueel naar hard. De wijze waarop uw organisatie met 088/Bedrijfsnummers omgaat, is een keuze die u zelf maakt. In deze publicatie wordt geen onderscheid gemaakt naar het gebruik van traditionele telefoniediensten (PSTN, ISDN, GSM) of toepassing van VoIP, dan wel een mix van beide binnen uw bedrijfsnetwerk. De toegepaste techniek is niet van invloed op de implementatie. In functionele zin bestaat dit onderscheid wel. Toepassing van VoIP draagt belangrijk bij aan de functionaliteit en flexibiliteit van uw netwerk denk in dit verband bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van nomadisch gebruik. Bovendien kunnen organisaties die zich bedienen van nummers belangrijk op kosten optimaliseren door een overstap te maken naar 088. De recente OPTA-consultatie nummerbeleid voor VoIP diensten sterkt ons in de gedachte dat 088/Bedrijfsnummers en VoIP elkaar kunnen versterken. Wat Bedrijfsnummers en VoIP met elkaar gemeen hebben, is het wegvallen van een vaste geografisch bepaalde locatie bij een bestemmingsnummer. In een VoIP-omgeving kan een oproep flexibel gerouteerd worden naar willekeurig welke locatie binnen het betreffende (bedrijfs)netwerk. Het bedrijfsbreed invoeren van 088-nummers leidt tot een situatie waarbij elke bestemming binnen het (bedrijfs)netwerk in principe locatie-onafhankelijk wordt. De stap naar een nieuw nummerplan met locatieonafhankelijke bedrijfsnummers vergemakkelijkt de (geleidelijke) invoering van VoIP. De klassieke telefoniesystemen blijven immers in eerste instantie gehandhaafd en maken het mogelijk stap voor stap over te gaan op een VoIPsysteem. Bedrijfsnummers functioneren in zo n geval als aanjager voor een gefaseerde migratie naar VoIP. Verder lezen we in de genoemde OPTA-consultatie dat geografische nummers via een VoIP-dienst niet mogen worden misbruikt voor toepassing buiten het betreffende netnummergebied. Door 088-nummers in te zetten ontkomt u aan deze beperking. Met de introductie van 088/Bedrijfsnummers wordt tevens het startsein gegeven voor concurrentie op inkomend verkeer. Van dit laatste was tot heden niet of nauwelijks sprake. Met name voor organisaties met veel inkomend verkeer geldt dat zij dit, bij centrale aflevering, als het ware kunnen verkopen. De aanbieders van mobiele diensten laten het op het gebied van 088-diensten vooralsnog afweten. Hiervoor voeren deze partijen andere redenen op dan technische beperkingen. Onze dank gaat ook dit jaar weer uit naar de leden van de werkgroep Marktverkenning & Tarifering en naar de leveranciers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicatie. Jan Smeding, Voorzitter BTG 3 Driebergen, 15 december 2004

6 4

7 1. Inleiding De werkgroep Marktverkenning & Tarifering van de Nederlandse vereniging van BedrijfsTelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) doet jaarlijks onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. In 2004 heeft de werkgroep het onderzoek volledig gericht op Bedrijfsnummers. De in september uitgebrachte BTG-publicatie Bedrijfsnummers heeft reeds meer duidelijkheid verschaft over de toepassing, de implementatie en de aanvraagprocedure van nummers in de 088-reeks. De nu voor u liggende publicatie gaat in op de mogelijkheden om deze nummers te implementeren. Daarbij komen zaken aan de orde als zelf doen of uitbesteden, geleidelijke invoering of een big bang en de kosten die ermee gemoeid zijn. Middels een request for information (RFI) is een aantal aanbieders van vaste en mobiele telefonie gevraagd om hun visie op Bedrijfsnummers en aan te geven of, en zo ja, op welke wijze, deze dienst gaat worden aangeboden. Ook is in de RFI een casus opgenomen die aan de hand van de door de operators opgegeven tarieven is gebruikt om inzicht te verschaffen in de kostenstructuren van de implementatie en het gebruik. Dat we terzake met een nog onvolwassen markt te maken hebben, bleek uit de ontvangen reacties. Slechts twee vaste operators bleken in staat om de RFI volledig te beantwoorden. Mobiele operators lieten het in het RFItraject vooralsnog afweten Leeswijzer De aanbieders en de 088-dienstverlening komen in de hoofdstukken 2 en 3 aan bod. De resultaten van de RFI staan in hoofdstuk 4. Hierin is een kostenvergelijking opgenomen mét en zonder Bedrijfsnummers. De implementatievarianten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5, waarbij de voor- en nadelen van elke variant zijn opgenomen. Met de conclusie van de werkgroep wordt in hoofdstuk 6 afgesloten Voorbehoud Een voorbehoud bij de conclusies is op zijn plaats. Zij vormen slechts een momentopname, zijn niet per definitie op uw situatie van toepassing en moeten daarom voorzichtig worden gehanteerd. Zoals we hiervoor al schreven, hebben we te maken met een onvolwassen markt. Dat werd nog eens benadrukt doordat niet alle leveranciers voldoende bekend bleken met de mogelijkheden van de 088-reeks. Tevens bestond er bij enkele leveranciers onzekerheid over (wholesale) tariefniveaus voor 088-verkeer. 5

8 2. De aanbieders De werkgroep heeft de RFI naar vaste en mobiele operators gestuurd. Van de tien gevraagde vaste operators hebben er twee de RFI volledig ingevuld en één operator heeft de RFI deels ingevuld. Van twee van de mobiele operators zijn er onvolledige reacties ontvangen. Drie hebben er niet gereageerd. Type aanbieder Naam aanbieder Volledig beantwoord Deels beantwoord Geen reactie Vast BT Nederland BV Casema NV Colt Telecom B.V. Enertel NV Essent KPN Telecom B.V. MCI Priority Telecom Netherlands B.V. TTG Netherlands B.V. Versatel Nederland BV Mobiel KPN Mobile Orange Nederland NV Telfort T-Mobile Netherlands BV Vodafone De verwachting van de werkgroep dat de markt op het gebied van 088-oplossingen nog niet tot wasdom is gekomen, bleek in ieder geval voor de operators te gelden. Of dat ook zo is voor de afnemers moet blijken uit de snelheid waarmee Bedrijfsnummers in de praktijk worden toegepast en de omvang van de implementatie Vaste operators BT en Priority Telecom hebben als enige partijen de RFI uitgebreid beantwoord en hebben de dienst in een formeel aanbod opgenomen. Versatel is voornemens per 1 januari 2005 Bedrijfsnummers te gaan aanbieden. Deze aanbieder heeft echter veel vragen van de RFI, met name die betrekking hadden op de omvang en kosten van de dienstverlening, niet beantwoord. 6 KPN heeft de RFI niet tijdig beantwoord en gaf daarvoor als reden dat nog geen goedkeuring van OPTA is ontvangen op zijn tariefvoorstel. De volgende partijen hebben de RFI niet beantwoord en zijn (voorlopig) niet voornemens om Bedrijfsnummers als dienst in hun portfolio op te nemen:

9 088-implementatievarianten Casema NV gaf aan dat ze haar aanbod voor de levering van Bedrijfsnummers nog niet ver genoeg had uitgewerkt en daarom de RFI niet adequaat kon beantwoorden. Colt Telecom B.V. geeft aan dat het ontbreken van duidelijkheid over de interconnectietarieven voor haar reden is niet in te gaan op de RFI. Enertel NV zag, nadat ze meer tijd had gevraagd voor het invullen van de RFI, af van verdere medewerking. Essent gaf zonder verdere opgaaf van reden aan de RFI niet te willen invullen. MCI meldde alleen in te willen gaan op aanvragen van individuele BTG-leden en wilde eveneens niet ingaan op de RFI. TTG Netherlands B.V. zag uiteindelijk zonder opgaaf van reden af van medewerking Mobiele operators De mobiele operators zeggen niet veel baat te hebben bij het implementeren van Bedrijfsnummers. Dat blijkt uit de volgende reacties: KPN Mobile heeft de RFI niet beantwoord om dezelfde reden als KPN Telecom: er was nog geen goedkeuring van OPTA ontvangen op het tariefvoorstel. Vodafone geeft aan dat wordt gewacht op vraag van klanten naar Bedrijfsnummers, om vervolgens in een pilot de commerciële en technische haalbaarheid te onderzoeken. Het bedrijf kan om die reden dan ook nog niet antwoorden op de RFI. De beantwoording van Telfort bestond uit het versturen van de commerciële mobiele aanbieding, het Zakelijke Abonnement. Telfort onderzoekt de mogelijkheden om Bedrijfsnummers te kunnen aanbieden. Op het moment van schrijven van deze publicatie was er onvoldoende duidelijkheid voor Telfort om een goed voorstel te kunnen doen. Orange heeft de RFI niet beantwoord omdat over dit onderwerp nog nader onderzoek moet plaatsvinden. Ook moet er nog worden afgestemd binnen de Orange-groep. Ook T-Mobile Netherlands BV heeft de RFI niet beantwoord. Na intern overleg heeft deze aanbieder besloten om niet aan de RFI deel te nemen. Als reden hiervoor geeft het bedrijf aan dat het onderwerp niet voldoende relevant is. Tevens ontbreekt er kennis om de RFI goed te kunnen beantwoorden. Technisch gezien is het implementeren van Bedrijfsnummers in een mobiel netwerk niets bijzonders Serviceproviders In het onderzoek wordt een serviceprovider gezien als een dienstverlener die, net als een operator, de koppeling tussen de vaste en mobiele openbare netwerken en de vaste en mobiele bedrijfsaansluitingen verzorgt. Daarbovenop kan de serviceprovider desgewenst het beheer van het 088-nummerplan verzorgen. Wij zijn niet op zoek gegaan naar deze serviceproviders en u zult ze hier dan ook niet vermeld zien. Reden hiervoor is onder meer dat, gezien de verwachte onvolwassenheid van de markt, dit niet tot meer inzicht zou hebben geleid. 7

10 dienstverlening De verwachting was dat aanbieders die de dienst Bedrijfsnummers als eerste opnemen in hun aanbod, zouden beschikken over een zogenaamd intelligent networking-platform (IN-platform). Hiermee worden doorschakelingen gerealiseerd en kunnen extra faciliteiten worden geboden. Uit de beantwoording van de RFI is dat ook gebleken. De twee volledig ingevulde ontvangen RFIs kwamen van partijen die over een dergelijk eigen intelligent platform beschikken Techniek De toegepaste technieken voor het gebruik van Bedrijfsnummers bij een onderneming hangen sterk af van de gekozen implementatie. Wel kan er onderscheid worden gemaakt tussen techniek bij de operator en techniek bij de afnemer. De techniek bij de operator betreft, naast diens telefonie-infrastructuur, het al genoemde IN-platform. Zo n platform komt voort uit de wens het inkomende verkeer efficiënter te routeren en omdat telecomgebruikers mobieler zijn geworden, minder op een vaste geografische bestemming bereikbaar zijn. Het is nu de taak van het netwerk om de abonnee te vinden, waar en binnen welk netwerk deze zich ook ophoudt. Daarnaast kan een intelligent netwerk allerlei additionele diensten bieden (bijvoorbeeld call forwarding to nearest location). Om dit te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de relatief jonge signaleringstechniek Signalling System 7 (SS7). Intelligent networking kan men definiëren als een conceptueel, flexibel model dat vele diensten naar wens kan leveren. Denk aan uitgebreide spraakdiensten en snel data- en videotransport. In de praktijk vindt men INcomponenten onder andere in switches en routers in het netwerk die, omdat ze op afstand kunnen worden voorzien van nieuwe software, snel voor nieuwe diensten kunnen worden geconfigureerd. De techniek bij de afnemer bestaat uit de daar aanwezige PABX(en) en eventuele LANs en WANs Beheer De wijze waarop het beheer van Bedrijfsnummers is ingericht hangt eveneens af van de gekozen implementatie. Zie ook hoofdstuk 5 over implementatievarianten. Indien de keuze wordt gemaakt om het beheer zelf uit te voeren, kan de telecombeheerder met behulp van een webgebaseerde applicatie wijzigingen uitvoeren. Deze betreffen de bereikbaarheidsprofielen en eventueel ingezette routeringen en faciliteiten zoals bij de 0800/0900-dienstverlening. De gebruiker kan het bereikbaarheidsprofiel thans nog niet zelf wijzigen. 8 Als gekozen wordt het beheer uit te besteden, voert de 088-dienstverlener wijzigingen uit. Het aangeven van de wijzigingen kan de telecombeheerder van de afnemer op zich nemen. Wijzigingen in de eigen telefonie-infrastructuur, het netwerk en netwerkcomponenten zullen in beide situaties zelf moeten worden aangebracht.

11 088-implementatievarianten 3.3. Tarieven Zoals al blijkt uit de motieven van de operators die niet hebben deelgenomen aan deze RFI, lijkt het onderwerp tarieven voor enkelen enigszins controversieel. Er wordt verwezen naar OPTA en het FIST 1, die hier een rol spelen. Het tarief voor de beller zal uitkomen op het huidige interlokale (BuitenBasis) tarief van KPN (0,043 euro inclusief BTW per minuut en exclusief kortingsregelingen). Over de tarieven bij de ontvanger zal per geval moeten worden onderhandeld. Deze tarieven zullen onder andere afhangen van het verwachte inkomend verkeer, de plaats waar dit verkeer moet worden afgeleverd (centraal of decentraal) en van de onderhandelingsvaardigheden van de inkoper van deze dienst. In de casus wordt gewerkt met de tarieven bij de ontvanger, als waren deze het resultaat van onderhandelingen op basis van de in de casus genoemde uitgangspunten. 9 1 FIST = Forum voor Interconnectie en Speciale Toegang

12 4. Request for information In de RFI zijn, naast de vragen over bedrijfsprofiel, marktpositie en dienstverlening, onder andere vragen gesteld over de tarieven, de functionaliteit, stabiliteit en capaciteit van het IN-platform, rapportagemogelijkheden en flexibiliteit van gespreksrouteringen. Bijlage I bevat de RFI-vragenlijst. De 088-dienstverlening op het gebied van Bedrijfsnummers van BT, Priority Telecom en Versatel is in onderstaande paragrafen samengevat BT Netherlands N.V. De dienst Bedrijfsnummers is een variant op de bestaande dienst Contact Centre Services (0800/0900 en dienstverlening) van BT. Het model dat BT hanteert voor Bedrijfsnummers bestaat uit: verzamelen, routeren, afleveren, facturering en rapportage. Voor het routeren en de faciliteiten wordt gebruik gemaakt van een eigen redundant uitgevoerd IN-platform. De groepen faciliteiten zijn: bestemming, capaciteit en herroutering. Met de faciliteit bestemming kan het inkomende verkeer op basis van herkomst, tijd, aanbod of via een menu worden gerouteerd naar een of meerdere eindbestemmingsnummers. Met de faciliteit capaciteit kan een wachtrij worden aangebracht of kan het aantal inkomende gesprekken per eindbestemming worden beperkt. Bij herroutering wordt het gesprek bij bezet, geen beantwoording of na aantal keer overgaan naar een andere eindbestemming doorgeschakeld. Binnen de dienst Bedrijfsnummers heeft BT een aantal voorzieningen getroffen om het verkeer te herrouteren ingeval het bedrijf of instelling onbereikbaar is (overlooproutering, calamiteitenroutering en noodgevallen). Bij de implementatie maakt BT onderscheid tussen het technische deel (nummerimplementatie en telefonieinfrastructuur) en het gebruikersdeel (distributie van nieuwe nummers aan de medewerkers). Ten aanzien van de bestaande nummerplannen heeft BT twee opties: huidige nummerplannen behouden en het 088-nummerplan als een virtuele laag over de huidige nummerplannen heen leggen, of de bestaande nummerplannen geheel vervangen door het 088-nummerplan. Voor de koppeling met de mobiele netwerken gaat BT ervan uit dat dit via de interconnect verloopt (off-net verkeer) of via mobiele koppelingen op de hoofdvestiging(en) (on-net verkeer). Voor beheer en rapportage kunnen afnemers de online applicatie Webcare gebruiken. Hiermee kunnen (online) managementrapportages worden gemaakt (o.a. maandrapport, dagrapport, herkomstrapport en call detailrapport) en kunnen wijzigingen worden uitgevoerd. Deze applicatie is alleen toegankelijk voor beheerders en niet voor medewerkers. De mogelijkheid om gebruikers toegang te verlenen tot het doorschakelprofiel wordt onderzocht. 10 De volledige service level agreement (SLA) is ten tijde van het opstellen van deze publicatie niet beschikbaar. In grote lijnen zal deze overeenkomen met de SLA van de 0800/0900-dienstverlening (Contact Centre Services). De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,9 procent en kan optioneel verhoogd worden tot 99,985 procent. De oplevertermijn wordt bepaald door de oplevertermijn van de infrastructuur. Indien de klant reeds is aangesloten op het BT-netwerk zal de levertijd maximaal zes weken bedragen. De verwachte target time to repair (TTR) is maximaal vijf uur. Wijzigingen worden binnen twaalf tot vijftien werkdagen uitgevoerd. In de SLA is een boeteclausule opgenomen bij het niet halen van de TTR.

13 088-implementatievarianten De minimale contractperiode bij BT voor de dienst Bedrijfsnummers bedraagt een jaar, met een opzegtermijn van een maand. Voor de faciliteiten bestaat geen minimale contractduur. BT is bereid om een marktconformiteitsclausule in het contract op te nemen en geeft aan dat het modelcontract voor de levering van telecommunicatieproducten en -diensten van BTG als uitgangspunt kan dienen voor onderhandeling. De kosten van de dienst Bedrijfsnummers bestaan uit de eenmalige kosten voor migratie en projectmanagement, de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonie-infrastructuur, de kosten van het doorgeschakelde inkomende en uitgaande telefoonverkeer en de kosten van faciliteiten. De bestaande BTG-korting voor het uitgaande telefoonverkeer zal tevens gelden voor het doorschakelen van het inkomende verkeer op de 088-nummers. De factuur zal in grote lijnen overeenkomen met de facturen van 0800/0900-nummers. De call detail records worden maandelijks ter beschikking gesteld. Kostenplaatsen kunnen aangebracht worden op nummerniveau Priority Telecom Netherlands B.V. Ook Priority Telecom ziet de dienst Bedrijfsnummers als een nieuwe variant op de reeds bestaande intelligente routeringsdiensten (0800/0900-dienstverlening). Priority Telecom is sinds 1999 actief in deze markt en heeft een eigen redundant uitgevoerd IN-platform. Hiermee worden bereikbaarheidspakketten en -faciliteiten geboden. Per medewerker kan er een bereikbaarheidsprofiel geactiveerd worden (bijvoorbeeld vast-mobiel-voic ). Voorbeelden van faciliteiten zijn: tijd- en datumroutering, postcode/netnummerroutering, overloop, wachtrij, keuzemenu en meldtekst. De bereikbaarheidsprofielen en faciliteiten kunnen alleen door de telecombeheerder worden ingevoerd of gewijzigd. Afhankelijk van de vraag zal het bereikbaarheidsprofiel ook door de medewerker kunnen worden gewijzigd. Priority Telecom kan de Bedrijfsnummers op vier manieren implementeren: De 088-nummerreeks wordt direct op een ISDN8/20/30 bundel van Priority Telecom afgeleverd. Hierbij vindt geen doorschakeling plaats. Directe doorschakeling van 088-nummer naar eindbestemmingnummer. De medewerkers zijn zowel op het 088-nummer als het geografische nummer bereikbaar. Deze variant is bedoeld om te kunnen migreren van een bestaand naar een 088-nummerplan. De 088-nummers kunnen op basis van bereikbaarheidsprofielen naar diverse eindbestemmingen worden gerouteerd, zoals een mobiel nummer, receptie en voic . Hiermee kan de bereikbaarheid van de medewerkers worden verbeterd. Volledige inzet van de bereikbaarheidspakketten en faciliteiten via het IN-platform. Dit is bedoeld om de bereikbaarheid van de organisatie te verbeteren. Voor de koppeling met de mobiele netwerken gaat Priority Telecom ervan uit dat dit via de interconnect verloopt of via mobiele koppelingen op de hoofdvestiging(en). Priority Telecom geeft aan dat het eventueel mogelijk is om 2 Mb-verbindingen met het mobiele netwerk voor on-net verkeer in het Priority Telecom-netwerk te plaatsen. Met de dienst Web Control heeft de telecombeheerder volledige controle op de parameters van de scripts en profielen. Rapportages kunnen met de tool Web Reporting in real time of op basis van historische gegevens worden gemaakt en de call flow kan met Web Monitoring worden bekeken. De service level agreement is gebaseerd op de SLA van de 0800/0900-dienstverlening (Customer Contact Solutions). De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,9 procent en de oplevertermijn zal medio 2005 elf dagen worden. Tot die tijd wordt de oplevertermijn in overleg vastgesteld. De target time to repair is maximaal vier uur en kan optioneel verhoogd worden tot maximaal twee uur. Wijzigingen worden binnen zeven werkdagen uitgevoerd. In de SLA is tevens een boeteclausule opgenomen bij te late oplevering van de dienst en bij het niet halen van de TTR. 11

14 088-implementatievarianten De minimale contractperiode voor de dienst Bedrijfsnummers bedraagt een jaar met een opzegtermijn van drie maanden. Voor faciliteiten bedraagt de minimale contracttermijn een maand. Priority Telecom gaat in beginsel akkoord met het modelcontract voor de levering van telecommunicatieproducten en -diensten van BTG. Naast de papieren factuur worden de call detail records (CDRs) optioneel meegeleverd. Op basis van 088-doorkiesnummers kunnen kostenplaatsen toegewezen worden voor bijvoorbeeld interne doorbelasting. Onderverdeling in de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonieverbindingen en de eenmalige en maandelijkse kosten van de implementatie en gebruik van de 088-nummers is mogelijk. De kosten van het gebruik van 088-nummers bestaan uit de kosten voor toegang, voor aflevering (on-net, voice response en naar mobiel) en het gebruik van faciliteiten. Bij combinatie met uitgaand verkeer wordt er een korting gegeven op de eenmalige kosten en maandelijkse kosten van de telefonieverbindingen. Over telefoonverkeer dat binnen het Priority Telecom netwerk blijft, wordt een on-net korting van 100 procent gegeven Versatel Nederland BV Versatel ziet de Bedrijfsnummers als een bereikbaarheidsdienst. Versatel richt zich op de ontwikkeling van drie diensten die een oplossing bieden aan organisaties en instellingen die gebruik willen maken van Bedrijfsnummers: Centrale 088-oplossing. Inkomend 088-verkeer wordt op een centraal punt afgeleverd. De nummerhouder routeert het verkeer zelf naar de verschillende bestemmingen (vast, mobiel, voic ) binnen het bedrijfstelefonienetwerk. Overlay-oplossing. Hierbij routeert Versatel het inkomende 088-verkeer naar de verschillende eindbestemmingen. In deze oplossing wordt het 088-nummerplan door Versatel beheerd of kan de klant het 088-nummerplan beheren via een web interface. Beheerde PABX-omgeving. Het inkomende 088-verkeer wordt op een centraal punt in het bedrijfstelefonienetwerk afgeleverd. Versatel beheert de PABX-omgeving en het 088-nummerplan. Versatel neemt het IN-platform af bij een derde partij. Over de doorschakelprofielen en beschikbare faciliteiten geeft Versatel geen duidelijkheid. De service level agreement (SLA) is gebaseerd op de SLA van de 0800/0900-dienstverlening. De beschikbaarheid van de dienst bedraagt 99,8 procent, gemeten per drie maanden. Met de Premium SLA wordt de garantie afgegeven van een beschikbaarheid van 99,9 procent per maand. De oplevertermijn kan variëren van drie weken tot enkele maanden, afhankelijk van de complexiteit van de gekozen oplossing. De standaard target time to repair is maximaal acht uur en bij een verhoogde SLA (Premium) is deze maximaal vier uur. Het standaard calamiteitenplan voor grote storingen zal worden aangepast voor Bedrijfsnummers. Wijzigingen worden binnen vijf werkdagen uitgevoerd. De minimale contractperiode voor de dienst Bedrijfsnummers moet in overleg worden vastgesteld. De faciliteiten hebben een minimale contractduur van zes maanden. 12 De kosten bestaan uit een eenmalig bedrag en uit maandelijkse bedragen voor de implementatie en het gebruik van de 088-nummers, het beheer van PABX en/of 088-nummerplan, de doorschakelingen en het gebruik van faciliteiten.

15 088-implementatievarianten 4.4. RFI-casus Als onderdeel van de RFI is een casus opgenomen om inzicht te krijgen in de tariefstructuren van de implementatie en het gebruik van Bedrijfsnummers. In het scenario gaat het om de aanbesteding van het decentraal afleveren van inkomend (intern en extern) telefonieverkeer op de Bedrijfsnummers van BTG-M&T (zie bijlage II voor het RFI-scenario). Het was niet eenvoudig om een vergelijking te maken tussen de kosten voor het gebruik met en zonder Bedrijfsnummers. Een van de redenen is de op dit moment nog bestaande onduidelijkheid tussen de operators over de interconnectietarieven. Toch hebben we een poging gewaagd. Over de oorsprong van de binnenkomende gesprekken, de verdeling in de tijd en de afkomst is een aantal aannames gedaan. Zo zijn in de berekeningen de kosten van bellen vanuit de eigen organisatie naar eigen nummers meegenomen in de vergelijking. In deze vergelijking zijn naast de gesprekskosten ook de kosten voor toegang opgenomen. Om de al eerder genoemde reden van het ontbreken van consensus bij de operators over de terminating-tarieven, bleek BT niet in staat tarieven te geven voor het afleveren van verkeer dat van buiten hun netwerk komt. Dit heeft voor de vergelijking tot gevolg dat alleen voor de situatie zonder Bedrijfsnummers (uitgaande van standaardtarieven van KPN en SNT met de betreffende kortingsstaffels) en voor de situatie met Bedrijfsnummers (uitgaande van het aanbod van Priority Telecom) een uitgewerkt beeld kan worden gegeven. Om de vergelijking inzichtelijker te maken is hieronder het resultaat van de berekeningen opgenomen met en zonder inkomend 0800-verkeer. BT KPN/SNT Priority Telecom eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse kosten kosten kosten kosten kosten kosten 2 Mb-verbindingen mobiele netwerken * ISDN30 (1e op locatie) * ISDN30 (volgende op locatie) telefoonnummers + faciliteiten Verkeerskosten vaste telefonie (+ kosten toegang) - n.b Verkeerskosten mobiele telefonie (+ kosten toegang) - n.b Migratiepakket (incl. beheertool) n.b. n.b. n.v.t. n.v.t Bereikbaarheidspakket n.v.t. n.v.t Totaal n.b Totaal eerste jaar n.b Korting bij combinatie uitgaand verkeer Netto eerste jaar n.b Indien de 0800-nummers vervangen worden door 088-nummers, verschuiven de kosten van exploitant van het nummer naar de beller. Uit bovenstaande berekening blijkt dat dit een zeer groot verschil uitmaakt, wat grotendeels wordt veroorzaakt door het openstellen van de 0800-servicenummers voor verkeer vanaf gsmtoestellen (toeslag van 0,255 euro per minuut). 13

16 088-implementatievarianten Indien het inkomende verkeer op de 0800-servicenummers buiten beschouwing wordt gelaten, dan ziet de berekening er als volgt uit: BT KPN/SNT Priority Telecom eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse eenmalige maandelijkse kosten kosten kosten kosten kosten kosten 2 Mb verbindingen mobiele netwerken * ISDN30 (1e op locatie) * ISDN30 (volgende op locatie) telefoonnummers + faciliteiten Verkeerskosten vaste telefonie (+ kosten toegang) - n.b Verkeerskosten mobiele telefonie (+ kosten toegang) - n.b Migratiepakket (incl. beheertool) n.b. n.b. n.v.t. n.v.t Bereikbaarheidspakket n.v.t. n.v.t Totaal n.b Totaal eerste jaar n.b Korting bij combinatie uitgaand verkeer Netto eerste jaar n.b Opmerking: de interne projectmanagementkosten en beheerkosten van het 088-nummerplan zijn niet in het rekenmodel opgenomen. De volledige berekening van de inkomende verkeerskosten is opgenomen in bijlage III Tariefsverschillen met bestaande situatie Hoewel er allerlei kanttekeningen te plaatsen zijn bij de gehanteerde case, blijkt in dit geval de inzet van Bedrijfsnummers tot een enorme besparing te kunnen leiden indien het inkomende 0800-verkeer tevens wordt vervangen door 088-verkeer. Dit leidt overigens wel tot een verschuiving van de kosten naar de beller. Priority Telecom geeft aan de 2 Mb-verbindingen met de mobiele netwerken in het Priority Telecom-netwerk te kunnen plaatsen, waardoor al het interne verkeer vast-mobiel verkeer wordt en mobiel-vast verkeer on-net verkeer wordt. Daarbij geeft Priority Telecom 100 procent korting op gesprekken die binnen het eigen netwerk blijven. De kosten voor toegang van 0,02 euro per gesprek doet dit voordeel overigens weer voor een deel teniet. Doordat Priority Telecom bij combinatie met uitgaand telefoonverkeer de eenmalige en maandelijkse kosten van de telefonie-infrastructuur en de geografische nummerblokken niet in rekening brengt, vervalt het voordeel van opzeggen van de geografische nummers indien volledig op 088 wordt overgestapt. 14

17 5. Aandachtspunten implementatie De implementatie van Bedrijfsnummers is afhankelijk van bedrijfsmatige keuzes die van geval tot geval kunnen verschillen. Daarbij speelt, naast de opbouw van het bestaande bedrijfstelefonienetwerk en bestaande nummerplannen, vooral ook de keuze tussen zelf doen en uitbesteden een rol (zie ook de BTG-publicatie Bedrijfsnummers). Ook de wijze waarop gesprekken worden afgeleverd op hun bestemming centraal of decentraal is een factor waarmee, naast technische aspecten, rekening moet worden gehouden. Tot slot moet ook nog een keuze worden gemaakt voor het tempo van implementeren. Wil een organisatie geleidelijk of in één keer (big bang) overgaan naar de nieuwe situatie? Deze keuzes leiden tot verschillende implementatievarianten die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. Deze zullen we in dit hoofdstuk verder bespreken Centraal of decentraal aan- en afleveren Bedrijfsnummers kunnen op verschillende manieren worden afgeleverd (en aangeleverd): Centraal afleveren Decentraal afleveren Al het telefoonverkeer voor een organisatie kan door de operator centraal worden afgeleverd op één locatie, waarna de afnemer het telefoonverkeer verder zelf distribueert binnen de eigen organisatie (bijvoorbeeld door middel van een PABX). Het alternatief is dat de operator het telefoonverkeer uitsplitst naar de verschillende klantlocaties met een eigen PABX, naar mobiele telefoons en/of vaste toestelaansluitingen. Ook het aanleveren van uitgaand telefoonverkeer kan op soortgelijke wijze, centraal of decentraal. 15

18 088-implementatievarianten Centraal aan- en afleveren De keuze voor centraal afleveren van het telefoonverkeer via Bedrijfsnummers betekent dat de afnemer zelf verantwoordelijk is voor de distributie van het telefoonverkeer binnen de organisatie. In de regel zal deze beschikken over een PABX of een netwerk van gekoppelde PABX en waarmee het telefoonverkeer kan worden gedistribueerd naar de juiste bestemming. De PABX of andere apparatuur die hiervoor wordt gebruikt, zal beheerd en geconfigureerd moeten worden om de gesprekken op de juist wijze te routeren naar het juiste toestel, naar een andere locatie, een mobiele telefoon en dergelijke. Evenzo kan de afnemer uitgaand verkeer zelf bundelen en via één locatie centraal aanleveren. Hiermee kunnen kosten worden bespaard, onder andere doordat niet meer op elke locatie een netlijnbundel aanwezig hoeft te zijn. Voorheen was dit ook al mogelijk met een netwerk van gekoppelde PABX en, maar het meegeven van de juiste CLI was daarbij soms een probleem. Indien bijvoorbeeld een toestel in Den Haag zou willen uitbellen via de locatie Rotterdam, dan zal een CLI met 070-xxxxxxx niet worden geaccepteerd door de nummercentrale in Rotterdam. Centraal afleveren van het verkeer is in dergelijke gevallen vaak ook geen optie, omdat de locatie Den Haag bijvoorbeeld niet bereikbaar wil zijn onder een Rotterdams nummer. Met Bedrijfsnummers zijn hiervoor meer mogelijkheden. We zien dat een keuze voor centraal aan- en afleveren vaak samengaat met meer zelf doen, zoals de inrichting van een eigen telefonienetwerk inclusief beheer (mensen en middelen). Voordeel hiervan is ook dat volledig gebruik kan worden gemaakt van intelligente PABX-functionaliteiten zoals doorverbinden, terugval naar telefoniste en dergelijke Decentraal aan- en afleveren Bij decentraal afleveren van het telefoonverkeer wordt de routering verzorgd door de operator van de Bedrijfsnummers. Die zal in de regel beschikken over een IN-platform waarmee flexibele en intelligente routeringen mogelijk zijn. Met deze optie is de afnemer minder of niet afhankelijk van een eigen intelligent telefonienetwerk. In feite leidt dit tot uitbesteden van dit deel van het telefoniebeheer. Mutaties in de routering kunnen naar keuze door de operator worden uitgevoerd of zelf worden gedaan. Voor dat laatste bieden sommige operators soms een webapplicatie op hun IN-platform. Intelligente (PABX-) faciliteiten zijn bij deze variant niet of zeer beperkt beschikbaar. Maar de vraag is of dit noodzakelijk is. Een IN-platform van een operator kan op diverse manieren het telefoonverkeer routeren, bijvoorbeeld met gebruik van bereikbaarheidsprofielen. Hierbij kan eerst worden geprobeerd het gesprek voor een 088-nummer op de vaste aansluiting af te leveren en in tweede instantie op het mobiele toestel Geleidelijke migratie of big bang? Los van de implementatiewijze moet ook het tempo van implementeren worden gekozen. Wil de organisatie geleidelijk of in één keer over naar de nieuwe situatie? 16 Een big bang-migratie zal vaak bezwaarlijk zijn, omdat het nu eenmaal tijd kost vóór alle relaties van een nummerwijziging op de hoogte zijn en ook daadwerkelijk de nieuwe 088-Bedrijfsnummers zullen bellen. Er zullen dus bijna altijd voorzieningen nodig zijn om ook de bereikbaarheid onder de oude (geografische) nummers tijdelijk te waarborgen. Bekend zijn de verwijs- en doorschakeldiensten die operators kunnen bieden bij een nummerwijziging. Met Bedrijfsnummers is het ook mogelijk om het 088-bedrijfsnummerplan als een soort paraplu over bestaande

19 088-implementatievarianten nummerplannen heen te leggen. Bellers kunnen dan gebruik maken van het nieuwe 088-nummer én van het oude, bestaande nummer. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar die moeten worden afgezet tegen de kosten van verwijs- en doorschakeldiensten die anders nodig zouden zijn. Voor veel bedrijven zal de eerste stap zijn om het 088-nummerplan als een soort paraplu over het bestaande nummerplan (of bestaande nummerplannen) heen te plaatsen. De 088-nummers worden doorgeschakeld naar een geografische of mobiele aansluiting. Hierbij is er sprake van het naast elkaar gebruiken van de 088-nummers en de geografische of mobiele nummers. Het voordeel hiervan is dat de bellers nog steeds het bekende (geografische of mobiele) nummer kunnen bellen, waardoor een geleidelijke migratie mogelijk wordt. Het zal namelijk enige tijd duren voor de nieuwe 088- nummers bij alle relaties bekend zijn en op al het drukwerk en in de telefoongidsen vermeld staan. Nadeel is dat instandhouding van 088-nummers en geografische nummers extra kosten met zich meebrengt. Daarom zal men vaak besluiten om na verloop van tijd de geografische en mobiele nummers op te zeggen en alleen de 088- Bedrijfsnummers te behouden. In de praktijk lijkt geleidelijke afschaffing van bestaande geografische en mobiele nummers een goede aanpak. Er kan dan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de mate van acceptatie en bekendheid van de nieuwe nummers en met het einde van contractperiodes. De bestaande vaste telefoonverbindingen en geografische nummers kunnen echter geporteerd worden naar de operator of serviceprovider die ook het 088-verkeer afhandelt, waardoor al het inkomende en interne vaste telefoonverkeer binnen het netwerk van de operator blijft (on-net). Dit kan een duidelijke kostenverlaging inhouden. In een aantal gevallen kan het nuttig zijn om Bedrijfsnummers en geografische nummers naast elkaar te laten bestaan, althans voor een deel van de aansluitingen. Denk hierbij aan huisaansluitingen van medewerkers of gehuurde werkplekken in een bedrijfsverzamelgebouw met een eigen PABX. In deze gevallen is het niet mogelijk noch wenselijk om de geografische nummers te laten vervallen Zelf doen of uitbesteden We hebben gezien dat, indien het beheer van het 088-nummerplan zelf ter hand wordt genomen, de telecombeheerder met behulp van een webgebaseerde applicatie wijzigingen kan uitvoeren. Dit betreft dan de bereikbaarheidsprofielen en eventueel ingezette routeringen en faciliteiten zoals bij de 0800/0900-dienstverlening. Het is echter ook mogelijk deze wijzigingen door de 088-dienstverlener te laten uitvoeren. Het bovenstaande gaat uitsluitend over de beheeraspecten van het 088-nummerplan, dus niet over wijzigingen in de eigen telefonie-infrastructuur. Deze zullen in alle gevallen zelf uitgevoerd moeten worden, hoewel hier ook mogelijkheden zijn om dit uit te besteden maar dat valt buiten het bestek van deze publicatie. Indien een organisatie overweegt het telecombeheer (deels) uit te besteden, dan bieden Bedrijfsnummers volgens de variant decentraal afleveren interessante mogelijkheden. Bij decentraal afleveren van het telefoonverkeer wordt de routering immers verzorgd door de leverancier van de bedrijfsnummerdienst. Het beheer van het nummerplan, inclusief alle mutaties ten gevolge van nieuwe medewerkers, verhuizingen en dergelijke, kan de 088-dienstverlener uitvoeren. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bereikbaarheidsprofielen, waardoor veel minder een beroep hoeft te worden gedaan op de bereikbaarheidsfuncties van de PABX. 17 Veel van de intelligente PABX-faciliteiten kennen echter geen equivalent in de 088-dienstverlening. Het zal mede afhangen van de mate waarin dit soort PABX-functionaliteiten wordt gebruikt of het interessant is om de beheertaken (deels) uit te besteden.

20 088-implementatievarianten 5.4. Voor- en nadelen van implementatievarianten We hebben gezien dat centraal aan- en afleveren de volledige functionaliteit van de eigen PABX-infrastructuur biedt. Daar staat tegenover dat deze ook onderhouden en beheerd moet worden. Met decentraal afleveren kan de complexiteit van de gespreksroutering bij de operator worden neergelegd. Een keuze voor centraal versus decentraal afleveren kan dus meer omvatten dan alleen technische overwegingen. Ook kosten spelen bij deze keuze natuurlijk een rol. Bedrijfsnummers bieden een goede mogelijkheid voor een geleidelijke migratie, omdat daarnaast (tijdelijk) de geografische nummers in stand gehouden kunnen worden. Zoals bij elke nummerwijziging zijn er kosten verbonden aan de omnummering van geografische en mobiele nummers naar 088-nummers. Daar staat tegenover dat nummerblokken in de bedrijfsnummerreeks goedkoper zijn dan geografische nummerblokken. Wijziging van nummers betekent dat het huidige nummerplan kritisch onder de loep moet worden genomen. De overgang naar Bedrijfsnummers is een uitgelezen mogelijkheid om het gehele nummerplan te saneren. Het spreekt voor zich dat dit wel de nodige voorbereiding vraagt. Om goede keuzes te kunnen maken is het raadzaam de totale interne en externe bedrijfscommunicatie in kaart te brengen. 18

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Vodafone OneVoice dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice. Dienstbeschrijving

Vodafone OneVoice dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice. Dienstbeschrijving Vodafone OneVoice Dienstbeschrijving Pagina 1 van 20 Inhoud Dienstbeschrijving... 1 1 Inleiding... 3 2 Vodafone OneVoice vaste telefonie... 4 2.1 Verkeer... 4 2.2 Interfaces en verbindingen... 6 2.3 Verhoogde

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

BTG Kwaliteitswijzer 2005

BTG Kwaliteitswijzer 2005 BTG Kwaliteitswijzer 2005 Feiten, cijfers en perceptie mei 2005 Samenstelling: Henriëtte Scheeren 0504014-177-kwaliteitswijzer 1 22-04-2005 09:56:12 Colofon De BTG-Kwaliteitswijzer is een uitgave van de

Nadere informatie

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord

14+netnummer Antwoord. Handleiding. Aanvraag & Implementatie. 14+netnummer Antwoord Handleiding Aanvraag & Implementatie 14+netnummer Antwoord Handleiding aanvraag en implementatie 14+netnummer Versie 8 4 augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 2 Achtergrond en doel van de 14+netnummers

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Vodafone OneVoice Corporate vast dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice Corporate vast. Dienstbeschrijving

Vodafone OneVoice Corporate vast dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice Corporate vast. Dienstbeschrijving Vodafone OneVoice Corporate vast Dienstbeschrijving Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Vodafone OneVoice Corporate...3 2 Vodafone OneVoice Corporate vast...4 2.1 Verkeer...4 2.2 Interfaces en verbindingen...6 2.3

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Managed VoIP

Dienstbeschrijving. HAAGCOM Managed VoIP Dienstbeschrijving HAAGCOM Managed VoIP Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High level overzicht dienst... 7 2.2 Onderdelen dienst...

Nadere informatie

OverheidsTelecom 2010

OverheidsTelecom 2010 OverheidsTelecom 2010 Beschrijvend Document 9 November 2011 Cluster VoIP-centrales Overheidstelecom 2010 (OT2010) Overheidstelecom 2010: Cluster VoIP-centrales Pagina 1 van 86 november 2011 Beschrijvend

Nadere informatie

Wireless Office Corporate Net

Wireless Office Corporate Net Wireless Office Corporate Net Dienstbeschrijving Page 1 of 25 Page 2 of 25 Inhoud 1 Achtergrond en positionering...4 1.1 Achtergrond...4 1.2 Doelgroep...4 1.3 Propositie...4 2 Gemeenschappelijke VPN functionaliteit...5

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4)

KPN ÉÉN. VastMobiel in 1. Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) KPN ÉÉN VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v2.4) 1 I nho udso pg av e 1 Inleiding... 4 2 Eén dienst voor vast en mobiel: VastMobiel in 1... 4 2.1 Wat zijn de voordelen van VastMobiel in 1?...

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Vodafone OneVoice Corporate dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice Corporate vast. Dienstbeschrijving

Vodafone OneVoice Corporate dienstbeschrijving. Vodafone OneVoice Corporate vast. Dienstbeschrijving Vodafone OneVoice Corporate vast Dienstbeschrijving Pagina 1 van 16 Inhoud Dienstbeschrijving... 1 1 Vodafone OneVoice Corporate... 3 2 Vodafone Office Voice vaste telefonie... 4 2.1 Verkeer... 4 2.2 Interfaces

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Hosted Telefonie Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Hosted Telefonie Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Hosted Telefonie Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound

Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound Producten en Diensten Catalogus (PDC) OT2010 Cluster Inbound Versie: 1.0 Datum September 2010 Status Vertrouwelijk Vertrouwelijkheid De PDC bevat concurrentiegevoelige informatie en is vertrouwelijk. De

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Managed Voice

Dienstbeschrijving Managed Voice Dienstbeschrijving Managed Voice Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Introductie... 5 1.2 Positionering dienst... 5 2. Overzicht dienst... 7 2.1 High Level overzicht dienst... 7 2.2 Onderdelen dienst... 7 2.3

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten Productmarkten en marktsegmentering bij zakelijke telecommunicatiediensten Eindrapportage, 20 april 2007 In opdracht van: OPTA Project: 2007.004 Publicatienummer: 2007.004-0706 Datum: Utrecht, 27 april

Nadere informatie

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het

Workflowmanagement is een methodiek die reeds sinds het Methodieken Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement 5.6 Operationele ITIL-processen verbeteren met behulp van workflowmanagement Workflowmanagement is een methodiek die

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies

OT2010. ICT~Haalbaarheidsadvies OT2010 ICT~Haalbaarheidsadvies versie 1.0 datum 18 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets 5 1.3 Aanpak 6 1.4 Indeling rapport 6

Nadere informatie